RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust nr 189/2014/EL, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/659/EÜ

16.10.2017 - (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)) - *

Regionaalarengukomisjon
Raportöör: Iskra Mihaylova
(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

Menetlus : 2017/0127(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0304/2017
Esitatud tekstid :
A8-0304/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse nõukogu otsust nr 189/2014/EL, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/659/EÜ

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2017)0297),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 349, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0212/2017),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit (A8-0304/2017),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Prantsusmaa äärepoolseimatest piirkondadest pärineva rummi suhtes kohaldatakse alates 1923. aastast Prantsusmaa Euroopa-osa turul aktsiisimäära erikorda. See peegeldab pikaajalist maksusoodustuste strateegiat. Alates siseturu loomisest ja aktsiisimaksude ühtlustamisest Euroopas on seda eriomast aktsiisikava pikendatud Euroopa Liidu nõusolekul. Praegu kehtiv süsteem ja luba seda pikendada kehtestati nõukogu otsusega nr 2002/166/EÜ, milles määrati kindlaks erimääraga aktsiisimaksuga maksustatava rummi kogus.

Ülemaailmne rummiturg suureneb stabiilselt ja erimääraga maksustatava rummi koguseid kohandatakse regulaarselt, et tagada suhkruroo-suhkru-rummi valdkonna pikaajaline konkurentsivõime Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades.

2016. aastal ületas rummi tootmine Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades erimääraga maksustatavat kvooti umbes ühe viiendiku võrra. Kui 2016. aasta kvooti tagasiulatuvalt ei muudeta, peavad tootjad maksma oma toodangu selle osa eest, mida erikord ei hõlma, makse kõrgema määra alusel, ja kuna neile makstav hind on enne kokku lepitud, kaob seeläbi kõnealuse maksusoodustuste korra mõju ja ettevõtjad võivad kanda majanduslikku kahju.

Prantsuse ametiasutused palusid 22. septembril 2016. aastal komisjonil esitada nõukogu viimase otsuse, s.o 20. veebruari 2014. aasta otsuse nr 189/2014/EL kohta tehnilise kohandamise kava, millega suurendatakse aastakvooti 120 000 absoluutse alkoholi hektoliitrilt 144 000 absoluutse alkoholi hektoliitrini. Komisjon võttis oma ettepaneku Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 349 alusel vastu 9. juunil 2017.

Raportööri seisukoht

Raportöör väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle võtta vastu nõukogu otsus ning soovitab parlamendikomisjonil ja Euroopa Parlamendil see täiskogul muutmata kujul üle võtta.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nõukogu otsus nr 189/2014/EL, millega lubatakse Prantsusmaal kohaldada Guadeloupe’il, Prantsuse Guajaanas, Martinique’il ja Réunionis toodetud traditsioonilise rummi suhtes teatavate kaudsete maksude vähendatud määra ja tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/659/EÜ

Viited

COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

27.6.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

6.7.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Iskra Mihaylova

20.6.2017

 

 

 

Lihtsustatud menetlus – otsuse kuupäev

9.10.2017

Vastuvõtmise kuupäev

9.10.2017

 

 

 

Esitamise kuupäev

16.10.2017