Postopek : 2006/0048(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0303/2017

Predložena besedila :

A8-0303/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/10/2017 - 5.1
CRE 24/10/2017 - 5.1

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0386

PRIPOROČILO     ***
PDF 540kWORD 58k
16.10.2017
PE 610.572v02-00 A8-0303/2017

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, v imenu Unije

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Dominique Riquet

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani, v imenu Unije

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (15653/2016),

–  ob upoštevanju Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani(1),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0094/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A8-0303/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kraljevine Maroko.

(1)

UL L 386, 29.12.2006, str. 57.


OBRAZLOŽITVENI MEMORANDUM

Splošno ozadje sporazuma

Evropska komisija je marca 2005 predložila sporočilo o odnosih na področju letalskega prometa(1), ki so mu sledili sklepi, sprejeti na Svetu ministrov za promet 27. junija 2005. Ta besedila opredeljujejo akcijski program za razvoj odnosov na področju zračnega prometa v Skupnosti in določajo tri stebre, na katerih temelji evropska politika:

1) zagotovitev pravne varnosti obstoječih dvostranskih sporazumov, zlasti z vključitvijo novih klavzul o določitvi(2).

2) razvoj širšega skupnega evropskega zračnega prostora, kar pomeni sprejetje evropskih pravil v zakonodajo sosednjih držav, začenši s predpisi na področju varnosti. Sporazum z Marokom je prvi sporazum, podpisan z državo izven evropske celine.

3) sprejetje vrste novih splošnih letalskih sporazumov, ki določajo dva neločljivo povezana cilja, in sicer na eni strani odprtje trgov in ustvarjanje novih gospodarskih priložnosti ter na drugi strani vzpostavitev postopka za zbliževanje zakonodaj in oblikovanje zadovoljivega okvira s pravičnimi in enakimi konkurenčnimi pogoji.

Letalski sporazum, ki je predložen Parlamentu v odobritev, je plod privilegiranega partnerstva, ki izhaja iz barcelonskega procesa med EU in sredozemskimi državami.

Vsebina sporazuma

Namen tega sporazuma(3) je odprtje trgov na eni strani in zbliževanje zakonodaj na področju letalstva obeh strani na drugi strani, predvsem glede ključnih vidikov evropskih letalskih predpisov, med drugim na področju varnosti, in gospodarskih predpisov ter zlasti konkurence, kontrole zračnega prometa in varstva potrošnikov. Poleg tega vsebuje določbe o čezmejnih naložbah z obeh strani Sredozemlja.

Sporazum zajema dve fazi:

Prva faza (se že izvaja): V prvi fazi se začne približevanje zakonodaj. Prepoved državne pomoči in glavna pravila o konkurenci se prav tako začnejo uporabljati v prvi fazi. Na področju dostopa do trga bo prva faza zajemala naslednje elemente:

za maroške letalske prevoznike:

• neomejeni tretja in četrta svoboda med Marokom in Evropsko unijo (pravica do vkrcanja in izkrcanja potnikov, tovora in pošte);

• pravica do izvajanja dejavnosti letalskega prevoza iz katerega koli kraja v Maroku do katerega koli kraja v Evropi;

za evropske letalske prevoznike:

• neomejeni tretja in četrta svoboda med Evropsko unijo in Marokom (pravica do vkrcanja in izkrcanja potnikov, tovora in pošte);

• pravica do izvajanja dejavnosti letalskega prevoza iz katerega koli kraja v Evropi do katerega koli kraja v Maroku.

Število upravnih postopkov bo minimalno.

Druga faza (se še ne izvaja): Pred začetkom izvajanja druge faze mora Maroko zadovoljivo uveljaviti ustrezno evropsko zakonodajo, kar bo ocenila Komisija. Ta zakonodaja zajema večji del približno 28 uredb in direktiv (na področju socialnega prava, kontrole zračnega prometa, zavrnitve vkrcanja, okoljskih omejitev ali omejitev, povezanih s hrupom, itd.).

Na področju dostopa do trga bo druga faza zajemala naslednje elemente:

za maroške letalske prevoznike:

• zaporedne prometne pravice pete svobode v Evropi (pravica do vkrcanja in izkrcanja potnikov, tovora in pošte v druge države članice ali iz njih);

za evropske letalske prevoznike:

• prometne pravice pete svobode za prevoz potnikov iz Maroka v države, vključene v evropsko politiko sosedstva;

• prometne pravice pete svobode za prevoz blaga iz Maroka brez omejitev.

Skupni odbor: V prvi fazi se ustanovi skupni odbor EU-Maroko, ki razpravlja o zadevah, povezanih z izvajanjem sporazuma, in odloča o vključevanju nove zakonodaje v sporazum. Skupni odbor si bo prizadeval za razvoj sporazuma, ukvarjal se bo z njegovimi socialnimi posledicami in gospodarskimi vprašanji glede lastništva in nadzora letalskih družb.

Bilanca stanja

Sporazum se je začel začasno uporabljati od podpisa dne 12. decembra 2006 (Sklep Sveta 2006/959/ES, objavljen v Uradnem listu Evropske unije 29. decembra 2006(4)). Odprl je nove možnosti za razvoj maroških in evropskih družb, saj je odpravil omejitve glede zmogljivosti, državljanstva, pogostosti letov in letalskih poti.

Od leta 2006 je odprtje trgov prineslo pomembne koristi: potniški promet med EU in Marokom se je več kot podvojil in dosegel 12 milijonov potnikov na leto, promet pa se je glede na leto 2005 povečal za 109 %. Poleg tega je zdaj na voljo precej več storitev in število namembnih krajev se je znatno povečalo. To je skupaj z znižanjem povprečne cene vozovnic za približno 60 % prineslo znatne koristi potrošnikom.

Postopek

Po pogajanjih, ki so se začela maja 2005 na podlagi mandata Sveta, potrjenega decembra 2004, je bil 12. decembra 2006 podpisan Evro-sredozemski letalski sporazum z Marokom, s pridržkom njegove poznejše sklenitve(5).

Evropski parlament je sklenitev sporazuma odobril 12. decembra 2007(6).

Države članice so postopek ratifikacije zaključile leta 2014, z izjemo Bolgarije, Romunije in Hrvaške(7).

Komisija je 19. februarja 2014(8) predložila spremenjen predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma, da bi se upošteval začetek veljavnosti Lizbonske pogodbe in pristop Bolgarije, Romunije in Hrvaške k EU.

Po pregledu pravnikov lingvistov Sveta bo osnutek sklepa, ki je bil danes predložen v odobritev Parlamentu, vseboval tudi pravne spremembe, ki so potrebne v skladu s sodno prakso Sodišča Evropske unije, določeno v njegovi sodbi z dne 28. aprila 2015(9).

Za sklenitev sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko Svet prosi za odobritev Evropskega parlamenta v skladu s členom 218 PDEU.

V skladu s členoma 99 in 108(7) Poslovnika Evropskega parlamenta pristojni odbor predloži priporočilo za odobritev ali zavrnitev predlaganega akta. Parlament sprejme sklep z enim samim glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb sporazuma. Predlogi sprememb v odboru so dopustni le, če je njihov namen popolnoma spremeniti priporočilo, kot ga predlaga poročevalec.

(1)

Razvijanje agende zunanje letalske politike Skupnosti, COM(2005)0079.

(2)

Klavzula Skupnosti o določitvi vsem evropskim letalskim prevoznikom s sedežem v zadevni državi članici omogoča, da so imenovani za izvajanje dejavnosti v skladu s tem sporazumom.

(3)

Sporazum, objavljen dne 29. decembra 2006 v Uradnem listu Evropske unije, UL L 386, str. 57.

(4)

UL L 386, 29.12.2006, str. 57.

(5)

Sklep 2006/959/ES, UL L 386, 29.12.2006, str. 57.

(6)

T6-0600/2007 in poročilo Odbora za promet in turizem A6-0416/2007.

(7)

Te države so postale pogodbenice sporazuma s svojim pristopom k EU.

(8)

COM(2014)104, 19.2.2014.

(9)

Zadeva C-28/12, Evropska komisija proti Svetu Evropske unije, Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 28. aprila 2015, UL C 213/3, 29.6.2015.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evro-sredozemski letalski sporazum med ES in Marokom

Referenčni dokumenti

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

5.10.2007

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Datum sprejetja

12.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jaromír Kohlíček

Datum predložitve

16.10.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov