BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF

16.10.2017 - (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)) - *

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Iskra Mihaylova
(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 50, stk. 1)

Procedure : 2017/0127(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0304/2017
Indgivne tekster :
A8-0304/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2017)0297),

–  der henviser til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0212/2017),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A8-0304/2017),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  BEGRUNDELSE

Traditionel rom fra regionerne i den yderste periferi har siden 1923 været omfattet af en særlig punktafgiftsordning på det franske marked i Europa. Dette afspejler en langsigtet strategi for afgiftsmæssig begunstigelse. Siden etableringen af det indre marked og harmoniseringen af punktafgifterne i Europa er denne særlige punktafgiftsordning med Den Europæiske Unions samtykke blevet videreført. Det nuværende system og bemyndigelsen til videreførelsen blev indført ved beslutning 2002/166/EF, der fastsatte den mængde af rom, som var berettiget til en særlig punktafgiftsordning.

Det globale marked for rom vokser støt, og de mængder af rom, der er berettiget til en særlig skattemæssig behandling, tilpasses jævnligt for at sikre konkurrencedygtigheden for sektoren for sukkerrør, sukker og rom i Frankrigs regioner i den yderste periferi.

I 2016 overskred romproduktionen i de franske regioner i den yderste periferi det kontingent, der er berettiget til en særlig punktafgiftsordning, med en femtedel. Såfremt kontingentet for 2016 ikke ændres med tilbagevirkende kraft, vil producenterne være nødt til at betale den højere skattesats på den andel af deres produkter, som ikke er omfattet af særordningerne, eftersom den pris, de får for dem, er aftalt på forhånd, og dermed vil virkningen af statsstøtten for disse aftaler gå tabt, og producenterne kan lide økonomisk skade.

Den 22. september 2016 anmodede de franske myndigheder Kommissionen om at udarbejde et udkast til teknisk tilpasning til Rådets seneste afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014, hvorved det årlige kontingent forhøjes fra 120 000 til 144 000 hl ren alkohol. Kommissionen vedtog forslaget (i medfør af artikel 349) den 9. juni 2017.

Ordførerens holdning

Ordføreren hilser Kommissionens forslag til Rådets afgørelse velkommen og anbefaler, at udvalget og Parlamentet på plenarmødestadiet overtager det uden ændringer.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse nr. 189/2014/EU af 20. februar 2014 om bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på “traditionel” rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion og om ophævelse af beslutning 2007/659/EF

Referencer

COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)

Dato for høring af EP

27.6.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

6.7.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Iskra Mihaylova

20.6.2017

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

9.10.2017

Dato for vedtagelse

9.10.2017

 

 

 

Dato for indgivelse

16.10.2017