Förfarande : 2016/0371(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0306/2017

Ingivna texter :

A8-0306/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/11/2017 - 8.21

Antagna texter :

P8_TA(2017)0472

BETÄNKANDE     *
PDF 388kWORD 82k
16.10.2017
PE 604.736v02-00 A8-0306/2017

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

(COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Föredragande: Luděk Niedermayer

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

(COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2016)0755),

–  med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0003/2017),

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-0306/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Mervärdesskattegapet i unionen uppskattas till 12,8 % eller 152 miljarder euro per år, varav 50 miljarder euro i gränsöverskridande mervärdesskattebedrägerier, vilket gör mervärdesskatten till en viktig fråga som måste behandlas på unionsnivå.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Liksom under de särskilda ordningarna, när en identifieringsmedlemsstat uppbär och kontrollerar mervärdesskatt på konsumtionsmedlemsstaternas vägnar, är det lämpligt att föreskriva en mekanism varigenom identifieringsmedlemsstaten skulle erhålla en avgift från den berörda konsumtionsmedlemsstaten för att kompensera för kostnaderna för uppbörd och kontroll. Eftersom det nuvarande systemet varigenom en avgift kvarhålls av det mervärdesskattebelopp som identifieringsmedlemsstaten ska överföra till konsumtionsmedlemsstaten har orsakat problem för skatteförvaltningarna, i synnerhet när det gäller att hantera återbetalningar, bör denna avgift beräknas och betalas ut varje år, utanför de särskilda ordningarna.

5.  Liksom under de särskilda ordningarna, när en identifieringsmedlemsstat uppbär och kontrollerar mervärdesskatt på konsumtionsmedlemsstaternas vägnar, är det lämpligt att föreskriva en mekanism varigenom identifieringsmedlemsstaten skulle erhålla en avgift från den berörda konsumtionsmedlemsstaten för att kompensera för kostnaderna för uppbörd och kontroll. Eftersom det nuvarande systemet varigenom en avgift kvarhålls av det mervärdesskattebelopp som identifieringsmedlemsstaten ska överföra till konsumtionsmedlemsstaten har orsakat problem för skatteförvaltningarna, i synnerhet när det gäller att hantera återbetalningar, bör denna avgift beräknas och betalas ut varje år, utanför de särskilda ordningarna, och när återbetalningsbeloppet ska konverteras från en nationell valuta till en annan bör Europeiska centralbankens gällande växelkurs tillämpas.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För att förenkla insamlingen av statistiska uppgifter om tillämpningen av de särskilda ordningarna bör kommissionen tillåtas att automatiskt få tillgång till allmän information om de särskilda ordningar som lagras i medlemsstaternas elektroniska system, med undantag för uppgifter som rör enskilda beskattningsbara personer.

6.  För att förenkla insamlingen av statistiska uppgifter om tillämpningen av de särskilda ordningarna bör kommissionen tillåtas att automatiskt få tillgång till allmän information om de särskilda ordningar som lagras i medlemsstaternas elektroniska system, med undantag för uppgifter som rör enskilda beskattningsbara personer. Medlemsstaterna bör uppmanas att säkerställa att sådan allmän information också är tillgänglig för andra relevanta nationella myndigheter, om detta inte redan är fallet, i syfte att bekämpa mervärdesskattebedrägeri och penningtvätt.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Kommunikationerna mellan kommissionen och medlemsstaterna bör vara ändamålsenliga och effektiva i syfte att uppnå målen för denna förordning i god tid.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Utnyttjandet av it-verktyg i kampen mot bedrägeri kan ge de behöriga myndigheterna möjlighet att snabbare och mer systematiskt identifiera bedrägerinätverken. En målinriktad och balanserad strategi med stöd av ny teknik kan göra det möjligt för medlemsstaterna att minska de allmänna åtgärderna för bedrägeribekämpning och samtidigt göra bedrägeribekämpningspolitiken mer effektiv.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EU) nr 904/2010

Avsnitt 3 – underavsnitt 1 – artikel 47a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bestämmelserna i detta avsnitt ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Bestämmelserna i detta avsnitt ska tillämpas från och med den 1 januari 2021. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål utbyta all information som avses i underavsnitt 2, om inget annat uttryckligen anges.

Motivering

Nödvändigt för utbyte av information mellan behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EU) nr 904/2010

Avsnitt 3 – underavsnitt 3 – artikel 47j – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om närmare uppgifter om den behöriga person som ansvarar för samordningen av administrativa utredningar i den medlemsstaten.

4.  Varje medlemsstat ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om närmare uppgifter om den behöriga person som ansvarar för samordningen av administrativa utredningar i den medlemsstaten. Dessa uppgifter ska offentliggöras på kommissionens webbplats.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EU) nr 904/2010

Avsnitt 3 – underavsnitt 4 – artikel 47l – stycke 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom två år från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen genomföra en översyn för att garantera att avgiften är genomförbar och kostnadseffektiv, och vid behov vidta korrigeringsåtgärder.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EU) nr 904/2010

Avsnitt 3 – underavsnitt 5 – artikel 47m

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska låta kommissionen få tillgång till statistiska uppgifter som lagrats i deras elektroniska system i enlighet med artikel 17.1 d. Denna information får inte innehålla personuppgifter.

Medlemsstaterna ska låta kommissionen få tillgång till statistiska uppgifter som lagrats i deras elektroniska system i enlighet med artikel 17.1 d. Denna information får inte innehålla personuppgifter och ska begränsas till uppgifter som är nödvändiga för statistiska ändamål.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 5 – led b

Förordning (EU) nr 904/2010

Avsnitt 3 – underavsnitt 6 – artikel 47n – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Den information som kommissionen ska ges tillträde till enligt vad som avses i artikel 47m, liksom de tekniska metoderna för att erhålla denna information.

f)  Den information som kommissionen ska ges tillträde till enligt vad som avses i artikel 47m, liksom de tekniska metoderna för att erhålla denna information. Kommissionen ska se till att framtagningen av information inte skapar en onödig administrativ börda för medlemsstaterna.


MOTIVERING

Detta förslag, som lades fram av kommissionen den 1 december 2016 utgör en del av lagstiftningspaketet om modernisering av mervärdesskattesystemet vid gränsöverskridande e-handel mellan företag och konsumenter (B2C). Förslaget utgör grunden för den underliggande it-infrastrukturen och de regler och förfaranden som är nödvändiga för samarbetet med medlemsstaterna för att säkerställa en framgångsrik utvidgning av systemet med en enda kontaktpunkt (Mini One Stop Shop, MOSS) till andra tjänster än telekommunikationstjänster, radio- och televisionssändningar och tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg och distansförsäljning av varor, såväl inom EU som från länder utanför EU. Hela paketet väntas öka medlemsstaternas mervärdesskatteintäkter med 7 miljarder euro per år och minska företagens lagstiftningsrelaterade kostnader med 2,3 miljarder euro per år.

Detta förslag är nära kopplat till förslaget om ändring av direktiv 2006/112/EG och direktiv 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållande av tjänster och distansförsäljning av varor (COM(2016)0757; 2016/0370 (CNS)), eftersom det genomför de ändringar som läggs fram i det förslaget genom ändringar till förordning 2010/904 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri. De två förslagen bör därför behandlas tillsammans.

Förslaget förväntas få betydande positiva budgetkonsekvenser för medlemsstaterna. Samordningen av revisioner och incitamentet med den administrativa avgift som betalas av den medlemsstat som erhåller den uppburna mervärdesskatten till den beskattningsbara personens identifieringsmedlemsstat bör leda till riskbaserade revisioner. En mer effektiv och enhetlig revisionsprocess som inriktas på revisionsavkastning och avsevärt minskar byråkratin för företagen bör leda till högre efterlevnadsnivåer jämfört med alternativet med ett tillvägagångssätt som inte är samordnat och som kan binda upp onödiga resurser.

Föredraganden välkomnar och stöder fullt ut detta förslag från kommissionen. Eftersom detta förslag utgör den tekniska anpassning av förordningen om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri som följer av de ändringar som lades fram i förslaget om modernisering av mervärdesskattesystemet vid gränsöverskridande e-handel (enligt vad som beskrivits ovan), rekommenderar föredraganden att detta förslag antas, och uppmanar även rådet att snabbt anta förslaget.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

Referensnummer

COM(2016)0755 – C8-0003/2017 – 2016/0371(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

21.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.1.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.1.2017

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

JURI

25.1.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Luděk Niedermayer

15.12.2016

 

 

 

Behandling i utskott

20.6.2017

30.8.2017

 

 

Antagande

10.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

53

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Fabio De Masi, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Barbara Kappel, Wajid Khan, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alain Cadec, David Coburn, Andrea Cozzolino, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Sophia in ‘t Veld, Thomas Mann, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Judith Sargentini

Ingivande

16.10.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

53

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Ashley Fox, Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Barbara Kappel, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Fabio De Masi, Marisa Matias, Miguel Viegas

PPE

Burkhard Balz, Alain Cadec, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere,, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Andrea Cozzolino, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Michel Reimon, Judith Sargentini, Molly Scott Cato

1

-

EFDD

David Coburn

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy