ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej v mene Únie

  16.10.2017 - (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE)) - ***

  Výbor pre dopravu a cestovný ruch
  Spravodajca: Dominique Riquet

  Postup : 2006/0048(NLE)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0303/2017
  Predkladané texty :
  A8-0303/2017
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej v mene Únie

  (15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

  (Súhlas)

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15653/2016),

  –  so zreteľom na Euro-stredomorskú leteckú dohodu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej[1],

  –  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 100 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0094/2017),

  –  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  –  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0303/2017),

  1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;  

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Marockého kráľovstva.

  • [1]    Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 57.

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  Všeobecný kontext dohody

  Európska komisia predložila v marci 2005 oznámenie o vzťahoch v oblasti letectva[1] a 27. júna 2005 boli prijaté závery na zasadnutí Rady ministrov pre dopravu. Tieto texty stanovujú akčný plán na rozvoj vzťahov Spoločenstva v oblasti letectva a vymedzujú tri piliere, na ktorých je založená európska politika:

  1) zabezpečiť právnu istotu v existujúcich dvojstranných dohodách, najmä zahrnutím nových určujúcich klauzúl[2],

  2) rozvíjať širší Spoločný európsky letecký priestor, čo znamená, že susedné krajiny by mali do svojho právneho systému začleniť európske pravidlá počnúc pravidlami v oblasti bezpečnosti. Dohoda s Marokom je prvou, ktorá bola uzatvorená s krajinou mimo európskeho kontinentu,

  3) uzavrieť celú škálu nových komplexných leteckých dohôd, v ktorých sa stanovia dva neoddeliteľné ciele, a to na jednej strane otvorenie trhov vytvárajúcich nové hospodárske príležitosti a na druhej strane zavedenie procesu regulačnej konvergencie, ktorý zabezpečí uspokojivý rámec s dostatočne spravodlivými a primeranými podmienkami hospodárskej súťaže.

  Dohoda o leteckej doprave predložená na schválenie patrí do rámca privilegovaného partnerstva vychádzajúceho z Barcelonského procesu medzi EÚ a krajinami okolo Stredozemného mora.

  Obsah dohody

  Táto dohoda[3] má za cieľ otvorenie trhov na jednej strane a na druhej strane zahŕňa aj celkové zosúladenie právnych predpisov medzi oboma stranami, predovšetkým pokiaľ ide o kľúčové prvky európskych právnych predpisov v oblasti letectva vrátane bezpečnosti, hospodárskej regulácie, a najmä hospodárskej súťaže, riadenia letovej prevádzky a ochrany spotrebiteľa. Dohoda obsahuje aj ustanovenia o krížových investíciách na oboch stranách Stredozemného mora.

  Pozostáva z dvoch fáz:

  Fáza 1 (prebieha): Zbližovanie v oblasti regulácie sa začína vo fáze 1. Zákaz poskytovania štátnej pomoci a pravidlá hospodárskej súťaže sa takisto uplatňujú už vo fáze 1. Pokiaľ ide o prístup na trh, fáza 1 obsahuje tieto prvky:

  pre marockých dopravcov:

  • tretia a štvrtá neobmedzená sloboda (právo nástupu a výstupu pre cestujúcich, naloženia a vyloženia nákladu a pošty) medzi Marokom a Európskou úniou;

  • právo na prevádzku z každého miesta v Maroku do každého miesta v Európe;

  pre európskych dopravcov:

  • tretia a štvrtá neobmedzená sloboda (právo nástupu a výstupu pre cestujúcich, naloženia a vyloženia nákladu a pošty) medzi Európskou úniou a Marokom;

  • právo na prevádzku z každého miesta v Európe do každého miesta v Maroku.

  Administratívne postupy sa redukujú na minimum.

  Fáza 2 (ešte nebola vykonaná): Nevyhnutnou podmienkou na začiatku fázy 2 je uspokojivé uplatňovanie príslušných európskych právnych predpisov Marokom, čo bude predmetom hodnotenia Komisie. Tieto príslušné európske právne predpisy pokrývajú väčšinu z 28 nariadení a smerníc (v oblasti sociálneho práva, riadenia letovej prevádzky, odmietnutia nástupu do lietadla, environmentálnych obmedzení alebo obmedzení súvisiacich s hlukom atď.).

  Pokiaľ ide o prístup na trh, fáza 2 obsahuje tieto prvky:

  pre marockých dopravcov:

  • práva na dopravu nadväzujúce na piatu slobodu v Európe (právo nástupu a výstupu pre cestujúcich, naloženia a vyloženia nákladu a pošty do alebo z iného členského štátu);

  pre európskych dopravcov:

  • práva na osobnú dopravu v rámci piatej slobody mimo Maroka do krajín zahrnutých do susedskej politiky;

  • práva na nákladnú dopravu v rámci piatej slobody mimo Maroka bez obmedzenia.

  Spoločný výbor: Už v prvej etape sa zriadi spoločný orgán EÚ – Maroko na prerokúvanie uplatňovania dohody, ako aj na rozhodovanie o integrácii nových právnych predpisov do dohody. Spoločný výbor sa bude snažiť, aby sa dohoda vyvíjala, bude sa zaoberať sociálnymi výzvami a ekonomickými otázkami súvisiacimi s vlastníctvom a kontrolou spoločností.

  Dosiahnuté výsledky

  Dohoda sa predbežne vykonáva od jej podpisu 12. decembra 2006 (rozhodnutie Rady 2006/959/ES uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 29. decembra 2006[4]). Otvorila nové perspektívy rozvoja marockých a európskych spoločností tým, že sa odstránili obmedzenia týkajúce sa kapacity, národnosti, frekvencií alebo trás.

  Otvorenie trhov prinieslo od roku 2006 významné prínosy: doprava cestujúcich medzi EÚ a Marokom sa viac ako zdvojnásobila na 12 miliónov cestujúcich ročne a doprava od roku 2005 vzrástla o 109 %; ponúkané služby a počet destinácií sa takisto výrazne rozšírili. Táto skutočnosť spojená s poklesom priemernej ceny cestovného lístka približne o 60 % priniesla významné výhody pre spotrebiteľa.

  Postup

  O dohode o euro-stredomorských leteckých službách s Marokom sa rokovalo od mája 2005 na základe mandátu Rady schváleného v decembri 2004. Dohoda bola podpísaná 12. decembra 2006 s výhradou jej uzavretia k neskoršiemu dátumu[5].

  Európsky parlament udelil súhlas s uzavretím dohody 12. decembra 2007[6].

  Členské štáty s výnimkou Bulharska, Rumunska a Chorvátska[7] ukončili ratifikačný proces v roku 2014.

  Komisia predložila 19. februára 2014[8] zmenený návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dohody s cieľom zohľadniť nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy a pristúpenie Bulharska, Rumunska a Chorvátska k Únii.

  Návrh rozhodnutia, ktoré sa dnes predkladá Parlamentu na schválenie, po revízii právnikmi lingvistami Rady obsahuje aj právne úpravy potrebné v dôsledku judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v rozsudku z 28. apríla 2015[9].

  Na uzavretie dohody Medzi Európskym spoločenstvom a Marokom potrebuje Rada súhlas Európskeho parlamentu, ako sa to vyžaduje v článku 218 ZFEÚ.

  V súlade s článkom 99 a článkom 108 ods. 7 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu gestorský výbor predkladá odporúčanie na schválenie alebo zamietnutie navrhnutého aktu. Parlament rozhodne prostredníctvom jediného hlasovania, pričom k dohode nie je možné predkladať žiadne pozmeňujúce návrhy. Pozmeňujúce návrhy vo výbore sú prípustné iba vtedy, keď ich cieľom je zmena odporúčania navrhovaného spravodajcom.

  • [1]  Rozvoj vonkajšej politiky Spoločenstva v oblasti letectva, COM(2005)0079.
  • [2]  Určujúca klauzula Spoločenstva umožňuje každému dopravcovi Spoločenstva, ktorý v súlade so zákonmi podniká na území dotknutého členského štátu, byť oprávnený na prevádzku v súlade s touto dohodou.
  • [3]  Dohoda bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie, Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 57.
  • [4]  Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 57.
  • [5]  Rozhodnutie 2006/959/ES (Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 57).
  • [6]  T6 – 0600/2007 a správa výboru TRAN A6-0416/2007.
  • [7]  Tieto štáty sa stali zmluvnou stranou dohody prostredníctvom svojho pristúpenia k EÚ.
  • [8]  COM(2014)0104 final z 19. februára 2014.
  • [9]  Vec C-28/12 Európska komisia/Rada, rozsudok (veľká komora) z 28. apríla 2015, Ú. v. EÚ C 213, 29.6.2015, s. 3.

  POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

  Názov

  Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom

  Referenčné čísla

  15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

  Dátum konzultácie / žiadosť o súhlas

  5.10.2007

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  TRAN

  1.3.2017

   

   

   

  Spravodajcovia

         dátum menovania

  Dominique Riquet

  11.4.2017

   

   

   

  Dátum prijatia

  12.10.2017

   

   

   

  Výsledok záverečného hlasovania

  +:

  –:

  0:

  44

  0

  0

  Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

  Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

  Jaromír Kohlíček

  Dátum predloženia

  16.10.2017

  ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

  44

  +

  ALDE

  Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

  ECR

  Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

  EFDD

  Daniela Aiuto, Peter Lundgren

  ENF

  Marie-Christine Arnautu, André Elissen

  GUE/NGL

  Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

  PPE

  Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

  S&D

  Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

  Verts/ALE

  Jakop Dalunde, Bas Eickhout

  0

  -

  /

  /

  0

  0

  /

  /

  Vysvetlenie použitých znakov:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  zdržali sa hlasovania