Ziņojums - A8-0303/2017Ziņojums
A8-0303/2017

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

16.10.2017 - (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE)) - ***

Transporta un tūrisma komiteja
Referents: Dominique Riquet

Procedūra : 2006/0048(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0303/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0303/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (15653/2016),

–  ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses[1]

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 100. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0094/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumu (A8-0303/2017),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;  

2.  uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Marokas Karalistes valdībai un parlamentam.

  • [1]    OV L 386, 29.12.2006., 57. lpp.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Nolīguma vispārējais konteksts

2005. gada martā Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu par gaisa satiksmes attiecībām aviācijas jomā[1], kam sekoja 2005. gada 27. jūnija Transporta Ministru padomes sanāksmē pieņemtie secinājumi. Ar šiem dokumentiem izveido rīcības programmu, lai attīstītu attiecības aviācijas jomā ar Kopienu, un paredz trīs pīlārus, uz kuriem balstās šī ES politika:

1) garantēt juridisko noteiktību spēkā esošajos divpusējos nolīgumos, jo īpaši iekļaujot jaunas izraudzīšanas klauzulas[2].

2) izveidot plašāku Eiropas Kopējo aviācijas telpu. Šī telpa nozīmē kaimiņvalstu iekļaušanu ES noteikumu kopumā, sākot ar drošības noteikumiem. Nolīgums ar Marokas Karalisti ir pirmais šāds nolīgums, kas noslēgts ar valsti ārpus Eiropas kontinenta.

3) izveidot jaunu visaptverošu aviācijas nolīgumu, kas noteiktu divus nedalāmus mērķus, proti, no vienas puses, tirgus atvēršanu, radot jaunas saimnieciskas iespējas un, no otras puses, regulatīvo konverģences procesu, kas garantē pieņemamu sistēmu un pietiekami taisnīgus un vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Aviācijas nolīgums, kas ir iesniegts, lai saņemtu jūsu apstiprinājumu, ir jāskata saistībā ar privileģēto partnerību, kas izriet no Barselonas procesa starp ES un valstīm, kuras robežojas ar Vidusjūru.

Nolīguma saturs

Šā nolīguma[3] mērķis, no vienas puses, ir atvērt tirgu un, no otras puses, tas arī ietver vispārēju tiesību aktu tuvināšanu starp abām pusēm, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu civilās aviācijas jomā galvenajiem elementiem, tostarp drošumu, ekonomisko regulējumu un sevišķi konkurenci, gaisa satiksmes vadību un patērētāju aizsardzību. Tas ietver arī noteikumus par savstarpējiem ieguldījumiem abos Vidusjūras krastos.

Tam ir divi posmi:

1. posms (tiek piemērots pašlaik): Regulatīvā konverģence sākas 1. posmā. Aizliegums sniegt valsts atbalstu un pamata konkurences noteikumi arī ir piemērojami, sākot ar 1. posmu. Attiecībā uz piekļuvi tirgum 1. posms ietver šādus elementus:

Marokas gaisa pārvadātājiem:

•  neierobežota 3. un 4. brīvība (pasažieru iekāpšana un izkāpšana, kravas un pasta iekraušana un izkraušana) starp Maroku un Eiropas Savienību;

•  tiesības veikt pārvadājumus no jebkuras vietas Marokā uz jebkuru vietu Eiropā;

Eiropas gaisa pārvadātājiem:

•  neierobežota 3. un 4. brīvība (pasažieru iekāpšana un izkāpšana, kravas un pasta iekraušana un izkraušana) starp Eiropas Savienību un Maroku;

•  tiesības veikt pārvadājumus no jebkuras vietas Eiropā uz jebkuru vietu Marokā;

Administratīvās procedūras ir samazinātas līdz minimumam.

2. posms (vēl netiek piemērots): Sekmīga attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošana no Marokas puses, ko novērtēs Komisija, ir priekšnosacījums, lai uzsāktu 2. posmu. Šie attiecīgie Eiropas tiesību akti aptver lielāko daļu no 28 regulām un direktīvām (attiecībā uz sociālajam tiesībām, gaisa satiksmes vadību, iekāpšanas atteikumiem, vides un trokšņa ierobežojumiem utt.).

Attiecībā uz piekļuvi tirgum 2. posms ietver šādus elementus:

Marokas gaisa pārvadātājiem:

•  secīgas satiksmes tiesības Eiropā 5. brīvības ietvaros (pasažieru iekāpšana un izkāpšana, kravas un pasta iekraušana un izkraušana no vai uz citām dalībvalstīm).

Eiropas gaisa pārvadātājiem:

•  pasažieru pārvadāšanas tiesības 5. brīvības ietvaros no Marokas uz valstīm, kuras ir iesaistītas Eiropas kaimiņattiecību politikā;

•  kravu pārvadāšanas tiesības 5. brīvības ietvaros no Marokas bez ierobežojumiem.

Apvienotā komiteja: sākot ar 1. posmu, tiek izveidota apvienota organizācija, lai apspriestu jautājumus par nolīguma īstenošanu, kā arī pieņemtu lēmumu par jauno tiesību aktu integrēšanu tajā. Apvienotā komiteja strādās, lai attīstītu nolīgumu, risinātu sociālos jautājumus un ekonomiskos priekšlikumus par īpašumtiesībām un kontroli.

Bilance

Nolīgumu provizoriski piemēro kopš tā parakstīšanas 2006. gada 12. decembrī (Padomes Lēmums 2006/959/EK, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2006. gada 29. decembrī[4]). Tas ir pavēris jaunas perspektīvas Marokas un Eiropas uzņēmumiem, atceļot ierobežojumus attiecībā uz kapacitāti, valstspiederību, biežumu vai maršrutiem.

Kopš 2006. gada tirgus atvēršana ir sniegusi būtiskas priekšrocības: pasažieru satiksme starp ES un Maroku ir palielinājusies vairāk nekā divas reizes, sasniedzot 12 miljonus pasažieru gadā, un satiksme kopš 2005. gada ir pieaugusi par 109 %; sniegto pakalpojumu apjoms un piedāvāto maršrutu skaits arī ir ievērojami palielinājies. Tas līdz ar vidējās biļetes cenas samazinājumu par aptuveni 60 % ir radījis ievērojamus ieguvumus patērētājiem.

Procedūra

Šis Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu gaisa transporta nolīgums ar Maroku, par kuru notiek sarunas no 2005. gada maija, pamatojoties uz Padomes 2004. gada decembrī piešķirtajām pilnvarām, tika parakstīts 2006. gada 12. decembrī ar nosacījumu, ka tas tiks noslēgts vēlāk[5].

Eiropas Parlaments 2007. gada 12. decembrī piekrita nolīguma noslēgšanai[6].

Visas dalībvalstis, izņemot Bulgāriju, Rumāniju un Horvātiju[7], ratifikācijas procesu pabeidza 2014. gadā.

Komisija 2014. gada 19. februārī[8] iesniedza grozīto priekšlikumu Padomes lēmumam par līguma noslēgšanu, lai ņemtu vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā un to, ka pa šo laiku Bulgārija, Rumānija un Horvātija bija kļuvušas par ES dalībvalstīm.

Parlamentam apstiprināšanai iesniegtais lēmuma projekts pēc tam, kad to bija pārskatījuši Padomes juristi lingvisti, tagad ietver arī juridiskas izmaiņas, kas nepieciešamas saistībā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru tās 2015. gada 28. aprīļa spriedumā[9].

Lai noslēgtu Eiropas Kopienas un Marokas Karalistes nolīgumu, Padome lūdza Eiropas Parlamenta piekrišanu saskaņā ar LESD 218. pantu.

Saskaņā ar Parlamenta reglamenta 99. pantu un 108. panta 7. punktu atbildīgā komiteja iesniedz ieteikumu pieņemt vai noraidīt ierosināto aktu. Parlaments lēmumu pieņem ar vienu balsojumu, un iesniegt grozījumus nav iespējams. Komitejā iesniegtie grozījumi ir pieņemami tikai tad, ja to mērķis ir pilnībā mainīt referenta ierosināto ieteikumu.

Referenta nostāja

Šis nolīgums ir jāskata saistībā ar Eiropas kaimiņattiecību politiku, ar kuras starpniecību Eiropas Savienība vēlas stiprināt attiecības ar savām kaimiņvalstīm. Tajā ir īpaši stingri noteikta regulatīvā sadarbība un tas atvieglo divpusējo ieguldījumu nosacījumus.

Tā īstenošana ir vērtējama ārkārtīgi pozitīvi. Vienpadsmit gadus pēc provizoriskās stāšanās spēkā tas ir apliecinājis savu vērtību, sniedzot pusēm būtiskus abpusējus ieguvumus.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, referents Transporta un tūrisma komitejai iesaka sniegt labvēlīgu atzinumu par šā nolīguma noslēgšanu.

  • [1]  Attīstīt Kopienas aviācijas ārējās politikas programmu, COM(2005)0079.
  • [2]  Kopienas izraudzīšanas klauzula ļauj visiem Kopienas pārvadātājiem, kas ir reģistrēti attiecīgajā dalībvalstī, darboties saskaņā ar šo nolīgumu.
  • [3]  Nolīgums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, OV L 386, 29.12.2006, 57. lpp.
  • [4]  OV L 386, 29.12.2006., 57. lpp.
  • [5]  Lēmums Nr. 2006/959/EK, OV L 386, 29.12.2006, 57. lpp.
  • [6]  T6-0600/2007 un TRAN komitejas ziņojums A6-0416/2007.
  • [7]  Šīs valstis kļūst par nolīguma pusi, tām pievienojoties ES.
  • [8]  COM(2014)104 galīgā redakcija, 19.2.2014.
  • [9]  Lieta C-28/12, Eiropas Komisija pret Padomi, 2015. gada 28. aprīļa spriedums (virspalāta), OV C 213/3, 29.6.2015.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp EK un Maroku

Atsauces

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

5.10.2007

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

12.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

44

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jaromír Kohlíček

Iesniegšanas datums

16.10.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas