Διαδικασία : 2017/2114(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0310/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0310/2017

Συζήτηση :

PV 25/10/2017 - 13
CRE 25/10/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 26/10/2017 - 10.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0418

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 888kWORD 117k
18.10.2017
PE 605.977v02-00 A8-0310/2017.

σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

2017/2114(INI).

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Gunnar Hökmark

Συντάκτρια γνωμοδότησης (*):

Yana Toom, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων(*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

(2017/2114(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 136 και τα πρωτόκολλα αριθ. 1 και αριθ. 2,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2017, σχετικά με τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις για το 2017 (COM(2017)0500),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο «Ευρωπαϊκό εξάμηνο 2017: Αξιολόγηση της προόδου σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την πρόληψη και τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, και αποτελέσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011» (COM(2017)0090),

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής με τίτλο «Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017», «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2017» και «Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση του 2017» και τη σύσταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Προς έναν θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ»,

-  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2017, με τίτλο «Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area» (Αξιολόγηση του μελλοντικού δημοσιονομικού προσανατολισμού που είναι κατάλληλος για τη ζώνη του ευρώ),

-  έχοντας υπόψη το ειδικό έγγραφο (Occasional Paper) αριθ. 182 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Δημοσιονομικός προσανατολισμός της ζώνης του ευρώ»,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2017, για τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και την εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα για το 2016,

-  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το κλείσιμο των διαδικασιών υπερβολικού ελλείμματος για δύο κράτη μέλη και σχετικά με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές,

–  έχοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις – άνοιξη 2017, που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Μάιο του 2017,

–  έχοντας υπόψη τα λεπτομερή στοιχεία από τα δεδομένα της Eurostat για το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, τον ρυθμό αύξησης και τα σύνολα, της 31ης Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ σχετικά με τα συνολικά φορολογικά έσοδα, της 30ής Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση,

  έχοντας υπόψη τη συμφωνία COP 21 που επιτεύχθηκε κατά τη Διάσκεψη του Παρισιού για το Κλίμα στις 12 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕE του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(4)

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(8),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0310/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕγχΠ για τη ζώνη του ευρώ ήταν 1,8 % το 2016 και θα παραμείνει σταθερός στο 1,7 % το 2017 και στο 1,9 % στην ΕΕ συνολικά, ποσοστά τα οποία υπερβαίνουν μεν τα επίπεδα πριν από την κρίση, αλλά παραμένουν ανεπαρκή, ενώ υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική κατανάλωση αποτέλεσε τη βασική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, αν και πιθανόν θα μετριαστεί κατά το τρέχον έτος λόγω της πρόσκαιρης ανόδου του πληθωρισμού τιμών καταναλωτή, αλλά η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να δώσει ώθηση στις προοπτικές ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη στην ΕΕ παραμένει πολύ χαμηλή για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στα κράτη μέλη και είναι πολύ χαμηλότερη από την ανάπτυξη που προβλέπεται για ολόκληρο τον κόσμο·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ των 28 ήταν 9,3 % και 7,8 % αντιστοίχως, τον Απρίλιο του 2017, φτάνοντας στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο του 2009 και τον Δεκέμβριο του 2008, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από την κρίση· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά ανεργίας εντός της ΕΕ, τα οποία κυμαίνονται μεταξύ 3,2 % και 23,2 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων στη ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ των 28 εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα τον Απρίλιο του 2017, συγκεκριμένα στο 18,7 % και στο 16,7 % αντιστοίχως·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα γενικής κυβέρνησης στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να είναι της τάξεως του 1,4 % το 2017 και 1,3 % το 2018, ενώ οι επιδόσεις των επιμέρους κρατών μελών αναμένεται ότι θα είναι ανομοιογενείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να ανέλθει στο 90,3 % το 2017 και στο 89,0 % το 2018·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη παραμένει εύθραυστη και ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένη αβεβαιότητα και σημαντικές εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές προκλήσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της εξαιρετικά χαμηλής παραγωγικότητας και παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, απαιτούνται κοινωνικά ισορροπημένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, συνεχείς δημοσιονομικές προσπάθειες και επενδύσεις στα κράτη μέλη, ώστε να επιτευχθεί βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και απασχόληση καθώς και μια ανοδική σύγκλιση με τις άλλες παγκόσμιες οικονομίες και εντός της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 1,4 % το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2017 το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 9,5 %, έναντι 10,2 % τον Μάρτιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, τα ποσοστά ανεργίας δεν έχουν ακόμη επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ των 28 αυξήθηκε κατά 1,2 % το 2016, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2017 εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας 234,2 εκατομμύρια άτομα, ο μεγαλύτερος αριθμός που καταγράφηκε ποτέ(10)· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι ο σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν σε σχέση με την οικονομική ανάπτυξη κρύβει προκλήσεις, όπως η ατελής ανάκαμψη σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας και η μικρή αύξηση της παραγωγικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες αυτοί μπορεί, αν δεν εξαλειφθούν, να ασκήσουν πρόσθετη πίεση μακροπρόθεσμα στις πτυχές της οικονομικής ανάπτυξης και στην κοινωνική συνοχή στην ΕΕ(11)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερα: το 2015, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών ηλικίας 20-46 ετών στην ΕΕ των 28 ανερχόταν σε 75,9 % έναντι 64,3 % για τις γυναίκες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2017 το ποσοστό ανεργίας των νέων στη ζώνη του ευρώ ήταν 19,4 % έναντι 21,3 % τον Μάρτιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο της ανεργίας των νέων εξακολουθεί να παραμένει απαράδεκτα υψηλό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, το ποσοστό των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) παρέμεινε υψηλό, στη δε ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών ανήλθε σε 14,8 %, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 14 εκατομμύρια νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΑΚ εκτιμάται πως κοστίζουν στην ΕΕ 153 δισεκατομμύρια EUR (1,21 % του ΑΕγχΠ) ετησίως σε επιδόματα, διαφυγόντα κέρδη και φόρους(12), ενώ το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της θέσπισης συστημάτων εγγυήσεων για τη νεολαία στη ζώνη του ευρώ είναι 21 δισεκατομμύρια EUR ετησίως, ήτοι 0,22% του ΑΕγχΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» είναι αυτή τη στιγμή ένα δισεκατομμύριο EUR, ποσό στο οποίο θα προστεθεί άλλο ένα δισεκατομμύριο EUR από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2017-2020·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ των 28 μειώθηκε μεν από 5 % το 2014 σε 4 % το 2016, αλλά παραμένει ανησυχητική, δεδομένου ότι αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ της συνολικής ανεργίας· επισημαίνει με ανησυχία ότι το ποσοστό της πολύ μακροχρόνιας ανεργίας ανήλθε σε 2,5 % το 2016, παραμένοντας κατά 1% υψηλότερο σε σχέση με το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας και το εργατικό δυναμικό εξακολουθούν να συρρικνώνονται, ιδίως ως αποτέλεσμα της χαμηλής γεννητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχολησιμότητα των γυναικών, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη άφιξη μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο, προσφέρουν στα κράτη μέλη την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό και να ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πέντε στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η μείωση, κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια, του αριθμού των ατόμων που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια μειώνεται, δεδομένου ότι το 2015 αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 4,8 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι από ό,τι το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός του 2015 εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο αριθμό του 2008 κατά 1,6 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2012, 32,2 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην ΕΕ αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2013, 26,5 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ των 28 αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει στο απαράδεκτα υψηλό επίπεδο του 23,7 %, ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό αυτό παραμένει πολύ υψηλό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η ενεργειακή ένδεια εξακολουθεί να είναι σε τόσο υψηλά επίπεδα ώστε να οδηγεί το 11% του πληθυσμού της ΕΕ σε έναν κύκλο οικονομικής μειονεξίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες και οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, αν και οι διαφορές αυτές μειώνονται·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης και εργασίας λόγω της ψηφιακής επανάστασης στην αγορά εργασίας·

1.  επικροτεί τις βελτιωμένες επιδόσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, που εδράζονται σε ολοένα και ευρύτερη βάση και υποστηρίζονται από μέτρια αύξηση του ΑΕγχΠ, υπερβαίνοντας τα προ κρίσης επίπεδα, και μειούμενα ποσοστά ανεργίας, τα οποία, ωστόσο, εξακολουθούν να είναι υψηλά· θεωρεί ότι αυτή η θετική τάση οφείλεται στις πολιτικές που εφαρμόσθηκαν κατά τα τελευταία έτη· επισημαίνει ότι η ελαφρά ανάκαμψη παραμένει, ωστόσο, εύθραυστη και άνισα κατανεμημένη εντός της κοινωνίας και μεταξύ των περιφερειών, ενώ η ανάπτυξη του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ εμφανίζει τάσεις στασιμότητας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι οικονομικές εξελίξεις εξακολουθούν να επιβαρύνονται από τα αποτελέσματα της κρίσης· σημειώνει ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, τα επίπεδα χρέους σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να υπερβαίνουν το κατώτατο όριο που ορίζεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

2.  σημειώνει με ανησυχία ότι οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕγχΠ και της παραγωγικότητας παραμένουν κάτω από το πλήρες δυναμικό και υπογραμμίζει ότι, για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός και ότι η μέτρια αυτή ανάκαμψη απαιτεί αδιάπτωτες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα μέσω υψηλότερων επιπέδων ανάπτυξης και απασχόλησης·

3.  επισημαίνει ότι η Ευρώπη διαθέτει οικονομικές δυνατότητες που δεν έχουν αξιοποιηθεί, καθώς η ανάπτυξη και η απασχόληση εξελίσσονται ανομοιόμορφα· υπογραμμίζει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα των ανομοιογενών επιδόσεων των οικονομιών των κρατών μελών· τονίζει ότι η υλοποίηση κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και περισσότερων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να επιφέρει υψηλότερη ανάπτυξη κατά τουλάχιστον 1 %· υπενθυμίζει ότι ο συντονισμός της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής με στόχο να υπάρξει συμβολή στη διασφάλιση της σύγκλισης και της σταθερότητας στην ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

4.  εκτιμά ότι θα απαιτηθεί επίσης μεγαλύτερος βαθμός ανοδικής σύγκλισης και συνολικής ανταγωνιστικότητας για να διατηρηθεί η ανάκαμψη στην ΕΕ και τη ζώνη του ευρώ σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα· θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι οικονομικοί δείκτες και δείκτες απασχόλησης έχουν καίρια σημασία για να διασφαλιστεί μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

5.  θεωρεί ότι, για να υλοποιηθεί αυτό, πρέπει να βελτιωθούν οι διαρθρωτικές συνθήκες για την ανάπτυξη· εκφράζει τη γνώμη ότι η δυνητική ανάπτυξη όλων των κρατών μελών θα πρέπει να αυξηθεί μακροπρόθεσμα τουλάχιστον στο 3 %· για να συμβεί αυτό, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική σύγκλιση, ενώ ο καθορισμός σαφών κριτηρίων αναφοράς σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης του αναπτυξιακού δυναμικού των κρατών μελών θα μπορούσε να δώσει τις απαραίτητες κατευθύνσεις για πολιτικές δράσεις· επισημαίνει ότι στο πλαίσιο αυτής της τακτικής συγκριτικής αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα και οι διαρθρωτικές αδυναμίες κάθε κράτους μέλους και να επιδιώκεται η επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τομείς όπως η ψηφιακή οικονομία, ο τομέας των υπηρεσιών, η αγορά ενέργειας, αλλά και η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών, οι συνθήκες για επενδύσεις, η απουσία αποκλεισμών και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων·

6.  τονίζει ότι τούτο θα συμπλήρωνε τις διεξαγόμενες προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας και της διαχείρισης των εθνικών προϋπολογισμών, αντιμετωπίζοντας τους παράγοντες ενεργοποίησης της ανάπτυξης σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ένωσης και με πλήρη σεβασμό των υφιστάμενων ρητρών ευελιξίας·

Διαρθρωτικές πολιτικές

7.  θεωρεί ότι για την αντιμετώπιση της ανομοιογενούς κατάστασης στη ζώνη του ευρώ όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση απαιτείται καλύτερος συντονισμός των οικονομικών πολιτικών, ιδίως μέσω βελτιωμένης και συνεπούς εθνικής ιδίας ευθύνης και ορθής υλοποίησης των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ), με σκοπό επίσης την προώθηση της ανοδικής σύγκλισης, μεταξύ άλλων, μέσω της καλύτερης εφαρμογής και υλοποίησης της νομοθεσίας της ΕΕ· τονίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση και τις προκλήσεις σε κάθε κράτος μέλος· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή μεταξύ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και των δαπανών της ΕΕ· υπενθυμίζει, υπό το πρίσμα αυτό, και τη σημασία της τεχνικής βοήθειας προς τα κράτη μέλη για την οικοδόμηση ικανοτήτων και τη σύγκλιση και θεωρεί ότι μια προσέγγιση βασισμένη στην εταιρική σχέση θα μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη λογοδοσία και ιδία ευθύνη για το αποτέλεσμα της υλοποίησης των ΣΑΧ·

8.  επισημαίνει ότι η ανεργία των νέων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα στις χώρες της ζώνης του ευρώ και επισημαίνει ότι η αυξημένη και επίμονη ανεργία των νέων συνιστά μακροπρόθεσμο διαρθρωτικό κίνδυνο· συμφωνεί ότι η αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων της κρίσης, από τη μακροχρόνια ανεργία, την απασχόληση που δεν αξιοποιεί πλήρως τις δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων και τις γηράσκουσες κοινωνίες μέχρι τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού και δημόσιου χρέους, εξακολουθεί να συνιστά επείγουσα προτεραιότητα, η οποία απαιτεί την εφαρμογή βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς μεταρρυθμίσεων·

9.  είναι της άποψης ότι τα αποτελέσματα της κρίσης, όπως το υψηλό επίπεδο χρέους και ανεργίας σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, εξακολουθούν να λειτουργούν ως τροχοπέδη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και να ενέχουν δυνητικούς καθοδικούς κινδύνους· καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν τα υπερβολικά επίπεδα χρέους· ανησυχεί, εν προκειμένω, ότι το σταθερά υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ορισμένα κράτη μέλη θα μπορούσε να έχει σημαντικές δευτερογενείς συνέπειες από ένα κράτος μέλος σε άλλο και μεταξύ τραπεζών και κρατών, θέτοντας σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη· σημειώνει ότι τα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας στον χρηματοπιστωτικό τομέα ενισχύθηκαν, αλλά προκύπτουν προκλήσεις από τη χαμηλή αποδοτικότητα, σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων· είναι πεπεισμένο ότι μια στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη λύση που να συνδυάζει ένα μείγμα συμπληρωματικών δράσεων πολιτικής σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανάλογα με την περίπτωση·

10.  θεωρεί ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, ώστε να ενισχυθούν η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο των τιμών αλλά και των λοιπών συντελεστών, οι επενδύσεις και η απασχόληση στη ζώνη του ευρώ· πιστεύει ότι απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, πράγμα το οποίο συνιστά αποφασιστικό παράγοντα για την καινοτομία και επέκταση των επιχειρήσεων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία μελλοντοστραφών μεταρρυθμίσεων που είναι προσαρμοσμένες τόσο στην πλευρά της προσφοράς όσο και στην πλευρά της ζήτησης·

11.  θεωρεί ότι οι εύρυθμα λειτουργούσες και παραγωγικές αγορές εργασίας, που συνδυάζονται με επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας και διαλόγου, συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης και στη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθούν τα υψηλά ποσοστά απασχόλησης όπου αυτά έχουν ήδη επιτευχθεί· σημειώνει ότι η έλλειψη δεξιοτήτων, οι γηράσκουσες κοινωνίες, καθώς και αρκετές άλλες προκλήσεις δυσχεραίνουν επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη της απασχόλησης και τη μείωση των επιπέδων ανεργίας στα κράτη μέλη·

12.  τονίζει τη σημασία μιας υπεύθυνης και φιλικής προς την ανάπτυξη εξέλιξης των μισθών, που παρέχει καλό βιοτικό επίπεδο, συμβαδίζει με την παραγωγικότητα και λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα· λαμβάνει υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, η αύξηση των μισθών θα είναι σχετικά μέτρια· θεωρεί ότι η ανάπτυξη της παραγωγικότητας θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι υπάρχει περιθώριο για μισθολογικές αυξήσεις που θα μπορούσαν να έχουν συναφείς θετικές επιπτώσεις στη συνολική κατανάλωση·

13.  τονίζει ότι τα επίπεδα φορολογίας θα πρέπει επίσης να στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· ζητεί να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη φορολογία προκειμένου να βελτιωθεί η είσπραξη των φόρων, να αποτραπούν η φοροαποφυγή, η φοροδιαφυγή και ο επιθετικός φορολογικός σχεδιασμός, καθώς και να αντιμετωπιστεί η υψηλή φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ευρώπη και παράλληλα να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας· πιστεύει ότι η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας θα ενίσχυε την απασχόληση και θα προωθούσε την ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι τα φορολογικά κίνητρα, όποτε είναι εφικτά, μεταξύ άλλων, μέσω χαμηλότερων φόρων μπορούν να στηρίξουν την εγχώρια ζήτηση, την κοινωνική ασφάλιση και την παροχή επενδύσεων και εργασίας·

Επενδύσεις

14.  συμφωνεί ότι η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, ιδίως στην καινοτομία, και επισημαίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται κενό επενδύσεων στη ζώνη του ευρώ· χαιρετίζει το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι επενδύσεις έχουν ήδη υπερβεί τα προ της κρίσης επίπεδα, και εκφράζει τη λύπη του διότι σε άλλα κράτη μέλη οι επενδύσεις εξακολουθούν να υστερούν ή να μην αυξάνονται με την απαραίτητη ταχύτητα· υπογραμμίζει ότι απαιτούνται επίσης περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση του «κενού επενδύσεων» που έχει συσσωρευθεί από τότε που ξέσπασε η κρίση·

15.  θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις για την άρση των εμποδίων σε ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις θα επιτρέψουν την άμεση υποστήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και, ταυτόχρονα, θα συμβάλουν στη δημιουργία συνθηκών για μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη θα επέτρεπαν την καλύτερη προσαρμογή στην οικονομία της γνώσης· τονίζει περαιτέρω ότι η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για την προσέλκυση και την αύξηση των επενδύσεων, καθώς και για τη βελτιωμένη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας·

16.  θεωρεί ότι η έρευνα, η τεχνολογία και η εκπαίδευση έχουν ζωτική σημασία για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ· τονίζει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις επενδύσεις στους εν λόγω τομείς και τονίζει ότι οι επενδύσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και θα επέτρεπαν την καλύτερη προσαρμογή στην οικονομία της γνώσης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι η έγκαιρη συμφωνία σχετικά με το αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτού του μέσου και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί έως τώρα στην υλοποίησή του, με τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης περισσότερων έργων με ισχυρό δυναμικό, τη διασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής της έννοιας της προσθετικότητας και την αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης και απορρόφησης, καθώς και στη στήριξη των επενδύσεων που διαφορετικά δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί·

18.  επισημαίνει ότι οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) είναι διαφορετικοί από εκείνους του ΕΤΣΕ και, επομένως, τα ΕΔΕΤ εξακολουθούν να είναι σημαντικά, μεταξύ άλλων για τη στήριξη βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

19.   τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργούσα Ένωση Κεφαλαιαγορών μπορεί, πιο μακροπρόθεσμα, να εξασφαλίσει νέα χρηματοδότηση στις ΜΜΕ, συμπληρωματικά προς τη χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα· τονίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η βελτίωση της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση και η καταπολέμηση της επιχειρηματικής αβεβαιότητας που συνδέεται με τις δραστηριότητές τους θα πρέπει να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα στη ζώνη του ευρώ· τονίζει ότι είναι ανάγκη να μειωθεί η γραφειοκρατία, να εξορθολογιστούν οι δημόσιες υπηρεσίες και να καταστούν πιο αποτελεσματικές·

Δημοσιονομικές πολιτικές

20.  θεωρεί ότι οι συνετές και προορατικές δημοσιονομικές πολιτικές διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο για τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και της Ένωσης συνολικά· υπογραμμίζει ότι ο ισχυρός συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών, η ορθή εφαρμογή και τήρηση των κανόνων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού των υφιστάμενων ρητρών ευελιξίας, σε αυτόν τον τομέα αποτελούν νομική απαίτηση και έχουν αποφασιστική σημασία για την ορθή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)·

21.  εκφράζει, εν προκειμένω, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα δημόσια οικονομικά φαίνονται να βελτιώνονται, καθώς, σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα δημοσιονομικά ελλείμματα στη ζώνη του ευρώ θα μειωθούν· ωστόσο, χρειάζεται να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη μείωση του βάρους του χρέους, παράλληλα με την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, προκειμένου τα κράτη μέλη να μην είναι ευάλωτα σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς·

22.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι το δημόσιο χρέος παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι είναι ανάγκη να καταστούν τα δημόσια οικονομικά βιώσιμα και ταυτόχρονα να προωθηθούν η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι πληρωμές χαμηλών επιτοκίων, οι διευκολυντικές νομισματικές πολιτικές, τα εφάπαξ μέτρα και άλλοι παράγοντες ελάφρυνσης του σημερινού δανειακού βάρους είναι μόνο προσωρινά μέτρα και υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι είναι ανάγκη να καταστούν τα δημόσια οικονομικά βιώσιμα, να ληφθούν επίσης υπόψη μελλοντικές υποχρεώσεις και να επιδιωχθεί η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη· επισημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους· υπογραμμίζει τη σημασία μείωσης του συνολικού επιπέδου του χρέους·

23.  υπογραμμίζει ότι οι δημοσιονομικοί προσανατολισμοί σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ζώνης του ευρώ πρέπει να διασφαλίζουν την ισορροπία ανάμεσα στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, σε πλήρη συμμόρφωση με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των διατάξεών του σχετικά με την ευελιξία, και στη βραχυπρόθεσμη μακροοικονομική σταθεροποίηση·

24.  επισημαίνει ότι ο σημερινός συνολικός δημοσιονομικός προσανατολισμός για το ευρώ ήταν γενικά ουδέτερος το 2016 και αναμένεται να παραμείνει ουδέτερος και το 2017· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της το 2016 ζήτησε ένα θετικό δημόσιο προσανατολισμό, ενώ η Ευρωομάδα αναγνώρισε ότι ο γενικά ουδέτερος δημοσιονομικός προσανατολισμός το 2017 επέτυχε την κατάλληλη ισορροπία και υπογράμμισε τη σημασία επίτευξης της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στην ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας και στην ανάγκη στήριξης των επενδύσεων ώστε να ενισχυθεί η ανάκαμψη, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε ένα πιο ισορροπημένο μείγμα πολιτικής· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει την πρώτη αξιολόγηση του μελλοντικού δημοσιονομικού προσανατολισμού που είναι κατάλληλος για τη ζώνη του ευρώ από το ανεξάρτητο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) της 20ής Ιουνίου 2017· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν ένα δημοσιονομικό προσανατολισμό που είναι κατάλληλος για τις αντίστοιχες συνθήκες·

25.  τονίζει, ωστόσο, ότι η συνολική προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανομοιογενή κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη και την ανάγκη διαφοροποίησης των δημοσιονομικών πολιτικών που απαιτούνται από κάθε κράτος μέλος· τονίζει ότι η έννοια ενός συνολικού φορολογικού προσανατολισμού δεν συνεπάγεται ότι τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα σε διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να αντισταθμίζονται μεταξύ τους·

Συστάσεις ανά χώρα

26.  επισημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει τουλάχιστον «κάποια πρόοδο» όσον αφορά τα δύο τρίτα των συστάσεων του 2016· θεωρεί, ωστόσο, ότι η υλοποίηση των ΣΑΧ εξακολουθεί να υστερεί και, κατά συνέπεια, να εμποδίζει τη διαδικασία σύγκλισης στη ζώνη του ευρώ· υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες της μη υλοποίησης των ΣΑΧ και αναμένει, ως εκ τούτου, μεγαλύτερη δέσμευση από τα κράτη μέλη για ανάληψη των απαραίτητων πολιτικών δράσεων βάσει των συμπεφωνημένων ΣΑΧ·

27.  αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο στην υλοποίηση των ΣΑΧ στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής και των ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας, ενώ δεν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός στις υπηρεσίες και το επιχειρηματικό περιβάλλον· αναμένει μεγαλύτερη δέσμευση από μέρους των κρατών μελών για τη ανάληψη των απαραίτητων πολιτικών δράσεων βάσει των ΣΑΧ, των οποίων η υλοποίηση έχει καίρια σημασία για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών στη ζώνη του ευρώ·

28.  επικροτεί τη σύσταση της Επιτροπής να κλείσουν οι διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος για αρκετά κράτη μέλη· επιδοκιμάζει τις προηγούμενες και τις τρέχουσες δημοσιονομικές προσπάθειες και προσπάθειες μεταρρυθμίσεων, με τις οποίες κράτη μέλη κατόρθωσαν να βγουν από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, αλλά επιμένει ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν, ώστε να διασφαλιστούν και σε μακροπρόθεσμη βάση βιώσιμα δημόσια οικονομικά και παράλληλα να προωθηθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης εφαρμόζοντας τους κανόνες του κατά τρόπο συνεπή·

29.  επισημαίνει ότι 12 κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μακροοικονομικές ανισορροπίες διαφορετικού χαρακτήρα και σοβαρότητας, ενώ υπερβολικές ανισορροπίες υπάρχουν σε έξι κράτη μέλη· λαμβάνει υπόψη το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι επί του παρόντος δεν υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν την επιτάχυνση της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών για οποιοδήποτε κράτος μέλος·

30.  υπογραμμίζει ότι στόχος της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών είναι η πρόληψη των ανισορροπιών εντός των κρατών μελών, ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες σε άλλα κράτη μέλη·

31.  θεωρεί, επομένως, ότι έχει ουσιαστική σημασία να αναλάβουν όλα τα κράτη μέλη τις απαραίτητες πολιτικές δράσεις για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, ιδίως των υψηλών επιπέδων χρέους, των πλεονασμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και των ανισορροπιών ανταγωνιστικότητας, και να δεσμευτούν ότι θα πραγματοποιήσουν κοινωνικά ισορροπημένες και χωρίς αποκλεισμούς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας κάθε μεμονωμένου κράτους μέλους, εξασφαλίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τη συνολική ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

Τομεακές συνεισφορές στην έκθεση σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

Πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική

32.  θεωρεί ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της οικονομικής και της κοινωνικής διάστασης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και για την προώθηση κοινωνικά και οικονομικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που να μειώνουν τις ανισότητες και να προωθούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, οδηγώντας σε ποιοτική απασχόληση, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνικές επενδύσεις· υποστηρίζει τη χρήση του πίνακα κοινωνικών επιδόσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί μεγαλύτερη εστίαση των συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) στις διαρθρωτικές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας·

33.  επαναλαμβάνει το αίτημά του, οι τρεις νέοι κομβικοί δείκτες απασχόλησης να τοποθετηθούν επί ίσοις όροις με τους υφιστάμενους οικονομικούς δείκτες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εσωτερικές ανισορροπίες θα αξιολογούνται καλύτερα και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα καταστούν πιο αποτελεσματικές· προτείνει την καθιέρωση μιας μη τιμωρητικής διαδικασίας για κοινωνικές ανισορροπίες στην κατάρτιση των ΣΑΧ, προκειμένου να αποτρέπεται ο ανταγωνισμός προς τα κάτω σε επίπεδο κοινωνικών προτύπων, με βάση την ουσιαστική χρήση των κοινωνικών δεικτών και των δεικτών απασχόλησης στη μακροοικονομική εποπτεία· επισημαίνει ότι η ανισότητα έχει αυξηθεί σε περίπου δέκα κράτη μέλη και αποτελεί μία από τις κύριες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις στην ΕΕ(13)·

34.  τονίζει το γεγονός ότι οι οικονομικά και κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην ένταξη και στην κοινωνική δικαιοσύνη· υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη συνεχή στήριξη για κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη, να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να ενισχύουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή, να προστατεύουν τις ευάλωτες ομάδες και να βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών·

35.  θεωρεί ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να συμβάλλει στην αντιμετώπιση όχι μόνο των υφιστάμενων αλλά και των αναδυόμενων κοινωνικών προκλήσεων, ώστε να διασφαλίζει μια μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα και μια κοινωνικά συνεκτικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου των ευρωπαϊκών πολιτικών·

36.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, που παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στην ΕΕ, και να συνεχίσει την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (YEI) και μετά το τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία και την εφαρμογή της και λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απασχόληση των νέων και τη χρήση της YEI· καλεί τα κράτη μέλη εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και να διασφαλίσουν την πλήρη πρόσβαση στις Εγγυήσεις για τη Νεολαία· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις μεταφορές πιστώσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), συμπεριλαμβανομένης της YEI, προς το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να χρηματοδοτηθεί από όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού για το ΠΔΠ· τονίζει την ανάγκη για ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των εθνικών επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας·

37.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη νεολαία θα πρέπει να ενισχυθεί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και τονίζει τη σημασία τους για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια, που μπορεί να αντιμετωπίζουν εμπόδια που σχετίζονται με το φύλο όταν αναζητούν ποιοτική απασχόληση, μετεκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι Εγγυήσεις για τη νεολαία απευθύνονται και στους νέους που αντιμετωπίζουν πολλαπλό αποκλεισμό και ακραία φτώχεια·

38.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις προτάσεις που περιέχονται στη σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016 για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας(14)·

39.  θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθούν το εύρος, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των ενεργών και βιώσιμων πολιτικών για την αγορά εργασίας με κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση και με εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος, των εργοδοτών, των εργαζομένων, της υγείας και των καταναλωτών· θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των φτωχών εργαζομένων·

40.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει παραβλέψει την κοινωνική οικονομία στη δέσμη αξιολογήσεων/συστάσεών της· επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τομέας περιλαμβάνει δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 14 εκατομμύρια ανθρώπους και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το 2020· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη αναγνώριση και καλύτερη προβολή των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας μέσω ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία· θεωρεί ότι αυτή η έλλειψη αναγνώρισης καθιστά δυσκολότερη την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ευρωπαϊκού καθεστώτος για τις ενώσεις, τα ιδρύματα και τα ταμεία αλληλασφάλισης·

41.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν ο κοινωνικός διάλογος, η συλλογική διαπραγμάτευση και η θέση των εργαζομένων στα συστήματα καθορισμού των μισθών, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη υψηλού επιπέδου συνθηκών εργασίας· υπογραμμίζει ότι το εργατικό δίκαιο και τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, στην υποστήριξη των εισοδημάτων και στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ικανότητες· τονίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ πρέπει να σέβεται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, να είναι σύμφωνο με τις συλλογικές συμβάσεις κατά τις πρακτικές των κρατών μελών και να κατοχυρώνει την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία·

42.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου υποβάλλοντας φιλόδοξες προτάσεις για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και με την πλήρη δέσμευση στους κοινωνικούς στόχους των Συνθηκών, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας όλων και να προσφέρονται καλές ευκαιρίες σε όλους·

43.  εφιστά την προσοχή στη διαρκή μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των μισθολογικών και εισοδηματικών ανισοτήτων και στην αύξηση των φτωχών εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι τόσο στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του 1948 όσο και στο καταστατικό της ΔΟΕ του 1919 αναγνωρίζεται η ανάγκη για αποδοχές που να εξασφαλίζουν στους εργαζομένους αξιοπρεπή διαβίωση, και ότι όλες οι διακηρύξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου συμφωνούν ότι οι αποδοχές πρέπει να επαρκούν για να στηρίζουν μια οικογένεια·

44.  τονίζει ότι οι μισθοί πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να καλύπτουν τις προσωπικές ανάγκες τους και τις ανάγκες των οικογενειών τους και ότι κάθε εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αμείβεται με μισθό που να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και ο οποίος δεν καλύπτει μόνο τις βασικές ανάγκες σε τρόφιμα, στέγη, και ρουχισμό, αλλά αρκεί επίσης για υγειονομική μέριμνα, εκπαίδευση, μετακινήσεις, αναψυχή και μερικές αποταμιεύσεις για απρόβλεπτα γεγονότα, όπως ασθένειες και ατυχήματα· τονίζει ότι αυτό είναι το πρότυπο αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου που θα πρέπει να εξασφαλίζουν οι μισθοί στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους στην ΕΕ·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους για τον προσδιορισμό των στοιχείων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένας αξιοπρεπής μισθός και τρόπους μέτρησής του, προκειμένου να καθιερώσει ένα εργαλείο αναφοράς για τους κοινωνικούς εταίρους και να συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα·

46.   υπενθυμίζει ότι οι αξιοπρεπείς μισθοί είναι σημαντικός παράγοντας όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη διατήρηση μιας ισχυρής οικονομίας και ενός παραγωγικού εργατικού δυναμικού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και το κλείσιμο της ψαλίδας των μισθών·

47.  επισημαίνει τη διαρκή ανάγκη για καλύτερο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, για τα οποία είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα να εξασφαλιστούν η βιωσιμότητα και η δικαιοσύνη των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· τονίζει ότι επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις αποτελούν οικουμενικό δικαίωμα· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις, λαμβανομένης υπόψη της διαρκούς δημογραφικής μεταβολής· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν στους συνταξιούχους επαρκές εισόδημα, πάνω από το όριο της φτώχειας, που να τους επιτρέπει να διατηρούν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης· πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστούν βιώσιμες, ασφαλείς και επαρκείς συντάξεις για τις γυναίκες και τους άνδρες είναι να αυξηθούν το συνολικό ποσοστό απασχόλησης και ο αριθμός αξιοπρεπών θέσεων εργασίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και απασχόλησης· επισημαίνει ότι οι συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των φύλων παραμένουν σημαντικές και έχουν αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και άλλων ενδεδειγμένων μέτρων για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και την καταπολέμηση της φτώχειας των ηλικιωμένων· πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων και, ιδίως, της ηλικίας συνταξιοδότησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, την κατάσταση της υγείας και του πλούτου, τις συνθήκες εργασίας και τον λόγο οικονομικής εξάρτησης·

48.  θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη, ιδίως των γυναικών, των νέων και των αυτοαπασχολούμενων, που έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα επισφαλούς απασχόλησης, περιόδων ακούσιας ανεργίας και μείωσης του χρόνου εργασίας·

49.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των υπηρεσιών παιδικής φροντίδας, στις ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας και στις ανάγκες των γηρασκόντων ανδρών και γυναικών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη μέριμνα·

50.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ανεπαρκείς και ανεπαρκώς εστιασμένες επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση, ιδίως σε ψηφιακές δεξιότητες και σε προγραμματιστικές και άλλες δεξιότητες που είναι απαραίτητες σε αναπτυσσόμενους τομείς, όπως η πράσινη οικονομία, μπορεί να υπονομεύσουν την ανταγωνιστική θέση της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να συμβάλουν στην προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω της επικαιροποίησης των προσόντων και των αντίστοιχων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και προγραμμάτων σπουδών· επισημαίνει τη σημασία των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται σε περιβάλλοντα μη τυπικής και άτυπης μάθησης· τονίζει, επομένως, τη σημασία της δημιουργίας ενός συστήματος επικύρωσης για μη τυπικές και άτυπες μορφές γνώσης, ιδίως δε εκείνες που αποκτώνται στο πλαίσιο εθελοντικών δραστηριοτήτων·

51.  είναι της γνώμης ότι η βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και της αμοιβαίας αναγνώρισης προσόντων είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων· υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν εν προκειμένω η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και οι περίοδοι μαθητείας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε αναπτυσσόμενους τομείς· πιστεύει ότι, προκειμένου να προβλεφθούν οι μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, είναι αναγκαία η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς εργασίας σε όλα τα επίπεδα·

52.  καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να εφαρμόσει όλους τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη μαθητεία και να αξιοποιήσουν πλήρως τα κονδύλια που διατίθενται για μαθητευόμενους στο πλαίσιο του Erasmus+, προκειμένου να διασφαλιστούν η ποιότητα και η ελκυστικότητα του συγκεκριμένου είδους κατάρτισης· ζητεί την καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού EURES· υπογραμμίζει ότι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και των φορέων σε τοπικό επίπεδο και οι καλύτερες συνέργειες μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης θα αύξαναν την προβολή και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων·

53.  θεωρεί ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση και η ποιότητα της εκπαίδευσης θα πρέπει να βελτιωθούν· υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των κρατών μελών είναι να εξασφαλίζουν την οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση, ανεξάρτητα από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ· σημειώνει ότι απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες σε πολλά κράτη μέλη για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης· δίνει έμφαση στη διά βίου μάθηση, και για τις γυναίκες, δεδομένου ότι προσφέρει τη δυνατότητα επανεξειδίκευσης σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας· ζητεί την περαιτέρω στοχευμένη προώθηση των θετικών επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) στα κορίτσια, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά στερεότυπα και να καλυφθούν τα μακροχρόνια χάσματα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση, τις αμοιβές και τις συντάξεις·

54.  υπογραμμίζει την ανάγκη επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό το νωρίτερο δυνατόν στον κύκλο ζωής, προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη σε νεαρή ηλικία· ζητεί, συνεπώς, πρόσβαση σε ποιοτικές, χωρίς αποκλεισμούς και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντίδας στην προσχολική ηλικία για όλα τα παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη καταπολέμησης των στερεοτύπων από τη μικρότερη ηλικία στο σχολείο, μέσω της προαγωγής της ισότητας των φύλων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη σύσταση «Επένδυση στα παιδιά» και να παρακολουθούν στενά την πρόοδό της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να καθιερώσουν πρωτοβουλίες, όπως η Εγγύηση για τα παιδιά, τοποθετώντας τα παιδιά στο επίκεντρο των υφιστάμενων πολιτικών ανακούφισης από τη φτώχεια·

55.  υπογραμμίζει τις βαθιές αλλαγές που θα επέλθουν στην αγορά εργασίας στο μέλλον ως απόρροια των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν μέσα και συνεργατικές πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα μέσω προκαταρκτικής, αρχικής και διαρκούς κατάρτισης·

56.  ζητεί, για τον σκοπό αυτό, και ως μέσο για την επίτευξη εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να διερευνηθούν, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, μηχανισμοί ευελιξίας με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων της τηλεργασίας και των ευέλικτων ωραρίων εργασίας·

57.  τονίζει τη σημασία των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και μεγέθυνσης·

58.  τονίζει ότι η καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η ενίσχυση της ισότητας των φύλων είναι ουσιαστικοί παράγοντες για τη στήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το καθοριστικό στοιχείο για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι ο μετασχηματισμός και η προσαρμογή της αγοράς εργασίας και των συστημάτων πρόνοιας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα στάδια της ζωής των γυναικών·

59.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση οδηγίας σχετικά με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θεωρεί ότι είναι ένα θετικό πρώτο βήμα προόδου για τη διασφάλιση του συνδυασμού εργασίας και ιδιωτικής ζωής για άνδρες και γυναίκες που φροντίζουν τα παιδιά τους και άλλα εξαρτώμενα άτομα, καθώς και για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την άδεια μητρότητας· επιμένει ότι η εξασφάλιση κατάλληλης αμοιβής και ισχυρής κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

60.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μεταρρυθμιστικές πολιτικές και να επενδύσουν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την υπέρβαση των στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και την προώθηση δικαιότερης κατανομής της φροντίδας και των οικιακών εργασιών, όπως επίσης να δώσουν έμφαση στο δικαίωμα και την ανάγκη να αναλαμβάνουν και οι άνδρες ευθύνες φροντίδας χωρίς να στιγματίζονται ή να υφίστανται δυσμενείς συνέπειες·

61.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προορατικές πολιτικές και κατάλληλες επενδύσεις προσαρμοσμένες και σχεδιασμένες για τη στήριξη των γυναικών και των ανδρών που εισέρχονται, επιστρέφουν, παραμένουν και εξελίσσονται στην αγορά εργασίας, έπειτα από περιόδους άδειας για λόγους που σχετίζονται με την οικογένεια ή την παροχή φροντίδας, παρέχοντας σε αυτούς βιώσιμη και ποιοτική απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη· τονίζει, ιδίως, την ανάγκη να εξασφαλιστούν: η επάνοδος στην ίδια, σε ισοδύναμη ή σε παρόμοια θέση· η προστασία κατά της απόλυσης και της λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης συνεπεία εγκυμοσύνης· το δικαίωμα αίτησης ή λήψης άδειας για οικογενειακούς λόγους· και μια περίοδος προστασίας για τους επιστρέφοντες, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα επαναπροσαρμογής στη θέση εργασίας τους· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει επίσης να διασφαλίζονται αλλαγές στα ωράρια εργασίας ή/και στις συνήθεις διαδικασίες κατά την επιστροφή στην εργασία (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης του εργοδότη να αιτιολογεί ενδεχόμενη άρνηση) καθώς και να προσφέρονται περίοδοι κατάρτισης·

62.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν την προστασία από διακρίσεις και παράνομες απολύσεις που σχετίζονται με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν πολιτικές για τη βελτίωση της επιβολής των μέτρων κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, αυξάνοντας, μεταξύ άλλων, την ευαισθητοποίηση επί των νομικών δικαιωμάτων για ίση μεταχείριση μέσω της διενέργειας ενημερωτικών εκστρατειών, της αντιστροφής του βάρους της αποδείξεως και της ενίσχυσης των εθνικών φορέων ισότητας προκειμένου να διεξάγουν επίσημες έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας για θέματα ισότητας και να βοηθούν τα πιθανά θύματα διακρίσεων·

63.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ένταξη των μακροχρόνια ανέργων μέσω εξατομικευμένων μέτρων αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και θα συμβάλει εν τέλει στη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· θεωρεί ότι η ένταξη αυτή είναι αναγκαία, δεδομένων της κοινωνικής κατάστασης των πολιτών αυτών και των αναγκών τους από άποψη εισοδηματικής επάρκειας, κατάλληλης στέγασης, δημόσιων μεταφορών, υγειονομικής περίθαλψης και παιδικής φροντίδας· τονίζει την ανάγκη να παρακολουθούνται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο·

64.  τονίζει τη σημασία της κατανόησης των νέων μορφών απασχόλησης και εργασίας και της συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων για το θέμα αυτό, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας για την αγορά εργασίας και να ενισχυθούν εν τέλει η απασχόληση και η βιώσιμη ανάπτυξη·

65.  ζητεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος καταπολέμησης της φτώχειας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος των κρατών μελών στην προσπάθεια μείωσης της φτώχειας, ιδίως όταν συνδυάζονται με μέτρα κοινωνικής ένταξης, με τη συμμετοχή των δικαιούχων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εργαστούν για την προοδευτική καθιέρωση καθεστώτων ελάχιστου εισοδήματος που να μην είναι απλώς κατάλληλα αλλά να εξασφαλίζουν και επαρκή κάλυψη και χρήση· θεωρεί ότι επαρκές ελάχιστο εισόδημα σημαίνει εισόδημα το οποίο είναι απαραίτητο για αξιοπρεπή διαβίωση και για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία σε όλη τη διάρκεια του βίου· επισημαίνει ότι για να είναι επαρκές το ελάχιστο εισόδημα πρέπει να είναι πάνω από το όριο της φτώχειας, προκειμένου να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων μη οικονομικών πτυχών όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση, η αξιοπρεπής στέγαση, οι ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι κοινωνικές δραστηριότητες και η συμμετοχή στα κοινά·

66.  ζητεί μια αποτελεσματικότερη, περισσότερο στοχευμένη και προσεκτικότερα ελεγχόμενη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να προωθηθούν επενδύσεις σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης, και να αντιμετωπιστούν η ενεργειακή ένδεια, τα αυξανόμενα έξοδα διαβίωσης, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η στέρηση στέγης και η ανεπαρκής ποιότητα των κατοικιών·

67.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη θέσπιση ειδικών επενδυτικών προγραμμάτων για τις περιφέρειές τους στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας, ανεργίας των νέων και μακροχρόνιας ανεργίας υπερβαίνουν το 30 %·

68.  καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει το προσεχές Εαρινό Συμβούλιο σε κοινωνικές επενδύσεις στους τομείς όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι θα αποφέρουν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη (π.χ. προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατάρτιση και ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, οικονομικά προσιτή και κοινωνική στέγαση, και υγειονομική περίθαλψη)·

69.   ζητεί μια ημερήσια διάταξη στην οποία η θέση του Κοινοβουλίου θα τοποθετείται υψηλότερα και θα λαμβάνεται υπόψη πριν από τη λήψη απόφασης· ζητεί την ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

70.  ζητεί να καταβληθούν πρόσθετες κοινές προσπάθειες για τη βελτίωση της ένταξης μεταναστών και ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών στην αγορά εργασίας.

Περιφερειακές πολιτικές

71.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής αντιπροσωπεύει 454 δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο 2014-2020· τονίζει, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο, αλλά μια μακροπρόθεσμη διαρθρωτική πολιτική που αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και στην προώθηση των επενδύσεων, της απασχόλησης της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και μεγέθυνσης, και ότι πρόκειται για την πλέον σημαντική και ολοκληρωμένη πολιτική για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση μεταξύ αυτών που βρίσκονται εντός και εκείνων που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι 50 φορές μικρότερος από τις συνολικές κρατικές δαπάνες της ΕΕ των 28 και ανέρχεται περίπου στο 1 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 28· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των προϋπολογισμών της ΕΕ και των κρατών μελών, των πολιτικών προτεραιοτήτων και των δράσεων και έργων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα διατηρείται ισορροπημένη η οικονομική και κοινωνική διάσταση του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ αποτελούν σημαντικό μηχανισμό για τη διαμόρφωση συνεργειών· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ενότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ· επικροτεί τα μέτρα που θεσπίστηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού για την καλύτερη ευθυγράμμιση της πολιτικής συνοχής με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

°

°  °

72.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0038.

(2)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.

(3)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.

(4)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.

(5)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.

(6)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.

(7)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.

(9)

ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.

(10)

Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη, Ετήσια επισκόπηση 2017, σ. 11

(11)

Όπως ανωτέρω, σ. 46.

(12)

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), σχετικά με την απασχόληση των νέων.

(13)

Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη, Ετήσια επισκόπηση 2017, σ. 47

(14)

ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω του 20 % του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Έχουμε πραγματοποιήσει ιστορικά επιτεύγματα όσον αφορά τη δημιουργία της μεγαλύτερης ενιαίας αγοράς στον κόσμο, στην οποία μπορούν να εργάζονται, να ταξιδεύουν και να επενδύουν ελεύθερα 500 εκατομμύρια πολίτες.

Ωστόσο, το τοπίο είναι νεφελώδες. Η Ευρώπη έχει εισέλθει σε μια περίοδο στασιμότητας. Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι σχεδόν μηδενική. Η έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και το σημερινό υψηλό δανειακό βάρος έχει οδηγήσει τα κράτη μέλη σε έναν δρόμο ανεπαρκούς παραγωγικότητας. Το 2015, το ΑΕΠ της ΕΕ μόλις που κατάφερε να φτάσει το επίπεδο του 2008. Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της ΕΕ ήταν 26 200 EUR το 2007 και 26 900 EUR το 2016. Από το 2007, έχει σημειωθεί αύξηση μόλις 700 EUR.

Η κατάσταση αυτή όχι μόνο υπονομεύει τη θέση της Ευρώπης ως κορυφαίας στον κόσμο οικονομίας αλλά και σπέρνει τη διχόνοια μεταξύ των λαών μας. Η συνοχή της κοινωνικής ευημερίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της συνοχής της ανάπτυξης. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε πολλά κράτη μέλη.

Εάν υλοποιηθούν μεταρρυθμίσεις στους τομείς του ανταγωνισμού της αγοράς, της φορολογίας και της μείωσης των δημόσιων δαπανών, θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ευημερία της Ευρώπης. Θα εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας που χρειαζόμαστε για την καταπολέμηση της ανεργίας και θα υπάρξει η ζήτηση που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Η αυξημένη σύγκλιση όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή που χρειαζόμαστε. Το θεματολόγιο των μεταρρυθμίσεων πρέπει να καταρτιστεί βάσει γενικής προσέγγισης και βάσει μέτρων ανά χώρα.

Ο εισηγητής χώρισε την έκθεση σε πέντε μέρη: το πρώτο μέρος αποτελεί εισαγωγή στις οικονομικές προοπτικές των κρατών μελών και στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις· το δεύτερο μέρος της έκθεσης αφορά τους τομείς των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ στο τρίτο μέρος της έκθεσης παρουσιάζεται η ανάγκη πραγματοποίησης επενδύσεων για να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη· το τέταρτο μέρος της έκθεσης αφορά τις υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές, ενώ στο πέμπτο και τελευταίο μέρος παρουσιάζονται συστάσεις ανά χώρα και επισημαίνεται η ανάγκη να υπάρξουν συνεκτικές και συντονισμένες μεταρρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής των συστάσεων ανά χώρα.

Οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή

Όσοι υποστηρίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι κατανεμημένη ομοιόμορφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δίκιο. Ωστόσο, η ανάπτυξη δεν κατανέμεται, όπως μας κάνει να πιστεύουμε αυτή η επαναλαμβανόμενη διατύπωση· αυτή η ανομοιογένεια αποτυπώνει τις διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ των οικονομιών των κρατών μελών. Οι χώρες που έχουν πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας έχουν επιτύχει υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργία ισχυρότερων θέσεων εργασίας και, επομένως, απολαμβάνουν ένα υψηλότερο βιοτικό επίπεδο και χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας, ενώ οι χώρες που δεν προχώρησαν στην υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σημειώνουν υστέρηση.

Στα διάφορα κράτη μέλη, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της ανταγωνιστικότητας και των επιπέδων εισοδήματος. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται 26 χώρες σύμφωνα με τη βαθμολογία τους βάσει του δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας (GCI) του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ (WEF) και βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους (ΙΑΔ).(1) Όσο υψηλότερη είναι η ανταγωνιστικότητα, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εισοδήματος.

Πηγή: Eurostat και Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Επίπεδο εισοδήματος: Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ, αξία σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Η πιο ανταγωνιστική οικονομία

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας τον Μάρτιο του 2000, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων έθεσαν επισήμως τον στόχο να καταστεί η Ευρώπη, εντός μιας δεκαετίας, «η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».

Έκτοτε, έχει συμβεί το αντίθετο. Την περίοδο 2016-2017, ο μέσος όρος της ΕΕ είχε πέσει στην 34η θέση στην κατάταξη του δείκτη GCI από την 28η θέση που κατείχε την περίοδο 2001-2002. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ανταγωνιστικότητα δεν αφορά πρωτίστως το κόστος εργασίας. Οι πιο ανταγωνιστικές χώρες της ΕΕ είναι αυτές που έχουν τα υψηλότερα επίπεδα μισθών και όχι το αντίθετο.

Πολλοί ζητούν να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη: ένα παράδειγμα αυτής της άποψης είναι η πρόταση της Επιτροπής για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Τα δίκτυα ασφαλείας και η κοινωνική ασφάλιση χρειάζονται πόρους τους οποίους δημιουργεί η οικονομική ανάπτυξη, η οποία είναι αποτέλεσμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Επομένως, για να υπάρξει ενισχυμένη κοινωνική συνοχή πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνοχή όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα αυξήθηκαν μετά την περίοδο 2001-2002. Το σημαντικότερο βήμα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη είναι, επομένως, να υπάρξει σύγκλιση των διαρθρωτικών οικονομικών μεταρρυθμίσεων η οποία θα επιτρέψει τη σύγκλιση της ανταγωνιστικότητας προς τα πάνω.

Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ένωσης και η θέση της θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μετά το Brexit. Η κατάσταση δεν ήταν πάντα έτσι. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Γερμανία ήταν γνωστή ως «ο ασθενής της Ευρώπης» και πληττόταν από υψηλή ανεργία. Έκτοτε, η Γερμανία έχει πραγματοποιήσει σοβαρές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες την ανέβασαν δώδεκα θέσεις στην κατάταξη του δείκτη GCI από την περίοδο 2001-2002. Μπορούμε να αντλήσουμε πολλά διδάγματα από την επιτυχία της Γερμανίας. Η ΕΕ πρέπει να θέσει υψηλότερους στόχους όσον αφορά το δυναμικό ανάπτυξης. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Βασικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Για να μπει ξανά η Ευρώπη σε σωστή τροχιά, πρέπει να εφαρμοστούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η υλοποίησή τους είναι ζωτικής σημασίας για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητά της, για την ικανότητά της να δημιουργεί θέσεις εργασίας και, να μην το ξεχνάμε, για μια περισσότερο κοινωνική Ευρώπη.

Το 2015, ο μέσος όρος δημόσιων δαπανών της ΕΕ ήταν 47 % του ΑΕΠ. Ωστόσο, 9 κράτη μέλη πραγματοποίησαν δημόσιες δαπάνες της τάξης του 35-42 % του ΑΕΠ. Ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να περιορίσουν τις δημόσιες δαπάνες μεταρρυθμίζοντας τα συνταξιοδοτικά συστήματα και περικόπτοντας τις διοικητικές και τις υπερβολικές κοινωνικές μεταβιβάσεις ώστε να επέλθει αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Ένα σύστημα βέλτιστων πρακτικών θα ωφελούσε όλα τα κράτη μέλη και την Ένωση συνολικά.

Η περικοπή των δημόσιων δαπανών δεν είναι απαραίτητη μόνο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, αλλά και για την ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και ευρωστίας μας. Το 2015, το δημόσιο χρέος της ΕΕ ανερχόταν στο 87 % του ΑΕγχΠ. Η κατάσταση αυτή καθιστά την Ευρώπη ευάλωτη στο μέλλον, αφήνει τεράστιες υποχρεώσεις για τις επόμενες γενιές και αποτελεί συνέπεια των υπερβολικών δαπανών.

Συμπέρασμα

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την αξιολόγηση της οικονομικής ισχύος μας. Απαιτούνται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να καταστεί η Ένωση ισχυρότερη στο σύνολό της. Και αυτό είναι απαραίτητο σε γενικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο χώρας. Σε όλες τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία μιας περισσότερο κοινωνικής Ευρώπης, η πλέον κοινωνική πολιτική είναι να θέσουμε τις βάσεις για την ανάπτυξη και, με τον τρόπο αυτό, για την κοινωνική ανάπτυξη. Δεν πρόκειται απλώς για μια συγκεκριμένη δυνατότητα οικοδόμησης μιας ισχυρής μελλοντικής Ευρώπης αλλά για μια αναγκαιότητα ώστε να μην είμαστε αδύναμοι.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ζητούμενο είναι να καθιερωθεί μια δυναμική ψηφιακή αγορά. Να εμβαθυνθεί η αγορά υπηρεσιών. Να υλοποιηθεί μια Ενεργειακή Ένωση με ανοικτές αγορές. Να αναπτυχθούν η έρευνα και η επιστήμη σε επίπεδο αριστείας και να επιτευχθεί ένας Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας και Επιστήμης. Σε εθνικό επίπεδο, να μειωθούν τόσο η φορολογική επιβάρυνση όσο και οι φόροι στην εργασία και τις επενδύσεις. Να μεταρρυθμιστούν οι αγορές εργασίας για να είναι εφικτή η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η στελέχωσή τους με καινούριους εργαζομένους. Να αυξηθεί ο ανταγωνισμός ώστε να δοθεί δυνατότητα ίδρυσης νεοφυών επιχειρήσεων και αύξησης του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξελίσσονται σε πρωτοπόρες επιχειρήσεις σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Πρέπει να είμαστε σε θέση να επιτύχουμε ανάπτυξη της τάξης τουλάχιστον του 3 % και να υλοποιήσουμε όλοι τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και χωρίς να δημιουργούνται ανισορροπίες. Επομένως, πρέπει να θέσουμε πιο φιλόδοξους στόχους ανάπτυξης και υψηλότερα πρότυπα μεταρρυθμίσεων, με στόχο την αύξηση του επιπέδου δυνητικής ανάπτυξης των οικονομιών μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ηγετική θέση στον τομέα της οικονομίας και της πολιτικής και να παρέχουμε στους πολίτες μας τις βέλτιστες δυνατές ευκαιρίες.

(1)

Εξαιτίας στρεβλώσεων στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σύγκριση με το κατά κεφαλήν ΑΕΕ, εξαιρούνται η Ιρλανδία (λόγω εταιρικών κερδών που δεν σχετίζονται με την παραγωγή στη χώρα) και το Λουξεμβούργο (λόγω μεγάλου ποσοστού εργαζομένων που μετακινούνται καθημερινά από άλλες χώρες).


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων(*) (28.9.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

(2017/2114(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Yana Toom

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 1,4% το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2017 το ποσοστό ανεργίας ήταν 9,5%, έναντι 10,2% τον Μάρτιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις, τα ποσοστά ανεργίας δεν έχουν ακόμη επανέλθει στα προ της κρίσης επίπεδα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 1,2% το 2016 στην ΕΕ-28, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2017 εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας 234,2 εκατομμύρια άτομα, ο μεγαλύτερος αριθμός που καταγράφηκε ποτέ(1)· ωστόσο, ο σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν από την οικονομική ανάπτυξη κρύβει προκλήσεις όπως η ατελής ανάκαμψη σε σχέση με τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας και η μικρή αύξηση της παραγωγικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες αυτοί μπορεί, αν δεν εξαλειφθούν, να έχουν μακροπρόθεσμα αρνητικό αντίκτυπο στις πτυχές της οικονομικής ανάπτυξης και στην κοινωνική συνοχή στην ΕΕ(2)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών είναι σε γενικές γραμμές χαμηλότερα: το 2015, το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών στην ΕΕ-28 ανερχόταν σε 75,9% έναντι 64,3% για τις γυναίκες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2017 το ποσοστό ανεργίας των νέων στη ζώνη του ευρώ ήταν 19,4%, έναντι 21,3% τον Μάρτιο του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο της ανεργίας των νέων εξακολουθεί να παραμένει απαράδεκτα υψηλό· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 το ποσοστό των ΕΕΑΚ παρέμεινε υψηλό, στη δε ηλικιακή ομάδα 15-29 ετών ανήλθε σε 14,8%, που αντιστοιχεί σε 14 εκατομμύρια νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΕΕΑΚ εκτιμάται πως κοστίζουν στην ΕΕ 153 δισεκατομμύρια ευρώ (1,21% του ΑΕγχΠ) ετησίως σε επιδόματα, διαφυγόντα κέρδη και φόρους(3), ενώ το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της θέσπισης συστημάτων εγγυήσεων για τη νεολαία στη ζώνη του ευρώ είναι 21 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ήτοι 0,22% του ΑΕγχΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων» είναι αυτή τη στιγμή ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ποσό στο οποίο θα προστεθεί άλλο ένα δισεκατομμύριο ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2017 - -2020·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροχρόνια ανεργία στην ΕΕ-28 μειώθηκε μεν από 5% το 2014 σε 4% το 2016, αλλά παραμένει ανησυχητική, δεδομένου ότι αντιστοιχεί σχεδόν στο ήμισυ της συνολικής ανεργίας· επισημαίνει με ανησυχία ότι το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας ανήλθε σε 2,5% το 2016, παραμένοντας κατά 1% υψηλότερο σε σχέση με το 2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλά κράτη μέλη ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας και το εργατικό δυναμικό εξακολουθούν να συρρικνώνονται, ιδίως ως αποτέλεσμα της χαμηλής γεννητικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απασχολησιμότητα των γυναικών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη άφιξη μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο προσφέρουν στα κράτη μέλη την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό και να ενισχύσουν το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους πέντε στόχους του «Ευρώπη 2020» αφορά τη μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια του αριθμού των ατόμων που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ή αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φτώχεια μειώνεται, δεδομένου ότι το 2015 αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 4,8 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι από ό,τι το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός αυτός, του 2015, εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο αριθμό του 2008, κατά 1,6 εκατομμύρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 32,2 εκατομμύρια λιγότερα άτομα με αναπηρία από ό,τι το 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2013 στην ΕΕ-28 αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 26,5 εκατομμύρια παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει απαράδεκτα υψηλό, 23,7%, σε ορισμένες χώρες δε παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, η ενεργειακή ένδεια εξακολουθεί να είναι τόσο σε τόσο υψηλά επίπεδα ώστε να οδηγεί το 11% του πληθυσμού της ΕΕ σε έναν κύκλο οικονομικής μειονεξίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη στα περισσότερα κράτη μέλη παραμένει σε χαμηλά επίπεδα και ο ρυθμός ανάπτυξης της ΕΕ για το 2016 έμεινε στο 2% το 2016 (ενώ η παγκόσμια ανάπτυξη –εκτός ΕΕ– αναμένεται να ανέλθει στο 3,7% φέτος και στο 3,9% το 2018, από το 3,2% το 2016) παρά κάποιες θετικές προσωρινές πτυχές, όπως οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, τα χαμηλά επιτόκια πίστωσης και οι αντισυμβατικές νομισματικές πολιτικές, γεγονός που δείχνει κατά συνέπεια ότι η ΕΕ μπορεί να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη προκειμένου να γίνει μεσοπρόθεσμα πιο βιώσιμη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως έχει δηλώσει η Επιτροπή(4), για την ενίσχυση της σύγκλισης εντός των χωρών και της ΕΕ είναι απαραίτητο να επιτευχθεί ισχυρότερη και βιωσιμότερη ανάπτυξη για περισσότερους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες και οι επιδόσεις της αγοράς εργασίας αποκαλύπτουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, αν και οι διαφορές αυτές μειώνονται·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ επηρεάζουν επίσης σημαντικά τις οικονομίες των άλλων κρατών μελών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φοροδιαφυγή και η διαφθορά, που αναδεικνύονται σε διασυνοριακά προβλήματα, πλήττουν όλα τα κράτη μέλη και υπονομεύουν τις οικονομικές επιδόσεις της ΕΕ, το κράτος δικαίου και την αξιοπιστία των δημοκρατικών θεσμών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη εμφάνιση νέων μορφών απασχόλησης και εργασίας λόγω της ψηφιακής επανάστασης στην αγορά εργασίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις, ιδιωτικές ή δημόσιες, αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της συνοχής και της ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, καθώς και της παραγωγικότητας και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας·

1.  θεωρεί ότι χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για την εξισορρόπηση της οικονομικής και της κοινωνικής διάστασης της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και για την προώθηση κοινωνικά και οικονομικά ισόρροπων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που να μειώνουν τις ανισότητες και να προωθούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας οι οποίες να οδηγούν σε ποιοτική απασχόληση, βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνικές επενδύσεις· υποστηρίζει τη χρήση του πίνακα κοινωνικών επιδόσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· ζητεί μεγαλύτερη εστίαση των συστάσεων χώρα συστάσεων (ΣΑΧ) στις διαρθρωτικές ανισορροπίες στην αγορά εργασίας·

2.  επαναλαμβάνει το αίτημά του, οι τρεις νέοι κομβικοί δείκτες απασχόλησης να τοποθετηθούν επί ίσοις όροις με τους υφιστάμενους οικονομικούς δείκτες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εσωτερικές ανισορροπίες θα αξιολογούνται καλύτερα και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα καταστούν πιο αποτελεσματικές· προτείνει την καθιέρωση μιας μη τιμωρητικής διαδικασίας κοινωνικών ανισορροπιών στην κατάρτιση των ΣΑΧ, προκειμένου να αποτρέπεται ο ανταγωνισμός προς τα κάτω σε επίπεδο κοινωνικών προτύπων, με βάση την ουσιαστική χρήση των κοινωνικών δεικτών και των δεικτών απασχόλησης στη μακροοικονομική εποπτεία· επισημαίνει ότι η ανισότητα έχει αυξηθεί σε περίπου δέκα κράτη μέλη και αποτελεί μία από τις κύριες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις στην ΕΕ(5)·

3.  τονίζει το γεγονός ότι οι οικονομικά και κοινωνικά υπεύθυνες μεταρρυθμίσεις πρέπει να βασίζονται στην αλληλεγγύη, στην ένταξη και στην κοινωνική δικαιοσύνη· υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη συνεχή στήριξη για κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη, να δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας, να ενισχύουν την κοινωνική και εδαφική συνοχή, να προστατεύουν τις ευάλωτες ομάδες και να βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών·

4.  θεωρεί ότι η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων κοινωνικών προκλήσεων αλλά και των αναδυόμενων, για μια πιο αποδοτική οικονομία και μια κοινωνικά συνεκτικότερη Ευρωπαϊκή Ένωση· αναγνωρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη αξιολόγησης του κοινωνικού αντικτύπου των ευρωπαϊκών πολιτικών·

5.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, που παραμένει σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα στην ΕΕ, και να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (YEI) και μετά το τέλος του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), βελτιώνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργία και την εφαρμογή της και λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την απασχόληση των νέων και την χρήση της YEI· καλεί τα κράτη μέλη εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και να διασφαλίσουν την πλήρη προσβασιμότητα της Εγγύησης για τη Νεολαία· εκφράζει την αποδοκιμασία του για τις μεταφορές πιστώσεων από το Ευρωπαϊκό ΚοινωνικόΤαμείο (ΕΚΤ), συμπεριλαμβανομένης της YEI, προς το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο θα έπρεπε κανονικά να χρηματοδοτηθεί από όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού για το ΠΔΠ· επισημαίνει την ανάγκη για ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση της δημιουργούμενης απασχόλησης· τονίζει ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο των εθνικών επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας·

6.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη νεολαία θα πρέπει να ενισχυθεί σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και τονίζει τη σημασία τους για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην εργασία· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις νέες γυναίκες και τα κορίτσια, που μπορεί να αντιμετωπίζουν εμπόδια που σχετίζονται με το φύλο όταν αναζητούν ποιοτική απασχόληση, μετεκπαίδευση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι Εγγυήσεις για τη νεολαία απευθύνονται και στους νέους που αντιμετωπίζουν πολλαπλό αποκλεισμό και ακραία φτώχεια·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τις προτάσεις που περιέχονται στη σύσταση του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2016 για την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας(6)·

8.  πιστεύει ότι πρέπει να αυξηθουν το εύρος, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των ενεργών και βιώσιμων πολιτικών για την αγορά εργασίας με κατάλληλη και επαρκή χρηματοδότηση και με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, των εργοδοτών, των εργαζομένων, της υγείας και των καταναλωτών· θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των φτωχών εργαζομένων· τονίζει τη σημασία της αύξησης των δημόσιων επενδύσεων και της ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων στην οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη·

9.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει παραβλέψει την κοινωνική οικονομία στη δέσμη αξιολογήσεων/συστάσεών της· επισημαίνει ότι ο συγκεκριμένος τομέας περιλαμβάνει δύο εκατομμύρια επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 14 εκατομμύρια ανθρώπους και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων για το 2020· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεγαλύτερη αναγνώριση και προβολή των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας μέσω ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία· θεωρεί ότι αυτή η έλλειψη αναγνώρισης καθιστά δυσκολότερη την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ευρωπαϊκού καθεστώτος για τις ενώσεις, τα ιδρύματα και τα ταμεία αλληλασφάλισης·

10.  υπενθυμίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν ο κοινωνικός διάλογος, η συλλογική διαπραγμάτευση και η θέση των εργαζομένων στα συστήματα καθορισμού των μισθών, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη υψηλού επιπέδου συνθηκών εργασίας· υπογραμμίζει ότι το εργατικό δίκαιο και τα υψηλά κοινωνικά πρότυπα έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επανεξισορρόπηση των οικονομιών, στην υποστήριξη των εισοδημάτων και στην ενθάρρυνση των επενδύσεων σε ικανότητες· τονίζει ότι το ενωσιακό δίκαιο πρέπει να σέβεται τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες, να είναι σύμφωνο με τις συλλογικές συμβάσεις κατά τις πρακτικές των κρατών μελών και να παγιώνει την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία·

11.  επισημαίνει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία δεν έχει ανακάμψει αρκετά ώστε να εξασφαλίζει απασχόληση σε όλους τους αιτούντες εργασία και στους ανέργους· τονίζει ότι παράλληλα με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω, μεταξύ άλλων, δημόσιων επενδύσεων, η μεγαλύτερη δυνατή ένταξη των ανθρώπων αυτών στην αγορά εργασίας μέσω προσαρμοσμένων κατά περίπτωση μέτρων ωφελεί το άτομο, σταθεροποιεί την κοινωνική ασφάλεια και στηρίζει την οικονομία·

12.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποβάλλοντας φιλόδοξες προτάσεις για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και με την πλήρη δέσμευση στους κοινωνικούς στόχους των Συνθηκών, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας όλων και να προσφέρονται καλές ευκαιρίες σε όλους·

13.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και να καταργήσουν τη νομοθεσία που προκαλεί υπερβολική γραφειοκρατία, ώστε να ενισχυθούν η ανάπτυξη και η απασχόληση·

14.  εφιστά την προσοχή στη διαρκή μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των μισθολογικών και εισοδηματικών ανισοτήτων, και στην αύξηση των φτωχών εργαζομένων· υπενθυμίζει ότι τόσο στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΟΗΕ, 1919) όσο και στο καταστατικό της ΔΟΕ, του 1919, αναγνωρίζεται η ανάγκη για αποδοχές που να εξασφαλίζουν στους εργαζομένους αξιοπρεπή διαβίωση, και ότι όλες οι διακηρύξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα συμφωνούν ότι οι αποδοχές πρέπει να επαρκούν για την υποστήριξη μιας οικογένειας·

15.  τονίζει ότι οι μισθοί πρέπει να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να καλύπτουν τις προσωπικές ανάγκες τους και τις ανάγκες των οικογενειών τους, και ότι κάθε εργαζόμενος στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αμείβεται με μισθό που να εξασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση και να μην καλύπτει μόνο τις βασικές ανάγκες σε τρόφιμα, στέγη, και ρουχισμό, αλλά να αρκεί επίσης για μέριμνα υγείας, εκπαίδευση, μετακινήσεις, αναψυχή και μερικές αποταμιεύσεις για απρόβλεπτα γεγονότα, όπως ασθένειες και ατυχήματα· τονίζει ότι αυτό είναι το πρότυπο αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου που θα πρέπει να εξασφαλίζουν οι μισθοί στους εργαζομένους και τις οικογένειές τους στην ΕΕ·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τρόπους για τον προσδιορισμό των στοιχείων που θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και τρόπους μέτρησής του, προκειμένου να καθιερώσει ένα εργαλείο αναφοράς για τους κοινωνικούς εταίρους και να συμβάλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα·

17  υπενθυμίζει ότι οι αξιοπρεπείς αποδοχές είναι σημαντικός παράγοντας όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη διατήρηση μιας ισχυρής οικονομίας και ενός παραγωγικού εργατικού δυναμικού· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και το κλείσιμο της ψαλίδας των μισθών·

18.  επισημαίνει τη διαρκή ανάγκη για καλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, για τα οποία είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι είναι απόλυτη προτεραιότητα να εξασφαλιστούν η βιωσιμότητα και η δικαιοσύνη των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελούν θεμελιώδεις πυλώνες του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· τονίζει ότι οι επαρκείς, βιώσιμες συντάξεις είναι καθολικό δικαίωμα· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις, λαμβανομένης υπόψη της διαρκούς δημογραφικής μεταβολής· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα συνταξιοδοτικά συστήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν στους συνταξιούχους επαρκές εισόδημα, πάνω από το όριο της φτώχειας, που να τους επιτρέπει να διατηρούν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης· πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστούν βιώσιμες, ασφαλείς και επαρκείς συντάξεις για τις γυναίκες και τους άνδρες είναι να αυξηθούν το συνολικό ποσοστό απασχόλησης και ο αριθμός αξιοπρεπών θέσεων εργασίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, και να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και απασχόλησης· επισημαίνει ότι οι συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των φύλων παραμένουν σημαντικές και έχουν αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και άλλων ενδεδειγμένων μέτρων, για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και την καταπολέμηση της φτώχειας των ηλικιωμένων· πιστεύει ότι οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων και της ηλικίας συνταξιοδότησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, τα ποσοστά γεννήσεων, την κατάσταση της υγείας και του πλούτου, τις συνθήκες εργασίας και τον λόγο οικονομικής εξάρτησης·

19.  θεωρεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη, ιδίως των γυναικών, των νέων και των αυτοαπασχολούμενων, που έχουν να αντιμετωπίσουν προβλήματα επισφαλούς απασχόλησης, περιόδων ακούσιας ανεργίας και μείωσης του χρόνου εργασίας·

20.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των υπηρεσιών παιδικής μέριμνας, στις ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας και στις ανάγκες των γηρασκόντων ανδρών και γυναικών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη μέριμνα·

21.  εκφράζει τη λύπη του για τη διατήρηση του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να χαράξουν και να εφαρμόσουν, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τις οργανώσεις για την ισότητα των φύλων, πολιτικές για την εξάλειψη των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών ανισοτήτων μεταξύ των φύλων· ζητεί από τα κράτη μέλη να διενεργούν σε τακτική βάση χαρτογράφηση των μισθών ως συμπλήρωμα στις προσπάθειες αυτές·

22.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι ανεπαρκείς και ανεπαρκώς εστιασμένες επενδύσεις στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διά βίου μάθηση, και ιδίως σε ψηφιακές δεξιότητες και σε προγραμματιστικές και άλλες δεξότητες που χρειάζονται οι αναπτυσσόμενοι τομείς, όπως η πράσινη οικονομία, μπορεί να υπονομεύσει την ανταγωνιστική θέση της Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν καλύτερη ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να συμβάλουν στην προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω της ανανέωσης των προσόντων και των αντίστοιχων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και προγραμμάτων σπουδών· επισημαίνει τη σημασία των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται σε ανεπίσημα και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα· τονίζει επομένως τη σημασία της δημιουργίας ενός συστήματος επικύρωσης για ανεπίσημες και άτυπες μορφές γνώσης, ιδίως δε εκείνες που αποκτώνται με εθελοντικές δραστηριότητες·

23.  είναι της γνώμης ότι η βελτίωση της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και της αμοιβαίας αναγνώρισης προσόντων είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων· υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν εν προκειμένω η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και οι περίοδοι μαθητείας· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο πρόβλεψης των αναγκών σε δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε αναπτυσσόμενους τομείς· πιστεύει ότι, προκειμένου να προβλεφθούν οι μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες, καθίσταται αναγκαία η ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων της αγοράς εργασίας σε όλα τα επίπεδα·

24.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει όλους τους κατάλληλους μηχανισμούς για την ενίσχυση της κινητικότητας των νέων, συμπεριλαμβανομένης της μαθητείας· καλεί τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη μαθητεία και να αξιοποιήσουν πλήρως τα κεφάλαια του Erasmus+ που είναι διαθέσιμα για μαθητείες, προκειμένου να διασφαλιστούν η ποιότητα και η ελκυστικότητα του συγκεκριμένου είδους κατάρτισης· ζητεί την καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού του EURES· υπογραμμίζει ότι η καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων και των φορέων σε τοπικό επίπεδο και οι καλύτερες συνέργειες μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης θα αύξαναν την προβολή και τον αντίκτυπο των προγραμμάτων·

25.  θεωρεί ότι η προσβασιμότητα και η ποιότητα της εκπαίδευσης θα πρέπει να βελτιωθούν· υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των κρατών μελών είναι να εξασφαλίζουν την οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και κατάρτιση ανεξάρτητα από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ· σημειώνει ότι απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες σε πολλά κράτη μέλη για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ευκαιριών επαγγελματικής κατάρτισης· δίνει έμφαση στη διά βίου μάθηση, και για τις γυναίκες, δεδομένου ότι προσφέρει τη δυνατότητα επανεξειδίκευσης σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας· ζητεί την περαιτέρω στοχευμένη προώθηση των κλάδων επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) στα κορίτσια, προκειμένου να καταπολεμηθούν τα υφιστάμενα εκπαιδευτικά στερεότυπα και να καλυφθούν τα μακροχρόνια χάσματα μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση, τις αμοιβές και τις συντάξεις·

26.  υπογραμμίζει την ανάγκη επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό το νωρίτερο δυνατόν στον κύκλο ζωής, προκειμένου να μειωθεί η ανισότητα και να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη σε νεαρή ηλικία· ζητεί, συνεπώς, πρόσβαση σε ποιοτικές, χωρίς αποκλεισμούς και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες εκπαίδευσης και αγωγής στην προσχολική ηλικία για όλα τα παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη καταπολέμησης των στερεοτύπων από τη μικρότερη ηλικία στο σχολείο, μέσω της προαγωγής της ισότητας των φύλων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη σύσταση σχετικά με την επένδυση στα παιδιά και να παρακολουθούν στενά την πρόοδό της· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να καθιερώσουν πρωτοβουλίες, όπως μια εγγύηση για τα παιδιά, τοποθετώντας τα παιδιά στο επίκεντρο των υφιστάμενων πολιτικών ανακούφισης από τη φτώχεια·

27.  υπογραμμίζει ότι το μέλλον θα φέρει βαθιές αλλαγές στην αγορά εργασίας, ως απόρροια των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναπτύξουν μέσα και συνεργατικές πρωτοβουλίες, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στον συγκεκριμένο τομέα μέσω προκαταρκτικής, αρχικής και διαρκούς κατάρτισης·

28.  ζητεί, για τούτο, και ως μέσο για τη διευκόλυνση της εξισορρόπησης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να διερευνηθούν, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, μηχανισμοί ευελιξίας με ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων της τηλεργασίας και των ευέλικτων ωραρίων εργασίας·

29.  τονίζει τη σημασία των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, που αποτελεί κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και μεγέθυνσης·

30.  επισημαίνει ότι η καλύτερη εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η ενίσχυση της ισότητας των φύλων είναι ουσιαστικοί παράγοντες για την υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το καθοριστικό στοιχείο για την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών είναι ο μετασχηματισμός και η προσαρμογή της αγοράς εργασίας και των συστημάτων πρόνοιας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα στάδια της ζωής των γυναικών·

31.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση οδηγίας σχετικά με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θεωρεί ότι είναι ένα θετικό πρώτο βήμα προόδου για τη διασφάλιση του συμβιβασμού εργασίας και ιδιωτικής ζωής για άνδρες και γυναίκες που φροντίζουν τα παιδιά τους και άλλα εξαρτώμενα άτομα, καθώς και για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· εκφράζει, ωστόσο, αποδοκιμασία για το γεγονός ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την άδεια μητρότητας· επιμένει ότι η εξασφάλιση κατάλληλης αμοιβής και ισχυρής κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας αποτελούν καθοριστικά στοιχεία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

32.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μεταρρυθμιστικές πολιτικές και να επενδύσουν σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την υπέρβαση των στερεοτύπων σε σχέση με το φύλο και την προώθηση δικαιότερης κατανομής της φροντίδας και των οικιακών εργασιών, όπως επίσης να δώσουν έμφαση στο δικαίωμα και την ανάγκη να αναλαμβάνουν και οι άνδρες ευθύνες φροντίδας χωρίς να στιγματίζονται ή να τίθενται σε δυσμενή θέση·

33.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προορατικές πολιτικές και κατάλληλες επενδύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες και σχεδιασμένες για την υποστήριξη των γυναικών και των ανδρών που εισέρχονται, επιστρέφουν, παραμένουν και εξελίσσονται στην αγορά εργασίας έπειτα από περιόδους άδειας για λόγους που σχετίζονται με την οικογένεια ή την παροχή φροντίδας, μέσω της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη· τονίζει, ιδίως, την ανάγκη να εξασφαλιστούν: η επάνοδος στην ίδια, σε ισοδύναμη ή σε παρόμοια θέση· η προστασία κατά της απόλυσης και της λιγότερο ευνοϊκής μεταχείριση συνεπεία της εγκυμοσύνης· το δικαίωμα αίτησης ή λήψης άδειας για οικογενειακούς λόγους· και μια περίοδος προστασίας για τους επιστρέφοντες, ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα επαναπροσαρμογής στη θέση εργασίας τους· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει επίσης να διασφαλίζονται αλλαγές στα ωράρια εργασίας ή/και στις συνήθεις διαδικασίες κατά την επιστροφή στην εργασία (συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να δικαιολογείται η άρνηση από τον εργοδότη), και να προσφέρονται περίοδοι κατάρτισης·

34.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν την προστασία από διακρίσεις και παράνομη απόλυση που σχετίζονται με την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν πολιτικές για τη βελτίωση της επιβολής των μέτρων κατά των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, αυξάνοντας μεταξύ άλλων την ευαισθητοποίηση επί των νομικών δικαιωμάτων για ίση μεταχείριση μέσω της διενέργειας ενημερωτικών εκστρατειών, της αντιστροφής του βάρους της αποδείξεως και της ενίσχυσης των εθνικών φορέων ισότητας προκειμένου να διεξάγουν επίσημες έρευνες ιδίας πρωτοβουλίας για θέματα ισότητας και να βοηθούν τα πιθανά θύματα διακρίσεων·

35.  θεωρεί ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας θα ενισχύσει το ΑΕγχΠ· καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές και να αυξήσουν τις επενδύσεις που στηρίζουν τη γυναικεία απασχόληση σε θέσεις υψηλής ποιότητας, ιδίως σε τομείς και θέσεις όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, όπως οι STEM και οι τομείς της πράσινης οικονομίας, καθώς και οι ανώτερες διοικητικές θέσεις σε όλους τους τομείς·

36.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενσωμάτωση των μακροχρόνια ανέργων μέσω εξατομικευμένων μέτρων αποτελεί βασικό παράγοντα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και θα συμβάλει στη βιωσιμότητα των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· θεωρεί ότι η ένταξη αυτή είναι αναγκαία, δεδομένων της κοινωνικής κατάστασης των πολιτών αυτών και των αναγκών τους από άποψη εισοδηματικής επάρκειας, κατάλληλης στέγασης, δημόσιων μεταφορών, μέριμνας υγείας και παιδικής μέριμνας· τονίζει την ανάγκη να παρακολουθούνται καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι πολιτικές που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο·

37.  τονίζει τη σημασία της κοινής κατανόησης των νέων μορφών απασχόλησης και εργασίας και της συλλογής συγκρίσιμων δεδομένων για το θέμα αυτό, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας για την αγορά εργασίας και συνεπώς να ενισχυθούν η απασχόληση και η βιώσιμη ανάπτυξη·

38.  ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για τη μείωση των ανισοτήτων λόγω φύλου στα κράτη μέλη και για τη συνεχή στήριξη των καθορισμένων, τοπικά προσαρμοσμένων σχεδίων μείωσης των χασμάτων μεταξύ των φύλων όσον αφορά την απασχόληση, τις αμοιβές και τις συντάξεις μέσω οικονομικών πολιτικών·

39.  ζητεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα καθεστώτα ελάχιστου εισοδήματος στα κράτη μέλη στην προσπάθεια για τη μείωση της φτώχειας, ιδίως όταν συνδυάζονται με μέτρα κοινωνικής ένταξης, με τη συμμετοχή των δικαιούχων· ζητεί από τα κράτη μέλη να εργαστούν για την προοδευτική καθιέρωση καθεστώτων ελάχιστου εισοδήματος που να μην είναι απλώς κατάλληλα αλλά να εξασφαλίζουν επίσης επαρκή κάλυψη και αποδοχή· θεωρεί ότι επαρκές ελάχιστο εισόδημα σημαίνει εισόδημα απαραίτητο για αξιοπρεπή διαβίωση και για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία σε όλη τη διάρκεια του βίου· επισημαίνει ότι για να είναι επαρκές το ελάχιστο εισόδημα πρέπει να είναι πάνω από το όριο της φτώχειας, προκειμένου να καλύπτει τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων μη οικονομικών πτυχών όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση και στη διά βίου μάθηση, η αξιοπρεπής στέγαση, οι ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οι κοινωνικές δραστηριότητες ή η συμμετοχή στα κοινά·

40.  ζητεί μια πιο αποτελεσματική, περισσότερο στοχευμένη και προσεκτικότερα ελεγχόμενη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να προωθηθούν επενδύσεις σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και απασχόλησης, και να αντιμετωπιστούν η ενεργειακή ένδεια, τα αυξανόμενα έξοδα διαβίωσης, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η στέρηση στέγης και η ανεπαρκής ποιότητα των κατοικιών·

41.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στη θέσπιση ειδικών επενδυτικών προγραμμάτων για τις περιφέρειές τους στις οποίες τα ποσοστά ανεργίας, ανεργίας των νέων και μακροχρόνιας ανεργίας υπερβαίνουν το 30%·

42.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή, στο πλαίσιο της δέσμης συστάσεων που εξέδωσε, δεν έλαβε υπόψη το αίτημα του Κοινοβουλίου για ενίσχυση της εφαρμογής του άρθρου 349 ΣΛΕΕ, ιδίως μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της μεγαλύτερης ενσωμάτωσης των εξόχως απόκεντρων περιοχών στην ΕΕ· επισημαίνει ότι αυτές οι περιοχές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και περιορισμούς καθώς και ποσοστά ανεργίας πάνω από 30%· τονίζει την ανάγκη να εφαρμοστούν διαφοροποιημένα μέτρα και προγράμματα για τη μείωση των ασυμμετριών στις περιοχές αυτές, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κοινωνική συνοχή στην ΕΕ·

43.  καλεί την Επιτροπή να αφιερώσει το προσεχές Εαρινό Συμβούλιο σε κοινωνικές επενδύσεις στους τομείς όπου υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι θα αποφέρουν κοινωνικά και οικονομικά οφέλη (π.χ. προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατάρτιση και ενεργές πολιτικές για την αγορά εργασίας, οικονομικά προσιτή και κοινωνική στέγαση, και υγειονομική περίθαλψη)·

44.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι είναι λίγες οι πιθανότητες, η θέση που θα εγκρίνει το Κοινοβούλιο στην Ολομέλεια να επηρεάσει τις υπό συζήτηση ΣΑΧ· ζητεί μια ημερήσια διάταξη στην οποία η θέση του Κοινοβουλίου να τοποθετείται υψηλότερα και να λαμβάνεται υπόψη πριν λάβει απόφαση το Συμβούλιο· ζητεί την ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου EPSCO στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

45.  ζητεί να καταβληθούν πρόσθετες κοινές προσπάθειες για τη βελτίωση της ένταξης μεταναστών και ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών στην αγορά εργασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

10

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Brando Benifei, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Dennis Radtke, Robert Rochefort, Siôn Simon, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Elmar Brok, Krzysztof Hetman, Dieter-Lebrecht Koch, Paloma López Bermejo, Evelyn Regner, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Helga Stevens

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Jozo Radoš

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

EPP

 

S&D

Verts/ALE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, Elmar Brok, Krzysztof Hetman, Danuta Jazłowiecka, Dieter-Lebrecht Koch, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ádám Kósa, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Dennis Radtke, Sven Schulze, Michaela Šojdrová

Maria Arena, Guillaume Balas, Brando Benifei, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Jan Keller, Jens Nilsson, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Evelyn Regner, Siôn Simon, Marita Ulvskog

Klaus Buchner, Tatjana Ždanoka

10

-

GUE/NGL

ECR

ENF

NI

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

Arne Gericke, Czesław Hoc, Helga Stevens, Ulrike Trebesius, Jana Žitňanská

Dominique Martin

Λάμπρος Φουντούλης

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη, Ετήσια επισκόπηση 2017, σ. 47

(2)

Όπως ανωτέρω, σ. 46.

(3)

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), σχετικά με την απασχόληση των νέων.

(4)

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2017, με τίτλο «Εαρινή Δέσμη Μέτρων για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: Η Επιτροπή εκδίδει ειδικές ανά χώρα συστάσεις».

(5)

Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2017, σ. 47

(6)

ΕΕ C 67 της 20.2.2016, σ. 1.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (8.9.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με τις οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ

(2017/0000(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ramón Luis Valcárcel Siso

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Ένωση αποσκοπεί στην αρμονική ανάπτυξη του συνόλου της και στη μείωση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιοχών και στη μείωση της καθυστέρησης των πλέον μειονεκτικών περιοχών·

2.  υπογραμμίζει ότι μια ισχυρή ζώνη του ευρώ αποτελεί προϋπόθεση για μια ισχυρή στο σύνολό της Ευρώπη, και ότι το ενιαίο νόμισμα, όπως και η πολιτική συνοχής, εκπληρώνει μακροπρόθεσμους στόχους καθώς αποσκοπεί στη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης και στην επίτευξη μεγαλύτερης σταθερότητας, αυξημένης ασφάλειας και καλύτερων ευκαιριών· τονίζει, ωστόσο, ότι η ζώνη του ευρώ δεν μπορεί να εξελιχθεί και να φτάσει στο σημαντικό επίπεδο ανάπτυξης που απαιτείται για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την πρόοδο, χωρίς κοινές προσπάθειες για την εφαρμογή ενός σωστού μείγματος οικονομικών πολιτικών, αποτελούμενου από επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση σε όλα τα κράτη μέλη, τόσο εντός όσο και εκτός της ζώνης του ευρώ· επισημαίνει ότι θα πρέπει να διαμορφωθούν οικονομικές πολιτικές μεμονωμένα για κάθε κράτος μέλος βάσει των ιδιαιτεροτήτων του, όπως συμβαίνει στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, να αποφευχθεί η προσέγγιση ενιαίου τύπου και να αποτραπεί ο γεωγραφικός ή άλλου είδους διαχωρισμός, όπως ο διαχωρισμός μεταξύ της ζώνης του ευρώ και των κρατών μελών που δεν ανήκουν σε αυτήν· λαμβάνει, εν προκειμένω, υπό σημείωση τη μελέτη σχετικά με τις εξωτερικότητες των επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, από την οποία προκύπτει ότι υπάρχει απόδοση των επενδύσεων στα κράτη μέλη που είναι καθαροί συνεισφέροντες ως συνέπεια των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στα δικαιούχα κράτη μέλη στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων(1)·

3.  αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι οι διαφορές και οι αποκλίσεις εντός της ζώνης του ευρώ, ιδίως όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας, συνιστούν απειλή για την οικονομική και νομισματική ένωση και την ΕΕ γενικότερα, που πρέπει να αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο· υπενθυμίζει, για το λόγο αυτό, ότι η παρακολούθηση των περιφερειακών ανισοτήτων και της εξέλιξής τους είναι, αναμφιβόλως, θεμελιώδους σημασίας κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς οι προκλήσεις στη ζώνη του ευρώ, και δη η βελτίωση της διακυβέρνησης, η αύξηση της δημοσιονομικής σύγκλισης και η εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού με τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), είναι πιθανό να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή·

4.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ στη ζώνη του ευρώ εμφανίζει τάσεις στασιμότητας· ζητεί, επιπλέον, ευρύτερη εφαρμογή των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου, για παράδειγμα, του δείκτη κοινωνικής προόδου, ως απαραίτητο συμπλήρωμα του ΑΕγχΠ· σημειώνει τις παραμέτρους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και επισημαίνει τη χρήση συγκεντρωτικών δεδομένων, τα οποία ενδέχεται να μην επιτρέπουν την σε βάθος κατανόηση των οικονομικών και κοινωνικών αντιθέσεων και διαφορών μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών, οι οποίες με τη σειρά τους θα απαιτούσαν περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· τονίζει το γεγονός ότι η μερίδα του πληθυσμού της ΕΕ που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας είναι εξαιρετικά μεγάλη· ζητεί, συνεπώς, να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την εξάλειψη της φτώχειας, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· επισημαίνει ότι απαιτείται ένα ισορροπημένο μείγμα μέτρων δεσμευτικής ισχύος και αλληλεγγύης προκειμένου να εφαρμοστούν οι οικονομικές, νομισματικές και άλλες πολιτικές της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ένας σημαντικός αριθμός ανά χώρα συστάσεων δεν μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως χωρίς τον ενεργό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν μια διαδικασία για την κατάλληλη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο·

5.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή αντιπροσωπεύει 454 δισεκατομμύρια EUR σε τρέχουσες τιμές για την περίοδο 2014-2020· τονίζει, ωστόσο, ότι η πολιτική της ΕΕ για τη συνοχή δεν αποτελεί απλώς ένα μέσο αλλά μια μακροπρόθεσμη διαρθρωτική πολιτική που αποσκοπεί στη μείωση των διαφορών στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης και στην προώθηση των επενδύσεων, της απασχόλησης της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και μεγέθυνσης, και ότι πρόκειται για την πλέον σημαντική και ολοκληρωμένη πολιτική για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να γίνεται καμία διάκριση μεταξύ αυτών που βρίσκονται εντός και εκείνων που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ· υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι 50 φορές μικρότερος από τις συνολικές κρατικές δαπάνες της ΕΕ των 28 και ανέρχεται περίπου στο 1 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 28· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των προϋπολογισμών της ΕΕ και των κρατών μελών, των πολιτικών προτεραιοτήτων και των δράσεων και έργων που αποσκοπούν στην εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα διατηρείται ισορροπημένη η οικονομική και κοινωνική διάσταση του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ αποτελούν σημαντικό μηχανισμό για τη διαμόρφωση συνεργειών· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η ενότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ· επικροτεί τα μέτρα που θεσπίστηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού για την καλύτερη ευθυγράμμιση της πολιτικής για τη συνοχή με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

6.  τονίζει αφενός τη στενή σχέση μεταξύ των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή και της οικονομικής πολιτικής, και αφετέρου ότι ένα σημαντικό μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ προορίζεται για τις προτεραιότητες της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πρωτίστως στο πλαίσιο του υποτομέα 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και των ΕΔΕΤ· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι, λαμβανομένων υπόψη των στόχων, της δομής και της θεμελιώδους σημασίας της πολιτικής για τη συνοχή για τις περιφέρειες της ΕΕ, είναι δύσκολο να συνδέεται η χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή με τις μακροοικονομικές επιδόσεις των κεντρικών κυβερνήσεων· πιστεύει ότι, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης σε ολόκληρη την ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει, σε στενή συνεργασία με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, εάν και πώς μπορεί να αποκλείσει την περιφερειακή και τοπική συγχρηματοδότηση από τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

7.  υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ αποτελεί το καλύτερο εργαλείο για την ενίσχυση τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και της αλληλεγγύης σε όλες τις περιοχές της ΕΕ, δεδομένου ότι στηρίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των τοπικών και των ειδικών προκλήσεων με ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο, σύμφωνα με τους κοινούς στόχους πολιτικής της Ένωσης, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αποτροπή διακυμάνσεων και συμβάλλοντας στη δημιουργία κλίματος σταθερότητας, ότι, ως εκ τούτου, είναι ουσιώδους σημασίας να συνεχιστεί για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και μετά το 2020, διατηρώντας τον προϋπολογισμό της ανέπαφο, με σκοπό να καταπολεμηθούν οι ανισότητες μεταξύ και εντός των περιφερειών που έχουν αυξηθεί λόγω της κρίσης, και ότι η πολιτική αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από προσπάθειες και στόχους για περαιτέρω σύγκλιση στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· πιστεύει, ειδικότερα, ότι οι επενδύσεις σε υλικές και ψηφιακές υποδομές συμβάλλουν στη τόνωση της ανάπτυξης και στην εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ κρατών μελών και περιφερειών· ζητεί συγκεκριμένα να παραταθεί για το λόγο αυτό η λειτουργία του Ταμείου Συνοχής μετά το 2020· θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στην εύρεση λύσης για την αξιοποίηση των μη αξιοποιημένων δυνατοτήτων των περιφερειών· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί μελλοντικά η μακροπρόθεσμη και ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθείται έναντι της πολιτικής για τη συνοχή·

8.  υπενθυμίζει την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της ΕΕ και των πολιτών της· τονίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί μοναδικό εργαλείο για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα παρουσιάζει αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο, συνδυάζοντας τους βασικούς στόχους της ΕΕ με τις εδαφικές ανάγκες και πραγματικότητες, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης με τοπική διάσταση· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της επικοινωνίας σχετικά με τα απτά αποτελέσματα και την προστιθέμενη αξία αυτής της κοινής πολιτικής της ΕΕ που βασίζεται στην αλληλεγγύη και από την οποία επωφελούνται όλα τα κράτη μέλη· τονίζει ότι οι τοπικοί φορείς είναι οι κύριοι υπεύθυνοι προκειμένου οι ενωσιακές επενδύσεις να είναι πιο ορατές· εμμένει στην άποψη ότι η πολιτική συνοχής έχει σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο, και ότι αποτελεί σημαντική συνεισφορά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

9.  είναι πεπεισμένο ότι η αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για τη στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ένταξης, της ενσωμάτωσης και της καινοτομίας, όχι μόνο στις μεγάλες αστικές περιοχές, αλλά επίσης στις περιαστικές περιοχές, την αστική ενδοχώρα, τις αγροτικές περιοχές και σε όλες τις περιφέρειες με ειδικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ· τονίζει αφενός το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας το οποίο υφίσταται στις αστικές περιοχές και αφετέρου την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τα ενωσιακά κεφάλαια·

10.  πιστεύει ότι η τόνωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ποιοτικής απασχόλησης απαιτεί ενίσχυση της στήριξης για την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και για έργα έρευνας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων ιδίως νέων πρωτοβουλιών με τη συμμετοχή ταλαντούχων νέων και νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και την απλοποίηση της πρόσβασης στους αναγκαίους πόρους και των προϋποθέσεων για την απόκτησή τους· υπογραμμίζει ότι οι προϋποθέσεις για μια κοινωνία και οικονομία καινοτομίας, νεοφυών επιχειρήσεων και ερευνητικού προσανατολισμού συνδέονται αφενός με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στο εκπαιδευτικό και επιστημονικό σύστημα ώστε να συνδεθούν με τους επιχειρηματίες και τις ανάγκες τους, και αφετέρου με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και στο φορολογικό και χρηματοοικονομικό σύστημα· αναγνωρίζει ότι είναι σημαντική η ανάπτυξη τεχνολογικών νεοφυών επιχειρήσεων και οικοσυστημάτων που φέρνουν σε επαφή επιχειρηματίες, επενδυτές, ειδικούς και συμβούλους, προκειμένου να συμβάλλουν στην επιτάχυνση καινοτόμων έργων· επικροτεί τη στήριξη προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματιών και των ΜΜΕ, ιδιαίτερα των γυναικών επιχειρηματιών, με προτεραιότητα την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

11.  τονίζει ότι η παραγωγικότητα της εργασίας εξαρτάται πρωτίστως από το ύψος του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται, από τις τεχνολογίες που εφαρμόζονται και από την ταχύτητα της καινοτομίας· τονίζει το γεγονός ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θεωρείται ότι διευκολύνουν τη μετάβαση σε περισσότερο παραγωγικές εταιρείες και βιομηχανίες·

12.  επισημαίνει ότι η σταθερά υψηλή ανισότητα μεταξύ των κρατών μελών οδηγεί στη μετανάστευση από τις φτωχότερες προς τις πλουσιότερες χώρες, η οποία συχνά έχει ως αποτέλεσμα τη σοβαρή «διαρροή εγκεφάλων» όταν τα πιο ειδικευμένα άτομα εγκαταλείπουν τη χώρα τους για καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στις κεντρικές περιφέρειες της ΕΕ·

13.  επισημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ δεν έχει επανέλθει ακόμη στα προ κρίσης επίπεδα· εκφράζει την ανησυχία του για τις σοβαρές επιπτώσεις των υψηλών επιπέδων ανεργίας σε πολλά κράτη μέλη, ιδιαίτερα στην περίπτωση των νέων και των ηλικιωμένων· πιστεύει, συνεπώς, ότι στόχος των ενωσιακών δράσεων στη ζώνη του ευρώ θα πρέπει να είναι η εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της εργασιακής ανασφάλειας· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι εγγυήσεις για τη νεολαία και η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη νεολαία βοηθούν τα κράτη μέλη στο να ενσωματώσουν τους νέους στην αγορά εργασίας· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατηρηθεί η εν λόγω πρωτοβουλία και να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της κατά την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο όχι μόνο για την προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, αλλά και για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής·

14.  αναγνωρίζει ότι, στο πλαίσιο της αυξημένης συνέργειας μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών, η ΕΕ χρειάζεται να αντιμετωπίσει τις νέες, σημαντικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων που τελούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας, μια ισχυρότερη κοινή αμυντική πολιτική, η εκπαίδευση, η απασχόληση, η στέγαση και η καταπολέμηση των διακρίσεων, πολλές από τις οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν εν μέρει μέσω της πολιτικής για τη συνοχή, που ήδη αντιμετωπίζει ορισμένα από τα εν λόγω ζητήματα σε ορισμένο βαθμό· τονίζει, ωστόσο, ότι η πολιτική συνοχής αντιμετωπίζει επιτυχώς ήδη ένα τεράστιο φάσμα προκλήσεων σε σχέση με τους στόχους που καθορίζονται στις Συνθήκες και επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει περαιτέρω προκλήσεις, οι χρηματοδοτικοί πόροι της πολιτικής για τη συνοχή θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν αναλόγως προς τα άνω, ώστε να μη στερηθεί αυτή η πολιτική των μέσων για την επίτευξη των στόχων της·

15.  επισημαίνει ότι το Brexit θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί, εν προκειμένω, να ενισχυθούν οι προσπάθειες επικοινωνίας ώστε να αναδειχθεί η προστιθέμενη αξία της συνεισφοράς της πολιτικής για τη συνοχή στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στις περιφέρειες της ΕΕ και έτσι να καταστεί σαφές ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει το βασικό επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ κατά την προσεχή περίοδο προγραμματισμού·

16.  πιστεύει ότι οι διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης μπορούν να συντονιστούν μέσω της ενίσχυσης και της δημιουργίας νέων συνεργειών για την καλύτερη χρήση των χρημάτων στο πλαίσιο όλων των υφισταμένων μέσων, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» το Erasmus+ και το Life+· επαναλαμβάνει ότι οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να παραμείνουν η κύρια πηγή χρηματοδότησης της συνοχής, με την επιφύλαξη των χρηματοδοτικών μέσων, τα οποία έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε ορισμένες περιπτώσεις· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και τα ΕΔΕΤ ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να αλληλοσυμπληρώνονται, όμως το ΕΤΣΕ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύει τη στρατηγική συνοχή, την εδαφική συγκέντρωση και τη μακροπρόθεσμη προοπτική της πολιτικής για τη συνοχή·

17.  είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει, διατηρώντας παράλληλα τη θεμελιώδη σημασία της, να καταστεί πιο ευέλικτη, πιο αποδοτική ως προς τη χρήση εργαλείων, να μειώσει τον κανονιστικό υπερθεματισμό, να προσανατολιστεί περισσότερο προς την επίτευξη αποτελεσμάτων, και να καταστεί απλούστερη και αποτελεσματικότερη, προκειμένου να εξασφαλιστούν η αύξηση της αποτελεσματικότητας ως προς την αξιοποίηση του χρήματος και καλύτερα αποτελέσματα κατά την επικείμενη περίοδο μετά το 2020. θεωρεί ότι η ορθή, διαφανής και υπεύθυνη χρήση των πόρων της ΕΕ ευθυγραμμίζεται γενικά με την αρχή που έχει σκοπό να φέρει τους πολίτες της ΕΕ πιο κοντά στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.9.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

5

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Mercedes Bresso, James Carver, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Raymond Finch, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andor Deli, John Howarth, Ivana Maletić, Georgi Pirinski, Bronis Ropė, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Santiago Fisas Ayxelà, Olga Sehnalová

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24

+

ECR

Sławomir Kłosowski

PPE

Pascal Arimont, Andor Deli, Santiago Fisas Ayxelà, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij

S&D

Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, , Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Georgi Pirinski, Liliana Rodrigues, Olga Sehnalová, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė

5

-

ALDE

Ivan Jakovčić,, Matthijs van Miltenburg

EFDD

James Carver, Raymond Finch

NI

Konstantinos Papadakis

4

0

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Έκθεση με τίτλο «Με ποιον τρόπο τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 ωφελούνται από την πολιτική συνοχής στο V4;», συντάχθηκε στο πλαίσιο της μελέτης που ανατέθηκε από το πολωνικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης σχετικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση και πρόβλεψη των οφελών για τις χώρες της ΕΕ-15, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της πολιτικής για τη συνοχή στις χώρες V4.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

8

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Markus Ferber, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Esther de Lange, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Cora van Nieuwenhuizen, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Molly Scott Cato, Peter Simon, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtsaun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard Corbett, Mady Delvaux, Frank Engel, Ramón Jáuregui Atondo, Eva Joly, Verónica Lope Fontagné, Luigi Morgano, Tibor Szanyi, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Iturgaiz, Axel Voss, Anna Záborská, Bogdan Andrzej Zdrojewski


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

33

+

ALDE

Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

PPE

Frank Engel, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Carlos Iturgaiz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Axel Voss, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Anna Záborská, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Richard Corbett, Mady Delvaux, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Peter Simon, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

8

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni

GUE/NGL

Miguel Viegas

Verts/ALE

Eva Joly, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

5

0

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

ENF

Barbara Kappel

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου