SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady nr 189/2014/UE upoważniającą Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylającą decyzję 2007/659/WE

16.10.2017 - (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)) - *

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

Procedura : 2017/0127(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0304/2017
Teksty złożone :
A8-0304/2017
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję Rady nr 189/2014/UE upoważniającą Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylającą decyzję 2007/659/WE

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2017)0297),

–  uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0212/2017),

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0304/2017),

1.  zatwierdza wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

Rum tradycyjny produkowany w najbardziej oddalonych regionach Francji jest od 1923 r. objęty specjalnym podatkiem akcyzowym na rynku Francji metropolitalnej. Odzwierciedla to długoterminową strategię pomocy fiskalnej państwa. Od czasu utworzenia rynku wewnętrznego i harmonizacji podatków akcyzowych w Europie ten szczególny system podatku akcyzowego był kontynuowany za zgodą Unii Europejskiej. Obowiązujący system umożliwiający tę kontynuację został wprowadzony na mocy decyzji Rady 2002/166/WE, która ustala ilość rumu kwalifikującą się do specjalnego podatku akcyzowego.

Światowy rynek rumu stale się rozwija, a ilości rumu kwalifikujące się do szczególnego traktowania pod względem podatkowym są okresowo dostosowywane, aby zagwarantować długoterminową konkurencyjność sektora trzciny cukrowej, cukru i rumu w najbardziej oddalonych regionach Francji.

W 2016 r. produkcja rumu we francuskich regionach najbardziej oddalonych przekroczyła kwoty kwalifikujące się do szczególnego traktowania pod względem podatkowym o około jedną piątą. O ile kwoty na rok 2016 nie zostaną zmienione z mocą wsteczną, producenci będą musieli zapłacić wyższą stawkę podatku od części produktów wykraczającej poza szczególne ustalenia i – ponieważ cena, jaką im się płaci, jest ustalona z góry – efekt pomocy państwa wynikający z tych ustaleń zostanie anulowany i producenci mogą ponieść szkody ekonomiczne.

W dniu 22 września 2016 r. władze francuskie zwróciły się do Komisji o przedłożenie projektu dostosowania technicznego do ostatniej decyzji Rady nr 189/2014/UE z dnia 20 lutego 2014 r. w celu zwiększenia rocznego kontyngentu ze 120 000 do 144 000 hektolitrów czystego alkoholu. Komisja przyjęła swój wniosek (na mocy art. 349) w dniu 9 czerwca 2017 r.

Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący decyzji Rady i zaleca, aby komisja i Parlament na posiedzeniu plenarnym przyjęły go bez zmian.

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Decyzja Rady nr 189/2014/UE upoważniająca Francję do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie oraz uchylająca decyzję 2007/659/WE

Odsyłacze

COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)

Data konsultacji z PE

27.6.2017

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

6.7.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Iskra Mihaylova

20.6.2017

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

9.10.2017

Data przyjęcia

9.10.2017

 

 

 

Data złożenia

16.10.2017