RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet

16.10.2017 - (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) - ***I

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Evžen Tošenovský


Menetlus : 2016/0286(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0305/2017
Esitatud tekstid :
A8-0305/2017
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0591),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0382/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 1 riikide parlamentide rolli kohta Euroopa Liidus,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli (nr 2) subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta,

–  võttes arvesse Prantsusmaa Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. jaanuari 2014. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee … arvamust[2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni, ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamusi (A8-0305/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED[3]**

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC) ja Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Tugiamet (BERECi Büroo)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[4],

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega[5],

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi [...][6] (edaspidi „elektroonilise side seadustik“), millega kehtestatakse rida Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (edaspidi „BEREC“) ülesandeid, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ[7] eesmärk on luua liidus elektroonilise side siseturg, kus suurema konkurentsi kaudu tagatakse investeeringute, innovatsiooni ja tarbijakaitse kõrge tase.

(2)  Seoses kogu liitu hõlmava rändlusega on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 531/2012[8] (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 2015/2120[9] ja (EL) nr 2017/920[10]) täiendatud elektroonilise side reguleeriva raamistikuga ette nähtud eeskirju ja toetatud nende rakendamist ning sätestatud teatavad BERECi ülesanded.

(3)  Määrusega (EL) 2015/2120 kehtestati ▌peale selle BERECi lisaülesanded ▌seoses avatud internetiühendusega▌.

(3 a)  BERECi 2016. aasta augusti suunised riikide reguleerivate asutustele Euroopa võrgu neutraalsuse eeskirjade rakendamiseks on eriti teretulnud kui väärtuslikud selgitused tugeva, vaba ja avatud interneti tagamiseks, millega kindlustatakse eeskirjade järjepidev kohaldamine, et tagada andmeliikluse võrdne ja mittediskrimineeriv käsitlemine internetiühenduse teenuste osutamisel ning sellega kaasnevad lõppkasutajate õigused.

(3 b)  Võttes arvesse vajadust tagada järjepidev reguleerimistavade areng ja liidu õigusraamistiku järjepidev kohaldamine, asutas komisjon oma otsusega 2002/627/EÜ Euroopa reguleerivate asutuste töörühma[11], kes nõustab ja abistab komisjoni siseturu arendamisel ja moodustab üldisemalt ühenduslüli riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni vahel.

(4)  BEREC ja selle büroo (edaspidi „BERECi Büroo“) loodi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1211/2009[12]. Euroopa reguleerivate asutuste töörühm ▌[13] asendati BERECiga, kelle ülesanne oli ühelt poolt aidata kaasa elektroonilise side võrkude ja teenuste siseturu arendamisele ja teiselt poolt selle paremale toimimisele, seades eesmärgiks tagada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindla rakendamise. BEREC ei olnud liidu asutus ega juriidiline isik. BEREC toimis riikide reguleerivate asutuste vahelise ning riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni vahelise koostööfoorumina nende asutuste kõikide liidu õigusraamistikust tulenevate ülesannete täitmisel. BEREC asutati selleks, et anda oskusteavet ning tegutseda sõltumatult ja läbipaistvalt.

(4 a)  BEREC toimis ka asutusena, kes analüüsis ja arutas elektroonilise side valdkonna küsimusi ning andis nende kohta nõu Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile. Sellele vastavalt andis BEREC nõu Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile nende taotluse korral või omal algatusel.

(4 b)  BERECi Büroo asutati ühenduse asutusena ja juriidilise isikuna, mis täidab määruses (EÜ) nr 1211/2009 sätestatud ülesandeid, eelkõige osutades BERECile professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid. BERECile tõhusa toe pakkumiseks on BEREC i Büroo õiguslikult, halduslikult ja majanduslikult sõltumatu.

(4 c)  Liikmesriikide valitsuste esindajad määrasid otsusega 2010/349/EL[14] BERECi Büroo peakorteri asukohaks Riia. Läti Vabariigi valitsuse ja BERECi Büroo sõlmitud asukohaleping jõustus 5. augustil 2011. BERECi Büroo ülesannete tulemusliku ja kulutõhusa täitmise huvides võib osutuda vajalikuks paigutada töötajaid mõnda teise liikmesriiki.

(5)  Komisjon nägi oma 6. mai 2015. aasta teatisega „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“[15] ette 2016. aastal ettepanekute esitamise elektroonilise side reguleeriva raamistiku ulatuslikuks ümberkorraldamiseks, keskendudes muu hulgas tulemuslikuma reguleeriva institutsioonilise raamistiku kujundamisele, et muuta osana digitaalse ühtse turu jaoks õigete tingimuste loomisest telekommunikatsioonieeskirjad eesmärgipäraseks. Need tingimused hõlmavad ülikiirete ühenduvusvõrkude kasutuselevõttu, raadiovõrkude sagedusala koordineeritumat juhtimist ning võrdsete võimaluste loomist täiustatud digitaalvõrkude ja uuenduslike teenuste jaoks. Teatises juhiti tähelepanu asjaolule, et turu ja tehnilise keskkonna muutumisest tulenevalt on vaja tugevdada institutsioonilist raamistikku BERECi rolli suurendamise kaudu.

(6)  Oma 19. jaanuari 2016. aasta resolutsioonis „Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks“ kutsus Euroopa Parlament komisjoni üles tagama digitaalse ühtse turu suurema integreerimise huvides tõhusama institutsioonilise raamistiku loomise. Konkreetselt palus parlament komisjonil avardada BERECi rolli, võimekust ja otsustuspädevust, et võimaldada BERECil soodustada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlat rakendamist, teostada tulemuslikku järelevalvet ühtse turu arendamise üle ning aidata BERECil lahendada piiriüleseid vaidlusküsimusi. Euroopa Parlament rõhutab sellega seoses ka vajadust suurendada BERECi rahalisi vahendeid ja inimressursse ning tõhustada selle juhtimisstruktuuri.

(7)  BERECi ja BERECi Büroo on andnud positiivse panuse elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlasse rakendamisse. Sellele vaatamata esineb liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi seoses reguleerimistavadega, mis mõjutab ettevõtjaid, kes osalevad piiriüleses äritegevuses või tegutsevad paljudes liikmesriikides, sealhulgas valdkondades, mille kohta BERECi suunised on juba olemas, kuid mida võiks edasi arendada. Selleks et tagada suurem tõhusus ja sünergiline toime ning aidata veelgi enam kaasa elektroonilise side siseturu arengule kogu liidus, ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi soodustamisele ja liidu kodanike huvide edendamisele, on käesoleva määruse eesmärk suurendada BERECi ja BERECi Büroo osatähtsust ja tõhustada nende juhtimisstruktuuri▌. See vastab ka vajadusele kajastada BERECi oluliselt suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest (EÜ) nr 531/2012▌, määrusest (EL) 2015/2120▌ning direktiivist [...] („elektroonilise side seadustik“).

(8)  Elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis liikmesriikides on hädavajalik elektroonilise side siseturu edukaks väljaarendamiseks kogu liidus ning ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi soodustamiseks ja liidu kodanike huvide edendamiseks. Arvestades turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene mõõde, ning seniseid kogemusi õigusraamistiku järjekindla rakendamise tagamises elektroonilise side valdkonnas, on vaja BERECi ja BERECi Büroo tehtud tööd tõhustada. BERECi ja BERECi Büroo organisatsiooniline struktuur peaks olema ühtlustatud ja sobilik neile pandud ülesannete täitmiseks. Kokkulepitud menetlusi ja BERECile antud uusi ülesandeid arvesse võttes on vaja organisatsioonis teha mõningaid muudatusi, et suurendada BERECi ja BERECi Büroo töö tulemuslikkust.

(9 a)  Selleks, et BEREC saaks vastu võtta õiguslikult siduvaid otsuseid, peaks tal olema juriidilise isiku staatus. Sellest tulenevalt peaks BEREC olema liidu asutus, keda esindab reguleerivate asutuste nõukogu esimees.

(9 b)  BERECi Büroo peaks olema operatiiv- ja tehnilistes küsimustes iseseisev ning õiguslikult, halduslikult ja majanduslikult sõltumatu. Selleks on vajalik ja asjakohane, et BERECi Büroo oleks liidu asutus, kellel on juriidilise isiku staatus ja kes täidab talle antud volitusi. Liidu detsentraliseeritud asutusena peaks BERECi Büroo tegutsema oma volituste ja kehtiva institutsioonilise raamistiku piires. BERECi Bürood ei tohiks käsitada välismaailmale ELi seisukoha edastajana ega liidu nimel õiguslike kohustuste võtjana. BERECi Büroo on ametlik nimi tuleks muuta järgmiselt: Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Tugiamet (BERECi Büroo).

(9 c)  Lisaks tuleks BERECi Büroo suhtes kohaldatavad eeskirjad viia vajaduse korral vastavusse põhimõtetega, mis sätestati Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavalduses detsentraliseeritud asutuste kohta („ühine lähenemisviis“).

(10)  BERECil kui riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni esindajatest koosneval tehnilisel asutusel, kellel on eriteadmised elektroonilise side alal, on parim positsioon selleks, et talle saaks usaldada ülesandeid, mis hõlmavad teatavates piiriülese mõõtmega küsimustes otsuste tegemist, siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevatesse tõhusatesse siseturu menetlustesse panustamist▌, riikide reguleerivatele asutustele ühiste kriteeriumide ja järjekindla regulatiivse lähenemisviisi rakendamiseks vajalike suuniste andmist ning teatavate registrite pidamist liidu tasandil. ▌

(10 a)  BERECi ülesanded ei piira riikide reguleerivatele asutustele – mis on kõige tihedamalt seotud elektroonilise side turgudega ja kohalike tingimustega – antud ülesannete täitmist. Oma ülesannete täitmiseks peaks BEREC jätkama riikide reguleerivate asutuste oskusteabe koondamist. Selleks, et BERECit tugevdada ja esinduslikumaks muuta ning et kaitsta oskusteavet, kogemusi ja teadmisi riikide kõigi turgude konkreetse olukorra kohta, peaks iga liikmesriik tagama riiklikele reguleerivatele asutustele piisavad rahalised vahendid ja inimressursid, mis on vajalikud BERECi, eriti töörühmade ja reguleerivate asutuste nõukogu juhtimistöös osalemiseks.

(10 b)  BERECi Büroo peaks andma kogu BERECi tööks vajaliku professionaalse ja haldusalase toe, sealhulgas finants-, organisatsioonilise ja logistilise toe.

(10 c)  BERECi Bürool peaks olema oma kohustuste täitmiseks piisavalt töötajaid. BERECi Büroo vahendite eraldamise programmis peaksid asjakohaselt kajastuma BERECile määratud ülesannete hulga suurenemine ja sisuliste ülesannete osakaalu suurenemine puhtalt halduslike ülesannetega võrreldes. Peale selle peaks BERECi Büroo isikkoosseisu puhul arvesse võtma ajutiste töötajate ja koosseisuväliste töötajate vahelise piisava tasakaalu vajadust.

(11)  Võttes arvesse elektroonilise side teenuseid pakkuvate sektorite üha suurenevat lähenemist ja nende sektorite arenguga seotud õigusküsimuste horisontaalset mõõdet, peaks BERECil ja BERECi bürool olema lubatud teha ▌koostööd riikide reguleerivatele asutuste, muude liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, ilma et see piiraks nende rolli, eelkõige komisjoni otsusega 2002/622/EÜ[16] loodud raadiospektripoliitika töörühmaga, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679[17] loodud Euroopa Andmekaitsenõukoguga, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga [...][18] loodud Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühmaga, määrusega (EL) nr 526/2013[19] loodud Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2006/2004[20] loodud tarbijakaitsealase koostöö võrgustikuga ning Euroopa standardiorganisatsioonidega; samuti tuleks BERECil ja BERECi Bürool võimaldada teha koostööd olemasolevate komiteedega (nt sidekomitee ja raadiospektrikomitee). Ka peaks BERECil olema võimalik teha koostööd kolmandate riikide pädevate asutustega, eelkõige reguleerivate asutustega, kes on pädevad elektroonilise side valdkonnas ja/või nendest asutustest koosnevate rühmadega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui see on vajalik BERECi ülesannete täitmiseks. BERECil peaks olema lubatud konsulteerida ka huvitatud isikutega avalikel konsultatsioonidel.

(11 a)  BEREC peaks koosnema reguleerivate asutuste nõukogust, mida toetavad töörühmad. Reguleerivate asutuste nõukogu praegune juhtimismudel on aidanud tagada BERECi töö järjepidevuse. Pidades silmas BERECile määratud lisaülesandeid, peaks nõukogu esimehe ametiaeg olema stabiilselt kaks aastat.

(11 b)  Kogemused on näidanud, et enamikku BERECi ülesandeid saab paremini täita ekspertide töörühmade kaudu, mis peaksid alati tagama kõigi riikide reguleerivate asutuste seisukohtade ja panuse võrdse arvessevõtmise. Seetõttu peaks töörühmade loomise ja nende kaasesimeeste nimetamise eest vastutama reguleerivate asutuste nõukogu. Töörühmade kiire loomise huvides tuleks juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud ekspertidest, seda eelkõige töörühmade puhul, mis on seotud tähtajaliste menetlustega. Töörühmade kvalifitseeritud ekspertidest liikmete nimekiri koos nende huvide deklaratsioonidega tuleks avalikustada. BERECi Büroo töötajad peaksid töörühmade tegevust toetama ja sellele kaasa aitama.

(11 c)  Kuna BEREC on pädev tegema siduvaid otsuseid, on vaja tagada, et füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle suhtes või kellega seoses kohaldatakse BERECi otsust, on õigus pöörduda apellatsiooninõukogu poole, mis on küll BERECi osa, kuid selle haldus- ja regulatiivstruktuurist sõltumatu. Kui apellatsiooninõukogu otsuse eesmärk on avaldada õiguslikku mõju kolmandatele isikutele, võib Euroopa Liidu Kohtule esitada hagi otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

(12)  ▌Haldusnõukogu peaks täitma asjaomaseid juhtimise ja eelarve haldamisega seotud ülesandeid ja koosnema lisaks iga riigi reguleeriva asutusejuhile või sellise asutuse kollegiaalse kogu liikmele ka ühest Euroopa Komisjoni esindajast.

(13)  Varem teostas ametisse nimetava asutuse volitusi BERECi Büroo juhtkomitee aseesimees. ▌Haldusnõukogu peaks delegeerima asjakohased ametisse nimetava asutuse volitused direktorile, kellel oleks õigus need volitused edasi delegeerida. See aitaks kaasa BERECi personali tõhusale haldamisele ning tagaks, et nii haldusnõukogu kui ka esimees ja aseesimees saavad keskenduda oma ülesannete täitmisele.

(14)  ▌Pidades silmas BERECile määratud täiendavaid ülesandeid ja vajadust tagada asutuse iga- ja mitmeaastane programmitöö, on oluline anda haldusnõukogu esimehele ja aseesimehele stabiilne kaheaastane ametiaeg.

(15)  BERECi Büroo haldusnõukogul peaks aastas olema vähemalt kaks korralist koosolekut. Arvestades varasemaid kogemusi ja BERECi avardatud rolli võib haldusnõukogul olla vaja pidada täiendavaid koosolekuid.

(16)  BERECi Büroo seadusliku esindajana tegutseva direktori roll on ▌ameti toimimise ja talle määratud ülesannete täitmise seisukohast äärmiselt oluline. Haldusnõukogu peaks direktori ametisse nimetama pärast avatud ja läbipaistvat valikumenetlust, võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust, et tagada kandidaatide range hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. Lisaks sellele kestis BERECi Büroo haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. Direktori volituste kehtivus peab olema piisavalt pikk, et tagada BERECi Büroo stabiilsus ja pikaajalise strateegia elluviimine.

(19)  BERECi Büroo suhtes tuleks kohaldada komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 1271/201334[21].

(20)  Et tagada BERECi Büroo sõltumatus ja iseseisvus ning toetada BERECi tööd, peaks BERECi Bürool olema oma eelarve, mille vahendid pärinevad peamiselt liidu rahalisest toetusest. See eelarve peaks kajastama BERECi ja BERECi Büroo lisaülesandeid ja suurenenud rolli. BERECi Büroo rahastamine peaks toimuma vastavalt eelarvepädevate institutsioonide kokkuleppele, nagu on sätestatud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktis 31[22].

(23)  Selleks, et laiendada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlat rakendamist ▌, peaksid BEREC ja BERECi Büroo olema avatud kolmandate riikide elektroonilise side valdkonnas pädevate riiklike reguleerivate asutuste osalusele, eelkõige nende riikide asutuste osalusele, kes on sõlminud liiduga asjaomased kokkulepped, nagu on teinud EMP EFTA riigid ja kandidaatriigid.

(24)  BERECil, keda toetab BERECi Büroo, peaks olema õigus tegeleda oma pädevuse piires teabevahetustoimingutega, mis ei tohiks kahjustada BERECi põhiülesannete täitmist. BERECi Büroo teavitustegevus peaks toimuma kooskõlas asjakohaste teavitamis- ja levitamiskavadega, mille on vastu võtnud haldusnõukogu. BERECi Büroo teabevahetusstrateegia sisu ja rakendamine peaks olema sidus, objektiivne, asjakohane ja kooskõlas komisjoni ning muude institutsioonide strateegiate ja tegevusega, et võtta arvesse liidu laiemat kuvandit.

(25)  ▌BERECil ja BERECi Bürool peaks olema õigus nõuda kogu vajalikku teavet komisjonilt, riikide reguleerivatelt asutustelt ja oma ülesannete täitmiseks vajaduse korral ka muudelt asutustelt ning ettevõtjatelt. Teabenõuded peaksid olema taotletava eesmärgiga proportsionaalsed ega tohiks adressaate liigselt koormata. Sel eesmärgil peaks BEREC looma ühise teabe- ja sidesüsteemi, et vältida teabetaotluste dubleerimist ning lihtsustada kõigi asjaomaste asutuste omavahelist suhtlemist. Riikide reguleerivad asutused, mis on elektroonilise side turgudega tihedaimalt seotud, peaksid tegema BERECi ja BERECi Bürooga koostööd ning esitama ajakohast ja täpset teavet tagamaks, et BERECil ja BERECi Bürool on võimalik täita oma ülesandeid. BEREC ja BERECi Büroo peaksid samuti jagama vajalikku teavet komisjoni ja riikide reguleerivate asutustega, lähtudes lojaalse koostöö põhimõttest.

(25 a)  Konfidentsiaalsuse kõrge taseme tagamiseks ja huvide konfliktide vältimiseks tuleks reegleid, mida neis asjus kohaldatakse BERECi ja BERECi Büroo organite liikmete suhtes, kohaldada ka nende asendusliikmete suhtes.

(25 b)  Kuna BERECile on antud uued ülesanded ja liidu õigusaktidega võib talle tulevikus anda lisaülesandeid, peaks komisjon regulaarselt hindama BERECi ja BERECi Büroo tegevust ning institutsioonilise struktuuri efektiivsust muutuvas digitaalses keskkonnas. Kui sellise hindamise tulemus on, et institutsiooniline struktuur ei sobi ülesannete täitmiseks ja eelkõige selleks, et tagada elektroonilise side õigusraamistiku järjekindel rakendamine, peaks komisjon uurima kõiki struktuuri parandamise võimalusi, eelkõige struktuuri üheks asutuseks ümberkujundamise teostatavust, finantsmõju ja võimalikke eeliseid.

(26)  Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt tagada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindel rakendamine kindlaksmääratud ulatuses, eelkõige seoses piiriüleste aspektidega ning siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate tõhusate siseturu menetluste kaudu, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, küll aga saab neid meetmete ulatuse ja toime tõttu paremini saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(27)  Käesoleva määruse eesmärk on muuta ja täiustada ▌määruse (EÜ) nr 1211/2009 sätteid. Kuna tehtavad muudatused on laadilt olulised, tuleks see õigusakt selguse huvides asendada ja seega kehtetuks tunnistada. Viiteid kehtetuks tunnistatud määrusele tuleks käsitada viidetena käesolevale määrusele,

(28)  BERECi Büroo on määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel juriidilise isiku staatusega ühenduse asutusena asutatud büroo õigusjärglane seoses omandiõiguse, lepingute, õiguslike kohustuste, töölepingute, finants- ja muude kohustustega. BERECi ja BERECi Büroo töö järjepidevuse tagamiseks on vajalik, et nende esindajad, st tegevjuht ning reguleerivate asutuste nõukogu ja juhtkomitee esimees ja aseesimehed oleksid ametis kogu oma ametiaja,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK BERECi JA BERECi BÜROO ASUTAMINE

Artikkel 1

BERECi asutamine

1.  Käesolevaga asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (edaspidi „BEREC“). BEREC on liidu asutus. BEREC on juriidiline isik.

1 a.  BERECil on igas liikmesriigis kõige laialdasem teo- ja õigusvõime, mis liikmesriigi õigusega juriidilistele isikutele antakse. Eelkõige võib BEREC olla kohtus menetlusosaliseks.

1 b.  BERECit esindab reguleerivate asutuste nõukogu esimees.

1 c.  BEREC on ainuvastutav talle määratud ülesannete ja antud volituste täitmise eest.

Artikkel 1 a

BERECi Büroo asutamine

1.  Käesolevaga asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Tugiamet (edaspidi „BERECi Büroo“). BERECi Büroo on liidu asutus. BERECi Büroo on juriidiline isik.

2.  BERECi Bürool on igas liikmesriigis kõige laialdasem teo- ja õigusvõime, mis liikmesriigi õigusega juriidilistele isikutele antakse. Eelkõige võib BERECi Büroo omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla kohtus menetlusosaliseks.

3.  BERECi Bürood esindab direktor.

4.  BERECi Büroo on ainuvastutav talle määratud ülesannete ja antud volituste täitmise eest.

5.  BERECi Büroo asukoht on Lätis Riias.

I A PEATÜKK

EESMÄRGID

Artikkel 1 b

Eesmärgid

1.  BEREC tegutseb järgmiste õigusaktide kohaldamisala piires: direktiiv [...] (elektroonilise side seadustik), direktiiv 2002/58/EÜ, määrus (EL) nr 531/2012, määrus (EL) 2015/2120 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 243/2012/EL (raadiospektripoliitika programm)[23] ning muud liidu õigusaktid, millega BERECile määratakse ülesandeid või antakse volitusi.

2.  Käesolevas määruses kasutatakse direktiivis [...] (elektroonilise side seadustik) sätestatud mõisteid.

3.  Esmase eesmärgina tagab BEREC järjekindla regulatiivse lähenemisviisi elektroonilise side reguleeriva raamistiku rakendamisele lõikes 2 osutatud kohaldamisalas ning aitab sellega kaasa siseturu arengule. BEREC aitab kaasa direktiivi [...] (elektroonilise side seadustik) artiklis 3 osutatud riikide reguleerivate ja teiste pädevate asutuste eesmärkide saavutamisele. BEREC aitab edendada ka võrgu neutraalsuse põhimõtet ja avatud internetti, ülikiire andmeside kättesaadavust, sellesse investeerimist ja selle kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu kodanike huve.

4.  BEREC täidab oma ülesandeid sõltumatult, erapooletult, ilma põhjendamatu viivituseta ja tagades otsustusprotsessi läbipaistvuse.

5.  BEREC tugineb riikide reguleerivate asutuste käsutuses olevale oskusteabele.

6. Iga liikmesriik tagab, et tema reguleerivatel asutustel oleks täiemahuliseks BERECi töös osalemiseks vajalikud rahalised vahendid ja personal.

I b PEATÜKK

BERECi ÜLESANDED JA STRUKTUUR

Artikkel 2

Ülesanded

1.  BERECi ülesanded hõlmavad järgmist:

-a)   ametile liidu õigusaktidega, eelkõige direktiiviga [...] (elektroonilise side seadustik), määrusega (EL) nr 531/2012 ja määrusega (EL) 2015/2120 pandud ülesannete täitmine;

a)  riikide reguleerivate asutuste, komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu abistamine ja nõustamine, sealhulgas aruannete, arvamuste ja soovituste abil, ning riikide reguleerivate asutustega ja komisjoniga koostöö tegemine taotluse korral või omal algatusel kõigis tema pädevusse kuuluvates elektroonilise side küsimustes ▌;

b)  riikide reguleerivate asutuste, komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu ja abistamine taotluse korral suhetes, aruteludes ja suhtluses kolmandate isikutega ning riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni abistamine hea reguleerimistava levitamisel kolmandatele isikutele;

c)  riikide reguleerivatele asutustele soovituste andmine ja hea reguleerimistava levitamine, et ergutada elektroonilise side õigusraamistiku paremat ja järjekindlat rakendamist;

d)  omal algatusel või konkreetse riigi reguleeriva asutuse, Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni taotlusel suuniste esitamine, et tagada elektroonilise side õigusraamistiku järjekindel rakendamine ja riikide reguleerivate asutuste järjekindlad õiguslikud otsused, eelkõige suuniste esitamine õigusküsimustes, mis mõjutavad paljusid liikmesriike või millel on piiriülene seos;

e)  teabe andmine elektroonilise side sektori kohta – selles sektoris toimunud muudatusi käsitleva iga-aastase aruande avaldamine;

f)  turumuutuste jälgimine, reguleerimisuuenduste vajaduse hindamine ning riikide reguleerivate asutuste tegevuse kooskõlastamine, et võimaldada uute uuenduslike elektroonilise side teenuste väljatöötamist ning tagada lähenemine, eelkõige standardimise, numeratsiooni ja spektri eraldamise valdkonnas;

g)  riikide reguleerivate asutuste koostööks raamistiku tagamine ja riikide reguleerivate asutuste omavahelise koostöö ning riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni koostöö edendamine. BEREC võtab sellise koostöö tulemusi oma arvamuste, soovituste ja otsuste koostamisel kohaselt arvesse. Kui BEREC leiab, et selline koostöö nõuab siduvaid eeskirju, esitab ta komisjonile asjakohased soovitused;

h)  andmeinnovatsiooni algatuse käivitamine, et ajakohastada, koordineerida ja standardida andmete kogumist riikide reguleerivate asutuste poolt. Ilma et see piiraks intellektuaalomandi õigusi ja nõutavat konfidentsiaalsustaset, tehakse need andmed BERECi veebisaidil ja Euroopa andmeportaalis avatud, taaskasutataval ja masinloetaval kujul üldsusele kättesaadavaks;

i)  koostöö tarbijakaitse koostöövõrgustikuga ning Euroopa Liidu ja riikide asjaomaste pädevate asutustega, sealhulgas Euroopa Andmekaitseinspektori ja riikide andmekaitseasutustega küsimustes, mis on seotud elektroonilise side teenuste osutamisega, mis võivad mõjutada tarbijate huve mitmes liikmesriigis;

j)  taotluse korral või omal algatusel Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni nõustamine seoses kõigi digitaalse siseturu üldise dünaamikaga seotud teemade asjaomase regulatiivse mõjuga;

k)  komisjoni abistamine nõuandva organina elektroonilise side valdkonna õigusaktide ettevalmistamisel ja vastuvõtmisel;

2 a.   BERECi ülesanded avaldatakse veebisaidil ja neid ajakohastatakse, kui BERECile määratakse uusi ülesandeid.

3.  Ilma et see piiraks asjaomase liidu õiguse järgimist, peavad riikide reguleerivad asutused ja komisjon järgima BERECi siduvaid otsuseid ning võtma täiel määral arvesse kõiki arvamusi, suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid, mille BEREC on vastu võtnud, et tagada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindel rakendamine sellises ulatuses, millele on osutatud artikli 1 b lõikes 1. Asjaomane riigi reguleeriv asutus võtab konkreetses küsimuses õiguslikku otsust tehes maksimaalselt arvesse suuniseid, mille BEREC on vastu võtnud vastavalt käesoleva artikli lõike 1 punktile d, ja suunistest kõrvalekaldumise korral esitab kõrvalekaldumise põhjused. Kui riigi reguleeriv asutus erandjuhtudel suunistest kõrvale kaldub, esitab ta oma õigusliku otsuse koos nõuetekohaste põhjendustega, miks suunistest kõrvale kalduti, viivituseta BERECi hindamiseks.

4.  Niivõrd, kui see on vajalik käesolevas määruses sätestatud eesmärkide ja BERECi ülesannete täitmiseks, teeb BEREC koostööd pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega ▌.

4 a.  BEREC konsulteerib vajaduse korral huvitatud isikutega ja annab neile võimaluse esitada märkusi mõistliku ajavahemiku jooksul, mis sõltub teema keerukusest ja ei ole lühem kui 30 päeva. BEREC teeb sellist avalike konsultatsioonide tulemused üldsusele kättesaadavaks, ilma et see piiraks artikli 28 kohaldamist. Sellised konsultatsioonid toimuvad otsustusprotsessis võimalikult varakult.

II PEATÜKK

BERECi STRUKTUUR

Artikkel 2 a

BERECi struktuur

BEREC koosneb

a)  reguleerivate asutuste nõukogust,

b)  ekspertide töörühmadest (edaspidi „töörühmad“),

c)  apellatsiooninõukogust.

1. JAGU

REGULEERIVATE ASUTUSTE NÕUKOGU

Artikkel 2 b

Reguleerivate asutuste nõukogu koosseis

1.  Reguleerivate asutuste nõukogusse kuulub üks liige igast liikmesriigist.

See liige on liikmesriigi reguleeriva asutuse juht või muu kõrgetasemeline esindaja, kelle peamiseks kohuseks on jälgida elektroonilise side võrkude ja teenuste turu igapäevast toimimist.

Liikmesriikides, kus direktiivi [...] (elektroonilise side seadustik) kohaselt on vastutav rohkem kui üks riigi reguleeriv asutus, lepivad need asutused kokku, kes on nende ühine esindaja, ning tagavad vajaliku asutustevahelise kooskõlastamise.

2.  Reguleerivate asutuste nõukogu liikmed tegutsevad objektiivselt liidu huvides ja turu killustatuse vähendamise suunas, eesmärgiga luua telekommunikatsioonisektori ühtne turg.

3.  Iga riigi reguleeriv asutus nimetab asendusliikme, kes esindab nende liiget tema äraolekul ja on selle riigi reguleeriva asutuse juht, kollegiaalse kogu liige või töötaja.

4.  Komisjon osaleb reguleerivate asutuste nõukogu koosolekutel vaatlejana ja on esindatud asjakohaselt kõrgel tasemel.

5.  Reguleerivate asutuste nõukogu liikmete nimekiri koos nende huvide deklaratsioonidega avalikustatakse.

6.  Reguleerivate asutuste nõukogu võib kutsuda oma koosolekutele juhtumipõhiselt vaatlejatena isikuid, kelle seisukoht võib olla huvipakkuv.

Artikkel 2 c

Sõltumatus

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu liikmed tegutsevad neile pandud ülesandeid sõltumatult ja objektiivselt liidu kui terviku huvides, sõltumata riiklikest või isiklikest huvidest.

2.  Ilma et see piiraks komisjoni või riikide reguleerivate asutuste volitusi, ei taotle ega võta reguleerivate asutuste nõukogu liikmed vastu juhiseid liidu institutsioonidelt või asutustelt, ühegi liikmesriigi valitsuselt ega muudelt avaliku või erasektori asutustelt.

Reguleerivate asutuste nõukogu liikmed täidavad neile pandud ülesandeid vabana lubamatust poliitilisest mõjust ja ärihuvide sekkumisest, mis võiks mõjutada nende isiklikku sõltumatust.

Artikkel 2 d

Reguleerivate asutuste nõukogu esimees ja aseesimees

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu nimetab oma liikmete hulgast esimehe ja kuni neli aseesimeest kooskõlas BERECi töökorraga. Aseesimehed asendavad automaatselt esimeest, kui viimane ei saa oma ülesandeid täita. Esimehe ametiaeg on neli aastat. Et tagada BERECi töö järjepidevus, toimib tulevane esimees enne oma ametiaja algust vähemalt kuus kuud aseesimehena ning võimaluse korral oma esimehe-ametiaja lõpus vähemalt kuus kuud aseesimehena.

2.  Ilma et see piiraks reguleerivate asutuste nõukogu rolli seoses esimehe ülesannetega, ei taotle esimees ega võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt või riigi reguleerivalt asutuselt, komisjonilt ega mis tahes muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult rühmalt.

Artikkel 2 e

Reguleerivate asutuste nõukogu koosolekud ja hääletuskord

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu koosolekud kutsub kokku selle esimees ja need toimuvad vähemalt neli korda aastas korralise koosolekuna. Erakorralised koosolekud kutsutakse samuti kokku esimehe algatusel või vähemalt ühe kolmandiku nõukogu liikmete taotlusel. Koosoleku päevakorra koostab esimees ja see avalikustatakse.

2.  Reguleerivate asutuste nõukogu võtab otsused vastu oma liikmete lihthäälteenamusega, kui käesolevas määruses või muus liidu õigusaktis ei ole teisiti sätestatud. Igal liikmel või asendusliikmel on üks hääl. Reguleerivate asutuste nõukogu otsused avalikustatakse ja riigi reguleeriva asutuse taotlusel tuuakse neis ära riigi reguleeriva asutuse reservatsioonid.

3.  Reguleerivate asutuste nõukogu võtab oma liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega vastu oma töökorra ja avalikustab selle. Töökorras sätestatakse üksikasjalik hääletamise kord, sealhulgas tingimused, mille alusel üks liige võib teist esindada, kvoorumeid käsitlevad normid ja koosolekutest teatamise tähtajad. Lisaks tagatakse töökorraga, et reguleerivate asutuste nõukogu liikmetele esitatakse enne iga koosolekut täielikud päevakorrad ja ettepanekute eelnõud, et neil oleks võimalik enne hääletust muudatusettepanekuid esitada. Töökorras võib muu hulgas sätestada kiireloomulise hääletamise korra ja muud reguleerivate asutuste nõukogu toimimise praktilised üksikasjad.

Artikkel 2 f

Reguleerivate asutuste nõukogu ülesanded

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu täidab BERECi ülesandeid, mis on sätestatud artiklis 2, ja võtab vastu kõik BERECi töökorraldust käsitlevad otsused. Sealjuures tugineb haldusnõukogu ka töörühmade tehtud tööle.

2.  Reguleerivate asutuste nõukogu võtab BERECi nimel vastavalt artiklile 27 vastu erisätted BERECi valduses olevatele dokumentidele juurdepääsu õiguse kohta.

3.  Reguleerivate asutuste nõukogu annab BERECi Büroole suuniseid BERECile professionaalse ja haldusalase abi andmise kohta.

4.  Pärast artikli 2 lõike 4 a kohast konsulteerimist huvitatud pooltega võtab reguleerivate asutuste nõukogu enne tööprogrammile eelneva aasta lõppu vastu BERECi iga-aastase tööprogrammi. Reguleerivate asutuste nõukogu edastab iga-aastase tööprogrammi Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile niipea, kui see on vastu võetud.

5.  Reguleerivate asutuste nõukogu kinnitab BERECi tegevuse aastaaruande ja esitab selle iga aasta 15. juuniks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

6.  Euroopa Parlament võib kutsuda reguleerivate asutuste nõukogu esimehe või aseesimehe, austades täielikult tema sõltumatust, esinema pädeva parlamendikomisjoni ees BERECi tegevusega seotud küsimustes ja vastama Euroopa Parlamendi liikmete küsimustele.

2. JAGU

TÖÖRÜHMAD

Artikkel 2 g

Töörühmade töökord

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu moodustada vajalikud töörühmad, kui see on põhjendatud ja eelkõige kui see on vajalik BERECi iga-aastase tööprogrammi rakendamiseks.

2.   Töörühmade liikmed nimetavad riikide reguleerivad asutused. Komisjoni esindajad osalevad töörühmade töös vaatlejatena.

Reguleerivate asutuste nõukogu võib vajaduse korral juhtumipõhiselt kutsuda töörühmades osalema üksikuid asjaomase valdkonna tunnustatud eksperte.

3.  Reguleerivate asutuste nõukogu nimetab iga töörühma kaks kaasesimeest eri riikide reguleerivatest asutustest, kui erakorralised ja ajutised asjaolud ei nõua teisiti.

4.  Reguleerivate asutuste nõukogu võtab vastu töökorra, millega nähakse ette töörühmade toimimise praktiline kord.

3. JAGU

APELLATSIOONINÕUKOGU

Artikkel 2 h

Apellatsiooninõukogu moodustamine ja koosseis

1.  Moodustatakse apellatsiooninõukogu

2.  Apellatsiooninõukogu koosneb esimehest ja kahest liikmest. Igal apellatsiooninõukogu liikmel on asendusliige. Asendusliige esindab täisliiget selle puudumise korral.

3.  Reguleerivate asutuste nõukogu nimetab apellatsiooninõukogu esimehe ja teised liikmed ning nende asendusliikmed kvalifitseeritud kandidaatide nimekirjadest, mille esitavad riikide reguleerivad asutused, komisjon ja BERECi Büroo direktor.

4.  Kui apellatsiooninõukogu seda menetletava kaebuse puhul vajalikuks peab, võib ta reguleerivate asutuste nõukogu taotluse korral nimetada asjaomase juhtumi menetlemiseks lõikes 3 osutatud nimekirjadest veel kaks liiget ja nende asendusliikmed.

5.  Reguleerivate asutuste nõukogu ettepanekul kehtestab apellatsiooninõukogu oma töökorra. Töökorras määratakse üksikasjalikult kindlaks apellatsiooninõukogu struktuur ja töökord ning nõukogule esitatavate kaebuste menetlemise kord.

Apellatsiooninõukogu liikmed

1.  Apellatsiooninõukogu liikmete ja asendusliikmete ametiaeg on neli aastat. Reguleerivate asutuste nõukogu võib nende ametiaega pikendada uute nelja-aastaste ajavahemike kaupa.

2.  Apellatsiooninõukogu liikmed on sõltumatud ega täida BERECis või BERECi Büroos muid ülesandeid. Otsuste vastuvõtmisel ei või nad taotleda ega vastu võtta juhiseid üheltki valitsuselt ega muult asutuselt.

3.  Apellatsiooninõukogu liikmeid ei kõrvaldata nende ametiaja jooksul ametist ega kvalifitseeritud kandidaatide nimekirjast, välja arvatud juhul, kui selleks on tõsised põhjused ja kui reguleerivate asutuste nõukogu võtab vastu sellekohase otsuse.

Artikkel 2 j

Väljaarvamine ja taandamine

1.   Apellatsiooninõukogu liikmed ei osale kaebemenetluses, kui neil on menetlusega seotud isiklikud huvid või kui nad on olnud varem menetluse ühe osalise esindajad või kui nad on osalenud edasikaevatud otsuse vastuvõtmises.

2.   Kui apellatsiooninõukogu liige leiab ühel lõikes 1 loetletud põhjusel või mis tahes muul põhjusel, et ta ei peaks osalema kaebuse menetlemises, teatab ta sellest apellatsiooninõukogule.

3.   Kaebemenetluse osaline võib taotleda apellatsiooninõukogu liikme taandamist kõikidel lõikes 1 osutatud põhjustel või juhul, kui liiget kahtlustatakse erapoolikuses. Sellist taandamistaotlust ei võeta vastu, kui kaebemenetluse osaline on juba alustanud menetlust, olles teadlik taandamistaotluse põhjusest, või kui taandamistaotluse aluseks on apellatsiooninõukogu liikme kodakondsus.

4.   Apellatsiooninõukogu teeb otsuse lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel võetavate meetmete kohta ilma asjaomase liikme osavõtuta. Selle otsuse tegemisel asendab asjaomast liiget apellatsiooninõukogus tema asendusliige. Kui asendusliige leiab end olevat samas olukorras, määrab esimees asendusliikme olemasolevate asendusliikmete seast.

Artikkel 2 k

Otsused, mille peale võib kaebuse esitada

1.   Apellatsiooninõukogule võib esitada kaebuse siduvate otsuste peale, mille BEREC on teinud vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile -a.

Iga füüsiline või juriidiline isik, sealhulgas riigi reguleeriv asutus, võib esitada kaebuse temale adresseeritud ja esimeses lõigus osutatud otsuse peale või sellise otsuse peale, mis teda vormiliselt teisele isikule adresseeritud otsusena siiski otseselt ja isiklikult puudutab.

2.   Kaebus, kaasa arvatud selle kirjalik põhjendus, tuleb esitada BERECile kahe kuu jooksul alates otsuse teatavaks tegemisest asjaomasele isikule või, kui seda ei ole tehtud, kahe kuu jooksul pärast päeva, mil BEREC oma otsuse avaldas. Apellatsiooninõukogu teeb kaebuse kohta otsuse nelja kuu jooksul pärast kaebuse esitamist.

3.   Lõike 1 kohaselt esitatud kaebus ei peata otsuse täitmist. Apellatsiooninõukogu võib aga peatada selle otsuse täitmise, mille peale kaebus esitati.

III PEATÜKK

BERECi BÜROO ÜLESANDED JA STRUKTUUR

1. JAGU

BERECi BÜROO ÜLESANDED

Artikkel 2 l

BERECi Bürool on eelkõige järgmised ülesanded:

a)   osutada BERECile professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid;

b)   koguda riikide reguleerivatelt asutustelt teavet ning seda vahetada ja edasi anda seoses ülesannetega, mis on BERECile määratud artikliga 2;

c)   punktis b osutatud teabe põhjal koostada regulaarseid esialgseid aruandeid Euroopa telekommunikatsioonituru arengu konkreetsete aspektide kohta, nagu rändlusteenuste ja võrdleva hindamise aruanded, mis esitatakse BERECile;

d)   levitada riikide reguleerivates asutustes head reguleerimistava vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile c;

e)   abistada töö ettevalmistamisel ning pakkuda muud haldusalast ja sisulist tuge, et tagada reguleerivate asutuste nõukogu ja töörühmade tõrgeteta toimimine;

f)   osaleda töörühmade tegevuses;

g)   abistada töö ettevalmistamisel ja pakkuda muud tuge, et tagada haldusnõukogu tõrgeteta toimimine;

h)   abistada BERECit avalike konsultatsioonide korraldamisel.

2. JAGU

BERECi BÜROO STRUKTUUR

Artikkel 3

BERECi Büroo haldus- ja juhtimisstruktuur

BERECi Büroo haldus- ja juhtumisstruktuuri kuuluvad:

a)   haldusnõukogu, kes täidab artiklis 5 sätestatud ülesandeid;

b)   direktor, kes täidab artiklis 9 sätestatud kohustusi;

▌.

3. JAGU

HALDUSNÕUKOGU

Artikkel 4

Haldusnõukogu koosseis

1.   Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik liige igast liikmesriigist ja üks komisjoni hääleõiguslik esindaja. ▌

See liikmesriiki esindav isik on liikmesriigis asuva reguleeriva asutuse juht või muu kõrgetasemeline esindaja, kelle peamiseks kohuseks on jälgida elektroonilise side võrkude ja teenuste turu igapäevast toimimist.

Liikmesriikides, kus direktiivi [...] (elektroonilise side seadustik) kohaselt vastutab rohkem kui üks riigi reguleeriv asutus, lepivad kõnealused asutused kokku, kes on nende ühine esindaja, ning tagavad vajaliku asutustevahelise kooskõlastamise.

2.   ▌Iga riigi reguleeriv asutus nimetab asendusliikme, kes esindab nende liiget tema äraolekul ja on selle riigi reguleeriva asutuse juht, kollegiaalse kogu liige või töötaja.

3 a.   Haldusnõukogu liikmete nimekiri koos nende huvide deklaratsioonidega avalikustatakse.

Artikkel 5

Haldusnõukogu ülesanded

1.   Haldusnõukogu:

a)   ▌võtab igal aastal hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega vastavalt artiklile 15 ja komisjoni seisukohta arvesse võttes vastu BERECi Büroo ühtse programmdokumendi;

b)  võtab hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega vastu BERECi Büroo aastaeelarve ja täidab muid BERECi Büroo eelarvega seotud ülesandeid kooskõlas III peatükiga;

c)   võtab kooskõlas artikliga 18 a vastu BERECi Büroo tegevuse konsolideeritud aastaaruande ja hindab seda;

d)   võtab kooskõlas artikliga 20 vastu BERECi Büroo suhtes kohaldatavad finantseeskirjad;

e)   võtab vastu pettustevastase strateegia, mis on proportsionaalne pettuste ohuga, ja võtab arvesse rakendatavate meetmete kulusid ja kasulikkust;

f)   tagab sise- ja välisauditi aruannetest ja hinnangutest, samuti Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlustest tulenevate järelduste ja soovituste suhtes asjakohaste järelmeetmete võtmise;

g)   võtab vastu artikli 31 kohaste huvikonfliktide ▌ärahoidmise ja ohjamise eeskirjad;

h)   võtab vajaduste analüüsi põhjal vastu artikli 27 a lõikes 2 osutatud teavitamis- ja levitamiskavad ja ajakohastab neid korrapäraselt;

i)   võtab vastu oma töökorra;

j)   kooskõlas lõikega 2 kasutab BERECi Büroo personali suhtes volitusi, mis on antud ametisse nimetavale asutusele ametnike personalieeskirjadega ning teenistuslepingute sõlmimise pädevust omavale asutusele muude teenistujate teenistustingimustega[24] („ametisse nimetava asutuse volitused“);

k)   võtab vastu rakenduseeskirjad, et jõustada vastavalt personalieeskirjade artiklile 110 ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused;

l) määrab kindlaks töökorralduse koostööks pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide pädevate asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega vastavalt artiklile 26;

m)   nimetab ametisse direktori ja vajaduse korral pikendab tema ametiaega või tagandab ta ametist kooskõlas artikliga 9 a;

n)   nimetab vastavalt ametnike personalieeskirjadele ja muude teenistujate teenistustingimustele ametisse peaarvepidaja, kes on oma ülesannete täitmisel täiesti sõltumatu. BERECi Büroo võib ametisse nimetada sama peaarvepidaja kui muu liidu organ. BERECi Büroo võib ka komisjoniga kokku leppida, et komisjoni peaarvepidaja tegutseb ühtlasi BERECi Büroo peaarvepidajana.

▌p)   teeb kõik otsused BERECi Büroo sisestruktuuride loomise ja vajaduse korral nende muutmise kohta, võttes arvesse BERECi Büroo tegevusega seonduvaid vajadusi ja lähtudes eelarve usaldusväärsest haldamisest.

2.   Haldusnõukogu võtab kooskõlas personalieeskirjade artikliga 110 vastu personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ja muude teenistujate teenistustingimuste artiklil 6 põhineva otsuse, millega delegeeritakse asjakohased ametisse nimetava asutuse volitused direktorile ja määratakse kindlaks tingimused, mille alusel võib volituste delegeerimise peatada. Direktoril on õigus need volitused edasi delegeerida.

Erandlike asjaolude korral võib haldusnõukogu teha otsuse direktorile delegeeritud ja tema poolt edasi delegeeritud ametisse nimetava asutuse volitused ajutiselt peatada ning täita kõnealuseid volitusi ise või delegeerida need ühele oma liikmetest või mis tahes töötajale peale direktori.

Artikkel 6

Haldusnõukogu esimees ja aseesimees

1.   Haldusnõukogu valib oma liikmesriike esindavate hääleõiguslike liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Esimees ja aseesimees valitakse haldusnõukogu hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.

2.   Aseesimees asendab esimeest automaatselt juhul, kui esimehel ei ole võimalik oma kohustusi täita.

3.   Esimehe ja aseesimeeste ametiaeg on kaks aastat ▌.

3 a.   Ilma et see piiraks haldusnõukogu rolli seoses esimehe tööülesannetega, ei taotle esimees ja aseesimees ega võta vastu juhiseid üheltki valitsustelt või riigi reguleerivalt asutuselt, komisjonilt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult üksuselt.

3 b.   Esimees esitab taotluse korral Euroopa Parlamendile aruande BERECi Büroo töötulemuste kohta.

Artikkel 7

Haldusnõukogu koosolekud

1.   Haldusnõukogu koosolekud kutsub kokku esimees.

2.   BERECi Büroo direktor osaleb aruteludes hääleõiguseta.

3.   Haldusnõukogul on aastas vähemalt kaks korralist koosolekut. Haldusnõukogu koosolek toimub esimehe algatusel, komisjoni taotlusel või vähemalt ühe kolmandiku liikmete taotlusel.

4.   Haldusnõukogu võib kutsuda oma koosolekutele vaatlejatena isikuid, kelle seisukoht võib olla huvipakkuv.

5.   Haldusnõukogu liikmed ja asendusliikmed võivad vastavalt haldusnõukogu töökorrale kasutada nõustajate või ekspertide abi.

6.   BERECi Büroo osutab haldusnõukogule sekretariaaditeenust.

Artikkel 8

Haldusnõukogu hääletuskord

1.   ▌Haldusnõukogu võtab otsused vastu hääleõiguslike liikmete häälteenamusega, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

2.   Igal hääleõiguslikul liikmel on üks hääl. Hääleõigusega liikme puudumise korral võib tema eest hääletada tema asendusliige.

3.   Esimees osaleb hääletamisel.

4.   Direktor ei osale hääletamisel.

5.   Haldusnõukogu kodukorraga kehtestatakse üksikasjalikum hääletuskord, eelkõige tingimused, mille korral üks liige võib tegutseda teise liikme nimel.

4. JAGU

DIREKTOR

Artikkel 9

Direktori ülesanded

1.   Direktor vastutab BERECi Büroo juhtimise eest. Direktor annab aru haldusnõukogule.

2.   Ilma et see piiraks ▌haldusnõukogu volitusi, on direktor oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning ta ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki liidu institutsioonilt, valitsustelt, riigi reguleerivalt asutuselt ega muult avalik-õiguslikult või eraõiguslikult üksuselt.

3.   Direktor annab Euroopa Parlamendile selle taotluse korral oma ülesannete täitmisest aru. Nõukogu võib kutsuda direktori oma ülesannete täitmisest aru andma.

▌5.   Direktor vastutab BERECi Büroo ülesannete täitmise eest, järgides haldusnõukogult saadud juhiseid. Eelkõige vastutab direktor järgmise eest:

a)   BERECi Büroo igapäevase juhtimise korraldamine;

b)   haldusnõukogu otsuste rakendamine;

c) ühtse programmdokumendi koostamine ja selle esitamine haldusnõukogule;

d)   ühtse programmdokumendi elluviimine ja haldusnõukogule selle elluviimist käsitleva aruande esitamine;

e)   BERECi Büroo iga-aastase konsolideeritud tegevusaruande koostamine ja selle esitamine haldusnõukogule hindamiseks ja vastuvõtmiseks;

f)   auditeerimise sise- ja välisaruannetest ja -hinnangutest ning Euroopa Pettustevastase Ameti juurdlustest tulenevate järelduste põhjal tegevuskava koostamine ning tegevuskava täitmist käsitlevate aruannete esitamine kord aastas komisjonile ja korrapäraselt haldusnõukogule;

g)   liidu finantshuvide kaitsmine, kohaldades selleks ennetusmeetmeid pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemiseks, tehes tulemuslikke kontrolle, nõudes eeskirjade eiramise avastamise korral tagasi valesti makstud summad ning kohaldades vajaduse korral tulemuslikke, proportsionaalseid ja hoiatavaid haldusmeetmeid, sealhulgas finantskaristusi;

h)   BERECi Büroo pettusevastase võitluse strateegia koostamine ja selle esitamine haldusnõukogule heakskiitmiseks;

i) BERECi Büroo suhtes kohaldatavate finantseeskirjade eelnõu koostamine;

j) BERECi Büroo tulude ja kulude eelarvestuse projekti koostamine ja BERECi Büroo eelarve täitmine.

5 a.   Direktorit abistab reguleerivate asutuste nõukogu esimeest ja haldusnõukogu esimeest nende vastavate organite koosolekute ettevalmistamisel. Direktor osaleb reguleerivate asutuste nõukogu ja haldusnõukogu töös hääleõiguseta.

5 b.   Direktor võtab haldusnõukogu järelevalve all vajalikud meetmed, võttes eelkõige vastu sisemised halduseeskirjad ja avaldades teatisi, et tagada käesoleva määruse kohaselt BERECi Büroo toimimine.

6.   Direktor otsustab ka selle üle, kas BERECi Büroo ülesannete tõhusaks ja tulemuslikuks täitmiseks on vaja paigutada ühte või mitmesse liikmesriiki töötaja või mitu töötajat. Kohaliku kontori asutamisotsuse tegemiseks on vaja ▌haldusnõukogu ja asjaomase liikmesriigi (asjaomaste liikmesriikide) eelnevat nõusolekut. Otsuses määratakse täpselt kindlaks kohaliku kontori tegevuse ulatus, et vältida tarbetuid kulusid ja BERECi haldusülesannete dubleerimist. Enne kui sellise otsuse võib teha, tuleb otsuse mõju personali ja eelarve eraldamise osas esitada artikli 15 lõikes 4 osutatud mitmeaastases tööprogrammis.

Artikkel 9 a

Direktori ametissenimetamine

1.   Direktori nimetab ametisse haldusnõukogu esimehe esitatud kandidaatide nimekirjast pärast avatud ja läbipaistvat valikumenetlust pädevuse ja juhtimisoskuse ning elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste alaste oskuste ja kogemuste põhjal.

2.   Direktoriga lepingu sõlmimisel on BERECi Büroo esindajaks haldusnõukogu esimees.

3.   Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi ametisse nimetamist esitab Euroopa Parlament tema sobivuse kohta mittesiduva arvamuse. Euroopa Parlamendi pädev komisjon võib sel eesmärgil kutsuda haldusnõukogu valitud kandidaadi esinema pädeva komisjoni ette ja vastama selle liikmete küsimustele.

4.   Direktori ametiaeg on neli aastat. Selle aja lõpus hindab esimees direktori tegevust, võttes arvesse BERECi ülesandeid ja probleeme. Hinnang esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Võttes arvesse lõikes 4 osutatud hinnangut, võib haldusnõukogu pikendada direktori ametiaega ühel korral kuni kuue aasta võrra.

6.   Haldusnõukogu teatab Euroopa Parlamendile oma kavatsusest pikendada direktori ametiaega. Ühe kuu jooksul enne kavandatavat pikendamist võib Euroopa Parlament esitada pikendamise kohta mittesiduva arvamuse. Selleks võidakse direktor kutsuda esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette ja vastama selle liikmete küsimustele.

7.   Direktor, kelle ametiaega on pikendatud, ei tohi pärast üldperioodi lõppu osaleda sama ametikoha järgmistes valikumenetlustes.

8.   Kui direktori ametiaega ei pikendata, jääb ta ametisse kuni uue direktori ametisse nimetamiseni.

9.   Direktori võib ametist tagandada üksnes otsusega, mille teeb haldusnõukogu ühe kolmandiku liikmete ettepaneku alusel.

10.   Direktori ametisse nimetamise, ametiaja pikendamise ja ametist tagandamise otsused teeb haldusnõukogu hääleõigusega liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.

III PEATÜKK

BERECi BÜROO EELARVE KOOSTAMINE JA STRUKTUUR

1. jagu

ÜHTNE PROGRAMMDOKUMENT

Artikkel 15

Iga- ja mitmeaastased programmid

1.   Direktor koostab igal vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artiklile 32 programmdokumendi kavandi, mis sisaldab mitmeaastaseid ja iga-aastaseid programme (edaspidi „ühtne programmdokument“), milles võetakse arvesse komisjoni kehtestatud suuniseid[25].

31. jaanuariks võtab haldusnõukogu vastu ühtse programmdokumendi kavandi ja edastab selle komisjonile, et see esitaks dokumendi kohta oma arvamuse. Ühtse programmdokumendi kavand edastatakse ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Haldusnõukogu võtab seejärel ühtse programmdokumendi vastu, võttes arvesse komisjoni arvamust. Ta edastab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile ühtse programmdokumendi ning selle võimalikud hiljem ajakohastatud versioonid.

Ühtne programmdokument jõustub pärast üldeelarve lõplikku kinnitamist ja vajaduse korral kohandatakse seda vastavalt eelarvele.

2.   Iga-aastane tööprogramm sisaldab üksikasjalikke eesmärke ja oodatavaid tulemusi, sealhulgas tulemusnäitajaid. Samuti sisaldab see rahastatavate meetmete kirjeldust koos igale meetmele eraldatavate rahaliste vahendite ja inimressurssidega vastavalt tegevuspõhise eelarvestamise ja juhtimise põhimõtetele. Iga-aastane tööprogramm on kooskõlas artikli 2 f lõikes 4 osutatud BERECi iga-aastase tööprogrammi ja lõikes 4 osutatud mitmeaastase tööprogrammiga. Iga-aastases tööprogrammis osutatakse selgelt ülesannetele, mis võrreldes eelmise eelarveaastaga on lisatud või tühistatud või mida on muudetud.

3.   ▌Haldusnõukogu muudab iga-aastast tööprogrammi pärast BERECi iga-aastase tööprogrammi vastuvõtmist ja kui BERECile antakse mõni uus ülesanne.

Kõik iga-aastase tööprogrammi olulised muudatused kinnitatakse sama korra kohaselt kui algne iga-aastane tööprogramm. Haldusnõukogu võib delegeerida direktorile õiguse teha aasta tööprogrammis vähetähtsaid muudatusi.

4.   Mitmeaastases tööprogrammis esitatakse üldine strateegiline programm, sealhulgas eesmärgid, oodatavad tulemused ja tulemusnäitajad. Selles esitatakse ka vahendite eraldamise programm, sealhulgas mitmeaastase eelarve ja personali jaoks.

Vahendite eraldamise programmi ajakohastatakse igal aastal. Strateegilist programmi ajakohastatakse, kui selle järele on vajadus ja eriti artiklis 38 osutatud hindamise tulemuse arvesse võtmiseks.

5.   Iga-aastases tööprogrammis ja/või mitmeaastases tööprogrammis esitatakse BERECi Büroo strateegia, mis käsitleb artiklis 26 osutatud suhteid pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega, ning strateegiaga seotud meetmed ja täpsustatakse strateegiaga seotud vahendid.

Artikkel 16

Eelarve koostamine

1.   Direktor koostab igal aastal BERECi Büroo järgmise eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestuse projekti, mis sisaldab ametikohtade loetelu, ning edastab selle haldusnõukogule.

3.   Direktor esitab BERECi Büroo tulude ja kulude eelarvestuse projekti komisjonile iga aasta 31. jaanuariks. BERECi Büroo tulude ja kulude eelarvestuse projektis esitatud teave on kooskõlas artikli 15 lõikes 1 osutatud ühtse programmdokumendi kavandis esitatud teabega.

4.   Komisjon edastab eelarvestuse projekti eelarvepädevatele institutsioonidele koos liidu üldeelarve projektiga.

5.   Eelarvestuse projekti alusel kannab komisjon liidu üldeelarve projekti arvestuslikud summad, mida ta peab ametikohtade loetelu jaoks vajalikuks, ja üldeelarvest makstava rahalise toetuse suuruse ning esitab need kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklitega 313 ja 314 eelarvepädevatele institutsioonidele.

6.   Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad BERECi Büroo toetuseks kasutatavad assigneeringud.

7.   Eelarvepädevad institutsioonid võtavad vastu BERECi Büroo ametikohtade loetelu.

8.   BERECi Büroo eelarve võtab vastu haldusnõukogu. See on lõplik pärast liidu üldeelarve vastuvõtmist. Vajaduse korral tehakse selles kohandused.

9.   Kõikide hoonetega seotud projektide suhtes, mis tõenäoliselt avaldavad BERECi Büroo eelarvele olulist mõju, kohaldatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 sätteid.

2. JAGU

EELARVE TÄITMINE, ESITUSVIIS JA KONTROLL

Artikkel 17

Eelarve struktuur

1.   Igaks eelarveaastaks, mis ühtib kalendriaastaga, koostatakse BERECi Büroo tulude ja kulude eelarvestus, mis esitatakse BERECi Büroo eelarves.

2.   BERECi büroo eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

3.   Ilma et see piiraks muid sissetulekuallikaid, koosnevad BERECi Büroo tulud järgmisest:

a)   liidu rahaline toetus,

b)   liikmesriikide või riikide reguleerivate asutuste võimalik vabatahtlik rahaline toetus;

c)   tasu, mida BERECi Büroo saab väljaannete ja muude teenuste osutamise eest;

d)   kolmandate riikide või BERECi Büroo töös osalevate kolmandate riikide elektroonilise side valdkonnas pädevate reguleerivate asutuste rahaline toetus, nagu on sätestatud artiklis 26.

4.   BERECi Büroo kulud hõlmavad personali töötasu, haldus- ja taristukulusid ning tegevuskulusid.

Artikkel 18

Eelarve täitmine

1.   BERECi Büroo eelarvet täidab tegevdirektor.

2.   Direktor edastab igal aastal eelarvepädevatele institutsioonidele kogu hindamismenetluse tulemuste seisukohast asjakohase teabe.

Artikkel 18 a

Iga-aastane konsolideeritud tegevusaruanne

1.   Direktor koostab igal aastal vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artiklile 47 BERECi Büroo konsolideeritud tegevusaruande, võttes arvesse komisjoni kehtestatud suuniseid[26]. Haldusnõukogu võtab iga-aastase konsolideeritud tegevusaruande vastu ja hindab seda ning edastab nii aruande kui ka selle hinnangu iga aasta 1. juuliks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale. Direktor tutvustab BERECi tegevuse konsolideeritud aastaaruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule avalikul istungil. Iga-aastane konsolideeritud tegevusaruanne avalikustatakse.

2.   Iga-aastane konsolideeritud tegevusaruanne sisaldab eelkõige teavet BERECi Büroo iga-aastase tööprogrammi rakendamise, eelarve- ja inimressursside, juhtimise ja sisekontrollisüsteemide, Euroopa Kontrollikoja märkuste, raamatupidamise aruande ning eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruande ning eelarvevahendite käsutaja kinnituse kohta, et ta on saanud piisava kindluse.

Artikkel 19

Raamatupidamisaruanded ja eelarve täitmisele heakskiidu andmine

1.   BERECi Büroo peaarvepidaja esitab esialgse raamatupidamisaruande komisjoni peaarvepidajale ja kontrollikojale järgmise eelarveaasta 1. märtsiks.

2.   BERECi Büroo esitab eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale järgmise eelarveaasta 31. märtsiks.

3.   Olles kätte saanud kontrollikoja märkused BERECi Büroo esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab BERECi Büroo peaarvepidaja omal vastutusel BERECi Büroo lõpliku raamatupidamisaruande. Direktor esitab lõpliku raamatupidamisaruande haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

4.   Haldusnõukogu esitab BERECi Büroo lõpliku raamatupidamisaruande kohta arvamuse.

5.   Direktor edastab hiljemalt igale lõppenud eelarveaastale järgneva aasta 1. juuliks lõpliku raamatupidamisaruande koos haldusnõukogu arvamusega Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale.

6.   BERECi Büroo avaldab lõpliku raamatupidamisaruande Euroopa Liidu Teatajas järgmise aasta 15. novembriks.

7.   Direktor saadab kontrollikojale vastuse tema tähelepanekute kohta 30. septembriks. Direktor saadab kõnealuse vastuse ka haldusnõukogule.

8.   Euroopa Parlamendi taotluse korral esitab direktor parlamendile finantsmääruse artikli 165 lõike 3[27] kohaselt kogu teabe, mis on vajalik, et asjaomase eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus sujuks tõrgeteta.

9.   Kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse teinud nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament enne aasta n + 2 15. maid heakskiidu direktori tegevusele aasta n eelarve täitmisel.

Artikkel 20

Finantseeskirjad

Haldusnõukogu võtab pärast komisjoniga konsulteerimist vastu BERECi Büroo suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. Need ei tohi lahkneda määrusest (EL) nr 1271/2013, välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt vajalik BERECi Büroo toimimiseks ja komisjon on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

IV PEATÜKK

PERSONAL

Artikkel 21

Üldsätted

BERECi Büroo töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi ning nende personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste jõustamiseks liidu institutsioonide kokkuleppel vastu võetud eeskirju.

Artikkel 22

Direktor

1.   Direktor võetakse tööle BERECi Büroo ajutise teenistujana vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punktile a.

Artikkel 23

Lähetatud riiklikud eksperdid ja muud töötajad

1.   BERECi Büroo võib kasutada lähetatud riiklikke eksperte ja muid töötajaid, kelle tööandja ta ei ole. Sellise personali suhtes ei kohaldata personalieeskirju ega muude teenistujate teenistustingimusi.

2.   Haldusnõukogu võtab vastu otsuse, milles sätestatakse eeskirjad riiklike ekspertide BERECi Büroosse lähetamise kohta.

V PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

Artikkel 25

Privileegid ja immuniteedid

BERECi Büroo ja tema töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli.

Artikkel 26

Koostöö liidu asutuste, kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega

1.   Niivõrd kui see on vajalik käesolevas määruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja BERECi ülesannete täitmiseks ning ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu institutsioonide pädevust, võib BEREC ja BERECi Büroo teha koostööd pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

2.   BERECi ja BERECi Büroo tegevuses võivad osaleda elektroonilise side valdkonnas pädevad kolmandate riikide reguleerivad asutused, kes on sõlminud sel eesmärgil liiduga lepingu.

Kõnealuste lepingute asjaomaste sätete alusel tuleb välja töötada kord, millega täpsustatakse eelkõige asjaomaste kolmandate riikide reguleerivate asutuste BERECi ja BERECi Büroo töös osalemise laad, ulatus ja viis, kaasa arvatud kolmandate riikide esindatus reguleerivate asutuste nõukogus, töörühmades ja haldusnõukogus, samuti sätted, mis käsitlevad BERECi Büroo algatustes osalemist, rahalist toetust ja töötajaid. Personaliküsimustes peab kõnealune kord olema igal juhul kooskõlas personalieeskirjadega.

3.   Haldusnõukogu võtab ühtse programmdokumendi osana vastu strateegia, mis käsitleb suhteid pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmade, kolmandate riikide pädevate asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega küsimustes, mis kuuluvad BERECi Büroo pädevusvaldkonda. ▌

Artikkel 27

Juurdepääs dokumentidele

1.   BERECi ja BERECi Büroo valduses olevate dokumentide suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1049/2001[28].

1 a.   Reguleerivate asutuste nõukogu ja haldusnõukogu võtavad ... [kuus kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva] vastu üksikasjalikud eeskirjad määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamise kohta.

2.   BERECis ja BERECi Büroos toimuva isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001[29].

2 a.   Reguleerivate asutuste nõukogu ja haldusnõukogu kehtestavad ... [kuus kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva] meetmed, mida BEREC ja BERECi Büroo võtavad määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaldamiseks, sealhulgas meetmed, mis käsitlevad BERECi Büroo andmekaitseametniku ametisse nimetamist. Meetmed kehtestatakse pärast konsulteerimist Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

Artikkel 27 a

Läbipaistvus ja teavitamine

1.   BEREC ja BERECi Büroo viivad oma tegevust läbi võimalikult läbipaistvalt. BEREC ja BERECi Büroo tagavad, et avalikkusele ja kõigile huvitatud isikutele antakse asjakohast, objektiivset, usaldusväärset ja hõlpsasti kättesaadavat teavet eelkõige nende ülesannete ja töö tulemuste kohta.

2.   BEREC, mida toetab BERECi Büroo, võib sooritada teavitustoiminguid omal algatusel ja oma pädevuse ulatuses. Teavitustoimingute jaoks vahendite eraldamine BERECi Büroo eelarve raames ei tohi kahjustada artiklis 2 osutatud BERECi ülesannete tulemuslikku täitmist. BERECi Büroo teavitustoimingud sooritatakse kooskõlas haldusnõukogus vastu võetud asjakohaste teavitus- ja levitamiskavadega.

Artikkel 28

Konfidentsiaalsus

1.   Ilma et see piiraks artikli 27 lõike 1 kohaldamist, ei avalda BEREC ja BERECi Büroo kolmandatele isikutele teavet, mida ta töötleb või saab ning mille puhul on esitatud põhjendatud taotlus teabe käsitlemiseks täielikult või osaliselt konfidentsiaalsena.

2.   Haldusnõukogu, reguleerivate asutuste nõukogu ja töörühmade liikmed ja vaatlejad või muud nende organite koosolekutel osalevad isikud, direktor, lähetatud riiklikud eksperdid ja muud töötajad, kes ei kuulu BERECi Büroo personali hulka, ▌järgivad Euroopa Liidu lepingu artikli 339 kohaseid konfidentsiaalsusnõudeid ka pärast oma ametikohustuste lõppemist.

3.   Reguleerivate asutuste nõukogu ja haldusnõukogu kehtestavad lõigetes 1 ja 2 osutatud konfidentsiaalsuseeskirjade rakendamise praktilise korra.

Artikkel 29

Salastatud teabe ja salastamata tundliku teabe kaitset käsitlevad julgeolekunormid

BEREC ja BERECi Büroo võtavad vastu oma julgeolekunormid, mis on samaväärsed komisjoni turvaeeskirjadega, mis käsitlevad Euroopa Liidu salastatud teabe ja salastamata tundliku teabe kaitset, muu hulgas sätteid sellise teabe vahetamise, töötlemise ja säilitamise kohta, nagu on sätestatud komisjoni otsustes (EL, Euratom) 2015/443[30] ja 2015/444[31]. BERECi Büroo võib samuti otsustada kohaldada komisjoni julgeolekunorme mutatis mutandis.

Artikkel 30

Teabevahetus

1.   BERECi või BERECi Büroo nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral esitavad komisjon ja riikide reguleerivad asutused BERECile või BERECi Büroole õigeaegselt ja täpselt kogu teabe, mis on vajalik nende ülesannete täitmiseks, eeldusel et asjaomane teave on neile seaduslikult kättesaadav ja teabetaotlus on kõnealuse ülesande laadi silmas pidades vajalik.

BEREC ja BERECi Büroo võivad ka taotleda, et riikide reguleerivad asutused esitaksid teavet korrapäraste ajavahemike järel ja kindlas vormis. Võimaluse korral kasutatakse kõnealuste teabenõuete puhul ühtseid aruandevorme.

2.   Komisjoni või riigi reguleeriva asutuse nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral esitavad BEREC ja BERECi Büroo komisjonile või riigi reguleerivale asutusele õigeaegselt ja täpselt teabe, mis on vajalik, et võimaldada neil täita oma ülesandeid, lähtudes lojaalse koostöö põhimõttest.

3.   Enne käesoleva artikli kohast teabe taotlemist ning selleks, et vältida topeltaruandlust, võtavad BEREC ja BERECi Büroo arvesse olemasoleva asjakohase teabe, mis on avalikult kättesaadav.

4.   Kui teave ei ole kättesaadav, kui riikide reguleerivad asutused ei ole seda teinud õigeaegselt kättesaadavaks või kui BERECi otsese taotluse esitamine oleks tulemuslikum ja vähem koormav, võib BEREC esitada nõuetekohaselt põhjendatud taotluse muudele asutustele või otse asjaomastele elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite pakkumisega tegelevatele ettevõtjatele.

BEREC teavitab käesoleva lõike kohastest taotlustest asjaomaseid riikide reguleerivaid asutusi.

BERECi taotluse korral abistab riigi reguleeriv asutus BERECit teabe kogumisel.

4 a.   BERECi Büroo loob ja haldab teabe- ja suhtlussüsteemi, millel on vähemalt järgmised ühtse kontaktpunkti funktsioonid:

a)   ühtne sisestusportaal, mille kaudu esitab liikmesriigi nõutud üldist luba vajav ettevõtja oma taotluse, mille BEREC edastab riikide reguleerivatele asutustele;

b)   ühtne teabevahetusplatvorm, mille kaudu tagatakse BERECile, komisjonile ja riikide reguleerivatele asutustele vajalik teave liidu elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjepidevaks rakendamiseks;

c)   varajase hoiatamise süsteem, mis on võimeline varajases järgus tuvastama vajadusi riikide reguleerivate asutuste tehtud otsuste vaheliseks koordineerimiseks.

Haldusnõukogu võtab vastu tehnilised ja funktsionaalsed kirjeldused ning kava selle süsteemi loomiseks. See töötatakse välja, ilma et see ei piiraks intellektuaalomandi õigusi ja nõutud konfidentsiaalsustaset.

Nimetatud teabe- ja suhtlussüsteem on töövalmis [kaksteist kuud pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva].

Artikkel 31

Huvide deklaratsioon

1.   Haldusnõukogu, reguleerivate asutuste nõukogu ja apellatsiooninõukogu liikmed, direktor, lähetatud riiklikud eksperdid ja muud töötajad, kes ei kuulu BERECi Büroo personali hulka, esitavad igal aastal deklaratsiooni, milles kinnitavad oma kohustusi ning seda, et neil puudub või on olemas otsene või kaudne huvi, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks.

Deklaratsioon peab olema täpne ja täielik, see esitatakse kirjalikult ja vajaduse korral seda ajakohastatakse. Reguleerivate asutuste nõukogu ja haldusnõukogu liikmete ning direktori huvide deklaratsioonid avalikustatakse.

2.   Haldusnõukogu, reguleerivate asutuste nõukogu ja töörühmade liikmed ja vaatlejad või muud nende organite koosolekul osalevad isikud, apellatsiooninõukogu liikmed, direktor, riikide lähetatud eksperdid ja muud töötajad, kes ei kuulu BERECi Büroo personali hulka, esitavad hiljemalt iga koosoleku alguses täpse ja täieliku deklaratsiooni oma huvide kohta, mida võib pidada päevakorraküsimusega seoses nende sõltumatust kahjustavaks ning nad ei võta osa selliste küsimuste arutamisest ja hääletusest.

3.   Reguleerivate asutuste nõukogu ja haldusnõukogu kehtestavad eeskirjad huvide konfliktide ärahoidmise ja lahendamise kohta ning eelkõige lõigetes 1 ja 2 osutatud sätetega seotud praktilist korda käsitlevad eeskirjad.

Artikkel 32

Pettuse tõkestamine

1.   Selleks et lihtsustada võitlust pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 883/2013[32] ühineb BERECi Büroo... [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] 25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sisejuurdluste kohta ja võtab vastu kõikide BERECi Büroo töötajate suhtes kohaldatavad asjakohased sätted, kasutades kõnealuse kokkuleppe lisas esitatud vormi.

2.   Euroopa Kontrollikojal on õigus auditeerida dokumentide põhjal ja kohapeal kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, kes on saanud BERECi Büroolt liidu vahendeid.

3.   OLAF võib määruses (EL, Euratom) nr 883/2013 ja nõukogu määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/96[33] sätestatud korra kohaselt teostada uurimisi, sealhulgas kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, et teha kindlaks, kas seoses BERECi Büroo rahastatud toetuse või lepinguga on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

4.   Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist, sisaldavad BERECi Büroo ning kolmandate riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahelised koostöölepingud ning BERECi Büroo lepingud, toetuslepingud ja -otsused sätteid, milles sõnaselgelt volitatakse Euroopa Kontrollikoda ja OLAFit teostama vastavalt oma pädevusele selliseid auditeid ja juurdlusi.

Artikkel 33

Vastutus

1.   BERECi Büroo lepinguline vastutus on reguleeritud asjaomase lepingu suhtes kohaldatava õigusega.

2.   Otsuste tegemine vastavalt BERECi Büroo sõlmitud lepingus sisalduvale vahekohtuklauslile kuulub Euroopa Liidu Kohtu pädevusse.

3.   Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab BERECi Büroo liikmesriikide õiguse ühiste üldpõhimõtete kohaselt mis tahes kahju, mida ameti talitused või personal on tekitanud oma kohustuste täitmisel.

4.   Lõikes 3 osutatud kahju hüvitamisega seotud vaidlusküsimuste lahendamine kuulub Euroopa Liidu Kohtu pädevusse.

5.   Töötajate isiklik vastutus BERECi Büroo ees on reguleeritud nende suhtes kohaldatavate personalieeskirjade või teenistustingimustega.

Artikkel 34

Haldusuurimine

BERECi ja BERECi Büroo tegevust uurib Euroopa Ombudsman vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 228.

Artikkel 35

Kasutatavad keeled

1.   BERECi Büroo suhtes kohaldatakse määrust nr 1/58[34].

2.   BERECi Büroo tööks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus.

VI PEATÜKK

▌LÕPPSÄTTED

Artikkel 37

BERECi Büroo peakorterileping ja tegutsemistingimused

1. Vajalikud kokkulepped, milles käsitletakse BERECi Büroole asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid ning vastuvõtvas liikmesriigis direktori, haldusnõukogu liikmete, BERECi Büroo töötajate ja nende perekonnaliikmete suhtes kohaldatavaid erieeskirju, sätestatakse BERECi Büroo ja vastuvõtva liikmesriigi vahelises peakorterilepingus ▌.

2. Vastuvõttev liikmesriik tagab BERECi Büroo sujuvaks ja tõhusaks tegutsemiseks vajalikud tingimused, sealhulgas mitmekeelse ja Euroopale orienteeritud koolihariduse ning asjakohase transpordiühenduse.

Artikkel 38

Hindamine

1.   Komisjon koostab ...[viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva] ja seejärel iga viie aasta järel ▌hinnangu BERECi ja BERECi Büroo tegevuse tulemusel saadud kogemuste kohta. Komisjoni suuniste kohaselt tuleks hinnata BERECi Büroo tulemuslikkust seoses tema eesmärkide, volituste, ülesannete ja asukohaga (asukohtadega). Hinnangu eesmärk on eelkõige välja selgitada BERECi ja BERECi Büroo institutsiooniline ja organisatsiooniline struktuur ning nende suutlikkus täita kõiki ülesandeid, ja eelkõige tagada elektroonilise side alase õigusraamistiku järjepidev kohaldamine, võimalik vajadus muuta BERECi ja BERECi Büroo struktuuri või volitusi ja selliste võimalike muudatuste finantsmõju.

2.   Kui komisjon leiab, et BERECi ja BERECi Büroo töö jätkamine ei ole talle seatud eesmärkide, volituste ja ülesannete seisukohast enam põhjendatud, võib komisjon teha ettepaneku käesolevat määrust vastavalt muuta või see kehtetuks tunnistada.

3.   Komisjon esitab hindamistulemused Euroopa Parlamendile, nõukogule ja haldusnõukogule. Hindamistulemused avalikustatakse.

Artikkel 39

Üleminekusätted

1.    ▌BERECi Büroo on määrusega ▌(EÜ) nr 1211/2009 asutatud büroo ▌õiglusjärglane seoses omandiõiguse, lepingute, õiguslike kohustuste, töölepingute, finants- ja muude kohustustega.

Eelkõige ei mõjuta käesolev määrus büroo personali õigusi ja kohustusi, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1211/2009. Personali töölepinguid võib pikendada käesoleva määruse alusel kooskõlas personalieeskirjade ja teenistustingimustega ning BERECi Büroo eelarvepiirangutega.

▌3.   Määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel ametisse nimetatud haldusdirektori tööleping lõpetatakse tema ametiaja lõpus ▌. Haldusnõukogu võib ta nimetada direktoriks kuni neljaks aastaks. Artikli 9 a lõikeid 4, 5 ja 6 kohaldatakse mutatis mutandis.

4.   Artiklis 4 osutatud haldusnõukogu moodustatakse kuni uute esindajate ametisse nimetamiseni määruse (EÜ) nr 1211/2009 artiklis 7 osutatud juhtkomitee liikmetest.

4 a.   Artiklis 2 d osutatud reguleerivate asutuste nõukogu esimees ja aseesimehed, kes on nimetatud ametisse määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel, jäävad ametisse oma üheaastase ametiaja ülejäänud ajaks. Esimehe ja aseesimeeste ametisse nimetamisi, mille reguleerivate asutuste nõukogu on teinud enne ... [käesoleva määruse jõustumise kuupäev], võetakse arvesse.

5. Määruse (EÜ) nr 1211/2009 artikli 11 alusel heaks kiidetud eelarve täitmise menetlus toimub kooskõlas määruses (EÜ) nr 1211/2009 kehtestatud reeglitega.

Artikkel 40

Kehtetuks tunnistamine

Määrus (EÜ) nr 1211/2009 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid määrusele (EÜ) nr 1211/2009 ▌tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ▌.

Artikkel 41

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates […].

Artikleid 2 h–2 k kohaldatakse alates ... [kuus kuud pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel        Nõukogu nimel

president            eesistuja

 • [1]  ELT C 125, 21.4.2017, lk 65.
 • [2]  ELT C ...
 • [3] * Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.
 • [4]    ELT C 125, 21.4.2017, lk 65.
 • [5]    ELT C […].
 • [6]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu […] direktiiv […], millega luuakse Euroopa elektroonilise side seadustik (ELT L […]).
 • [7]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT L 201, 31.7.2002, lk 37).
 • [8]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuni 2012. aasta määrus (EL) nr 531/2012, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (ELT L 172, 30.6.2012, lk 10).
 • [9]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2120, millega nähakse ette avatud internetiühendust käsitlevad meetmed ning millega muudetakse direktiivi 2002/22/EÜ universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (ELT L 310, 26.11.2015, lk 1).
 • [10]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2017. aasta määrus (EL) 2017/920, millega muudetakse määruse (EL) nr 531/2012 rändluse hulgiturge reguleerivaid sätteid (ELT L 147, 9.6.2017, lk 1).
 • [11]   Komisjoni 29. juuli 2002. aasta otsus 2002/627/EÜ, millega luuakse elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste Euroopa reguleerivate organite töörühm (EÜT L 200, 30.7.2002, lk 38).
 • [12]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1211/2009, millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo (ELT L 337, 18.12.2009, lk 1).
 • [13]   Komisjoni 29. juuli 2002. aasta otsus 2002/627/EÜ, millega luuakse elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste Euroopa reguleerivate organite töörühm (EÜT L 200, 30.7.2002, lk 38).
 • [14]   Liikmesriikide valitsuste esindajate ühisel kokkuleppel 31. mail 2010. aastal tehtud otsus elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti (BEREC) büroo asukoha kohta (2010/349/EL) (ELT L156, 23.6.2010, lk 12).
 • [15]   COM(2015) 192 final.
 • [16]   Otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 198, 27.7.2002, lk 49).
 • [17]   Asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1) alusel.
 • [18]   Direktiiv [...].
 • [19]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41).
 • [20]    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (tarbijakaitsealase koostöö määrus) (ELT L 364, 9.12.2004, lk 1).
 • [21]   Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).
 • [22]   2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1).
 • [23]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta otsus nr 243/2012/EL, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm (ELT L 81, 21.3.2012, lk 7).
 • [24]   Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT 56, 4.3.1968, lk 1).
 • [25]   Detsentraliseeritud asutuste programmitöö suuniseid ja detsentraliseeritud asutuste konsolideeritud tegevusaruannete vormi käsitlev komisjoni teatis (C(2014) 9641).
 • [26]   Detsentraliseeritud asutuste programmitöö suuniseid ja detsentraliseeritud asutuste konsolideeritud tegevusaruannete vormi käsitlev komisjoni teatis (C(2014) 9641).
 • [27]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).
 • [28]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).
 • [29]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).
 • [30]    Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/443 komisjoni julgeoleku kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 41).
 • [31]    Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).
 • [32]   Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).
 • [33]   Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).
 • [34]   Nõukogu määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (EÜT 17, 6.10.1958, lk 385).

SELETUSKIRI

Praegune olukord

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC) ja büroo asutati määrusega (EÜ) nr 1211/2009, mis oli osa telekommunikatsioonipaketist.

BEREC ei ole ELi amet. See koosneb reguleerivate asutuste nõukogust, kuhu kuuluvad esindajad kõikides liikmesriikides loodud riikide reguleerivatest asutustest. Seepärast on BEREC hästi kursis 28 riigi telekommunikatsioonituru tegeliku olukorraga ja oskab anda asjakohast eksperdiabi. BERECi eesmärk on tagada elektroonilise side alase õigusraamistiku järjepidev kohaldamine, mida tehakse näiteks heade tavade levitamise ning suuniste ja arvamuste koostamise abil. BEREC annab nõu riikide reguleerivatele asutustele ja ELi institutsioonidele ning täidab talle õigusraamistikuga pandud muid ülesandeid.

BERECi Büroo on Riias asuv ELi detsentraliseeritud asutus. Büroo peamine ülesanne on osutada BERECile professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid.

Komisjoni ettepanek

Komisjoni ettepaneku peamine eesmärk on teha BERECist ja BERECi Büroost üks ELi amet. Reguleerivate asutuste nõukogust saaks asutuse haldusnõukogu ja büroo haldusdirektorist saaks tegevdirektor.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on tagada BERECile asjakohane ja tõhus juhtimisstruktuur, volitused ja vahendid, mida tal on vaja õigusraamistiku järjepidevaks rakendamiseks. Ettepaneku teine eesmärk on viia BERECi struktuur ja juhtimine, tegevus, programmitöö ja vastutus kooskõlla Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldusega detsentraliseeritud asutuste kohta (nn ühine lähenemisviis).

Institutsioonilise tasakaalu säilitamine

Raportöör on seisukohal, et hoiduda tuleks institutsioonide muutmisest, kui see ei ole just hädavajalik. Raportööri arvates toimib BERECi praegune struktuur hästi ja võimaldab kasutada liikmesriikide oskusteavet ELi tasandil. Seda tänu asjaolule, et reguleerivate asutuste nõukogu liikmed on vahetult kursis telekommunikatsiooni õigusliku korraldusega oma koduriigis ja toovad oma kogemused BERECi, mis tekitab väga head sünergiat.

Seepärast on raporti projekti peamine eesmärk säilitada reguleerivate asutuste nõukogu sõltumatu organisatsioonina selle asemel, et muuta see täieõiguslikuks ELi ametiks. BEREC tuleks hoida eemal komisjoni mõjusfäärist, et mitte rikkuda praegust institutsioonilist tasakaalu.

Raportöör soovitab ühtlasi erinevalt komisjoni ettepanekust säilitada Euroopa Parlamendi rolli BERECi Büroo direktori ametisse nimetamisel.

Paindlikkus ja tuleviku kindlustamine

Komisjoni BERECi määrus on teataval määral otseselt seotud teise ettepanekuga, mis käsitleb elektroonilise side seadustikku. Mõlemat õigusakti tuleks menetleda samal ajal. Raportöör on siiski seisukohal, et nii varajases järgus oleks vaja ühtlustamist vähendada. See puudutab eriti BERECi uusi ülesandeid, mis talle eelnimetatud seadustikuga antakse. Lisaks püütakse raportiga tagada, et määrust ei tarvitseks muuta iga kord, kui ELi õigusakte muudetakse eesmärgiga anda BERECile uusi ülesandeid. BERECi ülesannete pikk loetelu tehakse lühemaks ja üldisemaks.

Juhtimisstruktuuri tõhusus

Raporti projektis on muudatusettepanekuid, millega püütakse kindlustada praegust struktuuri ELi õigusaktidega. Näiteks on kontaktvõrgustikul praegu BERECi töös oluline roll, kuid tal ei ole ametlikku seisundit. Samuti kiidab raportöör heaks ekspertide töörühmade suure panuse ja liidab need BERECi organisatsioonilise struktuuriga. Kohandatakse sätteid, millega kehtestatakse eeskirjad BERECi reguleerivate asutuste nõukogule ja BERECi Büroo haldusnõukogule, et need sätted kajastaksid tegelikku olukorda ja tagaksid järjepidevuse, muutes väikeste parandustega need veelgi tõhusamaks.

Samuti usub raportöör, et paljud BERECi Bürood käsitlevad komisjoni ettepanekud, millega viiakse praegune olukord vastavusse nn ühise lähenemisviisiga, on tervitatavad, välja arvatud muudatused, mis tekitavad liigset halduskoormust või annavad komisjonile põhjendamatuid volitusi.

Raportöör teeb lõpetuseks ettepaneku tagada BERECi Büroole piisaval arvul töötajaid oma ülesannete täitmiseks, nähes 2019.–2020. aasta lõpuks ette kokku 40–45 töötajat ning tagades ajutiste töötajate ja koosseisuväliste töötajate vahel asjakohase tasakaalu.

Kokkuvõtteks võib öelda, et raporti projekti eesmärk on leida tasakaal ja kompromiss, jättes alles parima praegusest struktuurist ja parima komisjoni ettepanekust, ning raportöör loodab, et selle põhjal jõutakse ka kompromissile parlamendis.

SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (2.6.2017)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet
(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Arvamuse koostaja: Ivan Štefanec

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja peab kiiduväärseks komisjoni ettepanekut ajakohastada laiema telekommunikatsioonipaketi raames ka määrust, milles käsitletakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ametit (BEREC). Elektroonilise side ühtne turg on digitaalmajanduse jaoks keskse tähtsusega ning seetõttu on äärmiselt oluline elektroonilise side sektorit tugevdada ja pakkuda kõikides Euroopa majandussektorites innovatsiooni ja kvaliteetset ühenduvust.

Ettepaneku eesmärk on suurendada regulatiivset ühtlustamist ja tugevdada riikide reguleerivate asutuste sõltumatusega seotud sätteid. Arvamuse koostaja on veendunud, et praegune institutsiooniline olukord (riikide reguleerivate asutuste sõltumatus Euroopa Komisjonist ja muudest ELi institutsioonidest) ning BERECi seotus oma liikmetega (riikide reguleerivate asutustega) võimaldab BERECil pakkuda sõltumatut ekspertnõu ja jätkata koostööd teiste ELi institutsioonidega.

Riikide reguleerivate asutuste sõltumatuse kohustuse tugevdamine peaks jääma põhiteemaks, mille abil tagada tulevikus erapooletu ja prognoositav reguleerimine. Ühtlasi peab arvamuse koostaja kiiduväärseks ettepanekut riikide reguleerivatele asutustele antavate põhipädevuste miinimumvalimi laiendamiseks. Ta on veendunud, et BERECi sõltumatuse vähendamine ja täieõigusliku ELi ameti loomine võivad vähendada BERECi tõhusust ja selle pakutavat lisaväärtust ning aeglustada ühtlustatud parimate tavade väljatöötamist ja levitamist.

Seetõttu on arvamuse koostaja otsustanud jääda senise kaheosalise juhtimisstruktuuri juurde, mis koosneb ühelt poolt BERECist ja teiselt poolt BERECi büroost. Ta on seisukohal, et see on parim viis tagada BERECi töö jätkuv tõhusus ning säilitada tasakaalu komisjoni, riikide reguleerivate asutuste ja BERECi vahel. BERECisse kuuluksid jätkuvalt iga riigi reguleerivate asutuste esindajad, mis võimaldab kõikidel riikide reguleerivatel asutustel BERECi töös aktiivselt osaleda. See võimaldaks täiendada regulatiivset tööd, mida riikide reguleerivad asutused teevad riiklikul tasandil. BEREC peaks asjaomaste Euroopa Liidu institutsioonide ees vastutama ja olema nende jaoks läbipaistev.

Arvamuse koostaja on seetõttu määruse ettepanekus taastanud BERECi ja BERECi büroo kaksikstruktuuri ning näinud mõlema jaoks ette asjakohased ülesanded ja organisatsioonilise korra. Seega on arvamuse projektis esitatud uus artikkel 2 a, milles käsitletakse BERECi büroo asutamist ja ülesandeid, ning uued artiklid 14 a – 14 d, milles käsitletakse BERECi büroo struktuuri. Arvamuse koostaja on BERECi büroo ja BERECi osas võtnud kasutusele arvukalt komisjoni välja pakutud täiustusi, sh BERECi pädevuse laiendamise reguleerimise valdkonnas.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  BERECi ja BERECi büroo on andnud positiivse panuse elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlasse rakendamisse. Sellele vaatamata esineb liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi seoses reguleerimistavadega. Lisaks on BERECi ja BERECi büroo juhtimisstruktuur kohmakas ja tekitab tarbetut halduskoormust. Selleks et tagada suurem tõhusus ja sünergiline toime ning aidata veelgi enam kaasa elektroonilise side siseturu arengule kogu liidus, ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi soodustamisele ja liidu kodanike huvide edendamisele, on käesoleva määruse eesmärk suurendada BERECi osatähtsust ja tõhustada selle juhtimisstruktuuri, asutades BERECi liidu detsentraliseeritud asutusena. See vastab ka vajadusele kajastada BERECi oluliselt suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest (EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse BERECi ülesanded seoses kogu liitu hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 2015/2120, millega kehtestatakse BERECi ülesandeid seoses avatud internetiühenduse ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning direktiivist, millega kehtestatakse märkimisväärne hulk BERECi uusi ülesandeid, mille hulka kuulub mitmesuguseid teemasid käsitlevate otsuste tegemine ja suuniste esitamine, tehniliste küsimustega seotud aruandlus, registripidamine ning arvamuste esitamine nii turu reguleerimise kui ka raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetluste kohta.

(7)  BERECi ja BERECi büroo on andnud positiivse panuse elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlasse rakendamisse. Sellele vaatamata esineb liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi seoses reguleerimistavadega. Selleks et tagada suurem tõhusus ja sünergiline toime ning aidata veelgi enam kaasa elektroonilise side siseturu arengule kogu liidus, ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi soodustamisele ja liidu kodanike huvide edendamisele, on käesoleva määruse eesmärk suurendada BERECi ja BERECi büroo osatähtsust ja tõhustada nende juhtimisstruktuuri. See vastab ka vajadusele kajastada BERECi oluliselt suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest (EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse BERECi ülesanded seoses kogu liitu hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 2015/2120, millega kehtestatakse BERECi ülesandeid seoses avatud internetiühenduse ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning direktiivist, millega kehtestatakse märkimisväärne hulk BERECi uusi ülesandeid, mille hulka kuulub mitmesuguseid teemasid käsitlevate otsuste tegemine ja suuniste esitamine, tehniliste küsimustega seotud aruandlus, registripidamine ning arvamuste esitamine nii turu reguleerimise kui ka raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetluste kohta.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis liikmesriikides on hädavajalik elektroonilise side siseturu edukaks väljaarendamiseks kogu liidus ning ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi soodustamiseks ja liidu kodanike huvide edendamiseks. Arvestades turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene mõõde, ning seniseid kogemusi õigusraamistiku järjekindla rakendamise tagamises elektroonilise side valdkonnas, on vaja BERECi ja BERECi büroo tehtud tööd edasi arendada ning muuta nad täieõiguslikuks ametiks.

(8)  Elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindel kohaldamine tasakaalustatud ja mittediskrimineerival viisil kõigis liikmesriikides on hädavajalik elektroonilise side siseturu edukaks väljaarendamiseks kogu liidus ning ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi soodustamiseks ja liidu kodanike huvide edendamiseks. Arvestades turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene mõõde, ning seniseid kogemusi õigusraamistiku järjekindla rakendamise tagamises elektroonilise side valdkonnas, on vaja BERECi ja BERECi büroo tehtud tööd edasi arendada.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Ametit tuleks juhtida ja selle tegevust korraldada vastavalt põhimõtetele, mis sätestati Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavalduses detsentraliseeritud asutuste kohta (edaspidi „ühine lähenemisviis“)28. Kuna BERECil on väljakujunenud maine ja tema nime muutmisega kaasneksid kulud, peaks uue ameti nimeks jääma BEREC.

(9)  BERECi bürood tuleks juhtida ja selle tegevust korraldada vastavalt põhimõtetele, mis sätestati Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavalduses detsentraliseeritud asutuste kohta (edaspidi „ühine lähenemisviis“)28.

__________________

__________________

28 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldus detsentraliseeritud asutuste kohta.

28 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldus detsentraliseeritud asutuste kohta.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  BEREC peaks samuti olema organ, kes analüüsib elektroonilise side valdkonna küsimusi, arutleb nende üle ja annab nende osas nõu Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile. BEREC peaks andma nõu Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile nende taotluse korral või omal algatusel.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  BERECil peaks olema lubatud teha vajaduse korral koostööd muude liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, ilma et see piiraks nende rolli, eelkõige raadiospektripoliitika töörühma,29Euroopa Andmekaitsenõukogu,30 Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma31 ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga32; samuti tuleks BERECil võimaldada teha koostööd olemasolevate komiteedega (nt sidekomitee ja raadiospektrikomitee). Ka peaks BERECil olema võimalik teha koostööd kolmandate riikide pädevate asutustega, eelkõige reguleerivate asutustega, kes on pädevad elektroonilise side valdkonnas ja/või nendest asutustest koosnevate rühmadega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui see on vajalik BERECi ülesannete täitmiseks.

(11)  BERECil ja BERECi bürool peaks olema lubatud teha vajaduse korral koostööd muude liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, ilma et see piiraks nende rolli, eelkõige raadiospektripoliitika töörühma29, Euroopa Andmekaitsenõukogu30, Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma31 ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga32; samuti tuleks BERECil võimaldada teha koostööd olemasolevate komiteedega (nt sidekomitee ja raadiospektrikomitee). Ka peaks BERECil olema võimalik teha koostööd kolmandate riikide pädevate asutustega, eelkõige reguleerivate asutustega, kes on pädevad elektroonilise side valdkonnas ja/või nendest asutustest koosnevate rühmadega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui see on vajalik BERECi ülesannete täitmiseks.

__________________

__________________

29 Otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 198, 27.7.2002, lk 49).

29 Otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 198, 27.7.2002, lk 49).

30 Asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1) alusel.

30 Asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1) alusel.

31 Direktiiv [...].

31 Direktiiv [...].

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Võrreldes varasema olukorraga, kus üheaegselt tegutsesid reguleerivate asutuste nõukogu ja juhtkomitee, aitaks ameti tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust suurendada see, et BERECil on üks nõukogu, mis määrab kindlaks ameti üldised tegevussuunad ning langetab otsuseid reguleerimis- ja operatiivküsimustes ning juhtimise ja eelarve haldamisega seotud küsimustes. Selleks peaks haldusnõukogu täitma asjaomaseid ülesandeid ja koosnema lisaks kahele komisjoni esindajale ka iga riigi reguleeriva asutuse juhist või sellise asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on kaitstud vallandamist käsitlevate nõuetega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Varem teostas ametisse nimetava asutuse volitusi BERECi büroo juhtkomitee aseesimees. Uue ameti haldusnõukogu peaks delegeerima asjakohased ametisse nimetava asutuse volitused tegevdirektorile, kellel oleks õigus need volitused edasi delegeerida. See aitaks kaasa BERECi personali tõhusale haldamisele ning tagaks, et nii halduskomitee kui ka esimees ja aseesimees saavad keskenduda oma ülesannete täitmisele.

(13)  Varem teostas ametisse nimetava asutuse volitusi BERECi büroo juhtkomitee aseesimees. Uue ameti haldusnõukogu peaks delegeerima asjakohased ametisse nimetava asutuse volitused direktorile, kellel oleks õigus need volitused edasi delegeerida. See aitaks kaasa BERECi personali tõhusale haldamisele ning tagaks, et nii haldusnõukogu kui ka esimees ja aseesimees saavad keskenduda oma ülesannete täitmisele.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Varem oli reguleerivate asutuste nõukogu esimehe ja aseesimehe ametiaeg on üks aasta. Pidades silmas BERECile määratud täiendavaid ülesandeid ja vajadust tagada asutuse iga- ja mitmeaastane programmitöö, on oluline anda esimehele ja aseesimehele stabiilsed ja pikaajalised volitused.

(14)  Pidades silmas BERECile määratud täiendavaid ülesandeid ja vajadust tagada asutuse iga- ja mitmeaastane programmitöö, on oluline anda esimehele ja aseesimehele stabiilsed ja pikaajalised volitused.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Haldusnõukogul peaks aastas olema vähemalt kaks korralist koosolekut. Arvestades varasemaid kogemusi ja BERECi avardatud rolli võib haldusnõukogul olla vaja pidada täiendavaid koosolekuid.

(15)  Reguleerivate asutuste nõukogul peaks aastas olema vähemalt neli korralist koosolekut. Arvestades varasemaid kogemusi ja BERECi avardatud rolli võib reguleerivate asutuste nõukogul olla vaja pidada täiendavaid koosolekuid.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  BERECi seadusliku esindajana tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti toimimise ja talle määratud ülesannete täitmise seisukohast äärmiselt oluline. Haldusnõukogu peaks valima ametisse nimetatava tegevdirektori sellisest nimekirjast, mille komisjon on koostanud avatud ja läbipaistval valikumenetluse tulemusena, et tagada kandidaatide range hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. Lisaks sellele kestis BERECi büroo haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. Tegevdirektori volituste kehtivus peab olema piisavalt pikk, et tagada ameti stabiilsus ja pikaajalise strateegia elluviimine.

(16)  BERECi büroo seadusliku esindajana tegutseva direktori roll on BERECi toimimise ja talle määratud ülesannete täitmise seisukohast äärmiselt oluline. Haldusnõukogu peaks valima ametisse nimetatava direktori avatud ja läbipaistva valikumenetluse tulemusena, et tagada kandidaatide range hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. Lisaks sellele kestis BERECi büroo haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. Direktori volituste kehtivus peab olema piisavalt pikk, et tagada BERECi stabiilsus ja pikaajalise strateegia elluviimine.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Kogemused on näidanud, et enamiku BERECi ülesannete täitmine õnnestub paremini töörühmade kaudu ning seega peaks haldusnõukogu vastutama töörühmade loomise ja nende liikmete nimetamise eest. Selleks et tagada tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid töörühmade koordineerimise ja juhtimise eest vastutama BERECi töötajad. Töörühmade kiire loomise huvides tuleks juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud ekspertidest, seda eelkõige töörühmade puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetlustega, mille rakendamine on ajaliselt piiratud.

(17)  Kogemused on näidanud, et enamiku BERECi ülesannete täitmine õnnestub paremini töörühmade kaudu ning seega peaks reguleerivate asutuste nõukogu vastutama töörühmade loomise ja nende liikmete nimetamise eest. Töörühmade kiire loomise huvides tuleks juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud ekspertidest, seda eelkõige töörühmade puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetlustega, mille rakendamine on ajaliselt piiratud.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Kuna BEREC on pädev tegema siduvaid otsuseid, on vaja tagada, et füüsilisel või juriidilisel isikul, kelle suhtes või kellega seoses kohaldatakse BERECi otsust, on õigus pöörduda apellatsiooninõukogu poole, mis on küll ameti osa, kuid selle haldus- ja regulatiivstruktuurist sõltumatu. Kui apellatsiooninõukogu otsuse eesmärk on avaldada õiguslikku mõju kolmandatele isikutele, võib Üldkohtule esitada hagi otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks. Apellatsiooninõukogu menetluse tingimuste ühetaolisuse tagamiseks tuleks anda komisjonile rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011.

välja jäetud

__________________

 

33 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

 

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19)  BERECi suhtes tuleks kohaldada komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013l34 .

(19)  BERECi büroo suhtes tuleks kohaldada komisjoni delegeeritud määrust (EL) nr 1271/201334.

__________________

__________________

34 Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).

34 Komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 1271/2013 raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208 (ELT L 328, 7.12.2013, lk 42).

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Et tagada BERECi sõltumatus, peaks tal olema oma eelarve, mille vahendid pärinevad peamiselt liidu rahalisest toetusest. BERECi rahastamine peaks toimuma vastavalt eelarvepädevate institutsioonide kokkuleppele, nagu on sätestatud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktis 3135.

(20)  Et tagada BERECi büroo sõltumatus, peaks tal olema oma eelarve, mille vahendid pärinevad peamiselt liidu rahalisest toetusest. BERECi rahastamine peaks toimuma vastavalt eelarvepädevate institutsioonide kokkuleppele, nagu on sätestatud institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktis 3135.

__________________

__________________

35 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1).

35 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (ELT C 373, 20.12.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  BEREC peaks olema operatiiv- ja tehnilistes küsimustes sõltumatu ning õiguslikult, halduslikult ja majanduslikult autonoomne. Selleks on vajalik ja asjakohane, et BEREC oleks liidu asutus, kes on juriidiline isik ja kes teostab talle antud volitusi.

(21)  BERECi büroo peaks olema operatiiv- ja tehnilistes küsimustes sõltumatu ning õiguslikult, halduslikult ja majanduslikult autonoomne.

Muudatusettepanek     16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Liidu detsentraliseeritud asutusena peaks BEREC tegutsema oma volituste ja kehtiva institutsioonilise raamistiku piires. BERECit ei tuleks käsitada välismaailmale ELi seisukoha edastajana ega liidu nimel õiguslike kohustuste võtjana.

välja jäetud

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Selleks, et laiendada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlat rakendamist BERECi tegevusalal, peaks uus amet olema avatud selliste kolmandate riikide elektroonilise side valdkonnas pädevate reguleerivate asutuste osalusele, kes on sõlminud liiduga asjaomase kokkuleppe, eelkõige EMP EFTA riikide ja kandidaatriikide asutuste osalusele.

(23)  Selleks, et laiendada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlat rakendamist BERECi tegevusalal, peaksid BEREC ja BERECi büroo olema avatud selliste kolmandate riikide elektroonilise side valdkonnas pädevate reguleerivate asutuste osalusele, kes on sõlminud liiduga asjaomase kokkuleppe, eelkõige EFTA riikide ja kandidaatriikide asutuste osalusele.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  BERECil peaks olema õigus tegeleda oma pädevuse piires teabevahetustoimingutega, mis ei tohiks kahjustada BERECi põhiülesannete täitmist ja peaks toimuma kooskõlas asjakohaste teavitamis- ja levitamiskavadega, mille on vastu võtnud haldusnõukogu. BERECi teabevahetusstrateegia sisu ja rakendamine peaks olema sidus, asjakohane ja kooskõlas komisjoni ning muude institutsioonide strateegiate ja tegevusega, et võtta arvesse liidu laiemat kuvandit.

(24)  BERECil ja BERECi bürool peaks olema õigus tegeleda oma pädevuse piires teabevahetustoimingutega, mis ei tohiks kahjustada BERECi ega BERECi büroo põhiülesannete täitmist ja peaks toimuma kooskõlas asjakohaste teavitamis- ja levitamiskavadega, mille on vastu võtnud haldusnõukogu. BERECi ja BERECi büroo teabevahetusstrateegia sisu ja rakendamine peaks olema asjakohane ja sidus komisjoni ning muude institutsioonide strateegiate ja tegevusega, et võtta arvesse liidu laiemat kuvandit.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks peaks BERECil olema õigus nõuda kogu vajalikku teavet komisjonilt, riikide reguleerivatelt asutustelt ja viimase abinõuna muudelt asutustele ning ettevõtjatelt. Teabenõuded peaksid olema taotletava eesmärgiga proportsionaalsed ega tohiks adressaate liigselt koormata. Riikide reguleerivad asutused, mis on elektroonilise side turgudega tihedaimalt seotud, peaksid tegema BERECiga koostööd ning esitama ajakohast ja täpset teavet tagamaks, et BERECil on võimalik täita oma ülesandeid. BEREC peaks samuti jagama vajalikku teavet komisjoni ja riikide reguleerivate asutustega, lähtudes lojaalse koostöö põhimõttest.

(25)  Oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks peaks BERECil ja BERECi bürool olema õigus nõuda kogu vajalikku teavet komisjonilt, riikide reguleerivatelt asutustelt ja viimase abinõuna muudelt asutustelt ning ettevõtjatelt. Teabenõuded peaksid olema taotletava eesmärgiga proportsionaalsed ega tohiks adressaate liigselt koormata. Riikide reguleerivad asutused, mis on elektroonilise side turgudega tihedaimalt seotud, peaksid tegema BERECi ja BERECi bürooga koostööd ning esitama ajakohast ja täpset teavet tagamaks, et BERECil ja BERECi bürool on võimalik täita oma ülesandeid. BEREC ja BERECi büroo peaksid samuti jagama vajalikku teavet komisjoni ja riikide reguleerivate asutustega, lähtudes lojaalse koostöö põhimõttest.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(28)  BEREC asendab BERECi büroo, mis asutati määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel juriidilise isiku staatusega ühenduse asutusena, ning on seoses omandiõiguse, lepingute, õiguslike kohustuste, töölepingute, finants- ja muude kohustustega selle õigusjärglane. BEREC peaks üle võtma BERECi büroo töötajad, kelle õigusi ja kohustusi see ei tohiks mõjutada,

(28)  BERECi büroo asendab büroo, mis asutati määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel juriidilise isiku staatusega ühenduse asutusena, ning on seoses omandiõiguse, lepingute, õiguslike kohustuste, töölepingute, finants- ja muude kohustustega selle õigusjärglane. BERECi büroo peaks üle võtma büroo töötajad, kelle õigusi ja kohustusi see ei tohiks mõjutada,

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 1

Artikkel 1

Asutamine ja eesmärgid

BERECi asutamine ja eesmärgid

1.  Käesolevaga asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (edaspidi „BEREC“).

1.  Käesolevaga asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (edaspidi „BEREC“).

2  BEREC tegutseb järgmiste õigusaktide kohaldamisala piires: direktiiv [...], direktiiv 2002/58/EÜ, määrus (EL) nr 531/2012, määrus (EL) 2015/2120 ja otsus 243/2012/EL36 (raadiospektripoliitika programm).

2.  BEREC tegutseb järgmiste õigusaktide kohaldamisala piires: direktiiv [...], direktiiv 2002/58/EÜ, määrus (EL) nr 531/2012, määrus (EL) 2015/2120 ja otsus 243/2012/EL (raadiospektripoliitika programm) ning mis tahes muud liidu õigusaktid, millega antakse sellele ülesandeid ja volitusi.

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse nimetatud direktiivides, määrustes ja otsustes sätestatud mõisteid.

Käesoleva määruse kohaldamisel kasutatakse nimetatud direktiivides, määrustes ja otsustes sätestatud mõisteid.

3.  BERECil on samad eesmärgid, mis riikide reguleerivatel asutustel, kellele on osutatud direktiivi artiklis 3. Eelkõige tagab BEREC elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindla rakendamise lõikes 2 osutatud kohaldamisalas ning aitab seega kaasa siseturu arengule. Samuti edendab BEREC juurdepääsu ülikiirele andmesidele ja selle kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu kodanike huve.

3.  BEREC aitab esmase eesmärgina kaasa elektroonilise side võrkude ja teenuste siseturu arengule ja paremale toimimisele, tagades liidu elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindla rakendamise lõikes 2 osutatud kohaldamisalas. BEREC aitab koostöös riikide reguleerivate asutustega kaasa direktiivi [...] artiklis 3 osutatud eesmärkide saavutamisele ning eelkõige edendab BEREC juurdepääsu ülikiirele andmesidele ja selle kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu kodanike huve.

 

3 a.  BEREC täidab oma ülesandeid sõltumatult, erapooletult ja läbipaistvalt. Ta tugineb riikide reguleerivate asutuste olemasolevatele eksperditeadmistele.

 

3 b.  Iga liikmesriik tagab, et riikide reguleerivatel asutustel oleks BERECi töös osalemiseks vajalikud piisavad rahalised ja inimressursid.

__________________

__________________

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta otsus nr 243/2012/EL, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm (ELT L 81, 21.3.2012, lk 7).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta otsus nr 243/2012/EL, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm (ELT L 81, 21.3.2012, lk 7).

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Article 2

Article 2

Ülesanded

BERECi ülesanded

1.  BERECi ülesanded hõlmavad järgmist:

1.  BERECi ülesanded hõlmavad järgmist:

(a)  komisjoni ja riikide reguleerivate asutuste abistamine ja nõustamine ning nendega koostöö tegemine taotluse korral või omal algatusel mis tahes tehnilises küsimuses, mis kuulub BERECi pädevusvaldkonda, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu abistamine ja nõustamine taotluse korral;

(a)  riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni abistamine ja nõustamine ning nendega koostöö tegemine taotluse korral või omal algatusel mis tahes tehnilises küsimuses, mis kuulub BERECi pädevusvaldkonda, ning arvamuste või soovituste esitamine Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile taotluse korral või omal algatusel mis tahes küsimustes, mis kuulub BERECi pädevusse;

 

(a a)  riikide reguleerivate asutuste vahelise ning riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni vahelise koostöö edendamine;

 

(a b)  riikide reguleerivatele asutustele soovituste andmine ja parimate tavade tutvustamine, et edendada ameti pädevusse kuuluvate tehniliste küsimuste järjekindlat rakendamist;

(b)  järgmisi valdkondi käsitlevate otsuste vastuvõtmine:

(b)  otsuste vastuvõtmine kooskõlas direktiivi asjakohaste sätetega;

  riikidevaheliste turgude kindlaksmääramine vastavalt direktiivi artiklile 63;

 

  lepingu kokkuvõtlik vorm vastavalt direktiivi artiklile 95;

 

(c)  majandusmudeli väljatöötamine, et aidata komisjonil määrata kindlaks kõne lõpetamise hinna maksimummäärad liidus vastavalt direktiivi artiklile 73;

(c)  majandusmudeli väljatöötamine, et aidata komisjonil määrata kindlaks kõne lõpetamise hinna maksimummäärad liidus vastavalt direktiivi artiklile 73;

(d)  direktiivis ja määruses (EL) nr 531/2012 osutatud arvamuste esitamine, eelkõige seoses järgmisega:

(d)  direktiivis ja määruses (EL) nr 531/2012 osutatud arvamuste esitamine;

  piiriüleste vaidlusküsimuste lahendamine vastavalt direktiivi artiklile 27;

 

  turu reguleerimist käsitlevate siseturu menetlustega seotud riiklike meetmete kavandid vastavalt direktiivi artiklitele 32, 33 ja 66;

 

  raadiosagedusala kasutuse võrdlushindamist käsitlevate siseturu menetlustega seotud riiklike meetmete kavandid vastavalt direktiivi artiklile 35;

 

  ühtlustamist käsitlevate otsuste või soovituste eelnõud vastavalt direktiivi artiklile 38;

 

(e)  direktiivis, määruses (EL) nr 531/2012 ja määruses (EL) 2015/2120 osutatud suuniste andmine seoses järgmisega:

(e)  direktiivis, määruses (EL) nr 531/2012 ja määruses (EL) 2015/2120 osutatud suuniste andmine;

  riikide reguleerivate asutuste kohustuste täitmine seoses geograafilise ülevaatega vastavalt direktiivi artiklile 22;

 

  ühise lähenemisviisi kohaldamine võrgu lõpp-punktide tuvastamise suhtes erinevates võrgu topoloogiates vastavalt direktiivi artiklile 59;

 

  ühise lähenemisviisi kohaldamine riikidevahelise lõppkasutajate nõudluse rahuldamise suhtes vastavalt direktiivi artiklile 64;

 

  standardpakkumise miinimumnõuded vastavalt direktiivi artiklile 67;

 

  selle kulumudeli tehnilised üksikasjad, mida riikide reguleerivad asutused kohaldavad kõne lõpetamise sümmeetrilise hinna maksimummäärade kehtestamisel vastavalt direktiivi artiklile 73;

 

  numeratsiooniressursside haldamissuutlikkuse ja numeratsiooniressursside ammendumise ohu hindamise ühised kriteeriumid vastavalt direktiivi artiklile 87;

 

  asjakohased teenusekvaliteedi parameetrid ja kohaldatavad mõõtmismeetodid vastavalt direktiivi artiklile 97;

 

  riikide reguleerivate asutuste kohustuste täitmine seoses avatud internetiühendusega vastavalt määruse (EL) 2015/2120 artiklile 5;

 

  juurdepääs rändlusteenuste hulgiturule vastavalt määruse (EL) 531/2012 artiklile 3.

 

 

(e a)  määruse (EL) nr 531/2012 kohaldamisel riikide reguleerivate asutuste sooritatavate toimingute jälgimine ja koordineerimine, eelkõige seoses lõppkasutajate huvides reguleeritud rändlusteenuste jaemüügitasandil osutamisega omamaiste hindadega, rändlusteenuste jae- ja hulgihindade kujunemise ning tariifide läbipaistvuse ja võrreldavusega, ning vajaduse korral soovituste andmine komisjonile;

 

(e b)  aruandlus BERECi pädevusse kuuluvate tehniliste küsimuste kohta;

2.  BEREC täidab ka järgmisi ülesandeid:

2.  BEREC täidab ka muid ülesandeid, mis on talle antud liidu õigusaktidega, eelkõige direktiiviga, määrusega (EL) nr 531/2012 ja määrusega (EL) 2015/2120.

(a)  määruse (EL) nr 531/2012 kohaldamisel riikide reguleerivate asutuste sooritatavate toimingute jälgimine ja koordineerimine, eelkõige seoses lõppkasutajate huvides reguleeritud rändlusteenuste jaemüügitasandil osutamisega omamaiste hindadega;

 

(b)  aruandlus ameti pädevusvaldkonda kuuluvate tehniliste küsimuste kohta, eelkõige järgmiste küsimuste kohta:

 

  artikli 2 lõike 1 punktides d ja e osutatud arvamuste ja suuniste praktiline kohaldamine;

 

  isikutevahelise side teenuste koostalitlusvõime tase ning hädaabiteenistustele tõhusa juurdepääsu või lõppkasutajate vahelise läbivühenduvuse ohustatus vastavalt direktiivi artiklile 59;

 

  rändlusteenuste jae- ja hulgihindade kujunemine ning tariifide läbipaistvus ja võrreldavus vastavalt määruse (EL) nr 531/2012 artiklile 19;

 

  määruse (EL) nr 2015/2120 artikli 5 kohaselt riikide reguleerivate asutuste esitatavate aastaaruannete tulemused, mis avaldatakse iga-aastases koondaruandes;

 

(d)  järgmiste registrite pidamine:

 

  elektroonilise side võrke ja teenuseid pakkuvate ettevõtjate register vastavalt direktiivi artiklile 12. Samuti esitab BEREC standarddeklaratsioone ettevõtjate esitatud teatiste kohta vastavalt direktiivi artiklile 14;

 

  territooriumivälise kasutusõigusega numbrite register vastavalt direktiivi artiklile 87;

 

(e)  muude ametile liidu õigusaktidega, eelkõige direktiiviga, määrusega (EL) nr 531/2012 ja määrusega (EL) 2015/2120 pandud ülesannete täitmine.

 

 

2 a.  BEREC võib komisjoni põhjendatud taotluse korral otsustada ühehäälselt võtta muid eriülesandeid, mis on vajalikud artikli 1 lõikes 2 sätestatud rolli täitmiseks.

3.  Ilma et see piiraks asjaomase liidu õiguse järgimist, peavad riikide reguleerivad asutused järgima BERECi otsuseid ning võtma täiel määral arvesse kõiki arvamusi, suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid, mille BEREC on vastu võtnud, et tagada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindel rakendamine sellises ulatuses, millele on osutatud artikli 1 lõikes 2.

3.  Ilma et see piiraks asjaomase liidu õiguse järgimist, peavad riikide reguleerivad asutused järgima BERECi otsuseid ning võtma täiel määral arvesse kõiki arvamusi, suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid, mille BEREC on vastu võtnud, et tagada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindel rakendamine sellises ulatuses, millele on osutatud artikli 1 lõikes 2.

4.  Niivõrd, kui see on vajalik käesolevas määruses sätestatud eesmärkide ja BERECi ülesannete täitmiseks, võib BEREC teha koostööd pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega vastavalt artiklile 26.

4.  Niivõrd, kui see on vajalik käesolevas määruses sätestatud eesmärkide ja BERECi ülesannete täitmiseks, võib BEREC teha koostööd pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega vastavalt artiklile 26.

 

4 a.  BEREC võib oma otsuste, aruannete või muud laadi väljundite koostamisel konsulteerida asjaomaste sidusrühmadega. Sellise konsulteerimise peamised tulemused avalikustatakse, ilma et see piiraks artikli 28 kohaldamist.

 

4 b.   BEREC teeb oma töö tulemustega seotud asjassepuutuva teabe üldsusele ja huvitatud pooltele kättesaadavaks ja kergesti juurdepääsetavaks, ilma et see piiraks artikli 27 kohaldamist.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

BERECi büroo asutamine ja ülesanded

 

1.   Käesolevaga asutatakse BERECi büroo liidu asutusena. Ta on juriidiline isik.

 

2.   BERECi bürool on igas liikmesriigis kõige ulatuslikum juriidilisele isikule asjaomase liikmesriigi õigusega omistatav õigus- ja teovõime. Eelkõige võib ta omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla kohtus menetlusosaliseks.

 

3.   BERECi bürood juhib direktor.

 

4.   Reguleerivate asutuste nõukogu juhtimisel on BERECi bürool eelkõige järgmised ülesanded:

 

(a)  pakkuda BERECile professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid;

 

(b)  koguda teavet riikide reguleerivatelt asutustelt ning vahetada ja anda edasi teavet seoses artiklites 2 ja 5 sätestatud rolli ja ülesannetega;

 

(c)  levitada head reguleerimistava riikide reguleerivates asutustes vastavalt artiklile 2;

 

(d)  abistada esimeest reguleerivate asutuste nõukogu töö ettevalmistamisel;

 

(e)  pakkuda tuge, et tagada töörühmade sujuv toimimine.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

II peatükk – alapealkiri A (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

A.  BERECi struktuur

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldus- ja juhtimisstruktuur

BERECi struktuur

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  BERECi haldus- ja juhtumisstruktuuri kuuluvad:

1.  BERECi organisatsioonilisse struktuuri kuuluvad:

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  haldusnõukogu, kes täidab artiklis 5 sätestatud ülesandeid;

  reguleerivate asutuste nõukogu;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  tegevdirektor, kes täidab artiklis 9 sätestatud kohustusi;

välja jäetud

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – taane 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

  apellatsiooninõukogu.

välja jäetud

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

II peatükk – 1. jagu - pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu

REGULEERIVATE ASUTUSTE NÕUKOGU

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 4

Artikkel 4

Haldusnõukogu koosseis

Reguleerivate asutuste nõukogu koosseis

1.  Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik esindaja igast liikmesriigist ja kaks komisjoni hääleõiguslikku esindajat. Iga riigi reguleeriv asutus nimetab oma esindaja, kes on riigi reguleeriva asutuse juht või kollegiaalse kogu liige.

1.  Reguleerivate asutuste nõukokku kuulub üks hääleõiguslik esindaja igast liikmesriigist ja üks hääleõiguseta esindaja komisjonist. Iga riigi reguleeriv asutus nimetab oma esindaja, kes on riigi reguleeriva asutuse juht või kollegiaalse kogu liige, kelle peamine ülesanne on elektroonilise side võrkude ja teenuste turgude igapäevase toimimise järelevalve.

Liikmesriikides, kus direktiivi kohaselt vastutab rohkem kui üks riigi reguleeriv asutus, lepivad kõnealused asutused kokku, kes on nende ühine esindaja, ning tagavad vajaliku asutustevahelise kooskõlastamise.

Liikmesriikides, kus direktiivi kohaselt vastutab rohkem kui üks riigi reguleeriv asutus, lepivad kõnealused asutused kokku, kes on nende ühine esindaja, ning tagavad vajaliku asutustevahelise kooskõlastamise.

2.  Igal haldusnõukogu liikmel on asendusliige. Liikme puudumise korral esindab teda asendusliige. Iga riigi reguleeriv asutus nimetab oma esindaja asendusliikme, kes on riigi reguleeriva asutuse juht, kollegiaalse kogu liige või töötaja.

2.  Igal reguleerivate asutuste nõukogu liikmel on asendusliige. Liikme puudumise korral esindab teda asendusliige. Iga riigi reguleeriv asutus nimetab asjakohasel kõrgel tasemel asendusliikme.

3.  Haldusnõukogu liikmed ja nende asendusliikmed nimetatakse ametisse vastavalt nende teadmistele elektroonilise side valdkonnas, võttes arvesse asjakohaseid juhtimis-, haldus- ja eelarvealaseid oskusi. Kõik haldusnõukogus esindatud osalised püüavad piirata oma esindajate vahetumist, et tagada nõukogu töö järjepidevus. Kõikide osaliste eesmärk on saavutada meeste ja naiste võrdne esindatus haldusnõukogus.

3.  Reguleerivate asutuste nõukogu liikmed ja nende asendusliikmed nimetatakse ametisse vastavalt nende teadmistele elektroonilise side valdkonnas, võttes arvesse asjakohaseid juhtimis-, haldus- ja eelarvealaseid oskusi. Kõik reguleerivate asutuste nõukogus esindatud osalised püüavad piirata oma esindajate vahetumist, et tagada nõukogu töö järjepidevus. Kõikide osaliste eesmärk on saavutada meeste ja naiste võrdne esindatus reguleerivate asutuste nõukogus.

 

3 a.  Reguleerivate asutuste nõukogu liikmed ja nende asendusliikmed ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt, isikult ega asutuselt.

 

3 b.  Reguleerivate asutuste nõukogu võib kutsuda oma koosolekutele vaatlejatena EFTA järelevalveameti ja kolmandate riikide reguleerivate asutuste kõrgetasemelisi esindajaid ning mis tahes muid isikuid, kelle seisukoht võib olla huvipakkuv, nii alaliseks osalejaks kui ka ajutiselt.

4.  Liikmete ja asendusliikmete ametiaeg on neli aastat. Ametiaega võib pikendada.

 

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu ülesanded

Reguleerivate asutuste nõukogu ülesanded

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1.  Reguleerivate asutuste nõukogu täidab BERECi ülesandeid, mis on sätestatud artiklis 2, ja võtab vastu kõik tema kohustuste täitmist käsitlevad otsused.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Haldusnõukogu:

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu:

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  võtab hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega vastu BERECi aastaeelarve ja täidab muid BERECi eelarvega seotud ülesandeid kooskõlas III peatükiga;

välja jäetud

Muudatusettepanek     36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  võtab vastu BERECi tegevuse konsolideeritud aastaaruande ja hindab seda ning edastab nii aruande kui ka selle hinnangu hiljemalt iga aasta 1. juuliks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale. Tegevuse konsolideeritud aastaaruanne avalikustatakse;

(c)  võtab vastu BERECi tegevuse konsolideeritud aastaaruande ja hindab seda ning edastab nii aruande kui ka selle hinnangu hiljemalt iga aasta 1. juuliks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale. Direktor tutvustab BERECi tegevuse aastaaruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule avalikul istungil. Tegevuse konsolideeritud aastaaruanne avalikustatakse;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  võtab kooskõlas artikliga 20 vastu BERECi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad;

välja jäetud

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  võtab vastu pettustevastase strateegia, mis on proportsionaalne pettuste ohuga, ja võtab arvesse rakendatavate meetmete kulusid ja kasulikkust;

välja jäetud

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  tagab sise- ja välisauditi aruannetest ja hinnangutest, samuti Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlustest tulenevate järelduste ja soovituste suhtes asjakohaste järelmeetmete võtmise;

välja jäetud

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  võtab vastu artikli 31 kohaste huvikonfliktide ja apellatsiooninõukogu liikmetega seotud huvikonfliktide ärahoidmise ning ohjamise eeskirjad;

välja jäetud

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  võtab vajaduste analüüsi põhjal vastu artiklis 27 osutatud teavitamis- ja levitamiskavad ja ajakohastab neid korrapäraselt;

välja jäetud

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  võtab vastu oma töökorra;

(i)  võtab vastu oma töökorra ja avaldab selle. Töökorras sätestatakse üksikasjalik hääletamise kord, sealhulgas tingimused, mille alusel üks liige võib teist esindada, kvoorumeid reguleerivad eeskirjad ning koosolekutest teatamise tähtajad. Lisaks tagatakse töökorraga, et reguleerivate asutuste nõukogu liikmetele esitatakse alati enne iga koosolekut täielikud päevakorrad ja ettepanekute eelnõud, et neil oleks võimalik esitada enne hääletust muudatusettepanekuid. Töökorras võib muu hulgas sätestada kiireloomulise hääletamise korra.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  rakendab kooskõlas lõikega 2 BERECi töötajate suhtes volitusi, mis on antud ametisse nimetavale asutusele ametnike personalieeskirjadega ning teenistuslepingute sõlmimise pädevust omavale asutusele muude teenistujate teenistustingimustega37 (edaspidi „ametisse nimetava asutuse volitused“);

välja jäetud

__________________

 

37 Nõukogu 29. veebruari 1968. aasta määrus (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed (EÜT 56, 4.3.1968, lk 1).

 

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(k)  võtab vastu rakenduseeskirjad, et jõustada vastavalt personalieeskirjade artiklile 110 ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused;

välja jäetud

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt m

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(m)  nimetab ametisse tegevdirektori ja vajaduse korral pikendab tema ametiaega või tagandab ta ametist kooskõlas artikliga 22;

välja jäetud

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(n)  nimetab vastavalt ametnike personalieeskirjadele ja muude teenistujate teenistustingimustele ametisse peaarvepidaja, kes on oma ülesannete täitmisel täiesti sõltumatu. BEREC võib nimetada komisjoni peaarvepidaja BERECi peaarvepidajaks;

välja jäetud

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(o)  nimetab ametisse apellatsiooninõukogu(de) liikmed;

välja jäetud

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt p

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(p)  teeb kõik otsused BERECi sisestruktuuride loomise ja vajaduse korral nende muutmise kohta, võttes arvesse BERECi tegevusega seonduvaid vajadusi ja lähtudes eelarve usaldusväärsest haldamisest.

välja jäetud

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Reguleerivate asutuste nõukogu võtab BERECi nimel vastavalt artiklile 27 vastu erisätted BERECi valduses olevatele dokumentidele juurdepääsu õiguse kohta.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu võtab kooskõlas personalieeskirjade artikliga 110 vastu personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ja muude teenistujate teenistustingimuste artiklil 6 põhineva otsuse, millega delegeeritakse asjakohased ametisse nimetava asutuse volitused tegevdirektorile ja määratakse kindlaks tingimused, mille alusel võib volituste delegeerimise peatada. Tegevdirektoril on õigus need volitused edasi delegeerida.

välja jäetud

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Erandlike asjaolude korral võib haldusnõukogu teha otsuse tegevdirektorile delegeeritud ja tema poolt edasi delegeeritud ametisse nimetava asutuse volitused ajutiselt peatada ning täita kõnealuseid volitusi ise või delegeerida need ühele oma liikmetest või mis tahes töötajale peale tegevdirektori.

välja jäetud

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 6

Artikkel 6

Haldusnõukogu esimees ja aseesimees

Reguleerivate asutuste nõukogu esimees ja aseesimees

1.  Haldusnõukogu valib oma liikmesriike esindavate hääleõiguslike liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe. Esimees ja aseesimees valitakse haldusnõukogu hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu valib oma liikmesriike esindavate hääleõiguslike liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

2.  Aseesimees asendab esimeest automaatselt juhul, kui esimehel ei ole võimalik oma kohustusi täita.

2.  Aseesimees asendab esimeest automaatselt juhul, kui esimehel ei ole võimalik oma kohustusi täita.

3.  Esimehe ja aseesimehe ametiaeg on neli aastat, välja arvatud pärast käesoleva määruse jõustumist valitud aseesimehe esimene ametiaeg, mis on mis on kaks aastat. Nende ametiaega võib pikendada ühe korra.

3.  Esimehe ametiaeg on neli aastat ja aseesimehe ametiaeg on kaks aastat. Nende ametiaega võib pikendada ühe korra.

 

3 a.  Reguleerivate asutuste nõukogu töö järjepidevuse tagamiseks peab valitud esimees enne valimist olema võimaluse korral töötanud vähemalt ühe aasta aseesimehena.

 

3 b.  Esimees ja aseesimees on oma ülesannete täitmisel sõltumatud ning ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt, riigi reguleerivalt asutuselt, institutsioonilt, isikult ega asutuselt, ilma et see piiraks reguleerivate asutuste nõukogu rolli seoses nende ülesannetega.

 

3 c.  Esimees ja aseesimees annavad Euroopa Parlamendile selle taotluse korral oma ülesannete ja BERECi ülesannete täitmise kohta aru. Nõukogu võib kutsuda esimehe või aseesimehe oma ülesannete ja BERECi ülesannete täitmise kohta aru andma.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu koosolekud

Reguleerivate asutuste nõukogu üldkoosolekud ja hääletuskord

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Haldusnõukogu koosolekud kutsub kokku esimees.

1.  Reguleerivate asutuste nõukogu üldkoosolekud kutsub kokku selle esimees ja need toimuvad vähemalt neli korda aastas korralise koosolekuna. Erakorralised koosolekud kutsutakse kokku samuti esimehe algatusel, komisjoni taotlusel või vähemalt kolmandiku nõukogu liikmete taotlusel. Koosoleku päevakorra koostab esimees ja see avalikustatakse.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  BERECi tegevdirektor osaleb aruteludes hääleõiguseta.

2.  BERECi büroo direktor osaleb reguleerivate asutuste nõukogu üldkoosolekutel ilma hääleõiguseta.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Haldusnõukogul on aastas vähemalt kaks korralist koosolekut. Haldusnõukogu koosolek toimub esimehe algatusel, komisjoni taotlusel või vähemalt ühe kolmandiku liikmete taotlusel.

välja jäetud

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Haldusnõukogu võib kutsuda oma koosolekutele vaatlejatena isikuid, kelle seisukoht võib olla huvipakkuv.

4.  Reguleerivate asutuste nõukogu võib kutsuda oma koosolekutele vaatlejatena isikuid, kelle seisukoht võib olla huvipakkuv.

Muudatusettepanek     58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kui see on vajalik BERECi sõltumatuse kaitseks või huvide konflikti vältimiseks, võivad esimees ja aseesimees määrata üldkoosoleku päevakorras kindlaks punkti(d), mille arutamisel vaatlejad ei osale.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Reguleerivate asutuste nõukogu otsuste vastuvõtmiseks on vaja selle kõikide liikmete kahekolmandikulist häälteenamust, kui käesolevas määruses, direktiivis või muudes liidu õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Igal liikmel või asendusliikmel on üks hääl. Reguleerivate asutuste nõukogu otsused avalikustatakse ja riigi reguleeriva asutuse taotlusel tuuakse nendes ära riigi reguleeriva asutuse reservatsioonid.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Haldusnõukogu liikmed ja asendusliikmed võivad vastavalt haldusnõukogu töökorrale kasutada nõustajate või ekspertide abi.

välja jäetud

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Sekretariaaditeenust osutab haldusnõukogule BEREC.

6.  Sekretariaaditeenust osutab reguleerivate asutuste nõukogule BERECi büroo.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 8

välja jäetud

Haldusnõukogu hääletuskord

 

1.   Ilma et see piiraks artikli 5 lõike 1 punktide a ja b ning artikli 22 lõike 8 kohaldamist, võtab haldusnõukogu otsused vastu hääleõiguslike liikmete häälteenamusega.

 

2.   Igal hääleõiguslikul liikmel on üks hääl. Hääleõigusega liikme puudumise korral võib tema eest hääletada tema asendusliige.

 

3.   Esimees osaleb hääletamisel.

 

4.   Tegevdirektor ei osale hääletamisel.

 

5.   Haldusnõukogu kodukorraga kehtestatakse üksikasjalikum hääletuskord, eelkõige tingimused, mille korral üks liige võib tegutseda teise liikme nimel.

 

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

II peatükk – 2. jagu

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui see on põhjendatud ja eelkõige kui see on vajalik BERECi tööprogrammi rakendamiseks, võib haldusnõukogu luua vajalikud töörühmad.

1.  Kui see on põhjendatud ja eelkõige kui see on vajalik BERECi iga-aastase tööprogrammi rakendamiseks ja BERECi dokumentide esialgsete versioonide koostamiseks, võib reguleerivate asutuste nõukogu luua vajalikud töörühmad.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu nimetab töörühmade liikmed, kelle hulka võivad kuuluda eksperdid riikide reguleerivatest asutustest, komisjonist, BERECi töötajate seast ning BERECi töös osalevate kolmandate riikide reguleerivatest asutustest.

Reguleerivate asutuste nõukogu nimetab töörühmade liikmed, kelle hulka võivad kuuluda eksperdid riikide reguleerivatest asutustest, komisjonist, BERECi büroost ning BERECi töös osalevate kolmandate riikide reguleerivatest asutustest.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui see on vajalik BERECi sõltumatuse kaitseks või huvide konflikti vältimiseks, võib esimees või aseesimees määrata töörühma koosoleku päevakorras kindlaks sellise(d) punkti(d), mille arutamisel komisjoni või kolmandate riikide reguleerivate asutuste eksperdid ei osale.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 1 punkti d kolmandas taandes osutatud ülesannete täitmiseks moodustatud töörühmade liikmed määratakse riikide reguleerivate asutuste, komisjoni ja tegevdirektori esitatud kvalifitseeritud ekspertide nimekirjade põhjal.

välja jäetud

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 2 lõike 1 punkti d teises taandes osutatud ülesannete täitmiseks moodustatud töörühmade liikmed määratakse üksnes riikide reguleerivate asutuste ja tegevdirektori esitatud kvalifitseeritud ekspertide nimekirjade põhjal.

välja jäetud

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu võib vajaduse korral igal üksikjuhul eraldi kutsuda töörühmades osalema üksikuid asjaomase valdkonna tunnustatud eksperte.

Reguleerivate asutuste nõukogu võib vajaduse korral igal üksikjuhul eraldi kutsuda töörühmades osalema üksikuid asjaomase valdkonna tunnustatud eksperte.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Reguleerivate asutuste nõukogu määrab töörühmade liikmete seast esimehe või kaasesimehed.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Töörühmi koordineerib ja juhib BERECi töötaja, kes määratakse vastavalt kodukorrale.

välja jäetud

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Haldusnõukogu võtab vastu kodukorra, millega nähakse ette töörühmade toimimise praktiline kord.

4.  Reguleerivate asutuste nõukogu võtab vastu kodukorra, millega nähakse ette töörühmade toimimise praktiline kord.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  BEREC toetab töörühmade tegevust.

5.  BERECi büroo toetab töörühmade tegevust. BERECi büroo töötaja abistab esimeest või aseesimeest ning osutab töörühmadele muid professionaalseid ja haldusalaseid tugiteenuseid.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

II peatükk – 4. jagu

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

II peatükk – alapealkiri B (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

B.  BERECi büroo struktuur

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 14 a

 

Haldus- ja juhtimisstruktuur

 

BERECi büroo haldus- ja juhtumisstruktuuri kuuluvad:

 

(a)   haldusnõukogu, kes täidab artiklis 14 c sätestatud ülesandeid;

 

(b)   direktor, kes täidab artiklis 14 d sätestatud kohustusi.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

II peatükk – 4. a jagu (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4. a JAGU – HALDUSNÕUKOGU

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 14 b

 

Haldusnõukogu koosseis

 

1.   Haldusnõukogusse kuulub üks hääleõiguslik esindaja igast liikmesriigist ja üks hääleõiguslik esindaja Euroopa Komisjonist. Iga riigi reguleeriv asutus nimetab oma esindaja, kes on riigi reguleeriva asutuse juht või muu kõrge esindaja.

 

Liikmesriikides, kus direktiivi kohaselt vastutab rohkem kui üks riigi reguleeriv asutus, lepivad kõnealused asutused kokku, kes on nende ühine esindaja, ning tagavad vajaliku asutustevahelise kooskõlastamise.

 

2.   Igal haldusnõukogu liikmel on asendusliige. Asendusliige esindab täisliiget selle puudumise korral. Iga riigi reguleeriv asutus nimetab oma esindaja asendusliikme, kes on riigi reguleeriva asutuse juht, kollegiaalse kogu liige või töötaja.

 

3.   Haldusnõukogu liikmed ja nende asendusliikmed nimetatakse ametisse vastavalt nende teadmistele elektroonilise side valdkonnas, võttes arvesse asjakohaseid juhtimis-, haldus- ja eelarvealaseid oskusi. Kõik haldusnõukogus esindatud osalised püüavad piirata oma esindajate vahetumist, et tagada haldusnõukogu töö järjepidevus. Kõikide osaliste eesmärk on saavutada meeste ja naiste võrdne esindatus haldusnõukogus.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 14 c

 

Haldusnõukogu ülesanded

 

1.   Haldusnõukogu:

 

(a)   võtab ühtse programmdokumendi osana vastu BERECi büroo iga-aastase tööprogrammi;

 

(b)   annab direktorile nõu tema tööülesannete täitmisel;

 

(c)   võtab hääleõiguslike liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega vastu BERECi büroo aastaeelarve ja täidab muid BERECi büroo eelarvega seotud ülesandeid kooskõlas III peatükiga;

 

(d)   võtab kooskõlas artikliga 20 vastu BERECi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad;

 

(e)   võtab vastu pettustevastase strateegia, mis on proportsionaalne pettuste ohuga, ja võtab arvesse rakendatavate meetmete kulusid ja kasulikkust;

 

(f)   tagab sise- ja välisauditi aruannetest ja hinnangutest ning Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlustest tulenevate järelduste ja soovituste asjakohaste järelmeetmete võtmise;

 

(g)   võtab vajaduste analüüsi põhjal vastu artiklis 27 osutatud teavitamis- ja levitamiskavad ja ajakohastab neid korrapäraselt;

 

(h)   võtab vastu oma töökorra;

 

(i)   kooskõlas lõikega 2 kasutab BERECi büroo personali suhtes volitusi, mis on antud ametisse nimetavale asutusele ametnike personalieeskirjadega ning teenistuslepingute sõlmimise pädevust omavale asutusele muude teenistujate teenistustingimustega („ametisse nimetava asutuse volitused“);

 

(j)   võtab vastu rakenduseeskirjad, et jõustada vastavalt personalieeskirjade artiklile 110 ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused;

 

(k)   nimetab ametisse direktori ja vajaduse korral pikendab tema ametiaega või tagandab ta ametist kooskõlas artikliga 22;

 

(l)   nimetab vastavalt ametnike personalieeskirjadele ja muude teenistujate teenistustingimustele ametisse peaarvepidaja, kes on oma ülesannete täitmisel täiesti sõltumatu ja kes võib olla komisjoni peaarvepidaja;

 

(m)  teeb kõik otsused BERECi büroo sisestruktuuride loomise ja vajaduse korral nende muutmise kohta, võttes arvesse BERECi büroo tegevusega seonduvaid vajadusi ja lähtudes eelarve usaldusväärsest haldamisest.

 

Artikleid 6 ja 7 kohaldatakse mutatis mutandis.

 

2.   Haldusnõukogu võtab kooskõlas personalieeskirjade artikliga 110 vastu personalieeskirjade artikli 2 lõikel 1 ja muude teenistujate teenistustingimuste artiklil 6 põhineva otsuse, millega delegeeritakse asjakohased ametisse nimetava asutuse volitused direktorile ja määratakse kindlaks tingimused, mille alusel võib volituste delegeerimise peatada. Direktoril on õigus need volitused edasi delegeerida.

 

Erandlike asjaolude korral võib haldusnõukogu teha otsuse direktorile delegeeritud ja tema poolt edasi delegeeritud ametisse nimetava asutuse volitused ajutiselt peatada ning täita kõnealuseid volitusi ise või delegeerida need ühele oma liikmetest või mis tahes töötajale peale direktori.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

II peatükk – 4. b jagu (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4. b JAGU – DIREKTOR

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 14 d

 

Direktori ülesanded

 

1.  Direktor juhib BERECi bürood. Direktor annab oma tegevusest aru haldusnõukogule.

 

2.  Ilma et see piiraks komisjoni ja haldusnõukogu volitusi, on direktor oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning ta ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt, riigi reguleerivalt asutuselt, institutsioonilt, isikult ega asutuselt.

 

3.  Direktor annab Euroopa Parlamendile selle taotluse korral oma ülesannete täitmisest aru. Nõukogu võib kutsuda direktori oma ülesannete täitmisest aru andma.

 

4.  Direktor on BERECi büroo seaduslik esindaja.

 

5.  Direktor vastutab BERECi ülesannete täitmise eest, järgides haldusnõukogult saadud juhiseid. Eelkõige vastutab direktor järgmise eest:

 

(a)  BERECi büroo igapäevase juhtimise korraldamine;

 

(a a)  reguleerivate asutuste nõukogu, haldusnõukogu ja töörühmade päevakordade ettevalmistamisele kaasaaitamine;

 

(b)  reguleerivate asutuste nõukogu ja haldusnõukogu otsuste rakendamine;

 

(c)  ühtse programmdokumendi koostamine ja selle esitamine reguleerivate asutuste nõukogule;

 

(d)  ühtse programmdokumendi ja eelkõige BERECi büroo iga-aastase tööprogrammi rakendamisele kaasaaitamine reguleerivate asutuste nõukogu juhtimisel; reguleerivate asutuste nõukogule selle rakendamise kohta aru andmine;

 

(e)  BERECi iga-aastase konsolideeritud tegevusaruande koostamine reguleerivate asutuste nõukogu juhtimisel ja selle esitamine reguleerivate asutuste nõukogule hindamiseks ja vastuvõtmiseks;

 

(f)  auditeerimise sise- ja välisaruannetest ja -hinnangutest ning Euroopa Pettustevastase Ameti juurdlustest tulenevate järelduste põhjal tegevuskava koostamine ning tegevuskava täitmist käsitlevate aruannete esitamine kaks korda aastas komisjonile ja korrapäraselt haldusnõukogule;

 

(g)   liidu finantshuvide kaitsmine, kohaldades selleks ennetusmeetmeid pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu võitlemiseks, tehes tulemuslikke kontrolle, nõudes eeskirjade eiramise avastamise korral tagasi valesti makstud summad ning kohaldades vajaduse korral tulemuslikke, proportsionaalseid ja hoiatavaid haldusmeetmeid, sealhulgas finantskaristusi;

 

(h)  BERECi büroo pettusevastase võitluse strateegia koostamine ja selle esitamine haldusnõukogule heakskiitmiseks;

 

(i)  BERECi büroo suhtes kohaldatavate finantseeskirjade eelnõu koostamine;

 

(j)  BERECi büroo tulude ja kulude eelarvestuse projekti koostamine ja BERECi büroo eelarve täitmine.

 

6.  Direktor otsustab ka selle üle, kas BERECi büroo ülesannete tõhusaks ja tulemuslikuks täitmiseks on vaja paigutada ühte või mitmesse liikmesriiki töötaja või mitu töötajat. Direktor taotleb enne kohaliku kontori asutamist selleks komisjoni, haldusnõukogu ja asjaomase liikmesriigi (asjaomaste liikmesriikide) eelnevat nõusolekut. Otsuses määratakse täpselt kindlaks kohaliku kontori tegevuse ulatus, et vältida tarbetuid kulusid ja BERECi büroo haldusülesannete dubleerimist.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tegevdirektor koostab igal aastal programmdokumendi kavandi, mis sisaldab mitmeaastaseid ja iga-aastaseid programme (edaspidi „ühtne programmdokument“) ning on kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artikliga 32 ja milles võetakse arvesse komisjoni kehtestatud suuniseid38.

Direktor koostab igal aastal programmdokumendi kavandi, mis sisaldab mitmeaastaseid ja iga-aastaseid programme (edaspidi „ühtne programmdokument“) ning on kooskõlas komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 artikliga 32 ja milles võetakse arvesse komisjoni kehtestatud suuniseid38.

__________________

__________________

38 Detsentraliseeritud asutuste programmitöö suuniseid ja detsentraliseeritud asutuste konsolideeritud tegevusaruannete vormi käsitlev komisjoni teatis (C(2014) 9641).

38 Detsentraliseeritud asutuste programmitöö suuniseid ja detsentraliseeritud asutuste konsolideeritud tegevusaruannete vormi käsitlev komisjoni teatis (C(2014) 9641).

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

31. jaanuariks võtab haldusnõukogu vastu ühtse programmdokumendi kavandi ja edastab selle komisjonile, et see esitaks dokumendi kohta oma arvamuse. Ühtse programmdokumendi kavand edastatakse ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

31. jaanuariks võtab reguleerivate asutuste nõukogu vastu ühtse programmdokumendi kavandi ja edastab selle komisjonile, et see esitaks dokumendi kohta oma arvamuse. Ühtse programmdokumendi kavand edastatakse ka Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu võtab seejärel ühtse programmdokumendi vastu, võttes arvesse komisjoni arvamust. Ta edastab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile ühtse programmdokumendi ning selle võimalikud hiljem ajakohastatud versioonid.

Reguleerivate asutuste nõukogu võtab seejärel ühtse programmdokumendi vastu, võttes arvesse komisjoni arvamust. Ta edastab Euroopa Parlamendile, nõukogule ja komisjonile ühtse programmdokumendi ning selle võimalikud hiljem ajakohastatud versioonid.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui BERECile antakse mõni uus ülesanne, muudab haldusnõukogu vastuvõetud iga-aastast tööprogrammi.

Kui BERECile antakse mõni uus ülesanne, muudab reguleerivate asutuste nõukogu vastuvõetud iga-aastast tööprogrammi.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kõik iga-aastase tööprogrammi olulised muudatused kinnitatakse sama korra kohaselt kui algne iga-aastane tööprogramm. Haldusnõukogu võib delegeerida tegevdirektorile õiguse teha iga-aastases tööprogrammis vähetähtsaid muudatusi.

Kõik iga-aastase tööprogrammi olulised muudatused kinnitatakse sama korra kohaselt kui algne iga-aastane tööprogramm. Reguleerivate asutuste nõukogu võib delegeerida direktorile õiguse teha iga-aastases tööprogrammis vähetähtsaid muudatusi.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tegevdirektor koostab igal aastal BERECi järgmise eelarveaasta tulude ja kulude esialgse eelarvestuse projekti, mis sisaldab ametikohtade loetelu, ning edastab selle haldusnõukogule.

1.  Direktor koostab igal aastal BERECi büroo järgmise eelarveaasta tulude ja kulude esialgse eelarvestuse projekti, mis sisaldab ametikohtade loetelu, ning edastab selle haldusnõukogule.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kõnealuse esialgse projekti põhjal võtab haldusnõukogu vastu BERECi järgmise eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestuse projekti.

2.  Kõnealuse esialgse projekti põhjal võtab haldusnõukogu vastu BERECi büroo järgmise eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestuse projekti.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tegevdirektor esitab BERECi tulude ja kulude eelarvestuse projekti komisjonile iga aasta 31. jaanuariks. BERECi tulude ja kulude eelarvestuse projektis esitatud teave on kooskõlas artikli 15 lõikes 1 osutatud ühtse programmdokumendi kavandis esitatud teabega.

3.  Direktor esitab BERECi büroo tulude ja kulude eelarvestuse projekti komisjonile iga aasta 31. jaanuariks. BERECi büroo tulude ja kulude eelarvestuse projektis esitatud teave on kooskõlas artikli 15 lõikes 1 osutatud ühtse programmdokumendi kavandis esitatud teabega.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad BERECi toetuseks kasutatavad assigneeringud.

6.  Eelarvepädevad institutsioonid kinnitavad BERECi büroo toetuseks kasutatavad assigneeringud.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Eelarvepädevad institutsioonid võtavad vastu BERECi ametikohtade loetelu.

7.  Eelarvepädevad institutsioonid võtavad vastu BERECi büroo ametikohtade loetelu.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  BERECi eelarve võtab vastu haldusnõukogu. See on lõplik pärast liidu üldeelarve vastuvõtmist. Vajaduse korral tehakse selles kohandused.

8.  BERECi büroo eelarve võtab vastu haldusnõukogu. See on lõplik pärast liidu üldeelarve vastuvõtmist. Vajaduse korral tehakse selles kohandused.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Kõikide hoonetega seotud projektide suhtes, mis tõenäoliselt avaldavad BERECi eelarvele olulist mõju, kohaldatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 sätteid.

9.  Kõikide hoonetega seotud projektide suhtes, mis tõenäoliselt avaldavad BERECi büroo eelarvele olulist mõju, kohaldatakse komisjoni delegeeritud määruse (EL) nr 1271/2013 sätteid.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Igaks eelarveaastaks, mis ühtib kalendriaastaga, koostatakse BERECi tulude ja kulude eelarvestus, mis esitatakse BERECi eelarves.

1.  Igaks eelarveaastaks, mis ühtib kalendriaastaga, koostatakse BERECi büroo tulude ja kulude eelarvestus, mis esitatakse BERECi büroo eelarves.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  BERECi eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

2.  BERECi büroo eelarve tulud ja kulud peavad olema tasakaalus.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ilma et see piiraks muid sissetulekuallikaid, koosnevad BERECi tulud järgmisest:

3.  Ilma et see piiraks muid sissetulekuallikaid, koosnevad BERECi büroo tulud järgmisest:

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  tasud väljaannete ja muude BERECi osutatavate teenuste eest;

välja jäetud

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  kolmandate riikide või BERECi töös osalevate kolmandate riikide elektroonilise side valdkonnas pädevate reguleerivate asutuste rahaline toetus, nagu on sätestatud artiklis 26.

(d)  kolmandate riikide või BERECi büroo töös osalevate kolmandate riikide elektroonilise side valdkonnas pädevate reguleerivate asutuste rahaline toetus, nagu on sätestatud artiklis 26.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  BERECi kulud hõlmavad personali töötasu, haldus- ja taristukulusid ning tegevuskulusid.

4.  BERECi büroo kulud hõlmavad personali töötasu, haldus- ja taristukulusid ning tegevuskulusid.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  BERECi peaarvepidaja esitab esialgse raamatupidamisaruande komisjoni peaarvepidajale ja kontrollikojale järgmise eelarveaasta 1. märtsiks.

1.  BERECi büroo peaarvepidaja esitab esialgse raamatupidamisaruande komisjoni peaarvepidajale ja kontrollikojale järgmise eelarveaasta 1. märtsiks.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  BEREC esitab eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale järgmise eelarveaasta 31. märtsiks.

2.  BERECi büroo esitab eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruande Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale järgmise eelarveaasta 31. märtsiks.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Olles kätte saanud kontrollikoja märkused esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab BERECi peaarvepidaja omal vastutusel BERECi lõpliku raamatupidamisaruande. Tegevdirektor esitab lõpliku raamatupidamisaruande haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

3.  Olles kätte saanud kontrollikoja märkused BERECi büroo esialgse raamatupidamisaruande kohta, koostab BERECi büroo peaarvepidaja omal vastutusel BERECi büroo lõpliku raamatupidamisaruande. Direktor esitab lõpliku raamatupidamisaruande haldusnõukogule arvamuse saamiseks.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Haldusnõukogu esitab BERECi lõpliku raamatupidamisaruande kohta arvamuse.

4.  Haldusnõukogu esitab BERECi büroo lõpliku raamatupidamisaruande kohta arvamuse.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Tegevdirektor edastab hiljemalt igale lõppenud eelarveaastale järgneva aasta 1. juuliks lõpliku raamatupidamisaruande koos haldusnõukogu arvamusega Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale.

5.  Direktor edastab hiljemalt igale lõppenud eelarveaastale järgneva aasta 1. juuliks lõpliku raamatupidamisaruande koos haldusnõukogu arvamusega Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  BEREC avaldab lõpliku raamatupidamisaruande Euroopa Liidu Teatajas järgmise aasta 15. novembriks.

6.  BERECi büroo avaldab lõpliku raamatupidamisaruande Euroopa Liidu Teatajas järgmise aasta 15. novembriks.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Tegevdirektor saadab kontrollikojale vastuse tema tähelepanekute kohta 30. septembriks. Tegevdirektor saadab kõnealuse vastuse ka haldusnõukogule.

7.  Direktor saadab kontrollikojale vastuse tema tähelepanekute kohta 30. septembriks. Direktor saadab kõnealuse vastuse ka haldusnõukogule.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Euroopa Parlamendi taotluse korral esitab tegevdirektor parlamendile finantsmääruse39 artikli 165 lõike 3 kohaselt kogu teabe, mis on vajalik, et asjaomase eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus sujuks tõrgeteta.

8.  Euroopa Parlamendi taotluse korral esitab direktor parlamendile finantsmääruse39 artikli 165 lõike 3 kohaselt kogu teabe, mis on vajalik, et asjaomase eelarveaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlus sujuks tõrgeteta.

__________________

__________________

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012).

39 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012).

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 19 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse teinud nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament enne aasta n + 2 15. maid heakskiidu tegevdirektori tegevusele aasta n eelarve täitmisel.

9.  Kvalifitseeritud häälteenamusega otsuse teinud nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament enne aasta n + 2 15. maid heakskiidu direktori tegevusele aasta n eelarve täitmisel.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu võtab pärast komisjoniga konsulteerimist vastu BERECi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. Need ei tohi lahkneda määrusest (EL) nr 1271/2013, välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt vajalik BERECi toimimiseks ja komisjon on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

Haldusnõukogu võtab pärast komisjoniga konsulteerimist vastu BERECi büroo suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. Need ei tohi lahkneda määrusest (EL) nr 1271/2013, välja arvatud juhul, kui see on konkreetselt vajalik BERECi büroo toimimiseks ja komisjon on selleks eelnevalt nõusoleku andnud.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

BERECi suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi ning nende personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste jõustamiseks liidu institutsioonide kokkuleppel vastu võetud eeskirju.

BERECi büroo töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu ametnike personalieeskirju ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimusi ning nende personalieeskirjade ja muude teenistujate teenistustingimuste jõustamiseks liidu institutsioonide kokkuleppel vastu võetud eeskirju.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 22

Artikkel 22

Tegevdirektori ametisse nimetamine

Direktori ametisse nimetamine

1.  Tegevdirektor võetakse tööle BERECi ajutise teenistujana vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punktile a.

1.  Direktor võetakse tööle BERECi büroo ajutise teenistujana vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punktile a.

2.  Tegevdirektori nimetab ametisse haldusnõukogu komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast pärast avatud ja läbipaistvat valikumenetlust.

2.  Haldusnõukogu nimetab direktori ametisse pärast avatud ja läbipaistvat valikumenetlust.

Tegevdirektoriga lepingu sõlmimisel on BERECi esindajaks haldusnõukogu esimees.

Direktoriga lepingu sõlmimisel on BERECi büroo esindajaks haldusnõukogu esimees.

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi ametisse nimetamist võidakse tal paluda esineda Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees ja vastata selle liikmete küsimustele.

Haldusnõukogu valitud kandidaat esineb enne ametisse nimetamist Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees ja vastab selle liikmete küsimustele.

3.  Tegevdirektori ametiaeg on viis aastat. Selle aja lõpus hindab komisjon tegevdirektori tegevust, võttes arvesse BERECi edasisi ülesandeid ja probleeme.

3.  Direktori ametiaeg on kolm aastat. Selle aja lõpus hindab haldusnõukogu direktori tegevust, võttes arvesse BERECi ülesandeid ja probleeme.

4.  Komisjoni ettepanekul, milles võetakse arvesse lõikes 3 osutatud hinnangut, võib haldusnõukogu pikendada tegevdirektori ametiaega ühel korral kuni viie aasta võrra.

4.  Haldusnõukogu võib lõikes 3 osutatud hinnangut arvesse võttes pikendada direktori ametiaega ühel korral kuni kolme aasta võrra.

5.  Haldusnõukogu teatab Euroopa Parlamendile oma kavatsusest pikendada tegevdirektori ametiaega. Ühe kuu jooksul enne sellist pikendamist võidakse tegevdirektor kutsuda esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette, et vastata selle liikmete küsimustele.

5.  Haldusnõukogu teatab Euroopa Parlamendile oma kavatsusest pikendada direktori ametiaega. Ühe kuu jooksul enne sellist pikendamist võidakse direktor kutsuda esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette, et vastata selle liikmete küsimustele.

6.  Tegevdirektor, kelle ametiaega on pikendatud, ei tohi pärast üldperioodi lõppu osaleda sama ametikoha tulevastes valikumenetlustes.

6.  Direktor, kelle ametiaega on pikendatud, ei tohi pärast üldperioodi lõppu osaleda sama ametikoha tulevastes valikumenetlustes.

7.  Tegevdirektori võib ametist tagandada üksnes otsusega, mille haldusnõukogu teeb komisjoni ettepaneku alusel.

7.  Direktori võib ametist tagandada üksnes haldusnõukogu otsusega.

8.  Tegevdirektori ametisse nimetamise, ametiaja pikendamise ja ametist tagandamise otsused teeb haldusnõukogu hääleõigusega liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.

8.  Direktori ametisse nimetamise, ametiaja pikendamise ja ametist tagandamise otsused teeb haldusnõukogu hääleõigusega liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  BEREC võib kasutada lähetatud riiklikke eksperte ja muid töötajaid, kelle tööandja ta ei ole. Sellise personali suhtes ei kohaldata personalieeskirju ega muude teenistujate teenistustingimusi.

1.  BERECi büroo võib kasutada lähetatud riiklikke eksperte ja muid töötajaid, kelle tööandja ta ei ole. Sellise personali suhtes ei kohaldata personalieeskirju ega muude teenistujate teenistustingimusi.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Haldusnõukogu võtab vastu otsuse, milles sätestatakse eeskirjad riiklike ekspertide BERECisse lähetamise kohta.

2.  Haldusnõukogu võtab vastu otsuse, milles sätestatakse eeskirjad riiklike ekspertide BERECi büroosse lähetamise kohta.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 24

välja jäetud

Õiguslik seisund

 

1.   BEREC on liidu asutus. Ta on juriidiline isik.

 

2.   BERECil on igas liikmesriigis kõige laialdasem teo- ja õigusvõime, mis vastavalt nende riikide õigusaktidele antakse juriidilistele isikutele. Eelkõige võib ta omandada ja võõrandada vallas- ja kinnisvara ning olla kohtus menetlusosaliseks.

 

3.   BERECit esindab tegevdirektor.

 

4.   BEREC on ainuvastutav talle määratud ülesannete ja volituste täitmise eest.

 

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

BERECi ja tema töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli.

BERECi büroo ja tema töötajate suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks võib BEREC komisjoni eelneval nõusolekul leppida kokku koostöökorra. Kõnealune koostöökord ei too liidule ega selle liikmesriikidele kaasa õiguslikke kohustusi.

välja jäetud

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Haldusnõukogu võtab ühtse programmdokumendi osana vastu strateegia, mis käsitleb suhteid pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmade, kolmandate riikide pädevate asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega küsimustes, mis kuuluvad BERECi pädevusvaldkonda. Komisjon ja asutus lepivad kokku nõuetekohase töökorra, millega tagatakse, et BEREC tegutseb oma volituste piires ja olemasolevas institutsioonilises raamistikus.

3.  Reguleerivate asutuste nõukogu võtab ühtse programmdokumendi osana vastu strateegia, mis käsitleb suhteid pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmade, kolmandate riikide pädevate asutuste ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega küsimustes, mis kuuluvad BERECi pädevusvaldkonda. Komisjon ja BEREC lepivad kokku nõuetekohase töökorra, millega tagatakse, et BEREC tegutseb oma volituste piires ja olemasolevas institutsioonilises raamistikus.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Läbipaistvus ja teavitamine

Juurdepääs dokumentidele, läbipaistvus ja teavitamine

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  BERECi valduses olevate dokumentide suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1049/200140. Haldusnõukogu võtab kuue kuu jooksul alates oma esimese koosoleku kuupäevast vastu üksikasjalikud eeskirjad määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamise kohta.

1.  BERECi ja BERECi büroo valduses olevate dokumentide suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1049/200140. Reguleerivate asutuste nõukogu ja haldusnõukogu võtavad hiljemalt ... [palun sisestada kuupäev: ... kuu jooksul pärast käesoleva määruse kohaldamist] vastu üksikasjalikud eeskirjad määruse (EÜ) nr 1049/2001 kohaldamise kohta.

__________________

__________________

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).

40 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43).

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  BERECis toimuva isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/200141. Kuue kuu jooksul alates oma esimese koosoleku kuupäevast kehtestab haldusnõukogu meetmed, mida BEREC võtab määruse (EÜ) nr 45/2001 kohaldamiseks, sealhulgas meetmed, mis käsitlevad BERECi andmekaitseametniku ametisse nimetamist. Meetmed kehtestatakse pärast konsulteerimist Euroopa Andmekaitseinspektoriga.

2.  BERECis ja BERECi büroos toimuva isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/200141.

__________________

__________________

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  BEREC ja BERECi büroo tagavad oma tegevuse maksimaalse läbipaistvuse. BEREC ja BERECi büroo tagavad, et avalikkusele ja kõigile huvitatud isikutele antakse objektiivset, usaldusväärset ja hõlpsasti kättesaadavat teavet, eelkõige nende töö tulemuste kohta.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  BEREC võib sooritada teavitustoiminguid omal algatusel ja oma pädevuse ulatuses. Teavitustoimingute jaoks vahendite eraldamine ei tohi kahjustada käesoleva määruse artikli 2 lõigetes 1 ja 2 osutatud ülesannete tulemuslikku täitmist. Teavitustoimingud sooritatakse kooskõlas haldusnõukogus vastu võetud asjakohaste teavitus- ja levitamiskavadega.

3.  BEREC ja BERECi büroo võivad sooritada teavitustoiminguid omal algatusel ja oma pädevuse ulatuses. Teavitustoimingute jaoks vahendite eraldamine ei tohi kahjustada käesoleva määruse artikli 2 lõigetes 1 ja 2 osutatud ülesannete tulemuslikku täitmist. Teavitustoimingud sooritatakse kooskõlas haldusnõukogus vastu võetud asjakohaste teavitus- ja levitamiskavadega.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ilma et see piiraks artikli 27 lõike 1 kohaldamist, ei avalda BEREC kolmandatele isikutele teavet, mida ta töötleb või saab ning mille puhul on esitatud põhjendatud taotlus teabe käsitlemiseks täielikult või osaliselt konfidentsiaalsena.

1.  Ilma et see piiraks artikli 27 lõike 1 kohaldamist, ei avalda BERECi büroo kolmandatele isikutele teavet, mida ta töötleb või saab ning mille puhul on esitatud põhjendatud taotlus teabe käsitlemiseks täielikult või osaliselt konfidentsiaalsena.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor, apellatsiooninõukogu liikmed, lähetatud riiklikud eksperdid, muud töötajad, kes ei kuulu BERECi personali hulka, ja töörühmades osalevad eksperdid järgivad Euroopa Liidu lepingu artikli 339 kohaseid konfidentsiaalsusnõudeid ka pärast oma ametikohustuste lõppemist.

2.  Haldusnõukogu liikmed, direktor, lähetatud riiklikud eksperdid, muud töötajad, kes ei kuulu BERECi büroo personali hulka, ja töörühmades osalevad eksperdid järgivad Euroopa Liidu lepingu artikli 339 kohaseid konfidentsiaalsusnõudeid ka pärast oma ametikohustuste lõppemist.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

BEREC võtab vastu oma julgeolekunormid, mis on samaväärsed komisjoni turvaeeskirjadega, mis käsitlevad Euroopa Liidu salastatud teabe ja salastamata tundliku teabe kaitset, muu hulgas sätteid sellise teabe vahetamise, töötlemise ja säilitamise kohta, nagu on sätestatud komisjoni otsustes (EL, Euratom) 2015/44342 ja 2015/44443. BEREC võib samuti otsustada kohaldada komisjoni julgeolekunorme mutatis mutandis.

BERECi büroo võtab vastu oma julgeolekunormid, mis on samaväärsed komisjoni turvaeeskirjadega, mis käsitlevad Euroopa Liidu salastatud teabe ja salastamata tundliku teabe kaitset, muu hulgas sätteid sellise teabe vahetamise, töötlemise ja säilitamise kohta, nagu on sätestatud komisjoni otsustes (EL, Euratom) 2015/44342 ja 2015/44443. BERECi büroo võib samuti otsustada kohaldada komisjoni julgeolekunorme mutatis mutandis.

__________________

__________________

42 Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/443 komisjoni julgeoleku kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 41).

42 Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/443 komisjoni julgeoleku kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 41).

43 Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).

43 Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

BERECi nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral esitavad komisjon ja riikide reguleerivad asutused BERECile õigeaegselt ja täpselt kogu teabe, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks, eeldusel et asjaomane teave on neile seaduslikult kättesaadav ja teabetaotlus on kõnealuse ülesande laadi silmas pidades vajalik.

BERECi või BERECi büroo nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral esitavad komisjon ja riikide reguleerivad asutused BERECile või BERECi büroole õigeaegselt ja täpselt kogu teabe, mis on vajalik tema ülesannete täitmiseks, eeldusel et asjaomane teave on neile seaduslikult kättesaadav ja teabetaotlus on kõnealuse ülesande laadi silmas pidades vajalik.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

BEREC võib ka taotleda, et riikide reguleerivad asutused esitaksid teavet korrapäraste ajavahemike järel ja kindlas vormis. Võimaluse korral kasutatakse kõnealuste teabenõuete puhul ühtseid aruandevorme.

BEREC või BERECi büroo võib ka taotleda, et riikide reguleerivad asutused esitaksid teavet korrapäraste ajavahemike järel ja kindlas vormis. Võimaluse korral kasutatakse kõnealuste teabenõuete puhul ühtseid aruandevorme.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjoni või riigi reguleeriva asutuse nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral esitab BEREC komisjonile või riigi reguleerivale asutusele õigeaegselt ja täpselt teabe, mis on vajalik, et võimaldada neil täita oma ülesandeid, lähtudes lojaalse koostöö põhimõttest.

2.  Komisjoni või riigi reguleeriva asutuse nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral esitab BEREC või BERECi büroo komisjonile või riigi reguleerivale asutusele õigeaegselt ja täpselt teabe, mis on vajalik, et võimaldada neil täita oma ülesandeid, lähtudes lojaalse koostöö põhimõttest.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Enne käesoleva artikli kohast teabe taotlemist ning selleks, et vältida topeltaruandlust, võtab BEREC arvesse olemasoleva asjakohase teabe, mis on avalikult kättesaadav.

3.  Enne käesoleva artikli kohast teabe taotlemist ning selleks, et vältida topeltaruandlust, võtab BEREC või BERECi büroo arvesse olemasoleva asjakohase teabe, mis on avalikult kättesaadav.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui teave ei ole kättesaadav, kui riikide reguleerivad asutused ei ole seda teinud õigeaegselt kättesaadavaks või kui BERECi otsese taotluse esitamine oleks tulemuslikum ja vähem koormav, võib BEREC esitada nõuetekohaselt põhjendatud taotluse muudele asutustele või otse asjaomastele elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite pakkumisega tegelevatele ettevõtjatele.

Kui teave ei ole kättesaadav, kui riikide reguleerivad asutused ei ole seda teinud õigeaegselt kättesaadavaks või kui BERECi või BERECi büroo otsese taotluse esitamine oleks tulemuslikum ja vähem koormav, võib BEREC või BERECi büroo esitada nõuetekohaselt põhjendatud taotluse muudele asutustele või otse asjaomastele elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite pakkumisega tegelevatele ettevõtjatele.

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

BEREC teavitab käesoleva lõike kohastest taotlustest asjaomaseid riikide reguleerivaid asutusi.

BEREC või BERECi büroo teavitab käesoleva lõike kohastest taotlustest asjaomaseid riikide reguleerivaid asutusi.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

BERECi taotluse korral abistab riigi reguleeriv asutus BERECit teabe kogumisel.

BERECi või BERECi büroo taotluse korral abistab riigi reguleeriv asutus BERECit ja BERECi bürood teabe kogumisel.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor, lähetatud riiklikud eksperdid ja muud töötajad, kes ei kuulu BERECi personali hulka, esitavad deklaratsiooni, milles kinnitavad oma kohustusi ning seda, et neil puudub või on olemas otsene või kaudne huvi, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks.

Reguleerivate asutuste nõukogu ja haldusnõukogu liikmed, direktor, lähetatud riiklikud eksperdid ja muud töötajad, kes ei kuulu BERECi büroo personali hulka, esitavad deklaratsiooni, milles kinnitavad oma kohustusi ning seda, et neil puudub või on olemas otsene või kaudne huvi, mida võib pidada nende sõltumatust kahjustavaks.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Deklaratsioon peab olema täpne ja täielik, see esitatakse kirjalikult ja vajaduse korral seda ajakohastatakse. Haldusnõukogu liikmete ja tegevdirektori huvide deklaratsioonid avalikustatakse.

Deklaratsioon peab olema täpne ja täielik, see esitatakse kirjalikult ja vajaduse korral seda ajakohastatakse. Haldusnõukogu liikmete ja direktori huvide deklaratsioonid avalikustatakse.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Haldusnõukogu liikmed, tegevdirektor, riikide lähetatud eksperdid ja muud töötajad, kes ei kuulu BERECi personali hulka, teevad hiljemalt iga koosoleku alguses täpse ja täieliku deklaratsiooni oma huvide kohta, mida võib pidada päevakorraküsimusega seoses nende sõltumatust kahjustavaks ning nad ei võta osa selliste küsimuste arutamisest ja hääletusest.

2.  Haldusnõukogu liikmed, direktor, riikide lähetatud eksperdid, muud töötajad, kes ei kuulu BERECi büroo personali hulka, ja töörühmades osalevad eksperdid teevad hiljemalt iga koosoleku alguses täpse ja täieliku deklaratsiooni oma huvide kohta, mida võib pidada päevakorraküsimusega seoses nende sõltumatust kahjustavaks ning nad ei võta osa selliste küsimuste arutamisest ja hääletusest.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selleks et lihtsustada võitlust pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 883/2013,44 ühineb BEREC kuue kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest 25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sisejuurdluste kohta ja võtab vastu kõikide BERECi töötajate suhtes kohaldatavad asjakohased sätted, kasutades kõnealuse kokkuleppe lisas esitatud vormi.

1.  Selleks et lihtsustada võitlust pettuse, korruptsiooni ja muu ebaseadusliku tegevuse vastu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL, Euratom) nr 883/2013,44 ühineb BERECi büroo hiljemalt ... [palun sisestada kuupäev: ... kuu jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest] 25. mai 1999. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppega Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) sisejuurdluste kohta ja võtab vastu kõikide BERECi büroo töötajate suhtes kohaldatavad asjakohased sätted, kasutades kõnealuse kokkuleppe lisas esitatud vormi.

__________________

__________________

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

44 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Euroopa Kontrollikojal on õigus auditeerida dokumentide põhjal ja kohapeal kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, kes on saanud BERECilt liidu vahendeid.

2.  Euroopa Kontrollikojal on õigus auditeerida dokumentide põhjal ja kohapeal kõiki toetusesaajaid, töövõtjaid ja alltöövõtjaid, kes on saanud BERECi büroolt liidu vahendeid.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  OLAF võib määruses (EL, Euratom) nr 883/2013 ja nõukogu määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/9645 sätestatud korra kohaselt teostada juurdlusi, sealhulgas kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, et teha kindlaks, kas seoses BERECi rahastatud toetuse või lepinguga on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

3.  OLAF võib määruses (EL, Euratom) nr 883/2013 ja nõukogu määruses (Euratom, EÜ) nr 2185/9645 sätestatud korra kohaselt teostada juurdlusi, sealhulgas kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi, et teha kindlaks, kas seoses BERECi büroo rahastatud toetuse või lepinguga on esinenud pettust, korruptsiooni või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust.

__________________

__________________

45 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

45 Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist, sisaldavad BERECi ning kolmandate riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahelised koostöölepingud ning BERECi lepingud, toetuslepingud ja -otsused sätteid, milles sõnaselgelt volitatakse Euroopa Kontrollikoda ja OLAFit teostama vastavalt oma pädevusele selliseid auditeid ja juurdlusi.

4.  Ilma et see piiraks lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamist, sisaldavad BERECi büroo ning kolmandate riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide vahelised koostöölepingud ning BERECi büroo lepingud, toetuslepingud ja -otsused sätteid, milles sõnaselgelt volitatakse Euroopa Kontrollikoda ja OLAFit teostama vastavalt oma pädevusele selliseid auditeid ja juurdlusi.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  BERECi lepinguline vastutus on reguleeritud asjaomase lepingu suhtes kohaldatava õigusega.

1.  BERECi büroo lepinguline vastutus on reguleeritud asjaomase lepingu suhtes kohaldatava õigusega.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Otsuste tegemine vastavalt BERECi sõlmitud lepingus sisalduvale vahekohtuklauslile kuulub Euroopa Liidu Kohtu pädevusse.

2.  Otsuste tegemine vastavalt BERECi büroo sõlmitud lepingus sisalduvale vahekohtuklauslile kuulub Euroopa Liidu Kohtu pädevusse.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab BEREC liikmesriikide õiguse ühiste üldpõhimõtete kohaselt mis tahes kahju, mida ameti talitused või personal on tekitanud oma kohustuste täitmisel.

3.  Lepinguvälise vastutuse korral hüvitab BERECi büroo liikmesriikide õiguse ühiste üldpõhimõtete kohaselt mis tahes kahju, mida ameti talitused või personal on tekitanud oma kohustuste täitmisel.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Töötajate isiklik vastutus BERECi ees on reguleeritud nende suhtes kohaldatavate personalieeskirjade või teenistustingimustega.

5.  Töötajate isiklik vastutus BERECi büroo ees on reguleeritud nende suhtes kohaldatavate personalieeskirjade või teenistustingimustega.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

BERECi tegevust uurib Euroopa Ombudsman vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 228.

BERECi büroo tegevust uurib Euroopa Ombudsman vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 228.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  BERECi suhtes kohaldatakse määrust nr 1/5846.

1.  BERECi büroo suhtes kohaldatakse määrust nr 1/5846.

__________________

__________________

46 Nõukogu määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (EÜT 17, 6.10.1958, lk 385).

46 Nõukogu määrus nr 1, millega määratakse kindlaks Euroopa Majandusühenduses kasutatavad keeled (EÜT 17, 6.10.1958, lk 385).

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 35 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  BERECi tööks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus.

2.  BERECi büroo tööks vajalikke tõlketeenuseid osutab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 36

välja jäetud

Komitee

 

1.   Komisjoni abistab komitee (edaspidi „sidekomitee“). Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

 

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 4.

 

3.   Kui komitee arvamus tuleb saada kirjaliku menetluse teel, lõpetatakse menetlus ilma tulemusele jõudmata juhul, kui komitee eesistuja arvamuse esitamise jaoks seatud tähtaja jooksul sedasi otsustab.

 

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Vajalikud kokkulepped, milles käsitletakse BERECile asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid ning vastuvõtvas liikmesriigis tegevdirektori, haldusnõukogu liikmete, BERECi töötajate ja nende perekonnaliikmete suhtes kohaldatavaid erieeskirju, sätestatakse BERECi ja vastuvõtva liikmesriigi vahelises peakorterilepingus, mis sõlmitakse pärast haldusnõukogu heakskiidu saamist hiljemalt kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

1.  Vajalikud kokkulepped, milles käsitletakse BERECi büroole asukohaliikmesriigis antavaid ruume ja selle liikmesriigi pakutavaid vahendeid ning vastuvõtvas liikmesriigis direktori, haldusnõukogu liikmete, BERECi büroo töötajate ja nende perekonnaliikmete suhtes kohaldatavaid erieeskirju, sätestatakse BERECi büroo ja vastuvõtva liikmesriigi vahelises peakorterilepingus, mis sõlmitakse pärast haldusnõukogu heakskiidu saamist hiljemalt kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest.

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Vastuvõttev liikmesriik tagab BERECi sujuvaks ja tõhusaks tegutsemiseks vajalikud tingimused, sealhulgas mitmekeelse ja Euroopale orienteeritud koolihariduse ning asjakohase transpordiühenduse.

2.  Vastuvõttev liikmesriik tagab BERECi büroo sujuvaks ja tõhusaks tegutsemiseks vajalikud tingimused, sealhulgas mitmekeelse ja Euroopale orienteeritud koolihariduse ning asjakohase transpordiühenduse.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon koostab hiljemalt viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva ja seejärel iga viie aasta järel komisjoni suunistele vastava hinnangu, et hinnata BERECi tulemuslikkust seoses tema eesmärkide, volituste, ülesannete ja asukohaga (asukohtadega). Hinnangu eesmärk on eelkõige välja selgitada vajadus muuta BERECi volitusi ja selliste võimalike muudatuste finantsmõju.

1.  Komisjon koostab hiljemalt viis aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva ja seejärel iga viie aasta järel komisjoni suunistele vastava hinnangu, et hinnata BERECi ja BERECi büroo tulemuslikkust seoses tema eesmärkide, volituste, ülesannete ja asukohaga (asukohtadega). Hinnangu eesmärk on eelkõige välja selgitada vajadus muuta BERECi ja BERECi büroo volitusi ja selliste võimalike muudatuste finantsmõju.

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui komisjon leiab, et BERECi töö jätkamine ei ole talle seatud eesmärkide, volituste ja ülesannete seisukohast enam põhjendatud, võib komisjon teha ettepaneku käesolevat määrust vastavalt muuta või see kehtetuks tunnistada.

2.  Kui komisjon leiab, et BERECi ja BERECi büroo töö jätkamine ei ole talle seatud eesmärkide, volituste ja ülesannete seisukohast enam põhjendatud, võib komisjon teha ettepaneku käesolevat määrust vastavalt muuta või see kehtetuks tunnistada.

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, on BEREC määrusega (EÜ) nr 1211/2009 asutatud büroo (edaspidi „BERECi büroo“) õiglusjärglane seoses omandiõiguse, lepingute, õiguslike kohustuste, töölepingute, finants- ja muude kohustustega.

Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, on BERECi büroo määrusega (EÜ) nr 1211/2009 asutatud büroo (edaspidi „BERECi büroo“) õiglusjärglane seoses omandiõiguse, lepingute, õiguslike kohustuste, töölepingute, finants- ja muude kohustustega.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Eelkõige ei mõjuta käesolev määrus büroo personali õigusi ja kohustusi, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1211/2009. Personali töölepinguid võib pikendada käesoleva määruse alusel kooskõlas personalieeskirjade ja teenistustingimustega ning BERECi eelarvepiirangutega.

Eelkõige ei mõjuta käesolev määrus büroo personali õigusi ja kohustusi, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1211/2009. Personali töölepinguid võib pikendada käesoleva määruse alusel kooskõlas personalieeskirjade ja teenistustingimustega ning BERECi büroo eelarvepiirangutega.

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Alates [käesoleva määruse jõustumiskuupäevast] ja kuni ajani, mil tegevdirektor asub täitma oma ülesandeid pärast tema ametisse nimetamist haldusnõukogu poolt vastavalt artiklile 22, tegutseb määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel ametisse nimetatud haldusdirektor oma ametiaja lõpuni tegevdirektori kohusetäitjana, täites käesoleva määrusega ette nähtud ülesandeid. Haldusdirektori muud lepingutingimused ei muutu.

Alates [käesoleva määruse jõustumiskuupäevast] ja kuni ajani, mil direktor asub täitma oma ülesandeid pärast tema ametisse nimetamist haldusnõukogu poolt vastavalt artiklile 22, tegutseb määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel ametisse nimetatud haldusdirektor oma ametiaja lõpuni direktori kohusetäitjana, täites käesoleva määrusega ette nähtud ülesandeid. Haldusdirektori muud lepingutingimused ei muutu.

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tegevdirektori kohusetäitjana teostab ta ametisse nimetava asutuse volitusi. Ta võib kinnitada kõik maksed, mis on kaetud BERECi eelarvesse kantud assigneeringutega, kui need on heaks kiitnud haldusnõukogu, ning võib pärast BERECi ametikohtade loetelu vastuvõtmist sõlmida lepinguid, sealhulgas töölepinguid.

Direktori kohusetäitjana teostab ta ametisse nimetava asutuse volitusi. Ta võib kinnitada kõik maksed, mis on kaetud BERECi büroo eelarvesse kantud assigneeringutega, kui need on heaks kiitnud haldusnõukogu, ning võib pärast BERECi ametikohtade loetelu vastuvõtmist sõlmida lepinguid, sealhulgas töölepinguid.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel ametisse nimetatud haldusdirektori tööleping lõpetatakse tema ametiaja lõpus või alates päevast, mil tegevdirektor asub täitma oma ülesandeid pärast tema ametisse nimetamist haldusnõukogu poolt vastavalt artiklile 22, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel ametisse nimetatud haldusdirektori tööleping lõpetatakse tema ametiaja lõpus või alates päevast, mil direktor asub täitma oma ülesandeid pärast tema ametisse nimetamist haldusnõukogu poolt vastavalt artiklile 22.

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 39 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Määruse (EÜ) nr 1211/2009 alusel ametisse nimetatud haldusdirektor, kelle ametiaega on pikendatud, peab hoiduma osalemast artiklis 22 osutatud tegevdirektori valimise menetluses.

välja jäetud

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Viiteid määrusele (EÜ) nr 1211/2009 ja BERECi büroole tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele ja BERECile.

Viiteid määrusele (EÜ) nr 1211/2009 tõlgendatakse viidetena käesolevale määrusele.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet

Viited

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitajad

       istungil teada andmise kuupäev

IMCO

24.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Ivan Štefanec

11.10.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

13.3.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.5.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

13

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Anne-Marie Mineur

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

21

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

13

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

3

0

ALDE

Dita Charanzová

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (11.5.2017)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet
(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Arvamuse koostaja: Silvia Costa

LÜHISELGITUS

Eesmärk ja kohaldamisala

Telekommunikatsiooni pakett avaldati 2016. aasta septembris ja see sisaldab mitmeid seadusandlikke ja muid algatusi telekommunikatsiooni reguleeriva raamistiku uuendamiseks. Paketi tähelepanu keskmes on direktiivi eelnõu, millega luuakse Euroopa elektroonilise side seadustik, milles nähakse ette telekommunikatsiooni õigusnormide ajakohastamine, mida uuendati viimati 2009. aastal. Kultuuri- ja hariduskomisjon esitab selle eelnõu kohta ka oma arvamuse (arvamuse koostaja: Curzio Maltese).

Käesolev ettepanek on telekommunikatsiooni paketi osa, mille eesmärgiks on luua ühtsem ja tõhusam elektroonilise side institutsiooniline raamistik. Määruse ettepaneku kohaselt asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet (BEREC) kui täieõiguslik Euroopa Liidu detsentraliseeritud amet (praegu tegutseb see hübriidstruktuuri vormis, mis oma olemuselt on valitsustevaheline organ, mis koondab riiklikke ametiasutusi, et ellu viia ELi ühtlustatud regulatiivseid ülesandeid, ning mida toetab ühenduse väike asutus BERECi büroo, mis annab BERECile professionaalset ja haldusabi).

Seetõttu sisaldab ettepanek peamiselt tavapäraseid ametiga seotud sätteid kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni poolt 2012. aastal ühiselt kokkulepitud ühisavaldusega detsentraliseeritud ametite kohta. Samuti koondatakse määruses ühte kohta (artiklisse 2) BERECile erinevate õigusaktidega antud ülesannete täielik loetelu, sealhulgas eriti need, mis on talle määratud uues Euroopa elektroonilise side seadustikus. Kuigi mõned ülesanded kuuluvad ka CULT-komisjoni tegevusvaldkonda (nt BERECi tegevus arvamuse esitamisel raadiospektri vastastikuse eksperthindamisega seotud riiklike meetmete ettepanekute kohta), on ülesannete sisu seadustiku ettepanekus reguleeritud.

BEREC: status quo või täieõiguslik ELi amet?

Arvamuse koostaja on täiesti teadlik, et ettepanek loobuda BERECi olemasolevast struktuurist ja luua täieõiguslik ELi amet on vaieldav, olles lugenud mitmete riikide parlamentide ettepanekuid käsitletaval teemal, rääkimata BERECi enda arvamusest ettepaneku kohta ning olles selles küsimuses konsulteerinud. Arvamuse koostaja on siiski seisukohal, et see küsimus on nii oluline, et seda tuleb käsitleda pädevas parlamendikomisjonis, st tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonis (ITRE), mis on selgelt kõige parem valik, et mõista ja võtta seisukoht selles suhtes, milline institutsionaalne struktuur elektroonilise side regulatiivsesse keskkonda sobib kõige paremini. Arvamuse koostaja poolt esitatud muudatusettepanekud iseenesest ei piira selle põhimõttelise küsimuse otsustamist.

Sellest hoolimata mõjutab BERECi töö kindlasti neid poliitikavaldkondi, mis kuuluvad CULT-komisjoni tegevusvaldkonda, eriti maailmas, kus tavapäraselt hõlmavad ühendatud reguleerivad asutused nii telekommunikatsiooni kui ka ringhäälingut ja kus peatähelepanu on koondumas võrguvaba interneti-TV (over-the-top, OTT) sisu reguleerimisele. Arvamuse koostaja eesmärk on seeläbi tagada riikide reguleerivate asutuste ja nende liikmete sõltumatus, tagades, et BERECi ettepanek on täielikult kooskõlas Euroopa elektroonilise side seadustikku käsitleva ettevalmistatava direktiivi eelnõu artikli 7 sätetega.

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja teeb ettepaneku teha komisjoni ettepanekus piiratud hulk asjakohaseid muudatusi. Mõned muudatusettepanekud on koostatud teatud sätete selguse või loetavuse huvides. Suuremaks eesmärgiks on rõhutada, et BEREC peab täitma oma ülesandeid ja arvestama oma töös üldisi eesmärke, mis on seotud kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe edendamisega, nagu on sätestatud Euroopa elektroonilise side seadustikku käsitleva ettevalmistatava direktiivi eelnõu artiklis 3.

Teatud muudatusettepanekutega soovitakse tagada, et BERECi töörühmad esindavad võimalikult laia poliitiliste huvide spektrit ja tegutsevad kooskõlas eespool nimetatud üldiste eesmärkidega ning et BERECi tegevus toimub aktiivses koostöös võimalikult paljude sidusrühmadega.

Lõpuks rõhutab arvamuse koostaja põhjust, miks on vajalik BERECi koostöö teiste ELi organite, asutuste, ametite ja töörühmadega, nimelt vajadus tagada poliitiline ühtsus ja tõhusus. Ta rõhutab, et selline koostöö – eelkõige üksustega nagu Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühm ja Euroopa raadiospektripoliitika töörühm – peab olema lubatud BERECi töö osana, sest see tagab üldise poliitika sidususe ja tõhususe.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  BERECi ja BERECi büroo on andnud positiivse panuse elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlasse rakendamisse. Sellele vaatamata esineb liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi seoses reguleerimistavadega. Lisaks on BERECi ja BERECi büroo juhtimisstruktuur kohmakas ja tekitab tarbetut halduskoormust. Selleks et tagada suurem tõhusus ja sünergiline toime ning aidata veelgi enam kaasa elektroonilise side siseturu arengule kogu liidus, ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi soodustamisele ja liidu kodanike huvide edendamisele, on käesoleva määruse eesmärk suurendada BERECi osatähtsust ja tõhustada selle juhtimisstruktuuri, asutades BERECi liidu detsentraliseeritud asutusena. See vastab ka vajadusele kajastada BERECi oluliselt suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest (EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse BERECi ülesanded seoses kogu liitu hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 2015/2120, millega kehtestatakse BERECi ülesandeid seoses avatud internetiühenduse ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning direktiivist, millega kehtestatakse märkimisväärne hulk BERECi uusi ülesandeid, mille hulka kuulub mitmesuguseid teemasid käsitlevate otsuste tegemine ja suuniste esitamine, tehniliste küsimustega seotud aruandlus, registripidamine ning arvamuste esitamine nii turu reguleerimise kui ka raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetluste kohta.

(7)  BERECi ja BERECi büroo on andnud positiivse panuse elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlasse rakendamisse. Sellele vaatamata esineb liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi seoses reguleerimistavadega. Lisaks on BERECi ja BERECi büroo juhtimisstruktuur kohmakas ja tekitab tarbetut halduskoormust. Selleks et tagada suurem tõhusus ja sünergiline toime ning aidata veelgi enam kaasa elektroonilise side siseturu arengule kogu liidus, ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi soodustamisele ja liidu kodanike huvide edendamisele, on käesoleva määruse eesmärk suurendada BERECi osatähtsust ja tõhustada selle juhtimisstruktuuri, asutades BERECi liidu detsentraliseeritud asutusena. See vastab ka vajadusele kajastada BERECi oluliselt suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest (EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse BERECi ülesanded seoses kogu liitu hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 2015/2120, millega kehtestatakse BERECi ülesandeid seoses avatud internetiühenduse ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning direktiivist, millega kehtestatakse märkimisväärne hulk BERECi uusi ülesandeid, mille hulka kuulub mitmesuguseid valdkondi käsitlevate otsuste tegemine ja suuniste esitamine, tehniliste küsimustega seotud aruandlus, registripidamine ning arvamuste esitamine nii turu reguleerimise kui ka raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetluste kohta.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Elektroonilise side õigusraamistiku rakendamine koos sidetehnoloogia ja tarkvara arenguga on alus suurtele edusammudele selles, kuidas kultuuri ja kultuurisisu levitatakse ja kuidas Euroopa kodanikud sellele ligi pääsevad. Ent taristu ebaühtlane katvus ja seotuse efekt on tekitanud ka sügava digitaalse lõhe. Selle kaotamiseks ja uute ärahoidmiseks, eelkõige seoses kultuurilise mitmekesisuse ja mitmekeelsusega, on BEREC üks asutusi, mis peab suuniste, arvamuste ja muud liiki tekstide avaldamisel arvesse võtma laiemat kultuurilist ja sotsiaalset mõju, kasutades probleemide ulatusele vastavaid vahendeid.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Arvestades Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 167, peab BEREC talle määratud ülesannete täitmisel lähtuma kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe üldistest eesmärkidest, mis on sätestatud direktiivi artikli 3 lõikes 1, ning UNESCO kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse ja edendamise konventsioonis (2005) püstitatud eesmärkidest.

Selgitus

Tuleb rõhutada, et BERECi töö peaks lähtuma kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe edendamise üldistest eesmärkidest, kuna elektroonilise side (nt spektri eraldamise) otsused võivad mõjutada just neid valdkondi. Seoses sellega tuletagem meelde ka UNESCO konventsiooni.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  BERECil peaks olema lubatud teha vajaduse korral koostööd muude liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, ilma et see piiraks nende rolli, eelkõige raadiospektripoliitika töörühma,29 Euroopa Andmekaitsenõukogu,30 Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma31 ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga32; samuti tuleks BERECil võimaldada teha koostööd olemasolevate komiteedega (nt sidekomitee ja raadiospektrikomitee). Ka peaks BERECil olema võimalik teha koostööd kolmandate riikide pädevate asutustega, eelkõige reguleerivate asutustega, kes on pädevad elektroonilise side valdkonnas ja/või nendest asutustest koosnevate rühmadega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui see on vajalik BERECi ülesannete täitmiseks.

(11)  Ühtsuse ja järjepidevuse tagamiseks ning oma ülesannete tõhusaks ja nõuetekohaseks täitmiseks, arvestades liidu poliitika laiemaid eesmärke, peaks BERECil olema lubatud teha koostööd muude liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, ilma et see piiraks nende rolli, eelkõige raadiospektripoliitika töörühma29, Euroopa Andmekaitsenõukogu30, Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma31 ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga32; samuti tuleks BERECil võimaldada teha koostööd olemasolevate komiteedega (nt sidekomitee ja raadiospektrikomitee). Ka peaks BERECil olema võimalik teha koostööd kolmandate riikide pädevate asutustega, eelkõige reguleerivate asutustega, kes on pädevad elektroonilise side valdkonnas ja/või nendest asutustest koosnevate rühmadega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui see on vajalik BERECi ülesannete täitmiseks.

__________________

__________________

29 Otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 198, 27.7.2002, lk 49).

29 Otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 198, 27.7.2002, lk 49).

30 Asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1) alusel.

30 Asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1) alusel.

31 Direktiiv [...].

31 Direktiiv [...].

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41).

Selgitus

Tuleks rõhutada põhjust, miks on vajalik koostöö muude asjaomaste asutustega, sealhulgas Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma (ERGA) ja raadiospektripoliitika töörühmaga (RSPG).

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Võrreldes varasema olukorraga, kus üheaegselt tegutsesid reguleerivate asutuste nõukogu ja juhtkomitee, aitaks ameti tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust suurendada see, et BERECil on üks nõukogu, mis määrab kindlaks ameti üldised tegevussuunad ning langetab otsuseid reguleerimis- ja operatiivküsimustes ning juhtimise ja eelarve haldamisega seotud küsimustes. Selleks peaks haldusnõukogu täitma asjaomaseid ülesandeid ja koosnema lisaks kahele komisjoni esindajale ka iga riigi reguleeriva asutuse juhist või sellise asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on kaitstud vallandamist käsitlevate nõuetega.

(12)  Võrreldes varasema olukorraga, kus üheaegselt tegutsesid reguleerivate asutuste nõukogu ja juhtkomitee, aitaks ameti tõhusust, sidusust ja tulemuslikkust suurendada see, et BERECil on üks nõukogu, mis määrab kindlaks ameti üldised tegevussuunad ning langetab otsuseid reguleerimis- ja operatiivküsimustes ning juhtimise ja eelarve haldamisega seotud küsimustes. Selleks peaks haldusnõukogu täitma asjaomaseid ülesandeid ja koosnema lisaks komisjoni esindajale ka iga riigi reguleeriva asutuse juhist või sellise asutuse kollegiaalse kogu liikmest, kes on kaitstud vallandamist käsitlevate nõuetega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  BERECi seadusliku esindajana tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti toimimise ja talle määratud ülesannete täitmise seisukohast äärmiselt oluline. Haldusnõukogu peaks valima ametisse nimetatava tegevdirektori sellisest nimekirjast, mille komisjon on koostanud avatud ja läbipaistval valikumenetluse tulemusena, et tagada kandidaatide range hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. Lisaks sellele kestis BERECi büroo haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. Tegevdirektori volituste kehtivus peab olema piisavalt pikk, et tagada ameti stabiilsus ja pikaajalise strateegia elluviimine.

(16)  BERECi seadusliku esindajana tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti toimimise ja talle määratud ülesannete täitmise seisukohast äärmiselt oluline. Haldusnõukogu peaks valima ametisse nimetatava tegevdirektori sellisest nimekirjast, mille komisjon on koostanud avatud ja läbipaistva valikumenetluse tulemusena, et tagada kandidaatide range hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. Enne ametisse nimetamist võidakse haldusnõukogu valitud kandidaat kutsuda esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette nõusoleku saamiseks. Lisaks sellele kestis BERECi büroo haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. Tegevdirektori volituste kehtivus peab olema piisavalt pikk, et tagada ameti stabiilsus ja pikaajalise strateegia elluviimine.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Kogemused on näidanud, et enamiku BERECi ülesannete täitmine õnnestub paremini töörühmade kaudu ning seega peaks haldusnõukogu vastutama töörühmade loomise ja nende liikmete nimetamise eest. Selleks et tagada tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid töörühmade koordineerimise ja juhtimise eest vastutama BERECi töötajad. Töörühmade kiire loomise huvides tuleks juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud ekspertidest, seda eelkõige töörühmade puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetlustega, mille rakendamine on ajaliselt piiratud.

(17)  Kogemused on näidanud, et enamiku BERECi ülesannete täitmine õnnestub paremini töörühmade kaudu ning seega peaks haldusnõukogu vastutama töörühmade loomise ja nende liikmete nimetamise eest. Töörühmade koosseis peaks adekvaatselt kajastama erinevaid poliitilisi huvisid ja pidama silmas üldisi eesmärke, mis on seotud kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe edendamisega, nagu on sätestatud Euroopa elektroonilise side seadustiku direktiivi eelnõu artikli 3 lõikes 1. Selleks et tagada tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid töörühmade koordineerimise ja juhtimise eest vastutama BERECi töötajad. Töörühmade kiire loomise huvides tuleks juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud ekspertidest, seda eelkõige töörühmade puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetlustega, mille rakendamine on ajaliselt piiratud.

Selgitus

Peame vajalikuks rõhutada, et BERECi poolt loodud töörühmade koosseis peaks adekvaatselt kajastama erinevaid poliitilisi huvisid ja pidama silmas üldisi eesmärke, mis on seotud kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe edendamisega.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  Selleks, et tagada BERECis kogu poliitiliste huvide spektri esindatus ja mõista oma meetmete võimalikku mõju, peaks amet tegema aktiivset koostööd sidusrühmadega, rakendades vahendeid, nagu sidusrühmadega korrapäraselt konsulteerimise foorumid. Samuti peaksid BERECi töörühmad tegema aktiivset koostööd regulatiivsetesse ühendustesse mittekuuluvate sidusrühmadega ja hõlmama oma tegevuses võimalikult laia huvideringi.

Selgitus

Tuleb selgelt öelda, et BEREC ja selle töörühmad peaksid töötama välja vahendid aktiivseks koostööks sidusrühmadega, kes esindavad laia huvidespektrit.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks peaks BERECil olema õigus nõuda kogu vajalikku teavet komisjonilt, riikide reguleerivatelt asutustelt ja viimase abinõuna muudelt asutustele ning ettevõtjatelt. Teabenõuded peaksid olema taotletava eesmärgiga proportsionaalsed ega tohiks adressaate liigselt koormata. Riikide reguleerivad asutused, mis on elektroonilise side turgudega tihedaimalt seotud, peaksid tegema BERECiga koostööd ning esitama ajakohast ja täpset teavet tagamaks, et BERECil on võimalik täita oma ülesandeid. BEREC peaks samuti jagama vajalikku teavet komisjoni ja riikide reguleerivate asutustega, lähtudes lojaalse koostöö põhimõttest.

(25)  Oma ülesannete tulemuslikuks täitmiseks peaks BERECil olema õigus nõuda kogu vajalikku teavet komisjonilt, riikide reguleerivatelt asutustelt ja viimase abinõuna muudelt asutustele ning ettevõtjatelt. Teabenõuded peaksid olema taotletava eesmärgiga proportsionaalsed ega tohiks adressaate liigselt koormata. Riikide reguleerivad asutused, mis on elektroonilise side turgudega tihedaimalt seotud, peaksid tegema BERECiga koostööd ning tagama ajakohase ja täpse teabe esitamise, et BERECil on võimalik täita oma ülesandeid. BEREC peaks samuti jagama vajalikku teavet komisjoni ja riikide reguleerivate asutustega, lähtudes lojaalse koostöö põhimõttest.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

BEREC tegutseb järgmiste õigusaktide kohaldamisala piires: direktiiv [...], direktiiv 2002/58/EÜ, määrus (EL) nr 531/2012, määrus (EL) 2015/2120 ja otsus 243/2012/EL36 (raadiospektripoliitika programm).

BEREC tegutseb järgmiste õigusaktide kohaldamisala piires: direktiiv [...], direktiiv 2002/58/EÜ, määrus (EL) nr 531/2012, määrus (EL) 2015/2120 ja otsus 243/2012/EL36 (raadiospektripoliitika programm) ning kõik muud liidu õigusaktid, millega pannakse ametile uusi ülesandeid ja volitusi.

_________________

_________________

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta otsus nr 243/2012/EL, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm (ELT L 81, 21.3.2012, lk 7).

36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. märtsi 2012. aasta otsus nr 243/2012/EL, millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm (ELT L 81, 21.3.2012, lk 7).

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  BERECil on samad eesmärgid, mis riikide reguleerivatel asutustel, kellele on osutatud direktiivi artiklis 3. Eelkõige tagab BEREC elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindla rakendamise lõikes 2 osutatud kohaldamisalas ning aitab seega kaasa siseturu arengule. Samuti edendab BEREC juurdepääsu ülikiirele andmesidele ja selle kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu kodanike huve.

3.  BERECil on samad eesmärgid, mis riikide reguleerivatel asutustel, kellele on osutatud direktiivi artiklis 3. Konkreetselt teeb BEREC koostööd ka riikide reguleerivate asutustega, et tagada järjekindel regulatiivne lähenemisviis elektroonilise side reguleeriva raamistiku rakendamisele lõikes 2 osutatud kohaldamisalas, pidades silmas lõikes 1 seatud eesmärke, ning aitab seega kaasa ühtlustatud siseturu arengule. Samuti edendab BEREC andmeliikluse mittediskrimineerivat käsitlemist internetiühenduse teenuste osutamisel; avatud internetiühendust; juurdepääsu ülikiirele andmesidele ja selle kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu kodanike huve.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  BEREC täidab oma ülesandeid sõltumatult, erapooletult ja läbipaistvalt ning tugineb riikide reguleerivates asutustes olemasolevale oskusteabele. Iga liikmesriik tagab, et tema reguleerival asutusel on BERECi töös osalemiseks piisavad rahalised vahendid ja inimressursid.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  taotluse korral või omal algatusel Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni nõustamine seoses tehnilise analüüsi tulemusega, mis puudutab kõigi turu arengudünaamika küsimuste regulatiivset mõju elektroonilise side raamistikule;

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b)  riikide reguleerivate asutuste, Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni abistamine taotluse korral suhetes, aruteludes ja suhtluses kolmandate pooltega ning riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni abistamine hea reguleerimistava levitamisel kolmandatele pooltele;

Selgitus

Vt määruse (EÜ) nr 1211/2009 artikli 2 punkti e sõnastust.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a c)  riikide reguleerivate asutuste vahelise ning riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni vahelise koostöö edendamine;

Selgitus

Vt määruse (EÜ) nr 1211/2009 artikli 1 lõike 4 sõnastust.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a d)  riikide reguleerivatele asutustele soovituste andmine ja hea reguleerimistava levitamine, et ergutada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlat rakendamist;

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a e)  Euroopa elektroonilise side sektorit käsitlev aruandlus kõnealuse Euroopa sektori arengut käsitleva iga-aastase aruande avaldamise kujul;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a f)  vajaduse korral komisjoni abistamine tehnilise oskusteabe nõuandva organina elektroonilise side valdkonna õigusaktide koostamisel ja vastuvõtmisel;

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a g (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a g)  ametile liidu õigusaktidega, eelkõige direktiiviga [...] (elektroonilise side seadustik), määrusega (EL) nr 531/2012 ja määrusega (EL) 2015/2120 pandud ülesannete täitmine;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  majandusmudeli väljatöötamine, et aidata komisjonil määrata kindlaks kõne lõpetamise hinna maksimummäärad liidus vastavalt direktiivi artiklile 73;

(c)  väga tihedas koostöös teiste riikide reguleerivate asutustega majandusmudeli väljatöötamine, et aidata komisjonil määrata kindlaks kõne lõpetamise hinna maksimummäärad liidus vastavalt direktiivi artiklile 73;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  direktiivis ja määruses (EL) nr 531/2012 osutatud arvamuste esitamine, eelkõige seoses järgmisega:

välja jäetud

  piiriüleste vaidlusküsimuste lahendamine vastavalt direktiivi artiklile 27;

 

  turu reguleerimist käsitlevate siseturu menetlustega seotud riiklike meetmete kavandid vastavalt direktiivi artiklitele 32, 33 ja 66;

 

  raadiosagedusala kasutuse võrdlushindamist käsitlevate siseturu menetlustega seotud riiklike meetmete kavandid vastavalt direktiivi artiklile 35;

 

  ühtlustamist käsitlevate otsuste või soovituste eelnõud vastavalt direktiivi artiklile 38;

 

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjepidev rakendamine;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  andmeliikluse mittediskrimineeriv käsitlemine internetiühenduse teenuste osutamisel kooskõlas määrusega (EL) 2015/2120;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt b – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  turutavad, mis võivad kahjustada mittediskrimineerivat juurdepääsu internetile, avatud internetiühendust ja tarbijaõigusi, ning kuritarvitus;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  BEREC võib komisjoni põhjendatud taotluse korral võtta muid eriülesandeid, mis on vajalikud tema rolli täitmiseks kooskõlas artikli 1 lõikega 2.

Selgitus

Vt määruse (EÜ) nr 1211/2009 artikli 3 lõike 2 sõnastust.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Niivõrd, kui see on vajalik käesolevas määruses sätestatud eesmärkide ja BERECi ülesannete täitmiseks, võib BEREC teha koostööd pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega vastavalt artiklile 26.

4.  Niivõrd, kui see on vajalik käesolevas määruses sätestatud eesmärkide ja BERECi ülesannete täitmiseks ning arvestades liidu poliitika laiemaid eesmärke, võib BEREC konsulteerida riikide reguleerivate asutustega ja teha koostööd liikmesriikide pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide pädevate asutustega ja/või riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega vastavalt artiklile 26.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik esindaja igast liikmesriigist ja kaks komisjoni hääleõiguslikku esindajat. Iga riigi reguleeriv asutus nimetab oma esindaja, kes on riigi reguleeriva asutuse juht või kollegiaalse kogu liige.

Haldusnõukokku kuulub üks hääleõiguslik liige igast liikmesriigist ja üks komisjoni hääleõiguslik esindaja. Iga riigi reguleeriv asutus nimetab oma esindaja, kes võib olla kas riigi reguleeriva asutuse juht või muu kõrgetasemeline esindaja. Haldusnõukogu kutsutud kolmandate riikide reguleerivatel asutustel on vaatleja staatus ja nad on esindatud asjakohaselt kõrgel tasemel.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Esimees või aseesimees annab Euroopa Parlamendile selle taotluse korral aru oma ülesannete täitmisest ja BERECi tegevusest.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Esimees osaleb hääletamisel.

3.  Esimehel on hääleõigus.

Selgitus

Tuleb selgitada, et esimees ei ole kohustatud hääletama, kuigi tal on õigus seda teha.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tegevdirektor ei osale hääletamisel.

4.  Tegevdirektor ei tohi hääletamisel osaleda.

Selgitus

Tuleb selgitada, et tegevdirektor ei tohi hääletamisel osaleda, kuid ta võib olla näiteks hääletamise korraldajaks.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Töörühmade töökord

Töörühmade töökord ja sidusrühmade kaasamine

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Haldusnõukogu nimetab töörühmade liikmed, kelle hulka võivad kuuluda eksperdid riikide reguleerivatest asutustest, komisjonist, BERECi töötajate seast ning BERECi töös osalevate kolmandate riikide reguleerivatest asutustest.

Haldusnõukogu nimetab töörühmade liikmed, kelleks võivad olla riikide reguleerivate asutuste, komisjoni, BERECi ning BERECi töös osalevate kolmandate riikide reguleerivate asutuste eksperdid. Töörühmade koosseis peaks adekvaatselt kajastama erinevaid poliitilisi huvisid ja pidama silmas üldisi eesmärke, mis on seotud kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe edendamisega, nagu on sätestatud Euroopa elektroonilise side seadustiku direktiivi eelnõu artikli 3 lõikes 1.

Selgitus

Peame vajalikuks rõhutada, et BERECi poolt loodud töörühmade koosseis peaks adekvaatselt kajastama erinevaid poliitilisi huvisid ja pidama silmas üldisi eesmärke, mis on seotud kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ning meediakanalite paljususe edendamisega.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Vajaduse korral ja oma töörühmade tööülesannete täitmisel tutvub BEREC asjaomaste sidusrühmade seisukohtadega ja kaasab neid oma töös, näiteks konsultatsioonide või sidusrühmade foorumite kaudu. Seejuures teeb ta kindlaks, et sidusrühmade kaudu on esindatud kõik erinevad kaalulolevad poliitilised huvid. BEREC teeb konsultatsiooni tulemused üldsusele kättesaadavaks, ilma et see piiraks artikli 28 kohaldamist.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kaebemenetluse osaline võib taotleda apellatsiooninõukogu liikme taandamist kõikidel lõikes 1 osutatud põhjustel või juhul, kui liiget kahtlustatakse erapoolikuses. Sellist taandamistaotlust ei võeta vastu, kui kaebemenetluse osaline on juba alustanud menetlust, olles teadlik taandamistaotluse põhjusest. Taandamistaotluse aluseks ei või olla liikme kodakondsus.

3.  Kaebemenetluse osaline võib taotleda apellatsiooninõukogu liikme taandamist kõikidel lõikes 1 osutatud põhjustel või juhul, kui liiget kahtlustatakse erapoolikuses. Sellist taandamistaotlust ei võeta vastu, kui kaebemenetluse osaline on sellest hoolimata juba alustanud menetlust, olles teadlik taandamistaotluse põhjusest, näiteks esitanud taotluse või teinud märkusi, seega nõukogu koosseisu juba vaikimisi tunnustanud. Menetlusse ei võeta ühtki taandamistaotlust, mille põhjuseks on liikme kodakondsus.

Selgitus

Sätte eesmärk tuleb määratleda selgemalt, kooskõlas Esimese Astme Kohtu otsusega kohtuasjas T-63/10.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne haldusnõukogu valitud kandidaadi ametisse nimetamist võidakse tal paluda esineda Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees ja vastata selle liikmete küsimustele.

Enne ametisse nimetamist kutsutakse haldusnõukogu valitud kandidaat esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette nõusoleku saamiseks.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Haldusnõukogu teatab Euroopa Parlamendile oma kavatsusest pikendada tegevdirektori ametiaega. Ühe kuu jooksul enne sellist pikendamist võidakse tegevdirektor kutsuda esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette, et vastata selle liikmete küsimustele.

5.  Haldusnõukogu teatab Euroopa Parlamendile oma kavatsusest pikendada tegevdirektori ametiaega. Ühe kuu jooksul enne sellist pikendamist kutsutakse tegevdirektor esinema Euroopa Parlamendi pädevate komisjonide ette, et vastata nende liikmete küsimustele.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Tegevdirektori võib ametist tagandada üksnes otsusega, mille haldusnõukogu teeb komisjoni ettepaneku alusel.

7.  Tegevdirektori võib ametist tagandada üksnes otsusega, mille haldusnõukogu teeb komisjoni ettepaneku alusel pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Niivõrd kui see on vajalik käesolevas määruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja BERECi ülesannete täitmiseks ning ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu institutsioonide pädevust, võib BEREC teha koostööd pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Niivõrd kui see on vajalik käesolevas määruses sätestatud eesmärkide saavutamiseks ja BERECi ülesannete täitmiseks ja arvestades liidu poliitika laiemaid eesmärke, ning ilma et see piiraks liikmesriikide ja liidu institutsioonide pädevust, võib BEREC teha koostööd pädevate liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, kolmandate riikide pädevate asutustega ja/või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Selgitus

Tuleks rõhutada põhjust, miks on vajalik koostöö teiste liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet

Viited

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

CULT

24.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Silvia Costa

11.10.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

22.3.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

4.5.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

15

13

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Florent Marcellesi

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS

NÕUANDVAS KOMISJONIS

15

+

ALDE Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

 

Verts/ALE Group

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Isabella Adinolfi

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13

ECR Group

PPE Group

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0

0

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

KODANIKUVABADUSTE, JUSTIITS- JA SISEASJADE KOMISJONI ARVAMUS (9.6.2017)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet
(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Arvamuse koostaja: Morten Helveg Petersen

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja toetab täielikult Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärke ja esitab käesoleva arvamuse tagamaks, et BEREC võtaks oma ülesannete täitmisel täielikult arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud põhiõigusi ja põhimõtteid, ning püüab eelkõige saavutada suurema ühenduvuse, millele kehtivad lõppkasutajat kaitsvad ajakohastatud normid, tagada mittediskrimineeriva juurdepääsu mis tahes infosisule ja teenustele, sealhulgas avalikele teenustele, aidata edendada sõna- ja ettevõtlusvabadust ning võimaldada liikmesriikidel järgida hartat tulevikus tunduvalt väiksemate kuludega.

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni pädevustest lähtudes viib arvamuse koostaja eelkõige sisse viited läbipaistvusele ja mittediskrimineerimisele kui elektroonilise side reguleeriva raamistiku rakendamise peamistele eesmärkidele, mida tuleks kohaldada BERECi koosseisu ja toimimise suhtes. Sellest lähtudes nõuab arvamuse koostaja kindlalt meetmeid, mille eesmärk on suurendada protsesside läbipaistvust ja aruandekohustust, eelkõige haldusnõukogu ja töörühmade koosseisu ning vastavate liikmete huvide deklaratsioonide avalikustamise puhul.

Samuti võetakse kasutusele täiendavad kaitsemeetmed BERECi „struktuurilise“ sõltumatuse tagamiseks. BERECi sõltumatuse garanteerimine tähendab, et ta ei taotle ega võta vastu juhiseid üheltki valitsuselt ega muult täidesaatva võimu organilt. Kooskõlas hiljuti kehtestatud juhtimismudeliga ELi tasandil reguleerimise jaoks, nagu Euroopa Andmekaitsenõukogu, peaks BERECi haldusnõukogu koosnema üksnes sõltumatute ametiasutuste esindajatest, samal ajal kui komisjonil on õigus osaleda nõukogu tegevuses ja koosolekutel ilma hääleõiguseta.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et BERECi sõltumatust ja aruandekohuslust saab veelgi suurendada tema haldusnõukogu koosseisu ja tegevdirektori ametisse nimetamise menetluse muutmise abil.

Arvamuse koostaja lisab ühtlasi BERECile ülesandeid, eelkõige võrkude ja teenuste turvalisuse ning põhiõiguste valdkonnas, vastusena muudatusettepanekutele Euroopa elektroonilise side seadustikku käsitleva direktiivi kohta, mida ta esitleb oma seotud raporti projektis.

Kõigi nende elementide eesmärk on tagada, et BERECi tasandil tehtavad otsused vastaksid sõltumatuse, läbipaistvuse ja aruandekohustuse osas kõrgeimatele standarditele ning aitaksid nii kaasa elektroonilise side reguleeriva raamistiku nõuetele vastavale ja õiguspõhisele rakendamisele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon palub tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon, vastutaval, võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Komisjon kuulutas digitaalse ühtse turu strateegias välja direktiivi 2002/58/EÜ läbivaatamise, et tagada elektroonilise side teenuste kasutajate privaatsuse kaitse kõrge tase ja võrdsed tingimused kõigile turuosalistele.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7)  BERECi ja BERECi büroo on andnud positiivse panuse elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlasse rakendamisse. Sellele vaatamata esineb liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi seoses reguleerimistavadega. Lisaks on BERECi ja BERECi büroo juhtimisstruktuur kohmakas ja tekitab tarbetut halduskoormust. Selleks et tagada suurem tõhusus ja sünergiline toime ning aidata veelgi enam kaasa elektroonilise side siseturu arengule kogu liidus, ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi soodustamisele ja liidu kodanike huvide edendamisele, on käesoleva määruse eesmärk suurendada BERECi osatähtsust ja tõhustada selle juhtimisstruktuuri, asutades BERECi liidu detsentraliseeritud asutusena. See vastab ka vajadusele kajastada BERECi oluliselt suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest (EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse BERECi ülesanded seoses kogu liitu hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 2015/2120, millega kehtestatakse BERECi ülesandeid seoses avatud internetiühenduse ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning direktiivist, millega kehtestatakse märkimisväärne hulk BERECi uusi ülesandeid, mille hulka kuulub mitmesuguseid teemasid käsitlevate otsuste tegemine ja suuniste esitamine, tehniliste küsimustega seotud aruandlus, registripidamine ning arvamuste esitamine nii turu reguleerimise kui ka raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetluste kohta.

(7)  BERECi ja BERECi büroo on andnud positiivse panuse elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlasse rakendamisse. Sellele vaatamata esineb liikmesriigiti endiselt suuri erinevusi seoses reguleerimistavadega. Lisaks on BERECi ja BERECi büroo juhtimisstruktuur kohmakas ja tekitab tarbetut halduskoormust. Selleks et tagada suurem tõhusus ja sünergiline toime ning aidata veelgi enam kaasa elektroonilise side siseturu arengule kogu liidus, ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamisele, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise soodustamisele ja liidu kodanike huvide edendamisele, on käesoleva määruse eesmärk suurendada BERECi osatähtsust ja tõhustada selle juhtimisstruktuuri, asutades BERECi liidu detsentraliseeritud asutusena. See vastab ka vajadusele kajastada BERECi oluliselt suurenenud rolli, mis tuleneb määrusest (EÜ) nr 531/2012, millega kehtestatakse BERECi ülesanded seoses kogu liitu hõlmava rändlusega, määrusest (EL) 2015/2120, millega kehtestatakse BERECi ülesandeid seoses avatud internetiühenduse ja kogu liitu hõlmava rändlusega, ning direktiivist, millega kehtestatakse märkimisväärne hulk BERECi uusi ülesandeid, mille hulka kuulub mitmesuguseid teemasid käsitlevate otsuste tegemine ja suuniste esitamine, tehniliste küsimustega seotud aruandlus, registripidamine ning arvamuste esitamine nii turu reguleerimise kui ka raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetluste kohta.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8)  Elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis liikmesriikides on hädavajalik elektroonilise side siseturu edukaks väljaarendamiseks kogu liidus ning ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi soodustamiseks ja liidu kodanike huvide edendamiseks. Arvestades turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene mõõde, ning seniseid kogemusi õigusraamistiku järjekindla rakendamise tagamises elektroonilise side valdkonnas, on vaja BERECi ja BERECi büroo tehtud tööd edasi arendada ning muuta nad täieõiguslikuks ametiks.

(8)  Elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindel kohaldamine kõigis liikmesriikides on hädavajalik elektroonilise side siseturu edukaks väljaarendamiseks kogu liidus ning ülikiirele andmesidele juurdepääsu ja selle kasutuselevõtu edendamiseks, pakutavate elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite valdkonnas konkurentsi, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise soodustamiseks ja liidu kodanike huvide edendamiseks. Arvestades turu- ja tehnoloogilisi suundumusi, mida iseloomustab sageli ulatuslikum piiriülene mõõde, ning seniseid kogemusi õigusraamistiku järjekindla rakendamise tagamises elektroonilise side valdkonnas, on vaja BERECi ja BERECi büroo tehtud tööd edasi arendada ning muuta nad täieõiguslikuks ametiks.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Oma ülesannete täitmisel peaks BEREC võtma täielikult arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi „harta“) tunnustatud põhiõigusi ja põhimõtteid ning eelkõige püüdma saavutada suurema ühenduvuse, millele kehtivad lõppkasutajat kaitsvad ajakohastatud normid, tagades mittediskrimineeriva juurdepääsu mis tahes infosisule ja teenustele, sealhulgas avalikele teenustele, aidates edendada sõna- ja ettevõtlusvabadust ning võimaldades liikmesriikidel järgida hartat tulevikus tunduvalt väiksemate kuludega.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9)  Ametit tuleks juhtida ja selle tegevust korraldada vastavalt põhimõtetele, mis sätestati Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavalduses detsentraliseeritud asutuste kohta (edaspidi „ühine lähenemisviis“)28. Kuna BERECil on väljakujunenud maine ja tema nime muutmisega kaasneksid kulud, peaks uue ameti nimeks jääma BEREC.

(9)  Ametit tuleks juhtida ja selle tegevust korraldada vastavalt põhimõtetele, mis sätestati Euroopa Parlamendi, nõukogu ja Euroopa Komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavalduses detsentraliseeritud asutuste kohta (edaspidi „ühine lähenemisviis“)28, eelkõige mis puudutab läbipaistvust ja suhteid sidusrühmadega. Kuna BERECil on väljakujunenud maine ja tema nime muutmisega kaasneksid kulud, peaks uue ameti nimeks jääma BEREC.

__________________

__________________

28 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldus detsentraliseeritud asutuste kohta.

28 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 19. juuli 2012. aasta ühisavaldus detsentraliseeritud asutuste kohta.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10)  BERECil kui riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni esindajatest koosneval tehnilisel asutusel, kellel on eriteadmised elektroonilise side alal, on parim positsioon selleks, et talle saaks usaldada ülesandeid, mis hõlmavad teatavates piiriülese mõõtmega küsimustes otsuste tegemist, siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevatesse tõhusatesse siseturu menetlustesse panustamist (nii turu reguleerimise kui ka raadiosagedusala kasutusõiguse määramise valdkonnas), riikide reguleerivatele asutustele ühiste kriteeriumide ja järjekindla regulatiivse lähenemisviisi rakendamiseks vajalike suuniste andmist ning teatavate registrite pidamist liidu tasandil. See ei piira riikide reguleerivatele asutustele määratud elektroonilise side turgudega ja kohalike oludega tihedaimalt seotud ülesannete täitmist. Oma ülesannete täitmiseks vajaks amet piisavaid rahalisi vahendeid ja inimressursse ning riikide reguleerivate asutuste vahelise oskusteabe jagamise jätkumist.

(10)  BERECil kui riikide reguleerivate asutuste ja komisjoni esindajatest koosneval tehnilisel asutusel, kellel on eriteadmised elektroonilise side alal, on parim positsioon selleks, et talle saaks usaldada ülesandeid, mis hõlmavad teatavates piiriülese mõõtmega küsimustes otsuste tegemist, siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevatesse tõhusatesse, läbipaistvatesse ja mittediskrimineerivatesse siseturu menetlustesse panustamist (nii turu reguleerimise kui ka raadiosagedusala kasutusõiguse määramise valdkonnas), riikide reguleerivatele asutustele ühiste kriteeriumide ja järjekindla regulatiivse lähenemisviisi rakendamiseks vajalike suuniste andmist ning teatavate registrite pidamist liidu tasandil. See ei piira riikide reguleerivatele asutustele määratud elektroonilise side turgudega ja kohalike oludega tihedaimalt seotud ülesannete täitmist. Oma ülesannete täitmiseks vajaks amet piisavaid rahalisi vahendeid ja inimressursse ning riikide reguleerivate asutuste vahelise oskusteabe jagamise jätkumist.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Selleks et tagada oma ülesannete täitmise kaasavus, representatiivsus ja läbipaistvus, peaks BRERC tagama, et konsulteerimisel, töörühma moodustamisel ja ekspertide valimisel võtab ta arvesse seda, et elektroonilise side turul tegutsevad ettevõtlussektori ja kodanikuühiskonna eri sidusrühmad, sh VKEd ja mittetulunduslikud teenuseosutajad.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11)  BERECil peaks olema lubatud teha vajaduse korral koostööd muude liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, ilma et see piiraks nende rolli, eelkõige raadiospektripoliitika töörühma,29 Euroopa Andmekaitsenõukogu,30 Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma31 ning Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga32; samuti tuleks BERECil võimaldada teha koostööd olemasolevate komiteedega (nt sidekomitee ja raadiospektrikomitee). Ka peaks BERECil olema võimalik teha koostööd kolmandate riikide pädevate asutustega, eelkõige reguleerivate asutustega, kes on pädevad elektroonilise side valdkonnas ja/või nendest asutustest koosnevate rühmadega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui see on vajalik BERECi ülesannete täitmiseks.

(11)  BERECil peaks olema lubatud teha vajaduse korral koostööd muude liidu asutuste, ametite, esinduste ja nõuanderühmadega, ilma et see piiraks nende rolli, eelkõige raadiospektripoliitika töörühma29, Euroopa Andmekaitsenõukogu30, Euroopa Andmekaitseinspektori, Euroopa audiovisuaalmeedia teenuseid reguleerivate asutuste töörühma31, Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeameti32 ning Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga; samuti tuleks BERECil võimaldada teha koostööd olemasolevate komiteedega (nt sidekomitee ja raadiospektrikomitee). Ka peaks BERECil olema võimalik teha koostööd kolmandate riikide pädevate asutustega, eelkõige reguleerivate asutustega, kes on pädevad elektroonilise side valdkonnas ja/või nendest asutustest koosnevate rühmadega ning rahvusvaheliste organisatsioonidega, kui see on vajalik BERECi ülesannete täitmiseks.

__________________

__________________

29 Otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 198, 27.7.2002, lk 49).

29 Otsus 2002/622/EÜ, millega luuakse raadiospektripoliitika töörühm (EÜT L 198, 27.7.2002, lk 49).

30 Asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1) alusel.

30 Asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 (füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1) alusel.

31 Direktiiv [...].

31 Direktiiv [...].

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41).

32 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määrus (EL) nr 526/2013, mis käsitleb Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit (ENISA) ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 460/2004 (ELT L 165, 18.6.2013, lk 41).

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

16)  BERECi seadusliku esindajana tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti toimimise ja talle määratud ülesannete täitmise seisukohast äärmiselt oluline. Haldusnõukogu peaks valima ametisse nimetatava tegevdirektori sellisest nimekirjast, mille komisjon on koostanud avatud ja läbipaistval valikumenetluse tulemusena, et tagada kandidaatide range hindamine ja kõrge sõltumatuse tase. Lisaks sellele kestis BERECi büroo haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. Tegevdirektori volituste kehtivus peab olema piisavalt pikk, et tagada ameti stabiilsus ja pikaajalise strateegia elluviimine.

(16)  BERECi seadusliku esindajana tegutseva tegevdirektori roll on uue ameti toimimise ja talle määratud ülesannete täitmise seisukohast äärmiselt oluline. Haldusnõukogu peaks valima ametisse nimetatava tegevdirektori sellisest nimekirjast, mille komisjon on koostanud avatud ja läbipaistva valikumenetluse ning Euroopa Parlamendi ja nõukoguga tehtava koostöö (kooskõlastuse) tulemusena, et tagada kandidaatide range hindamine ja kõrge sõltumatuse ning aruandekohusluse tase. Lisaks sellele kestis BERECi büroo haldusdirektori ametiaeg kolm aastat. Tegevdirektori volituste kehtivus peab olema piisavalt pikk, et tagada ameti stabiilsus ja pikaajalise strateegia elluviimine.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

17)  Kogemused on näidanud, et enamiku BERECi ülesannete täitmine õnnestub paremini töörühmade kaudu ning seega peaks haldusnõukogu vastutama töörühmade loomise ja nende liikmete nimetamise eest. Selleks et tagada tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid töörühmade koordineerimise ja juhtimise eest vastutama BERECi töötajad. Töörühmade kiire loomise huvides tuleks juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud ekspertidest, seda eelkõige töörühmade puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetlustega, mille rakendamine on ajaliselt piiratud.

(17)  Kogemused on näidanud, et enamiku BERECi ülesannete täitmine õnnestub paremini töörühmade kaudu ning seega peaks haldusnõukogu vastutama töörühmade loomise ja nende liikmete nimetamise eest. Selleks et tagada tasakaalustatud lähenemisviis, peaksid töörühmade koordineerimise ja juhtimise eest vastutama BERECi töötajad. Töörühmade kiire loomise huvides tuleks juba ette koostada nimekiri kvalifitseeritud ekspertidest, seda eelkõige töörühmade puhul, mis on seotud turu reguleerimise ja raadiosagedusala kasutusõiguse määramise siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate siseturu menetlustega, mille rakendamine on ajaliselt piiratud. Töörühmade kvalifitseeritud ekspertidest liikmete nimekiri ning nende huvide deklaratsioonid tuleks avalikustada.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

21)  BEREC peaks olema operatiiv- ja tehnilistes küsimustes sõltumatu ning õiguslikult, halduslikult ja majanduslikult autonoomne. Selleks on vajalik ja asjakohane, et BEREC oleks liidu asutus, kes on juriidiline isik ja kes teostab talle antud volitusi.

(21)  BEREC peaks olema operatiiv- ja tehnilistes küsimustes sõltumatu ning õiguslikult, halduslikult ja majanduslikult autonoomne. Selleks on vajalik ja asjakohane, et BEREC oleks liidu asutus, kes on juriidiline isik ja kes teostab talle antud volitusi. BEREC peaks olema ettevõtetest ja valitsusest õiguslikult eraldiseisev ja funktsionaalselt sõltumatu ega tohiks taotleda ega saada juhiseid üheltki valitsuselt ega organilt, tegutsedes läbipaistvalt ja usaldusväärselt, nagu õiguses on sätestatud, ning omades piisavaid volitusi.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

26)  Kuna liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada käesoleva määruse eesmärke, nimelt tagada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlat rakendamist kindlaksmääratud ulatuses, eelkõige seoses piiriüleste aspektidega ning siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate tõhusate siseturu menetluste kaudu, ning neid eesmärke on meetmete ulatuse ja toime tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(26)  Kuna liikmesriigid ei suuda piisavalt saavutada käesoleva määruse eesmärke, nimelt tagada elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindlat, läbipaistvat ja mittediskrimineerivat rakendamist kindlaksmääratud ulatuses, eelkõige seoses piiriüleste aspektidega ning siseriiklike meetmete kavandeid käsitlevate tõhusate siseturu menetluste kaudu, ning neid eesmärke on meetmete ulatuse ja toime tõttu parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  BERECi ülesanded avaldatakse veebisaidil ja neid ajakohastatakse, et tuua esile uued ülesanded.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  BERECil on samad eesmärgid, mis riikide reguleerivatel asutustel, kellele on osutatud direktiivi artiklis 3. Eelkõige tagab BEREC elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindla rakendamise lõikes 2 osutatud kohaldamisalas ning aitab seega kaasa siseturu arengule. Samuti edendab BEREC juurdepääsu ülikiirele andmesidele ja selle kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu kodanike huve.

3.  BERECil on samad eesmärgid, mis riikide reguleerivatel asutustel, kellele on osutatud direktiivi artiklis 3. Eelkõige tagab BEREC elektroonilise side reguleeriva raamistiku järjekindla, läbipaistva ja mittediskrimineeriva rakendamise lõikes 2 osutatud kohaldamisalas ning aitab seega kaasa siseturu arengule. Samuti edendab BEREC juurdepääsu ülikiirele andmesidele ja selle kasutuselevõttu, konkurentsi elektroonilise side võrkude, teenuste ning nendega seotud vahendite pakkumise valdkonnas ning liidu kodanike huve ja õigusi.

Selgitus

Et elektroonilise side reguleeriv raamistik toimiks täielikult ja oleks tõhus ning ELi õigusaktidega kooskõlas, peaksid BERECi peamised eesmärgid selle raamistiku järjekinda rakendamise tagamisel olema ka läbipaistvus ja diskrimineerimise vältimine. Peale selle peaks BERECi eesmärkide hulgas olema mitte ainult kodanike huvide, vaid ka õiguste edendamine.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  võrkude ja sideteenuste turvalisuse miinimumkriteeriumid ja ühtsed käsitlusviisid kooskõlas direktiivi (EL) 2017/... [elektroonilise side seadustik] artikliga 40;

Selgitus

Ettepanek võtta vastu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik, sisaldab sätteid võrkude ja side turvalisuse kohta (artikkel 40), mis on BERECi ülesannete ja funktsioonide jaoks oluline. Arvamuse koostaja kavatseb seda lisaülesannet asjaomase seadusandliku ettepaneku kohta ettepanekute esitamisel täpsemini sõnastada.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

  ühtsed käsitlusviisid, millega tagada, et riigisisesed meetmed, mis käsitlevad teenuste ja rakenduste kättesaadavust lõppkasutajatele või nende kasutamist üldkasutatava elektroonilise side võrgu kaudu, järgivad harta ja liidu õiguse üldpõhimõtetega tagatud põhiõigusi ja -vabadusi vastavalt direktiivi (EL) 2017/... [elektroonilise side seadustik] artiklile 93;

Selgitus

Ettepanek võtta vastu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik, sisaldab sätteid põhiõiguste kaitse kohta (artikkel 93), mis on BERECi ülesannete ja funktsioonide seisukohalt oluline. Arvamuse koostaja kavatseb seda lisaülesannet asjaomase seadusandliku ettepaneku kohta ettepanekute esitamisel täpsemini sõnastada.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  riikide reguleerivatele asutustele soovituste andmine ja parimate tavade tutvustamine, et tagada ameti pädevusvaldkonda kuuluvate tehniliste küsimuste järjekindlat rakendamist;

c)  riikide reguleerivatele asutustele soovituste andmine ja parimate tavade tutvustamine, et tagada ameti pädevusvaldkonda kuuluvate tehniliste küsimuste järjekindel, läbipaistev ja mittediskrimineeriv rakendamine;

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Üldsusel on BERECi veebisaidil võimalik tutvuda haldusnõukogu liikmete nimekirjaga, milles on esile toodud, kas liige on nõukogu esimees või aseesimees või mitte, ja nende huvide deklaratsioonidega.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  võtab vastu BERECi tegevuse konsolideeritud aastaaruande ja hindab seda ning edastab nii aruande kui ka selle hinnangu hiljemalt iga aasta 1. juuliks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale. Tegevuse konsolideeritud aastaaruanne avalikustatakse;

c)  võtab vastu BERECi tegevuse konsolideeritud aastaaruande ja hindab seda ning edastab nii aruande kui ka selle hinnangu hiljemalt iga aasta 1. juuliks Euroopa Parlamendile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale. Tegevdirektor tutvustab BERECi tegevuse aastaaruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule avalikul istungil. Tegevuse konsolideeritud aastaaruanne avalikustatakse;

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Haldusnõukogu koosolekute dokumentidega on üldsusel võimalik tutvuda BERECi veebisaidil ning need sisaldavad osavõtjate ja vaatlejate nimekirja, päevakordasid, protokolle ja tehtud otsuseid, pidades nõuetekohaselt kinni artiklist 28.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tegevdirektor annab Euroopa Parlamendile selle taotluse korral oma ülesannete täitmisest aru. Nõukogu võib kutsuda tegevdirektori oma ülesannete täitmisest aru andma.

3.  Tegevdirektor annab Euroopa Parlamendile selle taotluse korral oma ülesannete täitmisest ja elluviimisest aru. Nõukogu võib kutsuda tegevdirektori oma ülesannete täitmisest aru andma.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

e a)  avalikul istungil BERECi tegevuse aastaaruande tutvustamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  auditeerimise sise- ja välisaruannetest ja -hinnangutest ning Euroopa Pettustevastase Ameti juurdlustest tulenevate järelduste põhjal tegevuskava koostamine ning tegevuskava täitmist käsitlevate aruannete esitamine kaks korda aastas komisjonile ja korrapäraselt haldusnõukogule;

f)  auditeerimise sise- ja välisaruannetest ja -hinnangutest ning Euroopa Pettustevastase Ameti juurdlustest tulenevate järelduste põhjal tegevuskava koostamine ning tegevuskava täitmist käsitlevate aruannete esitamine üks kord aastas komisjonile ja korrapäraselt haldusnõukogule;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Töörühmade liikmete nimekiri koos liikmete huvide deklaratsioonidega avalikustatakse.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Apellatsiooninõukogu otsused avalikustatakse.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tegevdirektori nimetab ametisse haldusnõukogu komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast pärast avatud ja läbipaistvat valikumenetlust.

Tegevdirektori nimetab ametisse haldusnõukogu komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast kooskõlas järgmise koostöö(kooskõlastus)korraga:

 

a)  pärast kandideerimiskutse avaldamist ja läbipaistvat valimisprotseduuri palutakse komisjoni esitatud nimekirja kuuluvatel taotlejatel esineda enne ametissemääramist nõukogu ja Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ees ning vastata küsimustele;

 

b)  Euroopa Parlament ja nõukogu esitavad seejärel oma arvamused kandidaatide kohta ning teevad teatavaks oma eelistusjärjekorra;

 

c)  haldusnõukogu määrab direktori ametisse, võttes neid arvamusi arvesse ja esitades põhjenduse, kui ta teeb arvamustest erineva otsuse.

Selgitus

Nii nagu teiste ELi ametite puhul kehtiva korraga ette on nähtud, peaks BERECi tegevdirektori ametissemääramine põhinema korral, millega on tagatud suurem läbipaistvus ja vastutus.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Haldusnõukogu teatab Euroopa Parlamendile oma kavatsusest pikendada tegevdirektori ametiaega. Ühe kuu jooksul enne sellist pikendamist võidakse tegevdirektor kutsuda esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette, et vastata selle liikmete küsimustele.

5.  Haldusnõukogu teatab Euroopa Parlamendile oma kavatsusest pikendada tegevdirektori ametiaega. Ühe kuu jooksul enne sellist pikendamist kutsutakse tegevdirektor esinema Euroopa Parlamendi pädeva komisjoni ette, et vastata küsimustele.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

BEREC võtab vastu oma julgeolekunormid, mis on samaväärsed komisjoni turvaeeskirjadega, mis käsitlevad Euroopa Liidu salastatud teabe ja salastamata tundliku teabe kaitset, muu hulgas sätteid sellise teabe vahetamise, töötlemise ja säilitamise kohta, nagu on sätestatud komisjoni otsustes (EL, Euratom) 2015/44342 ja 2015/44443. BEREC võib samuti otsustada kohaldada komisjoni julgeolekunorme mutatis mutandis.

Ilma et see piiraks artikli 27 lõike 1 kohaldamist, võtab BEREC vastu oma julgeolekunormid, mis on samaväärsed komisjoni turvaeeskirjadega, mis käsitlevad Euroopa Liidu salastatud teabe ja salastamata tundliku teabe kaitset, muu hulgas sätteid sellise teabe vahetamise, töötlemise ja säilitamise kohta, nagu on sätestatud komisjoni otsustes (EL, Euratom) 2015/44342 ja 2015/44443. BEREC võib samuti otsustada kohaldada komisjoni julgeolekunorme mutatis mutandis.

__________________

__________________

42 Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/443 komisjoni julgeoleku kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 41).

42 Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/443 komisjoni julgeoleku kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 41).

43 Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).

43 Komisjoni 13. märtsi 2015. aasta otsus (EL, Euratom) 2015/444 ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekunormide kohta (ELT L 72, 17.3.2015, lk 53).

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Juhul kui teabevahetus hõlmab isikuandmete edastamist kolmandale riigile, peavad liikmesriigid järgima määrust (EL) 2016/679.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Deklaratsioon peab olema täpne ja täielik, see esitatakse kirjalikult ja vajaduse korral seda ajakohastatakse. Haldusnõukogu liikmete ja tegevdirektori huvide deklaratsioonid avalikustatakse.

Deklaratsioon peab olema täpne ja täielik, see esitatakse kirjalikult ja vajaduse korral seda ajakohastatakse. Haldusnõukogu liikmete, tegevdirektori ja töörühmade liikmete huvide deklaratsioonid avalikustatakse.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet

Viited

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

24.10.2016

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Morten Helveg Petersen

5.12.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

25.4.2017

8.6.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

8.6.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR

Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

2

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet

Viited

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

EP-le esitamise kuupäev

14.9.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

24.10.2016

CONT

24.10.2016

ECON

24.10.2016

IMCO

24.10.2016

 

CULT

24.10.2016

JURI

24.10.2016

LIBE

24.10.2016

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

10.10.2016

CONT

12.10.2016

ECON

12.10.2016

JURI

12.10.2016

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Evžen Tošenovský

1.12.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

6.2.2017

22.3.2017

22.6.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

46

3

12

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Dominique Riquet

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Claudia Schmidt

Esitamise kuupäev

16.10.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

46

+

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

 

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

 

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

 

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

 

3

EFDD

Jonathan Bullock

 

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

 

12

0

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

 

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

 

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

 

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Xabier Benito Ziluaga

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu