Pranešimas - A8-0304/2017Pranešimas
A8-0304/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr. 189/2014/ES, kuriuo Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/659/EB

16.10.2017 - (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)) - *

Regioninės plėtros komitetas
Pranešėja: Iskra Mihaylova
(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

Procedūra : 2017/0127(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0304/2017
Pateikti tekstai :
A8-0304/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas Nr. 189/2014/ES, kuriuo Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/659/EB

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2017)0297),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 349 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0212/2017),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą (A8-0304/2017),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Atokiausiuose Prancūzijos regionuose pagamintam tradiciniam romui nuo 1923 m. Prancūzijos žemyninės dalies rinkoje taikoma specifinė akcizo schema. Tai atspindi ilgalaikę valstybės fiskalinės pagalbos strategiją. Sukūrus vidaus rinką ir suderinus akcizus Europoje, ši specifinių akcizų schema, pritarus Europos Sąjungai, buvo taikoma toliau. Šiuo metu galiojanti sistema, pagal kurią schemą leidžiama toliau taikyti, buvo nustatyta 2002 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimu Nr. 2002/166/EB, kuriame buvo nustatytas romo kiekis, kuriam taikoma specifinė akcizo schema.

Pasaulinė romo rinka reguliariai auga, ir romo kiekis, kuriam taikoma speciali apmokestinimo tvarka, yra periodiškai koreguojamas, siekiant užtikrinti ilgalaikį cukranendrių, cukraus ir romo sektoriaus konkurencingumą atokiausiuose Prancūzijos regionuose.

2016 m. romo gamyba atokiausiuose Prancūzijos regionuose maždaug penktadaliu viršijo kvotą, kuriai taikoma speciali apmokestinimo tvarka. Jei 2016 m. kvota nebus pakeista atgaline data, gamintojai turės mokėti didesnį mokesčio tarifą už produkcijos dalį, kuriai netaikoma speciali apmokestinimo tvarka, ir kadangi jiems sumokama kaina sutariama iš anksto, valstybės pagalbos poveikis šiai schemai pasinaikins ir gamintojai gali patirti ekonominių nuostolių.

2016 m. rugsėjo 22 d. Prancūzijos valdžios institucijos paprašė Komisijos pateikti naujausio 2014 m. vasario 20 d. Tarybos sprendimo Nr. 189/2014/ES, kuriuo metinė kvota padidinama nuo 120 000 hga iki 144 000 hga (hektolitrų gryno alkoholio), techninės adaptacijos projektą. 2017 m. birželio 9 d. Komisija, remdamasi 349 straipsniu, priėmė pasiūlymą.

Pranešėjos pozicija

Pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo ir rekomenduoja, kad komitetas ir Parlamentas svarstymo plenariniame posėdyje etape jį perimtų be pakeitimų.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos sprendimas Nr. 189/2014/ES, kuriuo Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje ir Reunjone gaminamam romui ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/659/EB

Nuorodos

COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)

Konsultacijos su EP data

27.6.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

6.7.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Iskra Mihaylova

20.6.2017

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

9.10.2017

Priėmimo data

9.10.2017

 

 

 

Pateikimo data

16.10.2017