JELENTÉS az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

16.10.2017 - (COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)) - ***I

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
Előadó: Evžen Tošenovský


Eljárás : 2016/0286(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0305/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0305/2017
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0591),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0382/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a nemzeti parlamentek Európai Unióban betöltött szerepéről szóló 1. jegyzőkönyvére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyvére,

–  tekintettel a francia szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. január 25-i véleményére[1],

–  tekintettel a Régiók Bizottságának ...-i véleményére[2],

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményeire (A8–0305/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítások    1

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI[3]**

a Bizottság javaslatához

---------------------------------------------------------

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozókat Támogató Ügynökség (BEREC Hivatal) létrehozásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 114. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[4],

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően[5],

rendes jogalkotási eljárás keretében,

mivel:

(1)  Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) részére számos feladatot megállapító [...] európai parlamenti és tanácsi irányelv[6] (a továbbiakban: Elektronikus hírközlési kódex), valamint a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv[7] célja az elektronikus hírközlés Unión belüli belső piacának létrehozása, valamint a magas szintű beruházás, innováció és fogyasztóvédelem biztosítása a megnövekedett versenyen keresztül.

(2)  Az (EU) 2015/2120[8] és az (EU) 2017/920[9] európai parlamenti és tanácsi rendeletek által módosított 531/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[10] az Unió egészére kiterjedő barangolás tekintetében kiegészíti és alátámasztja az elektronikus hírközlés szabályozási kerete által előírt szabályokat, valamint meghatározza a BEREC egyes feladatait.

(3)  Az (EU) 2015/2120 rendelet ezenkívül további feladatokat határoz meg a BEREC számára ▌a nyílt internet-hozzáféréssel kapcsolatban.

(3a)  A hálózatsemlegességre vonatkozó európai szabályok nemzeti szabályozó hatóságok által történő végrehajtására vonatkozó 2016. augusztusi BEREC-iránymutatások üdvözlendők, mivel értékes módon járulnak hozzá egy stabil ingyenes és nyílt internet-hozzáférés biztosításához a szabályoknak az internet-hozzáférési szolgáltatások nyújtása során a forgalom tekintetében az egyenlő és megkülönböztetésmentes bánásmód, valamint a végfelhasználók kapcsolódó jogainak biztosítása érdekében történő következetes alkalmazása révén.

(3b)  A következetes szabályozási gyakorlat fejlesztésének és az uniós szabályozási keret következetes alkalmazásának biztosítása céljából a Bizottság a 2002/627/EK bizottsági határozattal létrehozta az európai szabályozók csoportját[11], amelynek feladata, hogy tanácsadást és támogatást nyújtson a Bizottságnak a belső piac fejlesztése során, valamint – általánosabb értelemben – hogy összekötő szerepet játsszon a nemzeti szabályozó és egyéb illetékes hatóságok és a Bizottság között.

(4)  A BEREC testületet és a Hivatalt („BEREC Hivatal”) az Európai Parlament és a Tanács 1211/2009/EK rendelete[12] hozta létre. A BEREC az európai szabályozók csoportjának ▌ [13] helyébe lépett, és az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret következetes végrehajtásának biztosítására törekedve egyrészt az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások belső piacának fejlődéséhez, másrészt annak jobb működéséhez járult hozzá. A BEREC nem volt uniós ügynökség, és nem rendelkezett jogi személyiséggel. A nemzeti szabályozó hatóságok, valamint e hatóságok és a Bizottság közötti együttműködés fórumaként működött a nemzeti szabályozó hatóságok uniós keretszabályozás alapján felmerülő összes feladatának teljesítése során. A BEREC-et azért hozták létre, hogy biztosítsa a szakértelmet, és függetlenül és átláthatóan működjön.

(4a)  A BEREC emellett az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság mérlegelő, tanácskozó és tanácsadó szerveként is működött az elektronikus hírközlés területén. Ennek megfelelően a BEREC – az intézmények kérésére vagy saját kezdeményezésére – tanácsot adott az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(4b)  A BEREC Hivatalt jogi személyiséggel rendelkező közösségi testületként hozták létre az 1211/2009/EK rendeletben említett feladatok végrehajtására, különös tekintettel a BEREC számára nyújtott szakmai és igazgatási támogatási szolgáltatásokra. Ahhoz, hogy a BEREC számára hatékony támogatást nyújthasson, a BEREC Hivatal jogi, igazgatási és pénzügyi önállósággal rendelkezik.

(4c)  A tagállamok kormányainak képviselői a 2010/349/EU határozat[14] révén úgy döntöttek, hogy a BEREC Hivatal székhelye Rigában lesz. A székhelyről szóló, a Lett Köztársaság és a BEREC Hivatal közötti megállapodás 2011. augusztus 5-én lépett hatályba.A BEREC feladatainak költséghatékony és eredményes végrehajtása céljából adott esetben szükség lehet a személyzet más tagállamba helyezésére.

(5)  A 2015. május 6-i, „Európai digitális egységes piaci stratégia” című közleményében[15] a Bizottság 2016-ra az elektronikus hírközlési szabályozási keret nagyszabású megváltoztatása érdekében javaslatok előterjesztését irányozta elő, amelyek többek között egy hatékonyabb intézményi szabályozói keret biztosítására összpontosítanak, hogy a digitális egységes piac megfelelő feltételeinek kialakítása részeként a távközlési szabályok megfeleljenek a rendeltetésüknek. Ez magában foglalja a rendkívül nagy kapacitású kapcsolati hálózatok kialakítását, a vezeték nélküli hálózatok rádióspektrumának koordináltabb kezelését, valamint az egyenlő versenyfeltételek biztosítását a fejlett digitális hálózatok és innovatív szolgáltatások számára. A közlemény rámutatott, hogy a változó piaci és technológiai környezet szükségessé teszi az intézményi keret megerősítését a BEREC szerepének növelésével.

(6)  A digitális egységes piaci intézkedéscsomag megvalósításáról szóló, 2016. január 19-i állásfoglalásában az Európai Parlament felkérte a Bizottságot a digitális egységes piac további integrálására egy hatékonyabb intézményi keret meglétének biztosításával. A Bizottságot kifejezetten a BEREC szerepkörének, kapacitásának és döntéshozatali hatáskörének megerősítésére kérte annak érdekében, hogy segítse a BEREC-et az elektronikus hírközlés szabályozási keretének következetes végrehajtásában, az egységes piac kialakítása feletti hatékony felügyeletben, valamint a határon átnyúló viták rendezésében. Az Európai Parlament e tekintetben hangsúlyozza a pénzügyi és emberi erőforrások fejlesztésének és a BEREC irányítási szervezete további fejlesztésének szükségességét.

(7)  A BEREC és a BEREC Hivatal pozitív módon járult hozzá az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret konzisztens végrehajtásához. Ennek ellenére még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között a szabályozási gyakorlat tekintetében, ami hatással van a határokon átnyúló vállalkozást folytató vagy jelentős számú tagállamban működő társaságokra, többek között azokon a területeken, ahol léteznek BEREC-iránymutatások, de azokat tovább lehetne fejleszteni. A hatékonyságnövelés és a szinergiák biztosítása, az Európai Unió elektronikus hírközlési piacának fejlődéséhez való további hozzájárulás, az összes uniós polgár és vállalkozás nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, valamint az Európai Unió polgárai érdekeinek támogatása érdekében e rendelet ▌a BEREC és a BEREC Hivatal szerepkörének megerősítésére és irányítási struktúrájának javítására törekszik. Ez megfelel továbbá ▌az 531/2012/EK és ▌az (EU) 2015/2120 rendelet, valamint ▌a(z) [...] irányelv (Elektronikus hírközlési kódex) alapján a BEREC ▌kibővített szerepének tükrözésére vonatkozó igénynek is.

(8)  Az elektronikus hírközlés szabályozási keretének az összes tagállamban történő konzisztens alkalmazása létfontosságú az elektronikus hírközlés Unión belüli belső piacának sikeres fejlődése, az uniós polgárok és vállalkozások nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, valamint az uniós polgárok érdekeinek előmozdítása szempontjából. A gyakran jelentős, határokon átnyúló dimenzióval rendelkező piaci és technológiai fejlemények, valamint az elektronikus hírközlési területén a következetes végrehajtás biztosítása során szerzett tapasztalatok fényében megállapítható, hogy a BEREC-et és a BEREC Hivatalt meg kell erősíteni. A BEREC és a BEREC Hivatal szerkezeti felépítésének észszerűnek és a rájuk ruházott feladatok elvégzésére alkalmasnak kell lennie. Tekintettel a meglévő eljárásokra és a BEREC-re ruházott új feladatokra, a szervezetben változtatásokra van szükség a BEREC és a BEREC Hivatal hatékonyságának megerősítése érdekében.

(9a)  Annak érdekében, hogy a BEREC jogilag kötelező erejű határozatokat fogadhasson el, jogi személyiséggel kell rendelkeznie. Következésképpen uniós szervnek kell lennie, amelyet a szabályozók tanácsának elnöke képvisel.

(9b)  A BEREC Hivatalnak működési és technikai kérdésekben függetlennek kell lennie, és jogi, igazgatási és pénzügyi autonómiát kell élveznie. Ebből a célból szükségszerű és helyénvaló, hogy a BEREC Hivatal jogi személyiséggel rendelkező uniós szerv legyen, mely a ráruházott jogkört gyakorolja. Uniós decentralizált ügynökségként a BEREC Hivatalnak a saját megbízatásán és a meglévő intézményi kereten belül kell működnie. A BEREC nem tekinthető az európai uniós álláspontot a nyilvánosság felé képviselő vagy az Unió nevében jogi kötelezettségeket vállaló testületnek. A BEREC Hivatal hivatalos neve „Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozókat Támogató Ügynökségre” (a továbbiakban: „BEREC Hivatal”) változik.

(9c)  Ezenfelül a BEREC Hivatalra vonatkozó szabályokat szükség esetén hozzá kell igazítani az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság decentralizált ügynökségekről elfogadott, 2012. július 19-i együttes nyilatkozatában (a továbbiakban: „együttes nyilatkozat”) foglalt elvekhez.

(10)  A BEREC, az elektronikus hírközlés terén szakértelemmel rendelkező és a nemzeti szabályozási hatóságok és a Bizottság képviselőiből álló műszaki testületként leginkább olyan feladatok végrehajtására alkalmas, mint például határokon átnyúló bizonyos ügyekben történő döntéshozatal, a hatékony belső piaci eljárásokhoz való hozzájárulás a nemzeti intézkedéstervezetek esetében ▌, a szükséges iránymutatások biztosítása a nemzeti szabályozó hatóságok részére a közös kritériumok és a konzisztens szabályozói megközelítés biztosítása érdekében, valamint egyes nyilvántartások uniós szintű vezetése. ▌

(10a)  A BEREC feladatai nem érintik az elektronikus hírközlési piacokhoz közelebb álló és a helyi feltételeket jobban ismerő nemzeti szabályozó hatóságok számára meghatározott feladatokat. A feladatai végrehajtása érdekében a BEREC folytatja a nemzeti szabályozó hatóságoktól származó szakértelem összegyűjtését. A BEREC megerősítése és képviseleti szerepének növelése, valamint a szakértelem, tapasztalat és az összes tagállami piacon tapasztalható sajátos helyzet ismeretének megőrzése érdekében valamennyi tagállamnak biztosítania kell, hogy saját nemzeti szabályozó hatósága elegendő pénzügyi és emberi erőforrással rendelkezzen ahhoz, hogy részt vehessen a BEREC munkájában, különösen a munkacsoportokban és a szabályozók tanácsa elnökségének ellátásában.

(10b)  A BEREC munkájához a BEREC Hivatal biztosítja az összes szükséges szakmai és igazgatási támogatást, ideértve a pénzügyi, szervezési és logisztikai támogatást.

(10c)  A BEREC Hivatalnak megfelelő létszámmal rendelkeznie ahhoz, hogy feladatait végre tudja hajtani. A BEREC-re bízott feladatok kibővített listáját és a tartalomhoz kapcsolódó feladatok tisztán igazgatási feladatokhoz képest megnövekedett súlyát a BEREC Hivatal erőforrás-programozásának megfelelően kell tükröznie. Ezenfelül a BEREC Hivatal emberi erőforrásai összetételének tükröznie kell az ideiglenes alkalmazottak és a külső személyzet megfelelő egyensúlyának szükségességét.

(11)  Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó ágazatok közötti növekvő konvergencia, valamint a fejlődésükkel kapcsolatos szabályozási kérdések horizontális dimenziója tekintetében a BEREC és a BEREC Hivatal számára ▌engedélyezni kell az együttműködést nemzeti szabályozó hatóságokkal, más uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal azok szerepkörének sérelme nélkül, különösen a 2002/622/EK bizottsági határozattal létrehozott, rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoporttal[16], az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Adatvédelmi Testülettel[17], a [...]-i európai parlamenti és tanácsi irányelvvel létrehozott, audiovizuális médiaszolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjával[18], az 526/2013/EU rendelettel létrehozott Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel[19], a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel[20] létrehozott fogyasztóvédelmi együttműködési hálózattal és az európai szabványügyi szervezetekkel, valamint a meglévő bizottságokkal (mint például a hírközlési bizottság és a rádióspektrum-bizottság). Engedélyezni kell továbbá a harmadik országok illetékes hatóságaival – különös tekintettel az elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságokra és/vagy az ilyen hatóságok csoportjaira –, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést, ha az szükséges a feladatai végrehajtásához. A BEREC számára lehetővé kell tenni, hogy nyilvános konzultáció formájában kikérje az érdekelt felek véleményét.

(11a)  A BEREC a szabályozók tanácsából áll, amelyet a munkacsoportok támogatnak. A szabályozók tanácsa elnökségének meglévő modellje segített biztosítani a BEREC munkájának folyamatosságát. A BEREC-re ruházott további feladatok miatt az elnök számára stabil kétéves hivatali időt kell biztosítani.

(11b)  A tapasztalat azt mutatta, hogy a BEREC legtöbb feladatát hatékonyabban hajtják végre szakértői munkacsoportok, amelyek mindig biztosítják a nemzeti szabályozó hatóságok véleményeinek és hozzájárulásainak egyenlő módon történő figyelembevételét. Ezért a szabályozók tanácsának feladata, hogy felállítsa a munkacsoportokat és kinevezze azok társelnökeit. A képesítéssel rendelkező szakértők jegyzékét előre el kell készíteni, hogy biztosítható legyen egyes munkacsoportok, különösen az időben korlátozott eljárások által érintettek gyors felállítása. A munkacsoportok képesítéssel rendelkező szakértő tagjainak jegyzékét és a tagok érdekeltségi nyilatkozatát nyilvánosan elérhetővé kell tenni. A BEREC Hivatal támogatást nyújt a munkacsoportoknak, és hozzájárul tevékenységeikhez.

(11c)  Mivel a BEREC hatáskörébe tartozik kötelező erejű határozatok meghozatala, biztosítani kell azt, hogy a BEREC valamely határozatának tárgyát képező vagy az az által érintett bármely természetes vagy jogi személy jogosult legyen fellebbezni a fellebbviteli tanácsnál, amely a BEREC része, de független annak igazgatási és szabályozási szervezetétől. Mivel a fellebbviteli tanács által kiadott határozatok harmadik felekkel szembeni jogi hatások keletkeztetésére szolgálnak, a jogszerűségük felülvizsgálata iránti keresetet az Európai Unió Bíróságához lehet benyújtani.

(12)  Az igazgatótanácsnak kell végeznie az igazgatási és költségvetési ügyekkel kapcsolatos feladatokat, és tagjai között ▌ az egyes nemzeti szabályozó hatóságok testületi szervének vezetőjén vagy egyéb tagján kívül szerepelnie kell a Bizottság egy képviselőjének.

(13)  Korábban a hatósági hatáskörök kijelölését a BEREC Hivatal irányítóbizottságának alelnöke végezte. Az igazgatótanácsnak az ▌ igazgatóra kellene ruháznia a vonatkozó kinevezési hatósági hatáskört, ő pedig jogosult lenne e hatáskörök további átruházására. Ez hozzájárulna a BEREC személyzetének hatékony irányításához, valamint annak biztosításához, hogy az igazgatótanács, az elnök és az elnökhelyettes a saját feladataira összpontosíthasson.

(14)  ▌ A BEREC-hez rendelt további feladatok, valamint tevékenysége éves és többéves tervezésének biztosítása iránti igény miatt létfontosságú annak biztosítása, hogy az igazgatótanács elnöke és elnökhelyettese stabil kétéves mandátumot kapjon.

(15)  A BEREC Hivatal igazgatótanácsának évente legalább két rendes ülést kell tartania. A múltbeli tapasztalatokat és a BEREC kiterjesztett szerepkörét figyelembe véve előfordulhat, hogy az igazgatótanácsnak kiegészítő üléseket kell tartania.

(16)  Az ▌ igazgató – aki a BEREC Hivatal jogi képviselője – szerepköre létfontosságú az ▌ ügynökség megfelelő működéséhez és a hozzárendelt feladatok végrehajtásához. Az igazgatót az igazgatótanács jelöli ki az Európai Parlament véleményének figyelembevételével nyitott és átlátható kiválasztási eljárást követően a jelöltek szigorú értékelése és a magas szintű függetlenség garantálása érdekében. Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív vezetőjének hivatali ideje három év volt. Azonban szükség van arra, hogy az ▌ igazgató kellően hosszú időtartamú mandátummal rendelkezzen, hogy biztosítani tudja a stabilitást és a BEREC Hivatal hosszú távú stratégiájának végrehajtását.

(19)  A 2013. február 16-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet[21] alkalmazni kell a BEREC Hivatalra.

(20)  A BEREC Hivatal autonómiájának és függetlenségének biztosítása és a BEREC munkájához nyújtandó támogatás érdekében a BEREC Hivatalnak önálló költségvetéssel kell rendelkeznie, amely alapvetően az Uniótól kapott hozzájárulásból származik. A költségvetésnek tükröznie kell a BEREC Hivatalhoz és a BEREC-hez rendelt további feladatokat és azok kibővített szerepkörét is. A BEREC Hivatal finanszírozását a költségvetési hatóságnak kell megállapítania a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás[22] 31. pontja értelmében.

(23)  Az elektronikus hírközlés szabályozási keretére vonatkozó rendelkezések következetes végrehajtásának ▌ további kiterjesztése érdekében, a BEREC-nek és a BEREC Hivatalnak nyitottnak kell lennie harmadik országok elektronikus hírközlés területén illetékes nemzeti szabályozó hatóságainak részvétele előtt, különös tekintettel azokra, amelyek e célból megállapodást kötöttek az Unióval, mint például az EGK-államok, az EFTA-államok és a tagjelölt országok hatóságai.

(24)  A BEREC Hivatal által támogatott BEREC számára engedélyezni kell a hatáskörébe tartozó területen a kommunikációs tevékenység folytatását, amely nem befolyásolhatja hátrányosan a BEREC alapvető feladatait. A BEREC Hivatal kommunikációs tevékenységeit az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban kell végezni. A BEREC Hivatal kommunikációs stratégiája tartalmának és végrehajtásának az Unió tágabb arculatának figyelembevétele érdekében a Bizottság és egyéb intézmények stratégiáival és tevékenységeivel koherensnek, objektívnak, relevánsnak és összehangoltnak kell lennie.

(25)  ▌A BEREC-nek és a BEREC Hivatalnak jogosultnak kell lennie arra, hogy a Bizottságtól, a nemzeti szabályozó hatóságoktól és – amennyiben arra feladatai elvégzéséhez szükség van – egyéb hatóságoktól és vállalkozásoktól bekérje az összes szükséges információt. A tájékoztatáskérésnek arányosnak kell lennie, és nem róhat aránytalan terhet a címzettekre. Ebből a célból a BEREC-nek közös információs és kommunikációs rendszert kell létrehoznia a tájékoztatáskérések megkettőzésének elkerülése és a valamennyi érintett hatóság közötti kommunikáció előmozdítása érdekében. Az elektronikus hírközlési piachoz legközelebb álló nemzeti szabályozó hatóságoknak együtt kell működniük a BEREC testületével és a BEREC Hivatallal, valamint gyors és pontos tájékoztatást kell nyújtaniuk, hogy a BEREC és a BEREC Hivatal képes legyen teljes körűen ellátni megbízatását. A BEREC-nek és a BEREC Hivatalnak továbbá a lojális együttműködés elve alapján meg kell osztania a szükséges információkat a Bizottsággal és a nemzeti szabályozó hatóságokkal.

(25a)  A magas szintű titoktartás biztosítása és az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a BEREC és a BEREC Hivatal tagjaira alkalmazandó, ezen ügyekre vonatkozó szabályok a póttagokra is alkalmazandók.

(25b)  Mivel a BEREC új feladatokat kapott és az uniós jogi aktusok a jövőben további feladatokat ruházhatnak rá, a Bizottság rendszeresen értékeli a BEREC és a BEREC Hivatal működését és intézményi szerkezetének hatékonyságát a változó digitális környezetben. Ha az értékelés eredménye az, hogy az intézményi szerkezet nem megfelelő a feladatok elvégzéséhez, és különösen az elektronikus hírközlés szabályozási kerete következetes végrehajtásának biztosításához, a Bizottság megvizsgál minden lehetőséget a szerkezet javítására, különösen önálló ügynökséggé való átalakításának lehetőségét, pénzügyi hatásait és az azzal járó lehetséges előnyöket.

(26)  Mivel e rendelet céljait (nevezetesen az elektronikus hírközlés szabályozási kerete következetes végrehajtásának a nemzeti rendelettervezetekre vonatkozó hatékony belső piaci eljárásokon keresztül történő biztosítását a meghatározott alkalmazási körön belül, különös tekintettel a határon átnyúló vonatkozásokra) a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén azonban az intézkedés terjedelme és hatásai miatt jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(27)  E rendelet célja az 1211/2009/EK ▌rendelet rendelkezéseinek módosítása és kiterjesztése. Mivel lényeges módosításokról van szó, az egyértelműség érdekében a szóban forgó jogszabályt fel kell váltani és ezért hatályon kívül kell helyezni. A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni.

(28)  Az 1211/2009/EK rendelettel jogi személyiséggel rendelkező közösségi szervként létrehozott ▌Hivatal helyébe a tulajdonjog, megállapodások, jogi kötelezettségek, munkáltatói szerződések, pénzügyi kötelezettségvállalások és felelősségek tekintetében a BEREC Hivatal lép.A BEREC és a BEREC Hivatal munkája folytonosságának biztosítása érdekében szükség van arra, hogy képviselőik, nevezetesen az adminisztratív vezető, a szabályozók tanácsa és az irányítóbizottság elnöke és alelnökei kitöltsék jelenlegi megbízatásuk teljes időtartamát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZETA BEREC ÉS A BEREC HIVATAL LÉTREHOZÁSA

1. cikk

A BEREC létrehozása

(1)  Létrejön az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete („BEREC”). A BEREC az Unió szerve. Jogi személyiséggel rendelkezik.

(1a)  A BEREC az egyes tagállamokban a nemzeti jog alapján a jogi személyeket megillető legszélesebb körű jogképességet élvezi. Ebből fakadóan különösen jogosult bíróság előtt eljárni.

(1b)  A BEREC-et a szabályozók tanácsának elnöke képviseli.

(1c)  A BEREC a ráruházott feladatok és hatáskörök tekintetében kizárólagos felelősséggel rendelkezik.

1a. cikk

A BEREC Hivatal létrehozása

(1)  Létrejön az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozókat Támogató Ügynökség („BEREC Hivatal”). A BEREC Hivatal az Unió szerve. Jogi személyiséggel rendelkezik.

(2)  A BEREC Hivatal az egyes tagállamokban a nemzeti jog alapján a jogi személyeket megillető legszélesebb körű jogképességet élvezi. Ebből fakadóan különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és elidegeníthet, és bíróság előtt eljárhat.

(3)  A BEREC Hivatalt az igazgató képviseli.

(4)  A BEREC Hivatal a ráruházott feladatok és hatáskörök tekintetében kizárólagos felelősséggel rendelkezik.

(5)  A BEREC Hivatal székhelye Riga (Lettország).

Ia. FEJEZET

CÉLOK

1b. cikk

Célok

(1)  A BEREC tevékenységét a(z) [...] irányelv (Elektronikus hírközlési kódex), a 2002/58/EK irányelv, az 531/2012/EU rendelet, az (EU) 2015/2120 rendelet, a 243/2012/EU európai parlamenti és tanácsi határozat[23] (rádióspektrum-politikai program), valamint a feladatokat és hatásköröket ráruházó egyéb uniós jogi aktusok hatálya alatt végzi.

(2)  A(z) [...] irányelvben (Elektronikus hírközlési kódex) rögzített fogalommeghatározások érvényesek e rendelet alkalmazásában is.

(3)  Elsődleges céljaként a BEREC biztosítja az elektronikus hírközlés szabályozási keretének következetes végrehajtását a (2) bekezdésben említett alkalmazási körben, és ezáltal hozzájárul a belső piac fejlődéséhez. A BEREC hozzájárul a(z) [...] irányelv (Elektronikus hírközlési kódex) 3. cikkében említett nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb illetékes hatóságok célkitűzéseinek megvalósításához. Támogatja továbbá a hálózatsemlegesség és a nyílt internet elvét; a nagyon nagy kapacitású adatkapcsolat tekintetében a hozzáférést, a beruházásokat és a használatot; az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások, valamint a kapcsolódó létesítmények biztosítása terén folyó versenyt; valamint az uniós polgárok érdekeit.

(4)  A BEREC feladatait függetlenül és pártatlanul, indokolatlan késedelem nélkül, átlátható döntéshozatali folyamat biztosításával végzi.

(5)  A BEREC felhasználja a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezésre álló szakértelmét.

(6) Az egyes tagállamok gondoskodnak arról, hogy nemzeti szabályozó hatóságaik rendelkezzenek a BEREC munkájában való teljes mértékű részvételhez szükséges, megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokkal.

Ib. FEJEZET

A BEREC FELADATAI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

2. cikk

Feladatok

(1)  A BEREC feladatai a következők:

-a)   az Unió jogi aktusai – különösen a(z) [...] irányelv („Elektronikus hírközlési kódex”), az 531/2012/EU rendelet és az (EU) 2015/2120 rendelet – által meghatározott feladatok végrehajtása;

a)  a nemzeti szabályozó hatóságok, a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács – többek között jelentések, vélemények vagy ajánlások révén történő – támogatása, számukra tanácsadás nyújtása, valamint kérésre vagy saját kezdeményezésre a nemzeti szabályozó hatóságokkal és a Bizottsággal való együttműködés a hatáskörébe tartozó, elektronikus hírközléssel kapcsolatos bármely kérdésben;

b)  kérésre a nemzeti szabályozó hatóságok, a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács támogatása harmadik felekkel fenntartott kapcsolataikban, és a velük folytatott egyeztetéseik és információcseréik során; továbbá a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság támogatása a szabályozással kapcsolatos bevált gyakorlatok harmadik felek körében való terjesztésében;

c)  a nemzeti szabályozó hatóságoknak szánt ajánlások közzététele és a bevált szabályozói gyakorlatok e hatóságok körében történő elterjesztése az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret jobb és következetes végrehajtásának ösztönzése érdekében;

d)  iránymutatások kiadása az elektronikus hírközlés szabályozási keretének nemzeti szabályozó hatóságok általi következetes végrehajtása és a – saját kezdeményezésre vagy valamely nemzeti szabályozó hatóság, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérésére – hozott szabályozói határozatok következetessége érdekében, különös tekintettel az olyan szabályozási kérdésekre, amelyek a tagállamok jelentős részét érintik, illetve határokon átnyúló vetülettel rendelkeznek;

e)  jelentéstétel az elektronikus hírközlési ágazatról, az ágazatban tapasztalható fejleményekről szóló éves jelentés közzététele révén;

f)  a piac fejlődésének nyomon követése, a szabályozás innovációjára vonatkozó igények értékelése és a nemzeti szabályozó hatóságok közötti tevékenységek koordinálása, hogy lehetővé tegye új, innovatív elektronikus hírközlési szolgáltatások kialakítását és biztosítsa a konvergenciát különösen a szabványosítás, a számozás és a rádióspektrum-elosztás területén;

g)  keret biztosítása, amelyen belül a nemzeti szabályozó hatóságok együtt tudnak működni, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok közötti, illetve e hatóságok és a Bizottság közötti együttműködés támogatása; A BEREC a vélemények, ajánlások és határozatok megfogalmazása során figyelembe veszi az ilyen együttműködés eredményeit. Ha a BEREC úgy ítéli meg, hogy ezen együttműködésre vonatkozóan kötelező erejű szabályokra van szükség, erre vonatkozó ajánlásait benyújtja a Bizottságnak;

h)  a nemzeti szabályozó hatóságok által összegyűjtött adatok frissítése, összehangolása és szabványosítása céljából az adatokra vonatkozó innovációs kezdeményezés indítása; a szellemi tulajdonjogok és a titoktartás előírt szintje sérelme nélkül ezeket az adatokat nyitott, újrahasznosítható és géppel olvasható alkalmas formátumban kell a lakosság számára elérhetővé tenni a BEREC weboldalán és az európai adatportálon;

i)  együttműködés a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózattal és az érintett nemzeti hatóságokkal – többek között az európai adatvédelmi biztossal és a nemzeti adatvédelmi hatóságokkal – az olyan elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyekben, amelyek több tagállamban is érinthetik a fogyasztók érdekeit;

j)  kérésre vagy saját kezdeményezésre tanácsadás nyújtása az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság részére a digitális piac általános dinamikájával kapcsolatos bármely kérdés szabályozási hatásával kapcsolatban;

k)  tanácsadó testületként a Bizottság támogatása az elektronikus hírközlés terén jogi aktusok előkészítésével és elfogadásával kapcsolatban;

(2a)   A BEREC feladatait közzé kell tenni a weboldalon, és ezen információkat az új megbízatásoknak megfelelően folyamatosan frissíteni kell.

(3)  A vonatkozó uniós jogszabálynak való megfelelés sérelme nélkül a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság megfelelnek a BEREC által elfogadott bármely kötelező erejű határozatnak és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a BEREC által elfogadott bármely iránymutatást, véleményt, ajánlást és legjobb gyakorlatot az elektronikus hírközlés szabályozási kerete konzisztens végrehajtásának biztosítása céljából az 1b. cikk (1) bekezdésében említett alkalmazási körön belül. Az érintett nemzeti szabályozó hatóság e cikk (1d) bekezdése értelmében a szóban forgó ügyekkel kapcsolatos bármely szabályozási határozatban a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a BEREC által elfogadott iránymutatásokat, az iránymutatásoktól való esetleges eltérést pedig megindokolja. Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság kivételes esetekben eltér az iránymutatásoktól, szabályozási határozatáról és az iránymutatásoktól való eltérést kellően megalapozó indokokról – azok értékelése céljából – haladéktalanul értesíti a BEREC-et.

(4)  Az e rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez és feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben ▌a BEREC együttműködik az uniós testületekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, valamint harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel.

(4a)  A BEREC adott esetben konzultál az érdekelt felekkel, és lehetőséget biztosít számukra, hogy az ügy összetettsége által meghatározott észszerű – harminc napnál nem rövidebb – határidőn belül közöljék észrevételeiket. A BEREC a 28. cikk sérelme nélkül közzéteszi a nyilvános konzultációs eljárások eredményeit. A konzultációkra a döntéshozatali folyamat lehető legkorábbi szakaszában kerül sor.

II. FEJEZET

A BEREC SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

2a. cikk

A BEREC szervezeti felépítése

A BEREC a következőket foglalja magában:

a)  szabályozók tanácsa;

b)  szakértői munkacsoportok (a továbbiakban: „munkacsoportok”);

c)  fellebbviteli tanács.

1. SZAKASZ

SZABÁLYOZÓK TANÁCSA

2b. cikk

A szabályozók tanácsának összetétele

(1)  A szabályozók tanácsa tagállamonként egy tagot foglal magában.

Ez a személy a tagállamban létrehozott – az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piaca napi működésének felügyeletéért elsődleges felelősséget viselő – nemzeti szabályozó hatóság vezetője vagy magas szintű képviselője.

Azokban a tagállamokban, ahol a(z) [...] irányelv (Elektronikus hírközlési kódex) értelmében egynél több nemzeti szabályozó hatóság felelős, az adott hatóságoknak meg kell állapodniuk egy közös képviselőről, és biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságok közötti szükséges koordinációt.

(2)  A szabályozók tanácsának tagjai objektív okok alapján, az Unió érdekében, valamint a piac széttöredezettségének csökkentését és egy egységes távközlési piac létrehozását szem előtt tartva járnak el.

(3)  Az egyes nemzeti szabályozó hatóságok testületi szervük vezetői és tagjai, illetve alkalmazottaik közül póttagot neveznek ki tagjuk távolléte esetére.

(4)  A Bizottság megfigyelőként részt vesz a szabályozók tanácsának ülésein, és megfelelően magas szinten képviselteti magát.

(5)  A szabályozók tanácsa tagjainak jegyzékét és a tagok érdekeltségi nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni.

(6)  A szabályozók tanácsa eseti alapon megfigyelőként bármely egyéb olyan személyt meghívhat üléseire, akinek véleménye érdeklődésre tarthat számot.

2c. cikk

Függetlenség

(1)  A szabályozók tanácsának tagjai a rájuk bízott feladatok elvégzése során függetlenül és objektív módon, az egész Unió érdekében, nemzeti vagy személyes érdekeikre való tekintet nélkül járnak el.

(2)  A Bizottság vagy a nemzeti szabályozó hatóságok jogköreinek sérelme nélkül a szabályozók tanácsának tagjai nem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasításokat uniós intézményektől vagy szervektől, bármely tagállam kormányától vagy bármely egyéb kormányzati vagy magánjogi szervezettől.

A szabályozók tanácsának tagjai a rájuk bízott feladatokat különösen tisztességtelen politikai befolyástól és – személyes függetlenségüket esetlegesen érintő – kereskedelmi célú beavatkozástól mentesen végzik.

2d. cikk

A szabályozók tanácsának elnöke és alelnökei

(1)  A szabályozók tanácsa a BEREC eljárási szabályzatának megfelelően tagjai közül elnököt és legfeljebb négy alelnököt jelöl ki. Az alelnökök hivatalból ellátják az elnök feladatait, ha az elnök nincs abban a helyzetben, hogy maga lássa el azokat. Az elnök hivatali ideje két év. A BEREC munkájának folyamatosságát biztosítandó a soron következő elnök elnöki megbízatása előtt legalább hat hónapig és – amennyiben lehetséges – elnöki megbízatása után legalább hat hónapig alelnöki feladatokat lát el.

(2)  Az elnök – a szabályozók tanácsa elnöki feladatokkal kapcsolatos szerepének sérelme nélkül – nem kérhet és nem fogadhat el semmilyen utasítást sem kormányoktól vagy nemzeti szabályozó hatóságoktól és a Bizottságtól, sem pedig köz- vagy magánjogi jogalanyoktól.

2e. cikk

A szabályozók tanácsának ülései és szavazási szabályai

(1)  A szabályozók tanácsa üléseit az elnök hívja össze, és évente legalább négy alkalommal rendes ülés formájában kerül rájuk sor. Ezenkívül az elnök kezdeményezésére vagy a szabályozók tanácsa tagjai legalább egyharmadának kérésére rendkívüli ülést kell összehívni. Az ülés napirendjét az elnök határozza meg, és azt nyilvánosságra kell hozni.

(2)  A szabályozók tanácsa határozatait tagjai egyszerű többségével fogadja el, amennyiben e rendelet vagy más uniós jogi aktus másképp nem rendelkezik. Minden tag, illetve póttag egy szavazattal rendelkezik. A szabályozók tanácsának határozatait nyilvánosságra kell hozni, és azokban – az adott hatóság kérésére – jelezni kell, ha valamelyik nemzeti szabályozó hatóság fenntartással élt.

(3)   A szabályozók tanácsa kétharmados többséggel elfogadja eljárási szabályzatát, valamint közzéteszi azt. Az eljárási szabályzat részletesen meghatározza a szavazásra vonatkozó szabályokat, többek között azt, hogy egy tag milyen feltételek szerint járhat el egy másik tag nevében, milyen szabályok vonatkoznak a határozatképességre, valamint az ülésekről szóló értesítések határidejére. Az eljárási szabályzatnak ezenfelül biztosítania kell, hogy a szabályozók tanácsának tagjai minden ülés előtt kézhez kapják a teljes napirendet és a javaslattervezeteket annak érdekében, hogy a szavazás előtt lehetőségük legyen módosításokat javasolni. Az eljárási szabályzat – többek között – a sürgős szavazásokra vonatkozó eljárást, valamint a szabályozók tanácsa működésével kapcsolatos egyéb gyakorlati szabályokat határozhat meg.

2f. cikk

A szabályozók tanácsának feladatai

(1)  A szabályozók tanácsa teljesíti a BEREC 2. cikkben előírt feladatait, és meghozza a BEREC feladatainak szervezésével kapcsolatos valamennyi határozatot. Ennek során a munkacsoportok által végzett munkára is támaszkodik.

(2)  A szabályozók tanácsa a 27. cikkel összhangban a BEREC nevében elfogadja a BEREC irataihoz való hozzáférésre vonatkozó külön rendelkezéseket.

(3)  A szabályozók tanácsa iránymutatásokat ad a BEREC Hivatalnak a BEREC-nek nyújtandó szakmai és igazgatási támogatásra vonatkozóan.

(4)  A szabályozók tanácsa az érdekelt felekkel a 2. cikk (4a) bekezdésével összhangban folytatott konzultációt követően a program tárgyát képező évet megelőző év végéig elfogadja a BEREC éves munkaprogramját. A szabályozók tanácsa az éves munkaprogramot közvetlenül elfogadása után továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(5)  A szabályozók tanácsa elfogadja a BEREC éves tevékenységi jelentését, és minden év június 15-ig továbbítja azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak.

(6)  Az Európai Parlament – függetlensége teljes tiszteletben tartása mellett – meghívhatja a szabályozók tanácsa elnökét vagy egyik alelnökét, hogy a BEREC tevékenységével kapcsolatos fontos kérdésekről nyilatkozatot tegyen illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az európai parlamenti képviselők kérdéseire.

2. SZAKASZ

MUNKACSOPORTOK

2g. cikk

A munkacsoportok működése

(1)  Indokolt esetben és különösen a BEREC éves munkaprogramjának végrehajtása érdekében a szabályozók tanácsa létrehozhatja a szükséges munkacsoportokat.

(2)   A munkacsoportok tagjait a nemzeti szabályozó hatóságok jelölik ki. A Bizottság képviselői megfigyelőként vesznek részt a munkacsoportok munkájában.

A szabályozók tanácsa szükség esetén a munkacsoportok munkájában való részvételre eseti alapon az adott szakterületen elismert szakértőnek számító személyt is felkérhet.

(3)  A szabályozók tanácsa minden munkacsoport élére két társelnököt nevez ki különböző nemzeti szabályozó hatóságoktól, kivéve ha rendkívüli és átmeneti körülmények mást tesznek szükségessé.

(4)  A szabályozók tanácsa eljárási szabályzatot fogad el, amelyben megállapítja a munkacsoportok működésére vonatkozó gyakorlati szabályokat.

3. SZAKASZ

FELLEBBVITELI TANÁCS

2h. cikk

A fellebbviteli tanács létrehozása és összetétele

(1)  Létrejön a fellebbviteli tanács.

(2)  A fellebbviteli tanács egy elnökből és két másik tagból áll. A fellebbviteli tanács minden tagjának van helyettese. A tagot távollétében a póttag képviseli.

(3)  A szabályozók tanácsa jelöli ki a fellebbviteli tanács elnökét, többi tagját, illetve a nemzeti szabályozó hatóságok, a Bizottság és a BEREC Hivatal igazgatója által rendelkezésre bocsátott, a képesítéssel rendelkező szakértő tagjelölteket tartalmazó jegyzékekről a póttagokat is.

(4)  A fellebbviteli tanács felkérheti a szabályozók tanácsát további két tag és póttagjaik kijelölésére a (3) bekezdésben említett jegyzékekből, amennyiben úgy véli, hogy a fellebbezés jellege ezt megkívánja.

(5)  A szabályozók tanácsának javaslatára a fellebbviteli tanács megállapítja eljárási szabályzatát. Az eljárási szabályzat részletesen meghatározza a fellebbviteli tanács szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályokat, valamint a tanácshoz való fellebbezés esetén alkalmazandó szabályokat.

2i. cikk

A fellebbviteli tanács tagjai

(1)  A fellebbviteli tanács tagjainak és póttagjainak hivatali ideje négy év. E hivatali időt a szabályozók tanácsa további négyéves időszakokkal meghosszabbíthatja.

(2)  A fellebbviteli tanács tagjai függetlenek, és a BEREC-en vagy a BEREC Hivatalon belül más feladatokat nem végezhetnek. A döntéseik meghozatala során semmilyen kormánytól vagy más szervtől nem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasítást.

(3)  A fellebbviteli tanács tagjai hivatali idejük alatt nem mozdíthatók el hivatalukból, illetve nem törölhetők a képesítéssel rendelkező szakértő tagjelöltek jegyzékéből, kivéve, ha komoly indok áll fenn az eltávolításukra, és a szabályozók tanácsa ilyen értelmű döntést hoz.

2j. cikk

Kizárás és kifogásolás

(1)   A fellebbviteli tanács tagjai nem vehetnek részt a fellebbezési eljárásban, ha abban bármilyen személyes érdekeltségük van, ha abban azt megelőzően az eljárás egyik felének képviselőjeként részt vettek, vagy ha a fellebbezés tárgyát képező határozat elfogadásában részt vettek.

(2)   Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt okok egyike vagy bármely más ok miatt a fellebbviteli tanács valamely tagja úgy látja, hogy nem vehet részt az adott fellebbezési eljárásban, tájékoztatja erről a fellebbviteli tanácsot.

(3)   A fellebbezési eljárásban részt vevő bármely fél kifogást emelhet a fellebbviteli tanács bármely tagja ellen az (1) bekezdésben meghatározott indokok alapján, vagy ha a szóban forgó tag kapcsán felmerül a részrehajlás gyanúja. A kifogásnak nem lehet helyt adni, ha a fellebbviteli eljárás résztvevője – a kifogás okának tudatában – eljárásbeli cselekményt tett, vagy a kifogás az érintett tag állampolgárságán alapul.

(4)   A fellebbviteli tanács az érintett tag részvétele nélkül határoz arról, hogy hogyan jár el a (2) és (3) bekezdésben meghatározott esetekben. Az ilyen határozat meghozatala céljából az érintett tagot póttagja helyettesíti a fellebbviteli tanácsban. Ha a póttag a tagéhoz hasonló helyzetben van, az elnök a rendelkezésre álló póttagok közül jelöl ki helyettest.

2k. cikk

Fellebbezéssel megtámadható határozatok

(1)   A fellebbviteli tanácsnak a BEREC 2. cikk (1) bekezdésének -a) pontja szerint hozott, kötelező erejű határozatai ellen lehet fellebbezést benyújtani.

Bármely természetes vagy jogi személy – köztük a nemzeti szabályozó hatóságok is – fellebbezhetnek az első albekezdésben említett valamely határozat ellen, amelyet az adott személynek címeztek, vagy olyan határozat ellen, amely határozatot ugyan egy másik személynek címeztek, de az közvetlenül és egyénileg érinti az adott személyt.

(2)   Az írásbeli indokolást tartalmazó fellebbezést az érintett személynek a határozatról való értesítését követő két hónapon belül, vagy ennek hiányában a határozat BEREC általi közzétételét követő két hónapon belül a BEREC-hez kell benyújtania. A fellebbviteli tanács a fellebbezésről a fellebbezés benyújtásától számított négy hónapon belül határoz.

(3)   Az (1) bekezdésnek megfelelően beadott fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. A fellebbviteli tanács azonban felfüggesztheti annak a határozatnak az alkalmazását, amely ellen a fellebbezés irányul.

IIa. FEJEZET

A BEREC HIVATAL FELADATAI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. SZAKASZ

A BEREC HIVATAL FELADATAI

2l. cikk

A BEREC Hivatal különösen az alábbi feladatokat látja el:

a)   szakmai és igazgatási támogató szolgáltatásokat nyújt a BEREC számára;

b)   információt gyűjt a nemzeti szabályozó hatóságoktól, valamint információkat cserél és továbbít a BEREC 2. cikkben előírt feladataival összefüggésben;

c)   a b) pontban említett információk alapján az európai távközlési piaci fejlemények meghatározott aspektusairól rendszeresen jelentéstervezeteket – például barangolással vagy teljesítményértékeléssel kapcsolatos jelentéseket – készít, amelyeket a BEREC-hez nyújt be;

d)   a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontjával összhangban terjeszti a bevált szabályozási gyakorlatokat a nemzeti szabályozó hatóságok körében;

e)   segíti a szabályozók tanácsa és a munkacsoportok munkájának előkészítését, és egyéb igazgatási és tartalmi támogatást nyújt zökkenőmentes működésükhöz;

f)   részt vesz a munkacsoportok tevékenységében;

g)   segíti az igazgatótanács munkájának előkészítését, és egyéb támogatást nyújt zökkenőmentes működéséhez;

h)   segítséget nyújt a BEREC-nek a nyilvános konzultációk lebonyolításában.

2. SZAKASZ

A BEREC HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

3. cikk

A BEREC Hivatal igazgatási és irányítási struktúrája

A BEREC Hivatal igazgatási és irányítási struktúrája a következőkből áll:

a)   az igazgatótanács, amely az 5. cikkben meghatározott feladatokat látja el,

b)   az ▌igazgató, aki a 9. cikkben meghatározott feladatokat látja el

▌.

3. SZAKASZ

IGAZGATÓTANÁCS

4. cikk

Az igazgatótanács összetétele

(1)   Az igazgatótanács a tagállamok részéről egy-egy tagból, valamint a Bizottság egy képviselőjéből áll, akik valamennyien szavazati joggal rendelkeznek. ▌

A tagállamot képviselő személy a tagállamban létrehozott – az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piaca napi működésének felügyeletéért elsődleges felelősséget viselő – nemzeti szabályozó hatóság vezetője vagy magas szintű képviselője.

Azokban a tagállamokban, ahol a(z) [...] irányelv (Elektronikus hírközlési kódex) értelmében egynél több nemzeti szabályozó hatóság felelős, az adott hatóságoknak meg kell állapodniuk a közös képviselőről, és biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságok közötti szükséges koordinációt.

(2)   ▌Az egyes nemzeti szabályozó hatóságok testületi szervük vezetői és tagjai és alkalmazottaik közül póttagot neveznek ki tagjuk távolléte esetére.

(3a)   Az igazgatótanács tagjainak jegyzékét a tagok érdekeltségi nyilatkozatával együtt közzé kell tenni.

5. cikk

Az igazgatótanács feladatai

(1)   Az igazgatótanács:

a)   ▌minden évben elfogadja a BEREC Hivatal egységes programozási dokumentumát a szavazásra jogosult tagok kétharmados többségével, a Bizottság véleményének figyelembevételével és a 15. cikkel összhangban;

b)  a szavazásra jogosult tagok kétharmados többségével elfogadja a BEREC Hivatal éves költségvetését, és ellátja a BEREC Hivatal költségvetéséhez kapcsolódó, a III. fejezet szerinti egyéb feladatokat;

c)   a 18a. cikkel összhangban elfogadja a BEREC Hivatal előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, és azt végrehajtja;

d)   a 20. cikknek megfelelően elfogadja a BEREC Hivatalra alkalmazandó pénzügyi szabályokat;

e)   a csalással kapcsolatos kockázatokkal arányban álló csalásellenes stratégiát fogad el a végrehajtandó intézkedések költségeinek és hasznának figyelembevételével;

f)   az igazgatótanáccsal együtt biztosítja a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal („OLAF”) vizsgálati jelentéseiből származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését;

g)   szabályokat fogad el ▌a 31. cikkben említett összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére;

h)   a szükségletek elemzése alapján elfogadja és rendszeresen frissíti a 27a. cikk (2) bekezdésében említett kommunikációs és terjesztési terveket;

i)   elfogadja eljárási szabályzatát;

j)   a (2) bekezdéssel összhangban a BEREC Hivatal személyzete tekintetében gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevezésre jogosult hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek[24] által a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóságra ruházott hatásköröket (a továbbiakban: a kinevezésre jogosult hatóság hatáskörei);

k)   a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban megfelelő szabályokat fogad el a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek végrehajtása céljából;

l) a 26. cikkel összhangban engedélyezi munkamegállapodások megkötését illetékes uniós testületekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel;

m)   a 9a. cikknek megfelelően kinevezi az ▌igazgatót, és adott esetben hivatali idejét meghosszabbítja, vagy felmenti hivatalából;

n)   számvitelért felelős tisztviselőt nevez ki, aki a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatálya alatt áll, és aki feladatai ellátása során teljesen függetlenül jár el. A BEREC Hivatal kinevezheti ugyanazt a számvitelért felelős tisztviselőt, mint valamely másik uniós szerv. A BEREC Hivatal megállapodhat a Bizottsággal abban is, hogy a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője látja el a BEREC Hivatal számvitelért felelős tisztviselői feladatait;

▌p)   a BEREC Hivatal tevékenységével kapcsolatos igények és a hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás figyelembevételével meghozza a BEREC Hivatal belső struktúráinak kialakításával és szükség szerint azok módosításával kapcsolatos összes döntést.

(2)   Az igazgatótanács a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban, a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdése és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikke alapján határozat elfogadása útján megfelelő kinevezési hatásköröket ruház az ▌igazgatóra, és meghatározza azon feltételeket, amelyek mellett a hatáskör-átruházás felfüggeszthető. Az ▌igazgató jogosult e hatáskörök további átruházására.

Amennyiben rendkívüli körülmények azt szükségessé teszik, az igazgatótanács határozatban ideiglenesen felfüggesztheti a kinevezésre jogosult hatóság hatásköreinek az ▌igazgatóra történő átruházását és az utóbbi általi további átruházását, és azokat maga gyakorolhatja, vagy valamelyik tagjára vagy a személyzetnek az ▌igazgatótól eltérő tagjára ruházhatja.

6. cikk

Az igazgatótanács elnöke és alelnöke

(1)   Az igazgatótanács a tagállamokat képviselő, szavazati joggal rendelkező tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Az elnököt és az alelnököt az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjainak kétharmados többségével választják meg.

(2)   Az alelnök hivatalból helyettesíti az elnököt, amennyiben ez utóbbi nem tudja ellátni feladatait.

(3)   Az elnök és az alelnök hivatali ideje két év ▌.

(3a)   Az elnök és az alelnök – az igazgatótanács elnök feladataival kapcsolatos szerepének sérelme nélkül – nem kérhet és nem fogadhat el utasítást sem kormányoktól vagy nemzeti szabályozó hatóságoktól, sem a Bizottságtól, sem pedig egyéb köz- vagy magánjogi jogalanytól.

(3b)   Az elnök kérésre beszámol az Európai Parlamentnek a BEREC Hivatal tevékenységeiről.

7. cikk

Az igazgatótanács ülései

(1)   Az igazgatótanács üléseit az elnök hívja össze.

(2)   A BEREC Hivatal igazgatója a tanácskozásban szavazati jog nélkül vesz részt.

(3)   Az igazgatótanács évente legalább két rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy saját tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül.

(4)   Az igazgatótanács üléseire megfigyelőként meghívhat bármely egyéb olyan személyt, akinek véleménye érdeklődésre tarthat számot.

(5)   Az igazgatótanács tagjai és póttagjait – az eljárási szabályzatra is figyelemmel – az üléseken tanácsadók és szakértők segítségét is igénybe vehetik.

(6)   A BEREC Hivatal biztosítja az igazgatótanács titkárságát.

8. cikk

Az igazgatótanács szavazási szabályai

(1)   Az ▌igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjainak többségével fogadja el határozatait, kivéve, ha e rendelet másképp rendelkezik.

(2)   Az igazgatótanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A szavazati joggal rendelkező valamely tag távollétében annak póttagja jogosult szavazati jogának gyakorlására.

(3)   Az elnök részt vesz a szavazásban.

(4)   Az ▌igazgató nem vesz részt a szavazásban.

(5)   Az igazgatótanács eljárási szabályzata részletesen rendelkezik a szavazás szabályairól és különösen arról, hogy egy tag milyen feltételek mellett szavazhat egy másik tag nevében.

4. SZAKASZ

IGAZGATÓ

9. cikk

Az ▌igazgató felelősségi köre

(1)   Az igazgató felel a BEREC Hivatal irányításáért. Az ▌igazgató az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

(2)   Az igazgatótanács hatásköreinek sérelme nélkül az ▌igazgató a feladatai teljesítése során függetlenül jár el, és utasításokat semmilyen uniós intézménytől, kormánytól, nemzeti szabályozó hatóságtól vagy egyéb köz- vagy magánjogi jogalanytól nem kérhet és nem fogadhat el.

(3)   Az ▌igazgató kérésre beszámol az Európai Parlamentnek feladatai ellátásáról. A Tanács felkérheti az ▌igazgatót, hogy számoljon be feladatai ellátásáról.

▌(5)   A BEREC Hivatal feladatainak végrehajtásáért az ▌igazgató felel az igazgatótanács által nyújtott útmutatás alapján. Az ▌igazgató felelősségi körébe különösen a következők tartoznak:

a)   a BEREC Hivatal napi működésével kapcsolatos feladatok ellátása;

b)   az igazgatótanács által elfogadott határozatok végrehajtása;

c) az egységes programozási dokumentum elkészítése és annak benyújtása az igazgatótanácshoz;

d)   az egységes programozási dokumentum végrehajtása és beszámolás az igazgatótanácsnak annak végrehajtásáról;

e)   konszolidált éves jelentés készítése a BEREC Hivatal tevékenységéről és annak benyújtása az igazgatótanácshoz értékelésre és elfogadásra;

f)   a belső és külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből fakadó következtetések, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett vizsgálatok nyomon követésére cselekvési terv kidolgozása, valamint az elért eredményekről rendszeres jelentéstétel az igazgatótanácsnak és évente egyszer a Bizottságnak;

g)   az Unió pénzügyi érdekeinek védelme csalást, korrupciót és minden más jogellenes tevékenységet megelőző intézkedések alkalmazásával, hathatós ellenőrzésekkel, továbbá szabálytalanságok felfedése esetén a jogalap nélkül nyújtott összegek visszafizettetésével, illetőleg adott esetben hathatós, arányos és kellően visszatartó erejű igazgatási és pénzügyi szankciók kiszabásával;

h)   a BEREC Hivatal csalás elleni stratégiájának kidolgozása és az igazgatótanácshoz jóváhagyás céljából történő benyújtása;

i) a BEREC Hivatalra alkalmazandó pénzügyi szabályzat tervezetének összeállítása;

j) a BEREC Hivatal előirányzott bevételeit és kiadásait tartalmazó kimutatástervezet előkészítése és a költségvetés végrehajtása.

(5a)   Az igazgató segíti a szabályozók tanácsának elnökét és az igazgatótanács elnökét a szóban forgó testületek üléseinek előkészítésében. Az igazgató – szavazati jog nélkül – részt vesz a szabályozók tanácsa és az irányítóbizottság munkájában.

(5b)   Az igazgató az irányítóbizottság felügyelete alatt megfelelő intézkedésekkel – különösen belső ügyviteli utasítások elfogadásával és közlemények közzétételével – gondoskodik arról, hogy a BEREC Hivatal e rendelettel összhangban működjék.

(6)   Az ▌igazgató feladata továbbá annak eldöntése, hogy szükséges-e – a BEREC Hivatal feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából – a személyzet egy vagy több tagját egy vagy több tagállamban elhelyezni. A helyi iroda létrehozására vonatkozó döntés ▌az igazgatótanács és az érintett tagállam(ok) előzetes hozzájárulását igényli. A döntésről hozott határozatban meg kell határozni az adott helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét olyan módon, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és a BEREC-en belüli igazgatási feladatkörök közötti indokolatlan átfedések. Minden ilyen döntés meghozatala előtt annak a személyzetre és a költségvetésre gyakorolt hatását a 15. cikk (4) bekezdésében említett többéves munkaprogramban rögzíteni kell.

9a. cikk

Az igazgató kinevezése

(1)   Az igazgatót az elnök által előterjesztett jelöltlistából nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően érdemei, vezetői készségei valamint az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások terén szerzett tapasztalata és készségei alapján az igazgatótanács nevezi ki.

(2)   Az igazgató szerződésének megkötése céljából a BEREC Hivatalt az igazgatótanács elnöke képviseli.

(3)   Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelölt alkalmasságával kapcsolatban az Európai Parlament nem kötelező erejű véleményt nyilvánít. Ennek céljából az igazgatótanács által kiválasztott jelöltet az Európai Parlament meghívja, hogy tegyen nyilatkozatot illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon a bizottság tagjai által feltett kérdésekre.

(4)   Az igazgató hivatali ideje négy év. Ezen időszak végéig az elnök értékelést készít, amelyben figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményének értékelését, valamint a BEREC feladatait és az előtte álló kihívásokat. Ezt az értékelést továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(5)   Az igazgatótanács, a (4) bekezdésben említett értékelést figyelembe véve, legfeljebb hat évvel meghosszabbíthatja az igazgató megbízatását.

(6)   Amennyiben az igazgatótanács meg kívánja hosszabbítani az igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet. A megbízatás szóban forgó meghosszabbítását megelőző egy hónapban arról az Európai Parlament nem kötelező erejű véleményt nyilváníthat. E célból az igazgatót meghívhatják, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon a képviselők által feltett kérdésekre.

(7)   Az az igazgató, akinek hivatali ideje meghosszabbításra került, a teljes időszak leteltekor nem vehet részt az azonos álláshelyre vonatkozó újabb kiválasztási eljárásokban.

(8)   Ha megbízatását nem hosszabbították meg, az igazgató mindaddig hivatalban marad, amíg utódját ki nem nevezik.

(9)   Az igazgató kizárólag az igazgatótanácsnak a tagjai egyharmadénak javaslata alapján meghozott határozatával hívható vissza hivatalából.

(10)   Az igazgatótanács az igazgató kinevezéséről, megbízatásának meghosszabbításáról és felmentéséről a szavazásra jogosult tagok kétharmados többségével dönt.

III. FEJEZET

A BEREC HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS SZERKEZETE

1. szakasz

EGYSÉGES PROGRAMOZÁSI DOKUMENTUM

15. cikk

Éves és többéves programozás

(1)   Az ▌igazgató az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 32. cikkével összhangban a Bizottság iránymutatásait[25] is figyelembe véve minden évben elkészíti az éves és a többéves programozást tartalmazó programozási dokumentumtervezetet („egységes programozási dokumentum”).

Január 31-ig az igazgatótanács elfogadja az egységes programozási dokumentum tervezetét, és véleményezésre továbbítja azt a Bizottságnak. Az egységes programozási dokumentum tervezetét továbbítani kell az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is.

Az igazgatótanács ezt követően a Bizottság véleményének figyelembe vételével elfogadja az egységes programozási dokumentumot. A dokumentumot, valamint annak minden későbbi aktualizált változatát továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Az egységes programozási dokumentum az általános költségvetés végső elfogadása után válik véglegessé, és szükség esetén annak megfelelően kiigazítható.

(2)   Az éves munkaprogramban a részletes célkitűzéseket és az elvárt eredményeket, valamint a kapcsolódó teljesítménymutatókat kell meghatározni. Emellett – a tevékenységalapú költségvetés-tervezés és irányítás elveivel összhangban – ismertetni kell benne a finanszírozandó fellépéseket, és meg kell jelölni az egyes fellépésekhez rendelt pénzügyi és humánerőforrásokat. Az éves munkaprogramnak összhangban kell állnia a BEREC 2f. cikk (4) bekezdésében említett éves munkaprogramjával és a (4) bekezdésben említett többéves munkaprogrammal. Egyértelműen jeleznie kell, hogy az előző pénzügyi évhez képest mely megbízatások és feladatok újak, változtak vagy szűntek meg.

(3)   Az igazgatótanács a BEREC éves munkaprogramjának elfogadását követően, valamint minden alkalommal, ha a BEREC-et új feladattal bízzák meg, ▌módosítja az ▌éves munkaprogramot.

Az éves munkaprogram minden lényeges módosítását az eredeti éves munkaprogramra vonatkozó eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét átruházhatja az ▌igazgatóra.

(4)   A többéves munkaprogramnak az átfogó stratégiai programozást kell meghatároznia, ideértve a célkitűzéseket, az elvárt eredményeket és a teljesítménymutatókat is. Ismertetnie kell az erőforrások programozását, ideértve a többéves költségvetést és a személyzeti tervet is.

Az erőforrások programozását évente aktualizálni kell. A stratégiai programozást az indokolt esetekben – és különösen a 38. cikkben említett értékelés kimenetelének figyelembevétele céljából – aktualizálni kell.

(5)   Az éves és/vagy többéves programozás a 26. cikkel összhangban tartalmazza a BEREC Hivatalnak az illetékes uniós testületekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásra vonatkozó stratégiáját, valamint az ehhez a stratégiához kapcsolódó műveleteket és a kapcsolódó erőforrások meghatározását.

16. cikk

A költségvetés megállapítása

(1)   Az ▌igazgató minden évben elkészíti a BEREC Hivatal következő pénzügyi évre vonatkozó, becsült bevételeit és kiadásait tartalmazó, a létszámtervet is magában foglaló tervezet, melyet megküld az igazgatótanácsnak.

(3)   A BEREC Hivatal következő pénzügyi évre szóló bevételi és kiadási előirányzat-tervezetét az ▌igazgató minden évben január 31-ig megküldi a Bizottságnak. A BEREC Hivatal bevételi és kiadási előirányzat-tervezetében foglalt információknak és a 15. cikk (1) bekezdésében említett egységes programozási dokumentum tervezetében foglaltaknak összhangban kell lenniük.

(4)   A Bizottság az előirányzat-tervezetet az Európai Unió általános költségvetésének tervezetével együtt megküldi a költségvetési hatóságnak.

(5)   Az előirányzat-tervezet alapján a Bizottság a létszámtervhez általa szükségesnek tartott összegeket, valamint az általános költségvetést terhelő hozzájárulás összegét bevezeti az Európai Unió általános költségvetésének tervezetébe, amelyet a Szerződés 313. és 314. cikkének megfelelően a költségvetési hatóság elé terjeszt.

(6)   A költségvetési hatóság engedélyezi a BEREC Hivatalnak juttatandó hozzájárulási előirányzatokat.

(7)   A költségvetési hatóság elfogadja a BEREC Hivatal létszámtervét.

(8)   A BEREC Hivatal költségvetését az igazgatótanács fogadja el. A költségvetés az Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. A költségvetést szükség szerint a végleges költségvetésnek megfelelően ki kell igazítani.

(9)   A BEREC Hivatal költségvetésére várhatóan jelentősen kiható építési projektek esetében az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. SZAKASZ

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA, BEMUTATÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE

17. cikk

A költségvetés szerkezete

(1)   A BEREC Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait minden – a naptári évvel egybeeső – pénzügyi évre vonatkozóan el kell készíteni, és azt a BEREC Hivatal költségvetésében fel kell tüntetni.

(2)   A BEREC Hivatal költségvetésének bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak.

(3)   Egyéb források sérelme nélkül a BEREC Hivatal bevételei közé a következők tartoznak:

a)   az Unió hozzájárulása;

b)   a tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságok esetleges önkéntes pénzügyi hozzájárulása;

c)   a kiadványok és a BEREC Hivatal által nyújtott egyéb szolgáltatások díjai;

d)   bármilyen hozzájárulás a BEREC Hivatal munkájában részt vevő harmadik országoktól vagy harmadik országoknak az elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságaitól a 26. cikkben előírtak szerint.

(4)   A BEREC Hivatal kiadásai magukban foglalják a személyzeti és az igazgatási költségeket, az infrastruktúra költségeit és az operatív kiadásokat.

18. cikk

A költségvetés végrehajtása

(1)   A BEREC Hivatal költségvetését az ▌igazgató hajtja végre.

(2)   Az ▌igazgató minden évben megküldi a költségvetési hatóságnak az értékelési eljárások megállapításai szempontjából jelentős összes információt.

18a. cikk

Összevont éves tevékenységi jelentés

(1)   Az igazgató az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 47. cikkével összhangban és a Bizottság iránymutatásait[26] is figyelembe véve minden évben elkészíti a BEREC Hivatal összevont éves tevékenységi jelentését. Az igazgatótanács elfogadja és értékeli az összevont éves tevékenységi jelentést, valamint a jelentést és annak értékelését minden év július 1-jéig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek. A BEREC Hivatal összevont éves tevékenységi jelentését az igazgató nyilvános ülésen ismerteti a Parlamenttel és a Tanáccsal. Az összevont éves tevékenységi jelentést közzé kell tenni.

(2)   Az összevont éves tevékenységi jelentésnek tájékoztatást kell adnia a következőkről: a BEREC Hivatal éves munkaprogramjának végrehajtása, a Hivatal költségvetése és személyzeti erőforrásai, irányítása és belső ellenőrzési rendszerei, az Európai Számvevőszék megállapításai, a költségvetési és pénzügyi irányításra vonatkozó elszámolások és jelentés, valamint az engedélyezésre jogosult tisztviselő kellő bizonyosságot nyújtó nyilatkozata.

19. cikk

A beszámoló bemutatása és mentesítés

(1)   A következő pénzügyi év március 1-jéig a BEREC Hivatal számvitelért felelős tisztviselője megküldi az előzetes elszámolást a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének és a Számvevőszéknek.

(2)   A BEREC Hivatal a következő pénzügyi év március 31-ig megküldi a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról szóló jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

(3)   A BEREC Hivatal előzetes beszámolójára vonatkozóan a Számvevőszék által tett észrevételek kézhezvételét követően a BEREC Hivatal számvitelért felelős tisztviselője saját hatáskörben elkészíti a BEREC Hivatal végleges beszámolóját. Az ▌igazgató a végleges beszámolót véleményezésre benyújtja az igazgatótanácsnak.

(4)   Az igazgatótanács véleményezi a BEREC Hivatal végleges elszámolását.

(5)   Az ▌igazgató a végleges beszámolót minden pénzügyi évet követően július 1-jéig az igazgatótanács véleményével együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(6)   A végleges beszámolót a BEREC Hivatal a következő év november 15-éig kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(7)   Az ▌igazgató szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Az ▌igazgató ezt a választ az igazgatótanácsnak is megküldi.

(8)   A költségvetési rendelet[27] 165. cikke (3) bekezdésének megfelelően az ▌igazgató az Európai Parlament részére, annak kérésére megküld minden olyan információt, amely az adott pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás zavartalan lebonyolításához szükséges.

(9)   Az Európai Parlament a Tanács minősített többséggel elfogadott ajánlása alapján eljárva az N+2-edik év május 15-e előtt mentesíti az ▌igazgatót az N-edik évi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól.

20. cikk

Pénzügyi szabályok

A BEREC Hivatalra vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok csak akkor és annyiban térhetnek el az 1271/2013/EU rendelettől, ha és amennyiben az eltérést a BEREC Hivatal működése kifejezetten szükségessé teszi, és az eltéréshez a Bizottság előzetesen hozzájárulását adta.

IV. FEJEZET

SZEMÉLYI KÖLTSÉGEK

21. cikk

Általános rendelkezések

A BEREC Hivatal személyzetére alkalmazni kell a személyzeti szabályzatot és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeket, valamint az Unió intézményei által a fenti személyzeti szabályzat és egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatályba léptetése céljából közösen elfogadott szabályokat.

22. cikk

Az ▌Igazgató ▌

(1)   Az▌ igazgató az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja értelmében a BEREC Hivatal ideiglenes alkalmazottjaként tevékenykedik.

23. cikk

Kirendelt nemzeti szakértők és egyéb személyzet

(1)   A BEREC Hivatal kirendelt nemzeti szakértőket és egyéb, nem a BEREC Hivatal alkalmazásában álló személyi állományt is igénybe vehet. Az ilyen személyzetre a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek nem vonatkoznak.

(2)   Az igazgatótanács határozatot fogad el a nemzeti szakértők BEREC Hivatalhoz történő kirendelésére vonatkozó szabályok megállapításáról.

V. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

25. cikk

Kiváltságok és mentességek

A BEREC Hivatalra és személyi állományára alkalmazni kell az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet.

26. cikk

Együttműködés uniós szervekkel, harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel

(1)   Az e rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez és a feladatai végrehajtásához szükséges mértékben, valamint a tagállamok és az uniós intézmények hatásköreinek sérelme nélkül a BEREC és a BEREC Hivatal együttműködhet illetékes uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel.

(2)   A BEREC és a BEREC Hivatal nyitott azon harmadik országok elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságainak részvételére, amelyek e célból megállapodást kötöttek az Unióval.

A megkötött megállapodások vonatkozó rendelkezései különösen az érintett harmadik országok szabályozó hatóságainak a BEREC és a BEREC Hivatal munkájában történő részvétele természetét, mértékét és módját határozzák meg, beleértve a harmadik országoknak a szabályozók tanácsában, a munkacsoportokban és az igazgatótanácsban való képviseletét, valamint azon rendelkezéseket is, melyek a BEREC Hivatal kezdeményezéseiben való részvételt, a pénzügyi hozzájárulásokat és a személyzetet érintik. A személyzeti kérdéseket illetően ezeknek a rendelkezéseknek minden esetben meg kell felelniük a személyzeti szabályzatnak.

(3)   Az egységes programozási dokumentum részeként az igazgatótanács stratégiát fogad el az illetékes uniós testületekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, a harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel a BEREC Hivatal hatáskörébe tartozó témakörökben való kapcsolattartásra vonatkozóan. ▌

27. cikk

Dokumentumokhoz való hozzáférés

(1)   A BEREC és a BEREC Hivatal birtokában lévő dokumentumokra az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[28] vonatkozik.

(1a)   A szabályozók tanácsa és az igazgatótanács [e rendelet alkalmazásának napjától számított hat hónap]-ig elfogadja az 1049/2001/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(2)   A személyes adatok BEREC és a BEREC Hivatal által történő kezelésére a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet[29] kell alkalmazni.

(2a)   A szabályozók tanácsa és az igazgatótanács [e rendelet alkalmazásának napjától számított hat hónap]-ig intézkedéseket fogad el a 45/2001/EK rendeletnek a BEREC és a BEREC Hivatal általi alkalmazására, beleértve a BEREC Hivatal adatvédelmi tisztviselőjének kinevezésére vonatkozó intézkedéseket is. Ezeket az intézkedéseket az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően kell elfogadni.

27a. cikk

Átláthatóság és tájékoztatás

(1)   A BEREC és a BEREC Hivatal tevékenységeit nagyfokú átláthatóság mellett folytatja. A BEREC és a BEREC Hivatal gondoskodik arról, hogy a nyilvánosság és bármely érdekelt fél helyes, tárgyilagos, megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon, különösen feladataikkal és munkájuk eredményeivel kapcsolatban.

(2)   A BEREC Hivatal támogatásával a BEREC – hatáskörén belül – saját kezdeményezésére kommunikációs tevékenységeket folytathat. Az erőforrásoknak a BEREC Hivatalon belüli kommunikációs tevékenységekhez való hozzárendelése nem befolyásolhatja hátrányosan a BEREC 2. cikkben említett feladatainak eredményes végrehajtását. A BEREC Hivatal kommunikációs tevékenységeit az igazgatótanács által elfogadott, vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban végzi.

28. cikk

Titoktartási kötelezettség

(1)   A 27. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a BEREC és a BEREC Hivatal nem adhatja tovább harmadik felek részére az általa kezelt vagy hozzá beérkezett olyan információkat, amelyek tekintetében indokolással ellátott kérelmet nyújtottak be teljes vagy részben bizalmas kezelés iránt.

(2)   Az igazgatótanács, a szabályozók tanácsa és a munkacsoportok tagjai, valamint üléseik megfigyelői és egyéb résztvevői, az ▌igazgató, ▌a kirendelt nemzeti szakértők és a nem a BEREC Hivatal alkalmazásában álló egyéb személyek betartják a Szerződés 339. cikke szerinti titoktartási követelményeket, még a feladataik megszűnését követően is.

(3)   A szabályozók tanácsa és az igazgatótanács megállapítja az (1) és (2) bekezdésben említett titoktartás végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályokat.

29. cikk

A minősített adatokra és a nem minősített érzékeny adatokra vonatkozó biztonsági szabályok

A BEREC és a BEREC Hivatal értelemszerűen alkalmazza az EU-minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok védelmét szolgáló, az (EU, Euratom) 2015/443[30] és az (EU, Euratom) 2015/444[31] bizottsági határozatokban rögzített bizottsági biztonsági szabályokat, így többek között az ilyen adatok cseréjére, kezelésére és tárolására vonatkozó szabályokat. A BEREC Hivatal határozatot fogadhat el arról, hogy a Bizottság szabályait értelemszerűen alkalmazza.

30. cikk

Információcsere

(1)   A BEREC vagy a BEREC Hivatal kellően indokolt kérése alapján a Bizottság és a nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb illetékes hatóságok határidőre és pontosan a BEREC vagy a BEREC Hivatal rendelkezésére bocsátanak minden szükséges információt feladataik végrehajtásához, feltéve, hogy jogszerű hozzáféréssel rendelkeznek a vonatkozó információkhoz, és a tájékoztatáskérés a szóban forgó feladat jellegéből fakadóan szükséges.

A BEREC és a BEREC Hivatal kérheti a nemzeti szabályozó hatóságokat és egyéb illetékes hatóságokat arra, hogy az információt rendszeres időközönként és meghatározott formában bocsássák rendelkezésére. E kérelmeket lehetőség szerint egységes jelentéstételi formátumban kell eljuttatni.

(2)   A Bizottság vagy valamely nemzeti szabályozó hatóság megfelelően indokolt kérése esetén a BEREC és a BEREC Hivatal a lojális együttműködés elve alapján határidőre és pontosan rendelkezésre bocsát minden olyan információt, amely szükséges ahhoz, hogy a Bizottság vagy a nemzeti szabályozó hatóság végrehajthassa a feladatait.

(3)   Az e cikkel összhangban történő tájékoztatáskérés előtt és a jelentéstételi kötelezettségek megkettőzésének elkerülése érdekében a BEREC és a BEREC Hivatal figyelembe vesz minden vonatkozó meglévő, nyilvánosan elérhető információt.

(4)   Amennyiben az információ nem elérhető, vagy azt a nemzeti szabályozó hatóságok nem teszik határidőre elérhetővé, vagy olyan helyzetekben, amikor a BEREC általi közvetlen kérés hatékonyabbnak és kevésbé terhesnek bizonyul, a BEREC a kellően igazolt és indokolt kérését címezheti más hatóságoknak vagy közvetlenül az elektromos hírközlő hálózatokat, szolgáltatásokat és kapcsolódó létesítményeket biztosító vonatkozó vállalkozásoknak.

A BEREC tájékoztatja az illetékes nemzeti szabályozó hatóságokat az e bekezdéssel összhangban tett kérésekről.

A BEREC kérésére a nemzeti szabályozó hatóságok segítenek a BEREC-nek az információk begyűjtésében.

(4a)   A BEREC Hivatal információs és kommunikációs rendszert hoz létre és működtet, amelynek legalább az alábbi egyablakos ügyintézési lehetőségeket kell magában foglalnia:

a)   egypontos adatbeviteli rendszer, amelyen keresztül az általános engedélyezési kötelezettség alá eső vállalkozások – amennyiben a tagállam ezt előírja – benyújthatják kérelmüket, amelyet a BEREC továbbít a nemzeti szabályozó hatóságoknak;

b)   közös információmegosztó platform, amely a BEREC, a Bizottság és a nemzeti szabályozó hatóságok számára biztosítja az elektronikus hírközlés uniós szabályozási keretének következetes végrehajtásához szükséges információkat;

c)   korai figyelmeztető rendszer, amely révén korai szakaszban meghatározható, hogy mi szükséges a nemzeti szabályozó hatóságok által hozott határozatok összehangolásához.

Az igazgatótanács műszaki és funkcionális előírásokat, valamint az e rendszer létrehozására vonatkozó tervet fogad el. A rendszer kidolgozását a szellemi tulajdonjogoknak és a titoktartás előírt szintjének a sérelme nélkül végzik.

Ezen információs és kommunikációs rendszereket [e rendelet hatálybalépésének napjától számított 12 hónap]-ig üzembe kell helyezni.

31. cikk

Érdekeltségi nyilatkozat

(1)   Az igazgatótanács, a szabályozók tanácsa, a fellebbviteli tanács tagjai, az igazgató, a kirendelt nemzeti szakértők és a BEREC Hivatal alkalmazásában nem álló egyéb személyzet tagjainak mindegyike évente kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz, továbbá nyilatkozik arról, hogy van-e olyan közvetlen vagy közvetett érdeke, amelyről feltehető, hogy függetlenségét befolyásolhatja.

A nyilatkozatnak pontosnak és teljes körűnek kell lennie, azt évente írásban kell megtenni, és – amikor szükséges – naprakésszé kell tenni. A szabályozók tanácsa tagjai, az igazgatótanács tagjai és az ▌igazgató által tett érdekeltségi nyilatkozatokat nyilvánossá kell tenni.

(2)   Az igazgatótanács, a szabályozók tanácsa és a munkacsoportok tagjai, valamint üléseik megfigyelői és egyéb résztvevői, a fellebbviteli tanács tagjai, az ▌igazgató, a kirendelt nemzeti szakértők, valamint a BEREC Hivatal alkalmazásában nem álló egyéb személyzet tagjainak mindegyike legkésőbb az adott ülés kezdetén pontosan és teljes körűen nyilatkozik az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos minden olyan érdekéről, amelyről feltehető, hogy függetlenségét befolyásolhatja, valamint tartózkodik a kérdéses napirendi pontok megvitatásában való részvételtől és az azokról való szavazástól.

(3)   A szabályozók tanácsa és az igazgatótanács megállapítja az összeférhetetlenségek megelőzésének és kezelésének szabályait, különös tekintettel az (1) és (2) bekezdésben említett rendelkezésekre vonatkozó gyakorlati előírásokra.

32. cikk

Csalás elleni küzdelem

(1)   A csalás, a korrupció és más jogellenes cselekmények elleni, a 883/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet[32] értelmében folyó küzdelem elősegítésére a BEREC Hivatal [e rendelet hatálybalépésének napjától számított hat hónap]-ig csatlakozik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz, és a megállapodás mellékletében szereplő minta alapján elfogadja a BEREC Hivatal személyzetére alkalmazandó megfelelő rendelkezéseket.

(2)   Az Európai Számvevőszék jogosult dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzést végezni a támogatások mindazon kedvezményezettjeinél, vállalkozóknál és alvállalkozóknál, akik/amelyek a BEREC Hivatalon keresztül uniós forrásokban részesültek.

(3)   Az OLAF a 883/2013/EK rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben[33] meghatározott rendelkezésekkel és eljárásokkal összhangban vizsgálatokat, többek között helyszíni ellenőrzést és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása céljából, hogy valamely BEREC Hivatal által finanszírozott vissza nem térítendő támogatással vagy szerződéssel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció vagy egyéb, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység.

(4)   Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme nélkül a BEREC Hivatal harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásaiban, szerződéseiben, támogatási megállapodásaiban és támogatási határozataiban az Európai Számvevőszéket és az OLAF-ot külön rendelkezés útján kifejezetten fel kell hatalmazni arra, hogy saját hatáskörüknek megfelelően ilyen ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek.

33. cikk

Felelősség

(1)   A BEREC Hivatal szerződéses felelősségét az adott szerződésre alkalmazandó jog határozza meg.

(2)   Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a BEREC Hivatal által kötött szerződésekben foglalt választott bírósági kikötés alapján ítéletet hozzon.

(3)   A szerződésen kívüli felelősség esetén a BEREC Hivatal a tagállamok jogában közös általános elveknek megfelelően megtéríti a szervezeti egységei vagy alkalmazottai által feladataik teljesítése során okozott károkat.

(4)   A (3) bekezdésben említett károk megtérítésével kapcsolatos jogvitákban az Európai Unió Bírósága rendelkezik hatáskörrel.

(5)   A BEREC Hivatal alkalmazottainak a hivatallal szembeni személyes felelősségét a rájuk alkalmazandó személyzeti szabályzatban vagy alkalmazási feltételekben meghatározott előírások szabályozzák.

34. cikk

Igazgatási vizsgálatok

A BEREC és a BEREC Hivatal tevékenységeit az európai ombudsman ellenőrzi a Szerződés 228. cikkében meghatározott feltételek mellett.

35. cikk

Nyelvhasználat

(1)   Az 1/1958 tanácsi rendeletben[34] megállapított rendelkezések alkalmazandók a BEREC Hivatalra.

(2)   A BEREC Hivatal működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

VI. FEJEZET

▌ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. cikk

A BEREC Hivatalra vonatkozó székhely-megállapodás és a működési feltételek

(1) A BEREC Hivatal fogadó tagállambeli elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, a fogadó tagállam által rendelkezésre bocsátandó létesítményekre, továbbá▌ igazgatójára, az igazgatótanács tagjaira, valamint a BEREC Hivatal személyi állományára és családtagjaikra a fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét szabályokat a BEREC Hivatal és a fogadó tagállam által▌ megkötött székhely-megállapodás rögzíti.

(2) A BEREC Hivatalt befogadó tagállam a lehető legjobb körülményeket biztosítja a BEREC Hivatal megfelelő működéséhez, ideértve a többnyelvű, európai szemléletű iskoláztatás lehetőségét és a megfelelő közlekedési kapcsolatokat is.

38. cikk

Értékelés

(1)   A Bizottság [e rendelet hatálybalépésétől számított öt év]-ig, majd ezt követően ötévente értékeli a BEREC és a BEREC Hivatal működésének eredményeképpen szerzett tapasztalatokat. A Bizottság irányelveivel összhangban fel kell mérni a BEREC Hivatal teljesítményét a célkitűzései, a megbízatása, a feladatai és helyszíne(i) tekintetében. Az értékelés különösen megvizsgálja a BEREC és a BEREC Hivatal intézményi és szervezeti struktúrájának hatékonyságát, valamint hogy képes-e elvégezni feladatait és leginkább képes-e biztosítani az elektronikus hírközlés szabályozási keretének következetes végrehajtását, kell-e esetleg módosítani a BEREC és a BEREC Hivatal struktúráját vagy megbízását, és milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak.

(2)   Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a BEREC és a BEREC Hivatal fenntartása a kitűzött célok, megbízás és feladatok tekintetében már nem indokolt, javasolhatja e rendelet ennek megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

(3)   A Bizottság az értékelés megállapításairól jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az igazgatótanácsnak. Az értékelés megállapításait nyilvánosságra kell hozni.

39. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1)   ▌A tulajdonjog, megállapodások, jogi kötelezettségek, munkáltatói szerződések, pénzügyi kötelezettségvállalások és felelősségek tekintetében a BEREC Hivatal lép az 1211/2009/EK rendelettel létrehozott Hivatal ▌helyébe.

Ez a rendelet különösen nem érinti az 1211/2009/EK rendelet alapján létrehozott Hivatal személyzetének jogait és kötelezettségeit. Szerződéseik e rendelet értelmében meghosszabbíthatók a személyzeti szabályzattal és az alkalmazási feltételekkel, valamint a BEREC Hivatal költségvetési korlátaival összhangban.

▌(3)   Az 1211/2009/EK rendelet alapján kinevezett adminisztratív vezető foglalkoztatási szerződése a hivatali ideje végeztével ▌szűnik meg ▌. Az igazgatótanács igazgatói kinevezése legfeljebb négy évre szól. A 9a. cikk (4), (5) és (6) bekezdésének rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.▌

(4)   A 4. cikkben említett igazgatótanács az új képviselők kinevezéséig az 1211/2009/EK rendelet 7. cikkében említett irányítóbizottság tagjaiból áll.

(4a)   A szabályozók tanácsának 2d. cikkben említett elnöke és alelnökei, akiket az 1211/2009/EK rendelet alapján neveztek ki, egyéves hivatali idejük végéig hivatalukban maradnak. A szabályozók tanácsa által ezt követően, [e rendelet hatálybalépésének időpontja] előtt tett elnöki és alelnöki kinevezéseket tiszteletben kell tartani.

(5) Az 1211/2009/EK rendelet 11. cikke alapján jóváhagyott költségvetés tekintetében a mentesítési eljárást az 1211/2009/EK rendeletben megállapított szabályokkal összhangban kell lefolytatni.

40. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1211/2009/EK rendelet hatályát veszti.

A 1211/2009/EK rendeletre▌ való hivatkozásokat erre a rendeletre▌ való hivatkozásként kell értelmezni.

41. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet …-tól/-től kell alkalmazni.

A 2h–2k. cikkeket a rendeletet [e rendelet hatálybalépésének napjától számított hat hónap]-tól/-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, ...-án/-én.

az Európai Parlament részéről        a Tanács részéről

az elnök              az elnök

 • [1]  HL C 125., 2017.6.30., 65. o.
 • [2]  HL C ...
 • [3] * Módosítások: az új vagy módosított szöveget félkövér dőlt betűtípus, a törléseket pedig a ▌jel mutatja.
 • [4]    HL C 125., 2017.6.30., 65. o.
 • [5]    HL C […].
 • [6]   Az Európai Parlament és a Tanács […] irányelve […] az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (HL L […]).
 • [7]   Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).
 • [8]   Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2120/EU rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv módosításáról (HL L 310., 2015.11.26., 1. o.).
 • [9]   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/920 rendelete (2017. május 17.) az 531/2012/EU rendeletnek a nagykereskedelmi barangolási piacokra vonatkozó szabályok tekintetében történő módosításáról (HL L 147., 2017.6.9., 1. o.)
 • [10]   Az Európai Parlament és a Tanács 531/2012/EK rendelete (2012. június 13.) az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (HL L 172., 2012.6.30., 10. o.).
 • [11]   A Bizottság 2002/627/EK határozata (2002. július 29.) az elektronikus hírközlési hálózatokkal és szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjának létrehozásáról (HL L 200., 2002.7.30., 38. o.)
 • [12]   Az Európai Parlament és a Tanács 1211/2009/EK rendelete (2009. november 25.) az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és Hivatalának létrehozásáról (HL L 337., 2009.12.18., 1. o.).
 • [13]   A Bizottság 2002/627/EK határozata (2002. július 29.) az elektronikus hírközlő hálózatokkal és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjának létrehozásáról (HL L 200., 2002.7.30., 38. o.).
 • [14]   A tagállamok kormányainak képviselői által 2010. május 31-én közös megegyezéssel elfogadott határozat az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) Hivatalának székhelyéről (2010/349/EU) (HL L 156., 2010.6.23., 12. o.)
 • [15]   COM(2015) 192 végleges.
 • [16]   A Bizottság 2002/622/EK határozata (2002. július 26.) a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról (HL L 198., 2002.7.27., 49. o.).
 • [17]   Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).
 • [18]   [...] irányelv.
 • [19]   Az Európai Parlament és a Tanács 526/2013/EU rendelete (2013. május 21.) az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 41. o.).
 • [20]    Az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről („Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”) (HL L 364., 2004.12.9., 1 o).
 • [21]   A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).
 • [22]   Intézményközi megállapodás (2013. december 2.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).
 • [23]   Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).
 • [24]    A Tanács 1968. február 29-i 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).
 • [25]    A Bizottság közleménye a decentralizált ügynökségek programozási dokumentumára vonatkozó iránymutatásokról és a decentralizált ügynökségek összevont éves tevékenységi jelentésére alkalmazandó sablonról (C(2014) 9641).
 • [26]    A Bizottság közleménye a decentralizált ügynökségek programozási dokumentumára vonatkozó iránymutatásokról és a decentralizált ügynökségek összevont éves tevékenységi jelentésére alkalmazandó sablonról (C(2014) 9641).
 • [27]    Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26.).
 • [28]   Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43.o.).
 • [29]   Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).
 • [30]    A Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).
 • [31]    A Bizottság (EU, Euratom) 2015/444 határozata (2015. március 13.) az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2015.3.17., 53. o.).
 • [32]   Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EK rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).
 • [33]   A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).
 • [34]   Tanács 1. rendelete az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról (HL 17., 1958.10.6., 385. o.).

INDOKOLÁS

Jelenlegi helyzet

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét (BEREC) és Hivatalát az 1211/2009/EK rendelet hozta létre a „hírközlési csomag” részeként.

A BEREC nem európai uniós ügynökség. Ehelyett a szabályozók tanácsa alkotja, amely a minden tagállamban létrehozott nemzeti szabályozó hatóságok képviselőiből áll. Ennek következtében a BEREC jól ismeri a 28 tagállami hírközlési piac valós helyzetét ahhoz, hogy megfelelő szakértői véleményt nyújtson. A BEREC célja az elektronikus hírközlés szabályozási kerete következetes végrehajtásának biztosítása, például a bevált gyakorlatok terjesztése, valamint iránymutatások és vélemények kiadása révén, továbbá tanácsot ad a nemzeti szabályozó hatóságok és uniós intézmények részére, valamint ellátja a szabályozási keret által számára kijelölt egyéb feladatokat.

A BEREC Hivatal decentralizált uniós ügynökség, székhelye Rigában van. A BEREC Hivatal szakmai és ügyviteli támogató szolgáltatásokat nyújt a BEREC számára.

A Bizottság javaslata

A bizottsági javaslat fő újítása a BEREC és a BEREC Hivatal egyetlen uniós ügynökséggé való összeolvasztása. A szabályozók tanácsa az ügynökség igazgatótanácsává alakulna, a Hivatal adminisztratív vezetője pedig ügyvezető igazgatóvá válna.

A Bizottság szerint javaslata a BEREC számára megfelelő és hatékony irányítási struktúrát, megbízatást, valamint a szabályozási keret konzisztens végrehajtásának biztosításához szükséges eszközöket biztosítana. A javaslat másik szempontja, hogy a BEREC szerkezetét, irányítását, működését, programozását és elszámoltathatóságát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i közös nyilatkozatával (az ún. közös megközelítéssel) összehangolja.

Az intézményi egyensúly fenntartása

Az előadó meggyőződése, hogy az intézmények bolygatását lehetőleg el kell kerülni, kivéve ha feltétlenül szükség van rá. A BEREC esetében véleménye szerint a jelenlegi struktúra jól működik, és lehetővé teszi a tagállami szakértelem európai szintű kihasználását. Ennek oka, hogy a szabályozók tanácsának tagjai napi gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek hazájuk hírközlési szabályozásáról, és ezeket a tapasztalatokat a BEREC keretében igen hatékony szinergiává egyesíthetik.

Ezért a jelentéstervezet legfőbb célja, hogy független szervként megőrizze a szabályozók tanácsát, és ne engedje, hogy egy teljes körű funkcionalitást nyújtó uniós ügynökség körébe vonják. A jelenlegi intézményi egyensúly megzavarásának elkerülése végett a BEREC-et távol kell tartani a Bizottság befolyásától.

Az előadó – a bizottsági javaslattal ellentétben – javasolja továbbá, hogy maradjon meg az Európai Parlament szerepe a BEREC Hivatal igazgatójának kinevezésében.

Rugalmasság és időtállóság

A Bizottság BEREC-rendeletre irányuló javaslata bizonyos mértékig közvetlenül kapcsolódik az Elektronikus hírközlési kódexre irányuló másik javaslathoz, és a jogalkotási eljárás során mindkét üggyel párhuzamosan kell foglalkozni. Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy az összehangolást ebben a korai szakaszban minimálisra kell korlátozni. Ez különösen a kódex által a BEREC-nek adandó új feladatokra vonatkozik. Ezenfelül a jelentés igyekszik biztosítani, hogy a rendeletet ne kelljen minden alkalommal módosítani, amikor valamely más uniós jogi aktust megváltoztatnak, hogy a BEREC új feladatot kapjon. A BEREC feladatainak hosszú jegyzékét ezért lerövidítettük és általánosabbá tettük.

Az irányítási struktúra hatékonysága

A jelentéstervezet olyan módosításokat is tartalmaz, melyek célja a létező struktúrák uniós rendeletbe történő belefoglalása. A kapcsolattartó hálózat például fontos szerepet játszik a BEREC jelenlegi munkájában, ám nincs hivatalos státusza. Hasonlóképpen, az előadó támogatja a szakértői munkacsoportok sikeres közreműködését, és a BEREC szervezeti felépítésének részévé teszi őket. A BEREC szabályozók tanácsára és a BEREC Hivatal igazgatótanácsára vonatkozó szabályokat tartalmazó egyéb rendelkezések kiigazításra kerültek, hogy jobban tükrözzék a jelenlegi helyzetet és a szükséges folytonosságot, a kisebb javítások pedig még hatékonyabbá teszik e rendelkezéseket.

Az előadónak meggyőződése, hogy a Bizottság BEREC Hivatalra vonatkozó sok javaslatát, melyek célja a jelenlegi helyzet hozzáigazítása az ún. közös megközelítéshez, üdvözölni kell, kivéve azokat, amelyek túlzott adminisztratív terhet jelentenek, vagy indokolatlan hatásköröket juttatnak a Bizottságnak.

Végezetül az előadó azt javasolja, hogy a BEREC Hivatal rendelkezzen a feladatainak ellátásához szükséges megfelelő személyzettel, ezt összesen 40-45 fővel képzeli a 2019–2020 közötti időszak végére, valamint az ideiglenes alkalmazottak és a külső személyzet közötti megfelelő egyensúly megteremtésével.

Összefoglalva: a jelentéstervezet célja egyensúly és kompromisszum teremtése, megtartva a jelenlegi struktúra és a bizottsági javaslat legjobb elemeit egyaránt, az előadó pedig reméli, hogy a szöveg alapjául fog szolgálni a Parlamenten belüli megegyezésnek.

VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (2.6.2017)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

A vélemény előadója: Ivan Štefanec

RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója üdvözli az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületéről (BEREC) szóló rendelet aktualizálására irányuló javaslatot, amelyet a Bizottság átfogóbb távközlési csomagjának részeként nyújtott be. Az elektronikus hírközlés egységes piaca a digitális gazdaság alapja, ezért elengedhetetlen az elektronikus hírközlési ágazat megerősítése és az innováció és a magas színvonalú összeköttetés biztosítása az európai gazdaság valamennyi ágazatában.

A javaslat fokozni kívánja a szabályozási harmonizációt, és meg kívánja erősíteni a nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségével kapcsolatos rendelkezéseket. A vélemény előadója szerint a jelenlegi intézményi felépítés (a nemzeti szabályozó hatóságok Bizottságtól és más uniós intézményektől való függetlensége), továbbá a BEREC-nek a tagintézményeibe (a nemzeti szabályozó hatóságokba) való beágyazódása lehetővé teszi a BEREC számára, hogy független szakértői tanácsot adjon, és továbbra is együttműködjön más uniós intézményekkel.

A nemzeti szabályozó hatóságok függetlenségére vonatkozó követelmény megerősítése ezután is kulcsfontosságú kell, hogy legyen, mert ezzel biztosítható a jövőben az elfogulatlan és kiszámítható szabályozás. A vélemény előadója üdvözli továbbá, hogy a javaslat bővíti a nemzeti szabályozó hatóságok minimális hatásköreit. Véleménye szerint a BEREC függetlenségének csorbítása és egy teljes körű funkcionalitással rendelkező uniós ügynökség létrehozása csökkentheti a BEREC hatékonyságát és hozzáadott értékét, emellett pedig a harmonizált bevált gyakorlatok fejlesztését és terjesztését is lassíthatja.

A vélemény előadója ezért úgy döntött, hogy megtartja a jelenlegi kétszintű irányítási struktúrát, amely egyrészt a BEREC-ből, másrészt a BEREC Hivatalból áll. Véleménye szerint a BEREC hatékony munkájának folytonossága és a Bizottság, a nemzeti szabályozó hatóságok és a BEREC közötti egyensúly megőrzése így biztosítható a legjobban. A BEREC továbbra is az egyes tagállamok nemzeti szabályozó hatóságainak képviselőiből állna, ezáltal a nemzeti szabályozó hatóságok aktív részesei lehetnek a BEREC munkájának. A BEREC ilyen módon kiegészítené a nemzeti szinten a szabályozó hatóságok által ellátott szabályozási feladatokat. A BEREC teljes körűen elszámoltatható és átlátható kell, hogy legyen a releváns európai uniós intézmények felé.

A vélemény előadója ezért a rendeletre irányuló javaslatban ismét szerepelteti a BEREC és a BEREC Hivatal kétszintű struktúráját, és mindkettő számára meghatározza a megfelelő feladatokat és szervezeti felépítést. A véleménytervezet tehát egy új 2a. cikket tartalmaz a BEREC Hivatal létrehozásáról és feladatairól, továbbá új 14a–14d. cikkeket a BEREC Hivatal szervezeti felépítéséről. A vélemény előadója a BEREC Hivatal és a BEREC tekintetében számos, a Bizottság által javasolt kiigazítást átvett, ideértve a BEREC szabályozási hatásköreinek a bővítését is.

MÓDOSÍTÁS

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A BEREC és a BEREC Hivatal pozitív módon járult hozzá az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret konzisztens végrehajtásához. Ennek ellenére még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között a szabályozási gyakorlat tekintetében. A BEREC és a BEREC Hivatal irányítási struktúrája továbbá nehézkes, és szükségtelen adminisztratív teherrel jár. A hatékonyságnövelés és a szinergiák biztosítása, az Európai Unió elektronikus hírközlési piacának fejlődéséhez való további hozzájárulás, az összes uniós polgár és vállalkozás nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, valamint az Európai Unió polgárai érdekeinek támogatása érdekében e rendelet a BEREC uniós decentralizált testületként való létrehozásával a BEREC szerepkörének megerősítésére és irányítási struktúrájának javítására törekszik. Ez megfelel továbbá a BEREC számára az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 531/2012/EK rendelet, a BEREC számára a nyílt internet-hozzáférés és az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 2015/2120/EU rendelet, valamint a BEREC számára számos új feladatot (például határozatok és iránymutatások kiadása számos témakörben, műszaki jelentések, nyilvántartások vezetése és a belső piaci eljárásokról a piacszabályozásra, valamint a rádióspektrum használati jogainak elosztására vonatkozó nemzeti rendelettervezetre vonatkozó vélemények kiadása) megállapító irányelv alapján a BEREC jelentősen kibővített szerepének tükrözésére vonatkozó igénynek is.

(7)  A BEREC és a BEREC Hivatal pozitív módon járult hozzá az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret konzisztens végrehajtásához. Ennek ellenére még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között a szabályozási gyakorlat tekintetében. A hatékonyságnövelés és a szinergiák biztosítása, az Európai Unió elektronikus hírközlési piacának fejlődéséhez való további hozzájárulás, az összes uniós polgár és vállalkozás nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, valamint az Európai Unió polgárai érdekeinek támogatása érdekében e rendelet a BEREC és a BEREC Hivatal szerepkörének megerősítésére és irányítási struktúrájának javítására törekszik. Ez megfelel továbbá a BEREC számára az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 531/2012/EK rendelet, a BEREC számára a nyílt internet-hozzáférés és az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 2015/2120/EU rendelet, valamint a BEREC számára számos új feladatot (például határozatok és iránymutatások kiadása számos témakörben, műszaki jelentések, nyilvántartások vezetése és a belső piaci eljárásokról a piacszabályozásra, valamint a rádióspektrum használati jogainak elosztására vonatkozó nemzeti rendelettervezetre vonatkozó vélemények kiadása) megállapító irányelv alapján a BEREC jelentősen kibővített szerepének tükrözésére vonatkozó igénynek is.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az elektronikus hírközlés szabályozási keretének az összes tagállamban történő konzisztens alkalmazása létfontosságú az elektronikus hírközlés Unión belüli belső piacának sikeres fejlődése, az uniós polgárok és vállalkozások nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, valamint az uniós polgárok érdekeinek előmozdítása szempontjából. A gyakran jelentős határon átnyúló dimenzióval rendelkező piaci és technológiai fejlemények, valamint az elektronikus hírközlési területén a következetes végrehajtás biztosítása során szerzett tapasztalatok fényében megállapítható, hogy a BEREC és a BEREC Hivatal munkájára kell építeni, majd azokat egy teljes körű funkciókat kínáló ügynökséggé fejleszteni.

(8)  Az elektronikus hírközlés szabályozási keretének az összes tagállamban történő konzisztens, diszkriminációmentes és kiegyensúlyozott alkalmazása létfontosságú az elektronikus hírközlés Unión belüli belső piacának sikeres fejlődése, az uniós polgárok és vállalkozások nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, valamint az uniós polgárok érdekeinek előmozdítása szempontjából. A gyakran jelentős határon átnyúló dimenzióval rendelkező piaci és technológiai fejlemények, valamint az elektronikus hírközlési területén a következetes végrehajtás biztosítása során szerzett tapasztalatok fényében megállapítható, hogy a BEREC és a BEREC Hivatal munkájára kell építeni.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Ügynökséget az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről elfogadott, 2012. július 19-i együttes nyilatkozatában foglalt elveknek („közös megközelítés”) megfelelően kell irányítani és működtetni28. Tekintettel a BEREC már ismert „arculatára”, illetve a nevének módosításával járó költségekre, az új ügynökségnek meg kell tartania a BEREC nevet.

(9)  A BEREC Hivatalt az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről elfogadott, 2012. július 19-i együttes nyilatkozatában foglalt elveknek („közös megközelítés”)28 megfelelően kell irányítani és működtetni.

__________________

__________________

28 Parlament, a Tanács és a Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i közös nyilatkozata.

28 Parlament, a Tanács és a Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i közös nyilatkozata.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A BEREC emellett az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság mérlegelő, tanácskozó és tanácsadó szerveként is működik az elektronikus hírközlés területén. Ennek megfelelően a BEREC – az intézmények kérésére vagy saját kezdeményezésére – tanácsot ad az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A BEREC számára szükség esetén és azok szerepkörének sérelme nélkül engedélyezni kell az együttműködést más uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, különösen a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoporttal29, az Európai Adatvédelmi Testülettel30, az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjával31 és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel32; valamint a meglévő bizottságokkal (mint a hírközlési bizottság és a rádióspektrum-bizottság). Engedélyezni kell továbbá a harmadik országok illetékes hatóságaival, különös tekintettel az elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságokra és/vagy az ilyen hatóságok csoportjaira, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést, ha az szükséges a feladatai végrehajtásához.

(11)  A BEREC és a BEREC Hivatal számára szükség esetén és azok szerepkörének sérelme nélkül engedélyezni kell az együttműködést más uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, különösen a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoporttal29, az Európai Adatvédelmi Testülettel30, az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjával31 és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel32; valamint a meglévő bizottságokkal (mint a hírközlési bizottság és a rádióspektrum-bizottság). Engedélyezni kell továbbá a harmadik országok illetékes hatóságaival, különös tekintettel az elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságokra és/vagy az ilyen hatóságok csoportjaira, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést, ha az szükséges a feladatai végrehajtásához.

__________________

__________________

29 2002. július 26-i 2002/622/EK határozat a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról (HL L 198, 2002.7.27. 49.o.).

29 2002. július 26-i 2002/622/EK határozat a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról (HL L 198, 2002.7.27. 49.o.).

30 Létrehozva a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.) értelmében.

30 Létrehozva a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.) értelmében.

31 [...] irányelv.

31 [...] irányelv.

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 526/2013/EU rendelete az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 41. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 526/2013/EU rendelete az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 41. o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Összevetve a korábbi helyzettel, amikor párhuzamosan működött egymás mellett a szabályozók tanácsa és az irányító bizottság, a BEREC tevékenységeire vonatkozó általános irányvonalakat meghatározó, valamint a szabályozási, üzemeltetési, igazgatási és költségvetési ügyekben döntő egyetlen igazgatótanács minden bizonnyal segíteni fogja az ügynökség hatékonyságának, koherenciájának és teljesítményének javítását. E célból az igazgatótanácsnak végre kell hajtania a vonatkozó feladatokat, és tagjai között a Bizottság két képviselőjén kívül szerepelnie kell az egyes nemzeti szabályozó hatóságok testületi szervének vezetőjének vagy egyéb tagjának, akit elbocsátásokkal szembeni követelmények védenek.

törölve

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Korábban a hatósági hatáskörök kijelölését a BEREC Hivatal irányító bizottságának alelnöke végezte. Az új ügynökség igazgatótanácsának az ügyvezető igazgatóra kellene ruháznia a vonatkozó kinevezési hatósági hatáskört, ő pedig jogosult lenne e hatáskörök további átruházására. Ez hozzájárulna a BEREC személyzetének hatékony irányításához, valamint annak biztosításához, hogy az irányító bizottság, az elnök és az elnökhelyettes a saját feladataira koncentrálhat.

(13)  Korábban a hatósági hatáskörök kijelölését a BEREC Hivatal irányító bizottságának alelnöke végezte. Az új ügynökség igazgatótanácsának az igazgatóra kellene ruháznia a vonatkozó kinevezési hatósági hatáskört, ő pedig jogosult lenne e hatáskörök további átruházására. Ez hozzájárulna a BEREC személyzetének hatékony irányításához, valamint annak biztosításához, hogy az igazgatótanács, az elnök és az elnökhelyettes a saját feladataira koncentrálhat.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Korábban az irányító bizottság elnökének és alelnökének hivatali ideje egy év volt. A BEREC-hez hozzárendelt további feladatok, valamint a tevékenysége éves és több éves tervezésének biztosítása iránti igény miatt létfontosságú annak biztosítása, hogy az elnök és az elnökhelyettes stabil és hosszú távú mandátumot kapjon.

(14)  A BEREC-hez hozzárendelt további feladatok, valamint a tevékenysége éves és több éves tervezésének biztosítása iránti igény miatt létfontosságú annak biztosítása, hogy az elnök és az elnökhelyettes stabil és hosszú távú mandátumot kapjon.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Az igazgatótanácsnak évente legalább két rendes ülést kell tartania. A múltbeli tapasztalatokat és a BEREC kiterjesztett szerepkörét figyelembe véve előfordulhat, hogy az igazgatótanácsnak kiegészítő üléseket kell tartania.

(15)  A szabályozók tanácsának évente legalább négy rendes ülést kell tartania. A múltbeli tapasztalatokat és a BEREC kiterjesztett szerepkörét figyelembe véve előfordulhat, hogy a szabályozók tanácsának kiegészítő üléseket kell tartania.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az ügyvezető igazgató – aki a BEREC jogi képviselője – szerepköre létfontosságú az új ügynökség megfelelő működéséhez és a hozzárendelt feladatok végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács jelöli ki nyitott és átlátható kiválasztási eljárást követően a Bizottság által a jelöltek szigorú értékelése és a magas szintű függetlenség garantálása érdekében összeállított lista alapján. Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív vezetőjének hivatali ideje három év volt. Azonban szükség van arra, hogy az ügyvezető igazgató kellően hosszú időtartamú mandátummal rendelkezzen, hogy biztosítani tudja a stabilitást és az ügynökség hosszú távú stratégiájának végrehajtását.

(16)  Az igazgató – aki a BEREC Hivatal jogi képviselője – szerepköre létfontosságú a Berec megfelelő működéséhez és a hozzárendelt feladatok végrehajtásához. Az igazgatót az igazgatótanács jelöli ki nyitott és átlátható kiválasztási eljárást követően a jelöltek szigorú értékelése és a magas szintű függetlenség garantálása érdekében. Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív vezetőjének hivatali ideje három év volt. Azonban szükség van arra, hogy az igazgató kellően hosszú időtartamú mandátummal rendelkezzen, hogy biztosítani tudja a stabilitást és a BEREC hosszú távú stratégiájának végrehajtását.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A tapasztalat azt mutatta, hogy a BEREC feladatait hatékonyabban hajtják végre munkacsoportok, ezért az igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a munkacsoportokat és kinevezze azok tagjait. A kiegyensúlyozott megközelítés biztosítása érdekében a munkacsoportokat a BEREC személyzetének tagjai koordinálják és moderálják. A képesítéssel rendelkező szakértők listáját előre el kell készíteni, hogy az egyes munkacsoportok gyors felállítása biztosítható legyen, különösen a piacszabályozásra és a rádióspektrum használati jogainak kiosztására vonatkozó nemzeti intézkedéstervezetek belső piaci eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen eljárások időkorlátai miatt.

(17)  A tapasztalat azt mutatta, hogy a BEREC feladatait hatékonyabban hajtják végre munkacsoportok, ezért a szabályozók tanácsa feladata, hogy felállítsa a munkacsoportokat és kinevezze azok tagjait. A képesítéssel rendelkező szakértők listáját előre el kell készíteni, hogy az egyes munkacsoportok gyors felállítása biztosítható legyen, különösen a piacszabályozásra és a rádióspektrum használati jogainak kiosztására vonatkozó nemzeti intézkedéstervezetek belső piaci eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen eljárások időkorlátai miatt.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Mivel a BEREC jogosult kötelező erejű határozatok meghozatalára, biztosítani kell azt, hogy a BEREC valamely határozatának tárgyát képező vagy az az által érintett bármely természetes vagy jogi személy jogosult legyen fellebbezni a fellebbviteli tanácsnál, amely ugyanúgy az ügynökség része, de független annak adminisztratív és szabályozási szervezetétől. Mivel a fellebbviteli tanács által kiadott határozatok harmadik felekkel szembeni jogi hatások keletkeztetésére szolgálnak, a jogszerűségük felülvizsgálata iránti keresetet a Törvényszékhez lehet benyújtani. A fellebbviteli tanács eljárási szabályzatával kapcsolatos egységes feltételek biztosítása érdekében a végrehajtási hatásköröket át kell ruházni a Bizottságra. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni33.

törölve

__________________

 

33 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. február 16-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletét34 alkalmazni kell a BEREC-re.

(19)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013. február 16-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendeletét34 alkalmazni kell a BEREC Hivatalra.

__________________

__________________

34 Bizottság 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

34 Bizottság 2013. szeptember 30-i 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  A BEREC autonómiájának biztosítása érdekében önálló költségvetéssel kell rendelkeznie, amely alapvetően az Uniótól származó hozzájárulásból származik. A BEREC finanszírozását a költségvetési hatóságnak kell megállapítania a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás 31. pontja értelmében35.

(20)  A BEREC Hivatal autonómiájának biztosítása érdekében önálló költségvetéssel kell rendelkeznie, amely alapvetően az Uniótól származó hozzájárulásból származik. A BEREC finanszírozását a költségvetési hatóságnak kell megállapítania a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló intézményközi megállapodás 31. pontja értelmében35.

__________________

__________________

35 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

35 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás (HL C 373., 2013.12.20., 1. o.).

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A BEREC-nek az operatív és technikai kérdésekben függetlennek kell lennie, és jogi, adminisztratív és pénzügyi autonómiát kell élveznie. Ebből a célból szükségszerű és helyénvaló, hogy a BEREC jogi személyiséggel rendelkező uniós szerv legyen, mely a ráruházott jogkört gyakorolja.

(21)  A BEREC Hivatalnak az operatív és technikai kérdésekben függetlennek kell lennie, és jogi, adminisztratív és pénzügyi autonómiát kell élveznie.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  Uniós decentralizált ügynökségként a BEREC-nek a saját megbízatásán és a meglévő intézményi kereten belül kell működnie. A BEREC nem tekinthető az európai uniós álláspontot a nyilvánosság felé képviselő vagy az Unió nevében jogi kötelezettségeket vállaló testületnek.

törölve

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  Az elektronikus hírközlés szabályozási keretére vonatkozó rendelkezések következetes végrehajtásának a BEREC hatáskörén belüli, további kiterjesztése érdekében, az új ügynökségnek nyitottnak kell lennie azon harmadik országok elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságainak részvétele előtt, amelyek e célból megállapodást kötöttek az Unióval, különös tekintettel az EGK-államok, az EFTA-államok és a tagjelölt országok hatóságaira.

(23)  Az elektronikus hírközlés szabályozási keretére vonatkozó rendelkezések következetes végrehajtásának a BEREC hatáskörén belüli, további kiterjesztése érdekében, a BEREC-nek és a BEREC Hivatalnak nyitottnak kell lennie azon harmadik országok elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságainak részvétele előtt, amelyek e célból megállapodást kötöttek az Unióval, különös tekintettel az EFTA-államok és a tagjelölt országok hatóságaira.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A BEREC számára engedélyezni kell a hatáskörébe tartozó területen a kommunikációs tevékenység folytatását, amely nem befolyásolhatja hátrányosan a BEREC alapvető feladatait, és amelyet az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban kell végezni. A BEREC kommunikációs stratégiája tartalmának és végrehajtásának az Unió tágabb arculatának figyelembe vétele érdekében a Bizottság és egyéb intézmények stratégiáival és tevékenységeivel koherensnek, relevánsnak és összehangoltnak kell lennie.

(24)  A BEREC és a BEREC Hivatal számára engedélyezni kell a hatáskörébe tartozó területen a kommunikációs tevékenység folytatását, amely nem befolyásolhatja hátrányosan a BEREC és a BEREC Hivatal alapvető feladatait, és amelyet az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban kell végezni. A BEREC és a BEREC Hivatal kommunikációs stratégiája tartalmának és végrehajtásának az Unió tágabb arculatának figyelembevétele érdekében a Bizottság és egyéb intézmények stratégiáival és tevékenységeivel koherensnek és relevánsnak kell lennie.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Feladatai hatékony elvégzése érdekében a BEREC-nek jogosultnak kell lennie arra, hogy a Bizottságtól, a nemzeti szabályozó hatóságoktól és – végső megoldásként – egyéb hatóságoktól és vállalkozásoktól bekérje az összes szükséges információt. A tájékoztatáskérésnek arányosnak kell lennie, és nem róhat aránytalan terhet a címzettekre. Az elektronikus hírközlési piachoz legközelebb álló nemzeti szabályozó hatóságoknak együtt kell működniük a BEREC testületével, valamint gyors és pontos tájékoztatást kell nyújtaniuk, hogy a BEREC képes legyen teljeskörűen teljesíteni feladatait. A BEREC-nek továbbá a lojális együttműködés elve alapján meg kell osztania a szükséges információkat a Bizottsággal és a nemzeti szabályozó hatóságokkal.

(25)  Feladatai hatékony elvégzése érdekében a BEREC-nek és a BEREC Hivatalnak jogosultnak kell lennie arra, hogy a Bizottságtól, a nemzeti szabályozó hatóságoktól és – végső megoldásként – egyéb hatóságoktól és vállalkozásoktól bekérje az összes szükséges információt. A tájékoztatáskérésnek arányosnak kell lennie, és nem róhat aránytalan terhet a címzettekre. Az elektronikus hírközlési piachoz legközelebb álló nemzeti szabályozó hatóságoknak együtt kell működniük a BEREC-cel és a BEREC Hivatallal, valamint gyors és pontos tájékoztatást kell nyújtaniuk, hogy a BEREC és a BEREC Hivatal képes legyen teljes körűen teljesíteni feladatait. A BEREC-nek és a BEREC Hivatalnak továbbá a lojális együttműködés elve alapján meg kell osztania a szükséges információkat a Bizottsággal és a nemzeti szabályozó hatóságokkal.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az 1211/2009/EK rendelettel jogi személyiséggel rendelkező közösségi szervként létrehozott BEREC Hivatal helyébe a tulajdonjog, megállapodások, jogi kötelezettségek, munkáltatói szerződések, pénzügyi kötelezettségvállalások és felelősségek tekintetében a BEREC lép. A BEREC átveszi a BEREC Hivatal alkalmazottait, akiknek jogait és kötelezettségeit ez a változás nem érinti,

(28)  Az 1211/2009/EK rendelettel jogi személyiséggel rendelkező közösségi szervként létrehozott Hivatal helyébe a tulajdonjog, megállapodások, jogi kötelezettségek, munkáltatói szerződések, pénzügyi kötelezettségvállalások és felelősségek tekintetében a BEREC Hivatal lép. A BEREC Hivatal átveszi a Hivatal alkalmazottait, akiknek jogait és kötelezettségeit ez a változás nem érinti,

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1 cikk

1 cikk

Létrehozás és célkitűzések

A BEREC létrehozása és célkitűzései

(1)  Létrejön az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete („BEREC”).

(1)  Létrejön az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete („BEREC”).

2  A BEREC tevékenységét a(z) [...] irányelv, a 2002/58/EK irányelv, az 531/2012/EK rendelet, az (EU) 2015/2120 rendelet és a 243/2012/EU határozat36 (rádióspektrum-politikai program) hatálya alatt végzi.

(2)  A BEREC tevékenységét a(z) [...] irányelv, a 2002/58/EK irányelv, az 531/2012/EK rendelet, az (EU) 2015/2120 rendelet és a 243/2012/EU határozat36 (rádióspektrum-politikai program) és bármely olyan uniós jogszabály hatálya alatt végzi, amely feladatokkal és hatáskörökkel ruházza fel.

Az említett irányelvekben, rendeletekben és határozatban megállapított fogalommeghatározások alkalmazandók e rendelet alkalmazásában is.

Az említett irányelvekben, rendeletekben és határozatban megállapított fogalommeghatározások alkalmazandók e rendelet alkalmazásában is.

(3)  A BEREC ugyanazon célkitűzések megvalósítására törekszik, mint az irányelv 3. cikkében említett nemzeti szabályozó hatóságok. A BEREC különösen biztosítja az elektronikus hírközlés szabályozási keretének következetes végrehajtását a (2) bekezdésben említett alkalmazási körben, és ezáltal hozzájárul a belső piac fejlődéséhez. Előmozdítja továbbá a nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférést; az ilyen adatkapcsolat elterjedését, az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások biztosítása terén folyó versenyt; valamint az uniós polgárok érdekeit.

(3)  A BEREC elsődleges célként hozzájárul az elektronikus hírközlési hálózatok és szolgáltatások belső piacának fejlődéséhez és megfelelőbb működéséhez az elektronikus hírközlés uniós szabályozási keretének következetes végrehajtásának a (2) bekezdésben említett alkalmazási körben történő biztosításával. A BEREC a nemzeti szabályozó hatóságokkal együttműködve hozzájárul a [...] irányelv 3. cikkében foglalt célokhoz és különösen előmozdítja a nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférést; az ilyen adatkapcsolat elterjedését, az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások biztosítása terén folyó versenyt; valamint az uniós polgárok érdekeit.

 

(3a)  A BEREC független, pártatlan és átlátható módon végzi feladatait. A BEREC felhasználja a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezésre álló szakértelmét.

 

(3b)  Az egyes tagállamok gondoskodnak arról, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezzenek a BEREC munkájában való részvételhez szükséges, megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokkal.

__________________

__________________

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. március 14-i 243/2012/EU határozata egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. március 14-i 243/2012/EU határozata egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2 cikk

2 cikk

Feladatok

A BEREC feladatai

1.  A BEREC feladatai a következők:

1.  A BEREC feladatai a következők:

a)  a Bizottság, valamint a nemzeti szabályozó hatóságok támogatása, kérésre vagy saját kezdeményezésre számukra tanácsadás nyújtása és együttműködés biztosítása a megbízatási körébe tartozó bármely technikai kérdésben, továbbá kérésre segítség és tanácsadás nyújtása az Európai Parlament és a Tanács részére;

a)  a nemzeti szabályozó hatóságok, valamint a Bizottság támogatása, kérésre vagy saját kezdeményezésre számukra tanácsadás nyújtása és együttműködés biztosítása a megbízatási körébe tartozó bármely technikai kérdésben, továbbá kérésre vagy a hatáskörébe tartozó bármely kérdés ügyében indított saját kezdeményezésre vélemény vagy javaslat biztosítása az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság részére;

 

aa)  előmozdítja a nemzeti szabályozó hatóságok egymás közötti és a Bizottsággal való együttműködését.

 

ab)  a nemzeti szabályozó hatóságoknak szánt ajánlások és legjobb gyakorlatok kibocsátása a megbízatása körébe tartozó bármely technikai kérdésre vonatkozó konzisztens megvalósítás ösztönzése érdekében;

b)  határozatok kiadása:

b)  határozatok kiadása az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően;

-  a transznacionális piacok azonosításáról az irányelv 63. cikkével összhangban,

 

-  szerződés-összesítő sablonról az irányelv 95. cikkével összhangban;

 

c)  gazdasági modell kidolgozása a Bizottság számára az Unióban maximális végződtetési díjak megállapítására vonatkozó segítségnyújtás érdekében az irányelv 73. cikkével összhangban;

c)  gazdasági modell kidolgozása a Bizottság számára az Unióban maximális végződtetési díjak megállapítására vonatkozó segítségnyújtás érdekében az irányelv 73. cikkével összhangban;

d)  az irányelvben és az 531/2012/EU rendeletben említett vélemények kiadása, különös tekintettel az alábbiakra:

d)  az irányelvben és az 531/2012/EU rendeletben említett vélemények kiadása;

-  határon átnyúló vitás kérdések megoldásáról szóló határozatok kapcsán az irányelv 27. cikkével összhangban,

 

-  a piacszabályozásra szolgáló belső piaci eljárásokkal kapcsolatos nemzeti intézkedéstervezetek kapcsán az irányelv 32., 33. és 66. cikkével összhangban,

 

-  a rádióspektrum szakértői elemzésére szolgáló belső piaci eljárásokkal kapcsolatos nemzeti intézkedéstervezetek kapcsán az irányelv 35. cikkével összhangban,

 

-  a harmonizációra vonatkozó határozattervezetek és ajánlások kapcsán az irányelv 38. cikkével összhangban;

 

e)  az irányelvben, az 531/2012/EK rendeletben és az (EU) 2015/2120 rendeletben említett iránymutatások kiadása:

e)  az irányelvben, az 531/2012/EK rendeletben és az (EU) 2015/2120 rendeletben említett iránymutatások kiadása;

-  a nemzeti szabályozó hatóságoknak a földrajzi felmérésekre vonatkozóan az irányelv 22. cikkével összhangban fennálló kötelezettségei végrehajtásáról,

 

-  a különböző hálózattopológiákban a hálózati végződtetési pont azonosítására vonatkozó közös megközelítésekről az irányelv 59. cikkével összhangban,

 

-  a transznacionális végfelhasználói igénynek való megfelelés közös megközelítéseiről az irányelv 64. cikkével összhangban,

 

-  a referenciaajánlatokra vonatkozó minimumkritériumokról az irányelv 67. cikkével összhangban,

 

-  a nemzeti szabályozó hatóságok által a maximális szimmetrikus végződtetési díjaknak az irányelv 73. cikkével összhangban történő meghatározásakor alkalmazandó költségmodell technikai részleteiről,

 

-  a számozási erőforrások kezelése képességének és a számozási erőforrások kimerülési kockázatának az irányelv 87. cikke szerinti értékelésére vonatkozó közös kritériumokról,

 

-  a szolgáltatási paraméterek vonatkozó minőségéről és az alkalmazandó mérési módszerekről az irányelv 97. cikkével összhangban,

 

-  a nemzeti szabályozó hatóságoknak a nyílt internet-hozzáférésre vonatkozóan a 2015/2120/EU rendelet 5. cikkével összhangban fennálló kötelezettségei végrehajtásáról,

 

-  a nagykereskedelmi barangolási hozzáférésről az 531/2012/EU rendelet 3. cikkével összhangban.

 

 

ea)  a nemzeti szabályozó hatóságok tevékenységének nyomon követése és koordinálása az 531/2012/EU rendelet alkalmazásában, különös tekintettel a szabályozott barangolási szolgáltatások belföldi árakon történő nyújtására a végfelhasználók érdekében, a barangolási szolgáltatások kis- és nagykereskedelmi árainak az alakulására, továbbá az árak átláthatóságára és összehasonlíthatóságára, emellett szükség esetén ajánlások megfogalmazása a Bizottság számára;

 

eb)  jelentés készítése a BEREC hatáskörébe tartozó technikai kérdésekről;

2.  A BEREC a következő feladatokat is ellátja:

2.  A BEREC az Unió jogi aktusai – különös tekintettel az irányelvre, az 531/2012/EK rendeletre és a 2015/2120/EU rendeletre – által meghatározott egyéb feladatokat is ellátja:

a)  a nemzeti szabályozó hatóságok tevékenységének nyomon követése és koordinálása az 531/2012/EU rendelet alkalmazásában, különös tekintettel a szabályozott barangolási szolgáltatások belföldi árakon történő nyújtására a végfelhasználók érdekében;

 

b)  jelentés készítése a hatáskörébe tartozó technikai kérdésekről, különösen az alábbiakról:

 

-  a 2. cikk (1) bekezdésének d) pontjában és a 2. cikk (1) bekezdésének e) pontjában említett vélemények és iránymutatások gyakorlati alkalmazása,

 

-  az interperszonális hírközlő szolgáltatások közötti interoperabilitás szintje, a vészhelyzeti szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáférést vagy a végfelhasználók közötti végpontok összeköttetését fenyegető veszély az irányelv 59. cikkével összhangban,

 

-  a barangolási szolgáltatások kiskereskedelmi és nagykereskedelmi díjai, valamint a tarifák átláthatóságáról és összevethetősége az 531/2012/EU rendelet 19. cikkével összhangban,

 

-  a nemzeti szabályozó hatóságok által az (EU) 2015/2120 rendelet 5. cikkével összhangban az éves összefoglaló jelentés közzétételével rendelkezésre bocsátandó éves jelentések eredményei.

 

d)  nyilvántartás vezetése az alábbiakról:

 

-  az irányelv 12. cikkével összhangban elektronikus hírközlő hálózatokat és szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások. A BEREC szabványosított nyilatkozatokat is kiad a vállalkozások által az irányelv 14. cikkével összhangban tett értesítésekről,

 

-  az irányelv 87. cikkével összhangban a területen kívüli használat jogával rendelkező számok,

 

e)  az Unió jogi aktusai – különös tekintettel az irányelvre, az 531/2012/EK rendeletre és az (EU) 2015/2120 rendeletre – által meghatározott egyéb feladatai végrehajtása.

 

 

2a.  A BEREC a Bizottság indokolással ellátott kérésére egyhangú döntést hozhat az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott szerepének ellátásához szükséges egyéb konkrét feladatok vállalásáról.

3.  A vonatkozó uniós jogszabálynak való megfelelés sérelme nélkül a nemzeti szabályozó hatóságok megfelelnek a BEREC által elfogadott bármely határozatnak és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a BEREC által elfogadott bármely véleményt, iránymutatást, ajánlást és legjobb gyakorlatot az elektronikus hírközlés szabályozási kerete konzisztens végrehajtásának biztosítása céljából az 1. cikk (2) bekezdésében említett alkalmazási körön belül.

3.  A vonatkozó uniós jogszabálynak való megfelelés sérelme nélkül a nemzeti szabályozó hatóságok megfelelnek a BEREC által elfogadott bármely határozatnak és a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a BEREC által elfogadott bármely véleményt, iránymutatást, ajánlást és legjobb gyakorlatot az elektronikus hírközlés szabályozási kerete konzisztens végrehajtásának biztosítása céljából az 1. cikk (2) bekezdésében említett alkalmazási körön belül.

4.  Az e rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez és feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben a 26. cikkel összhangban a BEREC együttműködhet uniós testületekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, valamint harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel.

4.  Az e rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez és feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben a 26. cikkel összhangban a BEREC együttműködhet uniós testületekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, valamint harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel.

 

4a.  A BEREC határozatai, jelentései vagy egyéb típusú dokumentumai előkészítése során konzultálhat a megfelelő érdekelt felekkel. A konzultáció legfontosabb eredményeit a 28. cikk sérelme nélkül nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

 

4b.   A BEREC a 27. cikk sérelme nélkül a nyilvánosság és az érdekelt felek számára rendelkezésre bocsátja, és könnyen hozzáférhetővé teszi a munkája eredményeivel kapcsolatos releváns információkat.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

A BEREC Hivatal létrehozása és feladatai

 

1.   Az Unió szerveként létrejön a BEREC Hivatal. Jogi személyiséggel rendelkezik.

 

2.   A BEREC Hivatalt valamennyi tagállamban az adott tagállam joga által a jogi személyeknek biztosított legteljesebb jogképesség illeti meg. Ebből fakadóan különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és elidegeníthet, és bíróság előtt eljárhat.

 

3.   A BEREC Hivatalt az igazgató irányítja.

 

4.   A BEREC Hivatal a szabályozók tanácsának irányítása alatt különösen az alábbi feladatokat látja el:

 

a)  szakmai és adminisztratív támogató szolgáltatásokat nyújt a BEREC számára;

 

b)  információkat gyűjt a nemzeti szabályozó hatóságoktól, valamint információkat cserél és továbbít a 2. és az 5. cikkben előírt szerepével és feladataival összefüggésben;

 

c)  a 2. cikk értelmében terjeszti a szabályozással kapcsolatos bevált gyakorlatokat a nemzeti szabályozó hatóságok körében;

 

d)  segítséget nyújt az elnöknek a szabályozók tanácsa munkájának előkészítésében;

 

e)  támogatást nyújt a munkacsoportok gördülékeny működésének biztosításához.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

II fejezet – A alfejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A.  A BEREC szervezeti felépítése

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Igazgatási és irányítási struktúra

A BEREC szervezeti felépítése

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A BEREC igazgatási és irányítási struktúrája a következőkből áll:

(1)  A BEREC szervezeti struktúrája a következőkből áll:

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  az igazgatótanács, amely az 5. cikkben meghatározott feladatokat látja el,

-  a szabályozók tanácsa;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  az ügyvezető igazgató, aki a 9. cikkben meghatározott feladatokat látja el.

törölve

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

-  fellebbviteli tanács.

törölve

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

II fejezet – 1 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Igazgatótanács

SZABÁLYOZÓK TANÁCSA

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4 cikk

4 cikk

Az igazgatótanács összetétele

A szabályozók tanácsának összetétele

1.  Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság két képviselőjéből áll, akik valamennyien szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük saját képviselőiket a nemzeti szabályozó hatóság testületi szervének vezetője vagy tagjai közül.

1.  A szabályozók tanácsa a tagállamok egy-egy, szavazati joggal rendelkező képviselőjéből és a Bizottság egy, szavazati joggal nem rendelkező képviselőjéből áll. Az egyes nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piaca napi működésének felügyeletéért elsődleges felelősséget viselő képviselőiket a nemzeti szabályozó hatóság testületi szervének vezetője vagy tagjai közül.

Azokban a tagállamokban, ahol az irányelv értelmében egynél több nemzeti szabályozó hatóság felelős, az adott hatóságoknak meg kell állapodniuk a közös képviselőről, és biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságok közötti szükséges koordinációt.

Azokban a tagállamokban, ahol az irányelv értelmében egynél több nemzeti szabályozó hatóság felelős, az adott hatóságoknak meg kell állapodniuk a közös képviselőről, és biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságok közötti szükséges koordinációt.

2.  Az igazgatótanács minden tagjának van egy póttagja. A tagot távollétében a póttag képviseli. Az egyes nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük saját póttagjaikat a nemzeti szabályozó hatóság testületi szervének vezetője vagy tagjai vagy a hatóság alkalmazottai közül.

2.  A szabályozók tanácsa minden tagjának van egy póttagja. A tagot távollétében a póttag képviseli. Az egyes nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük saját, megfelelően magas beosztású póttagjaikat

3.  Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat az elektronikus hírközlés terén szerzett ismereteik alapján nevezik ki a kapcsolódó vezetői, igazgatási és költségvetési készségek figyelembevételével. Az igazgatótanácsban képviselt valamennyi fél törekszik arra, hogy képviselőinek személyét az igazgatótanács munkája folyamatosságának biztosítása érdekében ne változtassa gyakran. Az igazgatótanácsban képviselt valamennyi fél törekszik a nemek kiegyensúlyozott képviseleti arányának biztosítására.

3.  A szabályozók tanácsa tagjait és a póttagokat az elektronikus hírközlés terén szerzett ismereteik alapján nevezik ki a kapcsolódó vezetői, igazgatási és költségvetési készségek figyelembevételével. A szabályozók tanácsában képviselt valamennyi fél törekszik arra, hogy képviselőinek személyét az igazgatótanács munkája folyamatosságának biztosítása érdekében ne változtassa gyakran. A szabályozók tanácsában képviselt valamennyi fél törekszik a nemek kiegyensúlyozott képviseleti arányának biztosítására.

 

3a.  A szabályozók tanácsának tagjai és a póttagok semmilyen kormánytól, intézménytől, személytől vagy szervtől nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasításokat.

 

3b.  A szabályozók tanácsa – állandó vagy eseti alapon – meghívhatja az EFTA Felügyeleti Hatóság és a harmadik országok szabályozó hatóságai magas rangú képviselőit, továbbá bármely más olyan személyt, akinek véleménye érdeklődésre tarthat számot, hogy megfigyelői státuszban részt vegyenek ülésein.

4.  A tagok és a póttagok megbízatása négy évre szól. Ez az időtartam meghosszabbítható.

 

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács feladatai

A szabályozók tanácsa feladatai

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A szabályozók tanácsa teljesíti a BEREC 2. cikkben előírt feladatait, és meghozza a feladatainak ellátásával kapcsolatos valamennyi határozatot.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács:

(1)  A szabályozók tanácsa:

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados többségével elfogadja a BEREC éves költségvetését, és ellátja a BEREC költségvetéséhez kapcsolódó, a III. fejezet szerinti egyéb feladatokat;

törölve

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  elfogadja az Ügynökség előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, és azt végrehajtja, valamint a jelentést és annak értékelését minden év július 1-jéig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek. A konszolidált éves tevékenységi jelentést nyilvánosságra kell hozni;

c)  elfogadja az Ügynökség előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, és azt végrehajtja, valamint a jelentést és annak értékelését minden év július 1-jéig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek. A BEREC éves tevékenységi jelentését nyilvános ülésen az igazgató ismerteti a Parlamenttel és a Tanáccsal. A konszolidált éves tevékenységi jelentést nyilvánosságra kell hozni;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 20. cikknek megfelelően elfogadja a BEREC-re alkalmazandó pénzügyi szabályokat,

törölve

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a csalással kapcsolatos kockázatokkal arányban álló csalásellenes stratégiát fogad el a végrehajtandó intézkedések költségeinek és hasznának figyelembevételével,

törölve

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  az igazgatótanáccsal együtt biztosítja a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal („OLAF”) vizsgálati jelentéseiből származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését,

törölve

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  szabályokat fogad el a saját tagjait, valamint a fellebbezési tanács tagjait érintő, a 31. cikkben említett összeférhetetlenségek megelőzésére és kezelésére,

törölve

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a szükségletek elemzése alapján elfogadja a 27. cikkben említett kommunikációs és terjesztési terveket,

törölve

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  elfogadja eljárási szabályzatát,

i)  elfogadja és közzéteszi eljárási szabályzatát. Az eljárási szabályzat részletesen meghatározza a szavazásra vonatkozó szabályokat, többek között azt, hogy egy tag milyen feltételek szerint járhat el egy másik tag nevében, milyen szabályok vonatkoznak a határozatképességre, valamint az ülésekről szóló értesítések határidejét. Az eljárási szabályzatnak ezenfelül biztosítania kell, hogy a szabályozók tanácsának tagjai minden ülés előtt kézhez kapják a teljes napirendet és a javaslattervezeteket annak érdekében, hogy a szavazás előtt lehetőségük legyen módosításokat javasolni. Az eljárási szabályzat többek között sürgősségi szavazási eljárásokat is megállapíthat.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  a (2) bekezdésnek megfelelően a BEREC személyzete tekintetében gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevező hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek által a munkaszerződés megkötésére jogosult hatóságra ruházott hatásköröket37 (a továbbiakban: kinevezési hatáskörök);

törölve

__________________

 

37 A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekről, valamint a Bizottság tisztviselőire ideiglenesen alkalmazandó különleges intézkedések bevezetéséről (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

 

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban megfelelő szabályokat fogad el a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek végrehajtása céljából;

törölve

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  a 22. cikknek megfelelően kinevezi az ügyvezető igazgatót, és az indokolt körben meghosszabbítja hivatali idejét, vagy felmenti hivatalából;

törölve

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  számvitelért felelős tisztviselőt nevez ki a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek szerint, aki feladatai ellátásában teljes mértékben független. A BEREC kinevezheti a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjét a BEREC számvitelért felelős tisztviselőjének;

törölve

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  kinevezi a fellebbezési tanács(ok) tagjait;

törölve

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p)  a BEREC tevékenységével kapcsolatos igények és a hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás figyelembevételével meghozza a BEREC belső struktúráinak kialakításával és szükség szerint azok módosításával kapcsolatos összes döntést.

törölve

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A szabályozók tanácsa – a 27. cikkel összhangban – a BEREC nevében elfogadja a BEREC irataihoz való hozzáférésre vonatkozó külön rendelkezéseket.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdése és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikke alapján el kell fogadnia egy határozatot, amely megfelelő kinevezési hatásköröket ruház az ügyvezető igazgatóra, és meghatározza azon feltételeket, amelyek mellett a hatáskör-átruházás felfüggeszthető. Az ügyvezető igazgató jogosult e hatáskörök további átruházására.

törölve

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben rendkívüli körülmények azt szükségessé teszik, az igazgatótanács határozatban ideiglenesen felfüggesztheti a kinevezésre jogosult hatóság hatásköreinek az ügyvezető igazgatóra történő átruházását és az utóbbi általi további átruházását, és azokat maga gyakorolhatja, vagy valamelyik tagjára vagy a személyzetnek az ügyvezető igazgatótól eltérő tagjára ruházhatja.

törölve

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6 cikk

6 cikk

Az igazgatótanács elnöke és alelnöke

A szabályozók tanácsának elnöke és alelnöke

1.  Az igazgatótanács a tagállamokat képviselő, szavazati joggal rendelkező tagjai közül elnököt és alelnököt választ. Az elnököt és az alelnököt az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjainak kétharmados többségével választják meg.

1.  A szabályozók tanácsa a tagállamokat képviselő, szavazati joggal rendelkező tagjai közül elnököt és alelnököt választ.

2.  Az alelnök hivatalból helyettesíti az elnököt, amennyiben ez utóbbi nem tudja ellátni feladatait.

2.  Az alelnök hivatalból helyettesíti az elnököt, amennyiben ez utóbbi nem tudja ellátni feladatait.

3.  Az elnök és az alelnök hivatali ideje négy év, az alelnök e rendelet hatálybalépését követő első hivatali ciklusának kivételével, amely két év. A megbízatás egy alkalommal megújítható.

3.  Az elnök hivatali ideje négy év, az alelnök hivatali ideje pedig két év. A megbízatás egy alkalommal megújítható.

 

3a.  A megválasztott elnök a szabályozók tanácsa által végzett munka folytonosságának biztosítása érdekében megválasztását megelőzően lehetőség szerint legalább egy évig alelnöki feladatot látott el.

 

3b.  A szabályozók tanácsa feladataival kapcsolatos szerepének sérelme nélkül az elnök és az elnökhelyettes a feladataik teljesítése során függetlenül jár el, és utasításokat semmilyen kormánytól vagy nemzeti szabályozó hatóságtól, intézménytől, személytől vagy szervtől nem kérhet és nem fogadhat el.

 

3c.  Az elnök vagy az elnökhelyettes felkérésre jelentést tesz az Európai Parlamentnek feladatai ellátásáról és a BEREC teljesítményéről. A Tanács felkérheti az elnököt vagy az elnökhelyettest, hogy tegyen jelentést feladatai ellátásáról és a BEREC teljesítményéről.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács ülései

A szabályozók tanácsának plenáris ülései és szavazási szabályai

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az igazgatótanács üléseit az elnök hívja össze.

(1)  A szabályozók tanácsa üléseit az elnök hívja össze, és évente legalább négy alkalommal rendes ülésre kerül sor. Ezenkívül az elnök kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy a szabályozók tanácsa tagjai legalább egyharmadának kérésére soron kívüli ülést kell összehívni. Az ülés napirendjét az elnök határozza meg, és azt nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A BEREC ügyvezető igazgatója a tanácskozásban szavazati jog nélkül vesz részt.

(2)  A BEREC Hivatal igazgatója szavazati jog nélkül részt vesz a szabályozók tanácsának plenáris ülésein.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az igazgatótanács évente legalább két rendes ülést tart. Ezenkívül elnöke kezdeményezésére, a Bizottság kérésére vagy saját tagjai legalább egyharmadának kérésére is összeül.

törölve

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az igazgatótanács üléseire megfigyelőként meghívhat bármely egyéb olyan személyt, akinek véleménye érdeklődésre tarthat számot.

(4)  A szabályozók tanácsa üléseire megfigyelőként meghívhat bármely egyéb olyan személyt, akinek véleménye érdeklődésre tarthat számot.

Módosítás     58

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az elnök és az elnökhelyettes – amennyiben ez a BEREC függetlenségének biztosításához vagy az összeférhetetlenség elkerüléséhez szükséges – megjelölhet olyan napirendi pontokat, amelyek megvitatása során a megfigyelők nem vehetnek részt a plenáris ülésen.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  A szabályozók tanácsa valamennyi tagjának kétharmados többségével jár el, kivéve, ha e rendelet, az irányelv vagy más uniós jogi aktusok ettől eltérően rendelkeznek. Minden tag, illetve póttag egy szavazattal rendelkezik. A szabályozók tanácsának határozatait nyilvánosságra kell hozni, és azokban – az adott nemzeti szabályozó hatóság kérésére – fel kell tüntetni a nemzeti szabályozó hatóság fenntartásait.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az igazgatótanács tagjai és póttagjait – az eljárási szabályzatra is figyelemmel – az üléseken tanácsadók és szakértők segítségét is igénybe vehetik.

törölve

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A BEREC biztosítja az igazgatótanács titkárságát.

(6)  A BEREC Hivatal biztosítja a szabályozók tanácsa titkárságát.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8 cikk

törölve

Az igazgatótanács szavazási szabályai

 

1.   Az 5. cikk (1) bekezdése a) és b) pontjának, valamint a 22. cikk (8) bekezdésének sérelme nélkül az igazgatótanács szavazati joggal rendelkező tagjainak többségével fogadja el határozatait.

 

2.   Az igazgatótanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik. A szavazati joggal rendelkező valamely tag távollétében annak póttagja jogosult szavazati jogának gyakorlására.

 

3.   Az elnök részt vesz a szavazásban.

 

4.   Az ügyvezető igazgató nem vesz részt a szavazásban.

 

5.   Az igazgatótanács eljárási szabályzata részletesen rendelkezik a szavazás szabályairól és különösen arról, hogy egy tag milyen feltételek mellett szavazhat egy másik tag nevében.

 

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

II fejezet – 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Indokolt esetben és különösen a BEREC munkaprogram végrehajtása érdekében az igazgatótanács létrehozhatja a szükséges munkacsoportokat.

(1)  Indokolt esetben és különösen a BEREC éves munkaprogramjának végrehajtása és a BEREC dokumentumai első tervezeteinek kidolgozása érdekében a szabályozók tanácsa létrehozhatja a szükséges munkacsoportokat.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács kijelöli a munkacsoportok tagjait, akik lehetnek a nemzeti szabályozó hatóságok vagy a Bizottság szakértői, a BEREC személyzetének tagjai és a BEREC munkájában részt vevő harmadik országok nemzeti szabályozó hatóságainak személyzeti tagjai.

A szabályozók tanácsa kijelöli a munkacsoportok tagjait, akik lehetnek a nemzeti szabályozó hatóságok vagy a Bizottság szakértői, a BEREC Hivatal és a BEREC munkájában részt vevő harmadik országok nemzeti szabályozó hatóságainak személyzeti tagjai.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az elnök vagy az alelnök – amennyiben ez a BEREC függetlenségének biztosításához vagy az összeférhetetlenség elkerüléséhez szükséges – megjelölhet olyan napirendi pontokat, amelyek megvitatása során a Bizottság vagy a harmadik országok nemzeti szabályozó hatóságainak szakértői nem vehetnek részt a munkacsoport ülésén.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának harmadik francia bekezdésében említett feladatok végrehajtására létrehozott munkacsoportok esetén azok tagjait a nemzeti szabályozó hatóságok, a Bizottság és az ügyvezető igazgató által rendelkezésre bocsátott, a képesítéssel rendelkező szakértők listáiról lehet kijelölni.

törölve

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 2. cikk (1) bekezdése d) pontjának második francia bekezdésében említett feladatok végrehajtására létrehozott munkacsoportok esetén azok tagjait a nemzeti szabályozó hatóságok és az ügyvezető igazgató által rendelkezésre bocsátott, a képesítéssel rendelkező szakértők listáiról lehet kijelölni.

törölve

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács a munkacsoport munkájában való részvételre eseti alapon egy-egy, az adott szakterületen elismert szakértőnek számító személyt is felkérhet.

A szabályozók tanácsa a munkacsoport munkájában való részvételre eseti alapon egy-egy, az adott szakterületen elismert szakértőnek számító személyt is felkérhet.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A szabályozók tanácsa elnököt vagy társelnököket jelöl ki a munkacsoport tagjai közül.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A munkacsoportot a BEREC személyzetének egyik tagja koordinálja és moderálja, akit a belső eljárási szabályzat szerint jelölnek ki.

törölve

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az igazgatótanács belső eljárási szabályzatot fogad el, amelyben megállapítja a munkacsoportok működésére vonatkozó gyakorlati szabályokat.

(4)  A szabályozók tanácsa belső eljárási szabályzatot fogad el, amelyben megállapítja a munkacsoportok működésére vonatkozó gyakorlati szabályokat.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A BEREC támogatást nyújt a munkacsoportoknak.

(5)  A BEREC Hivatal támogatást nyújt a munkacsoportoknak. A BEREC Hivatal személyzetének egy tagja segíti az elnököt vagy az alelnököt, és további szakmai és adminisztratív támogatási szolgáltatásokat nyújt a munkacsoportoknak.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

II fejezet – 4 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

II fejezet – B alfejezet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

B.  A BEREC Hivatal szervezeti felépítése

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. cikk

 

Igazgatási és irányítási struktúra

 

A BEREC Hivatal igazgatási és irányítási struktúrája a következőkből áll:

 

a)   igazgatótanács, amely a 14c. cikkben meghatározott feladatokat látja el;

 

b)   igazgató, aki a 14d. cikkben meghatározott feladatkörrel rendelkezik;

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

II fejezet – 4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. SZAKASZ – IGAZGATÓTANÁCS

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

14 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14b. cikk

 

Az igazgatótanács összetétele

 

1.   Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy, szavazati joggal rendelkező képviselőjéből és a Bizottság egy, szavazati joggal rendelkező képviselőjéből áll. Az egyes nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük saját képviselőiket a nemzeti szabályozó hatóság vezetője vagy más magas rangú képviselői közül.

 

Azokban a tagállamokban, ahol az irányelv értelmében egynél több nemzeti szabályozó hatóság illetékes, az adott hatóságoknak meg kell állapodniuk a közös képviselőről, és biztosítaniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságok közötti szükséges koordinációt.

 

2.   Az igazgatótanács minden tagjának van egy póttagja. A tagot távollétében a póttag képviseli. Az egyes nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük saját póttagjaikat a nemzeti szabályozó hatóság testületi szervének vezetője vagy tagjai vagy a hatóság alkalmazottai közül.

 

3.   Az igazgatótanács tagjait és a póttagokat az elektronikus hírközlés terén szerzett ismereteik alapján nevezik ki a kapcsolódó vezetői, igazgatási és költségvetési készségek figyelembevételével. Az igazgatótanács munkájának folytonosságát biztosítandó valamennyi képviselt fél törekszik arra, hogy korlátozza az igazgatótanácson belüli képviselőinek fluktuációját. Az igazgatótanácsban képviselt valamennyi fél törekszik a nemek kiegyensúlyozott képviseleti arányának biztosítására.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

14 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14c. cikk

 

Az igazgatótanács feladatai

 

1.   Az igazgatótanács:

 

a)   az egységes programozási dokumentum részeként elfogadja a BEREC Hivatal éves munkaprogramját;

 

b)   iránymutatást nyújt az igazgatónak feladatai végrehajtásához;

 

c)   a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazatával elfogadja a BEREC Hivatal éves költségvetését, és ellátja a BEREC Hivatal költségvetéséhez kapcsolódó, a III. fejezet szerinti egyéb feladatokat;

 

d)   a 20. cikknek megfelelően elfogadja a BEREC-re alkalmazandó pénzügyi szabályokat,

 

e)   a csalással kapcsolatos kockázatokkal arányban álló csalásellenes stratégiát fogad el a végrehajtandó intézkedések költségeinek és hasznának figyelembevételével,

 

f)   biztosítja a belső vagy külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) vizsgálati jelentéseiből származó megállapítások és ajánlások megfelelő nyomon követését,

 

g)   a szükségletek elemzése alapján elfogadja a 27. cikkben említett kommunikációs és terjesztési terveket,

 

h)   elfogadja eljárási szabályzatát,

 

i)   a (2) bekezdéssel összhangban a BEREC Hivatal személyzete tekintetében gyakorolja a személyzeti szabályzat által a kinevezésre jogosult hatóságra, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek által a munkaszerződések megkötésére felhatalmazott hatóságra ruházott kinevezési hatásköröket (a továbbiakban: a kinevezésre jogosult hatóság hatáskörei);

 

j)   a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban megfelelő szabályokat fogad el a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek végrehajtása céljából;

 

k)   kinevezi az igazgatót, és adott esetben hivatali idejét meghosszabbítja vagy megszünteti a 22. cikkel összhangban;

 

l)   számvitelért felelős tisztviselőt nevez ki, aki a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatálya alatt áll, feladatai ellátása során teljesen függetlenül jár el, és aki a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője is lehet;

 

m)  a BEREC Hivatal tevékenységével kapcsolatos igények és a hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás figyelembevételével meghozza a BEREC Hivatal belső struktúráinak kialakításával és szükség szerint azok módosításával kapcsolatos összes döntést.

 

A 6. és 7. cikk megfelelően alkalmazandó.

 

2.   Az igazgatótanács a személyzeti szabályzat 110. cikkével összhangban a személyzeti szabályzat 2. cikkének (1) bekezdése és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 6. cikke alapján határozatot fogad el, amely megfelelő kinevezési hatásköröket ruház az igazgatóra, és meghatározza azon feltételeket, amelyek mellett a hatáskör-átruházás felfüggeszthető. Az igazgató e hatásköröket továbbruházhatja másra.

 

Amennyiben rendkívüli körülmények azt szükségessé teszik, az igazgatótanács határozatban ideiglenesen felfüggesztheti a kinevezésre jogosult hatóság hatásköreinek az igazgatóra történő átruházását és az utóbbi általi további átruházását, és azokat maga gyakorolhatja, vagy valamelyik tagjára vagy a személyzetnek az igazgatótól eltérő tagjára ruházhatja.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

II fejezet – 4 b szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. SZAKASZ – AZ IGAZGATÓ

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

14 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14d. cikk

 

Az igazgató feladatai

 

1.  A BEREC Hivatalt az igazgató irányítja. Az igazgató az igazgatótanácsnak tartozik felelősséggel.

 

2.  A Bizottság és az igazgatótanács hatásköreinek sérelme nélkül az igazgató a feladatai teljesítése során függetlenül jár el, és utasításokat semmilyen kormánytól, nemzeti szabályozó hatóságtól, intézménytől, személytől vagy szervtől nem kérhet és nem fogadhat el.

 

3.  Az igazgató felkérésre jelentést tesz az Európai Parlamentnek feladatai ellátásáról. A Tanács felkérheti az igazgatót, hogy számoljon be feladatai ellátásáról.

 

4.  Az igazgató a BEREC Hivatal törvényes képviselője.

 

5.  A BEREC Hivatal feladatainak végrehajtásáért az igazgató felel az igazgatótanács által nyújtott útmutatás alapján. Az igazgató felelősségi körébe különösen a következők tartoznak:

 

a)  a BEREC Hivatal napi szintű igazgatása;

 

aa)  a szabályozók tanácsa, az igazgatótanács és a munkacsoportok napirendjének előkészítéséhez nyújtott támogatás;

 

b)  a szabályozók tanácsa vagy az igazgatótanács által elfogadott határozatok végrehajtása;

 

c)  az egységes programozási dokumentum elkészítése és annak benyújtása a szabályozók tanácsához;

 

d)  a szabályozók tanácsának iránymutatása mellett az egységes programozási dokumentum és különösen a BEREC Hivatal éves munkaprogramja végrehajtásában való részvétel; jelentéstétel a szabályozók tanácsa számára az egységes programozási dokumentum végrehajtásáról;

 

e)  a szabályozók tanácsának iránymutatása mellett konszolidált éves jelentés készítése a BEREC tevékenységéről és annak benyújtása a szabályozók tanácsához értékelés és elfogadás céljából;

 

f)  a belső és külső ellenőrzési jelentések és értékelések következtetései, valamint az OLAF által végzett vizsgálatok nyomon követésére cselekvési terv kidolgozása, valamint az elért eredményekről rendszeres jelentéstétel az igazgatótanácsnak és évente kétszer a Bizottságnak;

 

g)   az Unió pénzügyi érdekeinek védelme csalást, korrupciót és minden más jogellenes tevékenységet megelőző intézkedések alkalmazásával, hathatós ellenőrzésekkel, továbbá szabálytalanságok felfedése esetén a jogalap nélkül nyújtott összegek visszafizettetésével, illetőleg adott esetben hathatós, arányos és kellően visszatartó erejű igazgatási és pénzügyi szankciók kiszabásával;

 

h)  a BEREC Hivatal csalás elleni stratégiájának kidolgozása és az igazgatótanácshoz jóváhagyás céljából történő benyújtása;

 

i)  a BEREC Hivatalra alkalmazandó pénzügyi szabályzat tervezetének összeállítása;

 

j)  a BEREC Hivatal előirányzott bevételeit és kiadásait tartalmazó kimutatástervezet előkészítése és a költségvetés végrehajtása.

 

6.  Az igazgató feladata továbbá annak eldöntése, hogy szükséges-e – a BEREC Hivatal feladatainak hatékony és eredményes végrehajtása céljából – a személyzet egy vagy több tagját egy vagy több tagállamban elhelyezni. Az igazgató ilyen helyi iroda létrehozását megelőzően kikéri a Bizottság, az igazgatótanács és az érintett tagállam(ok) előzetes hozzájárulását. A döntésről hozott határozatban az adott helyi iroda által ellátandó tevékenységek körét olyan módon kell meghatározni, hogy megelőzhetők legyenek a szükségtelen költségek és a BEREC Hivatalon belüli adminisztratív feladatkörök közötti indokolatlan átfedések.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvezető igazgató az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 32. cikkével összhangban a Bizottság iránymutatásait is figyelembe véve minden évben elkészíti az éves és a többéves programozást tartalmazó programozási dokumentumtervezetet („egységes programozási dokumentum”)38.

Az igazgató az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 32. cikkével összhangban a Bizottság iránymutatásait is figyelembe véve minden évben elkészíti az éves és a többéves programozást tartalmazó programozási dokumentumtervezetet („egységes programozási dokumentum”)38.

__________________

__________________

38 Bizottság közleménye a decentralizált ügynökségek programozási dokumentumára vonatkozó iránymutatásokról és sablon a decentralizált ügynökségek konszolidált éves tevékenységi jelentéséhez (C(2014) 9641).

38 Bizottság közleménye a decentralizált ügynökségek programozási dokumentumára vonatkozó iránymutatásokról és sablon a decentralizált ügynökségek konszolidált éves tevékenységi jelentéséhez (C(2014) 9641).

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Január 31-ig az igazgatótanács elfogadja az egységes programozási dokumentum tervezetét, és véleményezésre továbbítja azt a Bizottságnak. Az egységes programozási dokumentum tervezetét továbbítani kell az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is.

Január 31-ig a szabályozók tanácsa elfogadja az egységes programozási dokumentum tervezetét, és véleményezésre továbbítja azt a Bizottságnak. Az egységes programozási dokumentum tervezetét továbbítani kell az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz is.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács ezt követően a Bizottság véleményének figyelembe vételével elfogadja az egységes programozási dokumentumot. A dokumentumot, valamint annak minden későbbi aktualizált változatát továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A szabályozók tanácsa ezt követően a Bizottság véleményének figyelembe vételével elfogadja az egységes programozási dokumentumot. A dokumentumot, valamint annak minden későbbi aktualizált változatát továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a BEREC-et új feladattal bízzák meg, az igazgatótanács módosítja az elfogadott éves munkaprogramot.

Amennyiben a BEREC-et új feladattal bízzák meg, a szabályozók tanácsa módosítja az elfogadott éves munkaprogramot.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az éves munkaprogram minden lényeges módosítását az eredeti éves munkaprogramra vonatkozó eljárással kell elfogadni. Az igazgatótanács az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az ügyvezető igazgatóra átruházhatja.

Az éves munkaprogram minden lényeges módosítását az eredeti éves munkaprogramra vonatkozó eljárással kell elfogadni. A szabályozók tanácsa az éves munkaprogram nem lényeges módosítására vonatkozó hatáskörét az igazgatóra átruházhatja.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ügyvezető igazgató minden évben elkészíti a BEREC következő pénzügyi évre vonatkozó, bevételeket és kiadásokat tartalmazó előzetes előirányzat-tervezetét, ideértve a létszámtervet, és megküldi azt az igazgatótanácsnak.

(1)  Az igazgató minden évben elkészíti a BEREC Hivatal következő pénzügyi évre vonatkozó bevételeket és kiadásokat tartalmazó, a létszámtervet is magában foglaló előzetes előirányzat-tervezetét, melyet megküld az igazgatótanácsnak.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatótanács e költségvetési tervezet alapján elfogadja a BEREC következő pénzügyi évre vonatkozó, bevételeket és kiadásokat tartalmazó ideiglenes költségvetési tervezetét.

(2)  Az igazgatótanács az előzetes előirányzat-tervezet alapján elfogadja a Berec Hivatal következő pénzügyi évre szóló bevételi és kiadási előirányzat-tervezetét.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A BEREC következő pénzügyi évre szóló bevételi és kiadási előirányzat-tervezetét az ügyvezető igazgatónak minden évben január 31-ig meg kell küldenie a Bizottságnak. A BEREC bevételi és kiadási előirányzat-tervezetében foglalt információknak és a 15. cikk (1) bekezdésében említett egységes programozási dokumentum tervezetében foglaltaknak összhangban kell lenniük.

(3)  A BEREC Hivatal következő pénzügyi évre szóló bevételi és kiadási előirányzat-tervezetét az igazgatónak minden évben január 31-ig meg kell küldenie a Bizottságnak. A BEREC Hivatal bevételi és kiadási előirányzat-tervezetében foglalt információknak és a 15. cikk (1) bekezdésében említett egységes programozási dokumentum tervezetében foglaltaknak összhangban kell lenniük.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A költségvetési hatóság engedélyezi a BEREC-nek juttatandó hozzájárulási előirányzatokat.

(6)  A költségvetési hatóság engedélyezi a BEREC Hivatalnak juttatandó hozzájárulási előirányzatokat.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A költségvetési hatóság elfogadja a BEREC létszámtervét.

(7)  A költségvetési hatóság elfogadja a BEREC Hivatal létszámtervét.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A BEREC költségvetését az igazgatótanács fogadja el. A költségvetés az Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. A költségvetést szükség szerint a végleges költségvetésnek megfelelően ki kell igazítani.

(8)  A BEREC Hivatal költségvetését az igazgatótanács fogadja el. A költségvetés az Unió általános költségvetésének végleges elfogadását követően válik véglegessé. A költségvetést szükség szerint a végleges költségvetésnek megfelelően ki kell igazítani.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A BEREC Ügynökség költségvetésére várhatóan jelentősen kiható építési projektek esetében az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9)  A BEREC Hivatal költségvetésére várhatóan jelentősen kiható építési projektek esetében az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A BEREC tervezett bevételeit és kiadásait minden – a naptári évvel egybeeső – pénzügyi évre vonatkozóan el kell készíteni, és azt a BEREC költségvetésében fel kell tüntetni.

(1)  A BEREC Hivatal tervezett bevételeit és kiadásait minden – a naptári évvel egybeeső – pénzügyi évre vonatkozóan el kell készíteni, és azt a BEREC Hivatal költségvetésében fel kell tüntetni.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A BEREC költségvetésének bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak.

(2)  A BEREC Hivatal költségvetésének bevételei és kiadásai egyensúlyban vannak.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Egyéb források sérelme nélkül a BEREC bevételei közé a következők tartoznak:

(3)  Egyéb források sérelme nélkül a BEREC Hivatal bevételei közé a következők tartoznak:

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a kiadványok és a BEREC által nyújtott egyéb szolgáltatások díjai;

törölve

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  bármilyen hozzájárulás a BEREC munkájában részt vevő harmadik országoktól vagy harmadik országoknak az elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságaitól a 26. cikkben előírtak szerint.

d)  bármilyen hozzájárulás a BEREC Hivatal munkájában részt vevő harmadik országoktól vagy harmadik országoknak az elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságaitól a 26. cikkben előírtak szerint.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A BEREC kiadásai magukban foglalják a személyzeti és az igazgatási költségeket, az infrastruktúra költségeit és az operatív kiadásokat.

(4)  A BEREC Hivatal kiadásai magukban foglalják a személyzeti és az igazgatási költségeket, az infrastruktúra költségeit és az operatív kiadásokat.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A következő pénzügyi év március 1-jéig a BEREC számvitelért felelős tisztviselője megküldi az előzetes elszámolást a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének és a Számvevőszéknek.

(1)  A következő pénzügyi év március 1-jéig a BEREC Hivatal számvitelért felelős tisztviselője megküldi az előzetes elszámolást a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének és a Számvevőszéknek.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A BEREC a következő pénzügyi év március 31-ig megküldi a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról szóló jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

(2)  A BEREC Hivatal a következő pénzügyi év március 31-ig megküldi a költségvetés végrehajtásáról és a pénzgazdálkodásról szóló jelentést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Számvevőszéknek.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A BEREC előzetes beszámolójára vonatkozóan tett észrevételek Számvevőszék általi kézhezvételét követően a számvitelért felelős tisztviselő saját hatáskörben elkészíti a BEREC végleges beszámolóját. Az ügyvezető igazgató a végleges beszámolót véleményezésre benyújtja az igazgatótanácsnak.

(3)  A BEREC Hivatal előzetes beszámolójára vonatkozóan a Számvevőszék által tett észrevételek kézhezvételét követően a BEREC Hivatal számvitelért felelős tisztviselője saját hatáskörben elkészíti a BEREC Hivatal végleges beszámolóját. Az igazgató a végleges beszámolót véleményezésre benyújtja az igazgatótanácsnak.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az igazgatótanács véleményezi a BEREC végleges elszámolását.

(4)  Az igazgatótanács véleményezi a BEREC Hivatal végleges elszámolását.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az ügyvezető igazgató a végleges beszámolót minden pénzügyi évet követően július 1-jéig az igazgatótanács véleményével együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(5)  Az igazgató a végleges beszámolót minden pénzügyi évet követően július 1-jéig az igazgatótanács véleményével együtt megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A végleges beszámolót a BEREC a következő év november 15-éig kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

(6)  A végleges beszámolót a BEREC Hivatal a következő év november 15-éig kihirdeti az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az ügyvezető igazgató szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Az ügyvezető igazgató ezt a választ az igazgatótanácsnak is megküldi.

(7)  Az igazgató szeptember 30-ig válaszol a Számvevőszéknek az általa tett észrevételekre. Az igazgató ezt a választ az igazgatótanácsnak is megküldi.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A költségvetési rendelet 165. cikke (3) bekezdésének megfelelően az ügyvezető igazgató az Európai Parlament részére, annak kérésére megküld minden olyan információt, amely az adott pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás zavartalan lebonyolításához szükséges39.

(8)  A költségvetési rendelet 165. cikke (3) bekezdésének megfelelően az igazgató az Európai Parlament részére, annak kérésére megküld minden olyan információt, amely az adott pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás zavartalan lebonyolításához szükséges39.

__________________

__________________

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26.).

39 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26.).

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Európai Parlament a Tanács minősített többséggel elfogadott ajánlása alapján eljárva az N+2-edik év május 15-e előtt mentesíti az ügyvezető igazgatót az N-edik évi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól.

(9)  Az Európai Parlament a Tanács minősített többséggel elfogadott ajánlása alapján eljárva az N+2-edik év május 15-e előtt mentesíti az igazgatót az N-edik évi költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BEREC-re vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok csak akkor és annyiban térhetnek el az 1271/2013/EU rendelettől, ha és amennyiben az eltérést a BEREC működése kifejezetten szükségessé teszi, és az eltéréshez a Bizottság előzetesen hozzájárulását adta.

A BEREC Hivatalra vonatkozó pénzügyi szabályokat a Bizottsággal folytatott konzultációt követően az igazgatótanács fogadja el. E szabályok csak akkor és annyiban térhetnek el az 1271/2013/EU rendelettől, ha és amennyiben az eltérést a BEREC Hivatal működése kifejezetten szükségessé teszi, és az eltéréshez a Bizottság előzetesen hozzájárulását adta.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BEREC személyzetére alkalmazni kell a személyzeti szabályzatot és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeket, valamint az Unió intézményei által a fenti személyzeti szabályzat és egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatályba léptetése céljából közösen elfogadott szabályokat.

A BEREC Hivatal személyzetére alkalmazni kell a személyzeti szabályzatot és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeket, valamint az Unió intézményei által a fenti személyzeti szabályzat és egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek hatályba léptetése céljából közösen elfogadott szabályokat.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

22 cikk

22 cikk

Az ügyvezető igazgató kinevezése

Az igazgató kinevezése

1.  Az ügyvezető igazgató az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja értelmében a BEREC ideiglenes alkalmazottjaként tevékenykedik.

1.  Az igazgató az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja értelmében a BEREC Hivatal ideiglenes alkalmazottjaként tevékenykedik.

2.  Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról.

2.  Az igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az igazgatótanács nevezi ki.

Az ügyvezető igazgató szerződésének megkötése céljából a BEREC-et az igazgatótanács elnöke képviseli.

Az igazgató szerződésének megkötése céljából a BEREC Hivatalt az igazgatótanács elnöke képviseli.

Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre.

Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelölt nyilatkozatot tesz az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszol az annak tagjai által feltett kérdésekre.

3.  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. Ezen időszak végéig a Bizottság értékelést készít, amelyben figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményének értékelését, valamint a BEREC előtt álló jövőbeni feladatokat és kihívásokat.

3.  Az igazgató megbízatása három évre szól. Ezen időszak végéig az igazgatótanács értékelést készít, amelyben figyelembe veszi az ügyvezető igazgató teljesítményének értékelését, valamint a BEREC előtt álló jövőbeni feladatokat és kihívásokat.

4.  Az igazgatótanács a (3) bekezdésben említett felmérést figyelembe vevő bizottsági javaslat alapján eljárva az ügyvezető igazgató hivatali idejét egy alkalommal, legfeljebb öt évre meghosszabbíthatja.

4.  Az igazgatótanács a (3) bekezdésben említett értékelést figyelembe véve, egy alkalommal legfeljebb három évvel meghosszabbíthatja az igazgató hivatali idejét.

5.  Amennyiben az igazgatótanács meg kívánja hosszabbítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal e meghosszabbítás előtt az ügyvezető igazgató felkérhető arra, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a tagok kérdéseire.

5.  Amennyiben az igazgatótanács meg kívánja hosszabbítani az igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal e meghosszabbítás előtt az igazgató felkérhető arra, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a tagok kérdéseire.

6.  Az az ügyvezető igazgató, akinek hivatali ideje meghosszabbításra került, a teljes időszak leteltekor nem vehet részt az azonos álláshelyre vonatkozó újabb kiválasztási eljárásokban.

6.  Az az igazgató, akinek hivatali ideje meghosszabbításra került, a teljes időszak leteltekor nem vehet részt az azonos álláshelyre vonatkozó újabb kiválasztási eljárásokban.

7.  Az ügyvezető igazgató kizárólag az igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata alapján meghozott határozatával hívható vissza hivatalából.

7.  Az igazgató kizárólag az igazgatótanács határozatával hívható vissza hivatalából.

8.  Az igazgatótanács az ügyvezető igazgató kinevezéséről, hivatali idejének meghosszabbításáról és felmentéséről a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazatával dönt.

8.  Az igazgatótanács az igazgató kinevezéséről, hivatali idejének meghosszabbításáról és felmentéséről a szavazásra jogosult tagok kétharmadának szavazatával dönt.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A BEREC kirendelt nemzeti szakértőket és egyéb, nem a BEREC alkalmazásában álló személyi állományt is igénybe vehet. Az ilyen személyzetre a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek nem vonatkoznak.

(1)  A BEREC Hivatal kirendelt nemzeti szakértőket és egyéb, nem a BEREC Hivatal alkalmazásában álló személyi állományt is igénybe vehet. Az ilyen személyzetre a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek nem vonatkoznak.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatótanács határozatot fogad el a nemzeti szakértők BEREC-hez történő kirendelésére vonatkozó szabályok megállapításáról.

(2)  Az igazgatótanács határozatot fogad el a nemzeti szakértők BEREC Hivatalhoz történő kirendelésére vonatkozó szabályok megállapításáról.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

24 cikk

törölve

Jogállás

 

1.   A BEREC az Unió szerve. Jogi személyiséggel rendelkezik.

 

2.   A BEREC az egyes tagállamokban a nemzeti jog alapján a jogi személyeket megillető legszélesebb körű jogképességet élvezi. Ebből fakadóan különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és elidegeníthet, és bíróság előtt eljárhat.

 

3.   A BEREC-et az ügyvezető igazgató képviseli.

 

4.   A BEREC a ráruházott feladatok és hatáskörök tekintetében kizárólagos felelősséggel rendelkezik.

 

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BEREC-re és személyi állományára alkalmazni kell az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet.

A BEREC Hivatalra és személyi állományára alkalmazni kell az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célból a BEREC – a Bizottság előzetes jóváhagyása mellett – munkamegállapodásokat köt. Ezek a megállapodások nem keletkeztethetnek jogi kötelezettséget az Unióval és tagállamaival szemben.

törölve

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az egységes programozási dokumentum részeként az igazgatótanács stratégiát fogad el az illetékes uniós testületekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, a harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel a BEREC hatáskörébe tartozó témakörökben való kapcsolattartásra vonatkozóan. A Bizottság és az ügynökség megköti a megfelelő munkamegállapodást, amelynek célja annak biztosítása, hogy a BEREC megbízatási körén és a meglévő intézményi kereten belül működjön.

(3)  Az egységes programozási dokumentum részeként a szabályozók tanácsa stratégiát fogad el az illetékes uniós testületekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, a harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel a BEREC hatáskörébe tartozó témakörökben való kapcsolattartásra vonatkozóan. A Bizottság és BEREC megköti a megfelelő munkamegállapodást, amelynek célja annak biztosítása, hogy a BEREC megbízatási körén és a meglévő intézményi kereten belül működjön.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Átláthatóság és tájékoztatás

Hozzáférés a dokumentumokhoz, átláthatóság és tájékoztatás

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A BEREC birtokában levő dokumentumokra az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet40 vonatkozik. Az igazgatótanács az első ülése napjától számított hat hónapon belül elfogadja az 1049/2001/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

(1)  A BEREC és a BEREC Hivatal birtokában lévő dokumentumokra az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet40 vonatkozik. A szabályozók tanácsa és az igazgatótanács ...-ig [kérjük, illessze be a dátumot: e rendelet alkalmazásának napjától számított ... hónap] elfogadja az 1049/2001/EK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat.

__________________

__________________

40Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

40Az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A személyes adatok BEREC által történő kezelésére a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet41 kell alkalmazni. Az igazgatótanács az első ülésétől számított hat hónapon belül intézkedéseket fogad el a 45/2001/EK rendeletnek a BEREC általi alkalmazására, beleértve a BEREC adatvédelmi tisztviselőjének kinevezésére vonatkozó intézkedéseket is. Ezeket az intézkedéseket az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően kell elfogadni.

(2)  A személyes adatok BEREC és a BEREC Hivatal által történő kezelésére a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet41 alkalmazandó.

__________________

__________________

41 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

41 Az Európai Parlament és a Tanács 2000. december 18-i 45/2001/EK rendelete a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 2001.1.12., 1. o.).

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2 a)  A BEREC és a BEREC Hivatal a tevékenységeit nagyfokú átláthatóság mellett folytatja. A BEREC és a BEREC Hivatal gondoskodik arról, hogy a nyilvánosság és bármely érdekelt fél tárgyilagos, megbízható és könnyen hozzáférhető tájékoztatást kapjon, különösen munkájuk eredményeivel kapcsolatban.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A BEREC saját kezdeményezésére kommunikációs tevékenységeket folytathat a hatáskörébe tartozó területeken. Az erőforrások kommunikációs tevékenységekhez való hozzárendelése nem befolyásolhatja hátrányosan az e rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett feladatok tényleges végrehajtását. A kommunikációs tevékenységeket az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban kell végezni.

(3)  A BEREC és a BEREC Hivatal saját kezdeményezésére kommunikációs tevékenységeket folytathat a hatáskörébe tartozó területeken. Az erőforrások kommunikációs tevékenységekhez való hozzárendelése nem befolyásolhatja hátrányosan az e rendelet 2. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett feladatok tényleges végrehajtását. A kommunikációs tevékenységeket az igazgatótanács által elfogadott vonatkozó kommunikációs és terjesztési tervekkel összhangban kell végezni.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 27. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a BEREC nem adhatja tovább harmadik felek részére az általa kezelt vagy hozzá beérkezett olyan információkat, amelyek tekintetében indokolással ellátott kérelmet nyújtottak be teljes vagy részben bizalmas kezelés iránt.

(1)  A 27. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül a BEREC Hivatal nem adhatja tovább harmadik felek részére az általa kezelt vagy hozzá beérkezett olyan információkat, amelyek tekintetében indokolással ellátott kérelmet nyújtottak be teljes vagy részben bizalmas kezelés iránt.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető igazgató, a fellebbezési tanács tagjai, a kirendelt nemzeti szakértők, a nem a BEREC alkalmazásában álló egyéb személyek, valamint a munkacsoportokban részt vevő szakértők betartják a Szerződés 339. cikke szerinti titoktartási követelményeket, még a feladataik megszűnését követően is.

(2)  Az igazgatótanács tagjai, az igazgató, a kirendelt nemzeti szakértők, a nem a BEREC Hivatal alkalmazásában álló egyéb személyek, valamint a munkacsoportokban részt vevő szakértők betartják a Szerződés 339. cikke szerinti titoktartási követelményeket, még a feladataik megszűnését követően is.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BEREC értelemszerűen alkalmazza az EU-minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok védelmét szolgáló, a 2015/443/EU42, Euratom és az (EU) 2015/44443, Euratom bizottsági határozatokban rögzített bizottsági biztonsági szabályokat, így többek között az ilyen adatok cseréjére, kezelésére és tárolására vonatkozó szabályokat. A BEREC határozatot fogadhat el arról, hogy a Bizottság szabályait értelemszerűen alkalmazza.

A BEREC Hivatal értelemszerűen alkalmazza az EU-minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok védelmét szolgáló, a 2015/443/EU42, Euratom és az (EU) 2015/44443, Euratom bizottsági határozatokban rögzített bizottsági biztonsági szabályokat, így többek között az ilyen adatok cseréjére, kezelésére és tárolására vonatkozó szabályokat. A BEREC Hivatal határozatot fogadhat el arról, hogy a Bizottság szabályait értelemszerűen alkalmazza.

__________________

__________________

42 Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

42 Bizottság (EU, Euratom) 2015/443 határozata (2015. március 13.) a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

43Bizottság 2015. március 13-i 2015/444/EU, Euratom határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2013.3.17., 53. o.).

43Bizottság 2015. március 13-i 2015/444/EU, Euratom határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72., 2013.3.17., 53. o.).

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BEREC kellően indokolt kérése alapján a Bizottság és a nemzeti szabályozó hatóságok határidőre és pontosan a BEREC rendelkezésére bocsátanak minden szükséges információt annak feladatai végrehajtásához, feltéve, hogy jogszerű hozzáféréssel rendelkeznek a vonatkozó információkhoz, és a tájékoztatáskérés a szóban forgó feladat jellegéből fakadóan szükséges.

A BEREC vagy a BEREC Hivatal kellően indokolt kérése alapján a Bizottság és a nemzeti szabályozó hatóságok határidőre és pontosan a BEREC vagy a BEREC Hivatal rendelkezésére bocsátanak minden szükséges információt annak feladatai végrehajtásához, feltéve, hogy jogszerű hozzáféréssel rendelkeznek a vonatkozó információkhoz, és a tájékoztatáskérés a szóban forgó feladat jellegéből fakadóan szükséges.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BEREC kérheti a nemzeti szabályozó hatóságokat arra, hogy az információt rendszeres időközönként és meghatározott formában bocsássák rendelkezésére. E kérelmeket lehetőség szerint egységes jelentéstételi formátumban kell eljuttatni.

A BEREC vagy a BEREC Hivatal kérheti a nemzeti szabályozó hatóságokat arra, hogy az információt rendszeres időközönként és meghatározott formában bocsássák rendelkezésére. E kérelmeket lehetőség szerint egységes jelentéstételi formátumban kell eljuttatni.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság vagy valamely nemzeti szabályozó hatóság megfelelően indokolt kérése esetén a BEREC a lojális együttműködés elve alapján határidőre és pontosan rendelkezésre bocsát minden olyan információt, amely szükséges ahhoz, hogy a Bizottság vagy a nemzeti szabályozó hatóság végrehajthassa a feladatait.

(2)  A Bizottság vagy valamely nemzeti szabályozó hatóság megfelelően indokolt kérése esetén a BEREC vagy a BEREC Hivatal a lojális együttműködés elve alapján határidőre és pontosan rendelkezésre bocsát minden olyan információt, amely szükséges ahhoz, hogy a Bizottság vagy a nemzeti szabályozó hatóság végrehajthassa a feladatait.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e cikkel összhangban történő tájékoztatáskérés előtt és a jelentéstételi kötelezettségek duplikációjának elkerülése érdekében a BEREC figyelembe vesz minden vonatkozó meglévő, nyilvánosan elérhető információt.

(3)  Az e cikkel összhangban történő tájékoztatáskérés előtt és a jelentéstételi kötelezettségek duplikációjának elkerülése érdekében a BEREC vagy a BEREC Hivatal figyelembe vesz minden vonatkozó meglévő, nyilvánosan elérhető információt.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az információ nem elérhető, vagy azt a nemzeti szabályozó hatóságok nem teszik határidőre elérhetővé, vagy olyan helyzetekben, amikor a BEREC általi közvetlen kérés hatékonyabbnak és kevésbé terhesnek bizonyul, a BEREC a kellően igazolt és indokolt kérését címezheti más hatóságoknak vagy közvetlenül az elektromos hírközlő hálózatokat, szolgáltatásokat és kapcsolódó létesítményeket biztosító vonatkozó vállalkozásoknak.

Amennyiben az információ nem elérhető, vagy azt a nemzeti szabályozó hatóságok nem teszik határidőre elérhetővé, vagy olyan helyzetekben, amikor a BEREC vagy a BEREC Hivatal általi közvetlen kérés hatékonyabbnak és kevésbé terhesnek bizonyul, a BEREC vagy a BEREC Hivatal a kellően igazolt és indokolt kérését címezheti más hatóságoknak vagy közvetlenül az elektromos hírközlő hálózatokat, szolgáltatásokat és kapcsolódó létesítményeket biztosító vonatkozó vállalkozásoknak.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BEREC tájékoztatja az illetékes nemzeti szabályozó hatóságokat az e bekezdéssel összhangban tett kérésekről.

A BEREC vagy a BEREC Hivatal tájékoztatja az illetékes nemzeti szabályozó hatóságokat az e bekezdéssel összhangban tett kérésekről.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BEREC kérésére a nemzeti szabályozó hatóságok segítenek a BEREC-nek az információk begyűjtésében.

A BEREC vagy a BEREC Hivatal kérésére a nemzeti szabályozó hatóságok segítenek a BEREC-nek és a BEREC Hivatalnak az információk begyűjtésében.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető igazgató és a tagállamok által ideiglenesen kirendelt tisztviselők, valamint a BEREC alkalmazásában nem álló személyzet mindegyike kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz, továbbá nyilatkozik arról, hogy van-e olyan közvetlen vagy közvetett érdeke, amelyről feltehető, hogy függetlenségét befolyásolhatja.

A szabályozók tanácsa és az igazgatótanács tagjai, az igazgató és a tagállamok által ideiglenesen kirendelt tisztviselők, valamint a BEREC Hivatal alkalmazásában nem álló személyzet mindegyike kötelezettségvállalási nyilatkozatot tesz, továbbá nyilatkozik arról, hogy van-e olyan közvetlen vagy közvetett érdeke, amelyről feltehető, hogy függetlenségét befolyásolhatja.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyilatkozatnak pontosnak és teljes körűnek kell lennie, azt évente írásban kell megtenni, és – amikor szükséges – naprakésszé kell tenni. Az igazgatótanács tagjai és az ügyvezető igazgató által tett nyilatkozatokat nyilvánossá kell tenni.

A nyilatkozatnak pontosnak és teljes körűnek kell lennie, azt évente írásban kell megtenni, és – amikor szükséges – naprakésszé kell tenni. Az igazgatótanács tagjai és az igazgató által tett nyilatkozatokat nyilvánossá kell tenni.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető igazgató, az eseti munkacsoportok munkájában részt vevő külső szakértők, valamint a BEREC alkalmazásában nem álló személyzet tagjainak mindegyike legkésőbb az adott ülés kezdetén pontosan és teljeskörűen nyilatkozik az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos minden olyan érdekéről, amelyről feltehető, hogy függetlenségét befolyásolhatja, valamint tartózkodik a kérdéses napirendi pontok megvitatásában való részvételtől és az azokról való szavazástól.

(2)  Az igazgatótanács tagjai, az igazgató, az eseti munkacsoportok munkájában részt vevő külső szakértők, valamint a BEREC Hivatal alkalmazásában nem álló személyzet tagjainak mindegyike legkésőbb az adott ülés kezdetén pontosan és teljeskörűen nyilatkozik az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos minden olyan érdekéről, amelyről feltehető, hogy függetlenségét befolyásolhatja, valamint tartózkodik a kérdéses napirendi pontok megvitatásában való részvételtől és az azokról való szavazástól.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A csalás, a korrupció és más jogellenes cselekmények elleni, az 883/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet44 értelmében folyó küzdelem elősegítésére a BEREC az e rendelet alkalmazásának napjától számított hat hónapon belül csatlakozik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz, és a megállapodás mellékletében szereplő minta alapján elfogadja a BEREC személyzetére alkalmazandó megfelelő rendelkezéseket.

(1)  A csalás, a korrupció és más jogellenes cselekmények elleni, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet44 értelmében folyó küzdelem elősegítésére a BEREC Hivatal ...ig [kérjük, illessze be a dátumot: az e rendelet hatálybalépésének napjától számított hat hónap] csatlakozik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz, és a megállapodás mellékletében szereplő minta alapján elfogadja a BEREC Hivatal személyzetére alkalmazandó megfelelő rendelkezéseket.

__________________

__________________

44 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

44 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU, Euratom rendelete az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről, (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Számvevőszék jogosult dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzést végezni a támogatások kedvezményezettjeinél, valamint a BEREC által uniós forrásokban részesített vállalkozóknál és alvállalkozóknál.

(2)  Az Európai Számvevőszék jogosult dokumentumalapú és helyszíni ellenőrzést végezni a támogatások kedvezményezettjeinél, valamint a BEREC Hivatal által uniós forrásokban részesített vállalkozóknál és alvállalkozóknál.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az OLAF a 883/2013/EU, Euratom rendeletben és a 2185/96/Euratom45, EK rendeletben meghatározott rendelkezésekkel és eljárásokkal összhangban vizsgálatokat, többek között helyszíni ellenőrzést és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása céljából, hogy valamely BEREC által finanszírozott vissza nem térítendő támogatással vagy szerződéssel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció vagy egyéb, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység.

(3)  Az OLAF a 883/2013/EU, Euratom rendeletben és a 2185/96/Euratom, EK rendeletben45 meghatározott rendelkezésekkel és eljárásokkal összhangban vizsgálatokat, többek között helyszíni ellenőrzést és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása céljából, hogy valamely BEREC Hivatal által finanszírozott vissza nem térítendő támogatással vagy szerződéssel kapcsolatban történt-e csalás, korrupció vagy egyéb, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység.

__________________

__________________

45 Tanács 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

45 Tanács 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK rendelete az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme nélkül a BEREC harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásaiban, szerződéseiben, támogatási megállapodásaiban és támogatási határozataiban az Európai Számvevőszéket és az OLAF-ot külön rendelkezés útján kifejezetten fel kell hatalmazni arra, hogy saját hatáskörüknek megfelelően ilyen ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek.

(4)  Az (1), (2) és (3) bekezdés sérelme nélkül a BEREC Hivatal harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásaiban, szerződéseiben, támogatási megállapodásaiban és támogatási határozataiban az Európai Számvevőszéket és az OLAF-ot külön rendelkezés útján kifejezetten fel kell hatalmazni arra, hogy saját hatáskörüknek megfelelően ilyen ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A BEREC szerződéses felelősségét az adott szerződésre alkalmazandó jog határozza meg.

(1)  A BEREC Hivatal szerződéses felelősségét az adott szerződésre alkalmazandó jog határozza meg.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a BEREC által kötött szerződésekben foglalt választott bírósági kikötés alapján ítéletet hozzon.

(2)  Az Európai Unió Bírósága hatáskörrel rendelkezik arra, hogy a BEREC Hivatal által kötött szerződésekben foglalt választott bírósági kikötés alapján ítéletet hozzon.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A szerződésen kívüli felelősség esetén a BEREC a tagállamok jogában közös általános elveknek megfelelően megtéríti a szervezeti egységei vagy alkalmazottai által feladataik teljesítése során okozott károkat.

(3)  A szerződésen kívüli felelősség esetén a BEREC Hivatal a tagállamok jogában közös általános elveknek megfelelően megtéríti a szervezeti egységei vagy alkalmazottai által feladataik teljesítése során okozott károkat.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A BEREC alkalmazottainak a BEREC testülettel szembeni személyes felelősségét a rájuk alkalmazandó személyzeti szabályzatban vagy alkalmazási feltételekben meghatározott előírások szabályozzák.

(5)  A BEREC Hivatal alkalmazottainak a BEREC Hivatallal szembeni személyes felelősségét a rájuk alkalmazandó személyzeti szabályzatban vagy alkalmazási feltételekben meghatározott előírások szabályozzák.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BEREC tevékenységeit az európai ombudsman ellenőrzi a Szerződés 228. cikkében meghatározott feltételek mellett.

A BEREC Hivatal tevékenységeit az európai ombudsman ellenőrzi a Szerződés 228. cikkében meghatározott feltételek mellett.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 1/1958 tanácsi rendeletben46 megállapított rendelkezések alkalmazandók a BEREC-re.

(1)  Az 1/1958 tanácsi rendeletben46 megállapított rendelkezések alkalmazandók a BEREC Hivatalra.

__________________

__________________

46 Tanács 1. rendelete az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról (HL 17., 1958.10.6., 385. o.).

46 Tanács 1. rendelete az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról (HL 17., 1958.10.6., 385. o.).

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A BEREC működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

(2)  A BEREC Hivatal működéséhez szükséges fordítási szolgáltatásokat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja biztosítja.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

36 cikk

törölve

Bizottság

 

1.   A Bizottság munkáját egy bizottság segíti (hírközlési bizottság). Ez a bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

2.   Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 4. cikkét kell alkalmazni.

 

3.   Amennyiben a bizottság véleményét írásbeli eljárás útján alakítja ki, az írásbeli eljárást kizárólag akkor zárják le eredmény nélkül, ha a vélemény kialakítására megállapított határidőn belül a bizottság elnöke így dönt.

 

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A BEREC fogadó tagállambeli elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, a fogadó tagállam által rendelkezésre bocsátandó létesítményekre, továbbá ügyvezető igazgatójára, az igazgatótanács tagjaira, valamint a BEREC személyi állományára és családtagjaikra a fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét szabályokat a BEREC és a székhely szerinti tagállam által – az igazgatótanács jóváhagyásának megszerzése után és legkésőbb [2 évvel e rendelet hatályba lépését követően] – megkötött székhely-megállapodás rögzíti.

(1)  A BEREC Hivatal fogadó tagállambeli elhelyezéséhez szükséges rendelkezéseket, a fogadó tagállam által rendelkezésre bocsátandó létesítményekre, továbbá igazgatójára, az igazgatótanács tagjaira, valamint a BEREC Hivatal személyi állományára és családtagjaikra a fogadó tagállamban alkalmazandó konkrét szabályokat a BEREC Hivatal és a székhely szerinti tagállam által – az igazgatótanács jóváhagyásának megszerzése után és legkésőbb [2 évvel e rendelet hatályba lépését követően] – megkötött székhely-megállapodás rögzíti.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A BEREC-et befogadó tagállam a lehető legjobb körülményeket biztosítja a BEREC megfelelő működéséhez, ideértve a többnyelvű, európai szemléletű iskoláztatás lehetőségét és a megfelelő közlekedési kapcsolatokat is.

(2)  A BEREC Hivatalt befogadó tagállam a lehető legjobb körülményeket biztosítja a BEREC Hivatal megfelelő működéséhez, ideértve a többnyelvű, európai szemléletű iskoláztatás lehetőségét és a megfelelő közlekedési kapcsolatokat is.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb öt éven belül, majd azt követően ötévente értékelést végez a Bizottság irányelveivel összhangban, hogy felmérje a BEREC teljesítményét a célkitűzései, a megbízatása és a feladatai tekintetében. Az értékelés különösen azt vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg módosítani a BEREC megbízását, és milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak.

(1)  A Bizottság e rendelet hatálybalépésétől számított legfeljebb öt éven belül, majd azt követően ötévente értékelést végez a Bizottság irányelveivel összhangban, hogy felmérje a BEREC és a BEREC Hivatal teljesítményét a célkitűzései, a megbízatása és a feladatai tekintetében. Az értékelés különösen azt vizsgálja meg, hogy kell-e esetleg módosítani a BEREC és a BEREC Hivatal megbízását, és milyen költségvetési vonzatai lennének egy ilyen módosításnak.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a BEREC fenntartása a kitűzött célok, megbízás és feladatok tekintetében már nem indokolt, javasolhatja e rendelet ennek megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

(2)  Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a BEREC és a BEREC Hivatal fenntartása a kitűzött célok, megbízás és feladatok tekintetében már nem indokolt, javasolhatja e rendelet ennek megfelelő módosítását vagy hatályon kívül helyezését.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A (2) bekezdés sérelme nélkül a tulajdonjog, megállapodások, jogi kötelezettségek, munkáltatói szerződések, pénzügyi kötelezettségvállalások és felelősségek tekintetében a BEREC lép az 1211/2009/EK rendelettel létrehozott Hivatal („BEREC Hivatal”) helyébe.

A (2) bekezdés sérelme nélkül a tulajdonjog, megállapodások, jogi kötelezettségek, munkáltatói szerződések, pénzügyi kötelezettségvállalások és felelősségek tekintetében a BEREC Hivatal lép az 1211/2009/EK rendelettel létrehozott Hivatal („BEREC Hivatal”) helyébe.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet különösen nem érinti az 1211/2009/EK rendelet alapján létrehozott Hivatal személyzetének jogait és kötelezettségeit. Szerződéseik e rendelet értelmében meghosszabbíthatók a személyzeti szabályzattal és az alkalmazási feltételekkel, valamint a BEREC költségvetési korlátaival összhangban.

Ez a rendelet különösen nem érinti az 1211/2009/EK rendelet alapján létrehozott Hivatal személyzetének jogait és kötelezettségeit. Szerződéseik e rendelet értelmében meghosszabbíthatók a személyzeti szabályzattal és az alkalmazási feltételekkel, valamint a BEREC Hivatal költségvetési korlátaival összhangban.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[E rendelet hatályba lépésének dátuma]-i hatállyal és addig a napig, amikor az ügyvezető igazgató az igazgatótanács által a 22. cikkel összhangban történő kinevezését követően átveszi a feladatait, az 1211/2009/EK rendelet alapján kinevezett adminisztratív vezető a hivatali ideje fennmaradó részében ideiglenes ügyvezető igazgatóként jár el, és betölti az e rendeletben számára biztosított funkciókat. Az adminisztratív vezető szerződésének egyéb feltételei nem változnak.

[E rendelet hatályba lépésének dátuma]-i hatállyal és addig a napig, amikor az igazgató az igazgatótanács által a 22. cikkel összhangban történő kinevezését követően átveszi a feladatait, az 1211/2009/EK rendelet alapján kinevezett adminisztratív vezető a hivatali ideje fennmaradó részében ideiglenes igazgatóként jár el, és betölti az e rendeletben számára biztosított funkciókat. Az adminisztratív vezető szerződésének egyéb feltételei nem változnak.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ideiglenes ügyvezető igazgatóként ő gyakorolja a kinevezési hatósági hatásköröket. Ő engedélyezhet a BEREC költségvetésébe az igazgatótanács jóváhagyását követően bevitt előirányzat alá tartozó minden kifizetést, továbbá szerződéseket köthet, beleértve a személyzettel kapcsolatos szerződéseket is a BEREC létszámtervének elfogadását követően.

Ideiglenes igazgatóként ő gyakorolja a kinevezési hatósági hatásköröket. Ő engedélyezhet a BEREC Hivatal költségvetésébe az igazgatótanács jóváhagyását követően bevitt előirányzat alá tartozó minden kifizetést, továbbá szerződéseket köthet, beleértve a személyzettel kapcsolatos szerződéseket is a BEREC létszámtervének elfogadását követően.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1211/2009/EK rendelet alapján kinevezett adminisztratív vezető foglalkoztatási szerződése a hivatali ideje végeztével, vagy azon a napon szűnik meg, amikor az ügyvezető igazgató az igazgatótanács által a 22. cikkel összhangban történő kinevezését követően átveszi a feladatait, attól függően, hogy melyik következik be hamarabb.

Az 1211/2009/EK rendelet alapján kinevezett adminisztratív vezető foglalkoztatási szerződése a hivatali ideje végeztével, vagy azon a napon szűnik meg, amikor az igazgató az igazgatótanács által a 22. cikkel összhangban történő kinevezését követően átveszi a feladatait.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1211/2009/EK rendelet alapján kinevezett adminisztratív vezető, akinek a hivatali idejét meghosszabbították, tartózkodik az ügyvezető igazgató 22. cikkben említett kiválasztási eljárásában való részvételtől.

törölve

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1211/2009/EK rendeletre és a BEREC-re való hivatkozásokat erre a rendeletre, illetőleg a BEREC-re való hivatkozásként kell értelmezni.

A 1211/2009/EK rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete

Hivatkozások

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

24.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ivan Štefanec

11.10.2016

Vizsgálat a bizottságban

13.3.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

11.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

13

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Anne-Marie Mineur

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

21

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

13

-

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

3

0

ALDE

Dita Charanzová

VERT/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

VÉLEMÉNY a Kulturális és Oktatási Bizottság részéről (11.5.2017)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló rendeletére irányuló javaslatról
(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Előadó: Silvia Costa

RÖVID INDOKOLÁS

Cél és hatály

A távközlési csomag 2016 szeptemberében került közzétételre, a telekommunikációs szabályozói keret átvizsgálását célzó jogalkotási és nem jogalkotási kezdeményezéseket tartalmaz. A csomag központi eleme az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelvre tett javaslat, amelynek célja a távközlési szabályok modernizációja, amelyeket utoljára 2009-ben aktualizáltak. A Kulturális és Oktatási Bizottság is különvéleményt készít erről a javaslatról (előadó: Curzio Maltese).

A javaslat a távközlési csomag részét képezi, célja egy következetesebb és hatékonyabb intézményi szabályozói keret kialakítása az elektronikus hírközlés számára. Ezt azáltal hajtja végre, hogy megalapítja az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületét (BEREC) mint teljes körű funkcionalitást nyújtó, decentralizált uniós ügynökséget (az jelenleg egy olyan hibrid struktúra, amely a nemzeti szabályozó testületeket egyesítő alapvetően kormányközi testülettel rendelkezik harmonizált uniós szabályozói feladatok ellátása céljából, amit a BEREC Hivatal támogat, amely egy kis közösségi ügynökség, amely szakmai és adminisztratív támogatást nyújt maga a BEREC intézménye számára).

A javaslat ezért elsősorban klasszikus ügynökségi rendelkezéseket tartalmaz a 2012. évi a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítéssel összhangban, amely a Parlament, a Tanács és a Bizottság közös megállapodása alapján jött létre. Egy helyre csoportosítja (2. cikk) a különféle jogszabályokban a BEREC-re bízott teljes feladatlistát, azokat is tartalmazóan, amelyeket az új az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex értelmében bíztak rá. Míg bizonyos feladatok számot tarthatnak a Kulturális és Oktatási Bizottság érdeklődésére (pl. a BEREC szerepe vélemény kibocsátása terén a rádióspektrum szakértői értékelésével kapcsolatos nemzeti intézkedéstervezetekkel kapcsolatban), a feladatok lényegének szabályozása a Kódexre tett javaslatban szerepel.

BEREC: a jelenlegi állapot fenntartása vagy teljes körű funkcionalitást nyújtó uniós ügynökség?

Az előadó, a tárgyban készített számos nemzeti parlamenti beadvány olvasását és a kérdéskörrel kapcsolatos konzultációkat követően – a javaslattal kapcsolatos, a BEREC által képviselt véleményt nem is említve – tökéletesen tisztában van azzal, hogy vitatott annak kérdése, hogy a létező BEREC-struktúrát felszámolják és helyette egy teljes körű funkcionalitást nyújtó uniós ügynökséget hozzanak létre. Ennek ellenére az előadó véleménye, hogy ez a kérdés olyan mértékben alapvető, hogy azt az illetékes bizottság, az Ipari, kutatási és energiaügyi bizottság (ITRE) keretén belül kell kezelni, amely egyértelműen abban a pozícióban van, hogy a legjobban érti és látja át azt az intézményi struktúrát, amely a leginkább illik az elektronikus kommunikáció szabályozói környezetéhez. Az előadó által előterjesztett módosítások nem érintik ezt az alapvető kérdést.

A BEREC ennek ellenére egyértelműen kihatással van olyan politikai területekre, amelyek számot tarthatnak a Kulturális és Oktatási Bizottság érdeklődésére, különösen egy olyan világban, amelyben a mind a távközlést, mind pedig a műsorszórást átfogó hasonló szabályozók jelentik a normát, és ahol a hálózatsemleges online (OTT) tartalomszolgáltatás egyre nagyobb jelentőségű. Az előadó célja ezért, hogy biztosítsa a nemzeti szabályozó hatóságok és azok tagjainak függetlenségét olyan módon, hogy gondoskodik arról, hogy a BEREC-javaslat teljes mértékben összhangban legyen az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelvre tett javaslat 7. cikkében foglalt rendelkezésekkel.

Az előadó álláspontja

Az előadó korlátozott számú célzott módosítást terjesztett elő a bizottsági javaslat vonatkozásában. Egyes módosítások célja bizonyos rendelkezések tisztázása vagy azok olvashatóságának javítása. A legtöbb módosítás célja annak hangsúlyozása, hogy a BEREC feladatának teljesítését és munkájának végzését azoknak az általános célkitűzéseknek a megfelelő figyelembevételével kell, hogy ellássa, amelyek a kulturális és nyelvi sokszínűség, valamint a médiapluralizmus elősegítését célozzák, amint az az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló irányelvre tett javaslat 3. cikkében szerepel.

Egyes módosítások célja annak biztosítása, hogy a BEREC munkacsoportjai a politikai érdekek lehető legszélesebb skáláját képviseljék, és a fentebb említett általános célkitűzésekkel összhangban működjenek, illetve hogy a BEREC munkája során aktív kapcsolatot tartson fenn az érdekeltek lehető legszélesebb körével.

A előadó végül hangsúlyozza annak ésszerűségét, hogy a BEREC az egyéb uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és munkacsoportokkal együttműködjék, azaz biztosítsa a szakpolitikai koherenciát és hatékonyságot. Hangsúlyozza továbbá, hogy ezt az együttműködést – konkrétan az olyan entitásokkal, mint az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportja és az európai rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport – a BEREC munkája részeként engedélyezni kellene annak érdekében, hogy biztosítsák az általános szakpolitikai következetességet és hatékonyságot.  

MÓDOSÍTÁS

A Kulturális és Oktatási Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A BEREC és a BEREC Hivatal pozitív módon járult hozzá az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret konzisztens végrehajtásához. Ennek ellenére még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között a szabályozási gyakorlat tekintetében. A BEREC és a BEREC Hivatal irányítási struktúrája továbbá nehézkes, és szükségtelen adminisztratív teherrel jár. A hatékonyságnövelés és a szinergiák biztosítása, az Európai Unió elektronikus hírközlési piacának fejlődéséhez való további hozzájárulás, az összes uniós polgár és vállalkozás nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, valamint az Európai Unió polgárai érdekeinek támogatása érdekében e rendelet a BEREC uniós decentralizált testületként való létrehozásával a BEREC szerepkörének megerősítésére és irányítási struktúrájának javítására törekszik. Ez megfelel továbbá a BEREC számára az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 531/2012/EK rendelet, a BEREC számára a nyílt internet-hozzáférés és az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 2015/2120/EU rendelet, valamint a BEREC számára számos új feladatot (például határozatok és iránymutatások kiadása számos témakörben, műszaki jelentések, nyilvántartások vezetése és a belső piaci eljárásokról a piacszabályozásra, valamint a rádióspektrum használati jogainak elosztására vonatkozó nemzeti rendelettervezetre vonatkozó vélemények kiadása) megállapító irányelv alapján a BEREC jelentősen kibővített szerepének tükrözésére vonatkozó igénynek is.

(7)  A BEREC és a BEREC Hivatal pozitív módon járult hozzá az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret konzisztens végrehajtásához. Mindamellett még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között a szabályozási gyakorlat tekintetében. A BEREC és a BEREC Hivatal irányítási struktúrája továbbá nehézkes, és szükségtelen adminisztratív terhekkel jár. A hatékonyságnövelés és a szinergiák biztosítása, az Európai Unió elektronikus hírközlési piacának fejlődéséhez való további hozzájárulás, az összes uniós polgár és vállalkozás nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, valamint az Európai Unió polgárai érdekeinek támogatása érdekében e rendelet a BEREC uniós decentralizált testületként való létrehozásával a BEREC szerepkörének megerősítésére és irányítási struktúrájának javítására törekszik. Ez megfelel továbbá a BEREC számára az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 531/2012/EK rendelet, a BEREC számára a nyílt internet-hozzáférés és az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 2015/2120/EU rendelet, valamint a BEREC számára számos új feladatot (például határozatok és iránymutatások kiadása számos témakörben, műszaki jelentések, nyilvántartások vezetése és a belső piaci eljárásokról a piacszabályozásra, valamint a rádióspektrum használati jogainak elosztására vonatkozó nemzeti rendelettervezetre vonatkozó vélemények kiadása) megállapító irányelv alapján a BEREC jelentősen kibővített szerepének tükrözésére vonatkozó igénynek is.

Módosítás     2

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)   Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret végrehajtása, valamint a kommunikációs technológia és szoftverek terén elért fejlődés hatására nagy előrelépéseket tettünk abban, ahogyan a kultúrát és a kulturális tartalmakat terjesztjük és ahogyan az európai állampolgárok hozzájuk férnek. Azonban az infrastruktúra egyenlőtlen lefedettsége és a bezáródási hatások mély digitális szakadékokat teremtettek. E szakadékok áthidalása, valamint az új szakadékok kialakulásának megelőzése érdekében, különösen a kulturális sokféleség és a többnyelvűség kapcsán, a BEREC – a problémák nagyságrendjének megfelelő eszközök használatával – azon intézmények közé tartozik, amelyeknek a tágabb kulturális és társadalmi hatásokat is figyelembe kell venniük az iránymutatások, vélemények és más jellegű szövegek közzétételekor.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A BEREC feladata, hogy a rábízott feladatokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkének megfelelő figyelembevételével lássa el a kulturális és nyelvi sokféleség és a médiapluralizmus elősegítésének, az irányelv 3. cikke (1) bekezdésében megfogalmazott általános célkitűzése, továbbá az UNESCO a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról szóló, 2005. évi egyezményben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében.

Indokolás

Annak hangsúlyozása, hogy a kulturális és nyelvi diverzitás és médiapluralizmus előmozdításának általános célkitűzései kell, hogy irányítsák a BEREC munkáját, mivel az elektronikus kommunikációval (pl. a rádióspektrum-elosztással) kapcsolatban hozott döntések éppen ezekre a területekre lehetnek hatással. Emlékezetbe idézve ebben a tekintetben az UNESCO-egyezményt.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A BEREC számára szükség esetén és azok szerepkörének sérelme nélkül engedélyezni kell az együttműködést más uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, különösen a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoporttal29, az Európai Adatvédelmi Testülettel30, az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjával31 és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel32, valamint a meglévő bizottságokkal (mint például a hírközlési bizottság és a rádióspektrum-bizottság). Engedélyezni kell továbbá a harmadik országok illetékes hatóságaival, különös tekintettel az elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságokra és/vagy az ilyen hatóságok csoportjaira, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést, ha az szükséges a feladatai végrehajtásához.

(11)  A szakpolitikai következetesség és feladatainak hatékony, valamint a szélesebb körű európai uniós célkitűzések megfelelő figyelembevételével történő ellátása érdekében a BEREC számára szükség esetén és azok szerepkörének sérelme nélkül engedélyezni kell az együttműködést más uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, különösen a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoporttal29, az Európai Adatvédelmi Testülettel30, az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjával31 és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel32, valamint a meglévő bizottságokkal (mint például a hírközlési bizottság és a rádióspektrum-bizottság). Engedélyezni kell továbbá a harmadik országok illetékes hatóságaival, különös tekintettel az elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságokra és/vagy az ilyen hatóságok csoportjaira, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést, ha az szükséges a feladatai végrehajtásához.

__________________

__________________

29 A 2002. július 26-i 2002/622/EK határozat a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról (HL L 198., 2002.7.27., 49. o.).

29 A 2002. július 26-i 2002/622/EK határozat a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról (HL L 198., 2002.7.27., 49. o.).

30 Létrehozva a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.) értelmében.

30 Létrehozva a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.) értelmében.

31 [...] irányelv.

31 [...] irányelv.

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 526/2013/EU rendelete az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 41. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 526/2013/EU rendelete az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 41. o.).

Indokolás

Az egyéb releváns szervekkel – az ERGA-t (Audiovizuális Médiaszolgáltatásokat Szabályozó Hatóságok Európai Csoportja) és az RSPG-t is tartalmazóan – folytatott együttműködés észszerű indoklásának hangsúlyozása.

Módosítás     5

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Összevetve a korábbi helyzettel, amikor párhuzamosan működött egymás mellett a szabályozók tanácsa és az irányító bizottság, a BEREC tevékenységeire vonatkozó általános irányvonalakat meghatározó, valamint a szabályozási, üzemeltetési, igazgatási és költségvetési ügyekben döntő egyetlen igazgatótanács minden bizonnyal segíteni fogja az ügynökség hatékonyságának, koherenciájának és teljesítményének javítását. E célból az igazgatótanácsnak végre kell hajtania a vonatkozó feladatokat, és tagjai között a Bizottság két képviselőjén kívül szerepelnie kell az egyes nemzeti szabályozó hatóságok testületi szervének vezetőjének vagy egyéb tagjának, akit elbocsátásokkal szembeni követelmények védenek.

(12)  Összevetve a korábbi helyzettel, amikor párhuzamosan működött egymás mellett a szabályozók tanácsa és az irányító bizottság, a BEREC tevékenységeire vonatkozó általános irányvonalakat meghatározó, valamint a szabályozási, üzemeltetési, igazgatási és költségvetési ügyekben döntő egyetlen igazgatótanács minden bizonnyal segíteni fogja az ügynökség hatékonyságának, koherenciájának és teljesítményének javítását. E célból az igazgatótanácsnak végre kell hajtania a vonatkozó feladatokat, és tagjai között a Bizottság képviselőjén kívül szerepelnie kell az egyes nemzeti szabályozó hatóságok testületi szervének vezetőjének vagy egyéb tagjának, akit elbocsátásokkal szembeni követelmények védenek.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az ügyvezető igazgató – aki a BEREC jogi képviselője – szerepköre létfontosságú az új ügynökség megfelelő működéséhez és a hozzárendelt feladatok végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács jelöli ki nyitott és átlátható kiválasztási eljárást követően a Bizottság által a jelöltek szigorú értékelése és a magas szintű függetlenség garantálása érdekében összeállított lista alapján. Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív vezetőjének hivatali ideje három év volt. Azonban szükség van arra, hogy az ügyvezető igazgató kellően hosszú időtartamú mandátummal rendelkezzen, hogy biztosítani tudja a stabilitást és az ügynökség hosszú távú stratégiájának végrehajtását.

(16)  Az ügyvezető igazgató – aki a BEREC jogi képviselője – szerepköre létfontosságú az új ügynökség megfelelő működéséhez és a hozzárendelt feladatok végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács jelöli ki nyitott és átlátható kiválasztási eljárást követően a Bizottság által a jelöltek szigorú értékelése és a magas szintű függetlenség garantálása érdekében összeállított lista alapján. Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelöltet felkérik az Európai Parlament illetékes bizottságai előtt való megjelenésre, hogy azok megadhassák beleegyezésüket. Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív vezetőjének hivatali ideje három év volt. Azonban szükség van arra, hogy az ügyvezető igazgató kellően hosszú időtartamú mandátummal rendelkezzen, hogy biztosítani tudja a stabilitást és az ügynökség hosszú távú stratégiájának végrehajtását.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A tapasztalat azt mutatta, hogy a BEREC feladatait hatékonyabban hajtják végre munkacsoportok, ezért az igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a munkacsoportokat és kinevezze azok tagjait. A kiegyensúlyozott megközelítés biztosítása érdekében a munkacsoportokat a BEREC személyzetének tagjai koordinálják és moderálják. A képesítéssel rendelkező szakértők listáját előre el kell készíteni, hogy az egyes munkacsoportok gyors felállítása biztosítható legyen, különösen a piacszabályozásra és a rádióspektrum használati jogainak kiosztására vonatkozó nemzeti intézkedéstervezetek belső piaci eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen eljárások időkorlátai miatt.

(17)  A tapasztalat azt mutatta, hogy a BEREC feladatait hatékonyabban hajtják végre munkacsoportok, ezért az igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a munkacsoportokat és kinevezze azok tagjait. A munkacsoportok összetételének megfelelő módon kell tükröznie a szóban forgó szakpolitikai érdekeket és megfelelő módon figyelembe kell vennie az irányelv 3. cikke (1) bekezdésében foglalt, a kulturális és nyelvi sokféleség előmozdításával és a médiapluralizmussal kapcsolatos általános célkitűzéseket. A kiegyensúlyozott megközelítés biztosítása érdekében a munkacsoportokat a BEREC személyzetének tagjai koordinálják és moderálják. A képesítéssel rendelkező szakértők listáját előre el kell készíteni, hogy az egyes munkacsoportok gyors felállítása biztosítható legyen, különösen a piacszabályozásra és a rádióspektrum használati jogainak kiosztására vonatkozó nemzeti intézkedéstervezetek belső piaci eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen eljárások időkorlátai miatt.

Indokolás

Annak hangsúlyozása, hogy a BEREC által létesített munkacsoportok a szakpolitikai érdekek teljes skálájában tényezőként szerepeljenek és a kulturális/nyelvi sokféleség és a médiapluralizmus tényezői támogatása általános célkitűzésének figyelembevételével tevékenykedjenek

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  Annak érdekében, hogy a BEREC a szakpolitikai érdekek teljes spektrumát figyelembe vegye és értse intézkedéseinek lehetséges hatását, az Ügynökségnek aktívan kell kapcsolatot tartania az érdekeltekkel az olyan eszközök segítségével, mint pl. az érdekelt felek rendszeres konzultációs fórumai. A BEREC munkacsoportjainak továbbá aktív kapcsolatot kell fenntartania a szabályozói közösségen kívüli, az érdekek a lehető legszélesebb skáláját képviselő érdekeltekkel.

Indokolás

Egyértelművé tenni azt, hogy a BEREC és annak munkacsoportjai feladata olyan eszközök kifejlesztése, amelyek által aktív kapcsolatot tartanak fenn az érdekek lehető legszélesebb skáláját képviselő érdekeltekkel.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Feladatai hatékony elvégzése érdekében a BEREC-nek jogosultnak kell lennie arra, hogy a Bizottságtól, a nemzeti szabályozó hatóságoktól és – végső megoldásként – egyéb hatóságoktól és vállalkozásoktól bekérje az összes szükséges információt. A tájékoztatáskérésnek arányosnak kell lennie, és nem róhat aránytalan terhet a címzettekre. Az elektronikus hírközlési piachoz legközelebb álló nemzeti szabályozó hatóságoknak együtt kell működniük a BEREC testületével, valamint gyors és pontos tájékoztatást kell nyújtaniuk, hogy a BEREC képes legyen teljeskörűen teljesíteni feladatait. A BEREC-nek továbbá a lojális együttműködés elve alapján meg kell osztania a szükséges információkat a Bizottsággal és a nemzeti szabályozó hatóságokkal.

(A magyar változatot nem érinti.)

Módosítás     10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BEREC tevékenységét a(z) [...] irányelv, a 2002/58/EK irányelv, az 531/2012/EK rendelet, az (EU) 2015/2120 rendelet és a 243/2012/EU határozat36 (rádióspektrum-politikai program) hatálya alatt végzi.

A BEREC tevékenységét a(z) [...] irányelv, a 2002/58/EK irányelv, az 531/2012/EK rendelet, az (EU) 2015/2120 rendelet és a 243/2012/EU határozat36 (rádióspektrum-politikai program) és bármely olyan uniós jogszabály hatálya alatt végzi, amely új feladatokkal és hatáskörökkel ruházza fel.

_________________

_________________

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. március 14-i 243/2012/EU határozata egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).

36 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. március 14-i 243/2012/EU határozata egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7. o.).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A BEREC ugyanazon célkitűzések megvalósítására törekszik, mint az irányelv 3. cikkében említett nemzeti szabályozó hatóságok. A BEREC különösen biztosítja az elektronikus hírközlés szabályozási keretének következetes végrehajtását a (2) bekezdésben említett alkalmazási körben, és ezáltal hozzájárul a belső piac fejlődéséhez. Előmozdítja továbbá a nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférést, az ilyen adatkapcsolat elterjedését, az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások biztosítása terén folyó versenyt, valamint az uniós polgárok érdekeit.

(3)  A BEREC ugyanazon célkitűzések megvalósítására törekszik, mint az irányelv 3. cikkében említett nemzeti szabályozó hatóságok. A BEREC továbbá különösen együttműködik a nemzeti szabályozó hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsa az elektronikus hírközlés szabályozási kerete végrehajtásának következetes szabályozói megközelítését a (2) bekezdésben említett alkalmazási körben, és az 1. bekezdésben kitűzött célkitűzések figyelembevételével, és ezáltal hozzájárul a harmonizált belső piac fejlődéséhez. Előmozdítja továbbá az internet-hozzáférési szolgáltatások nyújtása során a forgalom tekintetében a megkülönböztetésmentes bánásmódot, a nyílt internet-hozzáférést, a nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférést, az ilyen adatkapcsolat elterjedését, az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások biztosítása terén folyó versenyt, valamint az uniós polgárok érdekeit.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A BEREC független, pártatlan és átlátható módon végzi feladatait és felhasználja a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezésre álló szakértelmét. Minden egyes tagállam biztosítja, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok rendelkezzenek a BEREC munkájában való részvételhez szükséges megfelelő pénzügyi és humán erőforrásokkal.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  kérésre vagy saját kezdeményezésre tanácsadás nyújtása az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság részére, a piaci fejlemények dinamikája által az elektronikus hírközlési keretre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos bármely kérdésben általa végzett szabályozási hatásvizsgálat eredménye alapján;

Módosítás     14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  kérésre a nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb illetékes hatóságok, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság támogatása harmadik felekkel fenntartott kapcsolataikban, és a velük folytatott egyeztetéseik és információcseréik során; továbbá a nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb illetékes hatóságok, valamint a Bizottság támogatása a szabályozással kapcsolatos bevált gyakorlatok harmadik felek körében való terjesztésében;

Indokolás

Lásd az 1211/2009/EK rendelet 2. cikke e) pontjának szövegét.

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ac)  a nemzeti szabályozó hatóságok és egyéb illetékes hatóságok közötti, valamint az említettek és a Bizottság közötti együttműködés előmozdítása;

Indokolás

Lásd az 1211/2009/EK rendelet 1. cikke (4) bekezdése második mondatának szövegét.

Módosítás     16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ad)  a nemzeti szabályozó hatóságoknak szánt ajánlások és legjobb szabályozói gyakorlatok közzététele az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret következetes végrehajtásának ösztönzése érdekében;

Módosítás     17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ae)  jelentéstétel az európai elektronikus hírközlési ágazatról az európai ágazatban tapasztalható fejleményekről szóló éves jelentés közzététele révén;

Módosítás     18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

af)  adott esetben tanácsadó műszaki szakértői testületként a Bizottság támogatása az elektronikus hírközlés terén jogi aktusok előkészítésével és elfogadásával kapcsolatban;

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ag)  az Unió jogi aktusai – különös tekintettel az [...] irányelvre („Elektronikus Hírközlési Kódex”), az 531/2012/EK rendeletre és az (EU) 2015/2120 rendeletre – által meghatározott egyéb feladatai végrehajtása.

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  gazdasági modell kidolgozása a Bizottság számára az Unióban maximális végződtetési díjak megállapítására vonatkozó segítségnyújtás érdekében az irányelv 73. cikkével összhangban;

c)   az egyéb nemzeti szabályozó hatóságokkal szoros együttműködésben gazdasági modell kidolgozása a Bizottság számára az Unióban maximális végződtetési díjak megállapítására vonatkozó segítségnyújtás érdekében az irányelv 73. cikkével összhangban;

Módosítás     21

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  az irányelvben és az 531/2012/EU rendeletben említett vélemények kiadása, különös tekintettel az alábbiakra:

törölve

  határon átnyúló vitás kérdések megoldásáról szóló határozatok kapcsán az irányelv 27. cikkével összhangban,

 

  a piacszabályozásra szolgáló belső piaci eljárásokkal kapcsolatos nemzeti intézkedéstervezetek kapcsán az irányelv 32., 33. és 66. cikkével összhangban,

 

  a rádióspektrum szakértői elemzésére szolgáló belső piaci eljárásokkal kapcsolatos nemzeti intézkedéstervezetek kapcsán az irányelv 35. cikkével összhangban,

 

  a harmonizációra vonatkozó határozattervezetek és ajánlások kapcsán az irányelv 38. cikkével összhangban;

 

Módosítás     22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret következetes végrehajtásáról;

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – 7 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  az internet-hozzáférési szolgáltatások nyújtása során a forgalom tekintetében történő megkülönböztetésmentes bánásmódról a (EU) 2015/2120 rendelettel összhangban;

Módosítás     24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  az olyan piaci gyakorlatokról, amelyek káros hatást gyakorolhatnak az internet-hozzáférés megkülönböztetésmentességére, a nyílt internet-hozzáférésre, a fogyasztók jogaira és a visszaélésszerű gyakorlatokról;

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A BEREC a Bizottság indokolással ellátott kérésére egyéb, szerepének betöltése érdekében szükséges különleges feladatokat is végezhet az 1. cikk (2) bekezdésével összhangban.

Indokolás

Lásd az 1211/2009/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének szövegét.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az e rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez és feladatai elvégzéséhez szükséges mértékben a 26. cikkel összhangban a BEREC együttműködhet uniós testületekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, valamint harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel.

(4)   Az e rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez és feladatai elvégzéséhez és a szélesebb körű uniós politikai célkitűzések eléréséhez való hozzájáruláshoz szükséges mértékben a 26. cikkel összhangban a BEREC konzultációt folytathat a nemzeti szabályozó hatóságokkal és együttműködhet uniós testületekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, valamint a tagállamok, harmadik országok és/vagy nemzeti és nemzetközi szervezetek illetékes hatóságaival.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács a tagállamok egy-egy képviselőjéből és a Bizottság két képviselőjéből áll, akik valamennyien szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük saját képviselőiket a nemzeti szabályozó hatóság testületi szervének vezetője vagy tagjai közül.

Az igazgatótanács tagállamonként egy tagból és a Bizottság egy képviselőjéből áll, akik valamennyien szavazati joggal rendelkeznek. Az egyes nemzeti hatóságoknak kell kinevezniük saját képviselőiket, akik lehetnek a nemzeti szabályozó hatóság vezetői vagy annak más magas szintű képviselői. Harmadik országok igazgatótanács által meghívott szabályozó hatóságai megfigyelői státuszt kapnak.

Módosítás     28

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az elnök vagy az elnökhelyettes jelentést tesz az Európai Parlamentnek feladatai ellátásáról és a BEREC teljesítményéről, amikor erre felkérik.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az elnök részt vesz a szavazásban.

(3)  Az elnök jogosult a szavazásban való részvételre.

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy az Elnök nem köteles szavazni, azonban jogosult erre.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ügyvezető igazgató nem vesz részt a szavazásban.

(4)  Az ügyvezető igazgató nem jogosult a szavazásban való részvételre.

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy az ügyvezető igazgató nem jogosult szavazásra, de pl. szerevezői feladatai lehetnek a szavazással kapcsolatban.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A munkacsoportok működése

A munkacsoportok működése és az érdekeltek bevonása

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács kijelöli a munkacsoportok tagjait, akik lehetnek a nemzeti szabályozó hatóságok vagy a Bizottság szakértői, a BEREC személyzetének tagjai és a BEREC munkájában részt vevő harmadik országok nemzeti szabályozó hatóságainak személyzeti tagjai.

Az igazgatótanács kijelöli a munkacsoportok tagjait, akik lehetnek a nemzeti szabályozó hatóságok vagy a Bizottság szakértői, a BEREC személyzetének tagjai és a BEREC munkájában részt vevő harmadik országok nemzeti szabályozó hatóságainak személyzeti tagjai. A munkacsoportok összetételének megfelelő módon kell tükröznie a szóban forgó szakpolitikai érdekeket és megfelelő módon figyelembe kell vennie az irányelv 3. cikke (1) bekezdésében foglalt, a kulturális és nyelvi sokféleséggel és a médiapluralizmussal kapcsolatos általános célkitűzéseket.

Indokolás

Annak hangsúlyozása, hogy a BEREC által létesített munkacsoportok a szakpolitikai érdekek teljes skálájában tényezőként szerepeljenek és a kulturális/nyelvi sokféleség és a médiapluralizmus tényezői támogatása általános célkitűzésének figyelembevételével tevékenykedjenek

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A BEREC feladata, hogy amennyiben szükséges és munkacsoportjai munkatevékenységeibe foglalva, tárja fel az érdekelt felek nézeteit és vonja be azokat a munkájába, pl. konzultáció vagy az érdekeltek fórumai által. Ennek során gondoskodnia kell arról, hogy az érdekeltek teljes mértékben képviseljék a felmerülő különböző szakpolitikai érdekeket. A BEREC a 28. cikk sérelme nélkül nyilvánosságra hozza a konzultációs eljárás eredményeit.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A fellebbezési eljárás bármely fele kifogást emelhet a fellebbezési tanács bármely tagja ellen az (1) bekezdésben meghatározott indokok alapján, vagy ha a szóban forgó tag kapcsán felmerül a részrehajlás gyanúja. Az ilyen kifogásnak akkor adható hely, ha a fellebbviteli eljárás résztvevője a kifogás okának tudatában eljárásbeli cselekményt tett. A tagok nemzetisége nem képezheti kifogás alapját.

(3)  A fellebbezési eljárás bármely fele kifogást emelhet a fellebbezési tanács bármely tagja ellen az (1) bekezdésben meghatározott indokok alapján, vagy ha a szóban forgó tag kapcsán felmerül a részrehajlás gyanúja. Az ilyen kifogásnak akkor adható hely, ha a fellebbviteli eljárás résztvevője a kifogás okának tudatában mégis eljárásbeli cselekményt tett, mint pl. kérelem benyújtása vagy megfigyelések benyújtása, és ezáltal hallgatólagosan hozzájárult a Testület összetételéhez. A tagok nemzetiségi hovatartozásán alapuló bármely tiltakozás elfogadhatatlannak minősül.

Indokolás

A rendelkezés céljának egyértelműbb meghatározása a T-63/10 ügyben hozott, első fokú bírósági határozatnak megfelelően.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelölt felkérhető, hogy tegyen nyilatkozatot az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt, és válaszoljon az annak tagjai által feltett kérdésekre.

Kinevezése előtt az igazgatótanács által kiválasztott jelöltet felkérik az Európai Parlament illetékes bizottságai előtt való megjelenésre, hogy azok beleegyezésüket adhassák.

Módosítás     36

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben az igazgatótanács meg kívánja hosszabbítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal e meghosszabbítás előtt az ügyvezető igazgató felkérhető arra, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a tagok kérdéseire.

(5)  Amennyiben az igazgatótanács meg kívánja hosszabbítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal e meghosszabbítás előtt az ügyvezető igazgatót felkérik arra, hogy az Európai Parlament illetékes bizottságok előtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon azok tagjainak kérdéseire.

Módosítás     37

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az ügyvezető igazgató kizárólag az igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata alapján meghozott határozatával hívható vissza hivatalából.

(7)  Az ügyvezető igazgató kizárólag az igazgatótanácsnak a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlament véleményének meghallgatását követően meghozott határozatával hívható vissza hivatalából.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez és a feladatai végrehajtásához szükséges mértékben, valamint a tagállamok és az uniós intézmények hatásköreinek sérelme nélkül a BEREC együttműködhet illetékes uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel.

Az e rendeletben meghatározott célkitűzések eléréséhez, a feladatai végrehajtásához és a szélesebb körű uniós politikai célkitűzések eléréséhez való hozzájáruláshoz szükséges mértékben, valamint a tagállamok és az uniós intézmények hatásköreinek sérelme nélkül a BEREC együttműködhet illetékes uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, harmadik országok illetékes hatóságaival és/vagy nemzetközi szervezetekkel.

Indokolás

Az uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal folytatott együttműködés ésszerű indokainak kifejtése.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete

Hivatkozások

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

CULT

24.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Silvia Costa

11.10.2016

Vizsgálat a bizottságban

22.3.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

4.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

13

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Florent Marcellesi

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

15

+

ALDE Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

 

Verts/ALE Group

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Isabella Adinolfi

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13

-

ECR Group

PPE Group

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0

0

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (9.6.2017)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

A vélemény előadója: Morten Helveg Petersen

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó maradéktalanul támogatja az Európai Bizottság javaslatának célkitűzéseit, és e véleménnyel azt kívánja biztosítani, hogy a BEREC feladatai ellátása során teljes körűen figyelembe vegye az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapvető jogokat és elveket, és mindenekelőtt a fokozottabb internet-összeköttetés és a végfelhasználókat védő korszerűbb szabályok megteremtésére törekedjen, biztosítva a megkülönböztetéstől mentes hozzáférést bármely tartalomhoz és szolgáltatáshoz, beleértve a közszolgáltatásokat is, segítve a szólásszabadság és a vállalkozási szabadság előmozdítását, valamint lehetővé téve, hogy a tagállamok a jövőben sokkal alacsonyabb költségek mellett teljesíthessék a Chartában foglaltakat.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság hatáskörei alapján a vélemény előadója különösen az átláthatóságra és megkülönböztetésmentességre vonatkozó hivatkozásokat illesztett be az elektronikus hírközlés szabályozási kerete végrehajtásának fő célkitűzéseiként, amelyeknek a BEREC összetételére és működésére is vonatkozniuk kell. Ennek alapján a vélemény előadója ragaszkodik azokhoz az intézkedésekhez, amelyek célja az eljárások átláthatóságának és számonkérhetőségének megerősítése, különösen amikor az igazgatótanács és a munkacsoportok összetételéről vagy a megfelelő tagok érdekeltségi nyilatkozatának nyilvánossá tételéről van szó.

További biztosítékok is bevezetésre kerültek a BEREC strukturális függetlenségére vonatkozóan. A BEREC függetlenségének biztosításához hozzá tartozik, hogy nem kér és nem fogad el utasításokat sem kormánytól, sem más végrehajtó szervtől. A nemrégiben kialakított irányítási modellel – pl. az Európai Adatvédelmi Testülettel – összhangban a BEREC igazgatótanácsa csak független hatóságok képviselőiből állhat, emellett a Bizottságnak jogot kell biztosítani arra, hogy szavazati jog nélkül részt vegyen az igazgatótanács tevékenységeiben és ülésein.

A vélemény előadójának meggyőződése, hogy a BEREC függetlensége és számonkérhetősége tovább erősíthető az igazgatótanács összetételének és az ügyvezető igazgató kinevezésének módosítása révén.

Ezenfelül a vélemény előadója új feladatokat is rendel a BEREC-hez, különösen a hálózatok és szolgáltatások biztonsága, valamint az alapvető jogok terén, ami megfelel az Európai elektronikus hírközlési kódexről szóló irányelvhez fűzött módosításainak, amelyeket a kapcsolódó jelentéstervezetben fog ismertetni.

Az említett elemek célja annak biztosítása, hogy a BEREC szintjén hozott döntések megfeleljenek a függetlenség, átláthatóság és számonkérhetőség legszigorúbb szabályainak, és így hozzájáruljanak az elektronikus hírközlés szabályozási keretének szabálykövető és jogokon alapuló végrehajtásához.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A Bizottság az európai digitális egységes piaci stratégia részeként bejelentette a 2002/58/EK irányelv felülvizsgálatát, hogy magas szintű védelmet biztosítson az elektronikus hírközlési szolgáltatások felhasználóinak a magánéletüket illetően, egyúttal egyenlő versenyfeltételeket szavatoljon a piac összes szereplője számára.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A BEREC és a BEREC Hivatal pozitív módon járult hozzá az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret konzisztens végrehajtásához. Ennek ellenére még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között a szabályozási gyakorlat tekintetében. A BEREC és a BEREC Hivatal irányítási struktúrája továbbá nehézkes, és szükségtelen adminisztratív teherrel jár. A hatékonyságnövelés és a szinergiák biztosítása, az Európai Unió elektronikus hírközlési piacának fejlődéséhez való további hozzájárulás, az összes uniós polgár és vállalkozás nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, valamint az Európai Unió polgárai érdekeinek támogatása érdekében e rendelet a BEREC uniós decentralizált testületként való létrehozásával a BEREC szerepkörének megerősítésére és irányítási struktúrájának javítására törekszik. Ez megfelel továbbá a BEREC számára az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 531/2012/EK rendelet, a BEREC számára a nyílt internet-hozzáférés és az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 2015/2120/EU rendelet, valamint a BEREC számára számos új feladatot (például határozatok és iránymutatások kiadása számos témakörben, műszaki jelentések, nyilvántartások vezetése és a belső piaci eljárásokról a piacszabályozásra, valamint a rádióspektrum használati jogainak elosztására vonatkozó nemzeti rendelettervezetre vonatkozó vélemények kiadása) megállapító irányelv alapján a BEREC jelentősen kibővített szerepének tükrözésére vonatkozó igénynek is.

(7)  A BEREC és a BEREC Hivatal pozitív módon járult hozzá az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályozási keret konzisztens végrehajtásához. Ennek ellenére még mindig jelentős különbségek vannak a tagállamok között a szabályozási gyakorlat tekintetében. A BEREC és a BEREC Hivatal irányítási struktúrája továbbá nehézkes, és szükségtelen adminisztratív teherrel jár. A hatékonyságnövelés és a szinergiák biztosítása, az Európai Unió elektronikus hírközlési piacának fejlődéséhez való további hozzájárulás, az összes uniós polgár és vállalkozás nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, átláthatóság és megkülönböztetésmentesség, valamint az Európai Unió polgárai érdekeinek támogatása érdekében e rendelet a BEREC uniós decentralizált testületként való létrehozásával a BEREC szerepkörének megerősítésére és irányítási struktúrájának javítására törekszik. Ez megfelel továbbá a BEREC számára az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 531/2012/EK rendelet, a BEREC számára a nyílt internet-hozzáférés és az Unión belüli barangolás kapcsán feladatokat megállapító 2015/2120/EU rendelet, valamint a BEREC számára számos új feladatot (például határozatok és iránymutatások kiadása számos témakörben, műszaki jelentések, nyilvántartások vezetése és a belső piaci eljárásokról a piacszabályozásra, valamint a rádióspektrum használati jogainak elosztására vonatkozó nemzeti rendelettervezetre vonatkozó vélemények kiadása) megállapító irányelv alapján a BEREC jelentősen kibővített szerepének tükrözésére vonatkozó igénynek is.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Az elektronikus hírközlés szabályozási keretének az összes tagállamban történő konzisztens alkalmazása létfontosságú az elektronikus hírközlés Unión belüli belső piacának sikeres fejlődése, az uniós polgárok és vállalkozások nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, valamint az uniós polgárok érdekeinek előmozdítása szempontjából. A gyakran jelentős határon átnyúló dimenzióval rendelkező piaci és technológiai fejlemények, valamint az elektronikus hírközlési területén a következetes végrehajtás biztosítása során szerzett tapasztalatok fényében megállapítható, hogy a BEREC és a BEREC Hivatal munkájára kell építeni, majd azokat egy teljes körű funkciókat kínáló ügynökséggé fejleszteni.

(8)  Az elektronikus hírközlés szabályozási keretének az összes tagállamban történő konzisztens alkalmazása létfontosságú az elektronikus hírközlés Unión belüli belső piacának sikeres fejlődése, az uniós polgárok és vállalkozások nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférésének és az ilyen adatkapcsolat elterjedésének előmozdítása, az elektronikus hírközlő hálózatok, szolgáltatások és kapcsolódó létesítmények biztosítása terén fennálló verseny, átláthatóság és megkülönböztetésmentesség, valamint az uniós polgárok érdekeinek előmozdítása szempontjából. A gyakran jelentős határon átnyúló dimenzióval rendelkező piaci és technológiai fejlemények, valamint az elektronikus hírközlési területén a következetes végrehajtás biztosítása során szerzett tapasztalatok fényében megállapítható, hogy a BEREC és a BEREC Hivatal munkájára kell építeni, majd azokat egy teljes körű funkciókat kínáló ügynökséggé fejleszteni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A BEREC-nek feladatai ellátása során teljes körűen figyelembe kell vennie az Európai Unió Alapjogi Chartájában (a továbbiakban: Charta) elismert alapvető jogokat és elveket, és mindenekelőtt a fokozottabb internet-összeköttetés és a végfelhasználókat védő korszerűbb szabályok megteremtésére kell törekednie, biztosítva a megkülönböztetéstől mentes hozzáférést bármely tartalomhoz és szolgáltatáshoz, beleértve a közszolgáltatásokat is, segítve a szólásszabadság és a vállalkozási szabadság előmozdítását, valamint lehetővé téve, hogy a tagállamok a jövőben sokkal alacsonyabb költségek mellett teljesíthessék a Chartában foglaltakat.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az Ügynökséget az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről elfogadott, 2012. július 19-i együttes nyilatkozatában foglalt elveknek („közös megközelítés”)28 megfelelően kell irányítani és működtetni. Tekintettel a BEREC már ismert „arculatára”, illetve a nevének módosításával járó költségekre, az új ügynökségnek meg kell tartania a BEREC nevet.

(9)  Az Ügynökséget az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság decentralizált ügynökségekről elfogadott, 2012. július 19-i együttes nyilatkozatában foglalt elveknek („közös megközelítés”)28 megfelelően kell irányítani és működtetni, különös tekintettel az átláthatóságra és az érdekelt felekkel való kapcsolattartásra. Tekintettel a BEREC már ismert „arculatára”, illetve a nevének módosításával járó költségekre, az új ügynökségnek meg kell tartania a BEREC nevet.

__________________

__________________

28 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i közös nyilatkozata.

28 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság decentralizált ügynökségekről szóló, 2012. július 19-i közös nyilatkozata.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A BEREC, az elektronikus hírközlés terén szakértelemmel rendelkező és a nemzeti szabályozási hatóságok és a Bizottság képviselőiből álló műszaki testületként leginkább olyan feladatok végrehajtására alkalmas, mint például határokon átnyúló bizonyos ügyekben történő döntéshozatal, a hatékony belső piaci eljárásokhoz való hozzájárulás a nemzeti intézkedéstervezetek esetében (mind a piaci szabályozás, mind a rádióspektrum használati jogainak kiosztása terén), a szükséges iránymutatások biztosítása a nemzeti szabályozó hatóságok részére a közös kritériumok és a konzisztens szabályozói megközelítés biztosítása érdekében, valamint egyes nyilvántartások uniós szintű vezetése. Ez nem érinti az elektronikus hírközlési piacokhoz közelebb álló és a helyi feltételeket jobban ismerő nemzeti szabályozó hatóságok számára meghatározott feladatokat. A feladatai végrehajtása érdekében az ügynökség megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokat igényel, valamint folytatja a nemzeti szabályozó hatóságoktól származó szakértelem összegyűjtését is.

(10)  A BEREC, az elektronikus hírközlés terén szakértelemmel rendelkező és a nemzeti szabályozási hatóságok és a Bizottság képviselőiből álló műszaki testületként leginkább olyan feladatok végrehajtására alkalmas, mint például határokon átnyúló bizonyos ügyekben történő döntéshozatal, a hatékony, átlátható és megkülönböztetéstől mentes belső piaci eljárásokhoz való hozzájárulás a nemzeti intézkedéstervezetek esetében (mind a piaci szabályozás, mind a rádióspektrum használati jogainak kiosztása terén), a szükséges iránymutatások biztosítása a nemzeti szabályozó hatóságok részére a közös kritériumok és a konzisztens szabályozói megközelítés biztosítása érdekében, valamint egyes nyilvántartások uniós szintű vezetése. Ez nem érinti az elektronikus hírközlési piacokhoz közelebb álló és a helyi feltételeket jobban ismerő nemzeti szabályozó hatóságok számára meghatározott feladatokat. A feladatai végrehajtása érdekében az ügynökség megfelelő pénzügyi és emberi erőforrásokat igényel, valamint folytatja a nemzeti szabályozó hatóságoktól származó szakértelem összegyűjtését is.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  Hogy feladatainak ellátása során biztosítsa az inkluzivitást, a reprezentativitást és az átláthatóságot, a BEREC-nek gondoskodnia kell róla, hogy konzultációs eljárásai, munkacsoportjai összetételének meghatározása és a szakértők kiválasztása során figyelembe vegye az elektronikus hírközlési piacon működő, gazdasági és a civil társadalomhoz tartozó érdekelt felek – beleértve a kkv-k és nonprofit szolgáltatók – sokféleségét.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A BEREC számára szükség esetén és azok szerepkörének sérelme nélkül engedélyezni kell az együttműködést más uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, különösen a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoporttal29, az Európai Adatvédelmi Testülettel30, az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjával31 és az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel32, valamint a meglévő bizottságokkal (mint például a hírközlési bizottság és a rádióspektrum-bizottság). Engedélyezni kell továbbá a harmadik országok illetékes hatóságaival, különös tekintettel az elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságokra és/vagy az ilyen hatóságok csoportjaira, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést, ha az szükséges a feladatai végrehajtásához.

(11)  A BEREC számára szükség esetén és azok szerepkörének sérelme nélkül engedélyezni kell az együttműködést más uniós szervekkel, ügynökségekkel, hivatalokkal és tanácsadó csoportokkal, különösen a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoporttal29, az Európai Adatvédelmi Testülettel30, az európai adatvédelmi biztossal, az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal foglalkozó európai szabályozók csoportjával31, az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséggel32 és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, valamint a meglévő bizottságokkal (mint például a hírközlési bizottság és a rádióspektrum-bizottság). Engedélyezni kell továbbá a harmadik országok illetékes hatóságaival, különös tekintettel az elektronikus hírközlés területén illetékes szabályozó hatóságokra és/vagy az ilyen hatóságok csoportjaira, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködést, ha az szükséges a feladatai végrehajtásához.

__________________

__________________

29 A 2002. július 26-i 2002/622/EK határozat a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról (HL L 198., 2002.7.27., 49. o.).

29 A 2002. július 26-i 2002/622/EK határozat a rádiófrekvencia-politikával foglalkozó csoport létrehozásáról (HL L 198., 2002.7.27., 49. o.).

30 Létrehozva a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.) értelmében.

30 Létrehozva a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.) értelmében.

31 [...] irányelv.

31 [...] irányelv.

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 526/2013/EU rendelete az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 41. o.).

32 Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i 526/2013/EU rendelete az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA) és a 460/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 165., 2013.6.18., 41. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Az ügyvezető igazgató – aki a BEREC jogi képviselője – szerepköre létfontosságú az új ügynökség megfelelő működéséhez és a hozzárendelt feladatok végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács jelöli ki nyitott és átlátható kiválasztási eljárást követően a Bizottság által a jelöltek szigorú értékelése és a magas szintű függetlenség garantálása érdekében összeállított lista alapján. Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív vezetőjének hivatali ideje három év volt. Azonban szükség van arra, hogy az ügyvezető igazgató kellően hosszú időtartamú mandátummal rendelkezzen, hogy biztosítani tudja a stabilitást és az ügynökség hosszú távú stratégiájának végrehajtását.

(16)  Az ügyvezető igazgató – aki a BEREC jogi képviselője – szerepköre létfontosságú az új ügynökség megfelelő működéséhez és a hozzárendelt feladatok végrehajtásához. Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács jelöli ki nyitott és átlátható kiválasztási eljárást és az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal folytatott együttműködési (egyeztetési) eljárást követően a Bizottság által a jelöltek szigorú értékelése és a magas szintű függetlenség és számonkérhetőség garantálása érdekében összeállított lista alapján. Korábban a BEREC Hivatal adminisztratív vezetőjének hivatali ideje három év volt. Azonban szükség van arra, hogy az ügyvezető igazgató kellően hosszú időtartamú mandátummal rendelkezzen, hogy biztosítani tudja a stabilitást és az ügynökség hosszú távú stratégiájának végrehajtását.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A tapasztalat azt mutatta, hogy a BEREC feladatait hatékonyabban hajtják végre munkacsoportok, ezért az igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a munkacsoportokat és kinevezze azok tagjait. A kiegyensúlyozott megközelítés biztosítása érdekében a munkacsoportokat a BEREC személyzetének tagjai koordinálják és moderálják. A képesítéssel rendelkező szakértők listáját előre el kell készíteni, hogy az egyes munkacsoportok gyors felállítása biztosítható legyen, különösen a piacszabályozásra és a rádióspektrum használati jogainak kiosztására vonatkozó nemzeti intézkedéstervezetek belső piaci eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen eljárások időkorlátai miatt.

(17)  A tapasztalat azt mutatta, hogy a BEREC feladatait hatékonyabban hajtják végre munkacsoportok, ezért az igazgatótanács feladata, hogy felállítsa a munkacsoportokat és kinevezze azok tagjait. A kiegyensúlyozott megközelítés biztosítása érdekében a munkacsoportokat a BEREC személyzetének tagjai koordinálják és moderálják. A képesítéssel rendelkező szakértők listáját előre el kell készíteni, hogy az egyes munkacsoportok gyors felállítása biztosítható legyen, különösen a piacszabályozásra és a rádióspektrum használati jogainak kiosztására vonatkozó nemzeti intézkedéstervezetek belső piaci eljárásaival kapcsolatos esetekben ezen eljárások időkorlátai miatt. A munkacsoportok képesítéssel rendelkező szakértő tagjainak jegyzékét és érdekeltségi nyilatkozatukat nyilvánossá kell tenni.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A BEREC-nek az operatív és technikai kérdésekben függetlennek kell lennie, és jogi, adminisztratív és pénzügyi autonómiát kell élveznie. Ebből a célból szükségszerű és helyénvaló, hogy a BEREC jogi személyiséggel rendelkező uniós szerv legyen, mely a ráruházott jogkört gyakorolja.

(21)  A BEREC-nek az operatív és technikai kérdésekben függetlennek kell lennie, és jogi, adminisztratív és pénzügyi autonómiát kell élveznie. Ebből a célból szükségszerű és helyénvaló, hogy a BEREC jogi személyiséggel rendelkező uniós szerv legyen, mely a ráruházott jogkört gyakorolja. A BEREC-nek jogilag el kell különülnie és funkcionálisan függetlennek kell lennie az ágazattól és a kormánytól, nem kérhet és nem fogadhat el utasításokat egyetlen kormánytól vagy szervtől, a törvényben meghatározottak szerint, átlátható és elszámoltatható módon működik, és kellő hatáskörökkel rendelkezik.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Mivel e rendelet célkitűzéseit (nevezetesen az elektronikus hírközlés szabályozási kerete következetes végrehajtásának a nemzeti rendelettervezetekre vonatkozó hatékony belső piaci eljárásokon keresztül történő biztosítását a meghatározott alkalmazási körön belül, különös tekintettel a határon átnyúló vonatkozásokra) a tagállamok nem képesek kellő mértékben megvalósítani, és ennélfogva azok a fellépés nagyságrendje és hatása miatt uniós szinten jobban elérhetők, az Európai Unió elfogadhat intézkedéseket a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban. Az ugyanezen cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

(26)  Mivel e rendelet célkitűzéseit (nevezetesen az elektronikus hírközlés szabályozási kerete következetes, átlátható és megkülönböztetéstől mentes végrehajtásának a nemzeti rendelettervezetekre vonatkozó hatékony belső piaci eljárásokon keresztül történő biztosítását a meghatározott alkalmazási körön belül, különös tekintettel a határon átnyúló vonatkozásokra) a tagállamok nem képesek kellő mértékben megvalósítani, és ennélfogva azok a fellépés nagyságrendje és hatása miatt uniós szinten jobban elérhetők, az Európai Unió elfogadhat intézkedéseket a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban. Az ugyanezen cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás     13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A BEREC feladatait közzé kell tenni weboldalán, és frissíteni kell az új feladatok feltüntetése végett.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A BEREC ugyanazon célkitűzések megvalósítására törekszik, mint az irányelv 3. cikkében említett nemzeti szabályozó hatóságok. A BEREC különösen biztosítja az elektronikus hírközlés szabályozási keretének következetes végrehajtását a (2) bekezdésben említett alkalmazási körben, és ezáltal hozzájárul a belső piac fejlődéséhez. Előmozdítja továbbá a nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférést, az ilyen adatkapcsolat elterjedését, az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások biztosítása terén folyó versenyt, valamint az uniós polgárok érdekeit.

(3)  A BEREC ugyanazon célkitűzések megvalósítására törekszik, mint az irányelv 3. cikkében említett nemzeti szabályozó hatóságok. A BEREC különösen biztosítja az elektronikus hírközlés szabályozási keretének következetes, átlátható és megkülönböztetéstől mentes végrehajtását a (2) bekezdésben említett alkalmazási körben, és ezáltal hozzájárul a belső piac fejlődéséhez. Előmozdítja továbbá a nagyon nagy kapacitású adatkapcsolathoz való hozzáférést, az ilyen adatkapcsolat elterjedését, az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások biztosítása terén folyó versenyt, valamint az uniós polgárok érdekeit és jogait.

Indokolás

A teljes körűen működő és hatékony, az uniós joggal összhangban lévő elektronikus hírközlési keretszabályozás biztosítása érdekében az átláthatóságnak és a megkülönböztetésmentességnek is a BEREC fő céljai között kell szerepelnie a keret következetes végrehajtásának biztosításakor. Továbbá ezzel összefüggésben az állampolgárok jogainak – és nem csupán érdekeinek – előmozdítása szintén a BEREC célkitűzései közé kell hogy tartozzon.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  a hálózatok és információs szolgáltatások biztonságára vonatkozó minimumkritériumokról és közös megközelítésekről, az (EU) 2017/... irányelv [Elektronikus Hírközlési Kódex] 40. cikkével összhangban;

Indokolás

Az Európai elektronikus hírközlési kódexet létrehozó irányelv külön rendelkezéseket tartalmaz a hálózatok és az információ biztonságára vonatkozóan (40. cikk), amelyek lényegesek a BEREC feladatai szempontjából. Az előadó tovább szeretné pontosítani e kiegészítő feladatot, amikor a kapcsolódó jogalkotási javaslatra vonatkozó javaslatait ismerteti.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – e pont – 6 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  közös megközelítésekről annak biztosítására, hogy a végfelhasználók általi, a szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz elektronikus hírközlési hálózatokon keresztüli hozzáférést vagy azok használatát érintő tagállami intézkedések megfeleljenek a Charta és az uniós jog általános elvei által garantált alapvető jogoknak és szabadságoknak, összhangban az (EU) 2017/... irányelv [Elektronikus Hírközlési Kódex] 93. cikkével;

Indokolás

Az Európai elektronikus hírközlési kódexet létrehozó irányelv külön rendelkezéseket tartalmaz az alapvető jogok védelmére vonatkozóan (93. cikk), amelyek lényegesek a BEREC feladatai szempontjából. Az előadó tovább szeretné pontosítani e kiegészítő feladatot, amikor a kapcsolódó jogalkotási javaslatra vonatkozó javaslatait ismerteti.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a nemzeti szabályozó hatóságoknak szánt ajánlások és legjobb gyakorlatok kibocsátása a megbízatása körébe tartozó bármely technikai kérdésre vonatkozó konzisztens megvalósítás ösztönzése érdekében;

c)  a nemzeti szabályozó hatóságoknak szánt ajánlások és legjobb gyakorlatok kibocsátása a megbízatása körébe tartozó bármely technikai kérdésre vonatkozó konzisztens, átlátható és megkülönböztetéstől mentes megvalósítás ösztönzése érdekében;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A BEREC weboldalán a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni az igazgatótanács tagjait felsoroló, az elnököt és alelnököt megjelölő jegyzéket, és a tagok érdekeltségi nyilatkozatát.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  elfogadja az Ügynökség előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, és azt végrehajtja, valamint a jelentést és annak értékelését minden év július 1-jéig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek. A konszolidált éves tevékenységi jelentést nyilvánosságra kell hozni;

c)  elfogadja az Ügynökség előző évre vonatkozó konszolidált éves tevékenységi jelentését, és azt végrehajtja, valamint a jelentést és annak értékelését minden év július 1-jéig megküldi az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek. A BEREC éves tevékenységi jelentését nyilvános ülésen az ügyvezető igazgató ismerteti az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal. A konszolidált éves tevékenységi jelentést nyilvánosságra kell hozni;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az igazgatótanács üléseivel kapcsolatos dokumentumokat a nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni a BEREC weboldalán, és köztük – a 28. cikk kellő figyelembevételével – szerepelnie kell a résztvevők és megfigyelők jegyzékének, a napirendeknek és jegyzőkönyveknek, valamint a meghozott határozatoknak.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az ügyvezető igazgató beszámol az Európai Parlamentnek a feladatai ellátásáról, amennyiben erre felkérést kap. A Tanács felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatai ellátásáról.

(3)  Az ügyvezető igazgató beszámol az Európai Parlamentnek feladatai ellátásáról és végrehajtásáról, amennyiben erre felkérést kap. A Tanács felkérheti az ügyvezető igazgatót, hogy számoljon be feladatai ellátásáról.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a BEREC éves tevékenységi jelentésének ismertetése nyilvános ülésen az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal;

Módosítás     23

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a belső és külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből fakadó következtetések, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett vizsgálatok nyomon követésére cselekvési terv kidolgozása, valamint az elért eredményekről rendszeres jelentéstétel az igazgatótanácsnak és évente kétszer a Bizottságnak;

f)  a belső és külső ellenőrzési jelentésekből és értékelésekből fakadó következtetések, valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által végzett vizsgálatok nyomon követésére cselekvési terv kidolgozása, valamint az elért eredményekről rendszeres jelentéstétel az igazgatótanácsnak és évente egyszer a Bizottságnak;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A munkacsoportok tagjainak jegyzékét és a tagok érdekeltségi nyilatkozatát nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A fellebbezési tanács munkájának eredményét nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvezető igazgatót nyílt és átlátható kiválasztási eljárást követően az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról.

Az ügyvezető igazgatót az igazgatótanács nevezi ki a Bizottság által javasolt jelöltek listájáról, összhangban a következő együttműködési (egyeztetési) eljárással:

 

a)  a pályázati felhívást és átlátható kiválasztási eljárást követően a Bizottság által elkészített lista alapján a jelentkezők, mielőtt kinevezésükre sor kerülne, felkérést kapnak, hogy forduljanak a Tanácshoz és az illetékes európai parlamenti bizottsághoz, és válaszoljanak a kérdésekre;

 

b)  az Európai Parlament és a Tanács ezt követően véleményt nyilvánít, és megadja a pályázók általuk előnyben részesített sorrendjét;

 

c)  az igazgatótanács e vélemények figyelembevételével kinevezi az igazgatót, a véleményektől való eltérés esetén közli indokait.

Indokolás

A többi uniós ügynökség esetében létező eljárással összhangban a BEREC ügyvezető igazgatójának kinevezését is olyan eljárás alapján kell végezni, amely nagyobb átláthatóságot és számonkérhetőséget biztosít.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben az igazgatótanács meg kívánja hosszabbítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal e meghosszabbítás előtt az ügyvezető igazgató felkérhető arra, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a tagok kérdéseire.

(5)  Amennyiben az igazgatótanács meg kívánja hosszabbítani az ügyvezető igazgató megbízatását, erről tájékoztatja az Európai Parlamentet. Legfeljebb egy hónappal e meghosszabbítás előtt az ügyvezető igazgatót fel kell kérni arra, hogy az Európai Parlament illetékes bizottsága előtt nyilatkozatot tegyen, és válaszoljon a kérdésekre.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A BEREC értelemszerűen alkalmazza az EU-minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok védelmét szolgáló, a 2015/443/EU, Euratom42 és az (EU) 2015/44443, Euratom bizottsági határozatokban rögzített bizottsági biztonsági szabályokat, így többek között az ilyen adatok cseréjére, kezelésére és tárolására vonatkozó szabályokat. A BEREC határozatot fogadhat el arról, hogy a Bizottság szabályait értelemszerűen alkalmazza.

A 27. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül A BEREC értelemszerűen alkalmazza az EU-minősített adatok és a nem minősített érzékeny adatok védelmét szolgáló, a 2015/443/EU, Euratom42 és az (EU) 2015/44443, Euratom bizottsági határozatokban rögzített bizottsági biztonsági szabályokat, így többek között az ilyen adatok cseréjére, kezelésére és tárolására vonatkozó szabályokat. A BEREC határozatot fogadhat el arról, hogy a Bizottság szabályait értelemszerűen alkalmazza.

__________________

__________________

42 A Bizottság 2015. március 13-i 2015/443/EU, Euratom határozata a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

42 A Bizottság 2015. március 13-i 2015/443/EU, Euratom határozata a Bizottságon belüli biztonságról (HL L 72., 2015.3.17., 41. o.).

43 A Bizottság 2015. március 13-i 2015/444/EU, Euratom határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72, 2015.3.17., 53. o.).

43 A Bizottság 2015. március 13-i 2015/444/EU, Euratom határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (HL L 72, 2015.3.17., 53. o.).

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ha az információcsere személyes adatok harmadik országoknak történő továbbításával jár, akkor a tagállamoknak az (EU) 2016/679 rendelet szerint kell eljárniuk.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyilatkozatnak pontosnak és teljes körűnek kell lennie, azt évente írásban kell megtenni, és – amikor szükséges – naprakésszé kell tenni. Az igazgatótanács tagjai és az ügyvezető igazgató által tett nyilatkozatokat nyilvánossá kell tenni.

A nyilatkozatnak pontosnak és teljes körűnek kell lennie, azt évente írásban kell megtenni, és – amikor szükséges – naprakésszé kell tenni. Az igazgatótanács tagjai, az ügyvezető igazgató és a munkacsoportok tagjai által tett érdekeltségi nyilatkozatokat nyilvánossá kell tenni.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete

Hivatkozások

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

24.10.2016

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Morten Helveg Petersen

5.12.2016

Vizsgálat a bizottságban

25.4.2017

8.6.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

8.6.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

38

+

ALDE Group

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR Group

Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL Group

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE Group

Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Group

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE Group

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

2

-

EFDD Group

Kristina Winberg

ENF Group

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete

Hivatkozások

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.9.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

24.10.2016

CONT

24.10.2016

ECON

24.10.2016

IMCO

24.10.2016

 

CULT

24.10.2016

JURI

24.10.2016

LIBE

24.10.2016

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

10.10.2016

CONT

12.10.2016

ECON

12.10.2016

JURI

12.10.2016

Előadók

       A kijelölés dátuma

Evžen Tošenovský

1.12.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.2.2017

22.3.2017

22.6.2017

 

Az elfogadás dátuma

2.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

3

12

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Dominique Riquet

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Claudia Schmidt

Benyújtás dátuma

16.10.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

46

+

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

 

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

 

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

 

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

 

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

 

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

 

12

0

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

 

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

 

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

 

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Xabier Benito Ziluaga

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik