Menetlus : 2017/0152(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0309/2017

Esitatud tekstid :

A8-0309/2017

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/10/2017 - 5.4

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0389

RAPORT     *
PDF 440kWORD 53k
16.10.2017
PE 610.788v02-00 A8-0309/2017

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

(11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Michał Boni

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

(11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (11212/2017),

–  võttes arvesse Amsterdami lepinguga muudetud Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõiget 1 ja protokolli nr 36 (üleminekusätete kohta) artiklit 9, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0242/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 10. mai 2005. aasta otsust 2005/387/JSK uusi psühhoaktiivseid aineid käsitleva teabe vahetuse, riski hindamise ja kontrolli kohta(1), eelkõige selle artikli 8 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0309/2017),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 127, 20.5.2005, lk 32.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Rakendusotsus uue psühhoaktiivse aine N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiidi (furanüülfentanüüli) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

Viited

11212/2017 – C8-0242/2017 – COM(2017)03672017/0152(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

26.7.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Michał Boni

25.9.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

28.9.2017

12.10.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.10.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

54

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, Lieve Wierinck

Esitamise kuupäev

16.10.2017


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

54

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

EFDD

Raymond Finch

1

0

EFDD

Gerard Batten

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika