VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

  16.10.2017 - (COM(2016)0755 – C8‑0003/2017 – 2016/0371(CNS)) - *

  Commissie economische en monetaire zaken
  Rapporteur: Luděk Niedermayer


  Procedure : 2016/0371(CNS)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  A8-0306/2017
  Ingediende teksten :
  A8-0306/2017
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

  (COM(2016)0755 – C8‑0003/2017 – 2016/0371(CNS))

  (Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2016)0755),

  –  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8‑0003/2017),

  –  gezien artikel 78 quater van zijn Reglement,

  –  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0306/2017),

  1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

  2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

  3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

  4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

  5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  Amendement    1

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (1 bis)  De btw-kloof in de Unie wordt geschat op 12,8 % of 152 miljard euro per jaar, inclusief 50 miljard aan grensoverschrijdende btw-fraude. Dit alles maakt van de btw een belangrijk thema dat op Unieniveau moet worden aangepakt.

  Amendement    2

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 5

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (5)  Aangezien een lidstaat van identificatie in het kader van de bijzondere regelingen de btw int en controleert ten behoeve van de lidstaten van verbruik, is het passend te voorzien in een mechanisme waarbij de lidstaat van identificatie een vergoeding ontvangt van de betrokken lidstaten van verbruik ter compensatie van de innings- en controlekosten. Aangezien het huidige systeem, waarbij een vergoeding wordt ingehouden van de btw-bedragen die de lidstaat van identificatie moet overmaken naar de lidstaten van verbruik, heeft geleid tot problemen voor de belastingdiensten, met name in verband met teruggaaf, moet deze vergoeding jaarlijks buiten de bijzondere regelingen worden berekend en betaald.

  (5)  Aangezien een lidstaat van identificatie in het kader van de bijzondere regelingen de btw int en controleert ten behoeve van de lidstaten van verbruik, is het passend te voorzien in een mechanisme waarbij de lidstaat van identificatie een vergoeding ontvangt van de betrokken lidstaten van verbruik ter compensatie van de innings- en controlekosten. Aangezien het huidige systeem, waarbij een vergoeding wordt ingehouden van de btw-bedragen die de lidstaat van identificatie moet overmaken naar de lidstaten van verbruik, heeft geleid tot problemen voor de belastingdiensten, met name in verband met teruggaaf, moet deze vergoeding jaarlijks buiten de bijzondere regelingen worden berekend en betaald. Tevens moet de door de Europese Centrale Bank bekendgemaakte, geldende wisselkoers worden toegepast wanneer er sprake is van een uitgekeerde korting tussen verschillende nationale valuta's.

  Amendement    3

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 6

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (6)  Teneinde de verzameling van statistische gegevens over de toepassing van de bijzondere regelingen te vereenvoudigen, moet de Commissie worden gemachtigd om automatisch toegang te krijgen tot algemene informatie over de bijzondere regelingen die is opgeslagen in de elektronische systemen van de lidstaten, met uitzondering van gegevens over individuele belastingplichtigen.

  (6)  Teneinde de verzameling van statistische gegevens over de toepassing van de bijzondere regelingen te vereenvoudigen, moet de Commissie worden gemachtigd om automatisch toegang te krijgen tot algemene informatie over de bijzondere regelingen die is opgeslagen in de elektronische systemen van de lidstaten, met uitzondering van gegevens over individuele belastingplichtigen. De lidstaten moeten worden aangespoord te waarborgen dat dergelijke informatie, indien dit nog niet het geval is, ter beschikking staat van andere relevante nationale autoriteiten, zodat zij btw-fraude en witwaspraktijken kunnen bestrijden.

  Amendement    4

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 7 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (7 bis)  De communicatie tussen de Commissie en de lidstaten moet adequaat en doeltreffend verlopen, zodat de doelstellingen van deze verordening tijdig kunnen worden verwezenlijkt.

  Amendement    5

  Voorstel voor een verordening

  Overweging 9 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (9 bis)  De bevoegde autoriteiten zouden fraudenetwerken aan de hand van IT-toepassingen sneller en vollediger kunnen identificeren, om deze vervolgens te bestrijden. Een gerichte en evenwichtige benadering waarbij gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologieën kan de behoefte aan algemene fraudebestrijdingsmaatregelen van de lidstaten verminderen en tegelijkertijd de doeltreffendheid van het antifraudebeleid vergroten.

  Amendement    6

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

  Verordening (EU) nr. 904/2010

  Afdeling 3 – Onderafdeling 1 –artikel 47 bis – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De bepalingen van deze afdeling zijn geldig vanaf 1 januari 2021.

  De bepalingen van deze afdeling zijn geldig vanaf 1 januari 2021. De lidstaten wisselen onverwijld alle in onderafdeling 2 genoemde informatie uit, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

  Motivering

  Noodzakelijk voor de uitwisseling van informatie tussen bevoegde autoriteiten.

  Amendement    7

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

  Verordening (EU) nr. 904/2010

  Afdeling 3 – Onderafdeling 3 –artikel 47 decies – alinea 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  4.  Elke lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van de gegevens van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de administratieve onderzoeken in die lidstaat.

  4.  Elke lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van de gegevens van de bevoegde persoon die verantwoordelijk is voor de coördinatie van de administratieve onderzoeken in die lidstaat. Deze gegevens worden op de website van de Commissie bekendgemaakt.

  Amendement    8

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

  Verordening (EU) nr. 904/2010

  Afdeling 3 – Onderafdeling 4 –artikel 47 terdecies – alinea 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Binnen twee jaar na de datum van toepassing van deze verordening verricht de Commissie een evaluatie om zeker te stellen dat de vergoeding haalbaar en kosteneffectief is en neemt zij zo nodig corrigerende maatregelen.

  Amendement    9

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

  Verordening (EU) nr. 904/2010

  Afdeling 3 – Onderafdeling 5 –artikel 47 quaterdecies – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De lidstaten verlenen de Commissie toegang tot de statistische informatie die is opgeslagen in hun elektronische systemen overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder d). Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.

  De lidstaten verlenen de Commissie toegang tot de statistische informatie die is opgeslagen in hun elektronische systemen overeenkomstig artikel 17, lid 1, onder d). Deze informatie bevat geen persoonsgegevens en wordt beperkt tot de informatie die noodzakelijk is voor relevante statistische doeleinden.

  Amendement    10

  Voorstel voor een verordening

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

  Verordening (EU) nr. 904/2010

  Afdeling 3 – Onderafdeling 6 –artikel 47 quindecies – alinea 1 – letter f

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (f)  de in artikel 47 quaterdecies bedoelde inlichtingen waartoe de Commissie toegang heeft, alsook de technische middelen voor de extractie van deze inlichtingen.

  (f)  de in artikel 47 quaterdecies bedoelde inlichtingen waartoe de Commissie toegang heeft, alsook de technische middelen voor de extractie van deze inlichtingen. De Commissie ziet erop toe dat de extractie van deze inlichtingen geen onnodige administratieve lasten meebrengt voor de lidstaten.

  TOELICHTING

  Dit voorstel, dat op 1 december 2016 door de Commissie werd ingediend, maakt deel uit van het wetgevingspakket betreffende de modernisering van de btw voor grensoverschrijdende b2c-e-commerce. Het voorstel voorziet in de basis voor de onderliggende IT-infrastructuur en in regels en procedures voor de nodige samenwerking tussen de lidstaten om het mini-éénloketsysteem (MOSS) met succes uit te breiden naar andere diensten dan telecommunicatie-, omroep- en langs elektronische weg verrichte diensten en afstandsverkopen van goederen, zowel binnen de EU als van daarbuiten. Door het pakket als geheel zullen de btw-inkomsten van de lidstaten stijgen met naar schatting 7 miljard EUR per jaar en zullen de regelgevingskosten voor ondernemingen met 2,3 miljard EUR per jaar dalen.

  Het voorstel hangt nauw samen met het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG en Richtlijn 2009/132/EG wat betreft bepaalde btw-verplichtingen voor diensten en afstandsverkopen van goederen (COM/2016/757; 2016/0370(CNS)), aangezien het de wijzigingen toepast die in dat voorstel worden gepresenteerd via amendementen op Verordening (EU) nr. 904/2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde; beide voorstellen moeten derhalve samen worden behandeld.

  Het voorstel zal naar verwachting grote positieve gevolgen hebben voor de begroting. De coördinatie van controles en de stimulans van de administratieve vergoeding die door de lidstaat die geïnde BTW ontvangt wordt betaald aan de lidstaat van identificatie van de belastingplichtige zouden moeten leiden tot op risico's gebaseerde controles. Een efficiënter, gestroomlijnd controleproces dat is gericht op resultaten en dat de administratieve rompslomp voor het bedrijfsleven aanzienlijk vermindert, moet leiden tot een betere naleving in vergelijking met het alternatief van een ongecoördineerde aanpak waarbij onnodig beslag wordt gelegd op middelen.

  De rapporteur juicht het Commissievoorstel toe en steunt het volledig. Aangezien dit voorstel voor de technische afstemming van de Verordening betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde als gevolg van de wijzigingen die het voorstel aanbrengt in het voorstel betreffende de modernisering van de btw voor grensoverschrijdende b2c-e-commerce (zoals hierboven beschreven), beveelt de rapporteur goedkeuring van dit voorstel aan en verzoekt hij de Raad dat met spoed te doen.

  PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  Titel

  Administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van belasting over de toegevoegde waarde

  Document‑ en procedurenummers

  COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS)

  Datum raadpleging EP

  21.12.2016

   

   

   

  Commissie ten principale

         Datum bekendmaking

  ECON

  16.1.2017

   

   

   

  Medeadviserende commissies

         Datum bekendmaking

  JURI

  16.1.2017

   

   

   

  Geen advies

         Datum besluit

  JURI

  25.1.2017

   

   

   

  Rapporteurs

         Datum benoeming

  Luděk Niedermayer

  15.12.2016

   

   

   

  Behandeling in de commissie

  20.6.2017

  30.8.2017

   

   

  Datum goedkeuring

  10.10.2017

   

   

   

  Uitslag eindstemming

  +:

  –:

  0:

  53

  1

  0

  Bij de eindstemming aanwezige leden

  Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

  Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

  Alain Cadec, David Coburn, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

  Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

  Judith Sargentini

  Datum indiening

  16.10.2017

  HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

  53

  +

  ALDE

  Thierry Cornillet, Petr Ježek, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

  ECR

  Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

  EFDD

  Marco Valli

  ENF

  Barbara Kappel, Bernard Monot, Marco Zanni

  GUE/NGL

  Fabio De Masi, Marisa Matias, Miguel Viegas

  PPE

  Burkhard Balz, Alain Cadec, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere,, Esther de Lange

  S&D

  Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

  Verts/ALE

  Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

  1

  -

  EFDD

  David Coburn

  0

  0

   

   

  Verklaring van de gebruikte tekens:

  +  :  voor

  -  :  tegen

  0  :  onthouding