Procedure : 2016/0286(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0305/2017

Indgivne tekster :

A8-0305/2017

Forhandlinger :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Afstemninger :

PV 14/11/2018 - 14.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0454

BETÆNKNING     ***I
PDF 1519kWORD 196k
16.10.2017
PE 600.889v02-00 A8-0305/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Evžen Tošenovský

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0591),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0382/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til protokol nr. 1 til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union,

–  der henviser til protokol nr. 2 til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 25. januar 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udvalget om Det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Kultur- og Uddannelsesudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0305/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag      1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(3)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og Agenturet for Støtte til Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(4),

efter høring af Regionsudvalget(5),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv[...](6) ("kodeks for elektronisk kommunikation"), der indfører en række opgaver for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("BEREC"), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF(7) ("e-databeskyttelse") sigter mod at skabe et indre marked for elektronisk kommunikation i Unionen, samtidig med at der sikres et højt niveau af investeringer, innovation og forbrugerbeskyttelse gennem øget konkurrence.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012(8), ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2120(9) og (EU) nr. 2017/920(10), supplerer og understøtter, for så vidt angår EU-dækkende roaming, rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation og fastlægger visse opgaver for BEREC.

(3)  Forordning (EU) nr. 2015/2120 fastlægger desuden yderligere opgaver for BEREC ▌ med hensyn til åben internetadgang ▌.

(3a)  BEREC-retningslinjerne fra august 2016 for de nationale tilsynsmyndigheders gennemførelse af de europæiske netneutralitetsbestemmelser er blevet hilst velkommen som værdifulde præciseringer for at garantere et stærkt, frit og åbent internet ved at sørge for en ensartet anvendelse af bestemmelserne for at sikre lige og ikkediskriminerende behandling af trafikken ved levering af internetadgangstjenester og beskytte slutbrugeres hertil hørende rettigheder.

(3b)  Begrundet i behovet for at sikre udvikling af en konsekvent reguleringspraksis og en ensartet anvendelse af EU's reguleringsramme oprettede Kommissionen ved afgørelse 2002/627/EF gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder(11), der skulle rådgive og bistå Kommissionen i udviklingen af det indre marked og mere generelt fungere som grænseflade mellem nationale tilsynsmyndigheder og andre kompetente myndigheder og Kommissionen.

(4)  BEREC og dets støttekontor ("BEREC-kontoret") blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009(12). BEREC afløste Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder ▌ (13) og havde til formål på den ene side at bidrage til at udvikle det indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og på den anden side gøre det mere velfungerende ved at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. BEREC var ikke et EU-organ og havde heller ikke status som juridisk person. Det fungerede som et forum for samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen i udførelsen af samtlige deres opgaver i medfør af EU-regelsættet. BEREC blev oprettet med henblik på at yde ekspertise og handle uafhængigt og gennemsigtigt.

(4a)  BEREC fungerede også som et organ for refleksion, debat og rådgivning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen inden for elektronisk kommunikation. BEREC rådgav således Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter anmodning eller på eget initiativ.

(4b)  BEREC-kontoret blev oprettet som et fællesskabsorgan med status som juridisk person for at udføre de opgaver, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1211/2009, navnlig faglig og administrativ støtte til BEREC. BEREC-kontoret har retlig, administrativ og finansiel autonomi for effektivt at kunne yde støtte til BEREC.

(4c)  Ved afgørelse 2010/349/EU(14) besluttede repræsentanterne for medlemslandenes regeringer, at BEREC-kontoret skulle have hjemsted i Riga. Hjemstedsaftalen mellem Republikken Letlands regering og BEREC-kontoret trådte i kraft den 5. august 2011.Det kan blive nødvendigt at placere ansatte i en anden medlemsland med henblik på at udføre BEREC-kontorets opgaver på en effektiv og omkostningseffektiv måde.

(5)  I sin meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et digitalt indre marked i EU"(15) bebudede Kommissionen, at den ville fremlægge forslag i 2016 om en ambitiøs gennemgang af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, bl.a. med fokus på en mere effektiv institutionel reguleringsramme for at gøre reglerne på teleområdet formålstjenlige som led i skabelsen af de rette vilkår for det digitale indre marked. Disse omfatter anvendelse af højkapacitetsnetforbindelser, mere koordineret forvaltning af frekvensressourcer til trådløse net og skabelse af lige vilkår for avancerede digitale net og innovative tjenester. Det blev understreget i meddelelsen, at med teknologiske og markedsmæssige vilkår, der hele tiden ændrer sig, bliver der behov for styrkede institutionelle rammer ved at styrke BEREC's rolle.

(6)  I sin beslutning af 19. januar 2016 "På vej mod en akt for det digitale indre marked" opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til med henblik på en yderligere integration af det digitale indre marked at sikre, at mere effektive institutionelle rammer er på plads. Kommissionen blev specifikt bedt om at styrke BEREC’s rolle, kapacitet og beslutningskompetence med henblik på at sætte det i stand til at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation og et effektivt tilsyn fra BEREC's side med det indre markeds udvikling samt at bistå det med at bilægge grænseoverskridende tvister. Europa-Parlamentet understreger også i denne forbindelse behovet for at forbedre de finansielle og menneskelige ressourcer og for at styrke BEREC's styringsstruktur yderligere.

(7)  BEREC og BEREC-kontoret har bidraget positivt til en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. Ikke desto mindre er der stadig betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til reguleringspraksis, hvilket berører virksomheder, der udøver grænseoverskridende virksomhed eller er aktive i et betydeligt antal medlemsstater, herunder i områder, hvor BEREC-retningslinjerne findes, men kunne udvikles yderligere. For at sikre effektivitetsforøgelser og synergier og yderligere at bidrage til udviklingen af det indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen samt til fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser har denne forordning har til formål at styrke BEREC's og BEREC-kontorets roller og deres styringsstruktur ▌. Dette svarer også til behovet for at afspejle BEREC's væsentligt større rolle som følge af forordning (EF) nr. 531/2012 ▌, forordning (EU) nr. 2015/2120 ▌og direktiv [...] ("kodeks for elektronisk kommunikation").

(8)  Behovet for, at rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation anvendes konsekvent i alle medlemsstater, er afgørende for en vellykket udvikling af et indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen og fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser. På baggrund af markedsudviklingen og den teknologiske udvikling, som ofte medfører en øget grænseoverskridende dimension, og ud fra de hidtidige erfaringer med at sikre en konsekvent gennemførelse inden for elektronisk kommunikation er det nødvendigt at styrke BEREC's og BEREC-kontorets arbejde ▌. BEREC og BEREC-kontoret bør have en strømlinet organisatorisk struktur, der er egnet til de opgaver, de skal udføre. Under hensyntagen til de faste procedurer og de nye opgaver, som BEREC får overdraget, er det nødvendigt at foretage nogle ændringer i organisationen med henblik på at styrke både BEREC's og BEREC-kontorets effektivitet.

(9a)  BEREC bør have status som juridisk person med henblik på at kunne vedtage juridisk bindende afgørelser. BEREC bør derfor være et EU-organ, der repræsenteres af repræsentantskabets formand.

(9b)  BEREC-kontoret bør være uafhængigt, for så vidt angår operationelle og tekniske forhold, og bør have retlig, administrativ og finansiel selvstændighed. Med henblik herpå er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at det bliver et EU-organ, der har status som juridisk person, og som udøver de beføjelser, det tillægges. BEREC-kontoret bør som et decentraliseret EU-agentur arbejde inden for sit mandat og den eksisterende institutionelle ramme. Det bør ikke anses for at repræsentere EU's holdning udadtil eller for at forpligte EU retligt. BEREC-kontorets officielle navn bør ændres til "Agenturet for Støtte til Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("BEREC-kontoret ").

(9c)  Reglerne for BEREC-kontoret bør endvidere, hvor det er relevant, bringes i overensstemmelse med principperne i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 19. juli 2012 om decentraliserede agenturer ("den fælles tilgang").

(10)  BEREC har som teknisk organ med ekspertise inden for elektronisk kommunikation, der er sammensat af repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen, de bedste forudsætninger for at få overdraget opgaver såsom at træffe afgørelse i visse spørgsmål med en grænseoverskridende dimension, at bidrage til effektive procedurer på det indre marked for udkast til nationale foranstaltninger ▌, at give de nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige retningslinjer til at sikre fælles kriterier og en konsekvent reguleringstilgang og at føre visse registre på EU-plan. ▌

(10a)  BEREC's opgaver berører ikke de opgaver, der er fastlagt for de nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de elektroniske kommunikationsmarkeder og deres lokale forhold. For at udføre sine opgaver bør BEREC fortsætte med at indsamle ekspertise fra de nationale tilsynsmyndigheder. Med henblik på at gøre BEREC mere effektiv og mere repræsentativ og sikre ekspertise, erfaring og kendskab til den konkrete situation på alle de nationale markeder bør hver medlemsstat sikre, at dens nationale tilsynsmyndighed har de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer til at kunne deltage i BEREC's arbejde, navnlig arbejdet i arbejdsgrupperne og repræsentantskabets formandskab.

(10b)  BEREC-kontoret bør yde den nødvendige faglige og administrative støtte, herunder finansiel, organisatorisk og logistisk støtte, til BEREC's arbejde.

(10c)  BEREC-kontoret bør have tilstrækkeligt personale til at udføre sine opgaver. En udvidet liste over opgaver, der tildeles BEREC, og de indholdsrelaterede opgavers øgede vægt i forhold til de rent administrative, bør behørigt afspejles i BEREC-kontorets ressourceplan. BEREC-kontorets sammensætning af menneskelige ressourcer bør desuden afspejle behovet for en passende balance mellem midlertidigt ansatte og eksternt personale.

(11)  I lyset af den stigende konvergens mellem sektorer, der yder elektroniske kommunikationstjenester, og den horisontale dimension af de reguleringsspørgsmål, som er relateret til deres udvikling, bør BEREC og BEREC-kontoret have mulighed for at samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder, andre EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, uanset deres rolle, navnlig Frekvenspolitikgruppen, nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2002/622/EF(16), Det Europæiske Databeskyttelsesråd, oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(17), gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for audiovisuelle medietjenester, oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv [...](18), Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed, oprettet ved forordning (EU) nr. 526/2013(19), netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde, oprettet i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004(20), og de europæiske standardiseringsorganisationer, samt med de eksisterende udvalg (som f.eks. Kommunikationsudvalget og Frekvensudvalget). Det bør også have mulighed for at samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder, navnlig myndigheder, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og/eller grupper af disse myndigheder samt med internationale organisationer, hvis det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver. BEREC bør også have mulighed for at konsultere interesserede parter ved hjælp af offentlige høringer.

(11a)  BEREC bør bestå af repræsentantskabet, der støttes af arbejdsgrupperne. Den nuværende model for repræsentantskabets formandskab har været med til at sikre kontinuitet i BEREC's arbejde. I lyset af de yderligere opgaver, som BEREC får overdraget, bør formanden have en stabil mandatperiode på to år.

(11b)  Erfaringen har vist, at de fleste af BEREC's opgaver udføres bedst i ekspertarbejdsgrupper, som altid bør sikre ens hensyntagen til alle de nationale tilsynsmyndigheders synspunkter og bidrag. Derfor bør repræsentantskabet have ansvaret for at nedsætte arbejdsgrupper og udpege deres næstformænd. Der bør på forhånd udarbejdes lister over kvalificerede eksperter for at sikre en hurtig nedsættelse af visse arbejdsgrupper, navnlig dem, der beskæftiger sig med procedurer med tidsfrister. Listerne over kvalificerede eksperter, som er medlemmer af arbejdsgrupperne, bør gøres offentligt tilgængelige sammen med deres erklæring om økonomiske interesser. BEREC-kontorets personale bør støtte og bidrage til arbejdsgruppernes aktiviteter.

(11c)  Da BEREC har beføjelse til at træffe afgørelser med bindende virkning, er det nødvendigt at sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, der er omfattet eller berørt af en afgørelse fra BEREC, har ret til at indbringe en klage for et klagenævn, som er en del af BEREC, men uafhængigt af både dets administrative og dets regulerende struktur. Da de afgørelser, som træffes af klagenævnet, er bestemt til at have retsvirkninger over for tredjemand, kan der anlægges søgsmål til prøvelse af deres lovlighed for Den Europæiske Unions Domstol.

(12)  Bestyrelsen bør varetage de relevante administrative og budgetforvaltningsmæssige ▌ funktioner og ▌bestå af lederen eller et medlem af det kollegiale organ fra hver enkelt national tilsynsmyndighed og en repræsentant for Kommissionen.

(13)  Tidligere blev ansættelsesmyndighedsbeføjelserne udøvet af næstformanden for BEREC-kontorets forvaltningsudvalg. Bestyrelsen ▌bør delegere relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til direktøren, som bør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser. Dette vil bidrage til en effektiv forvaltning af BEREC's personale samt til at sikre, at bestyrelsen samt formanden og næstformanden kan koncentrere sig om deres funktioner.

(14)  ▌ I lyset af de yderligere opgaver, som BEREC får overdraget, og behovet for at sikre den årlige og flerårige programmering af dets aktiviteter, er det vigtigt at sikre, at formanden og næstformanden for bestyrelsen kan drage fordel af en stabil mandatperiode på to år.

(15)  BEREC-kontorets bestyrelse bør afholde mindst to ordinære møder om året. På baggrund af tidligere erfaringer og BEREC's styrkede rolle kan bestyrelsen være nødt til at afholde yderligere møder.

(16)  Direktøren er BEREC-kontorets repræsentant i retlig henseende, og dennes rolle er afgørende for, at agenturet fungerer tilfredsstillende, og for gennemførelsen af de opgaver, det har fået pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den pågældende, under hensyntagen til Europa-Parlamentets udtalelse, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure for at sikre en streng evaluering af kandidaterne og et højt niveau af uafhængighed. Desuden var mandatperioden for BEREC-kontorets administrerende direktør tidligere på tre år. Det er nødvendigt for direktøren at have en tilstrækkelig lang mandatperiode for at sikre stabilitet og gennemføre en langsigtet strategi for BEREC-kontoret.

(19)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013(21) bør finde anvendelse på BEREC-kontoret.

(20)  For at sikre BEREC-kontorets selvstændighed og uafhængighed, og for at kunne yde støtte til BEREC's arbejde, bør BEREC-kontoret råde over sit eget budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et EU-bidrag. Budgettet bør afspejle yderligere opgaver, der er overdraget, og BEREC-kontorets og BEREC's styrkede rolle. Finansieringen af BEREC-kontoret bør ske på grundlag af en aftale med budgetmyndigheden som fastlagt i punkt 31 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, samarbejde om budgetmæssige anliggender og forsvarlig økonomisk forvaltning(22).

(23)  For yderligere at udvide en konsekvent gennemførelse af bestemmelserne i rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation ▌bør BEREC og BEREC-kontoret være åbne over for deltagelse af nationale tilsynsmyndigheder fra tredjelande, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og navnlig dem, som har indgået aftaler med Unionen herom, som EØS/EFTA-lande og kandidatlande.

(24)  BEREC, understøttet af BEREC-kontoret, bør kunne deltage i kommunikationsaktiviteter inden for sit kompetenceområde, som ikke bør være til skade for BEREC's kerneopgaver. BEREC-kontorets kommunikationsaktiviteter bør gennemføres i henhold til relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget. Indholdet i og gennemførelsen af BEREC-kontorets kommunikationsstrategi bør være konsekvent, objektiv, relevant og koordineret med Kommissionens og de øvrige institutioners strategier og aktiviteter for at tage hensyn til Unionens image.

(25)  BEREC og BEREC-kontoret bør ▌have ret til at anmode om alle nødvendige informationer fra Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og, hvor det er nødvendigt for at kunne udføre sine opgaver, andre myndigheder og virksomheder. Anmodninger om informationer bør stå i et rimeligt forhold til formålet og ikke påføre adressaterne urimelige byrder. Med henblik på dette bør BEREC oprette et fælles informations- og kommunikationssystem for at undgå overlappende anmodninger om informationer og lette kommunikationen mellem alle involverede myndigheder. De nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de elektroniske kommunikationsmarkeder, bør samarbejde med BEREC og BEREC-kontoret og levere rettidige og nøjagtige informationer for at sikre, at BEREC og BEREC-kontoret er i stand til at opfylde deres mandat. BEREC og BEREC-kontoret bør også give Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige informationer ud fra princippet om loyalt samarbejde.

(25a)  For at sikre et højt niveau af fortrolighed og undgå interessekonflikter finder de regler, der gælder for medlemmerne af BEREC's og BEREC-kontorets organer, også anvendelse på deres suppleanter.

(25b)  Da der er indført nye opgaver for BEREC, og det kan blive pålagt yderligere opgaver ved EU-retsakter i fremtiden, bør Kommissionen foretage en regelmæssig evaluering af BEREC's og BEREC-kontorets virksomhed og effektiviteten af denne institutionelle struktur i et skiftende digitalt miljø. Hvis resultatet af denne evaluering er, at den institutionelle struktur ikke er hensigtsmæssig for udførelsen af opgaverne, og navnlig for at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, bør Kommissionen undersøge alle muligheder for at forbedre strukturen, navnlig gennemførligheden og de økonomiske konsekvenser af og mulige fordele ved en ændring af strukturen til et enkelt agentur.

(26)  Målene for denne forordning, nemlig behovet for at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det definerede anvendelsesområde, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende aspekter og gennem effektive procedurer på det indre marked for udkast til nationale foranstaltninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(27)  Denne forordning sigter mod at ændre og udvide bestemmelserne i ▌forordning (EF) nr. 1211/2009. Eftersom der skal foretages væsentlige ændringer, bør nævnte retsakt af klarhedshensyn afløses og derfor ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning bør betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

(28)  Kontoret, der blev oprettet som et fællesskabsorgan med status som juridisk person ved forordning (EF) nr. 1211/2009, afløses af BEREC-kontoret, for så vidt angår ethvert ejendomsforhold, enhver aftale, enhver retlig forpligtelse, enhver ansættelseskontrakt, enhver økonomisk forpligtelse og ethvert økonomisk ansvar. For at sikre kontinuitet i BEREC's og BEREC-kontorets arbejde er det nødvendigt, at deres repræsentanter, nemlig den administrerende direktør og formanden og næstformændene for repræsentantskabet og forvaltningsudvalget, sidder i hele deres nuværende mandatperiode —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL IOPRETTELSE AF BEREC OG BEREC-KONTORET

Artikel 1

Oprettelse af BEREC

1.  Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("BEREC") oprettes hermed. BEREC er et EU-organ. Det har status som juridisk person.

1a.  BEREC har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som national lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed optræde som part i retssager.

1b.  BEREC repræsenteres af repræsentantskabets formand.

1c.  BEREC har enekompetence, for så vidt angår de opgaver, det har fået pålagt, og de beføjelser, det har fået tildelt.

Artikel 1a

Oprettelse af BEREC-kontoret

1.  Agenturet for Støtte til Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("BEREC-kontoret") oprettes hermed. BEREC-kontoret er et EU-organ. Det har status som juridisk person.

2.  BEREC-kontoret har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som national lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3.  BEREC-kontoret repræsenteres af direktøren.

4.  BEREC-kontoret har enekompetence, for så vidt angår de opgaver, det har fået pålagt, og de beføjelser, det har fået tildelt.

5.  BEREC-kontoret har hjemsted i Riga, Letland.

KAPITEL Ia

MÅL

Artikel 1b

Mål

1.  BEREC handler inden for anvendelsesområdet for direktiv [...] ("kodeks for elektronisk kommunikation"), direktiv 2002/58/EF, forordning (EF) nr. 531/2012, forordning (EU) 2015/2120, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 243/2012/EU(23) (radiofrekvenspolitikprogram) og alle andre EU-retsakter, hvorved det pålægges opgaver eller tildeles beføjelser.

2.  Definitionerne i direktiv [...] ("kodeks for elektronisk kommunikation") anvendes i denne forordning.

3.  BEREC har som sit primære formål at sikre en konsekvent reguleringstilgang til gennemførelsen af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det i stk. 2 omhandlede anvendelsesområde og bidrager derved til at udvikle det indre marked. BEREC bidrager til opfyldelsen af målene for de nationale tilsynsmyndigheder og andre kompetente myndigheder ("nationale tilsynsmyndigheder"), jf. artikel 3 i direktiv [...] ("kodeks for elektronisk kommunikation"). Det fremmer også princippet om netneutralitet og det åbne internet, adgang til, investering i og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter samt EU-borgernes interesser.

4.  BEREC udfører sine opgaver uafhængigt og upartisk uden unødig forsinkelse og sikrer en gennemsigtig beslutningsproces.

5.  BEREC trækker på den ekspertise, der findes hos de nationale tilsynsmyndigheder.

6. Hver medlemsstat sikrer, at dens nationale tilsynsmyndigheder har de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer til fuldt ud at kunne deltage i BEREC's arbejde.

KAPITEL Ib

BEREC'S OPGAVER OG ORGANISATION

Artikel 2

Opgaver

1.  BEREC's opgaver er:

-a)   at udføre opgaver, som det pålægges ved EU-retsakter, navnlig ved direktiv [...] ("kodeks for elektronisk kommunikation"), forordning (EU) nr. 531/2012 og forordning (EU) 2015/2120

a)  at bistå, rådgive, herunder ved hjælp af rapporter, udtalelser eller henstillinger, de nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet, og samarbejde med ▌de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen, på anmodning eller på eget initiativ, i forbindelse med ethvert ▌anliggende vedrørende elektronisk kommunikation inden for sit kompetenceområde

b)  efter anmodning at bistå de nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet angående deres forbindelser, drøftelser og udvekslinger med tredjeparter og bistå de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen med formidlingen af bedste reguleringspraksis til tredjeparter

c)  at fremsætte henstillinger og formidle bedste reguleringspraksis rettet til de nationale tilsynsmyndigheder for at fremme en bedre og konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation

d)  at udstede retningslinjer for at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation og konsekvente reguleringsmæssige afgørelser fra de nationale tilsynsmyndigheder på eget initiativ eller efter anmodning fra en national tilsynsmyndighed, Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, navnlig angående reguleringsmæssige spørgsmål, der berører et betydeligt antal medlemsstater eller har et grænseoverskridende element

e)  at rapportere om den elektroniske kommunikationssektor ved hjælp af offentliggørelse af en årsrapport om udviklingen i sektoren

f)  at overvåge markedsudviklingen, vurdere behovet for reguleringsmæssig nyskabelse og koordinere aktioner mellem de nationale tilsynsmyndigheder for at give mulighed for udvikling af nye innovative elektroniske kommunikationstjenester og sikre konvergens, navnlig på områderne standardisering, nummerering og frekvensallokering

g)  at tilvejebringe rammer, hvor de nationale tilsynsmyndigheder kan samarbejde, og fremme samarbejde mellem de nationale tilsynsmyndigheder og mellem de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen. BEREC tager behørigt hensyn til resultatet af et sådant samarbejde ved udarbejdelse af sine udtalelser, henstillinger og afgørelser. Hvis der efter BEREC's opfattelse er behov for bindende regler for et sådant samarbejde, fremsætter det passende henstillinger til Kommissionen

h)  at indlede et datainnovationsinitiativ for at modernisere, koordinere og standardisere de nationale tilsynsmyndigheders indsamling af data. Med forbehold for immaterielle rettigheder og den påkrævede fortrolighedsgrad skal disse data gøres tilgængelige for offentligheden i et åbent, genanvendeligt og maskinlæsbart format på BEREC's websted og den europæiske dataportal

i)  at samarbejde med netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde og relevante nationale kompetente myndigheder, herunder Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og de nationale databeskyttelsesmyndigheder, med hensyn til spørgsmål relateret til leveringen af elektroniske kommunikationstjenester, der kan påvirke forbrugernes interesser i flere medlemslande

j)  efter anmodning eller på eget initiativ at rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de relevante reguleringsmæssige konsekvenser af ethvert anliggende vedrørende den overordnede dynamik på de digitale markeder

k)  at bistå Kommissionen som et rådgivende organ i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af retsakter inden for elektronisk kommunikation.

2a.   BEREC's opgaver skal offentliggøres på webstedet og ajourføres, når det får pålagt nye opgaver.

3.  Uden at dette berører overensstemmelse med relevant EU-ret efterkommer de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen alle bindende afgørelser og tager størst muligt hensyn til alle retningslinjer, udtalelser, henstillinger og bedste praksisser vedtaget af BEREC med det formål at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det anvendelsesområde, der er omhandlet i artikel 1b, stk. 1. De nationale tilsynsmyndigheder tager i alle reguleringsmæssige afgørelser vedrørende det pågældende anliggende størst muligt hensyn til de retningslinjer, der er vedtaget af BEREC i henhold til stk. 1, litra d), og begrunder enhver fravigelse af retningslinjerne. Hvis den nationale tilsynsmyndighed undtagelsesvis fraviger retningslinjerne, underretter den uden unødig forsinkelse BEREC om sin reguleringsmæssige afgørelse, herunder den behørige begrundelse for fravigelsen, med henblik på en vurdering.

4.  I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål og udføre sine opgaver, skal BEREC samarbejde med kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer ▌.

4a.  BEREC hører i givet fald interesserede parter og giver dem lejlighed til at fremsætte bemærkninger inden for en rimelig frist, der bestemmes af spørgsmålets kompleksitet og er på mindst 30 dage. BEREC offentliggør resultaterne af sådanne offentlige høringer, jf. dog artikel 28. Sådanne høringer skal finde sted så tidligt som muligt i beslutningsprocessen.

KAPITEL II

BEREC'S ORGANISATION

Artikel 2a

BEREC's organisation

BEREC består af:

a)  et repræsentantskab

b)  ekspertarbejdsgrupper ("arbejdsgrupper")

c)  et klagenævn.

AFDELING 1

REPRÆSENTANTSKAB

Artikel 2b

Repræsentantskabets sammensætning

1.  Repræsentantskabet består af et medlem fra hver medlemsland.

Den pågældende person er lederen eller en anden repræsentant på højt plan for den nationale tilsynsmyndighed i medlemsstaten, der har hovedansvaret for det løbende tilsyn med markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

I medlemsstater, hvor mere end én national tilsynsmyndighed er ansvarlig i henhold til direktiv [...] ("kodeks for elektronisk kommunikation"), indgår disse myndigheder en aftale om en fælles repræsentant, og den nødvendige koordinering mellem de nationale tilsynsmyndigheder sikres.

2.  Medlemmerne af repræsentantskabet handler på et objektivt grundlag i Unionens interesse og for at mindske markedsfragmenteringen med sigte mod at oprette et indre marked for telekommunikation.

3.  Hver enkelt national tilsynsmyndighed udpeger en suppleant, som er dens medlems stedfortræder i vedkommendes fravær, blandt lederen, medlemmerne af det kollegiale organ og den nationale tilsynsmyndigheds personale.

4.  Kommissionen deltager i repræsentantskabets møder som observatør og repræsenteres på et passende højt niveau.

5.  Der offentliggøres en liste over medlemmer af repræsentantskabet sammen med deres erklæring om økonomiske interesser.

6.  Repræsentantskabet kan fra sag til sag invitere enhver, hvis udtalelser kan være af interesse, til at deltage i møderne som observatør.

Artikel 2c

Uafhængighed

1.  Medlemmerne af repræsentantskabet handler ved udførelsen af de opgaver, som de har fået overdraget, uafhængigt og objektivt i hele Unionens interesse uanset deres nationale eller personlige interesser.

2.  Uden at det berører Kommissionens eller de nationale tilsynsmyndigheders beføjelser, må medlemmerne af repræsentantskabet ikke søge eller modtage instruktioner fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Medlemmerne af repræsentantskabet skal navnlig udføre de opgaver, som de har fået overdraget, fri for utilbørlig politisk indflydelse og fri for kommerciel indblanding, som kan påvirke deres personlige uafhængighed.

Artikel 2d

Repræsentantskabets formand og næstformænd

1.  Repræsentantskabet udnævner en formand og op til fire næstformænd blandt sine medlemmer, såfremt forretningsordenen for BEREC tillader det. Næstformændene påtager sig automatisk formandens opgaver, når denne er forhindret i at udføre sit hverv. Formandens mandatperiode er på to år. Med henblik på at sikre kontinuiteten af BEREC's arbejde sidder den kommende formand som næstformand i mindst seks måneder inden sin mandatperiode som formand og om muligt mindst seks måneder som næstformand ved udløbet af sin mandatperiode som formand.

2.  Med forbehold af repræsentantskabets rolle i forbindelse med formandens opgaver må formanden hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering, nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen eller nogen anden offentlig eller privat enhed.

Artikel 2e

Repræsentantskabets møder og afstemningsregler

1.  Formanden indkalder til repræsentantskabets møder, der finder sted mindst fire gange om året som ordinære møder. Ekstraordinære møder indkaldes ligeledes på initiativ af formanden eller på anmodning af mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer. Dagsordenen for mødet udarbejdes af formanden og offentliggøres.

2.  Repræsentantskabet træffer afgørelser med et simpelt flertal af sine medlemmer, medmindre andet er fastsat i denne forordning eller i en anden EU-retsakt. Hvert medlem eller suppleant har én stemme. Repræsentantskabets afgørelser offentliggøres og skal angive en national tilsynsmyndigheds forbehold, hvis den anmoder herom.

3.  Repræsentantskabet vedtager sin forretningsordenmed et flertal på to tredjedele af sine medlemmer og offentliggør den. De nærmere afstemningsregler, herunder reglerne for, hvornår et medlem kan handle på vegne af et andet medlem, samt reglerne om beslutningsdygtighed og fristerne for mødeindkaldelse, fastsættes i forretningsordenen. Endvidere sikrer forretningsordenen, at medlemmerne af repræsentantskabet modtager fuldstændige dagsordener og udkast til forslag forud for hvert møde, så de har mulighed for at stille ændringsforslag inden afstemningen. Forretningsordenen kan bl.a. fastsætte en procedure for hasteafstemning og andre praktiske arrangementer for repræsentantskabets arbejde.

Artikel 2f

Repræsentantskabets opgaver

1.  Repræsentantskabet udfører BEREC's opgaver i henhold til artikel 2 og træffer alle beslutninger vedrørende tilrettelæggelsen af BEREC's arbejde. Derved baserer det sig også på det arbejde, der udføres af arbejdsgrupperne.

2.  Repræsentantskabet vedtager på BEREC's vegne de særlige bestemmelser om aktindsigt i BEREC's dokumenter i overensstemmelse med artikel 27.

3.  Repræsentantskabet vejleder BEREC-kontoret angående dets faglige og administrative støtte til BEREC.

4.  Repræsentantskabet vedtager efter høring af interesserede parter i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4a, BEREC's årlige arbejdsprogram inden udgangen af det år, der går forud for det år, som arbejdsprogrammet vedrører. Repræsentantskabet fremsender det årlige arbejdsprogram til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, så snart det er vedtaget.

5.  Repræsentantskabet vedtager BEREC's årlige aktivitetsrapport og fremsender den til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg senest den 15. juni hvert år.

6.  Europa-Parlamentet kan, med fuld respekt for deres uafhængighed, opfordre formanden eller en næstformand for repræsentantskabet til at afgive en udtalelse over for sit kompetente udvalg om relevante emner i forbindelse med BEREC's aktiviteter og besvare spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet.

AFDELING 2

ARBEJDSGRUPPER

Artikel 2g

Arbejdsgruppernes arbejde

1.  Repræsentantskabet kan, når det er begrundet, og navnlig for at gennemføre BEREC's årlige arbejdsprogram, nedsætte de nødvendige arbejdsgrupper.

2.   Medlemmerne af arbejdsgrupperne udpeges af de nationale tilsynsmyndigheder. Repræsentanterne for Kommissionen deltager i arbejdsgruppernes arbejde som observatører.

Repræsentantskabet kan om nødvendigt fra sag til sag invitere eksperter, der er anerkendt som kompetente på det pågældende område, til at deltage i arbejdsgrupperne.

3.  Repræsentantskabet udnævner to formænd fra forskellige nationale tilsynsmyndigheder for hver arbejdsgruppe, medmindre ekstraordinære og midlertidige omstændigheder berettiger til andet.

4.  Repræsentantskabet vedtager en forretningsorden, hvor den praktiske gennemførelse af arbejdsgruppernes arbejde fastlægges.

AFDELING 3

KLAGENÆVN

Artikel 2h

Oprettelse af klagenævnet og dets sammensætning

1.  Der oprettes hermed et klagenævn.

2.  Klagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Hvert medlem af klagenævnet har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i vedkommendes fravær.

3.  Repræsentantskabet udnævner formanden og de øvrige medlemmer af klagenævnet og deres suppleanter på baggrund af lister over kvalificerede kandidater fra de nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen og BEREC-kontorets direktør.

4.  Når klagenævnet skønner, at en klage tilsiger det, kan det anmode repræsentantskabet om at udpege to yderligere medlemmer og deres suppleanter fra de i stk. 3 omhandlede lister.

5.  Klagenævnet fastsætter sin forretningsorden på forslag af repræsentantskabet. Forretningsordenen skal indeholde de nærmere bestemmelser om klagenævnets organisation og virke og de procedureregler, der gælder ved klager til nævnet.

Artikel 2i

Klagenævnets medlemmer

1.  Klagenævnets medlemmer og suppleanter udpeges for fire år ad gangen. Deres mandatperioder kan af repræsentantskabet forlænges for yderligere perioder på fire år.

2.  Klagenævnets medlemmer er uafhængige og må ikke udøve andre hverv i BEREC eller BEREC-kontoret. Når de træffer afgørelser, må de hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering eller noget andet organ.

3.  Klagenævnenes medlemmer må ikke slettes af listen over kvalificerede kandidater i deres mandatperioder, medmindre der er alvorlige grunde til det, og repræsentantskabet træffer afgørelse herom.

Artikel 2j

Inhabilitet

1.   Klagenævnets medlemmer deltager ikke i klagesager, hvis de har en personlig interesse i disse sager, hvis de tidligere har optrådt som repræsentanter for en af sagens parter, eller hvis de har været med til at træffe den påklagede afgørelse.

2.   Hvis et medlem af et klagenævn finder, at han eller hun af en af de i stk. 1 nævnte eller andre grunde ikke bør deltage i en klagesag, underretter vedkommende klagenævnet herom.

3.   Enhver part i en klagesag kan gøre indsigelse mod et hvilket som helst medlem af klagenævnet med henvisning til en hvilken som helst af de i stk. 1 omhandlede grunde, eller hvis medlemmet mistænkes for partiskhed. En sådan indsigelse tages ikke til følge, hvis den pågældende part i klagesagen har indledt proceduren vel vidende, at der forelå en indsigelsesgrund, eller hvis indsigelsen er baseret på et medlems nationalitet.

4.   Klagenævnet træffer uden deltagelse af det berørte medlem afgørelse om, hvordan det skal forholde sig i de i stk. 2 og 3 omhandlede tilfælde. Når denne afgørelse træffes, afløses det pågældende medlem af sin suppleant i klagenævnet. Befinder suppleanten sig i en lignende situation, udpeger formanden en anden blandt suppleanterne.

Artikel 2k

Afgørelser, der kan påklages

1.   Der kan indbringes klager for klagenævnet vedrørende bindende afgørelser truffet af BEREC i henhold til artikel 2, stk. 1, litra -a).

Alle fysiske og juridiske personer, herunder nationale tilsynsmyndigheder, kan påklage en afgørelse som omhandlet i første afsnit, der er rettet til den pågældende, eller en afgørelse, som, skønt den er udfærdiget i form af en afgørelse rettet til en anden person, er af direkte og personlig interesse for den pågældende.

2.   En klage, herunder begrundelsen for klagen, indgives skriftligt til BEREC senest to måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, eller, hvis dette ikke er sket, senest to måneder efter offentliggørelsen af BEREC's afgørelse . Klagenævnet træffer afgørelse i klagesagen senest fire måneder efter klagens indgivelse.

3.   En klage indgivet i henhold til stk. 1 har ikke opsættende virkning. Klagenævnet kan imidlertid suspendere anvendelsen af den afgørelse, som klagen er indgivet imod.

KAPITEL IIa

BEREC-KONTORETS OPGAVER OG ORGANISATION

AFDELING 1

BEREC-KONTORETS OPGAVER

Artikel 2l

BEREC-kontoret har navnlig til opgave at:

a)   yde faglig og administrativ støtte til BEREC

b)   indsamle oplysninger fra nationale tilsynsmyndigheder og udveksle og videregive oplysninger vedrørende de opgaver, der er tildelt BEREC i henhold til artikel 2

c)   udarbejde regelmæssige udkast til rapporter baseret på de i litra b) omhandlede oplysninger om specifikke aspekter af udviklingen på det europæiske telekommunikationsmarked såsom roaming- og benchmarkingrapporter, som skal indgives til BEREC

d)   formidle bedste reguleringspraksis blandt nationale tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra c)

e)   bistå ved forberedelsen af arbejdet og yde anden administrativ og indholdsrelateret støtte for at sikre, at repræsentantskabet og arbejdsgrupperne fungerer

f)   deltage i arbejdsgruppernes aktiviteter

g)   bistå ved forberedelsen og yde anden støtte for at sikre, at bestyrelsen fungerer

h)   bistå BEREC ved gennemførelsen af offentlige høringer.

AFDELING 2

BEREC-KONTORETS ORGANISATION

Artikel 3

BEREC-kontorets forvaltnings- og ledelsesstruktur

BEREC-kontorets forvaltnings- og ledelsesstruktur omfatter:

a)   en bestyrelse, der udøver de funktioner, som er fastsat i artikel 5

b)   en ▌direktør, der varetager de ansvarsområder, som er fastsat i artikel 9

▌.

AFDELING 3

BESTYRELSE

Artikel 4

Bestyrelsens sammensætning

1.   Bestyrelsen består af et medlem fra hver medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen, der alle har stemmeret. ▌

Den person, der repræsenterer en medlemsstat, er lederen eller en anden repræsentant på højt plan for den nationale tilsynsmyndighed i medlemsstaten, der har hovedansvaret for det løbende tilsyn med markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

I medlemsstater, hvor mere end én national tilsynsmyndighed er ansvarlig i henhold til direktiv [...] ("kodeks for elektronisk kommunikation"), indgår disse myndigheder en aftale om en fælles repræsentant, og den nødvendige koordinering mellem de nationale tilsynsmyndigheder sikres.

2.   ▌ Hver enkelt national tilsynsmyndighed udpeger en suppleant, som er dens medlems stedfortræder i vedkommendes fravær, blandt lederen og medlemmerne af dens kollegiale organ og dens personale.

3a.   Der offentliggøres en liste over medlemmer af bestyrelsen sammen med deres erklæringer om økonomiske interesser.

Artikel 5

Bestyrelsens funktioner

1.   Bestyrelsen:

a)   ▌vedtager hvert år BEREC-kontorets samlede programmeringsdokument med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer under hensyntagen til udtalelse fra Kommissionen og i overensstemmelse med artikel 15

b)  vedtager med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer BEREC-kontorets årsbudget og varetager andre funktioner i relation til BEREC-kontorets budget i henhold til kapitel III

c)   vedtager og foretager en vurdering af den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om BEREC-kontorets virksomhed i overensstemmelse med artikel 18a

d)   vedtager de finansielle bestemmelser, der gælder for BEREC-kontoret i henhold til artikel 20

e)   vedtager en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til de relevante risici for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal iværksættes

f)   sikrer passende opfølgning af resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("OLAF")

g)   vedtager regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter som omhandlet i artikel 31 ▌

h)   vedtager og ajourfører regelmæssigt de kommunikations- og formidlingsplaner, der er omhandlet i artikel 27a, stk. 2, baseret på en behovsanalyse

i)   vedtager sin forretningsorden

j)   udøver i overensstemmelse med stk. 2 og med hensyn til BEREC-kontorets personale de beføjelser, som vedtægten for tjenestemænd tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (24)("ansættelsesmyndighedsbeføjelser")

k)   vedtager gennemførelsesbestemmelser til vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i overensstemmelse med vedtægtens artikel 110

l) bemyndiger indgåelsen af samarbejdsordninger med de kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper og med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 26

m)   udnævner direktøren og, hvis det er relevant, forlænger hans eller hendes ansættelsesperiode eller afskediger vedkommende i overensstemmelse med artikel 9a

n)   udpeger en regnskabsfører, som skal være fuldstændig uafhængig i udøvelsen af sit hverv, og som vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte finder anvendelse på. BEREC-kontoret kan udpege den samme regnskabsfører som et andet EU-organ. BEREC-kontoret kan også aftale med Kommissionen, at Kommissionens regnskabsfører også skal fungere som regnskabsfører for BEREC-kontoret

▌p)   træffer alle afgørelser vedrørende etablering af BEREC-kontorets interne strukturer og om nødvendigt ændring heraf under hensyntagen til BEREC-kontorets aktivitetsbehov og forsvarlig budgetforvaltning.

2.   Bestyrelsen vedtager i medfør af personalevedtægtens artikel 110 en afgørelse baseret på personalevedtægtens artikel 2, stk. 1, og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte om at delegere de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til direktøren og fastlægger betingelserne for at suspendere denne delegation af beføjelser. Direktøren bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser.

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved en afgørelse midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er delegeret til direktøren, og de beføjelser, denne måtte have videredelegeret, og selv udøve dem eller delegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat end direktøren.

Artikel 6

Bestyrelsens formand og næstformand

1.   Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine stemmeberettigede medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne. Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

2.   Næstformanden afløser automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.

3.   Formandens og næstformandens mandatperiode er på to år ▌.

3a.   Med forbehold af bestyrelsens rolle i forbindelse med formandens opgaver må formanden og næstformanden hverken søge eller modtage instrukser fra nogen regering, nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen eller nogen anden offentlig eller privat enhed.

3b.   Formanden aflægger rapport til Europa-Parlamentet om BEREC-kontorets resultater, når han eller hun anmodes herom.

Artikel 7

Bestyrelsens møder

1.   Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder.

2.   BEREC-kontorets ▌direktør deltager i drøftelserne, men har ikke stemmeret.

3.   Bestyrelsen afholder mindst to ordinære møder om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden, efter anmodning fra Kommissionen eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

4.   Bestyrelsen kan invitere enhver, hvis udtalelser kan være af interesse, til at deltage i møderne som observatør.

5.   Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne kan, såfremt forretningsordenen tillader det, bistås af rådgivere eller eksperter under møderne.

6.   BEREC-kontoret varetager sekretariatsopgaverne for bestyrelsen.

Artikel 8

Bestyrelsens afstemningsregler

1.   Bestyrelsen træffer afgørelser med et flertal blandt sine stemmeberettigede medlemmer, medmindre andet er fastsat i denne forordning.

2.   Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Hvis et stemmeberettiget medlem ikke er til stede, har suppleanten stemmeret.

3.   Formanden deltager i afstemningen.

4.   Direktøren deltager ikke i afstemningen.

5.   I bestyrelsens forretningsorden fastsættes mere detaljerede afstemningsregler, navnlig regler om, hvornår et medlem kan handle på et andet medlems vegne.

AFDELING 4

DIREKTØR

Artikel 9

Direktørens ansvarsområder

1.   Direktøren er ansvarlig for BEREC-kontorets ledelse. Direktøren står til ansvar over for bestyrelsen.

2.   Uden at det berører ▌bestyrelsens beføjelser er direktøren uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen EU-institution, regering, nationale tilsynsmyndigheder eller nogen anden offentlig eller privat enhed.

3.   Direktøren aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode direktøren om at aflægge rapport om udførelsen af sit hverv.

▌5.   Direktøren er ansvarlig for gennemførelsen af BEREC-kontorets opgaver efter de retningslinjer, der er opstillet af bestyrelsen. Direktøren er navnlig ansvarlig for:

a)   den daglige forvaltning af BEREC-kontoret

b)   at gennemføre bestyrelsens afgørelser

c) at udarbejde det samlede programmeringsdokument og forelægge det for bestyrelsen

d)   at gennemføre det samlede programmeringsdokument og aflægge rapport til bestyrelsen om dets gennemførelse

e)   at udarbejde en konsolideret årsberetning om BEREC-kontorets virksomhed og forelægge den for bestyrelsen til vurdering og godkendelse

f)   at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusioner i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af OLAF og aflægge en statusrapport én gang om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

g)   at beskytte Unionens finansielle interesser gennem forholdsregler til at forebygge svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, inddrive uretmæssigt udbetalte beløb, om nødvendigt gennem administrative foranstaltninger, der er effektive og forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning, herunder finansielle sanktioner

h)   at udarbejde BEREC-kontorets strategi for bekæmpelse af svig og forelægge den for bestyrelsen til godkendelse

i) at udarbejde udkast til finansielle bestemmelser for BEREC-kontoret

j) at udarbejde et udkast til overslag over indtægter og udgifter for BEREC-kontoret og gennemføre dets budget.

5a.   Direktøren bistår formanden for repræsentantskabet og formanden for bestyrelsen ved forberedelsen af møderne i deres respektive organer. Direktøren deltager uden stemmeret i repræsentantskabets og bestyrelsens arbejde.

5b.   Direktøren iværksætter under tilsyn af bestyrelsen de nødvendige foranstaltninger, navnlig med hensyn til fastsættelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at BEREC-kontoret fungerer i overensstemmelse med denne forordning.

6.   Direktøren er også ansvarlig for at beslutte, om det er nødvendigt at placere en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre BEREC-kontorets opgaver på en effektiv måde. Afgørelsen om at oprette et lokalkontor kræver forudgående samtykke fra ▌ bestyrelsen og den eller de pågældende medlemsstater. Afgørelsen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af BEREC's administrative funktioner undgås. Inden der træffes en sådan afgørelse, angives konsekvenserne af afgørelsen med hensyn til personaletildeling og budget i det flerårige arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 15, stk. 4.

Artikel 9a

Udnævnelse af direktøren

1.   Direktøren udnævnes af bestyrelsen grundlag af en liste over kandidater, som formanden foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure på grundlag af sine præstationer og ledelsesmæssige kompetencer samt kvalifikationer og erfaring af relevans for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

2.   Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres BEREC-kontoret af formanden for bestyrelsen.

3.   Før udnævnelsen gøres den af bestyrelsen valgte kandidats egnethed til genstand for en ikke-bindende udtalelse fra Europa-Parlamentet. Europa-Parlamentets kompetente udvalg opfordrer med henblik herpå den af bestyrelsen valgte kandidat til at afgive en udtalelse over for det kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra dets medlemmer.

4.   Direktørens ansættelsesperiode er på fire år. Ved udgangen af denne periode foretager formanden en vurdering, i hvilken der indgår en evaluering af direktørens arbejde og BEREC's opgaver og udfordringer. Denne evaluering sendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

5.   Bestyrelsen kan under hensyntagen til den i stk. 4 omhandlede vurdering forlænge direktørens ansættelsesperiode én gang og højst for en periode på seks år.

6.   Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge direktørens ansættelsesperiode. Europa-Parlamentet kan inden for en måned før en sådan planlagt forlængelse afgive en ikke-bindende udtalelse om forlængelsen. Direktøren kan med henblik herpå opfordres til at afgive en udtalelse over for Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgets medlemmer.

7.   En direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

8.   Hvis direktørens ansættelsesperiode ikke forlænges, forbliver vedkommende i embedet, indtil efterfølgeren er udnævnt.

9.   Direktøren kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra en tredjedel af dens medlemmer.

10.   Afgørelser om udnævnelse af direktøren, forlængelse af dennes ansættelsesperiode og afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

KAPITEL III

FASTLÆGGELSE AF BEREC-KONTORETS BUDGET OG DETTES STRUKTUR

afdeling 1

SAMLET PROGRAMMERINGSDOKUMENT

Artikel 15

Årlig og flerårig programmering

1.   Hvert år udarbejder direktøren et udkast til programmeringsdokument, der indeholder den årlige og flerårige programmering ("samlet programmeringsdokument"), jf. artikel 32 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013, under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer(25).

Senest den 31. januar vedtager bestyrelsen udkastet til samlet programmeringsdokument og sender det til Kommissionen med henblik på dennes udtalelse. Udkastet til samlet programmeringsdokument sendes også til Europa-Parlamentet og Rådet.

Bestyrelsen vedtager derefter det samlede programmeringsdokument under hensyntagen til Kommissionens udtalelse. Den fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sammen med eventuelle ajourførte udgaver af dette dokument.

Det samlede programmeringsdokument bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af det almindelige budget, og om nødvendigt justeres det i overensstemmelse hermed.

2.   Det årlige arbejdsprogram skal indeholde detaljerede mål og forventede resultater, herunder resultatindikatorer. Det skal også indeholde en beskrivelse af de foranstaltninger, der skal finansieres, og oplysninger om de finansielle ressourcer og de menneskelige ressourcer, der afsættes til hver foranstaltning, i overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning og -forvaltning. Det årlige arbejdsprogram skal være i overensstemmelse med BEREC's årlige arbejdsprogram som omhandlet i artikel 2f, stk. 4, og det i stk. 4 omhandlede flerårige arbejdsprogram. Det skal klart anføres i programmet, hvilke opgaver der er blevet tilføjet, ændret eller slettet i forhold til det foregående finansår.

3.   Bestyrelsen ændrer det ▌årlige arbejdsprogram efter vedtagelsen af BEREC's årlige arbejdsprogram, og når BEREC tillægges nye opgaver.

Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til direktøren.

4.   Det flerårige arbejdsprogram skal indeholde den overordnede strategiske programmering, herunder mål, forventede resultater og resultatindikatorer. Det skal også indeholde ressourceplanen, herunder det flerårige budget og personale.

Ressourceplanen ajourføres hvert år. Den strategiske programmering ajourføres efter behov, særlig med henblik på at tage højde for resultatet af den evaluering, der er omhandlet i artikel 38.

5.   Den årlige og/eller den flerårige programmering skal indeholde BEREC-kontorets strategi for forbindelser med de kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer, som omhandlet i artikel 26, foranstaltningerne vedrørende denne strategi og en angivelse af de tilhørende ressourcer.

Artikel 16

Opstilling af budgettet

1.   Hvert år udarbejder direktøren et foreløbigt udkast til overslag over BEREC-kontorets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, herunder stillingsfortegnelsen, og sender det til bestyrelsen.

3.   Udkastet til overslag over BEREC-kontorets indtægter og udgifter sendes af direktøren til Kommissionen senest den 31. januar hvert år. Oplysningerne i udkastet til overslag over BEREC-kontorets indtægter og udgifter og i udkastet til samlet programmeringsdokument, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, skal være sammenhængende.

4.   Kommissionen sender udkastet til overslag til budgetmyndigheden sammen med forslaget til Unionens almindelige budget.

5.   På grundlag af udkastet til overslag opfører Kommissionen de beløb, som den anser for nødvendige på baggrund af stillingsfortegnelsen, og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, i forslaget til Unionens almindelige budget, som forelægges for budgetmyndigheden i henhold til traktatens artikel 313 og 314.

6.   Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til bidraget til BEREC-kontoret.

7.   Budgetmyndigheden godkender BEREC-kontorets stillingsfortegnelse.

8.   BEREC-kontorets budget vedtages af bestyrelsen. Budgettet bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget. Det tilpasses om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

9.   Bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 finder anvendelse på ethvert ejendomsprojekt, hvor det er sandsynligt, at der vil være en væsentlig indvirkning på BEREC-kontorets budget.

AFDELING 2

GENNEMFØRELSE, PRÆSENTATION AF OG KONTROL MED BUDGETTET

Artikel 17

Budgettets struktur

1.   Der udarbejdes et overslag over alle BEREC-kontorets indtægter og udgifter for hvert regnskabsår svarende til kalenderåret, og de opføres i BEREC-kontorets budget.

2.   Indtægterne og udgifterne på BEREC-kontorets budget skal balancere.

3.   Med forbehold af andre ressourcer udgøres BEREC-kontorets indtægter af:

a)   et bidrag fra Unionen

b)   frivillige finansielle bidrag fra medlemsstaterne eller de nationale tilsynsmyndigheder

c)   gebyrer for publikationer og andre tjenester leveret af BEREC-kontoret

d)   bidrag fra tredjelande eller myndigheder med ansvar for elektronisk kommunikation i tredjelande, der deltager i arbejdet i BEREC-kontoret, jf. artikel 26.

4.   BEREC-kontorets udgifter omfatter bl.a. vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

Artikel 18

Gennemførelse af budgettet

1.   Direktøren gennemfører BEREC-kontorets budget.

2.   Direktøren sender hvert år budgetmyndigheden alle relevante oplysninger om resultaterne af evalueringsprocedurerne.

Artikel 18a

Konsolideret årlig aktivitetsrapport

1.   Hvert år udarbejder direktøren et udkast til BEREC-kontorets konsoliderede årlige aktivitetsrapport, jf. artikel 47 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013, under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer(26). Bestyrelsen vedtager og foretager en vurdering af den konsoliderede årlige aktivitetsrapport og sender senest den 1. juli hvert år både rapporten og sin vurdering til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. Direktøren forelægger BEREC-kontorets konsoliderede årlige aktivitetsrapport for Parlamentet og Rådet under en offentlig samling. Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport offentliggøres.

2.   Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport skal bl.a. omfatte oplysninger om gennemførelsen af BEREC-kontorets årlige arbejdsprogram, budget og personaleressourcer, forvaltning og interne kontrolsystemer, Den Europæiske Revisionsrets bemærkninger, årsregnskabet og beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning og en erklæring fra den anvisningsberettigede, der giver rimelig sikkerhed.

Artikel 19

Regnskabsaflæggelse og decharge

1.   BEREC-kontorets regnskabsfører sender senest den 1. marts i det følgende regnskabsår det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten.

2.   Senest den 31. marts i det følgende regnskabsår sender BEREC-kontoret en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

3.   Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til BEREC-kontorets foreløbige regnskab opstiller BEREC-kontorets regnskabsfører på eget ansvar BEREC-kontorets endelige regnskab. Direktøren forelægger det endelige årsregnskab til udtalelse for bestyrelsen.

4.   Bestyrelsen afgiver udtalelse om BEREC-kontorets endelige årsregnskab.

5.   Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

6.   BEREC-kontoret offentliggør det endelige regnskab i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i det følgende år.

7.   Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Direktøren sender ligeledes dette svar til bestyrelsen.

8.   Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger direktøren det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. finansforordningens artikel 165, stk. 3 (27).

9.   Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår N.

Artikel 20

Finansielle regler

De finansielle regler for BEREC-kontoret vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013, medmindre dette er strengt nødvendigt for BEREC-kontorets drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

KAPITEL IV

PERSONALE

Artikel 21

Almindelig bestemmelse

Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for BEREC-kontorets personale.

Artikel 22

Direktør

1.   Direktøren ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved BEREC-kontoret i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Artikel 23

Udstationerede nationale eksperter og andet personale

1.   BEREC-kontoret kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af BEREC-kontoret. Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte gælder ikke for dette personale.

2.   Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til BEREC-kontoret.

KAPITEL V

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 25

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for BEREC-kontoret og dets personale.

Artikel 26

Samarbejde med EU-organer, tredjelande og internationale organisationer

1.   I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes beføjelser, kan BEREC og BEREC-kontoret samarbejde med de kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer.

2.   BEREC og BEREC-kontoret skal være åbne over for deltagelse af tilsynsmyndigheder fra tredjelande, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og som har indgået aftaler med Unionen herom.

Der udarbejdes i henhold til de relevante bestemmelser i disse aftaler ordninger, hvori det navnlig fastlægges, hvilken art og hvilket omfang de pågældende tredjelandes tilsynsmyndigheders deltagelse i BEREC's og BEREC-kontorets arbejde skal have, samt på hvilken måde deltagelsen skal ske, herunder tredjelandenes repræsentation i repræsentantskabet, arbejdsgrupperne og bestyrelsen, samt bestemmelser om deltagelse i initiativer taget af BEREC-kontoret, økonomiske bidrag og personale. For så vidt angår personaleanliggender, skal disse ordninger under alle omstændigheder være i overensstemmelse med personalevedtægten.

3.   Som led i det samlede programmeringsdokument vedtager bestyrelsen en strategi for forbindelser med de kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med de kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer vedrørende spørgsmål inden for BEREC-kontorets kompetenceområde. ▌

Artikel 27

Aktindsigt

1.   Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001(28) finder anvendelse på dokumenter, som BEREC og BEREC-kontoret ligger inde med.

1a.   Repræsentantskabet og bestyrelsen vedtager senest ... [seks måneder efter datoen for anvendelsen af denne forordning] de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

2.   BEREC's og BEREC-kontorets behandling af personoplysninger er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001(29).

2a.   Repræsentantskabet og bestyrelsen fastlægger senest... [seks måneder efter datoen for anvendelsen af denne forordning] foranstaltninger med henblik på BEREC's og BEREC-kontorets anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, herunder foranstaltninger vedrørende udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig for BEREC-kontoret. Disse foranstaltninger fastsættes efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Artikel 27a

Åbenhed og kommunikation

1.   BEREC og BEREC-kontoret udøver deres virksomhed i fuld åbenhed. BEREC og BEREC-kontoret sikrer, at offentligheden og alle interesserede parter får passende, objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger, navnlig vedrørende deres opgaver og resultaterne af deres arbejde.

2.   BEREC, understøttet af BEREC-kontoret, kan deltage i kommunikationsaktiviteter på eget initiativ inden for sit kompetenceområde. Tildelingen af ressourcer til kommunikationsaktiviteter under BEREC-kontorets budget må ikke være til skade for en effektiv udførelse af BEREC's opgaver som omhandlet i artikel 2. BEREC-kontorets kommunikationsaktiviteter gennemføres i henhold til de relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

Artikel 28

Fortrolighed

1.   Med forbehold af artikel 27, stk. 1, må BEREC og BEREC-kontoret ikke til tredjemand videregive oplysninger, som det behandler eller modtager, og for hvilke der foreligger en begrundet begæring om, at de holdes helt eller delvist fortrolige.

2.   Medlemmerne af bestyrelsen, repræsentantskabet og arbejdsgrupperne og observatører eller andre deltagere i disse organers møder, direktøren, ▌udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af BEREC-kontoret, er, selv efter at deres hverv er ophørt, undergivet fortrolighedskrav som fastsat i traktatens artikel 339.

3.   Repræsentantskabet og bestyrelsen fastsætter bestemmelser om, hvordan de i stk. 1 og 2 omhandlede regler om fortrolighed gennemføres i praksis.

Artikel 29

Regler for sikkerhedsbeskyttelse af klassificerede informationer og følsomme ikke-klassificerede informationer

BEREC og BEREC-kontoret vedtager sine egne sikkerhedsregler, der svarer til Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede informationer ("EUCI") og følsomme ikke-klassificerede informationer, bl.a. bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger, som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443(30) og (EU, Euratom) 2015/444(31). Alternativt kan BEREC-kontoret vedtage en afgørelse om at anvende Kommissionens regler med de fornødne ændringer.

Artikel 30

Udveksling af informationer

1.   Efter behørigt begrundet anmodning fra BEREC eller BEREC-kontoret giver Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder på en rettidig og præcis måde BEREC eller BEREC-kontoret alle de informationer, der er nødvendige for, at de kan udføre deres opgaver, forudsat at de har lovlig adgang til de relevante informationer, og at anmodningen om informationer er nødvendig i forhold til arten af den pågældende opgave.

BEREC og BEREC-kontoret kan også anmode om at få leveret de nationale tilsynsmyndigheders informationer med regelmæssige mellemrum og i nærmere angivne formater. Sådanne anmodninger fremsættes, hvis det er muligt, med anvendelse af fælles indberetningsformater.

2.   Efter behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen eller en national tilsynsmyndighed giver BEREC og BEREC-kontoret på en rettidig og præcis måde alle de informationer, der er nødvendige for, at Kommissionen eller den nationale tilsynsmyndighed kan udføre sine opgaver ud fra princippet om loyalt samarbejde.

3.   Inden de anmoder om informationer i henhold til denne artikel og for at undgå overlapning af indberetningsforpligtelserne, skal BEREC og BEREC-kontoret tage hensyn til alle relevante eksisterende informationer, der er offentligt tilgængelige.

4.   Hvis informationerne ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed rettidigt af de nationale tilsynsmyndigheder, eller i tilfælde, hvor en direkte anmodning fra BEREC ville være mere effektiv og mindre byrdefuld, kan BEREC rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning til andre myndigheder eller direkte til de berørte virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter.

BEREC underretter de relevante nationale tilsynsmyndigheder om anmodninger i henhold til nærværende stykke.

Efter anmodning fra BEREC skal de nationale tilsynsmyndigheder bistå BEREC i forbindelse med indsamlingen af informationer.

4a.   BEREC-kontoret opretter og forvalter et informations- og kommunikationssystem, der som minimum har følgende one-stop-shop-funktioner:

a)   et enkelt kontaktpunkt, igennem hvilket en virksomhed, som er omfattet af en generel tilladelse, når en medlemsstat kræver det, indgiver sin anmeldelse, som skal fremsendes af BEREC til de nationale tilsynsmyndigheder

b)   en fælles informationsudvekslingsplatform, der forsyner BEREC, Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder med de nødvendige informationer for en konsekvent gennemførelse af EU-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation

c)   et system for tidlig varsling, der på et tidligt tidspunkt kan identificere behovet for koordinering mellem afgørelser, der skal træffes af de nationale tilsynsmyndigheder.

Bestyrelsen vedtager de tekniske og funktionelle specifikationer og en plan til indførelsen af dette system. Den skal udarbejdes med forbehold for immaterielle rettigheder og den påkrævede fortrolighedsgrad.

Det pågældende informations- og kommunikationssystem skal være operationelt senest den ... [12 måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Artikel 31

Interesseerklæring

1.   Medlemmerne af bestyrelsen og repræsentantskabet, medlemmerne af klagenævnet, direktøren, udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af BEREC-kontoret, afgiver hver især årligt en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører, hvorvidt der foreligger direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed.

Erklæringerne skal være præcise og fuldstændige og afgives skriftligt hvert år og ajourføres, når det er nødvendigt. Interesseerklæringerne fra medlemmerne af repræsentantskabet, medlemmerne afbestyrelsen og direktøren offentliggøres.

2.   Medlemmerne af bestyrelsen, repræsentantskabet og arbejdsgrupperne og observatører eller andre deltagere i disse organers møder, medlemmerne af klagenævnet, direktøren, udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af BEREC-kontoret, gør hver især på præcis og fyldestgørende vis senest på hvert møde opmærksom på eventuelle interesser, som kan anses for at berøre deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen, og afholder sig fra at deltage i drøftelserne af og afstemningen om de pågældende punkter.

3.   Repræsentantskabet og bestyrelsen vedtager regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter, og navnlig for den praktiske gennemførelse af de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 1 og 2.

Artikel 32

Bekæmpelse af svig

1.   For at lette bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(32) tiltræder BEREC-kontoret senest ... [seks måneder efter nærværende forordnings ikrafttrædelse] den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF, og vedtager de nødvendige bestemmelser, som skal finde anvendelse på samtlige ansatte i BEREC-kontoret, ved anvendelse af den model, der findes i bilaget til nævnte aftale.

2.   Den Europæiske Revisionsret har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem BEREC-kontoret.

3.   OLAF kan efter bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96(33) foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU’s finansielle interesser, i forbindelse med et tilskud eller en kontrakt, der finansieres af BEREC-kontoret.

4.   BEREC-kontorets samarbejdsaftaler med kompetente myndigheder i tredjelande og med internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om tilskud skal indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Den Europæiske Revisionsret og OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

Artikel 33

Ansvar

1.   BEREC-kontorets ansvar i kontraktforhold er underlagt den ret, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som BEREC-kontoret har indgået.

3.   For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter BEREC-kontoret i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af dets tjenestegrene eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

4.   Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at afgøre tvister vedrørende erstatning for de i stk. 3 omhandlede skader.

5.   De ansattes personlige ansvar over for BEREC-kontoret bestemmes efter den vedtægt eller de ansættelsesvilkår, der gælder for de ansatte.

Artikel 34

Administrative undersøgelser

BEREC's og BEREC-kontorets virksomhed er underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med traktatens artikel 228.

Artikel 35

Sprogordning

1.   Bestemmelserne i forordning nr. 1/58(34) finder anvendelse på BEREC-kontoret.

2.   De oversættelsesopgaver, der er nødvendige af hensyn til BEREC-kontorets funktion, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

KAPITEL VI

▌ AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 37

Hjemstedsaftale og driftsvilkår for BEREC-kontoret

1. De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler, der skal stilles til rådighed for BEREC-kontoret i værtsmedlemsstaten, og de faciliteter, der skal stilles til rådighed af værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler, der finder anvendelse på direktøren, bestyrelsesmedlemmerne, BEREC-kontorets personale og deres familiemedlemmer i værtsmedlemslandet, fastsættes i en hjemstedsaftale mellem BEREC-kontoret og værtsmedlemsstaten ▌.

2. BEREC-kontorets værtsmedlemsstat sikrer de nødvendige vilkår for, at BEREC-kontoret kan fungere smidigt og effektivt, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

Artikel 38

Evaluering

1.   Senest [fem år efter datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning] og hvert femte år herefter gennemfører Kommissionen en evaluering af de erfaringer, der er indhøstet i forbindelse med BEREC's og BEREC-kontorets virksomhed. I overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer vurderes BEREC-kontorets resultater i forhold til dets mål, mandat, opgaver og beliggenhed. Ved evalueringen undersøges navnlig effektiviteten af BEREC's og BEREC-kontorets institutionelle og organisatoriske struktur og dens egnethed med henblik på at udføre alle opgaverne, og navnlig med henblik på at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, eventuelle behov for at ændre strukturen eller BEREC's og BEREC-kontorets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

2.   Hvis Kommissionen finder, at der ikke længere er grund til at videreføre BEREC og BEREC-kontoret med de mål, det mandat og de opgaver, de er tillagt, kan den foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves.

3.   Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og bestyrelsen om resultaterne af evalueringen. Resultaterne af evalueringen offentliggøres.

Artikel 39

Overgangsbestemmelser

1.   ▌BEREC-kontoret afløser det kontor, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1211/2009 ▌, for så vidt angår ethvert ejendomsforhold, enhver aftale, enhver retlig forpligtelse, enhver ansættelseskontrakt, enhver økonomisk forpligtelse og ethvert økonomisk ansvar.

Nærværende forordning berører ikke rettigheder og forpligtelser for personalet på det kontor, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1211/2009. Dette personales kontrakter kan forlænges i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og i overensstemmelse med BEREC-kontorets budgetmæssige begrænsninger.

▌3.   Ansættelseskontrakten for den administrerende direktør, der er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 1211/2009, ophører ved udløbet af den pågældendes mandatperiode ▌. Bestyrelsen kan udnævne ham eller hende som direktør, dog højst for en periode på fire år. Bestemmelserne i artikel 9a, stk. 4, 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse.

4.   Den bestyrelse, der er omhandlet i artikel 4, sammensættes af medlemmer af det forvaltningsudvalg, der er omhandlet i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1211/2009, indtil der er udnævnt nye repræsentanter.

4a.   Formanden og næstformændene for repræsentantskabet som omhandlet i artikel 2d, der er blevet udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 1211/2009, forbliver i embedet i resten af deres periode på et år. Efterfølgende udnævnelser af formanden og næstformændene, der er foretaget af repræsentantskabet inden ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden], respekteres.

5. Dechargeproceduren med hensyn til det budget, der er godkendt på grundlag af artikel 11 i forordning (EF) nr. 1211/2009, gennemføres i overensstemmelse med reglerne i forordning (EF) nr. 1211/2009.

Artikel 40

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 1211/2009 ophæves.

Henvisninger til forordning (EF) nr. 1211/2009 ▌ gælder som henvisninger til nærværende forordning ▌.

Artikel 41

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra [...].

Artikel 2h-2k anvendes fra den ... [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne        På Rådets vegne

Formand            Formand

(1)

EUT C 125 af 21.4 2017, s. 65.

(2)

EUT C ...

(3)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(4)

  EUT C 125 af 21.4 2017, s. 65.

(5)

  EUT C […].

(6)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv […] af […] om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation (EUT L […]).

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EFT L 201 af 31.7.2002, s. 37).

(8)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 531/2012 af 13. juni 2012 om roaming på offentlige mobilkommunikationsnet i Unionen (EUT L 172 af 30.6.2012, s. 10).

(9)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2120 af 25. november 2015 om foranstaltninger vedrørende adgang til det åbne internet og om ændring af direktiv 2002/22/EF om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EUT L 310 af 26.11.2015, s.1).

(10)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/920 af 17. maj 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 531/2012 hvad angår regler for engrosmarkeder for roaming (EUT L 147 af 9.6.2017, s. 1).

(11)

  Kommissionens afgørelse 2002/627/EF af 29. juli 2002 om nedsættelse af de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EFT L 200 af 30.7.2002, s. 38).

(12)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor (EUT L 337 af 18.12.2009, s. 1).

(13)

  Kommissionens afgørelse 2002/627/EF af 29. juli 2002 om nedsættelse af de europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EFT L 200 af 30.7.2002, s. 38).

(14)

  Afgørelse truffet ved fælles overenskomst mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer den 31. maj 2010 om fastlæggelse af hjemstedet for støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (2010/349/EU) (EUT L 156 af 23.6.2010, s. 12).

(15)

  COM(2015) 192 final.

(16)

  Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49).

(17)

  Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

(18)

  Direktiv [...].

(19)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41).

(20)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse ("forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde") (EUT L 364 af 9.12.2004, s. 1).

(21)

  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

(22)

  Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

(23)

  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

(24)

  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

(25)

  Commission Communication on the guidelines for programming document for decentralised agencies and the template for the Consolidated Annual Activity Report for decentralised agencies (C(2014) 9641).

(26)

  Commission Communication on the guidelines for programming document for decentralised agencies and the template for the Consolidated Annual Activity Report for decentralised agencies (C(2014) 9641).

(27)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

(28)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

(29)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

(30)

  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

(31)

  Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

(32)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(33)

  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(34)

  Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).


BEGRUNDELSE

Den nuværende situation

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1211/2009 som en del af "telekommunikationspakken".

BEREC er ikke et EU-agentur. Det består derimod af et repræsentantskab sammensat af repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder i hver enkelt medlemsstat. BEREC er som følge heraf godt forankret i virkeligheden på de 28 nationale telekommunikationsmarkeder med henblik på at stille relevant ekspertise til rådighed. BEREC sigter mod at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation, f.eks. gennem formidling af bedste praksis og retningslinjer og udtalelser, yder rådgivning til de nationale reguleringsmyndigheder og EU-institutionerne og udfører andre opgaver i henhold til rammebestemmelserne.

BEREC-kontoret er et decentraliseret EU-agentur med hjemsted i Riga. Kontorets primære opgave er at yde faglig og administrativ støtte til BEREC.

Kommissionens forslag

Hovedformålet med Kommissionens forslag er at omdanne BEREC og BEREC-kontoret til ét enkelt EU-agentur. Repræsentantskabet bliver agenturets bestyrelse, og kontorets administrerende direktør bliver agenturets administrerende direktør.

Forslaget vil ifølge Kommissionen give BEREC en styringsstruktur og et mandat, der er hensigtsmæssige og effektive, og de værktøjer, som det skal bruge for at sikre en konsekvent gennemførelse af reguleringsrammen. Et andet aspekt af forslaget er at tilpasse BEREC's struktur og styring, drift, programmering og ansvarlighed til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012 - den såkaldte "fælles tilgang".

Opretholdelse af den institutionelle balance

Ordføreren mener, at man bør undgå institutionelle omvæltninger, medmindre de er absolut nødvendige. Hvad angår BEREC er han af den opfattelse, at den nuværende struktur fungerer godt og gør det muligt at drage fordel af national knowhow på EU-plan. Dette skyldes, at medlemmerne af repræsentantskabet har praktisk dagligdags erfaring med telekommunikationslovgivningen i deres hjemlande og kan samle den i BEREC, hvilket giver en yderst effektiv synergi.

Hovedformålet med udkastet til betænkning er på den baggrund at bevare repræsentantskabet som et uafhængigt organ i stedet for at lade det blive inddraget i et fuldgyldigt EU-agentur. BEREC bør holdes fri af påvirkning fra Kommissionen, så man ikke forstyrrer den nuværende institutionelle balance.

Endvidere foreslår ordføreren i forhold til Kommissionens forslag, at Europa-Parlamentets rolle i forbindelse med udnævnelsen af BEREC-kontorets direktør bør opretholdes.

Fleksibilitet og fremtidssikring

Kommissionens forslag om BEREC-forordningen er i et vist omfang direkte forbundet med det andet forslag om "kodeksen for elektronisk kommunikation", og de to dossierer bør følges ad gennem lovgivningsproceduren. Ordføreren mener dog, at behovet for tilpasning kan holdes på et minimum på dette tidlige stadium. Det gælder især for de nye opgaver, der skal tildeles BEREC ved kodeksen. Det tilsigtes desuden med betænkningen at sikre, at forordningen ikke behøver at blive ændret, hver gang en anden EU-retsakt bliver ændret for at give BEREC en ny opgave. Den lange liste over BEREC's opgaver bliver derfor gjort kortere og mere generel.

Styringsstrukturens effektivitet

Udkastet til betænkning indeholder også nogle ændringsforslag, der skal indarbejde eksisterende strukturer i EU-lovgivningen. Kontaktnetværket spiller f.eks. en vigtig rolle i BEREC's nuværende arbejde, men har ingen officiel status. Tilsvarende anerkender ordføreren det positive bidrag fra ekspertarbejdsgrupperne og medtager dem i BEREC's organisatoriske struktur. Andre bestemmelser om fastlæggelse af reglerne for såvel BEREC's repræsentantskab som BEREC-kontorets bestyrelse bliver justeret, så de afspejler den nuværende situation og behovet for kontinuitet, samtidig med at der foretages nogle små forbedringer, der gør dem endnu mere effektive.

Ordføreren mener desuden, at mange af Kommissionens forslag om at bringe den aktuelle situation i overensstemmelse med den såkaldte "fælles tilgang" bør hilses velkommen for BEREC-kontorets vedkommende, medmindre de medfører uforholdsmæssigt store administrative byrder eller giver Kommissionen ubegrundede beføjelser.

Endelig foreslår ordføreren, at BEREC-kontoret får tilstrækkeligt personale til at varetage sine opgaver, så det når op på et samlet personale på 40-45 medarbejdere ved udgangen af perioden 2019-2020, samtidig med at der tilstræbes en passende balance mellem midlertidigt ansatte og eksternt personale.

Sammenfattende er udkastet til betænkning tænkt som en balance og et kompromis mellem det bedste fra den nuværende struktur og det bedste fra Kommissionens forslag, og ordføreren håber, at det vil tjene som grundlag for et kompromis i Parlamentet.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (02.6.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Ordfører for udtalelse: Ivan Štefanec

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag om at ajourføre forordningen om Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) som en del af dens bredere telekommunikationspakke. Det indre marked for elektronisk kommunikation er kernen i den digitale økonomi, og det er derfor afgørende at styrke den elektroniske kommunikationssektor og skabe innovation og konnektivitet af høj kvalitet i alle sektorer i den europæiske økonomi.

Forslaget har til formål at fremme den reguleringsmæssige harmonisering og styrke bestemmelserne omkring de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed. Ordføreren mener, at den nuværende institutionelle struktur (de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed i forhold til Kommissionen og andre EU-institutioner) og BEREC's forankring i medlemmerne (de nationale tilsynsmyndigheder) gør det muligt for BEREC at yde uafhængig ekspertrådgivning og fortsætte samarbejdet med andre EU-institutioner.

En styrkelse af de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed bør forblive et centralt krav med henblik på at sikre en upartisk og forudsigelig regulering i fremtiden. Desuden glæder ordføreren sig også over forslaget om at udvide det minimumssæt af centrale beføjelser, der tillægges de nationale tilsynsmyndigheder. Han mener, at en begrænsning af BEREC's uafhængighed og oprettelse af et fuldgyldigt EU-agentur kan gøre BEREC mindre effektiv og forringe dens merværdi og bremse udviklingen og udbredelsen af en harmoniseret bedste praksis.

Ordføreren har derfor besluttet at opretholde den nuværende todelte forvaltningsstruktur med BEREC på den ene side og BEREC-kontoret på den anden. Han mener, at dette er den bedste måde til at sikre, at arbejdet i BEREC fortsat er effektivt, og bevare en balance mellem Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og BEREC. BEREC vil fortsat skulle bestå af repræsentanter for de enkelte medlemsstaters nationale tilsynsmyndigheder, så alle de nationale tilsynsmyndigheder kan bidrage aktivt til BEREC's arbejde. Sammenslutningen vil således supplere de reguleringsopgaver, der på nationalt plan varetages af tilsynsmyndighederne. BEREC bør være fuldt ansvarligt og gennemsigtigt i forhold til de relevante EU-institutioner.

Ordføreren har derfor genindsat den todelte struktur med BEREC og BEREC-kontoret i den foreslåede forordning og fastlagt de relevante opgaver og den organisatoriske struktur for dem begge. Udkastet til udtalelse indeholder derfor en ny artikel 2a om oprettelse af BEREC-kontoret og dets opgaver samt nye artikler 14a-14d om BEREC-kontorets organisation. Hvad angår både BEREC og BEREC-kontoret har ordføreren taget en række af Kommissionens foreslåede forbedringer til sig, herunder udvidelsen af BEREC's beføjelser på reguleringsområdet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  BEREC og BEREC-kontoret har bidraget positivt til en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. Ikke desto mindre er der stadig betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til reguleringspraksis. Endvidere er BEREC's og BEREC-kontorets styringsstruktur besværlig og giver anledning til en unødig administrativ byrde. For at sikre effektivitetsforøgelser og synergier og yderligere at bidrage til udviklingen af det indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen samt til fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser har denne forordning har til formål at styrke BEREC's rolle og dets styringsstruktur ved at oprette BEREC som et decentraliseret EU-agentur. Dette svarer også til behovet for at afspejle BEREC's væsentligt større rolle som følge af forordning (EF) nr. 531/2012, som indfører opgaver for BEREC, for så vidt angår EU-dækkende roaming, forordning (EU) 2015/2120, som indfører opgaver for BEREC i forbindelse med åben internetadgang og EU-dækkende roaming, og direktivet, der indfører et betydeligt antal nye opgaver for BEREC såsom at udstede afgørelser og retningslinjer om en række emner, at rapportere om tekniske spørgsmål, at føre registre og afgive udtalelser om det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering samt om tildeling af brugsret til frekvensressourcer.

(7)  BEREC og BEREC-kontoret har bidraget positivt til en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. Ikke desto mindre er der stadig betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til reguleringspraksis. For at sikre effektivitetsforøgelser og synergier og yderligere at bidrage til udviklingen af det indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen samt til fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser har denne forordning har til formål at styrke BEREC's og BEREC-kontorets roller og deres styringsstruktur. Dette svarer også til behovet for at afspejle BEREC's væsentligt større rolle som følge af forordning (EF) nr. 531/2012, som indfører opgaver for BEREC, for så vidt angår EU-dækkende roaming, forordning (EU) 2015/2120, som indfører opgaver for BEREC i forbindelse med åben internetadgang og EU-dækkende roaming, og direktivet, der indfører et betydeligt antal nye opgaver for BEREC såsom at udstede afgørelser og retningslinjer om en række emner, at rapportere om tekniske spørgsmål, at føre registre og afgive udtalelser om det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering samt om tildeling af brugsret til frekvensressourcer.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Behovet for, at rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation anvendes konsekvent i alle medlemsstater, er afgørende for en vellykket udvikling af et indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen og fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser. På baggrund af markedsudviklingen og den teknologiske udvikling, som ofte medfører en øget grænseoverskridende dimension, og ud fra de hidtidige erfaringer med at sikre en konsekvent gennemførelse inden for elektronisk kommunikation er det nødvendigt at bygge videre på BEREC's og BEREC-kontorets arbejde og videreudvikle dem til et fuldgyldigt agentur.

(8)  Behovet for, at rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation anvendes på en konsekvent, ikke-diskriminerende og afbalanceret måde i alle medlemsstater, er afgørende for en vellykket udvikling af et indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen og fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser. På baggrund af markedsudviklingen og den teknologiske udvikling, som ofte medfører en øget grænseoverskridende dimension, og ud fra de hidtidige erfaringer med at sikre en konsekvent gennemførelse inden for elektronisk kommunikation er det nødvendigt at bygge videre på BEREC's og BEREC-kontorets arbejde.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Agenturet bør ledes og drives efter principperne i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen af 19. juli 2012 om decentraliserede agenturer ("fælles tilgang")28. På grund af BEREC's etablerede image og de omkostninger, som en ændring af navnet ville medføre, bør det nye agentur beholde navnet BEREC.

(9)  BEREC-kontoret bør ledes og drives efter principperne i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen af 19. juli 2012 om decentraliserede agenturer ("fælles tilgang")28.

__________________

__________________

28 Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012.

28 Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  BEREC bør også fungere som et organ for refleksion, debat og rådgivning for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen inden for elektronisk kommunikation. BEREC bør således rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter anmodning eller på eget initiativ.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  BEREC bør om nødvendigt have mulighed for at samarbejde med andre EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, uanset deres rolle, navnlig Frekvenspolitikgruppen29, Det Europæiske Databeskyttelsesråd30, gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for audiovisuelle medietjenester31 og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed32, samt med de eksisterende udvalg (som f.eks. Kommunikationsudvalget og Frekvensudvalget). Det bør også have mulighed for at samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder, navnlig myndigheder, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og/eller grupper af disse myndigheder samt med internationale organisationer, hvis det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver.

(11)  BEREC og BEREC-kontoret bør om nødvendigt have mulighed for at samarbejde med andre EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, uanset deres rolle, navnlig Frekvenspolitikgruppen29, Det Europæiske Databeskyttelsesråd30, gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for audiovisuelle medietjenester31 og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed32, samt med de eksisterende udvalg (som f.eks. Kommunikationsudvalget og Frekvensudvalget). Det bør også have mulighed for at samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder, navnlig myndigheder, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og/eller grupper af disse myndigheder samt med internationale organisationer, hvis det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver.

__________________

__________________

29 Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49).

29 Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49).

30 Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

30 Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

31 Direktiv [...].

31 Direktiv [...].

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41).

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I forhold til tidligere, hvor der både var et repræsentantskab og et forvaltningsudvalg side om side, burde én bestyrelse, som opstiller generelle retningslinjer for BEREC's virksomhed og træffer afgørelser i spørgsmål om såvel regulering og drift som om den administrative og budgetmæssige forvaltning, bidrage til at forbedre agenturets effektivitet, konsistens og resultater. Med henblik herpå bør bestyrelsen varetage de relevante funktioner og ud over to repræsentanter for Kommissionen bestå af lederen eller et medlem af det kollegiale organ fra hver enkelt national tilsynsmyndighed, som er beskyttet af bestemmelser, for så vidt angår afskedigelse.

udgår

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Tidligere blev ansættelsesmyndighedsbeføjelserne udøvet af næstformanden for BEREC-kontorets forvaltningsudvalg. Bestyrelsen for det nye agentur bør delegere relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør, som bør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser. Dette vil bidrage til en effektiv forvaltning af BEREC's personale samt til at sikre, at bestyrelsen samt formanden og næstformanden kan koncentrere sig om deres funktioner.

(13)  Tidligere blev ansættelsesmyndighedsbeføjelserne udøvet af næstformanden for BEREC-kontorets forvaltningsudvalg. Bestyrelsen for det nye agentur bør delegere relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til direktøren, som bør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser. Dette vil bidrage til en effektiv forvaltning af BEREC's personale samt til at sikre, at bestyrelsen samt formanden og næstformanden kan koncentrere sig om deres funktioner.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Tidligere var mandatperioden for formanden og næstformændene i repræsentantskabet på et år. I lyset af de yderligere opgaver, som BEREC får overdraget, og behovet for at sikre den årlige og flerårige programmering af dets aktiviteter, er det vigtigt at sikre, at formanden og næstformanden kan drage fordel af et stabilt og langsigtet mandat.

(14)  I lyset af de yderligere opgaver, som BEREC får overdraget, og behovet for at sikre den årlige og flerårige programmering af dets aktiviteter, er det vigtigt at sikre, at formanden og næstformanden kan drage fordel af et stabilt og langsigtet mandat.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Bestyrelsen bør afholde mindst to ordinære møder om året. På baggrund af tidligere erfaringer og BEREC's styrkede rolle kan bestyrelsen være nødt til at afholde yderligere møder.

(15)  Repræsentantskabet bør afholde mindst fire ordinære møder om året. På baggrund af tidligere erfaringer og BEREC's styrkede rolle kan repræsentantskabet være nødt til at afholde yderligere møder.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Den administrerende direktør er BEREC's repræsentant i retlig henseende, og dennes rolle er afgørende for, at det nye agentur fungerer tilfredsstillende, og for gennemførelsen af de opgaver, det har fået pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den pågældende på grundlag af en liste, der er udarbejdet af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure for at sikre en streng evaluering af kandidaterne og et højt niveau af uafhængighed. Desuden var mandatperioden for BEREC-kontorets administrerende direktør tidligere på tre år. Det er nødvendigt for den administrerende direktør at have en tilstrækkelig lang mandatperiode for at sikre stabilitet og gennemføre en langsigtet strategi for agenturet.

(16)  Direktøren er BEREC-kontorets repræsentant i retlig henseende, og dennes rolle er afgørende for, at BEREC fungerer tilfredsstillende, og for gennemførelsen af de opgaver, det har fået pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den pågældende efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure for at sikre en streng evaluering af kandidaterne og et højt niveau af uafhængighed. Desuden var mandatperioden for BEREC-kontorets administrerende direktør tidligere på tre år. Det er nødvendigt for direktøren at have en tilstrækkelig lang mandatperiode for at sikre stabilitet og gennemføre en langsigtet strategi for BEREC.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Erfaringen har vist, at de fleste af BEREC's opgaver udføres bedst i arbejdsgrupper, så derfor bør bestyrelsen have ansvaret for at nedsætte arbejdsgrupper og udpege deres medlemmer. For at sikre en afbalanceret tilgang bør arbejdsgrupperne koordineres og ledes af medlemmer af BEREC's personale. Der bør på forhånd udarbejdes lister over kvalificerede eksperter for at sikre en hurtig nedsættelse af visse arbejdsgrupper, navnlig dem, der beskæftiger sig med det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering og til tildeling af brugsret til frekvensressourcer, på grund af de frister, der gælder for disse procedurer.

(17)  Erfaringen har vist, at de fleste af BEREC's opgaver udføres bedst i arbejdsgrupper, så derfor bør repræsentantskabet have ansvaret for at nedsætte arbejdsgrupper og udpege deres medlemmer. Der bør på forhånd udarbejdes lister over kvalificerede eksperter for at sikre en hurtig nedsættelse af visse arbejdsgrupper, navnlig dem, der beskæftiger sig med det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering og til tildeling af brugsret til frekvensressourcer, på grund af de frister, der gælder for disse procedurer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Da BEREC har beføjelse til at træffe afgørelser med bindende virkning, er det nødvendigt at sikre, at enhver fysisk eller juridisk person, der er omfattet eller berørt af en afgørelse fra BEREC, har ret til at indbringe en klage for et klagenævn, som er en del af agenturet, men uafhængigt af både dets administrative og dets regulerende struktur. Da de afgørelser, som træffes af klagenævnet, er bestemt til at have retsvirkninger over for tredjemand, kan der anlægges søgsmål til prøvelse af deres lovlighed for Retten. For at sikre ensartede betingelser, for så vidt angår klagenævnets forretningsorden, bør Kommissionen tildeles gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201133.

udgår

__________________

 

33Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

 

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/201334 bør finde anvendelse på BEREC.

(19)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/201334 bør finde anvendelse på BEREC-kontoret.

 

 

__________________

__________________

34 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

34 Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at sikre BEREC's selvstændighed bør det råde over sit eget budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et EU-bidrag. Finansieringen af BEREC bør ske på grundlag af en aftale med budgetmyndigheden som fastlagt i punkt 31 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, samarbejde om budgetmæssige anliggender og forsvarlig økonomisk forvaltning35.

(20)  For at sikre BEREC-kontorets selvstændighed bør det råde over sit eget budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et EU-bidrag. Finansieringen af BEREC bør ske på grundlag af en aftale med budgetmyndigheden som fastlagt i punkt 31 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, samarbejde om budgetmæssige anliggender og forsvarlig økonomisk forvaltning35.

__________________

__________________

35 Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

35 Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  BEREC bør være uafhængigt, for så vidt angår operationelle og tekniske forhold, og bør have retlig, administrativ og finansiel selvstændighed. Med henblik herpå er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at BEREC bliver et EU-organ, der har status som juridisk person, og som udøver de beføjelser, det tillægges.

(21)  BEREC-kontoret bør være uafhængigt, for så vidt angår operationelle og tekniske forhold, og bør have retlig, administrativ og finansiel selvstændighed.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  BEREC bør som et decentraliseret EU-agentur arbejde inden for sit mandat og den eksisterende institutionelle ramme. Det bør ikke anses for at repræsentere EU's holdning udadtil eller for at forpligte EU retligt.

udgår

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  For yderligere at udvide en konsekvent gennemførelse af bestemmelserne i rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for rammerne af BEREC bør det nye agentur være åbent over for deltagelse af tilsynsmyndigheder fra tredjelande, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og som har indgået aftaler med Unionen herom, navnlig EØS/EFTA-lande og kandidatlande.

(23)  For yderligere at udvide en konsekvent gennemførelse af bestemmelserne i rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for rammerne af BEREC bør BEREC og BEREC-kontoret de være åbne over for deltagelse af tilsynsmyndigheder fra tredjelande, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og som har indgået aftaler med Unionen herom, navnlig EFTA-lande og kandidatlande.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  BEREC bør kunne deltage i kommunikationsaktiviteter inden for sit kompetenceområde, som ikke bør være til skade for BEREC's kerneopgaver og bør gennemføres i henhold til relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget. Indholdet i og gennemførelsen af BEREC's kommunikationsstrategi bør være konsekvent, relevant og koordineret med Kommissionens og de øvrige institutioners strategier og aktiviteter for at tage hensyn til Unionens image.

(24)  BEREC og BEREC-kontoret bør kunne deltage i kommunikationsaktiviteter inden for deres kompetenceområde, som ikke bør være til skade for BEREC's og BEREC-kontorets kerneopgaver og bør gennemføres i henhold til relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget. Indholdet i og gennemførelsen af BEREC's og BEREC-kontorets kommunikationsstrategi bør være konsekvent og relevant i forhold til Kommissionens og de øvrige institutioners strategier og aktiviteter for at tage hensyn til Unionens image.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  BEREC bør for at kunne udføre sine opgaver effektivt have ret til at anmode om alle nødvendige informationer fra Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og, som en sidste udvej, andre myndigheder og virksomheder. Anmodninger om informationer bør stå i et rimeligt forhold til formålet og ikke påføre adressaterne urimelige byrder. De nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de elektroniske kommunikationsmarkeder, bør samarbejde med BEREC og levere rettidige og nøjagtige informationer for at sikre, at BEREC er i stand til at opfylde sit mandat. BEREC bør også give Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige informationer ud fra princippet om loyalt samarbejde.

(25)  BEREC og BEREC-kontoret bør for at kunne udføre deres opgaver effektivt have ret til at anmode om alle nødvendige informationer fra Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og, som en sidste udvej, andre myndigheder og virksomheder. Anmodninger om informationer bør stå i et rimeligt forhold til formålet og ikke påføre adressaterne urimelige byrder. De nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de elektroniske kommunikationsmarkeder, bør samarbejde med BEREC og BEREC-kontoret og levere rettidige og nøjagtige informationer for at sikre, at BEREC og BEREC-kontoret er i stand til at opfylde deres mandat. BEREC og BEREC-kontoret bør også give Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige informationer ud fra princippet om loyalt samarbejde.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  BEREC-kontoret, der blev oprettet som et fællesskabsorgan med status som juridisk person ved forordning (EF) nr. 1211/2009 afløses af BEREC, for så vidt angår ethvert ejendomsforhold, enhver aftale, enhver retlig forpligtelse, enhver ansættelseskontrakt, enhver økonomisk forpligtelse og ethvert økonomisk ansvar. BEREC bør overtage personalet på BEREC-kontoret, hvis rettigheder og pligter ikke bør påvirkes —

(28)  Støttekontoret, der blev oprettet som et fællesskabsorgan med status som juridisk person ved forordning (EF) nr. 1211/2009, afløses af BEREC-kontoret, for så vidt angår ethvert ejendomsforhold, enhver aftale, enhver retlig forpligtelse, enhver ansættelseskontrakt, enhver økonomisk forpligtelse og ethvert økonomisk ansvar. BEREC-kontoret bør overtage personalet på støttekontoret, hvis rettigheder og pligter ikke bør påvirkes —

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 1

Artikel 1

Oprettelse og mål

Oprettelse af og mål for BEREC

1.  Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("BEREC") oprettes hermed.

1.  Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("BEREC") oprettes hermed.

2  BEREC handler inden for anvendelsesområdet for direktiv [...], direktiv 2002/58/EF, forordning (EF) nr. 531/2012, forordning (EU) nr. 2015/2120 og afgørelse nr. 243/2012/EU36 (radiofrekvenspolitikprogram).

2.  BEREC handler inden for anvendelsesområdet for direktiv [...], direktiv 2002/58/EF, forordning (EF) nr. 531/2012, forordning (EU) nr. 2015/2120 og afgørelse nr. 243/2012/EU36 (radiofrekvenspolitikprogram) og alle andre EU-retsakter, hvorved den tillægges opgaver og beføjelser.

Definitionerne i nævnte direktiver, forordninger og afgørelse anvendes i denne forordning.

 

3. BEREC forfølger de samme mål som de nationale tilsynsmyndigheder ("nationale tilsynsmyndigheder"), jf. direktivets artikel 3. BEREC sikrer navnlig en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det i stk. 2 omhandlede anvendelsesområde og bidrager dermed til at udvikle det indre marked. Det fremmer også adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter samt EU-borgernes interesser.

Definitionerne i nævnte direktiver, forordninger og afgørelse anvendes i denne forordning.

 

3.  BEREC bidrager som hovedformål til at udvikle det indre marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og gøre det mere velfungerende ved at sikre en konsekvent gennemførelse af EU-rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det i stk. 2 omhandlede anvendelsesområde. BEREC bidrager i samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder ("nationale tilsynsmyndigheder") til de mål, der er nævnt i artikel 3 i direktiv [...], og fremmer navnlig adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter samt EU-borgernes interesser.

 

3a.  BEREC udfører sine opgaver uafhængigt, upartisk og gennemsigtigt. Den trækker på den ekspertise, der findes hos de nationale tilsynsmyndigheder.

 

3b.  Hver medlemsstat sikrer, at dens nationale tilsynsmyndigheder har de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer til at kunne deltage i BEREC's arbejde.

__________________

__________________

36 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

36 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Opgaver

BEREC's opgaver

1.  BEREC's opgaver er:

1.  BEREC's opgaver er:

a)  at bistå, rådgive og samarbejde med Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder, på anmodning eller på eget initiativ, i forbindelse med ethvert teknisk anliggende inden for sit mandat og at bistå og rådgive Europa-Parlamentet og Rådetanmodning

a)  at bistå, rådgive og samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen, på anmodning eller på eget initiativ, i forbindelse med ethvert teknisk anliggende inden for sit mandat og afgive udtalelser eller fremsætte henstillinger til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen efter anmodning ellereget initiativ om alle spørgsmål inden for sit kompetenceområde

 

aa)  at fremme samarbejdet mellem de nationale tilsynsmyndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen

 

ab)  at fremsætte henstillinger og eksempler på bedste praksis til de nationale tilsynsmyndigheder for at tilskynde til en konsekvent gennemførelse i forbindelse med ethvert teknisk anliggende inden for sit mandat

b)  at udstede afgørelser:

b)  at udstede afgørelser i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i direktivet

-  om identifikation af transnationale markeder i overensstemmelse med direktivets artikel 63

 

-  om en skabelon for kontraktresuméer i overensstemmelse med direktivets artikel 95

 

c)  at udvikle en økonomisk model med henblik på at bistå Kommissionen med at fastsætte maksimumstermineringstakster i Unionen i overensstemmelse med direktivets artikel 73

c)  at udvikle en økonomisk model med henblik på at bistå Kommissionen med at fastsætte maksimumstermineringstakster i Unionen i overensstemmelse med direktivets artikel 73

d)  at afgive udtalelser, jf. direktivet og forordning (EU) nr. 531/2012, navnlig:

d)  at afgive udtalelser, jf. direktivet og forordning (EU) nr. 531/2012

-  om bilæggelse af grænseoverskridende tvister i overensstemmelse med direktivets artikel 27

 

-  om udkast til nationale foranstaltninger vedrørende det indre markeds procedurer for markedsregulering i overensstemmelse med direktivets artikel 32, 33 og 66

 

-  om udkast til nationale foranstaltninger vedrørende det indre markeds procedurer for peer review af frekvensressourcer i overensstemmelse med direktivets artikel 35

 

-  om udkast til afgørelser og henstillinger om harmonisering i overensstemmelse med direktivets artikel 38

 

e)  at opstille retningslinjer, jf. direktivet, forordning (EU) nr. 531/2012 og forordning (EU) 2015/2120:

e)  at opstille retningslinjer, jf. direktivet, forordning (EU) nr. 531/2012 og forordning (EU) 2015/2120

-  for gennemførelsen af de nationale tilsynsmyndigheders forpligtelser, for så vidt angår geografiske undersøgelser i overensstemmelse med direktivets artikel 22

 

-  for fælles tilgange til identifikation af nettermineringspunktet i forskellige nettopologier i overensstemmelse med direktivets artikel 59

 

-  for fælles tilgange til at imødekomme transnational efterspørgsel fra slutbrugere i overensstemmelse med direktivets artikel 64

 

-  for minimumskriterier for et standardtilbud i overensstemmelse med direktivets artikel 67

 

-  for de tekniske detaljer i den omkostningsmodel, der skal anvendes af de nationale tilsynsmyndigheder ved fastsættelse af de maksimale symmetriske termineringstakster i overensstemmelse med direktivets artikel 73

 

-  for fælles kriterier for vurdering af evnen til at forvalte nummerressourcer og risikoen for udtømning af nummerressourcer i overensstemmelse med direktivets artikel 87

 

-  for relevante tjenestekvalitetsparametre og anvendte målemetoder i overensstemmelse med direktivets artikel 97

 

-  for gennemførelsen af de nationale tilsynsmyndigheders forpligtelser, for så vidt angår adgang til det åbne internet i overensstemmelse med artikel 5 i direktiv (EU) 2015/2120

 

-  for engrosadgang til roamingtjenester i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv (EU) nr. 531/2012.

 

 

ea)  at overvåge og koordinere de foranstaltninger, der træffes af de nationale tilsynsmyndigheder i forbindelse med anvendelsen af forordning (EU) nr. 531/2012, især med hensyn til levering af regulerede detailroamingtjenester til hjemmemarkedspriser i slutbrugernes interesser, udviklingen i detail- og engrostaksterne for roamingtjenester og tariffernes gennemskuelighed og sammenlignelighed og om nødvendigt rette henstillinger til Kommissionen

 

eb)  at aflægge rapport om tekniske anliggender inden for BEREC's kompetenceområde.

2.  Følgende opgaver påhviler også BEREC:

2.  BEREC udfører også andre opgaver, som det pålægges ved EU-retsakter, navnlig ved direktivet, forordning (EU) nr. 531/2012 og forordning (EU) 2015/2120.

a)  at overvåge og koordinere de foranstaltninger, der træffes af de nationale tilsynsmyndigheder i forbindelse med anvendelsen af forordning (EU) nr. 531/2012, især for så vidt angår udbud af regulerede detailroamingtjenester til hjemmemarkedspriser i slutbrugernes interesse

 

b)  at aflægge rapport om tekniske anliggender inden for sit kompetenceområde, navnlig:

 

-  om den praktiske anvendelse af de udtalelser og retningslinjer, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d) og e)

 

-  om interoperabiliteten mellem interpersonelle kommunikationstjenester, truslen mod effektiv adgang til alarmtjenester eller end-to-end-forbindelse mellem slutbrugere i overensstemmelse med direktivets artikel 59

 

-  om udviklingen i detail- og engrostakster for roamingtjenester og om tariffernes gennemskuelighed og sammenlignelighed, jf. artikel 19 i forordning (EU) nr. 531/2012

 

-  om resultaterne af de årlige rapporter, som de nationale tilsynsmyndigheder skal forelægge i henhold til artikel 5 i forordning (EU) 2015/2120 ved offentliggørelse af en årlig sammenfattende rapport

 

d)  at føre et register over:

 

-  virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og kommunikationstjenester i henhold til direktivets artikel 12. BEREC udsteder også standardiserede erklæringer om anmeldelser fra virksomheder i overensstemmelse med direktivets artikel 14

 

-  numre med ret til ekstraterritorial anvendelse i overensstemmelse med direktivets artikel 87

 

e)  at udføre andre opgaver, som det pålægges ved EU-retsakter, navnlig ved direktivet, forordning (EU) nr. 531/2012 og forordning (EU) 2015/2120.

 

 

2a.  BEREC kan på begrundet anmodning af Kommissionen beslutte ved enstemmighed at påtage sig andre specifikke opgaver, der er nødvendige for at leve op til sin rolle i henhold til artikel 1, stk. 2.

3.  Uden at dette berører overensstemmelse med relevant EU-ret efterkommer de nationale tilsynsmyndigheder alle afgørelser og tager størst muligt hensyn til alle udtalelser, retningslinjer, henstillinger og bedste praksisser vedtaget af BEREC med det formål at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det anvendelsesområde, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

3.  Uden at dette berører overensstemmelse med relevant EU-ret efterkommer de nationale tilsynsmyndigheder alle afgørelser og tager størst muligt hensyn til alle udtalelser, retningslinjer, henstillinger og bedste praksisser vedtaget af BEREC med det formål at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det anvendelsesområde, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2.

4.  I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål og udføre sine opgaver, kan BEREC samarbejde med kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 26.

4.  I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål og udføre sine opgaver, kan BEREC samarbejde med kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 26.

 

4a.  BEREC kan høre de relevante berørte parter i forbindelse med forberedelsen af sine afgørelser, rapporter eller andre typer projekter. De vigtigste resultater af høringen offentliggøres, jf. dog artikel 28.

 

4b.   BEREC stiller relevante oplysninger om resultatet af sit arbejde til rådighed og gør dem let tilgængelige for offentligheden og interesserede parter, jf. dog artikel 27.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Oprettelse af BEREC-kontoret og dets opgaver

 

1.   BEREC-kontoret oprettes hermed som et EU-organ. Det har status som juridisk person.

 

2.   BEREC-kontoret har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som den pågældende medlemsstats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

 

3.   BEREC-kontoret ledes af en direktør.

 

4.   Under repræsentantskabets vejledning fortager BEREC-kontoret sig følgende:

 

a)  yder faglig og administrativ bistand til BEREC

 

b)  indsamler oplysninger fra nationale tilsynsmyndigheder og videregiver oplysninger vedrørende dens rolle og opgaver i henhold til artikel 2, litra a), og artikel 5

 

c)  udbreder reguleringspraksis blandt nationale tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med artikel 2

 

d)  bistår formanden ved forberedelsen af repræsentantskabets arbejde

 

e)  yder støtte for at sikre velfungerende arbejdsgrupper.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Bilag II – underoverskrift A (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

A.  BEREC's organisation

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forvaltnings- og ledelsesstruktur

BEREC's organisation

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  BEREC's forvaltnings- og ledelsesstruktur omfatter:

1.  BEREC's organisatoriske struktur omfatter:

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  en bestyrelse, der udøver de funktioner, som er fastsat i artikel 5

-  et repræsentantskab

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  en administrerende direktør, der varetager de ansvarsområder, som er fastsat i artikel 9

udgår

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  et klagenævn.

udgår

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Kapitel II – afsnit 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

bestyrelse

REPRÆSENTANTSKAB

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Bestyrelsens sammensætning

Repræsentantskabets sammensætning

1.  Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret. Hver enkelt national tilsynsmyndighed er ansvarlig for udpegelsen af sin respektive repræsentant blandt lederen og medlemmerne af den nationale tilsynsmyndigheds kollegiale organ.

1.  Repræsentantskabet består af en repræsentant for hver medlemsstat, der har stemmeret, og en repræsentant for Kommissionen, der ikke har stemmeret. Hver enkelt national tilsynsmyndighed er ansvarlig for udpegelsen af sin repræsentant blandt lederen og medlemmerne af den nationale tilsynsmyndigheds kollegiale organ, der har hovedansvaret for det løbende tilsyn med markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester.

I medlemsstater, hvor mere end én national tilsynsmyndighed er ansvarlig i henhold til direktivet, indgår disse myndigheder en aftale om en fælles repræsentant, og den nødvendige koordinering mellem de nationale tilsynsmyndigheder sikres.

I medlemsstater, hvor mere end én national tilsynsmyndighed er ansvarlig i henhold til direktivet, indgår disse myndigheder en aftale om en fælles repræsentant, og den nødvendige koordinering mellem de nationale tilsynsmyndigheder sikres.

2.  Hvert medlem af bestyrelsen har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i vedkommendes fravær. Hver enkelt national tilsynsmyndighed er ansvarlig for udpegelsen af suppleanten blandt lederen, medlemmerne af det kollegiale organ og den nationale tilsynsmyndigheds personale.

2.  Hvert medlem af repræsentantskabet har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i vedkommendes fravær. Hver enkelt national tilsynsmyndighed er ansvarlig for udpegelsen af en suppleant på et passende højt niveau.

3.  Medlemmerne af bestyrelsen og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden inden for elektronisk kommunikation og under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kvalifikationer. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

3.  Medlemmerne af repræsentantskabet og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden inden for elektronisk kommunikation og under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kvalifikationer. Alle parter, der er repræsenteret i repræsentantskabet, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i repræsentantskabets arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i repræsentantskabet.

 

3a.  Medlemmerne af repræsentantskabet og deres suppleanter må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, institution, person eller noget organ.

 

3b.  Repræsentantskabet kan indbyde højtstående repræsentanter fra EFTA-Tilsynsmyndigheden og fra nationale tilsynsmyndigheder i tredjelande og enhver anden person, hvis synspunkt kan være af interesse, til at deltage i dets møder som observatører på ad hoc-basis eller permanent.

4.  Medlemmerne og deres suppleanter har en mandatperiode på fire år. Denne periode kan forlænges.

 

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsens funktioner

Repræsentantskabets opgaver

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  Repræsentantskabet udfører BEREC's opgaver i henhold til artikel 2 og træffer alle beslutninger vedrørende udøvelsen af BEREC's funktioner.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen:

1.  Repræsentantskabet:

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  vedtager med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer BEREC's årsbudget og varetager andre funktioner i relation til BEREC's budget i henhold til kapitel III

udgår

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  vedtager og foretager en vurdering af den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om BEREC's virksomhed og sender senest den 1. juli hvert år både rapporten og sin vurdering til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport offentliggøres

c)  vedtager og foretager en vurdering af den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om BEREC's virksomhed og sender senest den 1. juli hvert år både rapporten og sin vurdering til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. Direktøren forelægger årsrapporten om BEREC's aktiviteter for Parlamentet og Rådet under en offentlig samling. Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport offentliggøres

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  vedtager de finansielle bestemmelser, der gælder for BEREC i henhold til artikel 20

udgår

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  vedtager en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til de relevante risici for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal iværksættes

udgår

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  sikrer passende opfølgning af resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("OLAF")

udgår

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  vedtager regler for forebyggelse og håndtering af interessekonflikter som omhandlet i artikel 31 samt blandt medlemmerne af klagenævnet

udgår

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  vedtager og ajourfører regelmæssigt de kommunikations- og formidlingsplaner, der er omhandlet i artikel 27, baseret på en behovsanalyse

udgår

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  vedtager sin forretningsorden

i)  vedtager og offentliggør sin forretningsorden. De nærmere afstemningsregler, herunder reglerne for, hvornår et medlem kan handle på vegne af et andet medlem, samt reglerne for, hvornår BEREC er beslutningsdygtig, og fristerne for mødeindkaldelse fastsættes i forretningsordenen. Endvidere sikrer forretningsordenen, at medlemmerne af repræsentantskabet altid modtager fuldstændige dagsordener og udkast til forslag forud for hvert møde, så de har mulighed for at stille ændringsforslag inden afstemningen. Forretningsordenen kan bl.a. også indeholde procedurer for afstemning ved hasteprocedure

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

j)  udøver i overensstemmelse med stk. 2 og med hensyn til BEREC's personale de beføjelser, som vedtægten for tjenestemænd tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter37 ("ansættelsesmyndighedsbeføjelser")

udgår

__________________

 

37Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1).

 

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  vedtager gennemførelsesbestemmelser til vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i overensstemmelse med vedtægtens artikel 110

udgår

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  udnævner den administrerende direktør og, hvis relevant, forlænger den administrerende direktørs ansættelsesperiode eller afskediger vedkommende i overensstemmelse med artikel 22

udgår

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  udpeger en regnskabsfører, som skal være fuldstændig uafhængig i udøvelsen af sit hverv, og som vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte finder anvendelse på. BEREC kan udpege Kommissionens regnskabsfører som regnskabsfører for BEREC

udgår

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  udpeger klagenævnets eller -nævnenes medlemmer

udgår

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p)  træffer alle afgørelser vedrørende etablering af BEREC's interne strukturer og om nødvendigt ændring heraf under hensyntagen til BEREC's aktivitetsbehov og forsvarlig budgetforvaltning.

udgår

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Repræsentantskabet vedtager på BEREC's vegne de særlige bestemmelser om aktindsigt i BEREC's dokumenter i overensstemmelse med artikel 27.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I overensstemmelse med personalevedtægtens artikel 110 vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte en afgørelse om at delegere de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til den administrerende direktør og fastlægger betingelserne for at suspendere denne delegation af beføjelser. Den administrerende direktør bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser.

udgår

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved en afgørelse midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er delegeret til den administrerende direktør, og de beføjelser, denne måtte have videredelegeret, og selv udøve dem eller delegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat end den administrerende direktør.

udgår

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

Artikel 6

Bestyrelsens formand og næstformand

Repræsentantskabets formand og næstformand

1.  Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand blandt sine stemmeberettigede medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne. Formanden og næstformanden vælges med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

1.  Repræsentantskabet vælger en formand og en næstformand blandt sine stemmeberettigede medlemmer, der repræsenterer medlemsstaterne.

2.  Næstformanden afløser automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.

2.  Næstformanden afløser automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.

3.  Formandens og næstformandens mandatperiode er på fire år, med undtagelse af den første mandatperiode for den næstformand, som vælges efter ikrafttrædelsen af denne forordning, der er på to år. Mandatperioden kan forlænges én gang.

3.  Formandens mandatperiode er på fire år, og næstformandens mandatperiode er på to år. Mandatperioden kan forlænges én gang.

 

3a.  Med henblik på at sikre kontinuiteten af repræsentantskabets arbejde skal den valgte formand så vidt muligt have siddet som næstformand mindst et år før sit valg.

 

3b.  Uden at det berører repræsentantskabets rolle i relation til deres opgaver, er formanden og næstformanden uafhængige i udførelsen af deres hverv og må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, national tilsynsmyndighed, institution, person eller noget organ.

 

3c.  Formanden eller næstformanden aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv og om BEREC’s resultater, når de anmodes herom. Rådet kan opfordre formanden eller næstformanden til at aflægge rapport om udførelsen af sine opgaver og om BEREC’s resultater.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsens møder

Repræsentantskabets plenarmøder og afstemningsregler

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsesformanden indkalder til bestyrelsesmøder.

1.  Formanden indkalder til repræsentantskabets plenarmøder, der finder sted mindst fire gange om året som ordinære møder. Ekstraordinære møder indkaldes ligeledes på initiativ af formanden eller på anmodning af Kommissionen eller mindst en tredjedel af repræsentantskabets medlemmer. Dagsordenen for mødet udarbejdes af formanden og offentliggøres.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  BEREC's administrerende direktør deltager i drøftelserne, men har ikke stemmeret.

2.  BEREC-kontorets direktør deltager uden stemmeret i repræsentantskabets plenarmøder.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsen afholder mindst to ordinære møder om året. Bestyrelsen mødes desuden på initiativ af bestyrelsesformanden, efter anmodning fra Kommissionen eller efter anmodning fra mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne.

udgår

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bestyrelsen kan invitere enhver, hvis udtalelser kan være af interesse, til at deltage i møderne som observatør.

4.  Repræsentantskabet kan invitere enhver, hvis udtalelser kan være af interesse, til at deltage i møderne som observatør.

Ændringsforslag     58

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis det er relevant med henblik på at sikre BEREC's uafhængighed eller undgå interessekonflikter, kan formanden og næstformanden angive punkter på dagsordenen, hvor observatørerne ikke deltager i plenarmødet.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Repræsentantskabet træffer beslutninger med et flertal på to tredjedele af alle medlemmerne, medmindre andet fastsættes i denne forordning, i direktivet eller i andre EU-retsakter. Hvert medlem eller suppleant har én stemme. Repræsentantskabets beslutninger offentliggøres og skal angive en national tilsynsmyndigheds forbehold, hvis den anmoder herom.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne kan, såfremt forretningsordenen tillader det, bistås af rådgivere eller eksperter under møderne.

udgår

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  BEREC varetager sekretariatsopgaverne for bestyrelsen.

6.  BEREC-kontoret varetager sekretariatsopgaverne for repræsentantskabet.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

udgår

Bestyrelsens afstemningsregler

 

1.   Bestyrelsen træffer afgørelser med flertal blandt sine stemmeberettigede medlemmer, jf. dog artikel 5, stk. 1, litra a) og b), og artikel 22, stk. 8.

 

2.   Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Hvis et stemmeberettiget medlem ikke er til stede, har suppleanten stemmeret.

 

3.   Formanden deltager i afstemningen.

 

4.   Den administrerende direktør deltager ikke i afstemningen.

 

5.   I bestyrelsens forretningsorden fastsættes mere detaljerede afstemningsregler, navnlig regler om, hvornår et medlem kan handle på et andet medlems vegne.

 

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Kapitel II – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestyrelsen kan, når det er begrundet, og navnlig for at gennemføre BEREC's arbejdsprogram, nedsætte de nødvendige arbejdsgrupper.

1.  Repræsentantskabet kan, når det er begrundet, og navnlig for at gennemføre BEREC's årlige arbejdsprogram og for at udarbejde de første udkast til BEREC's dokumenter, nedsætte de nødvendige arbejdsgrupper.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen udpeger medlemmerne af arbejdsgrupperne, hvori eksperter fra de nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen, BEREC's personale og de nationale tilsynsmyndigheder i tredjelande, der deltager i BEREC's arbejde, kan deltage.

Repræsentantskabet udpeger medlemmerne af arbejdsgrupperne, hvori eksperter fra de nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen, BEREC-kontoret og de nationale tilsynsmyndigheder i tredjelande, der deltager i BEREC's arbejde, kan deltage.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis det er relevant med henblik på at sikre BEREC's uafhængighed eller undgå interessekonflikter, kan formanden eller næstformanden angive punkter på dagsordenen, hvor eksperterne fra Kommissionen eller fra de nationale tilsynsmyndigheder i tredjelande ikke deltager i arbejdsgruppens møde.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For så vidt angår de arbejdsgrupper, som er nedsat for at varetage de opgaver, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d), tredje led, udpeges deres medlemmer på baggrund af lister over kvalificerede eksperter fra de nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen og den administrerende direktør.

udgår

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For så vidt angår de arbejdsgrupper, der er nedsat for at varetage de opgaver, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d), andet led, udpeges deres medlemmer udelukkende på baggrund af lister over kvalificerede eksperter fra de nationale tilsynsmyndigheder og den administrerende direktør.

udgår

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen kan om nødvendigt fra sag til sag invitere eksperter, der er anerkendt som kompetente på det pågældende område, til at deltage i arbejdsgrupperne.

Repræsentantskabet kan om nødvendigt fra sag til sag invitere eksperter, der er anerkendt som kompetente på det pågældende område, til at deltage i arbejdsgrupperne.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Repræsentantskabet udnævner en eller flere formænd blandt arbejdsgruppernes medlemmer.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Arbejdsgrupperne koordineres og ledes af et medlem af BEREC's personale, som skal udpeges i overensstemmelse med forretningsordenen.

udgår

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bestyrelsen vedtager en forretningsorden, hvor den praktiske gennemførelse af arbejdsgruppernes arbejde fastlægges.

4.  Repræsentantskabet vedtager en forretningsorden, hvor den praktiske gennemførelse af arbejdsgruppernes arbejde fastlægges.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  BEREC yder bistand til arbejdsgrupperne.

5.  BEREC-kontoret yder bistand til arbejdsgrupperne. En medlem af BEREC-kontorets personale bistår formanden eller næstformanden og yder anden faglig og administrativ bistand til arbejdsgrupperne.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Kapitel II – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Kapitel II – underoverskrift B (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

B.  BEREC-kontorets organisation

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14a

 

Forvaltnings- og ledelsesstruktur

 

BEREC-kontorets forvaltnings- og ledelsesstruktur omfatter:

 

a)   en bestyrelse, der udøver de funktioner, som er fastsat i artikel 14c

 

b)   en direktør, der varetager de ansvarsområder, som er fastsat i artikel 14d

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Kapitel II – afsnit 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

AFDELING 4a - BESTYRELSE

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14b

 

Bestyrelsens sammensætning

 

1.   Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat, der har stemmeret, og en repræsentant for Kommissionen, der har stemmeret. Hver enkelt national tilsynsmyndighed er ansvarlig for udpegelsen af sin respektive repræsentant blandt lederen eller andre repræsentanter på højt plan for den nationale tilsynsmyndighed.

 

I medlemsstater, hvor mere end én national tilsynsmyndighed er ansvarlig i henhold til direktivet, indgår disse myndigheder en aftale om en fælles repræsentant, og den nødvendige koordinering mellem de nationale tilsynsmyndigheder sikres.

 

2.   Hvert medlem af bestyrelsen har en suppleant. Suppleanten er medlemmets stedfortræder i dettes fravær. Hver enkelt national tilsynsmyndighed er ansvarlig for udpegelsen af suppleanten blandt lederen, medlemmerne af det kollegiale organ og den nationale tilsynsmyndigheds personale.

 

3.   Medlemmerne af bestyrelsen og deres stedfortrædere udpeges på grundlag af deres viden inden for elektronisk kommunikation og under hensyntagen til relevante ledelsesmæssige, administrative og budgetmæssige kvalifikationer. Alle parter, der er repræsenteret i bestyrelsen, bestræber sig på at begrænse udskiftningen af deres repræsentanter med henblik på at sikre kontinuiteten i bestyrelsens arbejde. Alle parter tilstræber at opnå en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 14 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14c

 

Bestyrelsens funktioner

 

1.   Bestyrelsen:

 

a)   vedtager BEREC-kontorets årlige arbejdsprogram som en del af det samlede programmeringsdokument

 

b)   vejleder direktøren i forbindelse med varetagelsen af dennes opgaver

 

c)   vedtager med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede medlemmer BEREC-kontorets årsbudget og varetager andre funktioner i relation til BEREC-kontorets budget i henhold til kapitel III

 

d)   vedtager de finansielle bestemmelser, der gælder for BEREC i henhold til artikel 20

 

e)   vedtager en strategi til bekæmpelse af svig, som står i et rimeligt forhold til de relevante risici for svig under hensyntagen til en cost-benefit-analyse af de foranstaltninger, der skal iværksættes

 

f)   sikrer passende opfølgning af resultater og henstillinger fra interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt fra undersøgelser foretaget af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("OLAF")

 

g)   vedtager og ajourfører regelmæssigt de kommunikations- og formidlingsplaner, der er omhandlet i artikel 27, baseret på en behovsanalyse

 

h)   vedtager sin forretningsorden

 

i)   udøver i overensstemmelse med stk. 2 og med hensyn til BEREC-kontorets personale de beføjelser, som vedtægten for tjenestemænd tillægger ansættelsesmyndigheden, og som ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte tillægger den myndighed, der har kompetence til at indgå ansættelseskontrakter (ansættelsesmyndighedsbeføjelser)

 

j)   vedtager gennemførelsesbestemmelser til vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i overensstemmelse med vedtægtens artikel 110

 

k)   udnævner direktøren og, hvis det er relevant, forlænger hans eller hendes ansættelsesperiode eller afskediger vedkommende i overensstemmelse med artikel 22

 

l)   udpeger en regnskabsfører, som skal være fuldstændig uafhængig i udøvelsen af sit hverv, og som vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte finder anvendelse på, hvilket kan være Kommissionens regnskabsfører

 

m)  træffer alle afgørelser vedrørende etablering af BEREC-kontorets interne strukturer og om nødvendigt ændring heraf under hensyntagen til BEREC-kontorets aktivitetsbehov og forsvarlig budgetforvaltning.

 

Artikel 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse.

 

2.   I overensstemmelse med artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd vedtager bestyrelsen i medfør af artikel 2, stk. 1, i vedtægten for tjenestemænd og artikel 6 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte en afgørelse om at delegere de relevante ansættelsesmyndighedsbeføjelser til direktøren og fastlægger betingelserne for at suspendere denne delegation af beføjelser. Direktøren bemyndiges til at videredelegere disse beføjelser.

 

Under helt særlige omstændigheder kan bestyrelsen ved en afgørelse midlertidigt suspendere de ansættelsesmyndighedsbeføjelser, der er delegeret til direktøren, og de beføjelser, denne måtte have videredelegeret, og selv udøve dem eller delegere dem til et af sine medlemmer eller en anden ansat end direktøren.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Kapitel II – afsnit 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

AFDELING 4b - DIREKTØR

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 14 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 14d

 

Direktørens ansvarsområder

 

1.  Direktøren forestår ledelsen af BEREC-kontoret. Direktøren står til ansvar over for bestyrelsen.

 

2.  Uden at det berører Kommissionens og bestyrelsens beføjelser er direktøren uafhængig i udførelsen af sit hverv og må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, national tilsynsmyndighed, institution, person eller noget organ.

 

3.  Direktøren aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode direktøren om at aflægge rapport om udførelsen af sit hverv.

 

4.  Direktøren er BEREC-kontorets repræsentant i retlig henseende.

 

5.  Direktøren er ansvarlig for gennemførelsen af BEREC-kontorets opgaver efter de retningslinjer, der er opstillet af bestyrelsen. Direktøren er navnlig ansvarlig for:

 

a)  den daglige forvaltning af BEREC-kontoret

 

aa)  at bistå med udarbejdelsen af repræsentantskabets, bestyrelsens og arbejdsgruppernes dagsorden

 

b)  at gennemføre repræsentantskabets eller bestyrelsens afgørelser

 

c)  at udarbejde det samlede programmeringsdokument og forelægge det for repræsentantskabet

 

d)  under repræsentantskabets vejledning at bidrage til gennemførelsen af det samlede programmeringsdokument, navnlig BEREC-kontorets årlige arbejdsprogram, og aflægge rapport til repræsentantskabet om dets gennemførelse

 

e)  under repræsentantskabets vejledning at udarbejde en konsolideret årsberetning om BEREC's virksomhed og forelægge den for repræsentantskabet til vurdering og godkendelse

 

f)  at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusioner i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af OLAF og aflægge en statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

 

g)   at beskytte Unionens finansielle interesser gennem forholdsregler til at forebygge svig, korruption og enhver anden ulovlig aktivitet, gennem effektiv kontrol og, hvis der konstateres uregelmæssigheder, inddrive uretmæssigt udbetalte beløb, om nødvendigt gennem administrative foranstaltninger, der er effektive og forholdsmæssige og har en afskrækkende virkning, herunder finansielle sanktioner

 

h)  at udarbejde BEREC-kontorets strategi for bekæmpelse af svig og forelægge den for bestyrelsen til godkendelse

 

i)  at udarbejde udkast til finansielle bestemmelser for BEREC-kontoret

 

j)  at udarbejde et udkast til overslag over indtægter og udgifter for BEREC-kontoret og gennemføre dets budget.

 

6.  Direktøren er også ansvarlig for at beslutte, om det er nødvendigt at placere en eller flere ansatte i en eller flere medlemsstater med henblik på at udføre BEREC-kontorets opgaver på en effektiv måde. Direktøren anmoder om forudgående samtykke fra Kommissionen, bestyrelsen og den eller de pågældende medlemsstater, før der oprettes et sådant lokalkontor. Afgørelsen fastsætter omfanget af de aktiviteter, der skal udføres af det lokale kontor, således at unødige omkostninger og overlapning af BEREC-kontorets administrative funktioner undgås.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvert år udarbejder den administrerende direktør et udkast til programmeringsdokument, der indeholder den årlige og flerårige programmering ("samlet programmeringsdokument"), jf. artikel 32 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013, under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer38.

Hvert år udarbejder direktøren et udkast til programmeringsdokument, der indeholder den årlige og flerårige programmering ("samlet programmeringsdokument"), jf. artikel 32 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013, under hensyntagen til Kommissionens retningslinjer38.

__________________

__________________

38 Commission Communication on the guidelines for programming document for decentralised agencies and the template for the Consolidated Annual Activity Report for decentralised agencies (C(2014) 9641).

38 Commission Communication on the guidelines for programming document for decentralised agencies and the template for the Consolidated Annual Activity Report for decentralised agencies (C(2014) 9641).

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den 31. januar vedtager bestyrelsen udkastet til samlet programmeringsdokument og sender det til Kommissionen med henblik på dennes udtalelse. Udkastet til samlet programmeringsdokument sendes også til Europa-Parlamentet og Rådet.

Senest den 31. januar vedtager repræsentantskabet udkastet til samlet programmeringsdokument og sender det til Kommissionen med henblik på dennes udtalelse. Udkastet til samlet programmeringsdokument sendes også til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen vedtager derefter det samlede programmeringsdokument under hensyntagen til Kommissionens udtalelse. Den fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sammen med eventuelle ajourførte udgaver af dette dokument.

Repræsentantskabet vedtager derefter det samlede programmeringsdokument under hensyntagen til Kommissionens udtalelse. Det fremsender det til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen sammen med eventuelle ajourførte udgaver af dette dokument.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis BEREC tillægges nye opgaver.

Repræsentantskabet ændrer det vedtagne årlige arbejdsprogram, hvis BEREC tillægges nye opgaver.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Bestyrelsen kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til den administrerende direktør.

Væsentlige ændringer af det årlige arbejdsprogram vedtages efter samme procedure som det oprindelige årlige arbejdsprogram. Repræsentantskabet kan delegere beføjelsen til at foretage ikke-væsentlige ændringer i det årlige arbejdsprogram til direktøren.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert år udarbejder den administrerende direktør et foreløbigt udkast til overslag over BEREC's indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, herunder stillingsfortegnelsen, og sender det til bestyrelsen.

1.  Hvert år udarbejder den administrerende direktør et foreløbigt udkast til overslag over BEREC-kontorets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår, herunder stillingsfortegnelsen, og sender det til bestyrelsen.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen vedtager på grundlag af dette foreløbige udkast et udkast til overslag over BEREC's indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår.

2.  Bestyrelsen vedtager på grundlag af dette foreløbige udkast et udkast til overslag over BEREC-kontorets indtægter og udgifter for det følgende regnskabsår.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Udkastet til overslag over BEREC's indtægter og udgifter sendes af den administrerende direktør til Kommissionen senest den 31. januar hvert år. Oplysningerne i udkastet til overslag over BEREC's indtægter og udgifter og i udkastet til samlet programmeringsdokument, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, skal være sammenhængende.

3.  Udkastet til overslag over BEREC-kontorets indtægter og udgifter sendes af direktøren til Kommissionen senest den 31. januar hvert år. Oplysningerne i udkastet til overslag over BEREC-kontorets indtægter og udgifter og i udkastet til samlet programmeringsdokument, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1, skal være sammenhængende.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til bidraget til BEREC.

6.  Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til bidraget til BEREC-kontoret.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Budgetmyndigheden godkender BEREC's stillingsfortegnelse.

7.  Budgetmyndigheden godkender BEREC-kontorets stillingsfortegnelse.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  BEREC's budget vedtages af bestyrelsen. Budgettet bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget. Det tilpasses om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

8.  BEREC-kontorets budget vedtages af bestyrelsen. Budgettet bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Unionens almindelige budget. Det tilpasses om nødvendigt i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 finder anvendelse på ethvert ejendomsprojekt, hvor det er sandsynligt, at der vil være en væsentlig indvirkning på BEREC's budget.

9.  Bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 finder anvendelse på ethvert ejendomsprojekt, hvor det er sandsynligt, at der vil være en væsentlig indvirkning på BEREC-kontorets budget.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der udarbejdes et overslag over alle BEREC's indtægter og udgifter for hvert regnskabsår svarende til kalenderåret, og de opføres i BEREC's budget.

1.  Der udarbejdes et overslag over alle BEREC-kontorets indtægter og udgifter for hvert regnskabsår svarende til kalenderåret, og de opføres i BEREC-kontorets budget.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indtægterne og udgifterne på BEREC's budget skal balancere.

2.  Indtægterne og udgifterne på BEREC-kontorets budget skal balancere.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med forbehold af andre ressourcer udgøres BEREC's indtægter af:

3.  Med forbehold af andre ressourcer udgøres BEREC-kontorets indtægter af:

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  gebyrer for publikationer og andre tjenester leveret af BEREC

udgår

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  bidrag fra tredjelande eller myndigheder med ansvar for elektronisk kommunikation i tredjelande, der deltager i arbejdet i BEREC, jf. artikel 26.

d)  bidrag fra tredjelande eller myndigheder med ansvar for elektronisk kommunikation i tredjelande, der deltager i arbejdet i BEREC-kontoret, jf. artikel 26.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  BEREC's udgifter omfatter bl.a. vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

4.  BEREC-kontorets udgifter omfatter bl.a. vederlag til personale, administrations- og infrastrukturudgifter samt driftsudgifter.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  BEREC's regnskabsfører sender senest den 1. marts i det følgende regnskabsår det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten.

1.  BEREC-kontorets regnskabsfører sender senest den 1. marts i det følgende regnskabsår det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører og Revisionsretten.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest den 31. marts i det følgende regnskabsår sender BEREC en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

2.  Senest den 31. marts i det følgende regnskabsår sender BEREC-kontoret en beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til BEREC's foreløbige regnskab opstiller BEREC's regnskabsfører på eget ansvar BEREC's endelige regnskab. Den administrerende direktør forelægger det endelige årsregnskab til udtalelse for bestyrelsen.

3.  Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger til BEREC-kontorets foreløbige regnskab opstiller BEREC-kontorets regnskabsfører på eget ansvar BEREC-kontorets endelige regnskab. Den administrerende direktør forelægger det endelige årsregnskab til udtalelse for bestyrelsen.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bestyrelsen afgiver udtalelse om BEREC's endelige årsregnskab.

4.  Bestyrelsen afgiver udtalelse om BEREC-kontorets endelige årsregnskab.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den administrerende direktør sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

5.  Direktøren sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab ledsaget af bestyrelsens udtalelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  BEREC offentliggør det endelige regnskab i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i det følgende år.

6.  BEREC-kontoret offentliggør det endelige regnskab i Den Europæiske Unions Tidende senest den 15. november i det følgende år.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Den administrerende direktør sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Den administrerende direktør sender ligeledes dette svar til bestyrelsen.

7.  Direktøren sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Direktøren sender ligeledes dette svar til bestyrelsen.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. finansforordningens artikel 165, stk. 339.

8.  Hvis Europa-Parlamentet anmoder derom, forelægger direktøren det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. finansforordningens artikel 165, stk. 339.

__________________

__________________

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

39 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år N + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår N.

9.  Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 15. maj i år N + 2 direktøren decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår N.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De finansielle regler for BEREC vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013, medmindre dette er strengt nødvendigt for BEREC's drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

De finansielle regler for BEREC-kontoret vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må ikke afvige fra delegeret forordning (EU) nr. 1271/2013, medmindre dette er strengt nødvendigt for BEREC-kontorets drift, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for BEREC's personale.

Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som EU-institutionerne i fællesskab har vedtaget for anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for BEREC-kontorets personale.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 22

Artikel 22

Udnævnelse af administrerende direktør

Udnævnelse af direktøren

1.  Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved BEREC i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

1.  Den administrerende direktør ansættes i en stilling som midlertidigt ansat ved BEREC-kontoret i henhold til artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

2.  Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

2.  Bestyrelsen udnævner direktøren efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres BEREC af formanden for bestyrelsen.

Ved indgåelsen af kontrakten med den administrerende direktør repræsenteres BEREC-kontoret af formanden for bestyrelsen.

Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

Før udnævnelsen afgiver den ansøger, bestyrelsen har valgt, en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvarer spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

3.  Den administrerende direktør har en mandatperiode på fem år. Ved udgangen af denne periode foretager Kommissionen en vurdering, i hvilken der indgår en evaluering af den administrerende direktørs arbejde og BEREC's fremtidige opgaver og udfordringer.

3.  Direktøren har en mandatperiode på tre år. Ved udgangen af denne periode foretager bestyrelsen en vurdering, i hvilken der indgår en evaluering af direktørens arbejde og BEREC's fremtidige opgaver og udfordringer.

4.  Bestyrelsen kan forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode én gang efter forslag fra Kommissionen, der tager udgangspunkt i den i stk. 3 omhandlede vurdering, dog højst for en periode på fem år.

4.  Bestyrelsen kan under hensyntagen til den i stk. 3 omhandlede vurdering forlænge direktørens mandatperiode én gang, dog højst for en periode på tre år.

5.  Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode. I måneden inden en sådan forlængelse kan den administrerende direktør opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

5.  Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge direktørens ansættelsesperiode. I måneden inden en sådan forlængelse kan direktøren opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

6.  En administrerende direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

6.  En direktør, hvis ansættelsesperiode er blevet forlænget, kan ikke deltage i endnu en udvælgelsesprocedure til samme stilling ved udløbet af den samlede periode.

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

7.  Direktøren kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

8.  Afgørelser om udnævnelse af den administrerende direktør, forlængelse af dennes ansættelsesperiode og afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

8.  Afgørelser om udnævnelse af direktøren, forlængelse af dennes ansættelsesperiode og afskedigelse træffes af bestyrelsen med et flertal på to tredjedele af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  BEREC kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af BEREC. Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte gælder ikke for dette personale.

1.  BEREC-kontoret kan gøre brug af udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af BEREC-kontoret. Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte gælder ikke for dette personale.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til BEREC.

2.  Bestyrelsen vedtager en afgørelse, der fastsætter bestemmelser for udstationering af nationale eksperter til BEREC-kontoret.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 24

udgår

Retlig status

 

1.   BEREC er et EU-organ. Det har status som juridisk person.

 

2.   BEREC har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

 

3.   BEREC repræsenteres af den administrerende direktør.

 

4.   BEREC har enekompetence, for så vidt angår de opgaver og beføjelser, som det har fået tildelt.

 

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for BEREC og dets personale.

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for BEREC-kontoret og dets personale.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I det øjemed kan BEREC, forudsat at Kommissionen giver sin forhåndsgodkendelse, etablere samarbejdsordninger. Disse ordninger må ikke skabe retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.

udgår

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Som led i det samlede programmeringsdokument vedtager bestyrelsen en strategi for forbindelser med de kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med de kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer vedrørende spørgsmål inden for BEREC's kompetenceområde. Kommissionen og agenturet indgår en relevant samarbejdsordning med det formål at sikre, at BEREC arbejder inden for sit mandat og den eksisterende institutionelle ramme.

3.  Som led i det samlede programmeringsdokument vedtager repræsentantskabet en strategi for forbindelser med de kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med de kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer vedrørende spørgsmål inden for BEREC's kompetenceområde. Kommissionen og BEREC indgår en relevant samarbejdsordning med det formål at sikre, at BEREC arbejder inden for sit mandat og den eksisterende institutionelle ramme.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 27 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Åbenhed og kommunikation

Aktindsigt, åbenhed og kommunikation

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200140 finder anvendelse på dokumenter, som BEREC ligger inde med. Bestyrelsen vedtager senest seks måneder efter sit første møde de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

1.  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/200140 finder anvendelse på dokumenter, som BEREC og BEREC-kontoret ligger inde med. Repræsentantskabet og bestyrelsen vedtager senest... [please insert the date: ... months after the date of the application of this Regulation] de nærmere regler for anvendelse af forordning (EF) nr. 1049/2001.

__________________

__________________

40Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

40Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43).

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  BEREC's behandling af personoplysninger er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200141. Bestyrelsen fastlægger senest seks måneder efter sit første møde foranstaltninger med henblik på BEREC's anvendelse af forordning (EF) nr. 45/2001, herunder foranstaltninger vedrørende udnævnelse af en databeskyttelsesansvarlig for BEREC. Disse foranstaltninger fastsættes efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

2.  BEREC's og BEREC-kontorets behandling af personoplysninger er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/200141.

__________________

__________________

41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

41 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1).

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  BEREC og BEREC-kontoret udøver deres virksomhed i fuld åbenhed. BEREC og BEREC-kontoret sikrer, at offentligheden og alle interesserede parter modtager objektive, pålidelige og let tilgængelige oplysninger, især om resultaterne af deres arbejde.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 27– stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  BEREC kan deltage i kommunikationsaktiviteter på eget initiativ inden for sit kompetenceområde. Tildelingen af ressourcer til kommunikationsaktiviteter må ikke være til skade for en effektiv udførelse af de opgaver, der er omhandlet i denne forordnings artikel 2, stk. 1 og 2. Kommunikationsaktiviteterne gennemføres i henhold til de relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

3.  BEREC og BEREC-kontoret kan deltage i kommunikationsaktiviteter på eget initiativ inden for sit kompetenceområde. Tildelingen af ressourcer til kommunikationsaktiviteter må ikke være til skade for en effektiv udførelse af de opgaver, der er omhandlet i denne forordnings artikel 2, stk. 1 og 2. Kommunikationsaktiviteterne gennemføres i henhold til de relevante kommunikations- og formidlingsplaner, som bestyrelsen har vedtaget.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af artikel 27, stk. 1, må BEREC ikke til tredjemand videregive oplysninger, som det behandler eller modtager, og for hvilke der foreligger en begrundet begæring om, at de holdes helt eller delvist fortrolige.

1.  Med forbehold af artikel 27, stk. 1, må BEREC-kontoret ikke til tredjemand videregive oplysninger, som det behandler eller modtager, og for hvilke der foreligger en begrundet begæring om, at de holdes helt eller delvist fortrolige.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør, medlemmerne af klagenævnet, udstationerede nationale eksperter, andet personale, der ikke er ansat af BEREC, og eksperter, der deltager i arbejdsgrupper, er, selv efter at deres hverv er ophørt, undergivet fortrolighedskrav som fastsat i traktatens artikel 339.

2.  Medlemmerne af bestyrelsen, direktøren, udstationerede nationale eksperter, andet personale, der ikke er ansat af BEREC-kontoret, og eksperter, der deltager i arbejdsgrupper, er, selv efter at deres hverv er ophørt, undergivet fortrolighedskrav som fastsat i traktatens artikel 339.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BEREC vedtager sine egne sikkerhedsregler, der svarer til Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede informationer ("EUCI") og følsomme ikke-klassificerede informationer, bl.a. bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger, som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44342 og (EU, Euratom) 2015/44443. Alternativt kan BEREC vedtage en afgørelse om at anvende Kommissionens regler med de fornødne ændringer.

BEREC-kontoret vedtager sine egne sikkerhedsregler, der svarer til Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede informationer ("EUCI") og følsomme ikke-klassificerede informationer, bl.a. bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger, som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44342 og (EU, Euratom) 2015/44443. Alternativt kan BEREC-kontoret vedtage en afgørelse om at anvende Kommissionens regler med de fornødne ændringer.

__________________

__________________

42 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

42 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

43 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

43 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter behørigt begrundet anmodning fra BEREC giver Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder på en rettidig og præcis måde BEREC alle de informationer, der er nødvendige for, at det kan udføre sine opgaver, forudsat at de har lovlig adgang til de relevante informationer, og at anmodningen om informationer er nødvendig i forhold til arten af den pågældende opgave.

Efter behørigt begrundet anmodning fra BEREC eller BEREC-kontoret giver Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder på en rettidig og præcis måde BEREC eller BEREC-kontoret alle de informationer, der er nødvendige for, at det kan udføre sine opgaver, forudsat at de har lovlig adgang til de relevante informationer, og at anmodningen om informationer er nødvendig i forhold til arten af den pågældende opgave.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BEREC kan også anmode om at få leveret de nationale tilsynsmyndigheders informationer med regelmæssige mellemrum og i nærmere angivne formater. Sådanne anmodninger fremsættes, hvis det er muligt, med anvendelse af fælles indberetningsformater.

BEREC eller BEREC-kontoret kan også anmode om at få leveret de nationale tilsynsmyndigheders informationer med regelmæssige mellemrum og i nærmere angivne formater. Sådanne anmodninger fremsættes, hvis det er muligt, med anvendelse af fælles indberetningsformater.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Efter behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen eller en national tilsynsmyndighed giver BEREC på en rettidig og præcis måde alle de informationer, der er nødvendige for, at Kommissionen eller den nationale tilsynsmyndighed kan udføre sine opgaver ud fra princippet om loyalt samarbejde.

2.  Efter behørigt begrundet anmodning fra Kommissionen eller en national tilsynsmyndighed giver BEREC eller BEREC-kontoret på en rettidig og præcis måde alle de informationer, der er nødvendige for, at Kommissionen eller den nationale tilsynsmyndighed kan udføre sine opgaver ud fra princippet om loyalt samarbejde.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Inden BEREC anmoder om informationer i henhold til denne artikel og for at undgå overlapning af indberetningsforpligtelserne, skal BEREC tage hensyn til alle relevante eksisterende informationer, der er offentligt tilgængelige.

3.  Inden BEREC eller BEREC-kontoret anmoder om informationer i henhold til denne artikel og for at undgå overlapning af indberetningsforpligtelserne, skal BEREC eller BEREC-kontoret tage hensyn til alle relevante eksisterende informationer, der er offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis informationerne ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed rettidigt af de nationale tilsynsmyndigheder, eller i tilfælde, hvor en direkte anmodning fra BEREC ville være mere effektiv og mindre byrdefuld, kan BEREC rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning til andre myndigheder eller direkte til de berørte virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter.

Hvis informationerne ikke er til rådighed eller ikke stilles til rådighed rettidigt af de nationale tilsynsmyndigheder, eller i tilfælde, hvor en direkte anmodning fra BEREC eller BEREC-kontoret ville være mere effektiv og mindre byrdefuld, kan BEREC eller BEREC-kontoret rette en berettiget og behørigt begrundet anmodning til andre myndigheder eller direkte til de berørte virksomheder, der udbyder elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BEREC underretter de relevante nationale tilsynsmyndigheder om anmodninger i henhold til nærværende stykke.

BEREC eller BEREC-kontoret underretter de relevante nationale tilsynsmyndigheder om anmodninger i henhold til nærværende stykke.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter anmodning fra BEREC skal de nationale tilsynsmyndigheder bistå BEREC i forbindelse med indsamlingen af informationer.

Efter anmodning fra BEREC eller BEREC-kontoret skal de nationale tilsynsmyndigheder bistå BEREC eller BEREC-kontoret i forbindelse med indsamlingen af informationer.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør, udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af BEREC, afgiver hver især en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører, hvorvidt der foreligger direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed.

Medlemmerne af repræsentantskabet og af bestyrelsen, direktøren, udstationerede nationale eksperter og andet personale, der ikke er ansat af BEREC-kontoret, afgiver hver især en loyalitetserklæring og en interesseerklæring, hvori de anfører, hvorvidt der foreligger direkte eller indirekte interesser, der kan anses for at berøre deres uafhængighed.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Erklæringerne skal være præcise og fuldstændige og afgives skriftligt hvert år og ajourføres, når det er nødvendigt. Interesseerklæringerne fra medlemmerne af bestyrelsen og den administrerende direktør offentliggøres.

Erklæringerne skal være præcise og fuldstændige og afgives skriftligt hvert år og ajourføres, når det er nødvendigt. Interesseerklæringerne fra medlemmerne af bestyrelsen og direktøren offentliggøres.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør, udstationerede nationale eksperter, andet personale, der ikke er ansat af BEREC, og eksperter, der deltager i arbejdsgrupper, gør hver især på præcis og fyldestgørende vis senest på hvert møde opmærksom på eventuelle interesser, som kan anses for at berøre deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen, og afholder sig fra at deltage i drøftelserne af og afstemningen om de pågældende punkter.

2.  Medlemmerne af bestyrelsen, direktøren, udstationerede nationale eksperter, andet personale, der ikke er ansat af BEREC-kontoret, og eksperter, der deltager i arbejdsgrupper, gør hver især på præcis og fyldestgørende vis senest på hvert møde opmærksom på eventuelle interesser, som kan anses for at berøre deres uafhængighed med hensyn til de punkter, der er på dagsordenen, og afholder sig fra at deltage i drøftelserne af og afstemningen om de pågældende punkter.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at lette bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201344 tiltræder BEREC senest seks måneder efter nærværende forordnings ikrafttrædelse den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF, og vedtager de nødvendige bestemmelser, som skal finde anvendelse på samtlige ansatte i BEREC, ved anvendelse af den model, der findes i bilaget til nævnte aftale.

1.  For at lette bekæmpelsen af svig, korruption og andre retsstridige handlinger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/201344 tiltræder BEREC-kontoret senest ... [please insert the date: ... months after the entry into force of this Regulation] den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF, og vedtager de nødvendige bestemmelser, som skal finde anvendelse på samtlige ansatte i BEREC-kontoret, ved anvendelse af den model, der findes i bilaget til nævnte aftale.

__________________

__________________

44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

44 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den Europæiske Revisionsret har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem BEREC.

2.  Den Europæiske Revisionsret har beføjelse til gennem bilagskontrol og kontrol på stedet at kontrollere alle tilskudsmodtagere, kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler gennem BEREC-kontoret.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  OLAF kan efter bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9645 foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU’s finansielle interesser, i forbindelse med et tilskud eller en kontrakt, der finansieres af BEREC.

3.  OLAF kan efter bestemmelserne og procedurerne i forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/9645 foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU’s finansielle interesser, i forbindelse med et tilskud eller en kontrakt, der finansieres af BEREC-kontoret.

__________________

__________________

45 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

45 Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  BEREC's samarbejdsaftaler med kompetente myndigheder i tredjelande og med internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om tilskud skal indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Den Europæiske Revisionsret og OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

4.  BEREC-kontorets samarbejdsaftaler med kompetente myndigheder i tredjelande og med internationale organisationer, kontrakter, aftaler om tilskud og afgørelser om tilskud skal indeholde bestemmelser, som udtrykkeligt giver Den Europæiske Revisionsret og OLAF beføjelse til at gennemføre sådanne revisioner og undersøgelser i overensstemmelse med deres respektive beføjelser, jf. dog stk. 1, 2 og 3.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  BEREC's ansvar i kontraktforhold er underlagt den ret, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

1.  BEREC-kontorets ansvar i kontraktforhold er underlagt den ret, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som BEREC indgået.

2.  Den Europæiske Unions Domstol har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i en kontrakt, som BEREC-kontoret har indgået.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter BEREC i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af dets tjenestegrene eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

3.  For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter BEREC-kontoret i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af dets tjenestegrene eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De ansattes personlige ansvar over for BEREC bestemmes efter den vedtægt eller de ansættelsesvilkår, der gælder for de ansatte.

5.  De ansattes personlige ansvar over for BEREC-kontoret bestemmes efter den vedtægt eller de ansættelsesvilkår, der gælder for de ansatte.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BEREC's virksomhed er underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med traktatens artikel 228.

BEREC-kontorets virksomhed er underlagt Den Europæiske Ombudsmands undersøgelser i overensstemmelse med traktatens artikel 228.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Bestemmelserne i forordning nr. 1/5846 finder anvendelse på BEREC.

1.  Bestemmelserne i forordning nr. 1/5846 finder anvendelse på BEREC-kontoret.

__________________

__________________

46 Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).

46 Rådets forordning nr. 1 om den ordning, der skal gælde for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område (EFT 17 af 6.10.1958, s. 385).

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De oversættelsesopgaver, der er nødvendige af hensyn til BEREC's funktion, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

2.  De oversættelsesopgaver, der er nødvendige af hensyn til BEREC-kontorets funktion, udføres af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Article 36

udgår

Udvalg

 

1.   Kommissionen bistås af et udvalg ("Kommunikationsudvalget"). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

3.   Når udvalgets udtalelse skal indhentes ved en skriftlig procedure, afsluttes proceduren uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer afgørelse herom inden for fristen for afgivelse af udtalelsen.

 

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler, der skal stilles til rådighed for BEREC i værtsmedlemsstaten, og de faciliteter, der skal stilles til rådighed af værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler, der finder anvendelse på den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, BEREC's personale og deres familiemedlemmer i værtsmedlemsstaten, fastsættes i en hjemstedsaftale mellem BEREC og den medlemsstat, hvor hovedsædet er beliggende; aftalen indgås med bestyrelsens godkendelse senest to år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

1.  De nødvendige bestemmelser vedrørende de lokaler, der skal stilles til rådighed for BEREC-kontoret i værtsmedlemsstaten, og de faciliteter, der skal stilles til rådighed af værtsmedlemsstaten, samt de særlige regler, der finder anvendelse på den administrerende direktør, bestyrelsesmedlemmerne, BEREC-kontorets personale og deres familiemedlemmer i værtsmedlemsstaten, fastsættes i en hjemstedsaftale mellem BEREC-kontoret og den medlemsstat, hvor hovedsædet er beliggende; aftalen indgås med bestyrelsens godkendelse senest to år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  BEREC's værtsmedlemsstat sikrer de nødvendige vilkår for, at BEREC kan fungere smidigt og effektivt, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

2.  BEREC-kontorets værtsmedlemsstat sikrer de nødvendige vilkår for, at BEREC-kontoret kan fungere smidigt og effektivt, herunder tilbud om skoleundervisning på flere sprog med et europæisk indhold og hensigtsmæssige transportforbindelser.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest fem år efter ikrafttrædelsen af denne forordning og hvert femte år herefter gennemfører Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere BEREC's resultater i forhold til dets mål, mandat, opgaver og beliggenhed. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre BEREC's mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

1.  Senest fem år efter ikrafttrædelsen af denne forordning og hvert femte år herefter gennemfører Kommissionen en evaluering i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer for at vurdere BEREC's og BEREC-kontorets resultater i forhold til dets mål, mandat, opgaver og beliggenhed. Ved evalueringen undersøges navnlig eventuelle behov for at ændre BEREC's og BEREC-kontorets mandat og de finansielle følger af en sådan ændring.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis Kommissionen finder, at der ikke længere er grund til at videreføre BEREC med de mål, det mandat og de opgaver, BEREC er tillagt, kan den foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves.

2.  Hvis Kommissionen finder, at der ikke længere er grund til at videreføre BEREC og BEREC-kontoret med de mål, det mandat og de opgaver, BEREC og BEREC-kontoret er tillagt, kan den foreslå, at denne forordning ændres eller ophæves.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uden at stk. 2 derved tilsidesættes, afløser BEREC det kontor, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1211/2009 ("BEREC-kontoret"), for så vidt angår ethvert ejendomsforhold, enhver aftale, enhver retlig forpligtelse, enhver ansættelseskontrakt, enhver økonomisk forpligtelse og ethvert økonomisk ansvar.

Uden at stk. 2 derved tilsidesættes, afløser BEREC-kontoret det kontor, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1211/2009 ("BEREC-kontoret"), for så vidt angår ethvert ejendomsforhold, enhver aftale, enhver retlig forpligtelse, enhver ansættelseskontrakt, enhver økonomisk forpligtelse og ethvert økonomisk ansvar.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nærværende forordning berører ikke rettigheder og forpligtelser for personalet på det kontor, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1211/2009. Dette personales kontrakter kan forlænges i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og i overensstemmelse med BEREC's budgetmæssige begrænsninger.

Nærværende forordning berører ikke rettigheder og forpligtelser for personalet på det kontor, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1211/2009. Dette personales kontrakter kan forlænges i henhold til nærværende forordning i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og i overensstemmelse med BEREC-kontorets budgetmæssige begrænsninger.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med virkning fra [the date of entry into force of this regulation] og indtil den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 22, er den administrerende direktør, der er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 1211/2009, i sin resterende mandatperiode fungerende administrerende direktør med de funktioner, der er fastsat i nærværende forordning. De øvrige vilkår i den administrerende direktørs kontrakt fortsætter uændret.

Med virkning fra [the date of entry into force of this regulation] og indtil direktøren tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 22, er den administrerende direktør, der er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 1211/2009, i sin resterende mandatperiode fungerende direktør med de funktioner, der er fastsat i nærværende forordning. De øvrige vilkår i den administrerende direktørs kontrakt fortsætter uændret.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Som fungerende administrerende direktør udøver den pågældende ansættelsesmyndighedsbeføjelserne. Den pågældende kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i BEREC's budget, når bestyrelsen har godkendt dem, og kan indgå kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, når BEREC's stillingsfortegnelse er vedtaget.

Som fungerende direktør udøver den pågældende ansættelsesmyndighedsbeføjelserne. Den pågældende kan anvise alle betalinger, som er omfattet af bevillingerne i BEREC-kontorets budget, når bestyrelsen har godkendt dem, og kan indgå kontrakter, herunder ansættelseskontrakter, når BEREC's stillingsfortegnelse er vedtaget.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ansættelseskontrakten for den administrerende direktør, der er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 1211/2009, ophører ved udløbet af den pågældendes mandatperiode eller fra den dag, hvor den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 22, alt efter hvilken dato der ligger først.

Ansættelseskontrakten for den administrerende direktør, der er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 1211/2009, ophører ved udløbet af den pågældendes mandatperiode eller fra den dag, hvor den administrerende direktør tiltræder sin stilling efter at være blevet udnævnt af bestyrelsen i overensstemmelse med artikel 22.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En administrerende direktør, der er udnævnt på grundlag af forordning (EF) nr. 1211/2009, og hvis mandatperiode er blevet forlænget, afholder sig fra at deltage i udvælgelsesproceduren for den administrerende direktør, jf. artikel 22.

udgår

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Henvisninger til forordning (EF) nr. 1211/2009 og til BEREC-kontoret gælder som henvisninger til nærværende forordning og til BEREC.

Henvisninger til forordning (EF) nr. 1211/2009 gælder som henvisninger til nærværende forordning.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC)

Referencer

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

IMCO

24.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ivan Štefanec

11.10.2016

Behandling i udvalg

13.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

13

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Anne-Marie Mineur

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

13

-

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

3

0

ALDE

Dita Charanzová

VERT/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (11.5.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Ordfører (for udtalelse): Silvia Costa

KORT BEGRUNDELSE

Formål og anvendelsesområde

Telekom-pakken blev offentliggjort i september 2016 og indeholder en række lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer til en revision af rammebestemmelserne på telekommunikationsområdet. Pakkens hovedelement er et forslag til direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation, der har til formål at modernisere telekommunikationsreglerne, der sidst blev opdateret i 2009. Kultur- og Uddannelsesudvalget er også i færd med at udarbejde en særskilt udtalelse om dette forslag (ordfører: Curzio Maltese).

Forslaget indgår i denne telekom-pakke og søger at skabe en mere sammenhængende og effektiv institutionel reguleringsramme for elektronisk kommunikation. Dette sker igennem oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) som et fuldt udviklet decentraliseret EU-agentur (det er for øjeblikket en hybridstruktur med et mellemstatsligt organ, der bringer nationale lovgivere sammen om at udføre EU’s reguleringsmæssige opgaver understøttet af BEREC-kontoret, et lille fællesskabsagentur, der yder faglig og administrativ støtte til BEREC).

Forslaget indeholder primært klassiske agenturbestemmelser i overensstemmelse med den fælles tilgang til decentraliserede EU-agenturer fra 2012, som er vedtaget af Parlamentet, Rådet og Kommissionen i fællesskab. Det samler også den fuldstændige liste over opgaver (artikel 2), som BEREC er blevet pålagt ved forskellige lovgivningstiltag, herunder de opgaver, BEREC har fået tildelt i henhold til den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation. Mens nogle opgaver er af interesse for CULT-udvalget (f.eks. BEREC’s opgave med at afgive udtalelser om udkast til nationale foranstaltninger i forbindelse med peer review af frekvensressourcer), er indholdet af opgaverne reguleret i forslaget til kodeks.

BEREC, Status quo eller et fuldstændigt EU-agentur?

Ordføreren er yderst bevidst om, at forslaget om at gå bort fra den nuværende BEREC-struktur og skabe et fuldt udviklet EU-agentur er omstridt, idet hun har læst et antal udtalelser fra nationale parlamenter om emnet, for ikke at nævne BEREC’s egen udtalelse om forslaget, og forhørt sig om spørgsmålet. Det er ikke desto mindre ordførerens opfattelse, at dette spørgsmål er så væsentligt, at det skal behandles i det kompetente udvalg, nemlig Udvalget om Industri, Forskning og Energi (ITRE), som helt klart er i den bedste position til at forstå og danne sig et overblik over, hvilken institutionel struktur der er bedst egnet til det lovgivningsmæssige miljø for elektronisk kommunikation. De ændringsforslag, som ordføreren har forelagt, berører ikke dette væsentlige spørgsmål.

BEREC’s arbejde har indflydelse på politikområder, der er af interesse for CULT, især i en verden, hvor myndigheder, der er udpeget med henblik på både telekommunikation og radio- og tv-spredning, er normen, og hvor over the top (OTT)-levering af indhold får stadig større betydning. Ordføreren ønsker derfor at sikre uafhængighed for de nationale reguleringsmyndigheder og deres medlemmer ved at sikre, at BEREC-forslaget fuldt ud er i overensstemmelse med artikel 7 i forslaget til direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation.

Ordførerens holdning

Ordføreren har stillet et begrænset antal målrettede ændringsforslag til Kommissionens forslag. Nogle ændringer har til formål at præcisere visse bestemmelser eller gøre dem mere læselige. Flertallet har til formål at understrege, at BEREC skal varetage sine opgaver og udføre sit arbejde under passende hensyntagen til de generelle mål med at fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed og mediepluralisme, som det er fastlagt i artikel 3 i direktivet om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation.

Nogle af ændringsforslagene har også til formål at sikre, at BEREC-arbejdsgrupperne repræsenterer et så bredt spektrum af politiske interesser som muligt og fungerer på linje med de generelle målsætninger nævnt ovenfor, og at BEREC engagerer sig aktivt med et så bredt udsnit af interessehavere som muligt under sit arbejde.

Endelig understreger ordføreren det hensigtsmæssige i, at BEREC samarbejder med andre af Unionens organer, kontorer og arbejdsgrupper, navnlig for at sikre politisk sammenhæng og effektivitet. Hun understreger også, at et sådant samarbejde - især med enheder såsom Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester og Frekvenspolitikgruppen - bør have mulighed for som led i BEREC’s arbejde at sikre en generel politisk sammenhæng og effektivitet.  

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  BEREC og BEREC-kontoret har bidraget positivt til en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. Ikke desto mindre er der stadig betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til reguleringspraksis. Endvidere er BEREC's og BEREC-kontorets styringsstruktur besværlig og giver anledning til en unødig administrativ byrde. For at sikre effektivitetsforøgelser og synergier og yderligere at bidrage til udviklingen af det indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen samt til fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser har denne forordning har til formål at styrke BEREC's rolle og dets styringsstruktur ved at oprette BEREC som et decentraliseret EU-agentur. Dette svarer også til behovet for at afspejle BEREC's væsentligt større rolle som følge af forordning (EF) nr. 531/2012, som indfører opgaver for BEREC, for så vidt angår EU-dækkende roaming, forordning (EU) 2015/2120, som indfører opgaver for BEREC i forbindelse med åben internetadgang og EU-dækkende roaming, og direktivet, der indfører et betydeligt antal nye opgaver for BEREC såsom at udstede afgørelser og retningslinjer om en række emner, at rapportere om tekniske spørgsmål, at føre registre og afgive udtalelser om det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering samt om tildeling af brugsret til frekvensressourcer.

(7)  BEREC og BEREC-kontoret har bidraget positivt til en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. Ikke desto mindre er der stadig betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til reguleringspraksis. Endvidere er BEREC's og BEREC-kontorets styringsstruktur besværlig og giver anledning til unødige administrative byrder. For at sikre effektivitetsforøgelser og synergier og yderligere at bidrage til udviklingen af det indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen samt til fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, af konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og af borgernes interesser har denne forordning til formål at styrke BEREC's rolle og dets styringsstruktur ved at oprette BEREC som et decentraliseret EU-agentur. Dette svarer også til behovet for at afspejle BEREC's væsentligt større rolle under forordning (EF) nr. 531/2012, som indfører opgaver for BEREC, for så vidt angår EU-dækkende roaming, forordning (EU) 2015/2120, som indfører opgaver for BEREC i forbindelse med åben internetadgang og EU-dækkende roaming, og direktivet, der indfører et betydeligt antal nye opgaver for BEREC såsom at udstede afgørelser og retningslinjer en række områder, at rapportere om tekniske spørgsmål, at føre registre og afgive udtalelser om det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering samt om tildeling af brugsret til frekvensressourcer.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Gennemførelsen af lovrammen for elektronisk kommunikation har sammen med udviklingen inden for kommunikationsteknologi og software ført til store spring fremad i den måde, hvorpå kultur og kulturelt indhold fordeles og gøres tilgængeligt for de europæiske borgere. Den uens infrastrukturdækning og fastlåsningsvirkninger har også medført dybe digitale kløfter. Der er behov for at bygge bro over disse kløfter og forhindre, at der opstår nye, navnlig i forbindelse med kulturel mangfoldighed og flersprogethed, og BEREC, der bør anvende værktøjer, der er afpasset efter opgavernes omfang, er en af de institutioner, der bør tage højde for den bredere kulturelle og sociale kontekst i forbindelse med udstedelse af retningslinjer, udtalelser og andre typer tekster.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  BEREC bør udføre de opgaver, den har fået tildelt, under passende hensyntagen til artikel 167 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, med henblik på de generelle målsætninger om fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed og mediepluralismen som fastlagt i direktivets artikel 3, stk. 1, samt de mål, der er fastlagt i UNESCO’s konvention fra 2005 om beskyttelse og fremme af de kulturelle udtryksformers mangfoldighed.

Begrundelse

For at understrege, at de generelle målsætninger om fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed og mediepluralismen bør være retningsgivende for BEREC’s arbejde, eftersom afgørelser, der vedrører elektronisk kommunikation (f.eks. om frekvensallokering) kan have indflydelse på præcis disse områder. Minder i denne forbindelse om UNESCO-konventionen.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  BEREC bør om nødvendigt have mulighed for at samarbejde med andre EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, uanset deres rolle, navnlig Frekvenspolitikgruppen29, Det Europæiske Databeskyttelsesråd30, gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for audiovisuelle medietjenester31 og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed32, samt med de eksisterende udvalg (som f.eks. Kommunikationsudvalget og Frekvensudvalget). Det bør også have mulighed for at samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder, navnlig myndigheder, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og/eller grupper af disse myndigheder samt med internationale organisationer, hvis det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver.

(11)  For at sikre politisk sammenhæng og konsekvens og for at kunne varetage sine opgaver effektivt og under behørig hensyntagen til Unionens politiske mål i bredere forstand bør BEREC have mulighed for at samarbejde med andre EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, uanset deres rolle, navnlig Frekvenspolitikgruppen29, Det Europæiske Databeskyttelsesråd30, gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for audiovisuelle medietjenester31 og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed32, samt med de eksisterende udvalg (som f.eks. Kommunikationsudvalget og Frekvensudvalget). Det bør også have mulighed for at samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder, navnlig myndigheder, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og/eller grupper af disse myndigheder samt med internationale organisationer, hvis det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver.

__________________

__________________

29 Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49).

29 Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49).

30 Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

30 Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

31 Direktiv [...].

31 Direktiv [...].

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41).

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41).

Begrundelse

For at fremhæve det hensigtsmæssige i at samarbejde med andre relevante organer, herunder ERGA og Frekvenspolitikgruppen.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  I forhold til tidligere, hvor der både var et repræsentantskab og et forvaltningsudvalg side om side, burde én bestyrelse, som opstiller generelle retningslinjer for BEREC's virksomhed og træffer afgørelser i spørgsmål om såvel regulering og drift som om den administrative og budgetmæssige forvaltning, bidrage til at forbedre agenturets effektivitet, konsistens og resultater. Med henblik herpå bør bestyrelsen varetage de relevante funktioner og ud over to repræsentanter for Kommissionen bestå af lederen eller et medlem af det kollegiale organ fra hver enkelt national tilsynsmyndighed, som er beskyttet af bestemmelser, for så vidt angår afskedigelse.

(12)  I forhold til tidligere, hvor der både var et repræsentantskab og et forvaltningsudvalg side om side, burde én bestyrelse, som opstiller generelle retningslinjer for BEREC's virksomhed og træffer afgørelser i spørgsmål om såvel regulering og drift som om den administrative og budgetmæssige forvaltning, bidrage til at forbedre agenturets effektivitet, konsistens og resultater. Med henblik herpå bør bestyrelsen varetage de relevante funktioner, og den bør ud over repræsentanten for Kommissionen bestå af lederen eller et medlem af det kollegiale organ fra hver enkelt national tilsynsmyndighed, som er beskyttet af bestemmelser, for så vidt angår afskedigelse.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Den administrerende direktør er BEREC's repræsentant i retlig henseende, og dennes rolle er afgørende for, at det nye agentur fungerer tilfredsstillende, og for gennemførelsen af de opgaver, det har fået pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den pågældende på grundlag af en liste, der er udarbejdet af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure for at sikre en streng evaluering af kandidaterne og et højt niveau af uafhængighed. Desuden var mandatperioden for BEREC-kontorets administrerende direktør tidligere på tre år. Det er nødvendigt for den administrerende direktør at have en tilstrækkelig lang mandatperiode for at sikre stabilitet og gennemføre en langsigtet strategi for agenturet.

(16)  Den administrerende direktør er BEREC's repræsentant i retlig henseende, og dennes rolle er afgørende for, at det nye agentur fungerer tilfredsstillende, og for gennemførelsen af de opgaver, det har fået pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den pågældende på grundlag af en liste, der er udarbejdet af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure for at sikre en streng evaluering af kandidaterne og et højt niveau af uafhængighed. Før udnævnelsen bør den kandidat, bestyrelsen har valgt, indbydes til at give møde i Europa-Parlamentets kompetente udvalg, således at de kan give deres tilsagn. Desuden var mandatperioden for BEREC-kontorets administrerende direktør tidligere på tre år. Det er nødvendigt for den administrerende direktør at have en tilstrækkelig lang mandatperiode for at sikre stabilitet og gennemføre en langsigtet strategi for agenturet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Erfaringen har vist, at de fleste af BEREC's opgaver udføres bedst i arbejdsgrupper, så derfor bør bestyrelsen have ansvaret for at nedsætte arbejdsgrupper og udpege deres medlemmer. For at sikre en afbalanceret tilgang bør arbejdsgrupperne koordineres og ledes af medlemmer af BEREC's personale. Der bør på forhånd udarbejdes lister over kvalificerede eksperter for at sikre en hurtig nedsættelse af visse arbejdsgrupper, navnlig dem, der beskæftiger sig med det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering og til tildeling af brugsret til frekvensressourcer, på grund af de frister, der gælder for disse procedurer.

(17)  Erfaringen har vist, at de fleste af BEREC's opgaver udføres bedst i arbejdsgrupper, så derfor bør bestyrelsen have ansvaret for at nedsætte arbejdsgrupper og udpege deres medlemmer. Sammensætningen af arbejdsgrupperne bør effektivt afspejle de forskellige politiske interesser, der er på spil, og tage behørigt hensyn til de generelle mål om fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed og mediepluralismen, der er fastsat i direktivets artikel 3, stk. 1. For at sikre en afbalanceret tilgang bør arbejdsgrupperne koordineres og ledes af medlemmer af BEREC's personale. Der bør på forhånd udarbejdes lister over kvalificerede eksperter for at sikre en hurtig nedsættelse af visse arbejdsgrupper, navnlig dem, der beskæftiger sig med det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering og til tildeling af brugsret til frekvensressourcer, på grund af de frister, der gælder for disse procedurer.

Begrundelse

For at understrege, at de arbejdsgrupper, der er oprettet af BEREC, skal tjene samtlige politiske interesser og i sit arbejde også tage hensyn til de generelle mål om fremme af kulturel/sproglig mangfoldighed og mediepluralisme.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  For at sikre, at BEREC fuldt ud tager hensyn til samtlige politiske interesser og forstår de mulige virkninger af sine foranstaltninger, bør agenturet aktivt inddrage de berørte parter gennem redskaber såsom regelmæssige fora, hvor de berørte parter høres. BEREC’s arbejdsgrupper bør også aktivt inddrage berørte parter, der ikke er aktive inden for reguleringsfællesskabet, og som omfatter et så bredt spektrum af interesser som muligt.

Begrundelse

Det skal gøres klart, at BEREC og dets arbejdsgrupper bør udvikle redskaber til aktivt at inddrage de berørte parter med repræsentation af et så bredt spektrum af interesser som muligt.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  BEREC bør for at kunne udføre sine opgaver effektivt have ret til at anmode om alle nødvendige informationer fra Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og, som en sidste udvej, andre myndigheder og virksomheder. Anmodninger om informationer bør stå i et rimeligt forhold til formålet og ikke påføre adressaterne urimelige byrder. De nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de elektroniske kommunikationsmarkeder, bør samarbejde med BEREC og levere rettidige og nøjagtige informationer for at sikre, at BEREC er i stand til at opfylde sit mandat. BEREC bør også give Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige informationer ud fra princippet om loyalt samarbejde.

(Vedrører ikke den danske tekst)  BEREC bør for at kunne udføre sine opgaver effektivt have ret til at anmode om alle nødvendige informationer fra Kommissionen, de nationale tilsynsmyndigheder og, som en sidste udvej, andre myndigheder og virksomheder. Anmodninger om informationer bør stå i et rimeligt forhold til formålet og ikke påføre adressaterne urimelige byrder. De nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de elektroniske kommunikationsmarkeder, bør samarbejde med BEREC og levere rettidige og nøjagtige informationer for at sikre, at BEREC er i stand til at opfylde sit mandat. BEREC bør også give Kommissionen og de nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige informationer ud fra princippet om loyalt samarbejde.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BEREC handler inden for anvendelsesområdet for direktiv [...], direktiv 2002/58/EF, forordning (EF) nr. 531/2012, forordning (EU) nr. 2015/2120 og afgørelse nr. 243/2012/EU36 (radiofrekvenspolitikprogram).

BEREC handler inden for anvendelsesområdet for direktiv [...], direktiv 2002/58/EF, forordning (EF) nr. 531/2012, forordning (EU) 2015/2120 og afgørelse 243/2012/EU36 (radiofrekvenspolitikprogram) og alle andre EU-retsakter, der fastsætter nye opgaver og beføjelser for den.

_________________

_________________

36 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

36 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 243/2012/EU af 14. marts 2012 om indførelse af et flerårigt radiofrekvenspolitikprogram (EUT L 81 af 21.3.2012, s. 7).

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  BEREC forfølger de samme mål som de nationale tilsynsmyndigheder ("nationale tilsynsmyndigheder"), jf. direktivets artikel 3. BEREC sikrer navnlig en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det i stk. 2 omhandlede anvendelsesområde og bidrager dermed til at udvikle det indre marked. Det fremmer også adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter samt EU-borgernes interesser.

3.  BEREC forfølger de samme mål som de nationale tilsynsmyndigheder ("nationale tilsynsmyndigheder"), jf. direktivets artikel 3. BEREC arbejder navnlig sammen med de nationale tilsynsmyndigheder om at sikre en konsekvent reguleringsmæssig tilgang til rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det i stk. 2 omhandlede anvendelsesområde og under hensyntagen til målene i stk. 1, og bidrager dermed til at udvikle det indre marked. Det fremmer også ikkediskriminerende behandling af trafikken ved levering af internetadgangstjenester: åben internetadgang; adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser; konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter samt EU-borgernes interesser.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  BEREC udfører sine opgaver uafhængigt, upartisk og gennemsigtigt og trækker på den ekspertise, der findes hos de nationale tilsynsmyndigheder. Hver medlemsstat sikrer, at de nationale tilsynsmyndigheder har de nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer til at kunne deltage i arbejdet i BEREC.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  efter anmodning eller på eget initiativ at rådgive Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om resultatet af sin tekniske undersøgelse af de reguleringsmæssige konsekvenser af ethvert anliggende vedrørende dynamikken i markedsudviklingen for rammerne for elektronisk kommunikation

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  efter anmodning at bistå de nationale tilsynsmyndigheder, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om deres forbindelser, drøftelser og udvekslinger med tredjeparter og bistå de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen med formidlingen af bedste reguleringspraksis til tredjeparter

Begrundelse

Se ordlyden af artikel 2, litra e), i forordning (EF) nr. 1211/2009.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ac)  at fremme samarbejdet mellem de nationale tilsynsmyndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen

Begrundelse

Se ordlyden af artikel 1, stk. 4, andet punktum, i forordning (EF) nr. 1211/2009.

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ad)  at fremsætte henstillinger og formidle bedste reguleringspraksis til de nationale tilsynsmyndigheder for at fremme en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ae)  at rapportere om den elektroniske kommunikationssektor ved hjælp af offentliggørelse af en årsrapport om udviklingen i denne europæiske sektor

Ændringsforslag     18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

af)  at bistå Kommissionen, hvor det er relevant, som et rådgivende teknisk ekspertiseorgan i forbindelse med udarbejdelse og vedtagelse af retsakter inden for elektronisk kommunikation

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ag)  at udføre opgaver, som det pålægges ved EU-retsakter, navnlig ved direktiv [...] ("kodeks for elektronisk kommunikation"), forordning (EU) nr. 531/2012 og forordning (EU) 2015/2120.

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at udvikle en økonomisk model med henblik på at bistå Kommissionen med at fastsætte maksimumstermineringstakster i Unionen i overensstemmelse med direktivets artikel 73

c)  i tæt samarbejde med andre nationale tilsynsmyndigheder at udvikle en økonomisk model med henblik på at bistå Kommissionen med at fastsætte maksimumstermineringstakster i Unionen i overensstemmelse med direktivets artikel 73

Ændringsforslag     21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  at afgive udtalelser, jf. direktivet og forordning (EU) nr. 531/2012, navnlig:

udgår

  om bilæggelse af grænseoverskridende tvister i overensstemmelse med direktivets artikel 27

 

  om udkast til nationale foranstaltninger vedrørende det indre markeds procedurer for markedsregulering i overensstemmelse med direktivets artikel 32, 33 og 66

 

  om udkast til nationale foranstaltninger vedrørende det indre markeds procedurer for peer review af frekvensressourcer i overensstemmelse med direktivets artikel 35

 

  om udkast til afgørelser og henstillinger om harmonisering i overensstemmelse med direktivets artikel 38

 

Ændringsforslag     22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  for en ensartet gennemførelse af regelsættet for elektronisk kommunikation

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  for ikkediskriminerende behandling af trafikken ved levering af internetadgangstjenester i henhold til forordning (EU) 2015/2120

Ændringsforslag     24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  om handelspraksis, som kan føre til en skadelig virkning på ikkediskriminatorisk internetadgang, åbent internet, forbrugerrettigheder og misbrug

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  BEREC kan på begrundet anmodning af Kommissionen påtage sig andre specifikke opgaver, der er nødvendige for at leve op til sin rolle i overensstemmelse med artikel 1, stk. 2.

Begrundelse

Se ordlyden af artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1211/2009.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål og udføre sine opgaver, kan BEREC samarbejde med kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 26.

4.  I det omfang det er nødvendigt for den for at nå de i denne forordning fastsatte mål og udføre sine opgaver og bidrage til Unionens politiske mål i bredere forstand, kan BEREC høre de nationale tilsynsmyndigheder og samarbejde med kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i medlemsstaterne, tredjelande og/eller med nationale og internationale organisationer i overensstemmelse med artikel 26.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og to repræsentanter for Kommissionen, der alle har stemmeret. Hver enkelt national tilsynsmyndighed er ansvarlig for udpegelsen af sin respektive repræsentant blandt lederen og medlemmerne af den nationale tilsynsmyndigheds kollegiale organ.

Bestyrelsen består af et medlem fra hver medlemsstat og en repræsentant for Kommissionen, der alle har stemmeret. Hver enkelt national tilsynsmyndighed er ansvarlig for udpegelsen af sin respektive repræsentant, som kan være enten lederen eller en anden repræsentant på højt plan for den nationale tilsynsmyndighed. Tredjelandes tilsynsmyndigheder, der indbydes af bestyrelsen, har observatørstatus.

Ændringsforslag     28

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Formanden eller næstformanden aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv og om BEREC’s resultater, når de anmodes herom.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Formanden deltager i afstemningen.

3.  Formanden har stemmeret.

Begrundelse

For at præcisere, at formanden ikke er forpligtet til, men har ret til at stemme.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den administrerende direktør deltager ikke i afstemningen.

4.  Den administrerende direktør har ikke stemmeret.

Begrundelse

For at præcisere, at den administrerende direktør ikke har ret til at stemme, men at vedkommende f.eks. kan spille en rolle i forbindelse med tilrettelæggelsen af afstemningen.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Arbejdsgruppernes arbejde

Arbejdsgruppernes arbejde og inddragelse af de berørte parter

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen udpeger medlemmerne af arbejdsgrupperne, hvori eksperter fra de nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen, BEREC's personale og de nationale tilsynsmyndigheder i tredjelande, der deltager i BEREC's arbejde, kan deltage.

Bestyrelsen udpeger medlemmerne af arbejdsgrupperne, der kan omfatte eksperter fra de nationale tilsynsmyndigheder, Kommissionen, BEREC's personale og de nationale tilsynsmyndigheder i tredjelande, der deltager i BEREC's arbejde. Sammensætningen af arbejdsgrupperne bør effektivt afspejle de forskellige politiske interesser, der er på spil, og tage behørigt hensyn til de generelle mål om fremme af den kulturelle og sproglige mangfoldighed og mediepluralismen, der er fastsat i direktivets artikel 3, stk. 1.

Begrundelse

For at understrege, at de arbejdsgrupper, der er oprettet af BEREC, skal tjene samtlige politiske interesser og i deres arbejde også tage hensyn til de generelle mål om fremme af kulturel/sproglig mangfoldighed og mediepluralisme.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  BEREC indhenter synspunkter fra og inddrager, hvor det er nødvendigt, herunder i forbindelse med sine arbejdsgruppers arbejde, de relevante berørte parter, f.eks. gennem høringer eller fora med deltagelse af de berørte parter. I den forbindelse sikrer den, at interessenterne fuldt ud repræsenterer de forskellige interesser, der er på spil. BEREC offentliggør resultaterne af sådanne høringer, jf. dog artikel 28.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enhver part i en klagesag kan gøre indsigelse mod et hvilket som helst medlem af klagenævnet med henvisning til en hvilken som helst af de i stk. 1 omhandlede grunde, eller hvis medlemmet mistænkes for partiskhed. En sådan indsigelse tages ikke til følge, hvis den pågældende part i klagesagen har indledt proceduren vel vidende, at der forelå en indsigelsesgrund. Der kan ikke rejses indsigelse på grundlag af medlemmernes nationalitet.

3.  Enhver part i en klagesag kan gøre indsigelse mod et hvilket som helst medlem af klagenævnet med henvisning til en hvilken som helst af de i stk. 1 omhandlede grunde, eller hvis medlemmet mistænkes for partiskhed. En sådan indsigelse tages ikke til følge, hvis den pågældende part i klagesagen vel vidende, at der forelå en indsigelsesgrund, alligevel har indledt proceduren, f.eks. ved at indgive en ansøgning eller fremsætte bemærkninger, og derved allerede stiltiende har givet sit samtykke til bestyrelsens sammensætning. Enhver indsigelse på grundlag af medlemmernes nationalitet vil blive afvist.

Begrundelse

Det skal præciseres nærmere, hvad der er formålet med denne bestemmelse, i overensstemmelse med afgørelse fra Retten i Første Instans i sag T-63/10.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Før udnævnelsen kan den ansøger, bestyrelsen har valgt, opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

Før udnævnelsen bør den kandidat, bestyrelsen har valgt, indbydes til at give møde i Europa-Parlamentets kompetente udvalg, således at de kan give deres tilsagn.

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode. I måneden inden en sådan forlængelse kan den administrerende direktør opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

5.  Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode. I måneden inden en sådan forlængelse opfordres den administrerende direktør til at fremkomme med en udtalelse til Europa-Parlamentets kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

Ændringsforslag     37

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen.

7.  Den administrerende direktør kan kun afskediges ved en afgørelse truffet af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes beføjelser, kan BEREC samarbejde med de kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer.

I det omfang det er nødvendigt for at nå de i denne forordning fastsatte mål, varetage sine opgaver og bidrage til at nå Unionens politiske mål i bredere forstand, og uden at det berører medlemsstaternes og EU-institutionernes beføjelser, kan BEREC samarbejde med de kompetente EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, med kompetente myndigheder i tredjelande og/eller med internationale organisationer.

Begrundelse

For at forklare det hensigtsmæssige i at samarbejde med andre EU-organer, -agenturer og -kontorer samt rådgivende grupper.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

Referencer

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for vedtagelse

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for vedtagelse

CULT

24.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Silvia Costa

11.10.2016

Behandling i udvalg

22.3.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

4.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

13

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Florent Marcellesi

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

15

+

ALDE Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

 

Verts/ALE Group

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Isabella Adinolfi

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13

-

ECR Group

PPE Group

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (9.6.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Ordfører for udtalelse: Morten Helveg Petersen

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter fuldt ud målsætningerne i forslaget fra Europa-Kommissionen og forelægger denne udtalelse for at sikre, at BEREC under udførelsen af sine opgaver tager fuldt hensyn til de grundlæggende rettigheder og principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og navnlig sigter mod at nå en højere grad af konnektivitet med et moderne sæt regler om beskyttelse af slutbrugere, der uden forskelsbehandling sikrer adgang til indhold og tjenester, herunder offentlige tjenester, er med til at fremme ytrings- og erhvervsfriheden og gør det muligt for medlemsstaterne at overholde chartret med meget lavere omkostninger i fremtiden.

I lyset af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggenders kompetencer indsætter ordføreren navnlig nogle henvisninger til gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling som centrale mål for gennemførelsen af de rammebestemmelser for elektronisk kommunikation, som bør gælde i forbindelse med BEREC's sammensætning og funktionsmåde. Ordføreren kræver på grundlag heraf foranstaltninger, der sigter mod at styrke gennemsigtigheden og ansvarligheden i processerne, især når det gælder sammensætningen af bestyrelsen og arbejdsgrupperne, samt offentliggørelse af de respektive medlemmers erklæring om økonomiske interesser.

Der indføres også yderligere garantier vedrørende BEREC's "strukturelle" uafhængighed. Sikring af BEREC's uafhængighed forudsætter, at sammenslutningen hverken søger eller modtager instruktioner fra en regering eller nogen anden udøvende magt. I overensstemmelse med den nyligt etablerede forvaltningsmodel for regulering på EU-niveau, som f.eks. Det Europæiske Databeskyttelsesråd, bør BEREC's bestyrelse kun bestå af repræsentanter fra uafhængige myndigheder, mens Kommissionen har ret til at deltage i bestyrelsens aktiviteter og møder uden stemmeret.

Ordføreren mener, at BEREC's uafhængighed og ansvarlighed kan styrkes yderligere gennem en ændring af sammensætningen af bestyrelsen og proceduren for udnævnelse af den administrerende direktør.

Ordføreren indfører desuden nogle nye opgaver for BEREC, nærmere bestemt inden for sikkerheden af netværk og tjenester og grundlæggende rettigheder, svarende til de ændringsforslag til direktivet om den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation, han vil præsentere i udkastet til betænkning herom.

Formålet med alt dette er at sikre, at de beslutninger, der træffes på BEREC-niveau, overholder de højeste standarder for uafhængighed, gennemsigtighed og ansvarlighed og dermed bidrager til en korrekt og rettighedsbaseret gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  I sin strategi for et digitalt indre marked varslede Kommissionen en revision af direktiv 2002/58/EF med henblik på at sikre et højt niveau af beskyttelse af privatlivets fred for brugerne af elektroniske kommunikationstjenester samt lige vilkår for alle markedsaktører.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  BEREC og BEREC-kontoret har bidraget positivt til en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. Ikke desto mindre er der stadig betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til reguleringspraksis. Endvidere er BEREC's og BEREC-kontorets styringsstruktur besværlig og giver anledning til en unødig administrativ byrde. For at sikre effektivitetsforøgelser og synergier og yderligere at bidrage til udviklingen af det indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen samt til fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser har denne forordning har til formål at styrke BEREC's rolle og dets styringsstruktur ved at oprette BEREC som et decentraliseret EU-agentur. Dette svarer også til behovet for at afspejle BEREC's væsentligt større rolle som følge af forordning (EF) nr. 531/2012, som indfører opgaver for BEREC, for så vidt angår EU-dækkende roaming, forordning (EU) 2015/2120, som indfører opgaver for BEREC i forbindelse med åben internetadgang og EU-dækkende roaming, og direktivet, der indfører et betydeligt antal nye opgaver for BEREC såsom at udstede afgørelser og retningslinjer om en række emner, at rapportere om tekniske spørgsmål, at føre registre og afgive udtalelser om det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering samt om tildeling af brugsret til frekvensressourcer.

(7)  BEREC og BEREC-kontoret har bidraget positivt til en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation. Ikke desto mindre er der stadig betydelige forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til reguleringspraksis. Endvidere er BEREC's og BEREC-kontorets styringsstruktur besværlig og giver anledning til en unødig administrativ byrde. For at sikre effektivitetsforøgelser og synergier og yderligere at bidrage til udviklingen af det indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen samt til fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser har denne forordning har til formål at styrke BEREC's rolle og dets styringsstruktur ved at oprette BEREC som et decentraliseret EU-agentur. Dette svarer også til behovet for at afspejle BEREC's væsentligt større rolle som følge af forordning (EF) nr. 531/2012, som indfører opgaver for BEREC, for så vidt angår EU-dækkende roaming, forordning (EU) 2015/2120, som indfører opgaver for BEREC i forbindelse med åben internetadgang og EU-dækkende roaming, og direktivet, der indfører et betydeligt antal nye opgaver for BEREC såsom at udstede afgørelser og retningslinjer om en række emner, at rapportere om tekniske spørgsmål, at føre registre og afgive udtalelser om det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering samt om tildeling af brugsret til frekvensressourcer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Behovet for, at rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation anvendes konsekvent i alle medlemsstater, er afgørende for en vellykket udvikling af et indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen og fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser. På baggrund af markedsudviklingen og den teknologiske udvikling, som ofte medfører en øget grænseoverskridende dimension, og ud fra de hidtidige erfaringer med at sikre en konsekvent gennemførelse inden for elektronisk kommunikation er det nødvendigt at bygge videre på BEREC's og BEREC-kontorets arbejde og videreudvikle dem til et fuldgyldigt agentur.

(8)  Behovet for, at rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation anvendes konsekvent i alle medlemsstater, er afgørende for en vellykket udvikling af et indre marked for elektronisk kommunikation i hele Unionen og fremme af adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter og borgernes interesser. På baggrund af markedsudviklingen og den teknologiske udvikling, som ofte medfører en øget grænseoverskridende dimension, og ud fra de hidtidige erfaringer med at sikre en konsekvent gennemførelse inden for elektronisk kommunikation er det nødvendigt at bygge videre på BEREC's og BEREC-kontorets arbejde og videreudvikle dem til et fuldgyldigt agentur.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  BEREC bør under udførelsen af sine opgaver tage fuldt hensyn til de grundlæggende rettigheder og principper, som anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret), og navnlig sigte mod at nå en højere grad af konnektivitet med et moderne sæt regler om beskyttelse af slutbrugere, der uden forskelsbehandling sikrer adgang til indhold og tjenester, herunder offentlige tjenester, er med til at fremme ytrings- og erhvervsfriheden og gør det muligt for medlemsstaterne at overholde chartret med meget lavere omkostninger i fremtiden.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Agenturet bør ledes og drives efter principperne i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen af 19. juli 2012 om decentraliserede agenturer ("fælles tilgang")28. På grund af BEREC's etablerede image og de omkostninger, som en ændring af navnet ville medføre, bør det nye agentur beholde navnet BEREC.

(9)  Agenturet bør ledes og drives efter principperne i den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen af 19. juli 2012 om decentraliserede agenturer ("fælles tilgang")28, navnlig hvad angår gennemsigtighed og forbindelserne med de forskellige aktører. På grund af BEREC's etablerede image og de omkostninger, som en ændring af navnet ville medføre, bør det nye agentur beholde navnet BEREC.

__________________

__________________

28 Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012.

28 Fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om decentraliserede agenturer af 19. juli 2012.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  BEREC har som teknisk organ med ekspertise inden for elektronisk kommunikation, der er sammensat af repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen, de bedste forudsætninger for at få overdraget opgaver såsom at træffe afgørelse i visse spørgsmål med en grænseoverskridende dimension, at bidrage til effektive procedurer på det indre marked for udkast til nationale foranstaltninger (både for så vidt angår markedsregulering og tildeling af brugsret til frekvensressourcer), at give de nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige retningslinjer til at sikre fælles kriterier og en konsekvent reguleringstilgang og at føre visse registre på EU-plan. Dette berører ikke de opgaver, der er fastlagt for de nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de elektroniske kommunikationsmarkeder og deres lokale forhold. For at udføre sine opgaver har agenturet behov for tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer og vil også fortsætte med at indsamle ekspertise fra de nationale tilsynsmyndigheder.

(10)  BEREC har som teknisk organ med ekspertise inden for elektronisk kommunikation, der er sammensat af repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen, de bedste forudsætninger for at få overdraget opgaver såsom at træffe afgørelse i visse spørgsmål med en grænseoverskridende dimension, at bidrage til effektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende procedurer på det indre marked for udkast til nationale foranstaltninger (både for så vidt angår markedsregulering og tildeling af brugsret til frekvensressourcer), at give de nationale tilsynsmyndigheder de nødvendige retningslinjer til at sikre fælles kriterier og en konsekvent reguleringstilgang og at føre visse registre på EU-plan. Dette berører ikke de opgaver, der er fastlagt for de nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de elektroniske kommunikationsmarkeder og deres lokale forhold. For at udføre sine opgaver har agenturet behov for tilstrækkelige finansielle og menneskelige ressourcer og vil også fortsætte med at indsamle ekspertise fra de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  BEREC bør med henblik på at sikre rummelighed, repræsentativitet og gennemsigtighed i udøvelsen af sine opgaver sikre, at dets høringsprocesser såvel som sammensætningen af dets arbejdsgruppe og udvælgelsen af individuelle eksperter tager hensyn til mangfoldigheden af de økonomiske aktører og aktører fra civilsamfundet, der opererer på markedet for elektronisk kommunikation, herunder SMV'er og non-profittjenesteydere.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  BEREC bør om nødvendigt have mulighed for at samarbejde med andre EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, uanset deres rolle, navnlig Frekvenspolitikgruppen29, Det Europæiske Databeskyttelsesråd30, gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for audiovisuelle medietjenester31 og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed32, samt med de eksisterende udvalg (som f.eks. Kommunikationsudvalget og Frekvensudvalget). Det bør også have mulighed for at samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder, navnlig myndigheder, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og/eller grupper af disse myndigheder samt med internationale organisationer, hvis det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver.

(11)  BEREC bør om nødvendigt have mulighed for at samarbejde med andre EU-organer, -agenturer, -kontorer og rådgivende grupper, uanset deres rolle, navnlig Frekvenspolitikgruppen29, Det Europæiske Databeskyttelsesråd30, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, gruppen af europæiske tilsynsmyndigheder for audiovisuelle medietjenester31 og Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed32 og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder, samt med de eksisterende udvalg (som f.eks. Kommunikationsudvalget og Frekvensudvalget). Det bør også have mulighed for at samarbejde med tredjelandes kompetente myndigheder, navnlig myndigheder, der er kompetente inden for elektronisk kommunikation, og/eller grupper af disse myndigheder samt med internationale organisationer, hvis det er nødvendigt for udførelsen af dets opgaver.

__________________

__________________

29 Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49).

29 Afgørelse 2002/622/EF om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe (EFT L 198 af 27.7.2002, s. 49).

30 Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

30 Oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

31 Direktiv [...].

31 Direktiv [...].

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41).

32 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 526/2013 af 21. maj 2013 om Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 460/2004 (EUT L 165 af 18.6.2013, s. 41).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Den administrerende direktør er BEREC's repræsentant i retlig henseende, og dennes rolle er afgørende for, at det nye agentur fungerer tilfredsstillende, og for gennemførelsen af de opgaver, det har fået pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den pågældende på grundlag af en liste, der er udarbejdet af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure for at sikre en streng evaluering af kandidaterne og et højt niveau af uafhængighed. Desuden var mandatperioden for BEREC-kontorets administrerende direktør tidligere på tre år. Det er nødvendigt for den administrerende direktør at have en tilstrækkelig lang mandatperiode for at sikre stabilitet og gennemføre en langsigtet strategi for agenturet.

(16)  Den administrerende direktør er BEREC's repræsentant i retlig henseende, og dennes rolle er afgørende for, at det nye agentur fungerer tilfredsstillende, og for gennemførelsen af de opgaver, det har fået pålagt. Bestyrelsen bør udnævne den pågældende på grundlag af en liste, der er udarbejdet af Kommissionen efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure og en samarbejdsprocedure (samrådsprocedure) med Parlamentet og Rådet for at sikre en streng evaluering af kandidaterne og et højt niveau af uafhængighed og ansvarlighed. Desuden var mandatperioden for BEREC-kontorets administrerende direktør tidligere på tre år. Det er nødvendigt for den administrerende direktør at have en tilstrækkelig lang mandatperiode for at sikre stabilitet og gennemføre en langsigtet strategi for agenturet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Erfaringen har vist, at de fleste af BEREC's opgaver udføres bedst i arbejdsgrupper, så derfor bør bestyrelsen have ansvaret for at nedsætte arbejdsgrupper og udpege deres medlemmer. For at sikre en afbalanceret tilgang bør arbejdsgrupperne koordineres og ledes af medlemmer af BEREC's personale. Der bør på forhånd udarbejdes lister over kvalificerede eksperter for at sikre en hurtig nedsættelse af visse arbejdsgrupper, navnlig dem, der beskæftiger sig med det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering og til tildeling af brugsret til frekvensressourcer, på grund af de frister, der gælder for disse procedurer.

(17)  Erfaringen har vist, at de fleste af BEREC's opgaver udføres bedst i arbejdsgrupper, så derfor bør bestyrelsen have ansvaret for at nedsætte arbejdsgrupper og udpege deres medlemmer. For at sikre en afbalanceret tilgang bør arbejdsgrupperne koordineres og ledes af medlemmer af BEREC's personale. Der bør på forhånd udarbejdes lister over kvalificerede eksperter for at sikre en hurtig nedsættelse af visse arbejdsgrupper, navnlig dem, der beskæftiger sig med det indre markeds procedurer for udkast til nationale foranstaltninger til markedsregulering og til tildeling af brugsret til frekvensressourcer, på grund af de frister, der gælder for disse procedurer. Listerne over kvalificerede eksperter, som er medlemmer af arbejdsgrupperne, og deres erklæring om økonomiske interesser bør gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  BEREC bør være uafhængigt, for så vidt angår operationelle og tekniske forhold, og bør have retlig, administrativ og finansiel selvstændighed. Med henblik herpå er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at BEREC bliver et EU-organ, der har status som juridisk person, og som udøver de beføjelser, det tillægges.

(21)  BEREC bør være uafhængigt, for så vidt angår operationelle og tekniske forhold, og bør have retlig, administrativ og finansiel selvstændighed. Med henblik herpå er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at BEREC bliver et EU-organ, der har status som juridisk person, og som udøver de beføjelser, det tillægges. BEREC bør være juridisk adskilt fra og funktionelt uafhængigt af branche og stat, idet det hverken anmoder om eller modtager instrukser fra nogen regering eller noget organ, opererer på en gennemsigtig og juridisk ansvarlig måde som fastsat ved lov og er tillagt de fornødne beføjelser.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Målene for denne forordning, nemlig behovet for at sikre en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det definerede anvendelsesområde, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende aspekter og gennem effektive procedurer på det indre marked for udkast til nationale foranstaltninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(26)  Målene for denne forordning, nemlig behovet for at sikre en konsekvent, gennemsigtig og ikke-diskriminerende gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det definerede anvendelsesområde, navnlig i forbindelse med grænseoverskridende aspekter og gennem effektive procedurer på det indre marked for udkast til nationale foranstaltninger, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  BEREC's opgaver skal offentliggøres på dets websted og ajourføres med henblik på at angive BEREC's nye opgaver.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  BEREC forfølger de samme mål som de nationale tilsynsmyndigheder ("nationale tilsynsmyndigheder"), jf. direktivets artikel 3. BEREC sikrer navnlig en konsekvent gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det i stk. 2 omhandlede anvendelsesområde og bidrager dermed til at udvikle det indre marked. Det fremmer også adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter samt EU-borgernes interesser.

3.  BEREC forfølger de samme mål som de nationale tilsynsmyndigheder ("nationale tilsynsmyndigheder"), jf. direktivets artikel 3. BEREC sikrer navnlig en konsekvent, gennemsigtig og ikke-diskriminerende gennemførelse af rammebestemmelserne for elektronisk kommunikation inden for det i stk. 2 omhandlede anvendelsesområde og bidrager dermed til at udvikle det indre marked. Det fremmer også adgang til og anvendelse af højkapacitetsdataforbindelser, konkurrencen inden for udbud af elektroniske kommunikationsnet, -tjenester og dertil hørende faciliteter samt EU-borgernes interesser og rettigheder.

Begrundelse

Med henblik på at sikre nogle fuldt funktionsdygtige og effektive rammebestemmelser for elektronisk kommunikation, der er i overensstemmelse med EU-lovgivningen, bør gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling også være centrale målsætninger for BEREC's opgave med at sikre en konsekvent gennemførelse af disse rammebestemmelser. Endvidere bør fremme af borgernes rettigheder i denne sammenhæng og ikke blot af interesser også indgå i BEREC's målsætninger.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  om minimumskriterier for og fælles tilgange til sikkerheden i net og informationstjenester i overensstemmelse med artikel 40 i direktiv (EU) 2017/... [kodeks for elektronisk kommunikation]

Begrundelse

Forslaget til et direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation omfatter nogle særlige bestemmelser om sikkerheden i net og tjenester (artikel 40), som har betydning for BEREC's opgaver og beføjelser. Ordføreren agter at præcisere denne ekstra opgave yderligere, når han fremsætter sine forslag til lovgivningsforslaget herom.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra e – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-  om fælles tilgange for at sikre, at nationale foranstaltninger vedrørende slutbrugeres adgang til eller benyttelse af tjenester og applikationer via elektroniske kommunikationsnet overholder de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som er garanteret i chartret, og de generelle principper i EU-retten i overensstemmelse med artikel 93 i direktiv (EU) 2017/... [kodeks for elektronisk kommunikation]

Begrundelse

Forslaget til et direktiv om en europæisk kodeks for elektronisk kommunikation omfatter nogle særlige bestemmelser om overholdelse af grundlæggende rettigheder (artikel 93), som har betydning for BEREC's opgaver og beføjelser. Ordføreren agter at præcisere denne ekstra opgave yderligere, når han fremsætter sine forslag til lovgivningsforslaget herom.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at fremsætte henstillinger og eksempler på bedste praksis til de nationale tilsynsmyndigheder for at tilskynde til en konsekvent gennemførelse i forbindelse med ethvert teknisk anliggende inden for sit mandat

c)  at fremsætte henstillinger og eksempler på bedste praksis til de nationale tilsynsmyndigheder for at tilskynde til en konsekvent, gennemsigtig og ikke-diskriminerende gennemførelse i forbindelse med ethvert teknisk anliggende inden for sit mandat

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Listen over medlemmer af bestyrelsen, herunder en angivelse af, hvorvidt medlemmet er formand eller næstformand for bestyrelsen, gøres offentligt tilgængelig på BEREC's websted sammen med deres interesseerklæringer.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  vedtager og foretager en vurdering af den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om BEREC's virksomhed og sender senest den 1. juli hvert år både rapporten og sin vurdering til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport offentliggøres

c)  vedtager og foretager en vurdering af den konsoliderede årlige aktivitetsrapport om BEREC's virksomhed og sender senest den 1. juli hvert år både rapporten og sin vurdering til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten. Den administrerende direktør forelægger årsrapporten om BEREC's aktiviteter for Europa-Parlamentet og Rådet under en offentlig samling. Den konsoliderede årlige aktivitetsrapport offentliggøres

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Dokumenter vedrørende bestyrelsens møder gøres offentligt tilgængelige på BEREC's websted og skal omfatte listen over deltagere og observatører, dagsordener, referater og trufne afgørelser, under behørig hensyntagen til artikel 28.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af sit hverv.

3.  Den administrerende direktør aflægger rapport til Europa-Parlamentet om udførelsen og gennemførelsen af sit hverv, når denne anmodes herom. Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge rapport om udførelsen af sit hverv.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  at forelægge årsrapporten om BEREC's aktiviteter for Europa-Parlamentet og Rådet under en offentlig samling

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusioner i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af OLAF og aflægge en statusrapport to gange om året til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

f)  at udarbejde en handlingsplan som opfølgning på konklusioner i interne eller eksterne revisionsrapporter og evalueringer samt undersøgelser foretaget af OLAF og årligt aflægge en statusrapport til Kommissionen og regelmæssigt til bestyrelsen

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Listen over medlemmer af arbejdsgrupperne gøres offentligt tilgængelig sammen med deres erklæring om økonomiske interesser.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Klagenævnets afgørelser gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, efter en åben og gennemsigtig udvælgelsesprocedure.

Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af en liste over kandidater, som Kommissionen foreslår, i overensstemmelse med følgende samarbejdsprocedure (samrådsprocedure):

 

a)  på grundlag af en liste, som Kommissionen opstiller efter indkaldelse af ansøgere og efter en gennemsigtig udvælgelsesprocedure, vil ansøgerne inden udnævnelse blive bedt om at præsentere sig for Rådet og det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare deres spørgsmål

 

b)  Europa-Parlamentet og Rådet tilkendegiver derefter deres holdning og foretrukne rækkefølge

 

c)  bestyrelsen udnævner direktøren under hensyn til disse holdninger og giver en begrundelse, hvis den ikke følger disse holdninger.

Begrundelse

I overensstemmelse med den eksisterende procedure for andre EU-agenturer bør udnævnelsen af BEREC's administrerende direktør være baseret på en procedure, der sikrer større gennemsigtighed og ansvarlighed.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode. I måneden inden en sådan forlængelse kan den administrerende direktør opfordres til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne.

5.  Bestyrelsen underretter Europa-Parlamentet, hvis den har til hensigt at forlænge den administrerende direktørs ansættelsesperiode. I måneden inden en sådan forlængelse opfordres den administrerende direktør til at afgive en udtalelse til det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og besvare spørgsmål.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

BEREC vedtager sine egne sikkerhedsregler, der svarer til Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede informationer ("EUCI") og følsomme ikke-klassificerede informationer, bl.a. bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger, som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44342 og (EU, Euratom) 2015/44443. Alternativt kan BEREC vedtage en afgørelse om at anvende Kommissionens regler med de fornødne ændringer.

BEREC vedtager sine egne sikkerhedsregler, der svarer til Kommissionens sikkerhedsforskrifter til beskyttelse af EU-klassificerede informationer ("EUCI") og følsomme ikke-klassificerede informationer, bl.a. bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af sådanne oplysninger, som fastsat i Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/44342 og (EU, Euratom) 2015/44443, jf. dog artikel 27, stk. 1. Alternativt kan BEREC vedtage en afgørelse om at anvende Kommissionens regler med de fornødne ændringer.

__________________

__________________

42 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

42 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/443 af 13. marts 2015 om sikkerhedsbeskyttelse i Kommissionen (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 41).

43 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

43 Kommissionens afgørelse (EU, Euratom) 2015/444 af 13. marts 2015 om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer (EUT L 72 af 17.3.2015, s. 53).

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis sådan udveksling af oplysninger omfatter videregivelse af personoplysninger til et tredjeland, skal medlemsstaterne overholde forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Erklæringerne skal være præcise og fuldstændige og afgives skriftligt hvert år og ajourføres, når det er nødvendigt. Interesseerklæringerne fra medlemmerne af bestyrelsen og den administrerende direktør offentliggøres.

Erklæringerne skal være præcise og fuldstændige og afgives skriftligt hvert år og ajourføres, når det er nødvendigt. Interesseerklæringerne fra medlemmerne af bestyrelsen, den administrerende direktør og medlemmerne af arbejdsgrupperne offentliggøres.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

Referencer

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

24.10.2016

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Morten Helveg Petersen

5.12.2016

Behandling i udvalg

25.4.2017

8.6.2017

 

 

Dato for vedtagelse

8.6.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

38

+

ALDE-Gruppen

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR-Gruppen

Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL-Gruppen

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE-Gruppen

Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D-Gruppen

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE-Gruppen

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

2

-

EFDD-Gruppen

Kristina Winberg

ENF-Gruppen

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation

Referencer

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Dato for høring af EP

14.9.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

24.10.2016

CONT

24.10.2016

ECON

24.10.2016

IMCO

24.10.2016

 

CULT

24.10.2016

JURI

24.10.2016

LIBE

24.10.2016

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

10.10.2016

CONT

12.10.2016

ECON

12.10.2016

JURI

12.10.2016

Ordførere

       Dato for valg

Evžen Tošenovský

1.12.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

6.2.2017

22.3.2017

22.6.2017

 

Dato for vedtagelse

2.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

46

3

12

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Dominique Riquet

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Claudia Schmidt

Dato for indgivelse

16.10.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

46

+

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

 

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

 

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

 

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

 

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

 

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

 

12

0

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

 

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

 

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

 

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Xabier Benito Ziluaga

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik