Postup : 2017/2130(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0308/2017

Predkladané texty :

A8-0308/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Hlasovanie :

PV 15/11/2017 - 13.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0440

SPRÁVA     
PDF 551kWORD 62k
16.10.2017
PE 607.922v02-00 A8-0308/2017

o odporúčaní Európskeho parlamentu Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017

(2017/2130(INI))

Výbor pre zahraničné veci

Spravodajcovia: Laima Liucija Andrikienė, Knut Fleckenstein

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ODPORÚČANIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve v rámci príprav na samit v novembri 2017

(2017/2130(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 2, 3 a 8 a na hlavu V, najmä na články 21, 22, 36 a 37 Zmluvy o EÚ (ZEÚ), ako aj na piatu časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na vytvorenie Východného partnerstva v Prahe 7. mája 2009 ako spoločného úsilia EÚ a jej východných partnerov Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva, ktoré sa uskutočnili v roku 2011 vo Varšave, v roku 2013 vo Vilniuse a v roku 2015 v Rige,

–  so zreteľom na deklaráciu vedúcich predstaviteľov 27 členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie, ktorá bola prijatá 25. marca 2017 v Ríme,

–  so zreteľom na odporúčania a činnosti Parlamentného zhromaždenia Euronest, fóra občianskej spoločnosti Východného partnerstva a Výboru regiónov a Konferencie regionálnych a miestnych samospráv krajín Východného partnerstva (CORLEAP),

–  so zreteľom na oznámenia Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o európskej susedskej politike (ESP), najmä na správu o vykonávaní preskúmania európskej susedskej politiky (JOIN(2017)18) z roku 2017 a na revidovaný pracovný dokument s názvom Východné partnerstvo – 20 výstupov do roku 2020: Zameranie sa na kľúčové priority a konkrétne výsledky (SWD(2017)0300), ako aj na oznámenie z roku 2016 s názvom Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o európskej susedskej politike a o Východnom partnerstve,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie z 5. júla 2017 o 72. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov(1), z 15. júna 2017 o prípade Afgana Mukhtarliho a situácii médií v Azerbajdžane(2), zo 6. apríla 2017(3) a 24. novembra 2016(4) o situácii v Bielorusku, zo 16. marca 2017(5) o prioritách EÚ pre zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v roku 2017, z 13. decembra 2016 o právach žien v štátoch Východného partnerstva(6), z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(7) a z 9. júla 2015 o revízii európskej susedskej politiky(8)

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie parlamentov Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny z 3. júla 2017,

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0308/2017),

A.  keďže Východné partnerstvo je založené na spoločnom záväzku Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska, Ukrajiny a Európskej únie v súvislosti s prehlbovaním ich vzťahov a dodržiavaním medzinárodného práva a základných hodnôt vrátane demokracie, právneho štátu, dodržiavania ľudských práv, základných slobôd a rodovej rovnosti, ako aj sociálnym trhovým hospodárstvom, trvalo udržateľným rozvojom a dobrou správou vecí verejných;

B.  keďže Východné partnerstvo sa snaží plniť spoločné ciele, ktorými sú podpora stability, budovanie dôvery a spolupráce, podpora demokratických reforiem, dobrých susedských vzťahov, mierového riešenia konfliktov a regionálnej spolupráce, posilňovanie medziľudských kontaktov a posilnenie obchodu v záujme posilnenia politického dialógu a pridruženia, ako aj hospodárskej spolupráce a integrácie;

C.  keďže prostredníctvom svojej globálnej stratégie a revidovanej európskej susedskej politiky sa EÚ usiluje o zblíženie svojich partnerov prostredníctvom zrýchleného politického pridruženia a hospodárskej integrácie s EÚ, a zároveň o podporu politickej stabilizácie, spoločenskej odolnosti a hospodárskej prosperity v jej susedstve, a ponúka príležitosti pre nadštandardné politické a hospodárske vzťahy v súlade s mierou ambície každej partnerskej krajiny;

D.  keďže EÚ považuje spoluprácu za hodnotu samu osebe a je pevne presvedčená, že nastolí stav výhodný pre všetky dotknuté strany, zaväzuje sa naďalej spolupracovať so všetkými krajinami Východného partnerstva, pokiaľ sa európske základné hodnoty nebudú spochybňovať či podkopávať;

