JELENTÉS Ajánlás a Tanácsnak az Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozóan javasolt tárgyalási meghatalmazásról

19.10.2017 - (2017/2192(INI))

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Daniel Caspary


Eljárás : 2017/2192(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0311/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0311/2017
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Ajánlás a Tanácsnak az Ausztráliával folytatandó kereskedelmi tárgyalásokra vonatkozóan javasolt tárgyalási meghatalmazásról

(2017/2192(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság „A mindenki számára előnyös kereskedelem: A felelősebb kereskedelem- és beruházáspolitika felé” című, 2015. október 14-i közleményére (COM(2015)0497),

–  tekintettel Jean-Claude Junckernek, az Európai Bizottság elnökének és Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének Malcolm Turnbull ausztráliai miniszterelnökkel közösen tett, 2015. november 15-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a 2008. október 29-i EU–Ausztrália partnerségi keretre, valamint a 2015. március 5-én megkötött EU–Ausztrália keretmegállapodásra,

–  tekintettel az EU és Ausztrália közötti egyéb kétoldalú megállapodásokra, különösen a megfelelőségértékelésre, a megfelelőségi igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodásra és a borkereskedelemről szóló megállapodásra,

–  tekintettel az Európai Bizottság szeptember 14-én kiadott kereskedelmi csomagjára, amelyben a Bizottság kötelezettséget vállalt arra, hogy nyilvánossá tesz minden jövőbeni kereskedelmi tárgyalásra szóló meghatalmazást,

–  tekintettel korábbi állásfoglalásaira, különösen az Ausztráliával és Új-Zélanddal folytatandó, szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások megnyitásáról szóló 2016. február 25-i[1] és a kölcsönös elismerésről kötött megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és Új-Zéland közötti megállapodás megkötésére irányuló tanácsi határozat tervezetéről szóló 2012. szeptember 12-i jogalkotási állásfoglalására[2],

–  tekintettel a G20 csoport állam- és kormányfőinek Brisbane-ben megrendezett, 2014. november 15–16-i találkozóját követően kiadott közleményre,

–  tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és az ausztráliai külügyminiszter „A szorosabb EU–Ausztrália partnerség felé” című, 2015. április 22-i közös nyilatkozatára,

–  tekintettel az Európai Unió Bíróságának 2017. május 16-i 2/15. számú véleményére a Szingapúrral kötendő szabadkereskedelmi megállapodás aláírására és megkötésére vonatkozó uniós hatáskörről[3],

–  tekintettel a jövőbeli kereskedelmi megállapodások uniós mezőgazdasági ágazatra gyakorolt kumulatív hatásáról szóló 2016. november 15-i bizottsági tanulmányra;

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 207. cikkének (3) bekezdésére és 218. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A8-0311/2017),

A.  mivel az EU és Ausztrália számos téren együttműködnek közös kihívásaik megoldása érdekében, illetve számos nemzetközi fórumon is, beleértve a multilaterális kereskedelempolitikai kérdéseket is;

B.  mivel az EU Ausztrália harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere és az évi kétoldalú kereskedelmi forgalom értéke 2015-ben meghaladta a 45,5 milliárd eurót, a mérleget tekintve több mint 19 milliárdos többlettel az EU javára;

C.  mivel az EU külföldi közvetlen befektetéseinek összege Ausztráliában 015-ben elérte a 145,8 milliárd eurót;

D.  mivel Ausztrália részes fele a közbeszerzésekről szóló WTO-megállapodásnak;

E.  mivel az Unió 2015. április 22-én lezárta az EU–Ausztrália keretmegállapodásról folytatott tárgyalásokat;

F.  mivel az európai mezőgazdasági ágazat és egyes mezőgazdasági termékek, például a marha- és juhhús, a tejtermékek, a gabonafélék és a cukor, a különleges cukrokat is beleértve, rendkívül kényes kérdésnek minősülnek e tárgyalások keretében;

G.  mivel Ausztrália a marhahús és a cukor harmadik legnagyobb exportőre a világon, és a tejtermékek és gabonafélék kivitelét tekintve is előkelő helyet foglal el a világpiacon;

H.  mivel az EU és Ausztrália többoldalú tárgyalásokat folytat a „zöld termékek” kereskedelmének további liberalizálása érdekében (a környezetvédelmi termékekre vonatkozó megállapodás), valamint a szolgáltatások kereskedelme tárgyában (szolgáltatáskereskedelmi megállapodás);

I.  mivel Ausztrália részes fele a bizonytalan jövőjű Csendes-óceáni Partnerségre (TPP) irányuló, eddig lezárult tárgyalásoknak, valamint részt vesz a legjelentősebb kereskedelmi partnereit tömörítő, az ázsiai és csendes-óceáni térség átfogó regionális gazdasági partnerségéről (RCEP) folyó tárgyalásokban; mivel 2015 óta szabadkereskedelmi megállapodás van érvényben Ausztrália és Kína között;

J.  mivel Ausztrália jelentős kötelezettségvállalásokat tett a Csendes-óceáni Partnerség keretében arra vonatkozóan, hogy előmozdítja bizonyos fajok hosszú távú védelmét, és fokozott állományvédelmi intézkedések útján felveszi a harcot a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ellen, és mivel meghatározta továbbá a környezetvédelmi intézkedések hatékony végrehajtására és a fokozott regionális együttműködés megkezdésére irányuló követelményeket; mivel az ilyen kötelezettségvállalásoknak az EU és Ausztrália közötti szabadkereskedelmi megállapodás rendelkezéseinek referenciaértékeként kell szolgálniuk;

K.  mivel Ausztrália az EU legrégebbi és legközelebbi partnerei közé tartozik, az EU értékeivel közös értékeket vall magáénak, és elkötelezett a jólétnek és a biztonságnak szabályokon alapuló globális rendszer keretei közötti, globális előmozdítása mellett;

L.  mivel Ausztrália ratifikálta és végrehajtotta az emberi, szociális és munkavállalói jogokról szóló jelentősebb nemzetközi megállapodásokat, és maradéktalanul tiszteletben tartja a jogállamiságot;

M.  mivel Ausztrália azon hat WTO-tag közé tartozik, amelyek nem rendelkeznek kedvezményes hozzáféréssel az uniós piacokhoz, és tárgyalásokat sem folytatnak e célból;

N.  mivel a 2015. november 15-i közös nyilatkozatot követően hatályfelméréseket indítottak az EU és Ausztrália közötti szabadkereskedelmi megállapodás megvalósíthatóságának és a vonatkozó tárgyalások megkezdésére irányuló közös szándéknak a vizsgálatára; mivel a hatályfelmérés lezárult;

O.  mivel a Parlamentnek dönteni kell majd arról, megadja-e hozzájárulását az esetleges EU és Ausztrália között kötendő szabadkereskedelmi megállapodáshoz;

Stratégiai, politikai és gazdasági háttér

1.  kiemeli az Európai Unió és az ázsiai–csendes-óceáni térség közötti kapcsolatok elmélyítésének jelentőségét többek között az európai gazdasági növekedés szempontjából, valamint hangsúlyozza, hogy ezt az Európai Unió kereskedelempolitikája is tükrözi; elismeri, hogy Ausztrália kulcsfontosságú partnere e stratégiának, és hogy a szélesülő és mélyülő kereskedelmi kapcsolatok elősegíthetik a cél elérését;

2.  elismerését fejezi ki Ausztráliának a multilaterális kereskedelmi menetrend iránti erőteljes és következetes elkötelezettségéért;

3.  úgy véli, hogy az Unió kétoldalú és regionális együttműködési stratégiáiban rejlő potenciális lehetőségek csak akkor aknázhatók ki teljes egészében, ha tiszteletben tartják a szabályokon és értékeken alapuló kereskedelmet, és az Ausztráliával a kölcsönösség és a kölcsönös előnyök szellemében kötendő színvonalas, ambiciózus, kiegyensúlyozott és méltányos szabadkereskedelmi megállapodás lényegi részét képezi e stratégiáknak, amely megállapodás azonban a többoldalú előrelépésekre irányuló egyéb erőfeszítéseket vagy a már megkötött több- és kétoldalú megállapodásokat semmiféleképpen sem aknázhatja alá; úgy véli, hogy az elmélyített kétoldalú együttműködés „ugródeszkaként” szolgálhat a további multilaterális és többoldalú együttműködéshez;

4.  véleménye szerint a korszerű, elmélyített, ambiciózus, kiegyensúlyozott, méltányos és átfogó szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló tárgyalások jelentik a megfelelő utat a kétoldalú partnerség elmélyítése és a meglevő, már érett kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolatok további erősítése felé; úgy véli, hogy a tárgyalások mintaként szolgálhatnak a kereskedelmi megállapodások új generációja számára, hangsúlyozva az ambíciók további növelésének, a korszerű szabadkereskedelmi megállapodásokban foglaltak határai kitágításának fontosságát, figyelembe véve Ausztrália magasan fejlett gazdaságát és szabályozási környezetét;

Hatályfelmérés

5.  megállapítja, hogy az EU és Ausztrália közötti hatályfelmérés 2017. április 6-án a Bizottság és az ausztráliai kormány kölcsönös megelégedésével lezárult;

6.  üdvözli, hogy a Bizottság kellő időn belül lezárta és közzétette a hatásvizsgálatot annak érdekében, hogy képes legyen átfogóan értékelni az EU és Ausztrália közötti megerősített kereskedelmi és beruházási kapcsolatok mindkét fél lakosságának és vállalkozásainak, ezen belül a legkülső régióknak és a tengerentúli országoknak és területeknek a javát szolgáló fokozásának lehetséges előnyeit és hátrányait, egyúttal különös figyelmet fordítva a társadalmi és a környezeti hatásokra, köztük az EU munkaerőpiacára, valamint hogy felkészüljön, és figyelembe vegye a brexitnek az Ausztráliából az Unióba áramló exportra és beruházásokra gyakorolt várható esetleges hatását, különösen az ajánlatok cseréje és a kontingensek kiszámítása során;

Tárgyalási megbízatás

7.  felhívja a Tanácsot, hogy a hatályfelmérés eredménye, az ezen állásfoglalásban előírt ajánlások, a hatásvizsgálat és világosan kitűzött célok alapján hatalmazza fel a Bizottságot a tárgyalások megindítására Ausztráliával egy kereskedelmi és beruházási megállapodás megkötése céljából;

8.  üdvözli a Bizottság határozatát, miszerint a „zölddobozos” kifizetések nem torzítják a versenyt, ezért ne legyenek dömpingellenes vagy szubvencióellenes intézkedések célpontjai;

9.  felhívja a Tanácsot, hogy a tárgyalási irányelvek elfogadásáról szóló határozatában maradéktalanul tartsa tiszteletben az EU és tagállamai közötti hatáskörmegosztást, az Európai Unió Bíróságának 2017. május 16-i 2/15. számú véleményével összhangban;

10.  felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy amint lehetséges, tegyen javaslatot a kereskedelmi megállapodások általános jövőbeni szerkezetére, figyelembe véve a Bíróságnak az EU és Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodásról szóló, 2/15. számú véleményét, valamint hogy tegyen egyértelműen különbséget a csupán a kizárólagos uniós hatáskörbe tartozó kérdéseket tartalmazó kereskedelmi és a közvetlen külföldi befektetések liberalizációjára irányuló megállapodás, illetve egy uniós és tagállami közös hatáskörbe tartozó kérdéseket tartalmazó, esetleges második megállapodás között; hangsúlyozza, hogy az ilyen különbségtétel következményekkel járna a parlamenti ratifikációs folyamatra nézve, és annak nem célja a nemzeti demokratikus eljárások megkerülése, hanem a feladatköröknek az európai szerződéseken alapuló, demokratikus delegálásáról van szó; a Parlament jobb bevonására szólít fel a szabadkereskedelmi megállapodásokról folyó valamennyi folyamatban lévő és jövőbeni tárgyalás minden szakaszában;

11.  felhívja a Bizottságot arra, hogy a végleges megállapodások aláírásra és megkötésre történő előterjesztésekor, a Tanácsot pedig arra, hogy az aláírásról és a megkötésről történő határozathozatalkor maradéktalanul tartsák tiszteletben az EU és tagállamai közötti hatáskörmegosztást;

12.  felhívja a Bizottságot, hogy a tárgyalásokat a lehető legnagyobb átláthatóság biztosítása mellett folytassa le, ugyanakkor ne ássa alá az Unió tárgyalási pozícióját, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal folytatott állandó párbeszéd révén biztosítsa legalább az USA-val a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről folytatott tárgyalások során alkalmazott átláthatósági szintet és nyilvános konzultációt, valamint maradéktalanul tartsa tiszteletben az egyéb tárgyalások alkalmával kialakult legjobb gyakorlatokat; üdvözli, hogy a Bizottság kezdeményezi a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozó tárgyalási irányelvekről szóló valamennyi ajánlásának közzétételét, és ezt pozitív precedensnek tartja; sürgeti a Tanácsot, hogy kövesse ezt a példát, és az elfogadást követően haladéktalanul tegye közzé a tárgyalási irányelvet;

13.  hangsúlyozza, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásnak az uniós exportlehetőségek javítása mellett jobb piaci hozzáférést, a helyi kereskedelem megkönnyítését, tisztességes munkahelyek teremtését, mindkét fél állampolgárai számára a nemek közötti egyenlőséget, a fenntartható fejlődés ösztönzését, az uniós normák betartását, az általános érdekű szolgáltatások garantálását és a demokratikus eljárások tiszteletben tartását kell eredményeznie;

14.  hangsúlyozza, hogy egy ambiciózus megállapodásnak érdemben kell foglalkoznia a beruházásokkal, az áruk és szolgáltatások kereskedelmével (az Európai Parlament legutóbbi ajánlásaira építve a politikai mozgástér megtartása és az érzékeny ágazatok tekintetében), a vámügyi és kereskedelmi eljárások egyszerűsítésével, a digitalizációval, az elektronikus kereskedelemmel és az adatvédelemmel, a technológiai kutatással és az innováció támogatásával, a közbeszerzéssel, az energiával, az állami tulajdonú vállalatokkal, a versennyel, a fenntartható fejlesztéssel, a szabályozási kérdésekkel – például a szigorú egészségügyi és növényegészségügyi szabványokkal és a mezőgazdasági és élelmiszertermékekre vonatkozó más normákkal, a magas szintű uniós követelmények gyengítése nélkül – erőteljes és érvényesíthető kötelezettségvállalásokkal a munkaügyi és környezetvédelmi követelményeket illetően, valamint az adóelkerülés és a korrupció elleni küzdelemmel, az Unió kizárólagos hatáskörén belül maradva, és mindemellett különös figyelmet fordítva a mikorvállalkozások és a kkv-k szükségleteire;

15.  felszólítja a Tanácsot, hogy a tárgyalási irányelvekben kifejezetten ismerje el a másik félnek az őslakos népekre vonatkozó kötelezettségeit, és e tekintetben hagyjon helyet a belföldi preferenciális rendszerekkel kapcsolatos fenntartásoknak; hangsúlyozza, hogy a megállapodásnak meg kell erősítenie mindkét fél kötelezettségvállalását az ILO őslakos népek jogairól szóló 169. egyezménye tekintetében;

16.  hangsúlyozza, hogy a nem megfelelő halászati gazdálkodás és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat súlyos és káros hatással lehet a kereskedelemre, a fejlesztésre és a környezetre, és a feleknek jelentős kötelezettségeket kell vállalniuk a cápák, ráják, teknősök és tengeri emlősök védelme, valamint a túlhalászat, a túlzott flottakapacitás és a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat megelőzése érdekében;

17.  hangsúlyozza, hogy az angolul „3R”-nek nevezett elv – azaz a tudományos célú állatkísérletek helyettesítésének, csökkentésének és tökéletesítésének elve – az uniós jog szerves részét képezi; hangsúlyozza, hogy elengedhetetlenül fontos, hogy ne szüntessék meg vagy ne csökkentsék az állatkísérletekre és az ezzel kapcsolatos kutatásra vonatkozó meglévő uniós intézkedéseket, ne korlátozzák az állatok felhasználására vonatkozó jövőbeni szabályozást, és ne hozzák versenyhátrányba az uniós kutatási intézményeket; fenntartja, hogy a felek a „3R” bevált gyakorlatának szabályozási összehangolására törekednek a kísérletek hatékonyságának növelése, a költségek csökkentése és az állatfelhasználás igényének csökkentése érdekében;

18.  ragaszkodik ahhoz, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell az agrár-élelmiszeripari termékek hamisításának felszámolására irányuló intézkedéseket;

19.  hangsúlyozza, hogy ahhoz, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás igazán előnyös legyen az EU gazdasága számára, a tárgyalási irányelvekbe be kell illeszteni a következő kérdéseket:

a)  az áruk és szolgáltatások kereskedelmének liberalizálása és mindkét fél számára valós piaci hozzáférési lehetőségek a fölösleges szabályozási akadályok felszámolása révén, egyszersmind biztosítva, hogy a megállapodásban egyik felet se akadályozza semmi abban, hogy a legitim politikai célkitűzések elérése érdekében arányos szabályozást alkalmazzon; e megállapodás i) nem akadályozhatja a feleket az általános érdekű szolgáltatások meghatározásában, szabályozásában, nyújtásában és támogatásában, és erre vonatkozóan kifejezett rendelkezéseket kell tartalmaznia; ii) nem kötelezheti a kormányzatokat semmilyen szolgáltatás privatizálására, és azt sem zárhatja ki, hogy a kormányzatok bővítsék az általuk nyújtott közszolgáltatások körét; iii) nem gátolhatja a kormányzatokat abban, hogy újra állami ellenőrzés alá vonjanak olyan szolgáltatásokat – például a vízellátást, az oktatást, az egészségügyet, a szociális szolgáltatásokat –, amelyeket korábban privatizálni rendeltek el, vagy hogy csökkentsék a magas szintű uniós egészségügyi, élelmiszerügyi, fogyasztói, környezetvédelmi, munkaügyi és biztonsági normákat, vagy korlátozzák a művészetek és a kultúra, az oktatás, az egészségügy és a szociális szolgáltatások állami finanszírozását, ahogy az a korábbi kereskedelmi megállapodások esetében történt; kötelezettségvállalásokra van szükség a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) alapján; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az európai termelők által követelt normákat meg kell őrizni;

b)   amennyiben a megállapodás tartalmazhat egy belföldi szabályozással kapcsolatos fejezetet, a tárgyaló felek abba nem foglalhatnak bele semmilyen szükségességi vizsgálatot;

c)  a területre vonatkozó WTO-szabályokon túlmutató dömpingellenes és kiegyenlítő intézkedésekre vonatkozó kötelezettségvállalások, lehetőség szerint kizárva alkalmazásukat abban az esetben, ha elegendő közös versenyelőírás és együttműködés van érvényben;

d)  a fölösleges, nem vámjellegű akadályok mérséklése és a szabályozási együttműködésre vonatkozó párbeszéd önkéntes kiterjesztése – amennyiben kivitelezhető és kölcsönösen előnyös –, nem korlátozva ugyanakkor a felek azon lehetőségét, hogy folytassák szabályozási, jogalkotási és politikai tevékenységeiket, mivel a szabályozási együttműködésnek arra kell irányulnia, hogy a globális gazdaság irányítását szolgálja a nemzetközi normákkal kapcsolatos konvergencia és együttműködés, illetve a szabályozási harmonizáció fokozásával, például az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ EGB) által előírt normák elfogadása és végrehajtása révén, egyszersmind garantálva a legmagasabb szintű fogyasztóvédelmet (pl. élelmiszer-biztonságot), környezetvédelmet (pl. állategészségügyet és állatjólétet, növényegészségügyet), valamint szociális és munkaügyi védelmet;

e)  jelentős engedmények a közbeszerzések terén minden kormányzati szinten, illetve minden állami vállalat és különleges vagy kizárólagos jogokkal rendelkező vállalkozás tekintetében, garantálva az európai vállalatok számára a stratégiai ágazatokban a piaci hozzáférést, valamint az uniós közbeszerzési piacokéval megegyező nyitottságot, mivel az egyszerűsített eljárások és a pályázók számára biztosított átláthatóság (beleértve a más országból pályázókat) szintén hatékony eszközök lehetnek a korrupció elleni küzdelemben és a közigazgatás integritásának fokozásában, egyúttal megfelelő ár-érték arányt teremtve az adófizetők pénzéért cserébe a teljesítés minősége, a hatékonyság, az eredményesség és az elszámoltathatóság terén; arra vonatkozó biztosítékok, hogy a közbeszerzési szerződések odaítélésénél környezeti és társadalmi kritériumokat is alkalmaznak;

f)  egy külön fejezet, amely figyelembe veszi a mikrovállalkozások és kkv-k piacra jutásuk megkönnyítésével kapcsolatos szükségleteit és érdekeit, ideértve többek között a műszaki szabványok erőteljesebb összeegyeztethetőségét, valamint az egyszerűsített vámeljárásokat konkrét üzleti lehetőségek teremtése és a nemzetközivé válás ösztönzése érdekében;

g)  az Európai Bíróság EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról szóló 2/15. sz. véleménye értelmében, miszerint a kereskedelem és a fenntartható fejlődés az Unió kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a fenntartható fejlődés az Unió közös kereskedelmi politikájának szerves része, a fenntartható fejlődésről szóló, a határozott és ambiciózus fejezetnek szükségszerűen bármely lehetséges megállapodás részét kell képeznie; a párbeszédre, a nyomon követésre és az együttműködésre vonatkozó hatékony eszközökre vonatkozó rendelkezések, többek között kötelező és érvényesíthető rendelkezések, amelyekre megfelelő és hatékony vitarendezési mechanizmusok érvényesek, és a különböző végrehajtási módszer között egy szankcióalapú mechanizmus fontolóra vétele, ugyanakkor lehetővé téve a szociális partnerek és a civil társadalom számára a megfelelő részvételt, továbbá szoros együttműködés az érintett multilaterális szervezetek szakértőivel; rendelkezések a kereskedelem munkaügyi és környezetvédelmi szempontjaira, valamint a fenntartható fejlődés kereskedelmi és beruházási szempontjaira vonatkozó fejezetben, a nemzetközileg elfogadott vonatkozó elvek és szabályok – például az alapvető munkaügyi elvek, a négy kiemelt ILO-egyezmény és a többek között az éghajlatváltozással kapcsolatos többoldalú környezetvédelmi megállapodások – betartásának és hatékony végrehajtásának előmozdítását célzó rendelkezéseket is;

h)   követelmény, amelynek megfelelően a feleknek kötelezniük kell magukat a vállalati társadalmi felelősségvállalásra, ideértve a nemzetközileg elismert eszközöket is, továbbá tartaniuk kell magukat az OECD ágazati iránymutatásaihoz és az üzleti vállalkozások emberi jogi felelősségére vonatkozó ENSZ-irányelvekhez;

i)   átfogó rendelkezések a beruházások liberalizálására vonatkozóan az Unió hatáskörén belül, figyelembe véve a legutóbbi politikai fejleményeket, például a Bíróság 2017. május 16-i, 2/15. sz. véleményét az EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról;

j)  érvényesíthető intézkedések a szellemi tulajdonjogok elismerése és védelme tekintetében, beleértve a borok és szesztermékek, illetve a mezőgazdasági és élelmiszertermékek földrajzi árujelzőit is, referenciaként figyelembe véve a borágazatra vonatkozó EU–Ausztrália megállapodás rendelkezéseit, és emellett törekedve a meglévő jogi keret javítására és minden földrajzi árujelző magas szintű oltalmának biztosítására; egyszerűsített vámeljárások, valamint egyszerű és rugalmas származási szabályok, amelyek igazodnak a globális értéklánc összetett világához, lehetőség szerint többoldalú származási szabályokat, más esetekben pedig túlzott terhet nem jelentő származási szabályokat – például „vámtarifaszám-változtatást” – alkalmazva;

k)  kiegyensúlyozott eredmények a mezőgazdasági és halászati fejezetekben, amelyek csak a versenyképességet ösztönzik, és mind a fogyasztók, mind a termelők számára előnyösek, amennyiben kellő figyelmet szentelnek valamennyi európai termelő és fogyasztó érdekeinek, tiszteletben tartva, hogy számos érzékeny mezőgazdasági termék van, amelyet ennek megfelelően kell kezelni, például vámkontingensek alkalmazása révén, vagy megfelelő átmeneti időszakok biztosításával, kellő tekintettel a mezőgazdaságról szóló kereskedelmi megállapodások halmozott hatására, kizárva a tárgyalásokból a legérzékenyebb ágazatokat; használható, hatékony, megfelelő és gyors kétoldalú védzáradék beillesztése a kedvezmények ideiglenes felfüggeszthetősége érdekében arra az esetre, ha a kereskedelmi megállapodás hatálybalépésének eredményeként a behozatal megnövekedése súlyos hátrányokat okoz az érzékeny ágazatoknak, illetve felmerül ennek kockázata;

l)  ambiciózus rendelkezések, amelyek lehetővé teszik a digitális ökoszisztéma teljes körű működését, ideértve az olyan elveket, mint a tisztességes verseny és a határokon átnyúló adatátvitelre vonatkozó ambiciózus szabályok, maradéktalanul tiszteletben tartva és nem sértve az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó, jelenlegi és jövőbeli uniós adatvédelmi szabályokat, mivel az adatáramlások a szolgáltató gazdaság jelentős hajtóerői, és a hagyományos gyártóvállalatok globális értékláncának lényeges elemei, és ezért az indokolatlan lokalizációs előírásokat a lehető legjobban vissza kell szorítani; az adatvédelem és a magánélet védelme nem kereskedelmi akadály, hanem az EUSZ 39. cikkében, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7. és 8. cikkében rögzített alapvető jog;

m)  a tengerentúli országokkal és területekkel (TOT) és a legkülső régiókkal szembeni bánásmódra vonatkozó pontos és konkrét rendelkezések annak érdekében, hogy e tárgyalások során figyelembe vegyék különleges érdekeiket;

A Parlament szerepe

20.  hangsúlyozza, hogy az Európai Unió Bírósága az EU–Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásáról szóló, 2/15. sz. véleménye megerősítette a Parlament szerepét az uniós szabadkereskedelmi megállapodásokról folytatott tárgyalások minden szakaszában – a meghatalmazás elfogadásától a megállapodás végső megkötéséig; várakozással tekint az Ausztráliával folytatandó tárgyalások megkezdése elé, valamint az elé, hogy szorosan figyelemmel követhesse őket, és hozzájárulhasson a sikeres kimenetelükhöz; emlékezteti a Bizottságot arra a kötelezettségére, hogy a Parlamentet a tárgyalások valamennyi szakaszában (a tárgyalási fordulók előtt és után) haladéktalanul és teljes körűen tájékoztatnia kell; elkötelezte magát arra, hogy megvizsgálja a tárgyalásokkal és a jövőbeni megállapodással összefüggésben esetlegesen felmerülő jogalkotási és szabályozási kérdéseket, anélkül hogy ez érintené a társjogalkotóként őt megillető előjogokat; megismétli, hogy alapvető felelőssége, hogy az EU polgárait képviselje, és várakozással tekint az elé, hogy a tárgyalási folyamat alatt előmozdíthassa az inkluzív és nyílt párbeszédet;

21.  emlékeztet rá, hogy az EUMSZ-ban előírtak szerint a Parlamenttől kérni kell, hogy a jövőbeli megállapodáshoz adja meg egyetértését, és ennek megfelelően álláspontjait valamennyi szakaszban megfelelően figyelembe kell venni; felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy kérje a Parlament egyetértését a megállapodáshoz annak alkalmazása előtt, e gyakorlatot az intézményközi megállapodásba is beépítve;

22.  emlékeztet rá, hogy a Parlament nyomon fogja követni a jövőbeni megállapodás végrehajtását;

°

°  °

23.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak és tájékoztatás céljából a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Ausztrália kormányának és parlamentjének.

  • [1]  Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0064.
  • [2]  HL C 353. E, 2013.12.3., 210. o.
  • [3]  Európai esetjogi azonosító: EU:C:2016:992.

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (5.10.2017)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az Ausztráliával folytatott kereskedelmi tárgyalásokra javasolt tárgyalási megbízatásról szóló, a Tanácshoz intézett ajánlásról
(2017/2192(INI))

A vélemény előadója: Eric Andrieu

JAVASLATOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi módosításokat:

1.  úgy véli, hogy Ausztrália a mezőgazdasági termékek globális kereskedelmének egyik legfontosabb szereplője, amely erős, a kivitelt megcélzó ágazatokat alakított ki (a termelés 70%-a kerül exportra);

2.  úgy véli, hogy 2015-ben Ausztrália volt a marha- és a borjúhús harmadik, a tejtermékek nyolcadik, a szántóföldi növények ötödik és a cukor harmadik legnagyobb exportőre a világon;

3.  rámutat, hogy a nagy méretű, extenzív gazdaságokkal összefüggő, alacsony mezőgazdasági termelési költségei miatt Ausztrália mezőgazdasági ágazata rendkívül versenyképes és fokozottan exportorientált, és folyamatosan új értékesítési lehetőségeket keres a nemzetközi piacon; hangsúlyozza ezért, hogy az ausztrál termelők és exportőrök számára a tárgyalások során prioritást fog képezni az, hogy a vámjellegű és a nem vámjellegű akadályok felszámolása és csökkentése révén kiszélesítsék az EU óriási piacához való hozzáférést,és úgy véli, hogy egy, a legérzékenyebb európai ágazatokat képviselő, kiegyensúlyozott és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás kölcsönösen előnyös lehet;

4.  hangsúlyozza, hogy az európai mezőgazdaság különleges szerepet tölt be a vidéki közösségek szerkezetének fenntartásában és Európa népességének élelmezésében; kiemeli, hogy a mezőgazdasági termelők és megélhetésük nem képezheti alku tárgyát a kereskedelmi megállapodásokban;

5.  úgy véli, hogy a magas követelmények és a kölcsönösség ösztönzése, valamint az uniós termelők által a fenntartható mezőgazdaságra vonatkozóan meghatározott szigorú szociális, termelési, környezetvédelmi és állatjóléti normák és elvek teljes körű betartása elengedhetetlen egy kiegyensúlyozott szabadkereskedelmi megállapodáshoz, amely lehetőségeket kínálhat az európai termelők számára és előmozdíthatja az EU mint kulcsfontosságú globális szereplő helyzetét; úgy véli, hogy ezeket a normákat a belső piacon belül sem az import sem az export révén nem szabad fellazítani, és rámutat arra, hogy a fenntartható termelés tiszteletben tartása és az uniós jog által meghatározott élelmiszerbiztonsági, humán egészségügyi, fogyasztóvédelmi, állategészségügyi és állatjóléti normák szigorú védelme valamennyi szabadkereskedelmi megállapodásra irányuló uniós tárgyalás alapvető és alku tárgyát nem képező alapelve az európai mezőgazdaság tekintetében;

6.  rámutat arra, hogy a lakosság egészségügyi és etikai meglátásaival összhangban biztosítani kell az állatjólét továbbfejlesztésének lehetőségét;

7.  rámutat arra, hogy az egészségügyi és növényegészségügyi intézkedéseket érintő szabályok kölcsönös elismerése nem vezethet a környezet, az emberek és az állatok veszélyeztetéséhez, például az élelmiszerek és a takarmányok behozatali ellenőrzésének megszűnése révén;

8.  üdvözli, hogy a Bizottság közzétette az EU–Ausztrália szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó első hatásvizsgálatát, de megjegyzi, hogy az importtal kapcsolatban korlátozottan rendelkezésre álló információkra tekintettel a mezőgazdasági termékek uniós termelői és exportőrei nem biztos, hogy teljes mértékben értékelni tudják a számukra jelentkező potenciális előnyöket és hátrányokat, különösen a húságazat alkategóriáira vonatkozóan, és sajnálja, hogy nem áll rendelkezésre tagállamonkénti és ágazatonkénti értékelés, továbbá nincs információ a legkülső régiókra gyakorolt lehetséges hatásokról, illetve a brexitnek a meglévő kontingensekre gyakorolt hatásáról; emellett aggodalommal jegyzi meg, hogy a tanulmány várakozása szerint az uniós ágazati kibocsátás a kérődzők húsa tekintetében csökkenne a legnagyobb mértékben, és arra számít, hogy további részletes elemzést bocsátanak rendelkezésre e hiányzó információk pótlása érdekében;

9.  hangsúlyozza, hogy a mezőgazdasági termékek európai exportőrei számára Ausztrália egy új, 23 millió fogyasztót számláló piacot jelent, amely az európai piacnál 23-szor kisebb, és hogy az offenzív európai mezőgazdasági érdekek a földrajzi jelzések és a réspiaci termékek védelmére korlátozódnak, és a nem vámjellegű akadályok felszámolásától függnek; ezért felhívja a Bizottságot, hogy ezt vegye kellőképpen figyelembe;

10.  aggodalommal tölti el annak veszélye, hogy egy erősen kiegyensúlyozatlan mezőgazdasági megállapodás jöhet létre, amely hátrányosan érinti az Európai Unió mezőgazdasági termelőit, és hangsúlyozza, hogy a mezőgazdaságot nem szabad cserealapként felhasználni azért, hogy a nem mezőgazdasági termékek és a szolgáltatások számára fokozott hozzáférést harcoljanak ki az ausztrál piachoz;

11.  megjegyzi, hogy az ausztrál mezőgazdasági vállalkozásoknak nem kell viselniük a juhok elektronikus azonosításának, a nitrátérzékeny területeknek vagy az elhullott állatok elégetésének a költségeit, és kéri ennek címkézés révén történő egyértelműsítését;

12.  hangsúlyozza, hogy a tárgyalások keretében fenn kell tartani az uniós élelmiszer-biztonsági rendelkezések alapját képező elővigyázatosság elvét, a szigorúbb uniós szabályokat meghatározó „termelőtől a fogyasztóig” megközelítést, valamint az uniós egészségügyi és növényegészségügyi szabványokat és eljárásokat;

13.  fel kívánja hívni a figyelmet bizonyos európai mezőgazdasági ágazatok érzékeny jellegére – például a marha- és borjúhús ágazat, a juh‑ és kecskehús ágazat, a cukor, a méz a gabonafélék ás a tejtermékek ágazata esetében, melyek közül a közelmúltban több is különleges sürgősségi támogatást igénylő súlyos válságon esett át –, és úgy véli, hogy ezekben az ágazatokban a nagyobb mértékű piacnyitás további negatív és káros következményekkel járhat az európai termelőkre nézve; felhívja ezért a Bizottságot, hogy gondoskodjon egyenlő versenyfeltételekről, érzékenyként kezelve azokat a termékeket, amelyek esetében a közvetlen verseny túlzott vagy fenntarthatatlan nyomásnak tenné ki az uniós mezőgazdasági termelőket, valamint releváns és hatékony kétoldalú védőintézkedések, átmeneti időszakok és megfelelő csökkentett kontingensek beillesztését kéri az ausztrál ágazat versenyképességére tekintettel az import olyan hirtelen megnövekedésének megelőzése érdekében, amely súlyosan sérti vagy sértheti az érzékeny ágazatokon belüli, illetve a kis‑ vagy közepes méretű gazdasággal rendelkező európai termelők érdekeit;

14.  úgy véli, hogy a legérzékenyebb mezőgazdasági termékek, mint például a tejtermékek, a marhahús, a borjúhús, a juhhús, valamint a különleges cukrok tekintetében az EU-nak mindennemű kötelezettségvállalástól tartózkodnia kell, egyenlő versenyfeltételeket biztosítva, és ezeket a termékeket ki kell zárnia a tárgyalásokból;

15.  rámutat arra, hogy a kereskedelmi megállapodásokat csak kölcsönös előnyökre lehet alapozni, és sürgeti a Bizottságot, hogy biztosítson állandó védelmet a liberalizált import által jelentett fenyegetéssel szemben, ideértve többek között olyan védzáradékok belefoglalását a megállapodásba, amelyeket egyszerű és rugalmas mechanizmusok léptethetnének életbe, ha az ausztráliai import túllépné az előzetesen meghatározott határértékeket és súlyos egyensúlytalanságokat hozna létre az európai piacon, valamint egy korlátlan ideig érvényes kétoldalú védzáradékot a mezőgazdasági ágazat számára;

16.  reméli, hogy az Európai Unió által a tejipar válságával kapcsolatban elfogadott intézkedéseket Ausztrália nem tekinti az állami támogatás egy formájának (ahogy az korábban a paradicsom ágazatában történt), és így nem használják fel az európai termékek ausztrál piacra jutásának korlátozására;

17.  felhívja a Bizottságot, hogy mielőtt bármiféle tárgyalást kezdene mezőgazdasági kérdésekről, rendezzen valamennyi, az EU és Ausztrália között fennálló kereskedelmi vitát, ideértve többek között az ausztrál hatóságok által európai paradicsomfeldolgozó vállalatok vonatkozásában bevezetett dömpingellenes intézkedésekkel kapcsolatos vitát;

18.  hangsúlyozza a közös kritériumok azonosításának fontosságát a kereskedelmi célra szánt mezőgazdasági termékek minőségi és termékbiztonsági követelményei tekintetében;

19.  emlékeztet különösen arra, hogy az Európai Unióban a bárányokat csak 6 vagy 9 hónapos korban lehet forgalomba hozni, Ausztráliában viszont idősebb, akár 12 hónapos korban is engedélyezik ezt; hangsúlyozza, hogy a jövőbeli megállapodásnak az EU belső piacán történő jogszerű értékesítést illetően rögzítenie kell az EU-n kívülről származó bárányokra vonatkozóan egy 6 vagy 9 hónapos korhatárt;

