Pranešimas - A8-0303/2017Pranešimas
A8-0303/2017

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

16.10.2017 - (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE)) - ***

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Dominique Riquet

Procedūra : 2006/0048(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0303/2017
Pateikti tekstai :
A8-0303/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (15653/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Maroko Karalystės Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą dėl oro susisiekimo[1],

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8-0094/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0303/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių bei Maroko Karalystės vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]   OL L 386, 2006 12 29, p. 57.

AIŠKINAMOJI DALIS

Su susitarimu susijusios bendrosios aplinkybės

2005 m. kovo mėn. Europos Komisija pristatė komunikatą dėl santykių aviacijos srityje[1], po kurio buvo parengtos 2005 m. birželio 27 d. Transporto ministrų tarybos išvados. Šiuose dokumentuose nustatoma veiksmų programa, skirta Bendrijos santykiams aviacijos srityje plėtoti, ir apibrėžiami trys ramsčiai, kuriais grindžiama ES politika:

1) užtikrinti teisinį esamų dvišalių susitarimų tikrumą, visų pirma įtraukiant naujus straipsnius, susijusius su nuoroda[2];

2) kurti platesnę Europos bendrąją aviacijos erdvę. Šios erdvės kūrimas reiškia, kad kaimyninės šalys turi įtraukti ES taisyklių sąvadą, visų pirma saugos taisykles. Susitarimas su Maroku buvo pirmasis susitarimas, pasirašytas su šalimi, nepriklausančia Europos žemynui;

3) parengti naujus bendrus aviacijos susitarimus, kuriuose būtų nustatyti du neatsiejami tikslai, t. y. pirma, atverti rinkas sukuriant naujas ekonomines galimybes ir, antra, užtikrinti teisės aktų derinimą garantuojant pakankamą pagrindą ir sudarant pakankamai sąžiningas ir teisingas konkurencijos sąlygas.

Šis susitarimas dėl oro susisiekimo, kuris yra pateiktas Parlamentui, kad jis suteiktų pritarimą, parengtas plėtojant ES ir Viduržemio jūros regiono valstybių privilegijuotą partnerystę pagal Barselonos procesą.

Susitarimo turinys

Šiuo susitarimu[3] siekiama, pirma, sudaryti sąlygas rinkų atvėrimui ir, antra, bendrai suderinti abiejų šalių teisės aktus dėmesį būtent skiriant esminiams ES civilinės aviacijos srities teisės aktų, be kita ko, reglamentuojančių saugos, ekonominio reguliavimo ir ypač konkurencijos, oro eismo valdymo ir vartotojų apsaugos klausimus, aspektams. Į jį taip pat įtrauktos nuostatos, reglamentuojančios tarpusavio investicijas abiejose Viduržemio jūros pusėse.

Jį sudaro du etapai:

1 etapas (šiuo metu vyksta): 1 etape pradedama reguliavimo konvergencija. Taip pat nuo 1 etapo pradžios draudžiama valstybės pagalba ir taikomos esminės konkurencijos taisyklės. Patekimo į rinką srityje 1 etapas apima toliau nurodytus aspektus.

Maroko oro vežėjams:

•  Maroko ir Europos Sąjungos neribotą 3-iąją / 4-ąją laisves (teisę įlaipinti ir išlaipinti keleivius, pakrauti ir iškrauti krovinius ir pašto siuntas);

•  teisę vykdyti skrydžius iš visų Maroko teritorijoje esančių vietovių į visas Europos vietoves;

Europos oro vežėjams:

•  Europos Sąjungos ir Maroko neribotą 3-iąją / 4-ąją laisves (teisę įlaipinti ir išlaipinti keleivius, pakrauti ir iškrauti krovinius ir pašto siuntas);

•  teisę vykdyti skrydžius iš visų Europos Sąjungos vietovių į visas Maroko teritorijoje esančias vietoves.

Administracinės procedūros turi būti sumažinamos iki minimumo.

2 etapas (dar neįgyvendinamas): būtina sąlyga pradėti 2 etapą – Marokas turi tinkamai taikyti reikiamus ES teisės aktus, o tai įvertins Komisija. Šie reikiami ES teisės aktai – tai maždaug dvidešimt aštuoni reglamentai ir direktyvos (socialinės teisės, oro eismo kontrolės, atsisakymo vežti, aplinkosaugos ar su triukšmu susijusių apribojimų ir kt. klausimais).

Patekimo į rinką srityje 2 etapas apims toliau nurodytus aspektus.

Maroko oro vežėjams:

•  5-osios laisvės teisę skraidinti Europoje (teisę įlaipinti keleivius kitose valstybėse narėse ir išlaipinti keleivius jose, pakrauti krovinius ir pašto siuntas kitose valstybėse narėse ir iškrauti krovinius ir pašto siuntas jose).

Europos oro vežėjams:

•  5-osios laisvės teisę skraidinti keleivius virš Maroko į kaimynystės politikos šalis;

•  5-osios laisvės teisę skraidinti krovinius be jokių apribojimų virš Maroko.

Jungtinis komitetas. Siekiant svarstyti su susitarimo įgyvendinimu susijusius klausimus ir spręsti apie naujųjų teisės aktų integravimą į jį, 1 etape įsteigiamas bendras ES ir Maroko organas. Jungtinis komitetas sieks, kad susitarimas būtų plėtojamas, nagrinės jo socialinius klausimus ir ekonominius pasiūlymus, susijusius su oro linijų bendrovių nuosavybe ir kontrole.

Laimėjimai

Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos, t. y. 2006 m. gruodžio 12 d. (Tarybos sprendimas 2006/959/EB, paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2006 m. gruodžio 29 d.[4]). Jis atvėrė Maroko ir Europos oro linijų bendrovėms naujas plėtros perspektyvas, panaikindamas apribojimus dėl vietų skaičiaus, pilietybės, skrydžių dažnumo ar maršrutų.

Nuo 2006 m. rinkų atvėrimas davė daug naudos: keleivių srautas tarp ES ir Maroko padidėjo daugiau nei du kartus, t. y. jis pasiekė 12 mln. keleivių per metus skaičių ir nuo 2005 m. išaugo 109 proc.; taip pat smarkiai išaugo teikiamų paslaugų apimtis ir paskirties vietų skaičius. Tai kartu su apie 60 proc. sumažėjusiomis bilietų kainomis buvo itin naudinga vartotojams.

Procedūra

Derybos dėl Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių oro susisiekimo susitarimo su Maroku prasidėjo 2005 m. gegužės mėn. remiantis 2004 m. gruodžio mėn. Tarybai suteiktais įgaliojimais, o jis buvo pasirašytas 2006 m. gruodžio 12 d. su sąlyga, kad bus sudarytas vėliau[5].

Tam, kad būtų sudarytas susitarimas, Parlamentas pritarė 2007 m. gruodžio 12 d.[6]

Ratifikavimo procesą visos valstybės narės (išskyrus Bulgariją, Rumuniją ir Kroatiją[7]) užbaigė 2014 m.

2014 m. vasario 19 d.[8] Komisija pateikė iš dalies pakeistą pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo sudarymo, siekdama, kad būtų atsižvelgta į tai, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis ir kad iki tol ES narėmis tapo Bulgarija, Rumunija ir Kroatija.

Šiandien Parlamentui, siekiant gauti jo pritarimą, teikiamame sprendimo projekte, kurį peržiūrėjo Tarybos teisininkai lingvistai, taip pat įtraukti teisiniai pakeitimai, kuriuos privaloma padaryti remiantis 2015 m. balandžio 28 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimu[9].

Kad galėtų sudaryti Europos bendrijos ir Maroko Karalystės susitarimą, Tarybai reikia Europos Parlamento pritarimo pagal SESV 218 straipsnį.

Vadovaudamasis Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 99 straipsniu ir 108 straipsnio 7 dalimi, atsakingas komitetas pateikia Parlamentui rekomendaciją, kurioje siūloma pritarti siūlomam aktui arba jį atmesti. Tada Parlamentas sprendžia vienu balsavimu ir negali būti teikiami jokie šio susitarimo pakeitimai. Pakeitimai komitete yra priimtini tik tuo atveju, jeigu jais siekiama iš pagrindų pakeisti pranešėjo siūlomą rekomendaciją.

  • [1]  Bendrijos išorės politikos aviacijos srityje darbotvarkės rengimas, COM(2005)0079.
  • [2]  Straipsnis, susijęs su Bendrijos nuoroda, leidžia visiems Bendrijos vežėjams, įsisteigusiems atitinkamos valstybės narės teritorijoje, vykdyti skrydžius pagal šį susitarimą;
  • [3]  Susitarimas paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, OL L 386, 2006 12 29, p. 57.
  • [4]  OL L 386, 2006 12 29, p. 57.
  • [5]  Sprendimas Nr. 2006/959/EB (OL L 386, 2006 12 29, p. 57).
  • [6]  T6-0600/2007 ir TRAN komiteto pranešimas A6-0416/2007.
  • [7]  Šios valstybės narės tapo susitarimo šalimis įstodamos į ES.
  • [8]  COM(2014)0104 final, 2014 2 19.
  • [9]  Byla C-28/12 Europos Komisija prieš Tarybą, Sprendimas (Didžioji kolegija), 2015 4 28, OL C 213/3, 2015 6 29.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos bendrijos ir Maroko susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų

Nuorodos

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

5.10.2007

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Priėmimo data

12.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jaromír Kohlíček

Pateikimo data

16.10.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė