Postup : 2016/0286(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0305/2017

Předložené texty :

A8-0305/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Hlasování :

PV 14/11/2018 - 14.6

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0454

ZPRÁVA     ***I
PDF 1740kWORD 223k
16.10.2017
PE 600.889v02-00 A8-0305/2017

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Zpravodaj: Evžen Tošenovský

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání
 STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0591),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0382/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na protokol (č. 1) o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii, který je připojen ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na protokol (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality, který je připojen ke Smlouvě o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené francouzským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. ledna 2017(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne …(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0305/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komise

---------------------------------------------------------

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Agentury na podporu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (Úřadu BEREC)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(4),

po konzultaci s Výborem regionů(5),

v souladu s řádným legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady(6) […] (dále jen „kodex pro elektronické komunikace“), která stanoví řadu úkolů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „sdružení BEREC“), a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES(7) usilují o vytvoření vnitřního trhu elektronických komunikací v Unii a současně prostřednictvím posílené hospodářské soutěže zajišťují vysokou úroveň investic, inovací a ochrany spotřebitele.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 531/2012(8) ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2120(9) a (EU) č. 2017/920(10) doplňuje a podporuje pravidla stanovená předpisovým rámcem pro elektronické komunikace s ohledem na roaming na území Unie a stanoví určité úkoly sdružení BEREC.

(3)  Nařízení (EU) č. 2015/2120 navíc stanoví ▌dodatečné úkoly sdružení BEREC ve vztahu k přístupu k otevřenému internetu▌.

(3a)  Pokyny sdružení BEREC ze srpna 2016 k uplatňování evropských pravidel neutrality sítě vnitrostátními regulačními orgány byly uvítány jako cenné upřesnění zaručující silný svobodný a otevřený internet tím, že zajišťují jednotné uplatňování pravidel pro zachování rovného a nediskriminačního nakládání s provozem při poskytování služeb přístupu k internetu a zachování souvisejících práv koncových uživatelů.

(3b)  Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit rozvoj jednotné regulační praxe a jednotné uplatňování předpisového rámce Unie, zřídila Komise rozhodnutím Komise 2002/627/ES Skupinu evropských regulačních orgánů(11), která jí má poskytovat poradenství a být jí nápomocná při rozvoji vnitřního trhu a na obecnější úrovni zajistit styk mezi vnitrostátními regulačními orgány a dalšími příslušnými orgány a Komisí.

(4)  Sdružení BEREC a Úřad („Úřad BEREC“) byly zřízeny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009(12). Sdružení BEREC nahradilo skupinu evropských regulačních orgánů(13) ▌a mělo přispívat jak k rozvoji, tak i k lepšímu fungování vnitřního trhu sítí a služeb elektronických komunikací tím, že zajišťuje jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace. Sdružení BEREC nebylo agenturou Unie ani nemělo status právnické osoby. Fungovalo jako fórum pro spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány a mezi těmito orgány a Komisí při výkonu všech jejich povinností podle předpisového rámce EU. Sdružení BEREC bylo zřízeno proto, aby poskytovalo odborné znalosti a jednalo nezávisle a transparentně.

(4a)  Sdružení BEREC sloužilo také jako fórum pro úvahy, výměnu názorů a poskytování poradenství Evropskému parlamentu, Radě a Komisi v oblasti elektronických komunikací. BEREC tudíž poskytovalo Evropskému parlamentu, Radě a Komisi poradenství na základě jejich žádosti nebo z vlastního podnětu.

(4b)  Úřad BEREC byl zřízen jako subjekt Společenství s právní subjektivitou za účelem plnění úkolů stanovených v nařízení (ES) č. 1211/2009, zejména poskytování odborné a administrativní podpory sdružení BEREC. Za účelem poskytování účinné podpory sdružení BEREC disponuje tento úřad právní, správní a finanční autonomií.

(4c)  Zástupci vlád členských států na základě rozhodnutí 2010/349/EU(14) rozhodli o tom, že hlavní sídlo Úřadu BEREC se bude nacházet v Rize. Dohoda o sídle mezi vládou Lotyšské republiky a Úřadem BEREC vstoupila v platnost dne 5. srpna 2011. Pro účinné a nákladově efektivní plnění úkolů Úřadu BEREC by mohlo být nutné umístit zaměstnance do jiného členského státu.

(5)  Ve svém sdělení ze dne 6. května 2015 nazvaném „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“(15) Komise předpokládala, že v roce 2016 předloží návrhy na ambiciózní přepracování předpisového rámce pro elektronické komunikace, které se zaměří mimo jiné na účinnější regulační institucionální rámec s cílem přizpůsobit telekomunikační předpisy danému účelu, a to v rámci vytváření vhodných podmínek pro jednotný digitální trh. K těmto podmínkám patří zavádění propojovacích sítí s velmi vysokou kapacitou, koordinovanější správa rádiového spektra pro bezdrátové sítě a vytváření rovných příležitostí pro moderní digitální sítě a inovační služby. Ve sdělení bylo uvedeno, že změna tržního a technologického prostředí vyžaduje posílení institucionálního rámce, a to posílením úlohy sdružení BEREC.

(6)  Ve svém usnesení ze dne 19. ledna 2016 s názvem „Směrem k Aktu o jednotném digitálním trhu“ Evropský parlament Komisi vyzval, aby v zájmu dalšího sjednocování digitálního trhu zajistila účinnější institucionální rámec. Konkrétně Komisi požádal, aby posílila úlohu, kapacitu a rozhodovací pravomoci sdružení BEREC s cílem dosáhnout uceleného uplatňování předpisového rámce v oblasti elektronických komunikací, umožnit účinný dohled sdružení BEREC nad rozvojem jednotného digitálního trhu a pomoci mu řešit přeshraniční spory. Evropský parlament v této souvislosti rovněž zdůrazňuje, že je nutné zlepšit finanční a lidské zdroje a dále rozšířit správní strukturu sdružení BEREC.

(7)  Sdružení BEREC a Úřad BEREC přispívají kladně k jednotnému uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace. Přesto však mezi členskými státy dosud existují značné rozdíly, co se týká regulační praxe, což má negativní dopad na společnosti vyvíjející přeshraniční činnost nebo činnost ve značném počtu členských států, včetně oblastí, v nichž pokyny sdružení BEREC existují, ale mohly by být více rozvinuty. K zajištění zvýšení efektivnosti a synergií, jakož i dalšího přispění k rozvoji vnitřního trhu elektronických komunikací v Unii, jakož i na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení úlohy sdružení BEREC a Úřadu BEREC a zdokonalení jejich struktury správy ▌. To odpovídá rovněž potřebě zohlednit posílenou úlohu, kterou sdružení BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 531/2012 ▌, nařízení (EU) 2015/2120 ▌a směrnice ▌ […] („kodex pro elektronické komunikace“).

(8)  Potřeba jednotného uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace ve všech členských státech je zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu elektronických komunikací v celé Unii a na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. Vzhledem k změnám tržního a technologického prostředí, což často zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a dosavadním zkušenostem při zajišťování jednotného uplatňování v oblasti elektronických komunikací je nezbytné posílit sdružení BEREC a Úřad BEREC ▌. Organizační struktura sdružení BEREC a Úřadu BEREC by měla být zjednodušena a měla by odpovídat úkolům, které mají tyto subjekty plnit. S ohledem na ustálené postupy a nový soubor úkolů svěřených sdružení BEREC je nutné organizaci upravit s cílem posílit účelnost sdružení BEREC i Úřadu BEREC.

(9a)  Má-li sdružení BEREC přijímat právně závazná rozhodnutí, mělo by mít právní subjektivitu. Mělo by tedy být institucí Unie, kterou bude zastupovat předseda rady regulačních orgánů.

(9b)  Úřad BEREC by měl být nezávislý, co se týká provozních a technických záležitostí, a měl by disponovat právní, správní a finanční autonomií. Za tímto účelem je nutné a vhodné, aby byl institucí Unie s právní subjektivitou, která vykonává svěřené pravomoci. Jako decentralizovaná agentura Unie by měl Úřad BEREC působit v mezích svého mandátu a stávajícího institucionálního rámce. Nemělo by se mít za to, že reprezentuje postoj Unie vůči vnější veřejnosti nebo že zavazuje Unii k právním povinnostem. Oficiální název Úřadu BEREC by měl být nahrazen názvem „Agentura na podporu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací“ („Úřad BEREC“).

(9c)  Pravidla, kterými se řídí činnost Úřadu BEREC, by měla být případně sladěna se zásadami společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 („společný přístup“).

(10)  Sdružení BEREC jakožto technický subjekt s odbornými znalostmi v oblasti elektronických komunikací, který je složen ze zástupců vnitrostátních regulačních orgánů a Komise, má nejlepší předpoklady k tomu, aby mu byly svěřeny úkoly, jako je například rozhodování o určitých záležitostech s přeshraničním rozměrem, přispění k účinným postupům na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření ▌, poskytování potřebných pokynů vnitrostátním regulačním orgánům s cílem zajistit společná kritéria a jednotný regulační přístup a vedení určitých rejstříků na úrovni Unie. ▌

(10a)  Úkoly sdružení BEREC nejsou dotčeny úkoly vnitrostátních regulačních orgánů, které mají nejblíže k trhům elektronických komunikací a místním podmínkám. K plnění svých úkolů by BEREC mělo i nadále shromažďovat odborné znalosti vnitrostátních regulačních orgánů. Aby bylo sdružení BEREC vlivnější a reprezentativnější a aby byly zachovány odborné znalosti, zkušenosti a poznatky v souvislosti se zvláštní situací celé škály vnitrostátních trhů, měl by každý členský stát zajistit, aby byl jeho vnitrostátní regulační orgán vybaven odpovídajícími finančními a lidskými zdroji, které mu umožní zapojit se do práce sdružení BEREC, zejména do činnosti pracovních skupin a předsednictví rady regulačních orgánů.

(10b)  Úřad BEREC by měl poskytovat veškerou nezbytnou odbornou a administrativní podporu, včetně finanční, organizační a logistické podpory, pro činnost sdružení BEREC.

(10c)  Aby mohl vykonávat svěřené úkoly, měl by mít Úřad BEREC dostatečný počet zaměstnanců. Při plánování zdrojů Úřadu BEREC by měl být řádně zohledněn rozšířený seznam úkolů svěřených sdružení BEREC a větší význam jeho úkolů souvisejících s obsahem ve srovnání s čistě administrativními úkoly. Složení lidských zdrojů Úřadu BEREC by mělo navíc zohlednit potřebu dostatečné rovnováhy mezi dočasnými zaměstnanci a externími pracovníky.

(11)  Vzhledem ke stále se prohlubujícímu sbližování sektorů, které poskytují služby v oblasti elektronické komunikace, a k horizontální dimenzi otázek regulace, které se vztahují k jejich rozvoji, by měly sdružení BEREC a Úřad BEREC ▌spolupracovat s vnitrostátními regulačními orgány, jinými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie (aniž by byla dotčena jejich úloha), zejména se Skupinou pro politiku rádiového spektra zřízenou rozhodnutím Komise 2002/622/ES(16), Evropskou radou pro ochranu údajů zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679(17), skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby zřízenou směrnicí Evropského parlamentu a Rady […] (18), Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací zřízenou nařízením (EU) č. 526/2013(19), se sítí pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele zřízenou na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004(20) a s evropskými organizacemi pro normalizaci, jakož i se stávajícími výbory (např. Komunikačním výborem a Výborem pro rádiové spektrum). Sdružení BEREC by mělo mít možnost spolupracovat rovněž s příslušnými orgány třetích zemí, zejména regulačními orgány, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací, a/nebo skupinami těchto orgánů, jakož i s mezinárodními organizacemi, je-li to při plnění jeho úkolů nezbytné. Sdružení BEREC by mělo mít rovněž možnost vést konzultace se zainteresovanými stranami prostřednictvím veřejných konzultací.

(11a)  Sdružení BEREC by mělo být složeno z rady regulačních orgánů, kterou podporují pracovní skupiny. Stávající model předsednictví rady regulačních orgánů pomohl zaručit kontinuitu práce sdružení BEREC. Vzhledem k dodatečným úkolům, které byly sdružení BEREC přiděleny, by funkční období jeho předsedy mělo být stálé a dvouleté.

(11b)  Zkušenosti ukazují, že většina úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána prostřednictvím odborných pracovních skupin, které by měly vždy zajistit rovnoprávné zohlednění veškerých názorů a příspěvků vnitrostátních regulačních orgánů. Rada regulačních orgánů by proto měla být pověřena zřizováním pracovních skupin a jmenováním spolupředsedů. Předem by měly být vypracovány seznamy způsobilých odborníků, aby bylo zajištěno rychlé zřízení určitých pracovních skupin, zejména pracovních skupin v souvislosti s časově vymezenými postupy. Seznamy způsobilých odborníků pracovních skupin spolu s jejich prohlášeními o zájmech by měly být zveřejněny. Úřad BEREC by měl podporovat činnost pracovních skupin a přispívat k jejich činnosti.

(11c)  Jelikož je sdružení BEREC příslušné k přijímání rozhodnutí se závazným účinkem, je nezbytné, aby fyzické nebo právnické osoby, na něž se rozhodnutí sdružení BEREC vztahuje nebo kterých se týká, měly právo podat odvolání odvolacímu senátu, který je součástí sdružení BEREC, je však nezávislý na jeho správní a regulační struktuře. Jelikož rozhodnutí vydaná odvolacím senátem mají mít právní účinky vůči třetím osobám, je možno podat Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu na přezkoumání jejich zákonnosti.

(12)  Správní rada by se měla zabývat příslušnými administrativními a rozpočtovými záležitostmi ▌a měla by se kromě ▌ jednoho zástupce Komise skládat z vedoucího či jiného člena kolektivního orgánu každého vnitrostátního regulačního orgánu.

(13)  V minulosti vykonával pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování místopředseda řídícího výboru Úřadu BEREC. Správní rada ▌by měla přenést příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na ▌ředitele, který by byl oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby. To by přispělo k účinnému řízení zaměstnanců sdružení BEREC a k zajištění toho, aby se správní rada, jakož i předseda a místopředseda mohli soustředit na své funkce.

(14)  ▌Vzhledem k dodatečným úkolům, které byly sdružení BEREC přiděleny, a nutnosti zajistit roční a víceleté programování činností je nezbytné zajistit, aby předseda a místopředseda správní rady měli stálé dvouleté funkční období.

(15)  Řádná zasedání správní rady Úřadu BEREC by se měla konat alespoň dvakrát ročně. Vzhledem k minulým zkušenostem a posílené úloze sdružení BEREC mohou být případně zapotřebí dodatečná zasedání správní rady.

(16)  Zásadní význam pro náležité fungování ▌agentury a plnění úkolů, které jí byly přiděleny, má úloha ▌ředitele, který bude právním zástupcem Úřadu BEREC. Správní rada by jej měla jmenovat s přihlédnutím ke stanovisku Evropského parlamentu ▌na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení, aby bylo zaručeno důsledné posouzení uchazečů a vysoká míra nezávislosti. V minulosti bylo funkční období správního ředitele Úřadu BEREC tříleté. Je nutné, aby ▌ředitel měl dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění stability a provádění dlouhodobé strategie Úřadu BEREC.

(19)  Na Úřad BEREC by se mělo vztahovat nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013(21).

(20)  Aby byla zaručena autonomie a nezávislost Úřadu BEREC a aby mohla být podporována práce sdružení a Úřadu BEREC, měl by mít Úřad BEREC vlastní rozpočet, přičemž největší část rozpočtu tvoří v zásadě příspěvek Unie. Rozpočet by měl zohlednit dodatečné úkoly, které mu byly přiděleny, a posílenou úlohu Úřadu BEREC a sdružení BEREC. Financování Úřadu BEREC by mělo být schváleno rozpočtovým orgánem, jak je stanoveno v bodě 31 interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(22).

(23)  V zájmu dalšího rozšíření jednotného uplatňování ustanovení předpisového rámce pro elektronické komunikace ▌by možnost účastnit se činnosti sdružení BEREC a Úřadu BEREC měly mít i vnitrostátní regulační orgány třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací, zejména ty, které uzavřely s Unií dohody za tímto účelem, například orgány států EHP/ESVO a kandidátských zemí.

(24)  Sdružení BEREC, podporované Úřadem BEREC, by mělo mít možnost vykonávat ve své oblasti působnosti komunikační činnosti, jež by neměly narušovat plnění hlavních úkolů sdružení BEREC. Komunikační činnost Úřadu BEREC by měla být prováděna v souladu s příslušnými plány pro sdělování a šíření informací, které přijala správní rada. Obsah a provádění komunikační strategie Úřadu BEREC by měly být soudržné, objektivní, relevantní a koordinované se strategiemi a činnostmi Komise a ostatních orgánů s cílem zohlednit širší obraz Unie.

(25)  ▌Sdružení a Úřad BEREC by měly být oprávněny vyžádat si od Komise, od vnitrostátních regulačních orgánů, a bude-li to pro plnění jejich úkolů nutné, od ostatních orgánů a podniků veškeré potřebné informace. Žádosti o informace by měly být přiměřené a neměly by adresáty neúnosně zatěžovat. Za tímto účelem by mělo sdružení BEREC zřídit společný informační a komunikační systém, aby se zamezilo duplicitě žádostí o informace a usnadnila komunikace mezi všemi zapojenými orgány. Vnitrostátní regulační orgány, které mají k trhům elektronických komunikací nejblíže, by měly spolupracovat se sdružením BEREC a Úřadem BEREC a poskytovat jim včasné a přesné informace, aby sdružení BEREC a Úřad BEREC byly schopny plnit svůj mandát. Sdružení BEREC a Úřad BEREC by měly rovněž sdílet s Komisí a vnitrostátními regulačními orgány potřebné informace, a to na základě zásady loajální spolupráce.

(25a)  S cílem zajistit vysokou míru důvěrnosti a zabránit střetům zájmů se pravidla pro tyto otázky, která platí pro členy orgánů sdružení BEREC a Úřadu BEREC, vztahují také na jejich náhradníky.

(25b)  Vzhledem k tomu, že pro sdružení BEREC byly stanoveny nové úkoly a že právní akty Unie mohou tomuto sdružení svěřit další úkoly v budoucnosti, měla by Komise provádět pravidelné hodnocení činnosti sdružení BEREC a Úřadu BEREC, jakož i účelnosti této institucionální struktury v měnícím se digitálním prostředí. Jestliže výsledek tohoto hodnocení ukáže, že institucionální struktura není vhodná pro plnění úkolů a zejména pro zajištění uceleného uplatňování předpisového rámce v oblasti elektronických komunikací, měla by Komise přezkoumat všechny možnosti, jak tuto strukturu zlepšit, především proveditelnost, finanční dopady a možné přínosy transformace této struktury v jedinou agenturu.

(26)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž nutnosti zajistit jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace ve stanovené oblasti působnosti, zejména ve vztahu k přeshraničním aspektům a prostřednictvím účinných postupů na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu a účinků činnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(27)  Toto nařízení má pozměnit a rozšířit ustanovení nařízení (ES) č. 1211/2009 ▌. Jelikož změny, které mají být provedeny, jsou podstatné z hlediska povahy, měl by být uvedený akt v zájmu jasnosti nahrazen, a tudíž zrušen. Odkazy na zrušené nařízení by se měly považovat za odkazy na toto nařízení.

(28)  Nástupcem Úřadu ▌, který byl zřízen nařízením (ES) č. 1211/2009 jako subjekt Společenství s právní subjektivitou, je Úřad BEREC, pokud jde o veškeré vlastnictví, dohody, právní závazky, pracovní smlouvy, finanční závazky a odpovědnost. Aby byla zajištěna kontinuita práce sdružení BEREC a Úřadu BEREC, je třeba, aby jejich zástupci, zejména správní ředitel a předseda a místopředsedové rady regulačních orgánů a řídícího výboru, působili ve funkci po celou dobu svého stávajícího funkčního období.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA IZŘÍZENÍ SDRUŽENÍ BEREC A ÚŘADU BEREC

Článek 1

Zřízení sdružení BEREC

1.  Zřizuje se Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „sdružení BEREC“). Sdružení BEREC je institucí Unie. Má právní subjektivitu.

1a.  Ve všech členských státech má sdružení BEREC nejširší způsobilost k právním úkonům, kterou vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Zejména může vystupovat před soudem.

1b.  Sdružení BEREC zastupuje předseda rady regulačních orgánů.

1c.  Sdružení BEREC nese výlučnou odpovědnost za výkon úkolů a pravomocí, které mu byly svěřeny.

Článek 1a

Zřízení Úřadu BEREC

1.  Zřizuje se Agentura na podporu evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „Úřad BEREC“). Úřad BEREC je institucí Unie. Má právní subjektivitu.

2.  Ve všech členských státech má Úřad BEREC nejširší způsobilost k právním úkonům, kterou vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Zejména může nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

3.  Úřad BEREC zastupuje jeho ředitel.

4.  Úřad BEREC nese výlučnou odpovědnost za výkon úkolů a pravomocí, které mu byly svěřeny.

5.  Sídlo Úřadu BEREC bude v Rize (Lotyšsko).

KAPITOLA Ia

CÍLE

Článek 1b

Cíle

1.  Sdružení BEREC působí v oblasti působnosti směrnice […] („kodex elektronických komunikací“), směrnice 2002/58/ES, nařízení (ES) č. 531/2012, nařízení (EU) 2015/2120, rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU(23) (program politiky rádiového spektra) a dalších právních aktů Unie, které mu přidělují úkoly nebo svěřují pravomoci.

2.  Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené ve směrnici […] („kodex elektronických komunikací“).

3.  Primárním cílem sdružení BEREC je zajišťovat jednotný regulační přístup k uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace v oblasti působnosti uvedené v odstavci 2 a přispívat tak k rozvoji vnitřního trhu. Sdružení BEREC přispívá k plnění cílů vnitrostátních regulačních a dalších příslušných orgánů, na něž se odkazuje v článku 3 směrnice […] („kodex elektronických komunikací“). Sdružení rovněž prosazuje zásadu neutrality sítě a otevřeného internetu; přístup k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou, investice do takového připojení a jeho využívání; hospodářskou soutěž při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmy občanů Unie.

4.  Sdružení BEREC vykonává své úkoly nezávisle, nestranně a bez zbytečných průtahů a zajišťuje při tom transparentnost rozhodovacího procesu.

5.  Sdružení BEREC vychází z odborných znalostí vnitrostátních regulačních orgánů.

6. Každý členský stát zajistí, aby jeho vnitrostátní regulační orgány byly vybaveny odpovídajícími finančními a lidskými zdroji nezbytnými k zapojení se do činností sdružení BEREC.

KAPITOLA Ib

ÚKOLY A USPOŘÁDÁNÍ SDRUŽENÍ BEREC

Článek 2

Úkoly

1.  Úkolem sdružení BEREC je:

-a)   plnit úkoly, které mu byly přiděleny právními akty Unie, zejména směrnicí […] („kodex elektronických komunikací“), nařízením (EU) č. 531/2012 a nařízením (EU) č. 2015/2120;

a)  napomáhat a radit vnitrostátním regulačním orgánům, Komisi, Evropskému parlamentu a Radě a spolupracovat s ▌vnitrostátními regulačními orgány a s Komisí, mimo jiné prostřednictvím zpráv, stanovisek nebo doporučení, a to na žádost či z vlastního podnětu, pokud jde o jakékoli ▌záležitosti týkající se elektronických komunikací v rámci jeho oblasti působnosti;

b)  na požádání poskytovat pomoc vnitrostátními regulačním orgánům, Komisi, Evropskému parlamentu a Radě, pokud jde o vztahy, diskuse a výměny se třetími osobami, a poskytovat pomoc vnitrostátním regulačním orgánům a Komisi při šíření osvědčených regulačních postupů mezi třetími osobami;

c)  vydávat vnitrostátním regulačním orgánům doporučení a šířit osvědčené regulační postupy s cílem podporovat lepší a jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace;

d)  vydávat z vlastní iniciativy nebo na žádost vnitrostátních regulačních orgánů, Evropského parlamentu, Rady nebo Komise pokyny zajišťující jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace a jednotná regulační rozhodnutí přijímaná vnitrostátními regulačními orgány, zejména pokud jde o otázky regulace, které mají dopad na značný počet členských států nebo mají určitý přeshraniční rozměr;

e)  informovat o odvětví elektronických komunikací prostřednictvím zveřejňování výroční zprávy o vývoji v tomto odvětví;

f)  sledovat vývoj na trhu, vyhodnocovat potřebné inovace v oblasti předpisů a koordinovat činnosti mezi vnitrostátními regulačními orgány, aby byl umožněn vývoj nových inovativních služeb v oblasti elektronických komunikací a zajištěna konvergence zejména v oblastech standardizace, číslování a přidělování spektra;

g)  poskytovat rámec, v němž mohou vnitrostátní regulační orgány spolupracovat, a podporovat spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány a mezi těmito orgány a Komisí; sdružení BEREC náležitě zohlední výsledky takové spolupráce při formulování svých stanovisek, doporučení a rozhodnutí; bude-li se sdružení BEREC domnívat, že pro takovou spolupráci jsou zapotřebí závazná pravidla, předloží Komisi vhodná doporučení;

h)  zahajovat iniciativy v oblasti inovace dat, aby se modernizovalo, koordinovalo a standardizovalo shromažďování údajů vnitrostátními regulačními orgány; aniž jsou dotčena práva duševního vlastnictví a požadovaná úroveň důvěrnosti, zveřejní se tyto údaje na webové stránce sdružení BEREC a na evropském portálu veřejně přístupných dat, a to v otevřeném, opakovaně použitelném a strojově čitelném formátu;

i)  spolupracovat se sítí pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele a relevantními evropskými a vnitrostátními příslušnými orgány, včetně evropského inspektora ochrany údajů a vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů, ohledně záležitostí týkajících se poskytování služeb elektronických komunikací, jež by mohly ovlivnit zájmy spotřebitelů ve více členských státech;

j)  radit Evropskému parlamentu, Radě a Komisi, a to na žádost či z vlastního podnětu, pokud jde o relevantní dopady regulace jakékoli záležitosti týkající se celkové dynamiky digitálních trhů;

k)  jakožto poradní orgán napomáhat Komisi, pokud jde o přípravu a přijímání právních aktů v oblasti elektronických komunikací.

2a.   Úkoly sdružení BEREC jsou zveřejňovány na internetové stránce a náležitě aktualizovány podle nově přidělených úkolů.

3.  Aniž by bylo dotčeno dodržování příslušných právních předpisů Unie, plní vnitrostátní regulační orgány a Komise veškerá závazná rozhodnutí a zohledňují co nejvíce veškeré pokyny, veškerá stanoviska, doporučení a osvědčené postupy přijaté sdružením BEREC s cílem zajistit jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace v oblasti působnosti uvedené v čl. 1b odst. 1. Dotyčné vnitrostátní regulační orgány co nejvíce zohledňují při každém regulačním rozhodnutí o příslušné záležitosti pokyny přijaté sdružením BEREC v souladu s odst. 1 písm. d) tohoto článku a uvádí důvody jakéhokoli odchýlení od pokynů. Pokud se vnitrostátní regulační orgány ve výjimečných případech odchýlí od pokynů, sdružení BEREC je o jejich regulačním rozhodnutí bez zbytečného prodlení informováno a jsou mu rovněž dodány řádně opodstatněné důvody této odchylky, aby mohlo provést posouzení.

4.  Je-li to nezbytné k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení a plnění jeho úkolů, spolupracuje sdružení BEREC s příslušnými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi ▌.

4a.  Sdružení BEREC případně konzultuje se zainteresovanými stranami a umožní jim, aby své připomínky vyjádřily v přiměřené lhůtě, která se stanoví podle složitosti dané věci a která není kratší než 30 dní. Aniž je dotčen článek 28, výsledky takové veřejné konzultace sdružení BEREC zveřejní. Tyto konzultace se v rámci rozhodovacího procesu uskuteční co nejdříve.

KAPITOLA II

ORGANIZACE SDRUŽENÍ BEREC

Článek 2a

Organizace sdružení BEREC

Sdružení BEREC se skládá z:

a)  rady regulačních orgánů,

b)  odborných pracovních skupin (dále jen „pracovní skupiny);

c)  odvolacího senátu.

ODDÍL 1

RADA REGULAČNÍCH ORGÁNŮ

Článek 2b

Složení rady regulačních orgánů

1.  Rada regulačních orgánů je složena z jednoho člena z každého členského státu.

Tato osoba je vedoucím pracovníkem nebo jiným vysoce postaveným zástupcem vnitrostátního regulačního orgánu zřízeného v členském státě, který má primární odpovědnost za dohled nad běžným fungováním trhů se sítěmi a službami elektronických komunikací.

V členských státech, v nichž je podle směrnice […] („kodex elektronických komunikací“) odpovědnost na větším počtu než na jednom vnitrostátním regulačním orgánu, se tyto orgány dohodnou na společném zástupci a je zajištěna potřebná koordinace mezi vnitrostátními regulačními orgány.

2.  Členové rady regulačních orgánů jednají na základě objektivních důvodů, v zájmu Unie a snižování roztříštěnosti trhu s cílem vytvořit jednotný trh v oblasti telekomunikací.

3.  Každý vnitrostátní regulační orgán jmenuje náhradníka, kterým může být vedoucí, členové jeho kolektivního orgánu a jeho zaměstnanci a který zastupuje jeho člena v případě nepřítomnosti.

4.  Komise se účastní zasedání rady regulačních orgánů jako pozorovatel a je zastoupena na odpovídající vysoké úrovni.

5.  Seznam členů rady regulačních orgánů spolu s jejich prohlášeními o zájmech se zveřejňuje.

6.  V konkrétních případech může rada regulačních orgánů k účasti na zasedání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž názor může být relevantní.

Článek 2c

Nezávislost

1.  Při plnění úkolů jim svěřených jednají členové rady regulačních orgánů nezávisle a objektivně v zájmu Unie jako celku, bez ohledu na vnitrostátní či osobní zájmy.

2.  Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise nebo vnitrostátních regulačních orgánů, členové rady regulačních orgánů nevyžadují ani nepřijímají pokyny od orgánů či institucí Unie, od vlád členských států ani od jiných veřejných či soukromých subjektů.

Členové rady regulačních orgánů zejména plní úkoly jim svěřené bez toho, aby podléhali nepatřičnému politickému vlivu a zásahům komerčního charakteru, které by mohly mít dopad na jejich osobní nezávislost.

Článek 2d

Předseda a místopředsedové rady regulačních orgánů

1.  Rada regulačních orgánů jmenuje ze svých členů předsedu a nejvýše čtyři místopředsedy v souladu s jednacím řádem sdružení BEREC. Místopředsedové automaticky vykonávají povinnosti předsedy, pokud je tento nemůže plnit. Funkční období ředitele je čtyři roky. V zájmu zajištění kontinuální činnosti sdružení BEREC působí příští předseda nejdříve alespoň šest měsíců ve funkci místopředsedy a teprve poté nastoupí do funkce předsedy a po ukončení svého působení ve funkci předsedy působí pokud možno alespoň šest měsíců ve funkci místopředsedy.

2.  Aniž je dotčena úloha rady regulačních orgánů ve vztahu k úkolům předsedy, předseda nevyžaduje ani nepřijímá pokyny od žádné vlády, vnitrostátního regulačního orgánu, Komise ani jiného veřejného nebo soukromého subjektu.

Článek 2e

Zasedání a pravidla hlasování rady regulačních orgánů

1.  Zasedání rady regulačních orgánů svolává předseda a jako řádná zasedání se konají alespoň čtyřikrát ročně. Mimořádná zasedání se svolávají rovněž z podnětu předsedy nebo na žádost alespoň třetiny členů rady regulačních orgánů. Pořad jednání stanoví předseda a zveřejní jej.

2.  Nestanoví-li toto nařízení nebo jiné právní akty Unie jinak, usnáší se rada regulačních orgánů prostou většinou svých členů. Každý člen nebo náhradník má jeden hlas. Rozhodnutí rady regulačních orgánů se zveřejňují a jsou v nich uvedeny výhrady vnitrostátních regulačních orgánů, pokud o to dotčený orgán požádá.

3.  Rada regulačních orgánů přijímá dvoutřetinovou většinou svých členů svůj jednací řád a zveřejňuje jej. Jednací řád podrobně stanoví postup při hlasování, včetně podmínek, za kterých smí jeden člen jednat jménem jiného člena, pravidla pro usnášeníschopnost a lhůty pro oznamování konání zasedání. Tento jednací řád také zajistí, aby členové rady regulačních orgánů dostávali úplný pořad jednání a předlohy návrhů v předstihu před každým zasedáním, a měli tak možnost navrhovat změny před hlasováním. Jednací řád může mimo jiné stanovit postup pro hlasování v naléhavých případech a další praktická opatření pro fungování rady regulačních orgánů.

Článek 2f

Úkoly rady regulačních orgánů

1.  Rada regulačních orgánů plní úkoly sdružení BEREC stanovené v článku 2 a přijímá veškerá rozhodnutí vztahující se k organizaci činnosti sdružení BEREC. Při těchto činnostech se opírá také o práci pracovních skupin.

2.  Rada regulačních orgánů přijímá jménem sdružení BEREC v souladu s článkem 27 zvláštní ustanovení týkající se práva na přístup k dokumentům, které má v držení sdružení BEREC.

3.  Rada regulačních orgánů poskytuje Úřadu BEREC poradenství týkající se jeho odborné a administrativní podpory pro sdružení BEREC.

4.  Rada regulačních orgánů přijme po konzultaci se zainteresovanými subjekty a v souladu s čl. 2 odst. 4a roční pracovní program sdružení BEREC, a to před koncem roku předcházejícího roku, na který se tento program vztahuje. Neprodleně po jeho přijetí předá rada regulačních orgánů tento roční pracovní program Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

5.  Rada regulačních orgánů přijme výroční zprávu o činnosti sdružení BEREC a každý rok do 15. června ji předá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

6.  Evropský parlament může přizvat předsedu či místopředsedu rady regulačních orgánů, jehož nezávislost plně respektuje, aby před jeho příslušným výborem učinil prohlášení o relevantních otázkách týkajících se činnosti sdružení BEREC a zodpověděl otázky poslanců Evropského parlamentu.

ODDÍL 2

PRACOVNÍ SKUPINY

Článek 2g

Fungování pracovních skupin

1.  Je-li to odůvodněné, a zejména za účelem provádění ročního pracovního programu sdružení BEREC, může rada regulačních orgánů zřídit potřebné pracovní skupiny.

2.   Členy pracovních skupin jmenují vnitrostátní regulační orgány. Zástupci Komise se činnosti pracovních skupin účastní jako pozorovatelé.

Rada regulačních orgánů může v konkrétních případech, je-li to nezbytné, přizvat k účasti v pracovních skupinách jednotlivé odborníky uznané jako kompetentní v příslušné oblasti.

3.  Rada regulačních orgánů jmenuje do každé pracovní skupiny dva spolupředsedy z různých vnitrostátních regulačních orgánů, pokud si mimořádné a dočasné okolnosti nevyžádají jiná opatření.

4.  Rada regulačních orgánů přijme jednací řád, který stanoví praktická opatření pro fungování pracovních skupin.

ODDÍL 3

ODVOLACÍ SENÁT

Článek 2h

Zřízení a složení odvolacího senátu

1.  Zřizuje se odvolací senát.

2.  Odvolací senát je složen z předsedy a dvou dalších členů. Každý člen odvolacího senátu má náhradníka. Náhradník zastupuje řádného člena v jeho nepřítomnosti.

3.  Rada regulačních orgánů jmenuje předsedu, ostatní členy odvolacího senátu a jejich náhradníky ze seznamů způsobilých uchazečů, které poskytli vnitrostátní regulační orgány, Komise a ředitel Úřadu BEREC.

4.  Odvolací senát může radu regulačních orgánů požádat, aby jmenovala dva další členy a jejich náhradníky ze seznamů uvedených v odstavci 3, pokud se domnívá, že to vyžaduje povaha odvolání.

5.  Na návrh rady regulačních orgánů stanoví odvolací senát svůj jednací řád. Tento jednací řád podrobně stanoví pravidla, jimiž se řídí uspořádání a fungování odvolacího senátu a jednací řád pro podávání odvolání k odvolacímu senátu.

Článek 2i

Členové odvolacího senátu

1.  Funkční období řádných členů a náhradníků odvolacího senátu je čtyřleté. Jejich funkční období může rada regulačních orgánů prodloužit o další čtyřleté období.

2.  Členové odvolacího senátu jsou nezávislí a nesmějí v rámci sdružení BEREC nebo Úřadu BEREC vykonávat jiné funkce. Při přijímání svých rozhodnutí nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

3.  Členové odvolacího senátu nemohou být během funkčního období odvoláni z funkce nebo vyškrtnuti ze seznamu způsobilých kandidátů, pokud pro odvolání nebo vyškrtnutí nejsou závažné důvody a pokud tak nerozhodne rada regulačních orgánů.

Článek 2j

Vyloučení a námitky

1.   Členové odvolacího senátu se nesmějí účastnit žádného odvolacího řízení, mají-li na něm osobní zájem, nebo jestliže se ho zúčastnili jako zástupci jednoho z účastníků tohoto řízení nebo jestliže se podíleli na přijetí rozhodnutí, které je předmětem odvolání.

2.   Domnívá-li se člen odvolacího senátu na základě některého z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo z jakéhokoli jiného důvodu, že se nemá zúčastnit určitého odvolacího řízení, uvědomí o tom odvolací senát.

3.   Kterýkoli účastník odvolacího řízení může vznést námitku proti členu odvolacího senátu z jednoho z důvodů uvedených v odstavci 1, nebo je-li tento člen podezřelý z předpojatosti. Námitka není přípustná, jestliže účastník odvolacího řízení, kterému byl znám důvod pro námitku, učinil procesní úkon, nebo jestliže je námitka založena na státní příslušnosti dotčeného člena.

4.   V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 odvolací senát rozhodne o přijatých opatřeních bez účasti daného člena. Pro účely přijetí tohoto rozhodnutí je v odvolacím senátu dotyčný člen nahrazen svým náhradníkem. Pokud se náhradník nachází v obdobné situaci jako člen, vybere předseda náhradu z náhradníků.

Článek 2k

Rozhodnutí, proti kterým lze podat odvolání

1.   Odvolacímu senátu lze podat odvolání proti závazným rozhodnutím, která sdružení BEREC přijalo podle čl. 2 odst. 1 písm. -a).

Jakákoli fyzická nebo právnická osoba, včetně vnitrostátních regulačních orgánů, může podat odvolání proti rozhodnutí uvedenému v prvním pododstavci, které jí je určeno, nebo proti rozhodnutí, které je sice určeno jiné osobě, přímo a výlučně se jí však týká.

2.   Odvolání včetně jeho písemného odůvodnění se podává sdružení BEREC do dvou měsíců od oznámení rozhodnutí dotčené osobě, nebo pokud k němu nedošlo, do dvou měsíců ode dne, kdy sdružení BEREC zveřejnilo své rozhodnutí. Odvolací senát rozhodne o odvolání do čtyř měsíců ode dne podání odvolání.

3.   Odvolání podané na základě odstavce 1 nemá odkladný účinek. Odvolací senát však může pozastavit uplatňování rozhodnutí, proti němuž bylo podáno odvolání.

KAPITOLA IIa

ÚKOLY A ORGANIZACE ÚŘADU BEREC

ODDÍL 1

ÚKOLY ÚŘADU BEREC

Článek 2l

Úřad BEREC má zejména tyto úkoly:

a)   poskytovat sdružení BEREC odbornou a administrativní podporu;

b)   shromažďovat informace od vnitrostátních regulačních orgánů, provádět jejich výměnu a předávat je podle úkolů přidělených sdružení BEREC na základě článku 2;

c)   na základě informací uvedených v písm. b) vypracovávat pravidelné návrhy zpráv o konkrétních aspektech vývoje na evropském trhu v oblasti telekomunikací, jako např. zprávy o roamingu a o srovnávání, které mají být předkládány sdružení BEREC;

d)   v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. c) šířit osvědčené regulační postupy mezi vnitrostátními regulačními orgány;

e)   pomáhat při přípravě činnosti a poskytovat další administrativní podporu a podporu související s obsahem k zajištění hladkého fungování rady regulačních orgánů a pracovních skupin;

f)   účastnit se činností pracovních skupin;

g)   pomáhat při přípravě a poskytovat další podporu k zajištění hladkého fungování správní rady;

h)   pomáhat sdružení BEREC při veřejných konzultacích.

ODDÍL 2

ORGANIZACE ÚŘADU BEREC

Článek 3

Správní a řídicí struktura Úřadu BEREC

Správní a řídicí struktura Úřadu BEREC se skládá ze

a)   správní rady, která plní funkce stanovené v článku 5,

b)   ▌ředitele, který plní povinnosti stanovené v článku 9.

ODDÍL 3

SPRÁVNÍ RADA

Článek 4

Složení správní rady

1.   Správní rada je složena z jednoho člena z každého členského státu a jednoho zástupce Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo. ▌

Osoba zastupující členský stát je vedoucím pracovníkem nebo jiným vysoce postaveným zástupcem vnitrostátního regulačního orgánu zřízeného v členském státě, který je primárně příslušný pro dohled nad běžným fungováním trhů se sítěmi a službami elektronických komunikací.

V členských státech, v nichž je podle směrnice […] („kodex elektronických komunikací“) zodpovědný více než jeden vnitrostátní regulační orgán, se tyto orgány dohodnou na společném zástupci a je zajištěna potřebná koordinace mezi vnitrostátními regulačními orgány.

2.   ▌Každý vnitrostátní regulační orgán jmenuje náhradníka, kterým může být vedoucí, členové jeho kolektivního orgánu a jeho zaměstnanci a který zastupuje jeho člena v případě nepřítomnosti.

3a.   Seznam členů správní rady spolu s jejich prohlášeními o zájmech se zveřejňuje.

Článek 5

Funkce správní rady

1.   Správní rada:

a)   ▌přijímá každoročně jednotný programový dokument Úřadu BEREC dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem, a to s přihlédnutím ke stanovisku Komise a v souladu s článkem 15;

b)  schvaluje dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem roční rozpočet Úřadu BEREC a vykonává další funkce v souvislosti s rozpočtem Úřadu BEREC podle kapitoly III;

c)   schvaluje a posuzuje souhrnnou výroční zprávu o činnosti Úřadu BEREC v souladu s článkem 18a;

d)   přijímá finanční předpisy platné pro Úřad BEREC v souladu s článkem 20;

e)   přijímá strategii proti podvodům, jež odpovídá riziku podvodů, přičemž se zohlední náklady a přínosy opatření, jež mají být provedena;

f)   přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);

g)   přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů, jak je uvedeno v článku 31 ▌;

h)   na základě analýzy potřeb přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro sdělování a šíření informací uvedené v čl. 27a odst. 2;

i)   přijímá svůj jednací řád;

j)   v souladu s odstavcem 2 vykonává ve vztahu k zaměstnancům Úřadu BEREC pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy(24) („pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

k)   přijímá prováděcí pravidla k provedení služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců v souladu s článkem 110 služebního řádu;

l)  schvaluje uzavření pracovních ujednání s příslušnými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi v souladu s článkem 26;

m)   jmenuje ▌ředitele a podle okolností prodlužuje jeho funkční období nebo jej odvolává z funkce v souladu s článkem 9a;

n)   na základě služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců jmenuje účetního, který je při plnění svých povinností naprosto nezávislý. Úřad BEREC může jmenovat téhož účetního jako jiný subjekt Unie. Úřad BEREC se také může dohodnout s Komisí, že účetní Komise jedná rovněž jako účetní Úřadu BEREC;

▌p)   přijímá veškerá rozhodnutí o zřízení vnitřních struktur Úřadu BEREC a o jejich případných změnách, a to s ohledem na potřeby činnosti Úřadu BEREC a na řádné rozpočtové řízení.

2.   Správní rada přijme podle článku 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na ▌ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. ▌Ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může správní rada rozhodnout o dočasném pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na ▌ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby a vykonávat je sama, nebo je případně přenést na jednoho ze svých členů nebo na zaměstnance, pokud tento zaměstnanec není zároveň ▌ředitelem.

Článek 6

Předseda a místopředseda správní rady

1.   Správní rada volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů, kteří mají hlasovací právo a kteří zastupují členské státy. Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou členů správní rady, kteří mají hlasovací právo.

2.   Nemůže-li předseda plnit své povinnosti, jeho místo automaticky zaujme místopředseda.

3.   Funkční období předsedy a místopředsedů je dvouleté.

3a.   Aniž je dotčena úloha správní rady ve vztahu k úkolům předsedy, předseda a místopředseda nevyžadují ani nepřijímají jakékoli pokyny od žádné vlády, vnitrostátního regulačního orgánu, Komise ani jiného veřejného nebo soukromého subjektu.

3b.   Předseda podává Evropskému parlamentu, je-li k tomu vyzván, zprávu o plnění úkolů Úřadu BEREC.

Článek 7

Zasedání správní rady

1.   Zasedání správní rady svolává předseda.

2.   ▌Ředitel Úřadu BEREC se účastní jednání, avšak bez hlasovacího práva.

3.   Řádná zasedání správní rady se konají alespoň dvakrát ročně. Správní rada se schází rovněž z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost alespoň třetiny svých členů.

4.   Správní rada může k účasti na zasedání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž názor může být relevantní.

5.   Členům správní rady a jejich náhradníkům mohou být v souladu s jednacím řádem nápomocni poradci nebo odborníci.

6.   Sekretariát pro správní radu zajišťuje Úřad BEREC.

Článek 8

Pravidla hlasování ve správní radě

1.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, přijímá správní rada rozhodnutí většinou členů, kteří mají hlasovací právo.

2.   Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. V nepřítomnosti člena s hlasovacím právem je k výkonu hlasovacího práva oprávněn jeho náhradník.

3.   Předseda se hlasování účastní.

4.   ▌Ředitel se hlasování neúčastní.

5.   Jednací řád správní rady stanoví podrobnější pravidla hlasování, zejména podmínky, za nichž může člen zastupovat jiného člena.

ODDÍL 4

▌ŘEDITEL

Článek 9

Povinnosti ▌ředitele

1.   Za řízení Úřadu BEREC je odpovědný ředitel. ▌Ředitel se zodpovídá správní radě.

2.   Aniž jsou dotčeny pravomoci ▌správní rady, jedná ▌ředitel při plnění svých úkolů nezávisle a nesmí požadovat ani přijímat pokyny od žádného subjektu Unie, vlády, vnitrostátního regulačního orgánu ani jiného veřejného nebo soukromého subjektu.

3.   ▌Ředitel podává Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávy o plnění úkolů. Rada může ▌ředitele vyzvat, aby o plnění svých povinností předložil zprávu.

▌5.   ▌Ředitel je odpovědný za plnění úkolů Úřadu BEREC a postupuje podle pokynů správní rady. ▌Ředitel odpovídá zejména za:

a)   každodenní správu Úřadu BEREC;

b)   provádění rozhodnutí přijatých správní radou;

c)  vypracování jednotného programového dokumentu a jeho předložení správní radě;

d)   provádění jednotného programového dokumentu a podávání zpráv o jeho provádění správní radě;

e)   vypracování souhrnné výroční zprávy o činnosti Úřadu BEREC a předložení zprávy k posouzení a přijetí správní radě;

f)   vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení a na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a vypracování zpráv o pokroku, které předkládá jednou ročně Komisi a pravidelně správní radě;

g)   ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem prováděním účinných kontrol a zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek v případech, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti, a případně ukládáním účinných, přiměřených a odrazujících správních opatření, včetně peněžitých sankcí;

h)   vypracování strategie Úřadu BEREC pro boj proti podvodům a její předložení správní radě ke schválení;

i)   přípravu návrhu finančních předpisů platných pro Úřad BEREC;

j)   přípravu návrhu odhadu příjmů a výdajů Úřadu BEREC a plnění jeho rozpočtu.

5a.   Ředitel poskytuje předsedovi rady regulačních orgánů a předsedovi správní rady pomoc s přípravou zasedání jejich příslušných orgánů. Ředitel se účastní činnosti rady regulačních orgánů a správní rady, avšak bez hlasovacího práva.

5b.   Pod dohledem správní rady podniká ředitel nezbytné kroky, zejména pokud jde o přijímání vnitřních správních pokynů a zveřejňování oznámení, aby zajistil fungování Úřadu BEREC v souladu s tímto nařízením.

6.    ▌Ředitel dále odpovídá za rozhodování o tom, zda je pro účinné a účelné plnění úkolů Úřadu BEREC nezbytné zřídit v jednom nebo více členských státech jeden či více místních úřadů. Rozhodnutí o zřízení místního úřadu vyžaduje předchozí souhlas ▌správní rady a dotčeného členského státu (členských států). Uvedeným rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v daném místním úřadu prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí sdružení BEREC. Před každým takovým rozhodnutím se ve víceletém pracovním programu uvedeném v čl. 15 odst. 4 stanoví jeho dopad, pokud jde o přidělování zaměstnanců a rozpočtu.

Článek 9a

Jmenování ředitele

1.   Ředitele jmenuje ze seznamu uchazečů navržených předsedou správní rada po otevřeném a transparentním výběrovém řízení na základě zásluh, manažerských schopností a rovněž dovedností a zkušeností souvisejících se sítěmi a službami elektronických komunikací.

2.   Pro účely uzavření smlouvy s ředitelem zastupuje Úřad BEREC předseda správní rady.

3.   Před jmenováním se k vhodnosti kandidáta vybraného správní radou vyjádří v nezávazném stanovisku Evropský parlament. Za tímto účelem vyzve příslušný výbor Evropského parlamentu kandidáta, kterého správní rada vybrala, aby před tímto výborem učinil prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů.

4.   Funkční období ředitele je čtyři roky. Před koncem tohoto období provede předseda posouzení, které přihlédne k hodnocení výsledků ředitele a k úkolům a výzvám sdružení BEREC. Toto hodnocení se předá Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Správní rada může s ohledem na posouzení uvedené v odstavci 4 funkční období ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující šest let.

6.   Správní rada uvědomí o případném záměru prodloužit funkční období ředitele Evropský parlament. Během jednoho měsíce před jakýmkoli zamýšleným prodloužením může Evropský parlament vydat k tomuto prodloužení nezávazné stanovisko. Za tím účelem může být ředitel vyzván, aby učinil před příslušným výborem Evropského parlamentu prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů.

7.   Ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci celkového funkčního období nesmí účastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

8.   Pokud není funkční období řediteli prodlouženo, setrvá ve své funkci až do jmenování svého nástupce.

9.   Ředitel může být odvolán z funkce pouze rozhodnutím správní rady jednající na návrh jedné třetiny svých členů.

10.   Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování, prodloužení funkčního období nebo odvolání ředitele dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

KAPITOLA III

SESTAVOVÁNÍ A SKLADBA ROZPOČTU ÚŘADU BEREC

ODDÍL 1

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT

Článek 15

Roční a víceleté programování

1.   Každý rok vypracuje ▌ředitel návrh programového dokumentu, který obsahuje roční a víceleté programování (dále jen „jednotný programový dokument“) v souladu s článkem 32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, přičemž zohlední pokyny stanovené Komisí(25).

Správní rada do 31. ledna přijme návrh jednotného programového dokumentu a předloží jej Komisi za účelem vydání stanoviska. Návrh jednotného programového dokumentu je předložen rovněž Evropskému parlamentu a Radě.

Správní rada následně jednotný programový dokument schválí, přičemž zohlední stanovisko Komise. Tento dokument, jakož i případnou následnou aktualizovanou verzi tohoto dokumentu předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Za konečný se jednotný programový dokument považuje po konečném přijetí souhrnného rozpočtu a v případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

2.   Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a očekávané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž popis činností, které mají být financovány, a objem finančních a lidských zdrojů, který je na jednotlivé činnosti přidělen podle zásad sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s ročním pracovním programem sdružení BEREC uvedeným v čl. 2f odst. 4 a s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 4. Je v něm jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny.

3.   Správní rada změní ▌roční pracovní program po přijetí ročního pracovního programu sdružení BEREC a kdykoli je sdružení BEREC pověřeno novým úkolem.

Každá podstatná změna ročního pracovního programu se přijme stejným postupem jako původní roční pracovní program. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na ▌ředitele.

4.   Víceletý pracovní program stanoví celkové strategické plánování včetně cílů, očekávaných výsledků a ukazatelů výkonnosti. Stanoví rovněž plánování zdrojů včetně víceletého rozpočtu a zaměstnanců.

Plánování zdrojů se aktualizuje jednou ročně. Strategické plánování se aktualizuje podle potřeby, a zejména s cílem reagovat na výsledek hodnocení uvedeného v článku 38.

5.   Roční a/nebo víceleté programování zahrnuje strategii Úřadu BEREC pro vztahy s příslušnými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi, jak je uvedeno v článku 26, opatření související s touto strategií a upřesnění souvisejících zdrojů.

Článek 16

Sestavování rozpočtu

1.   ▌Ředitel vypracuje každoročně předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Úřadu BEREC pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, a zašle jej správní radě.

3.   Návrh odhadu příjmů a výdajů Úřadu BEREC zašle ▌ředitel Komisi do 31. ledna každého roku. Informace obsažené v návrhu odhadu příjmů a výdajů Úřadu BEREC a v návrhu jednotného programového dokumentu uvedeného v čl. 15 odst. 1 jsou konzistentní.

4.   Komise zašle návrh odhadu rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

5.   Komise na základě návrhu odhadu zanese do návrhu souhrnného rozpočtu Unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši příspěvku ze souhrnného rozpočtu a předloží je rozpočtovému orgánu v souladu s články 313 a 314 Smlouvy.

6.   Rozpočtový orgán schválí prostředky na příspěvek pro Úřad BEREC.

7.   Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst Úřadu BEREC.

8.   Rozpočet Úřadu BEREC přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

9.   Na jakékoli stavební projekty, jež by mohly mít významný dopad na rozpočet Úřadu BEREC, se vztahují ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013.

ODDÍL 2

PLNĚNÍ, PŘEDKLÁDÁNÍ A KONTROLA ROZPOČTU

Článek 17

Skladba rozpočtu

1.   Odhady všech příjmů a výdajů Úřadu BEREC se vyhotovují pro každý rozpočtový rok odpovídající kalendářnímu roku a zanesou se do rozpočtu Úřadu BEREC.

2.   Rozpočet Úřadu BEREC musí být vyrovnaný co do příjmů a výdajů.

3.   Aniž jsou dotčeny jiné zdroje, příjmy Úřadu BEREC zahrnují:

a)   příspěvek Unie;

b)  případné dobrovolné finanční příspěvky členských států nebo vnitrostátních regulačních orgánů;

c)   poplatky za publikace a veškeré jiné služby poskytované Úřadem BEREC;

d)  jakékoli příspěvky třetích zemí nebo regulačních orgánů třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací a které se účastní činnosti Úřadu BEREC, jak je stanoveno v článku 26.

4.   Výdaje Úřadu BEREC zahrnují platy zaměstnanců, správní náklady a náklady na infrastrukturu a provozní výdaje.

Článek 18

Plnění rozpočtu

1.   Rozpočet Úřadu BEREC plní ▌ředitel.

2.   ▌Ředitel každoročně zasílá rozpočtovému orgánu veškeré důležité informace o zjištěních, která vyplynula z hodnotících postupů.

Článek 18a

Souhrnná výroční zpráva o činnosti

1.   Každý rok vypracuje ředitel návrh souhrnné výroční zprávy o činnosti Úřadu BEREC v souladu s článkem 47 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 a zohlední při tom pokyny stanovené Komisí(26). Správní rada tuto souhrnnou výroční zprávu o činnosti schválí a provede její posouzení a do 1. července každého roku předloží zprávu i své posouzení Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. Ředitel souhrnnou výroční zprávu o činnosti Úřadu BEREC předloží Parlamentu a Radě na veřejném zasedání. Souhrnná výroční zpráva o činnosti se zveřejní.

2.   Souhrnná výroční zpráva o činnosti zahrnuje zejména informace o plnění ročního pracovního programu Úřadu BEREC, rozpočtových a personálních zdrojích, řízení a systémech vnitřní kontroly, připomínkách Evropského účetního dvora, účetních závěrkách a zprávě o rozpočtovém a finančním řízení a prohlášení pověřené schvalující osoby s přiměřeným ujištěním.

Článek 19

Předkládání účetní závěrky a udělení absolutoria

1.   Účetní Úřadu BEREC předá do 1. března následujícího rozpočtového roku předběžnou účetní závěrku účetnímu Komise a Účetnímu dvoru.

2.   Úřad BEREC předá do 31. března následujícího rozpočtového roku zprávu o rozpočtovém a finančním řízení Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

3.   Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce Úřadu BEREC vypracuje účetní Úřadu BEREC na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku Úřadu BEREC. ▌Ředitel předloží konečnou účetní závěrku k vyjádření správní radě.

4.   Správní rada zaujme ke konečné účetní závěrce Úřadu BEREC stanovisko.

5.   Do 1. července každého následujícího rozpočtového roku předloží ▌ředitel konečnou účetní závěrku se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

6.   Úřad BEREC zveřejní konečnou účetní závěrku do 15. listopadu následujícího roku v Úředním věstníku Evropské unie.

7.   ▌Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho připomínky do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď také správní radě.

8.    ▌Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběh udílení absolutoria pro příslušný rozpočtový rok v souladu s čl. 165 odst. 3 finančního nařízení(27).

9.   Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament před 15. květnem roku N + 2 ▌řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Článek 20

Finanční předpisy

Finanční předpisy platné pro Úřad BEREC přijme správní rada po konzultaci s Komisí. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení (EU) č. 1271/2013, pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti Úřadu BEREC a s předchozím souhlasem Komise.

KAPITOLA IV

ZAMĚSTNANCI

Článek 21

Obecné ustanovení

Na zaměstnance Úřadu BEREC se vztahuje služební řád a pracovní řád ostatních zaměstnanců a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Unie k provedení tohoto služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Článek 22

▌Ředitel

1.   ▌Ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec Úřadu BEREC podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Článek 23

Vyslaní národní odborníci a další pracovníci

1.   Úřad BEREC může využívat také vyslané národní odborníky nebo jiné pracovníky, kteří v Úřadu BEREC nejsou zaměstnáni. Na tyto pracovníky se nevztahuje služební řád ani pracovní řád ostatních zaměstnanců.

2.   Správní rada přijme rozhodnutí, kterým stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do Úřadu BEREC.

KAPITOLA V

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Výsady a imunity

Na Úřad BEREC a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie.

Článek 26

Spolupráce s institucemi Unie, třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi

1.   V rozsahu nezbytném k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení a plnění jeho úkolů, a aniž jsou dotčeny pravomoci členských států a orgánů Unie, mohou sdružení BEREC a Úřad BEREC spolupracovat s institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi.

2.   Činnosti sdružení BEREC a Úřadu BEREC se mohou účastnit regulační orgány třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací a které uzavřely s Unií za tímto účelem dohody.

V souladu s příslušnými ustanoveními těchto dohod se vypracují ujednání, jež určí zejména povahu, rozsah a způsob, jakým se budou tyto regulační orgány dotčených třetích zemí podílet na práci sdružení BEREC a Úřadu BEREC, včetně zastoupení třetích zemí v radě regulačních orgánů, pracovních skupinách a správní radě, jakož i ustanovení o jejich účasti na iniciativách Úřadu BEREC, finančních příspěvcích a zaměstnancích. Pokud jde o záležitosti týkající se zaměstnanců, tato ujednání musí být v každém případě v souladu se služebním řádem.

3.   V rámci jednotného programového dokumentu přijme správní rada strategii pro vztahy s příslušnými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi, pokud jde o záležitosti, které spadají do oblasti působnosti Úřadu BEREC. ▌

Článek 27

Přístup k dokumentům

1.   Na dokumenty, které mají sdružení BEREC a Úřad BEREC v držení, se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(28).

1a.   Do … [šest měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení] přijmou rada regulačních orgánů a správní rada prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.

2.   Na zpracovávání osobních údajů sdružením BEREC a Úřadem BEREC se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(29).

2a.   Do … [šest měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení] stanoví rada regulačních orgánů a správní rada opatření pro uplatňování nařízení (ES) č. 45/2001 sdružením BEREC a Úřadem BEREC, včetně opatření týkajících se jmenování inspektora ochrany údajů Úřadu BEREC. Zmíněná opatření budou stanovena po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů.

Článek 27a

Transparentnost a komunikace

1.   Sdružení BEREC a Úřad BEREC vykonávají svou činnost s vysokou mírou transparentnosti. Sdružení BEREC a Úřad BEREC zajistí, aby byly veřejnosti a všem zainteresovaným stranám poskytovány náležité, objektivní, spolehlivé a snadno přístupné informace, zejména o jejich úkolech a výsledcích jejich práce.

2.   Sdružení BEREC, podporované Úřadem BEREC, může ve své oblasti působnosti vykonávat komunikační činnost z vlastního podnětu. Přidělení zdrojů na komunikační činnost v rozpočtu Úřadu BEREC nesmí být na úkor účinného plnění úkolů sdružení BEREC uvedených v článku 2. Komunikační činnost Úřadu BEREC se provádí v souladu s příslušnými plány pro komunikaci a šíření informací přijatými správní radou.

Článek 28

Důvěrnost údajů

1.   Aniž je dotčen čl. 27 odst. 1, nesdělují sdružení BEREC a Úřad BEREC třetím osobám informace, které zpracovávají, které obdržely a pro které bylo odůvodněně vyžádáno zcela či částečně důvěrné zacházení.

2.   Členové správní rady, rady regulačních orgánů a pracovních skupin a pozorovatelé nebo jiní účastníci schůzí těchto subjektů, ▌ředitel, ▌vyslaní národní odborníci a ostatní pracovníci, kteří nejsou v Úřadu BEREC zaměstnáni, ▌dodržují požadavky na důvěrnost údajů podle článku 339 Smlouvy, a to i po skončení svých funkcí.

3.   Rada regulačních orgánů a správní rada stanoví praktická opatření pro uplatňování pravidel týkajících se důvěrnosti údajů, která jsou uvedena v odstavcích 1 a 2.

Článek 29

Bezpečnostní předpisy týkající se ochrany utajovaných informací a citlivých informací nepodléhajících utajení

Sdružení BEREC a Úřad BEREC schválí své bezpečnostní předpisy rovnocenné bezpečnostním předpisům Komise pro ochranu utajovaných informací Evropské unie (EUCI) a citlivých informací nepodléhajících utajení, mimo jiné předpisy o předávání, zpracovávání a uchovávání těchto informací, které jsou vymezeny v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/44342(30) a (EU, Euratom) 2015/444(31). Alternativně může Úřad BEREC rozhodnout o obdobném uplatňování pravidel Komise.

Článek 30

Výměna informací

1.   Na základě řádně odůvodněné žádosti sdružení BEREC nebo Úřadu BEREC poskytnou Komise a vnitrostátní regulační orgány sdružení BEREC nebo Úřadu BEREC včas a přesně veškeré informace, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů, mají-li zákonný přístup k příslušným informacím a je-li žádost o informace vzhledem k povaze dotyčného úkolu nezbytná.

Sdružení BEREC a Úřad BEREC mohou vnitrostátní regulační orgány požádat také o předkládání informací v pravidelném intervalu a ve stanoveném formátu. Pro tyto žádosti se pokud možno použijí jednotné formáty pro předkládání zpráv.

2.   Na základě řádně odůvodněné žádosti Komise nebo vnitrostátního regulačního orgánu poskytnou sdružení BEREC a Úřad BEREC včas a přesně veškeré informace, které Komise nebo vnitrostátní regulační orgán potřebuje k plnění svých úkolů, a to na základě zásady loajální spolupráce.

3.   Před vyžádáním si informací v souladu s tímto článkem a s cílem zabránit zdvojování povinností týkajících se podávání zpráv vezmou sdružení BEREC a Úřad BEREC v úvahu veškeré existující relevantní informace, které jsou veřejně dostupné.

4.   Nejsou-li informace dostupné nebo nejsou-li vnitrostátními regulačními orgány zpřístupněny včas nebo v případech, kdy by přímá žádost ze strany sdružení BEREC byla efektivnější a méně zatěžující, může sdružení BEREC zaslat řádně odůvodněnou žádost jiným orgánům či přímo příslušným podnikům poskytujícím sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení.

Sdružení BEREC informuje příslušné vnitrostátní regulační orgány o žádostech v souladu s tímto odstavcem.

Na žádost sdružení BEREC jsou vnitrostátní regulační orgány sdružení BEREC nápomocny při získávání informací.

4a.   Úřad BEREC zřídí a spravuje informační a komunikační systém s alespoň těmito funkcemi jednotného kontaktního místa:

a)   jednotné kontaktní místo, jehož prostřednictvím podnik podléhající všeobecnému povolení, vyžaduje-li je příslušný členský stát, podává oznámení, které má sdružení BEREC předat vnitrostátním regulačním orgánům;

b)   společná platforma pro výměnu informací, která sdružení BEREC, Komisi a vnitrostátním regulačním orgánům poskytuje informace nezbytné pro konzistentní provádění rámce Unie pro elektronické komunikace;

c)   systém včasného varování, který dokáže v rané fázi rozpoznat, že je zapotřebí koordinovat rozhodnutí, jež mají přijmout vnitrostátní regulační orgány.

Správní rada schválí technické a funkční specifikace a plán zavedení tohoto systému. Zřízením systému nejsou dotčena práva duševního vlastnictví ani požadovaná úroveň důvěrného zacházení.

Uvedené informační a komunikační systémy budou v provozu do … [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Článek 31

Prohlášení o zájmech

1.   Členové správní rady a rady regulačních orgánů, členové odvolacího senátu, ředitel, vyslaní národní odborníci a ostatní pracovníci, kteří nejsou v Úřadu BEREC zaměstnáni, učiní každoročně prohlášení o závazcích a o existenci či neexistenci přímých nebo nepřímých zájmů, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost.

Prohlášení musí být správná a úplná, musí být podána písemnou formou a aktualizována, kdykoli je to nezbytné. Prohlášení o zájmech, která učinili členové rady regulačních orgánů, členové správní rady a ▌ředitel, se zveřejňují.

2.   Členové správní rady, rady regulačních orgánů a pracovních skupin a pozorovatelé nebo jiní účastníci schůzí těchto subjektů, členové odvolacího senátu, ředitel, vyslaní národní odborníci a ostatní pracovníci, kteří nejsou v Úřadu BEREC zaměstnáni, ▌učiní nejpozději na začátku každého zasedání správné a úplné prohlášení o zájmech, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost vzhledem k bodům na pořadu jednání, a neúčastní se jednání a hlasování o těchto bodech.

3.   Rada regulačních orgánů a správní rada stanoví pravidla pro předcházení střetům zájmů a jejich řešení, a zejména praktická opatření týkající se ustanovení uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 32

Boj proti podvodům

1.   V zájmu usnadnění boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013(32) přistoupí Úřad BEREC do … [šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a přijme příslušná ustanovení vztahující se na veškeré zaměstnance Úřadu BEREC, přičemž použije šablonu stanovenou v příloze uvedené dohody.

2.   Evropský účetní dvůr má pravomoc provádět na základě kontroly dokumentů i inspekce na místě audit u všech příjemců grantů, zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů a subdodavatelů, kteří od Úřadu BEREC obdrželi finanční prostředky Unie.

3.   Úřad OLAF může provádět vyšetřování včetně kontrol a inspekcí na místě v souladu s ustanoveními a postupy uvedenými v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(33) s cílem stanovit, zda v souvislosti s grantem nebo veřejnou zakázkou financovanou Úřadem BEREC nedošlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí dohody o spolupráci s příslušnými orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu přijatá Úřadem BEREC obsahovat ustanovení, která výslovně zmocňují Evropský účetní dvůr a úřad OLAF k provádění těchto kontrol a vyšetřování v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

Článek 33

Odpovědnost

1.   Smluvní odpovědnost Úřadu BEREC se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu.

2.  Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené Úřadem BEREC.

3.   V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí Úřad BEREC v souladu s obecnými zásadami, které jsou společné právním řádům členských států, škodu způsobenou jeho útvary nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkcí.

4.   Soudní dvůr Evropské unie je příslušný pro řešení všech sporů o náhradu škody uvedené v odstavci 3.

5.   Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči Úřadu BEREC je upravena služebním řádem nebo pracovním řádem vztahujícím se na tyto zaměstnance.

Článek 34

Správní šetření

Činnost sdružení BEREC a Úřadu BEREC podléhá šetřením evropského veřejného ochránce práv podle článku 228 Smlouvy.

Článek 35

Jazykový režim

1.   Na Úřad BEREC se vztahují ustanovení nařízení č. 1/58(34).

2.   Překladatelské služby potřebné pro fungování Úřadu BEREC zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

KAPITOLA VI

▌ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 37

Dohoda o sídle a provozní podmínky Úřadu BEREC

1. Nezbytná ujednání související s umístěním Úřadu BEREC v hostitelském členském státě a s prostory, které tento členský stát dává k dispozici, a zvláštní pravidla, která se v hostitelském členském státě vztahují na ▌ředitele, členy správní rady, zaměstnance Úřadu BEREC a jejich rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o sídle uzavřené mezi Úřadem BEREC a hostitelským členským státem ▌.

2. Hostitelský členský stát Úřadu BEREC poskytne pro zajištění řádného fungování Úřadu BEREC potřebné podmínky včetně vícejazyčné, evropsky zaměřené školní výuky a vhodných dopravních spojení.

Článek 38

Hodnocení

1.   Do … [pět let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] a každých pět let poté provede Komise hodnocení zkušeností získaných na základě fungování sdružení BEREC a Úřadu BEREC. V souladu s pokyny Komise se výsledky Úřadu BEREC hodnotí ve vztahu k jeho cílům, mandátu, úkolům a sídlu. Hodnocení se zabývá zejména účinností institucionální a organizační struktury sdružení BEREC a Úřadu BEREC a její schopností plnit všechny stanovené úkoly, zejména pak zajistit konzistentní provádění předpisového rámce pro elektronické komunikace, případnou potřebou změnit strukturu nebo mandát sdružení BEREC a Úřadu BEREC a finančními důsledky takových změn.

2.   Pokud Komise dospěje k názoru, že zachování sdružení BEREC a Úřadu BEREC již není s ohledem na cíle, mandát a úkoly, které jim byly svěřeny, odůvodněné, může navrhnout, aby bylo toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno nebo zrušeno.

3.   Komise podá Evropskému parlamentu, Radě a správní radě zprávu o zjištěních, která z hodnocení vyplynou. Zjištění hodnocení se zveřejní.

Článek 39

Přechodná ustanovení

1.   ▌Nástupcem Úřadu, který byl zřízen nařízením (ES) č. 1211/2009 („Úřad BEREC“), je Úřad BEREC, pokud jde o veškeré vlastnictví, dohody, právní závazky, pracovní smlouvy, finanční závazky a odpovědnost.

Tímto nařízením nejsou zejména dotčena práva a povinnosti zaměstnanců Úřadu zřízeného podle nařízení (ES) č. 1211/2009. Jejich smlouvy mohou být podle tohoto nařízení prodlouženy v souladu se služebním řádem a pracovním řádem ostatních zaměstnanců a v souladu s rozpočtovými omezeními Úřadu BEREC.

▌3.   Pracovní smlouva správního ředitele jmenovaného na základě nařízení (ES) č. 1211/2009 skončí na konci jeho funkčního období ▌. Správní rada jej může jmenovat ředitelem nejvýše na čtyři roky. Ustanovení čl. 9a odst. 4, 5 a 6 se použijí obdobně.

4.   Správní rada uvedená v článku 4 je složena z členů řídícího výboru uvedeného v článku 7 nařízení (ES) č. 1211/2009, dokud nejsou jmenováni noví zástupci.

4a.   Předseda a místopředsedové rady regulačních orgánů uvedené v článku 2d, kteří byli jmenováni na základě nařízení (ES) č. 1211/2009, zůstanou ve své funkci po zbytek svého jednoletého funkčního období. Následná jmenování předsedy a místopředsedů, která rada regulačních orgánů provede před … [datum vstupu tohoto nařízení v platnost], jsou respektována.

5. Postup udělení absolutoria za plnění rozpočtu schváleného na základě článku 11 nařízení (ES) č. 1211/2009 se provádí v souladu s pravidly stanovenými nařízením (ES) č. 1211/2009.

Článek 40

Zrušení

Nařízení (ES) č. 1211/2009 se zrušuje.

Odkazy na nařízení (ES) č. 1211/2009 ▌se považují za odkazy na toto nařízení ▌.

Článek 41

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od […].

Články 2h až 2k se použijí od … [šest měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament        Za Radu

předseda / předsedkyně        předseda / předsedkyně

(1)

Úř. věst. C 125, 21.4.2017, s. 65.

(2)

Úř. věst. C …

(3)

* Pozměňovací návrhy: nový text či pozměněné znění je označeno tučnou kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▌.

(4)

  Úř. věst. C125, 21.4.2017, s. 65..

(5)

  Úř. věst. C […].

(6)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady […] ze dne […], kterou se stanoví Evropský kodex elektronických komunikací (Úř. věst. L […]).

(7)

  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

(8)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (Úř. věst. L 172, 30.6.2012, s. 10).

(9)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu a mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (Úř. věst. L 310, 26.11.2015, s. 1).

(10)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2017/920 ze dne 17. května 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 531/2012, pokud jde o pravidla pro velkoobchodní trhy s roamingem (Úř. věst. L 147, 9.6.2017, s. 1).

(11)

  Rozhodnutí Komise 2002/627/ES ze dne 29. července 2002, kterým se zřizuje Skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací (Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 38).

(12)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu (Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1).

(13)

  Rozhodnutí Komise 2002/627/ES ze dne 29. července 2002, kterým se zřizuje Skupina evropských regulačních orgánů pro sítě a služby elektronických komunikací (Úř. věst. L 200, 30.7.2002, s. 38).

(14)

  Rozhodnutí přijaté vzájemnou dohodou zástupců vlád členských států ze dne 31. května 2010 o umístění sídla Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (2010/349/EU) (Úř. věst. L156, 23.6.2010, s.12).

(15)

  COM(2015) 192 final.

(16)

  Rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

(17)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(18)

  Směrnice […].

(19)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41).

(20)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) (Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1).

(21)

  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

(22)

  Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).

(23)

  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

(24)

  Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterým se zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).

(25)

  Sdělení Komise o pokynech týkajících se programového dokumentu pro decentralizované agentury a šablony pro souhrnnou výroční zprávu o činnosti pro decentralizované agentury (C(2014) 9641).

(26)

  Sdělení Komise o pokynech týkajících se programového dokumentu pro decentralizované agentury a šablony pro souhrnnou výroční zprávu o činnosti pro decentralizované agentury (C(2014) 9641).

(27)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012).

(28)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

(29)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

(30)

  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

(31)

  Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

(32)

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

(33)

  Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

(34)

  Nařízení Rady č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. L 17, 6.10.1958, s. 385).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Současná situace

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřad BEREC byly ustanoveny nařízením (ES) č. 1211/2009 jako součást tzv. „telekomunikačního balíčku“.

Sdružení BEREC není agenturou EU. Je tvořeno radou regulačních orgánů složenou ze zástupců vnitrostátních regulačních orgánů zřízených v každém členském státě. Důsledkem toho je sdružení BEREC pevně zakotveno v reálném fungování 28 vnitrostátních telekomunikačních trhů, a tudíž zaručuje příslušnou odbornost. Sdružení BEREC si klade za cíl zajistit jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace, například šířením osvědčených postupů a vydáváním pokynů a stanovisek, poskytuje poradenství vnitrostátním regulačním orgánům a orgánům EU a vykonává další úkoly, které mu předpisový rámec zadává.

Úřad BEREC je decentralizovanou agenturou EU se sídlem v Rize. Jeho hlavním úkolem je poskytovat sdružení BEREC odbornou a administrativní podporu.

Návrh Komise

Komise usiluje zejména o přeměnu sdružení BEREC a Úřadu BEREC v jedinou agenturu EU. Z rady regulačních orgánů by se stala správní rada této agentury a správní ředitel Úřadu BEREC by se stal výkonným ředitelem.

Podle Komise by tento návrh poskytl sdružení BEREC vhodnou a účinnou strukturu správy, mandát a nástroje, které potřebuje k zajištění jednotného uplatňování předpisového rámce. Dalším hlediskem návrhu je sladění struktury a správy sdružení BEREC, jeho fungování, plánování a odpovědnosti se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012, tzv. „společným přístupem“.

Zachování institucionální rovnováhy

Zpravodaj se domnívá, že k institucionálnímu zvratu by mělo docházet pouze tehdy, kdy je to nezbytně nutné. V případě sdružení BEREC má za to, že jeho stávající struktura funguje dobře a umožňuje využívat know-how jednotlivých států na evropské úrovni. To se děje díky skutečnosti, že členové rady regulačních orgánů mají praktické každodenní zkušenosti s regulací telekomunikací ve svých domovských zemích a tyto zkušenosti přinášejí společně do sdružení BEREC, a tím zaručují vysoce účinnou součinnost.

Z tohoto důvodu usiluje návrh zprávy zejména o to, aby rada regulačních orgánů zůstala nezávislým subjektem a nebyla přeměněna v plnohodnotnou agenturu EU. Sdružení BEREC by mělo i nadále zůstat mimo dosah vlivu Komise, aby nebyla narušena stávající institucionální rovnováha.

Oproti Komisi zpravodaj dále navrhuje, aby úloha Evropského parlamentu, pokud jde o jmenování ředitele Úřadu BEREC, zůstala zachována.

Flexibilita a budoucí odolnost

Návrh Komise týkající se nařízení o sdružení BEREC souvisí do jisté míry s dalším návrhem o „kodexu elektronických komunikací“, a oba dokumenty by tudíž měly legislativním postupem procházet zároveň. Zpravodaj se nicméně domnívá, že v této rané fázi není nutné usilovat o jejich úplné sjednocení. Týká se to především nových úkolů, které má kodex sdružení BEREC přidělit. Zpráva dále usiluje o zajištění toho, aby se nařízení nemuselo měnit s každou změnou v právních předpisech EU provedenou s cílem svěřit sdružení BEREC nový úkol. Dlouhý seznam úkolů sdružení BEREC se proto zkracuje a zevšeobecňuje.

Účinnost struktury správy

Návrh zprávy zahrnuje rovněž pozměňovací návrhy, jejichž cílem je zakotvit stávající struktury do právních předpisů EU. Například kontaktní síť, která zastává v současné práci sdružení BEREC významnou úlohu, nemá oficiální status. Podobně zpravodaj oceňuje přínos odborných pracovních skupin a zařazuje je do organizační struktury sdružení BEREC. Další ustanovení, která stanovují pravidla jak pro radu regulačních orgánů sdružení BEREC, tak i pro správní radu Úřadu BEREC, jsou upravená tak, aby odrážela stávající situaci a potřebu kontinuity s menšími zlepšeními, díky nimž budou ještě účinnější.

Zpravodaj se dále domnívá, že řadu návrhů Komise, které mají současnou situaci sladit s tzv. „společným přístupem“, Úřad BEREC přivítá, s výjimkou návrhů, které by vedly k nadměrné administrativní zátěži nebo by udělily neopodstatněné pravomoci Komisi.

Na závěr zpravodaj navrhuje, aby měl Úřad BEREC k vykonávání svých povinností odpovídající počet zaměstnanců, jejichž celkový počet by měl ke konci období 2019–2020 činit 40–45 osob, a aby byla nalezena vhodná rovnováha mezi dočasnými zaměstnanci a externím personálem.

Obecně má tento návrh zprávy představovat jakousi rovnováhu a kompromis mezi nejlepšími aspekty současné struktury a nejlepšími aspekty návrhu Komise, které je třeba zachovat a které, jak zpravodaj pevně věří, poslouží jako základ k nalezení kompromisu v Evropském parlamentu.


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (2.6.2017)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Navrhovatel: Ivan Štefanec

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatel vítá návrh Komise, jehož cílem je aktualizovat v rámci širšího telekomunikačního balíčku nařízení o Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Jednotný trh elektronických komunikací je základem digitální ekonomiky, a proto je zásadní posílit odvětví elektronických komunikací a poskytovat inovační připojení vysoké kvality ve všech odvětvích evropského hospodářství.

Návrh si klade za cíl zlepšit harmonizaci právních předpisů a posílit ustanovení týkající se nezávislosti vnitrostátních regulačních orgánů. Navrhovatel se domnívá, že stávající institucionální uspořádání (nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů na Komisi a dalších orgánech a institucích EU) a zakořenění sdružení BEREC v jeho ustavujících členech (vnitrostátních regulačních orgánech) umožňují sdružení BEREC poskytovat nezávislé odborné poradenství a pokračovat ve spolupráci s jinými orgány a institucemi EU.

Posílení požadavku na nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů by mělo být i v budoucnosti stěžejním prvkem při zajišťování nestranné a předvídatelné právní úpravy. Navrhovatel kromě toho vítá návrh na rozšíření minimálního souboru základních pravomocí, které byly vnitrostátním regulačním orgánům svěřeny. Domnívá se, že omezení nezávislosti sdružení BEREC a vytvoření plně funkční agentury EU by mohlo snížit účinnost a přidanou hodnotu tohoto sdružení a zpomalit rozvoj a šíření harmonizovaných osvědčených postupů.

Z tohoto důvodu se navrhovatel rozhodl zachovat současnou dvouúrovňovou strukturu řízení, sdružení BEREC na jedné straně a na straně druhé úřad BEREC. Považuje to za nejlepší způsob, jak zajistit další zefektivnění činnosti sdružení BEREC a zachovat rovnováhu mezi Komisí, vnitrostátními regulačními orgány a sdružením BEREC. Sdružení BEREC bude i nadále sestávat ze zástupců jednotlivých vnitrostátních regulačních orgánů každého členského státu, což každému z nich umožní aktivně přispívat k činnosti tohoto sdružení. Tak by doplňovalo regulační úkoly, jež na vnitrostátní úrovni plní vnitrostátní regulační orgány. Sdružení BEREC by mělo být plně transparentní a plně zodpovědné příslušným orgánům EU.

Navrhovatel proto do navrhovaného nařízení opět zavedl duální strukturu sdružení BEREC a úřadu BEREC a vymezil odpovídající úkoly a organizační uspořádání každého z těchto subjektů. Návrh stanoviska tudíž zavádí nový článek 2a o zřízení a úlohách úřadu BEREC a nové články 14a až 14d o organizaci úřadu BEREC. Pokud jde o sdružení BEREC i úřad BEREC, navrhovatel zohlednil celou řadu navrhovaných zlepšení Komise, včetně rozšíření pravomocí sdružení BEREC v oblasti regulace.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Sdružení BEREC a Úřad BEREC přispívají kladně k jednotnému uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace. Přesto však mezi členskými státy dosud existují značné rozdíly, co se týká regulační praxe. Struktura správy sdružení BEREC a Úřadu BEREC je mimoto těžkopádná a vede k zbytečné administrativní zátěži. K zajištění zvýšení efektivnosti a synergií, jakož i dalšího přispění k rozvoji vnitřního trhu elektronických komunikací v Unii, jakož i na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho struktury správy zřízením sdružení BEREC jako decentralizované agentury Unie. To odpovídá rovněž potřebě zohlednit významně posílenou úlohu, kterou sdružení BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 531/2012, jež stanoví úkoly sdružení BEREC ve vztahu k roamingu na území Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k otevřenému internetu a roamingu na území Unie, a směrnice, která stanoví značný počet nových úkolů sdružení BEREC, jako je vydávání rozhodnutí a pokynů týkajících se řady témat, podávání zpráv o technických záležitostech, vedení rejstříků a vydávání stanovisek k postupům na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu, jakož i přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru.

(7)  Sdružení BEREC a Úřad BEREC přispívají kladně k jednotnému uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace. Přesto však mezi členskými státy dosud existují značné rozdíly, co se týká regulační praxe. K zajištění zvýšení efektivnosti a synergií, jakož i dalšího přispění k rozvoji vnitřního trhu elektronických komunikací v Unii, jakož i na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení úloh sdružení BEREC a Úřadu BEREC a zdokonalení jejich struktury správy. To odpovídá rovněž potřebě zohlednit významně posílenou úlohu, kterou sdružení BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 531/2012, jež stanoví úkoly sdružení BEREC ve vztahu k roamingu na území Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k otevřenému internetu a roamingu na území Unie, a směrnice, která stanoví značný počet nových úkolů sdružení BEREC, jako je vydávání rozhodnutí a pokynů týkajících se řady témat, podávání zpráv o technických záležitostech, vedení rejstříků a vydávání stanovisek k postupům na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu, jakož i přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Potřeba jednotného uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace ve všech členských státech je zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu elektronických komunikací v celé Unii a na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. Vzhledem k změnám tržního a technologického prostředí, což často zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a dosavadním zkušenostem při zajišťování jednotného uplatňování v oblasti elektronických komunikací je nezbytné navázat na práci sdružení BEREC a Úřadu BEREC a přeměnit je na plnohodnotnou agenturu.

(8)  Potřeba jednotného uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace ve všech členských státech, a to vyrovnaným a nediskriminujícím způsobem, je zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu elektronických komunikací v celé Unii a na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. Vzhledem k změnám tržního a technologického prostředí, což často zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a dosavadním zkušenostem při zajišťování jednotného uplatňování v oblasti elektronických komunikací je nezbytné navázat na práci sdružení BEREC a úřadu BEREC.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Agentura by měla být řízenaprovozována podle zásad společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 (dále jen „společný přístup“)28. Vzhledem k zavedenému obrazu sdružení BEREC a nákladům, které by znamenala změna jeho názvu, by si nová agentura měla ponechat název BEREC.

(9)  Úřad BEREC by měl být řízenprovozován podle zásad společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 (dále jen „společný přístup“)28.

__________________

__________________

28 Společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012.

28 Společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Sdružení BEREC by mělo sloužit také jako fórum pro úvahy, výměnu názorů a poskytování poradenství Evropskému parlamentu, Radě a Komisi v oblasti elektronických komunikací. Sdružení BEREC by tudíž mělo Evropskému parlamentu, Radě a Komisi poskytovat poradenství na základě jejich žádosti nebo z vlastního podnětu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Sdružení BEREC by mělo mít možnost spolupracovat s jinými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie (aniž by byla dotčena jejich úloha), zejména se Skupinou pro politiku rádiového spektra29, Evropskou radou pro ochranu údajů30, skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby31 a Agenturou Evropské unie pro bezpečností sítí a informací32, jakož i se stávajícími výbory (např. Komunikačním výborem a Výborem pro rádiové spektrum). Sdružení BEREC by mělo mít možnost spolupracovat rovněž s příslušnými orgány třetích zemí, zejména regulačními orgány, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací, a/nebo skupinami těchto orgánů, jakož i s mezinárodními organizacemi, je-li to při plnění jeho úkolů nezbytné.

(11)  Sdružení BEREC a Úřad BEREC by měly mít možnost spolupracovat s jinými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie (aniž by byla dotčena jejich úloha), zejména se Skupinou pro politiku rádiového spektra29, Evropskou radou pro ochranu údajů30, skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby31 a Agenturou Evropské unie pro bezpečností sítí a informací32, jakož i se stávajícími výbory (např. Komunikačním výborem a Výborem pro rádiové spektrum). Sdružení BEREC by mělo mít možnost spolupracovat rovněž s příslušnými orgány třetích zemí, zejména regulačními orgány, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací, a/nebo skupinami těchto orgánů, jakož i s mezinárodními organizacemi, je-li to při plnění jeho úkolů nezbytné.

__________________

__________________

29 Rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

29 Rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

30 Zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

30 Zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

31Směrnice [...].

31Směrnice [...].

32 Regulation (EU) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41).

32 Regulation (EU) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V porovnání se situací v minulosti, kdy souběžně fungovaly rada regulačních orgánů i řídící výbor, by existence jedné rady, která určuje obecné zaměření činností sdružení BEREC a rozhoduje o regulačních a provozních, jakož i o administrativních a rozpočtových záležitostech, měla pomoci zvýšit efektivnost, soudržnost a výkonnost agentury. Za tímto účelem by měla správní rada plnit příslušné funkce a měla by se kromě dvou zástupců Komise skládat z vedoucího či jiného člena kolektivního orgánu každého vnitrostátního regulačního orgánu, kteří jsou chráněni požadavky týkajícími se propuštění.

vypouští se

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  V minulosti vykonával pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování místopředseda řídícího výboru Úřadu BEREC. Správní rada nové agentury by měla přenést příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele, který by byl oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby. To by přispělo k účinnému řízení zaměstnanců sdružení BEREC a k zajištění toho, aby se řídící výbor, jakož i předseda a místopředseda mohli soustředit na své funkce.

(13)  V minulosti vykonával pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování místopředseda řídícího výboru Úřadu BEREC. Správní rada nové agentury by měla přenést příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele, který by byl oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby. To by přispělo k účinnému řízení zaměstnanců sdružení BEREC a k zajištění toho, aby se správní rada, jakož i předseda a místopředseda mohli soustředit na své funkce.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  V minulosti bylo funkční období předsedy a místopředsedů rady regulačních orgánů jednoleté. Vzhledem k dodatečným úkolům, které byly sdružení BEREC přiděleny, a nutnosti zajistit roční a víceleté programování činností je nezbytné zajistit, aby předseda a místopředseda měli stálý a dlouhodobý mandát.

(14)  Vzhledem k dodatečným úkolům, které byly sdružení BEREC přiděleny, a nutnosti zajistit roční a víceleté programování činností je nezbytné zajistit, aby předseda a místopředseda měli stálý a dlouhodobý mandát.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Řádná zasedání správní rady by se měla konat alespoň dvakrát ročně. Vzhledem k minulým zkušenostem a posílené úloze sdružení BEREC mohou být případně zapotřebí dodatečná zasedání správní rady.

(15)  Řádná zasedání rady regulačních orgánů by se měla konat alespoň čtyřikrát ročně. Vzhledem k minulým zkušenostem a posílené úloze sdružení BEREC mohou být případně zapotřebí dodatečná zasedání rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Zásadní význam pro náležité fungování nové agentury a plnění úkolů, které byly přiděleny, má úloha výkonného ředitele, který bude právním zástupcem sdružení BEREC. Správní rada by jej měla jmenovat ze seznamu vypracovaného Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení, aby bylo zaručeno důsledné posouzení uchazečů a vysoká míra nezávislosti. V minulosti bylo funkční období správního ředitele Úřadu BEREC tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění stability a provádění dlouhodobé strategie agentury.

(16)  Zásadní význam pro náležité fungování sdružení BEREC a plnění úkolů, které mu byly přiděleny, má úloha ředitele, který bude právním zástupcem Úřadu BEREC. Správní rada by jej měla jmenovat na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení, aby bylo zaručeno důsledné posouzení uchazečů a vysoká míra nezávislosti. V minulosti bylo funkční období správního ředitele Úřadu BEREC tříleté. Je nutné, aby ředitel měl dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění stability a provádění dlouhodobé strategie sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Zkušenosti ukazují, že většina úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána prostřednictvím pracovních skupin, správní rada by proto měla být pověřena zřizováním pracovních skupin a jmenováním jejich členů. K zajištění vyváženého přístupu by pracovní skupiny měli koordinovat a řídit zaměstnanci sdružení BEREC. Předem by měly být vypracovány seznamy způsobilých odborníků, aby bylo zajištěno rychlé zřízení určitých pracovních skupin, zejména pracovních skupin v souvislosti s postupy na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu a přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k lhůtám stanoveným pro tyto postupy.

(17)  Zkušenosti ukazují, že většina úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána prostřednictvím pracovních skupin, rada regulačních orgánů by proto měla být pověřena zřizováním pracovních skupin a jmenováním jejich členů. Předem by měly být vypracovány seznamy způsobilých odborníků, aby bylo zajištěno rychlé zřízení určitých pracovních skupin, zejména pracovních skupin v souvislosti s postupy na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu a přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k lhůtám stanoveným pro tyto postupy.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Jelikož je sdružení BEREC příslušné k přijímání rozhodnutí se závazným účinkem, je nezbytné, aby fyzické nebo právnické osoby, na něž se rozhodnutí sdružení BEREC vztahuje nebo kterých se týká, měly právo podat odvolání odvolacímu senátu, který je součástí agentury, je však nezávislý na její správní a regulační struktuře. Jelikož rozhodnutí vydaná odvolacím senátem mají mít právní účinky vůči třetím osobám, je možno podat Tribunálu žalobu na přezkoumání jejich zákonnosti. V zájmu zajištění jednotných podmínek, pokud jde o jednací řád odvolacího senátu, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201133.

vypouští se

__________________

 

33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Na sdružení BEREC by se mělo vztahovat nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/201334.

(19)  Na Úřad BEREC by se mělo vztahovat nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/201334.

__________________

__________________

34 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

34 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Aby byla zaručena autonomie sdružení BEREC, mělo by mít sdružení vlastní rozpočet, přičemž největší část rozpočtu tvoří v zásadě příspěvek Unie. Financování sdružení BEREC by mělo být schváleno rozpočtovým orgánem, jak je stanoveno v bodě 31 interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení35.

(20)  Aby byla zaručena autonomie Úřadu BEREC, měl by mít úřad vlastní rozpočet, přičemž největší část rozpočtu tvoří v zásadě příspěvek Unie. Financování sdružení BEREC by mělo být schváleno rozpočtovým orgánem, jak je stanoveno v bodě 31 interinstitucionální dohody o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení35.

__________________

__________________

35 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).

35 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Sdružení BEREC by mělo být nezávislé, co se týká provozních a technických záležitostí, a mělo disponovat právní, správní a finanční autonomií. Za tímto účelem je nutné a vhodné, aby bylo sdružení BEREC institucí Unie s právní subjektivitou, která vykonává svěřené pravomoci.

(21)  Úřad BEREC by měl být nezávislý, co se týká provozních a technických záležitostí, a měl by disponovat právní, správní a finanční autonomií.

Pozměňovací návrh     16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Jako decentralizovaná agentura Unie by sdružení BEREC mělo působit v mezích svého mandátu a stávajícího institucionálního rámce. Nemělo by se mít za to, že reprezentuje postoj Unie vůči vnější veřejnosti nebo že zavazuje Unii k právním povinnostem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  V zájmu dalšího rozšíření jednotného uplatňování ustanovení předpisového rámce pro elektronické komunikace v oblasti působnosti sdružení BEREC by možnost účastnit se činnosti nové agentury měly mít i regulační orgány třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací a které uzavřely s Unií dohody za tímto účelem, zejména orgány států EHP/ESVO a kandidátských zemí.

(23)  V zájmu dalšího rozšíření jednotného uplatňování ustanovení předpisového rámce pro elektronické komunikace v oblasti působnosti sdružení BEREC by se činností sdružení BEREC a Úřadu BEREC měly mít možnost účastnit i regulační orgány třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací a které uzavřely s Unií dohody za tímto účelem, zejména orgány států ESVO a kandidátských zemí.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Sdružení BEREC by mělo mít možnost vykonávat ve své oblasti působnosti komunikační činnosti, jež by neměly narušovat plnění hlavních úkolů sdružení BEREC a měly by být prováděny v souladu s příslušnými plány pro sdělování a šíření informací, které přijala správní rada. Obsah a provádění komunikační strategie sdružení BEREC by měly být soudržné, relevantní a koordinované se strategiemi a činnostmi Komise a ostatních orgánů s cílem zohlednit širší obraz Unie.

(24)  Sdružení BEREC a Úřad BEREC by měly mít možnost vykonávat ve své oblasti působnosti komunikační činnosti, jež by neměly narušovat plnění hlavních úkolů sdružení BEREC ani Úřadu BEREC a měly by být prováděny v souladu s příslušnými plány pro sdělování a šíření informací, které přijala správní rada. Obsah a provádění komunikační strategie sdružení BEREC a Úřadu BEREC by měly být soudržné a relevantní se strategiemi a činnostmi Komise a ostatních orgánů s cílem zohlednit širší obraz Unie.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Za účelem účinného plnění svých úkolů by mělo být sdružení BEREC oprávněno vyžádat si od Komise, od vnitrostátních regulačních orgánů a v krajním případě od ostatních orgánů a podniků veškeré potřebné informace. Žádosti o informace by měly být přiměřené a neměly by adresáty neúnosně zatěžovat. Vnitrostátní regulační orgány, které mají k trhům elektronických komunikací nejblíže, by měly spolupracovat se sdružením BEREC a poskytovat mu včasné a přesné informace, aby bylo zajištěno, že sdružení BEREC je schopno plnit svůj mandát. Sdružení BEREC by mělo rovněž sdílet s Komisí a vnitrostátními regulačními orgány potřebné informace, a to na základě zásady loajální spolupráce.

(25)  Za účelem účinného plnění svých úkolů by měly být sdružení BEREC a Úřad BEREC oprávněny vyžádat si od Komise, od vnitrostátních regulačních orgánů a v krajním případě od ostatních orgánů a podniků veškeré potřebné informace. Žádosti o informace by měly být přiměřené a neměly by adresáty neúnosně zatěžovat. Vnitrostátní regulační orgány, které mají k trhům elektronických komunikací nejblíže, by měly spolupracovat se sdružením BEREC a Úřadem BEREC a poskytovat jim včasné a přesné informace, aby sdružení BEREC a Úřad BEREC byly schopny plnit svůj mandát. Sdružení BEREC a Úřad BEREC by měly rovněž sdílet s Komisí a vnitrostátními regulačními orgány potřebné informace, a to na základě zásady loajální spolupráce.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Nástupcem Úřadu BEREC, který byl zřízen nařízením (ES) č. 1211/2009 jako subjekt Společenství s právní subjektivitou, je sdružení BEREC, pokud jde o veškeré vlastnictví, dohody, právní závazky, pracovní smlouvy, finanční závazky a odpovědnost. Sdružení BEREC by mělo převzít zaměstnance Úřadu BEREC, jejichž práva a povinnosti by neměly být dotčeny,

(28)  Nástupcem úřadu, který byl zřízen nařízením (ES) č. 1211/2009 jako subjekt Společenství s právní subjektivitou, je Úřad BEREC, pokud jde o veškeré vlastnictví, dohody, právní závazky, pracovní smlouvy, finanční závazky a odpovědnost. Úřad BEREC by měl převzít zaměstnance úřadu, jejichž práva a povinnosti by neměly být dotčeny,

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 1

Článek 1

Zřízení a cíle

Zřízení a cíle sdružení BEREC

1.  Zřizuje se Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „sdružení BEREC“).

1.  Zřizuje se Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „sdružení BEREC“).

2  Sdružení BEREC působí v oblasti působnosti směrnice [...], směrnice 2002/58/ES, nařízení (ES) č. 531/2012, nařízení (EU) 2015/2120 a rozhodnutí 243/2012/EU36 (program politiky rádiového spektra).

2.  Sdružení BEREC působí v oblasti působnosti směrnice [...], směrnice 2002/58/ES, nařízení (ES) č. 531/2012, nařízení (EU) 2015/2120 a rozhodnutí č. 243/2012/EU36 (program politiky rádiového spektra) a jakéhokoli dalšího aktu Unie, kterým se mu svěřují úkoly a pravomoci.

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené ve zmíněných směrnicích, nařízeních a rozhodnutí.

3.  Sdružení BEREC sleduje tytéž cíle jako vnitrostátní regulační orgány, na něž se odkazuje v článku 3 směrnice. Sdružení BEREC zejména zajišťuje jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace v oblasti působnosti uvedené v odstavci 2, a přispívá takrozvoji vnitřního trhu. Sdružení BEREC podporuje rovněž přístup k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie.

3.  Hlavním cílem sdružení BEREC je přispívat k rozvoji a lepšímu fungování vnitřního trhu sítí a služeb elektronických komunikací tak, že zajišťuje jednotné uplatňování předpisového rámce Unie pro elektronické komunikace v oblasti působnosti uvedené v odstavci 2. Sdružení BEREC ve spolupráci s vnitrostátními regulačními orgány přispívácílům uvedeným v článku 3 směrnice [...] a zejména podporuje přístup k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie.

 

3a.  Sdružení BEREC vykonává úkoly nezávisle, nestranně a transparentně. Vychází z odborných znalostí vnitrostátních regulačních orgánů.

 

3b.  Každý členský stát zajistí, aby jeho vnitrostátní regulační orgány byly vybaveny odpovídajícími finančními a lidskými zdroji nezbytnými k zapojení se do činností sdružení BEREC.

__________________

__________________

36 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

36 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2

Článek 2

Úkoly

Úkoly sdružení BEREC

1.  Úkolem sdružení BEREC je:

1.  Úkolem sdružení BEREC je:

a)  napomáhat a radit Komisi a vnitrostátním regulačním orgánům a spolupracovat s nimi, a to na žádost či z vlastního podnětu, pokud jde o jakékoli technické záležitosti spadající do jeho mandátu, a na žádost napomáhat a radit Evropskému parlamentu a Radě;

a)  napomáhat a radit vnitrostátním regulačním orgánům a Komisi a spolupracovat s nimi, a to na žádost či z vlastního podnětu, pokud jde o jakékoli technické záležitosti spadající do jeho mandátu, a na žádost nebo z vlastního podnětu poskytovat stanoviska či doporučení Evropskému parlamentu, RaděKomisi k jakýmkoli záležitostem v mezích jeho působnosti;

 

aa)  podporovat spolupráci mezi jednotlivými vnitrostátními regulačními orgány a mezi těmito orgány a Komisí;

 

ab)  vydávat pro vnitrostátní regulační orgány doporučení a osvědčené postupy ohledně veškerých technických záležitostí spadajících do jeho mandátu s cílem podporovat jednotné uplatňování;

b)  vydávat rozhodnutí týkající se:

b)  vydávat rozhodnutí v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice;

  vymezení nadnárodních trhů v souladu s článkem 63 směrnice,

 

  šablony obsahu smlouvy v souladu s článkem 95 směrnice;

 

c)  vypracovat ekonomický model s cílem napomoci Komisi při stanovování maximálních sazeb za ukončení volání v Unii v souladu s článkem 73 směrnice;

c)  vypracovat ekonomický model s cílem napomoci Komisi při stanovování maximálních sazeb za ukončení volání v Unii v souladu s článkem 73 směrnice;

d)  vydávat stanoviska uvedená ve směrnici a nařízení (EU) č. 531/2012, zejména:

d)  vydávat stanoviska uvedená ve směrnici a nařízení (EU) č. 531/2012;

  k řešení přeshraničních sporů v souladu s článkem 27 směrnice,

 

  k návrhům vnitrostátních opatření v souvislosti s postupy na vnitřním trhu za účelem regulace trhu v souladu s články 32, 33 a 66 směrnice,

 

  k návrhům vnitrostátních opatření v souvislosti s postupy na vnitřním trhu za účelem vzájemného hodnocení rádiového spektra v souladu s článkem 35 směrnice,

 

  k návrhům rozhodnutí a doporučení týkajících se harmonizace v souladu s článkem 38 směrnice;

 

e)  vydávat pokyny uvedené ve směrnici, nařízení (EU) č. 531/2012 a nařízení (EU) 2015/2120:

e)  vydávat pokyny uvedené ve směrnici, nařízení (EU) č. 531/2012 a nařízení (EU) 2015/2120;

  pro plnění povinností vnitrostátních regulačních orgánů, co se týká geografických průzkumů v souladu s článkem 22 směrnice,

 

  ke společným přístupům k určení koncového bodu sítě v různých topologiích sítí v souladu s článkem 59 směrnice,

 

  ke společným přístupům k uspokojování nadnárodní poptávky koncových uživatelů v souladu s článkem 64 směrnice,

 

  k minimálním kritériím pro referenční nabídku v souladu s článkem 67 směrnice,

 

  k technickým údajům o nákladovém modelu, který mají vnitrostátní regulační orgány uplatňovat při stanovení maximálních symetrických sazeb za ukončení volání v souladu s článkem 73 směrnice,

 

  ke společným kritériím pro posuzování schopnosti řídit číslovací zdroje a riziko vyčerpání číslovacích zdrojů v souladu s článkem 87 směrnice,

 

  k příslušným parametrům kvality služby a použitelným metodám měření v souladu s článkem 97 směrnice,

 

  k plnění povinností vnitrostátních regulačních orgánů, co se týká přístupu k otevřenému internetu, v souladu s článkem 5 nařízení (EU) 2015/2120,

 

  k velkoobchodnímu roamingovému přístupu v souladu s článkem 3 nařízení (EU) č. 531/2012.

 

 

ea)  sledovat a koordinovat činnost vnitrostátních regulačních orgánů při uplatňování nařízení (EU) č. 531/2012, zejména co se týká poskytování regulovaných roamingových služeb za vnitrostátní ceny v zájmu koncových uživatelů, vývoje maloobchodních a velkoobchodních cen za roamingové služby a transparentnosti a srovnatelnosti tarifů, a podle potřeby vydávat doporučení pro Komisi;

 

eb)  podávat zprávy o technických záležitostech spadajících do oblasti působnosti sdružení BEREC;

2.  Sdružení BEREC plní rovněž tyto úkoly:

2.  Sdružení BEREC plní rovněž jiné úkoly, kterými bylo pověřeno právními akty Unie, zejména směrnicí, nařízením (EU) č. 531/2012 a nařízením (EU) 2015/2120.

a)  sleduje a koordinuje činnost vnitrostátních regulačních orgánů při uplatňování nařízení (EU) č. 531/2012, zejména co se týká poskytování regulovaných roamingových služeb za vnitrostátní ceny v zájmu koncových uživatelů;

 

b)  podává zprávy o technických záležitostech spadajících do jeho oblasti působnosti, zejména:

 

  o uplatňování stanovisek a pokynů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. d) a e) v praxi,

 

  o úrovni interoperability mezi službami interpersonální komunikace, ohrožení účinného přístupu k službám tísňového volání nebo spojení od koncového bodu ke koncovému bodu mezi koncovými uživateli v souladu s článkem 59 směrnice,

 

  o vývoji maloobchodních a velkoobchodních cen za roamingové služby a o transparentnosti a srovnatelnosti tarifů v souladu s článkem 19 nařízení (EU) č. 531/2012,

 

  o výsledcích výročních zpráv, které poskytnou vnitrostátní regulační orgány v souladu s článkem 5 nařízení (EU) 2015/2120, a to zveřejněním výroční souhrnné zprávy;

 

d)  vede rejstřík:

 

  podniků zajišťujících sítě nebo poskytujících služby elektronických komunikací v souladu s článkem 12 směrnice. Sdružení BEREC vydává rovněž standardizovaná prohlášení o oznámeních podniků v souladu s článkem 14 směrnice,

 

  čísel s právem na extrateritoriální používání v souladu s článkem 87 směrnice;

 

e)  plní ostatní úkoly, kterými byl pověřen právními akty Unie, zejména směrnicí, nařízením (EU) č. 531/2012 a nařízením (EU) 2015/2120.

 

 

2a.  Na základě odůvodněné žádosti Komise může sdružení BEREC jednomyslně rozhodnout, že bude vykonávat i další konkrétní úkoly, které jsou nezbytné pro to, aby plnilo svou úlohu podle čl. 1 odst. 2.

3.  Aniž by bylo dotčeno dodržování příslušných právních předpisů Unie, plní vnitrostátní regulační orgány veškerá rozhodnutí a zohledňují co nejvíce veškerá stanoviska, pokyny, doporučení a osvědčené postupy přijaté sdružením BEREC s cílem zajistit jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace v oblasti působnosti uvedené v čl. 1 odst. 2.

3.  Aniž by bylo dotčeno dodržování příslušných právních předpisů Unie, plní vnitrostátní regulační orgány veškerá rozhodnutí a zohledňují co nejvíce veškerá stanoviska, pokyny, doporučení a osvědčené postupy přijaté sdružením BEREC s cílem zajistit jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace v oblasti působnosti uvedené v čl. 1 odst. 2.