20.  hangsúlyozza, hogy a megállapodás semmilyen tekintetben nem akadályozhatja meg bármely felet abban, hogy önállóan szabályokat hozzon legitim szakpolitikai célok meghatározása és végrehajtása érdekében, ideértve a szociális, környezetvédelmi és közegészségügyi célokat és biztosítékokat;

21.  hangsúlyozza a többoldalú és a kétoldalú megállapodásokban az EU által a mezőgazdasági ágazatot érintően tett kereskedelmi engedmények kumulatív hatását; megköveteli ezért, hogy a tervezett tárgyalások keretében az EU által tett bármely mezőgazdasági engedmény értékelése során vegyék teljes körűen figyelembe azokat a mezőgazdasági engedményeket, amelyekről már megállapodás született a WTO keretében (például a hormonkezelt marhahús miatti kompenzáció), Kanadával (az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás (CETA) keretében), vagy amelyekről hamarosan megállapodás fog születni a Mercosurral, Mexikóval, Új‑Zélanddal és az Egyesült Államokkal (a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalások folytatása esetén); megjegyzi továbbá, hogy a marha- és borjúhús esetében a már megállapodott kontingensek kumulált mennyisége a CETA-kontingenssel együtt eléri az európai piac felvevőképességének a 2000-es években 300 000 tonnában rögzített határát, és a csökkenő belső fogyasztással együtt ez azt jelenti, hogy az uniós piac a telítettségi szinthez közelít; végezetül hangsúlyozza, hogy a jövőbeli megállapodások kumulált hatásáról a Bizottság által készített tanulmány rámutat, hogy a külkereskedelmi mérleg hiánya a marha- és borjúhús esetében a kétszeresére nőhet és közel 0,9 milliárd eurót érhet el;

22.  felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is alkalmazzon harmonizált tárgyalási megközelítést, egyensúlyba hozva azt az Új-Zélanddal folytatott kapcsolódó tárgyalások során elfogadott megközelítéssel, kellően szem előtt tartva a két piac eltérő sajátosságait;

23.  emlékeztet arra, hogy az Ausztráliának esetlegesen biztosított vámkontingensek a brexitet követően egy szűkebb közösségi piacra fognak vonatkozni; felhívja a Bizottságot, hogy az Ausztráliával folytatott kereskedelmi tárgyalások során vegye figyelembe a folyamatban lévő brexit-tárgyalásokat és a brexit uniós mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatokra gyakorolt hatását, különösen azokban az ágazatokban, amelyekben az Egyesült Királyság által képviselt fogyasztás és/vagy import jelentős mennyiséget tesz ki; hangsúlyozza, hogy mostantól fogva az Uniónak gondosan figyelembe kell vennie a brexitet annak meghatározásakor, hogy az Unió az új kereskedelmi megállapodásokban milyen esetleges engedményeket kínálhat fel – ha egyáltalán felkínál-e engedményt –, és szükség esetén felül kell vizsgálnia a tárgyalási felhatalmazást;

24.  felhívja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az uniós földrajzi jelzések és a minőségi uniós mezőgazdasági termékek ausztrál piacon történő megfelelő jogi védelméről, valamint az illetéktelen használat és a félrevezető információk és gyakorlatok kezelésére szolgáló intézkedésekről; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy a megállapodás kiegyensúlyozottságának alapvető elemeként biztosítson védelmet a mezőgazdasági termékek címkézése, nyomonkövethetősége és tényleges származása tekintetében;

25.  ragaszkodik ahhoz, hogy a megállapodásnak tartalmaznia kell az agrár-élelmiszeripari termékek hamisítása elleni küzdelemre irányuló intézkedéseket;

26.  elismeri egy Ausztráliával kötött olyan megállapodás fontosságát az EU számára, amely csökkentheti a vámjellegű akadályokat bizonyos feldolgozott mezőgazdasági termékek tekintetében, lazíthatja az esetlegesen szükségtelenül szigorú egészségügyi ellenőrzéseket, valamint hatékonyan elismerheti és védheti a földrajzi jelzéseket, mivel bármely megállapodásnak előfeltételét kell, hogy képezze a lehető legnagyobb számú földrajzi jelzést védő világos rendelkezés, többek között a borokra – ideértve a már az EU és Ausztrália közötti borkereskedelemről szóló megállapodás hatálya alá tartozókat –, a szeszes italokra és más élelmiszerekre vonatkozóan; emlékezteti azonban a Bizottságot, hogy a megállapodás létrehozása érdekében nem fogadható el az európai mezőgazdaság érdekeinek feláldozása, továbbá hogy az EUMSZ 207. cikkének (3) bekezdésével összhangban az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságát rendszeresen tájékoztatni kell a tárgyalások előrehaladásáról a mezőgazdaságot érintő minden szemponttal kapcsolatban, és hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak teljes mértékben átláthatóan, időben és átfogó módon be kell vonnia minden mezőgazdasági érdekelt felet a tárgyalások minden aspektusába, nyilvánossá téve ezáltal felhatalmazását.

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ZÁRÓSZAVAZÁSÁNAK EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

2.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

12

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Hannu Takkula, Tom Vandenkendelaere

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

31

+

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

12

-

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE

José Bové

EFDD

John Stuart Agnew

2

0

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Diane Dodds

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG ZÁRÓSZAVAZÁSÁNAK EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

12.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

5

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

30

+

ALDE

Frédérique Ries, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

David Borrelli, Tiziana Beghin

PPE

Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira

5

-

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

3

0

S&D

David Martin, Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Klaus Buchner

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik