Procedūra : 2016/0286(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0305/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0305/2017

Debates :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Balsojumi :

PV 14/11/2018 - 14.6

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0454

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1696kWORD 193k
16.10.2017
PE 600.889v02-00 A8-0305/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Evžen Tošenovský

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejAS ATZINUMS
 Kultūras un izglītības komitejas atzinums
 Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0591),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0382/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību Protokolu (Nr. 1) par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību Protokolu (Nr. 2) par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kuru saskaņā ar Protokolu (Nr. 2) par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Francijas parlamenta Senāts un kurā norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 25. janvāra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reģionu komitejas ... atzinumu(2),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu, kā arī Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas, Kultūras un izglītības komitejas un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumus (A8-0305/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(3)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi (BEREC) un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru atbalsta aģentūru (BEREC birojs)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(4),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju(5),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas [...](6) („Elektronisko sakaru kodekss”), ar kuru tiek noteikti vairāki uzdevumi Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādei („BEREC”), un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK(7) mērķis ir radīt Eiropas Savienībā elektronisko sakaru iekšējo tirgu, vienlaikus ar uzlabotu konkurenci nodrošinot augsta līmeņa investīcijas, inovācijas un patērētāju aizsardzību.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 531/2012(8), kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) 2015/2120(9) un (ES) 2017/920(10), ciktāl tas attiecas uz ES mēroga viesabonēšanu, papildina un atbalsta elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma noteikumus un nosaka BEREC konkrētus uzdevumus.

(3)  Turklāt ar ▌Regulu (ES) Nr. 2015/2120 ▌BEREC tiek noteikti papildu uzdevumi ▌attiecībā uz atvērtu piekļuvi internetam▌.

(3a)  BEREC 2016. gada augusta pamatnostādnes valstu regulatīvajām iestādēm (VRI) par to, kā īstenot Eiropas tīkla neitralitātes noteikumus, ir novērtētas atzinīgi, uzskatot tās par skaidrojumiem, kas ir vērtīgi, lai garantētu brīvu un atvērtu internetu, kurš ir stabils, jo šie skaidrojumi nodrošina, ka konsekventi tiek piemēroti noteikumi, ar ko garantē datplūsmas taisnīgu un nediskriminējošu apstrādi interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanas un ar to saistīto galalietotāja tiesību nodrošināšanas procesā.

(3b)  Tā kā ir jāpanāk, lai veidotos konsekventa regulatīvā prakse, un ir jānodrošina Savienības tiesiskā regulējuma konsekventa piemērošana, Komisija ar Komisijas Lēmumu 2002/627/EK izveidoja Eiropas reglamentējošo iestāžu grupu(11), kuras uzdevums ir sniegt Komisijai konsultācijas un palīdzēt tai veidot iekšējo tirgu un plašākā nozīmē pildīt saskarnes funkciju attiecībās starp valstu regulatīvajām un citām kompetentajām iestādēm („VRI”) un Komisiju.

(4)  BEREC un Birojs („BEREC birojs”) tika izveidoti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1211/2009(12). BEREC aizstāja Eiropas reglamentējošo iestāžu grupu▌(13), un BEREC izveides mērķis bija veicināt elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu iekšējā tirgus attīstību, no vienas puses, un labāku darbību, no otras puses, par mērķi izvirzot tiesiskā regulējuma konsekventas īstenošanas nodrošināšanu elektroniskajiem sakariem. BEREC nebija Savienības aģentūra, un tai nebija juridiskas personas statusa. Tā darbojās kā forums VRI savstarpējai sadarbībai un VRI sadarbībai ar Komisiju, palīdzot VRI visus savus pienākumus pildīt saskaņā ar Savienības tiesisko regulējumu. BEREC tika izveidota, lai nodrošinātu īpašas zināšanas un lai darbotos neatkarīgi un pārredzami.

(4a)  BEREC kalpoja arī kā struktūra, kas Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai sniedza vērtējumu, apspriešanās iespējas un padomu elektronisko sakaru jomā. BEREC pēc pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas attiecīgi sniedza padomu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

(4b)  BEREC birojs tika izveidots kā Kopienas iestāde ar juridiskas personas statusu, lai pildītu Regulā (EK) Nr. 1211/2009 minētos uzdevumus, jo īpaši lai sniegtu profesionālā un administratīvā atbalsta pakalpojumus BEREC. BEREC birojs ir veidots kā administratīvi un finansiāli neatkarīga juridiska persona, lai tas varētu efektīvi atbalstīt BEREC.

(4c)  Ar Lēmumu 2010/349/ES(14) dalībvalstu valdību pārstāvji vienojās, ka BEREC biroja galvenā mītne būs Rīgā. Mītnes nolīgums starp Latvijas Republikas valdību un BEREC biroju stājās spēkā 2011. gada 5. augustā.Lai BEREC birojs varētu efektīvi un izmaksu ziņā lietderīgā veidā pildīt savus uzdevumus, iespējams, būtu jāpieņem lēmums par darbinieku izvietošanu citā dalībvalstī.

(5)  2015. gada 6. maija paziņojumā „Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai”(15) Komisija plānoja 2016. gadā nākt klajā ar priekšlikumiem vērienīgai tiesiskā regulējuma uzlabošanai elektronisko sakaru jomā, cita starpā galveno uzmanību vēršot uz efektīvāku institucionālās sistēmas regulējumu, lai, veidojot pareizos apstākļus digitālajam vienotajam tirgum, telesakaru noteikumus padarītu piemērotus mērķim. Tas ietver ļoti jaudīgu savienojamības tīklu izvietošanu, radiofrekvenču spektra koordinētāku pārvaldību bezvadu tīkliem un vienlīdzīgu konkurences apstākļu radīšanu progresīviem digitālajiem tīkliem un inovatīviem pakalpojumiem. Paziņojumā norādīts, ka mainīgais tirgus un tehnoloģiskie apstākļi liek stiprināt institucionālo sistēmu, palielinot BEREC lomu.

(6)  2016. gada 19. janvāra rezolūcijā „Virzība uz digitālā vienotā tirgus aktu” Eiropas Parlaments aicināja Komisiju turpināt integrēt digitālo vienoto tirgu, nodrošinot efektīvāku institucionālo sistēmu. Tas jo īpaši prasīja Komisijai stiprināt BEREC lomu, spējas un lēmumu pieņemšanas pilnvaras, lai Komisija varētu sekmēt konsekventu tiesiskā regulējuma īstenošanu elektronisko sakaru jomā, lai BEREC varētu efektīvi pārraudzīt vienotā tirgus attīstību un palīdzēt tai atrisināt pārrobežu strīdus. Šajā sakarībā Eiropas Parlaments arī uzsver, ka ir jāuzlabo BEREC finansējums un cilvēkresursi un vēl vairāk jāpilnveido tās pārvaldības struktūra.

(7)  BEREC un BEREC birojs ir snieguši pozitīvu ieguldījumu, veicinot konsekventu tiesiskā regulējuma īstenošanu elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl ir ievērojamas atšķirības, un tas ietekmē uzņēmumus, kas iesaistās pārrobežu darījumos vai veic savu darījumdarbību ievērojamā skaitā dalībvalstu, cita starpā arī jomās, uz kurām BEREC pamatnostādnes attiecas, bet kur tās vēl varētu pilnveidot. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību visā Savienībā, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī Savienības iedzīvotāju interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir stiprināt BEREC un BEREC biroja lomu un uzlabot to pārvaldības struktūru▌. Tas vajadzīgs arī tādēļ, lai atspoguļotu to, ka BEREC darbība ir kļuvusi nozīmīgāka pēc Regulas (EK) Nr. 531/2012▌, Regulas (ES) Nr. 2015/2120 ▌un Direktīvas [...] („Elektronisko sakaru kodekss”).

(8)  Vajadzība visās dalībvalstīs konsekventi piemērot elektronisko sakaru tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstība visā Savienībā un lai panāktu, ka ļoti jaudīgi datu savienojumi kļūst pieejamāki un tiek plašāk izmantoti, lai rosinātu konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanas jomā un lai veicinātu arī Savienības iedzīvotāju interešu aizsardzību. Ņemot vērā tirgus un tehnoloģiju attīstību, kas bieži vien notiek plašākā pārrobežu dimensijā, un ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, kura gūta, nodrošinot konsekventu īstenošanu elektronisko sakaru jomā, ▌BEREC un BEREC birojs ir jānostiprina. BEREC un BEREC biroja organizatoriskajai struktūrai vajadzētu būt racionālai un piemērotai to uzdevumu veikšanai, kas tiem jāpilda. Ņemot vērā kontu slēgšanas procedūras un jaunos uzdevumus, kas uzticēti BEREC, ir jāmaina tās organizatoriskā struktūra, lai panāktu gan BEREC, gan BEREC biroja efektīvāku darbību.

(9a)  Lai BEREC varētu pieņemt juridiski saistošus lēmumus, tai būtu vajadzīgs juridiskas personas statuss. Tāpēc tai vajadzētu būt Savienības struktūrai, kuru pārstāv regulatoru valde.

(9b)  BEREC birojam vajadzētu neatkarīgi risināt operatīvus un tehniskus jautājumus, un tai vajadzētu būt administratīvi un finansiāli neatkarīgai juridiskai personai. Tālab ir nepieciešami un lietderīgi to veidot kā Savienības struktūru, kurai ir juridiskas personas statuss un kura īsteno tai uzticētās pilnvaras. Kā decentralizētai Savienības aģentūrai BEREC birojam būtu jādarbojas savu pilnvaru un esošās institucionālās sistēmas ietvaros. Tas nebūtu jāuzskata par pilnvarotu paust Savienības nostāju sabiedrībā vai par tiesisku saistību radītāju Eiropas Savienībai. BEREC biroja oficiālais nosaukums būtu jāmaina, pārdēvējot to par Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru atbalsta aģentūru („BEREC birojs”).

(9c)  Turklāt noteikumi, kuri reglamentē BEREC biroja darbu, attiecīgā gadījumā būtu jāsaskaņo ar principiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām („Kopēja pieeja”).

(10)  BEREC ir tehniska iestāde, kurai ir īpašas zināšanas elektronisko sakaru jomā un kuru veido VRI un Komisijas pārstāvji, tāpēc tai ir vislabāk uzticēt tādus uzdevumus kā pieņemt lēmumus atsevišķos jautājumos ar pārrobežu dimensiju, veicināt efektīvas iekšējā tirgus procedūras valstu pasākumu projektiem▌, sniegt VRI nepieciešamās pamatnostādnes, lai nodrošinātu kopīgus kritērijus un konsekventu regulatīvo pieeju, un uzturēt atsevišķus reģistrus Savienības līmenī. ▌

(10a)  BEREC uzdevumi neskar uzdevumus, kas uzticēti VRI, kuras vislabāk pārzina savas valsts elektronisko sakaru tirgu un vietējos apstākļus. Lai BEREC spētu pildīt savus pienākumus, tai arī turpmāk vajadzētu izmantot VRI īpašās zināšanas. Lai vairotu BEREC ietekmi un atpazīstamību un lai nezaudētu īpašās zināšanas, pieredzi un konkrētās situācijas pārzināšanu visos dažādu valstu tirgos, katrai dalībvalstij būtu jānodrošina savas VRI ar atbilstošiem finanšu un cilvēkresursiem, kas tām ir vajadzīgi, lai piedalītos BEREC darbā, jo īpaši tad, kad tiek strādāts darba grupās un kad ir jānodrošina regulatoru padomes vadība.

(10b)  BEREC birojam būtu jāsniedz visu veidu profesionālais un administratīvais atbalsts, cita starpā arī finansiāls, organizatorisks un ar loģistiku saistīts atbalsts, kas ir nepieciešams BEREC darbam.

(10c)  Lai BEREC birojs varētu pildīt savus pienākumus, tas būtu pienācīgi jānodrošina ar personālu. Plānojot BEREC biroja nodrošinājumu ar resursiem, būtu pienācīgi jāņem vērā, ka BEREC tiek uzticēts aizvien vairāk uzdevumu un ka salīdzinājumā ar tīri administratīviem pienākumiem aizvien nozīmīgāka kļūst saturisku uzdevumu izpilde. Turklāt BEREC biroja personāla sastāvs būtu jāveido, ņemot vērā nepieciešamību pienācīgi līdzsvarot pagaidu darbinieku un ārštata darbinieku skaitu.

(11)  Tā kā konverģence starp nozarēm, kuras sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus, kļūst aizvien ciešāka un ar šo nozaru attīstību saistītā regulējuma jautājumiem ir horizontāla dimensija, BEREC un BEREC birojam ▌būtu jāļauj, neskarot attiecīgās struktūras darbības nozīmi, sadarboties ar VRI un citām Savienības struktūrām, birojiem, aģentūrām un padomdevējām grupām, jo īpaši ar Radiofrekvenču spektra politikas grupu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2002/622/EK(16), Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679(17), Eiropas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu [...](18), ▌Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru, kura izveidota ar Regulu (ES) Nr. 526/2013(19), Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīklu, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004(20), un Eiropas standartizācijas organizācijām, kā arī ar esošajām komitejām (piemēram, ar Sakaru komiteju un Radiofrekvenču spektra komiteju). Ja tas nepieciešams BEREC uzdevumu izpildei, tai būtu jāatļauj sadarboties arī ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, īpaši ar elektronisko sakaru jomā kompetentajām regulatīvajām iestādēm un/vai šādu iestāžu grupām, kā arī ar starptautiskām organizācijām. BEREC būtu jāļauj arī apspriesties ar ieinteresētajām personām, rīkojot sabiedrisku apspriešanu.

(11a)  BEREC struktūrā vajadzētu būt regulatoru valdei, kuru atbalsta darba grupas. Pašreizējais regulatoru valdes vadības modelis ir palīdzējis garantēt nepārtrauktu BEREC darbu. Ņemot vērā papildu uzdevumus, kas noteikti BEREC, būtu jānosaka priekšsēdētājam stabils divu gadu amata pilnvaru laiks.

(11b)  Pieredze liecina, ka lielākā daļa BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja darbs notiek darba grupās, un tām vienmēr būtu jānodrošina, ka vienādā mērā tiek izvērtēts ikvienas VRI viedoklis un ieguldījums. Tāpēc regulatoru valdei būtu jāuzņemas atbildība par darba grupu izveidi un to līdzpriekšsēdētāju iecelšanu. Lai ātri varētu izveidot dažas no darba grupām, jo īpaši tās, uz kurām attiecas procedūras ar laika ierobežojumiem, jau iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti. Būtu jānodrošina, ka publiski ir pieejami darba grupu sastāvā iekļauto kvalificēto ekspertu saraksti un viņu interešu deklarācijas. BEREC biroja personālam būtu jāatbalsta darba grupas un jāpalīdz tām darboties.

(11c)  BEREC ir uzticēta saistošu lēmumu pieņemšana, tāpēc ir jānodrošina, lai ikvienai fiziskai un juridiskai personai, uz kuru attiecas vai kuru ietekmē BEREC lēmums, būtu tiesības to pārsūdzēt Apelācijas padomē, kas ir daļa no BEREC, taču nav atkarīga no tās administratīvās un regulatīvās struktūras. Tā kā Apelācijas padomes lēmumi tiek pieņemti, lai rastos tiesiskas sekas trešām personām, Eiropas Savienības Tiesā var celt prasību par attiecīga lēmuma likumības izvērtēšanu.

(12)  ▌Valdei būtu jāveic attiecīgās administratīvās un budžeta pārvaldības funkcijas, un ▌tās sastāvā līdz ar visu VRI vadītājiem vai koleģiālās struktūras locekļiem vajadzētu būt vienam Komisijas pārstāvim.

(13)  Iepriekš iecēlējiestādes pilnvaras bija BEREC biroja pārvaldības komitejas priekšsēdētāja vietniekam. ▌Valdei attiecīgās iecēlējiestādes pilnvaras būtu jādeleģē direktoram, kuram būtu tiesības šādas pilnvaras deleģēt tālāk. Tas palīdzēs efektīvi pārvaldīt BEREC personālu, kā arī nodrošināt, lai valde, priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks varētu pilnībā pievērsties savu pienākumu veikšanai.

(14)  ▌Ņemot vērā papildu uzdevumus, kas noteikti BEREC, un vajadzību nodrošināt BEREC darbību gada un daudzgadu plānošanu, ir ļoti svarīgi garantēt, lai valdes priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam būtu stabils divu gadu amata pilnvaru laiks.

(15)  Vismaz divreiz gadā BEREC biroja valdei būtu jārīko regulāras sanāksmes. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un to, ka BEREC darbība kļuvusi nozīmīgāka, valdei var nākties rīkot papildu sanāksmes.

(16)  Direktora darbībai, kurš būtu BEREC biroja juridiskais pārstāvis, ir izšķiroša nozīme, lai ▌aģentūra pienācīgi darbotos un pildītu tai uzticētos uzdevumus. Valde direktoru ieceļ, ņemot vērā Eiropas Parlamenta viedokli, atklātā un pārredzamā atlases procedūrā, lai nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt iepriekš BEREC biroja administratīvā vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. Direktoram ir nepieciešamas pietiekami ilgas pilnvaras, lai BEREC birojs varētu stabili darboties un īstenot ilgtermiņa stratēģiju.

(19)  BEREC birojam būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013(21).

(20)  Lai nodrošinātu BEREC biroja autonomiju un neatkarību un lai atbalstītu BEREC darbu, BEREC birojam būtu vajadzīgs savs budžets, kura lielāko daļu veido Savienības iemaksa. Budžets būtu jāveido, ņemot vērā BEREC birojam un BEREC uzticētos papildu uzdevumus un to, ka abu minēto struktūru darbība ir kļuvusi nozīmīgāka. BEREC biroja finansēšanai būtu jāpiemēro budžeta lēmējinstitūcijas vienošanās, kā izklāstīts 31. punktā Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(22).

(23)  Lai panāktu, ka elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma noteikumi ▌tiek īstenoti vēl konsekventāk, BEREC un BEREC birojam vajadzētu būt atvērtiem sadarbībai ar trešo valstu VRI▌, kas ir kompetentas elektronisko sakaru jomā, un jo īpaši ar to valstu VRI, kuras ir noslēgušas attiecīgus nolīgumus ar Eiropas Savienību (piemēram, EEZ EBTA valstis un kandidātvalstis).

(24)  Būtu jāļauj BEREC savā kompetences jomā ar BEREC biroja atbalstu iesaistīties komunikācijas pasākumos, ja vien tas netraucē BEREC pamatuzdevumu izpildei. BEREC biroja komunikācijas pasākumus vajadzētu īstenot saskaņā ar attiecīgiem komunikācijas un informēšanas plāniem, ko pieņem valde. Būtu jānodrošina, lai BEREC biroja komunikācijas stratēģija būtu saturiski konsekventa, objektīva, atbilstīga un saskaņota ar stratēģiju un darbībām, ko veic Komisija un pārējās iestādes, jo ir jāņem vērā Savienības koptēls.

(25)  ▌Būtu jānodrošina BEREC un BEREC birojam tiesības pieprasīt visu tiem nepieciešamo informāciju no Komisijas, VRI un — ja tas vajadzīgs BEREC un BEREC biroja uzdevumu izpildei, — no citām iestādēm un uzņēmumiem. Informācija būtu jāpieprasa samērīgi, lieki neapgrūtinot šāda pieprasījuma saņēmējus. Tādēļ BEREC būtu jāizveido vienota informācijas un komunikācijas sistēma, lai nepieļautu informācijas pieprasījumu dublēšanos un atvieglotu saziņu starp visām iesaistītajām iestādēm. VRI, kuras vislabāk pārzina savu valstu elektronisko sakaru tirgus, būtu jāsadarbojas ar BEREC un BEREC biroju un laikus jāsniedz precīza informācija, lai nodrošinātu, ka BEREC un BEREC birojs spēj izpildīt savus pienākumus. Tāpat arī BEREC un BEREC birojam, ievērojot lojālas sadarbības principu, būtu jāsniedz vajadzīgā informācija Komisijai un VRI.

(25a)  Lai garantētu augstu konfidencialitātes līmeni un nepieļautu interešu konfliktus, noteikumi, ko šajos jautājumos piemēro BEREC un BEREC biroja struktūru locekļiem, ir jāievēro arī attiecīgo locekļu aizstājējiem.

(25b)  BEREC ir noteikti jauni uzdevumi un nākotnē ar Savienības tiesību aktiem tai varētu uzticēt vēl arī citu pienākumu izpildi, tāpēc Komisijai būtu regulāri jāizvērtē BEREC un BEREC biroja darbība un šīs iestāžu struktūras efektivitāte mainīgas digitālās vides apstākļos. Ja šādas izvērtēšanas rezultātā tiek secināts, ka šāda iestāžu struktūra nav piemērota, lai izpildītu uzdevumus un jo īpaši lai panāktu elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu, tad Komisijai būtu jāapsver visi iespējamie risinājumi, kā struktūru uzlabot, un jo īpaši jāapsver, vai to var pārveidot par vienu aģentūru, kādas varētu būt šādas rīcības finansiālās sekas un kādus ieguvumus tādējādi varētu nodrošināt.

(26)  Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus — proti, vajadzību noteiktajā mērogā nodrošināt elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu, jo īpaši saistībā ar pārrobežu aspektiem un ar efektīvu iekšējā tirgus procedūru izmantošanu valstu pasākumu projektiem, — nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet mēroga un iedarbības dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(27)  Ar šo regulu ir paredzēts grozīt un paplašināt ▌Regulas (EK) Nr. 1211/2009 noteikumus. Grozījumi, kas jāizdara, ir būtiski, tāpēc minētais akts skaidrības labad būtu jāaizstāj un tādējādi jāatceļ. Atsauces uz atcelto regulu būtu jāuzskata par atsaucēm uz šo regulu,

(28)  ▌Biroju, kas ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009 tika izveidots kā Kopienas iestāde ar juridiskas personas statusu, aizstāj BEREC birojs, pārņemot visas īpašumtiesības, nolīgumus, juridiskās saistības, darba līgumus un finanšu saistības un pienākumus. Lai garantētu nepārtrauktu BEREC un BEREC biroja darbu, ir jānodrošina, lai to pārstāvji, proti, administratīvais vadītājs, kā arī regulatoru valdes un valdes priekšsēdētāji un priekšsēdētāju vietnieki, savus pienākumus pildītu visu viņiem pašlaik noteikto amata pilnvaru laiku,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻABEREC UN BEREC BIROJA IZVEIDE

1. pants

BEREC izveide▌

1.  Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde („BEREC”). BEREC ir Savienības struktūra. Tai ir juridiskas personas statuss.

1.a  Katrā dalībvalstī BEREC ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko attiecīgās valsts tiesību akti piešķir juridiskām personām. BEREC jo īpaši var būt viena no pusēm tiesvedības procesā.

1.b  BEREC pārstāvis ir regulatoru valdes priekšsēdētājs.

1.c  Tikai BEREC ir atbildīga par tai noteikto uzdevumu un uzticēto pilnvaru īstenošanu.

1.a pants

BEREC biroja izveide

1.  Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru atbalsta aģentūra („BEREC birojs”). BEREC birojs ir Savienības struktūra. Tai ir juridiskas personas statuss.

2.  Katrā dalībvalstī BEREC birojam ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko attiecīgās valsts tiesību akti piešķir juridiskām personām. Tas jo īpaši var pirkt un pārdot gan kustamo, gan nekustamo īpašumu un būt viena no pusēm tiesvedības procesā.

3.  BEREC biroja pārstāvis ir tā direktors.

4.  Tikai BEREC birojs ir atbildīgs par tam noteikto uzdevumu un uzticēto pilnvaru īstenošanu.

5.  BEREC biroja galvenā mītne ir Rīgā (Latvijā).

Ia NODAĻA

MĒRĶI

1.b pants

Mērķi

1.  BEREC darbojas Direktīvas [...] („Elektronisko sakaru kodekss”), Direktīvas 2002/58/EK, Regulas (EK) Nr. 531/2012 , Regulas (ES) Nr. 2015/2120, Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma 243/2012/ES(23) (radiofrekvenču spektra politikas programma) un citu Savienības tiesību aktu darbības jomā, saskaņā ar kuriem tai ir noteikti pienākumi vai uzticētas pilnvaras.

2.  Šajā regulā piemēro definīcijas, kas noteiktas Direktīvā [...] („Elektronisko sakaru kodekss”).

3.  Kā savu primāro mērķi BEREC nodrošina elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu 2. punktā minētajā darbības jomā un tādējādi sekmē saskaņota iekšējā tirgus attīstību. BEREC palīdz sasniegt valstu regulatīvo un citu kompetento iestāžu („VRI”) mērķus, kā minēts Direktīvas [...] („Elektronisko sakaru kodekss”) 3. pantā. Tā arī veicina tīkla neitralitātes un principa ievērošanu un atvērta interneta pieejamību, piekļuvi ļoti jaudīgiem datu savienojumiem, ieguldījumu tajos un to izmantošanu, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanas jomā, kā arī Savienības iedzīvotāju interešu aizsardzību.

4.  BEREC savus uzdevumus veic neatkarīgi un objektīvi, bez liekas vilcināšanās un nodrošinot, ka lēmumu pieņemšanas process ir pārredzams.

5.  BEREC izmanto īpašās zināšanas, ko var iegūt no VRI.

6. Katra dalībvalsts nodrošina savas VRI ar atbilstošiem finanšu un cilvēkresursiem, kas tām ir vajadzīgi, lai pilnībā piedalītos BEREC darbā.

Ib NODAĻA

BEREC UZDEVUMI UN ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

2. pants

Uzdevumi

1.  BEREC ir šādi uzdevumi:

(-a)   veikt uzdevumus, kas tai noteikti ar Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ar Direktīvu [...] („Elektronisko sakaru kodekss”), Regulu (EK) Nr. 531/2012 un Regulu (ES) Nr. 2015/2120;

(a)  pēc pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas palīdzēt VRI, Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei, šīs iestādes konsultēt, cita starpā arī sniedzot tām ziņojumus, atzinumus vai ieteikumus, un ▌sadarboties ar VRI un Komisiju visos ▌jautājumos, kas ir saistīti ar elektroniskajiem sakariem un ir BEREC kompetencē;

(b)  pēc pieprasījuma palīdzēt VRI, Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei veidot attiecības, diskusijas un apmaiņu ar trešām personām un palīdzēt VRI un Komisijai informēt trešās personas par labāko regulatīvo praksi;

(c)  sniegt ieteikumus VRI un informēt tās par labāko regulatīvo praksi, lai sekmētu elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu un labāku īstenošanu;

(d)  pēc savas iniciatīvas vai pēc VRI, Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma sagatavot pamatnostādnes, ar ko nodrošina, ka konsekventi tiek īstenots elektronisko sakaru tiesiskais regulējums un ka VRI pieņem konsekventus regulatīvos lēmumus, jo īpaši regulatīvajos jautājumos, kuri aktuāli ievērojamam skaitam dalībvalstu vai kuriem ir pārrobežu elements;

(e)  sniegt informāciju par elektronisko sakaru nozari, publicējot gada ziņojumu par norisēm šajā nozarē;

(f)  pārraudzīt norises tirgū, izvērtēt nepieciešamību pēc inovācijas regulējuma jomā un koordinēt VRI darbības, tā nodrošinot iespēju izstrādāt jaunus, novatoriskus elektronisko sakaru pakalpojumus un panākt konverģenci, sevišķi standartizācijas, numerācijas un frekvenču piešķiršanas jomā;

(g)  nodrošināt sistēmu, kurā VRI var sadarboties, un veicināt VRI savstarpējo sadarbību un VRI sadarbību ar Komisiju. Savus atzinumus, ieteikumus un lēmumus BEREC sagatavo, pienācīgi ņemot vērā šādas sadarbības rezultātu. Ja BEREC uzskata, ka ir vajadzīgi saistoši noteikumi par šādu sadarbību, tā sniedz attiecīgus ieteikumus Komisijai;

(h)  sākt īstenot datu inovācijas iniciatīvu, lai modernizētu, koordinētu un standartizētu datu vākšanas metodes, ko izmanto VRI. Neskarot intelektuālā īpašuma tiesības un saglabājot nepieciešamo konfidencialitātes līmeni, BEREC tīmekļa vietnē un Eiropas datu portālā ir nodrošināta šo datu publiska pieejamība atvērtā un mašīnlasāmā formātā, kas ļauj tos izmantot atkārtoti;

(i)  sadarboties ar Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības tīklu un attiecīgajām Eiropas un valsts kompetentajām iestādēm (tostarp ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un valsts datu aizsardzības iestādēm) jautājumos, kas saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu un var skart patērētāju intereses vairākās dalībvalstīs;

(j)  pēc pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas konsultēt Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par to, kā konkrēts ar digitālo tirgu kopējo dinamiku saistīts jautājums varētu ietekmēt elektronisko sakaru regulējumu;

(k)  palīdzēt Komisijai, sniedzot tai konsultācijas par tiesību aktu sagatavošanu un pieņemšanu elektronisko sakaru jomā.

2.a   BEREC uzdevumus publicē tīmekļa vietnē un atjaunina ikreiz, kad klāt ir nākuši jauni uzdevumi.

3.  Neskarot pienākumu nodrošināt atbilstību attiecīgajiem ES tiesību aktiem, VRI un Komisija ievēro visus BEREC pieņemtos saistošos lēmumus un rūpīgi ņem vērā visas pamatnostādnes, atzinumus, ieteikumus ▌un labāko praksi, ko BEREC pieņēmusi, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu 1.b panta 1. punktā noteiktajā darbības jomā. Pieņemot regulatīvu lēmumu par konkrētu jautājumu, attiecīgā VRI rūpīgi ņem vērā pamatnostādnes, ko BEREC pieņēmusi saskaņā ar šā panta 1. punkta d) apakšpunktu, un jebkuru atkāpi no pamatnostādnēm pamato. Ja VRI izņēmuma kārtā atkāpjas no pamatnostādnēm, tad regulatīvo lēmumu, kuru VRI pieņem, pienācīgi pamatojot šādu atkāpšanos, bez liekas vilcināšanās dara zināmu BEREC, lai tā šādu lēmumu izvērtētu.

4.  Ja tas ir nepieciešams, lai sasniegtu šajā regulā noteiktos mērķus un lai pildītu savus uzdevumus, BEREC sadarbojas ar kompetentajām Savienības struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām▌.

4.a  Attiecīgā gadījumā BEREC apspriežas ar ieinteresētajām personām un dod tām iespēju paust savu viedokli saprātīgi pieņemamā termiņā, ko nosaka, ņemot vērā to, cik jautājums ir sarežģīts, un kas nav īsāks par 30 dienām. Neskarot 28. pantu, BEREC nodrošina, lai šādas sabiedriskās apspriešanas rezultāti būtu publiski pieejami. Šādu apspriešanos rīko pēc iespējas agrākā lēmumu pieņemšanas procesa posmā.

II NODAĻA

BEREC ORGANIZĀCIJA

2.a pants

BEREC organizatoriskā struktūra

BEREC struktūru veido:

(a)  regulatoru valde;

(b)  ekspertu darba grupas („darba grupas”);

(c)  Apelācijas padome.

1. IEDAĻA

REGULATORU VALDE

2.b pants

Regulatoru valdes sastāvs

1.  Regulatoru valdes sastāvā ir viens loceklis no katras dalībvalsts.

Attiecīgā persona ir VRI vadītājs vai cits augsta līmeņa pārstāvis, un tā ir dalībvalstī izveidota VRI, kuras pamatuzdevums ir pārraudzīt elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu tirgus ikdienas darbību.

Dalībvalstīs, kurās saskaņā ar Direktīvu [...] („Elektronisko sakaru kodekss”) ir vairākas atbildīgās VRI, attiecīgās iestādes vienojas par kopīgu pārstāvi un nodrošina nepieciešamo koordināciju starp VRI.

2.  Regulatoru valdes locekļi darbojas objektīvi, Savienības interesēs un cenšas samazināt tirgus sadrumstalotību, lai izveidotu telesakaru vienoto tirgu.

3.  Katra VRI no saviem vadītājiem, koleģiālās struktūras locekļiem un darbiniekiem izraugās vienu personu, kas regulatoru valdē attiecīgās VRI pārstāvja prombūtnē pilda aizstājēja funkciju.

4.  Komisija regulatoru valdes sanāksmēs piedalās kā novērotājs un ir pārstāvēta pienācīgi augstā līmenī.

5.  Regulatoru valdes locekļu saraksts un viņu interešu deklarācijas ir publiski pieejamas.

6.  Regulatoru valde, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, uz savām sanāksmēm kā novērotāju var uzaicināt jebkuru personu, kuras viedoklis to varētu interesēt.

2.c pants

Neatkarība

1.  Pildot tiem uzticētos uzdevumus, regulatoru valdes locekļi darbojas neatkarīgi un objektīvi, visas Savienības interesēs un neņemot vērā valsts vai personīgās intereses.

2.  Neskarot nedz Komisijas, nedz VRI pilnvaras, regulatoru valdes locekļi neprasa un nepieņem norādījumus no Savienības iestādēm vai struktūrām, no dalībvalstu valdībām vai no citām publiskā vai privātā sektora struktūrām.

Regulatoru valdes locekļi tiem uzticētos uzdevumus jo īpaši veic, nepieļaujot nepieņemamu politisku ietekmi vai komerciālu iejaukšanos, kas varētu ietekmēt viņu personīgo neatkarību.

2.d pants

Regulatoru valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki

1.  Ievērojot BEREC reglamentu, regulatoru valde no saviem locekļiem izraugās priekšsēdētāju un ne vairāk kā četrus priekšsēdētāja vietniekus. Priekšsēdētāja vietnieki automātiski aizvieto priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs pats nevar veikt savus pienākumus. Priekšsēdētāja amata pilnvaru laiks ir divi gadi. Lai garantētu BEREC nepārtrauktu darbību, par priekšsēdētāju kļūst persona, kas līdz sava priekšsēdētāja amata pilnvaru laika sākumam vismaz sešus mēnešus ir pildījusi priekšsēdētāja vietnieka pienākumus un, ja tas iespējams, pilda priekšsēdētāja vietnieka pienākumus vismaz sešus mēnešus līdz sava priekšsēdētāja amata pilnvaru laika beigām.

2.  Neskarot regulatoru valdes funkcijas, kas saistītas ar priekšsēdētāja pienākumu izpildi, priekšsēdētājs neprasa un nepieņem norādījumus no valdībām vai VRI, no Komisijas vai no citām publiskā vai privātā sektora struktūrām.

2.e pants

Regulatoru valdes sanāksmes un balsošanas kārtība

1.  Regulatoru valdes sanāksmes sasauc valdes priekšsēdētājs, un katru gadu notiek vismaz četras kārtējās sanāksmes. Ja to ierosinājis priekšsēdētājs vai ja to pieprasījusi vismaz trešdaļa valdes locekļu, tiek rīkotas arī ārkārtas sanāksmes. Sanāksmes darba kārtību nosaka priekšsēdētājs, un tā ir publiski pieejama.

2.  Regulatoru valde lēmumus pieņem ar locekļu vienkāršu balsu vairākumu, ja vien šajā regulā vai citos Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi. Katram loceklim vai aizstājējam ir viena balss. Regulatoru valdes lēmumi ir publiski pieejami, un pēc VRI pieprasījuma tajos norāda VRI atrunas.

3.  Regulatoru valde ar locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem savu reglamentu un nodrošina, lai tas būtu publiski pieejams. Reglamentā sīki nosaka balsošanas kārtību, cita starpā arī precizējot, ar kādiem nosacījumiem viens loceklis drīkst rīkoties cita locekļa vārdā, izklāsta noteikumus par kvorumu un norāda, kādā termiņā ir jāizziņo sanāksmes. Turklāt ar reglamentu nodrošina, ka regulatoru valdes locekļi pirms katras sanāksmes laicīgi saņem pilnībā izstrādātu darba kārtību un visus priekšlikumu projektus, lai viņi pirms balsošanas varētu iesniegt grozījumus. Reglamentā cita starpā var noteikt arī steidzamas balsošanas kārtību un citus praktiskus pasākumus, ar ko nodrošina regulatoru valdes darbību.

2.f pants

Regulatoru valdes uzdevumi

1.  Regulatoru valde veic uzdevumus, kas BEREC noteikti 2. pantā, un pieņem visus lēmumus saistībā ar BEREC darba organizēšanu. Šādi valde darbojas, paļaujoties arī uz darbu grupu veikumu.

2.  Saskaņā ar 27. pantu regulatoru valde BEREC vārdā pieņem īpašus noteikumus par tiesībām piekļūt BEREC rīcībā esošiem dokumentiem.

3.  Regulatoru valde sniedz norādījumus BEREC birojam attiecībā uz to, kā sniegt BEREC profesionālu un administratīvu atbalstu.

4.  Pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām saskaņā ar 2. panta 4.a punktu regulatoru valde līdz kārtējā gada beigām pieņem BEREC darba programmu nākamajam gadam. Tiklīdz gada darba programma ir pieņemta, regulatoru valde to iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

5.  Līdz katra gada 15. jūnijam regulatoru valde apstiprina BEREC iepriekšējā gada darbības pārskatu un iesniedz to Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

6.  Eiropas Parlaments, pilnībā respektējot attiecīgās personas neatkarību, var uzaicināt regulatoru valdes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku uzrunāt Parlamenta atbildīgo komiteju, izklāstot tai savu viedokli par svarīgiem BEREC darbības aspektiem, un atbildēt uz Eiropas Parlamenta deputātu uzdotajiem jautājumiem.

2. IEDAĻA

DARBA GRUPAS

2.g pants

Darba grupu darbība

1.  Ar pienācīgu pamatojumu un jo īpaši BEREC gada darba programmas īstenošanas vajadzībām regulatoru padome var izveidot nepieciešamās darba grupas.

2.   Darba grupu locekļus izraugās VRI. Komisijas pārstāvji darba grupās piedalās kā novērotāji.

Ja tas ir nepieciešams, regulatoru valde, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, var aicināt pievienoties darba grupām atsevišķus ekspertus, kas atzīti par kompetentiem attiecīgajā jomā.

3.  Regulatoru valde ieceļ divus līdzpriekšsēdētājus no dažādām VRI katrai darba grupai, ja vien ārkārtas un pārejošu apstākļu dēļ nav jārīkojas citādi.

4.  Regulatoru valde pieņem reglamentu, kurā nosaka, kā praktiski strādā darba grupas.

3. IEDAĻA

APELĀCIJAS PADOME

2.h pants

Apelācijas padomes izveide un sastāvs

1.  Ar šo ir izveidota Apelācijas padome.

2.  Apelācijas padomes sastāvā ir priekšsēdētājs un vēl divi locekļi. Katram Apelācijas padomes loceklim ir aizstājējs. Aizstājējs padomes locekļa prombūtnē pilda viņa pienākumus.

3.  Apelācijas padomes priekšsēdētāju, pārējos locekļus un viņu aizstājējus ieceļ regulatoru valde, izraugoties tos no prasībām atbilstošu kandidātu sarakstiem, kurus iesniegušas VRI, Komisija un BEREC biroja direktors.

4.  Ja Apelācijas padome uzskata, ka pārsūdzībai tas pēc būtības ir vajadzīgs, tā var lūgt regulatoru valdi iecelt padomē vēl divus locekļus un viņu aizstājējus, izraugoties tos no 3. punktā minētajiem sarakstiem.

5.  Pēc regulatoru valdes priekšlikuma Apelācijas padome izstrādā savu reglamentu. Reglamentā sīki izklāsta kārtību, kādā Apelācijas padome ir izveidota un darbojas, un izklāsta noteikumus, kas ir jāievēro, lai apelāciju iesniegtu padomē.

2.i pants

Apelācijas padomes locekļi

1.  Apelācijas padomes locekļu un viņu aizstājēju amata pilnvaru laiks ir četri gadi. Regulatoru valde šo amata pilnvaru laiku var pagarināt vēl uz četriem gadiem.

2.  Apelācijas padomes locekļi ir neatkarīgi un nepilda nekādus citus pienākumus nedz BEREC, nedz BEREC birojā. Pieņemot lēmumus, viņi neprasa un nepieņem norādījumus nedz no valdības, nedz no jebkuras citas struktūras.

3.  Apelācijas padomes locekļus viņu amata pilnvaru laikā no prasībām atbilstošo kandidātu saraksta svītrot nedrīkst, ja vien nav nopietns pamats to darīt un regulatoru valde par to nav pieņēmusi attiecīgu lēmumu.

2.j pants

Izslēgšana un iebildumi

1.   Apelācijas padomes locekļi pārsūdzības procesos nepiedalās, ja viņi šādos procesos ir personīgi ieinteresēti, ja viņi jau iepriekš ir bijuši tajos iesaistīti kā vienas procesa puses pārstāvji vai arī ja viņi ir piedalījušies pārsūdzētā lēmuma pieņemšanā.

2.   Ja kāda 1. punktā norādītā iemesla dēļ vai kāda cita iemesla dēļ kāds no Apelācijas padomes locekļiem uzskata, ka viņam nevajadzētu piedalīties pārsūdzības procesā, viņš par to attiecīgi informē Apelācijas padomi.

3.   Jebkura pārsūdzības procesa puse var iebilst pret kādu no Apelācijas padomes locekļiem jebkura 1. punktā norādītā iemesla dēļ vai tad, ja ir radušās aizdomas par attiecīgā locekļa neobjektivitāti. Šāds iebildums nav pieņemams, ja, apzinoties iebilduma iemeslu, pārsūdzības procesa puse ir veikusi kādu procesuālu pasākumu vai ja iebildums celts attiecīgā padomes locekļa valstspiederības dēļ.

4.   Šā panta 2. un 3. punktā precizētajos gadījumos Apelācijas padome lēmumu par to, kā rīkoties, pieņem bez attiecīgā locekļa līdzdalības. Lai pieņemtu šādu lēmumu, attiecīgā locekļa vietā Apelācijas padomē piedalās viņa aizstājējs. Ja arī aizstājējs uzskata, ka ir attiecīgajam padomes loceklim līdzīgā situācijā, priekšsēdētājs izraugās kādu citu no aizstājējiem.

2.k pants

Lēmumi, ko var pārsūdzēt

1.   Apelācijas padomē var pārsūdzēt saistošu lēmumu, ko BEREC pieņēmusi saskaņā ar 2. panta 1. punkta -a) apakšpunktu.

Ikviena fiziska vai juridiska persona, tostarp VRI, var pārsūdzēt šā punkta pirmajā daļā minēto lēmumu, kas ir adresēts attiecīgajai personai, vai arī lēmumu, kurš tieši un individuāli skar attiecīgo personu, kaut arī oficiāli ir adresēts citai personai.

2.   Pārsūdzību līdz ar rakstisku pārsūdzības pamatojuma izklāstu iesniedz BEREC divu mēnešu laikā pēc tam, kad par lēmumu ir paziņots attiecīgajai personai, vai — ja par lēmumu tai nav bijis paziņots, — divu mēnešu laikā, skaitot no dienas, kad BEREC savu lēmumu ir publicējusi. Apelācijas padome lēmumu par pārsūdzību pieņem četru mēnešu laikā tam, kad pārsūdzība ir iesniegta.

3.   Saskaņā ar 1. punktu iesniegta pārsūdzība neaptur attiecīgā lēmuma piemērošanu. Taču Apelācijas padome var apturēt tā lēmuma piemērošanu, par kuru ir iesniegta pārsūdzība.

IIa NODAĻA

BEREC BIROJA UZDEVUMI UN ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

1. IEDAĻA

BEREC BIROJA UZDEVUMI

2.l pants

BEREC birojam ir jo īpaši šādi uzdevumi:

(a)   sniegt BEREC profesionāla un administratīva atbalsta pakalpojumus;

(b)   apkopot informāciju no VRI un nodrošināt tās apmaiņu un nosūtīšanu saistībā ar 2. pantā noteiktajiem BEREC uzdevumiem;

(c)   pamatojoties uz b) apakšpunktā minēto informāciju, sagatavot regulārus ziņojuma projektus par konkrētiem Eiropas telesakaru tirgus attīstības aspektiem (piemēram, ziņojumus par viesabonēšanu un salīdzinošas analīzes ziņojumus), kas tam ir jāiesniedz BEREC;

(d)   saskaņā ar 2. panta 1. punkta c) apakšpunktu informēt VRI par labāko regulatīvo praksi;

(e)   palīdzēt veikt sagatavošanās darbus un sniegt citu administratīvu un saturisku atbalstu, kas ir vajadzīgs, lai garantētu regulatoru valdes un darba grupu netraucētu darbību;

(f)   piedalīties darba grupu pasākumos;

(g)   palīdzēt veikt sagatavošanās darbus un sniegt citu atbalstu, kas ir vajadzīgs, lai garantētu valdes netraucētu darbību;

(h)   palīdzēt BEREC īstenot sabiedrisko apspriešanu.

2. IEDAĻA

BEREC BIROJA ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA

3. pants

BEREC biroja administratīvā un pārvaldības struktūra

BEREC biroja administratīvo un pārvaldības struktūru veido:

(a)   valde, kas pilda 5. pantā minētās funkcijas;

(b)   direktors, kurš pilda 9. pantā minētos pienākumus.

▌.

3. IEDAĻA

VALDE

4. pants

Valdes sastāvs

1.   Valdē ir pa vienam loceklim no katras dalībvalsts un viens Komisijas pārstāvis, kuriem visiem ir tiesības balsot. ▌

Persona, kura pārstāv dalībvalsti, ir VRI vadītājs vai cits augsta līmeņa pārstāvis, un tā ir dalībvalstī izveidota VRI, kuras pamatuzdevums ir pārraudzīt elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu tirgus ikdienas darbību.

Dalībvalstīs, kurās saskaņā ar Direktīvu [...] („Elektronisko sakaru kodekss”) ir vairākas atbildīgās VRI, attiecīgās iestādes vienojas par kopīgu pārstāvi un nodrošina nepieciešamo koordināciju starp VRI.

2.   ▌Katra VRI ▌no saviem vadītājiem, koleģiālās struktūras locekļiem un darbiniekiem izraugās vienu personu, kas regulatoru valdē attiecīgās VRI pārstāvja prombūtnē pilda aizstājēja funkciju.

3.a   Ir nodrošināts, ka publiski ir pieejams valdes locekļu saraksts un viņu interešu deklarācijas.

5. pants

Valdes funkcijas

1.   Valde:

(a)   ▌ar balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu, ņemot vērā Komisijas atzinumu un saskaņā ar 15. pantu, katru gadu pieņem BEREC biroja vienoto programmdokumentu;

(b)  ar balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem BEREC biroja gada budžetu un pilda citas funkcijas saistībā ar BEREC biroja budžetu saskaņā ar III nodaļu;

(c)   pieņem konsolidēto gada pārskatu par BEREC biroja darbību, kas sagatavots saskaņā ar 18.a pantu, un to izvērtē▌;

(d)   pieņem finanšu noteikumus, ko BEREC birojam piemēro saskaņā ar 20. pantu;

(e)   pieņem ar krāpšanas risku samērīgu krāpšanas apkarošanas stratēģiju, ņemot vērā īstenojamo pasākumu iespējamās izmaksas un ieguvumus;

(f)   nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši papildu pasākumi saistībā ar secinājumiem un ieteikumiem, kas iekļauti iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumos un vērtējumos, un arī saistībā ar izmeklēšanu, kuru veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF);

(g)   pieņem noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, kā minēts 31. pantā▌;

(h)   pamatojoties uz vajadzību analīzi, pieņem un regulāri atjaunina 27.a panta 2. punktā minētos komunikācijas un informēšanas plānus;

(i)   pieņem savu reglamentu;

(j)   saskaņā ar 2. punktu attiecībā uz BEREC biroja personālu īsteno pilnvaras, kas Civildienesta noteikumos piešķirtas iecēlējiestādei un kas ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ir piešķirtas iestādei, kura pilnvarota slēgt darba līgumu(24) („iecēlējiestādes pilnvaras”);

(k)   saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu pieņem Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības īstenošanas noteikumus, kas vajadzīgi, lai Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība varētu stāties spēkā;

(l) sniedz atļauju sadarboties ar kompetentajām Savienības struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām saskaņā ar 26. pantu;

(m)   ieceļ direktoru un attiecīgā gadījumā pagarina viņa amata pilnvaru laiku vai atceļ viņu no amata saskaņā ar 9.a pantu;

(n)   saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ieceļ grāmatvedi, kas uzdevumus veic pilnīgi neatkarīgi. BEREC birojs par savu grāmatvedi var iecelt citas Savienības struktūras grāmatvedi. BEREC birojs var arī vienoties ar Komisiju, ka Komisijas grāmatvedis būs arī BEREC biroja grāmatvedis;

▌(p)   ņemot vērā BEREC biroja darbības vajadzības un ievērojot pareizu budžeta pārvaldību, pieņem visus lēmumus par BEREC biroja iekšējo struktūru izveidi un vajadzības gadījumā to pārveidi.

2.   Valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu, par pamatu ņemot Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. pantu, pieņem lēmumu, ar kuru tā direktoram deleģē attiecīgas iecēlējiestādes pilnvaras un izklāsta nosacījumus, ar kādiem šo pilnvaru deleģējumu var apturēt. Direktoram ir atļauts minētās pilnvaras deleģēt citai personai.

Īpašu izņēmuma apstākļu dēļ valde var ar lēmumu uz laiku apturēt iecēlējiestādes pilnvaru deleģējumu direktoram un direktora citai personai deleģētās pilnvaras un izpildīt tās pati vai deleģēt tās kādam no saviem locekļiem vai darbiniekam, kas nav direktors.

6. pants

Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks

1.   Valde ievēlē priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no saviem balsstiesīgajiem locekļiem, kuri pārstāv dalībvalstis. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar valdes balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

2.   Priekšsēdētāja vietnieks automātiski aizstāj priekšsēdētāju, ja priekšsēdētājs pats savus pienākumus pildīt nevar.

3.   Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru laiks ir divi gadi▌.

3.a   Neskarot valdes funkcijas, kas saistītas ar priekšsēdētāja pienākumu izpildi, priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks neprasa un nepieņem norādījumus no valdībām vai VRI, no Komisijas vai no citām publiskā vai privātā sektora struktūrām.

3.b   Pēc attiecīga uzaicinājuma priekšsēdētājs ziņo Eiropas Parlamentam par BEREC biroja darbības rezultātiem.

7. pants

Valdes sanāksmes

1.   Priekšsēdētājs sasauc valdes sanāksmes.

2.   BEREC biroja direktors piedalās jautājumu apspriešanā, bet viņam nav balsstiesību.

3.   Vismaz divreiz gadā valde rīko kārtējo sanāksmi. Turklāt valdes sanāksmes tiek rīkotas arī pēc priekšsēdētāja ierosmes, pēc Komisijas pieprasījuma vai tad, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa valdes locekļu.

4.   Valde uz savu sanāksmi kā novērotāju var uzaicināt jebkuru personu, kuras viedoklis to varētu interesēt.

5.   Valdes locekļiem un valdes locekļu aizstājējiem sanāksmēs var palīdzēt padomdevēji vai eksperti, ievērojot reglamenta noteikumus.

6.   BEREC birojs nodrošina valdei sekretariātu.

8. pants

Balsošanas noteikumi valdē

1.   ▌Valde pieņem lēmumus ar balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.

2.   Katram balsstiesīgajam loceklim ir viena balss. Ja kāda balsstiesīga locekļa nav klāt, viņa balsstiesības drīkst izmantot šā locekļa aizstājējs.

3.   Priekšsēdētājs piedalās balsošanā.

4.   Direktors balsošanā nepiedalās.

5.   Valdes reglamentā balsošanas kārtību izklāsta sīkāk, jo īpaši norādot, ar kādiem nosacījumiem valdes loceklis var rīkoties cita valdes locekļa vārdā.

4. IEDAĻA

DIREKTORS

9. pants

Direktora pienākumi

1.   Direktors ir atbildīgs par BEREC biroja vadību. Direktors atskaitās valdei.

2.   Neskarot ▌valdes pilnvaras, direktors pilda savus pienākumus neatkarīgi un neprasa un nepieņem norādījumus no Savienības iestādēm, valdībām, VRI vai no citām publiskā vai privātā sektora struktūrām.

3.   Direktors pēc Eiropas Parlamenta uzaicinājuma ziņo tam par savu pienākumu izpildi. Padome var aicināt direktoru ziņot par savu pienākumu izpildi.

▌5.   Direktors ir atbildīgs par BEREC biroja uzdevumu īstenošanu atbilstoši valdes sniegtajiem norādījumiem. Direktors jo īpaši ir atbildīgs par šādiem uzvedumiem:

(a)   ir nodrošināta BEREC biroja ikdienas administratīvā vadība;

(b)   tiek īstenoti valdes pieņemtie lēmumi;

(c) tiek sagatavots un valdei iesniegts vienotais programmdokuments;

(d)   tiek īstenots vienotais programmdokuments un valdei tiek ziņots par tā īstenošanu;

(e)   tiek sagatavots konsolidētais gada pārskats par BEREC biroja darbību un iesniegts valdei izvērtēšanai un pieņemšanai;

(f)   reaģējot uz secinājumiem, kas iekļauti iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumos un vērtējumos, un reaģējot uz OLAF veiktu izmeklēšanu, tiek sagatavots rīcības plāns un par tā izpildi tiek ziņots Komisijai reizi gadā un regulāri par to tiek ziņots valdei;

(g)   ir nodrošināta ES finansiālo interešu aizsardzība, piemērojot aizsargpasākumus pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, veicot faktiskas kontrolpārbaudes un, ja tiek atklāti pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, samērīgus un atturošus administratīvus pasākumus, arī finansiālus sodus;

(h)   tiek sagatavota BEREC biroja krāpšanas apkarošanas stratēģija un iesniegta valdei apstiprināšanai;

(i) tiek sagatavots BEREC birojam piemērojamo finanšu noteikumu projekts;

(j) tiek sagatavots BEREC biroja ieņēmumu un izdevumu tāmes projekts un nodrošināta budžeta izpilde.

5.a   Direktors palīdz regulatoru valdes priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētājam sagatavoties attiecīgo struktūru sanāksmēm. Direktors bez balsstiesībām piedalās regulatoru valdes un valdes darbā.

5.b   Valdes uzraudzībā direktors veic visus vajadzīgos pasākumus un jo īpaši pieņem iekšējus administratīvos rīkojumus un publicē paziņojumus, lai nodrošinātu BEREC biroja darbību saskaņā ar šīs regulas noteikumiem.

6.   Direktora pienākums ir arī izlemt, vai BEREC biroja uzdevumu efektīvai un rezultatīvai izpildei vienā vai vairākās dalībvalstīs būtu vajadzīgs viens vai vairāki vietējie darbinieki. Lai pieņemtu lēmumu izveidot vietēju biroju, vispirms ir jāsaņem ▌valdes un attiecīgās dalībvalsts piekrišana. Pieņemot šādu lēmumu, vietējā biroja darbības jomu tajā nosaka tā, lai nepieļautu liekas izmaksas un BEREC administratīvo funkciju dublēšanos. Šādu lēmumu drīkst pieņemt tikai pēc tam, kad 15. panta 4. punktā minētajā daudzgadu darba programmā ir izklāstīta lēmuma ietekme uz nodrošinājumu ar personālu un budžeta līdzekļiem.

9.a pants

Direktora iecelšana

1.   Direktoru atklātas un pārredzamas atlases rezultātā ieceļ valde, izvēloties no valdes priekšsēdētāja piedāvāto kandidātu saraksta un ņemot vērā kandidāta kvalifikāciju un vadības prasmes, kā arī kandidāta prasmi un pieredzi, kas būtiska elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu jomai.

2.   Līgumu ar direktoru BEREC biroja vārdā slēdz valdes priekšsēdētājs.

3.   Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlaments sniedz nesaistošu atzinumu par valdes izraudzītā kandidāta atbilstību. Tādēļ Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja uzaicina valdes izraudzīto kandidātu uzrunāt Parlamenta atbildīgo komiteju un atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.

4.   Direktora amata pilnvaru laiks ir četri gadi. Līdz šā pilnvaru laika beigām valdes priekšsēdētājs sagatavo novērtējumu, kurā ņem vērā direktora darbības vērtējumu, kā arī BEREC uzdevumus un problemātiskos jautājumus, kas tai jārisina. Šo novērtējumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Ņemot vērā 4. punktā minēto novērtējumu, valde var vienu reizi pagarināt direktora amata pilnvaru laiku ne ilgāk kā vēl uz sešiem gadiem.

6.   Ja ir iecerēts pagarināt direktora amata pilnvaru laiku, valde par to informē Eiropas Parlamentu. Viena mēneša laikā pirms iecerētā pagarinājuma Eiropas Parlaments var sniegt par to nesaistošu atzinumu. Tādēļ Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var uzaicināt direktoru uzrunāt Parlamenta atbildīgo komiteju un atbildēt uz deputātu uzdotajiem jautājumiem.

7.   Ja amata pilnvaru laiks direktoram ir pagarināts, tad, beidzoties visam pilnvaru laikam, direktors vairs nedrīkst piedalīties citā atlases procedūrā uz šo pašu amatu.

8.   Ja amata pilnvaru laiks nav pagarināts, tad direktors savus pienākumus pilda, līdz amatā tiek iecelts nākamais direktors.

9.   Direktoru no amata var atcelt tikai ar valdes lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz priekšlikumu, kuru iesniegusi viena trešdaļa valdes locekļu.

10.   Valde savus lēmumus par direktora iecelšanu amatā, par direktora amata pilnvaru laika pagarināšanu un par direktora atbrīvošanu no amata pieņem ar balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

III NODAĻA

BEREC BIROJA BUDŽETA IZVEIDE UN STRUKTŪRA

1. iedaļa

VIENOTAIS PROGRAMMDOKUMENTS

15. pants

Gada un daudzgadu plānošana

1.   Direktors katru gadu sagatavo programmdokumenta projektu, kas ietver gada un daudzgadu plānošanu („vienotais programmdokuments”) saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 32. pantu un ņemot vērā Komisijas noteiktās pamatnostādnes(25).

Valde līdz 31. janvārim pieņem vienotā programmdokumenta projektu un nosūta to Komisijai, lai tā sniegtu atzinumu. Vienotā programmdokumenta projektu nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

Pēc tam valde pieņem vienoto programmdokumentu, ņemot vērā Komisijas atzinumu. Arī visas vēlāk atjauninātās dokumenta versijas valde nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Vienotais programmdokuments kļūst galīgs pēc vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas, un vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

2.   Gada darba programma ietver sīki izstrādātus mērķus un gaidāmos rezultātus, tostarp izpildes rādītājus. Ievērojot tādus principus kā budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām un budžeta pārvaldība pa darbības jomām, programma ietver arī finansējamo darbību aprakstu un norādi par katrai darbībai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un cilvēkresursiem. Gada darba programma saskan ar BEREC gada darba programmu, kā norādīts 2.f panta 4. punktā, un ar 4. punktā minēto daudzgadu darba programmu. Tajā skaidri norāda, kādi uzdevumi ir pievienoti, mainīti vai svītroti salīdzinājumā ar iepriekšējo finanšu gadu.

3.   Valde groza ▌gada darba programmu pēc BEREC gada darba programmas pieņemšanas un ikreiz, kad BEREC tiek uzticēts jauns uzdevums.

Visus būtiskos gada darba programmas grozījumus pieņem tādā pašā kārtībā, kādā pieņemta sākotnējā gada darba programma. Valde var deleģēt direktoram pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā.

4.   Daudzgadu darba programmā izklāsta vispārējo stratēģisko plānu, iekļaujot mērķus, gaidāmos rezultātus un izpildes rādītājus. Tajā apraksta arī resursu plānu, iekļaujot daudzgadu budžeta un personāla plānojumu.

Resursu plānu atjaunina reizi gadā. Stratēģisko plānu atjaunina vajadzības gadījumā, jo īpaši, lai reaģētu uz 38. pantā minētās novērtēšanas rezultātu.

5.   Gada un/vai daudzgadu plānojums ietver BEREC biroja stratēģiju attiecībām ar kompetentajām Savienības struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām saskaņā ar 26. pantu, ar šo stratēģiju saistītās darbības un informāciju par attiecīgajiem resursiem.

16. pants

Budžeta izveide

1.   Direktors katru gadu sagatavo un nosūta valdei provizorisku BEREC biroja ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, tajā iekļaujot štatu sarakstu.

3.   Direktors BEREC biroja ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu līdz katra gada 31. janvārim nosūta Komisijai. BEREC biroja ieņēmumu un izdevumu tāmes projektā un 15. panta 1. punktā minētajā vienotā programmdokumenta projektā iekļautā informācija ir saskaņota.

4.   Komisija šos tāmes projektus kopā ar Savienības vispārējā budžeta projektu nosūta budžeta lēmējinstitūcijai.

5.   Uz tāmes projektu pamata Komisija Savienības vispārējā budžeta projektā iekļauj aplēses, ko tā uzskata par vajadzīgām attiecībā uz štatu sarakstu un tās iemaksas apjomu, kura jāsedz no vispārējā budžeta, un saskaņā ar Līguma 313. un 314. pantu tās iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai.

6.   Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina BEREC birojam paredzētās iemaksas apropriācijas.

7.   Budžeta lēmējinstitūcija pieņem BEREC biroja štatu sarakstu.

8.   BEREC biroja budžetu pieņem valde. Par galīgo budžetu tas kļūst pēc Savienības vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas. Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

9.   Visiem būvprojektiem, kas varētu būtiski ietekmēt BEREC biroja budžetu, piemēro Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 noteikumus.

2. IEDAĻA

BUDŽETA IZPILDE, PĀRSKATI UN KONTROLE

17. pants

Budžeta uzbūve

1.   Katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, sagatavo BEREC biroja ieņēmumu un izdevumu tāmi un to iekļauj BEREC biroja budžetā.

2.   BEREC biroja budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

3.   Neskarot citus resursus, BEREC biroja ieņēmumus veido:

(a)   Savienības iemaksa;

(b)   brīvprātīgas finansiālas iemaksas no dalībvalstīm vai VRI;

(c)   maksa par publikācijām un citiem BEREC biroja sniegtiem pakalpojumiem;

(d)   iemaksas, ko veic trešās valstis vai elektronisko sakaru jomā kompetentās trešo valstu regulatīvās iestādes, kuras piedalās BEREC biroja darbā, kā noteikts 26. pantā.

4.   BEREC biroja izdevumos ietilpst darbinieku atalgojums, administratīvās un infrastruktūras izmaksas un darbības izmaksas.

18. pants

Budžeta izpilde

1.   BEREC biroja budžeta izpildi nodrošina direktors.

2.   Katru gadu direktors budžeta lēmējinstitūcijai nosūta visu būtisko informāciju, kas attiecas uz izvērtēšanas procedūru konstatējumiem.

18.a pants

Konsolidētais gada darbības pārskats

1.   Direktors katru gadu sagatavo projektu konsolidētajam gada pārskatam par BEREC biroja darbību, ievērojot Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 47. pantu un ņemot vērā Komisijas noteiktās pamatnostādnes(26). Valde pieņem konsolidēto gada pārskatu par BEREC darbību, to izvērtē un līdz katra gada 1. jūlijam gan pārskatu, gan tā novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai. Direktors atklātā sanāksmē iepazīstina Parlamentu un Padomi ar konsolidēto gada pārskatu par BEREC darbību. Konsolidēto gada darbības pārskatu publisko.

2.   Konsolidētais gada darbības pārskats jo īpaši ietver informāciju par BEREC biroja gada darba programmas īstenošanu, par budžeta un personāla resursiem un par vadības un iekšējās kontroles sistēmām, Eiropas Revīzijas palātas apsvērumus, pārskatus un ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību, kā arī kredītrīkotāja deklarāciju par pamatotu pārliecību.

19. pants

Pārskatu sniegšana un budžeta izpildes apstiprināšana

1.   Provizoriskos pārskatus BEREC biroja grāmatvedis līdz nākamā finanšu gada 1. martam nosūta Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai.

2.   Ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību BEREC birojs līdz nākamā finanšu gada 31. martam nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai.

3.   Saņemot Revīzijas palātas apsvērumus par BEREC biroja provizorisko pārskatu, BEREC biroja grāmatvedis sagatavo BEREC biroja galīgo pārskatu un uzņemas par to atbildību. Galīgo pārskatu direktors iesniedz valdei, lai tā sniegtu savu atzinumu.

4.   Valde sniedz atzinumu par BEREC biroja galīgo pārskatu.

5.   Pēc katra finanšu gada beigām direktors līdz 1. jūlijam galīgo pārskatu kopā ar valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

6.   Galīgo pārskatu BEREC birojs publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līdz nākamā gada 15. novembrim.

7.   Direktors līdz 30. septembrim nosūta Revīzijas palātai atbildi uz tās apsvērumiem. Šo atbildi direktors nosūta arī valdei.

8.   Saskaņā ar Finanšu regulas(27) 165. panta 3. punktu pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma direktors sniedz Parlamentam visu informāciju, kas tam ir vajadzīga, lai netraucēti īstenotu attiecīgā finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru .

9.   Pēc Padomes ieteikuma, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, Eiropas Parlaments līdz (N+2) gada 15. maijam sniedz direktoram apstiprinājumu par N gada budžeta izpildi.

20. pants

Finanšu noteikumi

Finanšu noteikumus, kas piemērojami BEREC birojam, pieņem valde pēc apspriešanās ar Komisiju. Tiem jābūt saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013, izņemot gadījumus, kad atkāpe ir nepieciešama tieši BEREC biroja darbības vajadzībām un par to vispirms ir saņemta Komisija piekrišana.

IV NODAĻA

PERSONĀLS

21. pants

Vispārīgs noteikums

BEREC biroja personālam piemēro Civildienesta noteikumus un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī noteikumus, kas pieņemti pēc Savienības iestāžu vienošanās, ar kuru piemēro Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību.

22. pants

Direktors

1.   Direktoru pieņem darbā kā BEREC biroja pagaidu darbinieku saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punktu.

23. pants

Norīkoti valstu eksperti un pārējie darbinieki

1.   BEREC birojs var izmantot norīkotus valstu ekspertus vai citus darbiniekus, ko nenodarbina pats BEREC birojs. Uz šādiem darbiniekiem neattiecas Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

2.   Valde pieņem lēmumu, ar ko nosaka, kādā kārtībā darbam BEREC birojā tiek norīkoti valstu eksperti.

V NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

25. pants

Privilēģijas un imunitāte

Uz BEREC biroju un personālu attiecas Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā.

26. pants

Sadarbība ar Savienības struktūrām, trešām valstīm un starptautiskām organizācijām

1.   Rīkojoties tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu šajā regulā aprakstītos mērķus un veiktu savus uzdevumus, un neskarot dalībvalstu un Savienības iestāžu kompetenci, BEREC un BEREC birojs var sadarboties ar kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām.

2.   BEREC un BEREC birojs ir atvērti sadarbībai ar trešo valstu regulatīvajām iestādēm, kas ir kompetentas elektronisko sakaru jomā, ja šīs trešās valstis ir noslēgušas attiecīgus nolīgumus ar Savienību.

Ievērojot attiecīgos šo nolīgumu noteikumus, tiek izstrādāta kārtība, ar ko jo īpaši precizē, kāda būs šo trešo valstu regulatīvo iestāžu līdzdalība BEREC un BEREC biroja darbā, cik liela tā būs un kādā veidā tiks īstenota, cita starpā precizējot šos aspektus arī attiecībā uz trešo valstu pārstāvību regulatoru valdē, darba grupās un valdē, un tiek izstrādāti arī noteikumi par līdzdalību BEREC biroja iniciatīvās, par finanšu iemaksām un par personālu. Attiecībā uz personāla jautājumiem minētie mehānismi visos gadījumos ir saskaņā ar Civildienesta noteikumiem.

3.   Vienotā programmdokumenta ietvaros valde pieņem stratēģiju attiecībām ar kompetentajām Savienības struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām jautājumos, kas ir BEREC biroja kompetences jomā. ▌

27. pants

Piekļuve dokumentiem

1.   Uz BEREC un BEREC biroja rīcībā esošajiem dokumentiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001(28).

1.a   Līdz ... [seši mēneši pēc šīs regulas piemērošanas dienas] regulatoru valde un valde pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 1049/2001.

2.   Uz personas datu apstrādi, ko veic BEREC un BEREC birojs, attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001(29).

2.a   Līdz ... [seši mēneši pēc šīs regulas piemērošanas dienas] regulatoru valde un valde nosaka pasākumus, kas jāveic BEREC un BEREC birojam, lai piemērotu Regulu (EK) Nr. 45/2001, arī tos, kuri veicami saistībā ar BEREC biroja datu aizsardzības inspektora iecelšanu. Minētos pasākumus nosaka pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

27.a pants

Pārredzamība un saziņa

1.   BEREC un BEREC birojs savu darbību veic, nodrošinot augstu pārredzamības līmeni. BEREC un BEREC birojs nodrošina, lai sabiedrība un ieinteresētās personas saņemtu atbilstošu, objektīvu, ticamu un viegli pieejamu informāciju, jo īpaši par BEREC un BEREC biroja uzdevumiem un darba rezultātiem.

2.   BEREC savā kompetences jomā pēc pašas iniciatīvas un ar BEREC biroja atbalstu var iesaistīties komunikācijas pasākumos. BEREC biroja budžeta līdzekļus komunikācijas pasākumiem piešķir, nekaitējot 2. pantā minēto BEREC uzdevumu efektīvai izpildei. BEREC birojs savus komunikācijas pasākumus īsteno saskaņā ar attiecīgiem komunikācijas un informēšanas plāniem, kurus pieņem valde.

28. pants

Konfidencialitāte

1.   Neskarot 27. panta 1. punktu, BEREC un BEREC birojs neizpauž trešām personām informāciju, ko tie apstrādā vai saņem, ja attiecībā uz šādu informāciju vai daļu no tās ir izteikts pamatots pieprasījums uzskatīt to par konfidenciālu.

2.   Valdes, regulatoru valdes un darba grupu locekļi, novērotāji un citi minēto struktūru sanāksmju dalībnieki, direktors, norīkotie valstu eksperti un citi darbinieki, kas nav BEREC biroja darbinieki, konfidencialitātes prasības saskaņā ar Līguma 339. pantu ievēro pat pēc tam, kad ir beiguši pildīt attiecīgos amata pienākumus.

3.   Regulatoru valde un valde nosaka kārtību, kādā praktiski tiek īstenoti 1. un 2. punktā minētie konfidencialitātes noteikumi.

29. pants

Drošības noteikumi par klasificētas informācijas un sensitīvas neklasificētas informācijas aizsardzību

BEREC un BEREC birojs pieņem savus drošības noteikumus, kas ir līdzvērtīgi Komisijas drošības noteikumiem, lai aizsargātu Eiropas Savienības klasificēto informāciju (ESKI) un sensitīvu neklasificētu informāciju, un cita starpā pieņem arī noteikumus par apmaiņu ar šādu informāciju, tās apstrādi un uzglabāšanu, kā noteikts Komisijas Lēmumos (ES, Euratom) 2015/443(30) un 2015/444(31). BEREC birojs var arī pieņemt lēmumu piemērot Komisijas noteikumus pēc mutatis mutandis principa.

30. pants

Informācijas apmaiņa

1.   Pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma saņemšanas no BEREC vai BEREC biroja Komisija un VRI savlaicīgi un precīzi sniedz BEREC vai BEREC birojam visu BEREC un BEREC biroja uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju, ja vien attiecīgā informācija Komisijai vai VRI ir likumīgi pieejama un informācija ir jāpieprasa attiecīgā uzdevuma izpildei pēc būtības.

BEREC un BEREC birojs var arī pieprasīt, lai VRI informāciju sniegtu regulāri un noteiktā formātā. Ja iespējams, šādiem pieprasījumiem izmanto vienotus ziņu sniegšanas formātus.

2.   BEREC un BEREC birojs pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma saņemšanas no Komisijas vai VRI visu Komisijas vai VRI uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju sniedz savlaicīgi un precīzi, ievērojot lojālas sadarbības principu.

3.   Lai nepieļautu ziņošanas pienākumu dublēšanos, pirms informācijas pieprasīšanas saskaņā ar šo pantu BEREC un BEREC birojs ņem vērā visu attiecīgo informāciju, kas ir publiski pieejama.

4.   Ja informācija nav pieejama vai ja VRI to nav savlaicīgi sniegušas, vai ja tiešs pieprasījums no BEREC būtu efektīvāks un mazāk apgrūtinošs, BEREC var nosūtīt pienācīgi pamatotu pieprasījumu citām iestādēm vai tieši attiecīgajiem uzņēmumiem, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošina elektronisko sakaru tīklus un saistītās iekārtas.

BEREC informē attiecīgās VRI par pieprasījumiem, kas veikti saskaņā ar šo punktu.

Pēc BEREC pieprasījuma VRI palīdz BEREC iegūt informāciju.

4.a   BEREC birojs izveido informācijas un komunikācijas sistēmu un nodrošina tās pārvaldību, un šī sistēma pilda vismaz šādas vienota kontaktpunkta funkcijas:

(a)   tas ir vienotais kontaktpunkts, ko uzņēmumi — ja tiem saskaņā ar dalībvalsts prasību ir jāsaņem vispārēja atļauja, — izmanto, lai iesniegtu paziņojumu, kurš BEREC ir jānosūta VRI;

(b)   tā ir vienota informācijas apmaiņas platforma, kur BEREC, Komisijai un VRI ir pieejama informācija par to, kā konsekventi īstenot Savienības elektronisko sakaru tiesisko regulējumu;

(c)   tā ir agrīnās brīdināšanas sistēma, kas jau attiecīga procesa pašā sākumā ļauj noteikt, vai ir jāsaskaņo lēmumi, kurus iecerējušas pieņemt VRI.

Valde pieņem šīs sistēmas tehniskās specifikācijas un darbības specifikācijas, kā arī sistēmas veidošanas plānu. Sistēmu veido, neskarot intelektuālā īpašuma tiesības un ievērojot vajadzīgo konfidencialitātes līmeni.

Šāda informācijas un komunikācijas sistēma sāk darboties līdz ... [12 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

31. pants

Interešu deklarācija

1.   Valdes un regulatoru valdes locekļi, Apelācijas padomes locekļi, direktors, norīkotie valstu eksperti un citi darbinieki, kas nav BEREC biroja darbinieki, katrs iesniedz gada saistību deklarāciju, kurā norāda, vai viņiem ir vai nav tiešas vai netiešas intereses, ko varētu uzskatīt par tādām, kuras ietekmē viņu neatkarību.

Deklarācijas ir precīzas un pilnīgas, tās iesniedz rakstiski un atjaunina, kad vien nepieciešams. Regulatoru valdes locekļu, valdes locekļu un direktora interešu deklarācijas ir publiski pieejamas.

2.   Valdes, regulatoru valdes un darba grupu locekļi, novērotāji un citi minēto struktūru sanāksmju dalībnieki, Apelācijas padomes locekļi, direktors, norīkotie valstu eksperti un citi darbinieki, kas nav BEREC biroja darbinieki, ne vēlāk kā katras sanāksmes sākumā katrs precīzi un pilnīgi deklarē jebkādas intereses, ko varētu uzskatīt par tādām, kuras ietekmē viņu neatkarību attiecībā uz darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un nepiedalās šādu jautājumu apspriešanā un nebalso par tiem.

3.   Regulatoru valde un valde pieņem noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību un jo īpaši par 1. un 2. punktā minēto noteikumu praktisko īstenošanu.

32. pants

Krāpšanas apkarošana

1.   Lai būtu vieglāk saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013(32) apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, līdz ... [seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] BEREC birojs pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic OLAF, un, izmantojot minētā nolīguma pielikumā pievienoto veidlapu, pieņem attiecīgus noteikumus, kuri attiecas uz visiem BEREC biroja darbiniekiem.

2.   Eiropas Revīzijas palātai ir tiesības uz dokumentu pamata un uz vietas veikt revīziju attiecībā uz visiem dotāciju saņēmējiem, uzņēmējiem un apakšuzņēmējiem, kas no BEREC biroja ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

3.   Saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas paredzēti Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96(33), OLAF var veikt izmeklēšanu, tostarp pārbaudi un apskati uz vietas, lai noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas skar Savienības finanšu intereses, saistībā ar dotāciju vai līgumu, kuru finansē BEREC birojs.

4.   Neskarot 1., 2. un 3. punktu, BEREC biroja sadarbības nolīgumos ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un starptautiskām organizācijām, līgumos, dotāciju nolīgumos un dotāciju piešķiršanas lēmumos iekļauj noteikumus, kas nepārprotami pilnvaro Eiropas Revīzijas palātu un OLAF katram savā kompetences jomā veikt šādas revīzijas un izmeklēšanas darbības.

33. pants

Atbildība

1.   BEREC biroja atbildību par līgumsaistību izpildi reglamentē tiesību akti, ko piemēro attiecīgiem līgumiem.

2.   Eiropas Savienības Tiesai ir jurisdikcija pieņemt spriedumu saskaņā ar jebkuru šķīrējtiesas klauzulu, kas iekļauta BEREC biroja noslēgtā līgumā.

3.   Ja atbildība nav līgumiska, tad BEREC birojs saskaņā ar vispārīgiem principiem, kas ir kopīgi visu dalībvalstu tiesību aktiem, atlīdzina visus zaudējumus, kurus radījušas biroja struktūrvienības vai darbinieki, pildot savus pienākumus.

4.   Eiropas Savienības Tiesas kompetencē ir izšķirt strīdus, kas saistīti ar 3. punktā minēto zaudējumu atlīdzināšanu.

5.   Darbinieku personīgo atbildību pret BEREC biroju reglamentē darbiniekiem piemērojamie Civildienesta vai Nodarbināšanas kārtības noteikumi.

34. pants

Administratīvā izmeklēšana

Uz BEREC un BEREC biroja darbībām saskaņā ar Līguma 228. pantu attiecas Eiropas Ombuda izmeklēšana.

35. pants

Valodu lietojums

1.   Uz BEREC biroju attiecas Regulas Nr. 1/58(34) noteikumi.

2.   BEREC biroja darbībai nepieciešamos tulkošanas pakalpojumus nodrošina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

VI NODAĻA

▌NOBEIGUMA NOTEIKUMI

37. pants

BEREC biroja mītnes nolīgums un darbības nosacījumi

1. Nepieciešamos pasākumus attiecībā uz BEREC biroja izvietošanu uzņēmējā dalībvalstī un aprīkojumu, kas minētajai dalībvalstij ir jādara pieejams, kā arī īpašos noteikumus, ko uzņēmējā dalībvalstī piemēro direktoram, valdes locekļiem, BEREC biroja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, nosaka mītnes nolīgumā starp BEREC biroju un dalībvalsti, kurā atrodas mītne, kas noslēgts pēc tam, kad saņemts valdes apstiprinājums, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

2. BEREC biroja uzņēmēja dalībvalsts nodrošina nepieciešamos apstākļus netraucētai un efektīvai BEREC biroja darbībai, cita starpā nodrošinot arī Eiropas ievirzes daudzvalodu mācību iestādes un piemērotus transporta savienojumus.

38. pants

Novērtēšana

1.   Līdz ... [pieci gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] un pēc tam reizi piecos gados Komisija izvērtē pieredzi, kas gūta BEREC un BEREC biroja darbības rezultātā. Saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm BEREC biroja darbības rezultātus izvērtē, salīdzinot tos ar biroja mērķiem, pilnvarām, uzdevumiem un ņemot vērā atrašanās vietu. Izvērtējot jo īpaši analizē to, cik efektīva ir BEREC un BEREC biroja institucionālā un organizatoriskā struktūra un vai tā ir piemērota, lai izpildītu visus uzdevumus un jo īpaši lai panāktu elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu, vai būtu jāmaina BEREC un BEREC biroja struktūra vai pilnvaras un kāda varētu būt šādu izmaiņu finansiālā ietekme.

2.   Ja Komisija uzskata, ka BEREC un BEREC biroja turpmākai pastāvēšanai vairs nav pamata, ņemot vērā tiem nospraustos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tā var ierosināt šo regulu attiecīgi grozīt vai atcelt.

3.   Par vērtēšanas rezultātiem Komisija ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei un valdei. Vērtēšanas rezultāti ir publiski pieejami.

39. pants

Pārejas noteikumi

1.   ▌Biroju, kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009, aizstāj BEREC birojs, pārņemot visas īpašumtiesības, nolīgumus, juridiskās saistības, darba līgumus un finanšu saistības un pienākumus.

Šī regula nekādi neskar saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009 izveidotā biroja darbinieku tiesības un pienākumus. Viņu līgumus var atjaunot, piemērojot šo regulu saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību atbilstoši BEREC biroja budžeta iespējām.

▌3.   Darba līgums ar administratīvo vadītāju, kurš iecelts, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1211/2009, beidzas viņa amata pilnvaru laika noslēgumā▌. Valde var šo personu iecelt par direktoru uz laiku, kas nepārsniedz četrus gadus. Regulas 9.a panta 4., 5. un 6. punktu piemēro mutatis mutandis.

4.   Līdz jauno pārstāvju iecelšanas dienai regulas 4. pantā minētās valdes sastāvā ir Regulas (EK) Nr. 1211/2009 7. pantā minētās pārvaldības komitejas locekļi.

4.a   Regulas 2.d pantā minētās amatpersonas — regulatoru valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieki, kas iecelti, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1211/2009, — turpina pildīt savus amata pienākumus atlikušo viena gada pilnvaru laika periodu. Ņem vērā, ka līdz ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena] regulatoru valde ieceļ nākamo priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus.

5. Izpildes apstiprinājuma procedūru attiecībā uz budžetu, kas ir pieņemts, pamatojoties uz Padomes Regulas (EK) Nr. 1211/2009 11. pantu, īsteno saskaņā ar noteikumiem, kuri izklāstīti Regulā (EK) Nr. 1211/2009.

40. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 1211/2009 atceļ.

Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 1211/2009 ▌uzskata par atsaucēm uz šo regulu▌.

41. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulu piemēro no [...].

Regulas 2.h līdz 2.k pantu piemēro no ... [seši mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —        Padomes vārdā —

priekšsēdētājs            priekšsēdētājs

(1)

OV C 125, 21.4.2017., 65. lpp.

(2)

OV C ...

(3)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(4)

  OV C 125, 21.4.2017., 65. lpp.

(5)

  OV C [...].

(6)

  Eiropas Parlamenta un Padomes [...] Direktīva [...], ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu (OV L [...]).

(7)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīva 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

(8)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 13. jūnija Regula (EK) Nr. 531/2012 par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā (OV L 172, 30.6.2012., 10. lpp.).

(9)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2120, ar ko nosaka pasākumus sakarā ar piekļuvi atvērtam internetam un groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (OV L 310, 26.11.2015., 1. lpp.).

(10)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija Regula (ES) 2017/920, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem (OV L 147, 9.6.2017., 1. lpp.).

(11)

  Komisijas 2002. gada 29. jūlija Lēmums 2002/627/EK, ar ko izveido elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu Eiropas reglamentējošo iestāžu grupu (OV L 200, 30.7.2002, 38. lpp.).

(12)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regula (EK) Nr. 1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju (OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.).

(13)

  Komisijas 2002. gada 29. jūlija Lēmums 2002/627/EK, ar ko izveido elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu Eiropas reglamentējošo iestāžu grupu (OV L 200, 30.7.2002., 38. lpp.).

(14)

  Lēmums, ko ar kopēju vienošanos 2010. gada 31. maijā pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji, par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes (BEREC) biroja atrašanās vietu (2010/349/ES) (OV L 156, 23.6.2010., 12. lpp.).

(15)

  COM(2015) 192 final.

(16)

  Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu (OV L 198, 27.7.2002., 49. lpp.).

(17)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(18)

  Direktīva [...].

(19)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 (OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.).

(20)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regula (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā („Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā”) (OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp.).

(21)

  Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).

(22)

  Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.).

(23)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido radiofrekvenču spektra daudzgadu politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).

(24)

  Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.; īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nodaļa, 2. sējums, 5. lpp.).

(25)

  Komisijas Paziņojums par pamatnostādnēm attiecībā uz decentralizētu aģentūru programmdokumentu un konsolidēto gada darbības pārskata modeli (C(2014)9641).

(26)

  Komisijas Paziņojums par pamatnostādnēm attiecībā uz decentralizētu aģentūru programmdokumentu un konsolidēto gada darbības pārskata modeli (C(2014)9641).

(27)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012.).

(28)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(29)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

(30)

  Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

(31)

  Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

(32)

  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

(33)

  Padomes 1996. gada 11. novembra Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

(34)

  Padomes Regula Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (OV 17, 6.10.1958., 385. lpp.).


PASKAIDROJUMS

Pašreizējā situācija

Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde (BEREC) un birojs ir izveidoti ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009, kas ir daļa no tā dēvētā telesakaru tiesību aktu kopuma.

BEREC nav ES aģentūra. Iestādes struktūru veido regulatoru valde, kuras sastāvā ir katrā dalībvalstī izveidoto valsts regulatīvo iestāžu (VRI) pārstāvji. Tas nozīmē, ka BEREC ir cieša saikne ar reālo situāciju 28 valstu telesakaru tirgos, tātad iestāde spēj nodrošināt vajadzīgās īpašās zināšanas. BEREC cenšas panākt elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu un šajā nolūkā, piemēram, izplata informāciju par labāko praksi un sniedz vadlīnijas un atzinumus, konsultē VRI un ES iestādes un veic arī citus uzdevumus, kurus tai uzticēts pildīt saskaņā ar tiesisko regulējumu.

BEREC birojs ir decentralizēta ES aģentūra, kuras galvenā mītne atrodas Rīgā. Biroja galvenais uzdevums ir sniegt BEREC profesionāla un administratīva atbalsta pakalpojumus.

Komisijas priekšlikums

Spēcīgākais akcents Komisijas priekšlikumā ir likts uz BEREC un BEREC biroja pārveidošanu par vienu ES aģentūru. Regulatoru valde kļūtu par aģentūras valdi, un BEREC biroja administratīvais vadītājs kļūtu par izpilddirektoru.

Komisija uzskata, ka ar šo priekšlikumu būs nodrošināta piemērota un efektīva BEREC pārvaldības struktūra, pilnvaras un instrumenti, kas vajadzīgi, lai panāktu tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu. Vēl viens akcents priekšlikumā likts uz to, kā panākt, lai BEREC struktūra un pārvaldība, darbība, plānošana un pārskatatbildība būtu saskaņota ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām („Kopēja pieeja”).

Iestāžu līdzsvara uzturēšana

Referents uzskata, apvērsumu iestāžu hierarhijā nevajadzētu pieļaut, ja vien tas nav absolūti nepieciešams. BEREC gadījumā referents uzskata, ka pašreizējā struktūra darbojas labi un ļauj Eiropas līmenī izmantot valstīs uzkrāto zinātību. Tas tādēļ, ka regulatoru valdes locekļi ikdienā paši gūst pieredzi, strādājot ar telesakaru regulējumu savā dalībvalstī, un var to apkopot BEREC struktūrā, veidojot ļoti efektīvu sinerģiju.

Ņemot to vērā, galvenais šī ziņojuma projekta mērķis ir saglabāt regulatoru valdi kā neatkarīgu struktūru, nevis pieļaut tās iekļaušanu pilntiesīgas ES aģentūras struktūrā. BEREC vajadzētu turēt pienācīgā attālumā no Komisijas ietekmes, lai nepieļautu, ka mainās pašreizējais iestāžu līdzsvars.

Turklāt atšķirībā no Komisijas priekšlikuma referents ierosina arī turpmāk ļaut Eiropas Parlamentam pildīt savu funkciju saistībā ar BEREC biroja direktora iecelšanu.

Elastība un nākotnē noderīgi risinājumi

Komisijas sagatavotais BEREC regulas priekšlikums zināmā mērā ir tieši saistīts ar vēl vienu tā dēvētā Elektronisko sakaru kodeksa priekšlikumu, un abu priekšlikumu dokumentācija likumdošanas kārtībā būtu jāizskata vienlaicīgi. Tomēr referents uzskata, ka jau tagad sākumposmā nepieciešamību pēc saskaņošanas varētu samazināt līdz minimumam. Tas jo īpaši attiecas uz jaunajiem uzdevumiem, kuru izpildi kodeksā paredzēts uzticēt BEREC. Turklāt ar šo ziņojumu referents cenšas panākt, lai regula nebūtu jāgroza ikreiz, kad tiek mainīts kāds cits ES tiesību akts, lai uzticētu BEREC jaunu uzdevumu. Tāpēc garais BEREC pienākumu uzskaitījums ir saīsināts, padarot to vispārīgāku.

Pārvaldības struktūras efektivitāte

Ziņojuma projektā ir iekļauti arī grozījumi, kas ierosināti, lai pašreizējās struktūras padarītu par ES regulējuma neatņemamu daļu. Piemēram, pašlaik BEREC darbā svarīga nozīme ir kontaktpersonu tīklam, taču tam nav oficiāla statusa. Tāpat arī referents atzīst ekspertu darba grupu veiksmīgo ieguldījumu un iekļauj tās BEREC organizatoriskajā struktūrā. Ir mainīti citi noteikumi, kas reglamentē gan BEREC regulatoru valdes, gan BEREC biroja valdes darbību, un tas ir darīts, lai atspoguļotu pašreizējo situāciju un nepieciešamību uzturēt abu minēto struktūru nepārtrauktu darbību, veicot nelielus uzlabojumus un tā padarot tās vēl efektīvākas.

Turklāt referents ir pārliecināts, ka daudzi Komisijas priekšlikumi, ar ko iecerēts panākt pašreizējās situācijas un tā dēvētās kopējās pieejas saskaņu, attiecībā uz BEREC biroju ir atzinīgi vērtējami, ja vien nerada pārmērīgu administratīvo slogu un nepiešķir Komisijai pilnvaras, kuras tai nepienākas.

Visbeidzot, referents ierosina pienācīgi nodrošināt BEREC biroju ar tā pienākumu izpildei vajadzīgo personālu, nosakot, ka kopējais darbinieku skaits 2019. un 2020. gada perioda beigās varētu sasniegt 40–45 darbiniekus un ka ir pienācīgi jālīdzsvaro pagaidu darbinieku un ārštata darbinieku skaits.

Rezumējot referents norāda, ka ziņojuma projekts ir iecerēts, lai panāktu līdzsvaru un kompromisu, ņemot labāko no pašreizējās struktūras un labāko no Komisijas priekšlikuma, un referents cer, ka tas kalpos par pamatu kompromisam Parlamentā.


Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejAS ATZINUMS (02.6.2017)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Ivan Štefanec

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu atjaunināt regulu par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) kā daļu no plašākas tiesu aktu paketes telekomunikāciju jomā. Elektronisko sakaru vienotais tirgus ir digitālās ekonomikas centrā, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt elektronisko sakaru nozari un nodrošināt inovācijas un augstas kvalitātes savienojamību visās Eiropas ekonomikas nozarēs.

Priekšlikums ir vērsts uz regulējuma saskaņošanas uzlabošanu un noteikumu par VRI neatkarību stiprināšanu. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka pašreizējā institucionālā struktūra (valsts regulatīvo iestāžu (VRI) neatkarība no Komisijas un citām ES iestādēm) un BEREC ciešā saistība ar tās locekļiem (VRI) ļauj BEREC nodrošināt neatkarīgas un kvalificētas konsultācijas un turpināt sadarbību ar citām ES iestādēm.

Prasībām par VRI neatkarības stiprināšanu vajadzētu nemainīgi būt galvenajam uzdevumam, lai nodrošinātu objektīvu un paredzamu regulējumu nākotnē. Turklāt atzinuma sagatavotājs arī atzinīgi vērtē priekšlikumu paplašināt galveno VRI piešķirto kompetenču minimālo kopumu. Viņš uzskata, ka BEREC neatkarības samazināšana un ES pilnībā pārraudzītas aģentūras izveide varētu samazināt BEREC efektivitāti un pievienoto vērtību un palēnināt saskaņotas labākās prakses izveidi un izplatīšanu.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs ir nolēmis saglabāt pašreizējo divlīmeņu pārvaldības struktūru, kuru veido, no vienas puses, BEREC un, no otras puses, BEREC birojs. Viņš uzskata, ka tas ir labākais veids, kā nodrošināt BEREC efektīvā darba turpināšanu un līdzsvara uzturēšanu starp Komisiju, VRI un BEREC. BEREC joprojām veidos katras dalībvalsts VRI pārstāvji, tādējādi nodrošinot visu VRI aktīvu ieguldījumu BEREC darbā. Tādā veidā ar savu darbu tā papildinās regulatīvos uzdevumus, ko valsts līmenī veic valsts pārvaldes iestādes. BEREC vajadzētu būt pilnībā atbildīgam attiecīgajām Eiropas Savienības iestādēm un pārredzamam.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs regulas priekšlikumā ir atjaunojis divlīmeņu struktūru, kuru veido BEREC un BEREC birojs, un ir izklāstījis to attiecīgos uzdevumus un organizatorisko struktūru. Tādēļ atzinuma projektā tiek ieviests jauns 2.a pants par BEREC biroja izveidi un uzdevumiem, kā arī jauns 14.a –14.d pants par BEREC biroja organizatorisko struktūru. Gan attiecībā uz BEREC, gan BEREC biroju atzinuma sagatavotājs ir ņēmis vērā vairākus Komisijas ierosinātos uzlabojumus, tostarp BEREC pilnvaru paplašināšanu regulējuma jomā.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  BEREC un BEREC birojs ir snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā regulējuma konsekventai īstenošanai elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl ir ievērojamas atšķirības. Turklāt BEREC un BEREC biroja pārvaldības struktūra ir sarežģīta un rada papildu administratīvo slogu. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir stiprināt BEREC lomu un uzlabot tās pārvaldības struktūru, izveidojot BEREC kā decentralizētu ES aģentūru. Tas arī atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas ievērojamo pastiprināšanos pēc Regulas (EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz ES mēroga viesabonēšanu, Regulas (ES) Nr. 2015/2120, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz atvērtu piekļuvi internetam un ES mēroga viesabonēšanu, un Direktīvas, kurā BEREC noteikts ievērojams skaits jaunu uzdevumu, piemēram, lēmumu un pamatnostādņu sagatavošana par vairākām tēmām, ziņošana par tehniskiem jautājumiem, reģistru uzturēšana un atzinumu sniegšana par iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem attiecībā uz tirgus regulēšanu, kā arī uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu.

(7)  BEREC un BEREC birojs ir snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā regulējuma konsekventai īstenošanai elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl ir ievērojamas atšķirības. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir stiprināt BEREC un BEREC biroja lomu un uzlabot to pārvaldības struktūru. Tas arī atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas ievērojamo pastiprināšanos pēc Regulas (EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz ES mēroga viesabonēšanu, Regulas (ES) Nr. 2015/2120, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz atvērtu piekļuvi internetam un ES mēroga viesabonēšanu, un Direktīvas, kurā BEREC noteikts ievērojams skaits jaunu uzdevumu, piemēram, lēmumu un pamatnostādņu sagatavošana par vairākām tēmām, ziņošana par tehniskiem jautājumiem, reģistru uzturēšana un atzinumu sniegšana par iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem attiecībā uz tirgus regulēšanu, kā arī uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Vajadzība visās dalībvalstīs konsekventi piemērot elektronisko sakaru tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurence elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un līdzšinējo pieredzi, kas gūta sasistībā ar konsekventas īstenošanas nodrošināšanu elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams izmantot BEREC un BEREC biroja darbu un pārveidot šīs struktūras pilntiesīgā aģentūrā.

(8)  Vajadzība visās dalībvalstīs konsekventi un līdzsvaroti piemērot elektronisko sakaru tiesisko regulējumu, nepieļaujot diskrimināciju, ir ļoti svarīga, lai veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatība, konkurence elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un līdzšinējo pieredzi, kas gūta sasistībā ar konsekventas īstenošanas nodrošināšanu elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams izmantot BEREC un BEREC biroja darbu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Uz šo aģentūru vajadzētu attiecināt Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām noteiktos principus, un Aģentūrai būtu jādarbojas saskaņā ar minētajiem principiem (“Kopēja pieeja”)28. Ņemot vērā BEREC izveidoto tēlu un izmaksas, ko radītu nosaukuma maiņa, jaunajai aģentūrai būtu jāsaglabā BEREC nosaukums.

(9)  Uz BEREC biroju vajadzētu attiecināt Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām noteiktos principus, un Aģentūrai būtu jādarbojas saskaņā ar minētajiem principiem (“Kopēja pieeja”)28.

__________________

__________________

28 Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgais paziņojums par decentralizētām aģentūrām.

28 Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgais paziņojums par decentralizētām aģentūrām.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  BEREC vajadzētu būt arī struktūrai, kas Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai sniedz vērtējumu, apspriežu iespējas un padomu elektronisko komunikāciju jomā. BEREC vajadzētu sniegt padomu Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai pēc to pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  BEREC nepieciešamības gadījumā un neskarot to lomu būtu jāatļauj sadarboties ar citām ES struktūrām, birojiem, aģentūrām un padomdevējām grupām, jo īpaši ar Radiofrekvenču spektra politikas grupu29, Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju30, Eiropas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu31 un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru32, kā arī ar esošajām komitejām (piemēram, ar Sakaru komiteju un Radiofrekvenču spektra komiteju). Ja tas nepieciešams BEREC uzdevumu izpildei, tai būtu jāatļauj sadarboties arī ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, īpaši ar elektronisko sakaru jomā kompetentajām regulatīvajām iestādēm un/vai šādu iestāžu grupām, kā arī ar starptautiskām organizācijām.

(11)  BEREC un BEREC birojam nepieciešamības gadījumā un neskarot to lomu būtu jāatļauj sadarboties ar citām ES struktūrām, birojiem, aģentūrām un padomdevējām grupām, jo īpaši ar Radiofrekvenču spektra politikas grupu29, Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju30, Eiropas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu31 un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru32, kā arī ar esošajām komitejām (piemēram, ar Sakaru komiteju un Radiofrekvenču spektra komiteju). Ja tas nepieciešams BEREC uzdevumu izpildei, tai būtu jāatļauj sadarboties arī ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, īpaši ar elektronisko sakaru jomā kompetentajām regulatīvajām iestādēm un/vai šādu iestāžu grupām, kā arī ar starptautiskām organizācijām.

__________________

__________________

29 Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu (OV L 198, 27.7.2002, 49. lpp.).

29 Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu (OV L 198, 27.7.2002, 49. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

31 Direktīva [...].

31 Direktīva [...].

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 (OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 (OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Salīdzinājumā ar kādreizējo situāciju, kad paralēli darbojās gan regulatoru valde, gan pārvaldības komiteja, vienotai valdei, kas sniedz vispārējus norādījumus BEREC darbībām, lemj par regulatīviem un darbības, kā arī par administratīviem un budžeta pārvaldības jautājumiem, būtu jāpalīdz uzlabot aģentūras efektivitāte, saskaņotība un rezultāti. Šajā nolūkā valdei būtu jāveic attiecīgās funkcijas un papildus diviem Komisijas pārstāvjiem tajā vajadzėtu būt visu VRI vadītājiem vai koleģiālās struktūras locekļiem, ko aizsargā atlaišanas prasības.

svītrots

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Iepriekš iecēlējiestādes pilnvaras bija BEREC biroja pārvaldības komitejas priekšsēdētāja vietniekam. Jaunās aģentūras valdei attiecīgās iecēlējiestādes pilnvaras būtu jādeleģē izpilddirektoram, kuram ir tiesības šādas pilnvaras deleģēt tālāk. Tas palīdzēs efektīvi pārvaldīt BEREC personālu, kā arī nodrošināt, ka pārvaldības komiteja, priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks var pilnībā pievērsties savu pienākumu veikšanai.

(13)  Iepriekš iecēlējiestādes pilnvaras bija BEREC biroja pārvaldības komitejas priekšsēdētāja vietniekam. Jaunās aģentūras valdei attiecīgās iecēlējiestādes pilnvaras būtu jādeleģē direktoram, kuram ir tiesības šādas pilnvaras deleģēt tālāk. Tas palīdzēs efektīvi pārvaldīt BEREC personālu, kā arī nodrošināt, ka valde, priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks var pilnībā pievērsties savu pienākumu veikšanai.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Iepriekš regulatoru valdes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieku amata pilnvaru laiks bija viens gads. Ņemot vērā papildu uzdevumus, kas noteikti BEREC, un vajadzību nodrošināt BEREC darbību gada un daudzgadu plānošanu, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaras ir stabilas un tiek piešķirtas uz ilgu laiku.

(14)  Ņemot vērā papildu uzdevumus, kas noteikti BEREC, un vajadzību nodrošināt BEREC darbību gada un daudzgadu plānošanu, ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaras ir stabilas un tiek piešķirtas uz ilgu laiku.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Vismaz divreiz gadā valdei jāpulcējas regulārajās sanāksmēs. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un BEREC pastiprināto lomu, valde var rīkot papildu sanāksmes.

(15)  Regulatoru valdei būtu jārīko vismaz četras kārtējās sanāksmes gadā. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi un BEREC pastiprināto lomu, regulatoru valde var rīkot papildu sanāksmes.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Izpilddirektora, kurš ir BEREC juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, ko Komisija sagatavo pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras, lai nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt iepriekš BEREC biroja administratīvā vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa stratēģijas izpildi;

(16)  Direktora, kurš ir BEREC biroja juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga BEREC pienācīgai darbībai un tai noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde direktoru ieceļ atklātā un pārredzamā atlases procedūrā, lai nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt iepriekš BEREC biroja administratīvā vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. Ir nepieciešams, lai direktoram būtu pietiekami ilgas pilnvaras, kas nodrošinātu BEREC stabilitāti un spēju pildīt ilgtermiņa stratēģiju.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Pieredze liecina, ka lielākā daļa BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja darbs notiek darba grupās, tāpēc valde atbild par darba grupu izveidi un to locekļu iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu pieeju, darba grupas koordinē un vada BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem tirgus regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu (šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti.

(17)  Pieredze liecina, ka lielākā daļa BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja darbs notiek darba grupās, tāpēc regulatoru valde atbild par darba grupu izveidi un to locekļu iecelšanu. Lai nodrošinātu atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem tirgus regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu (šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Tā kā BEREC ir kompetenta pieņemt saistošus lēmumus, nepieciešams nodrošināt, ka ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kuru skar vai ietekmē BEREC lēmums, ir tiesības pārsūdzēt Apelācijas padomē, kas ir aģentūras daļa, taču nav atkarīga no tās administratīvās un regulatīvās struktūras. Tā kā Apelācijas padomes pieņemto lēmumu nolūks ir radīt tiesiskas sekas trešām personām, tad prasību pārskatīt to likumību var iesniegt Vispārējā tiesā. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus attiecībā uz Apelācijas padomes reglamentu, Komisijai piešķiramas īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201133;

svītrots

__________________

 

33 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

 

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Attiecībā uz BEREC ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/201334.

(19)  Attiecībā uz BEREC biroju ir piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/201334.

__________________

__________________

34 Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).

34 Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Lai nodrošinātu BEREC autonomiju, tai būtu vajadzīgs savs budžets, kura lielāko daļu veido Savienības iemaksa. Uz BEREC finansējumu būtu jāattiecina budžeta lēmējinstitūcijas vienošanās, kā izklāstīts 31. punktā Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību35.

(20)  Lai nodrošinātu BEREC biroja autonomiju, tam būtu vajadzīgs savs budžets, kura lielāko daļu veido Savienības iemaksa. Uz BEREC finansējumu būtu jāattiecina budžeta lēmējinstitūcijas vienošanās, kā izklāstīts 31. punktā Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību35.

__________________

__________________

35 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.).

35 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  BEREC vajadzētu būt neatkarīgai operatīvajos un tehniskajos jautājumos, un tai vajadzētu būt tiesiski, administratīvi un finansiāli autonomai. Tālab būtu nepieciešams un būtu lietderīgi, ka BEREC ir Savienības struktūra, kurai ir juridiskas personas statuss un kura izmanto tai piešķirtās pilnvaras.

(21)  BEREC birojam vajadzētu būt neatkarīgai operatīvajos un tehniskajos jautājumos, un tai vajadzētu būt tiesiski, administratīvi un finansiāli autonomai.

Grozījums Nr.     16

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Kā decentralizētai ES aģentūrai BEREC būtu jādarbojas savu pilnvaru un esošās institucionālās sistēmas ietvaros. Tā nebūtu jāuzskata par ES nostājas pārstāvi sabiedrībā vai par tiesisku saistību radītāju Eiropas Savienībai.

svītrots

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23)  Lai vēl vairāk paplašinātu elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma noteikumu konsekventu īstenošanu BEREC darbības jomā, jaunajai aģentūrai vajadzētu būt atvērtai sadarbībai ar trešo valstu regulatīvām iestādēm (īpaši ar EEZ EBTA valstu un kandidātvalstu iestādēm), kas ir kompetentas elektronisko sakaru jomā, ja tās ir noslēgušas attiecīgus nolīgumus ar Eiropas Savienību.

(23)  Lai vēl vairāk paplašinātu elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma noteikumu konsekventu īstenošanu BEREC darbības jomā, BEREC un BEREC birojam vajadzētu būt atvērtiem sadarbībai ar trešo valstu regulatīvām iestādēm (īpaši ar EEZ EBTA valstu un kandidātvalstu iestādēm), kas ir kompetentas elektronisko sakaru jomā, ja tās ir noslēgušas attiecīgus nolīgumus ar Eiropas Savienību.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  BEREC vajadzētu būt tiesībām iesaistīties saziņas pasākumos savā kompetences jomā, ja tie nekaitē BEREC pamatuzdevumiem un tiek īstenoti saskaņā ar attiecīgiem saziņas un izplatīšanas plāniem, ko pieņem valde. BEREC saziņas stratēģijas saturam un īstenošanai vajadzētu būt saskaņotai, atbilstīgai un koordinētai ar Komisijas un citu iestāžu stratēģijām un darbībām, lai ņemtu vērā ES kopējo tēlu.

(24)  BEREC un BEREC birojam vajadzētu būt tiesībām iesaistīties saziņas pasākumos savā kompetences jomā, ja tie nekaitē BEREC un BEREC biroja pamatuzdevumiem un tiek īstenoti saskaņā ar attiecīgiem saziņas un izplatīšanas plāniem, ko pieņem valde. BEREC un BEREC biroja saziņas stratēģijas saturam un īstenošanai vajadzētu būt saskaņotai un atbilstīgai Komisijas un citu iestāžu stratēģijām un darbībām, lai ņemtu vērā ES kopējo tēlu.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Lai efektīvi veiktu uzdevumus, BEREC vajadzētu būt tiesībām pieprasīt visu nepieciešamo informāciju no Komisijas, VRI un — galējas nepieciešamības gadījumā — no citām iestādēm un uzņēmumiem. Informācijas pieprasījumiem vajadzētu būt proporcionāliem, un tie nedrīkst nevajadzīgi apgrūtināt saņēmējus. VRI, kuras ir vistuvāk elektronisko sakaru tirgiem, būtu jāsadarbojas ar BEREC un laikus jāsniedz precīza informācija, lai nodrošinātu, ka BEREC spēj izpildīt savus pienākumus. Tāpat BEREC, ievērojot lojālas sadarbības principu, nepieciešamā informācija būtu jāsniedz Komisijai un VRI.

(25)  Lai efektīvi veiktu uzdevumus, BEREC un BEREC birojam vajadzētu būt tiesībām pieprasīt visu nepieciešamo informāciju no Komisijas, VRI un — galējas nepieciešamības gadījumā — no citām iestādēm un uzņēmumiem. Informācijas pieprasījumiem vajadzētu būt proporcionāliem, un tie nedrīkst nevajadzīgi apgrūtināt saņēmējus. VRI, kuras ir vistuvāk elektronisko sakaru tirgiem, būtu jāsadarbojas ar BEREC un BEREC biroju un laikus jāsniedz precīza informācija, lai nodrošinātu, ka BEREC un BEREC birojs spēj izpildīt savus pienākumus. Tāpat BEREC un BEREC birojam, ievērojot lojālas sadarbības principu, nepieciešamā informācija būtu jāsniedz Komisijai un VRI.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  BEREC biroju, kas ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009 tika izveidots kā Kopienas iestāde ar juridisku statusu, attiecībā uz visām īpašumtiesībām, nolīgumiem, likumīgajām saistībām, darba līgumiem un finanšu saistībām aizstāj BEREC. BEREC būtu jāpārņem BEREC biroja darbinieki, kuru tiesības un pienākumi paliek neskarti,

(28)  Biroju, kas ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009 tika izveidots kā Kopienas iestāde ar juridisku statusu, attiecībā uz visām īpašumtiesībām, nolīgumiem, likumīgajām saistībām, darba līgumiem un finanšu saistībām aizstāj ar BEREC biroju. BEREC birojam būtu jāpārņem biroja darbinieki, kuru tiesības un pienākumi paliek neskarti,

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. pants

1. pants

Izveide un mērķi

BEREC izveide un mērķi

1.  Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde (“BEREC”).

1.  Ar šo regulu tiek izveidota Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde (“BEREC”).

2  BEREC rīkojas Direktīvas [...], Direktīvas 2002/58/EK, Regulas (EK) Nr. 531/2012, Regulas (ES) Nr. 2015/2120 un Lēmuma 243/2012/ES36 (radiofrekvenču spektra politikas programma) darbības jomā.

2.  BEREC rīkojas Direktīvas [...], Direktīvas 2002/58/EK, Regulas (EK) Nr. 531/2012, Regulas (ES) Nr. 2015/2120 un Lēmuma 243/2012/ES36 (radiofrekvenču spektra politikas programma) un citu Savienības tiesību aktu darbības jomā, ar kuriem tai nosaka uzdevumus un pilnvaras.

Šajā regulā ir piemērojamas minētajās direktīvās, regulās un lēmumā noteiktās definīcijas.

Šajā regulā ir piemērojamas minētajās direktīvās, regulās un lēmumā noteiktās definīcijas.

3.  BEREC tiecas sasniegt tos pašus mērķus kā valstu regulatīvās iestādes (“VRI”), kā minēts Direktīvas 3. pantā. BEREC jo īpaši nodrošina elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu 2. punktā minētajā darbības jomā un tādējādi sekmē iekšējā tirgus attīstību. BEREC arī veicina piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzību.

3.  BEREC primārais mērķis ir veicināt iekšējā elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu tirgus attīstību un labāku darbību, nodrošinot Savienības elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu 2. punktā minētajā darbības jomā. BEREC, sadarbojoties ar valsts regulatīvajām iestādēm (VRI), sekmē to mērķu sasniegšanu, kas minēti Direktīvas [...] 3. pantā, un jo īpaši veicina piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī Savienības iedzīvotāju interešu aizsardzību.

 

3.a  Savus uzdevumus BEREC veic neatkarīgi, objektīvi un pārredzami. Tā izmanto VRI pieejamās specializētās zināšanas.

 

3.b  Katra dalībvalsts nodrošina VRI ar atbilstošiem finanšu resursiem un cilvēkresursiem, kas tām ir vajadzīgi, lai piedalītos BEREC darbā.

__________________

__________________

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido daudzgadu radiofrekvenču spektra politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido daudzgadu radiofrekvenču spektra politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

2. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. pants

2. pants

Uzdevumi

BEREC uzdevumi

1.  BEREC uzdevumi ir:

1.  BEREC uzdevumi ir:

(a)  pēc pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas palīdzēt Komisijai un VRI, tās konsultēt un ar tām sadarboties visos tehniskajos jautājumos savu pilnvaru ietvaros, kā arī pēc pieprasījuma palīdzēt Eiropas Parlamentam un Padomei un abas iestādes konsultēt;

(a)  pēc pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas palīdzēt VRI un Komisijai, tās konsultēt un ar tām sadarboties visos tehniskajos jautājumos savu pilnvaru ietvaros un pēc pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas sniegt Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai atzinumus vai ieteikumus par jebkuru jautājumu, kas ir tās kompetencē;

 

(aa)  veicināt VRI savstarpējo sadarbību un VRI sadarbību ar Komisiju;

 

(ab)  sniegt ieteikumus VRI un informēt par labākajām praksēm, lai sekmētu visu tehnisko jautājumu konsekventu īstenošanu savu pilnvaru ietvaros;

(b)  pieņemt lēmumus:

(b)  pieņemt lēmumus saskaņā ar attiecīgajiem direktīvas noteikumiem;

-  par starpvalstu tirgu noteikšanu saskaņā ar Direktīvas 63. pantu;

 

-  par līguma kopsavilkuma modeli saskaņā ar Direktīvas 95. pantu;

 

(c)  izstrādāt ekonomikas modeli, lai palīdzētu Komisijai noteikt maksimālos savienojuma pabeigšanas tarifus Eiropas Savienībā saskaņā ar Direktīvas 73. pantu;

(c)  izstrādāt ekonomikas modeli, lai palīdzētu Komisijai noteikt maksimālos savienojuma pabeigšanas tarifus Eiropas Savienībā saskaņā ar Direktīvas 73. pantu;

(d)  sagatavot atzinumus, kā minēts Direktīvā un Regulā (ES) Nr. 531/2012, jo īpaši:

(d)  sagatavot atzinumus, kā minēts Direktīvā un Regulā (ES) Nr. 531/2012;

-  par pārrobežu strīdu izšķiršanu saskaņā ar Direktīvas 27. pantu;

 

-  par valstu pasākumu projektiem saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām tirgus regulēšanai saskaņā ar Direktīvas 32., 33. un 66. pantu;

 

-  par valstu pasākumu projektiem saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām radiofrekvenču spektra salīdzinošajai izvērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 35. pantu;

 

-  par lēmumu projektiem un saskaņošanas ieteikumiem saskaņā ar Direktīvas 38. pantu;

 

(e)  sagatavot pamatnostādnes, kā minēts Direktīvā, Regulā (EK) Nr. 531/2012 un Regulā (ES) Nr. 2015/2120:

(e)  sagatavot pamatnostādnes, kā minēts Direktīvā, Regulā (EK) Nr. 531/2012 un Regulā (ES) Nr. 2015/2120;

-  par VRI pienākumu īstenošanu attiecībā uz ģeogrāfiskiem apsekojumiem saskaņā ar Direktīvas 22. pantu;

 

-  par kopīgām pieejām tīkla pieslēgumpunkta noteikšanai dažādās tīkla topoloģijās saskaņā ar Direktīvas 59. pantu;

 

-  par kopīgām pieejām starpvalstu galalietotāju pieprasījuma apmierināšanai saskaņā ar Direktīvas 64. pantu;

 

-  par minimālajiem standartpiedāvājumu kritērijiem saskaņā ar Direktīvas 67. pantu;

 

-  par tehnisko informāciju attiecībā uz izmaksu modeli, ko VRI piemēro, nosakot maksimālos simetriskos savienojuma pabeigšanas tarifus, saskaņā ar Direktīvas 73. pantu;

 

-  par kopīgiem kritērijiem numerācijas resursu pārvaldības spēju un numerācijas resursu izsmelšanas riska novērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 87. pantu;

 

-  par attiecīgiem pakalpojumu kvalitātes parametriem un piemērojamām mērījumu metodēm saskaņā ar Direktīvas 97. pantu;

 

-  par VRI pienākumu īstenošanu attiecībā uz atvērtu piekļuvi internetam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2015/2120 5. pantu;

 

-  par vairumtirdzniecības viesabonēšanas piekļuvi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 531/2012 3. pantu.

 

 

(ea)  pārraudzīt un koordinēt to, kā VRI piemēro Regulu (ES) Nr. 531/2012, jo īpaši attiecībā uz regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu par iekšzemes cenām galalietotāju interesēs, un pārrauga un koordinē viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenu attīstību un tarifu pārredzamību un salīdzināmību, un vajadzības gadījumā sniegt ieteikumus Komisijai;

 

(eb)  ziņot par tehniskiem jautājumiem, kas ir BEREC kompetences jomā:

2.  BEREC veic arī šādus uzdevumus:

2.  BEREC veic arī citus uzdevumus, kas tai uzticēti ar ES tiesību aktiem, jo īpaši ar Direktīvu, Regulu (EK) Nr. 531/2012 un Regulu (ES) Nr. 2015/2120.

(a)  pārrauga un koordinē VRI darbību Regulas (ES) Nr. 531/2012 piemērošanā, jo īpaši attiecībā uz regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu sniegšanu par iekšzemes cenām galalietotāju interesēs;

 

(b)  ziņo par tehniskiem jautājumiem savā kompetences jomā, jo īpaši:

 

-  par 2. panta 1. punkta d) apakšpunktā un 2. panta 1. punkta e) apakšpunktā minēto atzinumu un pamatnostādņu praktisko piemērošanu;

 

-  par sadarbspējas līmeni starp personu savstarpējo sakaru pakalpojumiem, apdraudējumu faktiskai piekļuvei neatliekamās palīdzības dienestiem vai “no gala līdz galam” savienojamībai starp galalietotājiem saskaņā ar Direktīvas 59. pantu;

 

-  par viesabonēšanas pakalpojumu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības cenu attīstību un par tarifu pārredzamību un salīdzināmību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 531/2012 19. pantu;

 

-  par gada pārskatiem, ko VRI sniedz saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2015/2120 5. pantu, rezultātiem, publicējot gada kopsavilkuma ziņojumu;

 

(d)  uztur reģistru par:

 

-  uzņēmumiem, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklus un pakalpojumus saskaņā ar Direktīvas 12. pantu. BEREC izdod arī standarta deklarācijas par uzņēmumu paziņojumiem saskaņā ar Direktīvas 14. pantu;

 

-  numuriem ar tiesībām uz lietošanu ārpus teritorijas saskaņā ar Direktīvas 87. pantu;

 

(e)  veic citus uzdevumus, kas tai uzticēti ar ES tiesību aktiem, jo īpaši ar Direktīvu, Regulu (EK) Nr. 531/2012 un Regulu (ES) Nr. 2015/2120.

 

 

2.a  Pēc pamatota Komisijas pieprasījuma BEREC var vienbalsīgi uzņemties citu īpašu uzdevumu veikšanu, kas nepieciešami tās funkciju pildīšanai, kā noteikts 1. panta 2. punktā.

3.  Neskarot atbilstības nodrošināšanu attiecīgajiem ES tiesību aktiem, VRI ievēro visus BEREC pieņemtos lēmumus un rūpīgi ņem vērā visus BEREC pieņemtos atzinumus, pamatnostādnes, ieteikumus un labākās prakses, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu 1. panta 2. punktā noteiktās darbības jomas ietvaros.

3.  Neskarot atbilstības nodrošināšanu attiecīgajiem ES tiesību aktiem, VRI ievēro visus BEREC pieņemtos lēmumus un rūpīgi ņem vērā visus BEREC pieņemtos atzinumus, pamatnostādnes, ieteikumus un labākās prakses, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu 1. panta 2. punktā noteiktās darbības jomas ietvaros.

4.  Ja tas ir nepieciešams šajā regulā noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai, BEREC var sadarboties ar kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām saskaņā ar 26. pantu.

4.  Ja tas ir nepieciešams šajā regulā noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai, BEREC var sadarboties ar kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām saskaņā ar 26. pantu.

 

4.a  BEREC tās lēmumu, ziņojumu un citus dokumentu sagatavošanā var apspriesties ar attiecīgajām ieinteresētajām personām. Neskarot 28. pantu, galvenos apspriežu rezultātus dara publiski pieejamus.

 

4.b   Neskarot 27. pantu, BEREC dara visu vajadzīgo informāciju, kas saistīta ar tā darba rezultātiem, pieejamu un viegli sasniedzamu sabiedrībai un ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

 

BEREC biroja izveide un uzdevumi

 

1.   Ar šo regulu BEREC biroju izveido kā Savienības iestādi. Tā ir tiesību subjekts.

 

2.   Visās dalībvalstīs BEREC birojam ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, kas saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem piešķirta juridiskām personām. Jo īpaši tā var pirkt un pārdot kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesos.

 

3.   BEREC biroju vada tā direktors.

 

4.   Regulatoru valdes vadībā BEREC birojs jo īpaši:

 

(a)  sniedz profesionāla un administratīva atbalsta pakalpojumus BEREC;

 

(b)  vāc informāciju no VRI, apmainās ar informāciju un nosūta to saistībā ar tām funkcijām un uzdevumiem, kas noteikti 2. un 5. pantā;

 

(c)  atbilstīgi 2. pantam izplata regulēšanas paraugpraksi VRI;

 

(d)  palīdz priekšsēdētājam organizēt regulatoru valdes darbu;

 

(e)  sniedz atbalstu, lai nodrošinātu raitu darba grupu darbu.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

II nodaļa – A apakšvirsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

A.  BEREC organizatoriskā struktūra

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

3. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Administratīvā un pārvaldības struktūra

BEREC organizatoriskā struktūra

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  BEREC administratīvo un pārvaldības struktūru veido:

1.  BEREC organizatorisko struktūru veido:

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  valde, kas pilda 5. pantā minētās funkcijas;

-  regulatoru valde;

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  izpilddirektors, kas pilda 9. pantā minētos pienākumus;

svītrots

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

-  Apelācijas padome.

svītrots

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

II nodaļa – 1. iedaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

valde

REGULATORU VALDE

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

4. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. pants

4. pants

Valdes sastāvs

Regulatoru valdes sastāvs

1.  Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, kuriem visiem ir tiesības balsot. Katra VRI atbild par sava attiecīgā pārstāvja nomināciju vadītāja vai VRI koleģiālās struktūras locekļa amatam.

1.  Regulatoru valdē ir pa vienam katras dalībvalsts balsstiesīgam pārstāvim un viens Komisijas pārstāvis bez balsstiesībām. Katra VRI atbild par sava pārstāvja nomināciju vadītāja vai VRI koleģiālās struktūras locekļa amatam, kura pamatuzdevums ir pārraudzīt elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgus ikdienas darbību.

Dalībvalstīs, kur saskaņā ar Direktīvu atbildīgas ir vairākas VRI, attiecīgās iestādes vienojas par kopīgu pārstāvi un nodrošina nepieciešamo koordināciju starp VRI.

Dalībvalstīs, kur saskaņā ar Direktīvu atbildīgas ir vairākas VRI, attiecīgās iestādes vienojas par kopīgu pārstāvi un nodrošina nepieciešamo koordināciju starp VRI.

2.  Katram valdes loceklim ir aizstājējs. Aizstājējs pārstāv valdes locekli viņa prombūtnes laikā. Katra VRI atbild par aizstājēja nomināciju, izvēloties kādu novadītājiem, VRI koleģiālās struktūras locekļiem un VRI darbiniekiem.

2.  Katram regulatoru valdes loceklim ir aizstājējs. Aizstājējs pārstāv valdes locekli viņa prombūtnes laikā. Katrai VRI ir pienākums iecelt vienu atbilstoši augsta līmeņa aizstājēju.

3.  Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, ņemot vērā gan viņu zināšanas elektronisko sakaru jomā, gan vajadzīgās pārvaldības, administratīvās un budžeta veidošanas prasmes. Visas valdē pārstāvētās puses cenšas ierobežot savu pārstāvju mainību, lai nodrošinātu valdes darba pēctecību. Visas puses tiecas panākt, lai valdē būtu līdzsvarota vīriešu un sieviešu pārstāvība.

3.  Regulatoru valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, ņemot vērā gan viņu zināšanas elektronisko sakaru jomā, gan vajadzīgās pārvaldības, administratīvās un budžeta veidošanas prasmes. Visas regulatoru valdē pārstāvētās puses cenšas ierobežot savu pārstāvju mainību, lai nodrošinātu valdes darba pēctecību. Visas puses tiecas panākt, lai regulatoru valdē būtu līdzsvarota vīriešu un sieviešu pārstāvība.

 

3.a  Regulatoru valdes locekļi un viņu aizstājēji nelūdz un nepieņem norādījumus no nevienas valdības, iestādes, personas vai struktūras.

 

3.b  Regulatoru valde var uzaicināt EBTA uzraudzības iestādes un trešo valstu pārvaldes iestāžu augsta līmeņa pārstāvjus un jebkuru citu personu, kuras viedoklis var būt interesants, pastāvīgi vai ad hoc piedalīties tās sanāksmēs novērotāja statusā.

4.  Valdes locekļu un viņu aizstājēju pilnvaru ilgums ir četri gadi. Šo termiņu var pagarināt.

 

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valdes funkcijas

Regulatoru valdes uzdevumi

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

5. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.  Regulatoru valde pilda BEREC uzdevumus, kas noteikti 2. pantā, un pieņem visus lēmumus saistībā ar tās funkciju izpildi.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valde:

1.  Regulatoru valde:

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  ar balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem BEREC gada budžetu un pilda citas funkcijas saistībā ar BEREC budžetu saskaņā ar III nodaļu;

svītrots

Grozījums Nr.     36

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pieņem konsolidēto gada pārskatu par BEREC darbībām, veic tā novērtējumu un līdz nākamā gada 1. jūlijam gan pārskatu, gan tā novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai. Konsolidēto gada darbības pārskatu publisko;

(c)  pieņem konsolidēto gada pārskatu par BEREC darbībām, veic tā novērtējumu un līdz nākamā gada 1. jūlijam gan pārskatu, gan tā novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai. Direktors gada pārskatu par BEREC darbībām iesniedz Parlamentam un Padomei atklātā sēdē. Konsolidēto gada darbības pārskatu publisko;

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pieņem BEREC piemērojamos finanšu noteikumus saskaņā ar 20. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  pieņem krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kas, ņemot vērā ar īstenojamajiem pasākumiem saistītās izmaksas un ieguvumus, ir samērīga ar krāpšanas riskiem;

svītrots

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  nodrošina atbilstīgus turpmākos pasākumus saistībā ar konstatējumiem un ieteikumiem iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumos un izvērtējumos, kā arī saistībā ar Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmeklēšanām;

svītrots

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(g)  pieņem noteikumus par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, kā minēts 31. pantā, kā arī attiecībā uz apelācijas padomes locekļiem;

svītrots

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(h)  pamatojoties uz vajadzību analīzi, pieņem un regulāri atjaunina 27. pantā minētos saziņas un izplatīšanas plānus;

svītrots

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i)  pieņem savu reglamentu;

(i)  pieņem un publicē savu reglamentu. Sīkāku balsojuma kārtību nosaka reglamentā, tostarp precizē apstākļus, kādos viens loceklis var darboties cita locekļa vārdā, noteikumus par kvorumu un termiņus paziņojumiem par sanāksmēm. Turklāt šis reglaments paredz, ka regulatoru valdes locekļi vienmēr pirms katras sanāksmes laicīgi saņem pilnu darba kārtību un priekšlikumu projektus, lai viņiem būtu iespēja pirms balsošanas iesniegt grozījumus. Reglamentā var cita starpā paredzēt steidzamas balsošanas procedūras.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – j apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(j)  saskaņā ar 2. punktu attiecībā uz BEREC personālu īsteno pilnvaras, kas Civildienesta noteikumos piešķirtas iecēlējiestādei un kas Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā piešķirtas iestādei, kura pilnvarota slēgt darba līgumu37 (“iecēlējiestādes pilnvaras”);

svītrots

__________________

 

37 Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp., Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nodaļa, 2. sējums, 5. lpp.).

 

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu pieņem Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības īstenošanas noteikumus, kas vajadzīgi, lai tie varētu stāties spēkā;

svītrots

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m)  ieceļ izpilddirektoru un attiecīgā gadījumā pagarina viņa pilnvaru laiku vai atceļ viņu no amata saskaņā ar 22. pantu;

svītrots

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – n apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(n)  saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ieceļ grāmatvedi, kas uzdevumus veic pilnīgi neatkarīgi. BEREC par savu grāmatvedi var iecelt Komisijas grāmatvedi;

svītrots

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(o)  ieceļ apelācijas padomes locekļus;

svītrots

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(p)  ņemot vērā vajadzības attiecībā uz BEREC darbību un ievērojot pareizu budžeta pārvaldību, pieņem visus lēmumus par BEREC iekšējo struktūru izveidi un vajadzības gadījumā to pārveidi.

svītrots

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Atbilstīgi 27. pantam regulatoru valde BEREC vārdā pieņem īpašus noteikumus par tiesībām piekļūt BEREC rīcībā esošiem dokumentiem.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu, par pamatu ņemot Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. pantu, pieņem lēmumu, ar kuru tā izpilddirektoram deleģē attiecīgās iecēlējiestādes pilnvaras un nosaka nosacījumus, ar kādiem šo pilnvaru deleģējumu var apturēt. Izpilddirektoram ir atļauts minētās pilnvaras deleģēt citai personai.

svītrots

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īpašu izņēmuma apstākļu dēļ valde var ar lēmumu uz laiku apturēt iecēlējiestādes pilnvaru deleģējumu izpilddirektoram un izpilddirektora citai personai deleģētās pilnvaras un izpildīt tās pati vai deleģēt tās kādam no saviem locekļiem vai darbiniekam, kas nav izpilddirektors.

svītrots

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. pants

6. pants

Valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks

Regulatoru valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks

1.  Valde ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no tās balsstiesīgo locekļu vidus, kuri pārstāv dalībvalstis. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ievēlē ar valdes balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

1.  Regulatoru valde ievēlē priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku no tās balsstiesīgo locekļu vidus, kuri pārstāv dalībvalstis.

2.  Priekšsēdētāja vietnieks automātiski aizstāj priekšsēdētāju, ja viņš nevar pildīt savus pienākumus.

2.  Priekšsēdētāja vietnieks automātiski aizstāj priekšsēdētāju, ja viņš nevar pildīt savus pienākumus.

3.  Priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru laiks ir četri gadi, izņemot pēc šīs regulas stāšanās spēkā ievēlētā priekšsēdētāja vietnieka pirmo amata pilnvaru laiku, kas ir divi gadi. Šo amata pilnvaru laiku var atjaunot vienu reizi.

3.  Priekšsēdētāja amata pilnvaru laiks ir četri gadi, un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru laiks — divi gadi. Šo amata pilnvaru laiku var atjaunot vienu reizi.

 

3.a  Lai nodrošinātu regulatoru valdes darba nepārtrauktību, ievēlētajam priekšsēdētājam pirms viņa ievēlēšanas ir jābūt, ja iespējams, vismaz vienu gadu bijušam par priekšsēdētāja vietnieku.

 

3.b  Neskarot regulatoru valdes pilnvaras tās uzdevumu pildīšanā, valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks savus pienākumus pilda neatkarīgi un neprasa un nepieņem norādījumus ne no vienas valdības, VRI, institūcijas, personas vai struktūras.

 

3.c  Saņemot attiecīgu uzaicinājumu, priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks ziņo Eiropas Parlamentam par savu pienākumu izpildi un par BEREC veikumu. Padome var aicināt priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku ziņot par savu pienākumu izpildi un par BEREC veikumu.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valdes sanāksmes

Regulatoru valdes pilnsapulces un balsošanas noteikumi

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Priekšsēdētājs sasauc valdes sanāksmes.

1.  Regulatoru valdes pilnsapulces sasauc tās priekšsēdētājs, un parastā kārtībā tās notiek vismaz četras reizes gadā. Pēc priekšsēdētāja iniciatīvas, Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešdaļas padomes locekļu pieprasījuma rīko arī ārkārtas sanāksmes. Sanāksmju darba kārtību nosaka priekšsēdētājs, un to publisko.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  BEREC izpilddirektors piedalās jautājumu apspriešanā, bet viņam nav balsstiesību.

2.  BEREC biroja direktors piedalās regulatoru valdes pilnsapulcēs bez balsošanas tiesībām.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Vismaz divreiz gadā valde pulcējas regulārajās sanāksmēs. Turklāt tā sanāk arī pēc priekšsēdētāja ierosmes, Komisijas pieprasījuma vai vismaz trešās daļas locekļu pieprasījuma.

svītrots

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valde uz savām sanāksmēm novērotāja statusā var uzaicināt jebkuru personu, kuras viedoklis varētu to interesēt.

4.  Regulatoru valde uz savām sanāksmēm novērotāja statusā var uzaicināt jebkuru personu, kuras viedoklis varētu to interesēt.

Grozījums Nr.     58

Regulas priekšlikums

7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ja tas ir vajadzīgs, lai saglabātu BEREC neatkarību vai lai nepieļautu interešu konfliktu, priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks var norādīt, kuri darba kārtības jautājumi ir jāskata pilnsapulcē bez novērotāju klātbūtnes.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

7. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Regulatoru valde darbojas pēc divu trešdaļu locekļu vairākuma principa, ja vien šajā regulā, direktīvā vai citos Savienības tiesību aktos nav noteikts citādi. Katram loceklim vai tā aizstājējam ir viena balss. Regulatoru valdes lēmumus publisko un pēc VRI pieprasījuma norāda tās sniegtās atrunas.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Valdes locekļiem un valdes locekļu aizstājējiem sanāksmēs var palīdzēt padomdevēji vai eksperti, ievērojot reglamenta noteikumus.

svītrots

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

7. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  BEREC nodrošina valdes sekretariātu.

6.  BEREC birojs nodrošina regulatoru valdes sekretariātu.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. pants

svītrots

Balsošanas noteikumi valdē

 

1.   Neskarot 5. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu un 22. panta 8. punktu, valde pieņem lēmumus ar balsstiesīgo locekļu balsu vairākumu.

 

2.   Katram balsstiesīgajam loceklim ir viena balss. Ja kāda balsstiesīga locekļa nav klāt, viņa balsstiesības ir tiesīgs izmantot šā locekļa aizstājējs.

 

3.   Priekšsēdētājs piedalās balsošanā.

 

4.   Izpilddirektors nepiedalās balsošanā.

 

5.   Valdes reglamentā balsošanas kārtību detalizē, jo īpaši norādot, ar kādiem nosacījumiem loceklis var darboties cita locekļa vārdā.

 

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

II nodaļa – 2. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pamatotos gadījumos un jo īpaši BEREC darba programmas īstenošanai valde var izveidot nepieciešamās darba grupas.

1.  Pamatotos gadījumos un jo īpaši BEREC gada darba programmas īstenošanai un BEREC dokumentu sākotnējo projektu izstrādei regulatoru valde var izveidot nepieciešamās darba grupas.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valde ieceļ locekļus darba grupās, kur var darboties VRI un Komisijas eksperti, BEREC darbinieki un trešo valstu VRI, kuras piedalās BEREC darbā.

Regulatoru valde ieceļ locekļus darba grupās, kur var darboties VRI un Komisijas eksperti, BEREC biroja darbinieki un trešo valstu VRI, kuras piedalās BEREC darbā.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Vajadzības gadījumā, lai nodrošinātu BEREC neatkarību vai izvairītos no interešu konflikta, priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks var norādīt darba kārtības jautājumus, kuru izskatīšanā darba grupas sanāksmēs Komisijas vai trešo valstu VRI eksperti nepiedalās.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja darba grupas tiek veidotas 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta trešajā ievilkumā minēto uzdevumu veikšanai, to locekļus ieceļ, izvēloties no VRI, Komisijas un izpilddirektora sniegtajiem kvalificēto ekspertu sarakstiem.

svītrots

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja darba grupas tiek veidotas 2. panta 1. punkta d) apakšpunkta otrajā ievilkumā minēto uzdevumu veikšanai, to locekļus ieceļ, izvēloties tikai un vienīgi no VRI un izpilddirektora sniegtajiem kvalificēto ekspertu sarakstiem.

svītrots

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja nepieciešams, valde var aicināt darba grupās darboties atsevišķus ekspertus, kas atzīti par kompetentiem attiecīgajā jomā, katru situāciju izvērtējot atsevišķi.

Ja nepieciešams, regulatoru valde var aicināt darba grupās darboties atsevišķus ekspertus, kas atzīti par kompetentiem attiecīgajā jomā, katru situāciju izvērtējot atsevišķi.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Regulatoru valde ieceļ priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietniekus no darba grupu locekļu vidus.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Darba grupas koordinē un vada BEREC darbinieks, ko norīko saskaņā ar iekšējo reglamentu.

svītrots

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valde pieņem iekšējo reglamentu, nosakot praktisko kārtību darba grupu darbībai.

4.  Regulatoru valde pieņem iekšējo reglamentu, nosakot praktisko kārtību darba grupu darbībai.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  BEREC sniedz atbalstu darba grupām.

5.  BEREC birojs sniedz atbalstu darba grupām. BEREC biroja darbinieks palīdz priekšsēdētājam vai priekšsēdētāja vietniekam un nodrošina citus profesionāla un administratīva atbalsta pakalpojumus darba grupām.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

II nodaļa – 4. iedaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

II nodaļa – B apakšvirsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

B.  BEREC biroja organizatoriskā struktūra

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.a pants

 

Administratīvā un pārvaldības struktūra

 

BEREC biroja administratīvo un pārvaldības struktūru veido:

 

(a)   valde, kas pilda 14.c pantā minētās funkcijas;

 

(b)   direktors, kas pilda 14.d pantā norādītos pienākumus;

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

II nodaļa – 4.a iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a IEDAĻA – VALDE

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

14.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.b pants

 

Valdes sastāvs

 

1.   Valdē ir pa vienam katras dalībvalsts balsstiesīgam pārstāvim un viens balsstiesīgs Komisijas pārstāvis. Katra VRI atbild par sava attiecīgā pārstāvja izvirzīšanu vadītāja vai citu augsta līmeņa VRI pārstāvju amatam.

 

Dalībvalstīs, kur saskaņā ar Direktīvu atbildīgas ir vairākas VRI, attiecīgās iestādes vienojas par kopīgu pārstāvi un nodrošina nepieciešamo koordināciju starp VRI.

 

2.   Katram valdes loceklim ir aizstājējs. Aizstājējs pārstāv valdes locekli viņa prombūtnes laikā. Katra VRI atbild par attiecīgā aizstājēja izvirzīšanu, izvēloties kādu no vadītājiem, VRI koleģiālās struktūras locekļiem un VRI darbiniekiem.

 

3.   Valdes locekļus un viņu aizstājējus ieceļ, ņemot vērā gan viņu zināšanas elektronisko sakaru jomā, gan vajadzīgās pārvaldības, administratīvās un budžeta veidošanas prasmes. Visas valdē pārstāvētās puses cenšas ierobežot savu pārstāvju mainību, lai nodrošinātu valdes darba pēctecību. Visas puses tiecas panākt, lai valdē būtu līdzsvarota vīriešu un sieviešu pārstāvība.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

14.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.c pants

 

Valdes funkcijas

 

1.   Valde:

 

(a)   valde pieņem BEREC biroja gada darba programmu kā daļu no vienotā programmdokumenta;

 

(b)   sniedz norādījumus direktoram par viņa uzdevumu veikšanu;

 

(c)   ar balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem BEREC biroja gada budžetu un pilda citas funkcijas saistībā ar BEREC biroja budžetu saskaņā ar III nodaļu;

 

(d)   pieņem BEREC piemērojamos finanšu noteikumus saskaņā ar 20. pantu;

 

(e)   pieņem krāpšanas apkarošanas stratēģiju, kas, ņemot vērā ar īstenojamajiem pasākumiem saistītās izmaksas un ieguvumus, ir samērīga ar krāpšanas riskiem;

 

(f)   nodrošina atbilstīgus turpmākos pasākumus saistībā ar konstatējumiem un ieteikumiem iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumos un izvērtējumos, kā arī saistībā ar Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) izmeklēšanām;

 

(g)   pamatojoties uz vajadzību analīzi, pieņem un regulāri atjaunina 27. pantā minētos saziņas un izplatīšanas plānus;

 

(h)   pieņem savu reglamentu;

 

(i)   saskaņā ar 2. punktu attiecībā uz BEREC biroja personālu īsteno pilnvaras, kas Civildienesta noteikumos piešķirtas iecēlējiestādei un kas Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā piešķirtas iestādei, kura pilnvarota slēgt darba līgumu (“iecēlējiestādes pilnvaras”);

 

(j)   saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu pieņem Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības īstenošanas noteikumus, kas vajadzīgi, lai tie varētu stāties spēkā;

 

(k)   ieceļ direktoru un attiecīgā gadījumā pagarina viņa pilnvaru laiku vai atceļ viņu no amata saskaņā ar 22. pantu;

 

(l)   saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ieceļ grāmatvedi, kas, pildot savus uzdevumus, ir pilnīgi neatkarīgs un kas var būt Komisijas grāmatvedis;

 

(m)  ņemot vērā ar BEREC biroja darbību saistītās vajadzības un ievērojot pareizu budžeta pārvaldību, pieņem visus lēmumus par BEREC iekšējo struktūru izveidi un vajadzības gadījumā to pārveidi.

 

Regulas 6. un 7. pantu piemēro pēc analoģijas.

 

2.   Valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu, par pamatu ņemot Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. pantu, pieņem lēmumu, ar kuru tā direktoram deleģē attiecīgās iecēlējiestādes pilnvaras un paredz nosacījumus, ar kādiem šo pilnvaru deleģējumu var apturēt. Direktoram ir atļauts minētās pilnvaras deleģēt citai personai.

 

Īpašu izņēmuma apstākļu dēļ valde var ar lēmumu uz laiku apturēt iecēlējiestādes pilnvaru deleģējumu direktoram un direktora citai personai deleģētās pilnvaras un izpildīt tās pati vai deleģēt kādam no saviem locekļiem vai darbiniekam, kas nav direktors.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

II nodaļa – 4.b iedaļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b IEDAĻA – DIREKTORS

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

14.d pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.d pants

 

Direktora pienākumi

 

1.  BEREC biroju vada direktors. Direktors atskaitās valdei.

 

2.  Neskarot Komisijas un valdes pilnvaras, direktors savus pienākumus pilda neatkarīgi un neprasa un nepieņem norādījumus ne no vienas valdības, VRI, institūcijas, personas vai struktūras.

 

3.  Direktors pēc Eiropas Parlamenta uzaicinājuma tam ziņo par savu pienākumu izpildi. Padome var aicināt direktoru ziņot par savu pienākumu izpildi.

 

4.  Direktors ir BEREC biroja oficiālais pārstāvis.

 

5.  Direktors ir atbildīgs par BEREC biroja uzdevumu īstenošanu saskaņā ar valdes sniegtajiem norādījumiem. Jo īpaši direktora atbildības jomā ir:

 

(a)  BEREC biroja ikdienas pārvaldība;

 

(aa)  palīdzība regulatoru valdes, valdes un darba grupu darba kārtības sagatavošanā;

 

(b)  Regulatoru valdes un valdes pieņemto lēmumu īstenošana;

 

(c)  vienotā programmdokumenta sagatavošana un iesniegšana regulatoru valdei;

 

(d)  palīdzība vienotā programmdokumenta, jo īpaši gada BEREC biroja darba programmas, īstenošanā saskaņā ar regulatoru valdes norādēm; ziņošana regulatoru valdei par tā īstenošanu;

 

(e)  konsolidētā gada ziņojuma par BEREC darbību sagatavošana saskaņā ar regulatoru valdes norādēm un tā iesniegšana regulatoru valdei izvērtēšanai un pieņemšanai;

 

(f)  rīcības plāna sagatavošana, reaģējot uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un novērtējumiem, kā arī OLAF izmeklēšanām, un ziņošana par progresu Komisijai divreiz gadā un regulāra ziņošana valdei;

 

(g)   ES finansiālo interešu aizsardzība, piemērojot aizsargpasākumus pret krāpšanu, korupciju un citām nelikumīgām darbībām, veicot faktiskas kontrolpārbaudes un, ja tiek atklāti pārkāpumi, atgūstot nepamatoti izmaksātās summas un attiecīgā gadījumā piemērojot iedarbīgus, samērīgus un atturošus administratīvus pasākumus, arī finansiālus sodus;

 

(h)  BEREC biroja krāpšanas apkarošanas stratēģijas sagatavošana un iesniegšana valdei apstiprināšanai;

 

(i)  BEREC birojam piemērojamo finanšu noteikumu projekta sagatavošana;

 

(j)  BEREC biroja ieņēmumu un izdevumu tāmes projekta sagatavošana un budžeta izpilde.

 

6.  Direktora atbildībā ir arī izlemt, vai BEREC biroja uzdevumu efektīvas un rezultatīvas izpildes nolūkā vienā vai vairākās dalībvalstīs jānorīko viens vai vairāki vietējie darbinieki. Direktors prasa Komisijas, valdes un attiecīgās dalībvalsts iepriekšēju piekrišanu pirms šāda vietējā biroja izveides. Šādā lēmumā norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās darbības tvērumu, nepieļaujot liekas izmaksas un BEREC biroja administratīvo funkciju dublēšanos.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izpilddirektors katru gadu sagatavo programmdokumenta projektu, kas ietver gada un daudzgadu plānošanu (“vienotais programmdokuments”) saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulas (ES) Nr. 1271/2013 32. pantu un ņemot vērā Komisijas noteiktās pamatnostādnes38.

Direktors katru gadu sagatavo programmdokumenta projektu, kas ietver gada un daudzgadu plānošanu (“vienotais programmdokuments”) saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulas (ES) Nr. 1271/2013 32. pantu un ņemot vērā Komisijas noteiktās pamatnostādnes38.

__________________

__________________

38 Komisijas Paziņojums par pamatnostādnēm attiecībā uz decentralizētu aģentūru programmdokumentu un konsolidēto gada darbības pārskata modeli(C(2014) 9641).

38 Komisijas Paziņojums par pamatnostādnēm attiecībā uz decentralizētu aģentūru programmdokumentu un konsolidēto gada darbības pārskata modeli(C(2014) 9641).

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valde līdz 31. janvārim pieņem vienotā programmdokumenta projektu un nosūta to Komisijai, lai tā sniegtu atzinumu. Vienotā programmdokumenta projektu nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

Regulatoru valde līdz 31. janvārim pieņem vienotā programmdokumenta projektu un nosūta to Komisijai, lai tā sniegtu atzinumu. Vienotā programmdokumenta projektu nosūta arī Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc tam valde pieņem vienoto programmdokumentu, ņemot vērā Komisijas atzinumu. Arī visas vēlāk atjauninātās dokumenta versijas valde nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Pēc tam regulatoru valde pieņem vienoto programmdokumentu, ņemot vērā Komisijas atzinumu. Arī visas vēlāk atjauninātās dokumenta versijas valde nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valde groza pieņemto gada darba programmu, ja BEREC tiek uzticēts jauns uzdevums.

Regulatoru valde groza pieņemto gada darba programmu, ja BEREC tiek uzticēts jauns uzdevums.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

15. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Visus būtiskos gada darba programmas grozījumus pieņem tādā pašā procedūrā, kādā pieņem sākotnējo gada darba programmu. Valde var deleģēt izpilddirektoram pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā.

Visus būtiskos gada darba programmas grozījumus pieņem tādā pašā procedūrā, kādā pieņem sākotnējo gada darba programmu. Regulatoru valde var deleģēt direktoram pilnvaras izdarīt nebūtiskus grozījumus gada darba programmā.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Izpilddirektors katru gadu sagatavo un valdei nosūta provizorisku BEREC ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, tajā ietverot štatu sarakstu.

1.  Direktors katru gadu sagatavo un valdei nosūta provizorisku BEREC biroja ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam, tajā ietverot štatu sarakstu.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valde, par pamatu ņemot šo provizorisko projektu, sagatavo BEREC ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam.

2.  Valde, par pamatu ņemot šo provizorisko projektu, sagatavo BEREC biroja ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu nākamajam finanšu gadam.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izpilddirektors BEREC ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu līdz katra gada 31. janvārim nosūta Komisijai. BEREC ieņēmumu un izdevumu tāmes projektā un 15. panta 1. punktā minētajā vienotā programmdokumenta projektā ietvertajai informācijai jābūt saskaņotai.

3.  Direktors BEREC biroja ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu līdz katra gada 31. janvārim nosūta Komisijai. BEREC biroja ieņēmumu un izdevumu tāmes projektā un 15. panta 1. punktā minētajā vienotā programmdokumenta projektā ietvertajai informācijai jābūt saskaņotai.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

16. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina BEREC paredzētās iemaksas apropriācijas.

6.  Budžeta lēmējinstitūcija apstiprina BEREC biroja paredzētās iemaksas apropriācijas.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

16. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Budžeta lēmējinstitūcija pieņem BEREC štatu sarakstu.

7.  Budžeta lēmējinstitūcija pieņem BEREC biroja štatu sarakstu.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

16. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  BEREC budžetu pieņem valde. Par galīgo budžetu tas kļūst pēc Savienības vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas. Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

8.  BEREC biroja budžetu pieņem valde. Par galīgo budžetu tas kļūst pēc Savienības vispārējā budžeta galīgās pieņemšanas. Vajadzības gadījumā to attiecīgi koriģē.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

16. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Visiem būvprojektiem, kam paredzama būtiska ietekme uz BEREC budžetu, piemēro Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 noteikumus.

9.  Visiem būvprojektiem, kam paredzama būtiska ietekme uz BEREC biroja budžetu, piemēro Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 noteikumus.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, tiek sastādīta BEREC ieņēmumu un izdevumu tāme, un tā tiek iekļauta BEREC budžetā.

1.  Katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam, tiek sastādīta BEREC biroja ieņēmumu un izdevumu tāme, un tā tiek iekļauta BEREC biroja budžetā.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  BEREC budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

2.  BEREC biroja budžeta ieņēmumi un izdevumi ir līdzsvarā.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Neskarot citus resursus, BEREC ieņēmumos ietilpst:

3.  Neskarot citus resursus, BEREC biroja ieņēmumos ietilpst:

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  maksa par publikācijām un citiem BEREC sniegtiem pakalpojumiem;

svītrots

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  trešo valstu vai elektronisko sakaru jomā kompetento trešo valstu regulatīvo iestāžu, kas iesaistītas BEREC darbā, iemaksas, kā noteikts 26. pantā.

(d)  trešo valstu vai elektronisko sakaru jomā kompetento trešo valstu regulatīvo iestāžu, kas iesaistītas BEREC biroja darbā, iemaksas, kā noteikts 26. pantā.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  BEREC izdevumos ietilpst darbinieku atalgojums, administratīvās un infrastruktūras izmaksas un darbības izmaksas.

4.  BEREC biroja izdevumos ietilpst darbinieku atalgojums, administratīvās un infrastruktūras izmaksas un darbības izmaksas.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

19. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Provizoriskos pārskatus BEREC grāmatvedis līdz nākamā finanšu gada 1. martam nosūta Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai.

1.  Provizoriskos pārskatus BEREC biroja grāmatvedis līdz nākamā finanšu gada 1. martam nosūta Komisijas grāmatvedim un Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

19. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību BEREC līdz nākamā finanšu gada 31. martam nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai.

2.  Ziņojumu par budžeta un finanšu pārvaldību BEREC birojs līdz nākamā finanšu gada 31. martam nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saņemot Revīzijas palātas apsvērumus par BEREC provizorisko pārskatu, BEREC grāmatvedis sagatavo BEREC galīgo pārskatu un uzņemas par to atbildību. Galīgo pārskatu izpilddirektors iesniedz valdei atzinuma sniegšanai.

3.  Saņemot Revīzijas palātas apsvērumus par BEREC biroja provizorisko pārskatu, BEREC biroja grāmatvedis sagatavo BEREC biroja galīgo pārskatu un uzņemas par to atbildību. Galīgo pārskatu direktors iesniedz valdei atzinuma sniegšanai.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

19. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valde sniedz atzinumu par BEREC galīgo pārskatu.

4.  Valde sniedz atzinumu par BEREC biroja galīgo pārskatu.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Pēc katra finanšu gada beigām izpilddirektors līdz 1. jūlijam galīgo pārskatu kopā ar valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

5.  Pēc katra finanšu gada beigām direktors līdz 1. jūlijam galīgo pārskatu kopā ar valdes atzinumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

19. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Galīgo pārskatu BEREC publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līdz nākamā gada 15. novembrim.

6.  Galīgo pārskatu BEREC birojs publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līdz nākamā gada 15. novembrim.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

19. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Līdz 30. septembrim izpilddirektors Revīzijas palātai nosūta atbildi par tās apsvērumiem. Šo atbildi izpilddirektors nosūta arī valdei.

7.  Direktors līdz 30. septembrim nosūta Revīzijas palātai atbildi par tās apsvērumiem. Šo atbildi direktors nosūta arī valdei.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

19. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Saskaņā ar Finanšu regulas39 165. panta 3. punktu pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma izpilddirektors tam iesniedz visu informāciju, kas vajadzīga netraucētai attiecīgā finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras piemērošanai.

8.  Saskaņā ar Finanšu regulas39 165. panta 3. punktu pēc Eiropas Parlamenta pieprasījuma direktors tam iesniedz visu informāciju, kas vajadzīga netraucētai attiecīgā finanšu gada budžeta izpildes apstiprinājuma procedūras piemērošanai.

__________________

__________________

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012.).

39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012.).

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

19. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Pēc Padomes ieteikuma, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, Eiropas Parlaments izpilddirektoram līdz (N + 2) gada 15. maijam sniedz apstiprinājumu par N gada budžeta izpildi.

9.  Pēc Padomes ieteikuma, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, Eiropas Parlaments direktoram līdz (N + 2) gada 15. maijam sniedz apstiprinājumu par N gada budžeta izpildi.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

BEREC piemērojamos finanšu noteikumus pieņem valde pēc apspriešanās ar Komisiju. Tie saskan ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013, izņemot gadījumus, kad tas īpaši nepieciešams BEREC darbībai un kad Komisija ir devusi iepriekšēju piekrišanu.

BEREC birojam piemērojamos finanšu noteikumus pieņem valde pēc apspriešanās ar Komisiju. Tie saskan ar Deleģēto regulu (ES) Nr. 1271/2013, izņemot gadījumus, kad tas īpaši nepieciešams BEREC biroja darbībai un kad Komisija ir devusi iepriekšēju piekrišanu.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

BEREC personālam piemēro Civildienesta noteikumus un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī noteikumus, kas pieņemti pēc Savienības iestāžu vienošanās, ar kuru piemēro Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību.

BEREC biroja personālam piemēro Civildienesta noteikumus un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kā arī noteikumus, kas pieņemti pēc Savienības iestāžu vienošanās, ar kuru piemēro Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

22. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

22. pants

22. pants

Izpilddirektora iecelšana

Direktora iecelšana

1.  Izpilddirektoru pieņem darbā kā BEREC pagaidu darbinieku saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punktu.

1.  Direktoru pieņem darbā kā BEREC biroja pagaidu darbinieku saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) punktu.

2.  Izpilddirektoru ieceļ valde no kandidātu saraksta, ko ierosinājusi Komisija, pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras.

2.  Valde ieceļ direktoru, izmantojot atklātu un pārredzamu atlases procedūru.

Lai noslēgtu līgumu ar izpilddirektoru, BEREC pārstāv valdes priekšsēdētājs.

Lai noslēgtu līgumu ar direktoru, BEREC biroju pārstāv valdes priekšsēdētājs.

Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var uzaicināt valdes izraudzīto kandidātu sniegt paziņojumu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

Pirms iecelšanas amatā valdes izraudzītais kandidāts sniedz paziņojumu Eiropas Parlamenta atbildīgajai komitejai un atbild uz komitejas locekļu jautājumiem.

3.  Izpilddirektora amata pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Līdz šā termiņa beigām Komisija veic novērtējumu, kurā ņem vērā izpilddirektora darbības izvērtējumu, BEREC turpmākos uzdevumus un risināmos jautājumus.

3.  Direktora amata pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Līdz šā termiņa beigām valde veic novērtējumu, kurā ņem vērā direktora darbības izvērtējumu, BEREC turpmākos uzdevumus un risināmos jautājumus.

4.  Valde pēc Komisijas priekšlikuma, kurā ņemts vērā 3. punktā minētais novērtējums, var pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru termiņu vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus.

4.  Valde, ņemot vērā 3. punktā minēto novērtējumu, var pagarināt direktora pilnvaru termiņu vienu reizi uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus.

5.  Valde informē Eiropas Parlamentu, ja tā plāno pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā pirms šādas pagarināšanas Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var uzaicināt izpilddirektoru sniegt paziņojumu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

5.  Valde informē Eiropas Parlamentu, ja tā plāno pagarināt direktora amata pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā pirms šādas pagarināšanas Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var uzaicināt direktoru sniegt paziņojumu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

6.  Izpilddirektors, kura amata pilnvaru termiņš ir pagarināts, kopējā termiņa beigās nedrīkst piedalīties citā atlases procedūrā uz to pašu amatu.

6.  Direktors, kura amata pilnvaru termiņš ir pagarināts, kopējā termiņa beigās nedrīkst piedalīties citā atlases procedūrā uz to pašu amatu.

7.  Izpilddirektoru no amata var atcelt tikai ar valdes lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma.

7.  Direktoru no amata var atcelt tikai ar valdes lēmumu.

8.  Valdes lēmumus par izpilddirektora iecelšanu amatā, viņa pilnvaru laika pagarināšanu un viņa atbrīvošanu no amata pieņem ar balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

8.  Valdes lēmumus par direktora iecelšanu amatā, viņa pilnvaru laika pagarināšanu un viņa atbrīvošanu no amata pieņem ar balsstiesīgo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  BEREC var izmantot norīkotus valstu ekspertus vai citus darbiniekus, ko nenodarbina BEREC. Uz šādiem darbiniekiem neattiecas Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

1.  BEREC birojs var izmantot norīkotus valstu ekspertus vai citus darbiniekus, ko nenodarbina BEREC birojs. Uz šādiem darbiniekiem neattiecas Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valde pieņem lēmumu, izklāstot noteikumus par valstu ekspertu norīkojumu uz BEREC.

2.  Valde pieņem lēmumu, izklāstot noteikumus par valstu ekspertu norīkošanu uz BEREC biroju.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

24. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

24. pants

svītrots

Juridiskais statuss

 

1.   BEREC ir Eiropas Savienības struktūra. Tā ir tiesību subjekts.

 

2.   Visās dalībvalstīs BEREC ir visplašākā tiesībspēja un rīcībspēja, ko šo valstu tiesību akti piešķir juridiskām personām. Jo īpaši tā var pirkt un pārdot kustamu un nekustamu īpašumu, kā arī būt par pusi tiesas procesos.

 

3.   BEREC pārstāv tās izpilddirektors.

 

4.   Tikai BEREC atbild par tai uzticētajiem uzdevumiem un pilnvarām.

 

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uz BEREC un iestādes personālu attiecas Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā.

Uz BEREC biroja un iestādes personālu attiecas Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā nolūkā BEREC pēc Komisijas iepriekšēja apstiprinājuma saņemšanas var izveidot darba mehānismus. Šādas vienošanās ne Savienībai, ne tās dalībvalstīm nerada juridiskus pienākumus.

svītrots

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

26. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Vienotā programmdokumenta ietvaros valde pieņem stratēģiju attiecībām ar kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām jautājumos, kas ir BEREC kompetences jomā. Komisija un aģentūra vienojas par piemērotu darba režīmu, kura mērķis ir nodrošināt, ka BEREC darbojas savu pilnvaru un esošās institucionālās sistēmas ietvaros.

3.  Vienotā programmdokumenta ietvaros regulatīvā valde pieņem stratēģiju attiecībām ar kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām jautājumos, kas ir BEREC kompetences jomā. Komisija un BEREC vienojas par piemērotu darba režīmu, kura mērķis ir nodrošināt, ka BEREC darbojas savu pilnvaru un esošās institucionālās sistēmas ietvaros.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

27. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārredzamība un saziņa

Piekļuve dokumentiem, pārredzamība un saziņa

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

27. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Uz BEREC rīcībā esošajiem dokumentiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/200140. Sešu mēnešu laikā pēc pirmās sanāksmes valde pieņem sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanu.

1.  Uz BEREC un BEREC biroja rīcībā esošajiem dokumentiem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/200140. Regulatoru valde un valde līdz... [lūgums ievietot datumu: ... mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] pieņem sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1049/2001 piemērošanu.

__________________

__________________

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

40 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

27. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Uz BEREC veiktu personas datu apstrādi attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/200141. Valde sešu mēnešu laikā pēc pirmās sanāksmes nosaka pasākumus, kā BEREC piemēro Regulu (EK) Nr. 45/2001, arī par BEREC datu aizsardzības inspektora iecelšanu. Minētos pasākumus izstrādā pēc apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.

2.  Uz BEREC un BEREC biroja veiktu personas datu apstrādi attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/200141.

__________________

__________________

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

41 Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  BEREC un BEREC birojs veic savu darbību, nodrošinot augstu pārredzamības līmeni. BEREC un BEREC birojs nodrošina, ka sabiedrība un ieinteresētās puses saņem objektīvu, ticamu un viegli pieejamu informāciju, īpaši par tās darba rezultātiem.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

27. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  BEREC pēc savas ierosmes savas kompetences jomā var iesaistīties saziņas pasākumos. Resursu piešķiršana saziņas pasākumiem nedrīkst kavēt šīs regulas 2. panta 1. punktā un 2. panta 2. punktā minēto uzdevumu efektīvu izpildi. Saziņas pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar attiecīgiem saziņas un izplatīšanas plāniem, ko pieņem valde.

3.  BEREC un BEREC birojs pēc savas ierosmes savas kompetences jomā var iesaistīties saziņas pasākumos. Resursu piešķiršana saziņas pasākumiem nedrīkst kavēt šīs regulas 2. panta 1. punktā un 2. panta 2. punktā minēto uzdevumu efektīvu izpildi. Saziņas pasākumi tiek īstenoti saskaņā ar attiecīgiem saziņas un izplatīšanas plāniem, ko pieņem valde.

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Neskarot 27. panta 1. punktu, BEREC neizpauž trešām personām informāciju, ko tā apstrādā vai saņem, ja attiecībā uz to vai daļu no tās ir izteikts pamatots pieprasījums uzskatīt to par konfidenciālu.

1.  Neskarot 27. panta 1. punktu, BEREC birojs neizpauž trešām personām informāciju, ko tā apstrādā vai saņem, ja attiecībā uz to vai daļu no tās ir izteikts pamatots pieprasījums uzskatīt to par konfidenciālu.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valdes locekļi, izpilddirektors, apelācijas padomes locekļi, norīkotie valstu eksperti, citi darbinieki, kas nav BEREC darbinieki, un darba grupās iesaistītie eksperti konfidencialitātes prasības saskaņā ar Līguma 339. pantu ievēro pat pēc sava amata atstāšanas.

2.  Valdes locekļi, direktors, norīkotie valstu eksperti, citi darbinieki, kas nav BEREC biroja darbinieki, un darba grupās iesaistītie eksperti konfidencialitātes prasības saskaņā ar Līguma 339. pantu ievēro pat pēc sava amata atstāšanas.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

BEREC pieņem savus drošības noteikumus, kas ir līdzvērtīgi Komisijas drošības noteikumiem, lai aizsargātu Eiropas Savienības klasificēto informāciju (ESKI) un sensitīvu neklasificētu informāciju, cita starpā noteikumus par apmaiņu ar šādu informāciju, tās apstrādi un uzglabāšanu, kā noteikts Komisijas Lēmumos (ES, Euratom) 2015/44342 un 2015/44443. BEREC var arī pieņemt lēmumu piemērot Komisijas noteikumus pēc mutatis mutandis principa.

BEREC birojs pieņem savus drošības noteikumus, kas ir līdzvērtīgi Komisijas drošības noteikumiem, lai aizsargātu Eiropas Savienības klasificēto informāciju (ESKI) un sensitīvu neklasificētu informāciju, cita starpā noteikumus par apmaiņu ar šādu informāciju, tās apstrādi un uzglabāšanu, kā noteikts Komisijas Lēmumos (ES, Euratom) 2015/44342 un 2015/44443. BEREC birojs var arī pieņemt lēmumu piemērot Komisijas noteikumus pēc mutatis mutandis principa.

__________________

__________________

42 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

42 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

43 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

43 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma saņemšanas no BEREC Komisija un VRI savlaicīgi un precīzi sniedz BEREC visu nepieciešamo informāciju BEREC uzdevumu veikšanai, ar nosacījumu, ka attiecīgā informācija tām ir likumīgi pieejama un informācijas pieprasīšana ir nepieciešama saistībā ar attiecīgo uzdevumu.

Pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma saņemšanas no BEREC vai BEREC biroja Komisija un VRI savlaicīgi un precīzi sniedz BEREC vai BEREC birojam visu nepieciešamo informāciju BEREC uzdevumu veikšanai, ar nosacījumu, ka attiecīgā informācija tām ir likumīgi pieejama un informācijas pieprasīšana ir nepieciešama saistībā ar attiecīgo uzdevumu.

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

BEREC var arī pieprasīt, lai VRI informācija tiktu sniegta regulāri un precizētos formātos. Ja iespējams, šādus pieprasījumus izdara, izmantojot vienotus ziņojuma formātus.

BEREC vai BEREC birojs var arī pieprasīt, lai VRI informācija tiktu sniegta regulāri un precizētos formātos. Ja iespējams, šādus pieprasījumus izdara, izmantojot vienotus ziņojuma formātus.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  BEREC pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma saņemšanas no Komisijas vai VRI visu nepieciešamo informāciju Komisijas vai VRI uzdevumu veikšanai savlaicīgi un precīzi sniedz atbilstīgi lojālas sadarbības principam.

2.  BEREC vai BEREC birojs pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma saņemšanas no Komisijas vai VRI visu nepieciešamo informāciju Komisijas vai VRI uzdevumu veikšanai savlaicīgi un precīzi sniedz atbilstīgi lojālas sadarbības principam.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Pirms informācijas pieprasīšanas saskaņā ar šo pantu un lai novērstu ziņošanas pienākumu dubultošanos, BEREC ņem vērā visu attiecīgo informāciju, kas ir publiski pieejama.

3.  Pirms informācijas pieprasīšanas saskaņā ar šo pantu un lai novērstu ziņošanas pienākumu dubultošanos, BEREC vai BEREC birojs ņem vērā visu attiecīgo informāciju, kas ir publiski pieejama.

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

30. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja informācija nav pieejama vai VRI to nav savlaicīgi darījušas pieejamu, vai tiešs pieprasījums no BEREC būtu efektīvāks un mazāk apgrūtinošs, BEREC var nosūtīt pienācīgi pamatotu pieprasījumu citām iestādēm vai tieši attiecīgajiem uzņēmumiem, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošina elektronisko sakaru tīklus un saistītās iekārtas.

Ja informācija nav pieejama vai VRI to nav savlaicīgi darījušas pieejamu, vai tiešs pieprasījums no BEREC vai BEREC biroja būtu efektīvāks un mazāk apgrūtinošs, BEREC vai BEREC birojs var nosūtīt pienācīgi pamatotu pieprasījumu citām iestādēm vai tieši attiecīgajiem uzņēmumiem, kas sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus un nodrošina elektronisko sakaru tīklus un saistītās iekārtas.

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

30. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

BEREC informē attiecīgās VRI par pieprasījumiem, kas veikti saskaņā ar šo punktu.

BEREC vai BEREC birojs informē attiecīgās VRI par pieprasījumiem, kas veikti saskaņā ar šo punktu.

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

30. pants – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc BEREC pieprasījuma VRI palīdz BEREC informācijas ieguvē.

Pēc BEREC vai BEREC biroja pieprasījuma VRI palīdz BEREC vai BEREC birojam informācijas ieguvē.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valdes locekļi, izpilddirektors un norīkotie valstu eksperti, kā arī citi darbinieki, kas nav BEREC darbinieki, katrs iesniedz saistību deklarāciju, kurā norāda tiešu vai netiešu interešu esību vai neesību, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu neatkarību.

Regulatoru valdes un valdes locekļi, direktors un norīkotie valstu eksperti, kā arī citi darbinieki, kas nav BEREC biroja darbinieki, katrs iesniedz saistību deklarāciju, kurā norāda tiešu vai netiešu interešu esamību vai neesamību, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu neatkarību.

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Deklarācijas ir precīzas un pilnīgas, tās iesniedz rakstiski un atjaunina, kad vien nepieciešams. Valdes locekļu un izpilddirektora interešu deklarācijas publisko.

Deklarācijas ir precīzas un pilnīgas, tās iesniedz rakstiski un atjaunina, kad vien nepieciešams. Valdes locekļu un direktora interešu deklarācijas publisko.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valdes locekļi, izpilddirektors, norīkotie valstu eksperti, citi darbinieki, kuri nav BEREC darbinieki, un eksperti, kas piedalās darba grupās, vēlākais katras sanāksmes sākumā katrs precīzi un pilnīgi deklarē jebkādas intereses, ko varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu neatkarību attiecībā uz darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un nepiedalās šādu jautājumu apspriešanā un balsošanā par tiem.

2.  Valdes locekļi, direktors, norīkotie valstu eksperti, citi darbinieki, kuri nav BEREC biroja darbinieki, un eksperti, kas piedalās darba grupās, vēlākais katras sanāksmes sākumā katrs precīzi un pilnīgi deklarē jebkādas intereses, ko varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu neatkarību attiecībā uz darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, un nepiedalās šādu jautājumu apspriešanā un balsošanā par tiem.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Lai būtu vieglāk saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) (ES, Euratom) Nr. 883/201344 apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, sešu mēnešu laikā no dienas, kad stājas spēkā šī regula, BEREC pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic OLAF, un, izmantojot minētā nolīguma pielikumā pievienoto veidni, pieņem attiecīgus noteikumus, kas attiecas uz visiem BEREC darbiniekiem.

1.  Lai būtu vieglāk saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) (ES, Euratom) Nr. 883/201344 apkarot krāpšanu, korupciju un citas nelikumīgas darbības, līdz... [lūgums ievietot datumu: mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā], BEREC birojs pievienojas 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumam par iekšējo izmeklēšanu, ko veic OLAF, un, izmantojot minētā nolīguma pielikumā pievienoto veidni, pieņem attiecīgus noteikumus, kas attiecas uz visiem BEREC biroja darbiniekiem.

__________________

__________________

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

44 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. septembra Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Revīzijas palātai ir tiesības uz dokumentu pamata un uz vietas veikt revīziju attiecībā uz visiem dotāciju saņēmējiem, uzņēmējiem un apakšuzņēmējiem, kas no BEREC ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

2.  Eiropas Revīzijas palātai ir tiesības uz dokumentu pamata un uz vietas veikt revīziju attiecībā uz visiem dotāciju saņēmējiem, uzņēmējiem un apakšuzņēmējiem, kas no BEREC biroja ir saņēmuši Savienības līdzekļus.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/9645, OLAF var veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas skar Savienības finanšu intereses, saistībā ar dotāciju vai līgumu, kuru finansē BEREC.

3.  Saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kas noteiktas Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/9645, OLAF var veikt izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas skar Savienības finanšu intereses, saistībā ar dotāciju vai līgumu, kuru finansē BEREC birojs.

__________________

__________________

45 Padomes 1996. gada 11. novembra Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

45 Padomes 1996. gada 11. novembra Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

32. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Neskarot 1., 2. un 3. punktu, BEREC sadarbības nolīgumos ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un starptautiskām organizācijām, līgumos, dotāciju nolīgumos un dotāciju piešķiršanas lēmumos ietver noteikumus, kas skaidri pilnvaro Eiropas Revīzijas palātu un OLAF veikt šādas revīzijas un izmeklēšanas saskaņā ar to attiecīgo kompetenci.

4.  Neskarot 1., 2. un 3. punktu, BEREC biroja sadarbības nolīgumos ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un starptautiskām organizācijām, līgumos, dotāciju nolīgumos un dotāciju piešķiršanas lēmumos ietver noteikumus, kas skaidri pilnvaro Eiropas Revīzijas palātu un OLAF veikt šādas revīzijas un izmeklēšanas saskaņā ar to attiecīgo kompetenci.

Grozījums Nr.    140

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  BEREC atbildību par līgumsaistību izpildi reglamentē tiesību akti, ko piemēro attiecīgiem līgumiem.

1.  BEREC biroja atbildību par līgumsaistību izpildi reglamentē tiesību akti, ko piemēro attiecīgiem līgumiem.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Eiropas Savienības Tiesai ir jurisdikcija izdarīt spriedumu saskaņā ar jebkuru šķīrējtiesas klauzulu, kas ietverta BEREC noslēgtā līgumā.

2.  Eiropas Savienības Tiesai ir jurisdikcija izdarīt spriedumu saskaņā ar jebkuru šķīrējtiesas klauzulu, kas ietverta BEREC biroja noslēgtā līgumā.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

33. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Attiecībā uz atbildību, kas nav līgumiska, BEREC saskaņā ar vispārīgiem principiem, kas ir kopīgi visu dalībvalstu tiesību aktiem, atlīdzina visus zaudējumus, ko radījuši tās departamenti vai darbinieki, pildot savus pienākumus.

3.  Attiecībā uz atbildību, kas nav līgumiska, BEREC birojs saskaņā ar vispārīgiem principiem, kas ir kopīgi visu dalībvalstu tiesību aktiem, atlīdzina visus zaudējumus, ko radījuši tās departamenti vai darbinieki, pildot savus pienākumus.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

33. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Personāla personīgo atbildību pret BEREC reglamentē tam piemērojamie Civildienesta vai Nodarbināšanas kārtības noteikumi.

5.  Personāla personīgo atbildību pret BEREC biroju reglamentē tam piemērojamie Civildienesta vai Nodarbināšanas kārtības noteikumi.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

34. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uz BEREC darbībām saskaņā ar Līguma 228. pantu attiecas Eiropas Ombuda izmeklēšana.

Uz BEREC biroja darbībām saskaņā ar Līguma 228. pantu attiecas Eiropas Ombuda izmeklēšana.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

35. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Uz BEREC attiecas Regulas Nr. 1/5846 noteikumi.

1.  Uz BEREC biroju attiecas Regulas Nr. 1/5846 noteikumi.

__________________

__________________

46 Padomes Regula Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (OV 17, 6.10.1958., 385. lpp.).

46 Padomes Regula Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas (OV 17, 6.10.1958., 385. lpp.).

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

35. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  BEREC darbībai nepieciešamos tulkošanas pakalpojumus nodrošina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

2.  BEREC biroja darbībai nepieciešamos tulkošanas pakalpojumus nodrošina Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

36. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

36. pants

svītrots

Komiteja

 

1.   Komisijai palīdz komiteja (“Sakaru komiteja”). Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

 

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

 

3.   Ja komitejas atzinums jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru pārtrauc, nepanākot rezultātu, tad, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs.

 

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

37. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Nepieciešamos pasākumus attiecībā uz BEREC izvietošanu uzņēmējā dalībvalstī un aprīkojumu, kas minētajai dalībvalstij ir jādara pieejams, kā arī īpašos noteikumus, ko uzņēmējā dalībvalstī piemēro izpilddirektoram, valdes locekļiem, BEREC darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, nosaka mītnes nolīgumā starp BEREC un dalībvalsti, kurā atrodas mītne, kas noslēgts pēc tam, kad saņemts valdes apstiprinājums, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

1.  Nepieciešamos pasākumus attiecībā uz BEREC biroja izvietošanu uzņēmējā dalībvalstī un aprīkojumu, kas minētajai dalībvalstij ir jādara pieejams, kā arī īpašos noteikumus, ko uzņēmējā dalībvalstī piemēro direktoram, valdes locekļiem, BEREC biroja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem, nosaka mītnes nolīgumā starp BEREC biroju un dalībvalsti, kurā atrodas mītne, kas noslēgts pēc tam, kad saņemts valdes apstiprinājums, bet ne vēlāk kā divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

37. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  BEREC uzņēmēja dalībvalsts nodrošina nepieciešamos apstākļus netraucētai un efektīvai BEREC darbībai, starp kuriem ir daudzvalodīgas Eiropas ievirzes mācību iestādes un piemēroti transporta savienojumi.

2.  BEREC biroja uzņēmēja dalībvalsts nodrošina nepieciešamos apstākļus netraucētai un efektīvai BEREC biroja darbībai, starp kuriem ir daudzvalodīgas Eiropas ievirzes mācību iestādes un piemēroti transporta savienojumi.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

38. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi piecos gados Komisija veic izvērtēšanu saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm BEREC rezultātu novērtēšanai attiecībā pret tās mērķiem, pilnvarām, uzdevumiem un atrašanās vietām. Izvērtējumā īpašu uzmanību pievērš iespējamai vajadzībai izmainīt BEREC pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālajām sekām.

1.  Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā un pēc tam reizi piecos gados Komisija veic izvērtēšanu saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm BEREC un BEREC biroja rezultātu novērtēšanai attiecībā pret tās mērķiem, pilnvarām, uzdevumiem un atrašanās vietām. Izvērtējumā īpašu uzmanību pievērš iespējamai vajadzībai izmainīt BEREC un BEREC biroja pilnvaras un šādu izmaiņu finansiālajām sekām.

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

38. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja Komisija uzskata, ka BEREC turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, ņemot vērā tai izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tā var ierosināt šo regulu attiecīgi grozīt vai atcelt.

2.  Ja Komisija uzskata, ka BEREC un BEREC biroja turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, ņemot vērā tai izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tā var ierosināt šo regulu attiecīgi grozīt vai atcelt.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Neskarot 2. punktu, BEREC aizstāj Biroju, kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (“BEREC birojs”), attiecībā uz visām īpašumtiesībām, nolīgumiem, likumīgajām saistībām, darba līgumiem un finanšu saistībām.

Neskarot 2. punktu, BEREC birojs aizstāj Biroju, kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (“BEREC birojs”), attiecībā uz visām īpašumtiesībām, nolīgumiem, likumīgajām saistībām, darba līgumiem un finanšu saistībām.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

39. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šī regula neskar atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1211/2009 izveidotā Biroja darbinieku tiesības un pienākumus. Viņu līgumus var atjaunot, piemērojot šo regulu saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību un saskaņā ar BEREC budžeta iespējām.

Šī regula neskar atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1211/2009 izveidotā Biroja darbinieku tiesības un pienākumus. Viņu līgumus var atjaunot, piemērojot šo regulu saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību un saskaņā ar BEREC biroja budžeta iespējām.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sākot no [šīs regulas spēkā stāšanās datums] un līdz brīdim, kad izpilddirektors sāk pildīt savus pienākumus pēc iecelšanas amatā, ko saskaņā ar 22. pantu veic valde, administratīvais vadītājs, kurš iecelts, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1211/2009, līdz sava atlikušā amata pilnvaru termiņa beigām rīkojas kā pagaidu izpilddirektors, pildot šajā regulā noteiktās funkcijas. Citi administratīvā vadītāja līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

Sākot no [šīs regulas spēkā stāšanās datums] un līdz brīdim, kad direktors sāk pildīt savus pienākumus pēc iecelšanas amatā, ko saskaņā ar 22. pantu veic valde, administratīvais vadītājs, kurš iecelts, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1211/2009, līdz sava atlikušā amata pilnvaru termiņa beigām rīkojas kā pagaidu direktors, pildot šajā regulā noteiktās funkcijas. Citi administratīvā vadītāja līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

39. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Kā pagaidu izpilddirektoram viņam ir iecēlējiestādes pilnvaras. Pagaidu izpilddirektors var apstiprināt visus maksājumus, ko sedz pēc valdes apstiprinājuma BEREC budžetā iekļautās apropriācijas, un var slēgt līgumus, tostarp līgumus ar darbiniekiem, ievērojot pieņemto BEREC štatu sarakstu.

Kā pagaidu direktoram viņam ir iecēlējiestādes pilnvaras. Pagaidu direktors var apstiprināt visus maksājumus, ko sedz pēc valdes apstiprinājuma BEREC biroja budžetā iekļautās apropriācijas, un var slēgt līgumus, tostarp līgumus ar darbiniekiem, ievērojot pieņemto BEREC štatu sarakstu.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Administratīvā vadītāja, kurš iecelts, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1211/2009, darba līgums tiek izbeigts pēc viņa amata pilnvaru termiņa beigām vai dienā, kad izpilddirektors sāk pildīt savus pienākumus pēc iecelšanas amatā, ko saskaņā ar 22. pantu veic valde, atkarībā no tā, kurš nosacījums stājas spēkā agrāk.

Administratīvā vadītāja, kurš iecelts, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1211/2009, darba līgums tiek izbeigts pēc viņa amata pilnvaru termiņa beigām vai dienā, kad direktors sāk pildīt savus pienākumus pēc iecelšanas amatā, ko saskaņā ar 22. pantu veic valde.

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

39. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Administratīvais vadītājs, kurš iecelts, pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1211/2009 un kura amata pilnvaru termiņš ir bijis pagarināts, atturas no dalības izpilddirektora atlases procedūrā, kas minēta 22. pantā.

svītrots

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

40. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 1211/2009 un uz BEREC biroju uzskata par atsaucēm uz šo regulu un BEREC.

Atsauces uz Regulu (EK) Nr. 1211/2009 uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde

Atsauces

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

24.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Ivan Štefanec

11.10.2016

Izskatīšana komitejā

13.3.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

11.5.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

21

13

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Othmar Karas, Arndt Kohn, Julia Reda, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Anne-Marie Mineur

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

21

+

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Ulrike Trebesius, Anneleen Van Bossuyt

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Jiří Pospíšil, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

13

-

ALDE

Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

3

0

ALDE

Dita Charanzová

VERT/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Kultūras un izglītības komitejas atzinums (11.5.2017)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Silvia Costa

ĪSS PAMATOJUMS

Priekšmets un darbības joma

Tiesību aktu pakete telekomunikāciju jomā tika publicēta 2016. gada septembrī, un tajā ir ietverta virkne leģislatīvu un neleģislatīvu iniciatīvu, lai rūpīgi pārbaudītu tiesisko regulējumu telesakaru jomā. Galvenais šajā paketē ir ierosinātā direktīva, ar ko nosaka Eiropas elektronisko sakaru kodeksu, kura nolūks ir modernizēt esošos telekomunikāciju noteikumus, kurus iepriekšējo reizi atjaunināja 2009. gadā. Kultūras un izglītības komiteja arī ir izstrādājusi atsevišķu atzinumu par šo priekšlikumu (referents — Curzio Maltese).

Šis priekšlikums ir daļa no telekomunikāciju paketes, un tā mērķis ir izveidot saskaņotāku un efektīvāku institucionālo tiesisko regulējumu elektroniskās saziņas jomā. Tas notiek, izveidojot Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) kā pilntiesīgu ES decentralizētu aģentūru (tā pašlaik ir hibrīda struktūra, būtībā starpvaldību organizācija, kas apvieno valsts regulatīvās iestādes, lai veiktu saskaņotus ES regulatīvus uzdevumus, un kuru atbalsta BEREC birojs, neliela Kopienas aģentūra, kas sniedz profesionālu un administratīvu atbalstu pašam BEREC).

Tāpēc priekšlikumā galvenokārt iekļauti klasiskie aģentūras noteikumi saskaņā ar 2012. gada vienoto to pieeju attiecībā uz ES decentralizētām aģentūrām, par kuru kopīgi vienojušies Parlaments, Padome un Komisija. Tā arī apvieno vienā vietā (2. pants) pilnu sarakstu ar uzdevumiem, kas uzticēti BEREC saskaņā ar dažādiem tiesību aktiem, tostarp īpaši tiem, kuri tai piešķirti saskaņā ar jauno Eiropas elektronisko sakaru kodeksu. Kaut arī daži uzdevumi ir CULT komitejas interešu jomā (piemēram, BEREC sniedz atzinumus par valstu pasākumiem, kas attiecas uz radiofrekvenču spektra salīdzinošo izvērtēšanu), tomēr būtiskākie uzdevumi ir reglamentēti kodeksa priekšlikumā.

BEREC — pašreizējā statusa saglabāšana vai pilntiesīgas ES aģentūras izveide?

Pēc iepazīšanās ar vairāku valstu parlamentu iesniegtajiem dokumentiem par šo tematu, kā arī ar BEREC atzinumu par priekšlikumu un pēc apspriešanās par šo jautājumu, referente pilnībā apzinās, ka priekšlikums iztikt bez pašreizējās BEREC struktūras un izveidot pilntiesīgu ES aģentūru ir strīdīgs. Tomēr referente uzskata — šis jautājums ir tik būtisks, ka tas būtu jārisina kompetentajai Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai (ITRE), kas ir vislabāk piemērota un pauž viedokli par iestāžu struktūru, kas ir visatbilstošākā elektroniskās komunikācijas regulatīvai videi. Tādējādi referentes iesniegtie grozījumi neskar šo būtisko jautājumu.

Tomēr ir skaidrs, ka BEREC darbu ietekmē politikas jomas, kuras interesē Kultūras un izglītības komiteju, jo īpaši situācijā, kad apvienotie regulatori, aptverot gan telekomunikāciju, gan apraidi, ir normāla parādība un kad satura sniegšana OTT režīmā kļūst aizvien populārāka. Tāpēc referentes mērķis ir nodrošināt valsts pārvaldes iestāžu un to locekļu neatkarību, garantējot, ka BEREC priekšlikums ir pilnībā saskaņots ar ierosinātās direktīvas 7. pantu, ar ko izveido Eiropas elektronisko sakaru kodeksu.

Referentes nostāja

Referente ir iesniegusi nelielu skaitu mērķtiecīgu grozījumu par Komisijas priekšlikumu. Daži grozījumi ir paredzēti, lai precizētu atsevišķus noteikumus vai uzlabotu to uztveramību. Grozījumu lielākās daļas mērķis ir uzsvērt, ka BEREC ir jāveic savi uzdevumi un jāīsteno darbs, pienācīgi ņemot vērā vispārējos mērķus veicināt kultūras un valodu un plašsaziņas līdzekļu plurālismu, kā noteikts ierosinātās direktīvas 3. pantā, ar ko izveido Eiropas elektronisko sakaru kodeksu.

Ar grozījumiem cenšas arī nodrošināt, ka BEREC darba grupas pārstāv cik vien iespējams plašu politisko interešu loku un darbojas saskaņā ar iepriekš minētajiem vispārējiem mērķiem un ka BEREC savā darbā aktīvi sadarbojas ar visplašāko iespējamo ieinteresēto pušu loku.

Visbeidzot referente uzsver pamatu BEREC sadarbībai ar citām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, darba grupām, proti, nodrošināt politikas saskaņotību un efektivitāti. Viņa arī uzsver, ka šāda sadarbība, jo īpaši ar tādām organizācijām kā Eiropas audiovizuālo plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu regulatoru grupu un Eiropas Radiofrekvenču spektra politikas grupu, būtu jāatļauj kā daļa no BEREC darba, lai nodrošinātu politikas saskaņotību un efektivitāti.  

GROZĪJUMI

Kultūras un izglītības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  BEREC un BEREC birojs ir snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā regulējuma konsekventai īstenošanai elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl ir ievērojamas atšķirības. Turklāt BEREC un BEREC biroja pārvaldības struktūra ir sarežģīta un rada papildu administratīvo slogu. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir stiprināt BEREC lomu un uzlabot tās pārvaldības struktūru, izveidojot BEREC kā decentralizētu ES aģentūru. Tas arī atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas ievērojamo pastiprināšanos pēc Regulas (EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz ES mēroga viesabonēšanu, Regulas (ES) Nr. 2015/2120, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz atvērtu piekļuvi internetam un ES mēroga viesabonēšanu, un Direktīvas, kurā BEREC noteikts ievērojams skaits jaunu uzdevumu, piemēram, lēmumu un pamatnostādņu sagatavošana par vairākām tēmām, ziņošana par tehniskiem jautājumiem, reģistru uzturēšana un atzinumu sniegšana par iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem attiecībā uz tirgus regulēšanu, kā arī uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu.

(7)  BEREC un BEREC birojs ir snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā regulējuma konsekventai īstenošanai elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl ir ievērojamas atšķirības. Turklāt BEREC un BEREC biroja pārvaldības struktūra ir sarežģīta un rada papildu administratīvos slogus. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir stiprināt BEREC lomu un uzlabot tās pārvaldības struktūru, izveidojot BEREC kā decentralizētu ES aģentūru. Tas arī atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas ievērojamo pastiprināšanos saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz ES mēroga viesabonēšanu, Regulas (ES) Nr. 2015/2120, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz atvērtu piekļuvi internetam un ES mēroga viesabonēšanu, un Direktīvas, kurā BEREC noteikts ievērojams skaits jaunu uzdevumu, piemēram, lēmumu un pamatnostādņu sagatavošana vairākās jomās, ziņošana par tehniskiem jautājumiem, reģistru uzturēšana un atzinumu sniegšana par iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem attiecībā uz tirgus regulēšanu, kā arī uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu.

Grozījums Nr.     2

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Tiesiskā regulējuma konsekventa īstenošana elektronisko sakaru jomā kopā ar saziņas tehnoloģiju un programmatūras attīstību ir izraisījusi ievērojamu progresu tādā veidā, ka tiek izplatīta kultūra un kultūras saturs, un Eiropas pilsoņi piekļūst tam. Tomēr infrastruktūras nevienmērīgs pārklājums un piespiedu piesaistīšanas efekti arī ir izraisījuši dziļas digitālas plaisas. Lai pārvarētu šīs plaisas un novērstu jaunu plaisu pēkšņu rašanos, jo īpaši saistībā ar kultūras daudzveidību un daudzvalodību, BEREC, izmantojot atbilstošus instrumentus risināmajiem jautājumiem, ir viena no iestādēm, kuru nepieciešams ņemt vērā saistībā ar plašāku kultūras un sociālo ietekmi, izdodot vadlīnijas, atzinumus un cita veida tekstus.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  BEREC būtu jāveic piešķirtie uzdevumi, pienācīgi ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pantu, direktīvas 3. panta 1. punktā noteiktos valodu daudzveidības un plašsaziņas līdzekļu plurālisma vispārējos mērķus, kā arī 2005. gada UNESCO konvencijā par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu noteiktos mērķus.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir uzsvērt, ka BEREC darbā būtu jāvadās no mērķiem par valodu daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu, jo par elektroniskajiem sakariem pieņemtie lēmumi (piemēram, par frekvenču piešķiršanu) var ietekmēt tieši šīs jomas. Ar grozījumu tiek atgādināts par UNESCO konvenciju.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  BEREC nepieciešamības gadījumā un neskarot to lomu būtu jāatļauj sadarboties ar citām ES struktūrām, birojiem, aģentūrām un padomdevējām grupām, jo īpaši ar Radiofrekvenču spektra politikas grupu29, Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju30, Eiropas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu31 un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru32, kā arī ar esošajām komitejām (piemēram, ar Sakaru komiteju un Radiofrekvenču spektra komiteju). Ja tas nepieciešams BEREC uzdevumu izpildei, tai būtu jāatļauj sadarboties arī ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, īpaši ar elektronisko sakaru jomā kompetentajām regulatīvajām iestādēm un/vai šādu iestāžu grupām, kā arī ar starptautiskām organizācijām.

(11)  Lai nodrošinātu politikas saskanību un konsekvenci un lai BEREC veiktu savus uzdevumus efektīvi un pienācīgi, ņemot vērā plašākas Savienības politikas mērķus, tai, neskarot to lomu, būtu jāatļauj sadarboties ar citām ES struktūrām, birojiem, aģentūrām un padomdevējām grupām, jo īpaši ar Radiofrekvenču spektra politikas grupu29, Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju30, Eiropas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu31 un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru32, kā arī ar esošajām komitejām (piemēram, ar Sakaru komiteju un Radiofrekvenču spektra komiteju). Ja tas nepieciešams BEREC uzdevumu izpildei, tai būtu jāatļauj sadarboties arī ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, īpaši ar elektronisko sakaru jomā kompetentajām regulatīvajām iestādēm un/vai šādu iestāžu grupām, kā arī ar starptautiskām organizācijām.

__________________

__________________

29 Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu (OV L 198, 27.7.2002, 49. lpp.).

29 Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu (OV L 198, 27.7.2002, 49. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

31 Direktīva [...].

31 Direktīva [...].

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 (OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 (OV L 165, 18.6.2013., 41.  lpp.).

Pamatojums

Lai uzsvērtu pamatu sadarbībai ar citām attiecīgām struktūrām, tostarp Eiropas Audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu (ERGA) un Radiofrekvenču spektra politikas grupu.

Grozījums Nr.     5

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Salīdzinājumā ar kādreizējo situāciju, kad paralēli darbojās gan regulatoru valde, gan pārvaldības komiteja, vienotai valdei, kas sniedz vispārējus norādījumus BEREC darbībām, lemj par regulatīviem un darbības, kā arī par administratīviem un budžeta pārvaldības jautājumiem, būtu jāpalīdz uzlabot aģentūras efektivitāte, saskaņotība un rezultāti. Šajā nolūkā valdei būtu jāveic attiecīgās funkcijas un papildus diviem Komisijas pārstāvjiem tajā vajadzėtu būt visu VRI vadītājiem vai koleģiālās struktūras locekļiem, ko aizsargā atlaišanas prasības.

(12)  Salīdzinājumā ar kādreizējo situāciju, kad paralēli darbojās gan regulatoru valde, gan pārvaldības komiteja, vienotai valdei, kas sniedz vispārējus norādījumus BEREC darbībām, lemj par regulatīviem un darbības, kā arī par administratīviem un budžeta pārvaldības jautājumiem, būtu jāpalīdz uzlabot aģentūras efektivitāte, saskaņotība un rezultāti. Šajā nolūkā valdei būtu jāveic attiecīgās funkcijas un papildus vienam Komisijas pārstāvim tajā vajadzētu būt visu VRI vadītājiem vai koleģiālās struktūras locekļiem, ko aizsargā atlaišanas prasības.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Izpilddirektora, kurš ir BEREC juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, ko Komisija sagatavo pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras, lai nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt iepriekš BEREC biroja administratīvā vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa stratēģijas izpildi;

(16)  Izpilddirektora, kurš ir BEREC juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, ko Komisija sagatavo pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras, lai nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu un augsta līmeņa neatkarību. Pirms iecelšanas valdes izraudzītais kandidāts būtu jāuzaicina ierasties Eiropas Parlamenta atbildīgajās komitejās tā, lai šīs komitejas var sniegt savi piekrišanu. Turklāt iepriekš BEREC biroja administratīvā vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa stratēģijas izpildi;

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Pieredze liecina, ka lielākā daļa BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja darbs notiek darba grupās, tāpēc valde atbild par darba grupu izveidi un to locekļu iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu pieeju, darba grupas koordinē un vada BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem tirgus regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu (šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti.

(17)  Pieredze liecina, ka lielākā daļa BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja darbs notiek darba grupās, tāpēc valde atbild par darba grupu izveidi un to locekļu iecelšanu. Darba grupu sastāvam būtu jāspēj pareizi atspoguļot dažādas atšķirīgas politiskās intereses un tajā pienācīgi jāņem vērā vispārējie mērķi par valodu daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu, kuri noteikti direktīvas 3. panta 1. punktā. Lai nodrošinātu līdzsvarotu pieeju, darba grupas koordinē un vada BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem tirgus regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu (šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti.

Pamatojums

Lai uzsvērtu, ka BEREC izveidoto darba grupu sastāvam būtu jāatspoguļo stratēģisko interešu viss spektrs un jārīkojas, paturot prātā vispārējos mērķus par valodu daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Lai nodrošinātu, ka BEREC pilnībā ņem vērā visu politisko interešu spektru un izprot tās pasākumu iespējamo ietekmi, aģentūrai būtu aktīvi jāsadarbojas ar ieinteresētajām pusēm, izmantojot tādus instrumentus kā, piemēram, regulārus ieinteresēto pušu apspriešanās forumus. BEREC darba grupām būtu arī aktīvi jāsadarbojas ar ieinteresētajām pusēm ārpus regulatīvās kopienas un aptverot plašu iespējamo interešu spektru.

Pamatojums

Lai precizētu, ka BEREC un tās darba grupām būtu jāizstrādā instrumenti nolūkā aktīvi sadarboties ar ieinteresētajām pusēm, pārstāvot plašu interešu spektru.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Lai efektīvi veiktu uzdevumus, BEREC vajadzētu būt tiesībām pieprasīt visu nepieciešamo informāciju no Komisijas, VRI un — galējas nepieciešamības gadījumā — no citām iestādēm un uzņēmumiem. Informācijas pieprasījumiem vajadzētu būt proporcionāliem, un tie nedrīkst nevajadzīgi apgrūtināt saņēmējus. VRI, kuras ir vistuvāk elektronisko sakaru tirgiem, būtu jāsadarbojas ar BEREC un laikus jāsniedz precīza informācija, lai nodrošinātu, ka BEREC spēj izpildīt savus pienākumus. Tāpat BEREC, ievērojot lojālas sadarbības principu, nepieciešamā informācija būtu jāsniedz Komisijai un VRI.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr.     10

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

BEREC rīkojas Direktīvas [...], Direktīvas 2002/58/EK, Regulas (EK) Nr. 531/2012, Regulas (ES) Nr. 2015/2120 un Lēmuma 243/2012/ES36 (radiofrekvenču spektra politikas programma) darbības jomā.

BEREC rīkojas Direktīvas [...], Direktīvas 2002/58/EK, Regulas (EK) Nr. 531/2012, Regulas (ES) Nr. 2015/2120 un Lēmuma 243/2012/ES36 (radiofrekvenču spektra politikas programma) un citu Savienības tiesību aktu darbības jomā, ar kuriem tai nosaka jaunus uzdevumus un pilnvaras.

_________________

_________________

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido daudzgadu radiofrekvenču spektra politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).

36 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Lēmums Nr. 243/2012/ES, ar ko izveido daudzgadu radiofrekvenču spektra politikas programmu (OV L 81, 21.3.2012., 7. lpp.).

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  BEREC tiecas sasniegt tos pašus mērķus kā valstu regulatīvās iestādes (“VRI”), kā minēts Direktīvas 3. pantā. BEREC jo īpaši nodrošina elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu 2. punktā minētajā darbības jomā un tādējādi sekmē iekšējā tirgus attīstību. BEREC arī veicina piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzību.

3.  BEREC tiecas sasniegt tos pašus mērķus kā valstu regulatīvās iestādes („VRI”), kā minēts Direktīvas 3. pantā. BEREC jo īpaši sadarbojas arī ar VRI, lai nodrošinātu konsekventu regulatīvu pieeju elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma īstenošanai 2. punktā minētajā darbības jomā, ņemot vērā 1. punktā noteiktos mērķus un tādējādi sekmē saskaņota iekšējā tirgus attīstību. BEREC arī veicina nediskriminējošu datplūsmas apstrādi interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanas procesā — piekļuvi atvērtam internetam, piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzību.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Savus uzdevumus BEREC veic neatkarīgi, objektīvi un pārredzami un izmanto īpašās zināšanas, ko var iegūt no VRI. Katra dalībvalsts nodrošina VRI ar atbilstošiem finanšu un cilvēkresursiem, kas tām ir vajadzīgi, lai piedalītos BEREC darbā.

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(aa)  pēc pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas informēt Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par to, pie kādiem secinājumiem BEREC ir nonākusi, analizējot ar tirgus attīstības dinamiku saistītu aspektu ietekmi uz elektronisko sakaru regulējumu;

Grozījums Nr.     14

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ab apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ab)  pēc pieprasījuma palīdzēt VRI, Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai veidot attiecības, diskusijas un apmaiņu ar trešām personām un palīdzēt VRI un Komisijai informēt trešās personas ar labāko regulatīvo praksi;

Pamatojums

Sk. 2. panta e) punkta teksta redakciju Regulā (EK) Nr. 1211/2009.

Grozījums Nr.     15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ac apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ac)  veicināt VRI savstarpējo sadarbību un VRI sadarbību ar Komisiju;

Pamatojums

Sk. 1. panta 4. punkta otrā teikuma teksta redakciju Regulā (EK) Nr. 1211/2009.

Grozījums Nr.     16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ad apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ad)  sniegt ieteikumus VRI un informēt tās par labāko regulatīvo praksi, lai sekmētu elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu;

Grozījums Nr.     17

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ae apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ae)  sniegt informāciju par Eiropas elektronisko sakaru nozari, publicējot gada ziņojumu par norisēm šajā Eiropas nozarē;

Grozījums Nr.     18

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – af apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(af)  vajadzības gadījumā palīdzēt Komisijai, sniedzot tai tehnisku ekspertu konsultācijas par tiesību aktu sagatavošanu un pieņemšanu elektronisko sakaru jomā;

Grozījums Nr.     19

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – ag apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ag)  veikt citus uzdevumus, kas tai uzticēti ar Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ar Direktīvu [...] („Elektronisko sakaru kodekss”), Regulu (EK) Nr. 531/2012 un Regulu (ES) Nr. 2015/2120.

Grozījums Nr.     20

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  izstrādāt ekonomikas modeli, lai palīdzētu Komisijai noteikt maksimālos savienojuma pabeigšanas tarifus Eiropas Savienībā saskaņā ar Direktīvas 73. pantu;

(c)  ļoti ciešā sadarbībā ar citām VRI izstrādāt ekonomikas modeli, lai palīdzētu Komisijai noteikt maksimālos savienojuma pabeigšanas tarifus Eiropas Savienībā saskaņā ar Direktīvas 73. pantu;

Grozījums Nr.     21

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  sagatavot atzinumus, kā minēts Direktīvā un Regulā (ES) Nr. 531/2012, jo īpaši:

svītrots

  par pārrobežu strīdu izšķiršanu saskaņā ar Direktīvas 27. pantu;

 

  par valstu pasākumu projektiem saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām tirgus regulēšanai saskaņā ar Direktīvas 32., 33. un 66. pantu;

 

  par valstu pasākumu projektiem saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām radiofrekvenču spektra salīdzinošajai izvērtēšanai saskaņā ar Direktīvas 35. pantu;

 

  par lēmumu projektiem un saskaņošanas ieteikumiem saskaņā ar Direktīvas 38. pantu;

 

Grozījums Nr.     22

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  par elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu;

Grozījums Nr.     23

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 7.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  par nediskriminējošu datplūsmas apstrādi interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanas procesā saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2120;

Grozījums Nr.     24

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

  par tirgus praksi, kas var nelabvēlīgi ietekmēt nediskriminējošu piekļuvi internetam, atvērtu internetu, patērētāju tiesības, un par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu;

Grozījums Nr.     25

Regulas priekšlikums

2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Pēc pamatota Komisijas pieprasījuma BEREC var veikt arī citus īpašus uzdevumus, kas vajadzīgi tās pienākumu izpildei saskaņā ar 1. panta 2. punktu.

Pamatojums

Sk. 3. panta 2. punkta teksta redakciju Regulā (EK) Nr. 1211/2009.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja tas ir nepieciešams šajā regulā noteikto mērķu sasniegšanai un uzdevumu veikšanai, BEREC var sadarboties ar kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām saskaņā ar 26. pantu.

4.  Ja tas ir nepieciešams šajā regulā noteikto mērķu sasniegšanai, uzdevumu veikšanai un Savienības politikas mērķu izvēršanas sekmēšanai, BEREC var apspriesties ar VRI un sadarboties ar kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām saskaņā ar 26. pantu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un divi Komisijas pārstāvji, kuriem visiem ir tiesības balsot. Katra VRI atbild par sava attiecīgā pārstāvja nomināciju vadītāja vai VRI koleģiālās struktūras locekļa amatam.

Valdē ir pa vienam loceklim no katras dalībvalsts un viens pārstāvis no Komisijas, kuriem visiem ir tiesības balsot. Katra VRI atbild par sava attiecīgā pārstāvja nomināciju, kurš var būt vai nu VRI koleģiālās struktūras vadītājs, vai nu cits augsta līmeņa pārstāvis. Trešo valstu regulatīvās iestādes, kuras ir uzaicinājusi valde, sanāksmēs piedalās kā novērotāji.

Grozījums Nr.     28

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks pēc uzaicinājuma ziņo Eiropas Parlamentam par savu pienākumu veikšanu un BEREC darbību.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Priekšsēdētājs piedalās balsošanā.

3.  Priekšsēdētājs ir tiesīgs balsot.

Pamatojums

Lai precizētu, ka priekšsēdētājs ir tiesīgs balsot, bet tas nav viņa pienākums.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Izpilddirektors nepiedalās balsošanā.

4.  Izpilddirektoram nav tiesības balsot.

Pamatojums

Lai precizētu, ka izpilddirektoram nav tiesības balsot, bet viņam, piemēram, balsošanā varētu būt organizatoriska loma.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darba grupu darbība

Darba grupu darbība un ieinteresēto pušu iesaistīšana

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valde ieceļ locekļus darba grupās, kur var darboties VRI un Komisijas eksperti, BEREC darbinieki un trešo valstu VRI, kuras piedalās BEREC darbā.

Valde ieceļ locekļus darba grupās, kuras var veidot VRI un Komisijas eksperti, BEREC darbinieki un trešo valstu VRI, kuras piedalās BEREC darbā. Darba grupu sastāvam būtu jāspēj pareizi atspoguļot dažādas atšķirīgas politiskās intereses un tajā pienācīgi jāņem vērā vispārējie mērķi par valodu daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu, kuri noteikti direktīvas 3. panta 1. punktā.

Pamatojums

Lai uzsvērtu, ka BEREC izveidoto darba grupu sastāvam būtu jāatspoguļo stratēģisko interešu viss spektrs un jārīkojas, paturot prātā vispārējos mērķus par valodu daudzveidību un plašsaziņas līdzekļu plurālismu.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Vajadzības gadījumā BEREC, iekļaujoties tās darba grupu darbā, apkopo attiecīgo ieinteresēto pušu viedokļus un iesaista tās savā darbā, piemēram, ar apspriežu vai ieinteresēto pušu forumu starpniecību. Rīkojoties šādā veidā, tā nodrošina, ka ieinteresētās puses pilnībā pārstāv dažādas atšķirīgas politikas intereses. BEREC, neskarot 28. pantu, nodrošina šādu apspriešanu rezultātu pieejamību sabiedrībai.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Jebkura pārsūdzības procesā iesaistītā puse var paust iebildumus pret kādu no Apelācijas padomes locekļiem jebkura 1. punktā norādītā pamatojuma dēļ vai tad, ja radušās aizdomas par šā locekļa neobjektivitāti. Šādu iebildumu nepieņem, ja, apzinoties iebilduma iemeslu, pārsūdzības procesā iesaistītā puse ir veikusi kādu procedūras pasākumu. Nevienu iebildumu nevar pamatot ar Apelācijas padomes locekļu valstspiederību.

3.  Jebkura pārsūdzības procesā iesaistītā puse var paust iebildumus pret kādu no Apelācijas padomes locekļiem jebkura 1. punktā norādītā pamatojuma dēļ vai tad, ja radušās aizdomas par šā locekļa neobjektivitāti. Šādu iebildumu nepieņem, ja, apzinoties iebilduma iemeslu, pārsūdzības procesā iesaistītā puse tomēr ir veikusi kādu procedūras pasākumu, piemēram, aizpildījusi pieteikumu, iesniegusi novērojumus un tādējādi jau klusējot ir piekritusi padomes izveidošanai. Ikvienu iebildumu, kas pamatots ar locekļu valstspiederību, uzskata par nepieņemamu.

Pamatojums

Lai skaidrāk precizētu noteikuma jēgu saskaņā ar Pirmās instances tiesas nolēmumu lietā T–63/10.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var uzaicināt valdes izraudzīto kandidātu sniegt paziņojumu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

Pirms iecelšanas kandidātu, kuru izvēlējusies valde, aicina ierasties Eiropas Parlamenta kompetentajās komitejās tā, lai tās varētu dot savu piekrišanu.

Grozījums Nr.     36

Regulas priekšlikums

22. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Valde informē Eiropas Parlamentu, ja tā plāno pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā pirms šādas pagarināšanas Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var uzaicināt izpilddirektoru sniegt paziņojumu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

5.  Valde informē Eiropas Parlamentu, ja tā plāno pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā pirms šādas pagarināšanas Parlamenta atbildīgās komitejas uzaicina izpilddirektoru sniegt paziņojumu un atbildēt uz komiteju locekļu jautājumiem.

Grozījums Nr.     37

Regulas priekšlikums

22. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Izpilddirektoru no amata var atcelt tikai ar valdes lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma.

7.  Izpilddirektoru var atcelt no amata, tikai pamatojoties uz valdes lēmumu, kura rīkojas pēc Komisijas priekšlikuma un pēc Eiropas Parlamenta atzinuma uzklausīšanas.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Rīkojoties tikai tiktāl, lai sasniegtu šajā regulā aprakstītos mērķus un veiktu savus uzdevumus, un neskarot dalībvalstu un Savienības iestāžu kompetenci, BEREC var sadarboties ar kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām.

Rīkojoties tikai tiktāl, lai sasniegtu šajā regulā aprakstītos mērķus, veiktu savus uzdevumus un sekmētu Savienības politikas mērķu izvēršanu, kā arī neskarot dalībvalstu un Savienības iestāžu kompetenci, BEREC var sadarboties ar kompetentajām ES struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām, ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un/vai ar starptautiskām organizācijām.

Pamatojums

Lai izklāstītu pamatu sadarbībai ar Savienības struktūrām, aģentūrām, birojiem un padomdevējām grupām.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde

Atsauces

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CULT

24.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Silvia Costa

11.10.2016

Izskatīšana komitejā

22.3.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

4.5.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

13

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Isabella Adinolfi, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős, Eider Gardiazabal Rubial, Sylvie Guillaume, Emma McClarkin, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Algirdas Saudargas, Remo Sernagiotto

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Florent Marcellesi

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

15

+

ALDE Group

EFDD Group

GUE/NGL Group

S&D Group

 

Verts/ALE Group

María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

Isabella Adinolfi

Curzio Maltese, Liadh Ní Riada

Silvia Costa, Eider Gardiazabal Rubial, Giorgos Grammatikakis, Sylvie Guillaume, Petra Kammerevert, Marlene Mizzi, Luigi Morgano, Julie Ward

Florent Marcellesi, Helga Trüpel

13

-

ECR Group

PPE Group

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, John Procter, Remo Sernagiotto

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Algirdas Saudargas, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Michaela Šojdrová

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejAS ATZINUMS (9.6.2017)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi

(COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Morten Helveg Petersen

ĪSS PAMATOJUMS

Atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta Eiropas Komisijas priekšlikuma mērķus un ir sagatavojis šo atzinumu, lai nodrošinātu, ka, pildot savus uzdevumus, BEREC pilnībā ņem vērā pamattiesības un principus, kas ir atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un jo īpaši mērķi ar modernizētu galalietotāju aizsardzības noteikumu palīdzību panākt labāku savienojamību, nodrošinot nediskriminējošu piekļuvi jebkādam saturam un pakalpojumiem, tostarp sabiedriskajiem pakalpojumiem, palīdzot veicināt vārda un uzņēmējdarbības brīvību un ļaujot dalībvalstīm panākt atbilstību Hartai ar daudz mazākām izmaksām nākotnē.

Ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas kompetenci, atzinuma sagatavotājs īpaši uzsver atsauces uz pārredzamību un nediskrimināciju kā galvenajiem mērķiem tiesiskā regulējuma elektronisko sakaru jomā īstenošanā, kas būtu jāpiemēro BEREC sastāvam un darbībai. Pamatojoties uz iepriekš minēto, atzinuma sagatavotājs uzstāj, ka jāveic pasākumi, kuru mērķis ir stiprināt pārredzamības un pārskatatbildības procesus, jo īpaši attiecībā uz valdes un darba grupu sastāvu, kā arī uz attiecīgo locekļu interešu deklarāciju publicēšanu.

Turpmāki aizsardzības pasākumi tiek ieviesti arī attiecībā uz “strukturālo” BEREC neatkarību. BEREC neatkarības garantēšana nozīmē, ka tā nedz lūdz, nedz pieņem norādījumus no kādas valdības vai citas izpildvaras. Saskaņā ar nesen izveidoto pārvaldības modeli ES līmeņa regulējumam, piemēram, Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, BEREC valdes sastāvā vajadzētu būt tikai pārstāvjiem no neatkarīgām iestādēm, savukārt Komisijai jābūt tiesīgai piedalīties valdes darbībās un sanāksmēs bez balsstiesībām.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka BEREC neatkarību un pārskatatbildību var vēl vairāk nostiprināt, izmantojot valdes sastāva izmaiņas un izpilddirektora iecelšanas procedūru.

Turklāt atzinuma sagatavotājs ievieš jaunus BEREC uzdevumus, jo īpaši attiecībā uz tīklu un pakalpojumu drošību un pamattiesībām, reaģējot uz grozījumiem direktīvā par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksu, kurus viņš iesniegs ar to saistītā ziņojuma projektā.

Visu šo elementu mērķis ir nodrošināt, ka BEREC līmenī pieņemtajos lēmumos tiek ievēroti augstākie standarti attiecībā uz neatkarību, pārredzamību un pārskatatbildību un tādējādi tiek veicināta atbilstoša un uz tiesībām balstīta tiesiskā regulējuma par elektroniskajiem sakariem īstenošana.

GROZĪJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Digitālā vienotā tirgus stratēģijā Komisija paziņoja par Direktīvas 2002/58/EK pārskatīšanu, lai nodrošinātu augsta līmeņa privātuma aizsardzību elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem un vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem tirgus dalībniekiem.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  BEREC un BEREC birojs ir snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā regulējuma konsekventai īstenošanai elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl ir ievērojamas atšķirības. Turklāt BEREC un BEREC biroja pārvaldības struktūra ir sarežģīta un rada papildu administratīvo slogu. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir stiprināt BEREC lomu un uzlabot tās pārvaldības struktūru, izveidojot BEREC kā decentralizētu ES aģentūru. Tas arī atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas ievērojamo pastiprināšanos pēc Regulas (EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz ES mēroga viesabonēšanu, Regulas (ES) Nr. 2015/2120, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz atvērtu piekļuvi internetam un ES mēroga viesabonēšanu, un Direktīvas, kurā BEREC noteikts ievērojams skaits jaunu uzdevumu, piemēram, lēmumu un pamatnostādņu sagatavošana par vairākām tēmām, ziņošana par tehniskiem jautājumiem, reģistru uzturēšana un atzinumu sniegšana par iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem attiecībā uz tirgus regulēšanu, kā arī uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu.

(7)  BEREC un BEREC birojs ir snieguši pozitīvu ieguldījumu tiesiskā regulējuma konsekventā īstenošanā elektronisko sakaru jomā. Tomēr attiecībā uz regulatīvo praksi starp dalībvalstīm vēl ir ievērojamas atšķirības. Turklāt BEREC un BEREC biroja pārvaldības struktūra ir sarežģīta un rada papildu administratīvo slogu. Lai nodrošinātu lielāku efektivitāti un sinerģiju un vēl vairāk sekmētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstību visā ES, kā arī veicinātu piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci, pārredzamību un nediskrimināciju elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzību, šīs regulas mērķis ir stiprināt BEREC lomu un uzlabot tās pārvaldības struktūru, izveidojot BEREC kā decentralizētu ES aģentūru. Tas arī atbilst vajadzībai atspoguļot BEREC lomas ievērojamo pastiprināšanos pēc tam, kad tika pieņemta Regula (EK) Nr. 531/2012, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz ES mēroga viesabonēšanu, Regula (ES) Nr. 2015/2120, kurā noteikti BEREC uzdevumi attiecībā uz atvērtu piekļuvi internetam un ES mēroga viesabonēšanu, un Direktīva, kurā BEREC noteikts ievērojams skaits jaunu uzdevumu, piemēram, lēmumu un pamatnostādņu sagatavošana par vairākām tēmām, ziņošana par tehniskiem jautājumiem, reģistru uzturēšana un atzinumu sniegšana par iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem attiecībā uz tirgus regulēšanu, kā arī uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Vajadzība visās dalībvalstīs konsekventi piemērot elektronisko sakaru tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurence elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un līdzšinējo pieredzi, kas gūta sasistībā ar konsekventas īstenošanas nodrošināšanu elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams izmantot BEREC un BEREC biroja darbu un pārveidot šīs struktūras pilntiesīgā aģentūrā.

(8)  Vajadzība visās dalībvalstīs konsekventi piemērot elektronisko sakaru tiesisko regulējumu ir ļoti svarīga, lai veiksmīgi noritētu elektronisko sakaru iekšējā tirgus attīstība visā ES un tiktu veicināta piekļuve ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatība, konkurence, pārredzamība un nediskriminācija elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī ES iedzīvotāju interešu aizsardzība. Ņemot vērā tirgus un tehnoloģisko attīstību, kas bieži ietver pastiprinātu pārrobežu dimensiju, un līdzšinējo pieredzi, kas gūta saistībā ar konsekventas īstenošanas nodrošināšanu elektronisko sakaru jomā, ir nepieciešams izmantot BEREC un BEREC biroja darbu un pārveidot šīs struktūras pilntiesīgā aģentūrā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Pildot uzdevumus, BEREC būtu pilnībā jāņem vērā pamattiesības un pamatprincipi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (Harta) un jo īpaši jācenšas panākt augstāks savienojamības līmenis, izmantojot modernizētu galalietotāju aizsardzības noteikumu kopumu, nodrošinot nediskriminējošu piekļuvi jebkādam saturam un pakalpojumiem, tostarp sabiedriskajiem pakalpojumiem, palīdzot veicināt vārda un uzņēmējdarbības brīvību un ļaujot dalībvalstīm panākt atbilstību Hartai ar daudz mazākām izmaksām nākotnē.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Uz šo aģentūru vajadzētu attiecināt Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām noteiktos principus, un Aģentūrai būtu jādarbojas saskaņā ar minētajiem principiem (“Kopēja pieeja”)28. Ņemot vērā BEREC izveidoto tēlu un izmaksas, ko radītu nosaukuma maiņa, jaunajai aģentūrai būtu jāsaglabā BEREC nosaukums.

(9)  Uz šo aģentūru vajadzētu attiecināt Eiropas Parlamenta, Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgajā paziņojumā par decentralizētajām aģentūrām (“Kopēja pieeja”)28 noteiktos principus, un Aģentūrai būtu jādarbojas saskaņā ar minētajiem principiem, jo īpaši saistībā ar pārredzamību un attiecībām ar ieinteresētajām personām. Ņemot vērā BEREC izveidoto tēlu un izmaksas, ko radītu nosaukuma maiņa, jaunajai aģentūrai būtu jāsaglabā BEREC nosaukums.

__________________

__________________

28 Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgais paziņojums par decentralizētām aģentūrām.

28 Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgais paziņojums par decentralizētām aģentūrām.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  BEREC kā tehniska iestāde, kurai ir īpašas zināšanas elektronisko sakaru jomā un kuru veido VRI un Komisijas pārstāvji, ir vislabākajā pozīcijā, lai tai tiktu uzticēti tādi uzdevumi kā lēmumu pieņemšana atsevišķos jautājumos ar pārrobežu dimensiju, efektīvu iekšējā tirgus procedūru veicināšana valstu pasākumu projektiem (gan attiecībā uz tirgus regulēšanu, gan uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu), nepieciešamo pamatnostādņu sniegšana VRI, lai nodrošinātu kopīgus kritērijus un konsekventu regulatīvo pieeju, un atsevišķu reģistru glabāšana ES līmenī. Iepriekš minētais neskar VRI noteiktos uzdevumus, kuras ir vistuvāk elektronisko sakaru tirgiem un to vietējiem apstākļiem. Lai veiktu uzdevumus, aģentūrai būtu nepieciešami pietiekami finanšu resursi un cilvēkresursi un arī turpmāk būtu jāapkopo VRI īpašās zināšanas.

(10)  BEREC kā tehniska iestāde, kurai ir īpašas zināšanas elektronisko sakaru jomā un kuru veido VRI un Komisijas pārstāvji, ir vislabākajā pozīcijā, lai tai tiktu uzticēti tādi uzdevumi kā lēmumu pieņemšana atsevišķos jautājumos ar pārrobežu dimensiju, efektīvu, pārredzamu un nediskriminējošu iekšējā tirgus procedūru veicināšana valstu pasākumu projektiem (gan attiecībā uz tirgus regulēšanu, gan uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu), nepieciešamo pamatnostādņu sniegšana VRI, lai nodrošinātu kopīgus kritērijus un konsekventu regulatīvo pieeju, un atsevišķu reģistru glabāšana ES līmenī. Iepriekš minētais neskar VRI noteiktos uzdevumus, kuras ir vistuvāk elektronisko sakaru tirgiem un to vietējiem apstākļiem. Lai veiktu uzdevumus, aģentūrai būtu nepieciešami pietiekami finanšu resursi un cilvēkresursi un arī turpmāk būtu jāapkopo VRI īpašās zināšanas.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a)  Lai nodrošinātu iekļautību, pārstāvību un pārredzamību uzdevumu pildīšanā, BEREC būtu jānodrošina apspriešanās procesi, kā arī tās darba grupu sastāvi un individuālu ekspertu atlase, jāņem vērā daudzveidība, ko veido elektronisko sakaru tirgus ekonomikas jomas un pilsoniskās sabiedrības ieinteresētās personas, tostarp MVU un bezpeļņas pakalpojumu sniedzēji.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  BEREC nepieciešamības gadījumā un neskarot to lomu būtu jāatļauj sadarboties ar citām ES struktūrām, birojiem, aģentūrām un padomdevējām grupām, jo īpaši ar Radiofrekvenču spektra politikas grupu29, Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju30, Eiropas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu31 un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru32, kā arī ar esošajām komitejām (piemēram, ar Sakaru komiteju un Radiofrekvenču spektra komiteju). Ja tas nepieciešams BEREC uzdevumu izpildei, tai būtu jāatļauj sadarboties arī ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, īpaši ar elektronisko sakaru jomā kompetentajām regulatīvajām iestādēm un/vai šādu iestāžu grupām, kā arī ar starptautiskām organizācijām.

(11)  BEREC nepieciešamības gadījumā un neskarot to lomu būtu jāatļauj sadarboties ar citām ES struktūrām, birojiem, aģentūrām un padomdevējām grupām, jo īpaši ar Radiofrekvenču spektra politikas grupu29, Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju30, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, Eiropas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulatoru grupu31, Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru32 un Eiropas Pamattiesību aģentūru, kā arī ar komitejām (piemēram, ar Sakaru komiteju un Radiofrekvenču spektra komiteju). Ja tas nepieciešams BEREC uzdevumu izpildei, tai būtu jāatļauj sadarboties arī ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, īpaši ar elektronisko sakaru jomā kompetentajām regulatīvajām iestādēm un/vai šādu iestāžu grupām, kā arī ar starptautiskām organizācijām.

__________________

__________________

29 Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu (OV L 198, 27.7.2002, 49. lpp.).

29 Lēmums 2002/622/EK, ar ko izveido radiofrekvenču spektra politikas grupu (OV L 198, 27.7.2002, 49. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

30 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

31 Direktīva [...].

31 Direktīva [...].

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 (OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.).

32 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regula (ES) Nr. 526/2013 par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūru (ENISA) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 460/2004 (OV L 165, 18.6.2013., 41. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Izpilddirektora, kurš ir BEREC juridiskais pārstāvis, loma ir ļoti svarīga jaunās aģentūras pienācīgai darbībai un tai noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, ko Komisija sagatavo pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras, lai nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu un augsta līmeņa neatkarību. Turklāt iepriekš BEREC biroja administratīvā vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa stratēģijas izpildi;

(16)  Izpilddirektoram, kurš ir BEREC juridiskais pārstāvis, ir ļoti svarīga loma jaunās aģentūras pienācīgā darbībā un tai noteikto uzdevumu īstenošanā. Valde izpilddirektoru ieceļ no kandidātu saraksta, ko Komisija sagatavo pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras un sadarbības (saskaņošanas) procedūras ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai nodrošinātu kandidātu stingru izvērtēšanu un augsta līmeņa neatkarību un atbildību. Turklāt iepriekš BEREC biroja administratīvā vadītāja amata pilnvaru laiks bija trīs gadi. Ir nepieciešams, lai izpilddirektoram būtu pietiekami ilgas pilnvaras, kas aģentūrai ļautu nodrošināt stabilitāti un ilgtermiņa stratēģijas izpildi;

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Pieredze liecina, ka lielākā daļa BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja darbs notiek darba grupās, tāpēc valde atbild par darba grupu izveidi un to locekļu iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu pieeju, darba grupas koordinē un vada BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem tirgus regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu (šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti.

(17)  Pieredze liecina, ka lielākā daļa BEREC uzdevumu tiek veikta labāk, ja darbs notiek darba grupās, tāpēc valde atbild par darba grupu izveidi un to locekļu iecelšanu. Lai nodrošinātu līdzsvarotu pieeju, darba grupas koordinē un vada BEREC darbinieki. Lai nodrošinātu atsevišķu darba grupu strauju izveidi, jo īpaši saistībā ar iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem tirgus regulēšanai un attiecībā uz radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu (šo procedūru laika ierobežojuma dēļ), jau iepriekš būtu jāizveido kvalificētu ekspertu saraksti. Kvalificēto ekspertu, kas ir darba grupu locekļi, interešu deklarācijas, kā arī saraksti būtu jādara publiski pieejami.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  BEREC vajadzētu būt neatkarīgai operatīvajos un tehniskajos jautājumos, un tai vajadzētu būt tiesiski, administratīvi un finansiāli autonomai. Tālab būtu nepieciešams un būtu lietderīgi, ka BEREC ir Savienības struktūra, kurai ir juridiskas personas statuss un kura izmanto tai piešķirtās pilnvaras.

(21)  BEREC vajadzētu būt neatkarīgai operatīvajos un tehniskajos jautājumos, un tai vajadzētu būt tiesiski, administratīvi un finansiāli autonomai. Tālab būtu nepieciešams un būtu lietderīgi, ka BEREC ir Savienības struktūra, kurai ir juridiskas personas statuss un kura izmanto tai piešķirtās pilnvaras. BEREC vajadzētu būt juridiski nošķirtai un funkcionāli neatkarīgai no nozares un valdības, lai tā nedz prasītu, nedz pieņemtu norādījumus no kādas valdības vai struktūras, darbotos pārredzami un atbildīgi, kā noteikts attiecīgos tiesību aktos, un lai tai būtu pietiekamas pilnvaras.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Tā kā šīs regulas mērķus, proti, vajadzību nodrošināt tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu elektroniskiem sakariem noteiktā mērogā, īpaši attiecībā uz pārrobežu aspektiem un efektīvām iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem, dalībvalstis nevar sasniegt pietiekamā mērā un tāpēc, ņemot vērā darbības mērogu un ietekmi, tos labāk var sasniegt ES līmenī, ES var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

(26)  Tā kā šīs regulas mērķus, proti, vajadzību nodrošināt tiesiskā regulējuma konsekventu, pārredzamu un nediskriminējošu īstenošanu elektroniskiem sakariem noteiktā mērogā, īpaši attiecībā uz pārrobežu aspektiem un efektīvām iekšējā tirgus procedūrām valstu pasākumu projektiem, dalībvalstis nevar sasniegt pietiekamā mērā un tāpēc, ņemot vērā darbības mērogu un ietekmi, tos labāk var sasniegt ES līmenī, ES var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šī regula nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr.     13

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  BEREC uzdevumus publicē tās tīmekļa vietnē un aktualizē, lai atspoguļotu jaunos uzdevumus.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  BEREC tiecas sasniegt tos pašus mērķus kā valstu regulatīvās iestādes (“VRI”), kā minēts Direktīvas 3. pantā. BEREC jo īpaši nodrošina elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu īstenošanu 2. punktā minētajā darbības jomā un tādējādi sekmē iekšējā tirgus attīstību. BEREC arī veicina piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī Savienības iedzīvotāju interešu aizsardzību.

3.  BEREC tiecas sasniegt tādus pašus mērķus kā valstu regulatīvās iestādes (“VRI”), kā minēts Direktīvas 3. pantā. BEREC jo īpaši nodrošina elektronisko sakaru tiesiskā regulējuma konsekventu, pārredzamu un nediskriminējošu īstenošanu 2. punktā minētajā darbības jomā un tādējādi sekmē iekšējā tirgus attīstību. BEREC arī veicina piekļuvi ļoti jaudīgai datu savienojamībai un tās izplatību, konkurenci elektronisko sakaru tīklu, pakalpojumu un saistīto iekārtu nodrošināšanā, kā arī Savienības iedzīvotāju interešu un tiesību aizsardzību.

Pamatojums

Lai nodrošinātu pilnībā darbojošos un efektīvu elektronisko sakaru tiesisko regulējumu, kas atbilst ES tiesību aktiem, BEREC misijas galvenajiem mērķiem vajadzētu būt arī pārredzamībai un nediskriminācijai, lai nodrošinātu šāda regulējuma konsekventu īstenošanu. Turklāt BEREC mērķim šajā kontekstā vajadzētu būt arī pilsoņu tiesību, nevis tikai interešu, veicināšanai.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 1.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-  par obligātajiem kritērijiem un kopīgām pieejām tīklu drošībai un informācijas pakalpojumiem saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/... [Elektronisko sakaru kodekss] 40. pantu;

Pamatojums

Priekšlikums Direktīvai par Eiropas elektronisko sakaru kodeksa izveidi ietver īpašus noteikumus par tīklu un informācijas drošību (40. pants), kas attiecas uz BEREC uzdevumiem un pilnvarām. Atzinuma sagatavotājs, iesniedzot priekšlikumus par attiecīgo tiesību akta priekšlikumu, vēlas konkrētāk minēt šo papildu uzdevumu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – e apakšpunkts – 6.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-  par kopējām pieejām, lai nodrošinātu, ka valstu pasākumos attiecībā uz galalietotāju piekļuvi pakalpojumiem un lietojumprogrammām vai to izmantošanu elektronisko sakaru tīklos tiek saskaņā ar 93. pantu ievērotas pamattiesības un pamatbrīvības, kas garantētas Savienības Pamattiesību hartā un Savienības tiesību vispārējos principos saskaņā ar Direktīvas (ES) 2017/... [Elektronisko sakaru kodekss] 93. pantu;

Pamatojums

Priekšlikums Direktīvai par Eiropas elektronisko sakaru kodeksa izveidi ietver īpašus noteikumus par pamattiesību aizsardzību (93. pants), kas attiecas uz BEREC uzdevumiem un pilnvarām. Atzinuma sagatavotājs, iesniedzot priekšlikumus par attiecīgo tiesību akta priekšlikumu, vēlas konkrētāk minēt šo papildu uzdevumu.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  sniedz ieteikumus VRI un informē par labākajām praksēm, lai sekmētu visu tehnisko jautājumu konsekventu īstenošanu savu pilnvaru ietvaros;

(c)  sniedz ieteikumus VRI un informē par labākajām praksēm, lai sekmētu visu tehnisko jautājumu konsekventu, pārredzamu un nediskriminējošu īstenošanu savu pilnvaru ietvaros;

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

4. pants – 4.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Valdes locekļu sarakstu, tostarp norādi par to, vai loceklis ir valdes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, un viņu interešu deklarācijas publisko BEREC tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pieņem konsolidēto gada pārskatu par BEREC darbībām, veic tā novērtējumu un līdz nākamā gada 1. jūlijam gan pārskatu, gan tā novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai. Konsolidēto gada darbības pārskatu publisko;

(c)  pieņem konsolidēto gada pārskatu par BEREC darbībām, veic tā novērtējumu un līdz nākamā gada 1. jūlijam gan pārskatu, gan tā novērtējumu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai. Gada pārskatu par BEREC darbībām izpilddirektors atklātā sēdē iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei. Konsolidēto gada darbības pārskatu publisko;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

7. pants – 6.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Dokumentus, kas saistīti ar valdes sanāksmēm, publisko BEREC tīmekļa vietnē un tajos iekļauj dalībnieku un novērotāju sarakstu, darba kārtības, protokolus un pieņemtos lēmumus, pienācīgi ievērojot 28. pantu.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Izpilddirektors pēc Eiropas Parlamenta uzaicinājuma tam ziņo par savu pienākumu izpildi. Padome var aicināt izpilddirektoru ziņot par savu pienākumu izpildi.

3.  Direktors pēc Eiropas Parlamenta uzaicinājuma tam ziņo par savu pienākumu izpildi un īstenošanu. Padome var aicināt direktoru ziņot par savu pienākumu izpildi.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ea)  gada pārskata par BEREC darbībām iesniegšana atklātā sēdē Eiropas Parlamentam un Padomei;

Grozījums Nr.     23

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  rīcības plāna sagatavošana, reaģējot uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un novērtējumiem, kā arī OLAF izmeklēšanām, un ziņošana par progresu Komisijai divreiz gadā un regulāra ziņošana valdei;

(f)  rīcības plāna sagatavošana, reaģējot uz secinājumiem, kas izriet no iekšējās vai ārējās revīzijas ziņojumiem un novērtējumiem, kā arī OLAF izmeklēšanām, un ziņošana par progresu Komisijai reizi gadā un regulāra ziņošana valdei;

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

10. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Darba grupu locekļu interešu deklarācijas un sarakstu dara publiski pieejamus.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

11. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Apelācijas padomes lēmumus dara publiski pieejamus.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Izpilddirektoru ieceļ valde no kandidātu saraksta, ko ierosinājusi Komisija, pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras.

Valde no Komisijas ierosināta kandidātu saraksta ieceļ izpilddirektoru saskaņā ar šādu sadarbības (saskaņošanas) procedūru:

 

(a)  pamatojoties uz sarakstu, ko Komisija sagatavojusi pēc kandidātu konkursa un pārredzamas atlases procedūras, kandidātus pirms iecelšanas amatā lūdz ierasties Padomē un kompetentajā Eiropas Parlamenta komitejā un atbildēt uz jautājumiem;

 

(b)  Eiropas Parlaments un Padome sniedz atzinumu un paziņo, kam dod priekšroku;

 

(c)  valde ieceļ direktoru, ņemot vērā šos atzinumus un pamatojot savu lēmumu, ja tā nerīkojas saskaņā ar šiem atzinumiem.

Pamatojums

Saskaņā ar pašreizējo procedūru attiecībā uz citām ES aģentūrām, BEREC izpilddirektora iecelšana būtu jābalsta uz procedūru, kas nodrošina lielāku pārredzamību un pārskatatbildību.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

22. pants – 5. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Valde informē Eiropas Parlamentu, ja tā plāno pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā pirms šādas pagarināšanas Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja var uzaicināt izpilddirektoru sniegt paziņojumu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem.

5.  Valde informē Eiropas Parlamentu, ja tā plāno pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru termiņu. Viena mēneša laikā pirms šādas pagarināšanas Eiropas Parlamenta atbildīgā komiteja uzaicina izpilddirektoru sniegt paziņojumu un atbildēt uz jautājumiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

29. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

BEREC pieņem savus drošības noteikumus, kas ir līdzvērtīgi Komisijas drošības noteikumiem, lai aizsargātu Eiropas Savienības klasificēto informāciju (ESKI) un sensitīvu neklasificētu informāciju, cita starpā noteikumus par apmaiņu ar šādu informāciju, tās apstrādi un uzglabāšanu, kā noteikts Komisijas Lēmumos (ES, Euratom) 2015/44342 un 2015/44443. BEREC var arī pieņemt lēmumu piemērot Komisijas noteikumus pēc mutatis mutandis principa.

Neskarot 27. panta 1. punktu, BEREC pieņem savus drošības noteikumus, kas ir līdzvērtīgi Komisijas drošības noteikumiem, lai aizsargātu Eiropas Savienības klasificēto informāciju (ESKI) un sensitīvu neklasificētu informāciju, cita starpā noteikumus par apmaiņu ar šādu informāciju, tās apstrādi un uzglabāšanu, kā noteikts Komisijas Lēmumos (ES, Euratom) 2015/44342 un 2015/44443. BEREC var arī pieņemt lēmumu piemērot Komisijas noteikumus pēc mutatis mutandis principa.

__________________

__________________

42 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

42 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/443 par drošību Komisijā (OV L 72, 17.3.2015., 41. lpp.).

43 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

43 Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmums (ES, Euratom) 2015/444 par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 72, 17.3.2015., 53. lpp.).

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

30. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja šāda informācijas apmaiņa ietver personas datu nosūtīšanu trešai valstij, dalībvalstis ievēro Regulu (ES) 2016/679.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Deklarācijas ir precīzas un pilnīgas, tās iesniedz rakstiski un atjaunina, kad vien nepieciešams. Valdes locekļu un izpilddirektora interešu deklarācijas publisko.

Deklarācijas ir precīzas un pilnīgas, tās iesniedz rakstiski un atjaunina, kad vien nepieciešams. Valdes locekļu, izpilddirektora un darba grupu locekļu interešu deklarācijas publisko.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde

Atsauces

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

24.10.2016

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Morten Helveg Petersen

5.12.2016

Izskatīšana komitejā

25.4.2017

8.6.2017

 

 

Pieņemšanas datums

8.6.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Monika Flašíková Beňová, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pál Csáky, Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Andrejs Mamikins, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Barbara Spinelli

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

38

+

ALDE Group

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sophia in 't Veld

ECR Group

Helga Stevens, Branislav Škripek

GUE/NGL Group

Malin Björk, Barbara Spinelli

PPE Group

Michał Boni, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D Group

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE Group

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Bodil Valero

2

-

EFDD Group

Kristina Winberg

ENF Group

Auke Zijlstra

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde

Atsauces

COM(2016)0591 – C8-0382/2016 – 2016/0286(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.9.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

24.10.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

24.10.2016

CONT

24.10.2016

ECON

24.10.2016

IMCO

24.10.2016

 

CULT

24.10.2016

JURI

24.10.2016

LIBE

24.10.2016

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

10.10.2016

CONT

12.10.2016

ECON

12.10.2016

JURI

12.10.2016

Referenti

       Iecelšanas datums

Evžen Tošenovský

1.12.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

6.2.2017

22.3.2017

22.6.2017

 

Pieņemšanas datums

2.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

46

3

12

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nikolay Barekov, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Michel Reimon, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pilar Ayuso, Pervenche Berès, Michał Boni, Rosa D’Amato, Jens Geier, Françoise Grossetête, Werner Langen, Olle Ludvigsson, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Dominique Riquet

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Claudia Schmidt

Iesniegšanas datums

16.10.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

46

+

ECR

Edward Czesak, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel, Nikolay Barekov, Zdzisław Krasnodębski

 

PPE

Aldo Patriciello, Algirdas Saudargas, Anna Záborská, Bendt Bendtsen, Claudia Schmidt, Cristian-Silviu Buşoi, Dennis Radtke, Françoise Grossetête, Henna Virkkunen, Janusz Lewandowski, Krišjānis Kariņš, Michał Boni, Massimiliano Salini, Nadine Morano, Pilar Ayuso, Pilar del Castillo Vera, Seán Kelly, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Werner Langen

 

S&D

Adam Gierek, Carlos Zorrinho, Csaba Molnár, Dan Nica, Edouard Martin, Jens Geier, José Blanco López, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Miapetra Kumpula-Natri, Miroslav Poche, Olle Ludvigsson, Patrizia Toia, Pervenche Berès, Peter Kouroumbashev, Răzvan Popa, Theresa Griffin

 

Verts/ALE

Claude Turmes, Jakop Dalunde, Michel Reimon, Rebecca Harms

 

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

 

GUE/NGL

Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo

 

12

0

ALDE

Angelika Mlinar, Dominique Riquet, Fredrick Federley, Kaja Kallas, Lieve Wierinck

 

EFDD

Dario Tamburrano, David Borrelli, Rosa D’Amato

 

ENF

Barbara Kappel, Christelle Lechevalier

 

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Xabier Benito Ziluaga

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika