Postup : 2017/0152(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0309/2017

Předložené texty :

A8-0309/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/10/2017 - 5.4

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0389

ZPRÁVA     *
PDF 519kWORD 53k
16.10.2017
PE 610.788v02-00 A8-0309/2017

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením

(11212/2017 – C8‑0242/2017 – 2017/0152(NLE))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodaj: Michał Boni

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanylu) kontrolním opatřením

(11212/2017 – C8‑0242/2017 – 2017/0152(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament

  s ohledem na návrh Rady (11212/2017),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a na článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8‑0242/2017),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2005/387/SVV ze dne 10. května 2005 o výměně informací, hodnocení rizika a kontrole nových psychoaktivních látek(1), a zejména na čl. 8 odst. 3 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0309/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby opětovně konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 127, 20.5.2005, s. 32.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Prováděcí rozhodnutí o podrobení nové psychoaktivní látky N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid (furanylfentanyl) kontrolním opatřením

Referenční údaje

11212/2017 – C8-0242/2017 – COM(2017)03672017/0152(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

26.7.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Michał Boni

25.9.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

28.9.2017

12.10.2017

 

 

Datum přijetí

12.10.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

54

1

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, Lieve Wierinck

Datum předložení

16.10.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

54

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

EFDD

Gerard Batten

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí