Postupak : 2006/0048(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0303/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0303/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.1
CRE 24/10/2017 - 5.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0386

PREPORUKA     ***
PDF 475kWORD 57k
16.10.2017
PE 610.572v02-00 A8-0303/2017

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

Odbor za promet i turizam

Izvjestitelj: Dominique Riquet

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (15653/2016),

–  uzimajući u obzir Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane(1)

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0094/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0303/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;  

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kraljevine Maroka.

(1)

  SL L 386, 29.12.2006., str. 57.


OBRAZLOŽENJE

Opći kontekst sporazuma

U ožujku 2005. Komisija je predstavila Komunikaciju o odnosima u području zrakoplovstva(1), nakon čega su doneseni zaključci na sastanku Vijeća ministara za promet 27. lipnja 2005. U tim tekstovima određuje se akcijski program za razvoj zrakoplovnih odnosa Zajednice te se definiraju tri stupa na kojima se temelji europska politika:

1) jamčenje pravne sigurnosti postojećih bilateralnih sporazuma, posebno uključivanjem novih klauzula o imenovanju(2).

2) opširniji razvoj zajedničkog europskog zračnog prostora. To podrazumijeva da bi susjedne zemlje trebale integrirati europska pravila, počevši od pravila o sigurnosti. Sporazum s Marokom prvi je sporazum potpisan s nekom od neeuropskih zemalja.

3) sklapanje niza novih sporazuma o zračnom prijevozu, uz dva neodvojiva cilja: s jedne strane, otvaranje tržišta kako bi se stvorile nove gospodarske mogućnosti i, s druge strane, uspostava postupka regulatorne konvergencije kojim se jamči zadovoljavajući okvir, uz dovoljno poštene i pravedne uvjete tržišnog natjecanja.

Sporazum o zračnom prometu koji se Parlamentu podnosi na odobrenje treba sagledati u okviru povlaštenog partnerstva proizišlog iz Euro-mediteranskog partnerstva (Barcelonski proces) između EU-a i zemalja na mediteranskoj granici.

Sadržaj sporazuma

Taj sporazum(3) ima za cilj omogućiti otvaranje tržišta s jedne strane, a s druge strane uključuje i opće usklađivanje zakonodavstava između dviju strana, posebno oko ključnih elemenata europske regulative u području zračnog prometa, uključujući pitanja sigurnosti, gospodarske regulacije i naročito tržišnog natjecanja te kontrolu zračnog prometa i zaštitu potrošača. Također sadrži odredbe o uzajamnim ulaganjima s obje strane Mediterana.

Sastoji se od dvije faze:

Prva faza (u tijeku): Regulatorna konvergencija započinje u prvoj fazi. Zabrana državnih potpora i glavna pravila o tržišnom natjecanju također se primjenjuju od prve faze. U pogledu pristupa tržištu, prva faza uključuje sljedeće elemente:

Za marokanske prijevoznike:

•neograničena 3. i 4. sloboda (prava ukrcaja i iskrcaja putnika, tereta i pošte) između Maroka i Europske unije;

•pravo povezivanja bilo kojeg mjesta u Maroku s bilo kojim mjestom u Europi;

Za europske prijevoznike:

•neograničena 3. i 4. sloboda (prava ukrcaja i iskrcaja putnika, tereta i pošte) između Europske unije i Maroka;

•pravo povezivanja bilo kojeg mjesta u Europi s bilo kojim mjestom u Maroku;

Administrativni postupci svedeni su na najmanju moguću mjeru.

Druga faza (još nije primijenjena): Preduvjet za početak druge faze jest da Maroko na zadovoljavajući način primjenjuje relevantno europsko zakonodavstvo, što će ocijeniti Komisija. Relevantno europsko zakonodavstvo obuhvaća najvažnije odredbe iz otprilike 28 uredbi i direktiva u područjima socijalnog prava, kontrole zračnog prometa, uskraćivanja ukrcaja, ekoloških ograničenja ili ograničenja povezanih s bukom, itd.

U pogledu pristupa tržištu, druga faza obuhvaćat će i sljedeće elemente:

Za marokanske prijevoznike:

•uzastopna prava prijevoza povezana s 5. slobodom u Europi (prava na ukrcaj i iskrcaj putnika, tereta i pošte koji putuju ili se prevoze u druge države članice ili dolaze iz njih).

Za europske prijevoznike:

•prava prijevoza putnika povezana s 5. slobodom dalje od Maroka u zemlje obuhvaćene politikom susjedstva;

•prava prijevoza robe povezana s 5. slobodom dalje od Maroka bez ograničenja;

Zajednički odbor: Od prve faze uspostavlja se zajedničko tijelo EU-a i Maroka kako bi se povela rasprava o provedbi Sporazuma i donijela odluka o uključivanju mogućih novih propisa u Sporazum. Svrha zajedničkog odbora bit će daljnji razvoj Sporazuma i rasprava o društvenim posljedicama i gospodarskim pitanjima u vezi s vlasništvom i nadzorom zračnih prijevoznika.

Postignuća

Sporazum se privremeno primjenjuje od njegova potpisivanja 12. prosinca 2006. (Odluka Vijeća 2006/959/EZ, objavljena u Službenom listu EU-a 29. prosinca 2006.(4)). Sporazum je otvorio nove mogućnosti za razvoj marokanskih i europskih poduzeća uklanjanjem ograničenja u pogledu kapaciteta, nacionalnosti, učestalosti ili ruta.

Otvaranje tržišta od 2006. godine donijelo je znatan napredak: putnički promet između EU-a i Maroka više se nego udvostručio te je dosegao 12 milijuna putnika godišnje, što predstavlja rast od 109 % od 2005.; ponuđene usluge i broj odredišta također su osjetno povećani. Sve to, uz smanjenje prosječne cijene karte za oko 60 %, dovelo je do velike koristi za potrošače.

Postupak

Pregovori o Euro-mediteranskom sporazumu o zračnom prometu s Marokom počeli su u svibnju 2005. na temelju mandata koji je Vijeće dodijelilo u prosincu 2004. Sporazum je potpisan 12. prosinca 2006., podložno njegovu kasnijem sklapanju(5).

Europski parlament dao je suglasnost za sklapanje sporazuma 12. prosinca 2007(6).

Sve države članice, osim Bugarske, Rumunjske i Hrvatske(7), dovršile su postupak ratifikacije tijekom 2014.

Komisija je 19. veljače 2014.(8) predstavila izmijenjeni prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma, kako bi se uzelo u obzir stupanje na snagu Ugovora iz Lisabona i pristupanje Bugarske, Rumunjske i Hrvatske Europskoj uniji.

Nakon revizije pravnika lingvista Vijeća, nacrt odluke koji je danas podnesen na odobrenje Europskom parlamentu također uključuje pravne izmjene koje zahtijeva sudska praksa Suda Europske unije, u skladu s njegovom presudom od 28. travnja 2015.(9)

U skladu s člankom 218. UFEU-a za sklapanje sporazuma „Europska zajednica/Kraljevina Maroko”, Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta.

U skladu s člankom 99. i člankom 108. stavkom 7. Poslovnika Parlamenta nadležni odbor podnosi mu preporuku o prihvaćanju ili odbijanju predloženog akta. Parlament donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a na tekst Sporazuma nije moguće podnositi amandmane. Amandmani u odboru dopušteni su samo ako im je cilj poništiti preporuku koju je predložio izvjestitelj.

(1)

Razvoj programa za vanjsku zrakoplovnu politiku Zajednice, COM(2005)0079.

(2)

Klauzula Zajednice o imenovanju omogućuje svim zračnim prijevoznicima Zajednice s poslovnim nastanom na području dotične države članice da budu imenovani za rad u skladu s tim Sporazumom.

(3)

Sporazum objavljen u Službenom listu Europske unije, SL L 386, 29.12.2006., str. 57.

(4)

SL L 386, 29.12.2006., str. 57.

(5)

Odluka 2006/959/EZ, SL L 386, 29.12.2006., str. 57.

(6)

T6-0600/2007 i izvješće odbora TRAN A6-0416/2007.

(7)

Te zemlje postale su stranke Sporazuma kroz svoje članstvo u EU-u.

(8)

COM(2014)104 final, 19.2.2014.

(9)

Predmet C-28/12 Europska komisija protiv Vijeća, Presuda (Veliko vijeće) od 28.4.2015., SL C 213/3 od 29.6.2015.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između Europske zajednice i Kraljevine Maroka

Referentni dokumenti

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

5.10.2007

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Datum usvajanja

12.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jaromír Kohlíček

Datum podnošenja

16.10.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti