Procedūra : 2017/0152(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0309/2017

Pateikti tekstai :

A8-0309/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/10/2017 - 5.4

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0389

PRANEŠIMAS     *
PDF 582kWORD 46k
16.10.2017
PE 610.788v02-00 A8-0309/2017

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui) projekto

(11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Michał Boni

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui) projekto

(11212/2017 – C8-0242/2017 – 2017/0152(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (11212/2017),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kuriuos Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0242/2017),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės(1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0309/2017),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 127, 2005 5 20, p. 32.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tarybos įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui)

Nuorodos

11212/2017 – C8-0242/2017 – COM(2017)03672017/0152(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

26.7.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

11.9.2017

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Michał Boni

25.9.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

28.9.2017

12.10.2017

 

 

Priėmimo data

12.10.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

54

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Beatriz Becerra Basterrechea, Czesław Hoc, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, Lieve Wierinck

Pateikimo data

16.10.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

54

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Lieve Wierinck, Sophia in 't Veld

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

EFDD

Raymond Finch

1

0

EFDD

Gerard Batten

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika