ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

16.10.2017 - (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Евжен Тошеновски


Процедура : 2016/0286(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0305/2017
Внесени текстове :
A8-0305/2017
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0591),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0382/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокол (№ 1) към Договора за функционирането на Европейския съюз относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокол (№ 2) към Договора за функционирането на Европейския съюз относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 януари 2017 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от …[2],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по култура и образование и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0305/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,[3]*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба за подкрепа на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[4],

след консултация с Комитета на регионите[5],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Директива [...] на Европейския парламент и на Съвета[6] („Кодекс за електронните съобщения“), която установява редица задачи за Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения („ОЕРЕС“), и Директива 2002/58/EО на Европейския парламент и на Съвета[7] имат за цел да създадат вътрешен пазар за електронни съобщения в рамките на Съюза като същевременно осигуряват високо ниво на инвестиции, иновации и защита на потребителите чрез повишена конкуренция.

(2)  Регламент (EC) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета[8], изменен с Регламенти (ЕС) № 2015/2120[9] и (ЕС) № 2017/920[10] на Европейския парламент и на Съвета, допълва и подкрепя, доколкото това се отнася до роуминга в рамките на Съюза, правилата, предвидени от регулаторната рамка за електронните съобщения, и установява определени задачи за ОЕРЕС.

(3)  Регламент (ЕС) № 2015/2120 освен това установява допълнителни задачи за ОЕРЕС ▌във връзка с достъпа до отворен интернет▌.

(3a)  Насоките на ОЕРЕС от август 2016 г. относно изпълнението на европейските правила за неутралност на мрежата от страна на националните регулаторни органи бяха приветствани като ценни разяснения, гарантиращи стабилен, безплатен и отворен достъп до интернет чрез осигуряване на последователно прилагане на правилата за опазване на равнопоставеното и недискриминационно третиране на трафика при предоставяне на услуги за достъп до интернет и свързаните с това права на крайните потребители.

(3б)  С оглед необходимостта от гарантиране на развитието на последователни регулаторни практики и последователно прилагане на регулаторната рамка на Съюза Комисията създаде, с Решение 2002/627/ЕО на Комисията, Група на европейските регулатори[11], която да съветва и подпомага Комисията в развиването на вътрешния пазар и, в по-общ аспект, да осигурява посредничество между националните регулаторни органи (НРО) и другите компетентни органи и Комисията.

(4)  ОЕРЕС и Службата („Службата на ОЕРЕС“) бяха създадени с Регламент (EО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета[12]. ОЕРЕС замени Групата на европейските регулатори ▌ [13] и имаше за цел да спомага от една страна за развитието, а от друга за по-доброто функциониране на вътрешния пазар на електронни съобщителни мрежи и услуги, като се стреми да гарантира последователно прилагане на регулаторната рамка на ЕС за електронни съобщения. ОЕРEC нито беше орган на Съюза, нито притежаваше правосубектност. Той играеше ролята на форум за сътрудничество между НРО и между НРО и Комисията при упражняване на пълния обхват от техните отговорности съгласно регулаторната рамка на Съюза. ОЕРЕС беше създаден, за да осигурява експертен опит и да действа по независим и прозрачен начин.

(4a)  ОЕРЕС изпълняваше и функциите на орган за анализ, разисквания и предоставяне на съвети на Европейския парламент, Съвета и Комисията в областта на електронните съобщения. Съответно ОЕРЕС предоставяше консултативна помощ на Европейския парламент, Съвета и Комисията по тяхно искане или по собствена инициатива.

(4б)  Службата на ОЕРЕС беше създадена като орган на Общността с правосубектност, който да изпълнява задачите, посочени в Регламент (ЕО) № 1211/2009, по-конкретно предоставяне на професионални и административни услуги на ОЕРЕС. За да предоставя ефикасна подкрепа на ОЕРЕС, Службата на ОЕРЕС притежава юридическа, административна и финансова самостоятелност.

(4в)  С Решение 2010/349/EС[14] представителите на правителствата на държавите членки решиха, че седалището на Службата на ОЕРЕС ще бъде в Рига. Споразумението относно седалището между правителството на Република Латвия и Службата на ОЕРЕС влезе в сила на 5 август 2011 г. С цел изпълнение на задачите на Службата на ОЕРЕС по ефикасен и ефективен от гледна точка на разходите начин, може да бъде необходимо разполагане на служители в друга държава членка.

(5)  В своето Съобщение от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“[15], Комисията предвижда през 2016 г. да представи предложения за амбициозна реформа на регулаторната рамка за електронни далекосъобщения, наред с другото фокусирана върху по-ефективна регулаторна институционална рамка, за да направи правилата в областта на далекосъобщенията подходящи за целта като част от създаването на правилните условия за цифров единен пазар. Те включват разгръщане на мрежи за свързаност с много голям капацитет, по-координирано управление на радиочестотния спектър за безжичните мрежи и създаване на условия на равнопоставеност за модерните цифрови мрежи и иновативните услуги. В съобщението бе изтъкнато, че променящият се пазар и технологична среда налагат необходимостта от укрепване на институционалната рамка чрез засилване на ролята на ОЕРЕС.

(6)  В Резолюцията си от 19 януари 2016 г. „Към Акт за единния цифров пазар“ Европейският парламент призова Комисията да интегрира по-тясно цифровия единен пазар, като осигури въвеждането на по-ефективна институционална рамка. Той по-конкретно поиска от Комисията да укрепи ролята, капацитета и правомощията на ОЕРЕС за вземане на решения, за да му даде възможност да насърчава последователното прилагане на регулаторната рамка за електронните съобщения и да упражнява ефективен контрол върху развитието на единния пазар и за да му помогне да решава трансгранични спорове. В тази връзка Европейският парламент също подчертава необходимостта да се подобрят финансовите и човешките ресурси и да се укрепи допълнително управленската структура на ОЕРЕС.

(7)  ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС имаха положителен принос за съгласуваното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения. Въпреки това, все още има значителни различия между държавите членки по отношение на регулаторната практика, което засяга дружества, които извършват трансгранична дейност или дейност в значителен брой държави членки, включително в областите, в които съществуват насоки на ОЕРЕС, но биха могли да бъдат доразвити. За да осигури повишаване на ефикасността и синергии и да допринесе допълнително за развитието на вътрешния пазар за електронни съобщения в целия Съюз, както и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения и интересите на гражданите на Съюза, настоящият регламент има за цел да засили ролите на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС и да подобри управленската им структура ▌. Това отговаря също на нуждата да се отрази нарасналата роля на ОЕРЕС след Регламент (ЕО) № 531/2012▌, Регламент (ЕО) 2015/2120 (ЕО) ▌ и ▌Директива [[...] (Кодекс за електронните съобщения).

(8)  Необходимостта от съгласувано прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения във всички държави членки е от съществено значение за успешното развитие на вътрешен пазар за електронни съобщения в целия Съюз и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, на конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения, както и за налагането на интересите на гражданите на Съюза. С оглед на пазарните и технологични промени, които често водят до разрастване на трансграничното измерение, и натрупания до момента опит при осигуряването на съгласувано прилагане в областта на електронните съобщения, е необходимо укрепване на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС ▌. Организационните структури на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС следва да бъдат рационализирани и да бъдат подходящи за задачите, които те ще изпълняват. Като се отчитат установените процедури и новият набор от задачи, възложени на ОЕРЕС, е необходимо да се направят промени в организацията с оглед повишаване на ефективността както на ОЕРЕС, така и на Службата на ОЕРЕС.

(9а)  За да може ОЕРЕС да приема правно обвързващи решения, той следва да има юридическа правосубектност. Ето защо той следва да бъде орган на Съюза, представляван от председателя на Съвета на регулаторите.

(9б)  Службата на ОЕРЕС следва да бъде независима по отношение на оперативните и техническите въпроси и да разполага с юридическа, административна и финансова самостоятелност. За тази цел е необходимо и целесъобразно тя да бъде орган на Съюза, който има правосубектност и упражнява предоставените му правомощия. Като децентрализирана агенция на Съюза, Службата на ОЕРЕС следва да осъществява дейността си в рамките на мандата си и на съществуващата институционална рамка. Тя не следва да се разглежда като представляваща позицията на Съюза пред външна аудитория или като ангажираща Съюза с правни задължения. Официалното наименование на Службата на ОЕРЕС следва да се промени на „Агенция за подкрепа за европейските регулатори в областта на електронните съобщения („Служба на ОЕРЕС“).

(9в)  Освен това правилата, уреждащи дейността на Службата на ОЕРЕС, следва, при необходимост, да бъдат приведени в съответствие с принципите на Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. („Общия подход“).

(10)  Като технически орган с експертиза в областта на електронните съобщения и съставен от представители на НРО и Комисията, ОЕРЕС е най-подходящата структура, на която да бъдат възлагани задачи като вземане на решения относно някои въпроси с трансгранично измерение, допринасяне за ефективни процедури за вътрешния пазар за проекти за национални мерки ▌ , предоставяне на необходимите насоки на НРО с цел осигуряване на общи критерии и съгласуван регулаторен подход, и водене на някои регистри на равнището на Съюза. ▌

(10a)  Задачите на ОЕРЕС не засягат задачите, определени за НРО, които са най-близо до пазарите на електронни съобщения и до техните местни условия. За да изпълнява задачите си, ОЕРЕС следва да продължава да обединява експертния опит на НРО. За да бъде ОЕРЕС по-силен и по-представителен и за запазване на експертните умения, опита и познаването на конкретната ситуация на целия диапазон от национални пазари, всяка държава членка следва да гарантира, че нейният регулаторен орган разполага с достатъчно финансови и човешки ресурси, с които да участва в работата на ОЕРЕС, по-специално в работата на работните групи и председателството на Съвета на регулаторите.

(10б)  Службата на ОЕРЕС следва да осигурява цялата необходима професионална и административна подкрепа, включително финансова, организационна и логистична подкрепа, за работата на ОЕРЕС.

(10в)  Службата на ОЕРЕС следва да разполага с достатъчно персонал, за да изпълнява задълженията си. Разширеният списък от задачи, възложени на ОЕРЕС, както и по-голямата тежест на свързаните със съдържанието задачи в сравнение с чисто административните такива, следва да бъдат надлежно отразени в програмирането на ресурсите на Службата на ОЕРЕС. Освен това съставът на човешките ресурси на Службата на ОЕРЕС следва да отразява необходимостта от подходящ баланс между срочно наети и външни служители.

(11)  В светлината на засилващото се сближаване между секторите, предоставящи електронни комуникационни услуги, и хоризонталното измерение на регулаторните въпроси, свързани с тяхното развитие, на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС следва да се даде възможност ▌да си сътрудничат, без това да накърнява тяхната роля, с НРО, други органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, по-специално Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър, създадена с Решение № 2002/622/ЕО на Комисията[16], Европейския комитет по защита на данните , създаден с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета[17], Групата на европейските регулатори за аудио-визуални медийни услуги, създадена с Директива [...] на Европейския парламент и на Съвета,[18] ▌Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност, създадена с Регламент (ЕС) № 526/2013[19], Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, създадена в съответствие с Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета[20], и европейските организации по стандартизация, както и със съществуващите комитети (като Комитета по съобщенията и Комитета по радиочестотния спектър). На ОЕРЕС следва също да му бъде разрешено да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави, по-специално регулаторни органи, компетентни в областта на електронните съобщения, и/или с групи от тези органи, както и с международни организации, когато е необходимо за изпълнението на неговите задачи. ОЕРЕС следва също така да може да консултира заинтересовани лица посредством публични консултации.

(11а)  ОЕРЕС следва да бъде съставен от Съвета на регулаторите, който се подпомага от работните групи. Съществуващият модел на председателство на Съвета на регулаторите е допринесъл за осигуряването на приемственост в работата на ОЕРЕС. С оглед на допълнителните задачи, възложени на ОЕРЕС, председателят следва да има стабилен двугодишен мандат.

(11б)  Опитът показва, че повечето от задачите на ОЕРЕС се изпълняват по-добре чрез експертни работни групи, които винаги следва да осигуряват еднакво внимание на становищата и забележките на всички НРО. Затова Съветът на регулаторите следва да отговаря за създаването на работните групи и назначаването на техните съпредседатели. Предварително следва да бъдат изготвени списъци на квалифицирани експерти, за да се гарантира бързо създаване на определени работни групи, по-конкретно на тези, които са свързани с процедури, за които има срокове. Списъците на квалифицираните експерти, които са членове на работните групи, заедно с техните декларации за интереси, следва да бъдат публично достъпни. Служителите на Службата на ОЕРЕС следва да подкрепят и допринасят за дейностите на работните групи.

(11в)  Тъй като ОЕРЕС е компетентен да взема решения със задължителна сила, е необходимо да се гарантира, че всяко физическо или юридическо лице, което е обект на или е засегнато от решение на ОЕРЕС, има право на обжалване пред апелативния съвет, който е част от ОЕРЕС, но е независим от неговата административна и регулаторна структура. Тъй като решенията на апелативния съвет имат за цел да породят правни последици за трети лица, може да бъде заведено дело в Съда на Европейския съюз за разглеждане на тяхната законосъобразност.

(12)  Управителният съвет следва да изпълнява съответните административни и бюджетно-управленски ▌ функции и да се състои освен от ▌ ръководителя или друг член на колективен орган от всеки НРО и от един представител на Комисията.

(13)  В миналото правомощията на орган по назначаването са упражнявани от заместник-председателя на управителния комитет на Службата на ОЕРЕС. Управителният съвет ▌следва да делегира съответните правомощия на орган по назначаването на директора, който ще бъде упълномощен да подделегира тези правомощия. Това ще допринесе за по-ефективното управление на персонала на ОЕРЕС и ще гарантира, че управителният съвет, а така също и председателят и заместник-председателят, ще могат да се съсредоточат върху своите функции.

(14)  ▌ С оглед на допълнителните задачи, възложени на ОЕРЕС, и необходимостта да се осигури годишно и многогодишно програмиране на дейностите му, изключително важно е да се гарантира, че председателят и заместник-председателят на управителния съвет ще могат да се ползват от стабилен двугодишен мандат.

(15)  Управителният съвет на Службата на ОЕРЕС следва да провежда поне две обикновени събрания годишно. С оглед на миналия опит и засилената роля на ОЕРЕС, може да е необходимо Управителният съвет да провежда допълнителни събрания.

(16)  Ролята на ▌директор, който ще бъде законният представител на Службата на ОЕРЕС, е от изключителна важност за адекватното функциониране на ▌агенцията и за изпълнението на задачите, които са ѝ възложени. Управителният съвет следва да го/я назначава, като взема предвид становището на Европейския парламент, след открита и прозрачна процедура за подбор, за да се гарантира обстойна оценка на кандидатите и висока степен на независимост. Освен това, в миналото мандатът на административния ръководител на Службата на ОЕРЕС беше три години. Необходимо е директорът да има достатъчно дълъг мандат, за се осигури устойчивост и изпълнение на една дългосрочна стратегия за Службата на ОЕРЕС.

(19)  Делегиран Регламент (ЕО) № 1271/2013 на Комисията[21] следва да се прилага по отношение на Службата на ОЕРЕС.

(20)  За да се гарантира самостоятелността и независимостта на Службата на ОЕРЕС и да се оказва подкрепа на работата на ОЕРЕС, Службата на ОЕРЕС следва да има собствен бюджет, по-голямата част от който се формира основно с вноски от Съюза. Бюджетът следва да отразява допълнителните задачи, възложени на Службата ОЕРЕС и ОЕРЕС, както и нарасналата им роля. Финансирането на Службата на ОЕРЕС следва да подлежи на одобрение от страна на бюджетния орган съгласно точка 31 от Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[22].

(23)  С оглед на по-нататъшното разширяване на последователното прилагане на разпоредбите на регулаторната рамка за електронни съобщения ▌ , ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва да бъдат отворени за участието на НРО на трети държави, компетентни в областта на електронните съобщения, по-специално тези, които са сключили споразумения със Съюза за тази цел, като държавите от ЕИП/ЕАСТ и страни кандидатки.

(24)  На ОЕРЕС, подкрепен от Службата на ОЕРЕС, следва да е позволено да се ангажира в дейности за комуникация в сферата на своята компетентност, които не са в ущърб на основните задачи на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС. Комуникационните дейности на Службата на ОЕРЕС се извършват съгласно съответните планове за комуникация и разпространение, приети от управителния съвет. Съдържанието и изпълнението на комуникационната стратегия на Службата на ОЕРЕС следва да бъдат съгласувани, обективни, актуални и координирани със стратегиите и дейностите на Комисията и другите институции с оглед на общия имидж на Съюза.

(25)  ▌ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва да имат правото да искат цялата необходима информация от Комисията, НРО и, когато това е необходимо, с оглед на изпълнението на техните задачи, от други органи и предприятия. Исканията за информация следва да бъдат пропорционални и да не налагат прекомерно бреме върху адресатите. За тази цел ОЕРЕС следва да създаде обща информационна и комуникационна система, с цел избягване на дублирането на исканията за информация и улесняване на комуникацията между всички засегнати органи. НРО, които са най-близо до пазарите за електронни съобщения, следва да си сътрудничат с ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС и да осигурят точно и навременно предоставяне на информация, за да се гарантира, че ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС могат да изпълнят своя мандат. ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва също да споделят с Комисията и НРО необходимата информация на базата на принципа на лоялно сътрудничество.

(25а)  За да се гарантира високо ниво на поверителност и да се избегнат конфликтите на интереси, правилата по тези въпроси, приложими към членовете на органите на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС, се прилагат също така и по отношение на техните заместници.

(25б)  Тъй като на ОЕРЕС са възложени нови задачи и тъй като правни актове на Съюза могат да му възложат допълнителни задачи в бъдеще, Комисията следва да извършва редовна оценка на работата на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС и на ефективността на тази институционална структура в променящата се цифрова среда. Ако заключението от тази оценка е, че институционалната структура не е подходяща за извършването на задачите, и по-специално за гарантирането на последователното прилагане на регулаторната рамка за електронните съобщения, Комисията следва да проучи всички възможни варианти за подобряване на структурата, особено осъществимостта, финансовите последици и евентуалните ползи от преобразуването на структурата в агенция.

(26)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно необходимостта да се осигури съгласувано прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в рамките на определения обхват, по-специално, по отношение на трансграничните аспекти и чрез ефективни процедури за вътрешния пазар за изготвяне на проекти за национални мерки, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради своя мащаб и въздействие, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(27)  Настоящият регламент има за цел да измени и разшири разпоредбите на Регламент (ЕО) 1211/2009 ▌. Тъй като измененията, които следва да бъдат направени, са значителни по естество, от съображения за яснота посоченият акт трябва да бъде заменен и следователно отменен. Позоваванията на отменения регламент следва да се считат за позовавания на настоящия регламент.

(28)  Службата на ОЕРЕС се явява приемник на Службата ▌, създадена като орган на Общността с юридическа правосубектност с Регламент (ЕО) № 1211/2009, по отношение на цялата собственост, всички споразумения, правни задължения, трудови договори, финансови ангажименти и задължения. За да се осигури приемственост в работата на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС е необходимо техните представители, а именно изпълнителният ръководител и председателят и заместник-председателите на Съвета на регулаторите и на управителния комитет да завършат целия период на текущия си мандат,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І СЪЗДАВАНЕ НА ОЕРЕС И НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС

Член 1

Създаване на ОЕРЕС

1.  Създава се Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС). ОЕРЕС е орган на Съюза. Той има юридическа правосубектност.

1a.  Във всяка държава членка ОЕРЕС се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица по силата на съответното национално законодателство. Той може, по-специално, да бъде страна по съдебни производства.

1б.  ОЕРЕС се представлява от председателя на Съвета на регулаторите.

1в.  ОЕРЕС носи цялата отговорност за възложените му задачи и предоставените му правомощия.

Член 1а

Създаване на Службата на ОЕРЕС

1.  Създава се Агенция за подкрепа на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС) Службата на ОЕРЕС е орган на Съюза. Тя има юридическа правосубектност.

2.  Във всяка държава членка Службата на ОЕРЕС се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица по силата на съответното национално законодателство. По-специално тя може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

3.  Службата на ОЕРЕС се представлява от нейния директор.

4.  Службата на ОЕРЕС носи цялата отговорност за възложените ѝ задачи и предоставените ѝ правомощия.

5.  Седалището на Службата на ОЕРЕС е в Рига, Латвия.

ГЛАВА Iа

ЦЕЛИ

Член 1б

Цели

1.  ОЕРЕС осъществява дейността си в обхвата на Директива [...] (Кодекс за електронните съобщения), Директива 2002/58/ЕО, Регламент (ЕО) № 531/2012, Регламент (ЕС) 2015/2120, Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[23] (Програмата за политика в областта на радиочестотния спектър) и други правни актове на Съюза, които му възлагат задачи или предоставят правомощия.

2.  Определенията от Директива [...] (Кодекс за електронните съобщения) се прилагат за целите на настоящия регламент.

3.  Основната задача на ОЕРЕС е да осигури последователен регулаторен подход към прилагането на регулаторната рамка за електронни съобщения в обхвата, посочен в параграф 2, и по този начин да допринася за развитието на вътрешния пазар. ОЕРЕС допринася за постигането на целите на националните регулаторни органи („НРО“), както и на други компетентни органи, посочени в член 3 от Директива [...] (Кодекс за електронните съобщения). Той насърчава също така принципа на неутралност на мрежата и на отворен интернет; достъпа до, инвестирането във и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни; конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги и свързаните с тях съоръжения; и интересите на гражданите на Съюза.

4.  ОЕРЕС извършва задачите си независимо, безпристрастно, без излишно забавяне и като осигурява прозрачен процес на вземане на решения.

5.  ОЕРЕС черпи от наличния в НРО експертен опит.

6. Всяка държава членка гарантира, че нейният НРО разполага с достатъчно финансови и човешки ресурси, за да участва пълноценно в работата на ОЕРЕС.

ГЛАВА Iб

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЕРЕС

Член 2

Задачи

1.  Задачите на ОЕРЕС са да:

-а)   изпълнява задачите, възложени му по силата на правни актове на Съюза, по-специално Директива [...] (Кодекс за електронните съобщения), Регламент (ЕС) № 531/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2120.

а)  оказва съдействие, консултира – в това число посредством доклади, становища или препоръки – НРО, Комисията, Европейския парламент и Съвета и сътрудничи с ▌НРО и Комисията по тяхно искане или по собствена инициатива, по всякакви ▌ въпроси, свързани с електронните съобщения, в рамките на своята компетентност;

б)  оказва съдействие при поискване на НРО, Комисията, Европейския парламент и Съвета във връзка с техните отношения, дискусии и обмен с трети страни, както и да оказва съдействие на НРО и на Комисията при представянето на най-добрите регулаторни практики пред трети страни;

в)  издава препоръки и разпространява най-добрите регулаторни практики, адресирани към НРО, с цел да насърчи по-доброто и последователното прилагане на регулаторната рамка за електронните съобщения;

г)  издава насоки за гарантиране на последователно прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения и последователни регулаторни решения от страна на НРО, по своя собствена инициатива или въз основа на искане от НРО, на Европейския парламент, на Съвета или на Комисията, по-специално по отношение на регулаторните въпроси, засягащи значителен брой държави членки или с трансграничен елемент;

д)  докладва относно сектора на електронните съобщения посредством публикуването на годишен доклад за напредъка в този сектор;

е)  наблюдава развитието на пазара, оценява нуждите от регулаторни нововъведения и координира действията между НРО, за да се осигури възможност за развитието на нови иновативни електронни съобщителни услуги и да се гарантира сближаване, по-конкретно в областта на стандартизацията, номерацията и разпределението на радиочестотния спектър;

ж)  създава рамка, в която НРО могат да си сътрудничат и насърчава сътрудничеството между НРО, както и между НРО и Комисията. ОЕРЕС обръща надлежно внимание на резултатите от това сътрудничество при изготвянето на своите становища, препоръки и решения. Когато ОЕРЕС счета, че са необходими обвързващи правила за това сътрудничество, той отправя необходимите препоръки до Комисията;

з)  стартира инициатива за иновации в областта на данните, с цел модернизиране, координиране и стандартизиране на събирането на данни от НРО. Без да се засягат правата върху интелектуалната собственост и необходимото ниво на поверителност, тези данни се предоставят на разположение на обществеността в отворен, машинночетим формат за многократна употреба на уебсайта на ОЕРЕС и на Европейския портал за данни;

и)  сътрудничи с Мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите и със съответните европейски и национални компетентни органи, включително с Европейски надзорен орган по защита на данните и националните органи за защита на данните, по въпроси, свързани с предоставянето на електронни комуникационни услуги, които може да засегнат интересите на потребителите в няколко държави членки;

й)  консултира Европейския парламент, Съвета и Комисията, по тяхно искане или по собствена инициатива, относно съответното регулаторно въздействие на всеки въпрос, свързан с цялостната динамика на цифровите пазари;

к)  подпомага Комисията в качеството си на консултативен орган във връзка с подготовката и приемането на правни актове в областта на електронните съобщения.

2a.   Задачите на ОЕРЕС се публикуват на уебсайта и се актуализират в съответствие с поставяните му нови задачи.

3.  Без да се засяга спазването на съответното право на Съюза, НРО и Комисията спазват всяко задължително решение и вземат в максимална степен предвид насоките, становищата, препоръките и добрите практики, приети от ОЕРЕС с цел осигуряване на последователно прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в обхвата, посочен в член 1б, параграф 1. При всяко регулаторно решение по съответния въпрос, заинтересованият НРО взема в максимална степен предвид насоките, приети от ОЕРЕС в съответствие с параграф 1, буква г) от настоящия член и обосновават всяко отклонение от съответните насоки. Когато в изключителни случаи НРО се отклонява от насоките, неговото регулаторно решение, включително надлежно обоснованите причини за отклонението, се съобщават на ОЕРЕС без ненужно забавяне за оценка.

4.  Доколкото е необходимо, за да постигне посочените в настоящия регламент цели и да изпълнява своите задачи, ОЕРЕС си сътрудничи с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации ▌.

4a.  Когато е целесъобразно, ОЕРЕС се консултира със заинтересованите страни и им дава възможност да представят коментарите си в рамките на разумен срок, за определянето на който се взема предвид сложността на въпроса и който не е по-кратък от 30 дни. Без да се засягат разпоредбите на член 28, ОЕРЕС прави обществено достъпни резултатите от подобни публични консултации. Подобни консултации се провеждат възможно най-рано в процеса на вземане на решения.

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЕРЕС

Член 2a

Организация на ОЕРЕС

ОЕРЕС се състои от:

а)  Съвет на регулаторите;

б)  експертни работни групи („работни групи“);

в)  апелативен съвет.

РАЗДЕЛ 1:

СЪВЕТ НА РЕГУЛАТОРИТЕ

Член 2б

Състав на Съвета на регулаторите

1.  Съветът на регулаторите се състои от един член от всяка държава членка.

Това лице е ръководителят или друг представител на високо равнище на НРО, установен в държавата членка, чиято първостепенна отговорност е надзорът върху ежедневната дейност на пазарите за електронни съобщителни мрежи и услуги.

В държавите членки, в които повече от един НРО е отговорен по силата на Директива [...] („Кодекс за електронните съобщения“), тези органи се споразумяват за общ представител и се осигурява необходимата координация между тях.

2.  Членовете на Съвета на регулаторите действат въз основа на обективни основания, в интерес на Съюза и за намаляване на разпокъсаността на пазара, с цел създаване на единен пазар за телекомуникации.

3.  Всеки НРО номинира заместник, който да представлява неговия член при отсъствие на последния, измежду ръководителите, членовете на колективния си орган или персонала си.

4.  Комисията присъства на заседанията на Съвета на регулаторите в качеството на наблюдател и се представлява на съответното високо равнище.

5.  Списъкът на членовете на Съвета на регулаторите, заедно с техните декларации за интереси, се оповестява публично.

6.  Съветът на регулаторите може да кани на своите заседания като наблюдател всяко отделно лице, чието мнение може да представлява интерес.

Член 2в

Независимост

1.  При извършването на възложените им задачи, членовете на Съвета на регулаторите действат независимо и обективно в интерес на Съюза като цяло, без да се ръководят от националния или личния си интерес.

2.  Без да се засягат правомощията на Комисията или на НРО, членовете на Съвета на регулаторите нито търсят, нито приемат указания от институции или органи на Съюза, от правителство на държава членка или от друг публичен или частен орган.

Членовете на Съвета на регулаторите, по-специално, извършват задачите, които са им възложени, независимо от неправомерно политическо влияние и от търговска намеса, която би засегнала тяхната лична независимост.

Член 2г

Председател и заместник-председатели на Съвета на регулаторите

1.  Съветът на регулаторите назначава свой председател и избира от състава на своите членове до четирима заместник-председатели, в съответствие с процедурния правилник на ОЕРЕС. Заместник-председателите автоматично поемат задълженията на председателя, ако последният не е в състояние да изпълнява тези задължения. Мандатът на председателя е със срок две години. За осигуряване на непрекъснатост на работата на ОЕРЕС, новият председател трябва да заема поне шест месеца длъжността заместник-председател, преди своя мандат като председател и, когато е възможно, най-малко шест месеца като заместник-председател след на края на своя мандат като председател.

2.  Без да се засяга ролята на Съвета на регулаторите по отношение на задачите на председателя, председателят нито търси, нито приема указания от страна на което и да е правителство или НРО, от Комисията или от което и да е друго обществено или частно образувание.

Член 2д

Заседания и правила за гласуване на Съвета на регулаторите

1.  Заседанията на Съвета на регулаторите се свикват от неговия председател и се провеждат не по-малко от четири пъти годишно по формата на обикновена сесия. По инициатива на председателя или по искане на поне една трета от членовете на Съвета се свикват също извънредни заседания. Дневният ред за заседанията се изготвя от председателя и се оповестява публично.

2.  Съветът на регулаторите взема решения с обикновено мнозинство от всички свои членове, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент или в друг правен акт на Съюза. Всеки член или заместник-член има право на един глас. Решенията на Съвета на регулаторите се оповестяват публично, като по искане на даден НРО съдържат и изразените от него резерви.

3.  Съветът на регулаторите приема, чрез мнозинство от две трети от своите членове, и прави обществено достъпен своя процедурен правилник. В процедурния правилник са изложени подробно разпоредбите, уреждащи гласуването, включително условията, при които даден член може да действа от името на друг член, правилата, уреждащи кворума и крайните срокове за уведомленията относно заседания. Освен това процедурният правилник гарантира, че на членовете на Съвета на регулаторите се предоставя пълна информация за дневния ред и проектопредложенията преди всяко заседание, за да имат възможност да предложат изменения, преди да се пристъпи към гласуване. Процедурният правилник може, наред с другото, да предвижда процедура за гласуване в спешни случаи и други практически правила за работа на Съвета на регулаторите.

Член 2е

Задачи на Съвета на регулаторите

1.  Съветът на регулаторите изпълнява задачите на ОЕРЕС, установени в член 2, и взема всички решения, свързани с организирането на дейността на ОЕРЕС. В тази си дейност той също ще разчита на работата, извършена от работните групи.

2.  Съветът на регулаторите приема, от името на ОЕРЕС, специалните разпоредби относно правото на достъп до документите, държани от ОЕРЕС, в съответствие с член 27.

3.  Съветът на регулаторите дава насоки на Службата на ОЕРЕС във връзка с нейната професионална и административна помощ по отношение на ОЕРЕС.

4.  След консултации със заинтересованите страни, в съответствие с член 2, параграф 4а, Съветът на регулаторите приема годишната работна програма на ОЕРЕС преди края на всяка година, която предшества годината, за която се отнася работната програма. Съветът на регулаторите предава годишната работна програма на Европейския парламент, Съвета и Комисията всяка година, веднага след като тя бъде приета.

5.  Съветът на регулаторите приема годишния отчет за дейността на ОЕРЕС и го предоставя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейския икономически и социален комитет до 15 юни всяка година.

6.  Европейският парламент може да покани председателя или заместник-председател на Съвета на регулаторите, като изцяло зачита независимостта му, да направят изявление пред неговата компетентна комисия по съответни теми, отнасящи се до дейностите на ОЕРЕС, и да отговорят на въпроси, зададени от членовете на Европейския парламент.

РАЗДЕЛ 2

РАБОТНИ ГРУПИ

Член 2ж

Функциониране на работните групи

1.  Когато това е оправдано и по-специално за изпълнението на годишната работна програма на ОЕРЕС, Съветът на регулаторите може да сформира необходимите работни групи.

2.   Членовете на работните групи се посочват от НРО. Представителите на Комисията участват в работата на работните групи като наблюдатели.

В зависимост от конкретния случай, Съветът на регулаторите може при необходимост да кани отделни експерти, признати като компетентни в съответната област, които да участват в работните групи.

3.  Съветът на регулаторите назначава двама съпредседатели от различни НРО във всяка работна група, освен ако поради извънредни и временни обстоятелства се налага друго.

4.  Съветът на регулаторите приема процедурен правилник за определяне на практически правила за работа на работните групи.

РАЗДЕЛ 3

АПЕЛАТИВЕН СЪВЕТ

Член 2з:

Създаване и състав на апелативния съвет

1.  Създава се апелативен съвет.

2.  Апелативният съвет се състои от председател и двама други членове. Всеки член на апелативния съвет има заместник. Заместникът представлява съответния член в негово отсъствие.

3.  Съветът на регулаторите назначава председателя, останалите членове на апелативния съвет и техните заместници от посочените в списъците на квалифицирани кандидати, предоставяни от НРО, Комисията и директора на Службата на ОЕРЕС.

4.  Когато апелативният съвет счете, че характерът на жалбата го изисква, той може да поиска от Съвета на регулаторите да назначи двама допълнителни членове и техни заместници измежду изброените в списъка, посочен в параграф 3.

5.  По предложение на Съвета на регулаторите, апелативният съвет установява свой процедурен правилник. В него се съдържат подробни разпоредби относно организацията и функционирането на апелативния съвет и процедурните правила, приложими към обжалванията пред апелативния съвет.

Член 2и

Членове на апелативния съвет

1.  Мандатът на членовете на апелативния съвет и техните заместници е четири години. Този мандат може да бъде удължен от Съвета на регулаторите с допълнителни периоди от по четири години.

2.  Членовете на апелативния съвет са независими и не изпълняват никакви други задължения в рамките на ОЕРЕС или на Службата на ОЕРЕС. При изготвянето на решенията си те не търсят и не приемат инструкции от никое правителство или друг орган.

3.  Членовете на апелативния съвет не могат да бъдат отстранявани от длъжност или от списъка на квалифицираните кандидати по време на техния мандат, освен в случай че съществуват сериозни основания за такова отстраняване и Съветът на регулаторите вземе решение в този смисъл.

Член 2й

Изключване и възражение

1.   Членовете на апелативния съвет не вземат участие в никакви производства по обжалване, ако имат какъвто и да е личен интерес в производството, ако преди това са представлявали една от страните в производството или ако са участвали във вземането на обжалваното решение.

2.   Ако по една от изброените в параграф 1 причини или по каквато и да е друга причина член на апелативния съвет счита, че той или тя не следва да участва в някое производство по обжалване, той или тя информира съответно апелативния съвет.

3.   Всяка страна в производство по обжалване може да възрази срещу член на апелативния съвет на всяко от посочените в параграф 1 основания или при съмнения за пристрастност. Възражението не е допустимо, ако на страната в производството по обжалване е било известно основание за възражение и тя все пак е предприела процесуални действия, или ако то се основава на националността на съответния член.

4.   Апелативният съвет решава какво действие да бъде предприето в случаите, посочени в параграфи 2 и 3, без участието на съответния член. За целите на вземането на такова решение, въпросният член се замества в апелативния съвет от неговия заместник. Ако заместникът се намира в сходна ситуация като съответния член, то председателят посочва заместник измежду останалите заместници.

Член 2к

Решения, които подлежат на обжалване

1.   Пред апелативния съвет може да бъде внесена жалба срещу задължителните решения на ОЕРЕС по член 2, параграф 1, буква -а).

Всяко физическо или юридическо лице, включително НРО, може да обжалва решение съгласно първата алинея, на което то е адресат, или решение, което, макар и под формата на решение, адресирано към друго лице, го засяга пряко и лично.

2.   Жалба, която включва писмено изложение на основанията за нея, се подава писмено до ОЕРЕС в срок от два месеца от момента на уведомяване за взетото решение на въпросното лице или, при липса на такова уведомяване, в срок от два месеца от деня, в който ОЕРЕС публикува своето решение. Апелативният съвет взема решение по жалбата в срок от четири месеца от подаването на жалбата.

3.   Жалба, внесена по реда на параграф 1, няма задържащо действие. Апелативният съвет, обаче, може да спре прилагането на решението, срещу което е подадена жалбата.

ГЛАВА IIа

ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС

РАЗДЕЛ 1

ЗАДАЧИ НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС

Член 2л

Службата на ОЕРЕС има по-специално следните задачи:

а)   да предоставя професионална и административна подкрепа на ОЕРЕС;

б)   да събира информация от НРО и обменя и предава информация във връзка със задачите, възложени на ОЕРЕС по силата на член 2;

в)   на основата на информацията, посочена в буква б), да изготвя редовни проектодоклади относно специфични аспекти на Европейския телекомуникационен пазар, като доклади за роуминга и определяне на показатели, които да бъдат предавани на ОЕРЕC;

г)   да разпространява най-добрите регулаторни практики сред НРО в съответствие с член 2, параграф 1, буква в);

д)   да съдейства при подготовката на работата и да предоставя друга административна и свързана със съдържанието подкрепа с цел гарантиране на безпрепятственото функциониране на Съвета на регулаторите и работните групи;

е)   да участва в дейностите на работните групи;

ж)   да подпомага подготовката и да предлага и друга подкрепа с цел гарантиране на безпрепятственото функциониране на управителния съвет;

з)   да подпомага ОЕРЕС при провеждането на обществени консултации.

РАЗДЕЛ 2

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС

Член 3

Административна и управленска структура на Службата на ОЕРЕС

Административната и управленска структура на Службата на ОЕРЕС се състои от:

а)   Управителен съвет, който изпълнява функциите, определени в член 5;

б)   ▌директор, който изпълнява отговорностите, установени в член 9

▌.

РАЗДЕЛ 3

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 4

Състав на управителния съвет

1.   Управителният съвет се състои от по един член от всяка държава членка и от един представител на Комисията, като всички имат право на глас. ▌

Това лице, което представлява държава членка, е ръководителят или друг високопоставен представител на НРО, установен в държавата членка, чиято първостепенна отговорност е надзорът върху ежедневната дейност на пазарите за електронни съобщителни мрежи и услуги.

В държавите членки, в които повече от един НРО е отговорен по силата на директивата [...] („Кодекс за електронните съобщения“), тези органи се споразумяват за общ представител и се осигурява необходимата координация между тях.

2.   ▌ Всеки НРО номинира заместник, който да представлява неговия член при отсъствие на последния, измежду ръководителите и членовете на колективния си орган или персонала си.

3a.   Списъкът на членовете на управителния съвет, заедно с техните декларации за интереси, се оповестява публично.

Член 5

Функции на управителния съвет

1.   Управителният съвет:

а)   ▌приема всяка година единния програмен документ на Службата на ОЕРЕС с мнозинство от две трети от членовете, имащи право на глас, като взема предвид становището на Комисията и в съответствие с член 15;

б)  приема годишния бюджет на Службата на ОЕРЕС с мнозинство от две трети от членовете си, имащи право на глас, и осъществява други функции във връзка с бюджета на Службата на ОЕРЕС, в съответствие с глава III;

в)   приема и извършва оценка на консолидирания годишен отчет за дейността на Службата на ОЕРЕС в съответствие с член 18а;

г)   приема финансовите правила, приложими спрямо Службата на ОЕРЕС, в съответствие с член 20;

д)   приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на рисковете от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които ще бъдат взети;

е)   осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

ж)   приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси съгласно член 31 ▌;

з)   приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 27а, параграф 2, въз основа на анализ на потребностите;

и)   приема свой процедурен правилник;

й)   в съответствие с параграф 2 упражнява по отношение на персонала на Службата на ОЕРЕС правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и от Условията за работа на другите служители на Съюза на органа, оправомощен да сключва трудови договори[24] („правомощията на орган по назначаването“);

к)   приема правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

л) разрешава включването на работни договорености с компетентни органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза; с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации в съответствие с член 26;

м)   назначавадиректора и при необходимост удължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност в съответствие с член 9а;

н)   в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители назначава счетоводител, който се ползва с пълна независимост при изпълнението на своите задължения. Службата на ОЕРЕС може да посочи същия счетоводител, като друг орган на Съюза. Службата на ОЕРЕС може също да се уговори с Комисията, така че счетоводителят на Комисията да действа и като счетоводител на Службата на ОЕРЕС;

▌п)   взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на Службата на ОЕРЕС и, когато е необходимо, относно тяхното изменение, като взема под внимание нуждите за дейността на Службата на ОЕРЕС, както и доброто бюджетно управление.

2.   Управителният съвет, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица, приема на основание член 2, параграф 1 от същия правилник и член 6 от Условията за работа на другите служители решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на директора и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Директорът има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

Когато изключителни обстоятелства налагат това, управителният съвет може с решение временно да оттегли правомощията на орган по назначаването, делегирани на директора, както и правомощията, които последният е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на друг служител, различен от директора.

Член 6

Председател и заместник-председател на управителния съвет

1.   Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду членовете с право на глас, които представляват държавите членки. Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас.

2.   Заместник-председателят автоматично замества председателя, ако последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.

3.   Мандатът на председателя и заместник-председателя е със срок две години ▌.

3a.   Без да се засяга ролята на управителния съвет по отношение на задачите на председателя, председателят и заместник-председателят не търсят, нито приемат указания от страна на което и да е правителство или НРО, от Комисията или от което и да е друго обществено или частно образувание.

3б.   Председателят докладва на ЕП за резултатите от работата на Службата на ОЕРЕС, когато бъде поканен да направи това.

Член 7

Заседания на управителния съвет

1.   Председателят свиква заседанията на управителния съвет.

2.    Директорът на Службата на ОЕРЕС участва в разискванията без право на глас.

3.   Управителният съвет провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той провежда заседания по инициатива на своя председател, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от своите членове.

4.   Управителният съвет може да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да бъде от интерес.

5.   Членовете на управителния съвет и техните заместници могат, съгласно неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани на заседанията от съветници или експерти.

6.   Службата на ОЕРЕС осигурява секретариата на управителния съвет.

Член 8

Правила за гласуване в управителния съвет

1.   ▌ Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от членовете си с право на глас, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент.

2.   Всеки член с право на глас разполага с един глас. При отсъствие на член с право на глас неговият заместник може да упражни неговото право на глас.

3.   Председателят участва в гласуването.

4.    Директорът не участва в гласуването.

5.   Процедурният правилник на управителния съвет определя по-подробно условията и реда за гласуване, по-специално условията, при които даден член може да действа от името на друг член.

РАЗДЕЛ 4

ДИРЕКТОР

Член 9

Отговорности на директора

1.   Директорът отговаря за управлението на Службата на ОЕРЕС. Той се отчита пред управителния съвет.

2.   Без да се засягат правомощията на ▌ управителния съвет, директорът е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никоя институция на Съюза, правителство, НРО, или каквото и да е друго публично или частно образувание.

3.    Директорът докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани директора да докладва във връзка с изпълнението на неговите или нейните задачи.

▌5.    Директорът отговаря за изпълнението на задачите на Службата на ОЕРЕС, като следва насоките, предоставени от управителния съвет. По-конкретно, директорът отговаря за:

а)   текущото управление на Службата на ОЕРЕС;

б)   изпълнението на решенията, приети от управителния съвет;

в) изготвянето на единния програмен документ и предаването му на управителния съвет;

г)   изпълнението на единния програмен документ, докладването пред управителния съвет за неговото изпълнение;

д)   изготвянето на консолидирания годишен доклад за дейностите на Службата на ОЕРЕС и представянето му на управителния съвет за оценка и приемане;

е)   изготвянето на план за действие въз основа на заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и въз основа на разследвания на OLAF, а също и за представянето на доклади за напредъка веднъж годишно пред Комисията и редовно пред управителния съвет;

ж)   защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагането на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, чрез осъществяването на ефективни проверки и чрез възстановяване на неоснователно платени суми при установени нередности и, когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни мерки, включително финансови санкции;

з)   изготвянето на стратегия на Службата на ОЕРЕС за борба с измамите и представянето ѝ пред управителния съвет за одобрение;

и) изготвянето на проект на финансовите правила, приложими по отношение на Службата на ОЕРЕС;

й) изготвянето на проект на разчет за приходите и разходите на Службата на ОЕРЕС и изпълнението на нейния бюджет.

5a.   Директорът съдейства на председателя на Съвета на регулаторите и на председателя на управителния съвет при подготовката на заседанията на съответните органи. Директорът участва, без право на глас, в работата на Съвета на регулаторите и на управителния съвет.

5б.   Под надзора на управителния съвет, директорът предприема необходимите мерки, по-специално по отношение на приемането на вътрешни административни указания и публикуването на съобщения, за да гарантира функционирането на Службата на ОЕРЕС в съответствие с настоящия регламент.

6.   Директорът решава също дали е необходимо за целите на ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на Службата на ОЕРЕС един или повече служители да бъдат разположени в една или повече държави членки. За решението за установяване на представителство е необходимо предварителното съгласие на ▌ управителния съвет и съответната държава членка. Това решение уточнява обхвата на дейностите на посоченото представителство, които ще бъдат извършвани така, че да се избягват ненужни разходи и дублиране на административни функции на ОЕРЕС. Преди да може да бъде взето такова решение, въздействието на решението по отношение на разпределението на персонала и бюджета трябва да бъде посочено в многогодишната работна програма, посочена в член 15, параграф 4.

Член 9a

Назначаване на директора

1.   Директорът се назначава от управителния съвет, от списък кандидати, предложени от председателя, след открита и прозрачна процедура на подбор, основана на заслугите, управленческите умения и уменията и опита от значение за електронните съобщителни мрежи и услуги.

2.   За целите на сключването на договора с директора Службата на ОЕРЕС се представлява от председателя на управителния съвет.

3.   Преди назначението Европейският парламент изказва необвързващо становище относно това дали избраният от управителния съвет кандидат е подходящ. За тази цел избраният от управителния съвет кандидат бива поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпросите, поставени от нейните членове.

4.   Мандатът на директора е с продължителност четири години. Преди изтичането на този срок председателят прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на директора и задачите и предизвикателствата пред ОЕРЕС. Тази оценка се изпраща на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Като има предвид оценката, посочена в параграф 4, управителният съвет може да удължи мандата на директора еднократно и за не повече от шест години.

6.   Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да удължи мандата на директора. В рамките на един месец преди предвиденото удължаване Европейският парламент може да изкаже необвързващо становище относно удължаването. За тази цел директорът може да бъде поканен да направи изложение пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на поставени от нейните членове въпроси.

7.   Директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура по подбор за същата длъжност след края на общия период.

8.   Когато мандатът на директора не се удължава, той/тя продължава да изпълнява длъжността до назначаването на приемник.

9.   Директорът може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение от една трета от неговите членове.

10.   Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата и освобождаването от длъжност на директора с мнозинство от две трети от своите членове с право глас.

ГЛАВА III

СЪСТАВЯНЕ И УСТРОЙСТВО НА БЮДЖЕТА НА СЛУЖБАТА НА ОЕРЕС

Раздел 1

ЕДИНЕН ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ

Член 15

Годишно и многогодишно програмиране

1.   Всяка година директорът изготвя проект на програмен документ, който съдържа годишно и многогодишно програмиране („единен програмен документ“) в съответствие с член 32 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и като взема предвид насоките на Комисията[25].

До 31 януари управителният съвет приема проекта на единния програмен документ и го изпраща на Комисията за становище. Проектът на единния програмен документ се изпраща също така на Европейския парламент и на Съвета.

Впоследствие управителният съвет приема единния програмен документ, като взема предвид становището на Комисията. Управителният съвет изпраща посочения документ, както и всяка по-късна негова актуализирана версия, на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Единният програмен документ става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет и, ако е необходимо, се коригира съответно.

2.   Годишната работна програма включва подробни цели и очаквани резултати, включително показатели за изпълнението. В нея се описват също така действията, които ще бъдат финансирани, и се посочват финансовите и човешките ресурси, определени за всяко действие, в съответствие с принципите за бюджетиране и управление по дейности. Годишната работна програма е съгласувана с годишната работна програма на ОЕРЕС, както е посочена в член 2е, параграф 4 и с многогодишната работна програма, посочена в параграф 4. В годишната работна програма се посочват ясно добавените, променените или отменените задачи в сравнение с предходната финансова година.

3.   ▌ Управителният съвет изменя годишната работна програма след приемането на годишната работна програма на ОЕРЕС и всеки път, когато на ОЕРЕС бъде възложена нова задача.

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на директора правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

4.   В многогодишната работна програма е определен общият стратегически план, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението. В нея се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и персонала.

Планирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира при необходимост, и най-вече за да се реагира на констатациите в оценката по член 38.

5.   Годишното и/или многогодишното програмиране съдържа стратегията на Службата на ОЕРЕС за отношенията с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза; с компетентните органи на трети държави и/или международни с организации, посочени в член 26, и действията, свързани с тази стратегия, и посочва свързаните с нея ресурси.

Член 16

Съставяне на бюджета

1.   Всяка година директорът изготвя предварителен проект за разчет на приходите и разходите на Службата на ОЕРЕС за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на управителния съвет.

3.   Проектът на разчет на приходите и разходите на Службата на ОЕРЕС се изпраща от директора на Комисията всяка година до 31 януари. Информацията в проекта на разчет на приходите и разходите на Службата на ОЕРЕС и в проекта на единен програмен документ, посочен в член 15, параграф 1, трябва да е съгласувана.

4.   Комисията изпраща проекта на разчета на бюджетния орган заедно с проекта за общ бюджет на Съюза.

5.   Въз основа на проекта на разчета Комисията вписва в проекта за общ бюджет на Съюза прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание и за размера на вноската за сметка на общия бюджет, който Комисията представя пред бюджетния орган в съответствие с членове 313 и 314 от Договора.

6.   Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската, предназначена за Службата на ОЕРЕС.

7.   Бюджетният орган приема щатното разписание на Службата на ОЕРЕС.

8.   Бюджетът на Службата на ОЕРЕС се приема от управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост в него се внасят съответните промени.

9.   За всички строителни проекти, които биха могли да имат значително отражение върху бюджета на Службата на ОЕРЕС, се прилагат разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията.

РАЗДЕЛ 2

ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И КОНТРОЛ НА БЮДЖЕТА

Член 17

Устройство на бюджета

1.   За всяка финансова година, която съвпада с календарната година, се изготвя разчет на всички приходи и разходи на Службата на ОЕРЕС, като те се вписват в бюджета на Службата на ОЕРЕС.

2.   Приходите и разходите в бюджета на Службата на ОЕРЕС са балансирани.

3.   Без да се засяга използването на други ресурси, приходите на Службата на ОЕРЕС се състоят от:

а)   вноска на Съюза;

б)   всички доброволни финансови вноски от държавите членки или НРО;

в)   таксите, получени за публикации и за всяка друга услуга, предоставена от Службата на ОЕРЕС;

г)   всички вноски от трети държави или от регулаторните органи на трети държави, компетентни в областта на електронните съобщения, които участват в работата на Службата на ОЕРЕС, както е предвидено в член 26.

4.   Разходите на Службата на ОЕРЕС включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

Член 18

Изпълнение на бюджета

1.   Директорът осигурява изпълнението на бюджета на Службата на ОЕРЕС.

2.   Всяка година директорът изпраща на бюджетния орган цялата информация, свързана с резултатите от процедурите по оценка.

Член 18a

Консолидиран годишен отчет за дейността

1.   Всяка година директорът изготвя проект на консолидиран годишен отчет за дейността на Службата на ОЕРЕС в съответствие с член 47 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и като взема предвид насоките на Комисията[26]. Управителният съвет приема и извършва оценка на консолидирания годишен отчет за дейността и до 1 юли всяка година представя отчета и оценката си на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата. Директорът представя консолидирания годишен отчет за дейностите на ОЕРЕС на Парламента и на Съвета по време на открито заседание. Консолидираният годишен отчет за дейността се оповестява публично.

2.   Консолидираният годишен отчет за дейността съдържа по-специално информация относно изпълнението на годишната работна програма на Службата на ОЕРЕС, бюджетните и човешките ресурси, системите за управление и вътрешен контрол, констатациите на Европейската сметна палата, отчетите и докладът относно бюджетното и финансовото управление и декларация от разпоредителя с бюджетни кредити, съдържаща разумна увереност.

Член 19

Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.   До 1 март на следващата финансова година счетоводителят на Службата на ОЕРЕС изпраща предварителните счетоводни отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата.

2.   До 31 март на следващата финансова година Службата на ОЕРЕС изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата.

3.   След като получи забележките на Сметната палата по междинния счетоводен отчет на Службата на ОЕРЕС, счетоводителят на Службата на ОЕРЕС изготвя на своя отговорност окончателния счетоводен отчет на Службата на ОЕРЕС. Директорът изпраща окончателния счетоводен отчет на управителния съвет за становище.

4.   Управителният съвет дава становище за окончателния счетоводен отчет на Службата на ОЕРЕС.

5.   До 1 юли след приключване на финансовата година директорът изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата окончателния счетоводен отчет заедно със становището на управителния съвет.

6.   Службата на ОЕРЕС публикува окончателния счетоводен отчет в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на следващата година.

7.   Директорът изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки до 30 септември. Директорът изпраща този отговор и на управителния съвет.

8.   Директорът представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за безпроблемното прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, в съответствие с член 165, параграф 3 от Финансовия регламент [27] .

9.   По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, Европейският парламент освобождава директора от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N до 15 май на година N + 2.

Член 20

Финансови правила

Приложимите за Службата на ОЕРЕС финансови правила се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията.. Те не ▌се отклоняват от Регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако специфичните изисквания за функционирането на Службата на ОЕРЕС го налагат и ако Комисията е дала предварителното си съгласие.

ГЛАВА IV

ПЕРСОНАЛ

Член 21

Общи разпоредби

Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза, чрез които се прилагат този Правилник за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, се прилагат по отношение на персонала на Службата на ОЕРЕС.

Член 22

Директор

1.   Директорът се назначава като срочно нает служител на Службата на ОЕРЕС съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

Член 23

Командировани национални експерти и други служители

1.   Службата на ОЕРЕС може да използва командировани национални експерти или други служители, които не са наети от Службата на ОЕРЕС. Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители не се прилагат за такъв персонал.

2.   Управителният съвет приема решение за определяне на правилата за командироване на национални експерти в Службата на ОЕРЕС.

ГЛАВА V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Привилегии и имунитети

По отношение на Службата на ОЕРЕС и нейния персонал се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Член 26

Сътрудничество с органите на Съюза, трети държави и международни организации

1.   Доколкото е необходимо, за да постигне посочените в настоящия регламент цели и да изпълнява своите задачи, и без да се засягат компетенциите на държавите членки и на институциите на Съюза, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС може да си сътрудничат с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации.

2.   ОЕРЕС и службата на ОЕРЕС са отговорни за участие на регулаторни органи на трети държави, компетентни в областта на електронните съобщения, които са сключили съответни споразумения със Съюза.

Съгласно съответните разпоредби от тези споразумения, в частност се разработват разпоредби, конкретизиращи характера, мащаба и начина, по който тези регулаторни органи на съответните трети държави ще участват в работата на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС, включително представителство на третите държави в Съвета на регулаторите и в управителния съвет, както и разпоредби, свързани с участието в инициативите, предприети от Службата на ОЕРЕС, финансовите вноски и персонала. По отношение на въпросите, свързани с персонала, при всички случаи посочените договорености са в съответствие с Правилника за длъжностните лица.

3.   Като част от единния програмен документ, управителният съвет на Службата на ОЕРЕС приема стратегия за отношенията с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации относно въпросите от компетенцията на Службата на ОЕРЕС. ▌

Член 27

Достъп до документи

1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета[28] се прилага по отношение на приеманите от ОЕРЕС и от Службата на ОЕРЕС документи.

1a.   В срок от ... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Съветът на регулаторите и управителният съвет приемат подробните правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

2.   Спрямо обработката на лични данни от ОЕРЕС и от Службата на ОЕРЕС се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета[29].

2a.   В срок от... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Съветът на регулаторите и управителният съвет установяват мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 от ОЕРЕС и от Службата на ОЕРЕС, включително мерки, отнасящи се до назначаването на длъжностно лице за защита на данните на Службата на ОЕРЕС. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Член 27a

Прозрачност и комуникация

1.   ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС изпълняват своите дейности при високо ниво на прозрачност. ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС гарантират, че на обществеността и на всички заинтересовани лица се предоставя съответна, обективна, надеждна и лесно достъпна информация, по-специално по отношение на техните задачи и резултатите от тяхната дейност.

2.   ОЕРЕС, с подкрепата на Службата на ОЕРЕС, може да участва в дейности по комуникация по своя собствена инициатива и в своята област на компетентност. Отпускането на средства за дейности по комуникация в рамките на бюджета на ОЕРЕС не може да бъде в ущърб на ефективното изпълнение на задачите на ОЕРЕС, посочени в член 2. Дейностите по комуникация на Службата на ОЕРЕС се провеждат съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

Член 28

Поверителност

1.   Без да се засяга член 27, параграф 1, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС нямат право да разкриват на трети страни информация, която обработват или получават, за която е отправено обосновано искане за поверително цялостно или частично обработване.

2.   Членовете на управителния съвет, на Съвета на регулаторите и на работните групи, както и наблюдателите и другите участници в заседанията на посочените органи, директорът, ▌командированите национални експерти и другите служители, които не са наети от Службата на ОЕРЕС, съблюдават изискванията за поверителност по член 339 от Договора дори след прекратяване на техните функции.

3.   Съветът на регулаторите и управителният съвет определят практическите правила за прилагане на правилата относно поверителността, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 29

Правила за сигурност за защита на класифицираната информация и некласифицираната чувствителна информация

ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС приемат свои собствени правила за сигурност, еквивалентни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз (КИЕС) и чувствителната некласифицирана информация, наред с другото, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация, предвидени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443[30] и 2015/444[31] на Комисията. Като друга възможност, Службата на ОЕРЕС може да вземе решение да прилага правилата на Комисията mutatis mutandis.

Член 30

Обмен на информация

1.   По надлежно обосновано искане от ОЕРЕС или от Службата на ОЕРЕС, Комисията и НРО предоставят навременно и точно на ОЕРЕС или на Службата на ОЕРЕС цялата необходима информация за изпълнението на задачите им, при условие, че имат законен достъп до съответната информация и че искането за информация е необходимо във връзка с естеството на съответната задача.

ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС може също така да поискат информацията от НРО да се предоставя периодично и в определен формат. Когато е възможно, за тези искания се използват общи формати за докладване.

2.   По надлежно обосновано искане от Комисията или НРО, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС предоставят навременно и точно цялата необходима информация за изпълнението на задачите им, въз основа на принципа на лоялно сътрудничество.

3.   Преди да поискат информация в съответствие с настоящия член и с цел избягване на дублиране на задължения за докладване, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС вземат предвид всяка съществуваща публично достъпна информация от значение.

4.   Когато информацията не е налична или не бъде предоставена от НРО своевременно или в случаите, когато пряко искане от ОЕРЕС би се оказало по-ефективно и по-малко обременително, ОЕРЕС може да отправи надлежно обосновано и мотивирано искане до други органи или директно на съответните предприятия, осигуряващи електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения.

ОЕРЕС уведомява съответните НРО за искания в съответствие с настоящия параграф.

По искане на ОЕРЕС, НРО му оказват съдействие в събирането на информацията.

4a.   Службата на ОЕРЕС създава и управлява информационно-комуникационна система с най-малко следните функции за обслужване на едно гише:

а)   единно звено за контакт, чрез което предприятие, което подлежи на общо разрешение, когато това разрешение се изисква от държавата членка, подава уведомлението си, което следва да бъде изпратено от ОЕРЕС на НРО;

б)   обща платформа за обмен на информация, която осигурява на ОЕРЕС, Комисията и националните регулаторни органи необходимата информация за целите на последователното прилагане на уредбата на Съюза в областта на електронните далекосъобщения;

в)   система за ранно предупреждение, която е в състояние да установи на ранен етап необходимостта от координация между решенията, които следва да бъдат взети от НРО.

Управителният съвет приема техническите и функционалните спецификации, както и план за създаването на тази система. Тя се разработва, без да се засягат правата върху интелектуална собственост и необходимото ниво на поверителност.

Посочената информационно-комуникационна система започва да функционира в срок от ... [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

Член 31

Деклариране на интерес

1.   Членовете на управителния съвет и на Съвета на регулаторите, членовете на апелативния съвет, директорът, командированите национални експерти и другите служители, които не са наети от Службата на ОЕРЕС, представят всяка година декларация за своята ангажираност и за липсата или наличието на преки или косвени интереси, които биха могли да се считат за накърняващи тяхната независимост.

Тези декларации са точни и изчерпателни, правят се писмено и се актуализират при необходимост. Декларациите за интереси от членовете на Съвета на регулаторите, членовете на управителния съвет и директора се оповестяват публично.

2.   Членовете на управителния съвет, на Съвета на регулаторите и на работните групи, както и наблюдателите и другите участници в заседанията на посочените органи, членовете на апелативния съвет, директорът, командированите национални експерти, другите служители, които не са наети от Службата на ОЕРЕС, декларират точно и изчерпателно най-късно в началото на всяко заседание наличието на интереси, които биха могли да се считат за засягащи тяхната независимост по отношение на точките в дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането на тези точки и гласуването по тях.

3.   Съветът на регулаторите и управителният съвет определят правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси и, по-конкретно, за практическите правила във връзка с посочените в параграфи 1 и 2 разпоредби.

Член 32

Борба с измамите

1.   С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета[32] [в срок от шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент], Службата на ОЕРЕС се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и приема необходимите разпоредби, приложими към всички служители на Службата на ОЕРЕС, като използва образеца, съдържащ се в приложението към това споразумение.

2.   Европейската сметна палата разполага с правомощия за извършване на одити по документи и на място на всички бенефициенти на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза от Службата наОЕРЕС.

3.   OLAF може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от Службата на ОЕРЕС, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета[33].

4.   Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с компетентните органи на трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията на Службата на ОЕРЕС за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответните техни компетентности.

Член 33

Отговорност

1.   Договорната отговорност на Службата на ОЕРЕС се урежда от законодателството, приложимо към съответния договор.

2.   Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решение по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от Службата на ОЕРЕС.

3.   В случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи, споделяни от законодателствата на държавите членки, Службата на ОЕРЕС възстановява всяка вреда, причинена от неговите служби или служители при изпълнението на техните функции.

4.   Съдът на Европейския съюз е компетентен по спорове, свързани с обезщетения за посочените в параграф 3 вреди.

5.   Личната отговорност на неговия персонал към Службата на ОЕРЕС се урежда от приложимите за персонала разпоредби на Правилника за длъжностните лица или на Условията за работа на другите служители.

Член 34

Административни разследвания

Дейностите на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС подлежат на разследване от страна на Европейския омбудсман в съответствие с член 228 от Договора.

Член 35

Езиков режим

1.   Разпоредбите, предвидени в Регламент № 1/58[34], се прилагат по отношение на Службата на ОЕРЕС.

2.   Услугите за превод, необходими за функционирането на Службата на ОЕРЕС, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

ГЛАВА VI

▌ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 37

Споразумение за седалището и условия за функциониране за Службата на ОЕРЕС

1. Необходимите разпоредби за настаняването на Службата на ОЕРЕС в приемащата държава членка и за съоръженията, които трябва да бъдат предоставени от тази държава, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка по отношение на директора, членовете на управителния съвет, персонала на Службата на ОЕРЕС и членовете на семействата им, се определят в споразумение за седалището между Службата наBERECприемащата държава членка ▌.

2. Приемащата държава членка на Службата на ОЕРЕС осигурява необходимите условия за безпроблемното и ефективно функциониране на Службата на ОЕРЕС, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

Член 38

Оценка

1.   Не по-късно от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на опита, придобит в резултат на дейността на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС. В съответствие с насоките на Комисията, ▌постигнатите от Службата на ОЕРЕС резултати се оценяват във връзка с нейните цели, мандат, задачи и местонахождение/местонахождения. Оценката включва по-специално разглеждане на ефективността на институционалната и организационната структура на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС и на тяхната способност да изпълняват всички задачи, и по-специално да гарантиране последователното прилагане на регулаторната рамка за електронните съобщения, евентуалната необходимост от изменение на структурата или на мандата на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС и финансовите последици от такова изменение..

2.   Когато Комисията сметне, че съществуването на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС вече не е оправдано от гледна точка на възложените им цели, мандат и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

3.   Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и управителния съвет заключенията от оценката. Заключенията от оценката се оповестяват публично.

Член 39

Преходни разпоредби

1.   Службата на ОЕРЕС е правоприемник на Службата, създадена с Регламент (ЕО) № 1211/2009 ▌, по отношение на цялата собственост, всички споразумения, правни задължения, трудови договори, финансови ангажименти и задължения.

По-конкретно, настоящият регламент не засяга правата и задълженията на служителите на Службата, създадена с Регламент (ЕО) № 1211/2009. Техните договори могат да бъдат подновени съгласно настоящия регламент в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители и според бюджетните ограничения на Службата на ОЕРЕС.

▌3.   Трудовият договор на административния ръководител, назначен по силата на Регламент (ЕО) № 1211/2009, се прекратява в края на мандата му ▌. Управителният съвет може да го назначи за директор за срок от не повече от четири години. Разпоредбите на член 9а, параграфи 4, 5 и 6 се прилагат mutatis mutandis ▌.

4.   Управителният съвет, посочен в член 4, се състои от членовете на управителния комитет, посочен в член 7 от Регламент (ЕО) № 1211/2009, до назначаването на нови представители.

4a.   Председателят и заместник-председателите на Съвета на регулаторите, посочен в член 2г, които са назначени по силата на Регламент (ЕО) № 1211/2009, продължават да изпълняват длъжността до края на едногодишния си мандат. Последващите назначения на председател и заместник-председатели, извършени от Съвета на регулаторите преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], се зачитат.

5. Процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, одобрен съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 1211/2009, се провежда в съответствие с правилата, установени с Регламент (ЕО) № 1211/2009.

Член 40

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1211/2009 се отменя.

Позоваванията на Регламент (ЕО) № 1211/2009 ▌ се считат за позовавания на настоящия регламент ▌.

Член 41

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от […].

Членове 2з – 2к се прилагат от … [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент        За Съвета

Председател            Председател

 • [1]  ОВ C 125, 21.4.2017 г., стр. 65.
 • [2]  ОВ C …
 • [3] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
 • [4]    ОВ C 125, 21.4.2017 г., стр. 65.
 • [5]    ОВ C […].
 • [6]   Директива […] на Европейския парламент и на Съвета от […] за създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения (ОВ L […]).
 • [7]   Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).
 • [8]   Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (ОВ L 172, 30.6.2012 г., стр. 10).
 • [9]   Регламент (ЕС) 2015/2120 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 310, 26.11.2015 г., стр. 1),
 • [10]   Регламент (ЕС) 2017/920 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 531/2012 по отношение на правилата за пазарите на роуминг на едро (ОВ, L 147, 9.6.2017 г., стр. 1).
 • [11]   Решение 2002/627/ЕО на Комисията от 29 юли 2002 г. относно създаване на Група на европейските регулатори за електронни съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 200, 30.7.2002 г., стр. 38).
 • [12]   Регламент (ЕО) № 1211/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и на Служба (OB L 337, 18.12.2009 г., стр. 1).
 • [13]   Решение 2002/627/ЕО на Комисията от 29 юли 2002 година относно създаване на Групата на европейските регулатори за електронни съобщителни мрежи и услуги (ОВ L 200, 30.7.2002 г., стр. 38).
 • [14]   Решение, взето с общо съгласие на представителите на правителствата на държавите членки, от 31 май 2010 г. относно седалището на Службата на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (2010/349/ЕС) (ОВ L 156, 23.6.2010 г., стр. 12).
 • [15]   COM(2015) 192 окончателен
 • [16]   Решение 2002/622/EО за създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49).
 • [17]   Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
 • [18]   Директива [...].
 • [19]   Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41).
 • [20]    Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (Регламент за сътрудничество в областта на защита на потребителите) (ОВ L 364, 9.12.2004 г., стр. 1).
 • [21]   Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).
 • [22]   Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).
 • [23]   Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).
 • [24]   Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и условията за работа на други служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).
 • [25]   Съобщение на Комисията относно насоките за програмен документ за децентрализираните агенции и образеца на консолидирания годишен отчет за дейността за децентрализираните агенции (C(2014)9641).
 • [26]    Съобщение на Комисията относно насоките за програмен документ за децентрализираните агенции и образеца на консолидирания годишен отчет за дейността за децентрализираните агенции (C(2014) 9641).
 • [27]    39 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г.).
 • [28]    Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
 • [29]    Регламент № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
 • [30]    Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).
 • [31]    Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).
 • [32]    Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
 • [33]    Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности ( ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
 • [34]    Регламент № 1 на Съвета за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (OВ 17., 6.10.1958 г., стр. 385).

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящото положение

Органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) и Службата бяха създадени с Регламент (ЕО) № 1211/2009, като част от „Пакета в областта на далекосъобщенията“.

ОЕРЕС не е агенция на ЕС. Вместо това, той се състои от Съвет на регулаторите, съставен от представители на националните регулаторни органи (НРО), установени във всяка държава членка. Вследствие на това, ОЕРЕС е достатъчно добре запознат с действителността на 28-те национални телекомуникационни пазари, за да предоставя експертен опит в съответната област. ОЕРЕС се стреми да гарантира последователното прилагане на регулаторната уредба за електронни съобщения, например чрез разпространение на добри практики и предоставянето на насоки и становища, като предоставя съвети на НРО и на институциите на ЕС и изпълнява други задачи, възложени му с регулаторната уредба.

Службата на ОЕРЕС е децентрализирана агенция на ЕС със седалище в Рига. Основната задача на Службата е да предоставя професионална и административна подкрепа на ОЕРЕС.

Предложение на Комисията

Основната цел на предложението на Комисията е да се преобразуват ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС в една-единствена агенция на ЕС. В него се предвижда Съветът на регулаторите да се превърне в управителен съвет на агенцията, а административният ръководител на Службата да заеме длъжността на изпълнителен директор.

Съгласно Комисията, нейното предложение ще осигури на ОЕРЕС подходящата и ефективна управленска структура, мандат и инструменти, от които органът се нуждае, за да осигури последователното прилагане на регулаторната уредба. Друг аспект на предложението е структурата управление, функционирането, планирането и отчетността на ОЕРЕС да се приведат в съответствие със Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. – т.нар. „общ подход“.

Запазване на институционалния баланс

Докладчикът счита, че институционалните сътресения следва да се избягват, освен ако не са абсолютно необходими. В случая на ОЕРЕС той е на мнение, че сегашната структура функционира добре и позволява използването на националното ноу-хау на европейско равнище. Това е така, защото членовете на Съвета на регулаторите имат пряк всекидневен опит с регулирането на далекосъобщенията в своите страни, който могат да споделят в ОЕРЕС, за да се осигури високоефективно полезно взаимодействие.

В този контекст основната цел на проекта на доклад е да се запази независимостта на Съвета на регулаторите, вместо той да бъде превърнат в част от пълноправна агенция на ЕС. ОЕРЕС следва да бъде държан настрана от влиянието на Комисията, за да не бъде нарушено настоящото институционално равновесие.

Освен това докладчикът предлага, за разлика от предложението на Комисията, ролята на Европейския парламент по отношение на назначаването на директора на Службата на ОЕРЕС да се запази.

Гъвкавост и бъдеща устойчивост

Предложението на Комисията за регламент относно ОЕРЕС е до известна степен пряко свързано с друго предложение относно „Кодекс за електронните съобщения“ и двете досиета следва да преминат през законодателната процедура успоредно. Въпреки това докладчикът счита, че на този ранен етап необходимостта от съгласуване може да се сведе до минимум. Това важи особено за новите задачи, които ще бъдат възложени на ОЕРЕС с Кодекса. Освен това докладът има за цел да се гарантира, че няма да бъде необходимо регламентът да бъде изменян всеки път, когато се изменя друг законодателен акт на ЕС, за да бъде възложена нова задача на ОЕРЕС. Дългият списък от задачи на ОЕРЕС следователно е съкратен и задачите са формулирани по-общо.

Ефикасност на управленската структура

Проектодокладът включва и изменения за интегриране на съществуващи структури в регламента на ЕС. Така например Мрежата за контакт играе важна роля в настоящата работа на ОЕРЕС, но няма официален статут. По същия начин докладчикът утвърждава успешния принос на експертните работни групи и ги включва в организационната структура на ОЕРЕС. Други разпоредби, определящи правилата по отношение както на Съвета на регулаторите на ОЕРЕС, така и на управителния съвет на Службата на ОЕРЕС, са коригирани така, че да отразяват настоящото положение и необходимостта от приемственост с незначителни подобрения, които ги правят още по-ефективни.

Освен това докладчикът счита, че много от предложенията на Комисията за привеждане на настоящото положение в съответствие с т.нар. „общ подход“ по отношение на Службата на ОЕРЕС следва да бъдат приветствани, освен ако не водят до налагане на прекомерна административна тежест или предоставяне на неоправдани правомощия на Комисията.

Накрая, докладчикът предлага Службата на ОЕРЕС да разполага с достатъчно персонал за изпълнението на своите задачи, като предвижда общ състав от 40 – 45 души до края на периода 2019 – 2020 г., и да се постигне подходящ баланс между срочно наетите и външните служители.

Накратко, проектът на доклад има за цел постигането на баланс и компромис между запазването на най-доброто от настоящата структура и най-доброто от предложението на Комисията, като докладчикът се надява този баланс да послужи като основа за компромис в рамките на Парламента.

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (2.6.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Докладчик по становище: Иван Щефанец

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът приветства предложението на Комисията за актуализиране на регламента относно Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) като част от нейния по-широк пакет за далекосъобщенията. Единният пазар за електронните съобщения стои в основата на цифровата икономика и следователно укрепването на сектора на електронните съобщения и предоставянето на иновации и висококачествена свързаност за всички области на европейската икономика са от основно значение.

Предложението цели да се повиши регулаторното хармонизиране и да се укрепят разпоредбите относно независимостта на националните регулаторни органи („НРО“). Докладчикът счита, че съществуващата институционална структура (независимост на НРО от Комисията и другите институции на ЕС) и обвързаността на ОЕРЕС със съставляващите я членове (НРО) позволяват на ОЕРЕС да предоставя независими и експертни съвети и да продължава да сътрудничи с други институции на ЕС.

Укрепването на изискването за независимост за НРО следва да остане от основно значение с цел гарантиране на безпристрастно и предвидимо регулиране в бъдеще. Освен това докладчикът приветства и предложението за разширяване на минималния набор от основни компетенции, предоставяни на НРО. Той счита, че ограничаването на независимостта на ОЕРЕС и създаването на цялостна агенция на ЕС биха могли да намалят ефективността и добавената стойност на ОЕРЕС и да забавят развитието и разпространението на хармонизирани най-добри практики.

Следователно докладчикът решава да запази настоящата двустепенна структура на управление с ОЕРЕС, от една страна, и Службата на ОЕРЕС, от друга страна. Той счита, че това е най-добрият начин да се гарантира по-нататъшната ефективна работа на ОЕРЕС и да се запази равновесието между Комисията, НРО и ОЕРЕС. ОЕРЕС ще продължи да се състои от представители на НРО на всички държави членки, като така всички НРО ще имат възможност активно да допринасят за работата на ОЕРЕС. Той ще допълва регулаторните задачи, изпълнявани на национално равнище от регулаторните органи. ОЕРЕС следва да се отчита напълно пред съответните институции на Европейския съюз и да е напълно прозрачен.

Поради това докладчикът отново въвежда в предложението за регламент двойната структура, състояща се от ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС, и определя подходящите задачи и организационна структура за всеки един от двата органа. Ето защо проектостановището въвежда нов член 2а относно установяването и задачите на Службата на ОЕРЕС, както и нови членове 14а и 14г относно организацията на Службата на ОЕРЕС. По отношение както на ОЕРЕС, така и на Службата на ОЕРЕС, докладчикът взема предвид и редица от предложените от Комисията подобрения, включително разширяването на компетенциите на ОЕРЕС в регулаторната област.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС имаха положителен принос за съгласуваното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения. Въпреки това, все още има значителни различия между държавите членки по отношение на регулаторната практика. Още повече, управленската структура на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС е тромава и ненужно увеличава административната тежест. За да осигури повишаване на ефикасността и синергии и да допринесе допълнително за развитието на вътрешния пазар за електронни съобщения в целия Съюз, както и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения и интересите на гражданите на Съюза, настоящият регламент има за цел да засили ролята на ОЕРЕС и да подобри управленската му структура, като установи ОЕРЕС като децентрализирана агенция на Съюза. Това отговаря също на нуждата да се отрази значително нарасналата роля на ОЕРЕС след Регламент (ЕО) № 531/2012, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на роуминга в рамките на Съюза, Регламент (ЕО) 2015/2120, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на достъпа до отворен интернет и роуминга в рамките на Съюза, и Директивата, която определя значителен брой нови задачи за ОЕРЕС, като издаване на решения и насоки по няколко теми, докладване по технически въпроси, водене на регистри и даване на становища относно процедури на вътрешния пазар за проекти на национални мерки в областта на пазарното регулиране, както и за предоставяне на права за използване на радиочестотния спектър.

(7)  ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС имаха положителен принос за съгласуваното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения. Въпреки това все още има значителни различия между държавите членки по отношение на регулаторната практика. За да осигури повишаване на ефикасността и синергии и да допринесе допълнително за развитието на вътрешния пазар за електронни съобщения в целия Съюз, както и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения и интересите на гражданите на Съюза, настоящият регламент има за цел да засили ролите на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС и да подобри управленската им структура. Това отговаря също на нуждата да се отрази значително нарасналата роля на ОЕРЕС след Регламент (ЕО) № 531/2012, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на роуминга в рамките на Съюза, Регламент (ЕО) 2015/2120, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на достъпа до отворен интернет и роуминга в рамките на Съюза, и Директивата, която определя значителен брой нови задачи за ОЕРЕС, като издаване на решения и насоки по няколко теми, докладване по технически въпроси, водене на регистри и даване на становища относно процедури на вътрешния пазар за проекти на национални мерки в областта на пазарното регулиране, както и за предоставяне на права за използване на радиочестотния спектър.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Необходимостта от съгласувано прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения във всички държави членки е от съществено значение за успешното развитие на вътрешен пазар за електронни съобщения в целия Съюз и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, на конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения, както и за налагането на интересите на гражданите на Съюза. С оглед на пазарните и технологични промени, които често водят до разрастване на трансграничното измерение, и натрупания до момента опит при осигуряването на съгласувано прилагане в областта на електронните съобщения, е необходимо да се надгражда на основата на работата на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС и те да се доразвият в пълноправна агенция.

(8)  Необходимостта от съгласувано прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения по балансиран и недискриминационен начин във всички държави членки е от съществено значение за успешното развитие на вътрешен пазар за електронни съобщения в целия Съюз и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, на конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения, както и за налагането на интересите на гражданите на Съюза. С оглед на пазарните и технологични промени, които често водят до разрастване на трансграничното измерение, и натрупания до момента опит при осигуряването на съгласувано прилагане в областта на електронните съобщения, е необходимо да се надгражда на основата на работата на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Агенцията следва да се управлява и да работи в съответствие с принципите на Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. („Общ подход“)28. Поради утвърдената репутация на ОЕРЕС и разходите, свързани с промяна на името му, новата агенция следва да запази името ОЕРЕС.

(9)  Службата на ОЕРЕС следва да се управлява и да работи в съответствие с принципите на Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. („Общ подход“)28.

__________________

__________________

28 Съвместна декларация на Парламента, на Съвета и на Комисията относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.

28 Съвместна декларация на Парламента, на Съвета и на Комисията относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  ОЕРЕС следва да изпълнява и функциите на орган за анализ, дебати и предоставяне на консултативна помощ на Европейския парламент, Съвета и Комисията в областта на електронните съобщения. ОЕРЕС следва съответно да предоставя консултативна помощ на Европейския парламент, Съвета и Комисията по тяхно искане или по собствена инициатива.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  На ОЕРЕС следва да се даде възможност, ако е необходимо и без това да накърнява тяхната роля, да си сътрудничи с други органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, по-специално Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър29, Европейския комитет по защита на данните30, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги31 и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност32; както и със съществуващите комитети (като Комитета по съобщенията и Комитета по радиочестотния спектър). Следва също да му бъде разрешено да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави, по-специално регулаторни органи, компетентни в областта на електронните съобщения, и/или с групи от тези органи, както и с международни организации, когато е необходимо за изпълнението на неговите задачи.

(11)  На ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС следва да се даде възможност, ако е необходимо и без това да накърнява тяхната роля, да си сътрудничи с други органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, по-специално Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър, Европейския комитет по защита на данните, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност; както и със съществуващите комитети (като Комитета по съобщенията и Комитета по радиочестотния спектър). Следва също да му бъде разрешено да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави, по-специално регулаторни органи, компетентни в областта на електронните съобщения, и/или с групи от тези органи, както и с международни организации, когато е необходимо за изпълнението на неговите задачи.

__________________

__________________

29 Решение 2002/622/EО относно създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49).

29 Решение 2002/622/EО относно създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49).

30 Създаден съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

30 Създаден съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

31 Директива [...].

31 Директива [...].

32 Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41).

32 Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В сравнение със ситуацията в миналото, когато Съветът на регулаторите и управителният комитет действаха паралелно, създаването на един единствен съвет, който да дава общи насоки за дейностите на ОЕРЕС, да взема решения по регулаторни и оперативни, а така също и по административни и бюджетно-управленски въпроси следва да помогне за повишаване на ефективността, съгласуваността и резултатите от работата на агенцията. За тази цел, управителният съвет следва да изпълнява съответните функции и да се състои, освен от двама представители на Комисията, от ръководителя или друг член на колективен орган от всеки НРО, които са защитени от изисквания за уволнение.

заличава се

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  В миналото правомощията на орган по назначаването са упражнявани от заместник-председателя на управителния комитет на Службата на ОЕРЕС. Управителният съвет на новата агенция следва да делегира съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор, който ще бъде упълномощен да подделегира тези правомощия. Това ще допринесе за по-ефективното управление на служителите на ОЕРЕС и ще гарантира, че управителният комитет, а така също и председателят и заместник-председателят, ще могат да се съсредоточат върху своите функции.

(13)  В миналото правомощията на орган по назначаването са упражнявани от заместник-председателя на управителния комитет на Службата на ОЕРЕС. Управителният съвет на новата агенция следва да делегира съответните правомощия на орган по назначаването на директора, който ще бъде упълномощен да подделегира тези правомощия. Това ще допринесе за по-ефективното управление на служителите на ОЕРЕС и ще гарантира, че управителният съвет, а така също и председателят и заместник-председателят, ще могат да се съсредоточат върху своите функции.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  В миналото мандатът на председателя и на заместник-председателите на Съвета на регулаторите бе една година. С оглед на допълнителните задачи, възложени на ОЕРЕС, и необходимостта да се осигури годишно и многогодишно програмиране на дейностите му, изключително важно е да се гарантира, че председателят и заместник-председателят ще могат да се ползват от устойчив и дългосрочен мандат.

(14)  С оглед на допълнителните задачи, възложени на ОЕРЕС, и необходимостта да се осигури годишно и многогодишно програмиране на дейностите му, изключително важно е да се гарантира, че председателят и заместник-председателят ще могат да се ползват от устойчив и дългосрочен мандат.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Управителният съвет следва да провежда поне две обикновени събрания годишно. С оглед на миналия опит и засилената роля на ОЕРЕС, може да е необходимо управителният съвет да провежда допълнителни събрания.

(15)  Съветът на регулаторите следва да провежда поне четири обикновени събрания годишно. С оглед на миналия опит и засилената роля на ОЕРЕС, може да е необходимо Съветът на регулаторите да провежда допълнителни събрания.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Ролята на изпълнителния директор, който ще бъде законен представител на ОЕРЕС, е от изключителна важност за адекватното функциониране на новата агенция и за изпълнението на задачите, които са ѝ възложени. Управителният съвет следва да го назначава на базата на списък, изготвен от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор, за да се гарантира сериозна оценка на кандидатите и висока степен на независимост. Освен това, в миналото мандатът на административния ръководител на Службата на ОЕРЕС бе три години. Необходимо е изпълнителният директор да има достатъчно дълъг мандат, за се осигури устойчивост и изпълнение на една дългосрочна стратегия за агенцията.

(16)  Ролята на директора, който ще бъде законен представител на Службата на ОЕРЕС, е от изключителна важност за адекватното функциониране на ОЕРЕС и за изпълнението на задачите, които са ѝ възложени. Управителният съвет следва да го назначава след открита и прозрачна процедура за подбор, за да се гарантира сериозна оценка на кандидатите и висока степен на независимост. Освен това, в миналото мандатът на административния ръководител на Службата на ОЕРЕС бе три години. Необходимо е директорът да има достатъчно дълъг мандат, за се осигури устойчивост и изпълнение на една дългосрочна стратегия за ОЕРЕС.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Опитът показва, че повечето от задачите на ОЕРЕС се изпълняват по-добре чрез работни групи, затова управителният съвет следва да отговаря за създаването на работни групи и назначаването на техните участници. За да се осигури един балансиран подход, работните групи следва да се координират и ръководят от членове на персонала на ОЕРЕС. Предварително следва да бъдат изготвени списъци на квалифицирани експерти, за да се гарантира бързо създаване на определени работни групи, по-конкретно на тези, които са свързани с процедури за вътрешния пазар за изготвяне на проект за мерки за регулиране на пазара и за предоставянето на права за ползване на радиочестотния спектър, поради сроковете на тези процедури.

(17)  Опитът показва, че повечето от задачите на ОЕРЕС се изпълняват по-добре чрез работни групи, затова Съветът на регулаторите следва да отговаря за създаването на работни групи и назначаването на техните участници. Предварително следва да бъдат изготвени списъци на квалифицирани експерти, за да се гарантира бързо създаване на определени работни групи, по-конкретно на тези, които са свързани с процедури за вътрешния пазар за изготвяне на проект за мерки за регулиране на пазара и за предоставянето на права за ползване на радиочестотния спектър, поради сроковете на тези процедури.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Тъй като ОЕРЕС е компетентен да взема решения със задължителна сила, е необходимо да се гарантира, че всяко физическо или юридическо лице, което е обект на или е засегнато от решение на ОЕРЕС, има правото на обжалване пред апелативния съвет, който е част от агенцията, но е независим от нейната административна и регулаторна структура. Тъй като решенията на апелативния съвет имат за цел да породят правни последици за трети лица, може да бъде заведено дело в Общия съд за разглеждане на тяхната законосъобразност. За да се осигурят еднакви условия по отношение на процедурните правила на апелативния съвет, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета33.

заличава се

__________________

 

33 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Делегиран Регламент (ЕО) № 1271/2013 на Европейския парламент и на Съвета34 следва да се прилага по отношение на ОЕРЕС.

(19)  Делегиран Регламент (ЕО) № 1271/2013 на Европейския парламент и на Съвета34 следва да се прилага по отношение на Службата на ОЕРЕС.

__________________

__________________

34 Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

34 Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 година относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да се гарантира самостоятелността на ОЕРЕС, той следва да има собствен бюджет, по-голямата част от който се формира основно с вноски от Съюза. Финансирането на ОЕРЕС следва да подлежи на одобрение от страна на бюджетния орган съгласно точка 31 от Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление35.

(20)  За да се гарантира самостоятелността на Службата на ОЕРЕС, тя следва да има собствен бюджет, по-голямата част от който се формира основно с вноски от Съюза. Финансирането на ОЕРЕС следва да подлежи на одобрение от страна на бюджетния орган съгласно точка 31 от Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление35.

__________________

__________________

35 Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).

35 Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1).

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  ОЕРЕС следва да бъде независим по отношение на оперативните и техническите въпроси и да разполага с юридическа, административна и финансова самостоятелност. За тази цел е необходимо и целесъобразно ОЕРЕС да бъде орган на Съюза, който има правосубектност и упражнява предоставените му правомощия.

(21)  Службата на ОЕРЕС следва да бъде независима по отношение на оперативните и техническите въпроси и да разполага с юридическа, административна и финансова самостоятелност.

Изменение     16

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Като децентрализирана агенция на Съюза, ОЕРЕС следва да осъществява дейността си в рамките на мандата си и на съществуващата институционална рамка. Не следва да се смята, че той представлява позицията на Съюза пред външна аудитория или че ангажира Съюза с правни задължения.

заличава се

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  С оглед на по-нататъшното разширяване на последователното прилагане на разпоредбите на регулаторната рамка за електронни съобщения в рамките на обхвата на ОЕРЕС, новата агенция следва да бъде отворена за участието на регулаторни органи на трети държави, компетентни в областта на електронните съобщения, които са сключили споразумения със Съюза за тази цел, по-конкретно държавите от ЕИП/ЕАСТ и от страни кандидатки.

(23)  С оглед на по-нататъшното разширяване на последователното прилагане на разпоредбите на регулаторната рамка за електронни съобщения в рамките на обхвата на ОЕРЕС, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва да бъдат отворени за участието на регулаторни органи на трети държави, компетентни в областта на електронните съобщения, които са сключили споразумения със Съюза за тази цел, по-конкретно държавите от ЕАСТ и от страни кандидатки.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  На ОЕРЕС следва да е позволено да се ангажира в дейности за комуникация в сферата на неговата компетентност, които не са в ущърб на основните задачи на ОЕРЕС и които се извършват съгласно съответните планове за комуникация и разпространение, приети от управителния съвет. Съдържанието и изпълнението на комуникационната стратегия на ОЕРЕС следва да бъдат съгласувани, актуални и координирани със стратегиите и дейностите на Комисията с оглед на общия имидж на Съюза.

(24)  На ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва да е позволено да се ангажират в дейности за комуникация в сферата на техните компетентности, които не са в ущърб на основните задачи на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС и които се извършват съгласно съответните планове за комуникация и разпространение, приети от управителния съвет. Съдържанието и изпълнението на комуникационната стратегия на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС следва да бъдат съгласувани и свързани със стратегиите и дейностите на Комисията с оглед на общия имидж на Съюза.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  За да изпълнява ефективно задачите си, ОЕРЕС следва да има правото да иска цялата необходима информация от Комисията, НРО и, като крайна мярка, от други органи и предприятия. Исканията за информация следва да бъдат пропорционални и да не налагат прекомерно бреме върху адресатите. НРО, които са най-близо до пазарите за електронни съобщения, следва да си сътрудничат с ОЕРЕС и да осигурят точно и навременно предоставяне на информация, за да се гарантира, че ОЕРЕС може да изпълни своя мандат. ОЕРЕС следва също да споделя с Комисията и НРО необходимата информация на базата на принципа на лоялно сътрудничество.

(25)  За да изпълнява ефективно задачите си, ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва да имат правото да искат цялата необходима информация от Комисията, НРО и, като крайна мярка, от други органи и предприятия. Исканията за информация следва да бъдат пропорционални и да не налагат прекомерно бреме върху адресатите. НРО, които са най-близо до пазарите за електронни съобщения, следва да си сътрудничат с ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС и да осигурят точно и навременно предоставяне на информация, за да се гарантира, че ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС могат да изпълнят своя мандат. ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС следва също да споделят с Комисията и НРО необходимата информация на базата на принципа на лоялно сътрудничество.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  ОЕРЕС се явява приемник на Службата на ОЕРЕС, създадена като орган на Общността с юридическа правосубектност с Регламент (ЕО) № 1211/2009, по отношение на цялата собственост, всички споразумения, правни задължения, трудови договори, финансови ангажименти и задължения. ОЕРЕС следва да поеме персонала на Службата на ОЕРЕС, чиито права и задължения няма да бъдат засегнати,

(28)  Службата на ОЕРЕС се явява приемник на Службата, създадена като орган на Общността с юридическа правосубектност с Регламент (ЕО) № 1211/2009, по отношение на цялата собственост, всички споразумения, правни задължения, трудови договори, финансови ангажименти и задължения. Службата на ОЕРЕС следва да поеме персонала на Службата, чиито права и задължения няма да бъдат засегнати,

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 1

Член 1

Създаване и цели

Създаване и цели на ОЕРЕС

1.  Създава се Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС).

1.  Създава се Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС).

2  ОЕРЕС осъществява дейността си в обхвата на Директива [...], Директива 2002/58/ЕО, Регламент (ЕС) № 531/2012, Регламент (ЕС) 2015/2120 и Решение № 243/2012/ЕС36 (Програма за политиката в областта на радиочестотния спектър).

2.  ОЕРЕС осъществява дейността си в обхвата на Директива [...], Директива 2002/58/ЕО, Регламент (ЕС) № 531/2012, Регламент (ЕС) 2015/2120 и Решение № 243/2012/ЕС36 (Програма за политиката в областта на радиочестотния спектър) и всеки друг акт на Съюза, който му възлага нови задачи и правомощия.

Определенията, предвидени в тези директиви, регламенти и решението се прилагат за целите на настоящия регламент.

Определенията, предвидени в тези директиви, регламенти и решението се прилагат за целите на настоящия регламент.

3.  ОЕРЕС преследва същите цели като тези на националните регулаторни органи („НРО“), посочени в член 3 от Директивата. По-специално, ОЕРЕС гарантира последователно прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в обхвата, посочен в параграф 2, и по този начин спомага за развитието на вътрешния пазар. Той трябва също да насърчава достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни; конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги и свързаните с тях съоръжения; и интересите на гражданите на Съюза.

3.  Като основна цел ОЕРЕС допринася за развитието и по-доброто функциониране на вътрешния пазар за електронни съобщителни мрежи и услуги чрез гарантиране на последователно прилагане на регулаторната рамка на Съюза за електронни съобщения в обхвата, посочен в параграф 2. ОЕРЕС, в сътрудничество с националните регулаторни органи (наричани по-нататък „НРО“), допринася за постигането на целите, посочени в член 3 от Директива [...], и по-специално насърчава достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни; конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги и свързаните с тях съоръжения; и интересите на гражданите на Съюза.

 

3а.  ОЕРЕС изпълнява дейностите си независимо, безпристрастно и при пълна прозрачност. Той се опира на наличния в НРО експертен опит.

 

3б.  Всяка държава членка гарантира, че НРО разполагат с подходящите финансови и човешки ресурси, необходими за да участват в работата на ОЕРЕС.

__________________

__________________

36 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).

36 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Задачи

Задачи на ОЕРЕС

1.  Задачите на ОЕРЕС са да:

1.  Задачите на ОЕРЕС са да:

а)  оказва съдействие, консултира и сътрудничи с Комисията и НРО, по тяхно искане или по собствена инициатива, по всякакви технически въпроси в рамките на своя мандат, и да оказва съдействие и да консултира Европейския парламент и Съвета по тяхно искане;

а)  оказва съдействие, консултира и сътрудничи с НРО и Комисията, по тяхно искане или по собствена инициатива, по всякакви технически въпроси в рамките на своя мандат, и да предоставя становища или препоръки на Европейския парламент, Съвета и Комисията, по тяхно искане или по собствена инициатива, по всякакви въпроси, които са от неговата компетентност;

 

аа)  насърчава сътрудничеството между НРО, както и между НРО и Комисията;

 

аб)  издава препоръки и добри практики, адресирани към НРО, с цел да насърчи последователното прилагане на всякакви технически въпроси в рамките на мандата на ОЕРЕС;

б)  издава решения:

б)  издава решения съгласно съответните разпоредби на Директивата;

-  относно определянето на транснационални пазари в съответствие с член 63 от Директивата;

 

-  относно образец на резюме на договор в съответствие с член 95 от Директивата;

 

в)  разработва икономически модел, за да съдейства на Комисията при определяне на максималните цени за терминиране в Съюза в съответствие с член 73 от Директивата;

в)  разработва икономически модел, за да съдейства на Комисията при определяне на максималните цени за терминиране в Съюза в съответствие с член 73 от Директивата;

г)  дава становища, така както е посочено в Директивата и в Регламент (ЕС) № 531/2012, по-конкретно:

г)  дава становища, така както е посочено в Директивата и в Регламент (ЕС) № 531/2012;

-  относно разрешаването на трансгранични спорове в съответствие с член 27 от Директивата;

 

-  относно проекта за национални мерки, отнасящи се до процедурите на вътрешния пазар за регулиране на пазара в съответствие с член 32, член 33 и член 66 от Директивата;

 

-  относно проекти за национални мерки, отнасящи се до процедурите на вътрешния пазар за партньорската проверка в радиочестотния сектор в съответствие с член 35 от Директивата;

 

-  относно проекти на решения и препоръки за хармонизиране в съответствие с член 38 от Директивата;

 

д)  дава насоки, така както е посочено в Директивата, в Регламент (ЕС) № 531/2012 и в Регламент (ЕС) 2015/2120:

д)  дава насоки, така както е посочено в Директивата, в Регламент (ЕС) № 531/2012 и в Регламент (ЕС) 2015/2120;

-  относно изпълнението на задълженията на НРО по отношение на географските изследвания в съответствие с член 22 от Директивата;

 

-  относно общите подходи за идентифициране на крайната точка на мрежата в различни мрежови топологии в съответствие с член 59 от Директивата;

 

-  относно общите подходи за удовлетворяване на транснационалното търсене от страна на крайни потребители в съответствие с член 64 от Директивата;

 

-  относно минималните критерии за примерна оферта в съответствие с член 67 от Директивата;

 

-  относно техническите подробности на разходния модел, който следва да се прилага от НРО при определяне на максималните симетрични цени за терминиране в съответствие с член 73 от Директивата;

 

-  относно общите критерии за оценка на способността за управление на номерационни ресурси и риска от изчерпване на номерационните ресурси в съответствие с член 87 от Директивата;

 

-  относно приложимите параметри за качество на услугата и приложимите методи за измерване в съответствие с член 97 от Директивата;

 

-  относно изпълнението на задълженията на НРО по отношение на достъпа до отворен интернет в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) 2015/2120;

 

-  относно достъпа до роуминг на едро в съответствие с член 3 от Регламент (ЕС) № 531/2012.

 

 

да)  наблюдава и координира действията на НРО по прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012, по-специално по отношение на предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно по национални цени в интерес на крайните потребители, на развитието на цените на дребно и на едро за роуминг услуги, и на прозрачността и сравнимостта на тарифите, и при необходимост да отправя препоръки до Комисията;

 

дб)  докладва по технически въпроси от компетентността на ОЕРЕС;

2.  ОЕРЕС изпълнява и следните задачи:

2.  ОЕРЕС изпълнява и други задачи, възложени му по силата на правни актове на Съюза, по-специално Директивата, Регламент (ЕС) № 531/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2120.

а)  наблюдава и координира действията на НРО по прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012, по-специално по отношение на предоставянето на регулирани роуминг услуги на дребно по национални цени в интерес на крайните потребители;

 

б)  докладва по технически въпроси от неговата компетентност, по-специално:

 

-  относно практическото приложение на становищата и насоките, посочени в член 2, параграф 1, буква г) и член 2, параграф 1, буква д);

 

-  относно равнището на оперативна съвместимост между вътрешни комуникационни услуги, заплахата за ефективния достъп до услуги за спешна помощ или връзката от край до край между крайни потребители, в съответствие с член 59 от Директивата;

 

-  относно развитието на цените на дребно и на едро за роуминг услуги и относно прозрачността и сравнимостта на тарифите, в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 531/2012;

 

-  относно резултатите от годишните доклади, които НРО следва да представят в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) 2015/2120, чрез публикуване на годишен синтезиран доклад;

 

г)  води регистър на:

 

-  предприятията, осигуряващи електронни съобщителни мрежи или услуги, в съответствие с член 12 от Директивата. ОЕРЕС също така издава стандартизирани декларации относно нотификации от предприятия, в съответствие с член 14 от директивата;

 

-  номера с екстратериториално ползване в съответствие с член 87 от Директивата;

 

д)  изпълнява други задачи, възложени му по силата на правни актове на Съюза, по-специално Директивата, Регламент (ЕС) № 531/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2120.

 

 

2a.  ОЕРЕС може, по обосновано искане от страна на Комисията, да реши с единодушие да поеме други специфични задачи, необходими за осъществяването на неговата роля, както е посочено в член 1, параграф 2.

3.  Без да се засяга спазването на съответното право на Съюза, НРО трябва да се съобразяват с всяко решение и да вземат в максимална степен предвид всяко становище, насока, препоръка и добра практика, приети от ОЕРЕС с цел осигуряване на последователно прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в обхвата, посочен в член 1, параграф 2.

3.  Без да се засяга спазването на съответното право на Съюза, НРО трябва да се съобразяват с всяко решение и да вземат в максимална степен предвид всяко становище, насока, препоръка и добра практика, приети от ОЕРЕС с цел осигуряване на последователно прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в обхвата, посочен в член 1, параграф 2.

4.  Доколкото е необходимо, за да постигне посочените в настоящия регламент цели и да изпълнява своите задачи, ОЕРЕС може да си сътрудничи с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации, в съответствие с член 26.

4.  Доколкото е необходимо, за да постигне посочените в настоящия регламент цели и да изпълнява своите задачи, ОЕРЕС може да си сътрудничи с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации, в съответствие с член 26.

 

4a.  ОЕРЕС може да се консултира със съответните заинтересовани страни при подготовката на своите решения, доклади или други видове документи. Без да се засягат разпоредбите на член 28, основните резултати от тази консултация се оповестяват публично.

 

4б.   Без да се засягат разпоредбите на член 27, ОЕРЕС прави необходимото съответната информация, свързана с резултата от работата, да бъде на разположение на обществеността и заинтересованите страни и лесно достъпна за тях.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2a

 

Създаване и цели на Службата на ОЕРЕС

 

1.   Службата на ОЕРЕС се създава като орган на Съюза. Тя има юридическа правосубектност.

 

2.   Във всяка държава членка Службата на ОЕРЕС се ползва с възможно най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица по силата на националното законодателство на тази държава членка. По-специално, ОЕРЕС може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

 

3.   Службата на ОЕРЕС се управлява от нейния директор.

 

4.   Под ръководството на Съвета на регулаторите, Службата на ОЕРЕС по-специално:

 

а)  предоставя професионална и административна помощ на ОЕРЕС;

 

б)  събира информация от НРО и обменя и предава информация във връзка с ролята и задачите, установени в член 2 и член 5;

 

в)  разпространява най-добрите регулаторни практики сред НРО, в съответствие с член 2;

 

г)  съдейства на председателя за подготовката на работата на Съвета на регулаторите;

 

д)  осигурява подкрепа с цел гарантиране на гладкото функциониране на работните групи.

Изменение    24

Предложение за регламент

Глава ІІ – подзаглавие А (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

A.  Организация на ОЕРЕС

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Административна и управленска структура

Организация на ОЕРЕС

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Административната и управленската структура на ОЕРЕС се състои от:

1.  Организационната структура на ОЕРЕС се състои от:

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  управителен съвет, който изпълнява функциите, определени в член 5;

-  Съвет на регулаторите;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  изпълнителен директор, който изпълнява отговорностите, установени в член 9;

заличава се

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  апелативен съвет.

заличава се

Изменение    30

Предложение за регламент

Глава ІІ – раздел 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителен съвет

СЪВЕТ НА РЕГУЛАТОРИТЕ

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Състав на управителния съвет

Състав на Съвета на регулаторите

1.  Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка и двама представители на Комисията, като всички имат право на глас. Всеки НРО отговаря за номинирането на съответния си представител измежду ръководителя или членовете на колективния си орган.

1.  Съветът на регулаторите се състои от по един представител от всяка държава членка с право на глас и от един представител на Комисията без право на глас. Всеки НРО отговаря за номинирането на своя представител измежду ръководителя или членовете на колективния орган на НРО, чиято първостепенна отговорност е надзорът върху ежедневната дейност на пазарите за електронни съобщителни мрежи и услуги.

В държавите членки, в които повече от един НРО е отговорен по силата на директивата, тези органи се споразумяват за общ представител и се осигурява необходимата координация между тях.

В държавите членки, в които повече от един НРО е отговорен по силата на директивата, тези органи се споразумяват за общ представител и се осигурява необходимата координация между тях.

2.  Всеки член на управителния съвет има заместник. Заместникът представлява въпросния член в негово отсъствие. Всеки НРО отговаря за номинирането на заместника измежду ръководителите, членовете на колективния си орган или персонала си.

2.  Всеки член на Съвета на регулаторите има заместник. Заместникът представлява въпросния член в негово отсъствие. Всеки НРО отговаря за номинирането на заместник на подходящо високо равнище.

3.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областта на електронните съобщения, като се вземат предвид съответните им умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането. Всички страни, представени в управителния съвет, полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на съвета. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

3.  Членовете на Съвета на регулаторите и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областта на електронните съобщения, като се вземат предвид съответните им умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането. Всички страни, представени в Съвета на регулаторите, полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на съвета. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на Съвета на регулаторите.

 

3а.  Членовете на Съвета на регулаторите и техните заместници нито търсят, нито приемат инструкции от което и да е правителство, институция, лице или орган.

 

3б.  Съветът на регулаторите може да покани представители на високо равнище на Надзорния орган на ЕАСТ и на регулаторните органи на трети страни, както и всяко друго лице, чието становище може да представлява интерес, да участват в заседанията му като наблюдател на постоянна или ad hoc основа.

4.  Мандатът на членовете и на техните заместници е със срок четири години. Този срок може да бъде продължен.

 

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Функции на управителния съвет

Задачи на Съвета на регулаторите

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  Съветът на регулаторите изпълнява задачите на ОЕРЕС, установени в член 2, и взема всички решения, свързани с изпълнението на неговите функции.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Управителният съвет:

1.  Съветът на регулаторите:

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  приема годишния бюджет на ОЕРЕС с мнозинство от две трети от членовете си, имащи право на глас, и осъществява други функции във връзка с бюджета на ОЕРЕС в съответствие с глава III;

заличава се

Изменение     36

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  приема и извършва оценка на консолидирания годишен доклад за дейността на ОЕРЕС и до 1 юли всяка година изпраща доклада и оценката на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата. Консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично;

в)  приема и извършва оценка на консолидирания годишен доклад за дейността на ОЕРЕС и до 1 юли всяка година изпраща доклада и оценката на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата. Директорът представя годишния доклад относно дейностите на ОЕРЕС на Парламента и на Съвета по време на открито заседание. Консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  приема финансовите правила, приложими спрямо ОЕРЕС в съответствие с член 20;

заличава се

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на рисковете от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които ще бъдат взети;

заличава се

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

заличава се

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  приема правила за предотвратяване и управление на конфликти на интереси съгласно член 31 и по отношение на членовете на апелативния съвет;

заличава се

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 27, въз основа на анализ на потребностите;

заличава се

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  приема свой процедурен правилник;

и)  приема и оповестява публично своя процедурен правилник. В процедурния правилник са изложени подробно разпоредбите, уреждащи гласуването, включително условията, при които даден член може да действа от името на друг член, правилата, уреждащи кворума и крайните срокове за уведомленията относно заседания. Освен това правилникът гарантира, че на членовете на Съвета на регулаторите винаги се предоставя пълна информация за дневния ред и проектопредложенията преди всяко заседание, за да имат възможност да предложат изменения, преди да се пристъпи към гласуване. Процедурният правилник може, наред с другото, да предвижда процедури за гласуване в спешни случаи;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  съгласно параграф 2 упражнява по отношение на персонала на ОЕРЕС правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и тези, предоставени от Условията за работа на другите служители на органа, оправомощен да сключва трудови договори37 („правомощия на органа по назначаването“);

заличава се

__________________

 

37 Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностни лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

 

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  приема правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

заличава се

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  назначава изпълнителния директор и при необходимост удължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност в съответствие с член 22;

заличава се

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители назначава счетоводител, който се ползва с пълна независимост при изпълнението на своите задължения. ОЕРЕС може да назначи счетоводителя на Комисията за счетоводител на ОЕРЕС;

заличава се

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)  назначава членовете на апелативния съвет (апелативните съвети);

заличава се

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)  взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на ОЕРЕС и, когато е необходимо, за тяхното изменение, като взема предвид потребностите на дейността на ОЕРЕС и доброто управление на бюджета.

заличава се

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Съветът на регулаторите приема, от името на ОЕРЕС, специалните разпоредби относно правото на достъп до документите, държани от ОЕРЕС, в съответствие с член 27.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза и в съответствие с процедурата, предвидена в член 110 от същия правилник, управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Изпълнителният директор е упълномощен да делегира тези правомощия на други лица.

заличава се

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато изключителни обстоятелства налагат това, управителният съвет може с решение временно да оттегли правомощията на орган по назначаването, делегирани на изпълнителния директор, както и правомощията, които последният е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на друг служител, различен от изпълнителния директор.

заличава се

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

Член 6

Председател и заместник-председател на управителния съвет

Председател и заместник-председател на Съвета на регулаторите

1.  Управителният съвет избира председател и заместник-председател измежду членовете с право на глас, които представляват държавите членки. Председателят и заместник-председателят се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас.

1.  Съветът на регулаторите избира председател и заместник-председател измежду членовете с право на глас, които представляват държавите членки.

2.  Заместник-председателят автоматично замества председателя, ако последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.

2.  Заместник-председателят автоматично замества председателя, ако последният е възпрепятстван да изпълнява своите задължения.

3.  Мандатът на председателя и заместник-председателя е със срок четири години, с изключение на първия мандат на заместник-председателя, избран след влизането в сила на настоящия регламент, който е със срок две години. Този мандат може да бъде подновен еднократно.

3.  Мандатът на председателя е със срок четири години, а мандатът на заместник-председателя две години. Този мандат може да бъде подновен еднократно.

 

3а.  С цел да се гарантира приемствеността в работата на Съвета на регулаторите избраният председател трябва по възможност да е заемал най-малко една година преди избирането си поста заместник-председател.

 

3б.  Без да се засягат правомощията на Съвета на регулаторите, председателят и заместник-председателят са независими при изпълнението на своите задължения и нито търсят, нито приемат инструкции от което и да е правителство, институция, лице или орган.

 

3в.  Председателят или заместник-председателят докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения и резултатите от работата на ОЕРЕС, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани председателя или заместник-председателя да докладва във връзка с изпълнението на неговите задачи и резултатите от работата на ОЕРЕС.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Заседания на управителния съвет

Пленарни заседания и правила за гласуване на Съвета на регулаторите

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Председателят свиква заседанията на управителния съвет.

1.  Пленарните заседания на Съвета на регулаторите се свикват от неговия председател и се провеждат не по-малко от четири пъти годишно в обикновена сесия. По инициатива на председателя, по искане на Комисията или по искане на поне една трета от членовете на Съвета се свикват също извънредни заседания. Дневният ред за заседанията се изготвя от председателя и се оповестява публично.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Изпълнителният директор на ОЕРЕС участва в разискванията без право на глас.

2.  Директорът на Службата на ОЕРЕС участва без право на глас в пленарните заседания на Съвета на регулаторите.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Управителният съвет провежда най-малко две редовни заседания годишно. Освен това той провежда заседания по инициатива на своя председател, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от своите членове.

заличава се

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Управителният съвет може да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да бъде от интерес.

4.  Съветът на регулаторите може да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да бъде от интерес.

Изменение     58

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Когато е целесъобразно, за да се запази независимостта на ОЕРЕС или за да се избегне конфликт на интереси, председателят и заместник-председателят може да посочат точка и/или точки в дневния ред, при разглеждането на които наблюдателите да не участват в пленарното заседание.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  Съветът на регулаторите действа чрез мнозинство от две трети от всички свои членове, освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент, в Директивата или в други законодателни актове на Съюза. Всеки член или заместник-член има право на един глас. Решенията на Съвета на регулаторите се оповестяват публично, като по искане на даден НРО съдържат и изразените от него резерви.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Членовете на управителния съвет и техните заместници могат, съгласно неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани на заседанията от съветници или експерти.

заличава се

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  ОЕРЕС осигурява секретариата на управителния съвет.

6.  Службата на ОЕРЕС осигурява секретариата на Съвета на регулаторите.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

заличава се

Правила за гласуване в управителния съвет

 

1.   Без да се засягат член 5, параграф 1, букви а) и б) и член 22, параграф 8, управителният съвет взема решенията си с мнозинство от членовете си с право на глас.

 

2.   Всеки член с право на глас разполага с един глас. При отсъствие на член с право на глас неговият заместник може да упражни неговото право на глас.

 

3.   Председателят участва в гласуването.

 

4.   Изпълнителният директор не участва в гласуването.

 

5.   Процедурният правилник на управителния съвет определя по-подробно условията и реда за гласуване, по-специално условията, при които даден член може да действа от името на друг член.

 

Изменение    63

Предложение за регламент

Глава ІІ – раздел 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато това е оправдано и по-специално за изпълнението на работната програма на ОЕРЕС, управителния съвет може да създаде необходимите работни групи.

1.  Когато това е оправдано и по-специално за изпълнението на годишната работна програма на ОЕРЕС и за разработване на първоначалните проекти на документите на ОЕРЕС, Съветът на регулаторите може да създаде необходимите работни групи.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителният съвет назначава членовете на работните групи, в които могат да участват експерти от НРО, Комисията, служители на ОЕРЕС и НРО на трети страни, участващи в работата на ОЕРЕС.

Съветът на регулаторите назначава членовете на работните групи, в които могат да участват експерти от НРО, Комисията, служители на Службата на ОЕРЕС и НРО на трети страни, участващи в работата на ОЕРЕС.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато е целесъобразно, за да се запази независимостта на ОЕРЕС или за да се избегне конфликт на интереси, председателят или заместник-председателят могат да посочат точка и/или точки в дневния ред, при разглеждането на които експертите от Комисията или от НРО на трети държави да не участват в заседанието на работната група.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаите на работни групи, създадени с цел да изпълняват задачите, посочени в третото тире на член 2, параграф 1, буква г), техните членове се назначават от списъците с квалифицирани експерти, предоставяни от НРО, Комисията и изпълнителния директор.

заличава се

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В случаите на работни групи, създадени с цел да изпълняват задачите, посочени във второто тире на член 2, параграф 1, буква г), техните членове се назначават изключително от списъците с квалифицирани експерти, предоставяни от НРО и изпълнителния директор.

заличава се

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В зависимост от конкретния случай, управителният съвет може при необходимост да покани отделни експерти, признати като компетентни в съответната област, да участват в работните групи.

В зависимост от конкретния случай Съветът на регулаторите може при необходимост да покани отделни експерти, признати като компетентни в съответната област, да участват в работните групи.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Съветът на регулаторите назначава председател или съпредседатели измежду членовете на работните групи.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Работните групи се координират и ръководят от служител на ОЕРЕС, който се определя в съответствие с вътрешния процедурен правилник.

заличава се

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Управителният съвет приема вътрешен процедурен правилник за определяне на практически правила за работа на работните групи.

4.  Съветът на регулаторите приема вътрешен процедурен правилник за определяне на практически правила за работа на работните групи.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  ОЕРЕС осигурява подкрепа на работните групи.

5.  Службата на ОЕРЕС осигурява подкрепа на работните групи. Член от персонала на Службата на ОЕРЕС подпомага председателя или заместник-председателя и предоставя други услуги за професионална и административна подкрепа на работните групи.

Изменение    74

Предложение за регламент

Глава ІІ – раздел 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    75

Предложение за регламент

Глава ІІ – подзаглавие Б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Б.  Организация на Службата на ОЕРЕС

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14а

 

Административна и управленска структура

 

Административната и управленска структура на Службата на ОЕРЕС се състои от:

 

а)   управителен съвет, който изпълнява функциите, определени в член 14в;

 

б)   директор, който упражнява функциите, определени в член 14г;

Изменение    77

Предложение за регламент

Глава ІІ – раздел 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

РАЗДЕЛ 4а – УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 14 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14б

 

Състав на управителния съвет

 

1.   Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка с право на глас и от един представител на Комисията с право на глас. Всеки НРО отговаря за номинирането на съответния си представител измежду ръководителя или друг представител на високо равнище на НРО.

 

В държавите членки, в които повече от един НРО е отговорен по силата на директивата, тези органи се споразумяват за общ представител и се осигурява необходимата координация между тях.

 

2.   Всеки член на управителния съвет има заместник. Заместникът представлява съответния член в негово отсъствие. Всеки НРО отговаря за номинирането на заместника измежду ръководителите, членовете на колективния си орган или персонала си.

 

3.   Членовете на управителния съвет и техните заместници се назначават въз основа на познанията им в областта на електронните съобщения, като се вземат предвид съответните им умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането. Всички представени в управителния съвет страни полагат усилия да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата на управителния съвет. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на мъжете и жените в състава на управителния съвет.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 14 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14в

 

Функции на управителния съвет

 

1.   Управителният съвет:

 

а)   приема, като част от единния програмен документ, годишната работна програма на Службата на ОЕРЕС;

 

б)   предоставя насоки на изпълнителния директор за изпълнението на неговите задачи;

 

в)   приема годишния бюджет на Службата на ОЕРЕС с мнозинство от две трети от членовете си, имащи право на глас, и осъществява други функции във връзка с бюджета на Службата на ОЕРЕС, в съответствие с глава III;

 

г)   приема финансовите правила, приложими спрямо ОЕРЕС в съответствие с член 20;

 

д)   приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на рисковете от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които ще бъдат взети;

 

е)   осигурява подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, направени вследствие на вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и вследствие на разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

 

ж)   приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация, посочени в член 27, въз основа на анализ на потребностите;

 

з)   приема свой процедурен правилник;

 

и)   в съответствие с параграф 2 упражнява по отношение на персонала на Службата на ОЕРЕС правомощията, предоставени от Правилника за длъжностните лица на органа по назначаването, както и от Условията за работа на другите служители на Съюза на органа, оправомощен да сключва трудови договори („правомощия на органа по назначаването“);

 

й)   приема правила за прилагане с оглед привеждането в действие на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

 

к)   назначава директора и при необходимост удължава срока на мандата му или го отстранява от длъжност в съответствие с член 22;

 

л)   в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители назначава счетоводител, който се ползва с пълна независимост при изпълнението на своите задължения и който може да бъде счетоводителя на Комисията;

 

м)  взема всички решения относно създаването на вътрешните структури на Службата на ОЕРЕС и, когато е необходимо, относно тяхното изменение, като взема под внимание нуждите за дейността на Агенцията, както и доброто бюджетно управление.

 

Членове 6 и 7 се прилагат mutatis mutandis.

 

2.   На основание член 2, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 6 от Условията за работа на другите служители на Съюза и в съответствие с процедурата, предвидена в член 110 от същия правилник, управителният съвет взема решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на директора и за определяне на условията, при които делегираните правомощия могат да бъдат оттеглени. Директорът има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

 

Когато изключителни обстоятелства налагат това, управителният съвет може с решение временно да оттегли правомощията на орган по назначаването, делегирани на директора, както и правомощията, които последният е делегирал на други лица, и да ги упражнява пряко или да ги делегира на някой от членовете си или на друг служител, различен от директора.

Изменение    80

Предложение за регламент

Глава ІІ – раздел 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

РАЗДЕЛ 4б - ДИРЕКТОР

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 14 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14г

 

Отговорности на директора

 

1.  Директорът отговаря за управлението на Службата на ОЕРЕС. Директорът отговаря пред управителния съвет.

 

2.  Без да се засягат правомощията на Комисията и управителния съвет, директорът е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от никое правителство, НРО, институция, лице или друг орган.

 

3.  Директорът докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани директора да докладва във връзка с изпълнението на неговите задачи.

 

4.  Директорът е юридическият представител на Службата на ОЕРЕС.

 

5.  Директорът отговаря за изпълнението на задачите на Службата на ОЕРЕС, като следва насоките, предоставени от управителния съвет. По-конкретно, директорът отговаря за:

 

а)  текущото управление на Службата на ОЕРЕС;

 

аа)  осигуряването на съдействие при изготвянето на дневния ред на Съвета на регулаторите, управителния съвет и е работните групи;

 

б)  изпълнението на решенията, приети от Съвета на регулаторите и от управителния съвет;

 

в)  изготвянето на единния програмен документ и предаването му на Съвета на регулаторите;

 

г)  под напътствията на Съвета на регулаторите – съдействие за изпълнението на единния програмен документ, по-специално за изпълнението на годишната работна програма на Службата на ОЕРЕС; докладване на Съвета на регулаторите относно неговото изпълнение;

 

д)  под напътствията на Съвета на регулаторите, изготвянето на консолидирания годишен доклад за дейностите на ОЕРЕС и представянето му на Съвета на регулаторите за оценка и приемане;

 

е)  изготвянето на план за действие въз основа на заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и въз основа на разследвания на OLAF, а също и за представянето на доклади за напредъка — два пъти годишно пред Комисията и редовно пред управителния съвет;

 

ж)   защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагането на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, чрез осъществяването на ефективни проверки и чрез възстановяване на неоснователно платени суми при установени нередности и, когато е уместно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни мерки, включително финансови санкции;

 

з)  изготвянето на стратегия на Службата на ОЕРЕС за борба с измамите и представянето ѝ пред управителния съвет за одобрение;

 

и)  изготвянето на проект на финансовите правила, приложими по отношение на Службата на ОЕРЕС;

 

й)  изготвянето на проект на разчет за приходите и разходите на Службата на ОЕРЕС и изпълнението на неговия бюджет.

 

6.  Директорът решава също дали е необходимо за целите на ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на Службата на ОЕРЕС установяването на един или повече служители в една или повече държави членки. Директорът иска предварителното съгласие на Комисията, управителния съвет и съответната държава членка преди установяване на такова местно представителство; Това решение уточнява обхвата на дейностите на посоченото местно представителство, които ще бъдат извършвани така, че да се избягват ненужни разходи и дублиране на административни функции на Службата на ОЕРЕС.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка година изпълнителният директор изготвя проект на програмен документ, който съдържа годишно и многогодишно програмиране („единен програмен документ“) в съответствие с член 32 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и като взема предвид насоките на Комисията38.

Всяка година директорът изготвя проект на програмен документ, който съдържа годишно и многогодишно програмиране („единен програмен документ“) в съответствие с член 32 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията и като взема предвид насоките на Комисията38.

__________________

__________________

38 Съобщение на Комисията относно насоките за програмен документ за децентрализираните агенции и образеца на консолидирания годишен доклад за дейността за децентрализираните агенции (C(2014)9641).

38 Съобщение на Комисията относно насоките за програмен документ за децентрализираните агенции и образеца на консолидирания годишен доклад за дейността за децентрализираните агенции (C(2014)9641).

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 януари управителният съвет приема проекта на единния програмен документ и го изпраща на Комисията за становище. Проектът на единния програмен документ се изпраща също така на Европейския парламент и на Съвета.

До 31 януари Съветът на регулаторите приема проекта на единния програмен документ и го изпраща на Комисията за становище. Проектът на единния програмен документ се изпраща също така на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Впоследствие управителният съвет приема единния програмен документ, като взема предвид становището на Комисията. Управителният съвет изпраща посочения документ, както и всяка по-късна негова актуализирана версия, на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Впоследствие Съветът на регулаторите приема единния програмен документ, като взема предвид становището на Комисията. Съветът на регулаторите изпраща посочения документ, както и всяка по-късна негова актуализирана версия, на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При възлагането на нова задача на ОЕРЕС управителният съвет внася съответните изменения в приетата годишна работна програма.

При възлагането на нова задача на ОЕРЕС Съветът на регулаторите внася съответните изменения в приетата годишна работна програма.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема по същата процедура като първоначалната годишна работна програма. Съветът на регулаторите може да делегира на директора правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя предварителен проект на разчета на приходите и разходите на ОЕРЕС за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на управителния съвет.

1.  Всяка година директорът изготвя предварителен проект за разчет на приходите и разходите на Службата на ОЕРЕС за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на управителния съвет.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Въз основа на този предварителен проект управителният съвет приема проект на разчет на приходите и разходите на ОЕРЕС за следващата финансова година.

2.  Въз основа на този предварителен проект управителният съвет приема проект на разчет на приходите и разходите на Службата на ОЕРЕС за следващата финансова година.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Проектът на разчет на приходите и разходите на ОЕРЕС се изпраща от изпълнителния директор на Комисията всяка година до 31 януари. Информацията в проекта на разчет на приходите и разходите на ОЕРЕС и в проекта на единен програмен документ, посочен в член 15, параграф 1, трябва да е съгласувана.

3.  Проектът на разчет на приходите и разходите на Службата на ОЕРЕС се изпраща от директора на Комисията всяка година до 31 януари. Информацията в проекта на разчет на приходите и разходите на Службата на ОЕРЕС и в проекта на единен програмен документ, посочен в член 15, параграф 1, трябва да е съгласувана.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската, предназначена за ОЕРЕС.

6.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската, предназначена за Службата на ОЕРЕС.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Бюджетният орган приема щатното разписание на ОЕРЕС.

7.  Бюджетният орган приема щатното разписание на Службата на ОЕРЕС.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Бюджетът на ОЕРЕС се приема от управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост в него се внасят съответните промени.

8.  Бюджетът на Службата на ОЕРЕС се приема от управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза. При необходимост в него се внасят съответните промени.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  За всички строителни проекти, които биха могли да имат значително отражение върху бюджета на ОЕРЕС, се прилагат разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията.

9.  За всички строителни проекти, които биха могли да имат значително отражение върху бюджета на Службата на ОЕРЕС, се прилагат разпоредбите на Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За всяка финансова година, която съвпада с календарната година, се изготвя разчет на всички приходи и разходи на ОЕРЕС, като те се вписват в бюджета на ОЕРЕС.

1.  За всяка финансова година, която съвпада с календарната година, се изготвя разчет на всички приходи и разходи на Службата на ОЕРЕС, като те се вписват в бюджета на Службата на ОЕРЕС.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Приходите и разходите в бюджета на ОЕРЕС са балансирани.

2.  Приходите и разходите в бюджета на Службата на ОЕРЕС са балансирани.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засяга използването на други ресурси, приходите на ОЕРЕС се състоят от:

3.  Без да се засяга използването на други ресурси, приходите на Службата на ОЕРЕС се състоят от:

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  таксите, получени за публикации и за всяка друга услуга, предоставена от ОЕРЕС;

заличава се

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  всички вноски от трети държави или от регулаторните органи на трети държави, компетентни в областта на електронните съобщения, които участват в работата на ОЕРЕС, както е предвидено в член 26.

г)  всички вноски от трети държави или от регулаторните органи на трети държави, компетентни в областта на електронните съобщения, които участват в работата на Службата на ОЕРЕС, както е предвидено в член 26.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Разходите на ОЕРЕС включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

4.  Разходите на Службата на ОЕРЕС включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 1 март на следващата финансова година счетоводителят на ОЕРЕС изпраща предварителните счетоводни отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата.

1.  До 1 март на следващата финансова година счетоводителят на Службата на ОЕРЕС изпраща предварителните счетоводни отчети на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  До 31 март на следващата финансова година ОЕРЕС изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата.

2.  До 31 март на следващата финансова година Службата на ОЕРЕС изпраща доклада за бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент, на Съвета и на Сметната палата.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  След като получи забележките на Сметната палата по междинния счетоводен отчет на ОЕРЕС, счетоводителят на ОЕРЕС изготвя на своя отговорност окончателния счетоводен отчет на ОЕРЕС. Изпълнителният директор изпраща окончателния счетоводен отчет на управителния съвет за становище.

3.  След като получи забележките на Сметната палата по междинния счетоводен отчет на Службата на ОЕРЕС, счетоводителят на Службата на ОЕРЕС изготвя на своя отговорност окончателния счетоводен отчет на Службата на ОЕРЕС. Директорът изпраща окончателния счетоводен отчет на управителния съвет за становище.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Управителният съвет дава своето становище за окончателния счетоводен отчет на ОЕРЕС.

4.  Управителният съвет дава становище за окончателния счетоводен отчет на Службата на ОЕРЕС.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  До 1 юли след приключване на финансовата година изпълнителният директор изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата окончателния счетоводен отчет заедно със становището на управителния съвет.

5.  До 1 юли след приключване на финансовата година директорът изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата окончателния счетоводен отчет заедно със становището на управителния съвет.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  ОЕРЕС публикува окончателния счетоводен отчет в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на следващата година.

6.  Службата на ОЕРЕС публикува окончателния счетоводен отчет в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на следващата година.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки до 30 септември. Изпълнителният директор изпраща този отговор и на управителния съвет.

7.  Директорът изпраща на Сметната палата отговор на нейните забележки до 30 септември. Директорът изпраща този отговор и на управителния съвет.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за безпроблемното прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, в съответствие с член 165, параграф 3 от Финансовия регламент39.

8.  Директорът представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за безпроблемното прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за съответната финансова година, в съответствие с член 165, параграф 3 от Финансовия регламент39.

__________________

__________________

39 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г.).

39 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г.).

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, Европейският парламент освобождава изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N до 15 май на година N + 2.

9.  По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, Европейският парламент освобождава директора от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N до 15 май на година N + 2.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложимите за ОЕРЕС финансови правила се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако специфичните изисквания за функционирането на ОЕРЕС го налагат и ако Комисията е дала предварителното си съгласие.

Приложимите за Службата на ОЕРЕС финансови правила се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията.. Те не могат да се отклоняват от Регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако специфичните изисквания за функционирането на Службата на ОЕРЕС го налагат и ако Комисията е дала предварителното си съгласие.

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза, чрез които се прилагат този Правилник за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, се прилагат по отношение на персонала на ОЕРЕС.

Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза, чрез които се прилагат този Правилник за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, се прилагат по отношение на персонала на Службата на ОЕРЕС.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 22

Член 22

Назначаване на изпълнителен директор

Назначаване на директора

1.  Изпълнителният директор се назначава като срочно нает служител на ОЕРЕС съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

1.  Директорът се назначава като срочно нает служител на Службата на ОЕРЕС съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

2.  Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложени от Комисията, след провеждане на открита и прозрачна процедура за подбор.

2.  Управителният съвет назначава директора след провеждане на открита и прозрачна процедура за подбор.

При сключването на договора с изпълнителния директор ОЕРЕС се представлява от председателя на управителния съвет.

При сключването на договора с директора ОЕРЕС се представлява от председателя на управителния съвет.

Преди назначаването избраният от управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

Преди назначаването избраният от управителния съвет кандидат прави изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и отговаря на въпроси, поставени от нейните членове

3.  Мандатът на изпълнителния директор е със срок пет години. Преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред ОЕРЕС.

3.  Мандатът на директора е със срок три години. Преди изтичането на този срок управителният съвет прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на директора и задачите и предизвикателствата пред ОЕРЕС.

4.  По предложение на Комисията, в което се взема предвид оценката, посочена в параграф 3, управителният съвет може еднократно да удължи мандата на изпълнителния директор за не повече от пет години.

4.  Като има предвид оценката, посочена в параграф 3, управителният съвет може еднократно да удължи мандата на директора веднъж и за не повече от три години.

5.  Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да удължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на един месец преди удължаването изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

5.  Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да удължи мандата на директора. В рамките на един месец преди удължаването директорът може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

6.  Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност след края на общия период.

6.  Директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура по подбор за същата длъжност след края на общия период.

7.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията.

7.  Директорът може да бъде отстранен от длъжност само с решение на Управителния съвет.

8.  Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата и освобождаването от длъжност на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от своите членове с право глас.

8.  Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата и освобождаването от длъжност на директора с мнозинство от две трети от своите членове с право глас.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  ОЕРЕС може да използва командировани национални експерти или други служители, които не са наети от ОЕРЕС. Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители не се прилагат за такъв персонал.

1.  Службата на ОЕРЕС може да използва командировани национални експерти или други служители, които не са наети от Службата на ОЕРЕС. Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители не се прилагат за такъв персонал.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Управителният съвет приема решение за определяне на правилата за командироване на национални експерти в ОЕРЕС.

2.  Управителният съвет приема решение за определяне на правилата за командироване на национални експерти в Службата на ОЕРЕС.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 24

заличава се

Правен статут

 

1.   ОЕРЕС е орган на Съюза. Той има юридическа правосубектност.

 

2.   Във всяка държава членка ОЕРЕС ще се ползва с най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица по силата на съответното национално законодателство. По-специално ОЕРЕС може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

 

3.   Той се представлява от неговия изпълнителен директор.

 

4.   ОЕРЕС носи пълна отговорност за възложените му задачи и правомощия.

 

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на ОЕРЕС и неговия персонал се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

По отношение на Службата на ОЕРЕС и нейния персонал се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел, с предварителното одобрение на Комисията, ОЕРЕС може да установява работни договорености. Тези договорености не създават правни задължения за Съюза и неговите държави членки.

заличава се

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Като част от единния програмен документ, управителният съвет приема стратегия за отношенията с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации относно въпросите от компетенцията на ОЕРЕС. Комисията и агенцията трябва да сключат подходящи работни договорености с цел да се осигури осъществяването на дейността на ОЕРЕС в рамките на мандата му и на съществуващата институционална рамка.

3.  Като част от единния програмен документ, Съветът на регулаторите приема стратегия за отношенията с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации относно въпросите от компетенцията на ОЕРЕС. Комисията и ОЕРЕС трябва да сключат подходящи работни договорености с цел да се осигури осъществяването на дейността на ОЕРЕС в рамките на мандата му и на съществуващата институционална рамка.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прозрачност и комуникация

Достъп до документи, прозрачност и комуникация

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета40 следва да се прилага по отношение на приеманите от ОЕРЕС документи. В срок от шест месеца от датата на първото си заседание управителният съвет приема подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

1.  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета40 се прилага по отношение на приеманите от ОЕРЕС и от Службата на ОЕРЕС документи. Съветът на регулаторите и управителният съвет, в срок от ... [моля въведете датата: ... месеца от датата на прилагането на настоящия регламент Съветът на регулаторите и управителният съвет приемат подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

__________________

__________________

40 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

40 Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Спрямо обработката на лични данни от ОЕРЕС се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета41. В срок от шест месеца от датата на първото си заседание управителният съвет установява мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 от ОЕРЕС, включително мерки, свързани с назначаването на длъжностно лице на ОЕРЕС за защита на данните. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

2.  Спрямо обработката на лични данни от ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета41.

__________________

__________________

41 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

41 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС изпълняват своите дейности при високо ниво на прозрачност. ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС гарантират, че на обществеността и на всички заинтересовани страни се предоставя обективна, надеждна и лесно достъпна информация, по-специално по отношение на резултатите от тяхната дейност.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  ОЕРЕС може да участва в дейности по комуникация по своя собствена инициатива и в своята област на компетентност. Отпускането на ресурси за дейности по комуникация не трябва да бъде в ущърб на ефективното изпълнение на задачите, посочени в член 2, параграф 1 и член 2, параграф 2 от настоящия регламент. Тези дейности се провеждат съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

3.  ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС може да участват в дейности по комуникация по своя собствена инициатива и в своята област на компетентност. Отпускането на ресурси за дейности по комуникация не трябва да бъде в ущърб на ефективното изпълнение на задачите, посочени в член 2, параграф 1 и член 2, параграф 2 от настоящия регламент. Тези дейности се провеждат съгласно съответните планове за комуникация и разпространение на информация, приети от управителния съвет.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Без да се засяга член 27, параграф 1, ОЕРЕС няма право да разкрива на трети страни информация, която обработва или получава, за която е отправено обосновано искане за поверително цялостно или частично обработване.

1.  Без да се засяга член 27, параграф 1, Службата на ОЕРЕС няма право да разкрива на трети страни информация, която обработва или получава, за която е отправено обосновано искане за поверително цялостно или частично обработване.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Членовете на управителния съвет, изпълнителният директор, членовете на апелативния съвет, командированите национални експерти, другите служители, които не са наети от ОЕРЕС, и експертите, които участват в работните групи, съблюдават изискванията за поверителност по член 339 от Договора дори след прекратяване на техните функции.

2.  Членовете на управителния съвет, директорът, командированите национални експерти, другите служители, които не са наети от Службата на ОЕРЕС, и експертите, които участват в работните групи, съблюдават изискванията за поверителност по член 339 от Договора дори след прекратяване на техните функции.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ОЕРЕС приема свои собствени правила за сигурност, еквивалентни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз (КИЕС) и чувствителната некласифицирана информация, наред с другото, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация, предвидени в решения (ЕС, Евратом) 2015/44342 и 2015/44443 на Комисията. Като друга възможност, ОЕРЕС може да вземе решение да прилага правилата на Комисията mutatis mutandis.

Службата на ОЕРЕС приема свои собствени правила за сигурност, еквивалентни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз (КИЕС) и чувствителната некласифицирана информация, наред с другото, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация, предвидени в решения (ЕС, Евратом) 2015/44342 и 2015/44443 на Комисията. Като друга възможност, Службата на ОЕРЕС може да вземе решение да прилага правилата на Комисията mutatis mutandis.

__________________

__________________

42 Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

42 Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

43 Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

43 Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По надлежно обосновано искане от ОЕРЕС, Комисията и НРО предоставят навременно и точно на ОЕРЕС цялата необходима информация за изпълнението на задачите му, при условие, че имат законен достъп до съответната информация и че искането за информация е необходимо във връзка с естеството на съответната задача.

По надлежно обосновано искане от ОЕРЕС или от Службата на ОЕРЕС, Комисията и НРО предоставят навременно и точно на ОЕРЕС или от Службата на ОЕРЕС цялата необходима информация за изпълнението на задачите му, при условие, че имат законен достъп до съответната информация и че искането за информация е необходимо във връзка с естеството на съответната задача.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ОЕРЕС може също така да поиска информацията от НРО да се предоставя периодично и в определен формат. Когато е възможно, за тези искания се използват общи формати за докладване.

ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС може също така да поиска информацията от НРО да се предоставя периодично и в определен формат. Когато е възможно, за тези искания се използват общи формати за докладване.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  По надлежно обосновано искане от Комисията или НРО, ОЕРЕС предоставя навременно и точно цялата необходима информация за изпълнението на задачите им, въз основа на принципа на лоялно сътрудничество.

2.  По надлежно обосновано искане от Комисията или НРО, ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС предоставя навременно и точно цялата необходима информация за изпълнението на задачите им, въз основа на принципа на лоялно сътрудничество.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Преди да поиска информация в съответствие с настоящия член и с цел избягване на дублиране на задължения за докладване, ОЕРЕС взема предвид всяка съществуваща публично достъпна информация от значение.

3.  Преди да поиска информация в съответствие с настоящия член и с цел избягване на дублиране на задължения за докладване, ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС взема предвид всяка съществуваща публично достъпна информация от значение.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато информацията не е налична или не бъде предоставена от НРО своевременно или в случаите, когато пряко искане от ОЕРЕС би се оказало по-ефективно и по-малко обременително, ОЕРЕС може да отправи надлежно обосновано и мотивирано искане до други органи или директно на съответните предприятия, осигуряващи електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения.

Когато информацията не е налична или не бъде предоставена от НРО своевременно или в случаите, когато пряко искане от ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС би се оказало по-ефективно и по-малко обременително, ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС може да отправи надлежно обосновано и мотивирано искане до други органи или директно на съответните предприятия, осигуряващи електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения.

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ОЕРЕС уведомява съответните НРО за искания в съответствие с настоящия параграф.

ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС уведомява съответните НРО за искания в съответствие с настоящия параграф.

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По искане на ОЕРЕС, НРО му оказват съдействие в събирането на информацията.

По искане на ОЕРЕС или Службата на ОЕРЕС, НРО оказват съдействие на ОЕРЕС или на Службата на ОЕРЕС в събирането на информацията.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членовете на управителния съвет, изпълнителният директор, командированите национални експерти и другите служители, които не са наети от ОЕРЕС, представят декларация за своята ангажираност и за липсата или наличието на преки или косвени интереси, които биха могли да се считат за накърняващи тяхната независимост.

Членовете на Съвета на регулаторите и на управителния съвет, директорът, командированите национални експерти и другите служители, които не са наети от Службата на ОЕРЕС, представят декларация за своята ангажираност и за липсата или наличието на преки или косвени интереси, които биха могли да се считат за накърняващи тяхната независимост.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези декларации са точни и изчерпателни, правят се писмено и се актуализират при необходимост. Декларациите за интереси от членовете на управителния съвет и изпълнителния директор се оповестяват публично.

Тези декларации са точни и изчерпателни, правят се писмено и се актуализират при необходимост. Декларациите за интереси от членовете на управителния съвет и директора се оповестяват публично.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Членовете на управителния съвет, изпълнителният директор, командированите национални експерти, другите служители, които не са наети от ОЕРЕС, и експертите, участващи в работни групи, декларират точно и изчерпателно най-късно в началото на всяко заседание наличието на интереси, които биха могли да се считат за засягащи тяхната независимост по отношение на точките в дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането на тези точки и гласуването по тях.

2.  Членовете на управителния съвет, директорът, командированите национални експерти, другите служители, които не са наети от Службата на ОЕРЕС, и експертите, участващи в работни групи, декларират точно и изчерпателно най-късно в началото на всяко заседание наличието на интереси, които биха могли да се считат за засягащи тяхната независимост по отношение на точките в дневния ред, и се въздържат от участие в обсъждането на тези точки и гласуването по тях.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета44, в срок от шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент, ОЕРЕС се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и приема необходимите разпоредби, приложими към всички служители на ОЕРЕС, като използва образеца, съдържащ се в приложението към това споразумение.

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности, попадащи в приложното поле на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета44, до... [моля, добавете дата: ... месеца след влизането в сила на настоящия регламент], Службата на ОЕРЕС се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, провеждани от OLAF, и приема необходимите разпоредби, приложими към всички служители на Службата на ОЕРЕС, като използва образеца, съдържащ се в приложението към това споразумение.

__________________

__________________

44 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

44 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европейската сметна палата разполага с правомощия за извършване на одити по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства на Съюза от ОЕРЕС.

2.  Европейската сметна палата има правомощия за извършване на одити по документи и на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили средства от Съюза от Службата на ОЕРЕС.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  OLAF може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от ОЕРЕС, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета45.

3.  OLAF може да извършва разследвания, включително проверки на място и инспекции, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, във връзка с безвъзмездни средства или договор, финансирани от Службата на ОЕРЕС, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета45.

__________________

__________________

45 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

45 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с компетентните органи на трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията на ОЕРЕС за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответните техни компетентности.

4.  Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с компетентните органи на трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията на Службата на ОЕРЕС за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Сметната палата и OLAF изрично се упълномощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответните техни компетентности.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Договорната отговорност на ОЕРЕС се урежда от законодателството, приложимо към съответния договор.

1.  Договорната отговорност на Службата на ОЕРЕС се урежда от законодателството, приложимо към съответния договор..

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решение по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от ОЕРЕС.

2.  Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решение по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от Службата на ОЕРЕС.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи, споделяни от законодателствата на държавите членки, ОЕРЕС възстановява всяка вреда, причинена от неговите служби или служители при изпълнението на техните функции.

3.  В случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи, споделяни от законодателствата на държавите членки, Службата на ОЕРЕС възстановява всяка вреда, причинена от неговите служби или служители при изпълнението на техните функции.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Личната отговорност на неговия персонал към ОЕРЕС се урежда от приложимите за персонала разпоредби на Правилника за длъжностните лица или на Условията за работа на другите служители.

5.  Личната отговорност на неговия персонал към Службата на ОЕРЕС се урежда от приложимите за персонала разпоредби на Правилника за длъжностните лица или на Условията за работа на другите служители.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дейностите на ОЕРЕС подлежат на разследване от страна на Европейския омбудсман в съответствие с член 228 от Договора.

Дейностите на Службата на ОЕРЕС подлежат на разследване от страна на Европейския омбудсман в съответствие с член 228 от Договора.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разпоредбите, предвидени в Регламент № 1/5846, се прилагат по отношение на ОЕРЕС.

1.  Разпоредбите, предвидени в Регламент № 1/46, се прилагат по отношение на Службата на ОЕРЕС.

__________________

__________________

46 Регламент № 1 на Съвета за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (OВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385).

46 Регламент № 1 на Съвета за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (OВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385).

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Услугите за превод, необходими за функционирането на ОЕРЕС, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

2.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Службата на ОЕРЕС, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 36

заличава се

Комитети

 

1.   Комисията се подпомага от Комитет („Комитет за регулиране на съобщенията“). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

3.   Когато становището на комитета се получава чрез писмена процедура, тази процедура се прекратява без резултат, когато в рамките на срока за даване на становището председателят на комитета вземе такова решение.

 

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Необходимите разпоредби за настаняването на ОЕРЕС в приемащата държава членка и за съоръженията, които трябва да бъдат предоставени от тази държава, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка по отношение на изпълнителния директор, членовете на управителния съвет, персонала на ОЕРЕС и членовете на семействата им, се определят в споразумение за седалището между ОЕРЕС и държавата членка, в която се намира седалището, като това споразумение се сключва след одобрение от управителния съвет и не по-късно от две години след влизането в сила на настоящия регламент.

1.  Необходимите разпоредби за настаняването на Службата на ОЕРЕС в приемащата държава членка и за съоръженията, които трябва да бъдат предоставени от тази държава, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка по отношение на директора, членовете на управителния съвет, персонала на Службата на ОЕРЕС и членовете на семействата им, се определят в споразумение за седалището между Службата на ОЕРЕС и държавата членка, в която се намира седалището, като това споразумение се сключва след одобрение от управителния съвет и не по-късно от две години след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Приемащата държава членка осигурява необходимите условия за безпроблемното и ефективно функциониране на ОЕРЕС, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

2.  Приемащата държава членка на Службата на ОЕРЕС осигурява необходимите условия за безпроблемното и ефективно функциониране на Службата на ОЕРЕС, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-късно от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка в съответствие с насоките на Комисията, за да оцени постигнатите от ОЕРЕС резултати във връзка с неговите цели, мандат и задачи. Оценката включва по-специално разглеждане на евентуалната необходимост от изменение на мандата на ОЕРЕС и финансовите последици от такова изменение.

1.  Не по-късно от пет години от датата на влизане в сила на настоящия регламент и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка в съответствие с насоките на Комисията, за да оцени постигнатите от ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС резултати във връзка с неговите цели, мандат и задачи. Оценката включва по-специално разглеждане на евентуалната необходимост от изменение на мандата на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС, както и финансовите последици от такова изменение.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато Комисията сметне, че съществуването на ОЕРЕС вече не е оправдано от гледна точка на възложените му цели, мандат и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

2.  Когато Комисията сметне, че съществуването на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС вече не е оправдано от гледна точка на възложените му цели, мандат и задачи, тя може да предложи настоящият регламент да бъде съответно изменен или отменен.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засяга параграф 2, ОЕРЕС е правоприемник на Службата, създадена с Регламент (ЕО) № 1211/2009 („Службата на ОЕРЕС“), по отношение на цялата собственост, всички споразумения, правни задължения, трудови договори, финансови ангажименти и задължения.

Без да се засяга параграф 2, Службата на ОЕРЕС е правоприемник на Службата, създадена с Регламент (ЕО) № 1211/2009 („Службата на ОЕРЕС“), по отношение на цялата собственост, всички споразумения, правни задължения, трудови договори, финансови ангажименти и задължения.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По-конкретно, настоящият регламент не засяга правата и задълженията на служителите на Службата, създадена с Регламент (ЕО) № 1211/2009. Техните договори могат да бъдат подновени съгласно настоящия регламент в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители и според бюджетните ограничения на ОЕРЕС.

По-конкретно, настоящият регламент не засяга правата и задълженията на служителите на Службата, създадена с Регламент (ЕО) № 1211/2009. Техните договори могат да бъдат подновени съгласно настоящия регламент в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители и според бюджетните ограничения на Службата на ОЕРЕС.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

От [датата на влизане в сила на настоящия регламент] и докато изпълнителният директор поеме своите задължения след назначаването му от управителния съвет в съответствие с член 22, административният ръководител, назначен по силата на Регламент (ЕО) № 1211/2009, действа като временен изпълнителен директор за останалия срок от мандата си с функциите, предвидени в настоящия регламент. Останалите условия на договора на административния ръководител се запазват без промяна.

От [датата на влизане в сила на настоящия регламент] и докато директорът поеме своите задължения след назначаването му от управителния съвет в съответствие с член 22, административният ръководител, назначен по силата на Регламент (ЕО) № 1211/2009, действа като временен директор за останалия срок от мандата си с функциите, предвидени в настоящия регламент. Останалите условия на договора на административния ръководител се запазват без промяна.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В качеството на временен изпълнителен директор, той упражнява правомощията на орган по назначаването. Той може да разрешава всички плащания, извършвани с предвидените в бюджета на ОЕРЕС бюджетни кредити, след одобрение от управителния съвет и може да сключва договори, включително договори за персонал, след приемане на щатното разписание на ОЕРЕС.

В качеството на временен директор, той упражнява правомощията на орган по назначаването Той може да разрешава всички плащания, извършвани с предвидените в бюджета на Службата на ОЕРЕС бюджетни кредити, след одобрение от управителния съвет и може да сключва договори, включително договори за персонал, след приемане на щатното разписание на ОЕРЕС.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Трудовият договор на административния ръководител, назначен по силата на Регламент (ЕО) № 1211/2009, се прекратява в края на мандата му или в деня, в който изпълнителният директор поеме своите задължения след назначаването му от управителния съвет в съответствие с член 22, което от двете настъпи по-рано.

Трудовият договор на административния ръководител, назначен по силата на Регламент (ЕО) № 1211/2009, се прекратява в края на мандата му или в деня, в който директорът поеме своите задължения след назначаването му от управителния съвет в съответствие с член 22.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 39 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Административен ръководител, назначен по силата на Регламент (ЕО) № 1211/2009, чийто мандат е бил удължен, се въздържа от участие в процедурата за подбор на изпълнителния директор, посочена в член 22.

заличава се

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Позоваванията на Регламент (ЕО) № 1211/2009 и на Службата на ОЕРЕС се считат за позовавания на настоящия регламент и на ОЕРЕС.

Позоваванията на Регламент (ЕО) № 1211/2009 се считат за позовавания на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Позовавания

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

24.10.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Ivan Štefanec

11.10.2016

Разглеждане в комисия

13.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

11.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

13

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Anne-Marie Mineur

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

13

-

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

3

0

ALDE

Dita Charanzová

VERT/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование (11.5.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
(COM(2016)0591 – C8‑0382/2016 – 2016/0286(COD))

Докладчик по становище: Силвия Коста

КРАТКА ОБОСНОВКА

Цел и обхват

Пакетът за далекосъобщенията бе публикуван през септември 2016 г. и в него се съдържа набор от законодателни и незаконодателни инициативи за реформа на регулаторната рамка на далекосъобщенията. Основният елемент на пакета е предложената директива за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения, която си поставя за цел модернизирането на правилата за далекосъобщенията, актуализирани за последен път през 2009 г. Комисията по култура и образование също изготвя отделно становище по това предложение (докладчик: Курцио Малтезе).

Настоящото предложение представлява част от пакета за телекомуникациите и има за задача създаване на по-съгласувана и ефективна институционална регулаторна рамка за електронните съобщения. За целта се създава Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) като пълноценна децентрализирана агенция на ЕС (понастоящем той е хибридна структура с един по същество междуправителствен орган, който обединява националните регулатори за изпълнение на хармонизирани регулаторни задачи на ЕС и е подкрепен от Службата на ОЕРЕС, малка агенция на Общността, която предоставя професионално и административно подпомагане за самия ОЕРЕС).

Поради това предложението съдържа основно класическите разпоредби за агенциите в съответствие с Общия подход относно децентрализираните агенции на ЕС от 2012 г., договорен съвместно от Парламента, Съвета и Комисията. То също така обединява на едно място (в член 2) пълния списък на задачите, възложени на ОЕРЕС съгласно различни законодателни актове, включително по-специално тези, които са му възложени в рамките на новия Европейски кодекс за електронните съобщения. Докато някои задачи са от интерес за комисията CULT (напр. ролята на ОЕРЕС в издаването на становища относно проекти на национални мерки, свързани с партньорски проверки на радиочестотния спектър), съдържанието на задачите е уредена в предложението за Кодекс.

ОЕРЕС: запазване на статуквото или пълноправна агенция на ЕС?

След прочитането на редица становища на национални парламенти по този въпрос и на собственото становище на ОЕРЕС относно предложението и след провеждането на консултации по въпроса докладчикът напълно съзнава факта, че предложението за премахване на съществуващата структура на ОЕРЕС и създаването на пълноправна агенция на ЕС е спорно. Независимо от това докладчикът е на мнение, че този въпрос е толкова основен, че трябва да бъде разгледан в компетентната комисия, комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE), която очевидно е в най-добра позиция да разбере и да вземе становище относно най-подходящата институционална структура за регулаторната рамка за електронните съобщения. Предвид това измененията, внесени от докладчика, не засягат този основен въпрос.

Въпреки това работата на ОЕРЕС очевидно има отражение върху области на политиката, които са от интерес за комисията CULT, особено в свят, в който обединените регулатори, обхващащи както далекосъобщенията, така и радиоразпръскването, представляват норма, и в който набира популярност предоставянето на „over-the-top“ (OTT) съдържание. Поради това целта на докладчика е да се осигури независимостта на националните регулаторни органи и техните членове, като се гарантира, че предложението за ОЕРЕС е в пълно съответствие с разпоредбите на член 7 от предложението за директива за създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения.

Позиция на докладчика

Докладчикът внася ограничен брой целенасочени изменения към предложението на Комисията. Някои изменения имат за цел изясняване на определени разпоредби или подобряване на четивността им. Основната част от измененията имат за цел да подчертаят това, че ОЕРЕС трябва да изпълнява своите задачи и да извършва своята работа, като взема надлежно предвид целите за насърчаване на културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм, както е определено в член 3 от предложението за Директива за създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения.

Конкретни изменения имат за цел също така да се гарантира, че работните групи на ОЕРЕС представляват възможно най-широка гама от политически интереси и действат в съответствие с общите цели, посочени по-горе, а в работата си ОЕРЕС се ангажира активно с възможно най-широк кръг заинтересовани лица.

И накрая, докладчикът подчертава основанията за ОЕРЕС да си сътрудничи с други органи, служби, агенции, бюра и работни групи на Съюза, а именно за да се гарантира последователност и ефективност на политиките. Докладчикът също така подчертава, че подобно сътрудничество – особено със субекти като Групата на европейските регулатори за аудио-визуалните медийни услуги и с Европейската група по политиката в областта на радиочестотния спектър – следва да бъде разрешено като част от работата на ОЕРЕС за гарантиране на цялостната последователност и ефективност на политиките.  

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС имаха положителен принос за съгласуваното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения. Въпреки това, все още има значителни различия между държавите членки по отношение на регулаторната практика. Още повече, управленската структура на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС е тромава и ненужно увеличава административната тежест. За да осигури повишаване на ефикасността и синергии и да допринесе допълнително за развитието на вътрешния пазар за електронни съобщения в целия Съюз, както и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения и интересите на гражданите на Съюза, настоящият регламент има за цел да засили ролята на ОЕРЕС и да подобри управленската му структура, като установи ОЕРЕС като децентрализирана агенция на Съюза. Това отговаря също на нуждата да се отрази значително нарасналата роля на ОЕРЕС след Регламент (ЕО) № 531/2012, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на роуминга в рамките на Съюза, Регламент (ЕО) 2015/2120, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на достъпа до отворен интернет и роуминга в рамките на Съюза, и Директивата, която определя значителен брой нови задачи за ОЕРЕС, като издаване на решения и насоки по няколко теми, докладване по технически въпроси, водене на регистри и даване на становища относно процедури на вътрешния пазар за проекти на национални мерки в областта на пазарното регулиране, както и за предоставяне на права за използване на радиочестотния спектър.

(7)  ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС имаха положителен принос за съгласуваното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения. Независимо от това все още има значителни различия между държавите членки по отношение на регулаторната практика. Още повече, управленската структура на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС е тромава и ненужно увеличава административните тежести. За да осигури повишаване на ефикасността и синергии и да допринесе допълнително за развитието на вътрешния пазар за електронни съобщения в целия Съюз, както и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, на конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения и на интересите на гражданите на Съюза, настоящият регламент има за цел да засили ролята на ОЕРЕС и да подобри управленската му структура, като установи ОЕРЕС като децентрализирана агенция на Съюза. Това отговаря също на нуждата да се отрази значително нарасналата роля на ОЕРЕС съгласно Регламент (ЕО) № 531/2012, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на роуминга в рамките на Съюза, Регламент (ЕС) 2015/2120, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на достъпа до отворен интернет и роуминга в рамките на Съюза, и Директивата, която определя значителен брой нови задачи за ОЕРЕС, като издаване на решения и насоки в няколко области, докладване по технически въпроси, водене на регистри и даване на становища относно процедури на вътрешния пазар за проекти на национални мерки в областта на пазарното регулиране, както и за предоставяне на права за използване на радиочестотния спектър.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Прилагането на регулаторната рамка за електронните съобщения, заедно с напредъка в областта на комуникационните технологии и софтуера, доведоха до качествен скок в начините за разпространение и достъп на европейските граждани до културата и културното съдържание. В същото време обаче неравномерното покритие на инфраструктурата и ефектите на зависимост създадоха дълбоко цифрово разделение. За да се преодолеят тези различия и да се предотврати появата на нови, по-специално по отношение на културното и езиковото многообразие, ОЕРЕС, използвайки съответстващи на мащаба на проблемите инструменти, е една от институциите, които трябва да отчитат по-широкото културно и социално въздействие, когато издават насоки, мнения и други видове текстове.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  ОЕРЕС следва да изпълнява възложените ѝ задачи при надлежно спазване на член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз за постигане на общите цели за насърчаване на културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм, определени в член 3, параграф 1 от Директивата, както и на целите, определени в Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване от 2005 г.

Обосновка

С цел да се подчертае, че общите цели за насърчаване на културното и езиковото многообразие и плурализма на медиите следва да направляват работата на ОЕРЕС, тъй като взетите решения относно електронните съобщения (например за разпределението на радиочестоти) могат да окажат въздействие точно върху тези области. Припомня във връзка с това Конвенцията на ЮНЕСКО.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  На ОЕРЕС следва да се даде възможност, ако е необходимо и без това да накърнява тяхната роля, да си сътрудничи с други органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, по-специално Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър29,Европейския комитет по защита на данните30, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги31 и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност32; както и със съществуващите комитети (като Комитета по съобщенията и Комитета по радиочестотния спектър). Следва също да му бъде разрешено да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави, по-специално регулаторни органи, компетентни в областта на електронните съобщения, и/или с групи от тези органи, както и с международни организации, когато е необходимо за изпълнението на неговите задачи.

(11)  С цел да се гарантира последователност и съгласуваност на политиките и агенцията да изпълнява своите задачи ефективно и при надлежно отчитане на по-широките цели на политиката на Съюза на ОЕРЕС следва да се даде възможност, без това да накърнява тяхната роля, да си сътрудничи с други органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, по-специално с Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър29, Европейския комитет по защита на данните30, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги31 и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност32; както и със съществуващите комитети (като Комитета по съобщенията и Комитета по радиочестотния спектър). Следва също да му бъде разрешено да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави, по-специално регулаторни органи, компетентни в областта на електронните съобщения, и/или с групи от тези органи, както и с международни организации, когато е необходимо за изпълнението на неговите задачи.

__________________

__________________

29 Решение 2002/622/EО относно създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49).

29 Решение 2002/622/EО относно създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49).

30 Създаден съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

30 Създаден съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

31 Директива [...].

31 Директива [...].

32 Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41).

32 Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41).

Обосновка

За да се подчертаят основанията за сътрудничеството с други компетентни органи, включително Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги и Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  В сравнение със ситуацията в миналото, когато Съветът на регулаторите и управителният комитет действаха паралелно, създаването на един единствен съвет, който да дава общи насоки за дейностите на ОЕРЕС, да взема решения по регулаторни и оперативни, а така също и по административни и бюджетно-управленски въпроси следва да помогне за повишаване на ефективността, съгласуваността и резултатите от работата на агенцията. За тази цел, управителният съвет следва да изпълнява съответните функции и да се състои, освен от двама представители на Комисията, от ръководителя или друг член на колективен орган от всеки НРО, които са защитени от изисквания за уволнение.

(12)  В сравнение със ситуацията в миналото, когато Съветът на регулаторите и управителният комитет действаха паралелно, създаването на един единствен съвет, който да дава общи насоки за дейностите на ОЕРЕС, да взема решения по регулаторни и оперативни, а така също и по административни и бюджетно-управленски въпроси следва да помогне за повишаване на ефективността, съгласуваността и резултатите от работата на агенцията. За тази цел, управителният съвет следва да изпълнява съответните функции и да се състои, освен от представителя на Комисията, от ръководителя или друг член на колективен орган от всеки НРО, които са защитени от изисквания за уволнение.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Ролята на изпълнителния директор, който ще бъде законен представител на ОЕРЕС, е от изключителна важност за адекватното функциониране на новата агенция и за изпълнението на задачите, които са ѝ възложени. Управителният съвет следва да го назначава на базата на списък, изготвен от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор, за да се гарантира сериозна оценка на кандидатите и висока степен на независимост. Освен това, в миналото мандатът на административния ръководител на Службата на ОЕРЕС бе три години. Необходимо е изпълнителният директор да има достатъчно дълъг мандат, за се осигури устойчивост и изпълнение на една дългосрочна стратегия за агенцията.

(16)  Ролята на изпълнителния директор, който ще бъде законен представител на ОЕРЕС, е от изключителна важност за адекватното функциониране на новата агенция и за изпълнението на задачите, които са ѝ възложени. Управителният съвет следва да го назначава на базата на списък, изготвен от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор, за да се гарантира сериозна оценка на кандидатите и висока степен на независимост. Преди да бъде назначен, избраният от управителния съвет кандидат следва да бъде поканен да се яви пред компетентните комисии на Европейския парламент, за да могат те да дадат своето съгласие. Освен това, в миналото мандатът на административния ръководител на Службата на ОЕРЕС бе три години. Необходимо е изпълнителният директор да има достатъчно дълъг мандат, за се осигури устойчивост и изпълнение на една дългосрочна стратегия за агенцията.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Опитът показва, че повечето от задачите на ОЕРЕС се изпълняват по-добре чрез работни групи, затова управителният съвет следва да отговаря за създаването на работни групи и назначаването на техните участници. За да се осигури един балансиран подход, работните групи следва да се координират и ръководят от членове на персонала на ОЕРЕС. Предварително следва да бъдат изготвени списъци на квалифицирани експерти, за да се гарантира бързо създаване на определени работни групи, по-конкретно на тези, които са свързани с процедури за вътрешния пазар за изготвяне на проект за мерки за регулиране на пазара и за предоставянето на права за ползване на радиочестотния спектър, поради сроковете на тези процедури.

(17)  Опитът показва, че повечето от задачите на ОЕРЕС се изпълняват по-добре чрез работни групи, затова управителният съвет следва да отговаря за създаването на работни групи и назначаването на техните участници. Съставът на работните групи следва да отразява подобаващо различните засегнати политически интереси и да отчита надлежно общите цели за насърчаване на културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм, определени в член 3, параграф 1 от Директивата. За да се осигури един балансиран подход, работните групи следва да се координират и ръководят от членове на персонала на ОЕРЕС. Предварително следва да бъдат изготвени списъци на квалифицирани експерти, за да се гарантира бързо създаване на определени работни групи, по-конкретно на тези, които са свързани с процедури за вътрешния пазар за изготвяне на проект за мерки за регулиране на пазара и за предоставянето на права за ползване на радиочестотния спектър, поради сроковете на тези процедури.

Обосновка

С цел да се подчертае, че работните групи, създадени от ОЕРЕС, следва да вземат предвид пълния спектър от политически интереси и също така да действат, като се съобразяват с общите цели за насърчаване на културното/езиковото многообразие и плурализма на медиите.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  За да се гарантира, че ОЕРЕС отчита пълния спектър от политически интереси и разбира възможното въздействие на взетите от нея мерки, агенцията следва да работи активно със заинтересованите страни посредством инструменти като редовни форуми за консултации със заинтересованите страни. Работните групи на ОЕРЕС следва също така да се ангажират активно със заинтересованите страни извън регулаторната общност, обхващащи възможно най-широк кръг от интереси.

Обосновка

С цел да се изясни, че ОЕРЕС и неговите работни групи следва да разработят инструменти, за да се ангажират активно със заинтересовани страни, представляващи широк кръг от интереси.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  За да изпълнява ефективно задачите си, ОЕРЕС следва да има правото да иска цялата необходима информация от Комисията, НРО и, като крайна мярка, от други органи и предприятия. Исканията за информация следва да бъдат пропорционални и да не налагат прекомерно бреме върху адресатите. НРО, които са най-близо до пазарите за електронни съобщения, следва да си сътрудничат с ОЕРЕС и да осигурят точно и навременно предоставяне на информация, за да се гарантира, че ОЕРЕС може да изпълни своя мандат. ОЕРЕС следва също да споделя с Комисията и НРО необходимата информация на базата на принципа на лоялно сътрудничество.

(25)  За да изпълнява ефективно задачите си, ОЕРЕС следва да има правото да иска цялата необходима информация от Комисията, НРО и, като крайна мярка, от други органи и предприятия. Исканията за информация следва да бъдат пропорционални и да не налагат прекомерно бреме върху адресатите. НРО, които са най-близо до пазарите за електронни съобщения, следва да си сътрудничат с ОЕРЕС и да предоставят точна и навременна информация, за да се гарантира, че ОЕРЕС може да изпълни своя мандат. ОЕРЕС следва също да споделя с Комисията и НРО необходимата информация на базата на принципа на лоялно сътрудничество.

Изменение     10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ОЕРЕС осъществява дейността си в обхвата на Директива [...], Директива 2002/58/ЕО, Регламент (ЕС) № 531/2012, Регламент (ЕС) 2015/2120 и Решение № 243/2012/ЕС36 (Програма за политиката в областта на радиочестотния спектър).

ОЕРЕС осъществява дейността си в обхвата на Директива [...], Директива 2002/58/ЕО, Регламент (ЕС) № 531/2012, Регламент (ЕС) 2015/2120 и Решение № 243/2012/ЕС36 (Програма за политиката в областта на радиочестотния спектър) и всеки друг акт на Съюза, с който му се възлагат нови задачи и правомощия..

_________________

_________________

36 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).

36 Решение № 243/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за създаване на многогодишна програма за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 7).

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  ОЕРЕС преследва същите цели като тези на националните регулаторни органи („НРО“), посочени в член 3 от Директивата. По-специално, ОЕРЕС гарантира последователно прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в обхвата, посочен в параграф 2, и по този начин спомага за развитието на вътрешния пазар. Той трябва също да насърчава достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни; конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги и свързаните с тях съоръжения; и интересите на гражданите на Съюза.

3.  ОЕРЕС преследва същите цели като тези на националните регулаторни органи („НРО“), посочени в член 3 от Директивата. По-специално, ОЕРЕС също така си сътрудничи с НРО, за да гарантира последователен регулаторен подход към прилагането на регулаторната рамка за електронни съобщения в обхвата, посочен в параграф 2, и като взема предвид целите, определени в параграф 1, и по този начин спомага за развитието на хармонизирания вътрешен пазар. Той също така насърчава недискриминационното третиране на трафика при предоставяне на услуги за достъп до интернет: отворения достъп до интернет; достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни; конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги и свързаните с тях съоръжения; и интересите на гражданите на Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  ОЕРЕС изпълнява задачите си независимо, безпристрастно и прозрачно и черпи от наличния експертен опит в НРО. Всяка държава членка гарантира, че НРО разполагат с подходящите финансови и човешки ресурси, необходими за да участват в работата на ОЕРЕС.

Изменение     13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  консултира Европейския парламент, Съвета и Комисията, по тяхно искане или по собствена инициатива, относно резултатите от своя технически анализ на регулаторното въздействие на всеки въпрос, свързан с динамиката на развитието на пазара по отношение на рамката за електронните съобщения;

Изменение     14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  при поискване оказва съдействие на НРО, на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията във връзка с техните отношения, дискусии и обмен с трети страни и също така оказва съдействие на НРО и на Комисията при разпространението на най-добрите регулаторни практики сред трети страни;

Обосновка

Вж. формулировката на член 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 1211/2009.

Изменение     15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква a в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ав)  насърчава сътрудничеството между НРО, както и между НРО и Комисията;

Обосновка

Вж. формулировката на второто изречение на член 1, параграф 4, от Регламент (ЕО) № 1211/2009.

Изменение     16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква a г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аг)  издава препоръки и разпространява най-добрите регулаторни практики, адресирани към НРО, с цел да насърчи последователното прилагане на регулаторната рамка за електронните съобщения;

Изменение     17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква a д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ад)  докладва относно европейския сектор на електронните съобщения посредством публикуването на годишен доклад относно развитията в този сектор на европейската икономика;

Изменение     18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква a е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ае)  подпомага Комисията, когато това е уместно, в качеството си на експертен технически консултативен орган във връзка с подготовката и приемането на правни актове в областта на електронните съобщения;

Изменение     19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква a ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аж)  изпълнява други задачи, възложени му по силата на правни актове на Съюза, по-специално Директива [...] (Кодекс за електронните съобщения), Регламент (ЕС) № 531/2012 и Регламент (ЕС) 2015/2120;

Изменение     20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  разработва икономически модел, за да съдейства на Комисията при определяне на максималните цени за терминиране в Съюза в съответствие с член 73 от Директивата;

в)  разработва в много тясно сътрудничество с други НРО икономически модел, за да съдейства на Комисията при определяне на максималните цени за терминиране в Съюза в съответствие с член 73 от Директивата;

Изменение     21

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  дава становища, така както е посочено в Директивата и в Регламент (ЕС) № 531/2012, по-конкретно:

заличава се

  относно разрешаването на трансгранични спорове в съответствие с член 27 от Директивата;

 

  относно проекта за национални мерки, отнасящи се до процедурите на вътрешния пазар за регулиране на пазара в съответствие с член 32, член 33 и член 66 от Директивата;

 

  относно проекти за национални мерки, отнасящи се до процедурите на вътрешния пазар за партньорската проверка в радиочестотния сектор в съответствие с член 35 от Директивата;

 

  относно проекти на решения и препоръки за хармонизиране в съответствие с член 38 от Директивата;

 

Изменение     22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – тире 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  относно последователното прилагане на регулаторната рамка в областта на електронните съобщения;

Изменение     23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – тире 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  относно недискриминационното третиране на трафика при предоставяне на услуги за достъп до интернет съгласно Регламент (ЕС) 2015/2120;

Изменение     24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б – тире 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  относно пазарните практики, които биха могли да доведат до отрицателни последствия за недискриминационния достъп до интернет, отворения интернет, правата на потребителите, както и относно практиките на злоупотреби;

Изменение     25

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  ОЕРЕС може, по обосновано искане от страна на Комисията, да поеме други специфични задачи, необходими за осъществяването на неговата роля в съответствие с член 1, параграф 2.

Обосновка

Вж. формулировката на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1211/2009.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Доколкото е необходимо, за да постигне посочените в настоящия регламент цели и да изпълнява своите задачи, ОЕРЕС може да си сътрудничи с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации, в съответствие с член 26.

4.  Доколкото е необходимо, за да постигне посочените в настоящия регламент цели, да изпълнява своите задачи и да допринася за по-широките цели на политиките на Съюза, ОЕРЕС може да се консултира с НРО и да си сътрудничи с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на държавите членки, трети държави и/или с национални и международни организации, в съответствие с член 26.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителният съвет се състои от по един представител от всяка държава членка и двама представители на Комисията, като всички имат право на глас. Всеки НРО отговаря за номинирането на съответния си представител измежду ръководителя или членовете на колективния си орган.

Управителният съвет се състои от по един член от всяка държава членка и един представител на Комисията, като всички имат право на глас. Всеки НРО отговаря за номинирането на съответния си представител, който може да бъде или ръководителят, или друг представител на високо равнище на НРО. Регулаторните органи на трети държави, които са поканени от управителния съвет, имат статут на наблюдатели.

Изменение     28

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Председателят или заместник-председателят докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения и резултатите от работата на ОЕРЕС, когато бъде поканен да направи това.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Председателят участва в гласуването.

3.  Председателят има право на глас.

Обосновка

За да се поясни, че председателят не е длъжен да гласува, но има това право.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Изпълнителният директор не участва в гласуването.

4.  Изпълнителният директор няма право на глас.

Обосновка

За да се поясни, че изпълнителният директор няма право да гласува, но може да има например организационна роля при гласуването.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Функциониране на работните групи

Функциониране на работните групи и участие на заинтересованите страни

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителният съвет назначава членовете на работните групи, в които могат да участват експерти от НРО, Комисията, служители на ОЕРЕС и НРО на трети страни, участващи в работата на ОЕРЕС.

Управителният съвет назначава членовете на работните групи, които могат да се състоят от експерти от НРО, Комисията, служители на ОЕРЕС и НРО на трети страни, участващи в работата на ОЕРЕС. Съставът на работните групи следва да отразява подобаващо различните засегнати политически интереси и да отчита надлежно общите цели за насърчаване на културното и езиковото многообразие и медийния плурализъм, определени в член 3, параграф 1 от Директивата.

Обосновка

С цел да се подчертае, че работните групи, създадени от ОЕРЕС, следва да вземат предвид пълния спектър от политически интереси и също така да действат, като се съобразяват с общите цели за насърчаване на културното/езиковото многообразие и плурализма на медиите.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  при необходимост, включително в работата на работните групи към него, ОЕРЕС проучва мненията на съответните заинтересовани страни и ги включва в своята работа, например чрез консултации или форуми на заинтересовани страни. При това той гарантира пълно представителство на различните политически интереси сред заинтересованите страни. Без да се засягат разпоредбите на член 28, ОЕРЕС представя обществен достъп до резултатите от такива консултации.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяка страна в производство по обжалване може да поиска отвод на член на Апелативния съвет на всяко от посочените в параграф 1 основания или при съмнения за пристрастност. Възражението не е допустимо, ако на страната в производството по обжалване е било известно основание за възражение и тя все пак е предприела процесуални действия. Гражданството на членовете не може да бъде основание за възражение.

3.  Всяка страна в производство по обжалване може да поиска отвод на член на Апелативния съвет на всяко от посочените в параграф 1 основания или при съмнения за пристрастност. Възражението не е допустимо, ако на страната в производството по обжалване е било известно основание за възражение и тя независимо от това е предприела процесуални действия, като например подаване на молба или представяне на становище, и по този начин вече мълчаливо е дала одобрението си за състава на Съвета. Всяко възражение, основано на гражданството на членовете, се счита за недопустимо.

Обосновка

За да се уточни целта на разпоредбата в съответствие с решението на Първоинстанционния съд по дело T-63/10.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди назначаването избраният от управителния съвет кандидат може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

Преди да бъде назначен, избраният от управителния съвет кандидат бива поканен да се яви пред компетентните комисии на Европейския парламент, за да могат те да дадат своето съгласие.

Изменение     36

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да удължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на един месец преди удължаването изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

5.  Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да удължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на един месец преди удължаването изпълнителният директор получава покана да направи изявление пред компетентните комисии на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от техните членове.

Изменение     37

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност единствено с решение на управителния съвет по предложение на Комисията.

7.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от поста си единствено с решение на Административния съвет по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Доколкото е необходимо, за да постигне посочените в настоящия регламент цели и да изпълнява своите задачи, и без да се засягат компетенциите на държавите членки и на институциите на Съюза, ОЕРЕС може да си сътрудничи с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации.

Доколкото е необходимо, за да постигне посочените в настоящия регламент цели, да изпълнява своите задачи и да допринася за по-широките цели на политиките на Съюза, и без да се засягат компетенциите на държавите членки и на институциите на Съюза, ОЕРЕС може да си сътрудничи с компетентните органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, с компетентните органи на трети държави и/или с международни организации.

Обосновка

За да се пояснят основанията за сътрудничество с органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Позовавания

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

CULT

24.10.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Silvia Costa

11.10.2016

Разглеждане в комисия

22.3.2017

 

 

 

Дата на приемане

4.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

13

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Florent Marcellesi

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

 

Verts/ALE Group

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Isabella Adinolfi

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13

-

ECR Group

PPE Group

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (9.6.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
(COM(2016)0591 – C8‑0382/2016 – 2016/0286(COD))

Докладчик по становище: Мортен Хелвег Петерсен

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя изцяло целите на предложението, направено от Европейската комисия, и представя настоящото становище, за да се гарантира, че при изпълнение на своите задачи ОЕРЕС взема изцяло под внимание основните права и принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално има за цел постигането на по-висока степен на свързаност с модернизиран набор от правила за защита на крайните ползватели, като се осигурява недискриминационен достъп до всяко съдържание и услуги, включително публични услуги, което съдейства за насърчаване на свободата на изразяване и на стопанска дейност и дава възможност на държавите членки да се съобразяват с Хартата при много по-ниски разходи в бъдеще.

В контекста на компетентността на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи докладчикът по-специално въвежда препратки към прозрачността и недопускането на дискриминация като основни цели на прилагането на регулаторната рамка за електронните съобщения, която следва да се прилага в състава и работата на ОЕРЕС. На тази основа докладчикът настоява за мерки, насочени към засилване на прозрачността и отчетността на процесите, по-специално когато става въпрос за състава на управителния съвет и на работните групи, както и публикуването на декларацията за интереси на съответните членове.

Също така се въвеждат допълнителни гаранции по отношение на „структурната“ независимост на ОЕРЕС. Гарантирането на независимостта на ОЕРЕС предполага, че той нито търси, нито приема указания от което и да било правителство или друга изпълнителна власт. В съответствие с неотдавна установения модел на управление за регулиране на равнище ЕС, като например Европейския комитет по защита на данните, Управителният съвет на ОЕРЕС следва да бъде съставен единствено от представители на независими органи, докато Комисията има право да участва в дейностите и заседанията на Управителния съвет без право на глас.

Докладчикът счита, че независимостта и отчетността на ОЕРЕС може да бъде допълнително засилена чрез промяна на състава на Управителния съвет и на процедурата за назначаване на изпълнителен директор.

Освен това докладчикът въвежда нови задачи за ОЕРЕС, по-специално в областта на сигурността на мрежите и услугите и на основните права, в отговор на измененията на Директивата за установяване на Европейски кодекс за електронните съобщения, които той ще представи в свързания с него проект на доклад.

Всички тези елементи имат за цел да гарантират, че решенията, взети на равнище на ОЕРЕС, съответстват на най-високите стандарти по отношение на независимостта, прозрачността и отчетността, и по този начин да допринесат за съответстващо на разпоредбите и основано на права прилагане на регулаторната рамка за електронните съобщения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  В своята Стратегия за цифровия единен пазар Комисията обяви преглед на Директива 2002/58/ЕО, за да бъдат гарантирани високо ниво на защита на неприкосновеността на личния живот за ползвателите на електронни съобщителни услуги и равнопоставени условия на конкуренция за всички участници на пазара.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС имаха положителен принос за съгласуваното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения. Въпреки това, все още има значителни различия между държавите членки по отношение на регулаторната практика. Още повече, управленската структура на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС е тромава и ненужно увеличава административната тежест. За да осигури повишаване на ефикасността и синергии и да допринесе допълнително за развитието на вътрешния пазар за електронни съобщения в целия Съюз, както и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения и интересите на гражданите на Съюза, настоящият регламент има за цел да засили ролята на ОЕРЕС и да подобри управленската му структура, като установи ОЕРЕС като децентрализирана агенция на Съюза. Това отговаря също на нуждата да се отрази значително нарасналата роля на ОЕРЕС след Регламент (ЕО) № 531/2012, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на роуминга в рамките на Съюза, Регламент (ЕО) 2015/2120, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на достъпа до отворен интернет и роуминга в рамките на Съюза, и Директивата, която определя значителен брой нови задачи за ОЕРЕС, като издаване на решения и насоки по няколко теми, докладване по технически въпроси, водене на регистри и даване на становища относно процедури на вътрешния пазар за проекти на национални мерки в областта на пазарното регулиране, както и за предоставяне на права за използване на радиочестотния спектър.

(7)  ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС имаха положителен принос за съгласуваното прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения. Въпреки това, все още има значителни различия между държавите членки по отношение на регулаторната практика. Още повече, управленската структура на ОЕРЕС и на Службата на ОЕРЕС е тромава и ненужно увеличава административната тежест. За да осигури повишаване на ефикасността и синергии и да допринесе допълнително за развитието на вътрешния пазар за електронни съобщения в целия Съюз, както и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, конкуренцията, прозрачността и недопускането на дискриминация при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения и интересите на гражданите на Съюза, настоящият регламент има за цел да засили ролята на ОЕРЕС и да подобри управленската му структура, като установи ОЕРЕС като децентрализирана агенция на Съюза. Това отговаря също на нуждата да се отрази значително нарасналата роля на ОЕРЕС след Регламент (ЕО) № 531/2012, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на роуминга в рамките на Съюза, Регламент (ЕО) 2015/2120, който определя задачите на ОЕРЕС по отношение на достъпа до отворен интернет и роуминга в рамките на Съюза, и Директивата, която определя значителен брой нови задачи за ОЕРЕС, като издаване на решения и насоки по няколко теми, докладване по технически въпроси, водене на регистри и даване на становища относно процедури на вътрешния пазар за проекти на национални мерки в областта на пазарното регулиране, както и за предоставяне на права за използване на радиочестотния спектър.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Необходимостта от съгласувано прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения във всички държави членки е от съществено значение за успешното развитие на вътрешен пазар за електронни съобщения в целия Съюз и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, на конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения, както и за налагането на интересите на гражданите на Съюза. С оглед на пазарните и технологични промени, които често водят до разрастване на трансграничното измерение, и натрупания до момента опит при осигуряването на съгласувано прилагане в областта на електронните съобщения, е необходимо да се надгражда на основата на работата на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС и те да се доразвият в пълноправна агенция.

(8)  Необходимостта от съгласувано прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения във всички държави членки е от съществено значение за успешното развитие на вътрешен пазар за електронни съобщения в целия Съюз и за насърчаването на достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни, на конкуренцията, прозрачността и недопускането на дискриминация при предоставянето на електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения, както и за налагането на интересите на гражданите на Съюза. С оглед на пазарните и технологични промени, които често водят до разрастване на трансграничното измерение, и натрупания до момента опит при осигуряването на съгласувано прилагане в областта на електронните съобщения, е необходимо да се надгражда на основата на работата на ОЕРЕС и Службата на ОЕРЕС и те да се доразвият в пълноправна агенция.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  При изпълнението на своите задачи ОЕРЕС следва да взема изцяло под внимание основните права и принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата), и по-специално да се стреми към постигането на по-висока степен на свързаност с модернизиран набор от правила за защита на крайните ползватели, като се осигурява недискриминационен достъп до всяко съдържание и услуги, включително публични услуги, което съдейства за насърчаване на свободата на изразяване и на стопанска дейност и дава възможност на държавите членки да се съобразяват с Хартата при много по-ниски разходи в бъдеще.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Агенцията следва да се управлява и да работи в съответствие с принципите на Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. („Общ подход“)28. Поради утвърдената репутация на ОЕРЕС и разходите, свързани с промяна на името му, новата агенция следва да запази името ОЕРЕС.

(9)  Агенцията следва да се управлява и да работи в съответствие с принципите на Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. („Общ подход“)28, по-специално що се отнася до прозрачността и отношенията със заинтересованите участници. Поради утвърдената репутация на ОЕРЕС и разходите, свързани с промяна на името му, новата агенция следва да запази името ОЕРЕС.

__________________

__________________

28 Съвместна декларация на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.

28 Съвместна декларация на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Като технически орган с експертиза в областта на електронните съобщения и съставен от представители на НРО и Комисията, ОЕРЕС е най-подходящата структура, на която да бъдат възлагани задачи като вземане на решения относно някои въпроси с трансгранично измерение, допринасяне за ефективни процедури за вътрешния пазар за проекти за национални мерки (както за регулирането на пазара, така и за предоставянето на права за ползване на радиочестотния спектър), предоставяне на необходимите насоки на НРО с цел осигуряване на общи критерии и съгласуван регулаторен подход, и водене на някои регистри на равнището на Съюза. Това не засяга задачите, определени за НРО, които са най-близо до пазарите на електронни съобщения и до техните местни условия. За да изпълнява задачите си, агенцията ще има нужда от достатъчни финансови и човешки ресурси и така да продължава да черпи експертен опит от НРО.

(10)  Като технически орган с експертиза в областта на електронните съобщения и съставен от представители на НРО и Комисията, ОЕРЕС е най-подходящата структура, на която да бъдат възлагани задачи като вземане на решения относно някои въпроси с трансгранично измерение, допринасяне за ефективни, прозрачни и недискриминационни процедури за вътрешния пазар за проекти за национални мерки (както за регулирането на пазара, така и за предоставянето на права за ползване на радиочестотния спектър), предоставяне на необходимите насоки на НРО с цел осигуряване на общи критерии и съгласуван регулаторен подход, и водене на някои регистри на равнището на Съюза. Това не засяга задачите, определени за НРО, които са най-близо до пазарите на електронни съобщения и до техните местни условия. За да изпълнява задачите си, агенцията ще има нужда от достатъчни финансови и човешки ресурси и така да продължава да черпи експертен опит от НРО.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  За да се осигури приобщаващият характер, представителността и прозрачността при изпълнението на своите задачи, ОЕРЕС следва да гарантира, че по отношение на неговите процедури на консултации, както и на състава на неговата работна група и подбора на отделни експерти се отчита разнообразието на заинтересованите участници от икономиката и гражданското общество, които извършват дейност на пазара за електронни съобщения, включително МСП и доставчиците на услуги с нестопанска цел.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  На ОЕРЕС следва да се даде възможност, ако е необходимо и без това да накърнява тяхната роля, да си сътрудничи с други органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, по-специално Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър29, Европейския комитет по защита на данните30, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги31 и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност32; както и със съществуващите комитети (като Комитета по съобщенията и Комитета по радиочестотния спектър). Следва също да му бъде разрешено да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави, по-специално регулаторни органи, компетентни в областта на електронните съобщения, и/или с групи от тези органи, както и с международни организации, когато е необходимо за изпълнението на неговите задачи.

(11)  На ОЕРЕС следва да се даде възможност, ако е необходимо и без това да накърнява тяхната роля, да си сътрудничи с други органи, агенции, служби и консултативни групи на Съюза, по-специално Групата за политиката в областта на радиочестотния спектър29, Европейския комитет по защита на данните30, Европейския надзорен орган по защита на данните, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги31, Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност32 и Агенцията на Европейския съюз за основните права; както и със съществуващите комитети (като Комитета по съобщенията и Комитета по радиочестотния спектър). Следва също да му бъде разрешено да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави, по-специално регулаторни органи, компетентни в областта на електронните съобщения, и/или с групи от тези органи, както и с международни организации, когато е необходимо за изпълнението на неговите задачи.

__________________

__________________

29 Решение 2002/622/EО относно създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49).

29 Решение 2002/622/EО относно създаване на Група за политиката в областта на радиочестотния спектър (ОВ L 198, 27.7.2002 г., стр. 49).

30 Създаден съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

30 Създаден съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

31Директива [...].

31Директива [...].

32 Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41).

32 Регламент (ЕС) № 526/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 460/2004 (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 41).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Ролята на изпълнителния директор, който ще бъде законен представител на ОЕРЕС, е от изключителна важност за адекватното функциониране на новата агенция и за изпълнението на задачите, които са ѝ възложени. Управителният съвет следва да го назначава на базата на списък, изготвен от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор, за да се гарантира сериозна оценка на кандидатите и висока степен на независимост. Освен това, в миналото мандатът на административния ръководител на Службата на ОЕРЕС бе три години. Необходимо е изпълнителният директор да има достатъчно дълъг мандат, за се осигури устойчивост и изпълнение на една дългосрочна стратегия за агенцията.

(16)  Ролята на изпълнителния директор, който ще бъде законен представител на ОЕРЕС, е от изключителна важност за адекватното функциониране на новата агенция и за изпълнението на задачите, които са ѝ възложени. Управителният съвет следва да го назначава на базата на списък, изготвен от Комисията, след открита и прозрачна процедура за подбор и процедура за сътрудничество (съгласуване) с Европейския парламент и със Съвета, за да се гарантира сериозна оценка на кандидатите и висока степен на независимост и отчетност. Освен това, в миналото мандатът на административния ръководител на Службата на ОЕРЕС бе три години. Необходимо е изпълнителният директор да има достатъчно дълъг мандат, за се осигури устойчивост и изпълнение на една дългосрочна стратегия за агенцията.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Опитът показва, че повечето от задачите на ОЕРЕС се изпълняват по-добре чрез работни групи, затова управителният съвет следва да отговаря за създаването на работни групи и назначаването на техните участници. За да се осигури един балансиран подход, работните групи следва да се координират и ръководят от членове на персонала на ОЕРЕС. Предварително следва да бъдат изготвени списъци на квалифицирани експерти, за да се гарантира бързо създаване на определени работни групи, по-конкретно на тези, които са свързани с процедури за вътрешния пазар за изготвяне на проект за мерки за регулиране на пазара и за предоставянето на права за ползване на радиочестотния спектър, поради сроковете на тези процедури.

(17)  Опитът показва, че повечето от задачите на ОЕРЕС се изпълняват по-добре чрез работни групи, затова управителният съвет следва да отговаря за създаването на работни групи и назначаването на техните участници. За да се осигури един балансиран подход, работните групи следва да се координират и ръководят от членове на персонала на ОЕРЕС. Предварително следва да бъдат изготвени списъци на квалифицирани експерти, за да се гарантира бързо създаване на определени работни групи, по-конкретно на тези, които са свързани с процедури за вътрешния пазар за изготвяне на проект за мерки за регулиране на пазара и за предоставянето на права за ползване на радиочестотния спектър, поради сроковете на тези процедури. Списъците на квалифицираните експерти, които са членове на работните групи, както и техните декларации за финансовите интереси, следва да бъдат публично достъпни.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  ОЕРЕС следва да бъде независим по отношение на оперативните и техническите въпроси и да разполага с юридическа, административна и финансова самостоятелност. За тази цел е необходимо и целесъобразно ОЕРЕС да бъде орган на Съюза, който има правосубектност и упражнява предоставените му правомощия.

(21)  ОЕРЕС следва да бъде независим по отношение на оперативните и техническите въпроси и да разполага с юридическа, административна и финансова самостоятелност. За тази цел е необходимо и целесъобразно ОЕРЕС да бъде орган на Съюза, който има правосубектност и упражнява предоставените му правомощия. ОЕРЕС следва да бъде правно обособен и функционално независим от индустрията и правителството, като той нито търси, нито приема указания от което и да е правителство или орган, работи по прозрачен и отчетен начин, както е посочено в закона, и разполага с достатъчни правомощия.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно необходимостта да се осигури съгласувано прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в рамките на определения обхват, по-специално, по отношение на трансграничните аспекти и чрез ефективни процедури за вътрешния пазар за изготвяне на проекти за национални мерки, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради своя мащаб и въздействие, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(26)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно необходимостта да се осигури съгласувано, прозрачно и недискриминационно прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в рамките на определения обхват, по-специално, по отношение на трансграничните аспекти и чрез ефективни процедури за вътрешния пазар за изготвяне на проекти за национални мерки, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно, поради своя мащаб и въздействие, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

Изменение     13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2 a.  Задачите на ОЕРЕС се публикуват на неговия уебсайт и се актуализират с цел посочване на неговите нови задачи.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  ОЕРЕС преследва същите цели като тези на националните регулаторни органи („НРО“), посочени в член 3 от Директивата. По-специално, ОЕРЕС гарантира последователно прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в обхвата, посочен в параграф 2, и по този начин спомага за развитието на вътрешния пазар. Той трябва също да насърчава достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни; конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги и свързаните с тях съоръжения; и интересите на гражданите на Съюза.

3.  ОЕРЕС преследва същите цели като тези на националните регулаторни органи („НРО“), посочени в член 3 от Директивата. По-специално, ОЕРЕС гарантира последователно, прозрачно и недискриминационно прилагане на регулаторната рамка за електронни съобщения в обхвата, посочен в параграф 2, и по този начин спомага за развитието на вътрешния пазар. Той трябва също да насърчава достъпа до и разпространението на свързаност с много голям капацитет за пренос на данни; конкуренцията при предоставянето на електронни съобщителни мрежи и услуги и свързаните с тях съоръжения; и интересите и правата на гражданите на Съюза.

Обосновка

За да се гарантира пълна и ефикасна регулаторна рамка за електронните съобщения, която е в съответствие с правото на ЕС, прозрачността и недопускането на дискриминация следва също да бъдат основни цели за мисията на ОЕРЕС за осигуряване на последователно прилагане на тази рамка. В допълнение към това, в този контекст част от целите на ОЕРЕС следва да бъде дейността в полза не само на интересите на гражданите, но и на техните права.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – тире 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  относно минимални критерии и общи подходи за сигурността на мрежите и на информационните услуги, в съответствие с член 40 от Директива (ЕС) 2017/... [Кодекс за електронните съобщения],

Обосновка

Предложението за директива за създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения съдържа конкретни разпоредби относно сигурността на мрежите и на информацията (член 40), които са от значение за задачите и функциите на ОЕРЕС. Докладчикът възнамерява да конкретизира тази допълнителна задача при представянето на своите предложения относно свързаното законодателно предложение.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – буква д – тире 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  относно общи подходи, за да се гарантира, че националните мерки по отношение на достъпа на крайните потребители или ползването от тях на услуги и приложения чрез електронни съобщителни мрежи зачитат основните права и свободи, гарантирани от Хартата и от общите принципи на правото на Съюза, в съответствие с член 93 от Директива (ЕС) 2017/... [Кодекс за електронните съобщения],

Обосновка

Предложението за директива за създаване на Европейски кодекс за електронните съобщения съдържа специални разпоредби относно гаранции на основните права (член 93), които са от значение за задачите и функциите на ОЕРЕС. Докладчикът възнамерява да конкретизира тази допълнителна задача при представянето на своите предложения относно свързаното законодателно предложение.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  издава препоръки и добри практики, адресирани към НРО, с цел да насърчи последователното прилагане на всякакви технически въпроси в рамките на мандата на ОЕРЕС;

в)  издава препоръки и добри практики, адресирани към НРО, с цел да насърчи последователното, прозрачно и недискриминационно прилагане на всякакви технически въпроси в рамките на мандата на ОЕРЕС;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4 a.  Списъкът на членовете на управителния съвет, включително посочване дали членът е или не е председател или заместник-председател на съвета, заедно с техните декларации за интереси, се оповестява публично на уебсайта на ОЕРЕС.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  приема и извършва оценка на консолидирания годишен доклад за дейността на ОЕРЕС и до 1 юли всяка година изпраща доклада и оценката на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата. Консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично;

в)  приема и извършва оценка на консолидирания годишен доклад за дейността на ОЕРЕС и до 1 юли всяка година изпраща доклада и оценката на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата. Годишният доклад относно дейностите на ОЕРЕС се представя на Европейския парламент и на Съвета от изпълнителния директор по време на открито заседание. Консолидираният годишен доклад за дейността се оповестява публично;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6 a.  Документите, свързани със заседанията на управителния съвет, се оповестяват публично на уебсайта на ОЕРЕС и включват списъка на участниците и наблюдателите, програмите, протоколите и взетите решения, при надлежно спазване на член 28.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

3.  Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението и осъществяването на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  представяне на годишния доклад относно дейностите на ОЕРЕС пред Европейския парламент и Съвета по време на открито заседание;

Изменение     23

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  изготвянето на план за действие въз основа на заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и въз основа на разследвания на OLAF, а също и за представянето на доклади за напредъка — два пъти годишно пред Комисията и редовно пред управителния съвет;

е)  изготвянето на план за действие въз основа на заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и въз основа на разследвания на OLAF, а също и за представянето на доклади за напредъка — един път годишно пред Комисията и редовно пред управителния съвет;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Списъкът на членовете на работните групи, заедно с техните декларации за интереси, се оповестява публично.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Решенията на апелативния съвет се оповестяват публично.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложени от Комисията, след провеждане на открита и прозрачна процедура за подбор.

Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложени от Комисията, в съответствие със следната процедура на сътрудничество (съгласуване):

 

а)  въз основа на списъка, съставен от Комисията след покана за представяне на кандидатури и прозрачна процедура за подбор, кандидатите биват поканвани, преди да бъдат назначени, да се явят пред Съвета и компетентната комисия на Европейския парламент и да отговарят на въпроси;

 

б)  след това Европейският парламент и Съветът представят своите становища и определят реда на своите предпочитания;

 

в)  Управителният съвет назначава директора, като взема предвид тези становища и като представя своите съображения, в случай че се отклони от тези становища.

Обосновка

В съответствие със съществуващата процедура за други агенции на ЕС, назначаването на изпълнителния директор на ОЕРЕС следва да се основава на процедура, която гарантира по-голяма прозрачност и отчетност.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да удължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на един месец преди удължаването изпълнителният директор може да бъде поканен да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от нейните членове.

5.  Управителният съвет уведомява Европейския парламент, ако възнамерява да удължи мандата на изпълнителния директор. В рамките на един месец преди удължаването изпълнителният директор получава покана да направи изявление пред компетентната комисия на Европейския парламент и да отговори на въпроси.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ОЕРЕС приема свои собствени правила за сигурност, еквивалентни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз (КИЕС) и чувствителната некласифицирана информация, наред с другото, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация, предвидени в решения (ЕС, Евратом) 2015/44342 и 2015/44443 на Комисията. Като друга възможност, ОЕРЕС може да вземе решение да прилага правилата на Комисията mutatis mutandis.

Без да се засягат разпоредбите на член 27, параграф 1, ОЕРЕС приема свои собствени правила за сигурност, еквивалентни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицираната информация на Европейския съюз (КИЕС) и чувствителната некласифицирана информация, наред с другото, разпоредбите за обмена, обработката и съхранението на такава информация, предвидени в решения (ЕС, Евратом) 2015/44342 и 2015/44443 на Комисията. Като друга възможност, ОЕРЕС може да вземе решение да прилага правилата на Комисията mutatis mutandis.

__________________

__________________

42 Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

42 Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).

43 Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

43 Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато такъв обмен на информация включва прехвърлянето на лични данни на трети държави, държавите членки прилагат Регламент (ЕС) № 2016/679.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези декларации са точни и изчерпателни, правят се писмено и се актуализират при необходимост. Декларациите за интереси от членовете на управителния съвет и изпълнителния директор се оповестяват публично.

Тези декларации са точни и изчерпателни, правят се писмено и се актуализират при необходимост. Декларациите за интереси, направени от членовете на Управителния съвет, изпълнителния директор и членовете на работните групи, се оповестяват публично.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Позовавания

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

24.10.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Morten Helveg Petersen

5.12.2016

Разглеждане в комисия

25.4.2017

8.6.2017

 

 

Дата на приемане

8.6.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE Group

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR Group

Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL Group

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE Group

Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Group

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE Group

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

2

-

EFDD Group

Kristina Winberg

ENF Group

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

Позовавания

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.9.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

24.10.2016

CONT

24.10.2016

ECON

24.10.2016

IMCO

24.10.2016

 

CULT

24.10.2016

JURI

24.10.2016

LIBE

24.10.2016

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

10.10.2016

CONT

12.10.2016

ECON

12.10.2016

JURI

12.10.2016

Докладчици

       Дата на назначаване

Evžen Tošenovský

1.12.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

6.2.2017

22.3.2017

22.6.2017

 

Дата на приемане

2.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

3

12

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Dominique Riquet

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Claudia Schmidt

Дата на внасяне

16.10.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

 

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

 

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

 

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

 

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

 

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

 

12

0

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

 

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

 

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

 

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Xabier Benito Ziluaga

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“