Procedure : 2006/0048(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0303/2017

Ingediende teksten :

A8-0303/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/10/2017 - 5.1
CRE 24/10/2017 - 5.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0386

AANBEVELING     ***
PDF 391kWORD 58k
16.10.2017
PE 610.572v02-00 A8-0303/2017

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

(15653/2016 – C8‑0094/2017 – 2006/0048(NLE))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Dominique Riquet

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

(15653/2016 – C8‑0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (15653/2016),

–  gezien de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds(1),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0094/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A8-0303/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en het Koninkrijk Marokko.

(1)

  PB L 386 van 29.12.2006, blz. 57.


TOELICHTING

Achtergrond van de overeenkomst

In maart 2005 publiceerde de Commissie een mededeling over luchtvaartbetrekkingen(1), waarna conclusies werden aangenomen tijdens de Raad van ministers van Vervoer op 27 juni 2005. In deze teksten is een actieplan vastgesteld om de luchtvaartbetrekkingen van de Gemeenschap te ontwikkelen en zijn de drie pijlers bepaald waarop het Europese beleid berust, namelijk:

1) de rechtszekerheid van de bestaande bilaterale overeenkomsten waarborgen, met name door er nieuwe aanwijzingsbepalingen in op te nemen(2).

2) de gemeenschappelijke Europese luchtvaartruimte verder ontwikkelen. Dit houdt in dat de buurlanden de Europese regels in hun rechtsstelsels moeten opnemen, te beginnen met de veiligheidsvoorschriften. De overeenkomst met Marokko is de eerste die met een land buiten het Europese continent is ondertekend.

3) een reeks nieuwe, alomvattende luchtvaartovereenkomsten tot stand brengen die twee onderling onlosmakelijk verbonden doelstellingen omvatten, namelijk enerzijds het openstellen van markten, waardoor nieuwe economische kansen ontstaan, en anderzijds een proces van convergentie van de regelgeving waardoor een bevredigend gelijk speelveld met eerlijke en billijke concurrentievoorwaarden gegarandeerd wordt.

De ter goedkeuring voorliggende luchtvaartovereenkomst is onderdeel van het bevoorrecht partnerschap dat is voortgevloeid uit het Barcelona-proces tussen de EU en de landen langs de mediterrane grens.

Inhoud van de overeenkomst

Deze overeenkomst(3) heeft tot doel de markten voor elkaar open te stellen en de wetgeving van beide partijen op elkaar af te stemmen, met name inzake de belangrijkste onderdelen van de Europese regelgeving op luchtvaartgebied, zoals de regelgeving inzake veiligheid, en de economische regelgeving, met name op het vlak van mededinging, luchtverkeersleiding en consumentenbescherming. Ze bevat ook bepalingen in verband met investeringen aan weerszijden van de Middellandse Zee.

De overeenkomst omvat twee fasen:

Eerste fase (aan de gang): In de eerste fase begint de regelgevingsconvergentie. De belangrijkste mededingingsregels en het verbod op staatssteun gelden eveneens vanaf de eerste fase. Wat markttoegang betreft, omvat de eerste fase het volgende:

in het geval van luchtvaartmaatschappijen uit Marokko:

•  onbeperkte derde en vierde vrijheid (recht op het in- of ontschepen van passagiers, vracht en luchtpost) tussen Marokko en de Europese Unie;

•  het recht om vanuit elk punt in Marokko naar elk punt in Europa te opereren;

in het geval van Europese luchtvaartmaatschappijen:

•  onbeperkte derde en vierde vrijheid (recht op het in- of ontschepen van passagiers, vracht en luchtpost) tussen de Europese Unie en Marokko;

•  het recht om vanuit elk punt in Europa naar elk punt in Marokko te opereren.

De administratieve procedures worden tot een minimum beperkt.

Tweede fase (nog niet van toepassing): De tweede fase kan pas beginnen op voorwaarde dat Marokko de relevante Europese wetgeving bevredigend toepast, wat door de Commissie zal worden beoordeeld. De relevante Europese wetgeving omvat het grootste deel van ongeveer 28 verordeningen en richtlijnen (in verband met sociaal recht, luchtverkeersleiding, instapweigering, milieu- of geluidsbeperkingen, enz.).

Wat markttoegang betreft, zal de tweede fase het volgende omvatten:

in het geval van luchtvaartmaatschappijen uit Marokko:

•  verkeersrechten van de vijfde vrijheid in Europa (recht op het in- of ontschepen van passagiers, vracht en luchtpost van en naar andere lidstaten).

in het geval van Europese luchtvaartmaatschappijen:

•  passagiersvervoersrechten van de vijfde vrijheid buiten Marokko naar de landen die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen;

•  goederenvervoersrechten van de vijfde vrijheid buiten Marokko zonder beperking.

Gemengd Comité: in de eerste fase wordt een gezamenlijk orgaan opgericht om kwesties met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst te bespreken en om over de opname van nieuwe wetgeving in de overeenkomst te beslissen. Het Gemengd Comité streeft ernaar de overeenkomst verder uit te bouwen, oplossingen te zoeken voor sociale problemen en economische voorstellen inzake eigendom en controle te behandelen.

Resultaten

De overeenkomst wordt voorlopig toegepast sinds ze op 12 december 2006 werd ondertekend (Besluit 2006/959/EG van de Raad, bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 29 december 2006(4)). Ze leidde tot nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor Marokkaanse en Europese luchtvaartmaatschappijen doordat beperkingen in verband met capaciteit, nationaliteit, frequentie of routes werden opgeheven.

Sinds 2006 heeft de openstelling van de markt belangrijke voordelen opgeleverd: het passagiersverkeer tussen de EU en Marokko is meer dan verdubbeld tot 12 miljoen passagiers per jaar, goed voor een groei van het verkeer met 109 % sinds 2005, en ook de aangeboden diensten en het aantal bediende bestemmingen zijn sterk toegenomen. Samen met een daling van de gemiddelde ticketprijs met ongeveer 60 % heeft dit aanzienlijke voordelen voor de consument opgeleverd.

Procedure

De onderhandelingen over de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst met Marokko gingen van start in mei 2005, op basis van een mandaat dat de Raad in december 2004 verleende, en de overeenkomst werd ondertekend op 12 december 2006, met dien verstande dat ze op een later tijdstip zou worden gesloten(5).

Op 12 december 2007 heeft het Parlement ingestemd met de sluiting van de overeenkomst(6).

Met uitzondering van Bulgarije, Roemenië en Kroatië(7) hebben alle lidstaten het ratificatieproces voltooid in 2014.

Op 19 februari 2014(8) heeft de Commissie een gewijzigd voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst ingediend, teneinde rekening te houden met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon en het feit dat Bulgarije, Roemenië en Kroatië intussen lidstaten van de EU waren geworden.

Na bijwerking door de juristen-vertalers van de Raad bevat het ontwerpbesluit dat nu ter goedkeuring aan het Parlement wordt voorgelegd, ook de juridische wijzigingen die nodig waren vanwege de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in zijn arrest van 28 april 2015(9).

Om de overeenkomst tussen de EU en Marokko te kunnen sluiten heeft de Raad, overeenkomstig artikel 218 VWEU, de goedkeuring van het Europees Parlement nodig.

Overeenkomstig artikel 99 en artikel 108, lid 7, van het Reglement van het Parlement legt de bevoegde commissie het Parlement een aanbeveling strekkende tot goedkeuring of verwerping van de voorgestelde handeling voor. Het Parlement spreekt zich bij een enkele stemming uit en er kunnen geen amendementen op de overeenkomst zelf worden ingediend. Amendementen in de commissie zijn alleen ontvankelijk wanneer ermee wordt beoogd de door de rapporteur voorgestelde aanbeveling een tegenovergestelde strekking te geven.

(1)

Ontwikkeling van de agenda voor het externe luchtvaartbeleid van de Gemeenschap, COM(2005) 79.

(2)

Door de communautaire aanwijzingsbepaling kan elke vervoerder uit de Gemeenschap die op regelmatige wijze op het grondgebied van de betrokken lidstaat is gevestigd, worden aangewezen om krachtens deze overeenkomst te opereren.

(3)

Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 386 van 29.12.2006, blz. 57).

(4)

PB L 386 van 29.12.2006, blz. 57.

(5)

Besluit 2006/959/EG (PB L 386 van 29.12.2006, blz. 57).

(6)

T6-0600/2007 en verslag van de Commissie TRAN A6-0416/2007.

(7)

Deze landen werden partij bij de overeenkomst via hun toetreding tot de EU.

(8)

COM(2014) 104 definitief van 19.2.2014.

(9)

Zaak C-28/12, Commissie tegen Raad, arrest (grote kamer) van 28.4.2015, PB C 213/3 van 29.6.2015.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst EG/Marokko

Document- en procedurenummers

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

5.10.2007

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

12.10.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jaromír Kohlíček

Datum indiening

16.10.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid