Menettely : 2006/0048(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0303/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0303/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/10/2017 - 5.1
CRE 24/10/2017 - 5.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0386

SUOSITUS     ***
PDF 385kWORD 58k
16.10.2017
PE 610.572v02-00 A8-0303/2017

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(15653/2016 – C8‑0094/2017 – 2006/0048(NLE))

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Esittelijä: Dominique Riquet

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(15653/2016 – C8‑0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (15653/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro–Välimeri-ilmailusopimuksen(1),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 100 artiklan 2 kohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8‑0094/2017),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan suosituksen (A8-0303/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;  

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Marokon kuningaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 386, 29.12.2006, s. 57.


PERUSTELUT

Sopimuksen tausta

Maaliskuussa 2005 komissio esitti lentoliikenteen ilmailusuhteita koskevan tiedonannon(1), ja neuvostossa 27. kesäkuuta 2005 kokoontuneet liikenneministerit antoivat asiasta päätelmät. Näissä asiakirjoissa vahvistetaan toimintaohjelma yhteisön ilmailusuhteiden kehittämiseksi ja määritellään kolme pilaria, joihin unionin politiikka perustuu:

1) Nykyisten kahdenvälisten sopimusten oikeusvarmuuden takaaminen erityisesti uusia nimeämislausekkeita(2) lisäämällä.

2) Euroopan yhteisen ilmailualueen kehittäminen entistä laajemmin, minkä edellytyksenä on, että naapurimaat sisällyttävät unionin säännöstön omaan oikeusjärjestelmäänsä, alkaen turvallisuussäännöistä. Marokon kanssa tehty sopimus on ensimmäinen Euroopan mantereen ulkopuolella sijaitsevan maan kanssa allekirjoitettu sopimus.

3) Uusien maailmanlaajuisten lentoliikennesopimusten tekeminen, johon sisältyy kaksi toisiinsa kiinteästi liittyvää tavoitetta: markkinoiden avaaminen, joka luo uusia taloudellisia mahdollisuuksia, ja sääntelyn lähentämisprosessi, jolla taataan asianmukaiset puitteet sekä riittävän oikeudenmukaiset ja tasapuoliset kilpailuedellytykset.

Tämä parlamentin hyväksymistä edellyttävä lentoliikennesopimus on osa Barcelonan prosessista alkanutta EU:n ja Välimeren maiden välistä etuoikeutettua kumppanuutta.

Sopimuksen sisältö

Tämän sopimuksen(3) tarkoituksena on edistää markkinoiden avaamista ja myös edetä kohti molempien osapuolten lainsäädäntöjen yleistä lähentämistä, erityisesti keskeisten ilmailualaa koskevien unionin säädösten osalta, mukaan lukien turvallisuutta, talouden sääntelyä ja erityisesti kilpailua, lennonjohtoa ja kuluttajansuojaa koskevat säädökset. Siihen sisältyy myös määräyksiä ristikkäisistä investoinneista Välimeren molemmin puolin.

Sopimus käsittää kaksi vaihetta:

Vaihe 1 (meneillään): Sääntelyn lähentäminen alkaa vaiheessa 1. Valtiontukikieltoa ja tärkeimpiä kilpailusääntöjä sovelletaan myös ensimmäisestä vaiheesta lähtien. Markkinoille pääsyn osalta vaihe 1 sisältää seuraavat seikat:

Marokkolaisilla lentoliikenteen harjoittajilla on

•  rajoittamattomat 3. / 4. vapaudet (oikeus ottaa kuljetettavaksi matkustajia, rahtia ja postia) Marokon ja Euroopan unionin välillä ja

•  oikeus harjoittaa liikennettä mistä tahansa kohteesta Marokossa mihin tahansa kohteeseen Euroopassa.

Eurooppalaisilla lentoliikenteen harjoittajilla on

•  rajoittamattomat 3. / 4. vapaudet (oikeus ottaa kuljetettavaksi ja matkustajia, rahtia ja postia) Marokon ja Euroopan unionin välillä

•  oikeus harjoittaa liikennettä mistä tahansa kohteesta Euroopassa mihin tahansa kohteeseen Marokossa.

Hallintomenettelyt on pidettävä mahdollisimman vähäisinä.

Vaihe 2 (ei vielä sovelleta): Toisen vaiheen käynnistämisen välttämättömänä edellytyksenä on, että Marokko soveltaa tyydyttävällä tavalla asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä, mistä komissio tekee arvion. Kyseinen asiaa koskeva unionin lainsäädäntö kattaa olennaisen osan noin 28 asetuksesta ja direktiivistä (jotka koskevat sosiaalioikeutta, lennonjohtoa, lennolle pääsyn epäämistä, ympäristöön tai meluun liittyviä rajoituksia jne.).

Markkinoille pääsyn osalta vaihe 2 sisältää seuraavat seikat:

Marokkolaisilla lentoliikenteen harjoittajilla on

•  vapaudesta johtuvat liikennöintioikeudet (oikeus ottaa kuljetettavaksi matkustajia, rahtia ja postia muihin jäsenvaltioihin tai niistä lähtien).

Eurooppalaisilla lentoliikenteen harjoittajilla on

•  vapauden oikeudet matkustajaliikenteeseen Marokon ulkopuolelle, muihin naapuruuspolitiikan piiriin kuuluviin maihin ja

•  vapauden oikeudet tavaraliikenteeseen Marokon ulkopuolelle ilman rajoituksia.

Sekakomitea: Heti vaiheessa 1 perustetaan EU:n ja Marokon välinen yhteistyöelin keskustelemaan sopimuksen täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä sekä päättämään mahdollisen uuden lainsäädännön sisällyttämisestä sopimuksen piiriin. Sekakomitea pyrkii kehittämään sopimusta sekä tarkastelemaan sosiaalinäkökohtiin liittyviä kysymyksiä ja omistajuuteen ja määräysvaltaan liittyviä taloudellisia näkökohtia.

Tilanne

Sopimusta on sovellettu väliaikaisesti sen jälkeen, kun se allekirjoitettiin 12. joulukuuta 2006 (neuvoston päätös 2006/959/EY, julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 29. joulukuuta 2006(4)). Se on avannut uusia kehitysnäkymiä marokkolaisille ja eurooppalaisille yhtiöille poistamalla kapasiteettia, vuorotiheyksiä ja reittejä koskevat rajoitukset.

Vuodesta 2006 lähtien markkinoiden avaamisesta on koitunut merkittäviä hyötyjä: EU:n ja Marokon välinen matkustajaliikenne on yli kaksinkertaistunut ja on nyt 12 miljoonaa matkustajaa vuodessa, ja liikenne on kasvanut 109 prosenttia vuodesta 2005; tarjottujen palveluiden määrä ja liikennöitävien kohteiden lukumäärä on myös lisääntynyt voimakkaasti. Tämän lisäksi lippujen keskihinnat ovat laskeneet noin 60 prosenttia, mikä on tuonut merkittävää hyötyä kuluttajille.

Menettely

Euro–Välimeri-lentoliikennesopimuksesta neuvoteltiin Marokon kanssa toukokuusta 2006 lähtien neuvoston joulukuussa 2004 antamien valtuuksien perusteella, ja sopimus allekirjoitettiin 12. joulukuuta 2006 sillä varauksella, että sopimuksen tekeminen saatetaan myöhemmin päätökseen(5).

Parlamentti antoi 12. joulukuuta 2007 hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle(6).

Bulgariaa, Romaniaa ja Kroatiaa lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot saattoivat ratifiointiprosessin päätökseen vuonna 2014(7).

Komissio esitti 19. helmikuuta 2014(8) muutetun ehdotuksen neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä, jotta otettaisiin huomioon tällä välin tapahtuneet Lissabonin sopimuksen voimaantulo sekä Bulgarian, Romanian ja Kroatian liittyminen EU:n jäseniksi.

Tähän päätösluonnokseen, jonka neuvoston lingvistijuristit ovat tarkastaneet ja joka nyt toimitetaan parlamentin hyväksyttäväksi, sisältyy myös oikeudellisia muutoksia, jotka oli tehtävä 28. huhtikuuta 2015 annetun Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion(9) mukaisesti.

Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemiseksi neuvosto tarvitsee Euroopan parlamentin hyväksynnän SEUT-sopimuksen 218 artiklan mukaisesti.

Parlamentin työjärjestyksen 99 artiklan ja 108 artiklan 7 kohdan mukaisesti asiasta vastaava valiokunta antaa suosituksen ehdotetun säädöksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Parlamentti ilmaisee kantansa yhdessä äänestyksessä; tarkistuksia itse sopimukseen ei voida jättää käsiteltäväksi. Valiokunnassa esitetyt tarkistukset voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos niissä esitetään päinvastaista kantaa kuin esittelijän ehdottamassa suosituksessa.

(1)

Yhteisön ulkoisen ilmailupolitiikan kehittämisestä, COM(2005)0079.

(2)

Yhteisön nimeämislausekkeen mukaan jokainen asianomaisen jäsenvaltion alueelle säännönmukaisesti sijoittautunut yhteisön liikenteenharjoittaja voidaan nimetä harjoittamaan toimintaa.

(3)

Sopimus on julkaistu 29.12.2006 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 386, s. 57.

(4)

EUVL L 386, 29.12.2006, s. 57.

(5)

Päätös n:o 2006/959/EY, EUVL L 386, 29.12.2006, s. 57.

(6)

T6-0600/2007 ja TRAN-valiokunnan mietintö TRAN A6-0416/2007.

(7)

Näistä valtioista tulee sopimuksen osapuolia niiden liittyessä EU:hun.

(8)

COM(2014)0104, 19.2.2014.

(9)

Asia C-28/12 komissio v. neuvosto, tuomio (suuri jaosto) 28.4.2015, EUVL C 213/3, 29.6.2015.


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan yhteisön ja Marokon välinen Euro–Välimeri-lentoliikennesopimus

Viiteasiakirjat

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

5.10.2007

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jaromír Kohlíček

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.10.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö