ДОКЛАД относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО

16.10.2017 - (COM(2017)0297 – C8‑0212/2017 – 2017/0127(CNS)) - *

Комисия по регионално развитие
Докладчик: Искра Михайлова
(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

Процедура : 2017/0127(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0304/2017
Внесени текстове :
A8-0304/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО

(COM(2017)0297 – C8‑0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0297),

–  като взе предвид член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0212/2017),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по регионално развитие (A8-0304/2017),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От 1923 г. традиционният ром, произвеждан в най-отдалечените региони на Франция, е предмет на специфичен режим на облагане с акциз на пазара на континентална Франция. Това отразява дългосрочна стратегия за фискална държавна помощ. След създаването на вътрешния пазар и хармонизирането на акцизите в Европа този специфичен режим на облагане с акциз е продължен със съгласието на Европейския съюз. Действащата система, позволяваща това продължаване, беше въведена с Решение № 2002/166/ЕО на Съвета, с което се определят количествата ром, които могат да се ползват от специалния акциз.

Световният пазар на ром нараства постоянно, а количествата ром, които могат да се ползват със специално данъчно третиране, се регулират периодично, за да се гарантира дългосрочната конкурентоспособност на сектора на захарната тръстика, захарта и рома в най-отдалечените региони на Франция.

През 2016 г. производството на ром в най-отдалечените региони на Франция надвиши с около една пета квотата, която може да се ползва от специално данъчно облагане. Ако квотата за 2016 г. не бъде променена със задна дата, производителите ще трябва да заплатят по-висока данъчна ставка върху дела на своите продукти, които не са обхванати от специалните условия, и тъй като цената, която те получават, се договаря предварително, ефектът на държавна помощ на тези договорености ще бъде заличен и производителите могат да претърпят икономически щети.

На 22 септември 2016 г. френските органи поискаха от Комисията да представи проект за техническа адаптация на най-новото Решение № 189/2014/ЕС на Съвета от 20 февруари 2014 г., с която годишната квота да бъде увеличена от 120 000 на 144 000 hap (хектолитра чист алкохол). Комисията прие своето предложение (в съответствие с член 349) на 9 юни 2017 г.

Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Комисията за решение на Съвета и препоръчва комисията по регионално развитие и Парламентът да го приемат на пленарно заседание без изменения по него.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение № 189/2014/ЕС на Съвета за разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион, и за отмяна на Решение 2007/659/ЕО

Позовавания

COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)

Дата на консултация с ЕП

27.6.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

REGI

6.7.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Iskra Mihaylova

20.6.2017

 

 

 

Опростена процедура – дата на решението

9.10.2017

Дата на приемане

9.10.2017

 

 

 

Дата на внасяне

16.10.2017