ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/659/ES

16.10.2017 - (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)) - *

Výbor pro regionální rozvoj
Zpravodajka: Iskra Mihaylova
(Zjednodušený postup – čl. 50 odst. 1 jednacího řádu)

Postup : 2017/0127(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0304/2017
Předložené texty :
A8-0304/2017
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/659/ES

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2017)0297),

–  s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0212/2017),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A8-0304/2017),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a dále parlamentům členských států.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Na tradiční rum z nejvzdálenějších francouzských regionů se od roku 1923 vztahuje zvláštní režim spotřební daně na trhu metropolitního území Francie. Je to součástí dlouhodobé strategie státní podpory v oblasti daní. Tento zvláštní režim spotřebních daní byl se souhlasem Evropské unie nadále využíván i po vytvoření vnitřního trhu a harmonizaci spotřebních daní v Evropě. Stávající systém, který prodloužení daného režimu umožnil, byl zaveden rozhodnutím Rady č. 2002/166/ES, v němž byl stanoven objem rumu, u něhož je možné tuto zvláštní daňovou sazbu využít.

Celosvětový trh s rumem stabilně roste a množství rumu, u něhož lze tuto zvláštní daňovou sazbu využít, je pravidelně upravováno tak, aby se zajistila dlouhodobá konkurenceschopnost odvětví cukrové třtiny, cukru a rumu v nejvzdálenějších regionech Francie.

V roce 2016 překročila výroba rumu ve francouzských nejvzdálenějších regionech kvótu pro zvláštní daňovou sazbu o zhruba jednu pětinu. Pokud nebude kvóta na rok 2016 se zpětnou platností změněna, budou muset výrobci zaplatit vyšší sazbu daně z té části své produkce, pro kterou neplatí zvláštní režim, a jelikož je cena, která se jim vyplácí, dohodnuta předem, vyruší se tím podpůrné účinky tohoto režimu a výrobci mohou utrpět hmotnou újmu.

Dne 22. září 2016 požádaly francouzské orgány Komisi, aby předložila návrh technické úpravy posledního rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU ze dne 20. února 2014, ve kterém by zvýšila roční kvótu ze 120 000 hektolitrů čistého alkoholu na 144 000 hektolitrů čistého alkoholu. Komise svůj návrh schválila (podle článku 349) dne 9. června 2017.

Stanovisko zpravodajky

Zpravodajka vítá návrh Komise na rozhodnutí Rady a doporučuje, aby jej výbor a Parlament na plenárním zasedání přijaly beze změny.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Rozhodnutí Rady č. 189/2014/EU, kterým se Francie opravňuje, aby uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/659/ES

Referenční údaje

COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)

Datum konzultace s EP

27.6.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

REGI

6.7.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Iskra Mihaylova

20.6.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

9.10.2017

Datum přijetí

9.10.2017

 

 

 

Datum předložení

16.10.2017