E.  keďže EÚ a jej partneri musia zosúladiť zdroje a nástroje s prijatými záväzkami, a keďže partneri sa potrebujú viac zamerať na vykonávanie existujúcich dohôd;

F.  keďže účastníci samitu v Rige v roku 2015 žiadali, aby sa do ďalšieho samitu dosiahol pokrok v týchto oblastiach: (1) posilnenie inštitúcií a dobrá správa vecí verejných, (2) mobilita a medziľudské kontakty, (3) hospodársky rozvoj a trhové príležitosti a (4) prepojenosť, energetická účinnosť, životné prostredie a zmena klímy;

G.  keďže sa od posledného samitu dosiahol významný pokrok, najmä pokiaľ ide o uzavretie a nadobudnutie platnosti troch dohôd o pridružení (DP) vrátane prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode (DCFTA) s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou, ako aj bezvízových režimov s Gruzínskom a Ukrajinou od roku 2017 (a s Moldavskom od roku 2014), uzavretie rokovaní o komplexnej a posilnenej dohode o partnerstve s Arménskom, ktoré slúžia ako príklad toho, ako môže súčasne existovať členstvo v Eurázijskej hospodárskej únii a účasť na stratégii susedských vzťahov EÚ, začatie rokovaní o novej komplexnej dohode s Azerbajdžanom, prijatie významných reforiem v mnohých z týchto krajín s politickou, technickou a finančnou podporou zo strany Európskej únie a pokračovanie v politike kritickej angažovanosti voči Bielorusku;

H.  keďže od založenia Východného partnerstva v Prahe niektorí zakladajúci členovia zažívajú celkové zhoršenie situácie v oblasti ľudských práv a zvrátenie trendov demokratizácie; keďže jednou z hlavných výziev bude uľahčenie prebiehajúceho prechodu k inkluzívnym, zodpovedným, stabilným a životaschopným demokraciám;

I.  keďže zvýšená mobilita a zlepšenie medziľudských kontaktov medzi partnerskými krajinami a EÚ sú naďalej nevyhnutnými nástrojmi na presadzovanie európskych hodnôt;

J.  keďže cieľom nového strategického pracovného plánu, ktorý navrhla Komisia a ESVČ a ktorý kombinuje dvojstrannú a regionálnu spoluprácu, je riadiť budúcu činnosť EÚ a šiestich partnerských krajín prostredníctvom zamerania sa na dvadsať výstupov do roku 2020;

K.  keďže nezávislosť, zvrchovanosť a územná celistvosť východných partnerov EÚ je naďalej ohrozovaná nevyriešenými regionálnymi konfliktmi vrátane niektorých, ktoré vyvolala a stále aktívne podporuje Ruská federácia v rozpore s jej medzinárodnými záväzkami dodržiavať medzinárodný právny poriadok; keďže EÚ by mala zohrávať aktívnejšiu úlohu v mierovom riešení všetkých pretrvávajúcich konfliktov vo svojom susedstve; keďže ruská agresia voči Ukrajine, anexia Krymského polostrova a pokračujúca okupácia dvoch gruzínskych regiónov, ako aj ruské hybridné hrozby vrátane destabilizácie a propagandy ohrozujú bezpečnosť Európy ako celku;

L.  keďže politika Východného partnerstva vychádza zo zvrchovaného práva každého partnera zvoliť si úroveň ambícií, ktoré chce dosiahnuť vo svojom vzťahu k EÚ; keďže partneri, ktorí sa snažia o užšie vzťahy s EÚ, by mali mať možnosť spoľahnúť sa na väčšiu podporu a pomoc pri dosahovaní spoločne stanovených cieľov, ak spĺňajú platné reformné záväzky, a to v súlade so zásadou „viac za viac“;

1.  adresuje Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť tieto odporúčania:

V súvislosti s budúcnosťou Východného partnerstva

(a)  zabezpečiť, aby samit v novembri 2017 bol orientovaný na budúcnosť a poskytol novú dynamiku a stanovil jasnú politickú víziu budúcnosti Východného partnerstva ako dlhodobej politiky; zabezpečiť, aby výsledky tohto samitu v prvom rade poskytovali základ na presadzovanie základných hodnôt Európskej únie, najmä rešpektovanie demokracie, základných slobôd, právneho štátu, dobrej správy, občianskych práv, nediskriminácie a rodovej rovnosti, na ktorých je Východné partnerstvo založené, pričom je potrebné zdôrazniť, že tieto hodnoty sú základom DP, a uznať záväzok dotknutých partnerov tieto hodnoty uplatňovať a presadzovať;

(b)  plniť vysoké očakávania občanov vo všetkých partnerských krajinách, pokiaľ ide o boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a posilnenie právneho štátu a dobrej správy vecí verejných; usilovať sa preto o obnovený záväzok partnerov prijať a plne vykonávať reformy týkajúce sa súdnictva, verejnej správy a boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti na základe adekvátnych plánov s jasne definovanými cieľmi a termínmi;

(c)  posilniť občiansku spoločnosť v partnerských krajinách a jej zásadnú úlohu v rámci Východného partnerstva ako nenahraditeľného aktéra v procese demokratickej konsolidácie a zároveň ako platformy na regionálnu spoluprácu prostredníctvom nekompromisného odporu voči všetkým právnym predpisom a opatreniam, ktoré chcú obmedziť jej legitímnu činnosť, podpory jej intenzívnejšieho zapojenia do vypracúvania, kontroly a monitorovania uskutočňovania reforiem týkajúcich sa partnerstva, ako aj presadzovania transparentnosti a zodpovednosti verejných inštitúcií;

(d)  podporiť reformy volebného systému, ktorými sa zabezpečí, že právne rámce budú v súlade s medzinárodnými normami, odporúčaniami medzinárodných pozorovateľských misií, ktoré vedie OBSE, a stanoviskami Benátskej komisie, a ktoré sa dosiahnu transparentným procesom a budú predmetom rozsiahlych konzultácií a čo najväčšieho konsenzu s opozíciou a občianskou spoločnosťou s cieľom zlepšiť volebné rámce bez zaujatosti voči vládnucim stranám; zabezpečiť dôsledné uplatňovanie platných podmienok EÚ týkajúcich sa volebných reforiem;

(e)  zabezpečiť, aby výsledky samitu v novembri 2017 zohľadnili to, čo sa už dosiahlo, zdôraznili potrebu splniť všetky prijaté záväzky a poskytli nový podnet pre ďalší rozvoj Východného partnerstva a priniesli hmatateľné výsledky pre občanov, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť, zníženie sociálnoekonomických rozdielov, dopravu, prepojenosť, energetickú nezávislosť, mobilitu a vzdelávanie, pričom treba vziať do úvahy, že v tejto súvislosti je dôležitým nástrojom nový európsky vonkajší investičný plán (EEIP);

(f)  vyvíjať úsilie zamerané na boj proti nezamestnanosti, najmä nezamestnanosti mladých ľudí, a to aj prostredníctvom súboru opatrení na podporu mladých ľudí, ako je napríklad program EU4Youth, a rozvoj zručností prispôsobených vyvíjajúcim sa potrebám na trhu práce, a to aj prostredníctvom vzdelávania a odbornej prípravy, podpory podnikania a miestnych odvetví, podpory udržateľného poľnohospodárstva a rozvoja cestovného ruchu a digitálneho hospodárstva, budovania sociálnej infraštruktúry, sektora verejných a súkromných služieb, okrem iného v oblasti zdravia a starostlivosti;

(g)  presadzovať a aktívne podporovať vykonávanie politík boja proti diskriminácii vo všetkých sektoroch spoločnosti; zabezpečiť presadzovanie rodovej rovnosti vo verejných politikách a podporu zamestnateľnosti a podnikania žien, pričom musí byť zaručená kontinuita politiky po cieľovom dátume 2020;

(h)  zaviazať sa k spoločnému úsiliu o zvýšenú mobilitu medzi EÚ a partnerskými krajinami; podporovať Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajinu pri vykonávaní dohody o liberalizácii vízového režimu a zabezpečiť, aby v budúcnosti neboli aktivované mechanizmy pozastavenia, najmä prostredníctvom úzkej spolupráce v policajnej a colnej oblasti s cieľom chrániť pred bezpečnostnými hrozbami, kriminalitou a prekročením povolenej dĺžky pobytu; začať dialóg o vízach s Arménskom, podporiť pokrok Azerbajdžanu pri vykonávaní dohody o zjednodušení udeľovania víz a dohody o readmisii s cieľom začať dialóg o vízach v budúcnosti a ukončiť rokovania o dohode o zjednodušení udeľovania víz a dohode o readmisii s Bieloruskom v prospech občanov, ak tieto krajiny dosiahnu významný pokrok v oblasti základných hodnôt a splnia presné podmienky stanovené v akčných plánoch liberalizácie vízového režimu;

(i)  posilniť možnosti užšej spolupráce v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácie, a to najmä prostredníctvom uľahčenia účasti na programoch ako Erasmus +, Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti a EU4Innovation, a poskytnutím záruky za úvery prostredníctvom skupiny Európskej investičnej banky (EIB) v rámci jej programu InnovFin; poskytovať podporu v záujme reformy vzdelávania a riešiť medzeru v oblasti výskumu a inovácií;

(j)  zabezpečiť, aby výsledky samitu z novembra 2017 poskytli aj nový impulz, pokiaľ ide o oživenie príležitostí na udržateľný hospodársky rast, modernizáciu existujúcich sektorov, obchod a investície vrátane príležitostí cezhraničnej spolupráce v rámci regiónu, s osobitným dôrazom na podnikanie a malé a stredné podniky (MSP);

(k)  žiadať o prehodnotenie podpory, ktorú EÚ poskytuje programom pridruženia a súvisiacim štrukturálnym reformám, najmä tým, ktoré umožňujú lepšiu konkurencieschopnosť, priaznivejšie podnikateľské prostredie a náležitý prístup k finančným zdrojom, a to aj prostredníctvom iniciatívy EU4business; pozorne monitorovať vykonávanie prehĺbených a komplexných zón voľného obchodu (DFCTA), aby sa prechádzalo sociálnemu a environmentálnemu dampingu; vypracovať cielenú pomoc pre MSP s cieľom umožniť im v plnej miere absorbovať potenciál DCFTA; presadzovať a podporovať skutočnú reformu hospodárskeho systému zameranú na postupné zrušenie monopolov a obmedzenie úlohy oligarchov zavedením primeraných zákonov, ako aj hlbokú reformu bankového a finančného sektora zameranú na boj proti praniu špinavých peňazí a daňovým únikom;

(l)  podporiť rozvoj nevyhnutnej dopravnej infraštruktúry a infraštruktúry prepojenia, a to aj prostredníctvom ambiciózneho investičného plánu pre základnú sieť TEN-T, a tiež posilniť obchod v rámci regiónu; podporiť projekty infraštruktúry, ktoré poskytnú nové príležitosti obchodu a umožnia intenzívnejšiu komunikáciu a výmeny medzi EÚ a partnerskými krajinami, ako aj medzi partnermi;

(m)  zlepšiť energetickú nezávislosť a účinnosť prostredníctvom osobitných investícií a diverzifikácie zdrojov energie, najmä pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie a znižovanie závislosti od fosílnych palív, prostredníctvom posilnenej spolupráce vo všetkých prioritných oblastiach, ktoré spadajú do pôsobnosti energetickej únie EÚ, a užšej integrácie trhov s energiou partnerských krajín na európskom trhu s energiou s osobitným zameraním na prepojenosť a infraštruktúru; zabezpečiť, aby časti novej plynovodnej infraštruktúry v regióne vrátane plynovodu Nord Stream 2 na pobreží a na mori boli v riadnom súlade s právnymi predpismi EÚ a stratégiou energetickej únie a aby neoslabovali regionálnu energetickú bezpečnosť; spolupracovať s východnými partnermi na podpore domácností, ktoré sú najviac zasiahnuté zvyšujúcimi sa cenami energií;

(n)  zabezpečiť riadne dodržiavanie medzinárodných dohôd a záväzkov v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany životného prostredia; zvýšiť úsilie o splnenie záväzkov v oblasti zmeny klímy, a to aj prostredníctvom zvyšovania informovanosti verejnosti a postupného a udržateľného vyraďovania zastaraných elektrární v Arménsku a na Ukrajine; podrobne sledovať vývoj nových projektov, ako je napríklad jadrová elektráreň Ostrovec v Bielorusku;

(o)  zabezpečiť, aby výsledky samitu z novembra 2017 riešili aj bezpečnostné hrozby, ktoré vplývajú na nezávislosť, zvrchovanosť, jednotu, územnú celistvosť, základné ľudské práva a politický, sociálny a hospodársky rozvoj a stabilitu partnerských krajín a regiónu ako celku;

(p)  zaviazať sa podporovať jednotu konania členských štátov EÚ pri udržiavaní kolektívneho tlaku na Rusko, ktorého vojenská prítomnosť regióne v posledných rokoch znepokojivo vzrástla, a to najmä prostredníctvom posilnených cielených reštriktívnych opatrení na vyriešenie konfliktu na východnej Ukrajine prostredníctvom úplného a skutočného vykonávania dohôd z Minska a zachovaním monitorovacej misie OBSE, riešiť konflikt Ruska a Gruzínska prostredníctvom hmatateľných výsledkov medzinárodných rokovaní v Ženeve a úplného vykonávania dohody o prímerí z roku 2008 zo strany Ruska, obnoviť plnú zvrchovanosť Ukrajiny na Kryme a Gruzínska na jeho okupovaných územiach Abcházska a regiónu Južného Osetska a Moldavska v Podnestersku, venovať náležitú pozornosť nebezpečnej ekologickej situácii na východe Ukrajiny, posilňovať partnerov v zvyšovaní ich odolnosti a ukončiť dodatočné hrozby štátom podporovaných vrážd, kybernetických vojen, dezinformácií a iných typov destabilizácie;

(q)  zdôrazniť, že účasť východných partnerov na vojenských cvičeniach zameraných na EÚ a/alebo niektorých z jeho partnerov, napr. na cvičení Západ 2017 pod vedením Ruska v Bielorusku, je neprijateľná; zabezpečiť, aby sa partneri na takýchto cvičeniach v budúcnosti nezúčastňovali;

(r)  požadovať okamžité ukončenie vojenských konfliktov medzi arménskymi a azerbajdžanskými vojskami, pri ktorých zbytočne prichádzajú o život civilisti a vojaci a zároveň sa bráni sociálno-ekonomickému rozvoju; opätovne zdôrazniť podporu snahám spolupredsedov Minskej skupiny OBSE vyriešiť konflikt v Náhornom Karabachu a ich základným zásadám z roku 2009, ktoré zahŕňajú územnú celistvosť, právo na sebaurčenie a nepoužívanie sily; vyzvať Arménsko a Azerbajdžan, aby v dobrej viere obnovili rokovania s cieľom dodržiavať tieto zásady a vyriešiť tak konflikt, ktorý nemá vojenské riešenie; vyzvať vlády Arménska a Azerbajdžanu, aby uskutočnili rozhovory na vysokej úrovni a zaviazali sa prijať opatrenia skutočného posilňovania dôvery a umožniť dialóg medzi občianskymi spoločnosťami v Arménsku a Azerbajdžane; zabezpečiť, aby ratifikácia nových dohôd medzi EÚ a jednotlivými stranami bola podmienená zmysluplnými záväzkami a výrazným pokrokom smerujúcimi k vyriešeniu konfliktu, napríklad zachovaním prímeria, a podpore vykonávania základných zásad z roku 2009;

(s)  požadovať trvalú podporu činnosti, ktorú vykonávajú misie EÚ a OBSE v Gruzínsku, Moldavsku a na východnej Ukrajine, ako podstatných operácií na zabezpečenie mieru a bezpečnosti predovšetkým v prospech miestnych občanov; zabezpečiť účinné vykonávanie mandátov týchto misií a vyzvať Rusko, aby zaručilo ich neobmedzený prístup; zvážiť podporu nasadenia ozbrojenej policajnej misie OBSE na východnej Ukrajine; premýšľať spolu s partnerskými krajinami o možnostiach posilnenej úlohy EÚ pri riešení týchto konfliktov, a to aj začatím ambicióznych plnohodnotných misií v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) s cieľom posilniť bezpečnosť a stabilitu;

(t)  vyzvať krajiny partnerov EÚ, aby v plnej miere spolupracovali s EÚ, pokiaľ ide o riešenie problémov, ako je nelegálna migrácia, terorizmus, počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi, pašovanie a nezákonný obchod;

(u)  zvážiť, v rámci politiky Východného partnerstva, atraktívny, dlhodobejší model Východného partnerstva+ pre pridružené krajiny, ktoré dosiahli výrazný pokrok v vykonávaní reforiem súvisiacich s DP/DCFTA, ktorý by mohol prípadne viesť k pristúpeniu k colnej únii, energetickej únii, digitálnej únii a schengenskému priestoru, rozšíreniu prístupu na vnútorný trh EÚ, integrácii do dopravných sietí EÚ, k priemyselným partnerstvám, účasti na ďalších programoch a agentúrach EÚ, intenzívnejšej spolupráci v oblasti SBOP, ako aj bezprostrednejším opatreniam, ako sú dodatočné jednostranné colné preferencie, konkrétny rámec pre zrušenie roamingových sadzieb medzi partnerskými krajinami a EÚ a rozvoj vysokokapacitného širokopásmového prístupu; sprístupniť model Východného partnerstva+ ďalším krajinám Východného partnerstva, akonáhle budú na takéto posilnené záväzky pripravené a urobia výrazný pokrok vo vykonávaní vzájomne dohodnutých reforiem;

(v)  zvážiť možnosť poskytnúť nepridruženým krajinám nové formy podpory občianskej spoločnosti, podnikov, akademických obcí, komunít nezávislých médií a mladých ľudí, a to aj prostredníctvom dodatočného financovania a partnerstiev v oblasti mobility;

(w)  zabezpečiť, aby boli spoločné ciele v oboch prípadoch a podľa potreby strednodobé aj dlhodobé s cieľom povzbudiť niektoré partnerské krajiny, aby namiesto striktného držania sa logiky volebných cyklov vo väčšej miere nasledovali strategické vízie;

V súvislosti s realizáciou Východného partnerstva

(x)  znovu zdôrazniť zásadu diferenciácie a skutočnosť, že rozsah a hĺbka spolupráce s EÚ sa riadi ambíciami EÚ a partnerských krajín, ako aj tempom a kvalitou reforiem, ktoré sa majú posúdiť na základe ich úplného a účinného vykonávania, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie demokracie, ľudských práv, základných slobôd, zásad právneho štátu a dobrej správy vecí verejných;

(y)  zdôrazniť, že cieľom Východného partnerstva je vytvoriť nevyhnutné podmienky pre úzke politické pridruženie a hospodársku integráciu vrátane účasti na programoch EÚ; znovu zdôrazniť, že dohody o pridružení s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou nepredstavujú konečný cieľ v ich vzťahoch s EÚ; opätovne uznať európske ambície týchto krajín; pripomenúť, že podľa článku 49 Zmluvy o EÚ a v súlade s Rímskou deklaráciou z 25. marca 2017 môže každý európsky štát požiadať o členstvo v EÚ pod podmienkou, že spĺňa kodanské kritériá a zásady demokracie, dodržiava základné slobody a ľudské práva vrátane práv menšín a že dodržiava zásady právneho štátu; naliehať na členské štáty, aby sa v tejto súvislosti dohodli na ambicióznom vyhlásení na samite v roku 2017, ktorým stanovia príslušné dlhodobé ciele;

(z)  vyzvať Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajinu, aby sa zamerali na riadne vykonávanie programov pridruženia, čím by sa im otvorili všetky príležitosti, ktoré majú na základe DP k dispozícii, a zapojili sa aj do spoločných diskusií o pokroku, príležitostiach a výzvach v oblasti reforiem týkajúcich sa DP/DFCTA; opäť zdôrazniť význam skutočnej realizácie hore uvedených reforiem pre budúcu stabilitu a rozvoj krajín a blahobyt ich spoločností; znovu potvrdiť, že prehĺbenie vzťahov v rámci modelu Východného partnerstva+, ako aj akákoľvek perspektíva členstva v EÚ si vyžaduje výrazný pokrok z hľadiska vykonávania týchto reforiem, najmä pokiaľ ide o právny štát, dodržiavanie ľudských práv a dobrú správu vecí verejných;

(aa)  zabezpečiť, aby prísna podmienenosť bola vždy spojená so súčasnou a budúcou úrovňou spolupráce a podpory partnerov a zároveň bola vždy dodržiavaná; zdôrazniť, že finančná podpora EÚ poskytovaná jej partnerom bude podmienená konkrétnymi reformnými krokmi a ich skutočným vykonávaním a že prístup EÚ založený na stimuloch bude aj naďalej prinášať prospech partnerom s najväčšou mierou účasti na ambicióznych reformách; zvážiť možnosť vyplácania grantov v menších splátkach s cieľom umožniť EÚ lepšie reagovať na neočakávané krízy alebo nedostatočné reformy; zdôrazniť najmä to, že nebude ratifikovaná žiadna komplexná dohoda s krajinou, ktorá nedodržuje hodnoty EÚ, a to najmä tým, že nevykonáva rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a obťažuje, zastrašuje a prenasleduje obhajcov ľudských práv, MVO a novinárov; zároveň zdôrazniť, že predtým, ako bude začatý a uzavretý akýkoľvek nový dialóg o bezvízovom režime, je potrebné dosiahnuť jasné referenčné hodnoty; pripomenúť, že krok späť k výsledkom z minulosti systematicky povedie k pozastaveniu platnosti dohôd, a to aj v oblasti bezvízových režimov a financovania EÚ;

(ab)  podporiť viacstranný rozmer Východného partnerstva ako prostriedok zvýšenia viacstranného budovania dôvery, a to najmä v oblastiach postihnutých konfliktmi, a vytvárať príležitosti na regionálnu spoluprácu, a to aj prostredníctvom nadnárodnej platformy občianskej spoločnosti, spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi a cezhraničných projektov, ako sú medziľudské programy zahŕňajúce medzikultúrny dialóg a mladšiu generáciu ako faktory zmeny;

(ac)  zdôrazniť význam poskytovania informácií o politikách týkajúcich sa Východného partnerstva na vnútornej aj vonkajšej úrovni súdržne a účinne a zabezpečovania komunikačných činností prispôsobených konkrétnym regiónom s cieľom prekonať súčasný nedostatok poznatkov o EÚ a jej vzťahoch s jej partnermi; uznať vynikajúcu prácu, ktorú doteraz odviedla pracovná skupina East StratCom a podporiť jej činnosť dodatočným financovaním; riešiť výzvy spojené s lepším poskytovaním informácií o konkrétnych výhodách a cieľoch Východného partnerstva, zamerať sa na dezinformácie zabezpečením kvalitných, podložených a prístupných informácií vo všetkých jazykoch partnerských krajín a zaručením úplného dodržiavania slobody prejavu;

(ad)  zabezpečiť, aby podpora EÚ bola individuálne prispôsobená tak, aby zodpovedala úrovni spoločných ambícií vo veci spolupráce s jednotlivými partnermi na základe zásad „viac za viac“ a „menej za menej“; požadovať najmä, aby EÚ zladila svoje rozpočtové nástroje, ako je nástroj európskeho susedstva a Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj, s politickými úlohami a stratégiami vykonávania, najmä v rámci svojich ročných a viacročných rozpočtových postupov;

(ae)  uvítať návrhy Komisie týkajúce sa poskytnutia makrofinančnej pomoci partnerom a súčasne trvať na prísnej a účinnej podmienenosti spojenej s návrhmi, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie zásad právneho štátu (vrátane nezávislého súdnictva), zabezpečenie riadnej správy vecí verejných (vrátane účinného boja proti korupcii a parlamentného systému viacerých strán) a ochranu ľudských práv a slobody médií; predložiť Parlamentu a Rade každých šesť mesiacov podrobnú písomnú správu o pokroku, ktorý už v týchto troch oblastiach dosiahli partneri, ktorí túto pomoc už využívajú; vyzvať Komisiu, aby vypracovala nové programy makrofinančnej pomoci pre partnerské krajiny, ktoré úspešne dokončili minulé programy, aby túto podmienenosť systematicky stanovovala v budúcich návrhoch tejto pomoci, a zabezpečila jej prísne uplatňovanie, a to najmä v prípade Moldavska;

(af)  požiadať Komisiu, Európsku investičnú banku a iné mnohostranné finančné inštitúcie, aby sa usilovali o úspešnú realizáciu Investičného plánu pre Európu a osobitného podporného mechanizmu pre krajiny Východného partnerstva, ktoré sa zaviazali vykonávať DP; požiadať o zriadenie trustového fondu pre Ukrajinu, Gruzínsko a Moldavsko na základe najlepších postupov nástrojov viacerých darcov, pričom sa zdôrazňuje, že tento trustový fond by sa mal sústrediť na súkromné a verejné investície, najmä na sociálnu a hospodársku infraštruktúru a na investície zamerané na zvýšenie kapacity absorpcie investícií, a na koordináciu medzinárodných finančných inštitúcií a medzinárodnú podporu darcov v praxi; zohľadniť možnosť usporiadať konferenciu darcov pre Ukrajinu na podporu jej humanitárnych potrieb vyvolaných konfliktom na východe krajiny a anexiou Krymu; zabezpečiť, aby sa využívanie všetkých týchto európskych prostriedkov prísne kontrolovalo s cieľom predísť akémukoľvek zneužitiu;

(ag)  opätovne zdôrazniť svoju rozhodnú podporu parlamentnej účasti a kontrole v oblasti politiky Východného partnerstva, najmä pokiaľ ide o vplyv politiky na životy občanov; posilniť v tejto súvislosti úlohu Parlamentného zhromaždenia Euronest v rámci novej multilaterálnej štruktúry Východného partnerstva, ako aj úlohu parlamentných výborov pre pridruženie alebo parlamentných výborov pre spoluprácu v rámci Rady pre pridruženie alebo Rady pre spoluprácu; uvítať programy komplexného prístupu k podpore demokracie, ktoré sa uskutočňujú; vyzvať poslancov parlamentov z partnerských krajín, aby spolupracovali na sledovaní vykonávania a na výmene najlepších postupov; zintenzívniť zapojenie fóra občianskej spoločnosti krajín Východného partnerstva do tohto procesu;

(ah)  vziať na vedomie odhodlanie Parlamentu posilniť sledovanie uskutočňovania medzinárodných dohôd s východnými partnermi a zvýšiť kontrolu podpory EÚ poskytovanej v tejto veci; reagovať na výzvu Parlamentu určenú partnerom a Komisii, ktorá sa týka zvýšenia transparentnosti všetkých príjemcov financovania EÚ; vyzvať Komisiu a ESVČ, aby každých šesť mesiacov predložili Parlamentu a Rade podrobnú písomnú správu o uskutočňovaní týchto dohôd;

(ai)  vziať na vedomie odhodlanie Parlamentu zvýšiť kontrolu rokovaní o budúcich medzinárodných dohodách s východnými partnermi; vyzvať Radu, aby Parlamentu v súlade s príslušnou medziinštitucionálnou dohodou (2014/C 95/01) bezodkladne predložila všetky príslušné smernice na rokovania; uvítať účinnú spoluprácu Komisie a ESVČ s Parlamentom pri poskytovaní informácií o týchto rokovaniach, ale zároveň ich vyzvať, aby v súlade s príslušnou rámcovou dohodou (2010/ L 304/47) bezodkladne predložili návrhy prerokúvaných textov a parafované dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Európskej komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a pre informáciu osobitnému zástupcovi EÚ pre Zakaukazsko a krízu v Gruzínsku, Parlamentnému zhromaždeniu OBSE, Parlamentnému zhromaždeniu Rady Európy a vládam a parlamentom krajín Východného partnerstva.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0304.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0267.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0126.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0456.

(5)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0089.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0487.

(7)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0018.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2015)0272.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

10.10.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

40

6

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lars Adaktusson, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Anders Primdahl Vistisen, Boris Zala

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Raffaele Fitto, Rebecca Harms, Liisa Jaakonsaari, Urmas Paet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Helmut Scholz, Traian Ungureanu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Heidi Hautala, Răzvan Popa, Gabriele Preuß


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

40

+

ALDE

Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

ECR

Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Anders Primdahl Vistisen

PPE

Lars Adaktusson, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Jaromír Štětina

S&D

Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Liisa Jaakonsaari, Alex Mayer, Clare Moody, Demetris Papadakis, Răzvan Popa, Gabriele Preuß, Boris Zala

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler

6

-

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo

NI

Georgios Epitideios

1

0

NI

Janusz Korwin-Mikke

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia