RAPORT Recomandarea adresată Consiliului cu privire la mandatul de negociere propus pentru negocierile comerciale cu Australia

19.10.2017 - (2017/2192(INI))

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Daniel Caspary


Procedură : 2017/2192(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0311/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la recomandarea adresată Consiliului cu privire la mandatul de negociere propus pentru negocierile comerciale cu Australia

(2017/2192(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 octombrie 2015, intitulată „Comerț pentru toți - Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” (COM(2015)0497),

–  având în vedere declarația comună din 15 noiembrie 2015 a Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și a Președintelui Consiliului European, Donald Tusk, împreună cu Prim-ministrul Australiei, Malcolm Turnbull,

–  având în vedere Parteneriatul-cadru UE-Australia din 29 octombrie 2008, precum și Acordul-cadru UE - Australia, încheiat la 5 martie 2015,

–  având în vedere alte acorduri bilaterale încheiate de UE cu Australia, îndeosebi Acordul privind recunoașterea reciprocă în materie de evaluare a conformității, de certificate și de marcaje, precum și Acordul privind comerțul cu vin,

–  având în vedere pachetul „Comerț” al Comisiei publicat la 14 septembrie 2017, în care Comisia s-a angajat să facă publice toate mandatele viitoare de negocieri comerciale,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special cea din 25 februarie 2016 referitoare la deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua Zeelandă[1], precum și Rezoluția sa legislativă din 12 septembrie 2012 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Australia de modificare a Acordului privind recunoașterea reciprocă[2],

–  având în vedere comunicatul emis în urma reuniunii G20 a șefilor de stat sau de guvern de la Brisbane, din 15-16 noiembrie 2014,

–  având în vedere declarația comună din 22 aprilie 2015 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a ministrului de externe australian, intitulată „Către un parteneriat mai strâns între UE și Australia”,

–  având în vedere avizul 2/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) din 16 mai 2017, cu privire la competența Uniunii de a semna și încheia Acordul de liber schimb cu Singapore[3],

–  având în vedere studiul Comisiei din 15 noiembrie 2016 privind efectele cumulative ale viitoarelor acorduri comerciale asupra agriculturii UE,

–  având în vedere articolul 207 alineatul (3) și articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere articolul 108 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0311/2017),

A.  întrucât UE și Australia colaborează pentru a face față provocărilor comune legate de o gamă largă de chestiuni și cooperează în cadrul mai multor foruri internaționale, inclusiv cu privire la aspecte legate de politica comercială pe scena multilaterală;

B.  întrucât UE este al treilea cel mai important partener comercial al Australiei, cu schimburi comerciale bilaterale anuale în valoare de peste 45,5 miliarde EUR în 2015, cu o balanță comercială pozitivă în valoare de peste 19 miliarde EUR în ceea ce privește UE;

C.  întrucât, în 2015, stocul de investiții străine directe ale UE în Australia s-a ridicat la 145,8 miliarde EUR;

D.  întrucât Australia este parte la Acordul privind achizițiile publice;

E.  întrucât UE a încheiat negocierile privind Acordul-cadru UE-Australia la 22 aprilie 2015;

F.  întrucât, în cadrul acestor negocieri, sectorul agricol european și anumite produse agricole, precum carnea de vită și de oaie, produsele lactate, cerealele și zahărul, inclusiv tipurile speciale de zahăr, sunt deosebit de sensibile;

G.  întrucât Australia este cel de al treilea exportator mondial de carne de vită, cel de al treilea exportator mondial de zahăr și ocupă, de asemenea, un loc semnificativ pe piața mondială la exporturile de produse lactate și de cereale;

H.  întrucât UE și Australia sunt angajate în negocieri multilaterale pentru a continua liberalizarea comerțului cu produse ecologice (Acordul privind bunurile de mediu) și a comerțului cu servicii (Acordul privind comerțul cu servicii);

I.  întrucât Australia este parte la negocierile încheiate pentru Parteneriatul transpacific (TPP), al cărui viitor rămâne nesigur, și la negocierile în curs pentru Parteneriatul economic regional cuprinzător (RCEP) în regiunea Asia-Pacific, care reunește cei mai importanți parteneri comerciali ai Australiei; întrucât Australia a încheiat un acord de liber schimb cu China, care este în vigoare din 2015;

J.  întrucât Australia și-a asumat angajamente semnificative în cadrul TPP privind promovarea conservării pe termen lung a anumitor specii și combaterea traficului ilegal cu specii sălbatice prin măsuri de conservare sporite și întrucât sunt prevăzute, de asemenea, cerințe pentru aplicarea efectivă a protecției mediului și implicarea într-o cooperare regională consolidată; întrucât astfel de angajamente ar trebui să servească drept criterii referință pentru dispozițiile ALS UE - Australia;

K.  întrucât Australia se numără printre cei mai vechi și cei mai apropiați parteneri ai UE, împărtășind valori comune și angajamentul de a promova prosperitatea și securitatea în cadrul unui sistem mondial bazat pe reguli;

L.  întrucât Australia a ratificat și a pus în aplicare principalele pacte internaționale cu privire la drepturile omului, drepturile sociale și drepturile lucrătorilor și cu privire la protecția mediului și respectă pe deplin statul de drept;

M.  întrucât Australia este unul dintre cei doar șase membri ai OMC care continuă să nu beneficieze de un acces preferențial la piața UE sau care nu poartă actualmente negocieri în acest sens;

N.  întrucât, în conformitate cu declarația comună din 15 noiembrie 2015, a fost lansat un exercițiu de definire a domeniului de aplicare pentru a studia fezabilitatea și ambiția comună legate de lansarea negocierilor pentru un acord de liber schimb între UE și Australia; întrucât exercițiul de delimitare s-a încheiat;

O.  întrucât Parlamentul va trebui să decidă cu privire la aprobarea potențialului ALS UE-Australia;

Contextul strategic, politic și economic

1.  evidențiază importanța aprofundării relațiilor dintre UE și regiunea Asia-Pacific, printre altele, pentru promovarea creșterii economice din Europa și subliniază că acest lucru se reflectă în politica comercială a UE; recunoaște că Australia reprezintă o componentă esențială a acestei strategii și că extinderea și aprofundarea relațiilor comerciale pot contribui la realizarea acestui obiectiv;

2.  felicită Australia pentru angajamentul ferm și consecvent față de agenda comerțului multilateral;

3.  consideră că potențialul deplin al strategiilor bilaterale și regionale de cooperare ale Uniunii poate fi realizat numai prin aderarea la comerțul bazat pe norme și pe valori și că încheierea unui ALS de înaltă calitate, ambițios, echilibrat și echitabil cu Australia, într-un spirit de reciprocitate și de avantaje reciproce, nesubminând în niciun caz ambiția de a realiza progrese la nivel multilateral sau implementarea unor acorduri multilaterale și bilaterale deja încheiate, este o parte esențială a strategiilor respective; consideră că o cooperare bilaterală mai aprofundată poate reprezenta un prim pas în direcția unei cooperări multilaterale și plurilaterale;

4.  consideră că negocierea unui ALS modern, aprofundat, ambițios, echilibrat și cuprinzător reprezintă o modalitate adecvată de aprofundare a parteneriatelor bilaterale și de întărire în continuare a relațiilor comerciale și de investiții existente, deja mature; consideră că aceste negocieri ar putea să constituie un exemplu pentru o nouă generație de acorduri de liber schimb și subliniază că este important să existe în continuare obiective și mai ambițioase, depășind limitele unui ALS modern, având în vedere economia foarte dezvoltată și mediul de reglementare din Australia;

Exercițiul de definire

5.  ia act de încheierea cu succes a exercițiului de definire UE-Australia, la 6 aprilie 2017, spre satisfacția Comisiei și a guvernului Australiei;

6.  salută încheierea și publicarea în timp util de către Comisie a evaluărilor de impact, pentru a se putea furniza o evaluare cuprinzătoare a posibilelor beneficii și pierderi care ar rezulta în urma intensificării relațiilor comerciale și de investiții UE-Australia, în beneficiul populației și al mediului de afaceri ale ambelor părți, inclusiv al celor din regiunile ultraperiferice și din țările și teritoriile de peste mări, acordând atenție specială impactului asupra mediului și impactului social, inclusiv pieței forței de muncă a UE și să anticipeze și să ia în considerare impactul pe care l-ar putea avea Brexitul asupra fluxurilor comerciale și de investiții din Australia în UE, în special în pregătirea schimbului de oferte și calcularea contingentelor;

Un mandat de negociere

7.  invită Consiliul să autorizeze Comisia să înceapă negocierile pentru un acord comercial și de investiții cu Australia, pe baza rezultatului exercițiului de definire a domeniului de aplicare, a recomandărilor stabilite în prezenta rezoluție, a evaluării impactului și a unor obiective clare;

8.  salută decizia Comisiei de a sublinia faptul că plățile din categoria „cutia verde” nu denaturează schimburile comerciale și nu ar trebui să fie vizate de măsuri antidumping sau antisubvenție;

9.  invită Consiliul să respecte pe deplin repartizarea competențelor între UE și statele sale membre, după cum se poate înțelege din avizul CJUE 2/15 din 16 mai 2017, în decizia privind adoptarea directivelor de negociere;

10.  invită Comisia și Consiliul să prezinte o propunere cât mai curând posibil cu privire la viitoarea structură generală a acordurilor comerciale, ținând seama de Avizul 2/15 al CJUE privind ALS UE-Singapore și să facă o distincție clară între un acord comercial și de liberalizare a investițiilor străine directe (ISD), care conține numai chestiuni care țin de competența exclusivă a UE, și un posibil al doilea acord care acoperă subiecte ale căror competențe sunt partajate cu statele membre; subliniază că o astfel de distincție ar avea implicații asupra procesului de ratificare parlamentară și că nu urmărește să eludeze procesele democratice naționale, ci este o chestiune ce ține de delegarea democratică a responsabilităților pe baza tratatelor europene; solicită ca Parlamentul să se implice îndeaproape în toate negocierile actuale și viitoare privind ALS în toate etapele procesului;

11.  invită Comisia ca, atunci când prezintă acordurile finalizate în vederea semnării și a încheierii lor, și Consiliul, atunci când decide cu privire la semnarea și încheierea acestora, să respecte pe deplin repartizarea competențelor între UE și statele sale membre;

12.  invită Comisia să poarte negocierile într-un mod cât mai transparent posibil, fără a submina poziția de negociere a Uniunii, garantând cel puțin nivelul de transparență și consultare publică pus în aplicare pentru negocierile privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) cu SUA, prin intermediul unui dialog constant cu partenerii sociali și cu societatea civilă, și să respecte pe deplin cele mai bune practici consacrate în alte negocieri; salută inițiativa Comisiei de a publica toate recomandările sale privind directivele de negociere pentru acordurile comerciale și consideră că acest fapt reprezintă un precedent pozitiv; îndeamnă Consiliul să urmeze acest exemplu și să publice directivele de negociere imediat după adoptarea lor;

13.  subliniază că un ALS trebuie să conducă la îmbunătățirea accesului pe piață și la facilitarea schimburilor comerciale pe teren, să creeze locuri de muncă decente, să asigure egalitatea de gen în beneficiul cetățenilor de ambele părți, să încurajeze dezvoltarea sustenabilă, să susțină standardele UE, să protejeze serviciile de interes general și să respecte procedurile democratice, stimulând, totodată, oportunitățile de export ale UE;

14.  subliniază că un acord ambițios trebuie să prevadă în detaliu investițiile, comerțul cu bunuri și servicii (bazându-se pe recomandările recente ale Parlamentului European în ceea ce privește rezervele privind spațiul de manevră politică și sectoarele sensibile), regimul vamal și facilitarea comerțului, digitizarea, comerțul electronic și protecția datelor, cercetarea tehnologică și sprijinul pentru inovare, achizițiile publice, energia, întreprinderile de stat, concurența, dezvoltarea durabilă, chestiunile legate de reglementare, precum standarde sanitare și fitosanitare de înaltă calitate și alte norme privind produsele agricole și alimentare, fără a slăbi standardele înalte, angajamentele robuste și executorii privind munca și standardele de mediu ale UE, precum și lupta împotriva evitării obligațiilor fiscale și împotriva corupției, rămânând în sfera de aplicare a competenței exclusive a Uniunii și acordând o atenție deosebită nevoilor microîntreprinderilor și ale IMM-urilor;

15.  invită Consiliul să recunoască în mod explicit obligațiile celeilalte părți față de poporul indigen în directivele de negociere și să permită rezervele pentru schemele de preferințe interne în această privință; subliniază că acordul ar trebui să reafirme angajamentul ambelor părți față de Convenția 169 a OIM privind drepturile popoarelor indigene;

16.  subliniază că gestionarea inadecvată a pescuitului și pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) pot avea un impact negativ semnificativ asupra comerțului, dezvoltării și mediului și că părțile trebuie să își asume angajamente semnificative pentru protecția rechinilor, a pisicilor de mare, a țestoaselor și a mamiferelor marine și pentru prevenirea pescuitului excesiv, a capacității excedentare și a pescuitului INN;

17.  subliniază că principiile înlocuirii, reducerii și perfecționării în ceea ce privește utilizarea animalelor în scopuri științifice sunt ancorate ferm în legislația UE; subliniază că este esențial ca măsurile actuale ale UE privind testarea pe animale și cercetarea să nu fie eliminate sau diminuate, ca viitoarele regulamente privind utilizarea animalelor să nu fie restricționate, iar instituțiile de cercetare ale UE să nu fie plasate într-o poziție de dezavantaj concurențial; consideră că părțile trebuie să solicite alinierea în materie de reglementare a celor mai bune practici în domeniul înlocuirii, reducerii și perfecționării, pentru creșterea eficienței testelor, diminuarea costurilor și reducerea nevoii de utilizare a animalelor;

