Procedure : 2017/0127(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0304/2017

Ingediende teksten :

A8-0304/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/10/2017 - 5.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0387

VERSLAG     *
PDF 352kWORD 53k
16.10.2017
PE 607.944v02-00 A8-0304/2017

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 189/2014/EU van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum en tot intrekking van Beschikking 2007/659/EG

(COM(2017)0297 – C8‑0212/2017 – 2017/0127(CNS))

Commissie regionale ontwikkeling

Rapporteur: Iskra Mihaylova

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit nr. 189/2014/EU van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde "traditionele" rum en tot intrekking van Beschikking 2007/659/EG

(COM(2017)0297 – C8‑0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2017)0297),

–  gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0212/2017),

–  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

–  gezien het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A8-0304/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


TOELICHTING

Voor traditionele rum uit de Franse ultraperifere gebieden geldt sinds 1923 een specifiek accijnsregime op de markt in continentaal Frankrijk. Het gaat hierbij om een langetermijnmaatregel inzake fiscale staatssteun. Na de instelling van de interne markt en de harmonisatie van de accijnzen in Europa is dit specifieke accijnsregime met instemming van de Europese Unie voortgezet. De thans geldende regeling op grond waarvan het regime wordt voortgezet, werd ingevoerd bij Beschikking 2002/166/EG van de Raad, waarin hoeveelheden zijn vastgelegd voor de rum die in aanmerking komt voor een verlaagd accijnstarief.

De wereldmarkt voor rum kent een vrij regelmatig groeitempo en het quotum voor de rum die voor dit verlaagde accijnstarief in aanmerking komt, wordt regelmatig aangepast ter waarborging van de langetermijnconcurrentiepositie van de sector rietsuiker-suiker-rum in de Franse ultraperifere gebieden.

In 2016 werd het quotum voor de rum uit de Franse ultraperifere gebieden die voor een verlaagd accijnstarief in aanmerking komt met ongeveer één vijfde overschreden. Indien het quotum voor 2016 niet met terugwerkende kracht wordt aangepast, zullen de producenten meer accijns moeten betalen over het deel van hun productie dat niet onder de speciale regeling valt. Tevens zal, aangezien de prijs die de producenten betaald krijgen op voorhand wordt bepaald, de staatssteun komen te vervallen, wat voor velen van hen financiële gevolgen kan hebben.

Op 22 september 2016 is de Commissie door de Franse autoriteiten verzocht een voorstel tot technische wijziging van de recentste versie van Besluit nr. 189/2014/EU van de Raad van 20 februari 2014 voor te leggen waarbij het jaarlijkse contingent wordt verhoogd van 120 000 hza naar 144 000 hza (hectoliter zuivere alcohol). Op 9 juni 2017 heeft de Commissie haar voorstel (krachtens artikel 349 van het VWEU) vastgesteld.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad en beveelt aan dat dit voorstel zonder wijziging door de Commissie regionale ontwikkeling en het Parlement wordt overgenomen tijdens de plenaire vergadering.


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Besluit nr. 189/2014/EU van de Raad waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd tarief van bepaalde indirecte belastingen toe te passen op in Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique en Réunion vervaardigde “traditionele” rum en tot intrekking van Beschikking 2007/659/EG

Document- en procedurenummers

COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)

Datum raadpleging EP

27.6.2017

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

REGI

6.7.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Iskra Mihaylova

20.6.2017

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

9.10.2017

Datum goedkeuring

9.10.2017

 

 

 

Datum indiening

16.10.2017

Juridische mededeling - Privacybeleid