Menettely : 2016/0286(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0305/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0305/2017

Keskustelut :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Äänestykset :

PV 14/11/2018 - 14.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0454

MIETINTÖ     ***I
PDF 1568kWORD 193k
16.10.2017
PE 600.889v02-00 A8-0305/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Evžen Tošenovský

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0591),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0382/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 1 kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn pöytäkirjan N:o 2 toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta,

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon 25. tammikuuta 2017 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ... annetun alueiden komitean lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnot (A8-0305/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(3)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) sekä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisia tukevan viraston (BEREC-virasto) perustamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

ovat kuulleet alueiden komiteaa(5),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä [...](6) , jäljempänä ’sähköisen viestinnän säännöstö’, jolla annetaan tehtäviä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle, jäljempänä ’BEREC’, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/58/EY(7) on tarkoitus luoda sähköisen viestinnän sisämarkkinat unionissa ja varmistaa investointien, innovoinnin ja kuluttajansuojan korkea taso tehostamalla kilpailua.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksilla (EU) 2015/2120(8) ja (EU) 2017/920(9) muutetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 531/2012(10) täydennetään ja tuetaan unionin laajuisten verkkovierailujen osalta sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmässä annettuja sääntöjä ja annetaan BERECille tiettyjä tehtäviä.

(3)  Lisäksi asetuksessa (EU) N:o 2015/2120 annetaan BERECille lisätehtäviä ▌ avointa internetyhteyttä koskevien velvoitteiden täytäntöönpanosta ▌.

(3 a)  BERECin elokuussa 2016 antamia suuntaviivoja siitä, miten kansallisten sääntelyviranomaisten on pantava täytäntöön EU:n tietoverkon neutraaliutta koskevat säännöt, on pidetty erittäin myönteisinä ja arvokkaina selvennyksinä, joilla taataan vahva, vapaa ja avoin internet varmistamalla, että sovelletaan johdonmukaisesti sääntöjä, joilla turvataan tasa-arvoinen ja syrjimätön liikenteen käsittely internetyhteyspalvelujen tarjoamisessa ja niihin liittyvät loppukäyttäjien oikeudet.

(3 b)  Ottaen huomioon tarpeen varmistaa sääntelykäytännön johdonmukainen kehittäminen ja unionin sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano komissio perusti päätöksellään 2002/627/EY eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän(11), jonka tehtävänä on neuvoa ja avustaa komissiota sisämarkkinoiden kehittämisessä ja yleisemmin toimia yhteystahona kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten sekä komission välillä.

(4)  BEREC ja BEREC-virasto perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1211/2009(12). BEREC korvasi eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän ▌(13) tarkoituksenaan edistää yhtäältä sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja toisaalta parempaa toimintaa pyrkimällä varmistamaan, että sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä pannaan täytäntöön johdonmukaisesti. BEREC ei ollut unionin erillisvirasto eikä sillä ollut oikeushenkilöllisyyttä. Se toimi foorumina kansallisten sääntelyviranomaisten keskinäiselle yhteistyölle sekä näiden viranomaisten ja komission väliselle yhteistyölle kaikkien unionin sääntelyjärjestelmän mukaisten tehtävien hoidossa. BEREC perustettiin tarjoamaan asiantuntemusta ja toimimaan itsenäisesti ja avoimesti.

(4 a)  BEREC toimi myös elimenä, joka pohti sähköisen viestinnän kysymyksiä, keskusteli niistä ja antoi niitä koskevia neuvoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. BEREC neuvoi näin ollen Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota niiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

(4 b)  BEREC-virasto perustettiin yhteisön elimenä, jolla on oikeushenkilöllisyys, huolehtimaan asetuksessa (EY) N:o 1211/2009 tarkoitetuista tehtävistä erityisesti tarjoamalla asiantuntijatukea ja hallinnollista tukea BERECille. Voidakseen tukea BERECia tehokkaasti BEREC-viraston olisi oltava oikeudellisesti, hallinnollisesti ja taloudellisesti riippumaton.

(4 c)  Jäsenvaltioiden hallitusten edustajat päättivät päätöksellä 2010/349/EU(14), että BEREC-viraston päätoimipaikka olisi Riiassa. Latvian tasavallan ja BEREC-viraston välinen toimipaikkasopimus tuli voimaan 5 päivänä elokuuta 2011. Jotta BEREC-virasto hoitaisi tehtäviään tehokkaasti ja taloudellisesti, saattaisi olla tarpeellista sijoittaa henkilöstön jäseniä toiseen jäsenvaltioon.

(5)  Komissio ilmoitti 6 päivänä toukokuuta 2015 antamassaan tiedonannossa Digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle(15) esittävänsä vuonna 2016 ehdotuksia sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän kunnianhimoisesta uudistamisesta muun muassa tehostamalla institutionaalista sääntelykehystä, jotta telesäännöt palvelisivat tarkoitustaan paremmin luotaessa otollisia olosuhteita digitaalisten sisämarkkinoiden toiminnalle. Tähän sisältyvät erittäin suurikapasiteettisten verkkojen käyttöönotto, radiotaajuuksien koordinoidumpi hallinta langattomissa verkoissa ja tasapuolisten toimintaedellytysten luominen edistyneille digitaaliverkoille ja innovatiivisille palveluille. Tiedonannossa todettiin, että markkina- ja teknologiaympäristön muutokset edellyttävät institutionaalisen kehyksen lujittamista vahvistamalla BERECin roolia.

(6)  Digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista 19 päivänä tammikuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti kehotti komissiota viemään digitaalisten sisämarkkinoiden yhdentymistä eteenpäin varmistamalla, että käytössä on entistä toimivammat institutionaaliset puitteet. Siinä pyydettiin komissiota erityisesti vahvistamaan BERECin roolia, valmiuksia ja päätöksentekovaltuuksia, jotta se voi edistää sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaista täytäntöönpanoa, seurata tehokkaasti sisämarkkinoiden kehitystä ja auttaa ratkaisemaan rajat ylittävät riita-asiat. Euroopan parlamentti korosti tässä yhteydessä myös tarvetta parantaa taloudellisia ja henkilöstöresursseja sekä tehostaa edelleen BERECin hallintorakennetta.

(7)  BERECilla ja BEREC-virastolla on ollut myönteinen vaikutus sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin edelleen huomattavia eroja sääntelykäytännöissä, mikä vaikuttaa kielteisesti rajat ylittävää liiketoimintaa harjoittaviin yrityksiin tai yrityksiin, jotka toimivat merkittävässä määrässä jäsenvaltioita, myös alueilla, joilla BERECin suuntaviivat ovat olemassa mutta joilla niitä voitaisiin kehittää edelleen. Jotta voidaan varmistaa tehokkuushyödyt ja synergia ja tukea sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden kehitystä koko unionissa sekä edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja, tämän asetuksen tavoitteena on vahvistaa BERECin ja BEREC-viraston rooleja sekä tehostaa niiden hallintorakennetta ▌. Tällä tavoin voidaan myös ottaa huomioon, että BERECin roolia on huomattavasti vahvistettu asetuksella (EU) N:o 531/2012, ▌asetuksella (EU) N:o 2015/2120 ▌ ja direktiivillä [...] (’sähköisen viestinnän säännöstö’).

(8)  Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa on edellytys sille, että sähköisen viestinnän sisämarkkinoita voidaan kehittää menestyksekkäästi koko unionissa ja edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa sekä unionin kansalaisten etuja. Ottaen huomioon markkinoiden ja teknologian kehitys, johon liittyy usein yhä suurempi rajatylittävä ulottuvuus, ja johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamisesta sähköisen viestinnän alalla tähän mennessä saadut kokemukset on tarpeen edelleen vahvistaa BERECiä ja BEREC-virastoa ▌. BERECin ja BEREC-viraston organisaatiorakenteiden olisi oltava kevyitä ja hoidettaviin tehtäviin soveltuvia. Vahvistettujen menettelyjen ja BERECille annettujen uusien tehtävien vuoksi organisaatioon olisi tehtävä muutoksia, jotta sekä BERECistä että BEREC-virastosta tulisi toimivampia.

(9 a)  Jotta BEREC voi tehdä oikeudellisesti sitovia päätöksiä, sen olisi oltava oikeushenkilö. Sen olisi näin ollen oltava unionin elin, jota sääntelyneuvoston puheenjohtaja edustaa.

(9 b)  BEREC-viraston olisi oltava operatiivisissa ja teknisissä kysymyksissä riippumaton, ja sillä olisi oltava oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus. Tämän vuoksi on tarpeen ja asianmukaista, että BEREC olisi unionin elin, joka on oikeushenkilö ja joka käyttää sille annettua toimivaltaa. Unionin erillisvirastona BEREC-viraston olisi toimittava toimeksiantonsa ja olemassa olevien institutionaalisten puitteiden mukaisesti. Sen ei pitäisi katsoa edustavan unionin kantaa suhteessa ulkopuoliseen yleisöön tai sitovan unionia oikeudellisiin velvoitteisiin. BEREC-viraston virallinen nimi olisi muutettava muotoon ’Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisia tukeva virasto’ (BEREC-virasto).

(9 c)  Lisäksi BEREC-virastoa koskevien sääntöjen olisi mahdollisuuksien mukaan oltava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission erillisvirastoista 19 päivänä heinäkuuta 2012 antaman julkilausuman periaatteiden (jäljempänä ’yhteinen lähestymistapa’) mukaisia.

(10)  Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission edustajista muodostuvana sähköisen viestinnän teknisenä asiantuntijaelimenä BERECilla on parhaat valmiudet saada tehtäväkseen päättää tietyistä kysymyksistä, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, osallistua kansallisia toimenpide-ehdotuksia koskeviin tehokkaisiin sisämarkkinamenettelyihin ▌, antaa tarvittavat suuntaviivat kansallisille sääntelyviranomaisille yhteisten perusteiden ja johdonmukaisen sääntelyn varmistamiseksi sekä ylläpitää tiettyjä rekistereitä unionin tasolla. ▌

(10 a)  BERECin tehtävillä ei rajoiteta kansallisille sääntelyviranomaisille, jotka ovat lähimpänä sähköisen viestinnän markkinoita ja niiden paikallisia olosuhteita, annettuja tehtäviä. Voidakseen hoitaa tehtäviään BERECin olisi jatkettava asiantuntemuksen kokoamista kansallisilta sääntelyviranomaisilta. Jotta BEREC olisi vaikutusvaltaisempi ja edustavampi ja jotta suojattaisiin kaikenlaisten kansallisten markkinoiden markkinatilannetta koskevaa asiantuntijuutta, kokemusta ja tietämystä, kunkin jäsenvaltion olisi varmistettava, että sen kansallisella sääntelyviranomaisella on BERECin ja erityisesti työryhmien työhön sekä sääntelyneuvoston puheenjohtajuustyöhön osallistumiseen riittävät taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit.

(10 b)  BEREC-viraston olisi annettava BERECin työtä varten kaikkea tarpeellista asiantuntijatukea ja hallinnollista tukea sekä taloudellista, organisatorista ja logistista tukea.

(10 c)  BEREC-virastolla olisi oltava tehtäviensä hoitamiseen riittävästi henkilöstöä. BEREC-viraston resursseja koskevassa suunnittelussa olisi otettava asianmukaisesti huomioon BERECille annettujen tehtävien laajennettu luettelo sekä sisältöön liittyvien tehtävien lisääntynyt painoarvo puhtaasti hallinnollisiin verrattuna. Lisäksi BEREC-viraston henkilöstön kokoonpanossa olisi otettava huomioon, että väliaikaisten toimihenkilöiden ja ulkoisen henkilöstön välillä on vallittava riittävä tasapaino.

(11)  Sähköisiä viestintäpalveluja tuottavien alojen jatkuvan lähentymisen ja niiden kehitykseen liittyvien sääntelykysymysten monialaisuuden vuoksi BERECilla ja BEREC-virastolla olisi oltava mahdollisuus tehdä ▌ yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten, muiden unionin elinten, virastojen, laitosten ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta niiden roolia. Kyseeseen tulevat erityisesti komission päätöksellä 2002/622/EY(16) perustettu radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679(17) perustettu Euroopan tietosuojaneuvosto, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä [...](18) perustettu audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä, asetuksella (EU) N:o 526/2013(19) perustettu Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004(20) mukaisesti perustettu kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkosto ja eurooppalaiset standardointiorganisaatiot sekä nykyiset komiteat (kuten viestintäkomitea ja radiotaajuuskomitea). Sen olisi myös voitava tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, erityisesti sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisten sääntelyviranomaisten ja/tai kyseisten viranomaisten muodostamien ryhmien kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos tämä on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi. BERECilla olisi voitava olla mahdollisuus kuulla sidosryhmiä julkisten kuulemisten avulla.

(11 a)  BERECin olisi koostuttava sääntelyneuvostosta ja sitä tukevista työryhmistä. Nykyinen sääntelyneuvoston puheenjohtajuusmalli on auttanut varmistamaan BERECin työn jatkuvuuden. Ottaen huomioon BERECille annetut lisätehtävät, puheenjohtajalla olisi oltava vakaa kahden vuoden toimikausi.

(11 b)  Kokemus on osoittanut, että useimmat BERECin tehtävät voidaan suorittaa paremmin asiantuntijatyöryhmien kautta. Työryhmien olisi aina varmistettava, että kaikkien kansallisten sääntelyviranomaisten näkemykset ja kannanotot otetaan yhdenvertaisesti huomioon. Sääntelyneuvoston olisikin vastattava työryhmien perustamisesta ja yhteispuheenjohtajien nimittämisestä. Pätevistä asiantuntijoista olisi laadittava luettelot etukäteen tiettyjen työryhmien nopean perustamisen varmistamiseksi, erityisesti niiden liittyessä menettelyihin, joille on vahvistettu määräajat. Työryhmien pätevien asiantuntijajäsenten luettelot sekä heidän tekemänsä ilmoitukset sidonnaisuuksista olisi asetettava julkisesti saataville. BEREC-viraston henkilöstön olisi annettava tukea työryhmille ja osallistuttava niiden toimintaan.

(11 c)  Koska BERECilla on valtuudet tehdä sitovia päätöksiä, on tarpeen varmistaa, että kaikilla luonnollisilla tai oikeushenkilöillä, jotka ovat BERECin päätöksen kohteena tai joita BERECin päätös koskee, on oikeus hakea päätökseen muutosta valituslautakunnalta, joka on osa BERECia mutta riippumaton sen hallinto- ja sääntelyrakenteesta. Koska valituslautakunnan päätösten on määrä tuottaa oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin osapuoliin, niiden laillisuutta koskeva kanne voidaan nostaa Euroopan unionin tuomioistuimessa.

(12)  ▌Hallintoneuvoston olisi huolehdittava asiaankuuluvista hallintoon ja varainhoitoon liittyvistä toiminnoista, ja sen olisi muodostuttava ▌kunkin kansallisen sääntelyviranomaisen johtajasta tai kollegiaalisen elimen jäsenestä ja yhdestä komission edustajasta.

(13)  Nimittävän viranomaisen toimivaltaa käytti aiemmin BEREC-viraston johtokunnan varapuheenjohtaja. ▌ Hallintoneuvoston olisi delegoitava nimittävän viranomaisen toimivalta johtajalle, jolla olisi oltava valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen. Tämä edistäisi BERECin tehokasta henkilöstöhallintoa ja takaisi, että hallintoneuvosto samoin kuin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat keskittyä tehtäviinsä.

(14)  ▌Ottaen huomioon BERECille annetut lisätehtävät sekä tarve varmistaa sen toiminnan vuotuinen ja monivuotinen ohjelmasuunnittelu on erittäin tärkeää varmistaa, että hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat toimia vakaan kahden vuoden pituisen toimikauden ajan.

(15)  BEREC-viraston hallintoneuvoston olisi pidettävä vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Ottaen huomioon aiemmat kokemukset ja BERECin roolin laajentaminen hallintoneuvoston voi olla tarpeen järjestää ylimääräisiä kokouksia.

(16)  Johtajalla, jonka olisi oltava BEREC-viraston laillinen edustaja, on ratkaiseva rooli ▌viraston asianmukaisen toiminnan ja sille annettavien tehtävien toteuttamisen kannalta. Hallintoneuvoston tulisi nimittää johtaja Euroopan parlamentin lausunto huomioon ottaen avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen, jotta voidaan taata hakijoiden tinkimätön arviointi ja riippumattomuuden korkea taso. BEREC-viraston hallintojohtajan toimikausi oli aiemmin kolme vuotta. Johtajan toimeksiannon olisi oltava riittävän pitkä, jotta varmistetaan BEREC-viraston pitkän aikavälin strategian vakaus ja täyttäminen.

(19)  BEREC-virastoon olisi sovellettava komission delegoitua asetusta (EU) N:o 1271/2013(21).

(20)  BEREC-viraston riippumattomuuden ja itsenäisyyden varmistamiseksi ja tuen tarjoamiseksi BERECille BEREC-virastolla olisi oltava oma talousarvio, jonka varat muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin rahoitusosuudesta. Talousarviossa olisi otettava huomioon annetut lisätehtävät sekä BEREC-viraston ja BERECin roolin vahvistaminen. BEREC-viraston rahoittamisen olisi edellytettävä budjettivallan käyttäjän suostumusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen(22) 31 kohdan mukaisesti.

(23)  Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen täytäntöönpanon jatkamiseksi ▌BERECin ja BEREC-viraston olisi oltava avoinna kolmansien maiden sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisten kansallisten sääntelyviranomaisten osallistumiselle erityisesti kun on kyse maista, jotka ovat tehneet unionin kanssa tätä koskevan sopimuksen, kuten ETA:n EFTA-valtiot ja ehdokasmaat.

(24)  BEREC-viraston tukeman BERECin olisi voitava harjoittaa toimivaltansa alalla tiedotustoimintaa, joka ei saisi haitata BERECin keskeisiä tehtäviä. BEREC-viraston tiedotustoiminta olisi toteutettava hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti. BEREC-viraston tiedotusstrategian olisi oltava sisällöltään ja täytäntöönpanoltaan johdonmukainen, puolueeton, tarkoituksenmukainen ja yhteensovitettu komission ja muiden toimielinten strategioiden ja toimien kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon unionin laajempi julkisuuskuva.

(25)  ▌BERECilla ja BEREC-virastolla olisi oltava oikeus pyytää kaikki tarpeelliset tiedot komissiolta, kansallisilta sääntelyviranomaisilta ja, kun se on niiden tehtävien hoitamisen kannalta välttämätöntä, muilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietopyyntöjen olisi oltava oikein suhteutettuja eivätkä ne saisi aiheuttaa kohtuutonta rasitetta niille, joille ne on osoitettu. Tätä varten BERECin olisi luotava yhteinen tieto- ja viestintäjärjestelmä, jotta vältetään päällekkäisyyksiä tietojen pyytämisessä ja helpotetaan yhteydenpitoa kaikkien osallistuvien viranomaisten välillä. Kansallisten sääntelyviranomaisten, jotka ovat lähimpänä sähköisen viestinnän markkinoita, olisi tehtävä yhteistyötä BERECin ja BEREC-viraston kanssa ja annettava käyttöön ajantasaiset ja tarkat tiedot, jotta BEREC ja BEREC-virasto pystyvät täyttämään toimeksiantonsa. BERECin ja BEREC-viraston tulisi antaa tarvittavat tiedot komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten käyttöön vilpittömän yhteistyön periaatteen pohjalta.

(25 a)  Jotta voidaan varmistaa korkea luottamuksellisuuden taso ja välttää eturistiriitoja, BERECin ja BEREC-viraston elinten jäseniin sovellettavia asiaan liittyviä sääntöjä olisi sovellettava myös heidän varajäseniinsä.

(25 b)  Koska BERECille on vahvistettu uusia tehtäviä ja unioni voi tulevaisuudessa osoittaa sille säädöksillään uusia tehtäviä, komission olisi arvioitava säännöllisesti BERECin ja BEREC-viraston toimintaa sekä tämän institutionaalisen rakenteen toimivuutta muuttuvassa digitaalisessa ympäristössä. Jos kyseisen arvioinnin tulos on, että institutionaalinen rakenne ei sovellu tehtävien hoitamiseen eikä etenkään sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseen, komission olisi tarkasteltava kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja rakenteen parantamiseksi ja erityisesti sen yhdeksi virastoksi muuttamisen toteutettavuutta, taloudellisia vaikutuksia ja mahdollisia hyötyjä.

(26)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli varmistaa sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaista täytäntöönpanoa määritellyllä soveltamisalalla varsinkaan rajatylittävissä näkökohdissa ja kansallisia toimenpide-ehdotuksia koskevissa tehokkaissa sisämarkkinamenettelyissä, vaan ne voidaan toiminnan vaikutusten ja laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(27)  Uuden asetuksen tarkoituksena on muuttaa ja laajentaa ▌asetuksen (EY) N:o 1211/2009 säännöksiä. Koska muutoksia on paljon, kyseinen säädös olisi selkeyden vuoksi korvattava ja kumottava. Viittauksia kumottuun asetukseen olisi pidettävä viittauksina tähän asetukseen.

(28)  BEREC-virasto toimii kaikkien omistusten, sopimusten, oikeudellisten velvoitteiden, työsopimusten, taloudellisten sitoumusten ja vastuiden osalta seuraajana virastolle, joka perustettiin asetuksella (EY) N:o 1211/2009 yhteisön elimenä, jolla on oikeushenkilöllisyys. BERECin ja BEREC-viraston työn jatkuvuuden varmistamiseksi on tarpeen, että niiden edustajat eli hallintojohtaja sekä sääntelyneuvoston ja hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, hoitavat tehtäviään koko nykyisen toimikautensa ajan,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

BERECin ja BEREC-viraston perustaminen

1 artikla

BERECin perustaminen

1.  Perustetaan Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin, jäljempänä ’BEREC’. BEREC on unionin elin. Se on oikeushenkilö.

1 a.  BERECilla on kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi erityisesti olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

1 b.  BERECia edustaa sääntelyneuvoston puheenjohtaja.

1 c.  BERECilla on yksinomainen vastuu sille annetuista tehtävistä ja toimivaltuuksista.

1 a artikla

BEREC-viraston perustaminen

1.  Perustetaan Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisia tukeva virasto, jäljempänä ’BEREC-virasto’. BEREC-virasto on unionin elin. Se on oikeushenkilö.

2.  BEREC-virastolla on kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi muun muassa hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

3.  BEREC-virastoa edustaa sen johtaja.

4.  BEREC-virastolla on yksinomainen vastuu sille annetuista tehtävistä ja toimivaltuuksista.

5.  BEREC-viraston kotipaikka on Riiassa Latviassa.

I a LUKU

TAVOITTEET

1 b artikla

Tavoitteet

1.  BERECin toiminta kuuluu direktiivin [...] (’sähköisen viestinnän säännöstö’), direktiivin 2002/58/EY, asetuksen (EY) N:o 531/2012, asetuksen (EU) N:o 2015/2120 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 243/2012/EU(23) (radiotaajuuspoliittinen ohjelma) ja muiden unionin säädösten, joissa sille annetaan tehtäviä tai toimivaltuuksia, soveltamisalaan.

2.  Direktiivissä [...] (’sähköisen viestinnän säännöstö’) säädettyjä määritelmiä sovelletaan tässä asetuksessa.

3.  BERECin ensisijaisena tehtävänä on varmistaa sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano 2 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla ja siten edistää sisämarkkinoiden kehitystä. BERECin on edistettävä direktiivin [...] (’sähköisen viestinnän säännöstö’)3 artiklassa tarkoitettujen kansallisten sääntelyviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten tavoitteiden saavuttamista. Sen on myös edistettävä verkon neutraaliuden periaatetta ja avointa internetiä, erittäin suuren kapasiteetin yhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa sekä niitä koskevia investointeja, kilpailua sähköisen viestinnän verkkojen, palvelujen ja niihin liittyvien toimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja.

4.  BERECin on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti ilman tarpeetonta viivytystä ja varmistettava avoin päätöksentekoprosessi.

5.  BERECin on hyödynnettävä kansallisilla sääntelyviranomaisilla olevaa asiantuntemusta.

6.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen kansallisilla sääntelyviranomaisilla on BERECin työhön täysipainoiseen osallistumiseen tarvittavat taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit.

I b LUKU

BERECIN TEHTÄVÄT JA ORGANISAATIO

2 artikla

Tehtävät

1.  BERECin tehtävänä on

-a)   suorittaa muut tehtävät, jotka sille annetaan unionin säädöksissä ja erityisesti direktiivissä [...](’sähköisen viestinnän säännöstö’), asetuksessa (EY) N:o 531/2012 ja asetuksessa (EU) N:o 2015/2120;

a)  pyynnöstä tai omasta aloitteestaan avustaa ja neuvoa muun muassa kertomusten, lausuntojen tai suositusten avulla kansallisia sääntelyviranomaisia, komissiota, Euroopan parlamenttia ja neuvostoa ja tehdä yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission kanssa kaikissa toimivaltaansa kuuluvissa ▌sähköisen viestinnän alan asioissa;

b)  avustaa pyynnöstä kansallisia sääntelyviranomaisia, komissiota, Euroopan parlamenttia ja neuvostoa suhteissa, keskusteluissa ja tiedonvaihdossa kolmansien osapuolten kanssa ja avustaa lisäksi kansallisia sääntelyviranomaisia ja komissiota sääntelyä koskevien parhaiden käytäntöjen tunnetuksi tekemisessä kolmansille osapuolille;

c)  laatia suosituksia ja levittää kansallisille sääntelyviranomaisille tarkoitettuja parhaita sääntelykäytäntöjä, jotta voidaan edistää sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän tehokkaampaa ja johdonmukaista täytäntöönpanoa;

d)  laatia omasta aloitteestaan tai kansallisen sääntelyviranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä suuntaviivoja, joilla varmistetaan sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano sekä kansallisten sääntelyviranomaisten päätösten johdonmukaisuus erityisesti sellaisten sääntelykysymysten osalta, jotka koskevat merkittävää määrää jäsenvaltioita tai joihin liittyy rajatylittävä tekijä;

e)  raportoida sähköisen viestinnän alasta julkaisemalla vuotuinen kertomus alan kehityksestä;

f)  seurata markkinakehitystä, arvioida sääntelyn uudistamisen tarvetta ja koordinoida kansallisten sääntelyviranomaisten toimintaa, jotta mahdollistetaan uusien innovoivien sähköisten viestintäpalvelujen kehittäminen ja varmistetaan lähentyminen erityisesti standardoinnin, numeroiden ja taajuuksien jakamisen alalla;

g)  tarjota puitteet kansallisten sääntelyviranomaisten väliselle yhteistyölle ja edistää yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten välillä ja kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission välillä; BEREC ottaa asianmukaisesti huomioon tällaisen yhteistyön tulokset, kun se laatii lausuntojaan, suosituksiaan ja päätöksiään; jos BEREC katsoo, että kyseistä yhteistyötä varten tarvitaan sitovia sääntöjä, se antaa tarvittavat suositukset komissiolle;

h)  käynnistää tietouudistusaloite, jonka tarkoituksena on uudenaikaistaa, koordinoida ja standardoida kansallisten sääntelyviranomaisten tiedonkeruuta; nämä tiedot on asetettava yleisön saataville avoimessa, uudelleenkäytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa BERECin verkkosivustolle ja eurooppalaiseen tietoportaaliin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta immateriaalioikeuksia ja luottamuksellisuusvaatimuksia;

i)  tehdä yhteistyötä kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston ja muiden asianomaisten unionin ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, Euroopan tietosuojavaltuutettu ja kansalliset tietosuojaviranomaiset mukaan luettuina, sellaisissa sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen liittyvissä asioissa, joilla voi olla vaikutusta kuluttajien etuihin useissa jäsenvaltioissa;

j)  antaa pyynnöstä tai omasta aloitteestaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle neuvoja asiaan liittyvän sääntelyn vaikutuksesta digitaalisten sisämarkkinoiden yleiseen dynamiikkaan;

k)  avustaa komissiota neuvoa-antavana elimenä sähköisen viestinnän alan säädösten valmistelussa ja hyväksymisessä.

2 a.  BERECin tehtävät on julkaistava verkkosivustolla ja päivitettävä aina kun sille annetaan uusia tehtäviä.

3.  Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission on noudatettava BERECin tekemiä sitovia päätöksiä ja otettava sen hyväksymät suuntaviivat, lausunnot, suositukset ja parhaat käytännöt mahdollisimman pitkälti huomioon tavoitteena varmistaa sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano 1 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavan unionin lainsäädännön noudattamista. Asianomaisen kansallisen sääntelyviranomaisen on antaessaan sääntelypäätöksiä käsiteltävänä olevassa kysymyksessä otettava mahdollisimman pitkälti huomioon BERECin tämän artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti hyväksymät suuntaviivat ja perusteltava päätöksensä, jos se poikkeaa suuntaviivoista. Jos kansallinen sääntelyviranomainen poikkeuksellisissa tapauksissa poikkeaa suuntaviivoista, sen sääntelypäätös sekä asianmukaisesti perustellut syyt poikkeamiselle on ilmoitettava viipymättä BERECille arviointia varten.

4.  Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehtäviensä suorittamiseksi BEREC tekee yhteistyötä toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa.

4 a.  BEREC kuulee tarvittaessa eri osapuolia ja antaa heille tilaisuuden esittää näkemyksiään kohtuullisessa määräajassa, jonka pituus määräytyy asian monimutkaisuuden mukaan ja joka aina on vähintään 30 vuorokautta. BEREC saattaa tällaisten julkisten kuulemisten tulokset julkisesti saataville, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 28 artiklan soveltamista. Tällaiset kuulemiset on toteutettava päätöksentekoprosessin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

II LUKU

BERECIN ORGANISAATIO

2 a artikla

BERECin organisaatio

BEREC muodostuu seuraavista:

a)  sääntelyneuvosto;

b)  asiantuntijatyöryhmät (jäljempänä ’työryhmät’);

c)  valituslautakunta.

1 JAKSO

SÄÄNTELYNEUVOSTO

2 b artikla

Sääntelyneuvoston kokoonpano

1.  Sääntelyneuvostossa on yksi jäsen kustakin jäsenvaltiosta.

Tämä henkilö on kuhunkin jäsenvaltioon perustetun kansallisen sääntelyviranomaisen, jonka pääasiallisena tehtävänä on valvoa sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen markkinoiden päivittäistä toimintaa, johtaja tai korkean tason edustaja.

Niissä jäsenvaltioissa, joissa direktiivin [...] (’sähköisen viestinnän säännöstö’) nojalla toimivaltaisia kansallisia sääntelyviranomaisia on useampia kuin yksi, kyseisten viranomaisten on sovittava yhteisestä edustajasta ja kansallisten sääntelyviranomaisten välillä on varmistettava tarvittava koordinointi.

2.  Sääntelyneuvoston jäsenet toimivat objektiivisin perustein, unionin edun mukaisesti ja markkinoiden hajanaisuuden vähentämiseksi pyrkimyksenään televiestinnän sisämarkkinoiden luominen.

3.  Kukin kansallinen sääntelyviranomainen nimeää kansallisen sääntelyviranomaisen johtajien, kollegiaalisen elimen jäsenten ja henkilöstön keskuudesta varajäsenen, joka edustaa jäsentä tämän poissa ollessa.

4.  Komissio osallistuu sääntelyneuvoston kokouksiin tarkkailijana, ja se on edustettuna asianmukaisen korkealla tasolla.

5.  Sääntelyneuvoston jäsenten luettelo sekä heidän tekemänsä ilmoitukset sidonnaisuuksista on asetettava julkisesti saataville.

6.  Sääntelyneuvosto voi kutsua tapauskohtaisesti kokouksiinsa tarkkailijoiksi henkilöitä, joiden lausunnoilla voi olla merkitystä.

2 c artikla

Riippumattomuus

1.  Sääntelyneuvoston jäsenet toimivat heille annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti ja puolueettomasti koko unionin etujen mukaisesti kansallisista tai henkilökohtaisista eduista riippumatta.

2.  Sääntelyneuvoston jäsenet eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, jäsenvaltion hallitukselta tai miltään muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission tai kansallisten sääntelyviranomaisten toimivaltaa.

Sääntelyneuvoston jäsenten on erityisesti hoidettava heille annetut tehtävät riippumattomina epäasiallisesta poliittisesta vaikuttamisesta ja kaupallisesta puuttumisesta, jotka voisivat vaikuttaa heidän henkilökohtaiseen riippumattomuuteensa.

2 d artikla

Sääntelyneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

1.  Sääntelyneuvosto nimittää jäsentensä joukosta puheenjohtajan ja enintään neljä varapuheenjohtajaa BERECin työjärjestyksen mukaisesti. Varapuheenjohtajat hoitavat puheenjohtajan tehtäviä ilman eri toimenpiteitä puheenjohtajan ollessa estyneenä. Puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. BERECin työn jatkuvuuden varmistamiseksi tulevan puheenjohtajan on toimittava vähintään kuuden kuukauden ajan varapuheenjohtajana ennen puheenjohtajakautensa alkua ja, mikäli mahdollista, varapuheenjohtajana vähintään kuuden kuukauden ajan puheenjohtajakautensa päättymisen jälkeen.

2.  Puheenjohtaja ei saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai kansalliselta sääntelyviranomaiselta, komissiolta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä taholta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sääntelyneuvoston asemaa puheenjohtajan tehtäviin nähden.

2 e artikla

Sääntelyneuvoston kokoukset ja äänestyssäännöt

1.  Sääntelyneuvosto kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta vähintään neljä kertaa vuodessa sääntömääräiseen istuntoon. Se kokoontuu myös ylimääräisiin kokouksiin puheenjohtajan aloitteesta tai jos vähintään kolmasosa sääntelyneuvoston jäsenistä sitä pyytää. Puheenjohtaja laatii kokouksen esityslistan, ja se julkistetaan.

2.  Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä, jollei tässä asetuksessa tai muussa unionin säädöksessä toisin säädetä. Kullakin jäsenellä tai varajäsenellä on yksi ääni. Sääntelyneuvoston päätökset julkistetaan, ja niissä on ilmoitettava kansallisen sääntelyviranomaisen varaumat sen pyynnöstä.

3.  Sääntelyneuvosto hyväksyy jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä työjärjestyksensä ja asettaa sen julkisesti saataville. Työjärjestyksessä vahvistetaan yksityiskohtaiset äänestyssäännöt, mukaan lukien ehdot, joiden mukaisesti jäsen voi toimia toisen jäsenen puolesta, päätösvaltaisuutta koskevat säännöt sekä kokousilmoituksia koskevat määräajat. Työjärjestyksellä taataan myös, että sääntelyneuvoston jäsenille toimitetaan täydelliset esityslistat ja ehdotusluonnokset ennen kutakin kokousta, jotta he voivat ehdottaa muutoksia ennen äänestystä. Työjärjestyksessä voidaan vahvistaa muun muassa kiireellisenä äänestämistä koskevat menettelyt ja muut sääntelyneuvoston toimintaa koskevat käytännön järjestelyt.

2 f artikla

Sääntelyneuvoston tehtävät

1.  Sääntelyneuvosto hoitaa 2 artiklassa vahvistetut BERECin tehtävät ja tekee kaikki BERECin työn organisointia koskevat päätökset. Se hyödyntää tehtäviensä hoitamisessa myös työryhmissä tehtyä työtä.

2.  Sääntelyneuvosto vahvistaa BERECin puolesta 27 artiklan mukaisesti erityiset säännökset, jotka koskevat oikeutta tutustua BERECin hallussa oleviin asiakirjoihin.

3.  Sääntelyneuvosto antaa BEREC-virastolle neuvoja asiantuntijatuen ja hallinnollisen tuen antamisesta BERECille.

4.  Sääntelyneuvosto hyväksyy BERECin vuotuisen työohjelman kuultuaan asianosaisia tahoja 2 artiklan 4 a kohdan mukaisesti ennen kyseistä työohjelmavuotta edeltävän vuoden päättymistä. Sääntelyneuvosto toimittaa vuotuisen työohjelman Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle heti, kun se on hyväksytty.

5.  Sääntelyneuvosto hyväksyy BERECin toimintaa koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle vuosittain kesäkuun 15 päivään mennessä.

6.  Euroopan parlamentti voi kutsua sääntelyneuvoston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan täysin tämän riippumattomuutta kunnioittaen antamaan lausunnon asianomaisista BERECin toimintaan liittyvistä kysymyksistä vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan Euroopan parlamentin jäsenten esittämiin kysymyksiin.

2 JAKSO

TYÖRYHMÄT

2 g artikla

Työryhmien toiminta

1.  Sääntelyneuvosto voi perustaa tarvittavat työryhmät perustelluissa tapauksissa ja erityisesti BERECin vuotuisen työohjelman toteuttamiseksi.

2.   Kansalliset sääntelyviranomaiset nimittävät työryhmien jäsenet. Komission edustajat osallistuvat työryhmien työhön tarkkailijoina.

Sääntelyneuvosto voi tarvittaessa kutsua kyseessä olevalla alalla päteviksi tunnustettuja yksittäisiä asiantuntijoita osallistumaan työryhmiin tapauskohtaisesti.

3.  Sääntelyneuvosto nimittää kuhunkin työryhmään kaksi yhteispuheenjohtajaa eri kansallisista sääntelyviranomaisista, jolleivat poikkeukselliset ja väliaikaiset olosuhteet muuta edellytä.

4.  Sääntelyneuvosto vahvistaa työjärjestyksen, jossa vahvistetaan käytännön järjestelyt työryhmien toiminnalle.

3 JAKSO

VALITUSLAUTAKUNTA

2 h artikla

Valituslautakunnan perustaminen ja kokoonpano

1.  Perustetaan valituslautakunta.

2.  Valituslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä. Jokaisella valituslautakunnan jäsenellä on varajäsen. Varajäsen edustaa varsinaista jäsentä tämän poissa ollessa.

3.  Sääntelyneuvosto nimittää valituslautakunnan puheenjohtajan, muut jäsenet sekä heidän varajäsenensä kansallisten sääntelyviranomaisten, komission ja BEREC-viraston johtajan ehdottamista pätevien ehdokkaiden luetteloista.

4.  Jos valituslautakunta katsoo, että muutoksenhaun luonne niin vaatii, se voi pyytää, että sääntelyneuvosto nimittää kaksi lisäjäsentä ja heidän varajäsenensä 3 kohdassa tarkoitetuista luetteloista.

5.  Valituslautakunta vahvistaa työjärjestyksensä sääntelyneuvoston ehdotuksen perusteella. Työjärjestyksessä vahvistetaan yksityiskohtaisesti valituslautakunnan organisaatiota ja toimintaa koskevat järjestelyt sekä valituslautakunnalle tehtyihin valituksiin sovellettavat menettelysäännöt.

2 i artikla

Valituslautakunnan jäsenet

1.  Valituslautakunnan jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä vuotta. Sääntelyneuvosto voi pidentää toimikautta uudella neljän vuoden ajanjaksolla.

2.  Valituslautakunnan jäsenten on oltava riippumattomia, ja he eivät saa hoitaa muita tehtäviä BERECissa tai BEREC-virastossa. He eivät saa päätöksiä tehdessään pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai miltään muulta elimeltä.

3.  Valituslautakunnan jäsenet voidaan erottaa ja heidän nimensä voidaan poistaa pätevien ehdokkaiden luettelosta heidän toimikautensa kestäessä vain, jos tähän on painavat syyt ja jos sääntelyneuvosto tekee tätä koskevan päätöksen.

2 j artikla

Esteellisyys ja jäävääminen

1.   Valituslautakunnan jäsenet eivät voi osallistua muutoksenhakumenettelyyn, jos asia koskee heidän omaa etuaan, jos he ovat aikaisemmin edustaneet jompaakumpaa menettelyn osapuolista tai jos he ovat osallistuneet sen päätöksen tekemiseen, jota muutoksenhaku koskee.

2.   Jos valituslautakunnan jäsen ei jostain 1 kohdassa luetellusta tai muusta syystä katso voivansa osallistua johonkin muutoksenhakumenettelyyn, hänen on ilmoitettava asiasta valituslautakunnalle.

3.   Muutoksenhakumenettelyn osapuoli voi vastustaa ketä tahansa valituslautakunnan jäsentä jollain 1 kohdassa tarkoitetulla perusteella tai jos kyseistä jäsentä epäillään puolueellisuudesta. Tällaista jääväystä ei voida hyväksyä, jos menettelyn osapuoli on jo toteuttanut menettelyyn liittyvän toimen, vaikka jääväysperuste on ollut hänen tiedossaan, tai jos jääväys perustuu jäsenen kansalaisuuteen.

4.   Valituslautakunta päättää, miten 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on meneteltävä, ilman että asianomainen jäsen osallistuu asian käsittelyyn. Kyseisen päätöksen tekemiseksi asianomainen jäsen korvataan valituslautakunnassa varajäsenellään. Jos sijainen katsoo olevansa samalla tavoin esteellinen, puheenjohtaja nimeää sijaisen muista varajäsenistä.

2 k artikla

Päätökset, joihin voidaan hakea muutosta

1.   Valituslautakunnassa voidaan hakea muutosta sitoviin päätöksiin, jotka BEREC on tehnyt 2 artiklan 1 kohdan -a alakohdan nojalla.

Kaikki luonnolliset tai oikeushenkilöt, mukaan lukien kansalliset sääntelyviranomaiset, voivat hakea muutosta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun päätökseen, joka on osoitettu kyseiselle henkilölle, tai päätökseen, joka koskee suoraan ja erikseen kyseistä henkilöä siitä huolimatta, että se on osoitettu toiselle henkilölle.

2.   Valitus, mukaan lukien sen kirjallisessa lausunnossa esitetyt perusteet, on toimitettava BERECille kahden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi kyseiselle henkilölle, tai, jos tällaista tiedoksiantoa ei ole suoritettu, siitä päivästä, jona BEREC on julkaissut päätöksensä. Valituslautakunta ratkaisee asian neljän kuukauden kuluessa valituksen tekemisestä.

3.   Edellä olevan 1 kohdan nojalla tehdyllä muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta. Valituslautakunta voi kuitenkin keskeyttää muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen soveltamisen.

II a LUKU

BEREC-VIRASTON TEHTÄVÄT JA ORGANISAATIO

1 JAKSO

BEREC-VIRASTON TEHTÄVÄT

2l artikla

BEREC-viraston tehtävänä on erityisesti

a)   asiantuntijatuen ja hallinnollisen tuen antaminen BERECille;

b)   kansallisilta sääntelyviranomaisilta saatujen tietojen kerääminen ja vaihtaminen sekä 2 artiklassa säädettyjä BERECin tehtäviä koskevien tietojen toimittaminen;

c)   edellä b kohdassa tarkoitettuihin tietoihin perustuvien säännöllisten selvitysluonnosten laatiminen Euroopan televiestintämarkkinoiden kehitykseen liittyvistä erityisistä näkökohdista, esimerkiksi verkkovierailua ja vertailuanalyyseja koskevat raportit, ja niiden toimittaminen BERECille;

d)   parhaiden sääntelykäytänteiden levittäminen kansallisten sääntelyviranomaisten keskuudessa 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti;

e)   työn valmistelussa avustaminen ja muun hallinnollisen ja sisältöön liittyvän tuen antaminen sääntelyneuvoston ja työryhmien toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi;

f)  työryhmien toimintaan osallistuminen;

g)  työn valmistelussa avustaminen ja muun tuen antaminen hallintoneuvoston toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi;

h)   BERECin avustaminen julkisten kuulemisten järjestämisessä.

2 JAKSO

BEREC-VIRASTON ORGANISAATIO

3 artikla

BEREC-viraston hallinto- ja johtamisrakenne

BEREC-viraston hallinto- ja johtamisrakenne muodostuu seuraavista:

a)   hallintoneuvosto, jonka tehtävät luetellaan 5 artiklassa;

b)   johtaja, jonka velvollisuudet luetellaan 9 artiklassa

▌.

3 JAKSO

HALLINTONEUVOSTO

4 artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

1.   Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion jäsenestä ja yhdestä komission edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus. ▌

Jäsenvaltiota edustava henkilö on kuhunkin jäsenvaltioon perustetun kansallisen sääntelyviranomaisen, jonka pääasiallisena tehtävänä on valvoa sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen markkinoiden päivittäistä toimintaa, johtaja tai korkean tason edustaja.

Niissä jäsenvaltioissa, joissa direktiivin [...] (’sähköisen viestinnän säännöstö’) nojalla toimivaltaisia kansallisia sääntelyviranomaisia on useampia kuin yksi, kyseisten viranomaisten on sovittava yhteisestä edustajasta ja kansallisten sääntelyviranomaisten välillä on varmistettava tarvittava koordinointi.

2.   ▌Kukin kansallinen sääntelyviranomainen nimeää kansallisen sääntelyviranomaisen johtajien, kollegiaalisen elimen jäsenten ja henkilöstön keskuudesta varajäsenen, joka edustaa jäsentä tämän poissa ollessa.

3 a.  Hallintoneuvoston jäsenten luettelo sekä heidän tekemänsä ilmoitukset sidonnaisuuksista on asetettava julkisesti saataville.

5 artikla

Hallintoneuvoston tehtävät

1.   Hallintoneuvosto

a)   ▌hyväksyy vuosittain BEREC-viraston yhtenäisen ohjelma-asiakirjan äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä ottaen huomioon komission lausunnon ja 15 artiklan mukaisesti;

b)  hyväksyy äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä BEREC-viraston vuotuisen talousarvion ja suorittaa muut BEREC-viraston talousarvioon liittyvät tehtävät III luvun mukaisesti;

c)   hyväksyy BEREC-viraston toimintaa koskevan konsolidoidun vuosikertomuksen ja tekee siitä arvioinnin 18 a artiklan mukaisesti;

d)   hyväksyy BEREC-virastoon sovellettavat varainhoitosäännöt 20 artiklan mukaisesti;

e)   hyväksyy petostentorjuntastrategian, joka on oikeassa suhteessa petosriskeihin nähden ottaen huomioon toteutettavien toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;

f)   huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

g)   hyväksyy 31 artiklassa tarkoitetut eturistiriitojen ehkäisemistä ja ratkaisemista koskevat säännöt ▌;

h)   hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta 27 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja saattaa ne säännöllisesti ajan tasalle;

i)   hyväksyy työjärjestyksensä;

j)   käyttää 2 kohdan mukaisesti BEREC-viraston henkilöstön suhteen henkilöstösäännöissä nimittävälle viranomaiselle ja muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia(24), jäljempänä ’nimittävän viranomaisen toimivalta’;

k)   vahvistaa henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanoa koskevat säännökset henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti;

l)  antaa luvan työjärjestelyistä sopimiseen toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa 26 artiklan mukaisesti;

m)   nimittää johtajan ja jatkaa tarvittaessa tämän toimikautta tai erottaa tämän 9 a artiklan mukaisesti;

n)   jollei henkilöstösäännöistä ja muuta henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista muuta johdu, nimittää tilinpitäjän, joka hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti. BEREC-virasto voi nimittää tilinpitäjäksi saman tilinpitäjän kuin toinen unionin elin. BEREC-virasto voi lisäksi sopia komission kanssa, että komission tilinpitäjä toimii myös BEREC-viraston tilinpitäjänä;

▌p)   tekee kaikki BEREC-viraston sisäisten rakenteiden perustamista ja tarvittaessa niiden muuttamista koskevat päätökset ottaen huomioon BEREC-viraston toimintatarpeet ja moitteettoman varainhoidon;

2.   Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta johtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Johtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää johtajalle siirretyn nimittävän viranomaisen toimivallan ja hänen edelleen siirtämänsä nimittävän viranomaisen toimivallan ja käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin johtaja.

6 artikla

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

1.   Hallintoneuvosto valitsee jäsenvaltioita edustavien äänivaltaisten jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

2.   Varapuheenjohtaja toimii viran puolesta puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.

3.   Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta ▌.

3 a.   Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta, kansalliselta sääntelyviranomaiselta, komissiolta tai muulta julkiselta tai yksityiseltä taholta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta hallintoneuvoston asemaa puheenjohtajan tehtäviin nähden.

3 b.   Puheenjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille BEREC-viraston tehtävien hoidosta.

7 artikla

Hallintoneuvoston kokoukset

1.  Hallintoneuvoston kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja.

2.   BEREC-viraston johtaja osallistuu asioiden käsittelyyn, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

3.   Hallintoneuvosto pitää vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä sitä pyytää.

4.   Hallintoneuvosto voi kutsua kokouksiinsa tarkkailijoiksi henkilöitä, joiden lausunnoilla voi olla merkitystä.

5.   Hallintoneuvoston jäsenillä tai varajäsenillä voi olla kokouksissa avustajinaan neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei työjärjestyksestä muuta johdu.

6.   BEREC-virasto huolehtii hallintoneuvoston sihteeristön tehtävistä.

8 artikla

Hallintoneuvoston äänestyssäännöt

1.   Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä enemmistöllä, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

2.   Kullakin äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeutetun jäsenen poissa ollessa hänen varajäsenellään on oikeus käyttää äänioikeutta.

3.   Puheenjohtaja osallistuu äänestykseen.

4.   Johtaja ei osallistu äänestykseen.

5.   Hallintoneuvoston työjärjestyksessä määritellään yksityiskohtaisemmat äänestystä koskevat järjestelyt, erityisesti olosuhteet, joissa jäsen voi toimia toisen jäsenen puolesta.

4 JAKSO

JOHTAJA

9 artikla

Johtajan tehtävät

1.   Johtaja vastaa BEREC-viraston hallinnosta. Johtaja on vastuussa hallintoneuvostolle.

2.   Johtaja hoitaa tehtäviään riippumattomasti, eikä hän saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään unionin toimielimeltä, hallitukselta, kansalliselta sääntelyviranomaiselta tai miltään muulta julkiselta tai yksityiseltä taholta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ▌hallintoneuvoston toimivaltaa.

3.   Johtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoidosta. Neuvosto voi pyytää johtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

▌5.   Johtaja vastaa BEREC-viraston tehtävien täytäntöönpanosta hallintoneuvoston ohjauksen mukaisesti. Johtajan vastuulla on erityisesti

a)   BEREC-viraston päivittäinen hallinto;

b)   hallintoneuvoston tekemien päätösten täytäntöönpano;

c)  yhtenäisen ohjelma-asiakirjan laatiminen ja sen toimittaminen hallintoneuvostolle;

d)   yhtenäisen ohjelma-asiakirjan täytäntöönpano ja siitä raportointi hallintoneuvostolle;

e)   BEREC-viraston toimintaa koskevan vuotuisen konsolidoidun toimintakertomuksen laatiminen ja sen esittäminen hallintoneuvostolle arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi;

f)   toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja arviointien päätelmien sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella ja raportointi edistymisestä komissiolle kerran vuodessa ja hallintoneuvostolle säännöllisesti;

g)   unionin taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos väärinkäytöksiä havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia seuraamuksia, joihin sisältyvät myös taloudelliset seuraamukset;

h)   BEREC-viraston petostentorjuntastrategian valmistelu ja sen esittäminen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi;

i)  BEREC-virastoon sovellettavien varainhoitosääntöjen luonnoksen valmistelu;

j)  BEREC-viraston tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja viraston talousarvion toteuttaminen.

5 a.   Johtaja avustaa sääntelyneuvoston puheenjohtajaa ja hallintoneuvoston puheenjohtajaa kyseisten elinten kokousten valmistelemisessa. Johtaja osallistuu sääntelyneuvoston ja hallintoneuvoston työhön ilman äänioikeutta.

5 b.   Johtaja toteuttaa hallintoneuvoston valvonnassa tarvittavat toimenpiteet, jotka liittyvät erityisesti sisäisten hallinnollisten ohjeiden antamiseen ja tiedonantojen julkaisemiseen, varmistaakseen, että BEREC-virasto toimii tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

6.   Johtajan vastuulla on myös päättää, onko BEREC-viraston tehtävien tehokkaan ja vaikuttavan toteuttamisen kannalta tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Päätös perustaa paikallistoimisto edellyttää etukäteen annettua suostumusta ▌ hallintoneuvostolta ja asianomaiselta jäsenvaltiolta (asianomaisilta jäsenvaltioilta). Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja BERECin hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä. Kaikki tällaiset päätökset edellyttävät tällaisen päätöksen vaikutuksen sisällyttämistä henkilöstöresurssien ja talousarvion osalta ennalta 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun monivuotiseen suunnitelmaan.

9 a artikla

Johtajan nimittäminen

1.   Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajansa laatimassa luettelossa olevien ehdokkaiden joukosta johtajan avointa ja läpinäkyvää valintamenettelyä noudattaen ansioiden, johtamistaidon sekä sähköisen viestinnän verkkoihin ja palveluihin liittyvien taitojen ja kokemuksen perusteella.

2.   Johtajan työsopimusta tehtäessä BEREC-virastoa edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

3.   Euroopan parlamentti antaa lausunnon, joka ei ole sitova, hallintoneuvoston valitseman ehdokkaan soveltuvuudesta ennen tämän nimittämistä. Tätä varten Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta kutsuu hallintoneuvoston valitseman ehdokkaan antamaan lausunnon ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

4.   Johtajan toimikausi on neljä vuotta. Toimikauden päättyessä hallintoneuvoston puheenjohtaja laatii arvion, jossa tarkastellaan johtajan suoriutumista tehtävistään sekä BERECin tehtäviä ja haasteita. Tämä arviointi toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Hallintoneuvosto voi 4 kohdassa tarkoitetun arvion huomioon ottaen jatkaa johtajan toimikautta kerran ja enintään kuudeksi vuodeksi.

6.   Hallintoneuvoston on ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan jatkaa johtajan toimikautta. Euroopan parlamentti voi antaa toimikauden jatkamisesta lausunnon, joka ei ole sitova, aiottua toimikauden jatkamista edeltävän kuukauden aikana. Tätä varten johtaja voidaan kutsua antamaan lausunto Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

7.   Johtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua kyseisen toimen valintamenettelyyn.

8.   Jos toimikautta ei jatketa, johtaja jatkaa tehtävässään seuraajan nimittämiseen asti.

9.   Johtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan, jos hallintoneuvosto näin päättää jäsentensä kolmasosan esittämän ehdotuksen perusteella.

10.   Hallintoneuvosto tekee päätökset johtajan nimittämisestä, toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

III LUKU

BEREC-VIRASTON TALOUSARVION LAATIMINEN JA RAKENNE

1 jakso

YHTENÄINEN OHJELMA-ASIAKIRJA

15 artikla

Vuotuinen ja monivuotinen ohjelmasuunnittelu

1.   Johtaja laatii vuosittain luonnoksen ohjelma-asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja monivuotisen ohjelman suunnitelmat, jäljempänä ’yhtenäinen ohjelma-asiakirja’, komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 32 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon komission esittämät ohjeet(25).

Hallintoneuvosto hyväksyy viimeistään 31 päivänä tammikuuta yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen ja toimittaa sen komissiolle lausuntoa varten. Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnos toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Hallintoneuvosto hyväksyy yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ottaen huomioon komission lausunnon. Se toimittaa ohjelma-asiakirjan ja sen mahdolliset myöhemmin päivitetyt versiot Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Yhtenäisestä ohjelma-asiakirjasta tulee lopullinen, kun yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu, ja sitä on tarvittaessa mukautettava talousarviota vastaavasti.

2.   Vuotuisessa työohjelmassa on esitettävä yksityiskohtaiset tavoitteet ja odotetut tulokset, suoritusindikaattorit mukaan lukien. Siinä on myös esitettävä kuvaus rahoitettavista toimista ja mainittava kuhunkin toimeen osoitetut taloudelliset ja henkilöstöresurssit toimintoperusteisen budjetoinnin ja hallinnoinnin periaatteiden mukaisesti. Vuotuisen työohjelman on oltava yhdenmukainen 2 f artiklan 4 kohdassa tarkoitetun BERECin vuotuisen työohjelman ja 4 kohdassa tarkoitetun monivuotisen työohjelman kanssa. Siinä on selkeästi ilmoitettava, mitä tehtäviä on lisätty, muutettu tai poistettu edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna.

3.   Hallintoneuvosto muuttaa ▌vuotuista työohjelmaa BERECin vuotuisen työohjelman hyväksymisen jälkeen ja aina, jos BERECille annetaan uusi tehtävä.

Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät olennaiset muutokset on hyväksyttävä samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää johtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

4.   Monivuotisessa työohjelmassa on esitettävä yleinen strateginen ohjelma, mukaan lukien tavoitteet, odotetut tulokset ja suoritusindikaattorit. Siinä on esitettävä myös resurssien ohjelmointi, mukaan lukien monivuotinen talousarvio ja henkilöstösuunnitelma.

Resursseja koskeva ohjelmasuunnittelu saatetaan ajan tasalle vuosittain. Strategista ohjelmaa on päivitettävä tarvittaessa ja erityisesti 38 artiklassa tarkoitetun arvioinnin tulosten huomioon ottamiseksi.

5.   Vuotuisessa ja/tai monivuotisessa ohjelmassa on esitettävä BEREC-viraston strategia suhteiden järjestämiseksi toimivaltaisiin unionin elimiin, laitoksiin, virastoihin ja neuvoa-antaviin ryhmiin, kolmansien maiden toimivaltaisiin viranomaisiin ja/tai kansainvälisiin järjestöihin 26 artiklan mukaisesti sekä tähän strategiaan liittyvät toimet samoin kuin eritelmä asiaan liittyvistä resursseista.

16 artikla

Talousarvion laatiminen

1.   Johtaja laatii vuosittain BEREC-viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan alustavan ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukko, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle.

3.   Johtaja toimittaa ennakkoarvion BEREC-viraston tuloista ja menoista komissiolle kunkin vuoden tammikuun 31 päivään mennessä. BEREC-viraston tuloja ja menoja koskevaan ennakkoarvioon ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnokseen sisältyvien tietojen on oltava keskenään yhdenmukaisia.

4.   Komissio toimittaa ennakkoarvion budjettivallan käyttäjälle yhdessä unionin yleistä talousarviota koskevan alustavan esityksen kanssa.

5.   Tämän ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää unionin alustavaan yleiseen talousarvioon määrärahat, joita se pitää henkilöstötaulukon perusteella välttämättöminä, sekä yleisestä talousarviosta otettavan rahoitusosuuden määrän. Komissio toimittaa alustavan talousarvioesityksen budjettivallan käyttäjälle perussopimuksen 313 ja 314 artiklan mukaisesti.

6.   Budjettivallan käyttäjä hyväksyy BEREC-virastolle annettavaa rahoitusosuutta koskevat määrärahat.

7.   Budjettivallan käyttäjä vahvistaa BEREC-viraston henkilöstötaulukon.

8.   Hallintoneuvosto vahvistaa BEREC-viraston talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa tätä vastaavasti.

9.   Kaikkiin rakennushankkeisiin, joilla on todennäköisesti huomattava vaikutus BEREC-viraston talousarvioon, sovelletaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 säännöksiä.

2 JAKSO

TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN, ESITTÄMINEN JA VALVONTA

17 artikla

Talousarvion rakenne

1.   BEREC-viraston kaikista tuloista ja menoista laaditaan kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten arvio, jonka perusteella tulot ja menot otetaan BEREC-viraston talousarvioon.

2.   BEREC-viraston talousarvioon otettavien tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

3.   Sulkematta pois muita tulonlähteitä BEREC-viraston tulot koostuvat seuraavista:

a)   unionin rahoitusosuus;

b)  jäsenvaltioiden tai kansallisten sääntelyviranomaisten mahdollinen vapaaehtoinen rahoitusosuus;

c)   BEREC-viraston julkaisuista ja muista suoritteista saadut tulot;

d)  kolmansilta mailta tai sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisilta kolmansien maiden sääntelyviranomaisilta, jotka osallistuvat BEREC-viraston työhön 26 artiklan mukaisesti, saatu mahdollinen rahoitusosuus.

4.   BEREC-viraston menoihin kuuluvat henkilökunnan palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot sekä toimintamenot.

18 artikla

Talousarvion toteuttaminen

1.   Johtaja vastaa BEREC-viraston talousarvion toteuttamisesta

2.   Johtaja toimittaa vuosittain budjettivallan käyttäjälle kaikki arviointimenettelyjen tuloksen kannalta tärkeät tiedot.

18 a artikla

Toimintaa koskeva konsolidoitu vuosikertomus

1.   Johtaja laatii vuosittain luonnoksen BEREC-viraston toimintaa koskevaksi konsolidoituksi vuosikertomukseksi komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 47 artiklan mukaisesti ottaen huomioon komission esittämät ohjeet(26). Hallintoneuvosto hyväksyy toimintaa koskevan konsolidoidun vuosikertomuksen ja tekee siitä arvioinnin ja lähettää vuosikertomuksen ja arviointinsa viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Johtaja esittelee toimintaa koskevan konsolidoidun vuosikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle julkisessa kokouksessa. Toimintaa koskeva konsolidoitu vuosikertomus julkaistaan.

2.   Toimintaa koskevan konsolidoidun vuosikertomuksen on erityisesti sisällettävä tietoja BEREC-viraston vuotuisen työohjelman täytäntöönpanosta, sekä sen talousarviosta ja henkilöresursseista sisäistä hallinnointia ja valvontaa koskevista järjestelmistä ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen havainnoista sekä tilinpäätös ja varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallintoa koskeva selvitys ja tulojen ja menojen hyväksyjän lausuma siitä, että hänellä on kohtuullinen varmuus.

19 artikla

Tilinpäätöksen esittäminen ja vastuuvapauden myöntäminen

1.   BEREC-viraston tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä.

2.   BEREC-virasto toimittaa selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä.

3.   Saatuaan BEREC-viraston alustavaa tilinpäätöstä koskevat tilintarkastustuomioistuimen huomautukset BEREC-viraston tilinpitäjä laatii BEREC-viraston lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan. Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

4.   Hallintoneuvosto antaa lausunnon BEREC-viraston lopullisesta tilinpäätöksestä.

5.   Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

6.  BEREC-virasto julkaisee lopullisen tilinpäätöksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan vuoden marraskuun 15 päivänä.

7.   Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Johtaja toimittaa tämän vastauksen myös hallintoneuvostolle.

8.   Johtaja antaa varainhoitoasetuksen 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettoman toteuttamisen edellyttämät tiedot (27).

9.   Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vuoden N talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden ennen vuoden N+2 toukokuun 15 päivää.

20 artikla

Varainhoitosäännöt

Hallintoneuvosto hyväksyy BEREC-virastoon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Varainhoitosäännöt voivat poiketa asetuksesta (EU) N:o 1271/2013 ainoastaan, jos BEREC-viraston toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa.

IV LUKU

HENKILÖSTÖ

21 artikla

Yleinen säännös

BEREC-viraston henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja sekä näiden säännösten täytäntöönpanosäännöksiä, jotka on annettu Euroopan unionin toimielinten yhteisellä päätöksellä.

22 artikla

Johtaja

1.   Johtaja otetaan palvelukseen BEREC-viraston väliaikaisena toimihenkilönä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

23 artikla

Kansalliset asiantuntijat ja muu henkilöstö

1.   BEREC-virasto voi käyttää kansallisia asiantuntijoita ja muuta henkilöstöä, joka ei ole BEREC-viraston palveluksessa. Näihin henkilöihin ei sovelleta henkilöstösääntöjä eikä muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja.

2.   Hallintoneuvosto tekee päätöksen, jossa annetaan säännökset kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä BEREC-viraston palvelukseen.

V LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

25 artikla

Erioikeudet ja vapaudet

BEREC-virastoon ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

26 artikla

Yhteistyö unionin elinten, kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa

1.   Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehtäviensä suorittamiseksi BEREC ja BEREC-virasto voivat tehdä yhteistyötä toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin instituutioiden toimivaltaa.

2.   BERECin ja BEREC-viraston toimintaan voivat osallistua sähköisen viestinnän alalla toimivaltaiset sääntelyviranomaiset niistä kolmansista maista, jotka ovat tehneet unionin kanssa tätä koskevan sopimuksen.

Näihin sopimuksiin sisältyvien asianomaisten määräysten mukaisesti laaditaan järjestelyjä, joissa määritellään erityisesti kyseisten kolmansien maiden sääntelyviranomaisten BERECin ja BEREC-viraston toimintaan osallistumisen luonne, laajuus ja tapa, mukaan lukien kolmansien maiden edustus sääntelyneuvostossa, työryhmissä ja hallintoneuvostossa sekä BEREC-viraston tekemiin aloitteisiin osallistumista, rahoitusosuuksia ja henkilöstöä koskevat säännöt. Henkilöstöasioiden osalta näiden järjestelyjen on kaikilta osin oltava henkilöstösääntöjen mukaiset.

3.   Hallintoneuvosto hyväksyy osana yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa strategian, joka koskee suhteita toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa asioissa, joissa BEREC-virasto on toimivaltainen. ▌

27 artikla

Asiakirjoihin tutustuminen

1.   BERECin ja BEREC-viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001(28).

1 a.   Sääntelyneuvosto ja hallintoneuvosto vahvistavat asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä] mennessä.

2.   BERECin ja BEREC-viraston toimesta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001(29).

2 a.   Sääntelyneuvosto ja hallintoneuvosto vahvistavat viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä] mennessä toimenpiteet, joiden mukaisesti BEREC ja BEREC-virasto soveltavat asetusta (EY) N:o 45/2001, BEREC-viraston tietosuojavastaavan nimittämistä koskevat toimenpiteet mukaan lukien. Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultava ennen toimenpiteiden vahvistamista.

27 a artikla

Avoimuus ja tiedottaminen

1.   BERECin ja BEREC-viraston toiminnan on oltava hyvin avointa. BERECin ja BEREC-viraston on varmistettava, että suurelle yleisölle ja kaikille asianomaisille osapuolille annetaan asianmukaista, puolueetonta, luotettavaa ja helposti saatavissa olevaa tietoa erityisesti niiden tehtävistä ja työn tuloksista.

2.   BEREC-viraston tukema BEREC voi toteuttaa tiedotustoimia omasta aloitteestaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Resurssien osoittaminen BEREC-viraston talousarviosta tiedotustoimiin ei saa haitata tämän asetuksen 2 artiklassa tarkoitettujen BERECin tehtävien tehokasta hoitamista. BEREC-viraston tiedotustoimet on toteutettava hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti.

28 artikla

Luottamuksellisuus

1.   BEREC ja BEREC-virasto eivät saa paljastaa kolmansille osapuolille käsittelemiään ja saamiaan tietoja, joiden käsittelystä osittain tai kokonaisuudessaan luottamuksellisina on esitetty perusteltu pyyntö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 27 artiklan 1 kohdan soveltamista.

2.   Hallintoneuvoston, sääntelyneuvoston ja työryhmien jäsenten, tarkkailijoiden ja muiden niiden kokouksiin osallistuvien henkilöiden, johtajan, ▌kansallisten asiantuntijoiden ja muun henkilöstön, joka ei ole BEREC-viraston palveluksessa, on myös tehtäviensä päätyttyä noudatettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan mukaista salassapitovelvollisuutta.

3.   Sääntelyneuvosto ja hallintoneuvosto vahvistavat 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa koskevat käytännön järjestelyt.

29 artikla

Turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevat turvallisuussäännöt

BEREC ja BEREC-virasto hyväksyvät omat turvallisuussääntönsä, jotka vastaavat Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevia komission turvallisuussääntöjä, muun muassa tällaisten tietojen vaihtamista, käsittelyä ja tallentamista koskevia sääntöjä, jotka vahvistetaan komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/443(30) ja (EU, Euratom) 2015/444(31). BEREC-virasto voi vaihtoehtoisesti tehdä päätöksen soveltaa komission sääntöjä soveltuvin osin.

30 artikla

Tietojenvaihto

1.   Komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten on BERECin tai BEREC-viraston asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava BERECille tai BEREC-virastolle ajoissa ja täsmällisesti kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseen, edellyttäen että niillä on laillinen pääsy asiaankuuluviin tietoihin ja että pyyntö on tarpeellinen kyseisen tehtävän luonteeseen nähden.

BEREC ja BEREC-virasto voivat myös pyytää kansallisia sääntelyviranomaisia toimittamaan tietoja säännöllisin väliajoin ja määritellyissä muodoissa. Tällaisissa pyynnöissä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhteisiä ilmoitusten muotoja.

2.   BERECin ja BEREC-viraston on komission tai kansallisen sääntelyviranomaisen asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava ajoissa ja täsmällisesti vilpittömän yhteistyön periaatteen pohjalta kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen komission tai kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävien suorittamiseksi.

3.   Ennen kuin BEREC ja BEREC-virasto pyytävät tämän artiklan mukaisesti tietoja ja jotta voidaan välttää tiedonantovelvoitteiden päällekkäisyys, niiden on otettava huomioon asiaankuuluvat julkisesti saatavilla olevat tiedot.

4.   Jos tietoja ei ole saatavilla tai kansalliset sääntelyviranomaiset eivät anna niitä saataville kohtuullisessa ajassa tai jos pyynnön esittäminen suoraan olisi tehokkaampaa ja vähemmän työlästä, BEREC voi osoittaa asianmukaisesti perustellun pyynnön muille viranomaisille tai suoraan asianomaisille sähköisen viestinnän verkkoja, palveluja ja niihin liittyviä toimintoja tarjoaville yrityksille.

BERECin on ilmoitettava tämän kohdan mukaisesti esitetyistä pyynnöistä asianomaisille kansallisille sääntelyviranomaisille.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on BERECin pyynnöstä avustettava sitä tietojen keräämisessä.

4 a.   BEREC-virasto perustaa tieto- ja viestintäjärjestelmän, jolla on vähintään seuraavat keskitetyn palvelupisteen toiminnot, ja hallinnoi sitä:

a)  keskitetty yhteyspiste, jonka kautta yritys, johon sovelletaan yleisvaltuutusta, toimittaa jäsenvaltion niin vaatiessa hakemuksensa välitettäväksi BERECin toimesta kansallisille sääntelyviranomaisille;

b)   yhteinen tiedonvaihtofoorumi, joka tarjoaa BERECille, komissiolle ja kansallisille sääntelyviranomaisille niiden tarvitsemaa tietoa sähköistä viestintää koskevan unionin lainsäädännön johdonmukaista täytäntöönpanoa varten;

c)   ennakkovaroitusjärjestelmä, jolla voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa tarve koordinoida kansallisten sääntelyviranomaisten tekemiä päätöksiä.

Hallintoneuvosto vahvistaa tekniset ja toiminnalliset eritelmät ja tämän järjestelmän perustamissuunnitelman. Se on laadittava rajoittamatta immateriaalioikeuksia ja luottamuksellisuusvaatimuksia.

Kyseisten tietojen ja viestintäjärjestelmien on oltava toimintakunnossa viimeistään … päivänä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

31 artikla

Ilmoitus sidonnaisuuksista

1.   Jokaisen hallintoneuvoston, sääntelyneuvoston ja valituslautakunnan jäsenen, johtajan, kansallisen asiantuntijan ja muun henkilöstön jäsenen, joka ei ole BEREC-viraston palveluksessa, on tehtävä vuotuinen ilmoitus sitoumuksistaan sekä siitä, onko olemassa heidän riippumattomuutensa mahdollisesti vaarantavia välittömiä tai välillisiä sidonnaisuuksia.

Ilmoitusten on oltava tarkkoja ja täydellisiä, ne on tehtävä kirjallisesti ja ne on tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Sääntelyneuvoston jäsenten, hallintoneuvoston jäsenten ja johtajan tekemät ilmoitukset sidonnaisuuksista on julkaistava.

2.   Jokaisen hallintoneuvoston, sääntelyneuvoston ja työryhmien jäsenen, jokaisen tarkkailijan ja muun näiden elinten kokouksiin osallistuvan henkilön, jokaisen valituslautakunnan jäsenen, johtajan, kansallisen asiantuntijan ja muun henkilöstön jäsenen, joka ei ole BEREC-viraston palveluksessa, on ilmoitettava viimeistään kunkin kokouksen alussa tarkasti ja täydellisesti mahdolliset sidonnaisuudet, jotka saattavat vaarantaa heidän riippumattomuutensa kokouksen esityslistalla olevien asioiden suhteen, sekä pidättäydyttävä osallistumasta kyseisiä kohtia koskevaan keskusteluun ja äänestykseen.

3.   Sääntelyneuvosto ja hallintoneuvosto vahvistavat säännöt eturistiriitojen ehkäisemisestä ja hallinnasta ja erityisesti käytännön järjestelyistä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamiseksi.

32 artikla

Petostentorjunta

1.   Helpottaakseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013(32) soveltamisalaan kuuluvien petosten, lahjonnan ja muiden laittomien toimien torjuntaa BEREC-virasto liittyy viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan BEREC-viraston kaikkiin työntekijöihin.

2.   Tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien BEREC-virastolta unionin rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

3.   OLAF voi suorittaa tutkimuksia, mukaan lukien paikalla suoritettavat selvitykset ja tarkastukset, asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96(33) säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä noudattaen, jotta voidaan määrittää, liittyykö BEREC-viraston rahoittamaan avustukseen tai sopimukseen petos, lahjonta tai muu laiton toiminta, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin.

4.   BEREC-viraston kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tekemissä yhteistyösopimuksissa sekä sen muissa sopimuksissa, avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä on nimenomaisesti annettava Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

33 artikla

Vastuu

1.   BEREC-viraston sopimusperusteinen vastuu määräytyy asianomaiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaisesti.

2.  Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ratkaisu BEREC-viraston tekemässä sopimuksessa mahdollisesti olevan välityslausekkeen nojalla.

3.   Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, BEREC-virasto korvaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti vahingon, jonka sen yksiköt tai henkilöstön jäsenet ovat tehtäviään suorittaessaan aiheuttaneet.

4.   Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta ratkaista riidat, jotka koskevat 3 kohdassa tarkoitettujen vahinkojen korvaamista.

5.   BEREC-viraston henkilöstöön kuuluvien henkilökohtaisesta korvausvastuusta BEREC-virastoa kohtaan määrätään heihin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tai palvelussuhteen ehdoissa.

34 artikla

Hallinnolliset tutkimukset

BERECin ja BEREC-viraston toiminta kuuluu oikeusasiamiehen valvonnan alaisuuteen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan määräysten mukaisesti.

35 artikla

Kielijärjestelyt

1.   BEREC-virastoon sovelletaan asetuksessa N:o 1/58(34) vahvistettuja säännöksiä.

2.   Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii BEREC-viraston toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista.

VI LUKU

▌LOPPUSÄÄNNÖKSET

37 artikla

BEREC-viraston toimipaikkaa koskeva sopimus ja toimintaedellytykset

1.  Vastaanottavan jäsenvaltion BEREC-virastolle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä viraston johtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, BEREC-viraston henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan BEREC-viraston ja vastaanottavan jäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa ▌.

2.  Vastaanottavan jäsenvaltion on varmistettava BEREC-viraston moitteettomalle ja tehokkaalle toiminnalle tarvittavat edellytykset, mukaan lukien monikieliset ja Eurooppa-suuntautuneet koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset liikenneyhteydet.

38 artikla

Arviointi

1.   Komissio tekee viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen viiden vuoden välein arvioinnin BERECin ja BEREC-viraston toiminnan tuloksista saaduista kokemuksista. Komission suuntaviivojen mukaisesti BEREC-viraston tuloksellisuutta on arvioitava suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja toimipaikkaan (toimipaikkoihin). Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti BERECin ja BEREC-viraston institutionaalisen ja organisatorisen rakenteen tuloksellisuutta ja niiden valmiuksia hoitaa kaikki tehtävänsä ja erityisesti varmistaa sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano, mahdollista tarvetta muuttaa BERECin ja BEREC-viraston rakennetta tai toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

2.   Jos komissio toteaa, että BERECin ja BEREC-viraston toiminnan jatkaminen ei ole enää perusteltua ottaen huomioon sille asetetut tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät, se voi ehdottaa tämän asetuksen muuttamista tai kumoamista.

3.   Komissio raportoi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja hallintoneuvostolle arvioinnin tuloksista. Arvioinnin tulokset julkistetaan.

39 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   BEREC-virasto korvaa asetuksella (EY) N:o 1211/2009 perustetun viraston ▌ kaikkien omistusten, sopimusten, oikeudellisten velvoitteiden, työsopimusten, taloudellisten sitoumusten ja vastuiden osalta.

Tämä asetus ei vaikuta asetuksella (EY) N:o 1211/2009 perustetun viraston henkilöstön oikeuksiin ja velvoitteisiin. Tämän henkilöstön työsopimukset voidaan tämän asetuksen nojalla uusia henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen mukaisesti sekä BEREC-viraston talousarvion puitteissa.

▌3.   Asetuksen (EY) N:o 1211/2009 nojalla nimitetyn hallintojohtajan työsopimus päättyy hänen toimikautensa päättyessä ▌. Hallintoneuvosto voi nimittää hänet johtajaksi enintään neljän vuoden pituiseksi kaudeksi. Sovelletaan 9 a artiklan 4, 5 ja 6 kohtaa soveltuvin osin.

4.   Edellä 4 artiklassa tarkoitettu hallintoneuvosto koostuu asetuksen (EY) N:o 1211/2009 7 artiklassa tarkoitetun johtokunnan jäsenistä, kunnes uudet edustajat on nimitetty.

4 a.   Edellä 2 d artiklassa tarkoitetut sääntelyneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, jotka on nimitetty asetuksen (EY) N:o 1211/2009 perusteella, pysyvät toimessaan yksivuotisen toimikautensa jäljellä olevan ajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimitykset, jotka sääntelyneuvosto on tehnyt ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivään] mennessä, on otettava huomioon.

5.  Asetuksen (EY) N:o 1211/2009 11 artiklan nojalla hyväksyttyä talousarviota koskeva vastuuvapausmenettely toteutetaan kyseisessä asetuksessa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

40 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 1211/2009.

Viittaukset asetukseen (EY) N:o 1211/2009 ▌katsotaan viittauksiksi tähän asetukseen ▌.

41 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan […] päivästä […]kuuta […].

Asetuksen 2 h – 2 k artiklaa sovelletaan … päivästä ...kuuta ... [kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta        Neuvoston puolesta

Puhemies            Puheenjohtaja

(1)

EUVL C 125, 21.4.2017, s. 65.

(2)

EUVL C […], […], s. […].

(3)

*   Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(4)

  EUVL C 125, 21.4.2017, s. 65.

(5)

  EUVL C […].

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi […], annettu […], eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL L […]).

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37).

(8)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 531/2012, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012, verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella (EUVL L 172, 30.6.2012, s. 10).

(9)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY muuttamisesta (EUVL L 310, 26.11.2015, s.1).

(10)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/920, annettu 17 päivänä toukokuuta 2017, asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta verkkovierailujen tukkumarkkinoiden sääntöjen osalta (EUVL L 147, 9.6.2017, s. 1).)

(11)

  Komission päätös 2002/627/EY, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2002, sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja käsittelevän eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta (EYVL L 200, 30.7.2002, s. 38).

(12)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1211/2009, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta (EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1).

(13)

  Komission päätös 2002/627/EY, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2002, sähköisen viestinnän verkkoja ja palveluja käsittelevän eurooppalaisen sääntelyviranomaisten ryhmän perustamisesta (EYVL L 200, 30.7.2002, s. 38).

(14)

  Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien yhteisellä sopimuksella hyväksymä päätös, annettu 31 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston kotipaikan sijainnista (2010/349/EU) (EUVL L 156, 23.6.2010, s. 12).

(15)

  COM(2015)0192.

(16)

  Päätös 2002/622/EY radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 27.7.2002, s. 49).

(17)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

(18)

  Direktiivi [...].

(19)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 526/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41).

(20)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2006/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (”asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä”) (EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1).

(21)

  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

(22)

  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s.1).

(23)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7).

(24)

  Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta ja komission virkamiehiin väliaikaisesti sovellettavista erityistoimenpiteistä (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

(25)

  Komission tiedonanto – ohjeet erillisvirastojen ohjelma-asiakirjasta ja konsolidoidun vuosikertomuksen mallista (C(2014) 9641).

(26)

  Komission tiedonanto – ohjeet erillisvirastojen ohjelma-asiakirjasta ja konsolidoidun vuosikertomuksen mallista (C(2014) 9641).

(27)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012).

(28)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

(29)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(30)

  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

(31)

  Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

(32)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

(33)

  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

(34)

  Neuvoston asetus N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL L 17, 6.10.1958, s. 385).


PERUSTELUT

Nykytilanne

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) ja virasto perustettiin asetuksella (EY) N:o 1211/2009 osana ’televiestintäpakettia’.

BEREC ei ole EU:n erillisvirasto. Sen muodostaa sen sijaan sääntelyneuvosto, joka koostuu kussakin jäsenvaltiossa sijaitsevien kansallisten sääntelyviranomaisten edustajista. Tämän seurauksena BERECillä on hyvä käsitys 28 kansallisten televiestintämarkkinoiden todellisesta tilanteesta ja se voi tarjota asiaankuuluvaa asiantuntijuutta. BEREC pyrkii varmistamaan sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen täytäntöönpanon muun muassa levittämällä parhaita käytäntöjä ja antamalla suuntaviivoja ja lausuntoja, neuvomalla kansallisia sääntelyviranomaisia ja EU:n toimielimiä sekä hoitamalla sääntelyjärjestelmästä saamiaan muita tehtäviä.

Riiassa sijaitseva BEREC-virasto on EU:n erillisvirasto. Viraston pääasiallinen tehtävä on antaa asiantuntijatukea ja hallinnollista tukea BERECille.

Komission ehdotus

Komission ehdotuksella pyritään pääasiassa muuttamaan BEREC ja BEREC-virasto yhdeksi ainoaksi EU:n virastoksi. Sääntelyneuvostosta tulisi erillisviraston hallintoneuvosto ja viraston hallintojohtajasta tulisi pääjohtaja.

Komission mukaan sen ehdotuksen tavoitteena olisi tarjota BERECille tarkoituksenmukainen ja tehokas hallintorakenne, toimeksianto ja välineet, joita se tarvitsee sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi. Lisäksi ehdotuksen tarkoituksena on mukauttaa BERECin rakennetta ja hallintoa, toimintaa, ohjelmasuunnittelua ja vastuuvelvollisuutta hajautetuista erillisvirastoista 19. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen julkilausuman, jäljempänä ’yhteinen lähestymistapa’, mukaisesti.

Institutionaalisen tasapainon säilyttäminen

Esittelijä katsoo, että institutionaalista mullistusta olisi vältettävä, jollei se ole ehdottoman välttämätön. BERECin tapauksessa esittelijä on sitä mieltä, että nykyinen rakenne on toimiva ja mahdollistaa sen, että kansallista tietotaitoa voidaan hyödyntää EU:n tasolla. Tämä johtuu siitä, että sääntelyneuvoston jäsenillä on päivittäistä käytännön kokemusta televiestinnän sääntelystä omissa kotimaissaan ja BERECissä tämä kokemus voidaan koota yhteen ja muuntaa erittäin vaikuttavaksi synergiaksi.

Tämän vuoksi mietintöluonnoksen päätavoitteena on pitää sääntelyneuvosto riippumattomana elimenä eikä suostua siihen, että siitä tehdään täysivaltainen EU:n erillisvirasto. BEREC olisi pidettävä komission vaikutusvallan ulkopuolella, jotta nykyinen institutionaalinen tasapaino ei häiriytyisi.

Lisäksi esittelijä ehdottaa komission ehdotuksesta poiketen, että Euroopan parlamentin asemaa ei muuteta BEREC-viraston johtajan nimittämisen osalta.

Joustavuus ja tuleva tarkistus

BEREC-asetusta koskeva komission asetus liittyy tietyssä mielessä suoraan toiseen sähköisten viestinnän säännöstöä koskevaan ehdotukseen, ja kumpaakin asiaa olisi käsiteltävä lainsäädäntöprosessissa rinnakkain. Tästä huolimatta esittelijä katsoo, että mukauttamistarve voitaisiin tässä alkuvaiheessa minimoida. Tämä koskee etenkin BERECille säännöstössä annettuja uusia tehtäviä. Lisäksi esittelijä pyrkii varmistamaan, että asetusta ei tarvitsisi muuttaa joka kerta, kun jotakin EU:n lainsäädännön osa-aluetta muutetaan siten, että BERECille annetaan uusi tehtävä. Pitkää luetteloa BERECin tehtävistä on näin ollen lyhennetty, ja tehtävät on esitetty yleisemmällä tasolla.

Hallintorakenteen vaikuttavuus

Mietintöluonnokseen sisältyy myös tarkistuksia, joilla nykyrakennetta pyritään vahvistamaan EU:n säädöksillä. Esimerkkinä voidaan todeta, että yhteysverkostolla on BERECin nykyisessä työssä merkittävä rooli, mutta ei virallista asemaa. Samaan tapaan esittelijä on tyytyväinen asiantuntijatyöryhmien onnistuneeseen työhön ja liittää ne BERECin organisaatiorakenteeseen. Muita säännöksiä, joissa asetetaan säännöt sekä BERECin sääntelyneuvostolle että BEREC-viraston hallintoneuvostolle, muutetaan vähän, jotta ne kuvastaisivat nykytilannetta ja jatkuvuuden tarvetta ja jotta niistä tulisi vielä entistä vaikuttavampia.

Lisäksi esittelijä on todellakin sitä mieltä, että BEREC-viraston osalta on oltava tyytyväisiä useisiin komission ehdotuksiin, joiden avulla nykytilanne saadaan yhteisen lähestymistavan mukaiseksi, lukuun ottamatta tapauksia, joissa hallinnollisesta rasitteesta tulee ehdotusten vuoksi liian suuri tai joissa komissiolle annetaan perusteettomia toimivaltuuksia.

Lopuksi esittelijä ehdottaa, että BEREC-virastolla olisi oltava riittävästi henkilöstöä tehtäviensä hoitoon, ja arvioi, että virastolla olisi oltava yhteensä 40–45 henkilöstön jäsentä kauden 2019–2020 loppuun mennessä, ja katsoo, että väliaikaisten toimihenkilöiden ja ulkoisen henkilöstön välillä on vallittava riittävä tasapaino.

Lopuksi voidaan todeta, että mietintöluonnoksella pyritään tasapainoon ja kompromissiin, jossa säilytetään parhaat puolet sekä nykyrakenteesta että komission ehdotuksesta, ja esittelijä toivoo, että sitä voitaisiin käyttää kompromissin pohjana parlamentissa.


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.6.2017)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Valmistelija: Ivan Štefanec

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, jonka mukaan Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelintä (BEREC) koskeva asetus saatetaan ajan tasalle osana komission laajempaa televiestintäpakettia. Sähköisen viestinnän sisämarkkinat ovat digitaalisen talouden keskiössä, minkä vuoksi on erittäin tärkeää, että sähköisen viestinnän alaa vahvistetaan ja että innovointi ja laadukkaat yhteydet tuodaan kaikille Euroopan talouden aloille.

Ehdotuksella pyritään tehostamaan sääntelyn yhdenmukaistamista ja vahvistamaan säännöksiä kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuuden osalta. Valmistelija katsoo, että BERECin nykyisen institutionaalisen rakenteen (kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuus komissiosta ja muista EU:n toimielimistä) ja jäseniinsä (kansalliset sääntelyelimet) ankkuroitumisen ansiosta BEREC voi tarjota riippumatonta ja asiantuntevaa neuvontaa ja jatkaa yhteistyötään muiden EU:n toimielinten kanssa.

Kansallisten sääntelyviranomaisten riippumattomuutta koskevan vaatimuksen vahvistamisen olisi edelleen oltava keskeisessä asemassa, jotta sääntely olisi tulevaisuudessa puolueetonta ja ennakoitavaa. Valmistelija panee myös tyytyväisenä merkille ehdotuksen kansallisten sääntelyviranomaisten ydinvalmiuksien vähimmäismäärän lisäämisestä. Hän katsoo, että BERECin riippumattomuuden supistaminen ja EU:n täysivaltaisen viraston luominen voisivat vähentää BERECin vaikuttavuutta ja lisäarvoa sekä hidastaa yhdenmukaistettujen parhaiden käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä.

Tämän vuoksi valmistelija on päättänyt säilyttää nykyisen kaksiportaisen hallintorakenteen eli sekä BERECin että BEREC-viraston. Hän katsoo, että tämä on paras tapa varmistaa, että BERECin työ on edelleen vaikuttavaa ja että komission, kansallisten sääntelyviranomaisten ja BERECin välillä säilyy tasapaino. BEREC muodostuisi yhä kunkin jäsenvaltion kansallisten sääntelyviranomaisten edustajista, minkä ansiosta kaikki kansalliset sääntelyviranomaiset voisivat osallistua BERECin työhön aktiivisesti. Tällaisena se täydentäisi sääntelyviranomaisten kansallisella tasolla suorittamia sääntelytehtäviä. BERECin olisi oltava täysin tilivelvollinen ja avoin asianomaisiin Euroopan unionin toimielimiin nähden.

Valmistelija on näin ollen sisällyttänyt ehdotettuun asetukseen uudelleen BERECin ja BEREC-viraston muodostaman kaksiportaisen rakenteen ja vahvistanut kullekin asianmukaiset tehtävät ja organisaatiorakenteen. Lausuntoluonnoksessa ehdotukseen sisällytetään näin ollen uusi 2 a artikla, joka koskee BEREC-viraston perustamista ja tehtäviä, sekä uusi 14 a–14 d artikla, joka koskee BEREC-viraston organisaatiota. Valmistelija on ottanut sekä BEREC-viraston että BERECin osalta mukaan useita komission ehdottamia parannuksia, kuten BERECin toimivaltuuksien laajentamisen sääntelyalalla.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  BERECilla ja BEREC-virastolla on ollut myönteinen vaikutus sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin edelleen huomattavia eroja sääntelykäytännöissä. Lisäksi BERECin ja BEREC-viraston hallintorakenne on raskas ja aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista rasitetta. Jotta voidaan varmistaa tehokkuushyödyt ja synergia ja tukea sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden kehitystä koko unionissa sekä edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja, tämän asetuksen tavoitteena on vahvistaa BERECin roolia ja tehostaa sen hallintorakennetta perustamalla BEREC unionin erillisvirastona. Tällä tavoin voidaan myös ottaa huomioon, että BERECin roolia on huomattavasti vahvistettu asetuksella (EU) N:o 531/2012, jossa BERECille annetaan unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, asetuksella (EU) N:o 2015/2120, jossa BERECille annetaan avoimeen internetyhteyteen ja unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, sekä direktiivillä, jossa BERECille annetaan merkittävä määrä uusia tehtäviä, kuten päätösten tekeminen ja suuntaviivojen antaminen useista aiheista, raportointi teknisistä kysymyksistä, rekisterien ylläpitäminen sekä lausuntojen antaminen sisämarkkinamenettelyissä, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa.

(7)  BERECilla ja BEREC-virastolla on ollut myönteinen vaikutus sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin edelleen huomattavia eroja sääntelykäytännöissä. Jotta voidaan varmistaa tehokkuushyödyt ja synergia ja tukea sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden kehitystä koko unionissa sekä edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja, tämän asetuksen tavoitteena on vahvistaa BERECin ja BEREC-viraston rooleja sekä tehostaa niiden hallintorakennetta. Tällä tavoin voidaan myös ottaa huomioon, että BERECin roolia on huomattavasti vahvistettu asetuksella (EU) N:o 531/2012, jossa BERECille annetaan unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, asetuksella (EU) N:o 2015/2120, jossa BERECille annetaan avoimeen internetyhteyteen ja unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, sekä direktiivillä, jossa BERECille annetaan merkittävä määrä uusia tehtäviä, kuten päätösten tekeminen ja suuntaviivojen antaminen useista aiheista, raportointi teknisistä kysymyksistä, rekisterien ylläpitäminen sekä lausuntojen antaminen sisämarkkinamenettelyissä, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa on edellytys sille, että sähköisen viestinnän sisämarkkinoita voidaan kehittää menestyksekkäästi koko unionissa ja edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa sekä unionin kansalaisten etuja. Ottaen huomioon markkinoiden ja teknologian kehitys, johon liittyy usein yhä suurempi rajatylittävä ulottuvuus, ja johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamisesta sähköisen viestinnän alalla tähän mennessä saadut kokemukset on tarpeen edelleen kehittää BERECin ja BEREC-viraston työtä muuttamalla ne täysivaltaiseksi virastoksi.

(8)  Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen soveltaminen tasapainoisesti ja syrjimättömästi kaikissa jäsenvaltioissa on edellytys sille, että sähköisen viestinnän sisämarkkinoita voidaan kehittää menestyksekkäästi koko unionissa ja edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa sekä unionin kansalaisten etuja. Ottaen huomioon markkinoiden ja teknologian kehitys, johon liittyy usein yhä suurempi rajatylittävä ulottuvuus, ja johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamisesta sähköisen viestinnän alalla tähän mennessä saadut kokemukset on tarpeen edelleen kehittää BERECin ja BEREC-viraston työtä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19 päivänä heinäkuuta 2012 antaman julkilausuman, jäljempänä ’yhteinen lähestymistapa’,28 periaatteiden mukaisesti. Koska BERECilla on vakiintunut julkisuuskuva ja koska sen nimen muuttamiseen liittyisi kustannuksia, viraston nimenä olisi säilytettävä BEREC.

(9)  BEREC-virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19 päivänä heinäkuuta 2012 antaman julkilausuman, jäljempänä ’yhteinen lähestymistapa’,28 periaatteiden mukaisesti.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julkilausuma erillisvirastoista, 19.7.2012.

28 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julkilausuma erillisvirastoista, 19.7.2012.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  BERECin olisi myös toimittava elimenä, joka pohtii sähköisen viestinnän kysymyksiä, keskustelee niistä ja antaa niissä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle neuvontaa. BERECin olisi näin ollen annettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle neuvoja niiden pyynnöstä tai omasta aloitteestaan.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  BERECilla olisi oltava mahdollisuus tehdä tarvittaessa yhteistyötä muiden unionin elinten, virastojen, laitosten ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta niiden roolia. Kyseeseen tulevat erityisesti radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä29, Euroopan tietosuojaneuvosto30, audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA)31, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)32 sekä nykyiset komiteat (kuten viestintäkomitea ja radiotaajuuskomitea). Sen olisi myös voitava tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, erityisesti sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisten sääntelyviranomaisten ja/tai kyseisten viranomaisten muodostamien ryhmien kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos tämä on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

(11)  BERECilla ja BEREC-virastolla olisi oltava mahdollisuus tehdä tarvittaessa yhteistyötä muiden unionin elinten, virastojen, laitosten ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta niiden roolia. Kyseeseen tulevat erityisesti radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä29, Euroopan tietosuojaneuvosto30, audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA)31, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)32 sekä nykyiset komiteat (kuten viestintäkomitea ja radiotaajuuskomitea). Sen olisi myös voitava tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, erityisesti sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisten sääntelyviranomaisten ja/tai kyseisten viranomaisten muodostamien ryhmien kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos tämä on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

__________________

__________________

29 Päätös 2002/622/EY radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 27.7.2002, s. 49).

29 Päätös 2002/622/EY radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 27.7.2002, s. 49).

30 Perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

30 Perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

31 Direktiivi [...].

31 Direktiivi [...].

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 526/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 526/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Siirtymällä aikaisemmasta tilanteesta, jossa toimi rinnakkain sekä sääntelyneuvosto että johtokunta, yhteen hallintoneuvostoon, joka antaa yleiset suuntaviivat BERECin toiminnalle ja päättää sääntelyyn ja toimintaan samoin kuin hallintoon ja varainhoitoon liittyvistä asioista, voitaisiin parantaa viraston tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja suorituskykyä. Tätä varten hallintoneuvoston olisi huolehdittava asiaankuuluvista toiminnoista ja sen olisi muodostuttava kahdesta komission edustajasta ja kunkin kansallisen sääntelyviranomaisen johtajasta tai kollegiaalisen elimen jäsenestä, joita suojaavat irtisanomisehdot.

Poistetaan.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Nimittävän viranomaisen toimivaltaa käytti aiemmin BEREC-viraston johtokunnan varapuheenjohtaja. Uuden viraston hallintoneuvoston olisi delegoitava nimittävän viranomaisen toimivalta pääjohtajalle, jolla olisi oltava valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen. Tämä edistäisi BERECin tehokasta henkilöstöhallintoa ja takaisi, että johtokunta samoin kuin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat keskittyä tehtäviinsä.

(13)  Nimittävän viranomaisen toimivaltaa käytti aiemmin BEREC-viraston johtokunnan varapuheenjohtaja. Uuden viraston hallintoneuvoston olisi delegoitava nimittävän viranomaisen toimivalta johtajalle, jolla olisi oltava valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen. Tämä edistäisi BERECin tehokasta henkilöstöhallintoa ja takaisi, että hallintoneuvosto samoin kuin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat keskittyä tehtäviinsä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Sääntelyneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on aiemmin ollut yksi vuosi. Ottaen huomioon BERECille annetut lisätehtävät sekä tarve varmistaa sen toiminnan vuotuinen ja monivuotinen ohjelmasuunnittelu on erittäin tärkeää varmistaa, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat toimia vakaalla ja pitkäjänteisellä toimeksiannolla.

(14)  Ottaen huomioon BERECille annetut lisätehtävät sekä tarve varmistaa sen toiminnan vuotuinen ja monivuotinen ohjelmasuunnittelu on erittäin tärkeää varmistaa, että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat toimia vakaalla ja pitkäjänteisellä toimeksiannolla.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Hallintoneuvoston olisi pidettävä vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Ottaen huomioon aiemmat kokemukset ja BERECin roolin laajentaminen hallintoneuvoston voi olla tarpeen järjestää ylimääräisiä kokouksia.

(15)  Sääntelyneuvoston olisi pidettävä vähintään neljä sääntömääräistä kokousta vuodessa. Ottaen huomioon aiemmat kokemukset ja BERECin roolin laajentaminen sääntelyneuvoston voi olla tarpeen järjestää ylimääräisiä kokouksia.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Pääjohtajalla, jonka olisi oltava BERECin laillinen edustaja, on ratkaiseva rooli uuden viraston asianmukaisen toiminnan ja sille annettavien tehtävien toteuttamisen kannalta. Hallintoneuvoston tulisi nimittää pääjohtaja komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman luettelon perusteella, jotta voidaan taata hakijoiden tinkimätön arviointi ja riippumattomuuden korkea taso. BEREC-viraston hallintojohtajan toimikausi oli aiemmin kolme vuotta. Pääjohtajan toimeksiannon olisi oltava riittävän pitkä, jotta varmistetaan viraston pitkän aikavälin strategian vakaus ja täyttäminen.

(16)  Johtajalla, jonka olisi oltava BEREC-viraston laillinen edustaja, on ratkaiseva rooli BERECin asianmukaisen toiminnan ja sille annettavien tehtävien toteuttamisen kannalta. Hallintoneuvoston tulisi nimittää pääjohtaja avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen, jotta voidaan taata hakijoiden tinkimätön arviointi ja riippumattomuuden korkea taso. BEREC-viraston hallintojohtajan toimikausi oli aiemmin kolme vuotta. Pääjohtajan toimeksiannon olisi oltava riittävän pitkä, jotta varmistetaan BERECin pitkän aikavälin strategian vakaus ja täyttäminen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Kokemus on osoittanut, että useimmat BERECin tehtävät voidaan suorittaa paremmin työryhmien kautta, minkä vuoksi hallintoneuvoston olisi vastattava työryhmien perustamisesta ja niiden jäsenten nimittämisestä. Tasapainoisen lähestymistavan varmistamiseksi BERECin henkilöstön jäsenten olisi koordinoitava ja moderoitava työryhmiä. Pätevistä asiantuntijoista olisi laadittava luettelot etukäteen tiettyjen työryhmien nopean perustamisen varmistamiseksi, erityisesti niiden liittyessä sisämarkkinamenettelyihin, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa, jotta nämä menettelyt voidaan suorittaa niille asetetuissa määräajoissa.

(17)  Kokemus on osoittanut, että useimmat BERECin tehtävät voidaan suorittaa paremmin työryhmien kautta, minkä vuoksi sääntelyneuvoston olisi vastattava työryhmien perustamisesta ja niiden jäsenten nimittämisestä. Pätevistä asiantuntijoista olisi laadittava luettelot etukäteen tiettyjen työryhmien nopean perustamisen varmistamiseksi, erityisesti niiden liittyessä sisämarkkinamenettelyihin, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa, jotta nämä menettelyt voidaan suorittaa niille asetetuissa määräajoissa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Koska BERECilla on valtuudet tehdä sitovia päätöksiä, on tarpeen varmistaa, että kaikilla luonnollisilla tai oikeushenkilöillä, jotka ovat BERECin päätöksen kohteena tai joita BERECin päätös koskee, on oikeus hakea päätökseen muutosta valituslautakunnalta, joka on osa virastoa mutta riippumaton sen hallinto- ja sääntelyrakenteesta. Koska valituslautakunnan päätösten on määrä tuottaa oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin osapuoliin, niiden laillisuutta koskeva kanne voidaan nostaa unionin yleisessä tuomioistuimessa. Yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi valituslautakunnan työjärjestyksen osalta täytäntöönpanovalta olisi siirrettävä komissiolle. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti33.

Poistetaan.

__________________

 

33 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  BERECiin olisi sovellettava komission delegoitua asetusta (EU) N:o 1271/201334.

(19)  BEREC-virastoon olisi sovellettava komission delegoitua asetusta (EU) N:o 1271/201334.

__________________

__________________

34 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

34 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  BERECin riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava oma talousarvio, jonka varat muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin rahoitusosuudesta. BERECin rahoittamisen olisi edellytettävä budjettivallan käyttäjän suostumusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen35 31 kohdan mukaisesti.

(20)  BEREC-viraston riippumattomuuden varmistamiseksi sillä olisi oltava oma talousarvio, jonka varat muodostuvat suurimmaksi osaksi unionin rahoitusosuudesta. BERECin rahoittamisen olisi edellytettävä budjettivallan käyttäjän suostumusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen35 31 kohdan mukaisesti.

__________________

__________________

35 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s.1).

35 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s.1).

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  BERECin pitäisi olla operatiivisissa ja teknisissä kysymyksissä riippumaton, ja sillä pitäisi olla oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus. Tämän vuoksi on tarpeen ja asianmukaista, että BEREC on unionin elin, joka on oikeushenkilö ja joka käyttää sille annettua toimivaltaa.

(21)  BEREC-viraston pitäisi olla operatiivisissa ja teknisissä kysymyksissä riippumaton, ja sillä pitäisi olla oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Unionin erillisvirastona BERECin olisi toimittava toimeksiantonsa ja olemassa olevien institutionaalisten puitteiden mukaisesti. Sen ei pitäisi katsoa edustavan unionin kantaa suhteessa ulkopuoliseen yleisöön tai sitovan unionia oikeudellisiin velvoitteisiin.

Poistetaan.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen täytäntöönpanon jatkamiseksi BERECin puitteissa uuden viraston olisi oltava avoinna sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisten sääntelyviranomaisten osallistumiselle niistä kolmansista maista, jotka ovat tehneet unionin kanssa tätä koskevan sopimuksen, ja erityisesti ETA:n EFTA-valtioista ja ehdokasmaista.

(23)  Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaisen täytäntöönpanon jatkamiseksi BERECin puitteissa, BERECIN ja BEREC-viraston olisi oltava avoinna sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisten sääntelyviranomaisten osallistumiselle niistä kolmansista maista, jotka ovat tehneet unionin kanssa tätä koskevan sopimuksen, ja erityisesti EFTA-valtioista ja ehdokasmaista.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  BERECin olisi voitava harjoittaa toimivaltansa alalla tiedotustoimintaa, joka ei saisi haitata BERECin keskeisiä tehtäviä ja joka olisi toteutettava hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti. BERECin tiedotusstrategian olisi oltava sisällöltään ja täytäntöönpanoltaan johdonmukainen, tarkoituksenmukainen ja yhteensovitettu komission ja muiden toimielinten strategioiden ja toimien kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon unionin laajempi julkisuuskuva.

(24)  BERECin ja BEREC-viraston olisi voitava harjoittaa toimivaltansa alalla tiedotustoimintaa, joka ei saisi haitata BERECin ja BEREC-viraston keskeisiä tehtäviä ja joka olisi toteutettava hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti. BERECin ja BEREC-viraston tiedotusstrategian olisi oltava sisällöltään ja täytäntöönpanoltaan johdonmukainen ja tarkoituksenmukainen komission ja muiden toimielinten strategioiden ja toimien kanssa, jotta voidaan ottaa huomioon unionin laajempi julkisuuskuva.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Voidakseen hoitaa tehtävänsä tehokkaasti BERECilla olisi oltava oikeus pyytää kaikki tarpeelliset tiedot komissiolta, kansallisilta sääntelyviranomaisilta ja viimeisenä keinona muilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietopyyntöjen olisi oltava oikein suhteutettuja eivätkä ne saisi aiheuttaa kohtuutonta rasitetta niille, joille ne on osoitettu. Kansallisten sääntelyviranomaisten, jotka ovat lähimpänä sähköisen viestinnän markkinoita, olisi tehtävä yhteistyötä BERECin kanssa ja annettava käyttöön ajantasaiset ja tarkat tiedot, jotta BEREC pystyy täyttämään toimeksiantonsa. BERECin tulisi antaa tarvittavat tiedot komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten käyttöön vilpittömän yhteistyön periaatteen pohjalta.

(25)  Voidakseen hoitaa tehtävänsä tehokkaasti BERECilla ja BEREC-virastolla olisi oltava oikeus pyytää kaikki tarpeelliset tiedot komissiolta, kansallisilta sääntelyviranomaisilta ja viimeisenä keinona muilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietopyyntöjen olisi oltava oikein suhteutettuja eivätkä ne saisi aiheuttaa kohtuutonta rasitetta niille, joille ne on osoitettu. Kansallisten sääntelyviranomaisten, jotka ovat lähimpänä sähköisen viestinnän markkinoita, olisi tehtävä yhteistyötä BERECin ja BEREC-viraston kanssa ja annettava käyttöön ajantasaiset ja tarkat tiedot, jotta BEREC ja BEREC-virasto pystyvät täyttämään toimeksiantonsa. BERECin ja BEREC-viraston tulisi antaa tarvittavat tiedot komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten käyttöön vilpittömän yhteistyön periaatteen pohjalta.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  BEREC toimii kaikkien omistusten, sopimusten, oikeudellisten velvoitteiden, työsopimusten, taloudellisten sitoumusten ja vastuiden osalta seuraajana BEREC-virastolle, joka perustettiin asetuksella (EY) N:o 1211/2009 yhteisön elimenä, jolla on oikeushenkilöllisyys. BERECin olisi otettava palvelukseen BEREC-viraston henkilöstö tämän vaikuttamatta sen oikeuksiin ja velvollisuuksiin,

(28)  BEREC-virasto toimii kaikkien omistusten, sopimusten, oikeudellisten velvoitteiden, työsopimusten, taloudellisten sitoumusten ja vastuiden osalta seuraajana virastolle, joka perustettiin asetuksella (EY) N:o 1211/2009 yhteisön elimenä, jolla on oikeushenkilöllisyys. BEREC-viraston olisi otettava palvelukseen viraston henkilöstö tämän vaikuttamatta sen oikeuksiin ja velvollisuuksiin,

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1 artikla

1 artikla

Perustaminen ja tavoitteet

BERECin perustaminen ja tavoitteet

1.  Perustetaan Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin, jäljempänä ’BEREC’.

1.  Perustetaan Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin, jäljempänä ’BEREC’.

2.  BERECin toiminta kuuluu direktiivin [...], direktiivin 2002/58/EY, asetuksen (EY) N:o 531/2012, asetuksen (EU) N:o 2015/2120 ja päätöksen 243/2012/EU36 (radiotaajuuspoliittinen ohjelma) soveltamisalaan.

2.  BERECin toiminta kuuluu direktiivin [...], direktiivin 2002/58/EY, asetuksen (EY) N:o 531/2012, asetuksen (EU) N:o 2015/2120 ja päätöksen 243/2012/EU36 (radiotaajuuspoliittinen ohjelma) sekä muiden unionin säädösten, joissa sille annetaan tehtäviä ja toimivaltuuksia, soveltamisalaan.

Mainituissa direktiiveissä, asetuksissa ja päätöksessä säädettyjä määritelmiä sovelletaan tässä asetuksessa.

Mainituissa direktiiveissä, asetuksissa ja päätöksessä säädettyjä määritelmiä sovelletaan tässä asetuksessa.

3.  BERECin on pyrittävä samoihin direktiivin 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin kuin kansallisten sääntelyviranomaisten. BERECin on erityisesti varmistettava sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano 2 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla ja siten edistettävä sisämarkkinoiden kehitystä. Sen on myös edistettävä erittäin suuren kapasiteetin yhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisen viestinnän verkkojen, palvelujen ja niihin liittyvien toimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja.

3.  BERECin on ensisijaisena tavoitteena edistettävä sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja toimivuuden parantamista varmistamalla unionin sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano 2 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla. BERECin on yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa edistettävä direktiivin [...] 3 kohdassa tarkoitettuja tavoitteita ja erityisesti erittäin suuren kapasiteetin yhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisen viestinnän verkkojen, palvelujen ja niihin liittyvien toimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja.

 

3 a.  BERECin on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti, puolueettomasti ja avoimesti. Se hyödyntää kansallisten sääntelyviranomaisten asiantuntemusta.

 

3 b.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on BERECin työhön osallistumiseen riittävät taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit.

__________________

__________________

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7).

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

2 artikla

Tehtävät

BERECin tehtävät

1.  BERECin tehtävänä on

1.  BERECin tehtävänä on

a)  pyynnöstä tai omasta aloitteestaan avustaa ja neuvoa komissiota ja kansallisia sääntelyviranomaisia ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa kaikissa toimeksiantoonsa kuuluvissa teknisissä asioissa sekä pyynnöstä avustaa ja neuvoa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa;

a)  pyynnöstä tai omasta aloitteestaan avustaa ja neuvoa kansallisia sääntelyviranomaisia ja komissiota ja tehdä yhteistyötä niiden kanssa kaikissa toimeksiantoonsa kuuluvissa teknisissä asioissa ja antaa lausuntoja tai suosituksia Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle pyynnöstä tai omasta aloitteestaan asioista, jotka kuuluvat sen toimivaltaan;

 

a a)  edistää yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten välillä sekä niiden ja komission välillä;

 

a b)  laatia suosituksia ja parhaita käytäntöjä kansallisille sääntelyviranomaisille, jotta voidaan edesauttaa johdonmukaista täytäntöönpanoa sen toimeksiantoon kuuluvissa teknisissä kysymyksissä;

b)  tehdä päätöksiä:

b)  tehdä päätöksiä direktiivin asiaa koskevien säännösten mukaisesti;

  valtioiden rajat ylittävien markkinoiden määrittelystä direktiivin 63 artiklan mukaisesti;

 

  sopimustiivistelmän mallista direktiivin 95 artiklan mukaisesti;

 

c)  laatia taloudellinen malli komission avuksi sen määrittäessä terminointimaksujen enimmäismääriä unionissa direktiivin 73 artiklan mukaisesti;

c)  laatia taloudellinen malli komission avuksi sen määrittäessä terminointimaksujen enimmäismääriä unionissa direktiivin 73 artiklan mukaisesti;

d)  antaa direktiivissä ja asetuksessa (EU) N:o 531/2012 tarkoitettuja lausuntoja erityisesti:

d)  antaa direktiivissä ja asetuksessa (EU) N:o 531/2012 tarkoitettuja lausuntoja;

  rajat ylittävien riitojen ratkaisusta direktiivin 27 artiklan mukaisesti;

 

  kansallisista toimenpide-ehdotuksista sisämarkkinamenettelyissä markkinoiden sääntelyä varten direktiivin 32, 33 ja 66 artiklan mukaisesti;

 

  kansallisista toimenpide-ehdotuksista sisämarkkinamenettelyissä taajuuksia koskevaa vertaisarviointia varten direktiivin 35 artiklan mukaisesti;

 

  yhdenmukaistamista koskevien päätösten ja suositusten luonnoksista direktiivin 38 artiklan mukaisesti;

 

e)  antaa direktiivissä, asetuksessa (EU) N:o 531/2012 ja asetuksessa (EU) N:o 2015/2120 tarkoitettuja suuntaviivoja

e)  antaa direktiivissä, asetuksessa (EU) N:o 531/2012 ja asetuksessa (EU) N:o 2015/2120 tarkoitettuja suuntaviivoja

  kansallisten sääntelyviranomaisten velvoitteiden täytäntöönpanosta maantieteellisissä kartoituksissa direktiivin 22 artiklan mukaisesti;

 

  yhteisistä lähestymistavoista verkon liityntäpisteen määrittelyyn eri verkkotopologioissa direktiivin 59 artiklan mukaisesti;

 

  yhteisistä lähestymistavoista vastata valtioiden rajat ylittävään loppukäyttäjäkysyntään direktiivin 64 artiklan mukaisesti;

 

  viitetarjouksen vähimmäisvaatimuksista direktiivin 67 artiklan mukaisesti;

 

  teknisistä yksityiskohdista kustannusmallille, jota kansalliset sääntelyviranomaiset soveltavat määrittäessään symmetristen terminointimaksujen enimmäismääriä direktiivin 73 artiklan mukaisesti;

 

  yhteisistä perusteista arvioida valmiuksia hallinnoida numerovaroja ja numerovarojen ehtymisen riskiä direktiivin 87 artiklan mukaisesti;

 

  asiaankuuluvista palvelun laatua koskevista parametreista ja sovellettavista mittausmenetelmistä direktiivin 97 artiklan mukaisesti;

 

  kansallisten sääntelyviranomaisten velvoitteiden täytäntöönpanosta avoimissa internetyhteyksissä asetuksen (EU) N:o 2015/2120 5 artiklan mukaisesti;

 

  verkkovierailupalvelujen tukkutason käyttöoikeuksista asetuksen (EU) N:o 531/2012 3 artiklan mukaisesti.

 

 

e a)  seurata ja koordinoida kansallisten sääntelyviranomaisten toimintaa asetuksen (EU) N:o 531/2012 soveltamisessa ja erityisesti säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamista kotimaan hinnoin loppukäyttäjien edun mukaisesti, verkkovierailupalvelujen vähittäis- ja tukkuhintojen kehittymistä sekä hintojen avoimuutta ja vertailtavuutta antaen tarvittaessa suosituksia komissiolle;

 

e b)  raportoida BERECin toimivaltaan kuuluvista teknisistä kysymyksistä;

2.  BERECin tehtävänä on myös

2.  BERECin tehtävänä on myös suorittaa muut tehtävät, jotka sille annetaan unionin säädöksissä ja erityisesti direktiivissä, asetuksessa (EY) N:o 531/2012 ja asetuksessa (EU) N:o 2015/2120.

a)  seurata ja koordinoida kansallisten sääntelyviranomaisten toimintaa asetuksen (EU) N:o 531/2012 soveltamisessa ja erityisesti säänneltyjen vähittäistason verkkovierailupalvelujen tarjoamista kotimaan hintoihin loppukäyttäjien edun mukaisesti;

 

b)  raportoida toimivaltaansa kuuluvista teknisistä kysymyksistä ja erityisesti

 

  2 artiklan 1 kohdan d ja e alakohdassa tarkoitettujen lausuntojen ja suuntaviivojen käytännön soveltamisesta;

 

  henkilöiden välisten viestintäpalvelujen yhteentoimivuuden tasosta sekä hätäpalvelujen tosiasialliseen saantiin tai loppukäyttäjien väliseen päästä päähän -liitettävyyteen kohdistuvasta uhasta direktiivin 59 artiklan mukaisesti;

 

  verkkovierailupalvelujen vähittäis- ja tukkuhintojen kehittymisestä sekä hintojen avoimuudesta ja vertailukelpoisuudesta asetuksen (EU) N:o 531/2012 19 artiklan mukaisesti;

 

  kansallisten sääntelyviranomaisten asetuksen (EU) N:o 2015/2120 5 artiklan mukaisesti antamien vuotuisten kertomusten tuloksista julkaisemalla vuotuinen yhteenvetokertomus.

 

d)  pitää rekisteriä

 

  sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoavista yrityksistä direktiivin 12 artiklan mukaisesti. BEREC myös antaa standardimuotoiset lausunnot yritysten tekemistä ilmoituksista direktiivin 14 artiklan mukaisesti;

 

  numeroista, joita on oikeus käyttää oman alueen rajat ylittävällä tavalla direktiivin 87 artiklan mukaisesti;

 

e)  suorittaa muut tehtävät, jotka sille annetaan unionin säädöksissä ja erityisesti direktiivissä, asetuksessa (EY) N:o 531/2012 ja asetuksessa (EU) N:o 2015/2120.

 

 

2 a.  BEREC voi komission perustellusta pyynnöstä päättää yksimielisesti ottaa vastaan muita erityistehtäviä, jotka ovat tarpeen sen tehtävien hoitamiseksi 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on noudatettava BERECin tekemiä päätöksiä ja otettava sen hyväksymät lausunnot, suuntaviivat, suositukset ja parhaat käytännöt mahdollisimman pitkälti huomioon tavoitteena varmistaa sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavan unionin lainsäädännön noudattamista.

3.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on noudatettava BERECin tekemiä päätöksiä ja otettava sen hyväksymät lausunnot, suuntaviivat, suositukset ja parhaat käytännöt mahdollisimman pitkälti huomioon tavoitteena varmistaa sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sovellettavan unionin lainsäädännön noudattamista.

4.  Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehtäviensä suorittamiseksi BEREC voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa 26 artiklan mukaisesti.

4.  Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehtäviensä suorittamiseksi BEREC voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa 26 artiklan mukaisesti.

 

4 a.  BEREC voi kuulla asianomaisia sidosryhmiä päätöstensä, kertomustensa ja muun aineistonsa valmistelussa. Rajoittamatta 28 artiklan soveltamista kuulemisen tärkeimmät tulokset on julkistettava.

 

4 b.   Rajoittamatta 27 artiklan soveltamista BERECin on saatettava työnsä tuloksia koskevat asiaankuuluvat tiedot helposti yleisön ja sidosryhmien saataville.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

BEREC-viraston perustaminen ja tehtävät

 

1.   Perustetaan BEREC-virasto unionin elimeksi. Se on oikeushenkilö.

 

2.   BEREC-virastolla on kussakin jäsenvaltiossa laajin kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi muun muassa hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

 

3.   BEREC-virastoa johtaa sen johtaja.

 

4.   BEREC-virasto huolehtii sääntelyneuvoston ohjaamana erityisesti seuraavista tehtävistä:

 

a)  asiantuntijatuen ja hallinnollisen tuen antaminen BERECille;

 

b)  kansallisilta sääntelyviranomaisilta saatujen tietojen kerääminen ja vaihtaminen sekä 2 ja 5 artiklassa säädettyjen asemaa ja tehtäviä koskevien tietojen toimittaminen;

 

c)  parhaiden sääntelykäytänteiden levittäminen kansallisten sääntelyviranomaisten keskuudessa 2 artiklan mukaisesti;

 

d)  puheenjohtajan avustaminen sääntelyneuvoston työn valmistelemisessa;

 

e)  tuen antaminen työryhmien sujuvan toiminnan varmistamiseksi.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

II luku – A alaotsikko (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

A.  BERECin organisaatio

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Hallinto- ja johtamisrakenne

BERECin organisaatio

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  BERECin hallinto- ja johtamisrakenne muodostuu seuraavista:

1.  BERECin organisaatiorakenne muodostuu seuraavista:

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  hallintoneuvosto, jonka tehtävät luetellaan 5 artiklassa;

  sääntelyneuvosto;

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  pääjohtaja, jonka velvollisuudet luetellaan 9 artiklassa;

Poistetaan.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

  valituslautakunta.

Poistetaan.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

II luku – 1 jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto

SÄÄNTELYNEUVOSTO

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Hallintoneuvoston kokoonpano

Sääntelyneuvoston kokoonpano

1.  Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja kahdesta komission edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus. Kukin kansallisen sääntelyviranomainen vastaa oman edustajansa nimeämisestä valitsemalla tehtävään joko kansallisen sääntelyviranomaisen johtajan tai sen kollegiaalisen elimen jäsenen.

1.  Sääntelyneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta, jolla on äänioikeus, ja yhdestä komission edustajasta, jolla ei ole äänioikeutta. Kukin kansallinen sääntelyviranomainen vastaa oman edustajansa nimeämisestä valitsemalla tehtävään joko kansallisen sääntelyviranomaisen johtajan tai sen kollegiaalisen elimen jäsenen, jonka pääasiallisena tehtävänä on valvoa sähköisen viestinnän verkkojen ja palvelujen markkinoiden päivittäistä toimintaa.

Niissä jäsenvaltioissa, joissa direktiivin nojalla toimivaltaisia kansallisia sääntelyviranomaisia on useampia kuin yksi, kyseisten viranomaisten on sovittava yhteisestä edustajasta ja kansallisten sääntelyviranomaisten välillä on varmistettava tarvittava koordinointi.

Niissä jäsenvaltioissa, joissa direktiivin nojalla toimivaltaisia kansallisia sääntelyviranomaisia on useampia kuin yksi, kyseisten viranomaisten on sovittava yhteisestä edustajasta ja kansallisten sääntelyviranomaisten välillä on varmistettava tarvittava koordinointi.

2.  Jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä on varajäsen. Varajäsen edustaa varsinaista jäsentä tämän poissaollessa. Kukin kansallinen sääntelyviranomainen vastaa oman varajäsenensä nimeämisestä kansallisen sääntelyviranomaisen johtajien, kollegiaalisen elimen jäsenten ja henkilöstön joukosta.

2.  Jokaisella sääntelyneuvoston jäsenellä on varajäsen. Varajäsen edustaa varsinaista jäsentä tämän poissaollessa. Kukin kansallinen sääntelyviranomainen vastaa oman asianmukaisen korkean tason varajäsenensä nimeämisestä.

3.  Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän sähköisen viestinnän alaa koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettuna olevien osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

3.  Sääntelyneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän sähköisen viestinnän alaa koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Kaikkien sääntelyneuvostossa edustettuna olevien osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen sääntelyneuvostossa.

 

3 a.  Sääntelyneuvoston jäsenet ja varajäsenet eivät saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä tai henkilöltä.

 

3 b.  Sääntelyneuvosto voi kutsua kokouksiinsa EFTAn valvontaviranomaisen ja kolmansien maiden sääntelyviranomaisten korkean tason edustajia ja muita henkilöitä, joiden lausunnoilla voi olla merkitystä, tarkkailijan asemassa joko pysyvästi tai tapauskohtaisesti.

4.  Jäsenten ja heidän varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Toimikautta voidaan jatkaa.

 

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvoston tehtävät

Sääntelyneuvoston tehtävät

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1.  Sääntelyneuvosto hoitaa 2 artiklassa vahvistetut BERECin tehtävät ja tekee kaikki tehtäviensä hoitamista koskevat päätökset.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvosto

1.  Sääntelyneuvosto

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hyväksyy äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä BERECin vuotuisen talousarvion ja suorittaa muut BERECin talousarvioon liittyvät tehtävät III luvun mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  hyväksyy BERECin toimintaa koskevan konsolidoidun vuosikertomuksen ja tekee siitä arvioinnin ja lähettää vuosikertomuksen ja arviointinsa viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Toimintaa koskeva konsolidoitu vuosikertomus julkaistaan;

c)  hyväksyy BERECin toimintaa koskevan konsolidoidun vuosikertomuksen ja tekee siitä arvioinnin ja lähettää vuosikertomuksen ja arviointinsa viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Johtaja esittelee BERECin toimintaa koskevan vuotuisen toimintakertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle julkisessa kokouksessa. Toimintaa koskeva konsolidoitu vuosikertomus julkaistaan;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  hyväksyy BERECiin sovellettavat varainhoitosäännöt 20 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  hyväksyy petostentorjuntastrategian, joka on oikeassa suhteessa petosriskeihin nähden ottaen huomioon toteutettavien toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;

Poistetaan.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

Poistetaan.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  hyväksyy 31 artiklassa tarkoitetut eturistiriitojen ehkäisemistä ja ratkaisemista koskevat säännöt, myös valituslautakunnan jäsenten osalta;

Poistetaan.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta 27 artiklassa tarkoitetut tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja saattaa ne säännöllisesti ajan tasalle;

Poistetaan.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  hyväksyy työjärjestyksensä;

i)  hyväksyy ja julkistaa työjärjestyksensä; Työjärjestyksessä vahvistetaan yksityiskohtaiset äänestyssäännöt, mukaan lukien ehdot, joiden mukaisesti jäsen voi toimia toisen jäsenen puolesta, päätösvaltaisuutta koskevat säännöt sekä kokousilmoituksia koskevat määräajat. Työjärjestyksellä taataan myös, että sääntelyneuvoston jäsenille toimitetaan aina täydelliset esityslistat ja ehdotusluonnokset ennen kokouksia, jotta he voisivat ehdottaa muutoksia ennen äänestystä. Työjärjestyksessä voidaan vahvistaa muun muassa kiireellisenä äänestämistä koskevat menettelyt.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  käyttää 2 kohdan mukaisesti BERECin henkilöstön suhteen henkilöstösäännöissä nimittävälle viranomaiselle ja muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa työsopimusten tekemiseen valtuutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia37, jäljempänä ’nimittävän viranomaisen toimivalta’;

Poistetaan.

__________________

 

37 Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen vahvistamisesta ja komission virkamiehiin väliaikaisesti sovellettavista erityistoimenpiteistä (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1).

 

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  vahvistaa henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanoa koskevat säännökset henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – m alakohta

Komission teksti

Tarkistus

m)  nimittää pääjohtajan ja jatkaa tarvittaessa tämän toimikautta tai erottaa tämän 22 artiklan mukaisesti;

Poistetaan.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  jollei henkilöstösäännöistä ja muuta henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista muuta johdu, nimittää tilinpitäjän, joka hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti. BEREC voi nimittää komission tilinpitäjän BERECin tilinpitäjäksi;

Poistetaan.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  nimittää valituslautakunnan (-kuntien) jäsenet;

Poistetaan.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – p alakohta

Komission teksti

Tarkistus

p)  tekee kaikki BERECin sisäisten rakenteiden perustamista ja tarvittaessa niiden muuttamista koskevat päätökset ottaen huomioon BERECin toimintatarpeet ja moitteettoman varainhoidon.

Poistetaan.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Sääntelyneuvosto vahvistaa BERECin puolesta 27 artiklan mukaisesti erityiset säännökset, jotka koskevat oikeutta tutustua BERECin hallussa oleviin asiakirjoihin.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta pääjohtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Pääjohtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

Poistetaan.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää pääjohtajalle siirretyn nimittävän viranomaisen toimivallan ja hänen edelleen siirtämänsä nimittävän viranomaisen toimivallan ja käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin pääjohtaja.

Poistetaan.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

6 artikla

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Sääntelyneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

1.  Hallintoneuvosto valitsee jäsenvaltioita edustavien äänivaltaisten jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.

1.  Sääntelyneuvosto valitsee jäsenvaltioita edustavien äänivaltaisten jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

2.  Varapuheenjohtaja toimii viran puolesta puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.

2.  Varapuheenjohtaja toimii viran puolesta puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa estyneenä.

3.  Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on neljä vuotta lukuun ottamatta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen valitun varapuheenjohtajan ensimmäistä toimikautta, joka on kaksi vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran.

3.  Puheenjohtajan toimikausi on neljä vuotta, ja varapuheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Toimikausi voidaan uusia kerran.

 

3 a.  Sääntelyneuvoston työn jatkuvuuden varmistamiseksi valitun puheenjohtajan on ennen valintaansa täytynyt toimia vähintään yksi vuosi varapuheenjohtajana, mikäli mahdollista.

 

3 b.  Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja hoitavat tehtäviään riippumattomasti, eivätkä he saa pyytää eivätkä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai kansalliselta sääntelyviranomaiselta, toimielimeltä, elimeltä tai henkilöltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sääntelyneuvoston asemaa sen tehtäviin nähden.

 

3 c.  Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoitamisesta ja BERECin toiminnasta. Neuvosto voi kutsua puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan raportoimaan tehtäviensä hoidosta ja BERECin toiminnasta.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvoston kokoukset

Sääntelyneuvoston täysistuntokokoukset ja äänestyssäännöt

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hallintoneuvoston kokoukset kutsuu koolle puheenjohtaja.

1.  Sääntelyneuvosto kokoontuu täysistuntokokouksiin puheenjohtajansa kutsusta vähintään neljä kertaa vuodessa säännönmukaiseen istuntoon. Se kokoontuu myös ylimääräisiin kokouksiin puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai vähintään kolmasosa sääntelyneuvoston jäsenistä sitä pyytää. Puheenjohtaja laatii kokouksen esityslistan, ja se julkistetaan.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  BERECin pääjohtaja osallistuu asioiden käsittelyyn, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

2.  BEREC-viraston johtaja osallistuu sääntelyviraston täysistuntokokouksiin, mutta hänellä ei ole äänioikeutta.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintoneuvosto pitää vähintään kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa. Lisäksi se kokoontuu puheenjohtajan aloitteesta tai jos komissio tai vähintään kolmasosa hallintoneuvoston jäsenistä sitä pyytää.

Poistetaan.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hallintoneuvosto voi kutsua kokouksiinsa tarkkailijoiksi henkilöitä, joiden lausunnoilla voi olla merkitystä.

4.  Sääntelyneuvosto voi kutsua kokouksiinsa tarkkailijoiksi henkilöitä, joiden lausunnoilla voi olla merkitystä.

Tarkistus     58

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  BERECin riippumattomuuden suojaamiseksi tai eturistiriitojen estämiseksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat tarvittaessa osoittaa esityslistan kohdan (tai kohdat), jonka käsittelyn aikana tarkkailijat eivät osallistu täysistuntoon.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä kaikkien jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä, jollei tässä asetuksessa, direktiivissä tai muussa unionin säädöksessä toisin säädetä. Kullakin jäsenellä tai varajäsenellä on yksi ääni. Sääntelyneuvoston päätökset julkistetaan, ja niissä on ilmoitettava kansallisen sääntelyviranomaisen varaumat sen pyynnöstä.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Hallintoneuvoston jäsenillä tai varajäsenillä voi olla kokouksissa avustajinaan neuvonantajia tai asiantuntijoita, jollei työjärjestyksestä muuta johdu.

Poistetaan.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  BEREC vastaa hallintoneuvoston sihteeristön tehtävistä.

6.  BEREC-virasto vastaa sääntelyneuvoston sihteeristön tehtävistä.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

Poistetaan.

Hallintoneuvoston äänestyssäännöt

 

1.   Hallintoneuvosto tekee päätöksensä äänivaltaisten jäsentensä enemmistöllä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan ja 22 artiklan 8 kohdan soveltamista.

 

2.   Kullakin äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Äänioikeutetun jäsenen poissa ollessa hänen varajäsenellään on oikeus käyttää äänioikeutta.

 

3.   Puheenjohtaja osallistuu äänestykseen.

 

4.   Pääjohtaja ei osallistu äänestykseen.

 

5.   Hallintoneuvoston työjärjestyksessä määritellään yksityiskohtaisemmat äänestystä koskevat järjestelyt, erityisesti olosuhteet, joissa jäsen voi toimia toisen jäsenen puolesta.

 

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

II luku – 2 jakso

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Perustelluissa tapauksissa ja erityisesti BERECin työohjelman toteuttamiseksi hallintoneuvosto voi perustaa tarvittavat työryhmät.

1.  Perustelluissa tapauksissa ja erityisesti BERECin vuotuisen työohjelman toteuttamiseksi ja BERECin asiakirjojen alustavien luonnosten laatimiseksi sääntelyneuvosto voi perustaa tarvittavat työryhmät.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää jäsenet näihin työryhmiin, joihin voi osallistua asiantuntijoita kansallisista sääntelyviranomaisista, komissiosta, BERECin henkilöstöstä ja BERECin työhön osallistuvista kolmansien maiden kansallisista sääntelyviranomaisista.

Sääntelyneuvosto nimittää jäsenet näihin työryhmiin, joihin voi osallistua asiantuntijoita kansallisista sääntelyviranomaisista, komissiosta, BEREC-virastosta ja BERECin työhön osallistuvista kolmansien maiden kansallisista sääntelyviranomaisista.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

BERECin riippumattomuuden suojaamiseksi tai eturistiriitojen estämiseksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi tarvittaessa osoittaa esityslistan kohdan (tai kohdat), jonka käsittelyn aikana asiantuntijat komissiosta tai kolmansien maiden kansallisista sääntelyviranomaisista eivät osallistu työryhmän kokoukseen.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Työryhmiin, jotka on perustettu suorittamaan 2 artiklan 1 kohdan d alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tehtäviä, nimitetään jäsenet kansallisten sääntelyviranomaisten, komission ja pääjohtajan laatimista pätevien asiantuntijoiden luetteloista.

Poistetaan.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Työryhmiin, jotka on perustettu suorittamaan 2 artiklan 1 kohdan d alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tehtäviä, nimitetään jäsenet pelkästään kansallisten sääntelyviranomaisten ja pääjohtajan laatimista pätevien asiantuntijoiden luetteloista.

Poistetaan.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto voi kutsua kyseessä olevalla alalla päteviksi tunnustettuja yksittäisiä asiantuntijoita osallistumaan työryhmiin tarvittaessa tapauskohtaisesti.

Sääntelyneuvosto voi kutsua kyseessä olevalla alalla päteviksi tunnustettuja yksittäisiä asiantuntijoita osallistumaan työryhmiin tarvittaessa tapauskohtaisesti.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Sääntelyneuvosto nimittää puheenjohtajan tai yhteispuheenjohtajat työryhmien jäsenten keskuudesta.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Työryhmiä koordinoi ja moderoi BERECin henkilöstön jäsen, joka nimetään sisäisen työjärjestyksen mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hallintoneuvosto vahvistaa sisäisen työjärjestyksen, jossa vahvistetaan käytännön järjestelyt työryhmien toiminnalle.

4.  Sääntelyneuvosto vahvistaa sisäisen työjärjestyksen, jossa vahvistetaan käytännön järjestelyt työryhmien toiminnalle.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  BEREC antaa tukea työryhmille.

5.  BEREC-virasto antaa tukea työryhmille. BEREC-viraston henkilöstön jäsen avustaa puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ja antaa muuta asiantuntijatukea ja hallinnollista tukea työryhmille.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

II luku – 4 jakso

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

II luku – B alaotsikko (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

B.  BEREC-viraston organisaatio

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

14 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a artikla

 

Hallinto- ja johtamisrakenne

 

BEREC-viraston hallinto- ja johtamisrakenne muodostuu seuraavista:

 

a)   hallintoneuvosto, jonka tehtävät vahvistetaan 14 c artiklassa;

 

b)   johtaja, jonka velvollisuudet vahvistetaan 14 d artiklassa.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

II luku – 4 a jakso (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

JAKSO 4 a – HALLINTONEUVOSTO

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

14 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 b artikla

 

Hallintoneuvoston kokoonpano

 

1.   Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta, jolla on äänioikeus, ja yhdestä komission edustajasta, jolla on äänioikeus. Kukin kansallinen sääntelyviranomainen vastaa oman edustajansa nimeämisestä valitsemalla tehtävään joko kansallisen sääntelyviranomaisen johtajan tai kansallisen sääntelyviranomaisen muun korkean tason edustajan.

 

Niissä jäsenvaltioissa, joissa direktiivin nojalla toimivaltaisia kansallisia sääntelyviranomaisia on useampia kuin yksi, kyseisten viranomaisten on sovittava yhteisestä edustajasta ja kansallisten sääntelyviranomaisten välillä on varmistettava tarvittava koordinointi.

 

2.   Jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä on varajäsen. Varajäsen edustaa varsinaista jäsentä tämän poissaollessa. Kukin kansallinen sääntelyviranomainen vastaa oman varajäsenensä nimeämisestä kansallisen sääntelyviranomaisen johtajien, kollegiaalisen elimen jäsenten ja henkilöstön keskuudesta.

 

3.   Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän sähköisen viestinnän alaa koskevan tietämyksensä perusteella ottaen huomioon asianmukaiset johtamis-, hallinto- ja varainhoitotaidot. Kaikkien hallintoneuvostossa edustettuina olevien osapuolten on pyrittävä rajoittamaan edustajiensa vaihtuvuutta, jotta voidaan varmistaa hallintoneuvoston työskentelyn jatkuvuus. Kaikkien osapuolten on pyrittävä naisten ja miesten tasapuoliseen edustukseen hallintoneuvostossa.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

14 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 c artikla

 

Hallintoneuvoston tehtävät

 

1.   Hallintoneuvosto

 

a)   hyväksyy osana yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa BEREC-viraston vuotuisen työohjelman;

 

b)   neuvoo johtajaa tehtävien suorittamisessa;

 

c)   hyväksyy äänioikeutettujen jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä BEREC-viraston vuotuisen talousarvion ja suorittaa muut BEREC-viraston talousarvioon liittyvät tehtävät III luvun mukaisesti;

 

d)   hyväksyy BERECiin sovellettavat varainhoitosäännöt 20 artiklan mukaisesti;

 

e)   hyväksyy petostentorjuntastrategian, joka on oikeassa suhteessa petosriskeihin nähden ottaen huomioon toteutettavien toimenpiteiden kustannukset ja hyödyt;

 

f)   huolehtii siitä, että sisäisen tai ulkoisen tarkastuksen raportteihin ja arviointeihin perustuvien havaintojen ja suositusten sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella toteutetaan asianmukaiset jatkotoimet;

 

g)   hyväksyy tarpeiden analysoinnin pohjalta 27 artiklassa tarkoitetut tiedotusta ja viestintää koskevat suunnitelmat ja saattaa ne säännöllisesti ajan tasalle;

 

h)   hyväksyy työjärjestyksensä;

 

i)   käyttää 2 kohdan mukaisesti BEREC-viraston henkilöstön osalta henkilöstösäännöissä nimittävälle viranomaiselle ja muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa työsopimuksia tekemään oikeutetulle viranomaiselle annettuja valtuuksia (’nimittävän viranomaisen toimivalta’);

 

j)   vahvistaa henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen täytäntöönpanoa koskevat säännökset henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti;

 

k)   nimittää johtajan ja jatkaa tarvittaessa tämän toimikautta tai erottaa tämän 22 artiklan mukaisesti;

 

l)   nimittää tilinpitäjän, joka hoitaa tehtäviään täysin riippumattomasti ja joka voi olla komission tilinpitäjä, jollei henkilöstösäännöistä ja muuhun henkilöstöön sovellettavista palvelussuhteen ehdoista muuta johdu;

 

m)  tekee kaikki BEREC-viraston sisäisten rakenteiden perustamista ja tarvittaessa niiden muuttamista koskevat päätökset ottaen huomioon BEREC-viraston toimintatarpeet ja moitteettoman varainhoidon;

 

Sovelletaan 6 ja 7 artiklaa soveltuvin osin.

 

2.   Hallintoneuvosto tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta johtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Johtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

 

Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, hallintoneuvosto voi tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää johtajalle siirretyn nimittävän viranomaisen toimivallan ja hänen edelleen siirtämänsä nimittävän viranomaisen toimivallan ja käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin johtaja.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

II luku – 4 b jakso (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

JAKSO 4 b – JOHTAJA

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

14 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

14 d artikla

 

Johtajan velvollisuudet

 

1.  Johtaja vastaa BEREC-viraston hallinnosta. Johtaja vastaa toiminnastaan hallintoneuvostolle.

 

2.  Johtaja hoitaa tehtäviään riippumattomasti, eikä hän saa pyytää eikä ottaa vastaan ohjeita miltään hallitukselta, kansalliselta sääntelyviranomaiselta, toimielimeltä, elimeltä tai henkilöltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta komission ja hallintoneuvoston toimivaltaa.

 

3.  Johtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoidosta. Neuvosto voi pyytää johtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

 

4.  Johtaja on BEREC-viraston laillinen edustaja.

 

5.  Johtaja vastaa BERECin tehtävien täytäntöönpanosta hallintoneuvoston ohjauksen mukaisesti. Johtajan vastuulla on erityisesti

 

a)  BEREC-viraston päivittäinen hallinto;

 

a a)  sääntelyneuvoston, hallintoneuvoston ja työryhmien esityslistojen valmistelemisen avustaminen;

 

b)  sääntelyneuvoston tai hallintoneuvoston tekemien päätösten täytäntöönpano;

 

c)  yhtenäisen ohjelma-asiakirjan valmisteleminen ja sen toimittaminen sääntelyneuvostolle;

 

d)  sääntelyneuvoston opastuksella yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ja erityisesti BEREC-viraston vuotuisen työohjelman täytäntöönpanon edistäminen; ohjelma-asiakirjan täytäntöönpanosta raportointi sääntelyneuvostolle;

 

e)  sääntelyneuvoston opastuksella BERECin vuotuisen konsolidoidun toimintakertomuksen laatiminen ja sen esittäminen sääntelyneuvostolle arvioitavaksi ja hyväksyttäväksi;

 

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja arviointien päätelmien sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella ja raportointi edistymisestä komissiolle kahdesti vuodessa ja hallintoneuvostolle säännöllisesti;

 

g)   unionin taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäiseviä toimenpiteitä, toteuttamalla tehokkaita tarkastuksia ja, jos väärinkäytöksiä havaitaan, perimällä takaisin aiheettomasti maksetut määrät ja tarvittaessa määräämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia seuraamuksia, joihin sisältyvät myös taloudelliset seuraamukset;

 

h)  BEREC-viraston petostentorjuntastrategian valmistelu ja sen esittäminen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi;

 

i)  BEREC-virastoon sovellettavien varainhoitosääntöjen luonnoksen valmistelu;

 

j)  BEREC-viraston tuloja ja menoja koskevan ennakkoarvion luonnoksen laatiminen ja viraston talousarvion toteuttaminen.

 

6.  Johtajan vastuulla on myös päättää, onko BEREC-viraston tehtävien tehokkaan ja vaikuttavan toteuttamisen kannalta tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Johtaja pyytää etukäteen suostumusta komissiolta, hallintoneuvostolta ja asianomaiselta jäsenvaltiolta ennen tällaisen paikallistoimiston perustamista. Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja BEREC-viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Pääjohtaja laatii vuosittain luonnoksen ohjelma-asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja monivuotisen ohjelman suunnitelmat, jäljempänä ’yhtenäinen ohjelma-asiakirja’, komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 32 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon komission esittämät ohjeet38.

Johtaja laatii vuosittain luonnoksen ohjelma-asiakirjaksi, joka sisältää vuotuisen ja monivuotisen ohjelman suunnitelmat, jäljempänä ’yhtenäinen ohjelma-asiakirja’, komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 32 artiklan mukaisesti ja ottaen huomioon komission esittämät ohjeet38.

__________________

__________________

38 Komission tiedonanto – ohjeet erillisvirastojen ohjelma-asiakirjasta ja konsolidoidun vuosikertomuksen mallista (C(2014) 9641).

38 Komission tiedonanto – ohjeet erillisvirastojen ohjelma-asiakirjasta ja konsolidoidun vuosikertomuksen mallista (C(2014) 9641).

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto hyväksyy viimeistään 31 päivänä tammikuuta yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen ja toimittaa sen komissiolle lausuntoa varten. Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnos toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Sääntelyneuvosto hyväksyy viimeistään 31 päivänä tammikuuta yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen ja toimittaa sen komissiolle lausuntoa varten. Yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnos toimitetaan myös Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto hyväksyy yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ottaen huomioon komission lausunnon. Se toimittaa ohjelma-asiakirjan ja sen mahdolliset myöhemmin päivitetyt versiot Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Sääntelyneuvosto hyväksyy yhtenäisen ohjelma-asiakirjan ottaen huomioon komission lausunnon. Se toimittaa ohjelma-asiakirjan ja sen mahdolliset myöhemmin päivitetyt versiot Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos BERECille annetaan uusi tehtävä.

Sääntelyneuvosto muuttaa hyväksyttyä vuotuista työohjelmaa tarvittaessa, jos BERECille annetaan uusi tehtävä.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät olennaiset muutokset on hyväksyttävä samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Hallintoneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Vuotuiseen työohjelmaan tehtävät olennaiset muutokset on hyväksyttävä samaa menettelyä noudattaen kuin alkuperäinen vuotuinen työohjelma. Sääntelyneuvosto voi siirtää pääjohtajalle valtuudet tehdä vuotuiseen työohjelmaan muita kuin olennaisia muutoksia.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pääjohtaja laatii vuosittain BERECin seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan alustavan ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukko, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle.

1.  Johtaja laatii vuosittain BEREC-viraston seuraavan varainhoitovuoden tuloja ja menoja koskevan alustavan ennakkoarvion, johon sisältyy henkilöstötaulukko, ja toimittaa sen hallintoneuvostolle.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto hyväksyy tähän alustavaan esitykseen perustuvan ennakkoarvion BERECin tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten.

2.  Hallintoneuvosto hyväksyy tähän alustavaan esitykseen perustuvan ennakkoarvion BEREC-viraston tuloista ja menoista seuraavaa varainhoitovuotta varten.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pääjohtaja toimittaa ennakkoarvion BERECin tuloista ja menoista komissiolle kunkin vuoden tammikuun 31 päivään mennessä. BERECin tuloja ja menoja koskevaan ennakkoarvioon ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnokseen sisältyvien tietojen on oltava keskenään yhdenmukaisia.

3.  Pääjohtaja toimittaa ennakkoarvion BEREC-viraston tuloista ja menoista komissiolle kunkin vuoden tammikuun 31 päivään mennessä. BEREC-viraston tuloja ja menoja koskevaan ennakkoarvioon ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yhtenäisen ohjelma-asiakirjan luonnokseen sisältyvien tietojen on oltava keskenään yhdenmukaisia.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy BERECille annettavaa rahoitusosuutta koskevat määrärahat.

6.  Budjettivallan käyttäjä hyväksyy BEREC-virastolle annettavaa rahoitusosuutta koskevat määrärahat.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Budjettivallan käyttäjä vahvistaa BERECin henkilöstötaulukon.

7.  Budjettivallan käyttäjä vahvistaa BEREC-viraston henkilöstötaulukon.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Hallintoneuvosto vahvistaa BERECin talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa tätä vastaavasti.

8.  Hallintoneuvosto vahvistaa BEREC-viraston talousarvion. Siitä tulee lopullinen, kun unionin yleinen talousarvio on lopullisesti vahvistettu. Sitä mukautetaan tarvittaessa tätä vastaavasti.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Kaikkiin rakennushankkeisiin, joilla on todennäköisesti huomattava vaikutus BERECin talousarvioon, sovelletaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 säännöksiä.

9.  Kaikkiin rakennushankkeisiin, joilla on todennäköisesti huomattava vaikutus BEREC-viraston talousarvioon, sovelletaan komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 säännöksiä.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  BERECin kaikista tuloista ja menoista laaditaan kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten arvio, jonka perusteella tulot ja menot otetaan BERECin talousarvioon.

1.  BEREC-viraston kaikista tuloista ja menoista laaditaan kalenterivuotta vastaavaa varainhoitovuotta varten arvio, jonka perusteella tulot ja menot otetaan BEREC-viraston talousarvioon.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  BERECin talousarvioon otettavien tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

2.  BEREC-viraston talousarvioon otettavien tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Sulkematta pois muita tulonlähteitä BERECin tulot koostuvat seuraavista:

3.  Sulkematta pois muita tulonlähteitä BEREC-viraston tulot koostuvat seuraavista:

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  BERECin julkaisuista ja muista suoritteista saadut tulot;

Poistetaan.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kolmansilta mailta tai sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisilta kolmansien maiden sääntelyviranomaisilta, jotka osallistuvat BERECin työhön 26 artiklan mukaisesti, saatu mahdollinen rahoitusosuus.

d)  kolmansilta mailta tai sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisilta kolmansien maiden sääntelyviranomaisilta, jotka osallistuvat BEREC-viraston työhön 26 artiklan mukaisesti, saatu mahdollinen rahoitusosuus.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  BERECin menoihin kuuluvat henkilökunnan palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot sekä toimintamenot.

4.  BEREC-viraston menoihin kuuluvat henkilökunnan palkat, hallinto- ja infrastruktuurimenot sekä toimintamenot.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  BERECin tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä.

1.  BEREC-viraston tilinpitäjä toimittaa alustavan tilinpäätöksen komission tilinpitäjälle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 1 päivänä.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  BEREC toimittaa selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä.

2.  BEREC-virasto toimittaa selvityksen varainhoitovuoden talousarvio- ja varainhallinnosta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan maaliskuun 31 päivänä.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Saatuaan BERECin alustavaa tilinpäätöstä koskevat tilintarkastustuomioistuimen huomautukset BERECin tilinpitäjä laatii BERECin lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan. Pääjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

3.  Saatuaan BEREC-viraston alustavaa tilinpäätöstä koskevat tilintarkastustuomioistuimen huomautukset BEREC-viraston tilinpitäjä laatii BEREC-viraston lopullisen tilinpäätöksen omalla vastuullaan. Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen hallintoneuvostolle lausuntoa varten.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hallintoneuvosto antaa lausunnon BERECin lopullisesta tilinpäätöksestä.

4.  Hallintoneuvosto antaa lausunnon BEREC-viraston lopullisesta tilinpäätöksestä.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Pääjohtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

5.  Johtaja toimittaa lopullisen tilinpäätöksen ja hallintoneuvoston lausunnon Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle viimeistään varainhoitovuoden päättymistä seuraavan heinäkuun 1 päivänä.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  BEREC julkaisee lopullisen tilinpäätöksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan vuoden marraskuun 15 päivänä.

6.  BEREC-virasto julkaisee lopullisen tilinpäätöksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä viimeistään seuraavan vuoden marraskuun 15 päivänä.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Pääjohtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Pääjohtaja toimittaa tämän vastauksen myös hallintoneuvostolle.

7.  Johtaja toimittaa tilintarkastustuomioistuimelle vastauksen tämän huomautuksiin viimeistään 30 päivänä syyskuuta. Johtaja toimittaa tämän vastauksen myös hallintoneuvostolle.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Pääjohtaja antaa varainhoitoasetuksen39 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettoman toteuttamisen edellyttämät tiedot.

8.  Johtaja antaa varainhoitoasetuksen39 165 artiklan 3 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentille tämän pyynnöstä kaikki kyseistä varainhoitovuotta koskevan vastuuvapausmenettelyn moitteettoman toteuttamisen edellyttämät tiedot.

__________________

__________________

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012).

39 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012).

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta pääjohtajalle vuoden N talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden ennen vuoden N+2 toukokuun 15 päivää.

9.  Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta johtajalle vuoden N talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden ennen vuoden N+2 toukokuun 15 päivää.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto hyväksyy BERECiin sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Varainhoitosäännöt voivat poiketa asetuksesta (EU) N:o 1271/2013 ainoastaan, jos BERECin toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa.

Hallintoneuvosto hyväksyy BEREC-virastoon sovellettavat varainhoitoa koskevat säännöt komissiota kuultuaan. Varainhoitosäännöt voivat poiketa asetuksesta (EU) N:o 1271/2013 ainoastaan, jos BEREC-viraston toiminta sitä erityisesti edellyttää ja jos komissio on antanut siihen ennalta suostumuksensa.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

BERECin henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja sekä näiden säännösten täytäntöönpanosäännöksiä, jotka on annettu Euroopan unionin toimielinten yhteisellä päätöksellä.

BEREC-viraston henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja unionin muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja sekä näiden säännösten täytäntöönpanosäännöksiä, jotka on annettu Euroopan unionin toimielinten yhteisellä päätöksellä.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

22 artikla

Komission teksti

Tarkistus

22 artikla

22 artikla

Pääjohtajan nimittäminen

Johtajan nimittäminen

1.  Pääjohtaja otetaan palvelukseen BERECin väliaikaisena toimihenkilönä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

1.  Johtaja otetaan palvelukseen BEREC-viraston väliaikaisena toimihenkilönä muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukaisesti.

2.  Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella.

2.  Hallintoneuvosto nimittää johtajan avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen.

Pääjohtajan työsopimusta tehtäessä BERECia edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Johtajan työsopimusta tehtäessä BEREC-virastoa edustaa hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas voidaan ennen nimittämistä kutsua antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas antaa ennen nimittämistä lausunnon Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaa sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

3.  Pääjohtajan toimikausi on viisi vuotta. Toimikauden päättyessä komissio laatii arvion, jossa tarkastellaan pääjohtajan suoriutumista tehtävistään sekä BERECin tulevia tehtäviä ja haasteita.

3.  Johtajan toimikausi on kolme vuotta. Toimikauden päättyessä hallintoneuvosto laatii arvion, jossa tarkastellaan pääjohtajan suoriutumista tehtävistään sekä BERECin tulevia tehtäviä ja haasteita.

4.  Hallintoneuvosto voi komission ehdotuksesta, jossa otetaan huomioon 3 kohdassa tarkoitettu arvio, jatkaa pääjohtajan toimikautta kerran enintään viideksi vuodeksi.

4.  Hallintoneuvosto voi 3 kohdassa tarkoitetun arvion huomioon ottaen jatkaa johtajan toimikautta kerran enintään kolmeksi vuodeksi.

5.  Hallintoneuvoston on ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan jatkaa toimitusjohtajan toimikautta. Pääjohtaja voidaan kutsua kuukautta ennen tällaisen määräajan pidentämistä antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

5.  Hallintoneuvoston on ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan jatkaa johtajan toimikautta. Johtaja voidaan kutsua kuukautta ennen tällaisen määräajan pidentämistä antamaan lausunto Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

6.  Pääjohtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua kyseisen toimen valintamenettelyyn.

6.  Johtaja, jonka toimikautta on jatkettu, ei voi enää jatketun toimikautensa lopussa osallistua kyseisen toimen valintamenettelyyn

7.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

7.  Johtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä.

8.  Hallintoneuvosto tekee päätökset pääjohtajan nimittämisestä, toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

8.  Hallintoneuvosto tekee päätökset johtajan nimittämisestä, toimikauden jatkamisesta tai erottamisesta äänivaltaisten jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  BEREC voi käyttää kansallisia asiantuntijoita ja muuta henkilöstöä, joka ei ole BERECin palveluksessa. Näihin henkilöihin ei sovelleta henkilöstösääntöjä eikä muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja.

1.  BEREC-virasto voi käyttää kansallisia asiantuntijoita ja muuta henkilöstöä, joka ei ole BEREC-viraston palveluksessa. Näihin henkilöihin ei sovelleta henkilöstösääntöjä eikä muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvosto tekee päätöksen, jossa annetaan säännökset kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä BERECin palvelukseen.

2.  Hallintoneuvosto tekee päätöksen, jossa annetaan säännökset kansallisten asiantuntijoiden tilapäisestä siirtämisestä BEREC-viraston palvelukseen.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

24 artikla

Komission teksti

Tarkistus

24 artikla

Poistetaan.

Oikeudellinen asema

 

1.   BEREC on unionin elin. Se on oikeushenkilö.

 

2.   BERECilla on kaikissa jäsenvaltioissa laajin kansallisen lainsäädännön mukaan oikeushenkilöllä oleva oikeuskelpoisuus. Se voi muun muassa hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä olla asianosaisena oikeudenkäynneissä.

 

3.   BERECia edustaa sen pääjohtaja.

 

4.   BERECilla on yksinomainen vastuu tehtäviinsä ja toimivaltaansa kuuluvista asioista.

 

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

BERECiin ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

BEREC-virastoon ja sen henkilöstöön sovelletaan Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskevaa pöytäkirjaa.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

BEREC voi tätä varten vahvistaa työjärjestelyt, edellyttäen että komissio antaa tähän ennakkohyväksynnän. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille.

Poistetaan.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Hallintoneuvosto hyväksyy osana yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa strategian, joka koskee suhteita toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa asioissa, joissa BEREC on toimivaltainen. Komissio ja virasto sopivat asianmukaisesta työjärjestelystä varmistaakseen, että BEREC toimii toimeksiantonsa ja olemassa olevien institutionaalisten puitteiden mukaisesti.

3.  Sääntelyneuvosto hyväksyy osana yhtenäistä ohjelma-asiakirjaa strategian, joka koskee suhteita toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa asioissa, joissa BEREC on toimivaltainen. Komissio ja BEREC sopivat asianmukaisesta työjärjestelystä varmistaakseen, että BEREC toimii toimeksiantonsa ja olemassa olevien institutionaalisten puitteiden mukaisesti.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Avoimuus ja tiedottaminen

Asiakirjojen saatavuus, avoimuus ja tiedottaminen

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  BERECin hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/200140. Hallintoneuvosto vahvistaa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksestaan.

1.  BERECin ja BEREC-viraston hallussa oleviin asiakirjoihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/200140. Sääntelyneuvosto ja hallintoneuvosto vahvistavat asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [lisätään päivä, joka on ... kuukautta tämän asetuksen soveltamispäivästä].

__________________

__________________

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

40 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43).

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  BERECin toimesta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200141. Hallintoneuvosto vahvistaa kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisestä kokouksestaan toimenpiteet, joiden mukaisesti BEREC soveltaa asetusta (EY) N:o 45/2001, BERECin tietosuojavastaavan nimittämistä koskevat toimenpiteet mukaan lukien. Euroopan tietosuojavaltuutettua on kuultava ennen toimenpiteiden vahvistamista.

2.  BERECin ja BEREC-viraston toimesta tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/200141.

__________________

__________________

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

41 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  BERECin ja BEREC-viraston toiminnan on oltava hyvin avointa. BERECin ja BEREC-viraston on varmistettava, että suurelle yleisölle ja kaikille asianomaisille annetaan puolueetonta, luotettavaa ja helposti saatavissa olevaa tietoa erityisesti niiden työn tuloksista.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  BEREC voi toteuttaa tiedotustoimia omasta aloitteestaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Resurssien osoittaminen tiedotustoimiin ei saa haitata tämän asetuksen 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien tehokasta hoitamista. Tiedotustoimet on toteutettava hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti.

3.  BEREC ja BEREC-virasto voivat toteuttaa tiedotustoimia omasta aloitteestaan toimivaltaansa kuuluvilla aloilla. Resurssien osoittaminen tiedotustoimiin ei saa haitata tämän asetuksen 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien tehokasta hoitamista. Tiedotustoimet on toteutettava hallintoneuvoston hyväksymien tiedotusta ja viestintää koskevien suunnitelmien mukaisesti.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  BEREC ei saa paljastaa kolmansille osapuolille käsittelemiään ja saamiaan tietoja, joiden käsittelystä osittain tai kokonaisuudessaan luottamuksellisina on esitetty perusteltu pyyntö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 27 artiklan 1 kohdan soveltamista.

1.  BEREC-virasto ei saa paljastaa kolmansille osapuolille käsittelemiään ja saamiaan tietoja, joiden käsittelystä osittain tai kokonaisuudessaan luottamuksellisina on esitetty perusteltu pyyntö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 27 artiklan 1 kohdan soveltamista.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hallintoneuvoston jäsenten, pääjohtajan, valituslautakunnan jäsenten, kansallisten asiantuntijoiden, muun henkilöstön, joka ei ole BERECin palveluksessa, ja työryhmiin osallistuvien asiantuntijoiden on myös tehtäviensä päätyttyä noudatettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan mukaista salassapitovelvollisuutta.

2.  Hallintoneuvoston jäsenten, johtajan, kansallisten asiantuntijoiden, muun henkilöstön, joka ei ole BEREC-viraston palveluksessa, ja työryhmiin osallistuvien asiantuntijoiden on myös tehtäviensä päätyttyä noudatettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan mukaista salassapitovelvollisuutta.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

BEREC hyväksyy omat turvallisuussääntönsä, jotka vastaavat Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevia komission turvallisuussääntöjä, muun muassa tällaisten tietojen vaihtamista, käsittelyä ja tallentamista koskevia sääntöjä, jotka vahvistetaan komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/44342 ja (EU, Euratom) 2015/44443. BEREC voi vaihtoehtoisesti tehdä päätöksen soveltaa komission sääntöjä soveltuvin osin.

BEREC-virasto hyväksyy omat turvallisuussääntönsä, jotka vastaavat Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevia komission turvallisuussääntöjä, muun muassa tällaisten tietojen vaihtamista, käsittelyä ja tallentamista koskevia sääntöjä, jotka vahvistetaan komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/44342 ja (EU, Euratom) 2015/44443. BEREC-virasto voi vaihtoehtoisesti tehdä päätöksen soveltaa komission sääntöjä soveltuvin osin.

__________________

__________________

42 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

42 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

43 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

43 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten on BERECin asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava sille ajoissa ja täsmällisesti kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen, edellyttäen että niillä on laillinen pääsy asiaankuuluviin tietoihin ja että pyyntö on tarpeellinen kyseisen tehtävän luonteeseen nähden.

Komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten on BERECin tai BEREC-viraston asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava BERECille tai BEREC-virastolle ajoissa ja täsmällisesti kaikki tiedot, joita se tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen, edellyttäen että niillä on laillinen pääsy asiaankuuluviin tietoihin ja että pyyntö on tarpeellinen kyseisen tehtävän luonteeseen nähden.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

BEREC voi myös pyytää kansallisia sääntelyviranomaisia toimittamaan tietoja säännöllisin väliajoin ja määritellyissä muodoissa. Tällaisissa pyynnöissä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhteisiä ilmoitusten muotoja.

BEREC tai BEREC-virasto voi myös pyytää kansallisia sääntelyviranomaisia toimittamaan tietoja säännöllisin väliajoin ja määritellyissä muodoissa. Tällaisissa pyynnöissä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhteisiä ilmoitusten muotoja.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  BERECin on komission tai kansallisen sääntelyviranomaisen asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava ajoissa ja täsmällisesti vilpittömän yhteistyön periaatteen pohjalta kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen komission tai kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävien suorittamiseksi.

2.  BERECin tai BEREC-viraston on komission tai kansallisen sääntelyviranomaisen asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimitettava ajoissa ja täsmällisesti vilpittömän yhteistyön periaatteen pohjalta kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen komission tai kansallisen sääntelyviranomaisen tehtävien suorittamiseksi.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Ennen kuin BEREC pyytää tämän artiklan mukaisesti tietoja ja jotta voidaan välttää tiedonantovelvoitteiden päällekkäisyys, sen on otettava huomioon asiaankuuluvat julkisesti saatavilla olevat tiedot.

3.  Ennen kuin BEREC tai BEREC-virasto pyytää tämän artiklan mukaisesti tietoja ja jotta voidaan välttää tiedonantovelvoitteiden päällekkäisyys, sen on otettava huomioon asiaankuuluvat julkisesti saatavilla olevat tiedot.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tietoja ei ole saatavilla tai kansalliset sääntelyviranomaiset eivät anna niitä saataville kohtuullisessa ajassa tai jos pyynnön esittäminen suoraan olisi tehokkaampaa ja vähemmän työlästä, BEREC voi osoittaa asianmukaisesti perustellun pyynnön muille viranomaisille tai suoraan asianomaisille sähköisen viestinnän verkkoja, palveluja ja niihin liittyviä toimintoja tarjoaville yrityksille.

Jos tietoja ei ole saatavilla tai kansalliset sääntelyviranomaiset eivät anna niitä saataville kohtuullisessa ajassa tai jos pyynnön esittäminen suoraan olisi tehokkaampaa ja vähemmän työlästä, BEREC tai BEREC-virasto voi osoittaa asianmukaisesti perustellun pyynnön muille viranomaisille tai suoraan asianomaisille sähköisen viestinnän verkkoja, palveluja ja niihin liittyviä toimintoja tarjoaville yrityksille.

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

BERECin on ilmoitettava tämän kohdan mukaisesti esitetyistä pyynnöistä asianomaisille kansallisille sääntelyviranomaisille.

BERECin tai BEREC-viraston on ilmoitettava tämän kohdan mukaisesti esitetyistä pyynnöistä asianomaisille kansallisille sääntelyviranomaisille.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kansallisten sääntelyviranomaisten on BERECin pyynnöstä avustettava sitä tietojen keräämisessä.

Kansallisten sääntelyviranomaisten on BERECin tai BEREC-viraston pyynnöstä avustettava sitä tietojen keräämisessä.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jokaisen hallintoneuvoston jäsenen, pääjohtajan, kansallisen asiantuntijan ja muun henkilöstön jäsenen, joka ei ole BERECin palveluksessa, on tehtävä ilmoitus sitoumuksistaan sekä siitä, onko olemassa heidän riippumattomuutensa mahdollisesti vaarantavia välittömiä tai välillisiä sidonnaisuuksia.

Jokaisen sääntelyneuvoston ja hallintoneuvoston jäsenen, johtajan, kansallisen asiantuntijan ja muun henkilöstön jäsenen, joka ei ole BEREC-viraston palveluksessa, on tehtävä ilmoitus sitoumuksistaan sekä siitä, onko olemassa heidän riippumattomuutensa mahdollisesti vaarantavia välittömiä tai välillisiä sidonnaisuuksia.

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoitusten on oltava tarkkoja ja täydellisiä, ne on tehtävä kirjallisesti ja ne on tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Hallintoneuvoston jäsenten ja pääjohtajan tekemät ilmoitukset sidonnaisuuksista on julkaistava.

Ilmoitusten on oltava tarkkoja ja täydellisiä, ne on tehtävä kirjallisesti ja ne on tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Hallintoneuvoston jäsenten ja johtajan tekemät ilmoitukset sidonnaisuuksista on julkaistava.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jokaisen hallintoneuvoston jäsenen, pääjohtajan, kansallisen asiantuntijan, muun henkilöstön jäsenen, joka ei ole BERECin palveluksessa, ja työryhmiin osallistuvan asiantuntijan on ilmoitettava viimeistään kunkin kokouksen alussa tarkasti ja täydellisesti mahdolliset sidonnaisuudet, jotka saattavat vaarantaa heidän riippumattomuutensa kokouksen esityslistalla olevien asioiden suhteen, sekä pidättäydyttävä osallistumasta kyseisiä kohtia koskevaan keskusteluun ja äänestykseen.

2.  Jokaisen hallintoneuvoston jäsenen, johtajan, kansallisen asiantuntijan, muun henkilöstön jäsenen, joka ei ole BEREC-viraston palveluksessa, ja työryhmiin osallistuvan asiantuntijan on ilmoitettava viimeistään kunkin kokouksen alussa tarkasti ja täydellisesti mahdolliset sidonnaisuudet, jotka saattavat vaarantaa heidän riippumattomuutensa kokouksen esityslistalla olevien asioiden suhteen, sekä pidättäydyttävä osallistumasta kyseisiä kohtia koskevaan keskusteluun ja äänestykseen.

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Helpottaakseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201344 soveltamisalaan kuuluvien petosten, lahjonnan ja muiden laittomien toimien torjuntaa BEREC liittyy kuuden kuukauden kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan BERECin kaikkiin työntekijöihin.

1.  Helpottaakseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/201344 soveltamisalaan kuuluvien petosten, lahjonnan ja muiden laittomien toimien torjuntaa BEREC-virasto liittyy ... viimeistään ...kuuta ... [lisätään päivä, joka on ... kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta] 25 päivänä toukokuuta 1999 tehtyyn toimielinten väliseen sopimukseen Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) sisäisistä tutkimuksista ja vahvistaa mainitun sopimuksen liitteessä olevaa mallia käyttäen asianmukaiset määräykset, joita sovelletaan BEREC-viraston kaikkiin työntekijöihin.

__________________

__________________

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

44 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 883/2013, annettu 11 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 ja neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1074/1999 kumoamisesta (EUVL L 248, 18.9.2013, s. 1).

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien BERECilta unionin rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

2.  Tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien BEREC-virastolta unionin rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta asiakirjoihin perustuvia ja paikalla suoritettavia tarkastuksia.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  OLAF voi suorittaa tutkimuksia, mukaan lukien paikalla suoritettavat selvitykset ja tarkastukset, asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/9645 säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä noudattaen, jotta voidaan määrittää, liittyykö BERECin rahoittamaan avustukseen tai sopimukseen petos, lahjonta tai muu laiton toiminta, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin.

3.  OLAF voi suorittaa tutkimuksia, mukaan lukien paikalla suoritettavat selvitykset ja tarkastukset, asetuksessa (EU, Euratom) N:o 883/2013 ja neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/9645 säädettyjä säännöksiä ja menettelyjä noudattaen, jotta voidaan määrittää, liittyykö BEREC-viraston rahoittamaan avustukseen tai sopimukseen petos, lahjonta tai muu laiton toiminta, joka vaikuttaa unionin taloudellisiin etuihin.

__________________

__________________

45 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

45 Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  BERECin kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tekemissä yhteistyösopimuksissa sekä sen muissa sopimuksissa, avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä on nimenomaisesti annettava Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

4.  BEREC-viraston kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa tekemissä yhteistyösopimuksissa sekä sen muissa sopimuksissa, avustussopimuksissa ja avustuspäätöksissä on nimenomaisesti annettava Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja OLAFille valtuudet tehdä tällaisia tarkastuksia ja tutkimuksia toimivaltuuksiensa mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1, 2 ja 3 kohdan soveltamista.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  BERECin sopimusperusteinen vastuu määräytyy asianomaiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaisesti.

1.  BEREC-viraston sopimusperusteinen vastuu määräytyy asianomaiseen sopimukseen sovellettavan lain mukaisesti.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ratkaisu BERECin tekemässä sopimuksessa mahdollisesti olevan välityslausekkeen nojalla.

2.  Euroopan Unionin tuomioistuimella on toimivalta antaa ratkaisu BEREC-viraston tekemässä sopimuksessa mahdollisesti olevan välityslausekkeen nojalla.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, BEREC korvaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti vahingon, jonka sen yksiköt tai henkilöstön jäsenet ovat tehtäviään suorittaessaan aiheuttaneet.

3.  Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, BEREC-virasto korvaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti vahingon, jonka sen yksiköt tai henkilöstön jäsenet ovat tehtäviään suorittaessaan aiheuttaneet.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  BERECin henkilöstöön kuuluvien henkilökohtaisesta korvausvastuusta BERECia kohtaan määrätään heihin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tai palvelussuhteen ehdoissa.

5.  BEREC-viraston henkilöstöön kuuluvien henkilökohtaisesta korvausvastuusta BERECia kohtaan määrätään heihin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tai palvelussuhteen ehdoissa.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

BERECin toiminta kuuluu oikeusasiamiehen valvonnan alaisuuteen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan määräysten mukaisesti.

BEREC-viraston toiminta kuuluu oikeusasiamiehen valvonnan alaisuuteen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklan määräysten mukaisesti.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  BERECiin sovelletaan asetuksessa N:o 1/5846 vahvistettuja säännöksiä.

1.  BEREC-virastoon sovelletaan asetuksessa N:o 1/5846 vahvistettuja säännöksiä.

__________________

__________________

46 Neuvoston asetus N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL L 17, 6.10.1958, s. 385).

46 Neuvoston asetus N:o 1 Euroopan talousyhteisössä käytettäviä kieliä koskevista järjestelyistä (EYVL L 17, 6.10.1958, s. 385).

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii BERECin toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista.

2.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii BEREC-viraston toiminnassa tarvittavista käännöspalveluista.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

36 artikla

Komission teksti

Tarkistus

36 artikla

Poistetaan.

Komitea

 

1.   Komissiota avustaa komitea, jäljempänä ’viestintäkomitea’. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 4 artiklaa.

 

3.   Kun komitean lausunto on tarkoitus hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää.

 

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Vastaanottavan jäsenvaltion BERECille tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä pääjohtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, BERECin henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan BERECin ja vastaanottavan jäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen kun hallintoneuvosto on sen hyväksynyt ja viimeistään kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

1.  Vastaanottavan jäsenvaltion BEREC-virastolle tarjoamia tiloja ja palveluja koskevat tarvittavat järjestelyt sekä johtajaan, hallintoneuvoston jäseniin, BEREC-viraston henkilöstöön ja heidän perheenjäseniinsä vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavat erityissäännöt vahvistetaan BEREC-viraston ja vastaanottavan jäsenvaltion välisessä toimipaikkaa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään sen jälkeen kun hallintoneuvosto on sen hyväksynyt ja viimeistään kaksi vuotta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Vastaanottavan jäsenvaltion on varmistettava BERECin moitteettomalle ja tehokkaalle toiminnalle tarvittavat edellytykset, mukaan lukien monikieliset ja Eurooppa-suuntautuneet koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset liikenneyhteydet.

2.  Vastaanottavan jäsenvaltion on varmistettava BEREC-viraston moitteettomalle ja tehokkaalle toiminnalle tarvittavat edellytykset, mukaan lukien monikieliset ja Eurooppa-suuntautuneet koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset liikenneyhteydet.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio tekee viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin BERECin toiminnasta suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja toimipaikkaan (toimipaikkoihin). Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa BERECin toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Komissio tekee viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein komission suuntaviivojen mukaisen arvioinnin BERECin ja BEREC-viraston toiminnasta suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon, tehtäviin ja toimipaikkaan (toimipaikkoihin). Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti mahdollista tarvetta muuttaa BERECin ja BEREC-viraston toimeksiantoa ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos komissio toteaa, että BERECin toiminnan jatkaminen ei ole enää perusteltua ottaen huomioon sille asetetut tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät, se voi ehdottaa tämän asetuksen muuttamista tai kumoamista.

2.  Jos komissio toteaa, että BERECin ja BEREC-viraston toiminnan jatkaminen ei ole enää perusteltua ottaen huomioon sille asetetut tavoitteet, toimeksianto ja tehtävät, se voi ehdottaa tämän asetuksen muuttamista tai kumoamista.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

BEREC korvaa asetuksella (EY) N:o 1211/2009 perustetun viraston (’BEREC-virasto’) kaikkien omistusten, sopimusten, oikeudellisten velvoitteiden, työsopimusten, taloudellisten sitoumusten ja vastuiden osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

BEREC-virasto korvaa asetuksella (EY) N:o 1211/2009 perustetun viraston (’BEREC-virasto’) kaikkien omistusten, sopimusten, oikeudellisten velvoitteiden, työsopimusten, taloudellisten sitoumusten ja vastuiden osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tämä asetus ei vaikuta asetuksella (EY) N:o 1211/2009 perustetun viraston henkilöstön oikeuksiin ja velvoitteisiin. Tämän henkilöstön työsopimukset voidaan tämän asetuksen nojalla uusia henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen mukaisesti sekä BERECin talousarvion puitteissa.

Tämä asetus ei vaikuta asetuksella (EY) N:o 1211/2009 perustetun viraston henkilöstön oikeuksiin ja velvoitteisiin. Tämän henkilöstön työsopimukset voidaan tämän asetuksen nojalla uusia henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen mukaisesti sekä BEREC-viraston talousarvion puitteissa.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Alkaen [the date of entry into force of this regulation] ja siihen asti, kunnes hallintoneuvoston 22 artiklan mukaisesti nimittämä pääjohtaja ryhtyy hoitamaan tehtäviään, asetuksen (EY) N:o 1211/2009 nojalla nimitetty hallintojohtaja toimii jäljellä olevan toimikautensa väliaikaisena pääjohtajana hoitaen tässä asetuksessa säädettyjä tehtäviä. Muut hallintojohtajaa koskevat sopimusehdot säilyvät muuttumattomina.

Alkaen [the date of entry into force of this regulation] ja siihen asti, kunnes hallintoneuvoston 22 artiklan mukaisesti nimittämä johtaja ryhtyy hoitamaan tehtäviään, asetuksen (EY) N:o 1211/2009 nojalla nimitetty hallintojohtaja toimii jäljellä olevan toimikautensa väliaikaisena johtajana hoitaen tässä asetuksessa säädettyjä tehtäviä. Muut hallintojohtajaa koskevat sopimusehdot säilyvät muuttumattomina.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Väliaikaisena pääjohtajana hallintojohtaja käyttää nimittävän viranomaisen toimivaltaa. Hän voi antaa luvan maksujen suorittamiseen BERECin talousarviomäärärahoista hallintoneuvoston annettua hyväksyntänsä ja tehdä sopimuksia, myös henkilöstön palvelukseenottoa koskevia sopimuksia, sen jälkeen kun BERECin henkilöstötaulukko on hyväksytty.

Väliaikaisena johtajana hallintojohtaja käyttää nimittävän viranomaisen toimivaltaa. Hän voi antaa luvan maksujen suorittamiseen BEREC-viraston talousarviomäärärahoista hallintoneuvoston annettua hyväksyntänsä ja tehdä sopimuksia, myös henkilöstön palvelukseenottoa koskevia sopimuksia, sen jälkeen kun BERECin henkilöstötaulukko on hyväksytty.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o 1211/2009 nojalla nimitetyn hallintojohtajan työsopimus päättyy hänen toimikautensa päättyessä tai päivänä, jona hallintoneuvoston 22 artiklan mukaisesti nimittämä pääjohtaja ryhtyy hoitamaan tehtäviään, sen mukaan, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Asetuksen (EY) N:o 1211/2009 nojalla nimitetyn hallintojohtajan työsopimus päättyy hänen toimikautensa päättyessä tai päivänä, jona hallintoneuvoston 22 artiklan mukaisesti nimittämä johtaja ryhtyy hoitamaan tehtäviään.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

39 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EY) N:o 1211/2009 nojalla nimitetyn hallintojohtajan, jonka toimikautta on jatkettu, on pidättäydyttävä osallistumasta 22 artiklassa tarkoitettuun pääjohtajan valintamenettelyyn.

Poistetaan.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Viittaukset asetukseen (EY) N:o 1211/2009 ja BEREC-virastoon katsotaan viittauksiksi tähän asetukseen ja BERECiin.

Viittaukset asetukseen (EY) N:o 1211/2009 katsotaan viittauksiksi tähän asetukseen.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimestä

Viiteasiakirjat

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

24.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Ivan Štefanec

11.10.2016

Valiokuntakäsittely

13.3.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

13

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Anne-Marie Mineur

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

13

-

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

3

0

ALDE

Dita Charanzová

VERT/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (11.5.2017)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Valmistelija: Silvia Costa

LYHYET PERUSTELUT

Tarkoitus ja soveltamisala

Televiestintäpaketti julkaistiin syyskuussa 2016, ja se sisältää lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita televiestinnän sääntelykehyksen tarkistamiseksi. Paketin keskeinen osa on ehdotus direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä, jolla pyritään uudenaikaistamaan televiestintää koskevia sääntöjä, joita päivitettiin viimeksi vuonna 2009. Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta laatii kyseisestä ehdotuksesta myös erillisen lausunnon (valmistelija: Curzio Maltese).

Käsiteltävänä oleva ehdotus kuuluu televiestintäpakettiin, ja sillä pyritään luomaan sähköistä viestintää koskeva johdonmukaisempi ja vaikuttavampi institutionaalinen sääntelykehys. Tätä varten perustetaan Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) täysivaltaisena EU:n erillisvirastona. (Se on tällä hetkellä sekamuotoinen rakenne, johon kuuluu pohjimmiltaan hallitusten välinen elin, joka kokoaa yhteen kansalliset sääntelyviranomaiset suorittamaan BEREC-viraston tuella yhdenmukaistettuja EU:n sääntelytehtäviä. BEREC-virasto on pieni unionin virasto, joka tarjoaa ammatillista ja hallinnollista tukea BERECille itselleen.)

Ehdotus sisältää sen vuoksi ensisijaisesti perinteisiä virastoa koskevia säännöksiä, jotka ovat parlamentin, neuvoston ja komission vuonna 2012 yhteisesti hyväksymän EU:n erillisvirastoja koskevan yhteisen lähestymistavan mukaisia. Siinä myös kootaan yhteen kohtaan (2 artikla) täydellinen luettelo BERECille eri säädösten nojalla annetuista tehtävistä, mukaan lukien etenkin ne, jotka sille annetaan uuden eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstön nojalla. Vaikka jotkut tehtävät ovat kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan kannalta kiinnostavia (esim. BERECin rooli lausuntojen antamisessa radiotaajuuksia koskevaan vertaisarviointiin liittyvistä kansallisista toimenpide-ehdotuksista), tehtävien sisältöä säännellään säännöstöä koskevassa ehdotuksessa.

BEREC: nykyinen tilanne vai täysivaltainen EU:n virasto?

Luettuaan joidenkin kansallisten parlamenttien lausunnot asiasta, puhumattakaan BERECin omasta kannasta ehdotukseen, ja käytyään asiasta keskusteluja valmistelija on varsin tietoinen siitä, että ehdotus nykyisestä BERECin rakenteesta luopumisesta ja uuden täysivaltaisen EU:n viraston perustamisesta on kiistanalainen. Valmistelija on kuitenkin sitä mieltä, että tämä kysymys on niin perustavanlaatuinen, että sitä on käsiteltävä asiasta vastaavassa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnassa, jolla on selvästi parhaat valmiudet ymmärtää ja ottaa kantaa institutionaaliseen rakenteeseen, joka sopii parhaiten sähköisen viestinnän sääntely-ympäristöön. Valmistelijan esittämät tarkistukset eivät varsinaisesti vaikuta tähän perustavanlaatuiseen kysymykseen.

BERECin työllä on kuitenkin merkitystä politiikanaloilla, joista kulttuuri- ja koulutusvaliokunta on kiinnostunut, erityisesti maailmassa, jossa on tavallista, että yhdistyneet sääntelyviranomaiset käsittelevät sekä televiestintää että radiotoimintaa, ja jossa avoimen internetin kautta tapahtuva jakelu on saamassa merkittävän aseman. Valmistelija pyrkii sen vuoksi turvaamaan kansallisten sääntelyviranomaisten ja niiden jäsenten riippumattomuuden varmistamalla, että BEREC-ehdotus on täysin eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä koskevan direktiiviehdotuksen 7 artiklan säännösten mukainen.

Valmistelijan kanta

Valmistelija on esittänyt rajallisen määrän kohdennettuja tarkistuksia komission ehdotukseen. Joillakin tarkistuksilla pyritään selkeyttämään tiettyjä säännöksiä tai parantamaan niiden ymmärrettävyyttä. Suurimmalla osalla pyritään korostamaan, että BERECin on suoritettava tehtävänsä ja hoidettava työnsä siten, että se ottaa asianmukaisesti huomioon kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämistä koskevat yleiset tavoitteet, joista säädetään eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä koskevan direktiiviehdotuksen 3 artiklassa.

Erinäisillä tarkistuksilla pyritään myös varmistamaan, että BERECin työryhmissä on edustettuna mahdollisimman laaja poliittisten intressien kirjo ja että ne toimivat edellä mainittujen yleisten tavoitteiden mukaisesti ja että BEREC sitoutuu ottamaan aktiivisesti mukaan työhönsä mahdollisimman laajan joukon sidosryhmiä.

Lopuksi valmistelija painottaa perusteita, joiden mukaisesti BEREC tekee yhteistyötä muiden unionin elinten, virastojen, laitosten ja työryhmien kanssa, jotta varmistetaan politiikan johdonmukaisuus ja vaikuttavuus. Hän korostaa, että tällainen yhteistyö, etenkin audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän ja radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän kanssa, olisi mahdollistettava osana BERECin työtä, jolla varmistetaan yleinen politiikan johdonmukaisuus ja vaikuttavuus.

TARKISTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  BERECilla ja BEREC-virastolla on ollut myönteinen vaikutus sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin edelleen huomattavia eroja sääntelykäytännöissä. Lisäksi BERECin ja BEREC-viraston hallintorakenne on raskas ja aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista rasitetta. Jotta voidaan varmistaa tehokkuushyödyt ja synergia ja tukea sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden kehitystä koko unionissa sekä edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja, tämän asetuksen tavoitteena on vahvistaa BERECin roolia ja tehostaa sen hallintorakennetta perustamalla BEREC unionin erillisvirastona. Tällä tavoin voidaan myös ottaa huomioon, että BERECin roolia on huomattavasti vahvistettu asetuksella (EU) N:o 531/2012, jossa BERECille annetaan unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, asetuksella (EU) N:o 2015/2120, jossa BERECille annetaan avoimeen internetyhteyteen ja unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, sekä direktiivillä, jossa BERECille annetaan merkittävä määrä uusia tehtäviä, kuten päätösten tekeminen ja suuntaviivojen antaminen useista aiheista, raportointi teknisistä kysymyksistä, rekisterien ylläpitäminen sekä lausuntojen antaminen sisämarkkinamenettelyissä, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa.

(7)  BERECilla ja BEREC-virastolla on ollut myönteinen vaikutus sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin edelleen huomattavia eroja sääntelykäytännöissä. Lisäksi BERECin ja BEREC-viraston hallintorakenne on raskas ja aiheuttaa tarpeettomia hallinnollisia rasitteita. Jotta voidaan varmistaa tehokkuushyödyt ja synergia ja tukea sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden kehitystä koko unionissa sekä edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja, tämän asetuksen tavoitteena on vahvistaa BERECin roolia ja tehostaa sen hallintorakennetta perustamalla BEREC unionin erillisvirastona. Tällä tavoin voidaan myös ottaa huomioon, että BERECin roolia on huomattavasti vahvistettu asetuksella (EU) N:o 531/2012, jossa BERECille annetaan unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, asetuksella (EU) N:o 2015/2120, jossa BERECille annetaan avoimeen internetyhteyteen ja unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, sekä direktiivillä, jossa BERECille annetaan merkittävä määrä uusia tehtäviä, kuten päätösten tekeminen ja suuntaviivojen antaminen useilla aloilla, raportointi teknisistä kysymyksistä, rekisterien ylläpitäminen sekä lausuntojen antaminen sisämarkkinamenettelyissä, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa.

Tarkistus     2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Sähköisen viestinnän sääntelykehyksen täytäntöönpano ja viestintäteknologian ja ohjelmistojen saralla saavutettu edistyminen ovat merkinneet harppauksia tavoissa, joilla kulttuuria ja kulttuurisisältöä jaetaan ja joilla unionin kansalaiset voivat käyttää niitä. Infrastruktuurin epätasainen kattavuus ja lukkiutumisvaikutukset ovat kuitenkin myös johtaneet laajoihin digitaalisiin kuiluihin. Tilanteeseen soveltuvia välineitä käyttävä BEREC on yksi niistä toimijoista, joiden on otettava huomioon laajemmat kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutukset antaessaan ohjeita ja lausuntoja tai tuottaessaan muun tyyppisiä tekstejä, jotta kyetään kuromaan umpeen kyseiset kuilut ja ehkäisemään erityisesti kulttuurien monimuotoisuuteen ja monikielisyyteen liittyvien uusien kuilujen syntyminen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  BERECin olisi suoritettava sille annetut tehtävät siten, että se ottaa asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan, direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämistä koskevat yleiset tavoitteet sekä kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemisesta ja edistämisestä vuonna 2005 tehdyssä UNESCOn yleissopimuksessa vahvistetut tavoitteet.

Perustelu

Korostetaan, että kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämistä koskevien yleisten tavoitteiden olisi ohjattava BERECin työtä, koska sähköisestä viestinnästä (esim. taajuuksien jakamisesta) tehdyillä päätöksillä voi olla vaikutusta erityisesti näihin aloihin. Palautetaan tässä yhteydessä mieliin UNESCOn yleissopimus.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  BERECilla olisi oltava mahdollisuus tehdä tarvittaessa yhteistyötä muiden unionin elinten, virastojen, laitosten ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta niiden roolia. Kyseeseen tulevat erityisesti radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä29, Euroopan tietosuojaneuvosto30, audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA)31, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)32 sekä nykyiset komiteat (kuten viestintäkomitea ja radiotaajuuskomitea). Sen olisi myös voitava tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, erityisesti sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisten sääntelyviranomaisten ja/tai kyseisten viranomaisten muodostamien ryhmien kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos tämä on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

(11)  Politiikan yhtenäisyyden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi ja tehtäviensä tehokkaaksi suorittamiseksi ja unionin laajemmat politiikkatavoitteet asianmukaisesti huomioon ottaen BERECilla olisi oltava mahdollisuus tehdä yhteistyötä muiden unionin elinten, virastojen, laitosten ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta niiden roolia. Kyseeseen tulevat erityisesti radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä29, Euroopan tietosuojaneuvosto30, audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA)31, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)32 sekä nykyiset komiteat (kuten viestintäkomitea ja radiotaajuuskomitea). Sen olisi myös voitava tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, erityisesti sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisten sääntelyviranomaisten ja/tai kyseisten viranomaisten muodostamien ryhmien kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos tämä on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

__________________

__________________

29 Päätös 2002/622/EY radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 27.7.2002, s. 49).

29 Päätös 2002/622/EY radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 27.7.2002, s. 49).

30 Perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

30 Perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

31 Direktiivi [...].

31 Direktiivi [...].

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 526/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 526/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41).

Perustelu

Painotetaan perusteita yhteistyölle muiden asiaankuuluvien elinten, myös ERGAn ja radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän, kanssa.

Tarkistus     5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Siirtymällä aikaisemmasta tilanteesta, jossa toimi rinnakkain sekä sääntelyneuvosto että johtokunta, yhteen hallintoneuvostoon, joka antaa yleiset suuntaviivat BERECin toiminnalle ja päättää sääntelyyn ja toimintaan samoin kuin hallintoon ja varainhoitoon liittyvistä asioista, voitaisiin parantaa viraston tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja suorituskykyä. Tätä varten hallintoneuvoston olisi huolehdittava asiaankuuluvista toiminnoista ja sen olisi muodostuttava kahdesta komission edustajasta ja kunkin kansallisen sääntelyviranomaisen johtajasta tai kollegiaalisen elimen jäsenestä, joita suojaavat irtisanomisehdot.

(12)  Siirtymällä aikaisemmasta tilanteesta, jossa toimi rinnakkain sekä sääntelyneuvosto että johtokunta, yhteen hallintoneuvostoon, joka antaa yleiset suuntaviivat BERECin toiminnalle ja päättää sääntelyyn ja toimintaan samoin kuin hallintoon ja varainhoitoon liittyvistä asioista, voitaisiin parantaa viraston tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja suorituskykyä. Tätä varten hallintoneuvoston olisi huolehdittava asiaankuuluvista toiminnoista ja sen olisi muodostuttava yhdestä komission edustajasta ja kunkin kansallisen sääntelyviranomaisen johtajasta tai kollegiaalisen elimen jäsenestä, joita suojaavat irtisanomisehdot.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Pääjohtajalla, jonka olisi oltava BERECin laillinen edustaja, on ratkaiseva rooli uuden viraston asianmukaisen toiminnan ja sille annettavien tehtävien toteuttamisen kannalta. Hallintoneuvoston tulisi nimittää pääjohtaja komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman luettelon perusteella, jotta voidaan taata hakijoiden tinkimätön arviointi ja riippumattomuuden korkea taso. BEREC-viraston hallintojohtajan toimikausi oli aiemmin kolme vuotta. Pääjohtajan toimeksiannon olisi oltava riittävän pitkä, jotta varmistetaan viraston pitkän aikavälin strategian vakaus ja täyttäminen.

(16)  Pääjohtajalla, jonka olisi oltava BERECin laillinen edustaja, on ratkaiseva rooli uuden viraston asianmukaisen toiminnan ja sille annettavien tehtävien toteuttamisen kannalta. Hallintoneuvoston tulisi nimittää pääjohtaja komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman luettelon perusteella, jotta voidaan taata hakijoiden tinkimätön arviointi ja riippumattomuuden korkea taso. Hallintoneuvoston valitsema ehdokas olisi ennen nimittämistä pyydettävä saapumaan Euroopan parlamentin toimivaltaisten valiokuntien kuultaviksi, jotta ne voivat antaa suostumuksensa. BEREC-viraston hallintojohtajan toimikausi oli aiemmin kolme vuotta. Pääjohtajan toimeksiannon olisi oltava riittävän pitkä, jotta varmistetaan viraston pitkän aikavälin strategian vakaus ja täyttäminen.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Kokemus on osoittanut, että useimmat BERECin tehtävät voidaan suorittaa paremmin työryhmien kautta, minkä vuoksi hallintoneuvoston olisi vastattava työryhmien perustamisesta ja niiden jäsenten nimittämisestä. Tasapainoisen lähestymistavan varmistamiseksi BERECin henkilöstön jäsenten olisi koordinoitava ja moderoitava työryhmiä. Pätevistä asiantuntijoista olisi laadittava luettelot etukäteen tiettyjen työryhmien nopean perustamisen varmistamiseksi, erityisesti niiden liittyessä sisämarkkinamenettelyihin, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa, jotta nämä menettelyt voidaan suorittaa niille asetetuissa määräajoissa.

(17)  Kokemus on osoittanut, että useimmat BERECin tehtävät voidaan suorittaa paremmin työryhmien kautta, minkä vuoksi hallintoneuvoston olisi vastattava työryhmien perustamisesta ja niiden jäsenten nimittämisestä. Työryhmien kokoonpanon olisi vastattava asianmukaisesti kyseeseen tulevia erilaisia poliittisia intressejä, ja kokoonpanossa olisi otettava asianmukaisesti huomioon direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämistä koskevat yleiset tavoitteet. Tasapainoisen lähestymistavan varmistamiseksi BERECin henkilöstön jäsenten olisi koordinoitava ja moderoitava työryhmiä. Pätevistä asiantuntijoista olisi laadittava luettelot etukäteen tiettyjen työryhmien nopean perustamisen varmistamiseksi, erityisesti niiden liittyessä sisämarkkinamenettelyihin, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa, jotta nämä menettelyt voidaan suorittaa niille asetetuissa määräajoissa.

Perustelu

Korostetaan, että BERECin perustamissa työryhmissä olisi otettava lukuun poliittisten intressien koko kirjo ja niiden olisi toimittava myös kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämistä koskevien yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Jotta varmistetaan, että BEREC ottaa täysimääräisesti huomioon poliittisten intressien koko kirjon ja ymmärtää toimiensa mahdollisen vaikutuksen, viraston olisi otettava aktiivisesti mukaan sidosryhmiä esimerkiksi sidosryhmien säännölliseen kuulemiseen käytettävien foorumien kaltaisten välineiden avulla. BERECin työryhmiin olisi myös otettava aktiivisesti mukaan sääntely-yhteisön ulkopuolisia sidosryhmiä, ja niiden olisi katettava mahdollisimman laaja intressien kirjo.

Perustelu

Selvennetään, että BERECin ja sen työryhmien olisi kehitettävä välineitä, joilla otetaan aktiivisesti mukaan sidosryhmiä, jotka edustavat laajaa intressien kirjoa.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Voidakseen hoitaa tehtävänsä tehokkaasti BERECilla olisi oltava oikeus pyytää kaikki tarpeelliset tiedot komissiolta, kansallisilta sääntelyviranomaisilta ja viimeisenä keinona muilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietopyyntöjen olisi oltava oikein suhteutettuja eivätkä ne saisi aiheuttaa kohtuutonta rasitetta niille, joille ne on osoitettu. Kansallisten sääntelyviranomaisten, jotka ovat lähimpänä sähköisen viestinnän markkinoita, olisi tehtävä yhteistyötä BERECin kanssa ja annettava käyttöön ajantasaiset ja tarkat tiedot, jotta BEREC pystyy täyttämään toimeksiantonsa. BERECin tulisi antaa tarvittavat tiedot komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten käyttöön vilpittömän yhteistyön periaatteen pohjalta.

(25)  Voidakseen hoitaa tehtävänsä tehokkaasti BERECilla olisi oltava oikeus pyytää kaikki tarpeelliset tiedot komissiolta, kansallisilta sääntelyviranomaisilta ja viimeisenä keinona muilta viranomaisilta ja yrityksiltä. Tietopyyntöjen olisi oltava oikein suhteutettuja eivätkä ne saisi aiheuttaa kohtuutonta rasitetta niille, joille ne on osoitettu. Kansallisten sääntelyviranomaisten, jotka ovat lähimpänä sähköisen viestinnän markkinoita, olisi tehtävä yhteistyötä BERECin kanssa ja annettava ajantasaiset ja tarkat tiedot, jotta BEREC pystyy täyttämään toimeksiantonsa. BERECin tulisi antaa tarvittavat tiedot komission ja kansallisten sääntelyviranomaisten käyttöön vilpittömän yhteistyön periaatteen pohjalta.

Tarkistus     10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

BERECin toiminta kuuluu direktiivin [...], direktiivin 2002/58/EY, asetuksen (EY) N:o 531/2012, asetuksen (EU) N:o 2015/2120 ja päätöksen 243/2012/EU36 (radiotaajuuspoliittinen ohjelma) soveltamisalaan.

BERECin toiminta kuuluu direktiivin [...], direktiivin 2002/58/EY, asetuksen (EY) N:o 531/2012, asetuksen (EU) N:o 2015/2120 ja päätöksen 243/2012/EU36 (radiotaajuuspoliittinen ohjelma) sekä muiden sellaisten unionin säädösten soveltamisalaan, joilla sille asetetaan uusia tehtäviä ja toimivaltuuksia.

_________________

_________________

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7).

36 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 243/2012/EU, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2012, monivuotisen radiotaajuuspoliittisen ohjelman perustamisesta (EUVL L 81, 21.3.2012, s. 7).

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  BERECin on pyrittävä samoihin direktiivin 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin kuin kansallisten sääntelyviranomaisten. BERECin on erityisesti varmistettava sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano 2 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla ja siten edistettävä sisämarkkinoiden kehitystä. Sen on myös edistettävä erittäin suuren kapasiteetin yhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisen viestinnän verkkojen, palvelujen ja niihin liittyvien toimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja.

3.  BERECin on pyrittävä samoihin direktiivin 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin kuin kansallisten sääntelyviranomaisten. BERECin on erityisesti tehtävä myös yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa varmistaakseen sääntelyperiaatteiden johdonmukaisuuden sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän täytäntöönpanossa 2 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla ja 1 kohdassa säädetyt tavoitteet huomioon ottaen ja siten edistettävä yhdenmukaistettujen sisämarkkinoiden kehitystä. Sen on myös edistettävä tietoliikenteen syrjimätöntä kohtelua internetyhteyspalvelujen tarjoamisessa, avoimia internetyhteyksiä, erittäin suuren kapasiteetin yhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisen viestinnän verkkojen, palvelujen ja niihin liittyvien toimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  BERECin on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti, puolueettomasti ja avoimesti ja hyödynnettävä kansallisten sääntelyviranomaisten asiantuntemusta. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on BERECin työhön osallistumiseen riittävät taloudelliset resurssit ja henkilöresurssit.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  ilmoittaa pyynnöstä tai omasta aloitteestaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle tulokset teknisistä analyyseistaan, jotka koskevat kaikkien markkinakehityksen dynamiikkaan liittyvien asioiden sääntelyvaikutusta sähköisen viestinnän järjestelmään;

Tarkistus     14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  avustaa pyynnöstä kansallisia sääntelyviranomaisia, Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota suhteissa, keskusteluissa ja tiedonvaihdossa kolmansien osapuolten kanssa; avustaa lisäksi kansallisia sääntelyviranomaisia ja komissiota sääntelyä koskevien parhaiden käytäntöjen tunnetuksi tekemisessä kolmansille osapuolille;

Perustelu

Katso asetuksen (EY) N:o 1211/2009 2 artiklan e alakohdan sanamuoto.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a c)  edistää yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten välillä sekä niiden ja komission välillä;

Perustelu

Katso asetuksen (EY) N:o 1211/2009 1 artiklan 4 kohdan toisen virkkeen sanamuoto.

Tarkistus     16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a d)  laatia suosituksia ja tehdä tunnetuksi kansallisille sääntelyviranomaisille tarkoitettuja sääntelyä koskevia parhaita käytäntöjä, jotta voidaan edistää sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaista täytäntöönpanoa;

Tarkistus     17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a e)  raportoida Euroopan sähköisen viestinnän alasta julkaisemalla vuotuisen kertomuksen kyseisen alan kehityksestä unionissa;

Tarkistus     18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a f)  avustaa komissiota tarvittaessa neuvoa-antavana teknisen asiantuntemuksen elimenä sähköisen viestinnän alan säädösten valmistelussa ja hyväksymisessä;

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a g)  suorittaa muut tehtävät, jotka sille annetaan unionin säädöksissä ja erityisesti direktiivissä [...](’sähköisen viestinnän säännöstö’), asetuksessa (EY) N:o 531/2012 ja asetuksessa (EU) N:o 2015/2120.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  laatia taloudellinen malli komission avuksi sen määrittäessä terminointimaksujen enimmäismääriä unionissa direktiivin 73 artiklan mukaisesti;

c)  laatia tiiviissä yhteistyössä muiden kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa taloudellinen malli komission avuksi sen määrittäessä terminointimaksujen enimmäismääriä unionissa direktiivin 73 artiklan mukaisesti;

Tarkistus     21

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  antaa direktiivissä ja asetuksessa (EU) N:o 531/2012 tarkoitettuja lausuntoja erityisesti:

Poistetaan.

  rajat ylittävien riitojen ratkaisusta direktiivin 27 artiklan mukaisesti;

 

  kansallisista toimenpide-ehdotuksista sisämarkkinamenettelyissä markkinoiden sääntelyä varten direktiivin 32, 33 ja 66 artiklan mukaisesti;

 

  kansallisista toimenpide-ehdotuksista sisämarkkinamenettelyissä taajuuksia koskevaa vertaisarviointia varten direktiivin 35 artiklan mukaisesti;

 

  yhdenmukaistamista koskevien päätösten ja suositusten luonnoksista direktiivin 38 artiklan mukaisesti;

 

Tarkistus     22

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän yhdenmukaisesta täytäntöönpanosta;

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  tietoliikenteen syrjimättömästä kohtelusta internetyhteyspalvelujen tarjoamisessa asetuksen (EU) N:o 2015/2120 mukaisesti;

Tarkistus     24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  markkinakäytännöistä, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti syrjimättömiin internetyhteyspalveluihin, avoimiin internetyhteyksiin ja kuluttajien oikeuksiin, sekä väärinkäytöksistä;

Tarkistus     25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  BEREC voi komission perustellusta pyynnöstä ottaa vastaan muita erityistehtäviä, jotka ovat tarpeen sen tehtävien hoitamiseksi 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Katso asetuksen (EY) N:o 1211/2009 3 artiklan 2 kohdan sanamuoto.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehtäviensä suorittamiseksi BEREC voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa 26 artiklan mukaisesti.

4.  Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, tehtäviensä suorittamiseksi ja unionin laajempien politiikkatavoitteiden edistämiseksi BEREC voi kuulla kansallisia sääntelyviranomaisia ja tehdä yhteistyötä toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja/tai kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa 26 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion edustajasta ja kahdesta komission edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus. Kukin kansallisen sääntelyviranomainen vastaa oman edustajansa nimeämisestä valitsemalla tehtävään joko kansallisen sääntelyviranomaisen johtajan tai sen kollegiaalisen elimen jäsenen.

Hallintoneuvosto koostuu yhdestä kunkin jäsenvaltion jäsenestä ja yhdestä komission edustajasta, joilla kaikilla on äänioikeus. Kukin kansallinen sääntelyviranomainen vastaa oman edustajansa nimeämisestä, ja edustajana voi toimia joko kansallisen sääntelyviranomaisen johtaja tai sen muu korkean tason edustaja. Hallintoneuvoston kutsumilla kolmansien maiden sääntelyviranomaisilla on tarkkailijan asema.

Tarkistus     28

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoitamisesta ja BERECin toiminnasta.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Puheenjohtaja osallistuu äänestykseen.

3.  Puheenjohtajalla on äänioikeus.

Perustelu

Selvennetään, että puheenjohtajalla ei ole velvollisuutta äänestää mutta hänellä on oikeus äänestää.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Pääjohtaja ei osallistu äänestykseen.

4.  Pääjohtajalla ei ole äänioikeutta.

Perustelu

Selvennetään, että pääjohtajalla ei ole äänioikeutta mutta hän voi osallistua esimerkiksi äänestyksen järjestämiseen.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Työryhmien toiminta

Työryhmien toiminta ja sidosryhmien osallistuminen

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää jäsenet näihin työryhmiin, joihin voi osallistua asiantuntijoita kansallisista sääntelyviranomaisista, komissiosta, BERECin henkilöstöstä ja BERECin työhön osallistuvista kolmansien maiden kansallisista sääntelyviranomaisista.

Hallintoneuvosto nimittää jäsenet näihin työryhmiin, joihin voi kuulua asiantuntijoita kansallisista sääntelyviranomaisista, komissiosta, BERECin henkilöstöstä ja BERECin työhön osallistuvista kolmansien maiden kansallisista sääntelyviranomaisista. Työryhmien kokoonpanon on vastattava asianmukaisesti kyseeseen tulevia erilaisia poliittisia intressejä, ja kokoonpanossa on otettava asianmukaisesti huomioon direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetyt kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämistä koskevat yleiset tavoitteet.

Perustelu

Korostetaan, että BERECin perustamissa työryhmissä olisi otettava lukuun poliittisten intressien koko kirjo ja niiden olisi toimittava myös kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden ja tiedotusvälineiden moniarvoisuuden edistämistä koskevien yleisten tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  BEREC pyytää tarvittaessa ja myös työryhmiensä työssä asiaankuuluvilta sidosryhmiltä näkemyksiä ja ottaa mukaan asiaankuuluvia sidosryhmiä työhönsä esimerkiksi kuulemisten tai sidosryhmien foorumien avulla. Tällöin sen on varmistettava, että sidosryhmät edustavat kyseeseen tulevia erilaisia poliittisia intressejä. BEREC saattaa tällaisten kuulemisten tulokset julkisesti saataville, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 28 artiklan soveltamista.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Muutoksenhakumenettelyn osapuoli voi vastustaa ketä tahansa valituslautakunnan jäsentä jollain 1 kohdassa tarkoitetulla perusteella tai jos kyseistä jäsentä epäillään puolueellisuudesta. Tällaista jääväystä ei voida hyväksyä, jos menettelyn osapuoli on jo toteuttanut menettelyyn liittyvän toimen, vaikka jääväysperuste on ollut hänen tiedossaan. Jääväysperusteena ei voi käyttää jäsenen kansallisuutta.

3.  Muutoksenhakumenettelyn osapuoli voi vastustaa ketä tahansa valituslautakunnan jäsentä jollain 1 kohdassa tarkoitetulla perusteella tai jos kyseistä jäsentä epäillään puolueellisuudesta. Tällaista jääväystä ei voida hyväksyä, jos menettelyn osapuoli on jo toteuttanut menettelyyn liittyvän toimen, esimerkiksi jättänyt hakemuksen tai esittänyt huomautuksia, vaikka jääväysperuste on ollut hänen tiedossaan, ja siten jo hyväksynyt hiljaisesti valituslautakunnan kokoonpanon. Jääväysperusteena ei voida hyväksyä jäsenen kansallisuutta.

Perustelu

Selvennetään tarkemmin säännöksen tarkoitusta unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-63/10 antaman tuomion mukaisesti.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas voidaan ennen nimittämistä kutsua antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Hallintoneuvoston valitsema ehdokas on ennen nimittämistä pyydettävä saapumaan Euroopan parlamentin toimivaltaisten valiokuntien kuultaviksi, jotta ne voivat antaa suostumuksensa.

Tarkistus     36

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Hallintoneuvoston on ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan jatkaa toimitusjohtajan toimikautta. Pääjohtaja voidaan kutsua kuukautta ennen tällaisen määräajan pidentämistä antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

5.  Hallintoneuvoston on ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan jatkaa pääjohtajan toimikautta. Pääjohtaja on kutsuttava kuukautta ennen tällaisen määräajan pidentämistä antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaisille valiokunnille ja vastaamaan niiden jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus     37

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella.

7.  Pääjohtaja voidaan erottaa toimestaan ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, jonka se tekee komission ehdotuksen perusteella ja kuultuaan Euroopan parlamentin lausunnon asiasta.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tehtäviensä suorittamiseksi BEREC voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin instituutioiden toimivaltaa.

Siltä osin kuin on tarpeen tämän asetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi, tehtäviensä suorittamiseksi ja unionin laajempien politiikkatavoitteiden edistämiseksi BEREC voi tehdä yhteistyötä toimivaltaisten unionin elinten, laitosten, virastojen ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja/tai kansainvälisten järjestöjen kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden ja unionin instituutioiden toimivaltaa.

Perustelu

Painotetaan perusteita yhteistyölle muiden asiaankuuluvien elinten, virastojen, laitosten ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

Viiteasiakirjat

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

24.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Silvia Costa

11.10.2016

Valiokuntakäsittely

22.3.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

4.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

13

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Florent Marcellesi

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

15

+

ALDE Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

 

Verts/ALE Group

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Isabella Adinolfi

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13

-

ECR Group

PPE Group

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (9.6.2017)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Valmistelija: Morten Helveg Petersen

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija tukee täysimääräisesti komission tekemän ehdotuksen tavoitteita ja esittää tämän lausunnon voidakseen varmistaa, että Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomainen (BEREC) ottaa tehtäviään suorittaessaan täysimääräisesti huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut perusoikeudet ja -periaatteet. Erityisesti tavoitteena on parantaa liitettävyyttä loppukäyttäjiä suojelevien nykyaikaistettujen sääntöjen avulla, varmistaa syrjimätön pääsy kaikkeen sisältöön ja palveluihin, julkiset palvelut mukaan luettuina, edistää sananvapautta ja elinkeinovapautta sekä antaa jäsenvaltioille mahdollisuus noudattaa perusoikeuskirjaa selvästi pienemmin kustannuksin tulevaisuudessa.

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan toimivaltuudet huomioon ottaen valmistelija lisää viittaukset läpinäkyvyyteen ja syrjimättömyyteen sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän täytäntöönpanon keskeisinä tavoitteina, joita olisi noudatettava BERECin kokoonpanossa ja toiminnassa. Tältä pohjalta valmistelija vaatii toimia, joilla pyritään vahvistamaan menettelyjen läpinäkyvyyttä ja vastuuvelvollisuutta erityisesti hallintoneuvoston ja työryhmien kokoonpanon sekä asianomaisten jäsenten sidonnaisuuksia koskevien ilmoitusten julkaisemisen osalta.

Myös BERECin ”rakenteellista” riippumattomuutta koskevia lisätakeita otetaan käyttöön. BERECin riippumattomuuden takaaminen merkitsee sitä, että se ei pyydä eikä ota ohjeita miltään hallitukselta tai muulta toimivaltaiselta taholta. Äskettäin laaditun Euroopan tason sääntelyä koskevan hallinnointimallin mukaisesti BERECin hallintoneuvoston olisi Euroopan tietosuojaneuvoston tavoin koostuttava riippumattomien viranomaisten edustajista. Komissiolla on oltava oikeus osallistua hallintoneuvoston toimiin ja kokouksiin ilman äänioikeutta.

Valmistelija katsoo, että BERECin riippumattomuutta ja vastuuvelvollisuutta voidaan edelleen lisätä muuttamalla sen hallintoneuvoston kokoonpanoa ja pääjohtajan nimittämismenettelyä.

Lisäksi valmistelija antaa BERECille erityisesti verkkojen ja palvelujen turvallisuuden sekä perusoikeuksien alalla uusia tehtäviä, jotka vastaavat eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä annettuun direktiiviin tehtäviä muutoksia, jotka hän esittelee asiaa koskevassa lausuntoluonnoksessaan.

Kaikilla näillä seikoilla pyritään varmistamaan, että BERECin tasolla tehdyissä päätöksissä riippumattomuuden, läpinäkyvyyden ja vastuuvelvollisuuden osalta noudatetaan tiukimpia vaatimuksia ja näin edistetään sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän vaatimustenmukaista ja oikeuksiin perustuvaa täytäntöönpanoa.

TARKISTUKSET

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Digitaalisia sisämarkkinoita koskevassa strategiassaan komissio ilmoitti direktiivin 2002/58/EY uudelleentarkastelusta, jotta voidaan tarjota korkeatasoinen yksityisyyden suoja sähköisten viestintäpalvelujen käyttäjille ja tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille markkinatoimijoille.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  BERECilla ja BEREC-virastolla on ollut myönteinen vaikutus sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin edelleen huomattavia eroja sääntelykäytännöissä. Lisäksi BERECin ja BEREC-viraston hallintorakenne on raskas ja aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista rasitetta. Jotta voidaan varmistaa tehokkuushyödyt ja synergia ja tukea sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden kehitystä koko unionissa sekä edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja, tämän asetuksen tavoitteena on vahvistaa BERECin roolia ja tehostaa sen hallintorakennetta perustamalla BEREC unionin erillisvirastona. Tällä tavoin voidaan myös ottaa huomioon, että BERECin roolia on huomattavasti vahvistettu asetuksella (EU) N:o 531/2012, jossa BERECille annetaan unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, asetuksella (EU) N:o 2015/2120, jossa BERECille annetaan avoimeen internetyhteyteen ja unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, sekä direktiivillä, jossa BERECille annetaan merkittävä määrä uusia tehtäviä, kuten päätösten tekeminen ja suuntaviivojen antaminen useista aiheista, raportointi teknisistä kysymyksistä, rekisterien ylläpitäminen sekä lausuntojen antaminen sisämarkkinamenettelyissä, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa.

(7)  BERECilla ja BEREC-virastolla on ollut myönteinen vaikutus sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden välillä on kuitenkin edelleen huomattavia eroja sääntelykäytännöissä. Lisäksi BERECin ja BEREC-viraston hallintorakenne on raskas ja aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista rasitetta. Jotta voidaan varmistaa tehokkuushyödyt ja synergia ja tukea sähköisen viestinnän sisämarkkinoiden kehitystä koko unionissa sekä edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua, läpinäkyvyyttä ja syrjimättömyyttä sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja, tämän asetuksen tavoitteena on vahvistaa BERECin roolia ja tehostaa sen hallintorakennetta perustamalla BEREC unionin erillisvirastona. Tällä tavoin voidaan myös ottaa huomioon, että BERECin roolia on huomattavasti vahvistettu asetuksella (EU) N:o 531/2012, jossa BERECille annetaan unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, asetuksella (EU) N:o 2015/2120, jossa BERECille annetaan avoimeen internetyhteyteen ja unionin laajuisiin verkkovierailuihin liittyviä tehtäviä, sekä direktiivillä, jossa BERECille annetaan merkittävä määrä uusia tehtäviä, kuten päätösten tekeminen ja suuntaviivojen antaminen useista aiheista, raportointi teknisistä kysymyksistä, rekisterien ylläpitäminen sekä lausuntojen antaminen sisämarkkinamenettelyissä, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa on edellytys sille, että sähköisen viestinnän sisämarkkinoita voidaan kehittää menestyksekkäästi koko unionissa ja edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa sekä unionin kansalaisten etuja. Ottaen huomioon markkinoiden ja teknologian kehitys, johon liittyy usein yhä suurempi rajatylittävä ulottuvuus, ja johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamisesta sähköisen viestinnän alalla tähän mennessä saadut kokemukset on tarpeen edelleen kehittää BERECin ja BEREC-viraston työtä muuttamalla ne täysivaltaiseksi virastoksi.

(8)  Sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa on edellytys sille, että sähköisen viestinnän sisämarkkinoita voidaan kehittää menestyksekkäästi koko unionissa ja edistää erittäin suuren kapasiteetin datayhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua, läpinäkyvyyttä ja syrjimättömyyttä sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen ja liitännäistoimintojen tarjoamisessa sekä unionin kansalaisten etuja. Ottaen huomioon markkinoiden ja teknologian kehitys, johon liittyy usein yhä suurempi rajatylittävä ulottuvuus, ja johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamisesta sähköisen viestinnän alalla tähän mennessä saadut kokemukset on tarpeen edelleen kehittää BERECin ja BEREC-viraston työtä muuttamalla ne täysivaltaiseksi virastoksi.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  BERECin olisi otettava tehtäviään suorittaessaan täysimääräisesti huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjassa (jäljempänä perusoikeuskirja) tunnustetut perusoikeudet ja -periaatteet ja erityisesti pyrittävä parantamaan liitettävyyttä loppukäyttäjiä suojelevien nykyaikaistettujen sääntöjen avulla, varmistamaan syrjimätön pääsy kaikkeen sisältöön ja palveluihin, julkiset palvelut mukaan luettuina, edistämään sananvapautta ja elinkeinovapautta sekä antamaan jäsenvaltioille mahdollisuus noudattaa perusoikeuskirjaa selvästi pienemmin kustannuksin tulevaisuudessa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19 päivänä heinäkuuta 2012 antaman julkilausuman, jäljempänä ’yhteinen lähestymistapa’,28 periaatteiden mukaisesti. Koska BERECilla on vakiintunut julkisuuskuva ja koska sen nimen muuttamiseen liittyisi kustannuksia, viraston nimenä olisi säilytettävä BEREC.

(9)  Virastoa olisi hallinnoitava ja sen olisi toimittava Euroopan parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission erillisvirastoista 19 päivänä heinäkuuta 2012 antaman julkilausuman, jäljempänä ’yhteinen lähestymistapa’,28 periaatteiden mukaisesti erityisesti läpinäkyvyyden ja sidosryhmiä koskevien suhteiden osalta. Koska BERECilla on vakiintunut julkisuuskuva ja koska sen nimen muuttamiseen liittyisi kustannuksia, viraston nimenä olisi säilytettävä BEREC.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julkilausuma erillisvirastoista, 19.7.2012.

28 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julkilausuma erillisvirastoista, 19.7.2012.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission edustajista muodostuvana sähköisen viestinnän teknisenä asiantuntijaelimenä BERECilla on parhaat valmiudet saada tehtäväkseen päättää tietyistä kysymyksistä, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, osallistua kansallisia toimenpide-ehdotuksia koskeviin tehokkaisiin sisämarkkinamenettelyihin (sekä markkinoiden sääntelyssä että taajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa), antaa tarvittavat suuntaviivat kansallisille sääntelyviranomaisille yhteisten perusteiden ja johdonmukaisen sääntelyn varmistamiseksi sekä ylläpitää tiettyjä rekistereitä unionin tasolla. Tämä ei rajoita kansallisille sääntelyviranomaisille, jotka ovat lähimpänä sähköisen viestinnän markkinoita ja niiden paikallisia olosuhteita, annettuja tehtäviä. Voidakseen hoitaa tehtävänsä virastolla olisi oltava asianmukaiset taloudelliset ja henkilöstöresurssit, ja sen olisi jatkettava asiantuntemuksen kokoamista kansallisilta sääntelyviranomaisilta.

(10)  Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission edustajista muodostuvana sähköisen viestinnän teknisenä asiantuntijaelimenä BERECilla on parhaat valmiudet saada tehtäväkseen päättää tietyistä kysymyksistä, joilla on rajatylittävä ulottuvuus, osallistua kansallisia toimenpide-ehdotuksia koskeviin tehokkaisiin, läpinäkyviin ja syrjimättömiin sisämarkkinamenettelyihin (sekä markkinoiden sääntelyssä että taajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa), antaa tarvittavat suuntaviivat kansallisille sääntelyviranomaisille yhteisten perusteiden ja johdonmukaisen sääntelyn varmistamiseksi sekä ylläpitää tiettyjä rekistereitä unionin tasolla. Tämä ei rajoita kansallisille sääntelyviranomaisille, jotka ovat lähimpänä sähköisen viestinnän markkinoita ja niiden paikallisia olosuhteita, annettuja tehtäviä. Voidakseen hoitaa tehtävänsä virastolla olisi oltava asianmukaiset taloudelliset ja henkilöstöresurssit, ja sen olisi jatkettava asiantuntemuksen kokoamista kansallisilta sääntelyviranomaisilta.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a)  Jotta BERECin tehtävien suorittamisessa varmistetaan osallistavuus, edustavuus ja läpinäkyvyys, sen olisi varmistettava, että sen kuulemismenettelyissä sekä sen työryhmien kokoonpanossa ja yksittäisten asiantuntijoiden valinnassa otetaan huomioon moninaiset taloudelliset ja kansalaisyhteiskunnan sidosryhmät, jotka toimivat sähköisen viestinnän markkinoilla, pk-yritykset ja voittoa tavoittelemattomat palveluntarjoajat mukaan luettuina.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  BERECilla olisi oltava mahdollisuus tehdä tarvittaessa yhteistyötä muiden unionin elinten, virastojen, laitosten ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta niiden roolia. Kyseeseen tulevat erityisesti radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä29, Euroopan tietosuojaneuvosto30, audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA)31, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)32 sekä nykyiset komiteat (kuten viestintäkomitea ja radiotaajuuskomitea). Sen olisi myös voitava tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, erityisesti sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisten sääntelyviranomaisten ja/tai kyseisten viranomaisten muodostamien ryhmien kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos tämä on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

(11)  BERECilla olisi oltava mahdollisuus tehdä tarvittaessa yhteistyötä muiden unionin elinten, virastojen, laitosten ja neuvoa-antavien ryhmien kanssa, tämän kuitenkaan rajoittamatta niiden roolia. Kyseeseen tulevat erityisesti radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevä ryhmä29, Euroopan tietosuojaneuvosto30, Euroopan tietosuojavaltuutettu, audiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmä (ERGA)31, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)32 ja Euroopan perusoikeusvirasto sekä nykyiset komiteat (kuten viestintäkomitea ja radiotaajuuskomitea). Sen olisi myös voitava tehdä yhteistyötä kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, erityisesti sähköisen viestinnän alalla toimivaltaisten sääntelyviranomaisten ja/tai kyseisten viranomaisten muodostamien ryhmien kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa, jos tämä on tarpeen sen tehtävien suorittamiseksi.

__________________

__________________

29 Päätös 2002/622/EY radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 27.7.2002, s. 49).

29 Päätös 2002/622/EY radiotaajuuspolitiikkaa käsittelevän ryhmän perustamisesta (EYVL L 198, 27.7.2002, s. 49).

30 Perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

30 Perustettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

31 Direktiivi [...].

31 Direktiivi [...].

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 526/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41).

32 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 526/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirastosta (ENISA) ja asetuksen (EY) N:o 460/2004 kumoamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 41).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Pääjohtajalla, jonka olisi oltava BERECin laillinen edustaja, on ratkaiseva rooli uuden viraston asianmukaisen toiminnan ja sille annettavien tehtävien toteuttamisen kannalta. Hallintoneuvoston tulisi nimittää pääjohtaja komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman luettelon perusteella, jotta voidaan taata hakijoiden tinkimätön arviointi ja riippumattomuuden korkea taso. BEREC-viraston hallintojohtajan toimikausi oli aiemmin kolme vuotta. Pääjohtajan toimeksiannon olisi oltava riittävän pitkä, jotta varmistetaan viraston pitkän aikavälin strategian vakaus ja täyttäminen.

(16)  Pääjohtajalla, jonka olisi oltava BERECin laillinen edustaja, on ratkaiseva rooli uuden viraston asianmukaisen toiminnan ja sille annettavien tehtävien toteuttamisen kannalta. Hallintoneuvoston tulisi nimittää pääjohtaja komission laatiman luettelon perusteella avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa tehtävää yhteistyötä koskevan menettelyn (yhteistoimintamenettely) mukaisesti, jotta voidaan taata hakijoiden tinkimätön arviointi ja riippumattomuuden ja vastuuvelvollisuuden korkea taso. BEREC-viraston hallintojohtajan toimikausi oli aiemmin kolme vuotta. Pääjohtajan toimeksiannon olisi oltava riittävän pitkä, jotta varmistetaan viraston pitkän aikavälin strategian vakaus ja täyttäminen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Kokemus on osoittanut, että useimmat BERECin tehtävät voidaan suorittaa paremmin työryhmien kautta, minkä vuoksi hallintoneuvoston olisi vastattava työryhmien perustamisesta ja niiden jäsenten nimittämisestä. Tasapainoisen lähestymistavan varmistamiseksi BERECin henkilöstön jäsenten olisi koordinoitava ja moderoitava työryhmiä. Pätevistä asiantuntijoista olisi laadittava luettelot etukäteen tiettyjen työryhmien nopean perustamisen varmistamiseksi, erityisesti niiden liittyessä sisämarkkinamenettelyihin, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa, jotta nämä menettelyt voidaan suorittaa niille asetetuissa määräajoissa.

(17)  Kokemus on osoittanut, että useimmat BERECin tehtävät voidaan suorittaa paremmin työryhmien kautta, minkä vuoksi hallintoneuvoston olisi vastattava työryhmien perustamisesta ja niiden jäsenten nimittämisestä. Tasapainoisen lähestymistavan varmistamiseksi BERECin henkilöstön jäsenten olisi koordinoitava ja moderoitava työryhmiä. Pätevistä asiantuntijoista olisi laadittava luettelot etukäteen tiettyjen työryhmien nopean perustamisen varmistamiseksi, erityisesti niiden liittyessä sisämarkkinamenettelyihin, jotka koskevat kansallisia toimenpide-ehdotuksia markkinoiden sääntelyssä ja radiotaajuuksien käyttöoikeuksien jakamisessa, jotta nämä menettelyt voidaan suorittaa niille asetetuissa määräajoissa. Työryhmien pätevien asiantuntijajäsenten luettelo sekä heidän ilmoituksensa sidonnaisuuksista olisi asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  BERECin pitäisi olla operatiivisissa ja teknisissä kysymyksissä riippumaton, ja sillä pitäisi olla oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus. Tämän vuoksi on tarpeen ja asianmukaista, että BEREC on unionin elin, joka on oikeushenkilö ja joka käyttää sille annettua toimivaltaa.

(21)  BERECin pitäisi olla operatiivisissa ja teknisissä kysymyksissä riippumaton, ja sillä pitäisi olla oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus. Tämän vuoksi on tarpeen ja asianmukaista, että BEREC on unionin elin, joka on oikeushenkilö ja joka käyttää sille annettua toimivaltaa. BERECin olisi oltava oikeudellisesti erillinen ja toiminnallisesti riippumaton sähköisen viestinnän alasta ja hallituksista siten, että se ei pyydä eikä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta tai elimeltä, se toimii avoimesti ja vastuuvelvollisuutta noudattaen lainsäädännön mukaisesti ja sillä on riittävä toimivalta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli varmistaa sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaista täytäntöönpanoa määritellyllä soveltamisalalla varsinkaan rajatylittävissä näkökohdissa ja kansallisia toimenpide-ehdotuksia koskevissa tehokkaissa sisämarkkinamenettelyissä, vaan ne voidaan toiminnan vaikutusten ja laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(26)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli varmistaa sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukaista, läpinäkyvää ja syrjimätöntä täytäntöönpanoa määritellyllä soveltamisalalla varsinkaan rajatylittävissä näkökohdissa ja kansallisia toimenpide-ehdotuksia koskevissa tehokkaissa sisämarkkinamenettelyissä, vaan ne voidaan toiminnan vaikutusten ja laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus     13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  BERECin tehtävät on julkaistava sen verkkosivustolla ja päivitettävä sen uusien toimeksiantojen mukaisiksi.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  BERECin on pyrittävä samoihin direktiivin 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin kuin kansallisten sääntelyviranomaisten. BERECin on erityisesti varmistettava sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen täytäntöönpano 2 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla ja siten edistettävä sisämarkkinoiden kehitystä. Sen on myös edistettävä erittäin suuren kapasiteetin yhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisen viestinnän verkkojen, palvelujen ja niihin liittyvien toimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja.

3.  BERECin on pyrittävä samoihin direktiivin 3 artiklassa tarkoitettuihin tavoitteisiin kuin kansallisten sääntelyviranomaisten. BERECin on erityisesti varmistettava sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmän johdonmukainen, läpinäkyvä ja syrjimätön täytäntöönpano 2 kohdassa tarkoitetulla soveltamisalalla ja siten edistettävä sisämarkkinoiden kehitystä. Sen on myös edistettävä erittäin suuren kapasiteetin yhteyksien saatavuutta ja käyttöönottoa, kilpailua sähköisen viestinnän verkkojen, palvelujen ja niihin liittyvien toimintojen tarjoamisessa ja unionin kansalaisten etuja ja oikeuksia.

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa täysin toimiva ja tehokas sähköisen viestinnän sääntelyjärjestelmä, joka noudattaa EU:n lainsäädäntöä, läpinäkyvyyden ja syrjimättömyyden olisi myös oltava BERECin toiminnan keskeisiä tavoitteita tällaisen järjestelmän johdonmukaisen täytäntöönpanon varmistamisessa. Lisäksi kansalaisten oikeuksien eikä ainoastaan etujen edistäminen tässä yhteydessä olisi myös oltava osa BERECin tavoitteita.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  verkkojen ja tietopalvelujen turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista ja yhteisistä lähestymistavoista [eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstöstä] annetun direktiivin (EU) 2017/... 40 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä koskevaan direktiiviehdotukseen sisältyy erityisiä verkkojen ja tietojen turvallisuutta koskevia määräyksiä (40 artikla), jotka ovat olennaisia BERECin toimien ja tehtävien kannalta. Valmistelija pyrkii täsmentämään tätä täydentävää tehtävää, kun hän esittää ehdotuksensa asiaa koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  yhteisistä lähestymistavoista, joilla varmistetaan, että kansalliset toimenpiteet, jotka koskevat loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada tai käyttää palveluja ja sovelluksia sähköisten viestintäverkkojen välityksellä, noudattavat perusoikeuskirjassa ja unionin lainsäädännön yleisissä periaatteissa taattuja perusoikeuksia [eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstöstä] annetun direktiivin (EU) 2017/... 93 artiklan mukaisesti;

Perustelu

Eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä koskevaan direktiiviehdotukseen sisältyy erityisiä perusoikeuksien suojaa koskevia määräyksiä (93 artikla), jotka ovat olennaisia BERECin toimien ja tehtävien kannalta. Valmistelija pyrkii täsmentämään tätä täydentävää tehtävää, kun hän esittää ehdotuksensa asiaa koskevasta lainsäädäntöehdotuksesta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  laatia suosituksia ja parhaita käytäntöjä kansallisille sääntelyviranomaisille, jotta voidaan edesauttaa johdonmukaista täytäntöönpanoa sen toimeksiantoon kuuluvissa teknisissä kysymyksissä;

c)  laatia suosituksia ja parhaita käytäntöjä kansallisille sääntelyviranomaisille, jotta voidaan edesauttaa johdonmukaista, läpinäkyvää ja syrjimätöntä täytäntöönpanoa sen toimeksiantoon kuuluvissa teknisissä kysymyksissä;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Hallintoneuvoston jäsenten luettelo, johon sisältyy merkintä siitä, onko jäsen hallintoneuvoston puheenjohtaja vai varapuheenjohtaja, sekä jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksista ja ansioluettelot, on asetettava julkisesti saataville BERECin verkkosivustolla.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  hyväksyy BERECin toimintaa koskevan konsolidoidun vuosikertomuksen ja tekee siitä arvioinnin ja lähettää vuosikertomuksen ja arviointinsa viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Toimintaa koskeva konsolidoitu vuosikertomus julkaistaan;

c)  hyväksyy BERECin toimintaa koskevan konsolidoidun vuosikertomuksen ja tekee siitä arvioinnin ja lähettää vuosikertomuksen ja arviointinsa viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 1 päivänä Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Pääjohtaja esittelee BERECin toimintaa koskevan vuotuisen toimintakertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle julkisessa istunnossa. Toimintaa koskeva konsolidoitu vuosikertomus julkaistaan;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Hallintoneuvoston kokouksiin liittyvät asiakirjat on asetettava julkisesti saataville BERECin verkkosivustolla ja niihin on sisällytettävä luettelo osallistujista ja tarkkailijoista, esityslistat ja pöytäkirjat sekä tehdyt päätökset 28 artiklaa asianmukaisesti noudattaen.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pääjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoidosta. Neuvosto voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

3.  Pääjohtaja raportoi pyydettäessä Euroopan parlamentille tehtäviensä hoidosta ja täytäntöönpanosta. Neuvosto voi pyytää pääjohtajaa raportoimaan tehtäviensä hoidosta.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a)  BERECin toimintaa koskevan vuotuisen toimintakertomuksen esitteleminen Euroopan parlamentille ja neuvostolle julkisessa istunnossa;

Tarkistus     23

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja arviointien päätelmien sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella ja raportointi edistymisestä komissiolle kahdesti vuodessa ja hallintoneuvostolle säännöllisesti;

f)  toimintasuunnitelman laatiminen sisäisten tai ulkoisten tarkastusraporttien ja arviointien päätelmien sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten perusteella ja raportointi edistymisestä komissiolle kerran vuodessa ja hallintoneuvostolle säännöllisesti;

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Työryhmien jäsenten luettelo sekä heidän ilmoituksensa sidonnaisuuksista on asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Valituslautakunnan päätökset on asetettava julkisesti saataville.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission avointa ja läpinäkyvää menettelyä noudattaen laatiman ehdokasluettelon perusteella.

Hallintoneuvosto nimittää pääjohtajan komission laatiman ehdokasluettelon perusteella seuraavanlaisen yhteistyötä koskevan menettelyn (yhteistoimintamenettely) mukaisesti:

 

a)  komissio järjestää haun, valitsee ehdokkaat avoimessa valintamenettelyssä ja laatii ehdokkaista luettelon, minkä jälkeen hakijoita pyydetään ennen nimittämistä saapumaan neuvoston ja asiasta vastaavan Euroopan parlamentin valiokunnan kuultaviksi ja vastaamaan kysymyksiin;

 

b)  Euroopan parlamentti ja neuvosto antavat tämän jälkeen lausuntonsa ja asettavat hakijat haluamaansa suosituimmuusjärjestykseen;

 

c)  hallintoneuvosto nimittää johtajan ottaen kyseiset lausunnot huomioon ja ilmoittaa perustelunsa, mikäli se poikkeaa näistä lausunnoista.

Perustelu

EU:n virastoja koskevan nykyisen menettelyn mukaisesti BERECin pääjohtajan nimitysmenettelyn olisi perustuttava menettelyyn, jolla varmistetaan entistä parempi läpinäkyvyys ja suurempi vastuuvelvollisuus.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

5.  Hallintoneuvoston on ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan jatkaa toimitusjohtajan toimikautta. Pääjohtaja voidaan kutsua kuukautta ennen tällaisen määräajan pidentämistä antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

5.  Hallintoneuvoston on ilmoitettava Euroopan parlamentille aikomuksestaan jatkaa toimitusjohtajan toimikautta. Pääjohtaja kutsutaan kuukautta ennen tällaisen määräajan pidentämistä antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan kysymyksiin.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

BEREC hyväksyy omat turvallisuussääntönsä, jotka vastaavat Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevia komission turvallisuussääntöjä, muun muassa tällaisten tietojen vaihtamista, käsittelyä ja tallentamista koskevia sääntöjä, jotka vahvistetaan komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/44342 ja (EU, Euratom) 2015/44443. BEREC voi vaihtoehtoisesti tehdä päätöksen soveltaa komission sääntöjä soveltuvin osin.

Rajoittamatta 27 artiklan 1 kohdan soveltamista BEREC hyväksyy omat turvallisuussääntönsä, jotka vastaavat Euroopan unionin turvallisuusluokiteltujen tietojen ja arkaluonteisten turvallisuusluokittelemattomien tietojen suojelemista koskevia komission turvallisuussääntöjä, muun muassa tällaisten tietojen vaihtamista, käsittelyä ja tallentamista koskevia sääntöjä, jotka vahvistetaan komission päätöksissä (EU, Euratom) 2015/44342 ja (EU, Euratom) 2015/44443. BEREC voi vaihtoehtoisesti tehdä päätöksen soveltaa komission sääntöjä soveltuvin osin.

__________________

__________________

42 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

42 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/443, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, turvallisuudesta komissiossa (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 41).

43 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

43 Komission päätös (EU, Euratom) 2015/444, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2015, EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamista koskevista säännöistä (EUVL L 72, 17.3.2015, s. 53).

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos tietojenvaihtoon liittyy henkilötietojen siirtoa kolmanteen maahan, jäsenvaltioiden on noudatettava asetusta (EU) 2016/679.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoitusten on oltava tarkkoja ja täydellisiä, ne on tehtävä kirjallisesti ja ne on tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Hallintoneuvoston jäsenten ja pääjohtajan tekemät ilmoitukset sidonnaisuuksista on julkaistava.

Ilmoitusten on oltava tarkkoja ja täydellisiä, ne on tehtävä kirjallisesti ja ne on tarvittaessa saatettava ajan tasalle. Hallintoneuvoston jäsenten, pääjohtajan ja työryhmien jäsenten tekemät ilmoitukset sidonnaisuuksista on julkaistava.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimestä

Viiteasiakirjat

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

24.10.2016

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Morten Helveg Petersen

5.12.2016

Valiokuntakäsittely

25.4.2017

8.6.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

8.6.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE Group

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR Group

Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL Group

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE Group

Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Group

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE Group

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

2

EFDD Group

Kristina Winberg

ENF Group

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

Viiteasiakirjat

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.9.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

24.10.2016

CONT

24.10.2016

ECON

24.10.2016

IMCO

24.10.2016

 

CULT

24.10.2016

JURI

24.10.2016

LIBE

24.10.2016

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

10.10.2016

CONT

12.10.2016

ECON

12.10.2016

JURI

12.10.2016

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Evžen Tošenovský

1.12.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

6.2.2017

22.3.2017

22.6.2017

 

Hyväksytty (pvä)

2.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

46

3

12

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Dominique Riquet

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Claudia Schmidt

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

16.10.2017


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

46

+

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

 

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

 

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

 

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

 

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

 

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

 

12

0

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

 

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

 

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

 

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Xabier Benito Ziluaga

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö