Förfarande : 2006/0048(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0303/2017

Ingivna texter :

A8-0303/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2017 - 5.1
CRE 24/10/2017 - 5.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0386

REKOMMENDATION     ***
PDF 389kWORD 57k
16.10.2017
PE 610.572v02-00 A8-0303/2017

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av Europa−Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Dominique Riquet

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av Europa−Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan

(15653/2016 – C8-0094/2017 – 2006/0048(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (15653/2016),

–  med beaktande av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å andra sidan(1),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0094/2017),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0303/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.  

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Konungariket Marocko parlamentets ståndpunkt.

(1)

  EUT L 386, 29.12.2006, s. 57.


MOTIVERING

Allmän bakgrund till avtalet

I mars 2005 presenterade Europeiska kommissionen ett meddelande om luftfartsförbindelser(1), som följdes av rådets (transport) slutsatser av den 27 juni 2005. I dessa dokument fastställs ett handlingsprogram för utveckling av gemenskapens luftfartsförbindelser och här definieras också de tre pelare som ligger till grund för EU:s politik:

1) Garantera rättssäkerheten för befintliga bilaterala avtal, särskilt genom att inkludera nya klausuler om hur lufttrafikföretag utses(2).

2) Utveckla ett mer heltäckande gemensamt europeiskt luftfartsområde, vilket innebär att grannländerna behöver integrera EU:s uppsättning av regler, börjandes med säkerhetsbestämmelserna. Avtalet med Marocko är det första som undertecknats med ett land utanför den europeiska kontinenten.

3) Inrätta en uppsättning nya globala luftfartsavtal i vilka två oskiljbara mål fastställs, nämligen, å ena sidan, öppnandet av marknader vilket ger nya ekonomiska möjligheter och, å andra sidan, en regelsamordningsprocess som säkerställer en tillfredsställande ram med tillräckligt rättvisa och skäliga konkurrensvillkor.

Det luftfartsavtal som är föremål för utskottets godkännande är en del av det privilegierade partnerskap som härrör från Barcelonaprocessen mellan EU och de länder som gränsar till Medelhavet.

Avtalets innehåll

Avtalet(3) syftar, å ena sidan, till ett öppnande av marknaderna och, å andra sidan, till en generell tillnärmning av lagstiftningen mellan de båda parterna, särskilt när det gäller de centrala aspekterna av EU:s lagstiftning på luftfartsområdet, däribland frågor som rör säkerhet, ekonomisk reglering och särskilt konkurrens, flygkontroll och konsumentskydd. Avtalet innehåller också bestämmelser om ömsesidiga investeringar på båda sidor om Medelhavet.

Avtalet omfattar två faser:

Fas 1 (nu pågående): Harmoniseringen av lagstiftningen inleds under fas 1. Förbudet mot statligt stöd och de viktigaste konkurrensreglerna är också tillämpliga från och med fas 1. När det gäller tillgång till marknaden innehåller fas 1 följande element:

För marockanska lufttrafikföretag:

• Obegränsade tredje-/fjärdefrihetsrättigheter (rättigheter avseende passagerares av- och påstigning samt av- och pålastning av gods eller post) mellan Marocko och EU.

• Rättighet att bedriva verksamhet från valfri plats i Marocko till valfri plats i EU.

För EU:s lufttrafikföretag:

• Obegränsade tredje-/fjärdefrihetsrättigheter (rättigheter avseende passagerares av- och påstigning samt av- och pålastning av gods eller post) mellan EU och Marocko.

• Rättighet att bedriva verksamhet från valfri plats i EU till valfri plats i Marocko.

De administrativa förfarandena ska begränsas till ett minimum.

Fas 2 (har ännu inte inletts): Marockos tillfredsställande tillämpning av EU:s relevanta lagstiftning, vilken kommer att bli föremål för kommissionens utvärdering, är en nödvändig förutsättning för inledning av fas 2. Denna relevanta europeiska lagstiftning omfattar huvuddelen av omkring 28 förordningar och direktiv (på områdena sociallagstiftning, lufttrafikkontroll, nekande av ombordstigning, miljömässiga eller bullerrelaterade restriktioner m.m.).

När det gäller tillgång till marknaden innehåller fas 2 följande element:

För marockanska lufttrafikföretag:

• Konsekutiva femtefrihetsrättigheter för trafik i Europa (rättigheter avseende passagerares av- och påstigning samt av- och pålastning av gods eller post till eller från medlemsstater).

För EU:s lufttrafikföretag:

• Femtefrihetsrättigheter för passagerartrafik utöver Marocko till länder inom grannskapspolitiken.

• Femtefrihetsrättigheter för godstrafik utöver Marocko utan restriktioner.

Den gemensamma kommittén: Genast från och med fas 1 inrättas ett gemensamt organ mellan EU och Marocko där man kan föra diskussioner om genomförandet av avtalet och besluta om införlivandet av eventuell ny lagstiftning i avtalet. Den gemensamma kommittén kommer att sträva efter att utveckla avtalet, ta upp sociala utmaningar och ekonomiska frågor om ägandeskap och styrning av lufttrafikföretag.

Resultat

Avtalet tillämpas provisoriskt efter det att det undertecknades den 12 december 2006 (rådets beslut 2006/959/EG, offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning den 29 december 2006(4)). Avtalet har öppnat för nya utvecklingsperspektiv för marockanska och europeiska lufttrafikföretag genom att man avskaffat begränsningar i fråga om kapacitet, nationalitet, turtäthet och rutter.

Sedan 2006 har öppnandet av marknaderna medfört viktiga fördelar: passagerartrafiken mellan EU och Marocko har mer än fördubblats och uppgår till 12 miljoner passagerare per år, och en ökning på 109 % har skett sedan 2005. De tjänster som erbjuds och de destinationer som betjänas har också avsevärt ökat i antal. Detta, i kombination med att det genomsnittliga biljettpriset har sjunkit med cirka 60 %, har medfört betydande fördelar för konsumenterna.

Förfarande

Europa-Medelhavsavtalet om luftfart, som man sedan maj 2005 hade förhandlat om med Marocko på grundval av ett mandat från rådet från december 2004, undertecknades den 12 december 2006, med förbehåll för att det ingås vid en senare tidpunkt(5).

Europaparlamentet gav sitt samtycke till ingåendet av avtalen den 12 december 2007(6).

Ratificeringsprocessen slutfördes av medlemsstaterna under 2014, med undantag av Bulgarien, Rumänien och Kroatien(7).

Kommissionen lade den 19 februari 2014(8) fram ett ändrat förslag till rådets beslut om ingående av avtalet, för att beakta Lissabonfördragets ikraftträdande och det faktum att Bulgarien, Rumänien och Kroatien hade blivit EU-medlemmar under tiden.

Efter en granskning av rådets juristlingvister omfattar det utkast till beslut som idag inlämnats för godkännande till Europaparlamentet också de rättsliga ändringar som var nödvändiga att göra enligt EU-domstolens dom av den 28 april 2015(9).

För att ingå avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Marocko behöver rådet Europaparlamentets godkännande i enlighet med artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

I enlighet med artiklarna 99 och 108.7 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. Parlamentet ska fatta beslut genom en enda omröstning och inga ändringsförslag får läggas fram. Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

(1)

Fortsatt utveckling av EU:s luftfartspolitik gentemot länder utanför EU, COM(2005)0079.

(2)

Gemenskapsklausulen om utseende av lufttrafikföretag tillåter varje gemenskapslufttrafikföretag som är etablerat i en medlemsstat att – i kraft av avtalet – bli utsett till att bedriva luftfart.

(3)

Avtalet offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning, EUT L 386, 29.12.2006, s. 57.

(4)

EUT L 386, 29.12.2006, s. 57.

(5)

Beslut 2006/959/EG (EUT L 386, 29.12.2006, s. 57).

(6)

T6-0600/2007 och betänkandet från utskottet för transport och turism A6-0416/2007.

(7)

Dessa stater blir part i avtalet genom sin anslutning till EU.

(8)

COM(2014)104, 19.2.2014.

(9)

Mål C-28/12, kommissionen mot rådet, dom (stora avdelningen) av den 28.4.2015, EGT C 213/3, 29.6.2015.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfartstjänster

Referensnummer

15653/2016 – C8-0094/2017 – COM(2006)0145 – C6-0333/2007 – 2006/0048(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

5.10.2007

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

1.3.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Dominique Riquet

11.4.2017

 

 

 

Antagande

12.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

 

+:

–:

0:

44

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, André Elissen, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jaromír Kohlíček

Ingivande

16.10.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

44

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Olga Sehnalová, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout

0

-

/

/

0

0

/

/

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy