IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije

  16.10.2017 - (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) - ***I

  Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
  Izvjestitelj: Evžen Tošenovský


  Postupak : 2016/0286(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A8-0305/2017
  Podneseni tekstovi :
  A8-0305/2017
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije

  (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0591),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0382/2016),

  –  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –  uzimajući u obzir Protokol br. 1 priložen Ugovoru o funkcioniranju Europske unije o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji,

  –  uzimajući u obzir Protokol br. 2 priložen Ugovoru o funkcioniranju Europske unije o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

  –  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje francuskog Senata, podneseno u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu je ustvrđeno da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

  –  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. siječnja 2017.[1],

  –  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ...[2],

  –  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

  –  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku te mišljenja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za kulturu i obrazovanje te Odbora za građanske poslove, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0305/2017),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman    1

  AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA[3]*

  na Prijedlog Komisije

  ---------------------------------------------------------

  Prijedlog

  UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

  o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Agencije za potporu europskim regulatorima za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)

  (Tekst značajan za EGP)

  EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

  uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

  uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

  nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora[4],

  nakon savjetovanja s Odborom regija[5],

  u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

  budući da:

  (1)  Cilj je Direktive [...] Europskog parlamenta i Vijeća[6] („Zakonik elektroničkih komunikacija”), kojom se utvrđuju brojne zadaće Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije („BEREC”), i Direktive 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[7] stvoriti unutarnje tržište za elektroničke komunikacije u Uniji, a pritom osigurati visoku razinu ulaganja, inovacija i zaštite potrošača na temelju poboljšanog tržišnog natjecanja.

  (2)  Uredbom (EZ) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća[8], koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 2015/2120[9] i Uredbom (EU) br. 2017/920[10] Europskog parlamenta i Vijeća, u pogledu roaminga unutar Unije dopunjena su i podupiru se pravila predviđena regulatornim okvirom za elektroničke komunikacije te se utvrđuju određene zadaće BEREC-a.

  (3)  Uredbom (EU) br. 2015/2120 ▌utvrđene su osim toga dodatne zadaće BEREC-a ▌u vezi s roamingom na razini Unije.

  (3.a)  BEREC-ove smjernice za provedbu europskih pravila o mrežnoj neutralnosti od strane nacionalnih regulatornih tijela iz kolovoza 2016. dobrodošla su i vrijedna pojašnjenja kojima će se zajamčiti otporan, slobodan i otvoren internet jer će se osigurati dosljedna primjena pravila za zaštitu jednakog i nediskriminirajućeg postupanja s prometom u pružanju usluga pristupa internetu i povezanih prava krajnjih korisnika.

  (3.b)  U pogledu potrebe da se osigura razvoj dosljedne regulatorne prakse i dosljedna primjena regulatornog okvira Unije Komisija je svojom Odlukom br. 2002/627/EZ osnovala Europsku skupinu regulatora[11], čija je zadaća savjetovati Komisiju i pomagati joj u razvoju unutarnjeg tržišta i, općenito, biti veza između nacionalnih regulatornih tijela i drugih nadležnih tijela i Komisije.

  (4)  BEREC i Ured („Ured BEREC-a”) osnovani su Uredbom (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća[12]. BEREC-om je zamijenjena Europska skupina regulatora ▌[13], a svrha mu je pridonositi s jedne strane razvoju, a s druge strane boljem djelovanju unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga radi osiguranja dosljedne provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije. BEREC nije bio agencija Unije niti je imao pravnu osobnost. Djelovao je kao forum za suradnju između nacionalnih regulatornih tijela te između nacionalnih regulatornih tijela i Komisije u ispunjavanju svih njihovih obveza u skladu s regulatornim okvirom Unije. BEREC je osnovan kako bi pružao stručno znanje i kako bi djelovao neovisno i transparentno.

  (4.a)  BEREC je osim toga Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji služio i kao tijelo za razmatranje, raspravu i savjetovanje u području elektroničkih komunikacija. U skladu s time BEREC je savjetovao Europski parlament, Vijeće i Komisiju na njihov zahtjev ili na vlastitu inicijativu.

  (4.b)  Ured BEREC-a osnovan je kao tijelo Zajednice s pravnom osobnošću za provedbu zadaća iz Uredbe (EZ) br. 1211/2009, osobito za pružanje usluga stručne i administrativne potpore BEREC-u. Kako bi mogao učinkovito podupirati BEREC, Ured BEREC-a ima pravnu, upravnu i financijsku samostalnost.

  (4.c)  Odlukom 2010/349/EU[14] predstavnici vlada država članica Unije odlučili su da će sjedište Ureda BEREC-a biti u Rigi. Sporazum o sjedištu između Vlade Republike Latvije i Ureda BEREC-a stupio je na snagu 5. kolovoza 2011. Kako bi se zadaće Ureda BEREC-a mogle obavljati na učinkovit i rentabilan način, moglo bi biti nužno smještanje zaposlenika u neku drugu državu članicu.

  (5)  U svojoj komunikaciji od 6. svibnja 2015. „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu”[15] Komisija za 2016. predviđa predstavljanje prijedloga za ambicioznu reformu regulatornog okvira u području elektroničkih komunikacija, koji će biti usmjereni, među ostalim, na učinkovitiji regulatorni institucionalni okvir kako bi se osigurala prikladnost pravila u području elektroničkih komunikacija, čime bi se pridonijelo stvaranju odgovarajućih uvjeta za jedinstveno digitalno tržište. To uključuje uvođenje mreža povezivosti vrlo velikoga kapaciteta, veću razinu koordinacije upravljanja radiofrekvencijskim spektrom za bežične mreže i osiguravanje ravnopravnih uvjeta za napredne digitalne mreže i inovativne usluge. U toj se komunikaciji navodi da je zbog promjena na tržištu i u tehnološkom okruženju potrebno jačanje institucionalnog okvira na temelju jače uloge BEREC-a.

  (6)  U svojoj rezoluciji od 19. siječnja 2016. Europski parlament pozvao je Komisiju da osigura uspostavu učinkovitijeg institucionalnog okvira radi dodatne integracije jedinstvenog digitalnog tržišta. Izričito je zatražio od Komisije da ojača ulogu, kapacitet i ovlasti za donošenje odluka BEREC-a kako bi mu omogućila poticanje dosljedne provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije, učinkovit nadzor nad razvojem jedinstvenog tržišta i rješavanje prekograničnih sporova. U tom pogledu, Europski parlament istaknuo je potrebu za poboljšanjem financijskih i ljudskih resursa te dodatnim unaprjeđenjem upravljačke strukture BEREC-a.

  (7)  BEREC i Ured BEREC-a pozitivno su pridonijeli dosljednoj provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije. Međutim, i dalje postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu regulatorne prakse, što utječe na poduzeća koja posluju izvan nacionalnih granica ili su aktivna u velikom broju država članica, uključujući i područja u kojima smjernice BEREC-a postoje, ali bi se mogle dodatno razviti. Kako bi se osigurala veća učinkovitost i sinergije te dodatno pridonijelo razvoju unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanju pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinoj upotrebi, promicanju tržišnog natjecanja u području pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanju interesa građana Unije, svrha ove Uredbe jest jačanje uloge BEREC-a i Ureda BEREC-a te unaprjeđenje njihove upravljačke strukture ▌. To je u skladu i s potrebom da se u obzir uzme unaprijeđena uloga BEREC-a na temelju Uredbe (EZ) br. 531/2012 ▌, Uredbe (EU) br. 2015/2120 ▌i Direktive [...] („Zakonik elektroničkih komunikacija”).

  (8)  Dosljedna provedba regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u svim državama članicama presudna je za uspješan razvoj unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanje pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinu uporabu, promicanje tržišnog natjecanja u području pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanje interesa građana Unije. U pogledu tržišnog i tehnološkog razvoja, koji često uključuje povećanu prekograničnu dimenziju, te dosadašnjeg iskustva u osiguravanju dosljedne provedbe u području elektroničkih komunikacija, potrebno je ojačati BEREC i Ured BEREC-a ▌. Organizacijske strukture BEREC-a i Ureda BEREC-a trebale bi biti pojednostavljene i odgovarati zadaćama koje trebaju izvršavati. Uzimajući u obzir riješene postupke i novi niz zadaća koje su povjerene BEREC-u potrebno je uvesti promjene ustrojstva u cilju povećanja učinkovitosti i BEREC-a i Ureda BEREC-a.

  (9.a)  Kako bi mogao donositi pravno obvezujuće odluke, BEREC bi trebao imati pravnu osobnost. Stoga bi on trebao biti tijelo Europske unije koje predstavlja predsjednik Odbora regulatora.

  (9.b)  Ured BEREC-a trebao bi biti neovisan u pogledu operativnih i tehničkih pitanja te bi trebao uživati pravnu, upravnu i financijsku samostalnost. Radi toga je potrebno i primjereno da se BEREC uspostavi kao tijelo Unije s pravnom osobnošću, koje izvršava ovlasti koje su mu povjerene. Kao decentralizirana agencija Unije Ured BEREC-a trebao bi djelovati u okviru svojih ovlasti i postojećeg institucijskog okvira. Ne bi trebalo smatrati da BEREC zastupa stajalište Unije pred javnosti ili da preuzima pravne obveze u ime Unije. Službeni naziv Ureda BEREC-a trebalo bi zamijeniti nazivom „Agencija za potporu europskim regulatorima za elektroničke komunikacije” („Ured BEREC-a”).

  (9.c)  Osim toga, pravila o Uredu BEREC-a trebala bi, po potrebi, biti usklađena s načelima iz Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama (tzv. zajednički pristup).

  (10)  Budući da je BEREC stručno tijelo u području elektroničkih komunikacija koje čine predstavnici nacionalnih regulatornih tijela i Komisije, najprimjerenije je njemu povjeriti zadaće kao što su odlučivanje o pitanjima s prekograničnom dimenzijom, doprinos učinkovitim postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera ▌, pružanje potrebnih smjernica nacionalnim regulatornim tijelima kako bi se osigurali zajednički kriteriji i dosljedan regulatorni pristup te vođenje određenih registara na razini Unije. ▌

  (10.a)  Zadaće BEREC-a ne dovode u pitanje zadaće koje su utvrđene za nacionalna regulatorna tijela, koja su najbliže upoznata s tržištima elektroničkih komunikacija i lokalnim uvjetima. Kako bi mogao obavljati svoje zadaće, BEREC bi trebao nastaviti s prikupljanjem stručnog znanja od nacionalnih regulatornih tijela. Kako bi BEREC bio snažniji i reprezentativniji i kako bi se očuvalo stručno znanje, iskustvo i znanje o određenoj specifičnoj situaciji iz cijelog niza nacionalnih tržišta, svaka bi država članica trebala osigurati da njezino nacionalno regulatorno tijelo raspolaže dostatnim financijskim i ljudskim resursima koji su potrebni za sudjelovanje u radu BEREC-a, a osobito u radu radnih skupina i predsjedništvu Odbora regulatora.

  (10.b)  Ured BEREC-a bi BEREC-u u njegovu radu trebao pružati svu potrebnu stručnu i administrativnu potporu, uključujući financijsku, organizacijsku i logističku potporu.

  (10.c)  Kako bi mogao obavljati svoje zadaće Ured BEREC-a trebao bi raspolagati odgovarajućim ljudskim resursima. Pri planiranju resursa za Ured BEREC-a trebalo bi na odgovarajući način uzeti u obzir prošireni popis zadaća povjerenih BEREC-u i povećanu težinu zadaća povezanih sa sadržajem u odnosu na isključivo administrativne zadaće. Nadalje, u okviru sastava zaposlenika Ureda BEREC-a trebalo bi voditi računa o potrebi za odgovarajućom ravnotežom između privremenih i vanjskih zaposlenika.

  (11)  S obzirom na sve veće međusobno približavanje sektora koji pružaju usluge elektroničke komunikacije i na horizontalnu dimenziju regulatornih pitanja povezanih s njihovim razvojem trebalo bi odobriti da BEREC i Ured BEREC-a ▌surađuju s nacionalnim regulatornim tijelima, ostalim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, ne dovodeći u pitanje njihovu ulogu, osobito sa Skupinom za politiku radiofrekvencijskog spektra, osnovanom Odlukom 2002/622/EZ Europskog parlamenta i Vijeća[16], Europskim odborom za zaštitu podataka, osnovanim Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta[17], Europskom skupinom regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge, osnovanom Direktivom [...] Europskog parlamenta i Vijeća[18], ▌Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost, osnovanom Uredbom (EU) br. 526/2013[19], mrežom za suradnju u pitanjima zaštite potrošača, osnovanom Uredbom (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća[20], s europskim organizacijama za standardizaciju te s postojećim zajednicama (kao što su Odbor za komunikacije i Odbor za radiofrekvencijski spektar). Trebalo bi odobriti i njegovu suradnju s nadležnim tijelima trećih zemalja, osobito s regulatornim tijelima u području elektroničkih komunikacija i/ili skupinama tih tijela, te s međunarodnim organizacijama ako je ta suradnja potrebna za obavljanje njegovih zadaća. BEREC-u bi također trebalo omogućiti da se u okviru javnih savjetovanja savjetuje sa zainteresiranim stranama.

  (11.a)  BEREC bi se trebao sastojati od Odbora regulatora kojem bi u radu trebale pomagati radne skupine. Postojeći model predsjedništva Odbora regulatora omogućuje kontinuitet u radu BEREC-a. S obzirom na dodatne zadaće koje su povjerene BEREC-u predsjednik bi trebao imati stabilan dvogodišnji mandat.

  (11.b)  Iskustvo je pokazalo da se većina zadaća BEREC-a bolje provodi s pomoću stručnih radnih skupina, koje bi uvijek trebale osigurati jednako razmatranje mišljenja i doprinosa svih nacionalnih regulatornih tijela. Stoga bi Odbor regulatora trebao imati ovlasti za osnivanje radnih skupina i imenovanje njihovih supredsjednika. Potrebno je unaprijed pripremiti popise kvalificiranih stručnjaka kako bi se omogućilo brzo osnivanje radnih skupina, osobito onih koje su povezane s postupcima s vremenskim ograničenjima. Popise kvalificiranih stručnjaka koji su članovi radnih skupina i njihove izjave o interesima treba objaviti. Zaposlenici Ureda BEREC-a trebali bi pružati potporu radnim skupinama i doprinositi njihovim aktivnostima.

  (11.c)  Budući da je BEREC ovlašten za donošenje odluka s obvezujućim učinkom, potrebno je osigurati da svaka fizička ili pravna osoba koja je predmet odluke BEREC-a ili je povezana s njom ima pravo uložiti žalbu Odboru za žalbe, koji je dio BEREC-a, no neovisan je o njegovoj administrativnoj i regulatornoj strukturi. Budući da je svrha odluka koje donosi Odbor za žalbe da proizvodu pravni učinak za treće osobe, može se zatražiti preispitivanje njihove zakonitosti pred Sudom Europske unije.

  (12)  Upravni odbor trebao bi izvršavati odgovarajuće zadaće ▌administrativnog i proračunskog upravljanja, a u njegovu bi sastavu osim ▌voditelja ili člana kolegijalnog tijela svakog nacionalnog regulatornog tijela trebao biti i jedan predstavnik Komisije.

  (13)  Prije je ovlasti tijela za imenovanje imao zamjenik predsjednika upravnog odbora Ureda BEREC-a. Upravni odbor ▌ trebao bi delegirati relevantne ovlasti tijela za imenovanje ▌direktoru, koji bi bio ovlašten dalje delegirati te ovlasti. Time bi se pridonijelo učinkovitom upravljanju osobljem BEREC-a i osiguravanju da se upravni odbor te predsjednik odbora i njegov zamjenik mogu usredotočiti na svoje zadaće.

  (14)   ▌Budući da su BEREC-u dodijeljene dodatne zadaće te da je za njegove djelatnosti potrebno izraditi godišnje i višegodišnje programe, ključno je da predsjednik upravnog odbora i njegov zamjenik imaju stabilan dvogodišnji mandat.

  (15)  Upravni odbor Ureda BEREC-a trebao bi održavati najmanje dva redovna sastanka godišnje. Na temelju prethodnog iskustva i s obzirom na unaprijeđenu ulogu BEREC-a možda će biti potrebno da upravni odbor održi i dodatne sastanke.

  (16)  Uloga ▌direktora, koji bi bio pravni zastupnik Ureda BEREC-a, ključna je za pravilan rad ▌agencije i izvršavanje zadaća koje su joj dodijeljene. Upravni odbor trebao bi imenovati direktora uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta i na temelju otvorenog i transparentnog postupka odabira kako bi se osiguralo temeljito ocjenjivanje kandidata i visoka razina neovisnosti. Nadalje, prije je mandat upravitelja Ureda BEREC-a trajao tri godine. Potrebno je utvrditi dovoljno dugačak mandat kako bi se osigurala stabilnost i provedba dugoročne strategije Ureda BEREC-a.

  (19)  Uredba (EU) br. 1271/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[21] trebala bi se primjenjivati i na Ured BEREC-a.

  (20)  Kako bi se zajamčila potpuna samostalnost i neovisnost Ureda BEREC-a, a BEREC-u pružila potpora u njegovu radu, Uredu BEREC-a trebalo bi odobriti vlastiti proračun koji ponajprije potječe iz doprinosa Unije. Pri odobravanju proračuna u obzir bi se trebala uzeti povećana uloga Ureda BEREC-a i BEREC-a te dodatne zadaće koje su im povjerene. Financiranje Ureda BEREC-a trebalo bi biti podložno odobrenju proračunskog tijela kako je utvrđeno u točki 31. Međuinstitucionalnog sporazuma o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju[22].

  (23)  Kako bi se nastavilo s dosljednom provedbom odredaba regulatornog okvira za elektroničke komunikacije ▌, BEREC i Ured BEREC-a trebali bi biti otvoreni za sudjelovanje nacionalnih regulatornih tijela trećih zemalja nadležnih u području elektroničkih komunikacija, a osobito onih koja su u tu svrhu sklopila sporazume s Unijom, kao što su tijela država EGP-a i EFTA-e te država kandidatkinja.

  (24)  Potrebno je odobriti da BEREC, uz potporu Ureda BEREC-a, obavlja komunikacijske aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, koje ne bi smjele štetno utjecati na obavljanje njegovih glavnih zadaća. Komunikacijske aktivnosti Ureda BEREC-a provode se u skladu s relevantnim komunikacijskim i promidžbenim planovima koje donosi upravni odbor. Sadržaj i provedba komunikacijske strategije Ureda BEREC-a moraju biti jasni, objektivni, relevantni i usklađeni sa strategijama i aktivnostima Komisije i ostalih institucija kako bi se u obzir uzela opća slika Unije.

  (25)  ▌ BEREC i Ured BEREC-a trebali bi imati ovlasti da zatraže sve potrebne informacije od Komisije, nacionalnih regulatornih tijela i, ako je to potrebno za izvršavanje njihovih zadaća, ostalih tijela i poduzeća. Zahtjevi za dostavu informacija trebali bi biti proporcionalni i ne bi smjeli nepotrebno opteretiti primatelje zahtjeva. BEREC bi u tu svrhu trebao uspostaviti zajednički informacijski i komunikacijski sustav kako bi se izbjeglo dvostruko zahtijevanje informacija i kako bi se olakšala komunikacija između svih uključenih tijela. Nacionalna regulatorna tijela, koja su najbliža tržištima elektroničkih komunikacija, trebala bi surađivati s BEREC-om i Uredom BEREC-a i pravodobno im dostavljati točne informacije kako bi BEREC i Ured BEREC-a mogli izvršavati svoje zadaće. BEREC i Ured BEREC-a isto bi tako trebali razmjenjivati informacije s Komisijom i nacionalnim regulatornim tijelima na temelju načela pouzdane suradnje.

  (25.a)  Kako bi se osigurala visoka razina povjerljivosti i izbjegao sukob interesa, pravila o tim pitanjima koja vrijede za članove tijela BEREC-a i Ureda BEREC-a primjenjuju se i na njihove zamjenike.

  (25.b)  Budući da su uvedene nove zadaće BEREC-a i da bi mu se na temelju pravnih akta Unije mogle povjeriti dodatne zadaće u budućnosti, Komisija bi trebala redovito ocjenjivati rad BEREC-a i Ureda BEREC-a i učinkovitost te institucijske strukture u digitalnom okruženju koje se mijenja. Ako iz tog ocjenjivanja proizađe da institucijska struktura nije prikladna za obavljanje zadaća, a osobito kako bi se zajamčila dosljedna provedba regulatornog okvira za elektroničke komunikacije, Komisija bi trebala istražiti sve mogućnosti poboljšanja te strukture, a osobito izvedivost, financijske posljedice i moguće koristi njezina preustrojavanja u jedinstvenu agenciju.

  (26)  Budući da se ciljevi ove Uredbe, konkretno osiguravanje dosljedne provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u okviru utvrđenog područja primjene, a osobito u pogledu prekograničnih pitanja i na temelju učinkovitih postupaka unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera, ne mogu učinkovito ostvariti na razini država članica, odnosno zbog opsega i učinka djelovanja mogu se bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kao što je utvrđeno člankom 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

  (27)  Cilj je ove Uredbe izmijeniti i proširiti odredbe Uredbe (EZ) br. 1211/2009 ▌. Budući da je potrebno provesti opsežne izmjene, taj bi akt radi jasnoće stoga trebalo zamijeniti i staviti izvan snage. Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage trebalo bi smatrati upućivanjima na ovu Uredbu.

  (28)  U pogledu vlasništva, sporazuma, pravnih obveza, ugovora o radu, financijskih obveza i odgovornosti Ured BEREC-a sljednik je Ureda ▌, koji je osnovan kao tijelo Zajednice s pravnom osobnošću Uredbom (EZ) br. 1211/2009.Kako bi se osigurao kontinuitet u radu BEREC-a i Ureda BEREC-a, nužno je da njihovi predstavnici, tj. upravitelj te predsjednik i potpredsjednici Odbora regulatora i Upravljačkog odbora, obavljaju svoju dužnost tijekom cijelog razdoblja njihova sadašnjeg mandata,

  DONIJELI SU OVU UREDBU:

  POGLAVLJE I.OSNIVANJE BEREC-a I UREDA BEREC-a

  Članak 1.

  Osnivanje BEREC-a

  1.  Osniva se Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (engl. Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC). BEREC je tijelo Europske unije. Ima pravnu osobnost.

  1.a  U svim državama članicama BEREC ima najširu pravnu sposobnost koja prema njihovu nacionalnom pravu pripada pravnim osobama. Točnije, on može biti stranka u pravnim postupcima.

  1.b  BEREC zastupa predsjednik Odbora regulatora.

  1.c  BEREC snosi isključivu odgovornost za zadaće i ovlasti koje su mu povjerene.

  Članak 1.a

  Osnivanje Ureda BEREC-a

  1.  Osniva se Agencija za potporu europskim regulatorima za elektroničke komunikacije („Ured BEREC-a”). Ured BEREC-a tijelo je Europske unije. Ima pravnu osobnost.

  2.  U svim državama članicama Ured BEREC ima najširu pravnu sposobnost koja prema njihovu nacionalnom pravu pripada pravnim osobama. Točnije, on može stjecati pokretnine i nekretnine i raspolagati njima te biti stranka u sudskim postupcima.

  3.  Ured BEREC-a zastupa direktor.

  4.  Ured BEREC-a snosi isključivu odgovornost za zadaće i ovlasti koje su mu povjerene.

  5.  Sjedište Ureda BEREC-a je u Rigi (Latvija).

  POGLAVLJE I.a

  CILJEVI

  Članak 1.b

  Ciljevi

  1.  BEREC djeluje unutar područja primjene Direktive [...] („Zakonik elektroničkih komunikacija”), Direktive 2002/58/EZ, Uredbe (EZ) br. 531/2012, Uredbe (EU) br. 2015/2120, Odluke 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća[23] (program za politiku radiofrekvencijskog spektra) i svih drugih pravnih akata Unije na temelju kojih su mu povjerene zadaće ili ovlasti.

  2.  Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se definicije utvrđene u Direktivi [...] („Zakonik elektroničkih komunikacija”).

  3.  Primarni cilj BEREC-a jest osigurati dosljedan regulatorni pristup provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije unutar područja primjene iz stavka 2. i tako doprinijeti razvoju unutarnjeg tržišta. BEREC doprinosi ostvarenju ciljeva nacionalnih regulatornih tijela i drugih nadležnih tijela navedenih u članku 3. Direktive [...] („Zakonik elektroničkih komunikacija”). BEREC također promiče načelo neutralnosti mreže i otvorenog interneta; pristup podatkovnoj povezivosti vrlo velikog kapaciteta, ulaganje u nju i njezinu upotrebu; tržišno natjecanje u pružanju elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te interese građana Unije.

  4.  BEREC svoje zadaće obavlja neovisno, nepristrano i bez nepotrebnog odgađanja te jamči transparentan postupak odlučivanja.

  5.  BEREC se oslanja na stručno znanje kojim raspolažu nacionalna regulatorna tijela.

  6. Svaka država članica brine se za to da se njezinim nacionalnim regulatornim tijelima dodijele odgovarajući financijski i ljudski resursi koji su im potrebni kako bi mogla u potpunosti sudjelovati u radu BEREC-a.POGLAVLJE I.b

  ZADAĆE I USTROJSTVO BEREC-a

  Članak 2.

  Zadaće

  1.  Zadaće BEREC-a jesu:

  (-a)   obavljanje zadaća koje su mu povjerene na temelju pravnih akata Unije, osobito Direktive [...] („Zakonik elektroničkih komunikacija”), Uredbe (EZ) br. 531/2012 i Uredbe (EU) br. 2015/2120;

  (a)  pružanje pomoći i davanje savjeta nacionalnim regulatornim tijelima, Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću, između ostalog izdavanjem izvješća, mišljenja ili preporuka, i suradnja s ▌nacionalnim regulatornim tijelima i Komisijom na zahtjev ili na vlastitu inicijativu u svim ▌pitanjima u vezi s elektroničkim komunikacijama u njegovoj nadležnosti;

  (b)  pružanje potpore, na zahtjev, nacionalnim regulatornim tijelima, Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću u pogledu njihovih odnosa, rasprava i razmjena s trećim stranama te pomaganje nacionalnim regulatornim tijelima i Komisiji u širenju informacija o najboljim regulatornim praksama trećim stranama;

  (c)  davanje preporuka i informacija o najboljim regulatornim praksama nacionalnim regulatornim tijelima radi poticanja bolje i dosljedne provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije;

  (d)  davanje smjernica za dosljednu provedbu regulatornog okvira za elektroničke komunikacije i dosljedne regulatorne odluke nacionalnih regulatornih tijela, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev nacionalnog regulatornog tijela, Europskog parlamenta, Vijeća ili Komisije, osobito u vezi s regulatornim pitanjima koja utječu na velik broj država članica ili imaju prekogranični element;

  (e)  izvješćivanje o sektoru elektroničkih komunikacija objavljivanjem godišnjeg izvješća o razvoju događaja u tom sektoru;

  (f)  praćenje kretanja na tržištu, ocjenjivanje potrebe za regulatornim inovacijama i koordiniranje mjera među nacionalnim regulatornim tijelima kako bi se omogućio razvoj novih inovativnih usluga elektroničke komunikacije i kako bi se osigurala usklađenost, osobito u područjima standardizacije, numeriranja i dodjele radiofrekvencijskog spektra;

  (g)  osiguravanje okvira u kojem nacionalna regulatorna tijela mogu surađivati i promicanje suradnje između nacionalnih regulatornih tijela te između nacionalnih regulatornih tijela i Komisije. Pri sastavljanju mišljenja, preporuka i odluka BEREC uzima u obzir ishod te suradnje. Ako BEREC smatra da su potrebna obvezujuća pravila o takvoj suradnji, daje odgovarajuće preporuke Komisiji;

  (h)  pokretanje inicijative povezane s inovacijama u području prikupljanja podataka kako bi se prikupljanje podataka nacionalnih regulatornih tijela moderniziralo, koordiniralo i standardiziralo. Ne dovodeći u pitanje prava intelektualnog vlasništva i potrebnu razinu povjerljivosti ti podaci moraju biti dostupni javnosti u otvorenom, ponovno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu na internetskim stranicama BEREC-a i na Europskom portalu podataka;

  (i)  suradnja s mrežom suradnje u području zaštite potrošača i odgovarajućim europskim i nacionalnim nadležnim tijelima, uključujući Europskog nadzornika za zaštitu podataka i nacionalna tijela za zaštitu podataka, kada je riječ o pitanjima povezanim s pružanjem elektroničkih komunikacijskih usluga koja mogu utjecati na interese potrošača u nekim državama članicama;

  (j)  savjetovanje Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, na zahtjev ili na vlastitu inicijativu, u vezi s relevantnim regulatornim učincima svih pitanja koja se odnose na opću dinamiku digitalnih tržišta;

  (k)  pružanje potpore Komisiji u svojstvu savjetodavnog tijela u vezi s pripremom i donošenjem pravnih akata u području elektroničkih komunikacija.

  2.a   Zadaće BEREC-a objavljuju se na njegovim internetskim stranicama i ažuriraju se kada mu se povjere nove zadaće.

  3.  Ne dovodeći u pitanje usklađenost s relevantnim pravom Unije nacionalna regulatorna tijela i Komisija postupaju u skladu sa svim obvezujućim odlukama i uzimaju u obzir sve smjernice, mišljenja, preporuke i najbolju praksu koje je donio BEREC u cilju osiguranja dosljedne provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije unutar područja primjene iz članka 1.b stavka 1. Dotično nacionalno regulatorno tijelo pri svakoj regulatornoj odluci o predmetnom pitanju u najvećoj mogućoj mjeri uzima u obzir smjernice koje donosi BEREC u skladu sa stavkom 1. točkom (d) ovog članka, a u slučaju odstupanja od smjernica navodi razloge. Ako nacionalno regulatorno tijelo u iznimnom slučaju odstupa od smjernica, njegova se regulatorna odluka zajedno s propisno navedenim razlozima odstupanja bez nepotrebnog odgađanja šalje BEREC-u radi ocjenjivanja.

  4.  ▌ BEREC surađuje s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili s međunarodnim organizacijama u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom i izvršavanje zadaća.

  4.a   BEREC se, po potrebi, savjetuje sa zainteresiranim stranama i daje im mogućnost da dostave svoje komentare u razumnom roku, koji ovisi o složenosti predmeta i nije kraći od 30 dana. Ne dovodeći u pitanje članak 28. BEREC omogućuje javni pristup rezultatima tih javnih savjetovanja. Ta se savjetovanja održavaju u što ranijoj fazi postupka odlučivanja.POGLAVLJE II.

  USTROJSTVO BEREC-a

  Članak 2.a

  Ustrojstvo BEREC-a

  Strukturu BEREC-a čine:

  (a)  Odbor regulatora

  (b)  stručne radne skupine („radne skupine”)

  (c)  Odbor za žalbe.

  ODJELJAK 1.

  ODBOR REGULATORA

  Članak 2.b

  Sastav Odbora regulatora

  1.  Odbor regulatora čini po jedan član iz svake države članice.

  Ta osoba mora biti na čelu ili na nekoj drugoj visokoj poziciji u nacionalnom regulatornom tijelu u državi članici, a njezina je glavna odgovornost nadziranje svakodnevnog funkcioniranja tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

  U državama članicama u kojima je prema odredbama Direktive [...] („Zakonik elektroničkih komunikacija”) odgovorno više nacionalnih regulatornih tijela, navedena tijela dogovaraju se o zajedničkom predstavniku pa je potrebno osigurati nužnu koordinaciju među njima.

  2.  Članovi Odbora regulatora postupaju na temelju objektivnih razloga, u interesu Unije i u cilju smanjenja fragmentiranosti tržišta radi stvaranja jedinstvenog telekomunikacijskog tržišta.

  3.  Svako nacionalno regulatorno tijelo iz redova svojih voditelja, članova kolegijalnog tijela i zaposlenika imenuje zamjenika koji predstavlja člana u njegovoj odsutnosti.

  4.  Komisija sudjeluje na sastancima Odbora regulatora kao promatrač te je zastupljena na odgovarajuće visokoj razini.

  5.  Popis članova Odbora regulatora i njihove izjave o interesima objavljuju se.

  6.  Odbor regulatora na svoje sastanke može kao promatrača pozvati bilo koju osobu čije bi mišljenje moglo biti od koristi i o tome se odlučuje u svakom slučaju zasebno.

  Članak 2.c

  Neovisnost

  1.  Članovi Odbora regulatora pri obavljanju zadaća koje su im povjerene postupaju neovisno i objektivno, zastupajući interese cijele Unije, neovisno o nacionalnom ili osobnom interesu.

  2.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije ili nacionalnih regulatornih tijela članovi Odbora regulatora ne traže niti primaju naputke od institucija ili tijela Unije, vlada država članica ili nekog drugog javnog ili privatnog tijela.

  Članovi Odbora regulatora izvršavaju zadaće koje su im povjerene u prvom redu bez nepotrebnih političkih utjecaja i bez uplitanja komercijalne prirode koja bi mogla utjecati na njihovu osobnu neovisnost.

  Članak 2.d

  Predsjednik i potpredsjednici Odbora regulatora

  1.  Odbor regulatora u skladu s poslovnikom o radu BEREC-a imenuje predsjednika i do četiri potpredsjednika iz redova svojih članova. Potpredsjednici automatski preuzimaju dužnosti predsjednika ako ih on nije u mogućnosti obavljati. Mandat predsjednika traje dvije godine. Kako bi se osigurao kontinuitet u radu BEREC-a, novi predsjednik mora provesti najmanje šest mjeseci na mjestu potpredsjednika prije nego što preuzme dužnost predsjednika i, ako je to moguće, najmanje šest mjeseci na mjestu potpredsjednika na kraju svojeg mandata predsjednika.

  2.  Ne dovodeći u pitanje ulogu Odbora regulatora u vezi sa zadaćama predsjednika predsjednik ne traži niti prima naputke od vlada ili nacionalnih regulatornih tijela, Komisije ili drugih javnih ili privatnih tijela.

  Članak 2.e

  Sastanci i pravila glasovanja Odbora regulatora

  1.  Predsjednik saziva redovite sastanke Odbora regulatora najmanje četiri puta godišnje. Izvanredni sastanci sazivaju se na zahtjev predsjednika ili najmanje jedne trećine članova odbora. Predsjednik utvrđuje dnevni red sastanka, koji se objavljuje.

  2.  Odbor regulatora donosi odluke običnom većinom svojih članova osim ako to nije drukčije utvrđeno ovom Uredbom ili nekim drugim pravnim aktom Unije. Svaki član ili zamjenik člana ima po jedan glas. Odluke Odbora regulatora objavljuju se, a u njima se na zahtjev predmetnog nacionalnog regulatornog tijela navodi kada je ono suzdržano.

  3.  Odbora regulatora dvotrećinskom većinom glasova svojih članova donosi poslovnik o radu i objavljuje ga. Poslovnikom se utvrđuju pojedinosti postupka glasovanja, uključujući uvjete pod kojima jedan član smije djelovati u ime drugog člana, pravila o kvorumu te rokove za slanje obavijesti o održavanju sastanaka. Osim toga, poslovnikom se predviđa da članovi Odbora regulatora prije svakog sastanka dobiju cjelovit dnevni red sastanka i nacrte prijedloga kako bi mogli predložiti izmjene prije glasovanja. Poslovnikom se, među ostalim, može utvrditi postupak hitnog glasovanja i drugi praktični postupci potrebni za rad Odbora regulatora.

  Članak 2.f

  Zadaće Odbora regulatora

  1.  Odbor regulatora obavlja zadaće BEREC-a utvrđene člankom 2. i donosi sve odluke u vezi s organizacijom rada BEREC-a. Pri tome se oslanja i na rad radnih skupina.

  2.  Odbor regulatora u ime BEREC-a donosi posebne odredbe u vezi s pravom pristupa dokumentima u posjedu BEREC-a u skladu s člankom 27.

  3.  Odbor regulatora daje smjernice Uredu BEREC-a u vezi sa stručnom i administrativnom potporom koju daje BEREC-u.

  4.  Odbor regulatora nakon savjetovanja sa zainteresiranim stranama u skladu s člankom 2. stavkom 4.a donosi godišnji program rada BEREC-a prije kraja godine koja prethodi godini na koju se program odnosi. Odbor regulatora odmah po usvajanju šalje godišnji program rada Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

  5.  Odbor regulatora donosi godišnje izvješće o radu BEREC-a i svake ga godine najkasnije do 15. lipnja šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

  6.  Europski parlament može pozvati predsjednika ili potpredsjednika Odbora regulatora, potpuno poštujući njegovu ili njezinu neovisnost, da pred njegovim nadležnim odborom da iskaz o relevantnim aspektima rada BEREC-a i odgovori na pitanja zastupnika u Europskom parlamentu.

  ODJELJAK 2.

  RADNE SKUPINE

  Članak 2.g

  Funkcioniranje radnih skupina

  1.  Odbor regulatora u opravdanim slučajevima može osnovati potrebne radne skupine, a posebno radi provedbe godišnjeg programa rada BEREC-a.

  2.   Članove radnih skupina imenuju nacionalna regulatorna tijela. Predstavnici Komisije sudjeluju u radu radnih skupina u svojstvu promatrača.

  Odbor regulatora prema potrebi i ovisno o slučaju može pozvati pojedinačne stručnjake priznate kao kompetentne u odgovarajućem području da sudjeluju u radnim skupinama.

  3.  Odbor regulatora za svaku radnu skupinu imenuje dva supredsjednika iz različitih nacionalnih regulatornih tijela, osim ako je zbog izvanrednih i privremenih okolnosti potrebno drugačije postupiti.

  4.  Odbor regulatora donosi poslovnik kojim se utvrđuju praktični mehanizmi rada radnih skupina.

  ODJELJAK 3.

  ODBOR ZA ŽALBE

  Članak 2.h

  Osnivanje i sastav Odbora za žalbe

  1.  Osniva se Odbor za žalbe.

  2.  Odbor za žalbe čine predsjednik i dva člana. Svaki član Odbora za žalbe ima zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u njegovoj odsutnosti.

  3.  Odbor regulatora imenuje predsjednika i članove Odbora za žalbe te njihove zamjenike s popisa kvalificiranih kandidata koje dostavljaju nacionalna regulatorna tijela, Komisija i direktor Ureda BEREC-a.

  4.  Ako Odbor za žalbe smatra da je to zbog naravi žalbe potrebno, može od Odbora regulatora zatražiti imenovanje dvaju dodatnih članova i njihovih zamjenika s popisa iz stavka 3.

  5.  Odbor za žalbe na prijedlog Odbora regulatora donosi poslovnik o radu. Tim se poslovnikom detaljno utvrđuju mehanizmi organizacije i funkcioniranja Odbora za žalbe i pravila primjenjiva na žalbe pred Odborom.

  Članak 2.i

  Članovi Odbora za žalbe

  1.  Mandat članova Odbora za žalbe i njihovih zamjenika traje četiri godine. Odbor regulatora može produžiti njihove mandate na dodatne četiri godine.

  2.  Članovi Odbora za žalbe neovisni su i ne obavljaju druge dužnosti u BEREC-u ili Uredu BEREC-a. Pri donošenju odluka ne smiju tražiti ni primati naputke od vlada ili nekog drugog tijela.

  3.  Članove Odbora za žalbe ne smije se tijekom njihova mandata razriješiti dužnosti niti ukloniti s popisa kvalificiranih kandidata, osim ako za takvo razrješenje, odnosno uklanjanje s popisa kvalificiranih kandidata, postoje utemeljeni razlozi i ako Odbor regulatora tako odluči.

  Članak 2.j

  Izuzeće i prigovor

  1.   Članovi Odbora za žalbe ne sudjeluju u žalbenom postupku ako u njemu imaju bilo kakav osobni interes, ako su prethodno sudjelovali u postupku kao zastupnici jedne od strana ili su sudjelovali u donošenju odluke koja je predmet žalbe.

  2.   Ako član Odbora za žalbe iz nekog od razloga iz stavka 1. ili iz bilo kojeg drugog razloga smatra da ne bi smio sudjelovati u žalbenom postupku, o tome mora obavijestiti Odbor za žalbe.

  3.   Strane u žalbenom postupku mogu uputiti prigovor na člana Odbora za žalbe na temelju razloga iz stavka 1. ili zbog sumnje u njegovu pristranost. Takav prigovor nije dopušten ako je strana u žalbenom postupku, unatoč tomu što je bila svjesna razloga za prigovor, poduzela radnju u postupku ili ako se on temelji na nacionalnosti člana.

  4.   Odbor za žalbe odlučuje o mjerama koje treba poduzeti u slučajevima iz stavaka 2. i 3. bez sudjelovanja predmetnog člana. Za potrebe donošenja navedene odluke, predmetnog člana u Odboru za žalbe zamjenjuje njegov zamjenik. Ako se zamjenik nađe u sličnoj situaciji, predsjednik imenuje zamjenika iz redova zamjenika.

  Članak 2.k

  Odluke protiv kojih se može podnijeti žalba

  1.   U skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (-a) protiv obvezujućih odluka BEREC-a može se podnijeti žalba Odboru za žalbe.

  Sve fizičke ili pravne osobe, uključujući nacionalna regulatorna tijela, mogu podnijeti žalbu protiv odluke iz prvog podstavka koja je upućena njima ili protiv odluke koja se izravno i pojedinačno odnosi na njih iako je u obliku odluke upućene drugoj osobi.

  2.   Žalba se zajedno s pisanim obrazloženjem podnosi BEREC-u u roku od dva mjeseca nakon što je dotična osoba bila obaviještena o odluci ili, ako nema takve obavijesti, u roku od dva mjeseca od dana kad je BEREC objavio svoju odluku. Odbor za žalbe odlučuje o žalbi u roku od četiri mjeseca od podnošenja žalbe.

  3.   Žalba podnesena u skladu sa stavkom 1. nema suspenzivni učinak. Međutim, Odbor za žalbe može suspendirati primjenu odluke protiv koje je podnesena žalba.

  POGLAVLJE II.a

  ZADAĆE I ORGANIZACIJA UREDA BEREC-a

  ODJELJAK 1.

  ZADAĆE UREDA BEREC-a

  Članak 2.l

  Konkretne zadaće Ureda BEREC-a su sljedeće:

  (a)   BEREC-u pruža usluge stručne i administrativne potpore;

  (b)   prikuplja informacije od nacionalnih regulatornih tijela te razmjenjuje i prosljeđuje informacije povezane sa zadaćama BEREC-a u skladu s člankom 2.;

  (c)   na temelju podataka iz točke (b) redovito izrađuje nacrte izvješća o pojedinim aspektima razvoja europskog telekomunikacijskog tržišta, kao što su izvješća o roamingu i usporednoj analizi, te ih dostavlja BEREC-u;

  (d)   širi primjere najboljih regulatornih praksi među nacionalnim regulatornim tijelima u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (c);

  (e)   pomaže u pripremi rada i pruža druge oblike administrativne potpore i potpore vezane uz sadržaj kako bi se osigurao neometan rad Odbora regulatora i radnih skupina;

  (f)   sudjeluje u aktivnostima radnih skupina;

  (g)   pomaže u pripremi i pruža druge oblike potpore kako bi se osigurao neometan rad Upravnog odbora;

  (h)   pomaže BEREC-u u provođenju javnih savjetovanja.

  ODJELJAK 2.

  ORGANIZACIJA UREDA BEREC-a

  Članak 3.

  Administrativna i upravljačka struktura Ureda BEREC-a

  Administrativna i upravljačka struktura Ureda BEREC-a sastoji se od:

  (a)   Upravnog odbora koji obavlja funkcije navedene u članku 5.,

  (b)   ▌direktora, koji ima odgovornosti utvrđene člankom 9.

  ▌.

  ODJELJAK 3.

  UPRAVNI ODBOR

  Članak 4.

  Sastav Upravnog odbora

  1.   Upravni odbor sastoji se od po jednog člana iz svake države članice i jednog predstavnika Komisije, od kojih svi imaju pravo glasa. ▌

  Osoba koja predstavlja državu članicu mora biti na čelu ili na drugoj visokoj poziciji u nacionalnom regulatornom tijelu u toj državi članici, a njezina je glavna odgovornost nadziranje svakodnevnog funkcioniranja tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

  U državama članicama u kojima je prema odredbama Direktive [...] („Zakonik elektroničkih komunikacija”) odgovorno više nacionalnih regulatornih tijela, navedena tijela dogovaraju se o zajedničkom predstavniku pa je potrebno osigurati nužnu koordinaciju među njima.

  2.   ▌ Svako nacionalno regulatorno tijelo iz redova voditelja i članova svojeg kolegijalnog tijela i svojih zaposlenika imenuje zamjenika koji predstavlja člana u njegovoj odsutnosti.

  3.a   Popis članova Upravnog odbora i njihove izjave o interesima objavljuju se.

  Članak 5.

  Funkcije Upravnog odbora

  1.   Upravni odbor:

  (a)   ▌svake godine dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa, uzimajući u obzir mišljenje Komisije i u skladu s člankom 15., donosi jedinstveni programski dokument Ureda BEREC-a;

  (b)  donosi, dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa, godišnji proračun Ureda BEREC-a i izvršava ostale zadatke u pogledu proračuna Ureda BEREC-a u skladu s poglavljem III.;

  (c)   donosi konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima Ureda BEREC-a i obavlja njegovu procjenu u skladu s člankom 18.a;

  (d)   donosi financijska pravila koja se primjenjuju na Ured BEREC-a u skladu s člankom 20.;

  (e)   donosi strategiju za borbu protiv prijevara proporcionalno rizicima od prijevara i uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provoditi;

  (f)   osigurava odgovarajuće postupanje na temelju rezultata i preporuka koji proizlaze iz izvješća unutarnje i vanjske revizije i ocjenjivanja te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF);

  (g)   donosi pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njima iz članka 31. ▌;

  (h)   donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove iz članka 27.a stavka 2. na temelju analize potreba;

  (i)   donosi svoj poslovnik;

  (j)   u skladu sa stavkom 2. izvršava nad osobljem Ureda BEREC-a ovlasti koje se Pravilnikom o osoblju dodjeljuju tijelu za imenovanje i ovlasti koje se Uvjetima zaposlenja ostalih službenika dodjeljuju tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovora o radu[24] (ovlasti tijela nadležnog za imenovanja);

  (k)   donosi provedbena pravila za primjenu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju;

  (l) odobrava sklapanje radnih dogovora s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili međunarodnim organizacijama u skladu s člankom 26.;

  (m)   imenuje ▌ direktora i, po potrebi, produžuje njegov mandat ili ga razrješava dužnosti u skladu s člankom 9.a;

  (n)   imenuje računovodstvenog službenika, na temelju Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika, koji je potpuno neovisan u obavljanju svojih dužnosti. Ured BEREC-a može imenovati istog računovodstvenog službenika kao i neko drugo tijelo Unije. Ured BEREC-a može se dogovoriti s Komisijom da računovodstveni službenik Komisije ujedno bude i računovodstveni službenik Ureda BEREC-a.

  ▌(p)   donosi sve odluke o osnivanju unutarnjih struktura Ureda BEREC-a te, gdje je to potrebno, njihovoj izmjeni, uzimajući u obzir potrebe Ureda BEREC-a u pogledu aktivnosti te razumno financijsko upravljanje.

  2.   Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju ▌ direktoru i kojom se utvrđuju uvjeti u skladu s kojima se to delegiranje ovlasti može suspendirati. ▌ Direktor je ovlašten dalje delegirati te ovlasti.

  Upravni odbor može zbog iznimnih okolnosti svojom odlukom privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje ▌ direktoru i ovlasti koje je on delegirao dalje te ih izvršavati sam ili ih delegirati jednom od svojih članova ili članu osoblja koji nije ▌ direktor.

  Članak 6.

  Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora

  1.   Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika među svojim članovima s pravom glasa koji predstavljaju države članice. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom članova Upravnog odbora s pravom glasa.

  2.   Zamjenik predsjednika automatski zamjenjuje predsjednika ako je on spriječen izvršavati svoje dužnosti.

  3.   Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje dvije godine ▌.

  3.a   Ne dovodeći u pitanje ulogu Upravnog odbora u vezi sa zadaćama predsjednika, predsjednik i zamjenik predsjednika ne traže i ne prihvaćaju bilo kakve upute vlada ili nacionalnih regulatornih tijela, Komisije ili bilo kakvih drugih javnih ili privatnih subjekata.

  3.b   Predsjednik na poziv izvješćuje Europski parlament o radu Ureda BEREC-a.

  Članak 7.

  Sastanci Upravnog odbora

  1.   Predsjednik saziva sastanke Upravnog odbora.

  2.   Direktor ▌ Ureda BEREC-a sudjeluje u raspravama, ali nema pravo glasa.

  3.   Upravni odbor održava najmanje dva redovna sastanka godišnje. Osim toga, sastaje se na inicijativu svog predsjednika, na zahtjev Komisije ili na zahtjev najmanje jedne trećine svojih članova.

  4.   Upravni odbor na sastanke može kao promatrača pozvati bilo koju osobu čije bi mišljenje moglo biti od koristi.

  5.   Članovima Upravnog odbora i njihovim zamjenicima, mogu, u skladu s njegovim Poslovnikom, pomagati savjetnici ili stručnjaci.

  6.   Ured BEREC-a Upravnom odboru osigurava tajništvo.

  Članak 8.

  Pravila glasovanja Upravnog odbora

  1.   Upravni odbor odluke donosi većinom glasova svojih članova s pravom glasa, osim ako u ovoj Uredbi nije predviđeno drugačije.

  2.   Svaki član s pravom glasa ima jedan glas. U odsutnosti člana s pravom glasa, zamjenik ima pravo iskoristiti njegovo pravo glasa.

  3.   Predsjednik sudjeluje u glasovanju.

  4.   ▌ Direktor ne sudjeluje u glasovanju.

  5.   Poslovnikom Upravnog odbora utvrđuju se detaljnija pravila glasovanja, posebice u pogledu slučajeva kad jedan član može zastupati drugog člana.

  ODJELJAK 4.

  DIREKTOR

  Članak 9.

  Odgovornosti ▌ direktora

  1.   ▌ Direktor je zadužen za upravljanje Uredom BEREC-a. ▌ Direktor odgovara Upravnom odboru.

  2.   Ne dovodeći u pitanje ovlasti ▌ Upravnog odbora, ▌ direktor je neovisan u obavljanju svojih dužnosti te ne smije tražiti ni primati upute ni od koje institucije Unije, vlade, nacionalnog regulatornog tijela, ni bilo kakvih drugih javnih ili privatnih subjekata.

  3.   ▌ Direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može pozvati ▌ direktora da ga izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

  ▌5.   Nakon što dobije upute Upravnog odbora, ▌ direktor je odgovoran za izvršavanje zadaća Ureda BEREC-a. ▌ Direktor je posebno odgovoran za sljedeće:

  (a)   redovno upravljanje Uredom BEREC-a;

  (b)   provedbu odluka koje je donio Upravni odbor;

  (c) pripremu jedinstvenog programskog dokumenta i njegovo podnošenje Upravnom odboru;

  (d)   provedbu jedinstvenog programskog dokumenta i izvješćivanje Upravnog odbora o njegovoj provedbi;

  (e)   pripremanje konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima Ureda BEREC-a i njegovo dostavljanje Upravnom odboru na ocjenu i donošenje;

  (f)   pripremu plana djelovanja na temelju zaključaka unutarnjih ili vanjskih revizijskih izvješća i ocjenjivanja te istraga koje provodi OLAF te za izvješćivanje o napretku Komisiji jedanput godišnje i redovito Upravnom odboru;

  (g)   zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera za suzbijanje prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti učinkovitim provjerama i, ako su utvrđene nepravilnosti, povratom pogrešno isplaćenih iznosa te, ako je potrebno, određivanjem učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih administrativnih mjera, uključujući financijske sankcije;

  (h)   pripremu strategije Ureda BEREC-a za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje Upravnom odboru na odobrenje;

  (i) pripremu nacrta financijskih pravila koja se primjenjuju na Ured BEREC-a;

  (j) pripremu nacrta izvješća Ureda BEREC-a o procjeni prihoda i rashoda i provedbu njegova proračuna.

  5.a   Direktor pomaže predsjedniku Odbora regulatora i predsjedniku Upravnog odbora u pripremi sastanaka navedenih odbora. Direktor sudjeluje u radu Odbora regulatora i Upravnog odbora, ali nema pravo glasa.

  5.b   Direktor pod nadzorom Upravnog odbora poduzima sve potrebne mjere, posebno u pogledu usvajanja unutarnjih administrativnih naputaka i objavljivanja priopćenja, kako bi se osiguralo da Ured BEREC-a djeluje u skladu s ovom Uredbom.

  6.   ▌ Direktor je odgovoran i za odlučivanje o tome je li, radi učinkovitog i djelotvornog obavljanja zadaća Ureda BEREC-a, potrebno postaviti jednog zaposlenika ili više njih u jednoj državi članici ili više njih. Za odluku o osnivanju lokalnog ureda potrebna je prethodna suglasnost ▌ Upravnog odbora i predmetnih država članica. U odluci se navodi opseg aktivnosti koje obavlja lokalni ured tako da se izbjegavaju nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih funkcija BEREC-a. Prije no što se donese takva odluka, u višegodišnjem programu rada iz članka 15. stavka 4. navodi se kakav će utjecaj takva odluka imati u pogledu raspodjele osoblja i proračuna.

  Članak 9.a

  Imenovanje direktora

  1.   Direktora odabranog s popisa kandidata koje je predložio predsjednik imenuje Upravni odbor nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira na temelju zasluga, upravljačkih vještina te vještina i iskustva koji su relevantni za elektroničke komunikacijske mreže i usluge.

  2.   Za potrebe sklapanja ugovora s direktorom, Ured BEREC-a zastupa predsjednik Upravnog odbora.

  3.   Europski parlament prije imenovanja daje neobvezujuće mišljenje o prikladnosti kandidata kojeg odabere Upravni odbor. Nadležni odbor Europskog parlamenta u tu svrhu poziva kandidata kojega odabere Upravni odbor da dâ izjavu pred nadležnim odborom i odgovori na pitanja njegovih članova.

  4.   Mandat direktora traje četiri godine. Prije isteka tog razdoblja predsjednik provodi evaluaciju u kojoj uzima u obzir ocjenu rada direktora te zadaća i izazova BEREC-a. Ta se ocjena dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

  5.   Uzimajući u obzir evaluaciju iz stavka 4., Upravni odbor može jedanput produljiti mandat direktora i to za najviše šest godina.

  6.   U slučaju da namjerava produljiti mandat direktora, Upravni odbor o tome obavještava Europski parlament. U roku od mjesec dana prije svakog planiranog produljenja Europski parlament može dati neobvezujuće mišljenje u vezi s tim produljenjem. Direktora se u tu svrhu može pozvati da pred nadležnim odborom Europskog parlamenta dâ izjavu i odgovori na pitanja njegovih članova.

  7.   Direktor kojem je produljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

  8.   Ako mu se ne produlji mandat, direktor obavlja svoju dužnost sve dok se ne imenuje njegov nasljednik.

  9.   Direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke Upravnog odbora donesene na prijedlog jedne trećine njegovih članova.

  10.   Upravni odbor odluku o imenovanju, produljenju mandata ili razrješenju dužnosti direktora donosi dvotrećinskom većinom glasova članova s pravom glasa.

  POGLAVLJE III.

  DONOŠENJE I STRUKTURA PRORAČUNA UREDA BEREC-a

  odjeljak 1.

  JEDINSTVENI PROGRAMSKI DOKUMENT

  Članak 15.

  Godišnje i višegodišnje programiranje

  1.   Svake godine ▌ direktor sastavlja programski dokument koji sadržava godišnje i višegodišnje programiranje („jedinstveni programski dokument”) u skladu s člankom 32. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 te uzimajući u obzir smjernice Komisije[25].

  Upravni odbor donosi nacrt jedinstvenog programskog dokumenta do 31. siječnja i dostavlja ga Komisiji kako bi ona dala svoje mišljenje. Nacrt jedinstvenog programskog dokumenta dostavlja se i Europskom parlamentu i Vijeću.

  Upravni odbor potom donosi jedinstveni programski dokument uzimajući u obzir mišljenje Komisije. Upravni odbor dostavlja navedeni dokument i sve njegove naknadne ažurirane verzije Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

  Jedinstveni programski dokument postaje konačan nakon završnog donošenja općeg proračuna te se, ako je potrebno, može u skladu s njim prilagoditi.

  2.   Godišnji program rada obuhvaća detaljne ciljeve i očekivane rezultate, uključujući pokazatelje uspješnosti. Sadržava i opis aktivnosti koje će se financirati i podatke o ljudskim i financijskim resursima dodijeljenima za svaku aktivnost, u skladu s načelima planiranja proračuna i upravljanja proračunom po aktivnostima. Godišnji program rada usklađen je s godišnjim programom rada BEREC-a iz članka 2.f stavka 4. i s višegodišnjim programom rada iz stavka 4. U njemu su jasno navedene zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u usporedbi s prethodnom financijskom godinom.

  3.   Upravni odbor mijenja ▌ godišnji program rada nakon usvajanja godišnjeg programa rada BEREC-a i svaki put kada BEREC dobije novu zadaću.

  Svaka velika izmjena godišnjeg programa rada donosi se jednakim postupkom kao i početni godišnji program rada. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom ▌ direktoru.

  4.   U višegodišnjem programu rada navodi se opće strateško programiranje, uključujući ciljeve, očekivane rezultate i pokazatelje uspješnosti. On sadržava i programiranje resursa, uključujući višegodišnji proračun i osoblje.

  Programiranje resursa ažurira se svake godine. Strateški program ažurira se prema potrebi, posebno na temelju rezultata ocjenjivanja iz članka 38.

  5.   Godišnje i/ili višegodišnje programiranje uključuje strategiju Ureda BEREC-a za odnose s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili s međunarodnim organizacijama iz članka 26., aktivnosti povezane s tom strategijom i specifikaciju povezanih resursa.

  Članak 16.

  Donošenje proračuna

  1.   ▌ Direktor svake godine sastavlja privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda Ureda BEREC-a za sljedeću financijsku godinu, u koji je uključen i plan radnih mjesta, te ga šalje Upravnom odboru.

  3.   Direktor Komisiji šalje nacrt procjene prihoda i rashoda Ureda BEREC-a do 31. siječnja svake godine. Podaci su u nacrtu procjene prihoda i rashoda Ureda BEREC-a i u nacrtu jedinstvenog programskog dokumenta iz članka 15. stavka 1. usklađeni.

  4.   Komisija šalje nacrt procjene proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Unije.

  5.   Komisija na temelju nacrta procjene u nacrt općeg proračuna Unije uvrštava procjene koje smatra potrebnima za plan radnih mjesta i za iznos doprinosa koji će se naplatiti iz općeg proračuna te ga podnosi proračunskom tijelu u skladu s člancima 313. i 314. Ugovora.

  6.   Proračunsko tijelo odobrava sredstva za doprinos Uredu BEREC-a.

  7.   Proračunsko tijelo donosi plan radnih mjesta Ureda BEREC-a.

  8.   Proračun Ureda BEREC-a donosi Upravni odbor. Proračun postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Unije. Proračun se prema potrebi prilagođava na odgovarajući način.

  9.   Na svaki projekt izgradnje objekata koji bi mogao imati znatan utjecaj na proračun Ureda BEREC-a primjenjuju se odredbe Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013.

  ODJELJAK 2.

  IZVRŠENJE I KONTROLA PRORAČUNA I PODNOŠENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

  Članak 17.

  Struktura proračuna

  1.   Procjene svih prihoda i rashoda Ureda BEREC-a pripremaju se svake financijske godine koja odgovara kalendarskoj godini i prikazuju se u proračunu Ureda BEREC-a.

  2.   Proračun Ureda BEREC-a uravnotežen je u smislu prihoda i rashoda.

  3.   Ne dovodeći u pitanje ostale izvore, u prihode Ureda BEREC-a ubrajaju se:

  (a)   doprinos Unije;

  (b)   svi dobrovoljni financijski doprinosi država članica ili nacionalnih regulatornih tijela;

  (c)   naknade za publikacije i bilo koje druge usluge koje pruža Ured BEREC-a;

  (d)   svi doprinosi trećih zemalja ili regulatornih tijela nadležnih za elektroničke komunikacije trećih zemalja koji sudjeluju u radu Ureda BEREC-a kako je predviđeno člankom 26.

  4.   Rashodi Ureda BEREC-a uključuju naknade osoblju, administrativne i infrastrukturne troškove i troškove poslovanja.

  Članak 18.

  Izvršenje proračuna

  1.   ▌Direktor izvršava proračun Ureda BEREC-a.

  2.   ▌Direktor svake godine šalje proračunskom tijelu sve informacije koje su važne za rezultate postupaka ocjenjivanja.

  Članak 18.a

  Konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima

  1.   Direktor svake godine sastavlja konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima Ureda BEREC-a u skladu s člankom 47. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 te uzimajući u obzir smjernice Komisije[26]. Upravni odbor donosi konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima i obavlja njegovu procjenu te najkasnije do 1. srpnja svake godine dostavlja izvješće i procjenu Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu. Direktor predstavlja konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima Ureda BEREC-a Parlamentu i Vijeću na javnoj sjednici. Konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima objavljuje se.

  2.   Konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima posebice sadržava informacije o provedbi godišnjeg programa rada Ureda BEREC-a, njegovom proračunu i ljudskim resursima, sustavima upravljanja i unutarnje kontrole, opažanjima Europskog revizorskog suda, financijskim izvještajima i izvještaju o proračunskom i financijskom upravljanju i izjavu dužnosnika za ovjeravanje u kojoj navodi razumno jamstvo.

  Članak 19.

  Podnošenje financijskih izvještaja i razrješnica

  1.   Do 1. ožujka sljedeće financijske godine, računovodstveni službenik Ureda BEREC-a dostavlja privremeni financijski izvještaj računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu.

  2.   Do 31. ožujka sljedeće financijske godine Ured BEREC-a dostavlja izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu.

  3.   Po primitku opažanja Revizorskog suda o privremenim financijskim izvještajima Ureda BEREC-a, računovodstveni službenik Ureda BEREC-a sastavlja završne financijske izvještaje Ureda BEREC-a na vlastitu odgovornost. ▌Direktor dostavlja završne financijske izvještaje Upravnom odboru na donošenje mišljenja.

  4.   Upravni odbor daje mišljenje o završnim financijskim izvještajima Ureda BEREC-a.

  5.   ▌Direktor do 1. srpnja nakon svake proračunske godine dostavlja završne financijske izvještaje, zajedno s mišljenjem Upravnog odbora, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

  6.   Ured BEREC-a objavljuje završne financijske izvještaje u Službenom listu Europske unije do 15. studenoga sljedeće godine.

  7.   ▌Direktor do 30. rujna dostavlja Revizorskom sudu odgovor na njegove primjedbe. ▌Direktor taj odgovor šalje i Upravnom odboru.

  8.   ▌Direktor Europskom parlamentu na njegov zahtjev podnosi sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za predmetnu financijsku godinu u skladu s člankom 165. stavkom 3. Financijske uredbe [27].

  9.   Na temelju preporuke Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine N + 2 daje razrješnicu ▌ direktoru s obzirom na izvršenje proračuna za godinu N.

  Članak 20.

  Financijska pravila

  Financijska pravila koja se primjenjuju na Ured BEREC-a donosi Upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne odstupaju od Uredbe (EU) br. 1271/2013, osim ako je to odstupanje posebno potrebno za rad Ureda BEREC-a i ako je Komisija prethodno dala suglasnost.

  POGLAVLJE IV.

  OSOBLJE

  Članak 21.

  Opće odredbe

  Na osoblje Ureda BEREC-a primjenjuju se Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika te pravila koja su zajednički donijele institucije Unije za provedbu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

  Članak 22.

  Direktor

  1.   ▌Direktor je zaposlen kao privremeni djelatnik Ureda BEREC-a u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

  Članak 23.

  Upućeni nacionalni stručnjaci i ostalo osoblje

  1.   Ured BEREC-a može angažirati upućene nacionalne stručnjake i ostalo osoblje koje nije zaposleno u Uredu BEREC-a. Na to se osoblje ne primjenjuju Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika.

  2.   Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Ured BEREC-a.

  POGLAVLJE V.

  OPĆE ODREDBE

  Članak 25.

  Povlastice i imuniteti

  Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije primjenjuje se na Ured BEREC-a i njegovo osoblje.

  Članak 26.

  Suradnja s tijelima Unije, trećim zemljama i međunarodnim organizacijama

  1.   BEREC i Ured BEREC-a mogu surađivati s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili s međunarodnim organizacijama u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom i izvršavanje zadaća te bez dovođenja u pitanje nadležnosti država članica i institucija Unije.

  2.   BEREC i Ured BEREC-a otvoreni su za sudjelovanje regulatornih tijela nadležnih za elektroničke komunikacije trećih zemalja koje su sklopile sporazume s Unijom u tu svrhu.

  U skladu s odgovarajućim odredbama navedenih sporazuma postižu se dogovori u kojima se posebno navodi priroda, opseg i način na koji će navedena regulatorna tijela trećih zemalja sudjelovati u radu BEREC-a i Ureda BEREC-a, uključujući predstavništvo trećih zemalja u Odboru regulatora i radnim skupinama i Upravnom odboru te odredbe o sudjelovanju u inicijativama Ureda BEREC-a, financijskim doprinosima i osoblju. U pogledu osoblja ti dogovori moraju uvijek biti u skladu s Pravilnikom o osoblju.

  3.   Upravni odbor kao dio jedinstvenog programskog dokumenta donosi strategiju za odnose s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili s međunarodnim organizacijama u području pitanja nadležnosti Ureda BEREC-a. ▌

  Članak 27.

  Pristup dokumentima

  1.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća[28] primjenjuje se na dokumente BEREC-a i Ureda BEREC-a.

  1.a   Odbor regulatora i Upravni odbor do... [šest mjeseci nakon datuma primjene ove Uredbe] donose detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

  2.   Obrada osobnih podataka koju obavljaju BEREC i Ured BEREC-a podliježe primjeni Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća[29].

  2.a   Odbor regulatora i Upravni odbor do... [šest mjeseci nakon datuma primjene ove Uredbe] donose mjere pomoću kojih BEREC i Ured BEREC-a primjenjuje Uredbu (EZ) br. 45/2001, uključujući one o imenovanju službenika za zaštitu podataka Ureda BEREC-a. Te se mjere utvrđuju nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

  Članak 27.a

  Transparentnost i komunikacija

  1.   BEREC i Ured BEREC-a obavljaju svoje aktivnosti uz visoku razinu transparentnosti. BEREC i Ured BEREC-a osiguravaju da se javnosti i svim zainteresiranim stranama pružaju primjerene, objektivne, pouzdane i lako dostupne informacije, posebno u vezi s njihovim zadaćama i rezultatima njihova rada.

  2.   BEREC uz potporu Ureda BEREC-a može na vlastitu inicijativu sudjelovati u komunikacijskim aktivnostima u području svoje nadležnosti. Dodjela resursa za komunikacijske aktivnosti u okviru proračuna Ureda BEREC-a ne smije ugroziti učinkovito izvršavanje zadaća BEREC-a iz članka 2. Komunikacijske aktivnosti Ureda BEREC-a izvršavaju se u skladu s relevantnim komunikacijskim i promidžbenim planovima koje je donio Upravni odbor.

  Članak 28.

  Povjerljivost

  1.   Ne dovodeći u pitanje članak 27. stavak 1. BEREC i Ured BEREC-a ne otkrivaju trećim stranama podatke koje obrađuju ili primaju, a za koje je podnesen utemeljen zahtjev za povjerljivo postupanje u cijelosti ili djelomično.

  2.   Članovi Upravnog odbora, Odbora regulatora i radnih skupina, te promatrači ili drugi sudionici sastanaka tih tijela, direktor,▌ upućeni nacionalni stručnjaci i ostalo osoblje koje nije zaposleno u Uredu BEREC-a postupaju u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti iz članka 339. Ugovora i po isteku radnog odnosa.

  3.   Odbor regulatora i Upravni odbor utvrđuju praktične dogovore za provedbu pravila o povjerljivosti iz stavaka 1. i 2.

  Članak 29.

  Sigurnosni propisi za zaštitu klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka

  BEREC i Ured BEREC-a donose vlastite sigurnosne propise ekvivalentne sigurnosnim propisima Komisije za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije (EUCI) i osjetljivih neklasificiranih podataka, među ostalim odredbe o razmjeni, obradi i pohrani takvih podataka, kako je utvrđeno u odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443[30] i 2015/444[31]. Alternativno, Ured BEREC-a može donijeti odluku o primjeni propisa Komisije mutatis mutandis.

  Članak 30.

  Razmjena informacija

  1.   Na opravdani zahtjev BEREC-a ili Ureda BEREC-a Komisija i nacionalna regulatorna tijela pravodobno i točno dostavljaju BEREC-u ili Uredu BEREC-a sve potrebne informacije za izvršavanje njihovih zadaća, uz uvjet da imaju pravni pristup relevantnim informacijama te da je zahtjev za dostavu informacija nužan zbog prirode predmetne zadaće.

  BEREC i Ured BEREC-a mogu zahtijevati i da im nacionalna regulatorna tijela dostavljaju informacije u određenim rokovima i u utvrđenom obliku. Navedeni zahtjevi podnose se, ako je to moguće, na uobičajenim obrascima za izvješćivanje.

  2.   BEREC i Ured BEREC-a Komisiji ili nacionalnom regulatornom tijelu, na njihov opravdani zahtjev, pravodobno i točno dostavljaju sve informacije koje su im potrebne za izvršavanje njihovih zadaća, na temelju načela iskrene suradnje.

  3.   Prije podnošenja zahtjeva za dostavu informacija u skladu s ovim člankom te radi izbjegavanja udvostručavanja obveza u smislu izvješćivanja BEREC i Ured BEREC-a uzimaju u obzir sve relevantne javno dostupne informacije.

  4.   Ako informacije nisu dostupne, ako ih nacionalna regulatorna tijela nisu pravodobno učinila dostupnima ili u slučajevima kad bi njegov izravan zahtjev bio učinkovitiji i jednostavniji, BEREC može uputiti opravdan i utemeljen zahtjev ostalim tijelima ili izravno relevantnim poduzećima koja pružaju elektroničke komunikacijske mreže, usluge i pripadajuću infrastrukturu.

  BEREC obavještava relevantna nacionalna regulatorna tijela o zahtjevima u skladu s ovim stavkom.

  Nacionalna regulatorna tijela pomažu BEREC-u, na njegov zahtjev, u prikupljanju informacija.

  4.a   Ured BEREC-a uspostavlja informacijski i komunikacijski sustav i upravlja njime, te taj sustav ima barem sljedeće funkcije jedinstvene kontaktne točke:

  (a)   jedinstvenu pristupnu točku preko koje poduzeće na temelju općeg ovlaštenja, ako to zahtijeva država članica, podnosi svoje obavijesti koje BEREC prosljeđuje nacionalnim regulatornim tijelima;

  (b)   zajedničku platformu za razmjenu informacija zahvaljujući kojoj će BEREC, Komisija i nacionalna regulatorna tijela imati pristup informacijama potrebnima za dosljednu provedbu okvira Unije za elektroničke komunikacije;

  (c)   sustav ranog upozoravanja zahvaljujući kojem će se u ranim fazama moći uočiti potreba za usklađivanjem odluka koje će donijeti nacionalna regulatorna tijela.

  Upravni odbor donosi tehničke i funkcionalne specifikacije i plan za uspostavu tog sustava. Sustav se razvija ne dovodeći u pitanje prava intelektualnog vlasništva i potrebnu razinu povjerljivosti.

  Taj informacijski i komunikacijski sustav mora biti operativan do... [12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

  Članak 31.

  Izjava o interesu

  1.   Članovi Upravnog odbora i Odbora regulatora, članovi Odbora za žalbe, direktor, upućeni nacionalni stručnjaci i ostalo osoblje koje nije zaposleno u Uredu BEREC-a daju pojedinačne godišnje izjave o obvezi i nepostojanju ili postojanju izravnog ili neizravnog interesa za koji se može smatrati da utječe na njihovu neovisnost.

  Izjave su točne i potpune, daju se u pisanom obliku i ažuriraju se prema potrebi. Objavljuju se izjave o interesu članova Odbora regulatora, članova Upravnog odbora te direktora.

  2.   Članovi Upravnog odbora, Odbora regulatora i radnih skupina, te promatrači ili drugi sudionici sastanaka tih tijela, članovi Odbora za žalbe, direktor, upućeni nacionalni stručnjaci i ostalo osoblje koje nije zaposleno u Uredu BEREC-a daju najkasnije na početku svakog sastanka točne i cjelovite pojedinačne izjave o interesu koji se može smatrati utjecajem na njihovu neovisnost u odnosu na točke dnevnog reda te ne sudjeluju u raspravama i glasovanju o tim točkama.

  3.   Odbor regulatora i Upravni odbor utvrđuje pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njima, a posebno o praktičnim rješenjima za odredbe iz stavaka 1. i 2.

  Članak 32.

  Borba protiv prijevare

  1.   Radi lakše borbe protiv prijevare, korupcije i ostalih nezakonitih aktivnosti navedenih u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća[32], Ured BEREC-a do... [šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe] pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Ureda BEREC-a na temelju predloška iz Priloga navedenom Sporazumu.

  2.   Europski revizorski sud ovlašten je za provođenje revizija, na temelju dokumenata i na terenu, svih korisnika bespovratnih sredstava, izvođača i podizvođača koji su od Ureda BEREC-a primili sredstva Unije.

  3.   OLAF može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu kako bi se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili druge nezakonite aktivnosti kojom se ugrožavaju financijski interesi Unije u vezi s bespovratnim sredstvima ili ugovorom koji je financirao Ured BEREC-a u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96[33].

  4.   Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumi o suradnji s nadležnim tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama, ugovori, sporazumi o bespovratnim sredstvima i odluke Ureda BEREC-a o bespovratnim sredstvima sadržavaju odredbe kojima se Europskom revizorskom sudu i OLAF-u daje izričita ovlast za provođenje navedenih revizija i istraga u skladu s njihovim odgovarajućim nadležnostima.

  Članak 33.

  Odgovornost

  1.   Na ugovornu odgovornost Ureda BEREC-a primjenjuje se pravo koje se odnosi na dotični ugovor.

  2.   Sud Europske unije nadležan je za donošenje presuda na temelju bilo koje odredbe o arbitraži koja je sadržana u ugovoru koji je sklopio Ured BEREC-a.

  3.   U slučaju neugovorne odgovornosti, Ured BEREC-a, u skladu s općim načelima zajedničkima pravima država članica, naknađuje svu štetu koju u obavljanju svojih dužnosti prouzroče njegove službe ili osoblje.

  4.   Sud Europske unije nadležan je u sporovima za naknadu šteta iz stavka 3.

  5.   Osobna odgovornost osoblja prema Uredu BEREC-a uređena je odredbama utvrđenima Pravilnikom o osoblju ili Uvjetima zaposlenja koje se na njih primjenjuju.

  Članak 34.

  Administrativne istrage

  Aktivnosti BEREC-a i Ureda BEREC-a podliježu nadzoru Europskog ombudsmana u skladu s člankom 228. Ugovora.

  Članak 35.

  Pravila o jeziku

  1.   Na Ured BEREC-a primjenjuju se odredbe utvrđene u Uredbi br. 1/58[34].

  2.   Prevoditeljske usluge potrebne za funkcioniranje Ureda BEREC-a pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

  POGLAVLJE VI.

  ▌ ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 37.

  Sporazum o sjedištu i uvjeti rada za Ured BEREC-a

  1. Potrebni dogovori o smještaju Ureda BEREC-a u državi članici domaćinu i objektima koje ta država članica daje na raspolaganje te posebnim pravilima koja se u državi članici domaćinu primjenjuju na ▌ direktora, članove Upravnog odbora, osoblje Ureda BEREC-a i članove njihovih obitelji, utvrđuju se sporazumom o sjedištu između Ureda BEREC-a i države članice domaćina ▌.

  2. Država članica domaćin Ureda BEREC-a osigurava potrebne uvjete za nesmetan i učinkovit rad Ureda BEREC-a, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost.

  Članak 38.

  Evaluacija

  1.   Komisija do... [pet godina nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] te svakih pet godina nakon toga obavlja evaluaciju iskustva stečenog radom BEREC-a i Ureda BEREC-a. U skladu sa smjernicama Komisije, uspješnost djelovanja Ureda BEREC-a ocjenjuje se u odnosu na njegove ciljeve, ovlasti, zadaće i lokaciju (lokacije). Evaluacija je posebno usmjerena na učinkovitost institucijske i organizacijske strukture BEREC-a i Ureda BEREC-a i njihovu sposobnost izvršavanja svih zadaća, a posebno osiguravanja dosljedne provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije, na moguću potrebu za izmjenom strukture ili ovlasti BEREC-a i Ureda BEREC-a i na financijske učinke takve izmjene.

  2.   Ako smatra da daljnje djelovanje BEREC-a i Ureda BEREC-a više nije opravdano s obzirom na ciljeve, ovlasti i zadaće koji su im dodijeljeni, Komisija može predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage.

  3.   Komisija izvješćuje Europski parlament, Vijeće i Upravni odbor o zaključcima evaluacije. Zaključci evaluacije moraju biti objavljeni.

  Članak 39.

  Prijelazne odredbe

  1.   Ured BEREC-a sljednik je Ureda osnovanog Uredbom (EZ) br. 1211/2009 ▌ u smislu vlasništva, sporazuma, pravnih obveza, ugovora o radu, financijskih obveza i odgovornosti.

  Točnije, ova Uredba ne utječe na prava i obveze osoblja Ureda osnovanog u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1211/2009. Njihovi ugovori mogu se obnoviti u skladu s ovom Uredbom u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika te u skladu s proračunskim ograničenjima Ureda BEREC-a.

  ▌3.   Ugovor o radu upravitelja Ureda imenovanog na temelju Uredbe (EZ) br. 1211/2009 raskida se po završetku njegova mandata▌. Upravni odbor može ga imenovati direktorom na najviše četiri godine. Odredbe članka 9.a stavaka 4., 5. i 6. primjenjuju se mutatis mutandis.

  4.   Upravni odbor iz članka 4. do imenovanja novih predstavnika sastoji se od članova Upravnog odbora iz članka 7. Uredbe (EZ) br. 1211/2009.

  4.a   Predsjednik i potpredsjednici Odbora regulatora iz članka 2.d koji su imenovani u skladu s Uredbom (EZ) br. 1211/2009 i dalje vrše svoju dužnost sve do završetka svojeg jednogodišnjeg mandata. Naknadne odluke Odbora regulatora o imenovanjima predsjednika i potpredsjednika donesene prije... [datum stupanja na snagu ove Uredbe] poštuju se.

  5. Postupak davanja razrješnice u pogledu proračuna odobrenog na temelju članka 11. Uredbe (EZ) br. 1211/2009 provodi se u skladu s pravilima utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1211/2009.

  Članak 40.

  Stavljanje izvan snage

  Uredba (EZ) br. 1211/2009 stavlja se izvan snage.

  Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 1211/2009 ▌ smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

  Članak 41.

  Stupanje na snagu

  Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

  Primjenjuje se od [...].

  Članci od 2.h do 2.k primjenjuju se od... [šest mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

  Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

  Sastavljeno u Bruxellesu,

  Za Europski parlament        Za Vijeće

  Predsjednik            Predsjednik

  OBRAZLOŽENJE

  Trenutačno stanje

  Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i njegov Ured osnovani su Uredbom (EZ) br. 1211/2009 kao dio tzv. paketa mjera za telekomunikacije.

  BEREC nije agencija Europske unije, već ga čini Odbor regulatora u čijem su sastavu predstavnici nacionalnih regulatornih tijela koja su osnovana u svakoj državi članici. Kao rezultat toga, BEREC je itekako prisutan na 28 nacionalnih telekomunikacijskih tržišta, kojima stavlja na raspolaganje relevantno stručno znanje. BEREC teži dosljednoj provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije, primjerice širenjem primjera najbolje prakse i izradom smjernica i mišljenja, pružanjem savjeta nacionalnim regulatornim tijelima i institucijama EU-a te izvršavanjem zadaća koje su mu dodijeljene regulatornim okvirom.

  Ured BEREC-a decentralizirana je agencija EU-a sa sjedištem u Rigi, a glavna mu je zadaća osiguravati stručnu i administrativnu potporu BEREC-u.

  Prijedlog Komisije

  Glavna je ideja prijedloga Komisije da se BEREC i Ured BEREC-a spoje u jedinstvenu agenciju EU-a. Odbor regulatora tako bi postao upravni odbor agencije, dok bi upravitelj Ureda BEREC-a postao izvršni direktor.

  Komisija tvrdi da bi se njezinim prijedlogom BEREC-u zajamčila prikladna i djelotvorna upravljačka struktura, mandat i sredstva koja su mu potrebna kako bi osigurao dosljednu provedbu regulatornog okvira. Osim toga, prijedlogom se ustroj BEREC-a, upravljanje njime, njegov rad, program i odgovornosti nastoji uskladiti sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012., poznatom pod nazivom „Zajednički pristup”.

  Očuvanje institucijske ravnoteže

  Izvjestitelj smatra da bi se trebale izbjeći burne promjene u ustroju institucija, osim tamo gdje je to prijeko potrebno. Uvjeren je da, kada je riječ o BEREC-u, postojeća struktura sasvim dobro funkcionira i omogućuje da se na europskoj razini uvaže nacionalna znanja i vještine zahvaljujući tomu što članovi Odbora regulatora imaju iskustvo svakodnevnog kontakta s konkretnom provedbom regulative u području telekomunikacija u svojim matičnim državama, koje potom mogu objediniti u BEREC-u i na taj način postići iznimno djelotvornu sinergiju.

  U tom je pogledu glavni cilj ovog nacrta izvješća da Odbor regulatora ostane neovisno tijelo, umjesto da postane dio punopravne agencije EU-a. BEREC bi i dalje trebao biti na odstojanju kada je riječ o utjecaju Komisije kako bi se izbjeglo narušavanje postojeće ravnoteže među institucijama.

  Osim toga, izvjestitelj drži da bi, za razliku od onoga što predlaže Komisija, Europski parlament trebao zadržati ulogu u imenovanju direktora Ureda BEREC-a.

  Fleksibilnost i otpornost na promjene u budućnosti

  Prijedlog Komisije koji se odnosi na Uredbu o BEREC-u u određenoj je mjeri izravno povezan s drugim prijedlogom o Zakoniku elektroničkih komunikacija te bi stoga oba predmeta trebalo paralelno obrađivati u okviru zakonodavnog postupka. Međutim, izvjestitelj smatra da je u ovoj ranoj fazi potrebno tek minimalno usklađivanje, koje se posebice odnosi na nove zadaće koje se u okviru Zakonika dodjeljuju BEREC-u. Nadalje, u izvješću se nastoji osigurati da se Uredba neće morati mijenjati svaki put kada se neki propis EU-a izmijeni kako bi se BEREC-u dodijelila nova zadaća. Na taj se način skraćuje i poopćava dugačak popis BEREC-ovih zadaća.

  Djelotvornost upravljačke strukture

  Nacrt izvješća sadrži i amandmane kojima bi se postojećim strukturama dao status u regulativi EU-a. Primjerice, kontaktna mreža, koja ima važnu ulogu u aktualnom radu BEREC-a, nema službeni status. Na isti način izvjestitelj prepoznaje učinkovit doprinos radnih skupina i smatra da bi trebale biti dio organizacijske strukture BEREC-a. Ostale odredbe kojima se uvode pravila i za Odbor regulatora BEREC-a i za Upravni odbor Ureda BEREC-a prilagođavaju se kako bi odrazile trenutačnu situaciju i potrebu za kontinuitetom, uz manje izmjene zbog kojih će biti još djelotvornije.

  Osim toga, izvjestitelj smatra da će Ured BEREC-a spremno prihvatiti velik broj prijedloga Komisije kojima se trenutno stanje nastoji uskladiti s tzv. Zajedničkim pristupom, osim u slučajevima u kojima to podrazumijeva preveliko administrativno opterećenje ili neopravdano dodjeljivanje ovlasti Komisiji.

  Naposljetku, izvjestitelj smatra da bi Ured BEREC-a trebao imati odgovarajuće osoblje koje će provoditi njegove zadaće i predviđa brojku od ukupno 40 – 45 članova osoblja do završetka razdoblja 2019. – 2020., pri čemu bi se moralo voditi računa o odgovarajućoj ravnoteži između privremenih djelatnika i vanjskog osoblja.

  Da zaključimo: nacrtom izvješća nastoji se uvesti ravnoteža i kompromis između očuvanja najboljih dijelova postojeće strukture i najboljih dijelova prijedloga Komisije te se izvjestitelj nada da će ono poslužiti kao temelj za postizanje kompromisa unutar Parlamenta.

  • [1]  SL C 125, 21.4.2017., str. 65.
  • [2]  SL C ...
  • [3] * Izmjene: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.
  • [4]    SL C 125, 21.4.2017., str. 65.
  • [5]    SL C […].
  • [6]   Direktiva […] Europskog parlamenta i Vijeća […] o osnivanju Europskog zakonika za elektroničke komunikacije (SL L […]).
  • [7]   Direktiva 2002/58/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. srpnja 2002. o obradi osobnih podataka i zaštiti privatnosti u području elektroničkih komunikacija (Direktiva o privatnosti i elektroničkim komunikacijama) (SL L 201, 31.7.2002., str. 37.).
  • [8]   Uredba (EZ) br. 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji (SL L 172, 30.6.2012., str. 10.).
  • [9]   Uredba (EU) 2015/2120 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o utvrđivanju mjera u vezi s pristupom otvorenom internetu te o izmjeni Direktive 2002/22/EZ o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (SL L 310, 26.11.2015., str. 1.)
  • [10]   Uredba (EU) 2017/920 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.  svibnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 531/2012 u pogledu pravila za veleprodajna tržišta roaminga (SL L 147, 9.6.2017., str. 1).
  • [11]   Odluka Komisije 2002/627/EC od 29. srpnja 2002. o osnivanju Europske skupine regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (SL L 200, 30.7.2002., str. 38.).
  • [12]   Uredba (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda (SL L 337, 18.12.2009., str. 1.).
  • [13]   Odluka Komisije 2002/627/EC od 29. srpnja 2002. o osnivanju Europske skupine regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (SL L 200, 30.7.2002., str. 38.).
  • [14]   Odluka donesena zajedničkim dogovorom predstavnika vlada država članica od 31. svibnja 2010. o utvrđivanju sjedišta Ureda Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (2010/349/EU) (SL L 156, 23.6.2010., str. 12.).
  • [15]   COM(2015) 192 završna verzija.
  • [16]   Odluka 2002/622/EZ o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 198, 27.7.2002., str. 49.).
  • [17]   Osnovan Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
  • [18]   Direktiva [...].
  • [19]   Uredba (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004 (SL L 165, 18.6.2013., str. 41.).
  • [20]    Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004 o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.).
  • [21]   Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).
  • [22]   Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1.).
  • [23]   Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.).
  • [24]   Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 Vijeća od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere privremeno primjenjive na dužnosnike Komisije (SL 56, 4.3.1968., str. 1.).
  • [25]   Komunikacija Komisije o smjernicama za programski dokument za decentralizirane agencije i predlošku konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima za decentralizirane agencije (C(2014) 9641).
  • [26]   Komunikacija Komisije o smjernicama za programski dokument za decentralizirane agencije i predlošku konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima za decentralizirane agencije (C(2014) 9641).
  • [27]   Uredba (EZ, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012.).
  • [28]   Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).
  • [29]   Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).
  • [30]    Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).
  • [31]    Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).
  • [32]   Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).
  • [33]   Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).
  • [34]   Uredba Vijeća br. 1. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL L 17, 6.10.1958., str. 385).

  MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA (02.6.2017)

  upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

  o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije
  (COM(2016)0591 – C8‑0382/2016 – 2016/0286(COD))

  Izvjestitelj za mišljenje: Ivan Štefanec

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Izvjestitelj pozdravlja prijedlog Komisije da se Uredba o Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) ažurira kao dio šireg Komisijinog telekomunikacijskog paketa. Jedinstveno tržište za elektroničke komunikacije u središtu je digitalnog gospodarstva te je stoga ključno ojačati sektor elektroničkih komunikacija i osigurati inovacije i visokokvalitetnu povezivost u svim sektorima europskog gospodarstva.

  Prijedlogom se nastoji poboljšati usklađenost propisa i ojačati odredbe u vezi s neovisnošću nacionalnih regulatornih tijela. Izvjestitelj smatra da trenutačni institucijski ustroj (neovisnost nacionalnih regulatornih tijela o Komisiji i drugim institucijama EU-a) i utemeljenost BEREC-a na njegovim članovima (nacionalnim regulatornim tijelima) omogućuju BEREC-u da pruža neovisne i stručne savjete te da i dalje surađuje s drugim institucijama EU-a.

  Jačanje zahtjeva za neovisnost nacionalnih regulatornih tijela trebalo bi ostati središnje pitanje kako bi se zajamčili nepristrani i predvidljivi propisi u budućnosti. Izvjestitelj također pozdravlja prijedlog da se proširi skup temeljnih minimalnih nadležnosti nacionalnih regulatornih tijela. Smatra da bi se smanjenjem neovisnosti BEREC-a i osnivanjem punopravne agencije EU-a mogla smanjiti učinkovitost i dodana vrijednost BEREC-a te bi se mogao usporiti razvoj i širenje usklađenih najboljih praksi.

  Stoga je izvjestitelj odlučio zadržati aktualnu dvorazinsku upravljačku strukturu koja obuhvaća BEREC s jedne strane i Ured BEREC-a s druge. Smatra da je to najbolji način da se zajamči daljnji učinkovit rad BEREC-a i da se očuva ravnoteža između Komisije, nacionalnih regulatornih tijela i BEREC-a. BEREC bi se tako i dalje sastojao od predstavnika nacionalnog regulatornog tijela svake države članice, čime bi se nacionalnim regulatornim tijelima omogućilo da aktivno doprinose radu BEREC-a. Na taj bi način BEREC nadopunjavao regulatorne zadaće koje na nacionalnoj razini obavljaju regulatorna tijela. BEREC bi trebao u potpunosti odgovarati nadležnim institucijama Europske unije i biti transparentan.

  Izvjestitelj je stoga u predloženu uredbu ponovno uveo dvojnu strukturu koja obuhvaća BEREC i Ured BEREC-a te je za njih izložio odgovarajuće zadaće i organizacijski ustroj. U nacrtu mišljenja stoga se uvodi novi članak 2.a o osnivanju i zadaćama Ureda BEREC-a te novi članci od 14.a do 14.d o organizaciji Ureda BEREC-a. U pogledu i Ureda BEREC-a i BEREC-a, izvjestitelj je prihvatio niz poboljšanja koja je Komisija predložila, uključujući proširenje nadležnosti BEREC-a u području donošenja propisa.

  AMANDMANI

  Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  BEREC i Ured BEREC-a pozitivno su pridonijeli dosljednoj provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije. Međutim, i dalje postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu regulatorne prakse. Osim toga, upravljačka struktura BEREC-a i Ureda BEREC-a zahtjevna je i stvara nepotrebno administrativno opterećenje. Kako bi se osigurala veća učinkovitost i sinergije te dodatno pridonijelo razvoju unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanju pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinoj upotrebi, promicanju tržišnog natjecanja u području pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanju interesa građana Unije, svrha ove Uredbe jest jačanje uloge BEREC-a i unaprjeđenje njegove upravljačke strukture osnivanjem BEREC-a kao decentralizirane agencije Unije. To je u skladu i s potrebom da se u obzir uzme znatno unaprijeđena uloga BEREC-a na temelju Uredbe (EZ) br. 523/2012 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu roaminga unutar Unije, Uredbe (EZ) br. 2015/2120 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu pristupa otvorenom internetu i roaminga unutar Unije i Direktive kojom je utvrđen znatan broj novih zadaća BEREC-a, kao što su davanje mišljenja i smjernica o nekoliko tema, izvješćivanje o tehničkim pitanjima, vođenje registara i davanje mišljenja o postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera u pogledu regulacije tržišta i dodjele prava uporabe radiofrekvencijskog spektra.

  (7)  BEREC i Ured BEREC-a pozitivno su pridonijeli dosljednoj provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije. Međutim, i dalje postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu regulatorne prakse. Kako bi se osigurala veća učinkovitost i sinergije te dodatno pridonijelo razvoju unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanju pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinoj upotrebi, promicanju tržišnog natjecanja u području pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanju interesa građana Unije, svrha ove Uredbe jest jačanje uloga BEREC-a i Ureda BEREC-a te unaprjeđenje njihovih upravljačkih struktura. To je u skladu i s potrebom da se u obzir uzme znatno unaprijeđena uloga BEREC-a na temelju Uredbe (EZ) br. 523/2012 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu roaminga unutar Unije, Uredbe (EZ) br. 2015/2120 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu pristupa otvorenom internetu i roaminga unutar Unije i Direktive kojom je utvrđen znatan broj novih zadaća BEREC-a, kao što su davanje mišljenja i smjernica o nekoliko tema, izvješćivanje o tehničkim pitanjima, vođenje registara i davanje mišljenja o postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera u pogledu regulacije tržišta i dodjele prava uporabe radiofrekvencijskog spektra.

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)  Dosljedna provedba regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u svim državama članicama presudna je za uspješan razvoj unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanje pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinu uporabu, promicanje tržišnog natjecanja u području pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanje interesa građana Unije. U pogledu tržišnog i tehnološkog razvoja, koji često uključuje povećanu prekograničnu dimenziju, te dosadašnjeg iskustva u osiguravanju dosljedne provedbe u području elektroničkih komunikacija, potrebno se nadovezati na rad BEREC-a i Ureda BEREC-a te ih dodatnim razvojem preobraziti u punopravnu agenciju.

  (8)  Dosljedna te uravnotežena i nediskriminirajuća provedba regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u svim državama članicama presudna je za uspješan razvoj unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanje pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinu uporabu, promicanje tržišnog natjecanja u području pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanje interesa građana Unije. U pogledu tržišnog i tehnološkog razvoja, koji često uključuje povećanu prekograničnu dimenziju, te dosadašnjeg iskustva u osiguravanju dosljedne provedbe u području elektroničkih komunikacija, potrebno se nadovezati na rad BEREC-a i Ureda BEREC-a.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9)  Upravljanje agencijom i njezin rad trebali bi biti u skladu s načelima iz Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama („zajednički pristup”)28. Budući da je BEREC već dobro poznato ime te da bi promjena imena podrazumijevala određene troškove, nova bi agencija trebala zadržati naziv BEREC.

  (9)  Upravljanje Uredom BEREC-a i njegov rad trebali bi biti u skladu s načelima iz Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama („zajednički pristup”)28.

  __________________

  __________________

  28Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012.

  28Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012.

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10.a)  BEREC bi trebao Europskome parlamentu, Vijeću i Komisiji služiti i kao tijelo za razmatranje, raspravu i savjetovanje u području elektroničkih komunikacija. U skladu s time BEREC bi trebao savjetovati Europski parlament, Vijeće i Komisiju na njihov zahtjev ili na vlastitu inicijativu.

  Amandman    5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Trebalo bi odobriti da BEREC po potrebi surađuje s ostalim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, ne dovodeći u pitanje njihovu ulogu, osobito sa Skupinom za politiku radiofrekvencijskog spektra29, Europskim odborom za zaštitu podataka30, Europskom skupinom regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge31 i Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost32 kao i s postojećim odborima (poput Odbora za komunikacije i Odbora za radiofrekvencijski spektar). Trebalo bi odobriti i njegovu suradnju s nadležnim tijelima trećih zemalja, osobito s regulatornim tijelima u području elektroničkih komunikacija i/ili skupinama tih tijela, te s međunarodnim organizacijama ako je ta suradnja potrebna za obavljanje njegovih zadaća.

  (11)  Trebalo bi odobriti da BEREC i Ured BEREC-a po potrebi surađuju s ostalim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, ne dovodeći u pitanje njihovu ulogu, osobito sa Skupinom za politiku radiofrekvencijskog spektra29, Europskim odborom za zaštitu podataka30, Europskom skupinom regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge31 i Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost32 kao i s postojećim odborima (poput Odbora za komunikacije i Odbora za radiofrekvencijski spektar). Trebalo bi odobriti i njegovu suradnju s nadležnim tijelima trećih zemalja, osobito s regulatornim tijelima u području elektroničkih komunikacija i/ili skupinama tih tijela, te s međunarodnim organizacijama ako je ta suradnja potrebna za obavljanje njegovih zadaća.

  __________________

  __________________

  29 Odluka 2002/622/EZ o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 198, 27.7.2002., str. 49.).

  29 Odluka 2002/622/EZ o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 198, 27.7.2002., str. 49.).

  30 Osnovan Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

  30 Osnovan Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

  31 Direktiva [...].

  31 Direktiva [...].

  32 Uredba (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004 (SL L 165, 18.6.2013., str. 41.).

  32 Uredba (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004 (SL L 165, 18.6.2013., str. 41.).

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 12.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (12)  Zahvaljujući jedinstvenom odboru koji bi davao opće smjernice za djelatnosti BEREC-a te odlučivao o regulatornim, operativnim, administrativnim i proračunskim pitanjima, trebala bi se poboljšati učinkovitost, usklađenost i uspješnost agencije u usporedbi s prijašnjom situacijom kada su njome paralelno upravljali odbor regulatora i upravljački odbor. U tu bi svrhu upravljački odbor trebao imati odgovarajuće zadaće i trebao bi se sastojati od dvaju predstavnika Komisije i voditelja ili člana kolegijalnog tijela svakog nacionalnog regulatornog tijela, koji mogu biti razriješeni dužnosti samo uz određene uvjete.

  Briše se.

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 13.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (13)  Prije je ovlasti tijela za imenovanje imao zamjenik predsjednika upravnog odbora Ureda BEREC-a. Upravni odbor nove agencije trebao bi delegirati relevantne ovlasti tijela za imenovanje izvršnom direktoru, koji bi bio ovlašten dalje delegirati te ovlasti. Time bi se pridonijelo učinkovitom upravljanju osobljem BEREC-a i osiguravanju da se upravni odbor te predsjednik odbora i njegov zamjenik mogu usredotočiti na svoje zadaće.

  (13)  Prije je ovlasti tijela za imenovanje imao zamjenik predsjednika upravnog odbora Ureda BEREC-a. Upravni odbor nove agencije trebao bi delegirati relevantne ovlasti tijela za imenovanje direktoru, koji bi bio ovlašten dalje delegirati te ovlasti. Time bi se pridonijelo učinkovitom upravljanju osobljem BEREC-a i osiguravanju da se upravni odbor te predsjednik odbora i njegov zamjenik mogu usredotočiti na svoje zadaće.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 14.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (14)  Prije je mandat predsjednika odbora regulatora i njegova zamjenika trajao godinu dana. Budući da su BEREC-u dodijeljene dodatne zadaće te da je za njegove djelatnosti potrebno izraditi godišnje i višegodišnje programe, ključno je da predsjednik i njegov zamjenik imaju stabilan i dugotrajan mandat.

  (14)  Budući da su BEREC-u dodijeljene dodatne zadaće te da je za njegove djelatnosti potrebno izraditi godišnje i višegodišnje programe, ključno je da predsjednik i njegov zamjenik imaju stabilan i dugotrajan mandat.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 15.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (15)  Upravni odbor trebao bi održavati najmanje dva redovna sastanka godišnje. Na temelju prethodnog iskustva i s obzirom na unaprijeđenu ulogu BEREC-a možda će biti potrebno da upravni odbor održi i dodatne sastanke.

  (15)  Odbor regulatora trebao bi održavati najmanje četiri redovna sastanka godišnje. Na temelju prethodnog iskustva i s obzirom na unaprijeđenu ulogu BEREC-a možda će biti potrebno da odbor regulatora održi i dodatne sastanke.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16)  Uloga izvršnog direktora, koji bi bio pravni zastupnik BEREC-a, ključna je za pravilan rad nove agencije i izvršavanje zadaća koje su joj dodijeljene. Upravni odbor trebao bi imenovati izvršnog direktora s popisa koji je sastavila Komisija, na temelju otvorenog i transparentnog postupka odabira kako bi se osiguralo temeljito ocjenjivanje kandidata i visoka razina neovisnosti. Nadalje, prije je mandat upravitelja Ureda BEREC-a trajao tri godine. Potrebno je utvrditi dovoljno dugačak mandat kako bi se osigurala stabilnost i provedba dugoročne strategije agencije.

  (16)  Uloga direktora, koji bi bio pravni zastupnik Ureda BEREC-a, ključna je za pravilan rad BEREC-a i izvršavanje zadaća koje su mu dodijeljene. Upravni odbor trebao bi imenovati direktora na temelju otvorenog i transparentnog postupka odabira kako bi se osiguralo temeljito ocjenjivanje kandidata i visoka razina neovisnosti. Nadalje, prije je mandat upravitelja Ureda BEREC-a trajao tri godine. Potrebno je utvrditi dovoljno dugačak mandat kako bi se osigurala stabilnost i provedba dugoročne strategije BEREC-a.

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17)  Iskustvo je pokazalo da se većina zadaća BEREC-a bolje provodi s pomoću radnih skupina, stoga bi upravni odbor trebao imati ovlasti za osnivanje radnih skupina i imenovanje njihovih članova. Kako bi se osigurao uravnotežen pristup, radne bi skupine trebao koordinirati i voditi član osoblja BEREC-a. Potrebno je unaprijed pripremiti popise kvalificiranih stručnjaka kako bi se omogućilo brzo osnivanje radnih skupina, osobito onih koje su povezane s postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera za regulaciju tržišta i dodjelu prava uporabe radiofrekvencijskog spektra zbog vremenskog ograničenja tih postupaka.

  (17)  Iskustvo je pokazalo da se većina zadaća BEREC-a bolje provodi s pomoću radnih skupina, stoga bi odbor regulatora trebao imati ovlasti za osnivanje radnih skupina i imenovanje njihovih članova. Potrebno je unaprijed pripremiti popise kvalificiranih stručnjaka kako bi se omogućilo brzo osnivanje radnih skupina, osobito onih koje su povezane s postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera za regulaciju tržišta i dodjelu prava uporabe radiofrekvencijskog spektra zbog vremenskog ograničenja tih postupaka.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 18.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (18)  Budući da je BEREC ovlašten za donošenje odluka s obvezujućim učinkom, potrebno je osigurati da bilo koja fizička ili pravna osoba koja je predmet odluke BEREC-a ili je povezana s njom ima pravo uložiti žalbu odboru za žalbe, koji je dio agencije, no neovisan je o njezinoj administrativnoj i regulatornoj strukturi. Budući da je svrha odluka koje donosi odbor za žalbe da proizvodu pravni učinak za treće osobe, može se zatražiti preispitivanje njihove zakonitosti pred Općim sudom. Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti u pogledu poslovnika odbora za žalbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća33.

  Briše se.

  __________________

   

  33 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

   

  Amandman    13

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 19.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (19)  Uredba (EU) br. 1271/2013 Europskog parlamenta i Vijeća34 trebala bi se primjenjivati i na BEREC.

  (19)  Uredba (EU) br. 1271/2013 Europskog parlamenta i Vijeća34 trebala bi se primjenjivati i na Ured BEREC-a.

  __________________

  __________________

  34 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

  34 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

  Amandman    14

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 20.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (20)  Kako bi se zajamčila potpuna samostalnost BEREC-a, trebalo bi mu odobriti vlastiti proračun koji ponajprije potječe iz doprinosa Unije. Financiranje BEREC-a trebalo bi biti podložno odobrenju proračunskog tijela kako je utvrđeno u točki 31. Međuinstitucionalnog sporazuma o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju35.

  (20)  Kako bi se zajamčila potpuna samostalnost Ureda BEREC-a, trebalo bi mu odobriti vlastiti proračun koji ponajprije potječe iz doprinosa Unije. Financiranje BEREC-a trebalo bi biti podložno odobrenju proračunskog tijela kako je utvrđeno u točki 31. Međuinstitucionalnog sporazuma o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju35.

  __________________

  __________________

  35 Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1.).

  35 Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (SL C 373, 20.12.2013., str. 1.).

  Amandman    15

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)  BEREC bi trebao biti neovisan u pogledu operativnih i tehničkih pitanja te bi trebao uživati pravnu, upravnu i financijsku samostalnost. Stoga je potrebno i primjereno da se BEREC uspostavi kao tijelo Unije s pravnom osobnošću, koje izvršava dodijeljene ovlasti.

  (21)  Ured BEREC-a trebao bi biti neovisan u pogledu operativnih i tehničkih pitanja te bi trebao uživati pravnu, upravnu i financijsku samostalnost.

  Amandman     16

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 22.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (22)  Kao decentralizirana agencija Unije BEREC bi trebao djelovati u okviru svojih ovlasti i postojećeg institucionalnog okvira. Ne bi trebalo smatrati da BEREC zastupa stajalište Unije pred javnosti ili da preuzima pravne obveze u ime Unije.

  Briše se.

  Amandman    17

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 23.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (23)  Kako bi se nastavilo s dosljednom provedbom odredaba regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u okviru područja djelovanja BEREC-a, nova bi agencija trebala biti otvorena za sudjelovanje regulatornih tijela trećih zemalja nadležnih u području elektroničkih komunikacija koja su u tu svrhu sklopila sporazume s Unijom, osobito tijela država EGP-a i EFTA-e te država kandidatkinja.

  (23)  Kako bi se nastavilo s dosljednom provedbom odredaba regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u okviru područja djelovanja BEREC-a, BEREC i Ured BEREC-a trebali bi biti otvoreni za sudjelovanje regulatornih tijela trećih zemalja nadležnih u području elektroničkih komunikacija koja su u tu svrhu sklopila sporazume s Unijom, osobito tijela država EFTA-e te država kandidatkinja.

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 24.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (24)  Potrebno je odobriti da BEREC obavlja komunikacijske aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, koje ne bi smjele štetno utjecati na obavljanje njegovih glavnih zadaća i koje bi se trebale provoditi u skladu s relevantnim komunikacijskim i promidžbenim planovima što ih donosi upravni odbor. Sadržaj i provedba komunikacijske strategije BEREC-a moraju biti jasni, relevantni i usklađeni sa strategijama i aktivnostima Komisije i ostalih institucija kako bi se u obzir uzela opća slika Unije.

  (24)  Potrebno je odobriti da BEREC i Ured BEREC-a obavljaju komunikacijske aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, koje ne bi smjele štetno utjecati na obavljanje njihovih glavnih zadaća i koje bi se trebale provoditi u skladu s relevantnim komunikacijskim i promidžbenim planovima što ih donosi upravni odbor. Sadržaj i provedba komunikacijske strategije BEREC-a i Ureda BEREC-a moraju biti jasni i relevantni s obzirom na strategije i aktivnosti Komisije i ostalih institucija kako bi se u obzir uzela opća slika Unije.

  Amandman    19

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 25.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (25)  Kako bi mogao učinkovito obavljati svoje zadaće, BEREC bi trebao imati ovlasti da zatraži sve potrebne informacije od Komisije, nacionalnih regulatornih tijela i, kao krajnju mjeru, ostalih tijela i poduzeća. Zahtjevi za dostavu informacija trebali bi biti proporcionalni i ne bi smjeli nepotrebno opteretiti primatelje zahtjeva. Nacionalna regulatorna tijela koja su najbliža tržištima elektroničkih komunikacija trebala bi surađivati s BEREC-om i pravodobno mu dostavljati točne informacije kako bi BEREC mogao izvršavati svoje zadaće. BEREC bi isto tako trebao razmjenjivati informacije s Komisijom i nacionalnim regulatornim tijelima na temelju načela pouzdane suradnje.

  (25)  Kako bi mogli učinkovito obavljati svoje zadaće, BEREC i Ured BEREC-a trebali bi imati ovlasti da zatraže sve potrebne informacije od Komisije, nacionalnih regulatornih tijela i, kao krajnju mjeru, ostalih tijela i poduzeća. Zahtjevi za dostavu informacija trebali bi biti proporcionalni i ne bi smjeli nepotrebno opteretiti primatelje zahtjeva. Nacionalna regulatorna tijela, koja su najbliža tržištima elektroničkih komunikacija, trebala bi surađivati s BEREC-om i Uredom BEREC-a i pravodobno im dostavljati točne informacije kako bi BEREC i Ured BEREC-a mogli izvršavati svoje zadaće. BEREC i Ured BEREC-a isto bi tako trebali razmjenjivati informacije s Komisijom i nacionalnim regulatornim tijelima na temelju načela pouzdane suradnje.

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 28.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (28)  U pogledu vlasništva, sporazuma, pravnih obveza, ugovora o radu, financijskih obveza i odgovornosti BEREC je sljednik Ureda BEREC-a, koji je osnovan kao tijelo Zajednice s pravnom osobnošću Uredbom (EZ) br. 1211/2009 . BEREC bi trebao preuzeti zaposlenike Ureda BEREC-a, što ne bi smjelo utjecati na njihova prava i obveze,

  (28)  U pogledu vlasništva, sporazuma, pravnih obveza, ugovora o radu, financijskih obveza i odgovornosti Ured BEREC-a sljednik je Ureda, koji je osnovan kao tijelo Zajednice s pravnom osobnošću Uredbom (EZ) br. 1211/2009 . Ured BEREC-a trebao bi preuzeti zaposlenike Ureda, što ne bi smjelo utjecati na njihova prava i obveze,

  Amandman    21

  Prijedlog uredbe

  Članak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 1.

  Članak 1.

  Osnivanje i ciljevi

  Osnivanje i ciljevi BEREC-a

  1.  Osniva se Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (engl. Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC).

  1.  Osniva se Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (engl. Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC).

  2  BEREC djeluje unutar područja primjene Direktive [...], Direktive 2002/58/EZ, Uredbe (EZ) br. 531/2012, Uredbe (EU) br. 2015/2120 i Odluke 243/2012/EU36 (program za politiku radiofrekvencijskog spektra).

   

  Definicije utvrđene navedenim direktivama, uredbama i odlukom primjenjuju se za potrebe ove Uredbe.

  2.  BEREC djeluje unutar područja primjene Direktive [...], Direktive 2002/58/EZ, Uredbe (EZ) br. 531/2012, Uredbe (EU) br. 2015/2120 i Odluke 243/2012/EU36 (program za politiku radiofrekvencijskog spektra) te bilo kojeg drugog akta Unije kojim mu se dodjeljuju zadaće i ovlasti.

  Definicije utvrđene navedenim direktivama, uredbama i odlukom primjenjuju se za potrebe ove Uredbe.

  3.  BEREC radi na postizanju istih ciljeva kao i nacionalna regulatorna tijela navedena u članku 3. Direktive. Točnije, BEREC osigurava dosljednu provedbu regulatornog okvira za elektroničke komunikacije unutar područja primjene iz stavka 2. i tako pridonosi razvoju unutarnjeg tržišta. BEREC promiče i pristup podatkovnoj povezivosti vrlo velikog kapaciteta te njezinu upotrebu, natjecanje u pružanju elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te interese građana Unije.

  3.  Glavni je cilj BEREC-a da doprinosi razvoju i boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta za elektroničke komunikacijske mreže i usluge osiguravanjem dosljedne provedbe regulatornog okvira Unije za elektroničke komunikacije unutar područja primjene iz stavka 2. U suradnji s nacionalnim regulatornim tijelima, BEREC doprinosi ciljevima navedenim u članku 3. Direktive [...], te posebice promiče i pristup podatkovnoj povezivosti vrlo velikog kapaciteta te njezinu upotrebu, natjecanje u pružanju elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te interese građana Unije.

   

  3 a.  BEREC svoje zadaće obavlja neovisno, nepristrano i transparentno. On se oslanja na stručno znanje kojim raspolažu nacionalna regulatorna tijela.

   

  3 b.  Svaka država članica brine se za to da se nacionalnim regulatornim tijelima dodijele odgovarajući financijski i ljudski resursi koji su im potrebni da bi mogli sudjelovati u radu BEREC-a.

  __________________

  __________________

  36 Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.).

  36 Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.).

  Amandman    22

  Prijedlog uredbe

  Članak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 2.

  Članak 2.

  Zadaće

  Zadaće BEREC-a

  1.  Zadaće BEREC-a jesu:

  1.  Zadaće BEREC-a jesu:

  (a)  pružanje pomoći i davanje savjeta Komisiji i nacionalnim regulatornim tijelima i suradnja s njima na zahtjev ili na vlastitu inicijativu u svim tehničkim pitanjima u okviru njegovih ovlasti te pružanje pomoći i davanje savjeta Europskom parlamentu i Vijeću na zahtjev;

  (a)  pružanje pomoći i davanje savjeta nacionalnim regulatornim tijelima i Komisiji i suradnja s njima na zahtjev ili na vlastitu inicijativu u svim tehničkim pitanjima u okviru njegovih ovlasti te davanje mišljenja ili preporuka Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji na zahtjev ili na vlastitu inicijativu u svim pitanjima koja su u njegovoj nadležnosti;

   

  (aa)  poticanje suradnje među nacionalnim regulatornim tijelima te između nacionalnih regulatornih tijela i Komisije;

   

  (ab)  davanje preporuka i preporučivanje najboljih praksi nacionalnim regulatornim tijelima radi poticanja dosljedne provedbe svih tehničkih pitanja u okviru njegovih ovlasti;

  (b)  donošenje odluka:

  (b)  donošenje odluka u skladu s mjerodavnim odredbama Direktive;

  -  o identifikaciji transnacionalnih tržišta u skladu s člankom 63. Direktive,

   

  -  o predlošku sažetka ugovora u skladu s člankom 95. Direktive;

   

  (c)  razvoj ekonomskog modela radi pružanja pomoći Komisiji pri utvrđivanju najvećih cijena završavanja poziva u Uniji u skladu s člankom 73. Direktive;

  (c)  razvoj ekonomskog modela radi pružanja pomoći Komisiji pri utvrđivanju najvećih cijena završavanja poziva u Uniji u skladu s člankom 73. Direktive;

  (d)  davanje mišljenja kako je navedeno u Direktivi i Uredbi (EU) br. 531/2012, a posebno:

  (d)  davanje mišljenja kako je navedeno u Direktivi i Uredbi (EU) br. 531/2012;

  -  o rješavanju prekograničnih sporova u skladu s člankom 27. Direktive,

   

  -  o nacrtu nacionalnih mjera povezanih s postupcima unutarnjeg tržišta za regulaciju tržišta u skladu s člancima 32., 33. i 66. Direktive,

   

  -  o nacrtu nacionalnih mjera povezanih s postupcima unutarnjeg tržišta za stručan pregled radiofrekvencijskog spektra u skladu s člankom 35. Direktive,

   

  -  o nacrtu odluka i preporuka u području usklađivanja u skladu s člankom 38. Direktive;

   

  (e)  davanje smjernica kako je navedeno u Direktivi, Uredbi (EU) br. 531/2012 i Uredbi (EU) br. 2015/2120:

  (e)  davanje smjernica kako je navedeno u Direktivi, Uredbi (EU) br. 531/2012 i Uredbi (EU) br. 2015/2120:

  -  o provedbi obveza nacionalnih regulatornih tijela u pogledu zemljopisnih ispitivanja u skladu s člankom 22. Direktive,

   

  -  o zajedničkim pristupima identifikaciji priključne točke mreže u različitim topologijama mreže u skladu s člankom 59. Direktive,

   

  -  o zajedničkim pristupima zadovoljavanju transnacionalne potražnje krajnjih korisnika u skladu s člankom 64. Direktive,

   

  -  o minimalnim kriterijima za standardnu ponudu u skladu s člankom 67. Direktive,

   

  -  o tehničkim detaljima troškovnog modela koji trebaju primjenjivati nacionalna regulatorna tijela pri određivanju najvećih simetričnih cijena završavanja poziva u skladu s člankom 73. Direktive,

   

  -  o zajedničkim kriterijima za procjenu sposobnosti upravljanja resursima brojevnog označavanja i rizikom njihovog iscrpljivanja u skladu s člankom 87. Direktive,

   

  -  o relevantnoj kvaliteti parametara usluge i primjenjivim metodama mjerenja u skladu s člankom 97. Direktive,

   

  -  o provedbi obveza nacionalnih regulatornih tijela u pogledu pristupa otvorenom internetu u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 2015/2120,

   

  -  o provedbi obveza nacionalnih regulatornih tijela u pogledu veleprodajnog pristupa roamingu u skladu s člankom 3. Uredbe (EU) br. 531/2012.

   

   

  (ea)  praćenje i koordiniranje aktivnosti nacionalnih regulatornih tijela u primjeni Uredbe (EU) br. 531/2012, posebno u pogledu pružanja reguliranih maloprodajnih usluga roaminga po domaćim cijenama u interesu krajnjih korisnika, kretanja maloprodajnih i veleprodajnih naknada za usluge roaminga i transparentnosti i usporedivosti tarifa, te, prema potrebi, davanje preporuka Komisiji;

   

  (eb)  podnošenje izvješća o tehničkim pitanjima u okviru nadležnosti BEREC-a;

  2.  BEREC obavlja i sljedeće zadaće:

  2.  BEREC obavlja i ostale zadaće koje su mu povjerene pravnim aktima Unije, a posebno Direktivom, Uredbom (EU) br. 531/2012 i Uredbom (EU) br. 2015/2120.

  (a)  prati i koordinira aktivnosti nacionalnih regulatornih tijela u primjeni Uredbe (EU) br. 531/2012, posebno u pogledu pružanja reguliranih maloprodajnih usluga roaminga po domaćim cijenama u interesu krajnjih korisnika;

   

  (b)  podnosi izvješća o tehničkim pitanjima u okviru svoje nadležnosti, a posebno:

   

  -  o praktičnoj primjeni mišljenja i smjernica iz članka 2. stavka 1. točaka (d) i (e),

   

  -  o razini interoperabilnosti interpersonalnih komunikacijskih usluga, prijetnji učinkovitom pristupu hitnim službama ili povezivanju s kraja na kraj krajnjih korisnika u skladu s člankom 59. Direktive,

   

  -  o kretanju maloprodajnih i veleprodajnih naknada za usluge roaminga i o transparentnosti i usporedivosti tarifa u skladu s člankom 19. Uredbe (EU) br. 531/2012,

   

  -  o ishodima godišnjih izvješća koja podnose nacionalna regulatorna tijela u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 2015/2120 objavom godišnjeg objedinjenog izvješća;

   

  (d)  vodi registar:

   

  -  poduzeća koje pružaju elektroničke komunikacijske mreže i usluge u skladu s člankom 12. Direktive. BEREC izdaje i standardizirane izjave o obavijestima poduzeća u skladu s člankom 14. Direktive,

   

  -  brojeva s pravom izvanteritorijalne upotrebe u skladu s člankom 87. Direktive;

   

  (e)  obavlja ostale zadaće koje su mu povjerene pravnim aktima Unije, a posebno Direktivom, Uredbom (EU) br. 531/2012 i Uredbom (EU) br. 2015/2120.

   

   

  2a.  BEREC može na utemeljen zahtjev Komisije jednoglasno odlučiti o preuzimanju dodatnih posebnih zadaća potrebnih za uspješno obavljanje njegove uloge kako je predviđeno člankom 1. stavkom 2.

  3.  Ne dovodeći u pitanje usklađenost s relevantnim pravom Unije nacionalna regulatorna tijela postupaju u skladu sa svim odlukama i uzimaju u obzir sva mišljenja, smjernice, preporuke i najbolju praksu koje je donio BEREC u cilju osiguranja dosljedne provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije unutar područja primjene iz članka 1. stavka 2.

  3.  Ne dovodeći u pitanje usklađenost s relevantnim pravom Unije nacionalna regulatorna tijela postupaju u skladu sa svim odlukama i uzimaju u obzir sva mišljenja, smjernice, preporuke i najbolju praksu koje je donio BEREC u cilju osiguranja dosljedne provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije unutar područja primjene iz članka 1. stavka 2.

  4.  U skladu s člankom 26. BEREC može surađivati s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili s međunarodnim organizacijama u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom i izvršavanje zadaća.

  4.  U skladu s člankom 26. BEREC može surađivati s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili s međunarodnim organizacijama u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom i izvršavanje zadaća.

   

  4a.  BEREC se prilikom pripreme svojih odluka, izvješća ili dugih vrsta dokumenata može savjetovati s relevantnim dionicima. Glavni rezultati tog savjetovanja objavljuju se, ne dovodeći u pitanje članak 28.

   

  4b.   Ne dovodeći u pitanje članak 27., BEREC javnosti i zainteresiranim stranama na lako dostupan način stavlja na raspolaganje relevantne informacije o rezultatima svog rada.

  Amandman    23

  Prijedlog uredbe

  Članak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 2.a

   

  Osnivanje Ureda BEREC-a i njegove zadaće

   

  1.   Ured BEREC-a ovime se uspostavlja kao tijelo Unije. Ima pravnu osobnost.

   

  2.   Ured BEREC-a u svakoj državi članici ima najširu pravnu sposobnost koja se priznaje pravnim osobama u skladu s pravom dotične države članice. Točnije, on može stjecati pokretnine i nekretnine i raspolagati njima te biti stranka u sudskim postupcima.

   

  3.   Uredom BEREC-a upravlja njegov direktor.

   

  4.   Ured BEREC-a pod vodstvom odbora regulatora prije svega:

   

  (a)  BEREC-u pruža stručnu i administrativnu podršku,

   

  (b)  prikuplja informacije od nacionalnih regulatornih tijela te razmjenjuje i prosljeđuje informacije u vezi s ulogom i zadaćama iz članaka 2. i 5.,

   

  (c)  širi najbolje regulatorne prakse među nacionalnim regulatornim tijelima u skladu s člankom 2.,

   

  (d)  pomaže predsjedniku u pripremi rada odbora regulatora,

   

  (e)  pruža podršku u cilju neometanog rada radnih skupina.

  Amandman    24

  Prijedlog uredbe

  Poglavlje II. – podnaslov A (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  A.  Organizacija BEREC-a

  Amandman    25

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Administrativna i upravljačka struktura

  Organizacija BEREC-a

  Amandman    26

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Administrativna i upravljačka struktura BEREC-a sastoji se od:

  1.  Organizacijska struktura BEREC-a sastoji se od:

  Amandman    27

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 1. – alineja 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  -  upravnog odbora koji obavlja funkcije navedene u članku 5.,

  -  odbora regulatora;

  Amandman    28

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 1. – alineja 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  -  izvršnog direktora, koji ima odgovornosti utvrđene člankom 9.,

  Briše se.

  Amandman    29

  Prijedlog uredbe

  Članak 3. – stavak 1. – alineja 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  -  odbora za žalbe.

  Briše se.

  Amandman    30

  Prijedlog uredbe

  Poglavlje II. – odjeljak 1. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  UPRAVNI ODBOR

  ODBOR REGULATORA

  Amandman    31

  Prijedlog uredbe

  Članak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 4.

  Članak 4.

  Sastav upravnog odbora

  Sastav odbora regulatora

  1.  Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije, od kojih svi imaju pravo glasa. Sva nacionalna regulatorna tijela odgovorna su za imenovanje vlastitog predstavnika iz redova voditelja ili članova kolegijalnog tijela nacionalnog regulatornog tijela.

  1.  Odbor regulatora sastoji se od jednog predstavnika svake države članice, s pravom glasa, i jednog predstavnika Komisije, bez prava glasa. Sva nacionalna regulatorna tijela odgovorna su za imenovanje vlastitog predstavnika iz redova voditelja ili članova kolegijalnog tijela nacionalnog regulatornog tijela, a njegova je glavna odgovornost nadziranje svakodnevnog funkcioniranja tržišta elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

  U državama članicama u kojima je prema odredbama Direktive odgovorno više nacionalnih regulatornih tijela navedena tijela dogovaraju se o zajedničkom predstavniku pa je potrebno osigurati nužnu koordinaciju među njima.

  U državama članicama u kojima je prema odredbama Direktive odgovorno više nacionalnih regulatornih tijela navedena tijela dogovaraju se o zajedničkom predstavniku pa je potrebno osigurati nužnu koordinaciju među njima.

  2.  Svaki član upravnog odbora ima zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u njegovoj odsutnosti. Sva nacionalna regulatorna tijela odgovorna su za imenovanje zamjenika iz redova voditelja ili članova kolegijalnog tijela, odnosno zaposlenika nacionalnog regulatornog tijela.

  2.  Svaki član odbora regulatora ima zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u njegovoj odsutnosti. Sva nacionalna regulatorna tijela odgovorna su za imenovanje zamjenika na odgovarajuće visokoj razini.

  3.  Članovi upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području elektroničkih komunikacija te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Sve strane zastupljene u upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

  3.  Članovi odbora regulatora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području elektroničkih komunikacija te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Sve strane zastupljene u odboru regulatora nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u odboru regulatora.

   

  3a.  Članovi odbora regulatora i njihovi zamjenici ne smiju tražiti ni primati upute ni od koje vlade, institucije, osobe ili tijela.

   

  3b.  Odbor regulatora može pozvati predstavnike na visokoj razini iz Nadzornog tijela EFTA-e i regulatornih tijela trećih zemalja, te bilo koju drugu osobu čije bi mišljenje moglo biti od koristi, da kao promatrači sudjeluju na njegovim sastancima na trajnoj ili ad-hoc osnovi.

  4.  Mandat članova i njihovih zamjenika traje četiri godine. Taj se mandat može produljiti.

   

  Amandman    32

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Funkcije upravnog odbora

  Zadaće odbora regulatora

  Amandman    33

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak -1. (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  -1.  Odbor regulatora obavlja zadaće BEREC-a utvrđene člankom 2. i donosi sve odluke u vezi s obavljanjem njegovih funkcija.

  Amandman    34

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Upravni odbor:

  1.  Odbor regulatora:

  Amandman    35

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b)  donosi, dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa, godišnji proračun BEREC-a i izvršava ostale zadatke u odnosu na proračun BEREC-a u skladu s poglavljem III.;

  Briše se.

  Amandman     36

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  donosi konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima BEREC-a i obavlja njegovu procjenu te najkasnije do 1. srpnja svake godine šalje izvješće i procjenu Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu. Konsolidirano se godišnje izvješće o aktivnostima objavljuje;

  (c)  donosi konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima BEREC-a i obavlja njegovu procjenu te najkasnije do 1. srpnja svake godine šalje izvješće i procjenu Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu. Direktor predstavlja godišnje izvješće o aktivnostima BEREC-a Parlamentu i Vijeću na javnoj sjednici. Konsolidirano se godišnje izvješće o aktivnostima objavljuje;

  Amandman    37

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka d

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  donosi financijska pravila koja se primjenjuju na BEREC u skladu s člankom 20.;

  Briše se.

  Amandman    38

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka e

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e)  donosi strategiju za borbu protiv prijevara proporcionalno rizicima od prijevara i uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provoditi;

  Briše se.

  Amandman    39

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka f

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f)  osigurava odgovarajuće postupanje na temelju rezultata i preporuka koji proizlaze iz izvješća unutarnje i vanjske revizije i ocjenjivanja te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF);

  Briše se.

  Amandman    40

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka g

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (g)  donosi pravila o sprečavanju sukoba interesa i upravljanju njima iz članka 31. te u pogledu članova odbora za žalbe;

  Briše se.

  Amandman    41

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka h

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (h)  donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove iz članka 27. na temelju analize potreba;

  Briše se.

  Amandman    42

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka i

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (i)  donosi svoj poslovnik;

  (i)  donosi i objavljuje svoj poslovnik. Poslovnikom se utvrđuju pojedinosti postupka glasovanja, uključujući uvjete pod kojima jedan član smije djelovati u ime drugog člana, pravila o kvorumu te rokovi za slanje obavijesti o održavanju sastanaka. Poslovnikom se osim toga osigurava da članovi odbora regulatora prije svakog sastanka dobiju potpuni dnevni red sastanka i nacrte prijedloga kako bi mogli predložiti izmjene prije glasovanja. U poslovniku mogu, između ostalog, biti utvrđeni i postupci za hitno glasanje;

  Amandman    43

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka j

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (j)  u skladu sa stavkom 2., izvršava nad osobljem BEREC-a ovlasti koje se Pravilnikom o osoblju dodjeljuju tijelu za imenovanje i ovlasti koje se Uvjetima zaposlenja ostalih službenika dodjeljuju tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovora o radu37 („ovlasti tijela nadležnog za imenovanja”);

  Briše se.

  __________________

   

  37 Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 Vijeća od 29. veljače 1968. kojom se utvrđuje Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike Europskih zajednica i kojom se uvode posebne mjere privremeno primjenjive na dužnosnike Komisije (SL 56, 4.3.1968., str. 1.).

   

  Amandman    44

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka k

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (k)  donosi provedbena pravila za primjenu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju;

  Briše se.

  Amandman    45

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka m

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (m)  imenuje izvršnog direktora i, po potrebi, produžuje njegov mandat ili ga razrješava dužnosti u skladu s člankom 22.;

  Briše se.

  Amandman    46

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka n

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (n)  imenuje računovodstvenog službenika, na temelju Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika, koji je potpuno neovisan u obavljanju svojih dužnosti. BEREC može imenovati računovodstvenog službenika Komisije kao računovodstvenog službenika BEREC-a;

  Briše se.

  Amandman    47

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka o

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (o)  imenuje članove odbora (odborâ) za žalbe;

  Briše se.

  Amandman    48

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka p

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (p)  donosi sve odluke o osnivanju unutarnjih struktura BEREC-a te, gdje je to potrebno, njihovoj izmjeni, uzimajući u obzir potrebe BEREC-a u pogledu aktivnosti te razumno financijsko upravljanje.

  Briše se.

  Amandman    49

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  1a.  Odbor regulatora u ime BEREC-a donosi posebne odredbe u vezi s pravom pristupa dokumentima BEREC-a u skladu s člankom 27.

  Amandman    50

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju izvršnom direktoru i kojom se utvrđuju uvjeti u skladu s kojima se ta delegacija ovlasti može suspendirati. Izvršni direktor ovlašten je dalje delegirati te ovlasti.

  Briše se.

  Amandman    51

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 2. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor može zbog iznimnih okolnosti svojom odlukom privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje izvršnom direktoru i ovlasti koje je on delegirao dalje te ih izvršavati sam ili ih delegirati jednom od svojih članova ili članu osoblja koji nije izvršni direktor.

  Briše se.

  Amandman    52

  Prijedlog uredbe

  Članak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 6.

  Članak 6.

  Predsjednik i zamjenik predsjednika upravnog odbora

  Predsjednik i zamjenik predsjednika odbora regulatora

  1.  Upravni odbor bira predsjednika i zamjenika predsjednika među svojim članovima s pravom glasa koji predstavljaju države članice. Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se dvotrećinskom većinom članova upravnog odbora s pravom glasa.

  1.  Odbor regulatora bira predsjednika i zamjenika predsjednika među svojim članovima s pravom glasa koji predstavljaju države članice.

  2.  Zamjenik predsjednika automatski zamjenjuje predsjednika ako je on spriječen izvršavati svoje dužnosti.

  2.  Zamjenik predsjednika automatski zamjenjuje predsjednika ako je on spriječen izvršavati svoje dužnosti.

  3.  Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika traje četiri godine, uz iznimku prvog mandata zamjenika predsjednika izabranog nakon stupanja na snagu ove Uredbe koji traje dvije godine. Njihov se mandat može obnoviti jednom.

  3.  Mandat predsjednika traje četiri godine, a mandat zamjenika predsjednika dvije godine. Njihov se mandat može obnoviti jednom.

   

  3a.  Radi osiguravanja kontinuiteta rada odbora regulatora, izabrani predsjednik mora, kad god je to moguće, imati barem jednu godinu iskustva rada na funkciji zamjenika predsjednika prije no što ga se izabere za predsjednika.

   

  3b.  Ne dovodeći u pitanje ulogu odbora regulatora u pogledu njegovih zadaća, predsjednik i zamjenik predsjednika neovisni su u obavljanju svojih dužnosti te ne smiju tražiti ni primati upute ni od koje vlade, nacionalnog regulatornog tijela, institucije, osobe ili tijela.

   

  3c.  Predsjednik ili zamjenik predsjednika na poziv izvješćuje Europski parlament o obavljanju svojih dužnosti i radu BEREC-a. Vijeće može pozvati predsjednika ili zamjenika predsjednika da ga izvijesti o obavljanju svojih dužnosti i radu BEREC-a.

  Amandman    53

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Sastanci upravnog odbora

  Plenarni sastanci i pravila glasovanja odbora regulatora

  Amandman    54

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Predsjednik saziva sastanke upravnog odbora.

  1.  Plenarne sastanke odbora regulatora saziva predsjednik tog odbora i to najmanje četiri puta godišnje kao redovite sastanke. Izvanredni sastanci isto se tako sazivaju na inicijativu predsjednika, na zahtjev Komisije ili najmanje jedne trećine članova odbora. Dnevni red sastanka utvrđuje predsjednik te se on objavljuje.

  Amandman    55

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Izvršni direktor BEREC-a sudjeluje u raspravama, ali nema pravo glasa.

  2.  Direktor Ureda BEREC-a sudjeluje na plenarnim sastancima odbora regulatora, ali nema pravo glasa.

  Amandman    56

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Upravni odbor održava najmanje dva redovna sastanka godišnje. Osim toga, sastaje se na inicijativu svog predsjednika, na zahtjev Komisije ili na zahtjev najmanje jedne trećine svojih članova.

  Briše se.

  Amandman    57

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Upravni odbor na sastanke može kao promatrača pozvati bilo koju osobu čije bi mišljenje moglo biti od koristi.

  4.  Odbor regulatora na sastanke može kao promatrača pozvati bilo koju osobu čije bi mišljenje moglo biti od koristi.

  Amandman     58

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 4.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4a.  Po potrebi, da bi se zaštitila neovisnost BEREC-a ili da bi se izbjegao sukob interesa, predsjednik i zamjenik predsjednika mogu navesti točke dnevnog reda na kojima promatrači ne mogu sudjelovati tijekom plenarnog sastanka.

  Amandman    59

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 4.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4b.  Odbor regulatora donosi odluke dvotrećinskom većinom svih svojih članova osim ako to nije drukčije utvrđeno ovom Uredbom, Direktivom ili drugim pravnim aktima Unije. Svaki član ili njegov zamjenik ima jedan glas. Odluke odbora regulatora objavljuju se, a u njima se na zahtjev predmetnog nacionalnog regulatornog tijela navodi kada je ono izrazilo rezervu.

  Amandman    60

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Članovima upravnog odbora i njihovim zamjenicima, mogu, u skladu s njegovim Poslovnikom, pomagati savjetnici ili stručnjaci.

  Briše se.

  Amandman    61

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  BEREC upravnom odboru osigurava tajništvo.

  6.  Ured BEREC-a odboru regulatora osigurava tajništvo.

  Amandman    62

  Prijedlog uredbe

  Članak 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 8.

  Briše se.

  Pravila glasovanja upravnog odbora

   

  1.   Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 1. točke (a) i (b) i članak 22. stavak 8., upravni odbor odluke donosi većinom glasova svojih članova s pravom glasa.

   

  2.   Svaki član s pravom glasa ima jedan glas. U odsutnosti člana s pravom glasa, zamjenik ima pravo iskoristiti njegovo pravo glasa.

   

  3.   Predsjednik sudjeluje u glasovanju.

   

  4.   Izvršni direktor ne sudjeluje u glasovanju.

   

  5.   Poslovnikom upravnog odbora utvrđuju se detaljnija pravila glasovanja, posebice u pogledu slučajeva kad jedan član može zastupati drugog člana.

   

  Amandman    63

  Prijedlog uredbe

  Poglavlje II. – odjeljak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  [...]

  Briše se.

  Amandman    64

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Upravni odbor može uspostaviti potrebne radne skupine u opravdanim slučajevima, a posebno radi provedbe programa rada BEREC-a.

  1.  Odbor regulatora može uspostaviti potrebne radne skupine u opravdanim slučajevima, a posebno radi provedbe godišnjeg programa rada BEREC-a i radi izrade početnih nacrta dokumenata BEREC-a.

  Amandman    65

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor imenuje članove radnih skupina u čijem radu mogu sudjelovati stručnjaci iz redova nacionalnih regulatornih tijela, Komisije, zaposlenika BEREC-a i nacionalnih regulatornih tijela trećih zemalja koje sudjeluju u radu BEREC-a.

  Odbor regulatora imenuje članove radnih skupina u čijem radu mogu sudjelovati stručnjaci iz redova nacionalnih regulatornih tijela, Komisije, Ureda BEREC-a i nacionalnih regulatornih tijela trećih zemalja koje sudjeluju u radu BEREC-a.

  Amandman    66

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Po potrebi, da bi se zaštitila neovisnost BEREC-a ili da bi se izbjegao sukob interesa, predsjednik ili zamjenik predsjednika mogu navesti točke dnevnog reda na kojima stručnjaci iz Komisije ili iz nacionalnih regulatornih tijela trećih zemalja ne mogu sudjelovati tijekom sastanka radne skupine.

  Amandman    67

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članovi radnih skupina koje su uspostavljene radi obavljanja zadaća iz članka 2. stavka 1. točke (d) treće alineje, imenuju se s popisa kvalificiranih stručnjaka koje dostave nacionalna regulatorna tijela, Komisija i izvršni direktor.

  Briše se.

  Amandman    68

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 2. – podstavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članovi radnih skupina koje su uspostavljene radi obavljanja zadaća iz članka 2. stavka 1. točke (d) druge alineje, imenuju se isključivo s popisa kvalificiranih stručnjaka koje dostave nacionalna regulatorna tijela i izvršni direktor.

  Briše se.

  Amandman    69

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 2. – podstavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor može pozvati priznate stručnjake kompetentne u odgovarajućem području da sudjeluju u radnim skupinama prema potrebi i ovisno od slučaja do slučaja.

  Odbor regulatora može pozvati priznate stručnjake kompetentne u odgovarajućem području da sudjeluju u radnim skupinama prema potrebi i ovisno od slučaja do slučaja.

  Amandman    70

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 2. – podstavak 4.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Odbor regulatora imenuje predsjednika ili supredsjednike iz redova članova radnih skupina.

  Amandman    71

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Zaposlenik BEREC-a imenovan u skladu s unutarnjim pravilnikom koordinira i moderira radne skupine.

  Briše se.

  Amandman    72

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Upravni odbor donosi unutarnji pravilnik kojim se utvrđuju praktični dogovori za rad radnih skupina.

  4.  Odbor regulatora donosi unutarnji pravilnik kojim se utvrđuju praktični dogovori za rad radnih skupina.

  Amandman    73

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  BEREC pruža potporu radnim skupinama.

  5.  Ured BEREC-a pruža potporu radnim skupinama. Član osoblja Ureda BEREC-a pomaže predsjedniku ili zamjeniku predsjednika i pruža radnim skupinama druge usluge stručne i administrativne potpore.

  Amandman    74

  Prijedlog uredbe

  Poglavlje II. – odjeljak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  [...]

  Briše se.

  Amandman    75

  Prijedlog uredbe

  Poglavlje II. – podnaslov B (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  B.  Organizacija Ureda BEREC-a

  Amandman    76

  Prijedlog uredbe

  Članak 14.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 14.a

   

  Administrativna i upravljačka struktura

   

  Administrativna i upravljačka struktura Ureda BEREC-a sastoji se od:

   

  (a)   upravnog odbora, koji obavlja funkcije iz članka 14.c;

   

  (b)   direktora, koji ima odgovornosti utvrđene člankom 14.d;

  Amandman    77

  Prijedlog uredbe

  Poglavlje II. – odjeljak 4.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  ODJELJAK 4.a – UPRAVNI ODBOR

  Amandman    78

  Prijedlog uredbe

  Članak 14.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 14.b

   

  Sastav upravnog odbora

   

  1.   Upravni odbor sastoji se od po jednog predstavnika s pravom glasa iz svake države članice i jednog predstavnika Komisije s pravom glasa. Sva nacionalna regulatorna tijela odgovorna su za imenovanje vlastitog predstavnika iz redova voditelja ili drugih predstavnika nacionalnog regulatornog tijela na visokoj razini.

   

  U državama članicama u kojima je prema odredbama Direktive odgovorno više nacionalnih regulatornih tijela, navedena tijela dogovaraju se o zajedničkom predstavniku te se osigurava nužna koordinaciju među njima.

   

  2.   Svaki član upravnog odbora ima zamjenika. Zamjenik predstavlja člana u njegovoj odsutnosti. Sva nacionalna regulatorna tijela odgovorna su za imenovanje zamjenika iz redova voditelja ili članova kolegijalnog tijela, odnosno zaposlenika nacionalnog regulatornog tijela.

   

  3.   Članovi upravnog odbora i njihovi zamjenici imenuju se uzimajući u obzir njihovo znanje u području elektroničkih komunikacija te relevantne upravljačke i administrativne vještine i vještine upravljanja proračunom. Sve strane zastupljene u upravnom odboru nastoje ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane nastoje postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u upravnom odboru.

  Amandman    79

  Prijedlog uredbe

  Članak 14.c (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 14.c

   

  Funkcije upravnog odbora

   

  1.   Upravni odbor:

   

  (a)   kao dio jedinstvenog programskog dokumenta donosi godišnji program rada Ureda BEREC-a;

   

  (b)   direktoru daje smjernice za izvršavanje njegovih zadaća;

   

  (c)   donosi, dvotrećinskom većinom glasova svojih članova s pravom glasa, godišnji proračun Ureda BEREC-a i izvršava ostale zadatke u pogledu proračuna Ureda BEREC-a u skladu s poglavljem III.;

   

  (d)   donosi financijska pravila koja se primjenjuju na BEREC u skladu s člankom 20.;

   

  (e)   donosi strategiju za borbu protiv prijevara proporcionalno rizicima od prijevara i uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provoditi;

   

  (f)   osigurava odgovarajuće postupanje na temelju rezultata i preporuka koji proizlaze iz izvješća unutarnje i vanjske revizije i ocjenjivanja te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF);

   

  (g)   donosi i redovito ažurira komunikacijske i promidžbene planove iz članka 27. na temelju analize potreba;

   

  (h)   donosi svoj poslovnik;

   

  (i)   u skladu sa stavkom 2. izvršava nad osobljem Ureda BEREC-a ovlasti koje se Pravilnikom o osoblju dodjeljuju tijelu za imenovanje i ovlasti koje se Uvjetima zaposlenja ostalih službenika dodjeljuju tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovora o radu (ovlasti tijela nadležnog za imenovanja);

   

  (j)   donosi provedbena pravila za primjenu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju;

   

  (k)   imenuje direktora i, po potrebi, produžuje njegov mandat ili ga razrješava dužnosti u skladu s člankom 22.;

   

  (l)   imenuje računovodstvenog službenika, na temelju Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika, koji je potpuno neovisan u obavljanju svojih dužnosti i koji može biti računovodstveni službenik Komisije;

   

  (m)  donosi sve odluke o uspostavi unutarnjih struktura Ureda BEREC-a te, kada je to potrebno, o njihovoj izmjeni, uzimajući u obzir potrebe Ureda BEREC-a u pogledu aktivnosti te razumno financijsko upravljanje.

   

  Članci 6. i 7. primjenjuju se mutatis mutandis.

   

  2.   Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju direktoru i kojom se utvrđuju uvjeti u skladu s kojima se ta delegacija ovlasti može suspendirati. Direktor je ovlašten dalje delegirati te ovlasti.

   

  Upravni odbor može zbog iznimnih okolnosti svojom odlukom privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje direktoru i ovlasti koje je on delegirao dalje te ih izvršavati sam ili ih delegirati jednom od svojih članova ili članu osoblja koji nije direktor.

  Amandman    80

  Prijedlog uredbe

  Poglavlje II. – odjeljak 4.b (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  ODJELJAK 4.b – DIREKTOR

  Amandman    81

  Prijedlog uredbe

  Članak 14.d (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Članak 14.d

   

  Odgovornosti direktora

   

  1.  Direktor upravlja Uredom BEREC-a. Direktor odgovara upravnom odboru.

   

  2.  Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije i upravnog odbora, direktor je neovisan u obavljanju svojih dužnosti te ne smije tražiti ni primati upute ni od koje vlade, nacionalnog regulatornog tijela, institucije, osobe ili tijela.

   

  3.  Direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može pozvati direktora da ga izvijesti o izvršavanju svojih dužnosti.

   

  4.  Direktor je pravni zastupnik Ureda BEREC-a.

   

  5.  Nakon što dobije upute upravnog odbora, direktor je odgovoran za izvršavanje zadaća Ureda BEREC-a. Direktor je posebno odgovoran za sljedeće:

   

  (a)  redovno upravljanje Uredom BEREC-a;

   

  (aa)  pomaganje u pripremi programa rada odbora regulatora, upravnog odbora i radnih skupina;

   

  (b)  provedbu odluka koje je donio odbor regulatora i upravni odbor;

   

  (c)  pripremu jedinstvenog programskog dokumenta i njegovo podnošenje odboru regulatora;

   

  (d)  doprinošenje provedbi jedinstvenog programskog dokumenta pod vodstvom odbora regulatora, a posebno godišnjeg programa rada Ureda BEREC-a; izvješćivanje odboru regulatora o njegovoj provedbi;

   

  (e)  pripremanje konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima BEREC-a pod vodstvom odbora regulatora, i njegovo podnošenje odboru regulatora radi ocjene i usvajanja;

   

  (f)  pripremu plana djelovanja na temelju zaključaka unutarnjih ili vanjskih revizijskih izvješća i ocjenjivanja te istraga koje provodi OLAF te za izvješćivanje o napretku Komisiji dva puta godišnje i redovito upravnom odboru;

   

  (g)   zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera za suzbijanje prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti učinkovitim provjerama i, ako su utvrđene nepravilnosti, povratom pogrešno isplaćenih iznosa te, ako je potrebno, određivanjem učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih administrativnih mjera, uključujući financijske sankcije;

   

  (h)  pripremu strategije Ureda BEREC-a za borbu protiv prijevara i njezino podnošenje upravnom odboru na odobrenje;

   

  (i)  pripremu nacrta financijskih pravila koja se primjenjuju na Ured BEREC-a;

   

  (j)  pripremu nacrta izvješća Ureda BEREC-a o procjeni prihoda i rashoda i provedbu njegova proračuna.

   

  6.  Direktor je odgovoran i za odlučivanje o tome je li, radi učinkovitog i djelotvornog obavljanja zadaća Ureda BEREC-a, potrebno postaviti jednog zaposlenika ili više njih u jednoj državi članici ili više njih. Prije osnivanja takvog lokalnog ureda direktor traži prethodnu suglasnost Komisije, upravnog odbora i dotične države članice. U odluci se navodi opseg aktivnosti koje obavlja lokalni ured na način da se izbjegnu nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih funkcija Ureda BEREC-a.

  Amandman    82

  Prijedlog uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Svake godine izvršni direktor sastavlja programski dokument koji sadržava godišnje i višegodišnje programiranje („jedinstveni programski dokument”) u skladu s člankom 32. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 te uzimajući u obzir smjernice Komisije38.

  Svake godine direktor sastavlja programski dokument koji sadržava godišnje i višegodišnje programiranje („jedinstveni programski dokument”) u skladu s člankom 32. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013 te uzimajući u obzir smjernice Komisije38.

  __________________

  __________________

  38 Komunikacija Komisije o smjernicama za programski dokument za decentralizirane agencije i predlošku konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima za decentralizirane agencije (C(2014) 9641).

  38 Komunikacija Komisije o smjernicama za programski dokument za decentralizirane agencije i predlošku konsolidiranog godišnjeg izvješća o aktivnostima za decentralizirane agencije (C(2014) 9641).

  Amandman    83

  Prijedlog uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor donosi nacrt jedinstvenog programskog dokumenta do 31. siječnja i dostavlja ga Komisiji kako bi ona dala svoje mišljenje. Nacrt jedinstvenog programskog dokumenta dostavlja se i Europskom parlamentu i Vijeću.

  Odbor regulatora donosi nacrt jedinstvenog programskog dokumenta do 31. siječnja i dostavlja ga Komisiji kako bi ona dala svoje mišljenje. Nacrt jedinstvenog programskog dokumenta dostavlja se i Europskom parlamentu i Vijeću.

  Amandman    84

  Prijedlog uredbe

  Članak 15. – stavak 1. – podstavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor potom donosi jedinstveni programski dokument uzimajući u obzir mišljenje Komisije. Upravni odbor dostavlja navedeni dokument i sve njegove naknadne ažurirane verzije Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

  Odbor regulatora potom donosi jedinstveni programski dokument uzimajući u obzir mišljenje Komisije. Upravni odbor dostavlja navedeni dokument i sve njegove naknadne ažurirane verzije Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

  Amandman    85

  Prijedlog uredbe

  Članak 15. – stavak 3. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako BEREC dobije novu zadaću.

  Odbor regulatora mijenja doneseni godišnji program rada ako BEREC dobije novu zadaću.

  Amandman    86

  Prijedlog uredbe

  Članak 15. – stavak 3. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Svaka velika izmjena godišnjeg programa rada donosi se jednakim postupkom kao i početni godišnji program rada. Upravni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

  Svaka velika izmjena godišnjeg programa rada donosi se jednakim postupkom kao i početni godišnji program rada. Odbor regulatora može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati direktoru.

  Amandman    87

  Prijedlog uredbe

  Članak 16. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Izvršni direktor svake godine sastavlja privremeni nacrt prihoda i rashoda BEREC-a za sljedeću financijsku godinu, u koji je uključen i plan radnih mjesta, te ga šalje upravnom odboru.

  1.  Direktor svake godine sastavlja privremeni nacrt prihoda i rashoda Ureda BEREC-a za sljedeću financijsku godinu, u koji je uključen i plan radnih mjesta, te ga šalje upravnom odboru.

  Amandman    88

  Prijedlog uredbe

  Članak 16. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Upravni odbor na osnovi tog privremenog nacrta donosi privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda BEREC-a za sljedeću financijsku godinu.

  2.  Upravni odbor na osnovi tog privremenog nacrta donosi privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda Ureda BEREC-a za sljedeću financijsku godinu.

  Amandman    89

  Prijedlog uredbe

  Članak 16. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Izvršni direktor Komisiji šalje nacrt procjene prihoda i rashoda BEREC-a do 31. siječnja svake godine. Podaci su u nacrtu procjene prihoda i rashoda BEREC-a i u nacrtu jedinstvenog programskog dokumenta iz članka 15. stavka 1. usklađeni.

  3.  Direktor Komisiji šalje nacrt procjene prihoda i rashoda Ureda BEREC-a do 31. siječnja svake godine. Podaci su u nacrtu procjene prihoda i rashoda Ureda BEREC-a i u nacrtu jedinstvenog programskog dokumenta iz članka 15. stavka 1. usklađeni.

  Amandman    90

  Prijedlog uredbe

  Članak 16. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  Proračunsko tijelo odobrava sredstva za doprinos BEREC-u.

  6.  Proračunsko tijelo odobrava sredstva za doprinos Uredu BEREC-a.

  Amandman    91

  Prijedlog uredbe

  Članak 16. – stavak 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  7.  Proračunsko tijelo donosi plan radnih mjesta BEREC-a.

  7.  Proračunsko tijelo donosi plan radnih mjesta Ureda BEREC-a.

  Amandman    92

  Prijedlog uredbe

  Članak 16. – stavak 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  8.  Proračun BEREC-a donosi upravni odbor. Proračun postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Unije. Proračun se prema potrebi prilagođava na odgovarajući način.

  8.  Proračun Ureda BEREC-a donosi upravni odbor. Proračun postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Unije. Proračun se prema potrebi prilagođava na odgovarajući način.

  Amandman    93

  Prijedlog uredbe

  Članak 16. – stavak 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  9.  Na svaki projekt izgradnje objekata koji bi mogao imati znatan utjecaj na proračun BEREC-a primjenjuju se odredbe Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013.

  9.  Na svaki projekt izgradnje objekata koji bi mogao imati znatan utjecaj na proračun Ureda BEREC-a primjenjuju se odredbe Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013.

  Amandman    94

  Prijedlog uredbe

  Članak 17. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Procjene svih prihoda i rashoda berec-a pripremaju se svake financijske godine koja odgovara kalendarskoj godini i prikazuju se u proračunu BEREC-a.

  1.  Procjene svih prihoda i rashoda Ureda BEREC-a pripremaju se svake financijske godine koja odgovara kalendarskoj godini i prikazuju se u proračunu Ureda BEREC-a.

  Amandman    95

  Prijedlog uredbe

  Članak 17. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Proračun BEREC-a uravnotežen je u smislu prihoda i rashoda.

  2.  Proračun Ureda BEREC-a uravnotežen je u smislu prihoda i rashoda.

  Amandman    96

  Prijedlog uredbe

  Članak 17. – stavak 3. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Ne dovodeći u pitanje ostale izvore, u prihode BEREC-a ubrajaju se:

  3.  Ne dovodeći u pitanje ostale izvore, u prihode Ureda BEREC-a ubrajaju se:

  Amandman    97

  Prijedlog uredbe

  Članak 17. – stavak 3. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  naknade za publikacije i sve ostale usluge koje pruža BEREC;

  Briše se.

  Amandman    98

  Prijedlog uredbe

  Članak 17. – stavak 3. – točka d

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  svi doprinosi trećih zemalja ili regulatornih tijela nadležnih za elektroničke komunikacije trećih zemalja koji sudjeluju u radu BEREC-a kako je predviđeno člankom 26.

  (d)  svi doprinosi trećih zemalja ili regulatornih tijela nadležnih za elektroničke komunikacije trećih zemalja koji sudjeluju u radu Ureda BEREC-a kako je predviđeno člankom 26.

  Amandman    99

  Prijedlog uredbe

  Članak 17. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Rashodi BEREC-a uključuju naknade osoblju, administrativne i infrastrukturne troškove te troškove poslovanja.

  4.  Rashodi Ureda BEREC-a uključuju naknade osoblju, administrativne i infrastrukturne troškove te troškove poslovanja.

  Amandman    100

  Prijedlog uredbe

  Članak 19. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Do 1. ožujka sljedeće godine, računovodstveni službenik BEREC-a dostavlja privremeni financijski izvještaj računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu.

  1.  Do 1. ožujka sljedeće godine, računovodstveni službenik Ureda BEREC-a dostavlja privremeni financijski izvještaj računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu.

  Amandman    101

  Prijedlog uredbe

  Članak 19. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Do 31. ožujka sljedeće financijske godine BEREC dostavlja izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu.

  2.  Do 31. ožujka sljedeće financijske godine Ured BEREC-a dostavlja izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu.

  Amandman    102

  Prijedlog uredbe

  Članak 19. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Po primitku opažanja Revizorskog suda o privremenim financijskim izvještajima BEREC-a, računovodstveni službenik BEREC-a sastavlja završne financijske izvještaje BEREC-a na vlastitu odgovornost. Izvršni direktor dostavlja završne financijske izvještaje upravnom odboru na donošenje mišljenja.

  3.  Po primitku opažanja Revizorskog suda o privremenim financijskim izvještajima Ureda BEREC-a, računovodstveni službenik Ureda BEREC-a sastavlja završne financijske izvještaje Ureda BEREC-a na vlastitu odgovornost. Direktor dostavlja završne financijske izvještaje upravnom odboru na donošenje mišljenja.

  Amandman    103

  Prijedlog uredbe

  Članak 19. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Upravni odbor daje mišljenje o završnim financijskim izvještajima BEREC-a.

  4.  Upravni odbor daje mišljenje o završnim financijskim izvještajima Ureda BEREC-a.

  Amandman    104

  Prijedlog uredbe

  Članak 19. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Izvršni direktor do 1. srpnja nakon svake proračunske godine dostavlja završne financijske izvještaje, zajedno s mišljenjem upravnog odbora, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

  5.  Direktor do 1. srpnja nakon svake proračunske godine dostavlja završne financijske izvještaje, zajedno s mišljenjem upravnog odbora, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

  Amandman    105

  Prijedlog uredbe

  Članak 19. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6.  BEREC objavljuje završne financijske izvještaje u Službenom listu Europske unije do 15. studenoga sljedeće godine.

  6.  Ured BEREC-a objavljuje završne financijske izvještaje u Službenom listu Europske unije do 15. studenoga sljedeće godine.

  Amandman    106

  Prijedlog uredbe

  Članak 19. – stavak 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  7.  Izvršni direktor do 30. rujna dostavlja Revizorskom sudu odgovor na njegove primjedbe. Izvršni direktor taj odgovor šalje i upravnom odboru.

  7.  Direktor do 30. rujna dostavlja Revizorskom sudu odgovor na njegove primjedbe. Direktor taj odgovor šalje i upravnom odboru.

  Amandman    107

  Prijedlog uredbe

  Članak 19. – stavak 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  8.  Izvršni direktor Europskom parlamentu na njegov zahtjev podnosi sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za predmetnu financijsku godinu u skladu s člankom 165. stavkom 3. Financijske uredbe39.

  8.  Direktor Europskom parlamentu na njegov zahtjev podnosi sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za predmetnu financijsku godinu u skladu s člankom 165. stavkom 3. Financijske uredbe39.

  __________________

  __________________

  39 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012.).

  39 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012.).

  Amandman    108

  Prijedlog uredbe

  Članak 19. – stavak 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  9.  Na temelju preporuke Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine N + 2 daje razrješnicu izvršnom direktoru s obzirom na izvršenje proračuna za godinu N.

  9.  Na temelju preporuke Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine N + 2 daje razrješnicu direktoru s obzirom na izvršenje proračuna za godinu N.

  Amandman    109

  Prijedlog uredbe

  Članak 20. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Financijska pravila koja se primjenjuju na BEREC donosi upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne odstupaju od Uredbe (EU) br. 1271/2013, osim ako je to odstupanje posebno potrebno za rad BEREC-a i ako je Komisija prethodno dala suglasnost.

  Financijska pravila koja se primjenjuju na Ured BEREC-a donosi upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne odstupaju od Uredbe (EU) br. 1271/2013, osim ako je to odstupanje posebno potrebno za rad Ureda BEREC-a i ako je Komisija prethodno dala suglasnost.

  Amandman    110

  Prijedlog uredbe

  Članak 21. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Na osoblje BEREC-a primjenjuju se Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika te pravila koja su zajednički donijele institucije Unije za provedbu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

  Na osoblje Ureda BEREC-a primjenjuju se Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika te pravila koja su zajednički donijele institucije Unije za provedbu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

  Amandman    111

  Prijedlog uredbe

  Članak 22.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 22.

  Članak 22.

  Imenovanje izvršnog direktora

  Imenovanje direktora

  1.  Izvršni direktor zaposlen je kao privremeni djelatnik BEREC-a u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

  1.  Direktor je zaposlen kao privremeni djelatnik Ureda BEREC-a u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

  2.  Nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira izvršnog direktora imenuje upravni odbor s popisa kandidata koje je predložila Komisija.

  2.  Upravni odbor imenuje direktora nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira.

  Za potrebe sklapanja ugovora s izvršnim direktorom, predsjednik upravnog odbora zastupa BEREC.

  Za potrebe sklapanja ugovora s direktorom, predsjednik upravnog odbora zastupa Ured BEREC-a.

  Prije imenovanja, kandidat kojeg je upravni odbor odabrao može biti pozvan da ispred nadležnog odbora Europskog parlamenta izjavu i odgovori na pitanja njegovih članova.

  Prije imenovanja, kandidat kojeg je upravni odbor odabrao ispred nadležnog odbora Europskog parlamenta daje izjavu i odgovora na pitanja njegovih članova.

  3.  Mandat izvršnoga direktora traje pet godina. Prije isteka tog razdoblja, Komisija obavlja procjenu u kojoj uzima u obzir ocjenu rada izvršnog direktora i budućih zadaća i izazova BEREC-a.

  3.  Mandat direktora traje tri godine. Prije isteka tog razdoblja upravni odbor obavlja procjenu u kojoj uzima u obzir ocjenu rada direktora i budućih zadaća i izazova BEREC-a.

  4.  Upravni odbor, djelujući na prijedlog Komisije u kojem se uzima u obzir procjena iz stavka 3., može mandat izvršnog direktora produljiti jednom, za najviše pet godina.

  4.  Upravni odbor, uzimajući u obzir procjenu iz stavka 3., može mandat direktora produljiti jednom, za najviše tri godine.

  5.  Upravni odbor obavještava Europski parlament o tome da namjerava produljiti mandat izvršnog direktora. U roku od mjesec dana prije svakog takvog produljenja, izvršni direktor može biti pozvan da dâ izjavu pred nadležnim odborom Europskog parlamenta i da odgovori na sva pitanja njegovih članova.

  5.  Upravni odbor obavještava Europski parlament o tome da namjerava produljiti mandat direktora. U roku od mjesec dana prije svakog takvog produljenja, direktor može biti pozvan da dâ izjavu pred nadležnim odborom Europskog parlamenta i da odgovori na sva pitanja njegovih članova.

  6.  Izvršni direktor kojem je produljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

  6.  Direktor kojem je produljen mandat ne može na kraju posljednjeg mandata sudjelovati u drugom postupku odabira za isto radno mjesto.

  7.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke upravnog odbora donesene na prijedlog Komisije.

  7.  Direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke Upravnog odbora.

  8.  Upravni odbor odluku o imenovanju, produljenju mandata ili razrješenju dužnosti izvršnog direktora donosi dvotrećinskom većinom glasova članova s pravom glasa.

  8.  Upravni odbor odluku o imenovanju, produljenju mandata ili razrješenju dužnosti direktora donosi dvotrećinskom većinom glasova članova s pravom glasa.

  Amandman    112

  Prijedlog uredbe

  Članak 23. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  BEREC može angažirati upućene nacionalne stručnjake i ostalo osoblje koje nije zaposleno u BEREC-u. Na to se osoblje ne primjenjuju Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika.

  1.  Ured BEREC-a može angažirati upućene nacionalne stručnjake i ostalo osoblje koje nije zaposleno u Uredu BEREC-a. Na to se osoblje ne primjenjuju Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika.

  Amandman    113

  Prijedlog uredbe

  Članak 23. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u BEREC.

  2.  Upravni odbor donosi odluku kojom utvrđuje pravila o upućivanju nacionalnih stručnjaka u Ured BEREC-a.

  Amandman    114

  Prijedlog uredbe

  Članak 24.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 24.

  Briše se.

  Pravni status

   

  1.   BEREC je tijelo Europske unije. Ima pravnu osobnost.

   

  2.   U svim državama članicama BEREC ima najširu pravnu sposobnost koja prema njihovim nacionalnim zakonima pripada pravnim osobama. Točnije, on može stjecati pokretnine i nekretnine i raspolagati njima te biti stranka u sudskim postupcima.

   

  3.   Izvršni direktor zastupa BEREC.

   

  4.   BEREC snosi isključivu odgovornost za zadaće i ovlasti koje su mu dodijeljene.

   

  Amandman    115

  Prijedlog uredbe

  Članak 25. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije primjenjuje se na BEREC i njegovo osoblje.

  Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije primjenjuje se na Ured BEREC-a i njegovo osoblje.

  Amandman    116

  Prijedlog uredbe

  Članak 26. – stavak 1. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  U tu svrhu BEREC, uz prethodno odobrenje Komisije, može sklapati radne dogovore. Tim se dogovorima ne stvaraju pravne obveze za Uniju i njezine države članice.

  Briše se.

  Amandman    117

  Prijedlog uredbe

  Članak 26. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Upravni odbor kao dio jedinstvenog programskog dokumenta donosi strategiju za odnose s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili s međunarodnim organizacijama u području pitanja nadležnosti BEREC-a. Komisija i agencija sklapaju odgovarajući radni dogovor kako bi se osiguralo da BEREC djeluje u okviru svojih ovlasti i postojećeg institucionalnog okvira.

  3.  Odbor regulatora kao dio jedinstvenog programskog dokumenta donosi strategiju za odnose s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili s međunarodnim organizacijama u području pitanja nadležnosti BEREC-a. Komisija i BEREC sklapaju odgovarajući radni dogovor kako bi se osiguralo da BEREC djeluje u okviru svojih ovlasti i postojećeg institucionalnog okvira.

  Amandman    118

  Prijedlog uredbe

  Članak 27. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Transparentnost i komunikacija

  Pristup dokumentima, transparentnost i komunikacija

  Amandman    119

  Prijedlog uredbe

  Članak 27. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća40 primjenjuje se na dokumente BEREC-a. Upravni odbor, u roku od šest mjeseci od datuma prvog sastanka, donosi detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

  1.  Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća40 primjenjuje se na dokumente BEREC-a i Ureda BEREC-a. Odbor regulatora i upravni odbor do ... [umetnuti datum: ... mjeseci nakon datuma primjene ove Uredbe], donose detaljna pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

  __________________

  __________________

  40 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

  40 Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

  Amandman    120

  Prijedlog uredbe

  Članak 27. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Obrada osobnih podataka koju obavlja BEREC podliježe primjeni Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća41. Upravni odbor, u roku od šest mjeseci od prvog sastanka, utvrđuje mjere kojima BEREC primjenjuje Uredbu (EZ) br. 45/2001, uključujući one o imenovanju službenika za zaštitu podataka BEREC-a. Te se mjere utvrđuju nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka.

  2.  Obrada osobnih podataka koju obavljaju BEREC i Ured BEREC-a podliježe primjeni Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća41.

  __________________

  __________________

  41 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

  41 Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L 8, 12.1.2001., str. 1.).

  Amandman    121

  Prijedlog uredbe

  Članak 27. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2 a.  BEREC i Ured BEREC-a provode svoje aktivnosti uz visoku razinu transparentnosti. BEREC i Ured BEREC-a osiguravaju da se javnosti i svim zainteresiranim stranama pruže objektivne, pouzdane i lako dostupne informacije, posebno u vezi s rezultatima njihova rada.

  Amandman    122

  Prijedlog uredbe

  Članak 27. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  BEREC može na vlastitu inicijativu sudjelovati u komunikacijskim aktivnostima u području svoje nadležnosti. Raspodjelom resursa komunikacijskim aktivnostima ne ugrožava se učinkovito izvršavanje zadaća iz članka 2. stavaka 1. i 2. ove Uredbe. Komunikacijske aktivnosti izvršavaju se u skladu s relevantnim komunikacijskim i promidžbenim planovima koje je donio upravni odbor.

  3.  BEREC i Ured BEREC-a mogu na vlastitu inicijativu sudjelovati u komunikacijskim aktivnostima u području svoje nadležnosti. Raspodjelom resursa komunikacijskim aktivnostima ne ugrožava se učinkovito izvršavanje zadaća iz članka 2. stavaka 1. i 2. ove Uredbe. Komunikacijske aktivnosti izvršavaju se u skladu s relevantnim komunikacijskim i promidžbenim planovima koje je donio upravni odbor.

  Amandman    123

  Prijedlog uredbe

  Članak 28. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Ne dovodeći u pitanje članak 27. stavak 1. BEREC ne otkriva trećim stranama podatke koje obrađuje ili prima, a za koje je podnesen utemeljen zahtjev za povjerljivo postupanje u cijelosti ili djelomično.

  1.  Ne dovodeći u pitanje članak 27. stavak 1. Ured BEREC-a ne otkriva trećim stranama podatke koje obrađuje ili prima, a za koje je podnesen utemeljen zahtjev za povjerljivo postupanje u cijelosti ili djelomično.

  Amandman    124

  Prijedlog uredbe

  Članak 28. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Članovi upravnog odbora, izvršni direktor, članovi odbora za žalbe, upućeni nacionalni stručnjaci, ostalo osoblje koje nije zaposleno u BEREC-u i stručnjaci koji sudjeluju u radnim skupinama postupaju u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti iz članka 339. Ugovora i po isteku radnog odnosa.

  2.  Članovi upravnog odbora, direktor, upućeni nacionalni stručnjaci, ostalo osoblje koje nije zaposleno u Uredu BEREC-a i stručnjaci koji sudjeluju u radnim skupinama postupaju u skladu sa zahtjevima u pogledu povjerljivosti iz članka 339. Ugovora i po isteku radnog odnosa.

  Amandman    125

  Prijedlog uredbe

  Članak 29. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  BEREC donosi vlastite sigurnosne propise ekvivalentne sigurnosnim propisima Komisije za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije (EUCI) i osjetljivih neklasificiranih podataka, među ostalim odredbe o razmjeni, obradi i pohrani takvih podataka, kako je utvrđeno u odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/44342 i 2015/44443. Alternativno, BEREC može donijeti odluku o primjeni propisa Komisije mutatis mutandis.

  Ured BEREC-a donosi vlastite sigurnosne propise ekvivalentne sigurnosnim propisima Komisije za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije (EUCI) i osjetljivih neklasificiranih podataka, među ostalim odredbe o razmjeni, obradi i pohrani takvih podataka, kako je utvrđeno u odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/44342 i 2015/44443. Alternativno, Ured BEREC-a može donijeti odluku o primjeni propisa Komisije mutatis mutandis.

  __________________

  __________________

  42 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

  42 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

  43 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

  43 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

  Amandman    126

  Prijedlog uredbe

  Članak 30. – stavak 1. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Na opravdani zahtjev BEREC-a Komisija i nacionalna regulatorna tijela pravodobno i točno dostavljaju BEREC-u sve potrebne informacije za izvršavanje njegovih zadaća, uz uvjet da imaju pravni pristup relevantnim informacijama te da je zahtjev za dostavu informacija nužan zbog prirode predmetne zadaće.

  Na opravdani zahtjev BEREC-a ili Ureda BEREC-a Komisija i nacionalna regulatorna tijela pravodobno i točno dostavljaju BEREC-u ili Uredu BEREC-a sve potrebne informacije za izvršavanje njihovih zadaća, uz uvjet da imaju pravni pristup relevantnim informacijama te da je zahtjev za dostavu informacija nužan zbog prirode predmetne zadaće.

  Amandman    127

  Prijedlog uredbe

  Članak 30. – stavak 1. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  BEREC može zahtijevati i da mu nacionalna regulatorna tijela dostavljaju informacije u određenim rokovima i u utvrđenom obliku. Navedeni zahtjevi podnose se, ako je to moguće, na uobičajenim obrascima za izvješćivanje.

  BEREC ili Ured BEREC-a mogu zahtijevati i da im nacionalna regulatorna tijela dostavljaju informacije u određenim rokovima i u utvrđenom obliku. Navedeni zahtjevi podnose se, ako je to moguće, na uobičajenim obrascima za izvješćivanje.

  Amandman    128

  Prijedlog uredbe

  Članak 30. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  BEREC Komisiji ili nacionalnom regulatornom tijelu, na njihov opravdani zahtjev, pravodobno i točno dostavlja sve informacije koje su im potrebne za izvršavanje njegovih zadaća na temelju načela iskrene suradnje.

  2.  BEREC ili Ured BEREC-a Komisiji ili nacionalnom regulatornom tijelu, na njihov opravdani zahtjev, pravodobno i točno dostavlja sve informacije koje su im potrebne za izvršavanje njihovih zadaća na temelju načela iskrene suradnje.

  Amandman    129

  Prijedlog uredbe

  Članak 30. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Prije podnošenja zahtjeva za dostavu informacija u skladu s ovim člankom te radi izbjegavanja udvostručavanja obveza u smislu izvješćivanja BEREC uzima u obzir sve relevantne javno dostupne informacije.

  3.  Prije podnošenja zahtjeva za dostavu informacija u skladu s ovim člankom te radi izbjegavanja udvostručavanja obveza u smislu izvješćivanja BEREC ili Ured BEREC-a uzimaju u obzir sve relevantne javno dostupne informacije.

  Amandman    130

  Prijedlog uredbe

  Članak 30. – stavak 4. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ako informacije nisu dostupne, ako ih nacionalna regulatorna tijela nisu pravodobno učinila dostupnima ili u slučajevima kad bi njegov izravan zahtjev bio učinkovitiji i jednostavniji, BEREC može uputiti opravdan i utemeljen zahtjev ostalim tijelima ili izravno relevantnim poduzećima koja pružaju elektroničke komunikacijske mreže, usluge i pripadajuću infrastrukturu.

  Ako informacije nisu dostupne, ako ih nacionalna regulatorna tijela nisu pravodobno učinila dostupnima ili u slučajevima kad bi izravan zahtjev BEREC-a ili Ureda BEREC-a bio učinkovitiji i jednostavniji, BEREC ili Ured BEREC-a može uputiti opravdan i utemeljen zahtjev ostalim tijelima ili izravno relevantnim poduzećima koja pružaju elektroničke komunikacijske mreže, usluge i pripadajuću infrastrukturu.

  Amandman    131

  Prijedlog uredbe

  Članak 30. – stavak 4. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  BEREC obavještava relevantna nacionalna regulatorna tijela o zahtjevima u skladu s ovim stavkom.

  BEREC ili Ured BEREC-a obavještavaju relevantna nacionalna regulatorna tijela o zahtjevima u skladu s ovim stavkom.

  Amandman    132

  Prijedlog uredbe

  Članak 30. – stavak 4. – podstavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Nacionalna regulatorna tijela pomažu BEREC-u, na njegov zahtjev, u prikupljanju informacija.

  Nacionalna regulatorna tijela pomažu BEREC-u ili Uredu BEREC-a, na njihov zahtjev, u prikupljanju informacija.

  Amandman    133

  Prijedlog uredbe

  Članak 31. – stavak 1. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članovi Upravnog odbora, izvršni direktor, upućeni nacionalni stručnjaci i ostalo osoblje koje nije zaposleno u BEREC-u daju pojedinačne izjave o obvezi i nepostojanju ili postojanju izravnog ili neizravnog interesa za koji se može smatrati da utječe na njihovu neovisnost.

  Članovi odbora regulatora i upravnog odbora, direktor, upućeni nacionalni stručnjaci i ostalo osoblje koje nije zaposleno u Uredu BEREC-a daju pojedinačne izjave o obvezi i nepostojanju ili postojanju izravnog ili neizravnog interesa za koji se može smatrati da utječe na njihovu neovisnost.

  Amandman    134

  Prijedlog uredbe

  Članak 31. – stavak 1. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Izjave su točne i potpune, daju se u pisanom obliku i ažuriraju se prema potrebi. Objavljuju se izjave o interesu članova Upravnog odbora i izvršnog direktora.

  Izjave su točne i potpune, daju se u pisanom obliku i ažuriraju se prema potrebi. Objavljuju se izjave o interesu članova Upravnog odbora i direktora.

  Amandman    135

  Prijedlog uredbe

  Članak 31. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Članovi Upravnog odbora, izvršni direktor, upućeni nacionalni stručnjaci, ostalo osoblje koje nije zaposleno u BEREC-u i stručnjaci koji sudjeluju u radnim skupinama daju najkasnije na početku svakog sastanka točne i cjelovite pojedinačne izjave o interesu koji se može smatrati utjecajem na njihovu neovisnost u odnosu na točke dnevnog reda te ne sudjeluju u raspravama i glasovanju o tim točkama.

  2.  Članovi Upravnog odbora, direktor, upućeni nacionalni stručnjaci, ostalo osoblje koje nije zaposleno u Uredu BEREC-a i stručnjaci koji sudjeluju u radnim skupinama daju najkasnije na početku svakog sastanka točne i cjelovite pojedinačne izjave o interesu koji se može smatrati utjecajem na njihovu neovisnost u odnosu na točke dnevnog reda te ne sudjeluju u raspravama i glasovanju o tim točkama.

  Amandman    136

  Prijedlog uredbe

  Članak 32. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Radi lakše borbe protiv prijevare, korupcije i ostalih nezakonitih aktivnosti navedenih u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća44, u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe, pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike BEREC-a na temelju predloška iz Priloga navedenom Sporazumu.

  1.  Radi lakše borbe protiv prijevare, korupcije i ostalih nezakonitih aktivnosti navedenih u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća44, do ... [umetnuti datum: ... mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe], Ured BEREC-a pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na sve zaposlenike Ureda BEREC-a na temelju predloška iz Priloga navedenom Sporazumu.

  __________________

  __________________

  44 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

  44 Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

  Amandman    137

  Prijedlog uredbe

  Članak 32. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Europski revizorski sud ovlašten je za provođenje revizija, na temelju dokumenata i na terenu, svih korisnika bespovratnih sredstava, izvođača i podizvođača koji su od BEREC-a primili sredstva Unije.

  2.  Europski revizorski sud ovlašten je za provođenje revizija, na temelju dokumenata i na terenu, svih korisnika bespovratnih sredstava, izvođača i podizvođača koji su od Ureda BEREC-a primili sredstva Unije.

  Amandman    138

  Prijedlog uredbe

  Članak 32. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  OLAF može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu kako bi se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili druge nezakonite aktivnosti kojom se ugrožavaju financijski interesi Unije u vezi s bespovratnim sredstvima ili ugovorom koji je financirao BEREC u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9645.

  3.  OLAF može provoditi istrage, uključujući provjere i inspekcije na terenu kako bi se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili druge nezakonite aktivnosti kojom se ugrožavaju financijski interesi Unije u vezi s bespovratnim sredstvima ili ugovorom koji je financirao Ured BEREC-a u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 i Uredbi Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/9645.

  __________________

  __________________

  45 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

  45 Uredba Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenoga 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (SL L 292, 15.11.1996., str. 2.).

  Amandman    139

  Prijedlog uredbe

  Članak 32. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumi o suradnji s nadležnim tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama, ugovori, sporazumi o bespovratnim sredstvima i odluke BEREC-a o bespovratnim sredstvima sadržavaju odredbe kojima se Europskom revizorskom sudu i OLAF-u daje izričita ovlast za provođenje navedenih revizija i istraga u skladu s njihovim odgovarajućim nadležnostima.

  4.  Ne dovodeći u pitanje stavke 1., 2. i 3., sporazumi o suradnji s nadležnim tijelima trećih zemalja i međunarodnim organizacijama, ugovori, sporazumi o bespovratnim sredstvima i odluke Ureda BEREC-a o bespovratnim sredstvima sadržavaju odredbe kojima se Europskom revizorskom sudu i OLAF-u daje izričita ovlast za provođenje navedenih revizija i istraga u skladu s njihovim odgovarajućim nadležnostima.

  Amandman    140

  Prijedlog uredbe

  Članak 33. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Na ugovornu odgovornost BEREC-a primjenjuje se pravo koje se odnosi na dotični ugovor.

  1.  Na ugovornu odgovornost Ureda BEREC-a primjenjuje se pravo koje se odnosi na dotični ugovor.

  Amandman    141

  Prijedlog uredbe

  Članak 33. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Sud Europske unije nadležan je za donošenje presuda na temelju bilo koje odredbe o arbitraži koja je sadržana u ugovoru koji je sklopio BEREC.

  2.  Sud Europske unije nadležan je za donošenje presuda na temelju bilo koje odredbe o arbitraži koja je sadržana u ugovoru koji je sklopio Ured BEREC-a.

  Amandman    142

  Prijedlog uredbe

  Članak 33. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  U slučaju neugovorne odgovornosti, BEREC, u skladu s općim načelima zajedničkima pravima država članica, naknađuje svu štetu koju u obavljanju svojih dužnosti prouzroče njegove službe ili osoblje.

  3.  U slučaju neugovorne odgovornosti, Ured BEREC-a, u skladu s općim načelima zajedničkima pravima država članica, naknađuje svu štetu koju u obavljanju svojih dužnosti prouzroče njegove službe ili osoblje.

  Amandman    143

  Prijedlog uredbe

  Članak 33. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Osobna odgovornost osoblja prema BEREC-u uređena je odredbama utvrđenima Pravilnikom o osoblju ili Uvjetima zaposlenja koje se na njih primjenjuju.

  5.  Osobna odgovornost osoblja prema Uredu BEREC-a uređena je odredbama utvrđenima Pravilnikom o osoblju ili Uvjetima zaposlenja koje se na njih primjenjuju.

  Amandman    144

  Prijedlog uredbe

  Članak 34. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Aktivnosti BEREC-a podliježu nadzoru Europskog ombudsmana u skladu s člankom 228. Ugovora.

  Aktivnosti Ureda BEREC-a podliježu nadzoru Europskog ombudsmana u skladu s člankom 228. Ugovora.

  Amandman    145

  Prijedlog uredbe

  Članak 35. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Na BEREC se primjenjuju odredbe utvrđene u Uredbi br. 1/5846.

  1.  Na Ured BEREC-a primjenjuju se odredbe utvrđene u Uredbi br. 1/5846.

  __________________

  __________________

  46 Uredba Vijeća br. 1. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL L 17, 6.10.1958., str. 385).

  46 Uredba Vijeća br. 1. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL L 17, 6.10.1958., str. 385).

  Amandman    146

  Prijedlog uredbe

  Članak 35. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Prevoditeljske usluge potrebne za funkcioniranje BEREC-a pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

  2.  Prevoditeljske usluge potrebne za funkcioniranje Ureda BEREC-a pruža Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

  Amandman    147

  Prijedlog uredbe

  Članak 36.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Članak 36.

  Briše se.

  Odbor

   

  1.   Komisiji pomaže odbor (Odbor za komunikacije). Navedeni odbor jest odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

   

  2.   Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.

   

  3.   Ako se mišljenje odbora mora pribaviti pisanim postupkom, taj se postupak prekida bez ishoda ako u roku za dostavu mišljenja tako odluči predsjednik odbora.

   

  Amandman    148

  Prijedlog uredbe

  Članak 37. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Potrebni dogovori o smještaju BEREC-a u državi članici domaćinu i objekti koje ta država članica daje na raspolaganje i posebna pravila koja se u državi članici domaćinu primjenjuju na izvršnog direktora, članove Upravnog odbora, osoblje BEREC-a i članove njihovih obitelji utvrđuju se Sporazumom o sjedištu između BEREC-a i države članice u kojoj se sjedište nalazi koji se sklapa nakon dobivanja odobrenja Upravnog odbora i najkasnije u roku od dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

  1.  Potrebni dogovori o smještaju Ureda BEREC-a u državi članici domaćinu i objekti koje ta država članica daje na raspolaganje i posebna pravila koja se u državi članici domaćinu primjenjuju na direktora, članove Upravnog odbora, osoblje Ureda BEREC-a i članove njihovih obitelji utvrđuju se Sporazumom o sjedištu između Ureda BEREC-a i države članice u kojoj se sjedište nalazi koji se sklapa nakon dobivanja odobrenja Upravnog odbora i najkasnije u roku od dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

  Amandman    149

  Prijedlog uredbe

  Članak 37. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Država članica domaćin BEREC-a osigurava potrebne uvjete za nesmetan i učinkovit rad BEREC-a, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost.

  2.  Država članica domaćin Ureda BEREC-a osigurava potrebne uvjete za nesmetan i učinkovit rad Ureda BEREC-a, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost.

  Amandman    150

  Prijedlog uredbe

  Članak 38. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1.  Najkasnije pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe te svakih pet godina nakon toga Komisija obavlja evaluaciju u skladu sa svojim smjernicama kako bi procijenila uspješnost djelovanja BEREC-a u odnosu na njegove ciljeve, ovlasti, zadaće i lokaciju (lokacije). Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti BEREC-a i na financijske učinke takve izmjene.

  1.  Najkasnije pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe te svakih pet godina nakon toga Komisija obavlja evaluaciju u skladu sa svojim smjernicama kako bi procijenila uspješnost djelovanja BEREC-a i Ureda BEREC-a u odnosu na njihove ciljeve, ovlasti, zadaće i lokaciju (lokacije). Evaluacija je posebno usmjerena na moguću potrebu za izmjenom ovlasti BEREC-a i Ureda BEREC-a i na financijske učinke takve izmjene.

  Amandman    151

  Prijedlog uredbe

  Članak 38. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2.  Ako smatra da daljnje djelovanje BEREC-a više nije opravdano s obzirom na ciljeve, ovlasti i zadaće koji su mu dodijeljeni, Komisija može predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage.

  2.  Ako smatra da daljnje djelovanje BEREC-a i Ureda BEREC-a više nije opravdano s obzirom na ciljeve, ovlasti i zadaće koji su im dodijeljeni, Komisija može predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage.

  Amandman    152

  Prijedlog uredbe

  Članak 39. – stavak 1. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ne dovodeći u pitanje stavak 2. BEREC je sljednik Ureda osnovanog Uredbom (EZ) br. 1211/2009 („Ured BEREC-a”) u smislu vlasništva, sporazuma, pravnih obveza, ugovora o radu, financijskih obveza i odgovornosti.

  Ne dovodeći u pitanje stavak 2. Ured BEREC-a sljednik je Ureda osnovanog Uredbom (EZ) br. 1211/2009 („Ured BEREC-a”) u smislu vlasništva, sporazuma, pravnih obveza, ugovora o radu, financijskih obveza i odgovornosti.

  Amandman    153

  Prijedlog uredbe

  Članak 39. – stavak 1. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Točnije, ova Uredba ne utječe na prava i obveze osoblja Ureda osnovanog u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1211/2009. Njihovi ugovori mogu se obnoviti u skladu s ovom Uredbom u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika te u skladu s proračunskim ograničenjima BEREC-a.

  Točnije, ova Uredba ne utječe na prava i obveze osoblja Ureda osnovanog u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1211/2009. Njihovi ugovori mogu se obnoviti u skladu s ovom Uredbom u skladu s Pravilnikom o osoblju i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika te u skladu s proračunskim ograničenjima Ureda BEREC-a.

  Amandman    154

  Prijedlog uredbe

  Članak 39. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  S učinkom od [dana stupanja na snagu ove Uredbe] i sve dok izvršni direktor ne preuzme dužnosti nakon što ga Upravni odbor imenuje u skladu s člankom 22., upravitelj Ureda imenovan na temelju Uredbe (EZ) br. 1211/2009, tijekom preostalog trajanja mandata djeluje kao privremeni izvršni direktor i obavlja funkcije predviđene ovom Uredbom. Preostali uvjeti ugovora upravitelja Ureda ostaju nepromijenjeni.

  S učinkom od [dana stupanja na snagu ove Uredbe] i sve dok direktor ne preuzme dužnosti nakon što ga Upravni odbor imenuje u skladu s člankom 22., upravitelj Ureda imenovan na temelju Uredbe (EZ) br. 1211/2009, tijekom preostalog trajanja mandata djeluje kao privremeni direktor i obavlja funkcije predviđene ovom Uredbom. Preostali uvjeti ugovora upravitelja Ureda ostaju nepromijenjeni.

  Amandman    155

  Prijedlog uredbe

  Članak 39. – stavak 2. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravitelj Ureda kao privremeni izvršni direktor izvršava ovlasti tijela nadležnog za imenovanja. Može odobravati sva plaćanja iz odobrenih sredstava u proračunu BEREC-a nakon odobrenja Upravnog odbora te može sklapati ugovore, uključujući ugovore o radu, nakon donošenja plana radnih mjesta BEREC-a.

  Upravitelj Ureda kao privremeni direktor izvršava ovlasti tijela nadležnog za imenovanja. Može odobravati sva plaćanja iz odobrenih sredstava u proračunu Ureda BEREC-a nakon odobrenja Upravnog odbora te može sklapati ugovore, uključujući ugovore o radu, nakon donošenja plana radnih mjesta BEREC-a.

  Amandman    156

  Prijedlog uredbe

  Članak 39. – stavak 3. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Ugovor o radu upravitelja Ureda imenovanog na temelju Uredbe (EZ) br. 1211/2009 raskida se po završetku njegova mandata ili na dan kad izvršni direktor preuzme dužnosti nakon što ga Upravni odbor imenuje u skladu s člankom 22., ovisno o tome što se dogodi prije.

  Ugovor o radu upravitelja Ureda imenovanog na temelju Uredbe (EZ) br. 1211/2009 raskida se po završetku njegova mandata ili na dan kad direktor preuzme dužnosti nakon što ga Upravni odbor imenuje u skladu s člankom 22.

  Amandman    157

  Prijedlog uredbe

  Članak 39. – stavak 3. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravitelj Ureda imenovan na temelju Uredbe (EZ) br. 1211/2009 čiji je mandat produljen ne sudjeluje u postupku odabira izvršnog direktora iz članka 22.

  Briše se.

  Amandman    158

  Prijedlog uredbe

  Članak 40. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 1211/2009 i na Ured BEREC-a smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i na BEREC.

  Upućivanja na Uredbu (EZ) br. 1211/2009 smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ITRE

  24.10.2016

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  IMCO

  24.10.2016

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Ivan Štefanec

  11.10.2016

  Razmatranje u odboru

  13.3.2017

   

   

   

  Datum usvajanja

  11.5.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  21

  13

  3

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Anne-Marie Mineur

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

  21

  +

  ECR

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

  EFDD

  Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

  ENF

  Mylène Troszczynski

  GUE/NGL

  Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

  PPE

  Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  13

  -

  ALDE

  Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

  S&D

  Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

  3

  0

  ALDE

  Dita Charanzová

  VERT/ALE

  Pascal Durand, Julia Reda

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  MIŠLJENJE ODBORA ZA KULTURU I OBRAZOVANJE (11.5.2017)

  upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

  o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije
  (COM(2016)0591 – C8‑0382/2016 – 2016/0286(COD))

  Izvjestiteljica za mišljenje: Silvia Costa

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Svrha i područje primjene

  U rujnu 2016. objavljen je tzv. telekomunikacijski paket koji sadrži niz zakonodavnih i nezakonodavnih inicijativa za modernizaciju telekomunikacijskog regulatornog okvira. Središnji dokument tog paketa Prijedlog je direktive o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija čiji je cilj modernizacija telekomunikacijskih pravila koja su zadnji put ažurirana 2009. Odbor za kulturu i obrazovanje također radi na sastavljanju posebnog mišljenja o tom prijedlogu (izvjestitelj je Curzio Maltese).

  Ovaj prijedlog dio je telekomunikacijskog paketa i njime se nastoji stvoriti usklađeniji i učinkovitiji institucijski regulatorni okvir za elektroničke komunikacije. U tu se svrhu osniva Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) kao punopravna decentralizirana agencija EU-a (BEREC je trenutačno hibridna struktura odnosno u suštini međuvladino tijelo u okviru kojeg se okupljaju nacionalni regulatori kako bi provodili usklađene regulatorne zadaće EU-a pri čemu mu pomaže Ured BEREC-a, mala agencija Zajednice koja samom BEREC-u pruža stručnu i administrativnu potporu).

  Prijedlog stoga u prvom redu sadržava standardne odredbe o agencijama u skladu sa zajedničkim pristupom decentraliziranim agencijama EU-a o kojem je 2012. postignut dogovor između Parlamenta, Vijeća i Komisije. U njemu se osim toga na jednom mjestu (članak 2.) navodi cjelovit popis zadaća koje su BEREC-u povjerene na temelju raznih zakonodavnih propisa, uključujući i one koje su mu dodijeljene na temelju novog Europskog zakonika elektroničkih komunikacija. Neke od zadaća važne su za Odbor CULT (npr. uloga BEREC-a u izdavanju mišljenja o nacrtu nacionalnih mjera koje se odnose na stručnu reviziju radiofrekvencijskog spektra), no suštinski dio zadaća regulira se prijedlogom Zakonika.

  BEREC: status quo ili punopravna agencija EU-a?

  Pročitavši niz podnesaka nacionalnih parlamenta o tom pitanju, a i mišljenje samog BEREC-a o tom prijedlogu te savjetujući se o toj temi, izvjestiteljica je itekako svjesna da je prijedlog o razrješenju postojeće strukture BEREC-a i stvaranju punopravne agencije EU-a kontroverzan. Međutim, izvjestiteljica smatra da je to pitanje toliko važno da se o njemu treba raspravljati u nadležnom odboru, tj. Odboru za industriju, istraživanje i energetiku (Odbor ITRE,) koji je u najboljoj poziciji da shvati koja institucijska struktura najbolje odgovara regulatornom okruženju za elektroničke komunikacije i da zauzme stajalište o tomu. U tom smislu izmjene koje je izvjestiteljica predložila ne dovode u pitanje tu važnu temu.

  No ipak, rad BEREC-a ima jasan utjecaj na politička područja koja su važna za Odbor CULT, osobito u svijetu u kojem su pravilo regulatori koji su istodobno nadležni i za telekomunikacije i za radiodifuziju i u kojem je isporuka sadržaja preko otvorenog interneta sve zastupljenija. Stoga je cilj izvjestiteljice osigurati neovisnost nacionalnih regulatornih tijela i njihovih članova tako da se prijedlog BEREC-a potpuno uskladi s odredbama članka 7. Prijedloga direktive o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija.

  Stajalište izvjestiteljice

  Izvjestiteljica je predložila ograničeni broj ciljanih izmjena Prijedloga Komisije. Nekim se izmjenama određene odredbe žele pojasniti ili učiniti čitkijima. Većini izmjena svrha je istaknuti da BEREC mora izvršavati svoje zadaće i obavljati svoj posao poštujući opće ciljeve promicanja kulturne i jezične raznolikosti te medijskog pluralizma, kao što je utvrđeno u članku 3. Prijedloga direktive o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija.

  Određenim izmjenama također se želi osigurati da u radnim skupinama u okviru BEREC-a bude zastupljen što širi raspon političkih interesa i da one postupaju u skladu s prethodno navedenim općim ciljevima, kao i to da BEREC u svojem radu aktivno surađuje sa što većim nizom dionika.

  Konačno, izvjestiteljica ističe smisao suradnje BEREC-a s drugim tijelima, agencijama, uredima i radnim skupinama Unije, a to je ostvarenje političke usklađenosti i učinkovitosti. Također ističe da bi se takva suradnja, osobito s tijelima kao što su Europska skupina regulatora za audiovizualne medijske usluge i Europska skupina za politiku radiofrekvencijskog spektra, trebala omogućiti i u okviru BEREC-ovih nastojanja da osigura opću političku usklađenost i učinkovitost.  

  AMANDMANI

  Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  BEREC i Ured BEREC-a pozitivno su pridonijeli dosljednoj provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije. Međutim, i dalje postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu regulatorne prakse. Osim toga, upravljačka struktura BEREC-a i Ureda BEREC-a zahtjevna je i stvara nepotrebno administrativno opterećenje. Kako bi se osigurala veća učinkovitost i sinergije te dodatno pridonijelo razvoju unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanju pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinoj upotrebi, promicanju tržišnog natjecanja u području pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanju interesa građana Unije, svrha ove Uredbe jest jačanje uloge BEREC-a i unaprjeđenje njegove upravljačke strukture osnivanjem BEREC-a kao decentralizirane agencije Unije. To je u skladu i s potrebom da se u obzir uzme znatno unaprijeđena uloga BEREC-a na temelju Uredbe (EZ) br. 523/2012 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu roaminga unutar Unije, Uredbe (EZ) br. 2015/2120 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu pristupa otvorenom internetu i roaminga unutar Unije i Direktive kojom je utvrđen znatan broj novih zadaća BEREC-a, kao što su davanje mišljenja i smjernica o nekoliko tema, izvješćivanje o tehničkim pitanjima, vođenje registara i davanje mišljenja o postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera u pogledu regulacije tržišta i dodjele prava uporabe radiofrekvencijskog spektra.

  (7)  BEREC i Ured BEREC-a pozitivno su pridonijeli dosljednoj provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije. Međutim, i dalje postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu regulatorne prakse. Osim toga, upravljačka struktura BEREC-a i Ureda BEREC-a zahtjevna je i stvara nepotrebno administrativno opterećenje. Kako bi se osigurala veća učinkovitost i sinergije te dodatno pridonijelo razvoju unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanju pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinoj upotrebi, promicanju tržišnog natjecanja u području pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanju interesa građana Unije, svrha ove Uredbe jest jačanje uloge BEREC-a i unaprjeđenje njegove upravljačke strukture osnivanjem BEREC-a kao decentralizirane agencije Unije. To je u skladu i s potrebom da se u obzir uzme znatno unaprijeđena uloga BEREC-a u skladu s Uredbom (EZ) br. 523/2012 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu roaminga unutar Unije, Uredbe (EZ) br. 2015/2120 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu pristupa otvorenom internetu i roaminga unutar Unije i Direktive kojom je utvrđen znatan broj novih zadaća BEREC-a, kao što su davanje mišljenja i smjernica o nekoliko tema, izvješćivanje o tehničkim pitanjima, vođenje registara i davanje mišljenja o postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera u pogledu regulacije tržišta i dodjele prava uporabe radiofrekvencijskog spektra.

  Amandman     2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (7a)  Provedba regulatornog okvira za elektroničke komunikacije, zajedno s napretkom u komunikacijskoj tehnologiji i softveru, unaprijedila je način na koji se kultura i sadržaj povezan s kulturom distribuiraju kao i način na koji im europski građani pristupaju. Međutim, nejednaka raspodjela infrastrukture i učinak zaključavanja („lock-in”) prouzročili su i duboke digitalne jazove. Kako bi se premostili ti jazovi i spriječila pojava novih, posebno onih povezanih s kulturnom raznolikosti i višejezičnosti, BEREC je jedna od institucija koja s pomoću instrumenata koji odgovaraju razmjeru problema u svoje smjernice, mišljenja i druge vrste tekstova treba uključiti širi kulturni i socijalni učinak.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10.a)  BEREC bi zadaće koje su mu povjerene trebao izvršavati vodeći računa o članku 167. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, zatim o općim ciljevima promicanja kulturne i jezične raznolikosti i medijskog pluralizma utvrđenima u članku 3. stavku 1. Direktive, kao i o ciljevima definiranima u Konvenciji UNESCO-a o zaštiti i promicanju raznolikosti kulturnih izričaja iz 2005.

  Obrazloženje

  Izmjena služi kako bi se istaknulo da bi se BEREC u svojem radu trebao voditi općim ciljevima promicanja kulturne i jezične raznolikosti i medijskog pluralizma jer odluke o elektroničkim komunikacijama (npr. o dodjeli radiofrekvencijskog spektra) mogu utjecati upravo na ta područje. U tom pogledu valja podsjetiti na Konvenciju UNESCO-a.

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Trebalo bi odobriti da BEREC po potrebi surađuje s ostalim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, ne dovodeći u pitanje njihovu ulogu, osobito sa Skupinom za politiku radiofrekvencijskog spektra29, Europskim odborom za zaštitu podataka30, Europskom skupinom regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge31 i Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost32 kao i s postojećim odborima (poput Odbora za komunikacije i Odbora za radiofrekvencijski spektar). Trebalo bi odobriti i njegovu suradnju s nadležnim tijelima trećih zemalja, osobito s regulatornim tijelima u području elektroničkih komunikacija i/ili skupinama tih tijela, te s međunarodnim organizacijama ako je ta suradnja potrebna za obavljanje njegovih zadaća.

  (11)  Kako bi se postigla politička usklađenost i dosljednost i kako bi BEREC mogao uspješno izvršavati svoje zadaće vodeći računa o širim političkim ciljevima Unije, trebalo bi mu odobriti da surađuje s ostalim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, ne dovodeći u pitanje njihovu ulogu, osobito sa Skupinom za politiku radiofrekvencijskog spektra29, Europskim odborom za zaštitu podataka30, Europskom skupinom regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge31 i Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost32 kao i s postojećim odborima (poput Odbora za komunikacije i Odbora za radiofrekvencijski spektar). Trebalo bi odobriti i njegovu suradnju s nadležnim tijelima trećih zemalja, osobito s regulatornim tijelima u području elektroničkih komunikacija i/ili skupinama tih tijela, te s međunarodnim organizacijama ako je ta suradnja potrebna za obavljanje njegovih zadaća.

  __________________

  __________________

  29 Odluka 2002/622/EZ o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 198, 27.7.2002., str. 49.).

  29 Odluka 2002/622/EZ o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 198, 27.7.2002., str. 49.).

  30Osnovan Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

  30Osnovan Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

  31 Direktiva [...].

  31 Direktiva [...].

  32Uredba (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004 (SL L 165, 18.6.2013., str. 41.).

  32Uredba (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004 (SL L 165, 18.6.2013., str. 41.).

  Obrazloženje

  Izmjena služi kako bi se istaknuo smisao suradnje s drugim relevantnim tijelima, primjerice s Europskom skupinom regulatora za audiovizualne medijske usluge i Skupinom za politiku radiofrekvencijskog spektra.

  Amandman     5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 12.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (12)  Zahvaljujući jedinstvenom odboru koji bi davao opće smjernice za djelatnosti BEREC-a te odlučivao o regulatornim, operativnim, administrativnim i proračunskim pitanjima, trebala bi se poboljšati učinkovitost, usklađenost i uspješnost agencije u usporedbi s prijašnjom situacijom kada su njome paralelno upravljali odbor regulatora i upravljački odbor. U tu bi svrhu upravljački odbor trebao imati odgovarajuće zadaće i trebao bi se sastojati od dvaju predstavnika Komisije i voditelja ili člana kolegijalnog tijela svakog nacionalnog regulatornog tijela, koji mogu biti razriješeni dužnosti samo uz određene uvjete.

  (12)  Zahvaljujući jedinstvenom odboru koji bi davao opće smjernice za djelatnosti BEREC-a te odlučivao o regulatornim, operativnim, administrativnim i proračunskim pitanjima, trebala bi se poboljšati učinkovitost, usklađenost i uspješnost agencije u usporedbi s prijašnjom situacijom kada su njome paralelno upravljali odbor regulatora i upravljački odbor. U tu bi svrhu upravljački odbor trebao imati odgovarajuće zadaće i trebao bi se sastojati od predstavnika Komisije i voditelja ili člana kolegijalnog tijela svakog nacionalnog regulatornog tijela, koji mogu biti razriješeni dužnosti samo uz određene uvjete.

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16)  Uloga izvršnog direktora, koji bi bio pravni zastupnik BEREC-a, ključna je za pravilan rad nove agencije i izvršavanje zadaća koje su joj dodijeljene. Upravni odbor trebao bi imenovati izvršnog direktora s popisa koji je sastavila Komisija, na temelju otvorenog i transparentnog postupka odabira kako bi se osiguralo temeljito ocjenjivanje kandidata i visoka razina neovisnosti. Nadalje, prije je mandat upravitelja Ureda BEREC-a trajao tri godine. Potrebno je utvrditi dovoljno dugačak mandat kako bi se osigurala stabilnost i provedba dugoročne strategije agencije.

  (16)  Uloga izvršnog direktora, koji bi bio pravni zastupnik BEREC-a, ključna je za pravilan rad nove agencije i izvršavanje zadaća koje su joj dodijeljene. Upravni odbor trebao bi imenovati izvršnog direktora s popisa koji je sastavila Komisija, na temelju otvorenog i transparentnog postupka odabira kako bi se osiguralo temeljito ocjenjivanje kandidata i visoka razina neovisnosti. Kandidata kojeg je upravni odbor odabrao trebalo bi prije imenovanja pozvati u nadležne odbore Europskog parlamenta kako bi oni dali svoju suglasnost. Nadalje, prije je mandat upravitelja Ureda BEREC-a trajao tri godine. Potrebno je utvrditi dovoljno dugačak mandat kako bi se osigurala stabilnost i provedba dugoročne strategije agencije.

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17)  Iskustvo je pokazalo da se većina zadaća BEREC-a bolje provodi s pomoću radnih skupina, stoga bi upravni odbor trebao imati ovlasti za osnivanje radnih skupina i imenovanje njihovih članova. Kako bi se osigurao uravnotežen pristup, radne bi skupine trebao koordinirati i voditi član osoblja BEREC-a. Potrebno je unaprijed pripremiti popise kvalificiranih stručnjaka kako bi se omogućilo brzo osnivanje radnih skupina, osobito onih koje su povezane s postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera za regulaciju tržišta i dodjelu prava uporabe radiofrekvencijskog spektra zbog vremenskog ograničenja tih postupaka.

  (17)  Iskustvo je pokazalo da se većina zadaća BEREC-a bolje provodi s pomoću radnih skupina, stoga bi upravni odbor trebao imati ovlasti za osnivanje radnih skupina i imenovanje njihovih članova. Pri sastavljanju radnih skupina trebalo bi na odgovarajući način uzeti u obzir različite političke interese o kojima se radi i voditi računa o općim ciljevima promicanja kulturne i jezične raznolikosti i medijskog pluralizma utvrđenima u članku 3. stavku 1. Direktive. Kako bi se osigurao uravnotežen pristup, radne bi skupine trebao koordinirati i voditi član osoblja BEREC-a. Potrebno je unaprijed pripremiti popise kvalificiranih stručnjaka kako bi se omogućilo brzo osnivanje radnih skupina, osobito onih koje su povezane s postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera za regulaciju tržišta i dodjelu prava uporabe radiofrekvencijskog spektra zbog vremenskog ograničenja tih postupaka.

  Obrazloženje

  Izmjena služi kako bi se istaknulo da bi u radnim skupinama osnovanima u okviru BEREC-a trebao biti zastupljen cijeli raspon političkih interesa i da bi se u njihovu radu trebalo postupati imajući na umu opći cilj promicanja kulturne i jezične raznolikosti i medijskog pluralizma.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (17a)  Kako bi se zajamčilo da BEREC u potpunosti vodi računa o cijelom rasponu političkih interesa i da razumije mogući utjecaj svojih mjera, Agencija bi trebala aktivno surađivati s dionicima s pomoću alata kao što su redoviti forumi za savjetovanje s dionicima. Radne skupine u okviru BEREC-a također bi trebale aktivno surađivati s dionicima izvan regulatorne zajednice zastupajući pritom što širi raspon interesa.

  Obrazloženje

  Izmjena služi kako bi se istaknulo da bi BEREC i njegove radne skupine trebali razvijati alate za aktivnu suradnju s dionicima koji zastupaju širok raspon interesa.

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 25.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (25)  Kako bi mogao učinkovito obavljati svoje zadaće, BEREC bi trebao imati ovlasti da zatraži sve potrebne informacije od Komisije, nacionalnih regulatornih tijela i, kao krajnju mjeru, ostalih tijela i poduzeća. Zahtjevi za dostavu informacija trebali bi biti proporcionalni i ne bi smjeli nepotrebno opteretiti primatelje zahtjeva. Nacionalna regulatorna tijela koja su najbliža tržištima elektroničkih komunikacija trebala bi surađivati s BEREC-om i pravodobno mu dostavljati točne informacije kako bi BEREC mogao izvršavati svoje zadaće. BEREC bi isto tako trebao razmjenjivati informacije s Komisijom i nacionalnim regulatornim tijelima na temelju načela pouzdane suradnje.

  (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

  Amandman     10

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  BEREC djeluje unutar područja primjene Direktive [...], Direktive 2002/58/EZ, Uredbe (EZ) br. 531/2012, Uredbe (EU) br. 2015/2120 i Odluke 243/2012/EU36 (program za politiku radiofrekvencijskog spektra).

  BEREC djeluje unutar područja primjene Direktive [...], Direktive 2002/58/EZ, Uredbe (EZ) br. 531/2012, Uredbe (EU) br. 2015/2120 i Odluke 243/2012/EU36 (program za politiku radiofrekvencijskog spektra) te bilo kojeg drugog akta Unije kojim se određuju nove zadaće i ovlasti.

  _________________

  _________________

  36Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.).

  36Odluka br. 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 81, 21.3.2012., str. 7.).

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  BEREC radi na postizanju istih ciljeva kao i nacionalna regulatorna tijela navedena u članku 3. Direktive. Točnije, BEREC osigurava dosljednu provedbu regulatornog okvira za elektroničke komunikacije unutar područja primjene iz stavka 2. i tako pridonosi razvoju unutarnjeg tržišta. BEREC promiče i pristup podatkovnoj povezivosti vrlo velikog kapaciteta te njezinu upotrebu, natjecanje u pružanju elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te interese građana Unije.

  3.  BEREC radi na postizanju istih ciljeva kao i nacionalna regulatorna tijela navedena u članku 3. Direktive. Točnije, BEREC također surađuje s nacionalnim regulatornim tijelima kako bi osigurao dosljedan regulatorni pristup provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije unutar područja primjene iz stavka 2. i vodeći računa o ciljevima iz stavka 1. te tako doprinosi razvoju usklađenog unutarnjeg tržišta. Promiče i nediskriminirajuće postupanje s prometom u pružanju usluga pristupa internetu: pristup otvorenom internetu, pristup podatkovnoj povezivosti vrlo velikog kapaciteta te njezinu upotrebu, natjecanje u pružanju elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te interese građana Unije.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3.a  BEREC svoje zadaće obavlja neovisno, nepristrano i transparentno te se oslanja na stručno znanje kojim raspolažu nacionalna regulatorna tijela. Svaka država članica brine se za to da se nacionalnim regulatornim tijelima dodijele odgovarajući financijski i ljudski resursi koji su im potrebni da bi mogli sudjelovati u radu BEREC-a.

  Amandman     13

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka aa (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (aa)  savjetovanje Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, na zahtjev ili na vlastitu inicijativu, u vezi s rezultatima njegove analize regulatornog učinka svih pitanja u pogledu dinamike razvoja tržišta na okvir za elektroničke komunikacije;

  Amandman     14

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka ab (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ab)  pružanje potpore, na zahtjev, nacionalnim regulatornim tijelima, Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji u pogledu njihovih odnosa, rasprava i razmjena s trećim stranama te pomaganje nacionalnim regulatornim tijelima i Komisiji u širenju informacija o najboljim regulatornim praksama trećim stranama;

  Obrazloženje

  Vidi tekst članka 2. točke (e) Uredbe (EZ) br. 1211/2009.

  Amandman     15

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka ac (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ac)  poticanje suradnje među nacionalnim regulatornim tijelima te između nacionalnih regulatornih tijela i Komisije;

  Obrazloženje

  Vidi tekst druge rečenice članka 1. stavka 4. Uredbe (EZ) br. 1211/2009.

  Amandman     16

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka ad (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ad)  davanje preporuka i informacija o najboljim regulatornim praksama nacionalnim regulatornim tijelima radi poticanja dosljedne provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije;

  Amandman     17

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka ae (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ae)  izvješćivanje o europskom sektoru elektroničkih komunikacija objavljivanjem godišnjeg izvješća o razvoju događaja u tom europskom sektoru;

  Amandman     18

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka af (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (af)  pružanje potpore Komisiji, po potrebi, u svojstvu savjetodavnog tehničkog strčunog tijela, u vezi s pripremom i donošenjem pravnih akata u području elektroničkih komunikacija;

  Amandman     19

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka ag (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ag)  obavljanje zadaća koje su mu povjerene na temelju pravnih akata Unije, osobito Direktive [...] („Zakonik elektroničkih komunikacija”), Uredbe (EZ) br. 531/2012 i Uredbe (EU) br. 2015/2120.

  Amandman     20

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  razvoj ekonomskog modela radi pružanja pomoći Komisiji pri utvrđivanju najvećih cijena završavanja poziva u Uniji u skladu s člankom 73. Direktive;

  (c)  razvoj ekonomskog modela u vrlo uskoj suradnji s drugim nacionalnim regulatornim tijelima radi pružanja pomoći Komisiji pri utvrđivanju najvećih cijena završavanja poziva u Uniji u skladu s člankom 73. Direktive;

  Amandman     21

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka d

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (d)  davanje mišljenja kako je navedeno u Direktivi i Uredbi (EU) br. 531/2012, a posebno:

  Briše se.

    o rješavanju prekograničnih sporova u skladu s člankom 27. Direktive,

   

    o nacrtu nacionalnih mjera povezanih s postupcima unutarnjeg tržišta za regulaciju tržišta u skladu s člancima 32., 33. i 66. Direktive,

   

    o nacrtu nacionalnih mjera povezanih s postupcima unutarnjeg tržišta za stručan pregled radiofrekvencijskog spektra u skladu s člankom 35. Direktive,

   

    o nacrtu odluka i preporuka u području usklađivanja u skladu s člankom 38. Direktive;

   

  Amandman     22

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka e – alineja 1.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

    o dosljednoj provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije;

  Amandman     23

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka e – alineja 7.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

    o nediskriminirajućem postupanju s prometom u pružanju usluga pristupa internetu u skladu s Uredbom (EU) br. 2015/2120;

  Amandman     24

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka b – alineja 1.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

    o tržišnim praksama koje mogu imati negativan utjecaj na nediskriminirajući pristup internetu, otvoreni internet i prava potrošača te o štetnim praksama;

  Amandman     25

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2.a  BEREC može na utemeljen zahtjev Komisije preuzeti dodatne posebne zadaće potrebne za uspješno obavljanje njegove uloge u skladu s člankom 1. stavkom 2.

  Obrazloženje

  Vidi tekst članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1211/2009.

  Amandman    26

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  U skladu s člankom 26. BEREC može surađivati s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili s međunarodnim organizacijama u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom i izvršavanje zadaća.

  4.  U skladu s člankom 26. BEREC se može savjetovati s nacionalnim regulatornim tijelima i surađivati s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima država članica, trećih zemalja i/ili s nacionalnim i međunarodnim organizacijama u mjeri u kojoj je to nužno da bi postigao ciljeve utvrđene ovom Uredbom, izvršavao svoje zadaće i doprinosio širim političkim ciljevima Unije.

  Amandman    27

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 1. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor sastoji se od jednog predstavnika svake države članice i dva predstavnika Komisije, od kojih svi imaju pravo glasa. Sva nacionalna regulatorna tijela odgovorna su za imenovanje vlastitog predstavnika iz redova voditelja ili članova kolegijalnog tijela nacionalnog regulatornog tijela.

  Upravni odbor sastoji se od jednog člana iz svake države članice i jednog predstavnika Komisije, od kojih svi imaju pravo glasa. Sva nacionalna regulatorna tijela odgovorna su za imenovanje vlastitog predstavnika koji može biti ili voditelj ili drugi predstavnik nacionalnog regulatornog tijela na visokoj razini. Regulatorna tijela trećih zemalja koje pozove upravni odbor imaju status promatrača.

  Amandman     28

  Prijedlog uredbe

  Članak 6. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3.a  Izvršni direktor ili zamjenik izvršnog direktora na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih zadaća i o radu BEREC-a.

  Amandman    29

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Predsjednik sudjeluje u glasovanju.

  3.  Predsjednik ima pravo glasa.

  Obrazloženje

  Izmjena služi kako bi se pojasnilo da predsjednik nema obvezu glasovanja, ali da ima pravo glasa.

  Amandman    30

  Prijedlog uredbe

  Članak 8. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4.  Izvršni direktor ne sudjeluje u glasovanju.

  4.  Izvršni direktor nema pravo glasa.

  Obrazloženje

  Izmjena služi kako bi se pojasnilo da izvršni direktor nema pravo glasa, ali da može imati npr. ulogu organizatora prilikom glasovanja.

  Amandman    31

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Funkcioniranje radnih skupina

  Funkcioniranje radnih skupina i suradnja s dionicima

  Amandman    32

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Upravni odbor imenuje članove radnih skupina u čijem radu mogu sudjelovati stručnjaci iz redova nacionalnih regulatornih tijela, Komisije, zaposlenika BEREC-a i nacionalnih regulatornih tijela trećih zemalja koje sudjeluju u radu BEREC-a.

  Upravni odbor imenuje članove radnih skupina u čijem sastavu mogu biti stručnjaci iz redova nacionalnih regulatornih tijela, Komisije, zaposlenika BEREC-a i nacionalnih regulatornih tijela trećih zemalja koje sudjeluju u radu BEREC-a. Pri sastavljanju radnih skupina trebalo bi na odgovarajući način uzeti u obzir različite političke interese o kojima se radi i voditi računa o općim ciljevima promicanja kulturne i jezične raznolikosti i medijskog pluralizma utvrđenima u članku 3. stavku 1. Direktive.

  Obrazloženje

  Izmjena služi kako bi se istaknulo da bi u radnim skupinama osnovanima u okviru BEREC-a trebao biti zastupljen cijeli raspon političkih interesa i da bi se u njihovu radu trebalo postupati imajući na umu opći cilj promicanja kulturne i jezične raznolikosti i medijskog pluralizma.

  Amandman    33

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 5.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5.a  BEREC po potrebi, između ostalog i u radu svojih radnih skupina, traži mišljenje relevantnih dionika i uključuje ih u svoj rad, primjerice kroz savjetovanja ili forume dionika. Pritom se mora pobrinuti da dionici u potpunosti zastupaju različite političke interese. Ne dovodeći u pitanje članak 28., BEREC omogućuje javni pristup rezultatima tih savjetovanja.

  Amandman    34

  Prijedlog uredbe

  Članak 13. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Strane u žalbenom postupku mogu uputiti prigovor na člana odbora za žalbe zbog nekog od razloga iz stavka 1. ili zbog sumnje u njegovu pristranost. Takav prigovor nije dopušten ako je strana u žalbenom postupku, unatoč tomu što je bila svjesna razloga za prigovor, poduzela postupovnu radnju. Prigovor se ne smije temeljiti na državljanstvu članova.

  3.  Strane u žalbenom postupku mogu uputiti prigovor na člana odbora za žalbe zbog nekog od razloga iz stavka 1. ili zbog sumnje u njegovu pristranost. Takav prigovor nije dopušten ako je strana u žalbenom postupku, unatoč tomu što je bila svjesna razloga za prigovor, svejedno poduzela postupovnu radnju, kao što je podnošenje prijave ili primjedbi i tako već prešutno pristala na sastav odbora. Prigovor utemeljen na državljanstvu članova smatra se nedopuštenim.

  Obrazloženje

  Izmjena služi da se bolje objasni svrha odredbe, u skladu s presudom Prvostupanjskog suda u predmetu T-63/10.

  Amandman    35

  Prijedlog uredbe

  Članak 22. – stavak 2. – podstavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Prije imenovanja, kandidat kojeg je upravni odbor odabrao može biti pozvan da ispred nadležnog odbora Europskog parlamenta dâ izjavu i odgovori na pitanja njegovih članova.

  Kandidata kojeg je upravni odbor odabrao prije imenovanja poziva se u nadležne odbore Europskog parlamenta kako bi oni dali svoju suglasnost.

  Amandman     36

  Prijedlog uredbe

  Članak 22. – stavak 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Upravni odbor obavještava Europski parlament o tome da namjerava produljiti mandat izvršnog direktora. U roku od mjesec dana prije svakog takvog produljenja, izvršni direktor može biti pozvan da dâ izjavu pred nadležnim odborom Europskog parlamenta i da odgovori na sva pitanja njegovih članova.

  5.  Upravni odbor obavještava Europski parlament o tome da namjerava produljiti mandat izvršnog direktora. U roku od mjesec dana prije svakog takvog produljenja, izvršni direktor se poziva kako bi dao izjavu pred nadležnim odborima Europskog parlamenta i odgovorio na sva pitanja njihovih članova.

  Amandman     37

  Prijedlog uredbe

  Članak 22. – stavak 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  7.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke upravnog odbora donesene na prijedlog Komisije.

  7.  Izvršni direktor može biti razriješen dužnosti isključivo na temelju odluke koju Upravni odbor donese na prijedlog Komisije i nakon što sasluša mišljenje Europskog parlamenta.

  Amandman    38

  Prijedlog uredbe

  Članak 26. – stavak 1. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  BEREC može surađivati s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili s međunarodnim organizacijama u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje ciljeva utvrđenih ovom Uredbom i izvršavanje zadaća te bez dovođenja u pitanje nadležnosti država članica i institucija Unije.

  BEREC može surađivati s nadležnim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, s nadležnim tijelima trećih zemalja i/ili s međunarodnim organizacijama u mjeri u kojoj je to nužno da bi postigao ciljeve utvrđene ovom Uredbom, izvršavao svoje zadaće i doprinosio širim političkim ciljevima Unije te bez dovođenja u pitanje nadležnosti država članica i institucija Unije.

  Obrazloženje

  Izmjena služi kako bi se istaknuo smisao suradnje s tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ITRE

  24.10.2016

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  CULT

  24.10.2016

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Silvia Costa

  11.10.2016

  Razmatranje u odboru

  22.3.2017

   

   

   

  Datum usvajanja

  4.5.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  15

  13

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Florent Marcellesi

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

  15

  +

  ALDE Group

  EFDD Group

  GUE/NGL Group

  S&D Group

   

  Verts/ALE Group

  María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

  Isabella Adinolfi

  Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

  Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

  Florent Marcellesi, Helga Trüpel

  13

  -

  ECR Group

  PPE Group

  Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

  Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

  0

  0

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  MIŠLJENJE oODBORA ZA GRAĐANSKE SLOBODE, PRAVOSUĐE I UNUTARNJE POSLOVE (9.6.2017)

  upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

  o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije
  (COM(2016)0591 – C8‑0382/2016 – 2016/0286(COD))

  Izvjestitelj za mišljenje: Morten Helveg Petersen

  KRATKO OBRAZLOŽENJE

  Izvjestitelj u potpunosti podržava ciljeve Prijedloga Europske komisije te predstavlja ovo Mišljenje kako bi se osiguralo da pri obavljanju svojih zadaća BEREC u potpunosti uzima u obzir temeljna prava i načela utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima te da posebno nastoji ostvariti više razine povezivosti modernijim skupom pravila o zaštiti krajnjih korisnika, pri čemu bi trebao zajamčiti nediskriminacijski pristup svim sadržajima i uslugama, uključujući javne usluge, pomagati u promicanju slobode izražavanja i poslovanja te omogućiti državama članicama usklađenost s Poveljom uz mnogo niže troškove u budućnosti.

  U svjetlu nadležnosti Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove izvjestitelj u tekstu navodi transparentnost i nediskriminaciju kao ključne ciljeve provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije, koje bi se trebale odražavati u sastavu i funkcioniranju BEREC-a. Na temelju toga izvjestitelj ustraje u uvođenju mjera čiji je cilj poboljšanje transparentnosti i odgovornosti u procesu, posebno u pogledu sastava Upravnog odbora i radnih skupina, kao i objavljivanja izjava o interesu njihovih članova.

  Uvode se i dodatni zaštitni mehanizmi u pogledu „strukturne” neovisnosti BEREC-a. Jamčenje neovisnosti BEREC-a podrazumijeva činjenicu da on niti traži niti prima upute od bilo koje vlade ili drugog tijela izvršne vlasti. U skladu s nedavno uvedenim modelom upravljanja za reguliranje na razini EU-a, kao što je Europski odbor za zaštitu podataka, Upravni odbor BEREC-a trebao bi se sastojati samo od predstavnika neovisnih tijela, dok Komisija ima pravo sudjelovanja u aktivnostima i na sastancima Odbora bez prava glasa.

  Izvjestitelj smatra da se neovisnost i odgovornost BEREC-a mogu dodatno ojačati izmjenom sastava njegova Upravnog odbora i postupka imenovanja izvršnog direktora.

  Usto, izvjestitelj uvodi nove zadaće za BEREC, posebno u području sigurnosti mreža i usluga te temeljnih prava, što je odgovor na amandmane na Direktivu o Europskom zakoniku o elektroničkim komunikacijama koje će predstaviti u odgovarajućem nacrtu izvješća.

  Cilj je svih tih elemenata osigurati da odluke koje se donose na razini BEREC-a budu u skladu s najvišim standardima u pogledu neovisnosti, transparentnosti i odgovornosti te da se njima tako doprinosi usklađenoj i na pravima utemeljenoj provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije.

  AMANDMANI

  Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

  Amandman    1

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 5.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5.a)  U okviru svoje Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta Komisija je najavila i preispitivanje Direktive 2002/58/EZ kako bi se osigurala visoka razina zaštite privatnosti korisnika elektroničkih komunikacijskih usluga i jednaki uvjeti za sve sudionike na tržištu.

  Amandman    2

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (7)  BEREC i Ured BEREC-a pozitivno su pridonijeli dosljednoj provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije. Međutim, i dalje postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu regulatorne prakse. Osim toga, upravljačka struktura BEREC-a i Ureda BEREC-a zahtjevna je i stvara nepotrebno administrativno opterećenje. Kako bi se osigurala veća učinkovitost i sinergije te dodatno pridonijelo razvoju unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanju pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinoj upotrebi, promicanju tržišnog natjecanja u području pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanju interesa građana Unije, svrha ove Uredbe jest jačanje uloge BEREC-a i unaprjeđenje njegove upravljačke strukture osnivanjem BEREC-a kao decentralizirane agencije Unije. To je u skladu i s potrebom da se u obzir uzme znatno unaprijeđena uloga BEREC-a na temelju Uredbe (EZ) br. 523/2012 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu roaminga unutar Unije, Uredbe (EZ) br. 2015/2120 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu pristupa otvorenom internetu i roaminga unutar Unije i Direktive kojom je utvrđen znatan broj novih zadaća BEREC-a, kao što su davanje mišljenja i smjernica o nekoliko tema, izvješćivanje o tehničkim pitanjima, vođenje registara i davanje mišljenja o postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera u pogledu regulacije tržišta i dodjele prava uporabe radiofrekvencijskog spektra.

  (7)  BEREC i Ured BEREC-a pozitivno su pridonijeli dosljednoj provedbi regulatornog okvira za elektroničke komunikacije. Međutim, i dalje postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu regulatorne prakse. Osim toga, upravljačka struktura BEREC-a i Ureda BEREC-a zahtjevna je i stvara nepotrebno administrativno opterećenje. Kako bi se osigurala veća učinkovitost i sinergije te dodatno pridonijelo razvoju unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanju pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinoj upotrebi, promicanju tržišnog natjecanja, transparentnosti i nediskriminacije pri pružanju elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanju interesa građana Unije, svrha ove Uredbe jest jačanje uloge BEREC-a i unaprjeđenje njegove upravljačke strukture osnivanjem BEREC-a kao decentralizirane agencije Unije. To je u skladu i s potrebom da se u obzir uzme znatno unaprijeđena uloga BEREC-a na temelju Uredbe (EZ) br. 523/2012 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu roaminga unutar Unije, Uredbe (EZ) br. 2015/2120 kojom su utvrđene zadaće BEREC-a u pogledu pristupa otvorenom internetu i roaminga unutar Unije i Direktive kojom je utvrđen znatan broj novih zadaća BEREC-a, kao što su davanje mišljenja i smjernica o nekoliko tema, izvješćivanje o tehničkim pitanjima, vođenje registara i davanje mišljenja o postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera u pogledu regulacije tržišta i dodjele prava uporabe radiofrekvencijskog spektra.

  Amandman    3

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8)  Dosljedna provedba regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u svim državama članicama presudna je za uspješan razvoj unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanje pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinu uporabu, promicanje tržišnog natjecanja u području pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanje interesa građana Unije. U pogledu tržišnog i tehnološkog razvoja, koji često uključuje povećanu prekograničnu dimenziju, te dosadašnjeg iskustva u osiguravanju dosljedne provedbe u području elektroničkih komunikacija, potrebno se nadovezati na rad BEREC-a i Ureda BEREC-a te ih dodatnim razvojem preobraziti u punopravnu agenciju.

  (8)  Dosljedna provedba regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u svim državama članicama presudna je za uspješan razvoj unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija diljem Unije, promicanje pristupa podatkovnoj povezivosti vrlo velikoga kapaciteta te njezinu uporabu, promicanje tržišnog natjecanja, transparentnosti i nediskriminacije pri pružanju elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te promicanje interesa građana Unije. U pogledu tržišnog i tehnološkog razvoja, koji često uključuje povećanu prekograničnu dimenziju, te dosadašnjeg iskustva u osiguravanju dosljedne provedbe u području elektroničkih komunikacija, potrebno se nadovezati na rad BEREC-a i Ureda BEREC-a te ih dodatnim razvojem preobraziti u punopravnu agenciju.

  Amandman    4

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 8.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (8.a)  Pri obavljanju svojih zadaća BEREC bi trebao u potpunosti uzimati u obzir temeljna prava i načela utvrđena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima (Povelja), a posebno bi trebao nastojati ostvariti više razine povezivosti modernijim skupom pravila o zaštiti krajnjih korisnika, pri čemu bi trebao osigurati nediskriminacijski pristup svim sadržajima i uslugama, uključujući javne usluge, pomagati u promicanju slobode izražavanja i poslovanja te omogućiti državama članicama usklađenost s Poveljom uz mnogo niže troškove u budućnosti.

  Amandman    5

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 9.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (9)  Upravljanje agencijom i njezin rad trebali bi biti u skladu s načelima iz Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama („zajednički pristup”)28. Budući da je BEREC već dobro poznato ime te da bi promjena imena podrazumijevala određene troškove, nova bi agencija trebala zadržati naziv BEREC.

  (9)  Upravljanje agencijom i njezin rad trebali bi biti u skladu s načelima iz Zajedničke izjave Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije od 19. srpnja 2012. o decentraliziranim agencijama („zajednički pristup”)28, posebno u pogledu transparentnosti i odnosa s dionicima. Budući da je BEREC već dobro poznato ime te da bi promjena imena podrazumijevala određene troškove, nova bi agencija trebala zadržati naziv BEREC.

  __________________

  __________________

  28 Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012.

  28 Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012.

  Amandman    6

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (10)  Budući da je BEREC stručno tijelo u području elektroničkih komunikacija koje čine predstavnici nacionalnih regulatornih tijela i Komisije, najprimjerenije je njemu povjeriti zadaće kao što su odlučivanje o pitanjima s prekograničnom dimenzijom, doprinos učinkovitim postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera (u pogledu regulacije tržišta i dodjele prava uporabe radiofrekvencijskog spektra), pružanje potrebnih smjernica nacionalnim regulatornim tijelima kako bi se osigurali zajednički kriteriji i dosljedan regulatorni pristup te vođenje određenih registara na razini Unije. Time se ne dovode u pitanje zadaće koje su utvrđene za nacionalna regulatorna tijela, koja su najbliže upoznata s tržištima elektroničkih komunikacija i lokalnim uvjetima. Agenciji bi za provedbu utvrđenih zadaća bili potrebni odgovarajući financijski i ljudski resursi, a nastavila bi i s udruživanjem stručnog znanja nacionalnih regulatornih tijela.

  (10)  Budući da je BEREC stručno tijelo u području elektroničkih komunikacija koje čine predstavnici nacionalnih regulatornih tijela i Komisije, najprimjerenije je njemu povjeriti zadaće kao što su odlučivanje o pitanjima s prekograničnom dimenzijom, doprinos učinkovitim, transparentnim i nediskriminacijskim postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera (u pogledu regulacije tržišta i dodjele prava uporabe radiofrekvencijskog spektra), pružanje potrebnih smjernica nacionalnim regulatornim tijelima kako bi se osigurali zajednički kriteriji i dosljedan regulatorni pristup te vođenje određenih registara na razini Unije. Time se ne dovode u pitanje zadaće koje su utvrđene za nacionalna regulatorna tijela, koja su najbliže upoznata s tržištima elektroničkih komunikacija i lokalnim uvjetima. Agenciji bi za provedbu utvrđenih zadaća bili potrebni odgovarajući financijski i ljudski resursi, a nastavila bi i s udruživanjem stručnog znanja nacionalnih regulatornih tijela.

  Amandman    7

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 10.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (10.a)  Kako bi pri obavljanju svojih zadaća osigurao uključivost, reprezentativnost i transparentnost, BEREC bi trebao osigurati da se tijekom njegovih postupaka savjetovanja, kao i pri sastavljanju njegove radne skupine te odabiru pojedinačnih stručnjaka uzmu u obzir razlike između gospodarskih dionika i dionika civilnog društva koji djeluju na tržištu elektroničkih komunikacija, uključujući MSP-ove i neprofitne pružatelje usluga.

  Amandman    8

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11)  Trebalo bi odobriti da BEREC po potrebi surađuje s ostalim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, ne dovodeći u pitanje njihovu ulogu, osobito sa Skupinom za politiku radiofrekvencijskog spektra29, Europskim odborom za zaštitu podataka30, Europskom skupinom regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge31 i Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost32 te s postojećim zajednicama (kao što su Odbor za komunikacije i Odbor za radiofrekvencijski spektar). Trebalo bi odobriti i njegovu suradnju s nadležnim tijelima trećih zemalja, osobito s regulatornim tijelima u području elektroničkih komunikacija i/ili skupinama tih tijela, te s međunarodnim organizacijama ako je ta suradnja potrebna za obavljanje njegovih zadaća.

  (11)  Trebalo bi odobriti da BEREC po potrebi surađuje s ostalim tijelima, agencijama, uredima i savjetodavnim skupinama Unije, ne dovodeći u pitanje njihovu ulogu, osobito sa Skupinom za politiku radiofrekvencijskog spektra29, Europskim odborom za zaštitu podataka30, Europskim nadzornikom za zaštitu podataka, Europskom skupinom regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge31, Agencijom Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost32 i Europskom agencijom za temeljna prava te s postojećim zajednicama (kao što su Odbor za komunikacije i Odbor za radiofrekvencijski spektar). Trebalo bi odobriti i njegovu suradnju s nadležnim tijelima trećih zemalja, osobito s regulatornim tijelima u području elektroničkih komunikacija i/ili skupinama tih tijela, te s međunarodnim organizacijama ako je ta suradnja potrebna za obavljanje njegovih zadaća.

  __________________

  __________________

  29 Odluka 2002/622/EZ o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 198, 27.7.2002., str. 49).

  29 Odluka 2002/622/EZ o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (SL L 198, 27.7.2002., str. 49).

  30 Osnovan Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

  30 Osnovan Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

  31 Direktiva [...].

  31 Direktiva [...].

  32 Uredba (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004 (SL L 165, 18.6.2013., str. 41.).

  32 Uredba (EU) br. 526/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Agenciji Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 460/2004 (SL L 165, 18.6.2013., str. 41.).

  Amandman    9

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 16.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (16)  Uloga izvršnog direktora, koji bi bio pravni zastupnik BEREC-a, ključna je za pravilan rad nove agencije i izvršavanje zadaća koje su joj dodijeljene. Upravni odbor trebao bi imenovati izvršnog direktora s popisa koji je sastavila Komisija, na temelju otvorenog i transparentnog postupka odabira kako bi se osiguralo temeljito ocjenjivanje kandidata i visoka razina neovisnosti. Nadalje, prije je mandat upravitelja Ureda BEREC-a trajao tri godine. Potrebno je utvrditi dovoljno dugačak mandat kako bi se osigurala stabilnost i provedba dugoročne strategije agencije.

  (16)  Uloga izvršnog direktora, koji bi bio pravni zastupnik BEREC-a, ključna je za pravilan rad nove agencije i izvršavanje zadaća koje su joj dodijeljene. Upravni odbor trebao bi imenovati izvršnog direktora s popisa koji je sastavila Komisija, na temelju otvorenog i transparentnog postupka odabira te postupka suradnje (dogovora) Europskog parlamenta i Vijeća, kako bi se osiguralo temeljito ocjenjivanje kandidata te visoka razina neovisnosti i odgovornosti. Nadalje, prije je mandat upravitelja Ureda BEREC-a trajao tri godine. Potrebno je utvrditi dovoljno dugačak mandat kako bi se osigurala stabilnost i provedba dugoročne strategije agencije.

  Amandman    10

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 17.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (17)  Iskustvo je pokazalo da se većina zadaća BEREC-a bolje provodi s pomoću radnih skupina, stoga bi upravni odbor trebao imati ovlasti za osnivanje radnih skupina i imenovanje njihovih članova. Kako bi se osigurao uravnotežen pristup, radne bi skupine trebao koordinirati i voditi član osoblja BEREC-a. Potrebno je unaprijed pripremiti popise kvalificiranih stručnjaka kako bi se omogućilo brzo osnivanje radnih skupina, osobito onih koje su povezane s postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera za regulaciju tržišta i dodjelu prava uporabe radiofrekvencijskog spektra zbog vremenskog ograničenja tih postupaka.

  (17)  Iskustvo je pokazalo da se većina zadaća BEREC-a bolje provodi s pomoću radnih skupina, stoga bi upravni odbor trebao imati ovlasti za osnivanje radnih skupina i imenovanje njihovih članova. Kako bi se osigurao uravnotežen pristup, radne bi skupine trebao koordinirati i voditi član osoblja BEREC-a. Potrebno je unaprijed pripremiti popise kvalificiranih stručnjaka kako bi se omogućilo brzo osnivanje radnih skupina, osobito onih koje su povezane s postupcima unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera za regulaciju tržišta i dodjelu prava uporabe radiofrekvencijskog spektra zbog vremenskog ograničenja tih postupaka. Popise kvalificiranih stručnjaka koji su članovi radnih skupina te njihove izjave o interesu treba objaviti.

  Amandman    11

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 21.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (21)  BEREC bi trebao biti neovisan u pogledu operativnih i tehničkih pitanja te bi trebao uživati pravnu, upravnu i financijsku samostalnost. Stoga je potrebno i primjereno da se BEREC uspostavi kao tijelo Unije s pravnom osobnošću, koje izvršava dodijeljene ovlasti.

  (21)  BEREC bi trebao biti neovisan u pogledu operativnih i tehničkih pitanja te bi trebao uživati pravnu, upravnu i financijsku samostalnost. Stoga je potrebno i primjereno da se BEREC uspostavi kao tijelo Unije s pravnom osobnošću, koje izvršava dodijeljene ovlasti. BEREC bi trebao biti pravno odvojen i funkcionalno neovisan o sektoru i državnim tijelima vlasti, ne bi trebao tražiti niti primati upute ni od jedne vlade ili tijela, trebao bi djelovati transparentno i odgovorno na način utvrđen zakonom te imti dostatne ovlasti.

  Amandman    12

  Prijedlog uredbe

  Uvodna izjava 26.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (26)  Budući da se ciljevi ove Uredbe, konkretno osiguravanje dosljedne provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u okviru utvrđenog područja primjene, a osobito u pogledu prekograničnih pitanja i na temelju učinkovitih postupaka unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera, ne mogu učinkovito ostvariti na razini država članica, odnosno zbog opsega i učinka djelovanja mogu se bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kao što je utvrđeno člankom 5. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

  (26)  Budući da se ciljevi ove Uredbe, konkretno osiguravanje dosljedne, transparentne i nediskriminacijske provedbe regulatornog okvira za elektroničke komunikacije u okviru utvrđenog područja primjene, a osobito u pogledu prekograničnih pitanja i na temelju učinkovitih postupaka unutarnjeg tržišta za izradu nacrta nacionalnih mjera, ne mogu učinkovito ostvariti na razini država članica, odnosno zbog opsega i učinka djelovanja mogu se bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kao što je utvrđeno člankom 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

  Amandman     13

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 2.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  2.a  Zadaće BEREC-a objavljuju se na njegovim internetskim stranicama i ažuriraju se kako bi se naznačile njegove nove zadaće.

  Amandman    14

  Prijedlog uredbe

  Članak 1. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  BEREC radi na postizanju istih ciljeva kao i nacionalna regulatorna tijela navedena u članku 3. Direktive. Točnije, BEREC osigurava dosljednu provedbu regulatornog okvira za elektroničke komunikacije unutar područja primjene iz stavka 2. i tako pridonosi razvoju unutarnjeg tržišta. BEREC promiče i pristup podatkovnoj povezivosti vrlo velikog kapaciteta te njezinu upotrebu, natjecanje u pružanju elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te interese građana Unije.

  3.  BEREC radi na postizanju istih ciljeva kao i nacionalna regulatorna tijela navedena u članku 3. Direktive. Točnije, BEREC osigurava dosljednu, transparentnu i nediskriminacijsku provedbu regulatornog okvira za elektroničke komunikacije unutar područja primjene iz stavka 2. i tako pridonosi razvoju unutarnjeg tržišta. BEREC promiče i pristup podatkovnoj povezivosti vrlo velikog kapaciteta te njezinu upotrebu, natjecanje u pružanju elektroničkih komunikacijskih mreža, usluga i pripadajuće infrastrukture te interese i prava građana Unije.

  Obrazloženje

  Kako bi se zajamčio potpuno funkcionalan i učinkovit regulatorni okvir za elektroničke komunikacije, koji je u skladu s pravom EU-a, transparentnost i nediskriminacija trebali bi biti ključni ciljevi misije BEREC-a u osiguravanju dosljedne provedbe tog okvira. Usto, promicanje prava građana u tom kontekstu, a ne samo interesa trebalo bi također biti dio ciljeva BEREC-a.

  Amandman    15

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka e – alineja 1.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

    o minimalnim kriterijima i zajedničkim pristupima za sigurnost mreža i usluga informiranja, u skladu s člankom 40. Direktive (EU) 2017/... [Zakonik o elektroničkim komunikacijama],

  Obrazloženje

  Prijedlog direktive o osnivanju Europskog zakonika o elektroničkim komunikacijama sadrži konkretne odredbe o sigurnosti mreža i informacija (članak 40.), koje su relevantne za zadaće i funkcije BEREC-a. Izvjestitelj ima namjeru još preciznije definirati tu dodatnu zadaću kad bude iznosio svoje prijedloge o odgovarajućem zakonodavnom prijedlogu.

  Amandman    16

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 1. – točka e – alineja 6.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

    o zajedničkim pristupima kako bi se osiguralo da se u okviru nacionalnih mjera o pristupu krajnjih korisnika uslugama i aplikacijama, ili korištenju tih usluga i aplikacija, preko elektroničkih komunikacijskih mreža poštuju temeljna prava i slobode zajamčeni Poveljom i općim načelima prava Unije, u skladu s člankom 93. Direktive (EU) 2017/... [Zakonik o elektroničkim komunikacijama],

  Obrazloženje

  Prijedlog direktive o osnivanju Europskog zakonika o elektroničkim komunikacijama sadrži konkretne odredbe o mehanizmu za zaštitu temeljnih prava (članak 93.), koje su relevantne za zadaće i funkcije BEREC-a. Izvjestitelj ima namjeru još preciznije definirati tu dodatnu zadaću kad bude iznosio svoje prijedloge o odgovarajućem zakonodavnom prijedlogu.

  Amandman    17

  Prijedlog uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  daje preporuke i najbolje prakse nacionalnim regulatornim tijelima radi poticanja dosljedne provedbe tehničkih pitanja u okviru svojih ovlasti;

  (c)  daje preporuke i najbolje prakse nacionalnim regulatornim tijelima radi poticanja dosljedne, transparentne i nediskriminacijske provedbe tehničkih pitanja u okviru svojih ovlasti;

  Amandman    18

  Prijedlog uredbe

  Članak 4. – stavak 4.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4.a  Popis članova upravnog odbora, uključujući napomenu o tome je li član predsjednik ili potpredsjednik odbora, te njihove izjave o interesu objavljuju se na internetskim stranicama BEREC-a.

  Amandman    19

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 1. – točka c

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c)  donosi konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima BEREC-a i obavlja njegovu procjenu te najkasnije do 1. srpnja svake godine šalje izvješće i procjenu Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu. Konsolidirano se godišnje izvješće o aktivnostima objavljuje;

  (c)  donosi konsolidirano godišnje izvješće o aktivnostima BEREC-a i obavlja njegovu procjenu te najkasnije do 1. srpnja svake godine šalje izvješće i procjenu Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu. Godišnje izvješće o aktivnostima BEREC-a Europskom parlamentu i Vijeću predstavlja izvršni direktor na javnoj sjednici. Konsolidirano se godišnje izvješće o aktivnostima objavljuje;

  Amandman    20

  Prijedlog uredbe

  Članak 7. – stavak 6.a (novi)

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  6.a  Dokumenti povezani sa sastancima upravnog odbora objavljuju se na internetskoj stranici BEREC-a i obuhvaćaju popis sudionika i promatrača, dnevne redove, zapisnike i donesene odluke, a pritom se poštuje članak 28.

  Amandman    21

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 3.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3.  Izvršni direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju svojih dužnosti. Vijeće može pozvati izvršnog direktora kako bi ga on izvijestio o izvršavanju svojih dužnosti.

  3.  Izvršni direktor na poziv izvješćuje Europski parlament o izvršavanju i provedbi svojih dužnosti. Vijeće može pozvati izvršnog direktora kako bi ga on izvijestio o izvršavanju svojih dužnosti.

  Amandman    22

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 5. – točka ea (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ea)  predstavljanje godišnjeg izvješća o aktivnostima BEREC-a Europskom parlamentu i Vijeću na javnoj sjednici;

  Amandman     23

  Prijedlog uredbe

  Članak 9. – stavak 5. – točka f

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f)  pripremu plana djelovanja na temelju zaključaka unutarnjih ili vanjskih revizijskih izvješća i ocjenjivanja te istraga koje provodi OLAF te za izvješćivanje o napretku Komisiji dva puta godišnje i redovito upravnom odboru;

  (f)  pripremu plana djelovanja na temelju zaključaka unutarnjih ili vanjskih revizijskih izvješća i ocjenjivanja te istraga koje provodi OLAF, kao i za podnošenje izvješća o napretku jednom godišnje Komisiji i redovito upravnom odboru;

  Amandman    24

  Prijedlog uredbe

  Članak 10. – stavak 4.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  4.a  Popis članova radnih skupina i njihove izjave o interesu objavljuju se.

  Amandman    25

  Prijedlog uredbe

  Članak 11. – stavak 5.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  5.a  Odluke odbora za žalbe objavljuju se.

  Amandman    26

  Prijedlog uredbe

  Članak 22. – stavak 2. – podstavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira izvršnog direktora imenuje upravni odbor s popisa kandidata koje je predložila Komisija.

  Izvršnog direktora imenuje upravni odbor s popisa kandidata koje je predložila Komisija, u skladu sa sljedećim postupkom suradnje (dogovora):

   

  (a)  na temelju popisa koji sastavlja Komisija nakon poziva kandidatima i transparentnog postupka odabira od podnositelja prijave prije imenovanja tražit će se da se obrate Vijeću i nadležnom odboru Europskog parlamenta te da odgovore na pitanja;

   

  (b)  potom će Europski parlament i Vijeće dati svoje mišljenje i navesti redoslijed prednosti;

   

  (c)  upravni odbor imenovat će direktora uzimajući u obzir ta mišljenja te će navesti razloge ako njegova odluka nije u skladu s tim mišljenjima.

  Obrazloženje

  U skladu s postojećim postupkom za ostale agencije EU-a imenovanje izvršnog direktora BEREC-a trebalo bi se temeljiti na postupku kojim se osigurava veća transparentnost i odgovornost.

  Amandman    27

  Prijedlog uredbe

  Članak 22. – stavak 5.

   

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  5.  Upravni odbor obavještava Europski parlament o tome da namjerava produljiti mandat izvršnog direktora. U roku od mjesec dana prije svakog takvog produljenja, izvršni direktor može biti pozvan da dâ izjavu pred nadležnim odborom Europskog parlamenta i da odgovori na sva pitanja njegovih članova.

  5.  Upravni odbor obavještava Europski parlament o tome da namjerava produljiti mandat izvršnog direktora. U roku od jednog mjeseca prije svakog takvog produljenja izvršni direktor poziva se da dâ izjavu pred nadležnim odborom Europskog parlamenta i da odgovori na pitanja.

  Amandman    28

  Prijedlog uredbe

  Članak 29. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  BEREC donosi vlastite sigurnosne propise ekvivalentne sigurnosnim propisima Komisije za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije (EUCI) i osjetljivih neklasificiranih podataka, među ostalim odredbe o razmjeni, obradi i pohrani takvih podataka, kako je utvrđeno u odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/44342 i 2015/44443. Alternativno, BEREC može donijeti odluku o primjeni propisa Komisije mutatis mutandis.

  Ne dovodeći u pitanje članak 27. stavak 1., BEREC donosi vlastite sigurnosne propise ekvivalentne sigurnosnim propisima Komisije za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije (EUCI) i osjetljivih neklasificiranih podataka, među ostalim odredbe o razmjeni, obradi i pohrani takvih podataka, kako je utvrđeno u odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/44342 i 2015/44443. Alternativno, BEREC može donijeti odluku o primjeni propisa Komisije mutatis mutandis.

  __________________

  __________________

  42 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

  42 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

  43 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

  43 Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 оd 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

  Amandman    29

  Prijedlog uredbe

  Članak 30. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  3.a  Ako ta razmjena informacija obuhvaća prijenos osobnih podataka trećoj zemlji, države članice postupaju u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.

  Amandman    30

  Prijedlog uredbe

  Članak 31. – stavak 1. – podstavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Izjave su točne i potpune, daju se u pisanom obliku i ažuriraju se prema potrebi. Objavljuju se izjave o interesu članova Upravnog odbora i izvršnog direktora.

  Izjave su točne i potpune, daju se u pisanom obliku i ažuriraju se prema potrebi. Objavljuju se izjave o interesu članova Upravnog odbora, izvršnog direktora i članova radnih skupina.

  POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

  Naslov

  Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ITRE

  24.10.2016

   

   

   

  Odbori koji su dali mišljenje

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  LIBE

  24.10.2016

  Izvjestitelj(ica) za mišljenje

         Datum imenovanja

  Morten Helveg Petersen

  5.12.2016

  Razmatranje u odboru

  25.4.2017

  8.6.2017

   

   

  Datum usvajanja

  8.6.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  38

  2

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

  38

  +

  ALDE Group

  Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

  ECR Group

  Helga Stevens, Branislav Škripek

  GUE/NGL Group

  Malin Björk, Barbara Spinelli

  PPE Group

  Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

  S&D Group

  Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

  Verts/ALE Group

  Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

  2

  -

  EFDD Group

  Kristina Winberg

  ENF Group

  Auke Zijlstra

  0

  0

   

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani

  POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

  Naslov

  Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije

  Referentni dokumenti

  COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  14.9.2016

   

   

   

  Nadležni odbor

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  ITRE

  24.10.2016

   

   

   

  Odbori čije se mišljenje traži

         Datum objave na plenarnoj sjednici

  BUDG

  24.10.2016

  CONT

  24.10.2016

  ECON

  24.10.2016

  IMCO

  24.10.2016

   

  CULT

  24.10.2016

  JURI

  24.10.2016

  LIBE

  24.10.2016

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

         Datum odluke

  BUDG

  10.10.2016

  CONT

  12.10.2016

  ECON

  12.10.2016

  JURI

  12.10.2016

  Izvjestitelji

         Datum imenovanja

  Evžen Tošenovský

  1.12.2016

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  6.2.2017

  22.3.2017

  22.6.2017

   

  Datum usvajanja

  2.10.2017

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  46

  3

  12

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Dominique Riquet

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

  Claudia Schmidt

  Datum podnošenja

  16.10.2017

  KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

  46

  +

  ECR

  Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

   

  PPE

  Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

   

  S&D

  Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

   

  Verts/ALE

  Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

   

  3

  -

  EFDD

  Jonathan Bullock

   

  GUE/NGL

  Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

   

  12

  0

  ALDE

  Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

   

  EFDD

  Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

   

  ENF

  Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

   

  GUE/NGL

  Jaromír Kohlíček, Xabier Benito Ziluaga

   

  Korišteni znakovi:

  +  :  za

  -  :  protiv

  0  :  suzdržani