Procedură : 2006/0048(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0303/2017

Texte depuse :

A8-0303/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/10/2017 - 5.1
CRE 24/10/2017 - 5.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0386

RECOMANDARE     ***
PDF 541kWORD 53k
16.10.2017
PE 610.572v02-00 A8-0303/2017

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Dominique Riquet

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15653/2016),

–  având în vedere Acordul euro-mediteraneean privind serviciile de transport aerian între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 100 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0094/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A8-0303/2017),

1.  aprobă încheierea acordului;  

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Maroc.

(1)

  JO L 386, 29.12.2006, p. 57.


EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul general al acordului

În martie 2005, Comisia Europeană a prezentat o comunicare referitoare la relațiile din domeniul aviației(1), care a fost urmată de concluziile adoptate în cadrul Consiliului de Miniștri „Transport” din 27 iunie 2005. Aceste texte stabilesc un program de acțiune pentru dezvoltarea relațiilor aeriene ale Comunității, precum și cei trei piloni pe care se întemeiază politica europeană:

1) garantarea securității juridice a acordurilor bilaterale existente, în special prin includerea unor noi clauze de desemnare(2);

2) extinderea spațiului aerian comun european, care presupune asimilarea de către țările vecine a corpului de norme europene în propriile sisteme juridice, începând cu normele de securitate. Acordul cu Marocul este primul acord semnat cu o țară situată în afara continentului european;

3) instituirea unei serii de noi acorduri globale în domeniul aviației, care să urmărească două obiective inseparabile, și anume deschiderea piețelor și crearea de noi oportunități economice, pe de o parte, și asigurarea unui proces de convergență normativă prin care să se garanteze un cadru satisfăcător, cu condiții de concurență suficient de corecte și echitabile, pe de altă parte.

Acordul aerian supus atenției dvs. spre aprobare se înscrie în cadrul de parteneriat privilegiat care reprezintă rezultatul procesului de la Barcelona dintre UE și țările vecine din zona frontierei mediteraneene.

Conținutul acordului

Scopul acestui acord(3) este să permită deschiderea piețelor, pe de o parte, iar pe de altă parte, să asigure o apropiere generală a legislațiilor celor două părți, mai ales în ceea ce privește elementele principale ale normelor europene din domeniul aviației, inclusiv în materie de securitate, în ceea ce privește normele economice și, mai ales, concurența, controlul aerian și protecția consumatorilor. Acordul conține, de asemenea, dispoziții privind investițiile reciproce de o parte și de alta a Mării Mediterane.

Sunt vizate două etape:

Etapa 1 (desfășurată în prezent): Convergența normativă începe în etapa 1. De asemenea din etapa 1 se aplică interdicțiile privind ajutoarele de stat și regulile generale privind concurența. În ceea ce privește accesul la piețe, etapa 1 va conține următoarele elemente:

În ceea ce privește transportatorii marocani:

• libertățile a treia și a patra sunt nelimitate (dreptul de ambarcare și debarcare de pasageri, marfă și poștă) între Maroc și Uniunea Europeană;

• dreptul de a face legătura din orice punct din Maroc către orice punct din UE;

În ceea ce privește transportatorii europeni:

• libertățile a treia și a patra sunt nelimitate (dreptul de ambarcare și debarcare de pasageri, marfă și poștă) între Uniunea Europeană și Maroc;

• dreptul de a face legătura din orice punct din UE către orice punct din Maroc.

Procedurile administrative sunt reduse la minimum.

Etapa 2 (neaplicată încă): Una dintre condițiile necesare pentru începutul etapei 2 este aplicarea satisfăcătoare de către Maroc a legislației europene pertinente, care va face obiectul unei evaluări a Comisiei. Această legislație europeană pertinentă conține cea mai mare parte a celor aproximativ 28 de regulamente și directive (în materie de drept social, de control aerian, de refuz la ambarcare, de restricții de mediu sau fonice etc.).

În ceea ce privește accesul la piețe, etapa 2 va conține următoarele elemente:

În ceea ce privește transportatorii marocani:

• drepturi consecutive de trafic în Europa ce decurg din a cincea libertate (drepturi de debarcare și de ambarcare de pasageri, marfă și poștă cu destinația în alte state membre sau provenind din alte state membre).

În ceea ce privește transportatorii europeni:

• drepturi de trafic de pasageri ce decurg din a cincea libertate, dincolo de Maroc, către țările care fac obiectul politicii de vecinătate;

• drepturi de trafic de marfă ce decurg din a cincea libertate, dincolo de Maroc, fără restricții.

Comitetul mixt: Din etapa 1 se instituie un organ comun UE-Maroc, în cadrul căruia vor fi discutate modalitățile de aplicare a acordului și va fi decisă includerea în acesta a unor eventuale acte legislative noi. Obiectul activității Comitetului mixt va fi asigurarea evoluției acordului, tratarea chestiunilor sociale din cadrul acordului, precum și tratarea chestiunilor economice legate de titlul de proprietate și de controlul asupra companiilor.

Bilanț

Acordul se aplică provizoriu de la data semnării sale, 12 decembrie 2006 (Decizia 2006/959/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 29 decembrie 2006(4)). Acordul a deschis noi perspective de dezvoltare pentru companiile marocane și europene prin eliminarea restricțiilor în ceea ce privește capacitatea, țara de origine, frecvența și rutele.

Începând cu anul 2006, deschiderea piețelor a adus beneficii importante: traficul de pasageri între UE și Maroc a crescut mai mult decât de două ori, atingând cifra de 12 milioane de pasageri pe an și o creștere a traficului de 109% începând cu 2005; de asemenea, au crescut considerabil diversitatea serviciilor și numărul destinațiilor propuse. Aceste realizări, însoțite de o scădere a prețului mediu al biletelor cu aproximativ 60%, au generat beneficii considerabile pentru consumatori.

Procedura

Negocierile referitoare la Acordul cu Marocul privind serviciile aeriene euro-mediteraneene au început în mai 2005 pe baza unui mandat acordat de Consiliu în decembrie 2004, iar la 12 decembrie 2006 acordul a fost semnat, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară(5).

Parlamentul European și-a dat aprobarea pentru încheierea acordului la 12 decembrie 2007(6).

În 2014 a fost finalizat procesul de ratificare în toate statele membre, cu excepția Bulgariei, României și Croației(7).

La 19 februarie 2014(8), Comisia a prezentat o propunere modificată de decizie a Consiliului în vederea încheierii acordului, pentru a lua în considerare intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și faptul că Bulgaria, Croația și România au devenit între timp state membre ale UE.

Proiectul de decizie prezentat astăzi Parlamentului în vederea aprobării, care a fost verificat de juriștii-lingviști ai Consiliului, conține și modificările juridice care țin seama de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene exprimată în hotărârea sa din 28 aprilie 2015(9).

Pentru încheierea acordului „Comunitatea Europeană / Regatul Maroc”, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European, în conformitate cu articolul 218 din TFUE.

În conformitate cu articolul 99 și cu articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, comisia competentă prezintă o recomandare privind aprobarea sau respingerea actului propus. Parlamentul ia o decizie prin vot unic, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament privind acordul în sine. Amendamentele în comisie sunt admisibile doar dacă vizează inversarea recomandării propuse de raportor.

(1)

Dezvoltarea agendei pentru politica comunitară externă în domeniul aviației, COM(2005)0079.

(2)

Clauza de desemnare comunitară permite tuturor transportatorilor comunitari care sunt stabiliți conform legii pe teritoriul statului membru vizat să fie desemnați în vederea desfășurării activității în temeiul acestui acord.

(3)

Acord publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, JO L 386, 29.12.2006, p. 57.

(4)

JO L 386, 29.12.2006, p. 57.

(5)

Decizia 2006/959/CE, JO L 386, 29.12.2006, p. 57.

(6)

T6-0600/2007 și raportul Comisiei TRAN A6-0416/2007.

(7)

Aceste state devin părți la acord în temeiul aderării lor la UE.

(8)

COM(2014)0104, 19.2.2014.

(9)

Cauza C-28/12, Comisia Europeană c/ Consiliul, hotărârea (Marea Cameră) din 28.4.2015, JO C 213/3, 29.6.2015.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTĂ

Titlu

Acordul euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și Maroc

Referințe

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Data sesizării / cerere de aprobare

5.10.2007

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Data adoptării

12.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jaromír Kohlíček

Data depunerii

16.10.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate