SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady č. 189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/659/ES

16.10.2017 - (COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)) - *

Výbor pre regionálny rozvoj
Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova
(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 1 rokovacieho poriadku)

Postup : 2017/0127(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0304/2017
Predkladané texty :
A8-0304/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie Rady č. 189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/659/ES

(COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2017)0297),

–  so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0212/2017),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0304/2017),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na tradičný rum z najvzdialenejších francúzskych regiónov sa na trhu v kontinentálnom Francúzsku vzťahuje od roku 1923 osobitný systém spotrebnej dane. Odzrkadľuje to stratégiu dlhodobej daňovej pomoci. Od vytvorenia vnútorného trhu a harmonizácie spotrebných daní v Európe sa so súhlasom Európskej únie v tomto osobitnom systéme spotrebnej dane pokračuje. V súčasnosti platný systém povoľujúci toto pokračovanie bol zavedený rozhodnutím Rady č. 2002/166/ES, v ktorom sa stanovil objem rumu, na ktorý sa môže uplatniť znížená sadzba spotrebnej dane.

Globálny trh s rumom sa postupne rozširuje a množstvo rumu, na ktoré sa môže uplatniť osobitný daňový režim, sa pravidelne upravuje, aby sa zabezpečila dlhodobá konkurencieschopnosť sektora cukrovej trstiny, cukru a rumu v najvzdialenejších regiónoch Francúzska.

Výroba rumu vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch v roku 2016 prekročila kvótu, na ktorú sa môže uplatniť osobitný systém dane, približne o jednu pätinu. Ak sa kvóta na rok 2016 nezmení so spätnou platnosťou, výrobcovia budú musieť platiť vyššiu sadzbu dane na tú časť svojich výrobkov, na ktorú sa nevzťahujú osobitné opatrenia a – vzhľadom na to, že nákupná cena je dohodnutá vopred – štátna pomoc vyplývajúca z týchto opatrení sa tým minie účinku a výrobcovia môžu utrpieť hospodársku ujmu.

Francúzske orgány 22. septembra 2016 požiadali Komisiu, aby predložila návrh technickej úpravy najnovšieho rozhodnutia Rady č. 189/2014/EÚ z 20. februára 2014, ktorým sa ročná kvóta zvýši zo 120 000 na 144 000 hektolitrov čistého alkoholu. Komisia prijala svoj návrh (podľa článku 349) 9. júna 2017.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa víta návrh Komisie na rozhodnutie Rady a odporúča, aby výbor a Európsky parlament v pléne prijali tento návrh bezo zmien.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Rozhodnutie Rady č. 189/2014/EÚ, ktorým sa Francúzsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2007/659/ES

Referenčné čísla

COM(2017)0297 – C8-0212/2017 – 2017/0127(CNS)

Dátum konzultácie s EP

27.6.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

6.7.2017

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Iskra Mihaylova

20.6.2017

 

 

 

Zjednodušený postup - dátum rozhodnutia

9.10.2017

Dátum prijatia

9.10.2017

 

 

 

Dátum predloženia

16.10.2017