4.  Je-li to nezbytné k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení a plnění jeho úkolů, může sdružení BEREC spolupracovat s příslušnými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi v souladu s článkem 26.

4.  Je-li to nezbytné k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení a plnění jeho úkolů, může sdružení BEREC spolupracovat s příslušnými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi v souladu s článkem 26.

 

4a.  Sdružení BEREC může při přípravě svých rozhodnutí, zpráv či jiných typů výstupů konzultovat příslušné zúčastněné strany. Aniž by byl dotčen článek 28, hlavní výsledky těchto konzultací budou zveřejněny.

 

 

4b.   Aniž by byl dotčen článek 27, sdružení BEREC poskytne relevantní informace spojené s výsledky jeho práce k dispozici veřejnosti a zúčastněným stranám tak, aby byly snadno přístupné.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 2a

 

Zřízení a úkoly Úřadu BEREC

 

1.   Úřad BEREC se tímto zřizuje jako instituce Unie. Má právní subjektivitu.

 

2.   V každém členském státě má Úřad BEREC tu nejširší způsobilost k právním úkonům, jakou právo daného členského státu přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

 

3.   Úřad BEREC řídí jeho ředitel.

 

4.   Na základě pokynů rady regulačních orgánů plní Úřad BEREC zejména tyto úkoly:

 

a)  poskytuje sdružení BEREC odbornou a administrativní podporu;

 

b)  shromažďuje údaje od vnitrostátních regulačních orgánů, provádí výměnu těchto údajů a předává je podle úlohy a úkolů stanovených v článcích 2 a 5;

 

c)  v souladu s článkem 2 šíří osvědčené regulační postupy mezi vnitrostátními regulačními orgány;

 

d)  poskytuje předsedovi podporu při přípravě práce rady regulačních orgánů;

 

e)  poskytuje podporu za účelem zajištění řádného fungování pracovních skupin.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Kapitola II – podnadpis A (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

A.  Organizace sdružení BEREC

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní a řídicí struktura

Organizace sdružení BEREC

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní a řídicí struktura sdružení BEREC se skládá ze

1.  Organizační struktura sdružení BEREC se skládá ze

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  správní rady, která plní funkce stanovené v článku 5,

  a rady regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  výkonného ředitele, který plní povinnosti stanovené v článku 9,

vypouští se

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

  a odvolacího senátu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Kapitola II – oddíl 1 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada

RADA REGULAČNÍCH ORGÁNŮ

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Složení správní rady

Složení rady regulačních orgánů

1.  Správní rada je složena z jednoho zástupce každého členského státu a dvou zástupců Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo. Každý vnitrostátní regulační orgán odpovídá za navržení příslušného zástupce, kterým je vedoucí nebo členové kolektivního orgánu vnitrostátního regulačního orgánu.

1.  Rada regulačních orgánů je složena z jednoho zástupce každého členského státu, přičemž každý má hlasovací právo, a jednoho zástupce Komise bez hlasovacího práva. Každý vnitrostátní regulační orgán odpovídá za navržení zástupce, kterým je vedoucí nebo členové kolektivního orgánu vnitrostátního regulačního orgánu primárně odpovědní za dohled nad běžným fungováním trhů sítí a služeb elektronických komunikací.

V členských státech, v nichž je podle směrnice zodpovědný více než jeden vnitrostátní regulační orgán, se tyto orgány dohodnou na společném zástupci a je zajištěna potřebná koordinace mezi vnitrostátními regulačními orgány.

V členských státech, v nichž je podle směrnice zodpovědný více než jeden vnitrostátní regulační orgán, se tyto orgány dohodnou na společném zástupci a je zajištěna potřebná koordinace mezi vnitrostátními regulačními orgány.

2.  Každý člen správní rady má náhradníka. Náhradník zastupuje řádného člena v jeho nepřítomnosti. Každý vnitrostátní regulační orgán odpovídá za navržení náhradníka, kterým může být vedoucí, členové kolektivního orgánu a zaměstnanci vnitrostátního regulačního orgánu.

2.  Každý člen rady regulačních orgánů má náhradníka. Náhradník zastupuje řádného člena v jeho nepřítomnosti. Každý vnitrostátní regulační orgán odpovídá za navržení náhradníka na náležitě vysoké úrovni.

3.  Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí problematiky elektronických komunikací a s ohledem na své schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Všechny strany zastoupené ve správní radě se snaží omezit obměnu svých zástupců, aby se zajistila kontinuita její práce. Všechny strany usilují o vyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě.

3.  Členové rady regulačních orgánů a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí problematiky elektronických komunikací a s ohledem na své schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. Všechny strany zastoupené v radě regulačních orgánů se snaží omezit obměnu svých zástupců, aby se zajistila kontinuita její práce. Všechny strany usilují o vyvážené zastoupení žen a mužů v radě regulačních orgánů.

 

3a.  Členové rady regulačních orgánů a jejich náhradníci nevyhledávají ani nepřijímají pokyny od žádné vlády, instituce, osoby či orgánu.

 

3b.  Rada regulačních orgánů může přizvat zástupce na vysoké úrovni z Kontrolního úřadu ESVO a z regulačních orgánů třetích zemí a rovněž každou další osobu, jejíž názor by mohl být zajímavý, aby se jako pozorovatelé trvale nebo ad-hoc účastnili jejích schůzí.

4.  Funkční období řádných členů a jejich náhradníků je čtyřleté. Toto období lze prodloužit.

 

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Funkce správní rady

Úkoly rady regulačních orgánů

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Rada regulačních orgánů plní úkoly sdružení BEREC stanovené v článku 2 a přijímá veškerá rozhodnutí vztahující se k výkonu jeho činností.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Správní rada:

1.  Rada regulačních orgánů:

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  schvaluje dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem roční rozpočet sdružení BEREC a vykonává další funkce v souvislosti s rozpočtem sdružení BEREC podle kapitoly III;

vypouští se

Pozměňovací návrh     36

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  schvaluje a posuzuje souhrnnou výroční zprávu o činnosti sdružení BEREC a zasílá zprávu i své hodnocení do 1. července každého roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. Souhrnná výroční zpráva o činnosti se zveřejní;

c)  schvaluje a posuzuje souhrnnou výroční zprávu o činnosti sdružení BEREC a zasílá zprávu i své hodnocení do 1. července každého roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. Výroční zprávu o činnosti sdružení BEREC předloží Parlamentu a Radě ředitel na veřejném zasedání. Souhrnná výroční zpráva o činnosti se zveřejní;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  přijímá finanční předpisy platné pro sdružení BEREC v souladu s článkem 20;

vypouští se

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  přijímá strategii proti podvodům, jež odpovídá riziku podvodů, přičemž se zohlední náklady a přínosy opatření, jež mají být provedena;

vypouští se

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);

vypouští se

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů, jak je uvedeno v článku 31, rovněž s ohledem na členy odvolacího senátu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  na základě analýzy potřeb přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro sdělování a šíření informací uvedené v článku 27;

vypouští se

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  přijímá svůj jednací řád;

i)  přijímá a zveřejňuje svůj jednací řád. Jednací řád podrobně stanoví postup při hlasování, včetně podmínek, za kterých smí jeden člen jednat jménem jiného člena, pravidla pro usnášeníschopnost a lhůty pro oznamování konání zasedání. Tento jednací řád také zajistí, aby členové rady regulačních orgánů vždy dostávali úplný pořad jednání a předlohy návrhů v předstihu před každým zasedáním, a měli tak možnost navrhovat změny před hlasováním. Jednací řád rovněž může mimo jiné stanovit postupy pro hlasování v naléhavých případech;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  v souladu s odstavcem 2 vykonává ve vztahu k zaměstnancům sdružení BEREC pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy37 („pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);

vypouští se

__________________

 

37 Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství a kterým se zavádějí zvláštní opatření dočasně použitelná na úředníky Komise (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k)  přijímá prováděcí pravidla k provedení služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců v souladu s článkem 110 služebního řádu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m)  jmenuje výkonného ředitele a podle okolností prodlužuje jeho funkční období nebo jej odvolává z funkce v souladu s článkem 22;

vypouští se

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n)  na základě služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců jmenuje účetního, který je při plnění svých povinností naprosto nezávislý. Sdružení BEREC může účetním sdružení BEREC jmenovat účetního Komise;

vypouští se

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o)  jmenuje členy odvolacího senátu;

vypouští se

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. p

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p)  přijímá veškerá rozhodnutí o zřízení vnitřních struktur sdružení BEREC a o jejich případných změnách, a to s ohledem na potřeby činnosti sdružení BEREC a na řádné rozpočtové řízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Rada regulačních orgánů přijímá jménem sdružení BEREC v souladu s článkem 27 zvláštní opatření týkající se práva na přístup k dokumentům, které má v držení sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada přijme podle článku 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Výkonný ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.

vypouští se

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může správní rada rozhodnout o dočasném pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby a vykonávat je sama, nebo je případně přenést na jednoho ze svých členů nebo na zaměstnance, pokud tento zaměstnanec není zároveň výkonným ředitelem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

Článek 6

Předseda a místopředseda správní rady

Předseda a místopředseda rady regulačních orgánů

1.  Správní rada volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů, kteří mají hlasovací právo a kteří zastupují členské státy. Předseda a místopředseda jsou voleni dvoutřetinovou většinou členů správní rady, kteří mají hlasovací právo.

1.  Rada regulačních orgánů volí předsedu a místopředsedu z řad svých členů, kteří mají hlasovací právo a kteří zastupují členské státy.

2.  Nemůže-li předseda plnit své povinnosti, jeho místo automaticky zaujme místopředseda.

2.  Nemůže-li předseda plnit své povinnosti, jeho místo automaticky zaujme místopředseda.

3.  Funkční období předsedy a místopředsedy je čtyřleté s výjimkou prvního funkčního období místopředsedy zvoleného po vstupu tohoto nařízení v platnost, které je dvouleté. Toto období lze jednou prodloužit.

3.  Funkční období předsedy je čtyřleté a funkční období místopředsedy je dvouleté. Toto období lze jednou prodloužit.

 

3a.  V zájmu zajištění kontinuální činnosti rady regulačních orgánů musí zvolený předseda, kdykoli to bude možné, působit ještě před svým zvolením nejméně rok ve funkci místopředsedy.

 

3b.  Aniž je dotčena úloha rady regulačních orgánů, pokud jde o její úkoly, předseda a místopředseda jednají při plnění svých povinností nezávisle a nesmějí vyhledávat ani přijímat pokyny od žádné vlády, vnitrostátního regulačního orgánu, instituce, osoby nebo subjektu.

 

3c.  Předseda či místopředseda podávají Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávy o plnění svých povinností a o plnění úkolů sdružení BEREC. Rada může předsedu nebo místopředsedu vyzvat, aby o plnění svých povinností a o plnění úkolů sdružení BEREC předložili zprávu.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 7 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zasedání správní rady

Plenární zasedání a pravidla hlasování rady regulačních orgánů

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  1. Zasedání správní rady svolává předseda.

1.  Plenární zasedání rady regulačních orgánů svolává předseda a jako řádná zasedání se konají alespoň čtyřikrát ročně. Mimořádná zasedání se svolávají rovněž z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost alespoň třetiny členů rady regulačních orgánů. Pořad jednání stanoví předseda a zveřejní jej.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výkonný ředitel sdružení BEREC se účastní jednání, avšak bez hlasovacího práva.

2.  Ředitel Úřadu BEREC se účastní plenárních zasedání rady regulačních orgánů, ovšem nemá hlasovací právo.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Řádná zasedání správní rady se konají alespoň dvakrát ročně. Správní rada se schází rovněž z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost alespoň třetiny svých členů.

vypouští se

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Správní rada může k účasti na zasedání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž názor může být relevantní.

4.  Rada regulačních orgánů může k účasti na zasedání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž názor může být relevantní.

Pozměňovací návrh     58

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Je-li to zapotřebí za účelem ochrany nezávislosti sdružení BEREC nebo zabránění střetům zájmů, mohou předseda a místopředseda určit bod(y) na pořadu jednání, jejichž projednávání na plenárním zasedání se pozorovatelé nezúčastní.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Nestanoví-li toto nařízení, směrnice nebo jiné právní akty Unie jinak, usnáší se rada regulačních orgánů dvoutřetinovou většinou svých členů. Každý člen nebo náhradní člen má jeden hlas. Rozhodnutí rady regulačních orgánů se zveřejňují a uvedou se v nich výhrady vnitrostátních regulačních orgánů, pokud o to dotčený orgán požádá.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členům správní rady a jejich náhradníkům mohou být v souladu s jednacím řádem nápomocni poradci nebo odborníci.

vypouští se

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Sekretariát pro správní radu zajišťuje sdružení BEREC.

6.  Sekretariát pro radu regulačních orgánů zajišťuje Úřad BEREC.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

vypouští se

Pravidla hlasování ve správní radě

 

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 22 odst. 8, přijímá správní rada rozhodnutí většinou členů, kteří mají hlasovací právo.

 

2.   Každý člen s hlasovacím právem má jeden hlas. V nepřítomnosti člena s hlasovacím právem je k výkonu hlasovacího práva oprávněn jeho náhradník.

 

3.   Předseda se hlasování účastní.

 

4.   Výkonný ředitel se hlasování neúčastní.

 

5.   Jednací řád správní rady stanoví podrobnější pravidla hlasování, zejména podmínky, za nichž může člen zastupovat jiného člena.

 

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Kaptitola II – oddíl 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li to odůvodněné, a zejména za účelem provádění pracovního programu sdružení BEREC, může správní rada zřídit potřebné pracovní skupiny.

1.  Je-li to odůvodněné, a zejména za účelem provádění ročního pracovního programu sdružení BEREC a zpracování prvotních návrhů dokumentů sdružení BEREC, může rada regulačních orgánů zřídit potřebné pracovní skupiny.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada jmenuje členy pracovních skupin, kterých se mohou účastnit odborníci z vnitrostátních regulačních orgánů, Komise, zaměstnanci sdružení BEREC a vnitrostátní regulační orgány třetích zemí, které se účastní činnosti sdružení BEREC.

Rada regulačních orgánů jmenuje členy pracovních skupin, kterých se mohou účastnit odborníci z vnitrostátních regulačních orgánů, Komise, Úřad BEREC a vnitrostátní regulační orgány třetích zemí, které se účastní činnosti sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Je-li to zapotřebí za účelem ochrany nezávislosti sdružení BEREC nebo zabránění střetům zájmů, může předseda nebo místopředseda určit bod(y) na pořadu jednání, jejichž projednávání na schůzích pracovních skupin se odborníci z Komise nebo vnitrostátních regulačních orgánů třetích zemí nezúčastní.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě pracovních skupin, které jsou zřízeny za účelem plnění úkolů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. d) třetí odrážce, jsou jejich členové jmenováni ze seznamů způsobilých odborníků poskytnutých vnitrostátními regulačními orgány, Komisí a výkonným ředitelem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě pracovních skupin, které jsou zřízeny za účelem plnění úkolů uvedených v čl. 2 odst. 1 písm. d) druhé odrážce, jsou jejich členové jmenováni výhradně ze seznamů způsobilých odborníků poskytnutých vnitrostátními regulačními orgány a výkonným ředitelem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada může v konkrétních případech jednotlivé odborníky uznané jako kompetentní v příslušné oblasti vyzvat k účasti v pracovních skupinách, je-li to nezbytné.

Rada regulačních orgánů může v konkrétních případech jednotlivé odborníky uznané jako kompetentní v příslušné oblasti vyzvat k účasti v pracovních skupinách, je-li to nezbytné.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Předsedu nebo spolupředsedy jmenuje rada regulačních orgánů z řad členů pracovních skupin.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pracovní skupiny koordinuje a řídí zaměstnanec sdružení BEREC, který je určen v souladu s jednacím řádem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Správní rada přijme svůj jednací řád, který stanoví praktická opatření pro fungování pracovních skupin.

4.  Rada regulačních orgánů přijme svůj jednací řád, který stanoví praktická opatření pro fungování pracovních skupin.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Sdružení BEREC poskytuje pracovním skupinám podporu.

5.  Úřad BEREC poskytuje pracovním skupinám podporu. Jeden zaměstnanec Úřadu BEREC asistuje předsedovi nebo místopředsedovi a zajišťuje odborné a administrativní podpůrné služby pro pracovní skupiny.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Kaptiola II – oddíl 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Kaptiola II – podnadpis B (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

B.  Organizace Úřadu BEREC

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Správní a řídicí struktura

 

Správní a řídicí struktura Úřadu BEREC zahrnuje:

 

a)   správní radu, která plní funkce stanovené v článku 14c;

 

b)   ředitele, který vykonává své povinnosti stanovené v článku 14d;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Kapitola II – oddíl 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ODDÍL 4 a – SPRÁVNÍ RADA

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Článek 14 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14b

 

Složení správní rady

 

1.   Správní rada je složena z jednoho zástupce každého členského státu a jednoho zástupce Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo. Každý vnitrostátní regulační orgán odpovídá za jmenování příslušného zástupce, kterým je vedoucí nebo jiný vysoký představitel vnitrostátního regulačního orgánu.

 

V členských státech, v nichž je podle směrnice zodpovědný více než jeden vnitrostátní regulační orgán, se tyto orgány dohodnou na společném zástupci a je zajištěna potřebná koordinace mezi vnitrostátními regulačními orgány.

 

2.   Každý člen správní rady má náhradníka. Náhradník zastupuje řádného člena v jeho nepřítomnosti. Každý vnitrostátní regulační orgán odpovídá za navržení náhradníka, kterým může být vedoucí, členové kolektivního orgánu a zaměstnanci vnitrostátního regulačního orgánu.

 

3.   Členové správní rady a jejich náhradníci jsou jmenováni na základě svých znalostí problematiky elektronických komunikací a s ohledem na své schopnosti v oblasti řízení, správy a rozpočtu. V zájmu kontinuity práce správní rady se všechny strany zastoupené v této radě snaží omezit obměnu svých zástupců. Všechny strany usilují o vyvážené zastoupení žen a mužů ve správní radě.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Článek 14 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14c

 

Funkce správní rady

 

1.   Správní rada:

 

a)   v rámci jednotného programového dokumentu přijímá roční pracovní program Úřadu BEREC;

 

b)   dává pokyny řediteli týkající se plnění jeho úkolů;

 

c)   schvaluje dvoutřetinovou většinou svých členů s hlasovacím právem roční rozpočet Úřadu BEREC a vykonává další funkce v souvislosti s rozpočtem tohoto úřadu podle kapitoly III;

 

d)   přijímá finanční předpisy platné pro sdružení BEREC v souladu s článkem 20;

 

e)   přijímá strategii proti podvodům, jež odpovídá riziku podvodů, přičemž se zohlední náklady a přínosy opatření, jež mají být provedena;

 

f)   přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích z interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i z vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF);

 

g)   na základě analýzy potřeb přijímá a pravidelně aktualizuje plány pro sdělování a šíření informací uvedené v článku 27;

 

h)   přijímá svůj jednací řád;

 

i)   v souladu s odstavcem 2 vykonává ve vztahu k zaměstnancům Úřadu BEREC pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvy (pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování);

 

j)   přijímá prováděcí pravidla k provedení služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců v souladu s článkem 110 služebního řádu;

 

k)   jmenuje ředitele a podle okolností prodlužuje jeho funkční období nebo jej odvolává z funkce v souladu s článkem 22;

 

l)   jmenuje účetního, na něhož se vztahuje služební řád a pracovní řád ostatních zaměstnanců a který je při výkonu svých povinností zcela nezávislý a kterým může být účetní Komise;

 

m)  přijímá veškerá rozhodnutí o zřízení vnitřních struktur Úřadu BEREC a o jejich případných změnách, a to s ohledem na potřeby činnosti tohoto úřadu a na řádné rozpočtové řízení.

 

Články 6 a 7 se použijí obdobně.

 

2.   Správní rada přijme podle článku 110 služebního řádu rozhodnutí na základě čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, kterým přenese příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a kterým stanoví podmínky, za nichž může být toto přenesení pravomocí pozastaveno. Ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.

 

Vyžadují-li to zvláštní okolnosti, může správní rada rozhodnout o dočasném pozastavení přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na ředitele a pravomocí jím přenesených na další osoby a vykonávat je sama, nebo je případně přenést na jednoho ze svých členů nebo na zaměstnance, pokud tento zaměstnanec není zároveň ředitelem.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Kapitola II – oddíl 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ODDÍL 4b – ŘEDITEL

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Článek 14 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14d

 

Povinnosti ředitele

 

1.  Úřad BEREC řídí ředitel. Ředitel se zodpovídá správní radě.

 

2.  Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a správní rady, jedná ředitel při plnění svých úkolů nezávisle a nesmí požadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády, vnitrostátního regulačního orgánu, instituce, osoby nebo subjektu.

 

3.  Ředitel podává Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávy o plnění úkolů. Ředitele může vyzvat Rada, aby o plnění svých úkolů předložil zprávu.

 

4.  Ředitel je právním zástupcem Úřadu BEREC.

 

5.  Za plnění úkolů Úřadu BEREC je odpovědný ředitel a postupuje podle pokynů správní rady. Ředitel odpovídá zejména za:

 

a)  každodenní správu Úřadu BEREC;

 

aa)  pomoc s přípravou programu rady regulačních orgánů, správní rady a pracovních skupin;

 

b)  provádění rozhodnutí přijatých radou regulačních orgánů a správní radou;

 

c)  vypracování jednotného programového dokumentu a jeho předložení radě regulačních orgánů;

 

d)  napomáhání s realizací jednotného programového dokumentu dle pokynů rady regulačních orgánů, zejména s realizací ročního pracovního programu Úřadu BEREC; podávání zpráv o jeho realizaci radě regulačních orgánů;

 

e)  vypracování souhrnné výroční zprávy o činnosti sdružení BEREC dle pokynů rady regulačních orgánů a její předložení radě regulačních orgánů k posouzení a schválení;

 

f)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení a na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a vypracování zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě;

 

g)   ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoli jiným protiprávním činnostem prováděním účinných kontrol a zpětným získáním neoprávněně vyplacených částek v případech, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti, a případně zaváděním účinných, přiměřených a odrazujících správních opatření, včetně ukládání peněžitých sankcí;

 

h)  vypracování strategie Úřadu BEREC pro boj proti podvodům a její předložení správní radě ke schválení;

 

i)  přípravu návrhu finančních předpisů platných pro Úřad BEREC;

 

j)  přípravu návrhu odhadu příjmů a výdajů Úřadu BEREC a plnění jeho rozpočtu.

 

6.  Ředitel dále odpovídá za rozhodování o tom, zda je pro účinné a účelné plnění úkolů Úřadu BEREC nezbytné zřídit v jednom nebo více členských státech jeden či více místních úřadů. Před zřízením takového místního úřadu musí ředitel požádat Komisi, správní radu a dotyčný členský stát o souhlas. Rozhodnutím o zřízení místního úřadu se určí rozsah činností, jež mají být v úřadu prováděny, a to způsobem, který zabrání zbytečným nákladům a zdvojování administrativních funkcí Úřadu BEREC.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý rok vypracuje výkonný ředitel návrh programového dokumentu, který obsahuje roční a víceleté programování (dále jen „jednotný programový dokument“) v souladu s článkem 32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, přičemž zohlední pokyny stanovené Komisí38.

Každý rok vypracuje ředitel návrh programového dokumentu, který obsahuje roční a víceleté programování (dále jen „jednotný programový dokument“) v souladu s článkem 32 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013, přičemž zohlední pokyny stanovené Komisí38.

__________________

__________________

38 Sdělení Komise o pokynech týkajících se programového dokumentu pro decentralizované agentury a šablony pro souhrnnou výroční zprávu o činnosti pro decentralizované agentury (C(2014) 9641).

38 Sdělení Komise o pokynech týkajících se programového dokumentu pro decentralizované agentury a šablony pro souhrnnou výroční zprávu o činnosti pro decentralizované agentury (C(2014) 9641).

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada do 31. ledna přijme návrh jednotného programového dokumentu a předloží jej Komisi za účelem vydání stanoviska. Návrh jednotného programového dokumentu je předložen rovněž Evropskému parlamentu a Radě.

Rada regulačních orgánů do 31. ledna přijme návrh jednotného programového dokumentu a předloží jej Komisi za účelem vydání stanoviska. Návrh jednotného programového dokumentu je předložen rovněž Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada následně jednotný programový dokument schválí, přičemž zohlední stanovisko Komise. Tento dokument, jakož i případnou následnou aktualizovanou verzi tohoto dokumentu předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Rada regulačních orgánů následně jednotný programový dokument schválí, přičemž zohlední stanovisko Komise. Tento dokument, jakož i případnou následnou aktualizovanou verzi tohoto dokumentu předloží Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada změní schválený roční pracovní program, pokud je sdružení BEREC pověřeno novým úkolem.

Rada regulačních orgánů změní schválený roční pracovní program, pokud je sdružení BEREC pověřeno novým úkolem.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každá podstatná změna ročního pracovního programu se přijme stejným postupem jako původní roční pracovní program. Správní rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

Každá podstatná změna ročního pracovního programu se přijme stejným postupem jako původní roční pracovní program. Rada regulačních orgánů může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na ředitele.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výkonný ředitel vypracuje každoročně předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů sdružení BEREC pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, a zašle jej správní radě.

1.  Ředitel vypracuje každoročně předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů Úřadu BEREC pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, a zašle jej správní radě.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Správní rada na základě tohoto předběžného návrhu schválí návrh odhadu příjmů a výdajů sdružení BEREC pro následující rozpočtový rok.

2.  Správní rada na základě tohoto předběžného návrhu schválí návrh odhadu příjmů a výdajů Úřadu BEREC pro následující rozpočtový rok.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Návrh odhadu příjmů a výdajů sdružení BEREC zašle výkonný ředitel Komisi do 31. ledna každého roku. Informace obsažené v návrhu odhadu příjmů a výdajů sdružení BEREC a v návrhu jednotného programového dokumentu uvedeného v čl. 15 odst. 1 jsou konzistentní.

3.  Návrh odhadu příjmů a výdajů Úřadu BEREC zašle ředitel Komisi do 31. ledna každého roku. Informace obsažené v návrhu odhadu příjmů a výdajů Úřadu BEREC a v návrhu jednotného programového dokumentu uvedeného v čl. 15 odst. 1 jsou konzistentní.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Rozpočtový orgán schválí prostředky na příspěvek pro sdružení BEREC.

6.  Rozpočtový orgán schválí prostředky na příspěvek pro Úřad BEREC.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst sdružení BEREC.

7.  Rozpočtový orgán přijme plán pracovních míst Úřadu BEREC.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Rozpočet sdružení BEREC přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

8.  Rozpočet Úřadu BEREC přijímá správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Na jakékoli stavební projekty, jež by mohly mít významný dopad na rozpočet sdružení BEREC, se vztahují ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013.

9.  Na jakékoli stavební projekty, jež by mohly mít významný dopad na rozpočet Úřadu BEREC, se vztahují ustanovení nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Odhady všech příjmů a výdajů sdružení BEREC se vyhotovují pro každý rozpočtový rok odpovídající kalendářnímu roku a zanesou se do rozpočtu sdružení BEREC.

1.  Odhady všech příjmů a výdajů Úřadu BEREC se vyhotovují pro každý rozpočtový rok odpovídající kalendářnímu roku a zanesou se do rozpočtu Úřadu BEREC.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Sdružení BEREC má vyrovnaný rozpočet co do příjmů a výdajů.

2.  Úřad BEREC má vyrovnaný rozpočet co do příjmů a výdajů.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Aniž jsou dotčeny jiné zdroje, příjmy sdružení BEREC zahrnují:

3.  Aniž jsou dotčeny jiné zdroje, příjmy Úřadu BEREC zahrnují:

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  poplatky za publikace a jiné služby poskytované sdružením BEREC;

vypouští se

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  jakékoli příspěvky třetích zemí nebo regulačních orgánů třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací a které se účastní činnosti sdružení BEREC, jak je stanoveno v článku 26.

d)  jakékoli příspěvky třetích zemí nebo regulačních orgánů třetích zemí, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací a které se účastní činnosti Úřadu BEREC, jak je stanoveno v článku 26.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výdaje sdružení BEREC zahrnují platy zaměstnanců, správní náklady a náklady na infrastrukturu a provozní výdaje.

4.  Výdaje Úřadu BEREC zahrnují platy zaměstnanců, správní náklady a náklady na infrastrukturu a provozní výdaje.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Účetní sdružení BEREC předá do 1. března následujícího rozpočtového roku předběžnou účetní závěrku účetnímu Komise a Účetnímu dvoru.

1.  Účetní Úřadu BEREC předá do 1. března následujícího rozpočtového roku předběžnou účetní závěrku účetnímu Komise a Účetnímu dvoru.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Sdružení BEREC předá do 31. března následujícího finančního roku zprávu o rozpočtovém a finančním řízení Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

2.  Úřad BEREC předá do 31. března následujícího rozpočtového roku zprávu o rozpočtovém a finančním řízení Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce sdružení BEREC vypracuje účetní sdružení BEREC na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku sdružení BEREC. Výkonný ředitel předloží konečnou účetní závěrku k vyjádření správní radě.

3.  Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce Úřadu BEREC vypracuje účetní Úřadu BEREC na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku Úřadu BEREC. Ředitel předloží konečnou účetní závěrku k vyjádření správní radě.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Správní rada zaujme ke konečné účetní závěrce sdružení BEREC stanovisko.

4.  Správní rada zaujme ke konečné účetní závěrce Úřadu BEREC stanovisko.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Do 1. července následujícího rozpočtového roku předloží výkonný ředitel konečnou účetní závěrku se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

5.  Do 1. července každého následujícího rozpočtového roku předloží ředitel konečnou účetní závěrku se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Sdružení BEREC zveřejní konečnou účetní závěrku do 15. listopadu následujícího roku v Úředním věstníku Evropské unie.

6.  Úřad BEREC zveřejní konečnou účetní závěrku do 15. listopadu následujícího roku v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Výkonný ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho připomínky do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď také správní radě.

7.  Ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho připomínky do 30. září. Zároveň zašle tuto odpověď také správní radě.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Výkonný ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběh udílení absolutoria pro příslušný rozpočtový rok v souladu s čl. 165 odst. 3 finančního nařízení39.

8.  Ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběh udílení absolutoria pro příslušný rozpočtový rok v souladu s čl. 165 odst. 3 finančního nařízení39.

__________________

__________________

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012).

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament před 15. květnem roku N + 2 výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

9.  Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament před 15. květnem roku N + 2 řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční předpisy platné pro sdružení BEREC přijme správní rada po konzultaci s Komisí. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení (EU) č. 1271/2013, pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti sdružení BEREC a s předchozím souhlasem Komise.

Finanční předpisy platné pro Úřad BEREC přijme správní rada po konzultaci s Komisí. Tyto předpisy se mohou odchýlit od nařízení (EU) č. 1271/2013, pouze pokud to je nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti Úřadu BEREC a s předchozím souhlasem Komise.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na zaměstnance sdružení BEREC se vztahuje služební řád a pracovní řád ostatních zaměstnanců a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Unie k provedení tohoto služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Na zaměstnance Úřadu BEREC se vztahuje služební řád a pracovní řád ostatních zaměstnanců a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Unie k provedení tohoto služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Článek 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 22

Článek 22

Jmenování výkonného ředitele

Jmenování ředitele

1.  Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec sdružení BEREC podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

1.  Ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec Úřadu BEREC podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

2.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu uchazečů navržených Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení.

2.  Ředitele jmenuje správní rada na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení.

Pro účely uzavření smlouvy s výkonným ředitelem je sdružení BEREC zastoupeno předsedou správní rady.

Pro účely uzavření smlouvy s ředitelem je Úřad BEREC zastoupen předsedou správní rady.

Před jmenováním může být uchazeč zvolený správní radou vyzván, aby před příslušným výborem Evropského parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů.

Před jmenováním učiní kandidát zvolený správní radou před příslušným výborem Evropského parlamentu prohlášení a zodpoví otázky jeho členů.

3.  Funkční období výkonného ředitele je pětileté. Před koncem tohoto období provede Komise posouzení, které přihlédne k hodnocení výsledků výkonného ředitele a budoucím úkolům a výzvám sdružení BEREC.

3.  Funkční období ředitele je tříleté. Před koncem tohoto období provede správní rada posouzení, které přihlédne k hodnocení výsledků ředitele a úkolům a výzvám sdružení BEREC.

4.  Správní rada může na návrh Komise, v němž je zohledněno posouzení uvedené v odstavci 3, funkční období výkonného ředitele jednou prodloužit, a to na dobu nepřesahující pět let.

4.  Správní rada může s ohledem na posouzení uvedené v odstavci 3 funkční období ředitele jednou prodloužit, a to nejvýše o další tři roky.

5.  Správní rada uvědomí o případném záměru prodloužit funkční období výředitele Evropský parlament. Výkonný ředitel může být vyzván, aby během jednoho měsíce před tímto prodloužením učinil prohlášení před příslušným výborem Parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

5.  Správní rada uvědomí o případném záměru prodloužit funkční období ředitele Evropský parlament. Ředitel může být vyzván, aby během jednoho měsíce před tímto prodloužením učinil prohlášení před příslušným výborem Parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

6.  Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci celkového funkčního období nesmí zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

6.  Ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci celkového funkčního období nebude moci zúčastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

7.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise.

7.  Ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady.

8.  Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování, prodloužení funkčního období nebo odvolání výkonného ředitele dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

8.  Správní rada přijímá rozhodnutí o jmenování, prodloužení funkčního období nebo odvolání ředitele dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů s hlasovacím právem.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Sdružení BEREC může využívat také vyslaných národních odborníků nebo jiných pracovníků, kteří ve sdružení BEREC nejsou zaměstnáni. Na tyto pracovníky se nevztahuje služební řád ani pracovní řád ostatních zaměstnanců.

1.  Úřad BEREC může využívat také vyslané národní odborníky nebo jiné pracovníky, kteří v Úřadu BEREC nejsou zaměstnáni. Na tyto pracovníky se nevztahuje služební řád ani pracovní řád ostatních zaměstnanců.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Správní rada přijme rozhodnutí, kterým stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do sdružení BEREC.

2.  Správní rada přijme rozhodnutí, kterým stanoví pravidla pro vysílání národních odborníků do Úřadu BEREC.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Článek 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 24

vypouští se

Právní postavení

 

1.   Sdružení BEREC je institucí Unie. Má právní subjektivitu.

 

2.   Ve všech členských státech má sdružení BEREC nejširší způsobilost k právním úkonům, kterou jejich právo přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat a zcizovat movitý i nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

 

3.   Sdružení BEREC zastupuje jeho výkonný ředitel.

 

4.   Sdružení BEREC nese výlučnou odpovědnost za výkon úkolů a pravomocí, které mu byly přiděleny.

 

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na sdružení BEREC a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie.

Na Úřad BEREC a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za tímto účelem může sdružení BEREC s výhradou předchozího schválení Komisí uzavírat pracovní ujednání. Z těchto ujednání nevyplývají pro Unii ani její členské státy žádné právní závazky.

vypouští se

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V rámci jednotného programového dokumentu přijme správní rada strategii pro vztahy s příslušnými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi, pokud jde o záležitosti, které spadají do oblasti působnosti sdružení BEREC. Komise a agentura uzavírají příslušné pracovní ujednání s cílem zajistit, aby sdružení BEREC působilo v mezích svého mandátu a stávajícího institucionálního rámce.

3.  V rámci jednotného programového dokumentu přijme rada regulačních orgánů strategii pro vztahy s příslušnými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi, pokud jde o záležitosti, které spadají do oblasti působnosti sdružení BEREC. Komise a sdružení BEREC uzavírají příslušné pracovní ujednání s cílem zajistit, aby sdružení BEREC působilo v mezích svého mandátu a stávajícího institucionálního rámce.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 27 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Transparentnost a předávání informací

Přístup k dokumentům, transparentnost a předávání informací

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na dokumenty, které sdružení BEREC k dispozici, se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200140. Do šesti měsíců ode dne prvního zasedání přijme správní rada prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.

1.  Na dokumenty, které mají sdružení BEREC a Úřad BEREC v držení, se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/200140. Do ... [vložte prosím datum: ... měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení] přijme rada regulačních orgánů a správní rada prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1049/2001.

__________________

__________________

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na zpracovávání osobních údajů sdružením BEREC se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200141. Do šesti měsíců ode dne prvního zasedání stanoví správní rada opatření pro uplatňování nařízení (ES) č. 45/2001 sdružením BEREC, včetně opatření týkajících se jmenování inspektora ochrany údajů sdružení BEREC. Zmíněná opatření budou stanovena po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů.

2.  Na zpracovávání osobních údajů sdružením BEREC a Úřadem BEREC se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200141.

__________________

__________________

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

41 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Sdružení BEREC a Úřad BEREC vykonávají svou činnost s vysokou mírou transparentnosti. Sdružení BEREC a Úřad BEREC zajistí, aby byly veřejnosti a všem zainteresovaným stranám poskytovány objektivní, spolehlivé a snadno přístupné informace, zejména o výsledcích jejich práce.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Sdružení BEREC může z vlastního podnětu vykonávat komunikační činnost ve své oblasti působnosti. Přidělení zdrojů na komunikační činnosti nesmí poškozovat účinné plnění úkolů uvedených v čl. 2 odst. 1 a 2 tohoto nařízení. Komunikační činnost se provádí v souladu s příslušnými plány pro sdělování a šíření informací přijatými správní radou.

3.  Sdružení BEREC a Úřad BEREC mohou z vlastního podnětu vykonávat komunikační činnost ve své oblasti působnosti. Přidělení zdrojů na komunikační činnosti nesmí poškozovat účinné plnění úkolů uvedených v čl. 2 odst. 1 a 2 tohoto nařízení. Komunikační činnost se provádí v souladu s příslušnými plány pro sdělování a šíření informací přijatými správní radou.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aniž je dotčen čl. 27 odst. 1, nesděluje sdružení BEREC třetím osobám informace, které zpracovává, které obdrželo a pro které bylo odůvodněně vyžádáno zcela či částečně důvěrné zacházení.

1.  Aniž je dotčen čl. 27 odst. 1, nesděluje Úřad BEREC třetím osobám informace, které zpracovává, které obdržel a pro které bylo odůvodněně vyžádáno zcela či částečně důvěrné zacházení.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členové správní rady, výkonný ředitel, členové odvolacího senátu, vyslaní národní odborníci, ostatní pracovníci, kteří nejsou ve sdružení BEREC zaměstnáni, a odborníci účastnící se pracovních skupin dodržují požadavky na důvěrnost údajů podle článku 339 Smlouvy, a to i po skončení svých funkcí.

2.  Členové správní rady, ředitel, vyslaní národní odborníci, ostatní pracovníci, kteří nejsou v Úřadu BEREC zaměstnáni, a odborníci účastnící se pracovních skupin dodržují požadavky na důvěrnost údajů podle článku 339 Smlouvy, a to i po skončení svých funkcí.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sdružení BEREC schválí své bezpečnostní předpisy rovnocenné bezpečnostním předpisům Komise pro ochranu utajovaných informací Evropské unie (EUCI) a citlivých informací nepodléhajících utajení, mimo jiné předpisy o předávání, zpracovávání a uchovávání těchto informací, které jsou vymezeny v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/44342 a (EU, Euratom) 2015/44443. Alternativně může sdružení BEREC rozhodnout o přiměřeném uplatňování pravidel Komise.

Úřad BEREC schválí své bezpečnostní předpisy rovnocenné bezpečnostním předpisům Komise pro ochranu utajovaných informací Evropské unie (EUCI) a citlivých informací nepodléhajících utajení, mimo jiné předpisy o předávání, zpracovávání a uchovávání těchto informací, které jsou vymezeny v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/44342 a (EU, Euratom) 2015/44443. Alternativně může Úřad BEREC rozhodnout o obdobném uplatňování pravidel Komise.

__________________

__________________

42 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

42 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

43 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

 

43 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

 

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě řádně odůvodněné žádosti sdružení BEREC poskytnou Komise a vnitrostátní regulační orgány sdružení BEREC včas a přesně veškeré informace, které jsou nezbytné pro plnění jeho úkolů, mají-li zákonný přístup k příslušným informacím a je-li žádost o informace vzhledem k povaze dotyčného úkolu nezbytná.

Na základě řádně odůvodněné žádosti sdružení BEREC nebo Úřadu BEREC poskytnou Komise a vnitrostátní regulační orgány sdružení BEREC nebo Úřadu BEREC včas veškeré přesné informace, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů, mají-li zákonný přístup k příslušným informacím a je-li žádost o informace vzhledem k povaze dotyčného úkolu nezbytná.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sdružení BEREC může vnitrostátní regulační orgány požádat také o předkládání informací v pravidelném intervalu a ve stanoveném formátu. Pro tyto žádosti se pokud možno použijí jednotné formáty pro předkládání zpráv.

Sdružení BEREC nebo Úřad BEREC mohou vnitrostátní regulační orgány požádat také o předkládání informací v pravidelném intervalu a ve stanoveném formátu. Pro tyto žádosti se pokud možno použijí jednotné formáty pro předkládání zpráv.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Na základě řádně odůvodněné žádosti Komise nebo vnitrostátního regulačního orgánu poskytne sdružení BEREC včas a přesně veškeré informace, které Komise nebo vnitrostátní regulační orgán potřebuje k plnění svých úkolů, a to na základě zásady loajální spolupráce.

2.  Na základě řádně odůvodněné žádosti Komise nebo vnitrostátního regulačního orgánu poskytne sdružení BEREC nebo Úřad BEREC včas a přesně veškeré informace, které Komise nebo vnitrostátní regulační orgán potřebuje k plnění svých úkolů, a to na základě zásady loajální spolupráce.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Před vyžádáním si informací v souladu s tímto článkem a s cílem zabránit zdvojování povinností týkajících se podávání zpráv vezme sdružení BEREC v úvahu veškeré existující relevantní informace, které jsou veřejně dostupné.

3.  Před vyžádáním si informací v souladu s tímto článkem a s cílem zabránit zdvojování povinností týkajících se podávání zpráv vezme sdružení BEREC nebo Úřad BEREC v úvahu veškeré existující relevantní informace, které jsou veřejně dostupné.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejsou-li informace dostupné nebo nejsou-li vnitrostátními regulačními orgány zpřístupněny včas nebo v případech, kdy by přímá žádost ze strany sdružení BEREC byla efektivnější a méně zatěžující, může sdružení BEREC zaslat řádně odůvodněnou žádost jiným orgánům či přímo příslušným podnikům poskytujícím sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení.

Nejsou-li informace dostupné nebo nejsou-li vnitrostátními regulačními orgány zpřístupněny včas nebo v případech, kdy by přímá žádost ze strany sdružení BEREC nebo Úřadu BEREC byla efektivnější a méně zatěžující, může sdružení BEREC nebo Úřad BEREC zaslat řádně odůvodněnou žádost jiným orgánům či přímo příslušným podnikům poskytujícím sítě a služby elektronických komunikací a přiřazená zařízení.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sdružení BEREC informuje příslušné vnitrostátní regulační orgány o žádostech v souladu s tímto odstavcem.

Sdružení BEREC nebo Úřad BEREC informuje příslušné vnitrostátní regulační orgány o žádostech v souladu s tímto odstavcem.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na žádost sdružení BEREC jsou vnitrostátní regulační orgány sdružení BEREC nápomocny při získávání informací.

Na žádost sdružení BEREC nebo Úřadu BEREC jsou vnitrostátní regulační orgány nápomocny sdružení BEREC nebo Úřadu BEREC při získávání informací.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členové správní rady, výkonný ředitel, vyslaní národní odborníci a ostatní pracovníci, kteří nejsou ve sdružení BEREC zaměstnáni, učiní prohlášení o závazcích a o existenci či neexistenci přímých nebo nepřímých zájmů, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost.

Členové rady regulačních orgánů a správní rady, ředitel, vyslaní národní odborníci a ostatní pracovníci, kteří nejsou v Úřadu BEREC zaměstnáni, učiní prohlášení o závazcích a o existenci či neexistenci přímých nebo nepřímých zájmů, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prohlášení musí být správná a úplná, musí být podána písemnou formou a aktualizována, kdykoli je to nezbytné. Prohlášení o zájmech, která učinili členové správní rady a výkonný ředitel, se zveřejňují.

Prohlášení musí být správná a úplná, musí být podána písemnou formou a aktualizována, kdykoli je to nezbytné. Prohlášení o zájmech, která učinili členové správní rady a ředitel, se zveřejňují.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členové správní rady, výkonný ředitel, vyslaní národní odborníci, ostatní pracovníci, kteří nejsou ve sdružení BEREC zaměstnáni, a odborníci, kteří se účastní pracovních skupin, učiní nejpozději na začátku každého zasedání správné a úplné prohlášení o zájmech, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost vzhledem k bodům na pořadu jednání, a neúčastní se jednání a hlasování o těchto bodech.

2.  Členové správní rady, ředitel, vyslaní národní odborníci, ostatní pracovníci, kteří nejsou v Úřadu BEREC zaměstnáni, a odborníci, kteří se účastní pracovních skupin, učiní nejpozději na začátku každého zasedání správné a úplné prohlášení o zájmech, které by mohly ovlivňovat jejich nezávislost vzhledem k bodům na pořadu jednání, a neúčastní se jednání a hlasování o těchto bodech.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  V zájmu usnadnění boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201344 přistoupí sdružení BEREC do šesti měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a přijme příslušná ustanovení vztahující se na veškeré zaměstnance sdružení BEREC, přičemž použije šablonu stanovenou v příloze uvedené dohody.

1.  V zájmu usnadnění boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním činnostem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/201344 přistoupí Úřad BEREC do ... [prosím vložte datum: ... měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a přijme příslušná ustanovení vztahující se na veškeré zaměstnance Úřadu BEREC, přičemž použije šablonu stanovenou v příloze uvedené dohody.

__________________

__________________

44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

44 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropský účetní dvůr má pravomoc provádět na základě kontroly dokumentů i inspekce na místě audit u všech příjemců grantů, zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů a subdodavatelů, kteří od sdružení BEREC obdrželi finanční prostředky Unie.

2.  Evropský účetní dvůr má pravomoc provádět na základě kontroly dokumentů i inspekce na místě audit u všech příjemců grantů, dodavatelů nebo subdodavatelů, kteří od Úřadu BEREC obdrželi finanční prostředky Unie.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Úřad OLAF může provádět vyšetřování včetně kontrol a inspekcí na místě v souladu s ustanoveními a postupy uvedenými v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9645 s cílem stanovit, zda v souvislosti s grantem nebo veřejnou zakázkou financovanou sdružením BEREC nedošlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie.

3.  Úřad OLAF může provádět vyšetřování včetně kontrol a inspekcí na místě v souladu s ustanoveními a postupy uvedenými v nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 a nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/9645 s cílem stanovit, zda v souvislosti s grantem nebo veřejnou zakázkou financovanou Úřadem BEREC nedošlo k podvodu, úplatkářství nebo jinému protiprávnímu jednání poškozujícímu finanční zájmy Unie.

__________________

__________________

45 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

45 Nařízení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem (Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2).

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí dohody o spolupráci s příslušnými orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu přijatá sdružením BEREC obsahovat ustanovení, která výslovně zmocňují Evropský účetní dvůr a úřad OLAF k provádění těchto kontrol a vyšetřování v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

4.  Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3, musí dohody o spolupráci s příslušnými orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi, smlouvy, grantové dohody a rozhodnutí o grantu přijatá Úřadem BEREC obsahovat ustanovení, která výslovně zmocňují Evropský účetní dvůr a úřad OLAF k provádění těchto kontrol a vyšetřování v souladu s jejich příslušnými pravomocemi.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Smluvní odpovědnost sdružení BEREC se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu.

1.  Smluvní odpovědnost Úřadu BEREC se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené sdružením BEREC.

2.  Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat na základě rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené Úřadem BEREC.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí sdružení BEREC v souladu s obecnými zásadami, které jsou společné právním řádům členských států, škodu způsobenou jeho útvary nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkcí.

3.  V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí Úřad BEREC v souladu s obecnými zásadami, které jsou společné právním řádům členských států, škodu způsobenou jeho útvary nebo jeho zaměstnanci při výkonu jejich funkcí.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči sdružení BEREC je upravena služebním řádem nebo pracovním řádem vztahujícím se na tyto zaměstnance.

5.  Osobní odpovědnost zaměstnanců vůči Úřadu BEREC je upravena služebním řádem nebo pracovním řádem vztahujícím se na tyto zaměstnance.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Činnost sdružení BEREC podléhá šetřením evropského veřejného ochránce práv podle článku 228 Smlouvy.

Činnost Úřadu BEREC podléhá šetřením evropského veřejného ochránce práv podle článku 228 Smlouvy.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Na sdružení BEREC se vztahují ustanovení nařízení č. 1/5846.

1.  Na Úřad BEREC se vztahují ustanovení nařízení č. 1/5846.

__________________

__________________

46 Nařízení Rady č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. L 17, 6.10.1958, s. 385).

46 Nařízení Rady č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. L 17, 6.10.1958, s. 385).

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Překladatelské služby potřebné pro fungování sdružení BEREC zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

2.  Překladatelské služby potřebné pro fungování Úřadu BEREC zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Článek 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 36

vypouští se

Výbor

 

1.   Komisi je nápomocen výbor („Komunikační výbor“). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

3.   Pokud musí být stanovisko výboru získáno písemným postupem, bude tento postup ukončen bez výsledku, pokud tak ve lhůtě pro vydání stanoviska rozhodne předseda výboru.

 

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nezbytná ujednání související s umístěním sdružení BEREC v hostitelském členském státě a s prostory, které tento členský stát dává k dispozici, a zvláštní pravidla, která se v hostitelském členském státě vztahují na výkonného ředitele, členy správní rady, zaměstnance sdružení BEREC a jejich rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o sídle uzavřené mezi sdružením BEREC a členským státem, kde se sídlo nachází, poté, co k tomu správní rada udělí souhlas, nejpozději však do dvou let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

1.  Nezbytná ujednání související s umístěním Úřadu BEREC v hostitelském členském státě a s prostory, které tento členský stát dává k dispozici, a zvláštní pravidla, která se v hostitelském členském státě vztahují na ředitele, členy správní rady, zaměstnance Úřadu BEREC a jejich rodinné příslušníky, se stanoví v dohodě o sídle uzavřené mezi Úřadem BEREC a členským státem, kde se sídlo nachází, poté, co k tomu správní rada udělí souhlas, nejpozději však do dvou let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Hostitelský členský stát poskytne pro zajištění řádného fungování sdružení BEREC potřebné podmínky včetně vícejazyčné, evropsky zaměřené školní výuky a vhodných dopravních spojení.

2.  Hostitelský členský stát poskytne pro zajištění řádného fungování Úřadu BEREC potřebné podmínky včetně vícejazyčné, evropsky zaměřené školní výuky a vhodných dopravních spojení.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Nejpozději do pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a každých pět let poté provede Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby posoudila výsledky sdružení BEREC ve vztahu k jeho cílům, mandátu, úkolům a sídlu. Hodnocení se zabývá zejména případnou potřebou změnit mandát sdružení BEREC a finančními důsledky takových změn.

1.  Nejpozději do pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost a každých pět let poté provede Komise hodnocení v souladu s pokyny Komise, aby posoudila výsledky sdružení BEREC a Úřadu BEREC ve vztahu k jejich cílům, mandátu, úkolům a sídlu. Hodnocení se zabývá zejména případnou potřebou změnit mandát sdružení BEREC a Úřadu BEREC a finančními důsledky takových změn.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud Komise dospěje k názoru, že zachování sdružení BEREC již není s ohledem na cíle, mandát a úkoly, které mu byly svěřeny, odůvodněné, může navrhnout, aby bylo toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno nebo zrušeno.

2.  Pokud Komise dospěje k názoru, že zachování sdružení BEREC a Úřadu BEREC již není s ohledem na cíle, mandát a úkoly, které jim byly svěřeny, odůvodněné, může navrhnout, aby bylo toto nařízení odpovídajícím způsobem změněno nebo zrušeno.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen odstavec 2, je nástupcem Úřadu, který byl zřízen nařízením (ES) č. 1211/2009 („Úřad BEREC“), sdružení BEREC, pokud jde o veškeré vlastnictví, dohody, právní závazky, pracovní smlouvy, finanční závazky a odpovědnost.

Aniž je dotčen odstavec 2, je nástupcem Úřadu, který byl zřízen nařízením (ES) č. 1211/2009 („Úřad BEREC“), Úřad BEREC, pokud jde o veškeré vlastnictví, dohody, právní závazky, pracovní smlouvy, finanční závazky a odpovědnost.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tímto nařízením nejsou zejména dotčena práva a povinnosti zaměstnanců Úřadu zřízeného podle nařízení (ES) č. 1211/2009. Jejich smlouvy mohou být podle tohoto nařízení prodlouženy v souladu se služebním řádem a pracovním řádem ostatních zaměstnanců a v souladu s rozpočtovými omezeními sdružení BEREC.

Tímto nařízením nejsou zejména dotčena práva a povinnosti zaměstnanců Úřadu zřízeného podle nařízení (ES) č. 1211/2009. Jejich smlouvy mohou být podle tohoto nařízení prodlouženy v souladu se služebním řádem a pracovním řádem ostatních zaměstnanců a v souladu s rozpočtovými omezeními Úřadu BEREC.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S účinkem od [data vstupu tohoto nařízení v platnost] a do doby, než se výkonný ředitel ujme svých povinností poté, co byl jmenován správní radou v souladu s článkem 22, jedná správní ředitel jmenovaný na základě nařízení (ES) č. 1211/2009 po zbývající část svého funkčního období jako prozatímní výkonný ředitel, který zastává funkce stanovené v tomto nařízení. Ostatní podmínky smlouvy se správním ředitelem se nemění.

S účinkem od [data vstupu tohoto nařízení v platnost] a do doby, než se ředitel ujme svých povinností poté, co byl jmenován správní radou v souladu s článkem 22, jedná správní ředitel jmenovaný na základě nařízení (ES) č. 1211/2009 po zbývající část svého funkčního období jako prozatímní ředitel, který zastává funkce stanovené v tomto nařízení. Ostatní podmínky smlouvy se správním ředitelem se nemění.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jako prozatímní výkonný ředitel vykonává pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování. Na základě souhlasu správní rady může schvalovat veškeré platby pokryté prostředky v rámci rozpočtu sdružení BEREC a uzavírat smlouvy, včetně smluv se zaměstnanci po přijetí plánu pracovních míst sdružení BEREC.

Jako prozatímní ředitel vykonává pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování. Na základě souhlasu správní rady může schvalovat veškeré platby pokryté prostředky v rámci rozpočtu Úřadu BEREC a uzavírat smlouvy, včetně smluv se zaměstnanci po přijetí plánu pracovních míst sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pracovní smlouva správního ředitele jmenovaného na základě nařízení (ES) č. 1211/2009 skončí na konci jeho funkčního období nebo ke dni, k němuž se ujme své funkce výkonný ředitel poté, co byl jmenován správní radou v souladu s článkem 22, podle toho, co nastane dříve.

Pracovní smlouva správního ředitele jmenovaného na základě nařízení (ES) č. 1211/2009 skončí na konci jeho funkčního období nebo ke dni, k němuž se ujme své funkce ředitel poté, co byl jmenován správní radou v souladu s článkem 22.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní ředitel jmenovaný na základě nařízení (ES) č. 1211/2009, jehož funkční období bylo prodlouženo, se neúčastní výběrového řízení na výkonného ředitele podle článku 22.

vypouští se

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odkazy na nařízení (ES) č. 1211/2009 a na Úřad BEREC se považují za odkazy na toto nařízení a na sdružení BEREC.

Odkazy na nařízení (ES) č. 1211/2009 se považují za odkazy na toto nařízení.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Referenční údaje

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

24.10.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Ivan Štefanec

11.10.2016

Projednání ve výboru

13.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

11.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

13

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Anne-Marie Mineur

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

21

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

13

-

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

3

0

ALDE

Dita Charanzová

VERT/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (11.5.2017)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Zpravodajka: Silvia Costa

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Předmět a oblast působnosti

Telekomunikační balíček byl zveřejněn v září 2016 a obsahuje soubor legislativních a nelegislativních iniciativ zaměřených na celkovou revizi telekomunikačního regulačního rámce. Ústředním prvkem balíčku je návrh směrnice, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, jehož cílem je modernizovat telekomunikační pravidla naposledy aktualizovaná v roce 2009. Výbor pro kulturu a vzdělávání také vypracovává samostatné stanovisko k tomuto návrhu (navrhovatel: Curzio Maltese).

Tento návrh je součástí uvedeného telekomunikačního balíčku a snaží se vytvořit konzistentnější a účinnější institucionální regulační rámec pro elektronické komunikace. Za tímto účelem se zřizuje Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) jako plnohodnotná decentralizovaná agentura EU. (V současné době představuje BEREC hybridní organizaci, kterou tvoří mezivládní orgán sdružující vnitrostátní regulační orgány s cílem provádět harmonizované regulační úkoly EU s podporou Úřadu BEREC, malé agentury Společenství poskytující odbornou a administrativní podporu pro BEREC).

Návrh proto obsahuje především klasické ustanovení pro agentury v souladu se společným přístupem k decentralizovaným agenturám EU z roku 2012, na kterém se společně dohodly Parlament, Rada a Komise. Rovněž uvádí na jednom místě (článek 2) úplný seznam úkolů svěřených sdružení BEREC v rámci různých právních předpisů, a to zejména těch, které mu byly přiděleny podle nového evropského kodexu pro elektronické komunikace. I když některé úkoly jsou předmětem zájmu výboru CULT (např. úloha sdružení BEREC při vydávání stanovisek k návrhům vnitrostátních opatření týkajících se vzájemného hodnocení rádiového spektra), podstata úkolů je upravena v návrhu kodexu.

Sdružení BEREC: status quo nebo plnohodnotná agentura EU?

Po přečtení řady stanovisek vnitrostátních parlamentů na toto téma, nemluvě o vlastním stanovisku sdružení BEREC k návrhu, a po konzultacích o této otázce, si navrhovatelka velmi dobře uvědomuje, že návrh, aby se upustilo od stávající organizace sdružení BEREC a aby se vytvořila plnohodnotná agentura EU, je diskutabilní. Domnívá se však, že tato otázka je natolik zásadní, že musí být řešena v rámci příslušného výboru, tj. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), který jednoznačně dokáže nejlépe pochopit a zaujmout stanovisko k institucionální struktuře, která je nejvhodnější pro regulační prostředí pro elektronické komunikace. Pozměňující návrhy, které navrhovatelka předložila, nemají vliv na tuto základní otázku.

Nicméně v dnešní době, kdy jsou normou konvergenční regulační orgány, které mají odpovědnost jak za telekomunikace, tak za vysílání, a kdy se do popředí dostává poskytování obsahu over-the-top (OTT), má práce sdružení BEREC jednoznačný vliv na oblasti politiky, které jsou předmětem zájmu výboru CULT. Navrhovatelka si proto klade za cíl zajistit nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů a jejich členů tím, že zajistí, aby byl návrh sdružení BEREC plně v souladu s ustanoveními článku 7 navrhované směrnice, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.

Stanovisko navrhovatelky

Navrhovatelka předložila omezený počet cílených pozměňovacích návrhů k návrhu Komise. Účelem některých pozměňovacích návrhů je vyjasnit určitá ustanovení nebo zlepšit jejich srozumitelnost. Ve většině pozměňujících návrhů je zdůrazněno, že sdružení BEREC musí plnit své úkoly a vykonávat svou činnost s přihlédnutím k obecným cílům podpory kulturní a jazykové rozmanitosti a mediální plurality, jak je uvedeno v článku 3 návrhu směrnice, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace.

Konkrétní pozměňující návrhy mají také zajistit, aby pracovní skupiny sdružení BEREC představovaly co nejširší škálu politických zájmů a působily v souladu s výše uvedenými obecnými cíli a aby sdružení BEREC ve své práci aktivně spolupracovalo s co nejširším spektrem zúčastněných stran.

Nakonec navrhovatelka podtrhuje důvody pro spolupráci sdružení BEREC s jinými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, totiž zajištění soudržnosti a účinnosti politik. Zdůrazňuje také, že taková spolupráce – zejména se subjekty, jako je skupina evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby a evropská Skupina pro politiku rádiového spektra – by měla být umožněna jako součást práce sdružení BEREC s cílem zajistit celkovou soudržnost a účinnost politik.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Sdružení BEREC a Úřad BEREC přispívají kladně k jednotnému uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace. Přesto však mezi členskými státy dosud existují značné rozdíly, co se týká regulační praxe. Struktura správy sdružení BEREC a Úřadu BEREC je mimoto těžkopádná a vede k zbytečné administrativní zátěži. K zajištění zvýšení efektivnosti a synergií, jakož i dalšího přispění k rozvoji vnitřního trhu elektronických komunikací v Unii, jakož i na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho struktury správy zřízením sdružení BEREC jako decentralizované agentury Unie. To odpovídá rovněž potřebě zohlednit významně posílenou úlohu, kterou sdružení BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 531/2012, jež stanoví úkoly sdružení BEREC ve vztahu k roamingu na území Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k otevřenému internetu a roamingu na území Unie, a směrnice, která stanoví značný počet nových úkolů sdružení BEREC, jako je vydávání rozhodnutí a pokynů týkajících se řady témat, podávání zpráv o technických záležitostech, vedení rejstříků a vydávání stanovisek k postupům na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu, jakož i přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru.

(7)  Sdružení BEREC a Úřad BEREC přispívají kladně k jednotnému uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace. Nicméně mezi členskými státy dosud existují značné rozdíly, co se týká regulační praxe. Struktura správy sdružení BEREC a Úřadu BEREC je mimoto těžkopádná a vede k zbytečné administrativní zátěži. K zajištění zvýšení efektivnosti a synergií, jakož i dalšího přispění k rozvoji vnitřního trhu elektronických komunikací v Unii, jakož i na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho struktury správy zřízením sdružení BEREC jako decentralizované agentury Unie. To odpovídá rovněž potřebě zohlednit významně posílenou úlohu, kterou sdružení BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 531/2012, jež stanoví úkoly sdružení BEREC ve vztahu k roamingu na území Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k otevřenému internetu a roamingu na území Unie, a směrnice, která stanoví značný počet nových úkolů sdružení BEREC, jako je vydávání rozhodnutí a pokynů v řadě oblastí, podávání zpráv o technických záležitostech, vedení rejstříků a vydávání stanovisek k postupům na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu, jakož i přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Provádění předpisového rámce pro elektronické komunikace spolu s pokrokem komunikačních technologií vedly k rychlému vývoji způsobu, jakým jsou kultura a kulturní obsah distribuovány a zpřístupňovány evropským občanům. Kvůli nerovnoměrnému pokrytí infrastruktury a tzv. efektu uzavírání (lock-in) však také vznikly hluboké digitální propasti. Pro jejich překlenutí a zabránění vzniku nových, především v souvislosti s kulturní rozmanitostí a mnohojazyčností, je sdružení BEREC s využitím vhodných nástrojů pro rozsah problematiky jednou z institucí, které musí při vytváření pokynů, vydávání stanovisek a jiných druhů textů zohlednit širší kulturní a sociální dopad.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Sdružení BEREC by mělo plnit úkoly, které jsou mu svěřeny s náležitým ohledem na článek 167 Smlouvy o fungování Evropské unie, k dosažení obecných cílů, jako je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a mediální pluralita, stanovených v čl. 3 odst. 1 směrnice, jakož i cílů stanovených v Úmluvě UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zdůraznit, že práce sdružení BEREC by se měla řídit obecnými cíli podpory kulturní a jazykové rozmanitosti a mediální plurality, protože přijatá rozhodnutí v  oblasti elektronických komunikací (například o přidělování spektra) mohou mít vliv právě na tyto oblasti. V této souvislosti se připomíná úmluva UNESCO.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Sdružení BEREC by mělo mít možnost spolupracovat s jinými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie (aniž by byla dotčena jejich úloha), zejména se Skupinou pro politiku rádiového spektra29, Evropskou radou pro ochranu údajů30, skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby31 a Agenturou Evropské unie pro bezpečností sítí a informací32, jakož i se stávajícími výbory (např. Komunikačním výborem a Výborem pro rádiové spektrum). Sdružení BEREC by mělo mít možnost spolupracovat rovněž s příslušnými orgány třetích zemí, zejména regulačními orgány, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací, a/nebo skupinami těchto orgánů, jakož i s mezinárodními organizacemi, je-li to při plnění jeho úkolů nezbytné.

(11)  V zájmu zajištění soudržnosti a konzistentnosti politik a plnění svých úkolů účinně a s patřičným ohledem na širší cíle politiky Unie by mělo mít sdružení BEREC možnost spolupracovat s jinými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie (aniž by byla dotčena jejich úloha), zejména se Skupinou pro politiku rádiového spektra29, Evropskou radou pro ochranu údajů30, skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby31 a Agenturou Evropské unie pro bezpečností sítí a informací32, jakož i se stávajícími výbory (např. Komunikačním výborem a Výborem pro rádiové spektrum). Sdružení BEREC by mělo mít možnost spolupracovat rovněž s příslušnými orgány třetích zemí, zejména regulačními orgány, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací, a/nebo skupinami těchto orgánů, jakož i s mezinárodními organizacemi, je-li to při plnění jeho úkolů nezbytné.

__________________

__________________

29 Rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

29 Rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

30 Zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

30 Zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

31 Směrnice [...].

31 Směrnice [...].

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41).

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má podtrhnout důvody pro spolupráci s jinými příslušnými orgány, včetně skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby a Skupiny pro politiku rádiového spektra.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  V porovnání se situací v minulosti, kdy souběžně fungovaly rada regulačních orgánů i řídící výbor, by existence jedné rady, která určuje obecné zaměření činností sdružení BEREC a rozhoduje o regulačních a provozních, jakož i o administrativních a rozpočtových záležitostech, měla pomoci zvýšit efektivnost, soudržnost a výkonnost agentury. Za tímto účelem by měla správní rada plnit příslušné funkce a měla by se kromě dvou zástupců Komise skládat z vedoucího či jiného člena kolektivního orgánu každého vnitrostátního regulačního orgánu, kteří jsou chráněni požadavky týkajícími se propuštění.

(12)  V porovnání se situací v minulosti, kdy souběžně fungovaly rada regulačních orgánů i řídící výbor, by existence jedné rady, která určuje obecné zaměření činností sdružení BEREC a rozhoduje o regulačních a provozních, jakož i o administrativních a rozpočtových záležitostech, měla pomoci zvýšit efektivnost, soudržnost a výkonnost agentury. Za tímto účelem by měla správní rada plnit příslušné funkce a měla by se kromě zástupce Komise skládat z vedoucího či jiného člena kolektivního orgánu každého vnitrostátního regulačního orgánu, kteří jsou chráněni požadavky týkajícími se propuštění.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Zásadní význam pro náležité fungování nové agentury a plnění úkolů, které jí byly přiděleny, má úloha výkonného ředitele, který bude právním zástupcem sdružení BEREC. Správní rada by jej měla jmenovat ze seznamu vypracovaného Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení, aby bylo zaručeno důsledné posouzení uchazečů a vysoká míra nezávislosti. V minulosti bylo funkční období správního ředitele Úřadu BEREC tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění stability a provádění dlouhodobé strategie agentury.

(16)  Zásadní význam pro náležité fungování nové agentury a plnění úkolů, které jí byly přiděleny, má úloha výkonného ředitele, který bude právním zástupcem sdružení BEREC. Správní rada by jej měla jmenovat ze seznamu vypracovaného Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení, aby bylo zaručeno důsledné posouzení uchazečů a vysoká míra nezávislosti. Před jmenováním by měl být uchazeč zvolený správní radou vyzván k vystoupení před příslušnými výbory Evropského parlamentu, aby mohly výbory udělit svůj souhlas. V minulosti bylo funkční období správního ředitele Úřadu BEREC tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění stability a provádění dlouhodobé strategie agentury.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Zkušenosti ukazují, že většina úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána prostřednictvím pracovních skupin, správní rada by proto měla být pověřena zřizováním pracovních skupin a jmenováním jejich členů. K zajištění vyváženého přístupu by pracovní skupiny měli koordinovat a řídit zaměstnanci sdružení BEREC. Předem by měly být vypracovány seznamy způsobilých odborníků, aby bylo zajištěno rychlé zřízení určitých pracovních skupin, zejména pracovních skupin v souvislosti s postupy na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu a přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k lhůtám stanoveným pro tyto postupy.

(17)  Zkušenosti ukazují, že většina úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána prostřednictvím pracovních skupin, správní rada by proto měla být pověřena zřizováním pracovních skupin a jmenováním jejich členů. Složení pracovních skupin by mělo náležitě odrážet různé politické zájmy a mít patřičně na zřeteli obecné cíle podpory kulturní a jazykové rozmanitosti a mediální plurality stanovené v čl. 3 odst. 1 směrnice. K zajištění vyváženého přístupu by pracovní skupiny měli koordinovat a řídit zaměstnanci sdružení BEREC. Předem by měly být vypracovány seznamy způsobilých odborníků, aby bylo zajištěno rychlé zřízení určitých pracovních skupin, zejména pracovních skupin v souvislosti s postupy na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu a přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k lhůtám stanoveným pro tyto postupy.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zdůraznit, že pracovní skupiny vytvořené sdružením BEREC by měly zahrnovat celou škálu politických zájmů a také jednat s ohledem na obecné cíle, jimiž je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a mediální plurality.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  S cílem zajistit, aby sdružení BEREC plně zohledňovalo celé spektrum politických zájmů a chápalo možný dopad svých opatření, mělo by aktivně spolupracovat se zúčastněnými stranami prostřednictvím nástrojů, jako jsou pravidelná fóra konzultací zúčastněných stran. Pracovní skupiny sdružení BEREC by měly také aktivně spolupracovat se zúčastněnými stranami ze zemí mimo regulační komunitu a pokrýt co nejširší spektrum zájmů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má vyjasnit, že by sdružení BEREC a jeho pracovní skupiny měly rozvíjet nástroje pro aktivní spolupráci se zúčastněnými stranami zastupujícími široké spektrum zájmů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Za účelem účinného plnění svých úkolů by mělo být sdružení BEREC oprávněno vyžádat si od Komise, od vnitrostátních regulačních orgánů a v krajním případě od ostatních orgánů a podniků veškeré potřebné informace. Žádosti o informace by měly být přiměřené a neměly by adresáty neúnosně zatěžovat. Vnitrostátní regulační orgány, které mají k trhům elektronických komunikací nejblíže, by měly spolupracovat se sdružením BEREC a poskytovat mu včasné a přesné informace, aby bylo zajištěno, že sdružení BEREC je schopno plnit svůj mandát. Sdružení BEREC by mělo rovněž sdílet s Komisí a vnitrostátními regulačními orgány potřebné informace, a to na základě zásady loajální spolupráce.

(25)  Za účelem účinného plnění svých úkolů by mělo být sdružení BEREC oprávněno vyžádat si od Komise, od vnitrostátních regulačních orgánů a v krajním případě od ostatních orgánů a podniků veškeré potřebné informace. Žádosti o informace by měly být přiměřené a neměly by adresáty neúnosně zatěžovat. Vnitrostátní regulační orgány, které mají k trhům elektronických komunikací nejblíže, by měly spolupracovat se sdružením BEREC a poskytnout mu včasné a přesné informace, aby bylo zajištěno, že sdružení BEREC je schopno plnit svůj mandát. Sdružení BEREC by mělo rovněž sdílet s Komisí a vnitrostátními regulačními orgány potřebné informace, a to na základě zásady loajální spolupráce.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sdružení BEREC působí v oblasti působnosti směrnice [...], směrnice 2002/58/ES, nařízení (ES) č. 531/2012, nařízení (EU) 2015/2120 a rozhodnutí 243/2012/EU36 (program politiky rádiového spektra).

Sdružení BEREC působí v oblasti působnosti směrnice [...], směrnice 2002/58/ES, nařízení (ES) č. 531/2012, nařízení (EU) 2015/2120 a rozhodnutí 243/2012/EU36 (program politiky rádiového spektra) a jakéhokoli jiného aktu Unie, který mu stanoví nové úkoly a pravomoci.

_________________

_________________

36Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

36Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra (Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 7).

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Sdružení BEREC sleduje tytéž cíle jako vnitrostátní regulační orgány, na něž se odkazuje v článku 3 směrnice. Sdružení BEREC zejména zajišťuje jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace v oblasti působnosti uvedené v odstavci 2, a přispívá tak k rozvoji vnitřního trhu. Sdružení BEREC podporuje rovněž přístup k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie.

3.  Sdružení BEREC sleduje tytéž cíle jako vnitrostátní regulační orgány, na něž se odkazuje v článku 3 směrnice. Sdružení BEREC zejména spolupracuje s vnitrostátními regulačními orgány s cílem zajistit jednotný regulační přístup k uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace v oblasti působnosti uvedené v odstavci 2 a s ohledem na cíle stanovené v odstavci 1, a přispívá tak k rozvoji harmonizovaného vnitřního trhu. Sdružení BEREC podporuje rovněž nediskriminační nakládání s provozem při poskytování služeb přístupu k internetu, otevřený přístup k internetu, přístup k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářskou soutěž při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmy občanů Unie.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Sdružení BEREC vykonává úkoly nezávisle, nestranně a transparentně a vychází z odborných znalostí vnitrostátních regulačních orgánů. Každý členský stát zajistí, aby jeho vnitrostátní regulační orgány byly vybaveny odpovídajícími finančními a lidskými zdroji nezbytnými k zapojení se do činností sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  poskytovat na žádost nebo z vlastního podnětu poradenství Evropskému parlamentu, Radě a Komisi v souvislosti s výsledkem své technické analýzy regulačního dopadu, který mají veškeré záležitosti týkající se dynamiky vývoje trhu na rámec pro elektronické komunikace;

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  poskytovat na požádání pomoc vnitrostátními regulačním orgánům, Evropskému parlamentu, Radě a Komisi, pokud jde o vztahy, diskuse a výměny se třetími osobami, a poskytovat pomoc vnitrostátním regulačním orgánům a Komisi při šíření osvědčených regulačních postupů mezi třetími osobami;

Odůvodnění

Viz znění čl. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 1211/2009.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ac)  podporovat spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány, jakož i mezi těmito orgány a Komisí;

Odůvodnění

Viz znění druhé věty čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 1211/2009.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ad)  vydávat vnitrostátním regulačním orgánům doporučení a šířit osvědčené regulační postupy s cílem podporovat jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace;

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ae)  informovat o evropském odvětví elektronických komunikací prostřednictvím zveřejňování výroční zprávy o vývoji v tomto evropském odvětví;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

af)  jakožto technický odborný poradní orgán případně poskytovat poradenství Komisi, pokud jde o přípravu a přijímání právních aktů v oblasti elektronických komunikací;

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a g (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ag)  plnit úkoly, které mu byly svěřeny právními akty Unie, zejména směrnicí [...] („kodex elektronických komunikací“), nařízením (EU) č. 531/2012 a nařízením (EU) č. 2015/2120.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vypracovat ekonomický model s cílem napomoci Komisi při stanovování maximálních sazeb za ukončení volání v Unii v souladu s článkem 73 směrnice;

c)  vypracovat ve velmi úzké spolupráci s jinými vnitrostátními regulačními orgány ekonomický model s cílem napomoci Komisi při stanovování maximálních sazeb za ukončení volání v Unii v souladu s článkem 73 směrnice;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  vydávat stanoviska uvedená ve směrnici a nařízení (EU) č. 531/2012, zejména:

vypouští se

  k řešení přeshraničních sporů v souladu s článkem 27 směrnice,

 

  k návrhům vnitrostátních opatření v souvislosti s postupy na vnitřním trhu za účelem regulace trhu v souladu s články 32, 33 a 66 směrnice,

 

  k návrhům vnitrostátních opatření v souvislosti s postupy na vnitřním trhu za účelem vzájemného hodnocení rádiového spektra v souladu s článkem 35 směrnice,

 

  k návrhům rozhodnutí a doporučení týkajících se harmonizace v souladu s článkem 38 směrnice;

 

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  pro důsledné provádění regulačního rámce pro elektronické komunikace;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  k nediskriminačnímu nakládání s provozem při poskytování služeb přístupu na internet v souladu s nařízením (EU) č. 2015/2120;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  o tržních postupech, které by mohly mít škodlivý vliv na nediskriminační přístup k internetu, otevřený internet a práva spotřebitelů, a o nekalých praktikách;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Na základě odůvodněné žádosti Komise může sdružení BEREC vykonávat i další konkrétní úkoly, které jsou nezbytné pro to, aby plnilo svou úlohu podle čl. 1 odst. 2.

Odůvodnění

Viz znění čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1211/2009.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Je-li to nezbytné k dosažení cílů stanovených v tomto nařízeníplnění jeho úkolů, může sdružení BEREC spolupracovat s příslušnými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi v souladu s článkem 26.

4.  Je-li to pro ně nezbytné k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení, plnění jeho úkolů a přispění k širším politickým cílům Unie, může sdružení BEREC konzultovat vnitrostátní regulační orgány a spolupracovat s příslušnými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány členských států, třetích zemí nebo s vnitrostátními a mezinárodními organizacemi v souladu s článkem 26.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada je složena z jednoho zástupce každého členského státu a dvou zástupců Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo. Každý vnitrostátní regulační orgán odpovídá za navržení příslušného zástupce, kterým je vedoucí nebo členové kolektivního orgánu vnitrostátního regulačního orgánu.

Správní rada je složena z jednoho člena za každý členský stát a jednoho zástupce Komise, přičemž všichni mají hlasovací právo. Každý vnitrostátní regulační orgán odpovídá za navržení příslušného zástupce, kterým je buď vedoucí, nebo jiný vysoký představitel vnitrostátního regulačního orgánu. Regulační orgány ze třetích zemí přizvané správní radou mají status pozorovatele.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Předseda nebo zástupce předsedy předkládají Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávy o plnění svých úkolů a výkonnosti sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Předseda se hlasování účastní.

3.  Předseda je oprávněn hlasovat.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má objasnit, že předseda není povinen, ale oprávněn hlasovat.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výkonný ředitel se hlasování neúčastní.

4.  Výkonný ředitel není oprávněn hlasovat.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má objasnit, že výkonný ředitel není oprávněn hlasovat, ale může mít při hlasování například organizační úlohu.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 10 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fungování pracovních skupin

Fungování pracovních skupin a zapojení zúčastněných stran

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní rada jmenuje členy pracovních skupin, kterých se mohou účastnit odborníci z vnitrostátních regulačních orgánů, Komise, zaměstnanci sdružení BEREC a vnitrostátní regulační orgány třetích zemí, které se účastní činnosti sdružení BEREC.

Správní rada jmenuje členy pracovních skupin, jimiž mohou být odborníci z vnitrostátních regulačních orgánů, Komise, zaměstnanci sdružení BEREC a vnitrostátní regulační orgány třetích zemí, které se účastní činnosti sdružení BEREC. Složení pracovních skupin by mělo náležitě odrážet různé politické zájmy a mít patřičně na zřeteli obecné cíle podpory kulturní a jazykové rozmanitosti a mediální plurality stanovené v čl. 3 odst. 1 směrnice.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zdůraznit, že pracovní skupiny vytvořené sdružením BEREC by měly zahrnovat celou škálu politických zájmů a také jednat s ohledem na obecné cíle, jimiž je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a mediální plurality.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Sdružení BEREC se v případě potřeby i v rámci činnosti svých pracovních skupin usiluje zjistit názory příslušných zúčastněných stran a zapojit je do své práce, například prostřednictvím konzultací nebo fór zúčastněných stran. Přitom zajistí, aby zúčastněné strany plně zastupovaly různé politické zájmy. Aniž je dotčen článek 28, sdružení BEREC zveřejní výsledky těchto konzultací.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Kterýkoli účastník odvolacího řízení může vznést námitku proti členu odvolacího senátu z jednoho z důvodů uvedených v odstavci 1, nebo je-li tento člen podezřelý z předpojatosti. Námitka není přípustná, jestliže účastník odvolacího řízení učinil procesní úkon,když mu byl znám důvod pro námitku. Námitka nesmí být založena na státní příslušnosti členů.

3.  Kterýkoli účastník odvolacího řízení může vznést námitku proti členu odvolacího senátu z jednoho z důvodů uvedených v odstavci 1, nebo je-li tento člen podezřelý z předpojatosti. Námitka není přípustná, jestliže účastník odvolacího řízení učinil procesní úkon i přesto, že mu byl znám důvod pro námitku, jako je podání žádosti nebo předložení jiných připomínek, a tedy již mlčky souhlasil se složením senátu. Každá námitka založená na státní příslušnosti členů je považována za nepřípustnou.

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je lépe objasnit účel ustanovení, v souladu s rozhodnutím Soudu ve věci T-63/10.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před jmenováním může být uchazeč zvolený správní radou vyzván, aby před příslušným výborem Evropského parlamentu učinil prohlášení a zodpověděl otázky jeho členů.

Před jmenováním je uchazeč zvolený správní radou vyzván k vystoupení před příslušnými výbory Evropského parlamentu, aby mohly výbory udělit svůj souhlas.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Správní rada uvědomí o případném záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele Evropský parlament. Výkonný ředitel může být vyzván, aby během jednoho měsíce před tímto prodloužením učinil prohlášení před příslušným výborem Parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

5.  Správní rada uvědomí o případném záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele Evropský parlament. Výkonný ředitel je vyzván, aby během jednoho měsíce před tímto prodloužením učinil prohlášení před příslušnými výbory Parlamentu a zodpověděl otázky jejich členů.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise.

7.  Výkonný ředitel může být odvolán z funkce pouze na základě rozhodnutí správní rady jednající na návrh Komise a po vyslechnutí stanoviska Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V rozsahu nezbytném k dosažení cílů stanovených v tomto nařízeníplnění jeho úkolů, a aniž jsou dotčeny pravomoci členských států a orgánů Unie, může sdružení BEREC spolupracovat s institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi.

V rozsahu nezbytném k dosažení cílů stanovených v tomto nařízení, plnění jeho úkolů a přispění k širším politickým cílům Unie, a aniž jsou dotčeny pravomoci členských států a orgánů Unie, může sdružení BEREC spolupracovat s institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie, s příslušnými orgány třetích zemí a/nebo s mezinárodními organizacemi.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má vysvětlit důvody pro spolupráci s institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Referenční údaje

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

24.10.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Silvia Costa

11.10.2016

Projednání ve výboru

22.3.2017

 

 

 

Datum přijetí

4.5.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

15

13

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Florent Marcellesi

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

15

+

ALDE Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

 

Verts/ALE Group

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Isabella Adinolfi

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13

-

ECR Group

PPE Group

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (9.6.2017)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Zpravodaj: Morten Helveg Petersen

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj plně podporuje cíle návrhu Evropské komise a předkládá toto stanovisko s cílem zajistit, aby sdružení BEREC při plnění svých úkolů plně zohledňovalo základní práva a  zásady, které byly uznány Listinou základních práv Evropské unie, a zejména usilovalo o to, aby bylo dosaženo vysoké úrovně připojení s modernizovaným souborem pravidel na ochranu koncových uživatelů, který zajistí nediskriminační přístup k veškerému obsahu a službám, včetně veřejných služeb, přispěje k prosazování svobody projevu a svobody podnikání a umožní členským státům dodržovat v budoucnu Listinu s mnohem nižšími náklady.

Vzhledem k působnosti Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci zpravodaj zejména přidává odkazy na transparentnost a zákaz diskriminace jakožto klíčové cíle provádění předpisového rámce pro elektronické komunikace, které by měly být uplatňovány, ať už jde o složení či fungování sdružení BEREC. Zpravodaj proto prosazuje opatření, jejichž cílem je posílit transparentnost postupů a odpovědnost za ně, zejména jedná-li se o složení správní rady a pracovních skupin a zveřejňování prohlášení o zájmech jednotlivými členy.

Zavádějí se i další ochranná opatření týkající se „strukturální“ nezávislosti sdružení BEREC. Má-li být zajištěna nezávislost sdružení BEREC, znamená to, že nesmí vyhledávat ani přijímat pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu s výkonnou pravomocí. V souladu s nedávno vytvořeným modelem řízení pro regulaci na úrovni EU, jako je např. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, by správní rada sdružení BEREC měla být složena pouze ze zástupců nezávislých orgánů a Komise by měla mít právo účastnit se činností a zasedání rady, aniž by měla hlasovací právo.

Zpravodaj je přesvědčen, že nezávislost a odpovědnost sdružení BEREC lze dále posílit změnou složení jeho správní rady a postupu jmenování jeho výkonného ředitele.

Zpravodaj dále přichází s návrhy nových úkolů pro sdružení BEREC, zejména v oblasti bezpečnosti sítí a služeb a v oblasti základních práv, jež odpovídají návrhům změn ke směrnici o evropském kodexu pro elektronické komunikace, které zpravodaj předloží v příslušném návrhu zprávy.

Všechny tyto prvky by měly zajistit, aby rozhodnutí přijatá na úrovni sdružení BEREC byla v souladu s nejvyššími standardy, pokud jde o nezávislost, transparentnost a odpovědnost, a přispívala tak k řádnému a na právech založenému provádění předpisového rámce pro elektronické komunikace.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Ve své strategii pro jednotný digitální trh Komise oznámila, že bude proveden přezkum směrnice 2002/58/ES s cílem poskytnout uživatelům služeb elektronických komunikací vysokou úroveň ochrany soukromí a nastolit rovné podmínky pro všechny účastníky trhu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Sdružení BEREC a Úřad BEREC přispívají kladně k jednotnému uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace. Přesto však mezi členskými státy dosud existují značné rozdíly, co se týká regulační praxe. Struktura správy sdružení BEREC a Úřadu BEREC je mimoto těžkopádná a vede k zbytečné administrativní zátěži. K zajištění zvýšení efektivnosti a synergií, jakož i dalšího přispění k rozvoji vnitřního trhu elektronických komunikací v Unii, jakož i na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho struktury správy zřízením sdružení BEREC jako decentralizované agentury Unie. To odpovídá rovněž potřebě zohlednit významně posílenou úlohu, kterou sdružení BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 531/2012, jež stanoví úkoly sdružení BEREC ve vztahu k roamingu na území Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k otevřenému internetu a roamingu na území Unie, a směrnice, která stanoví značný počet nových úkolů sdružení BEREC, jako je vydávání rozhodnutí a pokynů týkajících se řady témat, podávání zpráv o technických záležitostech, vedení rejstříků a vydávání stanovisek k postupům na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu, jakož i přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru.

(7)  Sdružení BEREC a Úřad BEREC přispívají kladně k jednotnému uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace. Přesto však mezi členskými státy dosud existují značné rozdíly, co se týká regulační praxe. Struktura správy sdružení BEREC a Úřadu BEREC je mimoto těžkopádná a vede k zbytečné administrativní zátěži. K zajištění zvýšení efektivnosti a synergií, jakož i dalšího přispění k rozvoji vnitřního trhu elektronických komunikací v Unii, jakož i na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže, transparentnosti a zákazu diskriminace při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie usiluje toto nařízení o posílení úlohy sdružení BEREC a zdokonalení jeho struktury správy zřízením sdružení BEREC jako decentralizované agentury Unie. To odpovídá rovněž potřebě zohlednit významně posílenou úlohu, kterou sdružení BEREC hraje podle nařízení (ES) č. 531/2012, jež stanoví úkoly sdružení BEREC ve vztahu k roamingu na území Unie, nařízení (EU) 2015/2120, jež stanoví úkoly BEREC ve vztahu k přístupu k otevřenému internetu a roamingu na území Unie, a směrnice, která stanoví značný počet nových úkolů sdružení BEREC, jako je vydávání rozhodnutí a pokynů týkajících se řady témat, podávání zpráv o technických záležitostech, vedení rejstříků a vydávání stanovisek k postupům na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu, jakož i přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Potřeba jednotného uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace ve všech členských státech je zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu elektronických komunikací v celé Unii a na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. Vzhledem k změnám tržního a technologického prostředí, což často zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a dosavadním zkušenostem při zajišťování jednotného uplatňování v oblasti elektronických komunikací je nezbytné navázat na práci sdružení BEREC a Úřadu BEREC a přeměnit je na plnohodnotnou agenturu.

(8)  Potřeba jednotného uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace ve všech členských státech je zásadní pro úspěšný rozvoj vnitřního trhu elektronických komunikací v celé Unii a na podporu přístupu k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářské soutěže, transparentnosti a zákazu diskriminace při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů občanů Unie. Vzhledem k změnám tržního a technologického prostředí, což často zahrnuje větší přeshraniční rozměr, a dosavadním zkušenostem při zajišťování jednotného uplatňování v oblasti elektronických komunikací je nezbytné navázat na práci sdružení BEREC a Úřadu BEREC a přeměnit je na plnohodnotnou agenturu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Sdružení BEREC by při plnění svých úkolů mělo zohledňovat základní práva a zásady, které byly uznány Listinou základních práv Evropské unie, a zejména usilovat o to, aby bylo dosaženo vysoké úrovně připojení s modernizovaným souborem pravidel na ochranu koncových uživatelů, který zajistí nediskriminační přístup k veškerému obsahu a službám, včetně veřejných služeb, přispěje k prosazování svobody projevu a svobody podnikání a umožní členským státům dodržovat v budoucnu Listinu s mnohem nižšími náklady.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Agentura by měla být řízena a provozována podle zásad společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 (dále jen „společný přístup“)28. Vzhledem k zavedenému obrazu sdružení BEREC a nákladům, které by znamenala změna jeho názvu, by si nová agentura měla ponechat název BEREC.

(9)  Agentura by měla být řízena a provozována podle zásad společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 (dále jen „společný přístup“)28, zejména pokud jde o transparentnost a vztahy se zúčastněnými stranami. Vzhledem k zavedenému obrazu sdružení BEREC a nákladům, které by znamenala změna jeho názvu, by si nová agentura měla ponechat název BEREC.

__________________

__________________

28 Společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012.

28 Společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Sdružení BEREC jakožto technický subjekt s odbornými znalostmi v oblasti elektronických komunikací, který je složen ze zástupců vnitrostátních regulačních orgánů a Komise, má nejlepší předpoklady k tomu, aby mu byly svěřeny úkoly, jako je například rozhodování o určitých záležitostech s přeshraničním rozměrem, přispění k účinným postupům na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření (co se týká regulace trhu i přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru), poskytování potřebných pokynů vnitrostátním regulačním orgánům s cílem zajistit společná kritéria a jednotný regulační přístup a vedení určitých rejstříků na úrovni Unie. Tímto nejsou dotčeny úkoly vnitrostátních regulačních orgánů, které mají nejblíže k trhům elektronických komunikací a místním podmínkám. K plnění svých úkolů bude agentura potřebovat přiměřené finanční a lidské zdroje, jakož i nadále shromažďovat odborné znalosti vnitrostátních regulačních orgánů.

(10)  Sdružení BEREC jakožto technický subjekt s odbornými znalostmi v oblasti elektronických komunikací, který je složen ze zástupců vnitrostátních regulačních orgánů a Komise, má nejlepší předpoklady k tomu, aby mu byly svěřeny úkoly, jako je například rozhodování o určitých záležitostech s přeshraničním rozměrem, přispění k účinným, transparentním a nediskriminačním postupům na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření (co se týká regulace trhu i přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru), poskytování potřebných pokynů vnitrostátním regulačním orgánům s cílem zajistit společná kritéria a jednotný regulační přístup a vedení určitých rejstříků na úrovni Unie. Tímto nejsou dotčeny úkoly vnitrostátních regulačních orgánů, které mají nejblíže k trhům elektronických komunikací a místním podmínkám. K plnění svých úkolů bude agentura potřebovat přiměřené finanční a lidské zdroje, jakož i nadále shromažďovat odborné znalosti vnitrostátních regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Sdružení BEREC by při plnění svých úkolů mělo v zájmu inkluzivnosti, reprezentativnosti a transparentnosti zajistit, aby byla v rámci procesů konzultace, ale i pokud jde o složení pracovních skupin a výběr jednotlivých odborníků, zohledňována různorodost zúčastněných stran z hospodářské oblasti a občanské společnosti působících na trhu elektronických komunikací, včetně malých a středních podniků a neziskových poskytovatelů služeb.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Sdružení BEREC by mělo mít možnost spolupracovat s jinými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie (aniž by byla dotčena jejich úloha), zejména se Skupinou pro politiku rádiového spektra2, Evropskou radou pro ochranu údajů30, skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby31 a Agenturou Evropské unie pro bezpečností sítí a informací32, jakož i se stávajícími výbory (např. Komunikačním výborem a Výborem pro rádiové spektrum), jakož i se stávajícími výbory (např. Komunikačním výborem a Výborem pro rádiové spektrum). Sdružení BEREC by mělo mít možnost spolupracovat rovněž s příslušnými orgány třetích zemí, zejména regulačními orgány, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací, a/nebo skupinami těchto orgánů, jakož i s mezinárodními organizacemi, je-li to při plnění jeho úkolů nezbytné.

(11)  Sdružení BEREC by mělo mít možnost spolupracovat s jinými institucemi, agenturami, úřady a poradními skupinami Unie (aniž by byla dotčena jejich úloha), zejména se Skupinou pro politiku rádiového spektra29, Evropskou radou pro ochranu údajů30, s evropským inspektorem ochrany údajů, skupinou evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby31 a Agenturou Evropské unie pro bezpečností sítí a informací32, jakož i s Agenturou Evropské unie pro základní práva; jakož i se stávajícími výbory (např. Komunikačním výborem a Výborem pro rádiové spektrum). Sdružení BEREC by mělo mít možnost spolupracovat rovněž s příslušnými orgány třetích zemí, zejména regulačními orgány, které jsou příslušné v oblasti elektronických komunikací, a/nebo skupinami těchto orgánů, jakož i s mezinárodními organizacemi, je-li to při plnění jeho úkolů nezbytné.

__________________

__________________

29 Rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

29 Rozhodnutí 2002/622/ES, kterým se zřizuje Skupina pro politiku rádiového spektra (Úř. věst. L 198, 27.7.2002, s. 49).

30 Zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

30 Zřízena podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

31 Směrnice [...].

31 Směrnice [...].

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 526/2013 ze dne 21. května 2013 o Agentuře Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a o zrušení nařízení (ES) č. 460/2004 (Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 41).

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Zásadní význam pro náležité fungování nové agentury a plnění úkolů, které jí byly přiděleny, má úloha výkonného ředitele, který bude právním zástupcem sdružení BEREC. Správní rada by jej měla jmenovat ze seznamu vypracovaného Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení, aby bylo zaručeno důsledné posouzení uchazečů a vysoká míra nezávislosti. V minulosti bylo funkční období správního ředitele Úřadu BEREC tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění stability a provádění dlouhodobé strategie agentury.

(16)  Zásadní význam pro náležité fungování nové agentury a plnění úkolů, které jí byly přiděleny, má úloha výkonného ředitele, který bude právním zástupcem sdružení BEREC. Správní rada by jej měla jmenovat ze seznamu vypracovaného Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení, přičemž by měl být uplatněn postup spolupráce (dohodovací postup) s Radou a Parlamentem, aby bylo zaručeno důsledné posouzení uchazečů a vysoká míra nezávislosti a odpovědnosti. V minulosti bylo funkční období správního ředitele Úřadu BEREC tříleté. Je nutné, aby výkonný ředitel měl dostatečně dlouhý mandát v zájmu zajištění stability a provádění dlouhodobé strategie agentury.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Zkušenosti ukazují, že většina úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána prostřednictvím pracovních skupin, správní rada by proto měla být pověřena zřizováním pracovních skupin a jmenováním jejich členů. K zajištění vyváženého přístupu by pracovní skupiny měli koordinovat a řídit zaměstnanci sdružení BEREC. Předem by měly být vypracovány seznamy způsobilých odborníků, aby bylo zajištěno rychlé zřízení určitých pracovních skupin, zejména pracovních skupin v souvislosti s postupy na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu a přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k lhůtám stanoveným pro tyto postupy.

(17)  Zkušenosti ukazují, že většina úkolů sdružení BEREC je lépe vykonávána prostřednictvím pracovních skupin, správní rada by proto měla být pověřena zřizováním pracovních skupin a jmenováním jejich členů. K zajištění vyváženého přístupu by pracovní skupiny měli koordinovat a řídit zaměstnanci sdružení BEREC. Předem by měly být vypracovány seznamy způsobilých odborníků, aby bylo zajištěno rychlé zřízení určitých pracovních skupin, zejména pracovních skupin v souvislosti s postupy na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření týkajících se regulace trhu a přidělování uživatelských práv k rádiovému spektru, a to vzhledem k lhůtám stanoveným pro tyto postupy. Měly by být zveřejněny seznamy způsobilých odborníků pracovních skupin spolu s jejich prohlášeními o zájmech.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Sdružení BEREC by mělo být nezávislé, co se týká provozních a technických záležitostí, a mělo disponovat právní, správní a finanční autonomií. Za tímto účelem je nutné a vhodné, aby bylo sdružení BEREC institucí Unie s právní subjektivitou, která vykonává svěřené pravomoci.

(21)  Sdružení BEREC by mělo být nezávislé, co se týká provozních a technických záležitostí, a mělo disponovat právní, správní a finanční autonomií. Za tímto účelem je nutné a vhodné, aby bylo sdružení BEREC institucí Unie s právní subjektivitou, která vykonává svěřené pravomoci. Sdružení BEREC by mělo mít samostatnou právní subjektivitu a být funkčně nezávislé na průmyslu a na vládě, ani by nemělo vyhledávat ani přijímat pokyny od žádné vlády či subjektu, mělo by fungovat transparentně a odpovědně, jak je stanoveno v právních předpisech, a mít dostatečné pravomoci.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž nutnosti zajistit jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace ve stanovené oblasti působnosti, zejména ve vztahu k přeshraničním aspektům a prostřednictvím účinných postupů na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu a účinků činnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(26)  Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž nutnosti zajistit jednotné, transparentní a nediskriminační uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace ve stanovené oblasti působnosti, zejména ve vztahu k přeshraničním aspektům a prostřednictvím účinných postupů na vnitřním trhu s ohledem na návrhy vnitrostátních opatření, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu a účinků činnosti může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Úkoly sdružení BEREC budou zveřejněny na jeho internetových stránkách a budou průběžně aktualizovány, aby byly vidět jeho nové úkoly.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Sdružení BEREC sleduje tytéž cíle jako vnitrostátní regulační orgány, na něž se odkazuje v článku 3 směrnice. Sdružení BEREC zejména zajišťuje jednotné uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace v oblasti působnosti uvedené v odstavci 2, a přispívá tak k rozvoji vnitřního trhu. Sdružení BEREC podporuje rovněž přístup k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářskou soutěž při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmy občanů Unie.

3.  Sdružení BEREC sleduje tytéž cíle jako vnitrostátní regulační orgány, na něž se odkazuje v článku 3 směrnice. Sdružení BEREC zejména zajišťuje jednotné, transparentní a nediskriminační uplatňování předpisového rámce pro elektronické komunikace v oblasti působnosti uvedené v odstavci 2, a přispívá tak k rozvoji vnitřního trhu. Sdružení BEREC podporuje rovněž přístup k datovému připojení s velmi vysokou kapacitou a jeho využívání, hospodářskou soutěž při poskytování sítí a služeb elektronických komunikací a přiřazených zařízení a zájmů a práv občanů Unie.

Odůvodnění

V zájmu zajištění plné funkčnosti a účinnosti předpisového rámce pro elektronické komunikace v souladu s právem EU by klíčovými cíli sdružení BEREC při zajišťování jednotného uplatňování tohoto rámce měly být také transparentnost a zákaz diskriminace. Mezi cíle sdružení BEREC by v této souvislosti měla kromě toho patřit také podpora práv občanů, a nikoli pouze jejich zájmů.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  k minimálním kritériím a společným přístupům k bezpečnosti sítí a informačních služeb, v souladu s článkem 40 směrnice (EU) 2017/... [evropský kodex pro elektronické komunikace],

Odůvodnění

Návrh směrnice, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, zahrnuje zvláštní ustanovení o bezpečnosti sítí a informací (článek 40), která jsou důležitá také pro úkoly, které by mělo vykonávat sdružení BEREC. Zpravodaj má v úmyslu tento dodatečný úkol blíže specifikovat v rámci svých návrhů k příslušnému legislativnímu návrhu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e – odrážka 6 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

  ke společným přístupům k zajištění toho, aby vnitrostátní opatření týkající se přístupu koncových uživatelů ke službám a aplikacím nebo jejich využívání prostřednictvím sítí elektronických komunikací respektovala v souladu s článkem 93 směrnice (EU) 2017/.... základní práva a svobody zaručené Listinou základních práv Evropské unie; [evropský kodex pro elektronické komunikace],

Odůvodnění

Návrh směrnice, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, zahrnuje zvláštní ustanovení o zárukách týkajících se základních práv (článek 93), která jsou důležitá také pro úkoly, které by mělo vykonávat sdružení BEREC. Zpravodaj má v úmyslu tento dodatečný úkol blíže specifikovat v rámci svých návrhů k příslušnému legislativnímu návrhu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vydává vnitrostátním regulačním orgánům doporučení a osvědčené postupy ohledně veškerých technických záležitostí spadajících do jeho mandátu s cílem podporovat jednotné uplatňování;

c)  vydává vnitrostátním regulačním orgánům doporučení a osvědčené postupy ohledně veškerých technických záležitostí spadajících do jeho mandátu s cílem podporovat jednotné, transparentní a nediskriminační uplatňování;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Seznam členů správní rady včetně informace, zda je nebo není daný člen předsedou nebo místopředsedou a jejich prohlášení o zájmech a životopisů, budou zveřejněny na internetových stránkách sdružení BEREC.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  schvaluje a posuzuje souhrnnou výroční zprávu o činnosti sdružení BEREC a zasílá zprávu i své hodnocení do 1. července každého roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. Souhrnná výroční zpráva o činnosti se zveřejní;

c)  schvaluje a posuzuje souhrnnou výroční zprávu o činnosti sdružení BEREC a zasílá zprávu i své hodnocení do 1. července každého roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru. Výroční zprávu o činnosti sdružení BEREC předloží výkonný ředitel Evropskému parlamentu a Radě na veřejném zasedání. Souhrnná výroční zpráva o činnosti se zveřejní;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Dokumenty týkající se zasedání správní rady se zpřístupní veřejnosti na internetových stránkách sdružení BEREC a musejí obsahovat seznam účastníků a pozorovatelů, pořady jednání, zápisy z jednání a rozhodnutí přijatá s ohledem na článek 28.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Výkonný ředitel podává Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávy o plnění úkolů. Výkonného ředitele může vyzvat Rada, aby o plnění svých úkolů předložil zprávu.

3.  Výkonný ředitel podává Evropskému parlamentu na jeho žádost zprávy o plnění a provádění svých úkolů. Rada může výkonného ředitele vyzvat, aby o plnění svých úkolů předložil zprávu.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  předložení výroční zprávy o činnosti sdružení BEREC Parlamentu a Radě na veřejném zasedání;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení a na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a vypracování zpráv o pokroku, které předkládá dvakrát ročně Komisi a pravidelně správní radě;

f)  vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení a na vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) a vypracování zpráv o pokroku, které předkládá jednou ročně Komisi a pravidelně správní radě;

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Seznam členů pracovních skupin spolu s jejich prohlášeními o zájmech se zveřejňuje.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Rozhodnutí odvolacího senátu se zveřejní.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu uchazečů navržených Komisí na základě otevřeného a transparentního výběrového řízení.

Výkonného ředitele jmenuje správní rada ze seznamu uchazečů navržených Komisí, a to v souladu s následujícím postupem spolupráce (dohodovacím postupem):

 

a)  na základě seznamu sestaveného Komisí po výzvě k přihlášení uchazečů a po transparentním výběrovém řízení se žadatelé vyzvou, aby se před jmenováním obrátili na Radu a na příslušný výbor Evropského parlamentu a zodpověděli dotazy;

 

b)  Evropský parlament a Rada poté vyjádří svá stanoviska a určí svá pořadí kandidátů;

 

c)  správní rada jmenuje ředitele, přičemž přihlédne k těmto stanoviskům, a v případě, že se jimi nebude řídit, sdělí důvody, které ji k tomu vedly.

Odůvodnění

V souladu se stávajícími postupy uplatňovanými u jiných agentur by se jmenování výkonného ředitele sdružení BEREC mělo zakládat na postupu, který zajišťuje větší transparentnost a odpovědnost.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Správní rada uvědomí o případném záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele Evropský parlament. Výkonný ředitel může být vyzván, aby během jednoho měsíce před tímto prodloužením učinil prohlášení před příslušným výborem Parlamentu a zodpověděl otázky jeho členů.

5.  Správní rada uvědomí o případném záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele Evropský parlament. Výkonný ředitel bude vyzván, aby během jednoho měsíce před tímto prodloužením učinil prohlášení před příslušným výborem Parlamentu a zodpověděl otázky.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Sdružení BEREC schválí své bezpečnostní předpisy rovnocenné bezpečnostním předpisům Komise pro ochranu utajovaných informací Evropské unie (EUCI) a citlivých informací nepodléhajících utajení, mimo jiné předpisy o předávání, zpracovávání a uchovávání těchto informací, které jsou vymezeny v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/44342 a (EU, Euratom) 2015/44443. Alternativně může sdružení BEREC rozhodnout o přiměřeném uplatňování pravidel Komise.

Aniž je dotčen čl. 27 odst. 1, sdružení BEREC schválí své bezpečnostní předpisy rovnocenné bezpečnostním předpisům Komise pro ochranu utajovaných informací Evropské unie (EUCI) a citlivých informací nepodléhajících utajení, mimo jiné předpisy o předávání, zpracovávání a uchovávání těchto informací, které jsou vymezeny v rozhodnutích Komise (EU, Euratom) 2015/44342 a (EU, Euratom) 2015/44443. Alternativně může sdružení BEREC rozhodnout o přiměřeném uplatňování pravidel Komise.

__________________

__________________

42 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

42 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

43 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

43 Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud se taková výměna informací týká předávání osobních údajů do třetí země, musejí členské státy postupovat v souladu s nařízením (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prohlášení musí být správná a úplná, musí být podána písemnou formou a aktualizována, kdykoli je to nezbytné. Prohlášení o zájmech, která učinili členové správní radyvýkonný ředitel, se zveřejňují.

Prohlášení musí být správná a úplná, musí být podána písemnou formou a aktualizována, kdykoli je to nezbytné. Prohlášení o zájmech, která učinili členové správní rady, výkonný ředitel a členové pracovních skupin se zveřejňují.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Referenční údaje

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

24.10.2016

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Morten Helveg Petersen

5.12.2016

Projednání ve výboru

25.4.2017

8.6.2017

 

 

Datum přijetí

8.6.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

38

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

38

+

ALDE Group

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR Group

Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL Group

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE Group

Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Group

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE Group

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

2

-

EFDD Group

Kristina Winberg

ENF Group

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací

Referenční údaje

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Datum předložení EP

14.9.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

24.10.2016

CONT

24.10.2016

ECON

24.10.2016

IMCO

24.10.2016

 

CULT

24.10.2016

JURI

24.10.2016

LIBE

24.10.2016

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

10.10.2016

CONT

12.10.2016

ECON

12.10.2016

JURI

12.10.2016

Zpravodajové

       Datum jmenování

Evžen Tošenovský

1.12.2016

 

 

 

Projednání ve výboru

6.2.2017

22.3.2017

22.6.2017

 

Datum přijetí

2.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

46

3

12

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Dominique Riquet

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Claudia Schmidt

Datum předložení

16.10.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

46

+

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

 

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

 

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

 

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

 

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

 

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

 

12

0

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

 

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

 

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

 

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Xabier Benito Ziluaga

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí