Menetlus : 2006/0048(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0303/2017

Esitatud tekstid :

A8-0303/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2017 - 5.1
CRE 24/10/2017 - 5.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0386

SOOVITUS     ***
PDF 462kWORD 62k
16.10.2017
PE 610.572v02-00 A8-0303/2017

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(15653/2016 – C8‑0094/2017 – 2006/0048(NLE))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Dominique Riquet

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta

(15653/2016 – C8‑0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15653/2016),

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelist Euroopa–Vahemere lennunduslepingut(1),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 100 lõikele 2 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8‑0094/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust (A8-0303/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Maroko Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

  ELT L 386, 29.12.2006, lk 57.


SELETUSKIRI

Lepingu üldine taust

2005. aasta märtsis esitas Euroopa Komisjon teatise lennundusalase välispoliitika kohta(1), millele järgnesid transpordiministrite nõukogu 27. juuni 2005. aasta istungil vastu võetud järeldused. Nimetatud dokumentides on kehtestatud ühenduse lennundusalaste suhete arendamise programm ning määratud kindlaks kolm sammast, millele ELi poliitika tugineb.

1) Tagada kehtivate kahepoolsete lepingute õiguskindlus, eelkõige uute määramisklauslite lisamisega(2).

2) Arendada laiemalt Euroopa ühist lennunduspiirkonda. Selline lennunduspiirkond eeldab, et naaberriigid lõimivad Euroopa normistiku oma õigussüsteemi, alustades julgeolekunormidest. Leping Marokoga on esimene omataoline, mis sõlmiti väljaspool Euroopa mandrit asuva riigiga.

3) Sõlmida uusi laiaulatuslikke lennunduslepinguid, mille puhul püstitatakse kaks üksteisest lahutamatut eesmärki: ühelt poolt turgude avamine, mis loob uusi majandusvõimalusi, ning teiselt poolt õigusnormide lähendamine, mis tagab rahuldava raamistiku ning piisavalt õiglased ja võrdsed konkurentsitingimused.

Nõusoleku saamiseks esitatud lennundusleping kuulub Barcelona protsessi tulemusel ELi ja Vahemere-äärsete riikide vahel käivitatud privilegeeritud partnerluse raamistikku.

Lepingu sisu

Lepingu(3) eesmärk on võimaldada ühelt poolt turgude avamist ning teiselt poolt nähakse selles ette mõlema lepinguosalise õigusnormide üldine lähendamine, mis puudutab eeskätt Euroopa lennunduse, sealhulgas julgeoleku, majanduse reguleerimise ja eriti konkurentsi, lennujuhtimise ja tarbijakaitse valdkonna peamisi õigusnorme. Ka sisaldab see sätteid Vahemere-äärsete riikide vastastikuste investeeringute kohta.

Leping hõlmab kahte etappi.

Esimene etapp (käimas). Õigusnormide lähendamine algab esimeses etapis. Esimeses etapis on kohaldatavad ka riigiabi andmise keeld ja tähtsamad konkurentsinormid. Turulepääsu valdkonnas hõlmab esimene etapp järgmist.

Maroko lennuettevõtjad:

•  piiramatu kolmanda ja neljanda vabaduse liiklusõigus (reisijate mahamineku- ja pardaletulekuõigus ning kauba ja posti peale- ja mahalaadimisõigus) Maroko ja Euroopa Liidu vahel;

•  Maroko territooriumi mis tahes punktist lähtuva ja Euroopa territooriumi mis tahes punkti suunduva käitamise õigus.

Euroopa lennuettevõtjad:

•  piiramatu kolmanda ja neljanda vabaduse liiklusõigus (reisijate mahamineku- ja pardaletulekuõigus ning kauba ja posti peale- ja mahalaadimisõigus) Euroopa Liidu ja Maroko vahel;

•  Euroopa territooriumi mis tahes punktist lähtuva ja Maroko territooriumi mis tahes punkti suunduva käitamise õigus.

Minimaalsed haldusmenetlused.

Teine etapp (veel ei kohaldata). Teise etapi käivitumise eeltingimus on Euroopa asjakohaste õigusnormide rahuldav kohaldamine Maroko poolt, millele annab hinnangu komisjon. Nimetatud asjakohased Euroopa õigusnormid hõlmavad umbes 28 määruse ja direktiivi (mis käsitlevad sotsiaalõigust, lennujuhtimist, lennureisist mahajätmist, keskkonnaalaseid või mürapiiranguid jne) põhisätteid.

Turulepääsu valdkonnas hõlmab teine etapp järgmist.

Maroko lennuettevõtjad:

•  viienda vabaduse järjestikused liiklusõigused Euroopas (reisijate mahamineku- ja pardaletulekuõigus ning kauba ja posti peale- ja mahalaadimisõigus teistest liikmesriikidest ja teistesse liikmesriikidesse).

Euroopa lennuettevõtjad:

•  viienda vabaduse liiklusõigused reisijate vedamiseks läbi Maroko õhuruumi naabruspoliitika partnerriikidesse;

•  viienda vabaduse liiklusõigused piiramatuks kaubaveoks läbi Maroko õhuruumi.

Ühiskomitee. Esimese etapi alguses asutati ELi-Maroko ühine organ, kes arutab lepingu rakendamisega seotud küsimusi ja teeb otsuseid lepingusse uute võimalike õigusnormide lisamise kohta. Ühiskomitee tegeleb lepingu edendamise, selle sotsiaalse mõju ning ettevõtjate omandiõigust ja kontrolli käsitlevate majanduslike küsimuste läbivaatamisega.

Praegune seis

Lepingut kohaldatakse ajutiselt alates selle allkirjastamisest 12. detsembril 2006 (nõukogu otsus 2006/959/EÜ, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 29. detsembril 2006(4)). Lepinguga avanesid Maroko ja Euroopa ettevõtjatele uued arenguvõimalused, kuna kaotati läbilaskevõime-, kodakondsus-, sagedus- ja lennuliinipiirangud.

Alates 2006. aastast on turgude avamine toonud kaasa järgmised väga kasulikud aspektid: ELi ja Maroko vahelise reisijateveo maht on rohkem kui kahekordistunud, ulatudes 12 miljoni reisijani aastas, ning liiklus on alates 2005. aastast kasvanud 109 %; oluliselt on suurenenud ka pakutavate teenuste ja teenindatavate sihtkohtade arv. Lisaks sellele on tarbijale suurt kasu toonud keskmise piletihinna vähenemine umbes 60 %.

Menetlus

Euroopa-Vahemere lennundusleping Marokoga, mille üle alustati läbirääkimisi 2005. aasta mais nõukogu 2004. aasta detsembris antud volituste alusel, allkirjastati 12. detsembril 2006 tingimusel, et selle sõlmimine toimub hilisemal kuupäeval(5).

Euroopa Parlament andis oma nõusoleku lepingu sõlmimiseks 12. detsembril 2007(6).

Kõik liikmesriigid (v.a Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia(7)) viisid ratifitseerimisprotsessi lõpule 2014. aastal.

19. veebruaril 2014 esitas komisjon muudetud ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus lepingu sõlmimise kohta(8), et võtta arvesse Lissaboni lepingu jõustumist ning Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia ühinemist liiduga.

Praegu Euroopa Parlamendile nõusoleku saamiseks esitatud otsuse eelnõu sisaldab pärast seda, kui selle vaatasid läbi nõukogu õiguskeeleeksperdid, õiguslikke muudatusi tulenevalt Euroopa Liidu Kohtu 28. aprilli 2015. aasta kohtuotsusest(9).

Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimiseks taotleb nõukogu Euroopa Parlamendi nõusolekut vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 218.

Vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 99 ja artikli 108 lõikele 7 esitab vastutav komisjon soovituse õigusakti ettepanek heaks kiita või tagasi lükata. Parlament teeb otsuse ühe hääletusega, muudatusettepanekuid lepingule esitada ei saa. Parlamendikomisjoni muudatusettepanekuid käsitatakse vastuvõetavana üksnes juhul, kui nendes esitatakse raportööri soovitusele vastupidine seisukoht.

(1)

  Ühenduse lennundusalase välispoliitika programmi arendamine, COM(2005)0079.

(2)

  Ühenduse määramisklausel võimaldab igal ühenduse transpordiettevõtjal, kes on vastava liikmesriigi territooriumil õigusjärgselt asutatud, olla määratud ettevõtjaks vastavalt sellele lepingule.

(3)

  Leping on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas 29. detsembril 2006 (ELT L 386, 29.12.2006, lk 57).

(4)

  ELT L 386, 29.12.2006, lk 57.

(5)

  Otsus 2006/959/EÜ (ELT L 386, 29.12.2006, lk 57).

(6)

  T6-0600/2007 ning transpordi- ja turismikomisjoni raport A6-0416/2007.

(7)

  Need riigid liituvad lepinguga oma ühinemisel ELiga.

(8)

  COM(2014)104 final, 19.2.2014.

(9)

  Euroopa Kohtu (suurkoda) otsus, 28.4.2015, Euroopa Komisjon vs. nõukogu, C-28/12 (ELT C 213, 29.6.2015, lk 3).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

EÜ ja Maroko vaheline lennundusküsimusi käsitlev Euroopa-Vahemere piirkonna leping

Viited

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

5.10.2007

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

44

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jaromír Kohlíček

Esitamise kuupäev

16.10.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

/

/

0

0

/

/

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika