Procedūra : 2016/0371(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0306/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0306/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 30/11/2017 - 8.21

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0472

ZIŅOJUMS     *
PDF 721kWORD 77k
16.10.2017
PE 604.736v02-00 A8-0306/2017

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā

(COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referents: Luděk Niedermayer

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā

(COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2016)0755),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0003/2017),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0306/2017),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju atbilstoši grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1a)  PVN iztrūkums Savienībā tiek lēsts 12,8 % jeb EUR 152 miljardi gadā, tai skaitā EUR 50 miljardu PVN iztrūkumu rada pārrobežu krāpšana PVN jomā, tādējādi padarot PVN par svarīgu Savienības līmenī risināmu jautājumu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5)  Tā kā saskaņā ar īpašajiem režīmiem identifikācijas dalībvalsts iekasē un kontrolē PVN patēriņa dalībvalstu vārdā, ir lietderīgi paredzēt mehānismu, kura ietvaros identifikācijas dalībvalsts no attiecīgajām patēriņa dalībvalstīm saņemtu maksu, kas kompensē iekasēšanas un kontroles izmaksas. Tomēr, tā kā pašreizējā sistēma, saskaņā ar kuru maksa tiek ieturēta no PVN summām, kuras identifikācijas dalībvalstij jāpārskaita uz patēriņa dalībvalstīm, ir radījusi sarežģījumus nodokļu administrācijām — jo īpaši saistībā ar izdevumu atmaksāšanu —, šāda maksa būtu jāaprēķina un jāsamaksā reizi gadā ārpus īpašajiem režīmiem.

5)  Tā kā saskaņā ar īpašajiem režīmiem identifikācijas dalībvalsts iekasē un kontrolē PVN patēriņa dalībvalstu vārdā, ir lietderīgi paredzēt mehānismu, kura ietvaros identifikācijas dalībvalsts no attiecīgajām patēriņa dalībvalstīm saņemtu maksu, kas kompensē iekasēšanas un kontroles izmaksas. Tomēr, tā kā pašreizējā sistēma, saskaņā ar kuru maksa tiek ieturēta no PVN summām, kuras identifikācijas dalībvalstij jāpārskaita uz patēriņa dalībvalstīm, ir radījusi sarežģījumus nodokļu administrācijām — jo īpaši saistībā ar izdevumu atmaksāšanu —, šāda maksa būtu jāaprēķina un jāsamaksā reizi gadā ārpus īpašajiem režīmiem, un gadījumos, kad atlaidi maksā atšķirīgā valsts valūtā, būtu jāpiemēro spēkā esošais Eiropas Centrālās bankas publicētais valūtas maiņas kurss.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6)  Lai vienkāršotu statistikas datu vākšanu par īpašo režīmu piemērošanu, būtu jāpilnvaro Komisija, lai tā varētu automātiski piekļūt ar īpašajiem režīmiem saistītai vispārīgai informācijai, kas tiek glabāta dalībvalstu elektroniskajās sistēmās, izņemot datus par atsevišķiem nodokļa maksātājiem.

6)  Lai vienkāršotu statistikas datu vākšanu par īpašo režīmu piemērošanu, būtu jāpilnvaro Komisija, lai tā varētu automātiski piekļūt ar īpašajiem režīmiem saistītai vispārīgai informācijai, kas tiek glabāta dalībvalstu elektroniskajās sistēmās, izņemot datus par atsevišķiem nodokļa maksātājiem. Lai cīnītos pret krāpšanu PVN jomā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, dalībvalstis būtu jāmudina nodrošināt to, ka šāda vispārēja informācija ir pieejama citām attiecīgajām valsts iestādēm, ja tas tā vēl nav.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7a)  Komunikācijai starp Komisiju un dalībvalstīm vajadzētu būt atbilstošai un efektīvai, lai savlaicīgi sasniegtu šīs Regulas mērķus.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9a)  IT izmantošana krāpšanas apkarošanā varētu dot iespēju kompetentajām iestādēm ātrāk un vispusīgāk identificēt krāpšanas tīklus. Mērķtiecīgāka un līdzsvarotāka pieeja, izmantojot jaunas tehnoloģijas, varētu mazināt nepieciešamību pēc vispārējiem dalībvalstu pasākumiem krāpšanas apkarošanai un tajā pašā laikā palielināt krāpšanas apkarošanas politikas efektivitāti.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 904/2010

3. iedaļa – 1. apakšiedaļa – 47.a pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs iedaļas noteikumus piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šīs iedaļas noteikumus piemēro no 2021. gada 1. janvāra. Dalībvalstis nekavējoties apmainās ar visu 2. apakšiedaļā minēto informāciju, ja vien nav skaidri noteikts citādi.

Pamatojums

Tas ir nepieciešams, lai kompetentās iestādes varētu apmainīties ar informāciju.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 904/2010

3. iedaļa – 3. apakšiedaļa – 47.j pants – 4. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Katra dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai informāciju par kompetento personu, kas ir atbildīga par administratīvo procedūru koordinēšanu attiecīgajā dalībvalstī.

4.  Katra dalībvalsts paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai informāciju par kompetento personu, kas ir atbildīga par administratīvo procedūru koordinēšanu attiecīgajā dalībvalstī. Šo informāciju publicē Komisijas tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 904/2010

3. iedaļa – 4. apakšiedaļa – 47.l pants – 3.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai nodrošinātu minētās maksas dzīvotspēju un izmaksu lietderību, divu gadu laikā pēc šīs regulas piemērošanas dienas Komisija veic izvērtēšanu un nepieciešamības gadījumā pasākumus korekciju izdarīšanai.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 904/2010

3. iedaļa – 5. apakšiedaļa – 47.m pants – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nodrošina Komisijai piekļuvi statistikas informācijai, kas tiek glabāta to elektroniskajā sistēmā saskaņā ar 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Šī informācija neietver nekādus personas datus.

Dalībvalstis nodrošina Komisijai piekļuvi statistikas informācijai, kas tiek glabāta to elektroniskajā sistēmā saskaņā ar 17. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Šī informācija neietver nekādus personas datus un aprobežojas ar attiecīgo statistiskas datu iegūšanai nepieciešamo informāciju.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts

Regula (ES) Nr. 904/2010

3. iedaļa – 6. apakšiedaļa – 47.n pants – 1. daļa – f apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f)  informācija, kurai jābūt pieejamai Komisijai, kā minēts 47.m pantā, kā arī tehniskie līdzekļi šīs informācijas izgūšanai;

f)  informācija, kurai jābūt pieejamai Komisijai, kā minēts 47.m pantā, kā arī tehniskie līdzekļi šīs informācijas izgūšanai; Komisija nodrošina, ka šāda datu izgūšana nerada nevajadzīgu administratīvu slogu dalībvalstīm;


PASKAIDROJUMS

Šis priekšlikums, ar ko Komisija nāca klajā 2016. gada 1. decembrī, ir daļa no tiesību aktu kopuma par PVN sistēmas modernizāciju uzņēmumu pārrobežu e-komercijas darījumiem ar patērētājiem. Šis priekšlikums nodrošina bāzi pamatā esošajai IT infrastruktūrai un noteikumus un procedūras, kas nepieciešami dalībvalstu sadarbībai, lai sekmīgi paplašinātu vienas pieturas aģentūras minishēmu (MOSS), tās darbības jomā ietverot arī pakalpojumus, kuri nav telekomunikācijas, apraides un elektroniski sniegti pakalpojumi (uz kuriem MOSS jau attiecas), un preču tālpārdošanu gan ES iekšienē, gan no valstīm ārpus ES. Tiek lēsts, ka viss tiesību aktu kopums palielinās dalībvalstu PVN ieņēmumus par EUR 7 miljardiem gadā un samazinās uzņēmumu regulatīvās izmaksas par EUR 2,3 miljardiem gadā.

Šis priekšlikums ir cieši saistīts ar priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK un Direktīvu 2009/132/EK attiecībā uz konkrētām pievienotās vērtības nodokļa saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālpārdošanā (COM/2016/757; 2016/0370(CNS)), jo ar to tiek īstenotas minētajā priekšlikumā ierosinātās izmaiņas, izdarot grozījumus Regulā (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā; tāpēc abi priekšlikumi būtu jāskata kopā.

Tiek lēsts, ka šis priekšlikums lielā mērā labvēlīgi ietekmēs dalībvalstu budžetu. Revīziju koordinēšanas un administratīvās maksas, ko iekasēto PVN saņemošās dalībvalstis maksā nodokļa maksātāja identifikācijas dalībvalstij, radītā stimula rezultātā būtu jānotiek uz risku balstītām revīzijām. Efektīvākam racionalizētam revīzijas procesam, kurā galvenā uzmanība tiek veltīta revīzijas rezultātam un kurš uzņēmumiem būtiski mazina birokrātiju, būtu jāpalielina atbilstības līmenis salīdzinājumā ar nekoordinētu pieeju, kas var nevajadzīgi piesaistīt resursus.

Referents atzinīgi vērtē un pilnībā atbalsta šo Komisijas priekšlikumu. Tā kā šis priekšlikums ir regulas par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā tehniska saskaņošana, kas izriet no izmaiņās, kuras ierosinātas priekšlikumā par pārrobežu e-komercijai piemērojamā PVN modernizāciju (kā minēts iepriekš), referents iesaka šī priekšlikuma pieņemšanu un aicina Padomi, lieki nekavējoties, to pieņemt.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Administratīvā sadarbību un krāpšanas apkarošana pievienotās vērtības nodokļa jomā

Atsauces

COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

21.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

16.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

16.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

JURI

25.1.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Luděk Niedermayer

15.12.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.6.2017

30.8.2017

 

 

Pieņemšanas datums

10.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

53

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alain Cadec, David Coburn, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Judith Sargentini

Iesniegšanas datums

16.10.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Alain Cadec, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere,, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika