Процедура : 2017/0127(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0304/2017

Внесени текстове :

A8-0304/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/10/2017 - 5.2

Приети текстове :

P8_TA(2017)0387

ДОКЛАД     *
PDF 650kWORD 54k
16.10.2017
PE 607.944v02-00 A8-0304/2017

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО

(COM(2017)0297 – C8‑0212/2017 – 2017/0127(CNS))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Искра Михайлова

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО

(COM(2017)0297 – C8‑0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0297),

–  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0212/2017),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A8-0304/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От 1923 г. традиционният ром, произвеждан в най-отдалечените региони на Франция, е предмет на специфичен режим на облагане с акциз на пазара на континентална Франция. Това отразява дългосрочна стратегия за фискална държавна помощ. След създаването на вътрешния пазар и хармонизирането на акцизите в Европа този специфичен режим на облагане с акциз е продължен със съгласието на Европейския съюз. Действащата система, позволяваща това продължаване, беше въведена с Решение № 2002/166/ЕО на Съвета, с което се определят количествата ром, които могат да се ползват от специалния акциз.

Световният пазар на ром нараства постоянно, а количествата ром, които могат да се ползват със специално данъчно третиране, се регулират периодично, за да се гарантира дългосрочната конкурентоспособност на сектора на захарната тръстика, захарта и рома в най-отдалечените региони на Франция.

През 2016 г. производството на ром в най-отдалечените региони на Франция надвиши с около една пета квотата, която може да се ползва от специално данъчно облагане. Ако квотата за 2016 г. не бъде променена със задна дата, производителите ще трябва да заплатят по-висока данъчна ставка върху дела на своите продукти, които не са обхванати от специалните условия, и тъй като цената, която те получават, се договаря предварително, ефектът на държавна помощ на тези договорености ще бъде заличен и производителите могат да претърпят икономически щети.

На 22 септември 2016 г. френските органи поискаха от Комисията да представи проект за техническа адаптация на най-новото Решение № 189/2014/ЕС на Съвета от 20 февруари 2014 г., с която годишната квота да бъде увеличена от 120 000 на 144 000 hap (хектолитра чист алкохол). Комисията прие своето предложение (в съответствие с член 349) на 9 юни 2017 г.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията за решение на Съвета и препоръчва комисията по регионално развитие и Парламентът да го приемат на пленарно заседание без изменения по него.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО

Позовавания

COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)

Дата на консултация с ЕП

27.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

REGI

6.7.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Iskra Mihaylova

20.6.2017

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

9.10.2017

Дата на приемане

9.10.2017

 

 

 

Дата на внасяне

16.10.2017

Правна информация - Политика за поверителност