18.  insistă asupra necesității de a include măsuri menite să elimine contrafacerea produselor agroalimentare;

19.  subliniază că, pentru ca un ALS să fie pe deplin avantajos pentru economia UE, următoarele aspecte ar trebui să fie incluse în directivele de negociere:

a)  liberalizarea comerțului cu bunuri și servicii și oportunități reale de acces pentru ambele părți pe piața de bunuri și servicii ale celeilalte părți prin eliminarea barierelor de reglementare inutile, asigurându-se, în același timp, faptul că nicio prevedere din acord nu împiedică niciuna dintre părți să reglementeze, în mod proporțional, în vederea atingerii obiectivelor politice legitime; prezentul acord (i) nu trebuie să împiedice părțile să elaboreze, să reglementeze, să furnizeze și să sprijine servicii de interes general și trebuie să includă dispoziții explicite în acest sens, (ii) nu trebuie să solicite guvernelor să privatizeze niciun serviciu și nici nu trebuie să împiedice guvernele să extindă gama de servicii pe care le oferă publicului și (iii) nu trebuie să împiedice guvernele să aducă înapoi sub controlul public serviciile pe care au ales anterior să le privatizeze, precum apa, educația, sănătatea și serviciile sociale, nu trebuie să reducă standardele ridicate în materie de sănătate, alimente, consumatori, mediu, muncă și siguranță în UE sau să limiteze finanțarea publică a artelor și culturii, educației, sănătății și serviciilor sociale, așa cum s-a întâmplat cu acordurile comerciale anterioare; angajamentele ar trebui luate pe baza Acordului General privind Comerțul cu Servicii (GATS); subliniază, în acest sens, că standardele impuse producătorilor europeni trebuie să fie păstrate;

b)   în măsura în care acordul poate include un capitol privind reglementarea internă, negociatorii nu trebuie să includă teste de necesitate;

c)  angajamente privind măsurile antidumping și compensatorii care depășesc normele OMC în acest domeniu, cu posibilitatea de a exclude aplicarea lor în cazul în care există suficiente standarde comune de concurență și cooperare;

d)  reducerea barierelor netarifare inutile și consolidarea și extinderea dialogurilor privind cooperarea în materie de reglementare pe bază voluntară, ori de câte ori acest lucru este fezabil și reciproc avantajos, nelimitând totodată posibilitatea fiecărei părți de a-și derula activitățile de reglementare, legislative și privind politicile, întrucât cooperarea în materie de reglementare trebuie să aibă ca scop aducerea de beneficii guvernanței economiei globale printr-o convergență și cooperare intensificată privind standardele internaționale și armonizarea reglementărilor, de exemplu prin adoptarea și punerea în aplicare a standardelor stabilite de Comisia economică pentru Europa a ONU (UNECE), garantând totodată cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor (de exemplu, siguranța alimentară), a mediului (de exemplu, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor), de protecție socială și a lucrătorilor;

e)  concesii semnificative privind achizițiile publice, la toate nivelurile administrative, inclusiv la nivelul întreprinderilor de stat și al întreprinderilor cu drepturi speciale sau exclusive, care să garanteze accesul la piață pentru întreprinderile europene în sectoare strategice și același grad de deschidere ca cel al piețelor UE de achiziții publice, având în vedere faptul că procedurile simplificate și transparente pentru ofertanți, inclusiv pentru cei din alte țări, pot fi, de asemenea, instrumente eficiente de combatere a corupției și de promovare a integrității în cadrul administrației publice, oferind, în același timp, rentabilitate pentru contribuabili în ceea ce privește calitatea prestației, eficiența, eficacitatea și răspunderea; garanția că, la atribuirea contractelor de achiziții publice, se aplică criterii ecologice și sociale;

f)  un capitol separat, care să țină seama de nevoile și interesele microîntreprinderilor și ale IMM-urilor în ceea ce privește aspectele legate de facilitarea accesului pe piață, inclusiv, dar nu numai, o compatibilitate mai mare a standardelor tehnice și proceduri vamale simplificate, pentru a genera posibilități concrete de afaceri și a stimula internaționalizarea lor;

g)  având în vedere avizul CJUE 2/15 privind ALS UE-Singapore, potrivit căruia schimburile comerciale și dezvoltarea sustenabilă țin de competența exclusivă a UE, iar dezvoltarea sustenabilă este parte integrantă a politicii comerciale comune a UE, un capitol solid și ambițios privind dezvoltarea sustenabilă este o parte indispensabilă a oricărui eventual acord; dispoziții privind instrumente eficiente de dialog, monitorizare și cooperare, inclusiv dispoziții obligatorii și executorii care să facă obiectul unor mecanisme de soluționare a litigiilor adecvate și eficiente și să aibă în vedere, printre diverse metode de asigurare a respectării, un mecanism bazat pe sancțiuni, permițându-le totodată partenerilor sociali și societății civile să participe în mod corespunzător, precum și o cooperare strânsă cu experți din cadrul organizațiilor multilaterale relevante; dispoziții în capitolul care acoperă aspectele de muncă și de mediu ale comerțului și importanța dezvoltării sustenabile în context comercial și al investițiilor, care să cuprindă dispoziții care promovează aderarea la principiile și normele relevante convenite la nivel internațional, cum ar fi standardele fundamentale de muncă, cele patru convenții prioritare ale OIM în materie de guvernanță și acordurile multilaterale de mediu, inclusiv cele referitoare la schimbările climatice, precum și punerea în aplicare eficientă a acestora;

h)   cerința ca părțile să promoveze responsabilitatea socială a întreprinderilor, inclusiv în ceea ce privește instrumentele recunoscute pe plan internațional, și aderarea la orientările sectoriale ale OCDE și la Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;

i)   dispoziții cuprinzătoare privind liberalizarea investițiilor, în sfera de competențe a Uniunii, ținând seama de evoluțiile recente în materie de politici, de exemplu de Avizul CJUE 2/15 privind ALS UE-Singapore din 16 mai 2017;

j)  măsuri stricte, a căror respectare să fie asigurată, care să cuprindă recunoașterea și protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv indicațiile geografice (IG) pentru vinuri și băuturi spirtoase și alte produse agricole și alimentare, și care să aibă drept referință dispozițiile Acordului UE-Australia privind comerțul cu vin, urmărind totodată obiectivul de a îmbunătăți cadrul juridic existent și de a atinge un nivel ridicat de protecție pentru toate indicațiile geografice; proceduri vamale simplificate și reguli de origine simple și flexibile care să fie adecvate pentru realitatea complexă a lanțurilor valorice globale, inclusiv în ceea ce privește creșterea transparenței și a responsabilității în cadrul acestora, și aplicarea ori de câte ori este posibil a unor reguli de origine multilaterale sau, în alte cazuri, a unor reguli de origine fără dificultăți cum ar fi „modificarea subpoziției tarifare”;

k)  un rezultat echilibrat și ambițios în capitolele privind agricultura și pescuitul, care poate stimula competitivitatea și poate aduce beneficii atât consumatorilor, cât și producătorilor, dacă se iau în calcul în mod corespunzător interesele tuturor producătorilor și consumatorilor europeni, respectând faptul că există o serie de produse agricole sensibile care ar trebui să primească un tratament adecvat, de exemplu, prin contingente tarifare sau cărora ar trebui să li se aloce perioade de tranziție adecvate, luând în considerare în mod corespunzător impactul cumulat al acordurilor comerciale asupra agriculturii și excluzând eventual cele mai sensibile sectoare din domeniul de aplicare al negocierilor; includerea unei clauze bilaterale de salvgardare ușor de utilizat, eficace, adecvate și rapide care să permită suspendarea temporară a preferințelor în cazul în care, ca urmare a intrării în vigoare a acordului comercial, o creștere a importurilor aduce sau amenință să aducă prejudicii grave sectoarelor sensibile;

l)  dispoziții ambițioase care să permită funcționarea integrală a ecosistemului digital și să promoveze fluxurile de date transfrontaliere, inclusiv principii precum concurența loială și norme ambițioase privind transferurile transfrontaliere de date, respectând pe deplin normele actuale și viitoare ale UE privind protecția datelor și a vieții private și fără a aduce atingere acestora, având în vedere că fluxurile de date sunt motoare esențiale ale economiei serviciilor și reprezintă un element esențial al lanțurilor valorice globale ale întreprinderilor producătoare tradiționale; prin urmare, cerințele nejustificate privind localizarea ar trebui reduse cât mai mult posibil; protecția datelor și protecția vieții private nu sunt bariere în calea comerțului, ci drepturi fundamentale, consacrate la articolul 39 din TUE și la articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

m)  dispoziții precise și specifice privind tratamentul acordat țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) și regiunilor ultraperiferice (RUP), pentru a asigura faptul că se ține seama în mod corespunzător de interesele lor specifice în cadrul negocierilor;

Rolul Parlamentului

20.  subliniază că, în urma avizului CJUE 2/15 privind ALS UE-Singapore, Parlamentul European ar trebui să aibă un rol consolidat în toate etapele negocierilor UE privind ALS, de la adoptarea mandatului până la încheierea definitivă a acordului; așteaptă cu nerăbdare lansarea negocierilor cu Australia și urmărirea cu atenție a acestora și speră să contribuie la rezultatul pozitiv al acestora; reamintește Comisiei de obligația sa de a informa Parlamentul imediat și pe deplin în toate etapele negocierilor (înainte și după rundele de negocieri); este hotărât să analizeze aspectele legislative și de reglementare care pot apărea în cadrul negocierilor și al viitorului acord, fără a aduce atingere prerogativelor sale în calitate de colegiuitor; își reafirmă răspunderea sa fundamentală de a-i reprezenta pe cetățenii Uniunii Europene și așteaptă cu nerăbdare să faciliteze dezbateri ce favorizează includerea și deschise pe durata procesului de negociere;

21.  reamintește că Parlamentului i se va solicita să aprobe viitorul acord, astfel cum se prevede în TFUE, și că, prin urmare, pozițiile sale ar trebui luate în considerare în mod corespunzător în toate etapele; invită Comisia și Consiliul să solicite aprobarea Parlamentului înainte de aplicarea sa, integrând totodată această practică în acordul interinstituțional;

22.  reamintește că Parlamentul va monitoriza punerea în aplicare a viitorului acord;

°

°  °

23.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului și, cu titlu informativ, Comisei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului din Australia.

AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (5.10.2017)

destinat Comisiei pentru comerț internațional

referitor la recomandarea adresată Consiliului cu privire la mandatul de negociere propus pentru negocierile comerciale cu Australia

(2017/2192(INI))

Raportor pentru aviz: Eric Andrieu

SUGESTII

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru comerț internațional, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  consideră că Australia este unul dintre principalii actori ai comerțului mondial cu produse agricole și că aceasta a dezvoltat filiere puternice destinate exportului (70 % din producție este exportată);

2.  consideră că Australia a fost în 2015 cel de al treilea exportator mondial de carne de vită, al optulea exportator mondial de produse lactate, al cincilea exportator mondial de produse din culturi arabile și al treilea exportator mondial de zahăr;

3.  subliniază că Australia, datorită nivelului scăzut al costurilor de producție agricolă care decurg din agricultura extensivă desfășurată pe mari exploatații, se bucură de un sector agricol foarte competitiv, orientat spre export, care caută în mod constant noi debușee pentru produsele sale pe piața internațională; subliniază, prin urmare, că asigurarea unui acces sporit la marea piață a UE prin eliminarea sau reducerea barierelor tarifare și netarifare în acest sector va constitui, fără îndoială, o prioritate pentru producătorii și exportatorii australieni în procesul de negociere și consideră, în acest context, că un acord de liber schimb (ALS) echilibrat și cuprinzător, care să respecte cele mai vulnerabile sectoare ale agriculturii europene ar putea fi reciproc benefic;

4.  subliniază că agricultura europeană joacă un rol special în menținerea structurii comunităților rurale și în asigurarea hranei pentru populațiile din Europa; reamintește că fermierii și mijloacele lor de subzistență nu ar trebui să reprezinte monede de schimb în acordurile comerciale;

5.  consideră că crearea de stimulente pentru introducerea de standarde ridicate și de condiții de reciprocitate și respectarea pe deplin a standardelor sociale ridicate, a celor de producție, de mediu și de bun tratament aplicat animalelor și respectarea principiilor agriculturii durabile impuse de producătorii din UE sunt esențiale pentru un ALS echilibrat, care ar putea să ofere unele oportunități pentru producătorii europeni și să sprijine poziția UE de actor mondial de importanță majoră; consideră că aceste standarde nu pot fi diminuate în cadrul pieței interne fie prin importuri, fie prin exporturi, și subliniază că respectarea producției durabile și protejarea cu strictețe a standardelor privind siguranța alimentară, sănătatea umană, protecția consumatorilor, bunăstarea și sănătatea animalelor, astfel cum sunt definite în legislația UE, este un drept fundamental și un principiu imuabil în toate ALS negociate de UE pentru agricultura europeană;

6.  subliniază că trebuie luate măsuri pentru a se asigura că standardele de bun tratament aplicat animalelor pot fi îmbunătățite în conformitate cu atitudinea publicului față de chestiuni etice și legate de sănătate;

7.  subliniază că recunoașterea reciprocă a normelor sanitare și fitosanitare nu trebuie să dea naștere unor amenințări la adresa mediului, a persoanelor și a animalelor, de exemplu ca urmare a eliminării controalelor privind produsele alimentare importate și hrana pentru animale importată;

8.  salută faptul că Comisia a publicat prima sa evaluare a impactului unui ALS UE-Australia, dar ia act de faptul că este posibil ca producătorii europeni și exportatorii de produse agricole să nu fie în măsură să evalueze pe deplin potențialele beneficii și pierderi, din cauza informațiilor limitate referitoare la importuri, în special la subcategorii din sectorul cărnii, și regretă lipsa unei evaluări pe stat membru al UE și pe sector, precum și lipsa de informații privind impactul posibil asupra regiunilor ultraperiferice și impactul Brexit-ului în ceea ce privește cotele actuale; observă, de asemenea, cu îngrijorare, că studiul estimează că carnea provenită de la rumegătoare va cunoaște cea mai mare scădere a producției sectoriale în UE, și solicită, în plus, analize mai detaliate pentru a acoperi aceste lipsuri de informații;

9.  subliniază că, pentru exportatorii europeni de produse agricole, Australia reprezintă o nouă piață cu 23 de milioane de consumatori, de peste 20 de ori mai mică decât cea europeană și că interesele agricole ofensive europene se limitează la protejarea indicațiilor geografice și a produselor de nișă, acestea reprezentând condiții pentru eliminarea barierelor netarifare; solicită, prin urmare, Comisiei să țină seama în mod corespunzător de acest lucru;

10.  se declară preocupat de riscul unui dezechilibru profund în dispozițiile de natură agricolă din acord, în detrimentul producătorilor agricoli din Uniunea Europeană, și subliniază că agricultura nu trebuie utilizată ca monedă de schimb pentru a facilita accesul produselor non-agricole și al serviciilor pe piața australiană;

11.  ia act de faptul că întreprinderile agricole australiene nu suportă costurile aferente identificării electronice a ovinelor, desemnării zonelor vulnerabile la nitrați sau incinerării animalelor moarte și solicită ca acest lucru să fie clarificat prin intermediul etichetării;

12.  subliniază că, în cadrul negocierilor, ar trebui să fie menținute principiul precauției, pe care se bazează reglementările UE din domeniul siguranței alimentare, abordarea „de la fermă la consumator”, care stabilește reguli mai stricte la nivelul Uniunii Europene, precum și standardele și procedurile sanitare și fitosanitare ale UE;

13.  dorește să atragă atenția asupra naturii sensibile a anumitor sectoare ale industriei agricole europene, cum ar fi carnea de vită și de mânzat, carnea de oaie și de capră, zahărul, mierea, cerealele și produsele lactate, unele dintre acestea fiind afectate recent de crize majore care au necesitat mecanisme speciale de intervenție de urgență, și consideră că o deschidere mai mare a pieței în aceste sectoare ar putea avea consecințe și mai negative și perturbatoare pentru producătorii europeni; prin urmare, invită Comisia să asigure condiții de concurență echitabile, tratând drept sensibile produsele în cazul cărora concurența directă ar expune producătorii agricoli din UE la o presiune excesivă sau de nesuportat și solicită includerea unor măsuri bilaterale eficiente și relevante de protecție, a unor perioade de tranziție și a unor cote adecvate și reduse, având în vedere competitivitatea sectorului australian, pentru a preveni o creștere bruscă a importurilor care ar cauza sau ar amenința să cauzeze prejudicii grave pentru producătorii europeni în sectoarele sensibile sau pentru întreprinderile mici și mijlocii;

14.  consideră că, pentru cele mai sensibile produse agricole, cum ar fi, de exemplu, sectorul lactatelor, carnea de vită, de mânzat și de oaie și tipurile speciale de zahăr, UE trebuie să se abțină de la asumarea vreunui angajament, asigurând condiții de concurență echitabilă și excluzând aceste produse din cadrul negocierilor;

15.  subliniază faptul că un acord de schimb nu se poate baza decât pe un avantaj reciproc și solicită insistent Comisiei să ofere protecție permanentă împotriva amenințărilor ce decurg din liberalizarea importurilor, inclusiv prin includerea în cadrul acordului a unor clauze de salvgardare, care s-ar activa prin mecanisme simple și flexibile atunci când importurile din Australia depășesc limitele stabilite și generează dezechilibre excesive pentru piața europeană, precum și prin includerea unei clauze de salvgardare bilaterale cu durată nelimitată pentru sectorul agricol;

16.  își exprimă speranța că măsurile adoptate de Uniunea Europeană în contextul crizei din sectorul produselor lactate nu sunt considerate de Australia ca fiind o formă de ajutor de stat (așa cum s-a întâmplat în trecut în sectorul producției de tomate) și, prin urmare, nu sunt utilizate ca pretext pentru limitarea accesului produselor europene pe piața australiană;

17.  invită Comisia să soluționeze toate litigiile comerciale în curs între UE și Australia înainte de deschiderea oricăror negocieri privind problemele agricole, cum ar fi, printre altele, controversa legată de măsurile antidumping impuse de către autoritățile australiene întreprinderilor europene care prelucrează tomate;

18.  subliniază importanța identificării unor criterii comune privind standardele de calitate și de siguranță a produselor agricole destinate schimburilor comerciale;

19.  reamintește, în special, că în Uniunea Europeană mieii nu pot fi comercializați decât la vârsta de șase sau nouă luni, în timp ce în Australia este permisă o vârstă mai înaintată - 12 luni; subliniază că, pentru vânzarea legală pe piața internă a UE a mieilor proveniți din afara UE, viitorul acord trebuie să stabilească o limită de vârstă de 6 sau de 9 luni;

20.  subliniază că nicio dispoziție a acordului nu ar trebui să împiedice fiecare parte să elaboreze reglementări în mod independent în vederea stabilirii și punerii în aplicare a obiectivelor politice legitime, inclusiv a obiectivelor și a garanțiilor sociale, de mediu și de sănătate publică;

21.  insistă asupra noțiunii de impact cumulativ al concesiilor comerciale realizate de UE în agricultură, atât în cadrul multilateral, cât și în cadrul bilateral; solicită, prin urmare, ca orice concesii agricole oferite de UE în contextul negocierilor avute în vedere să fie evaluate în funcție de cele deja convenite de OMC (cum ar fi compensările acordate pentru carnea de vită tratată cu hormoni), de Canada (Acordul economic și comercial cuprinzător, CETA), și de cele care ar putea fi convenite în scurt timp cu Mercosur, Mexic, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii (în cazul reluării negocierilor privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții, TTIP); observă, de asemenea, că, în cazul cărnii de vită și mânzat, adăugarea contingentelor CETA a condus la o valoare cumulată din cotele convenite ce atinge pragul de absorbție de 300 000 de tone, stabilit în anii ’2000, ceea ce înseamnă că, coroborat cu scăderea consumului pe piața internă, piața UE ajunge la saturație; subliniază, totodată, că studiul Comisiei referitor la impactul cumulat al viitoarelor acorduri comerciale arată că deficitul comercial european ar putea să se dubleze în cazul cărnii de vită și de mânzat și să ajungă la aproximativ 0,9 miliarde de euro, conform ipotezelor privind liberalizarea;

22.  invită Comisia să mențină o abordare armonizată a negocierilor, în concordanță cu cea adoptată în cursul negocierilor concomitente cu Noua Zeelandă, luând în considerare în mod corespunzător specificitățile care diferențiază cele două piețe;

23.  reamintește că toate contingentele tarifare care ar putea fi acordate Australiei vor urma să se aplice, în urma Brexitului, unei piețe comunitare reduse; invită Comisia să ia în considerare, în cadrul negocierilor comerciale cu Australia, negocierile în curs privind Brexitul și impactul acestuia asupra agriculturii și a industriei alimentare din UE, mai ales în acele sectoare în care Regatul Unit reprezintă un volum important de consum și/sau importuri; subliniază că, prin urmare, acest lucru va trebui să fie luat în considerare cu atenție pentru ajustarea concesiilor oferite de Uniune în cadrul viitoarelor acorduri comerciale (dacă se va pune problema unor concesii) și, dacă este cazul, ca mandatul de negociere să fie revizuit;

24.  invită Comisia să asigure protecția juridică adecvată a indicațiilor geografice ale UE și a produselor agricole de calitate din UE pe piața australiană, precum și punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru combaterea utilizării necorespunzătoare și a informațiilor și practicilor înșelătoare; de asemenea, invită Comisia să asigure protecția privind etichetarea, trasabilitatea și adevărata origine a produselor agricole ca un element esențial al unui acord echilibrat;

25.  insistă asupra necesității de a include măsuri menite să combată contrafacerea produselor agroalimentare;

26.  recunoaște importanța pentru UE a unui acord cu Australia, care ar putea reduce barierele tarifare pentru anumite produse agricole prelucrate, ar atenua orice controale nejustificat de stricte în materie de sănătate și ar recunoaște și proteja indicațiile geografice în mod eficient, impunându-se, ca o pre-condiție pentru acord, dispoziții clare privind protejarea unui număr cât mai mare de indicații geografice, printre altele pentru vinuri, inclusiv cele care fac deja obiectul Acordului bilateral între UE și Australia privind comerțul cu vin, precum și pentru băuturile spirtoase și alte produse alimentare, precum și privind protecția sectoarelor sensibile; reamintește, însă, Comisiei că ar fi inacceptabil să sacrifice interesele agriculturii europene în vederea stabilirii unui acord și că, în conformitate cu articolul 207 alineatul (3) din TFUE, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a Parlamentului European trebuie să fie informată în legătură cu stadiul negocierilor în ceea ce privește toate aspectele legate de agricultură, și subliniază că Comisia trebuie să angajeze un dialog absolut transparent, oportun și cuprinzător cu toți actorii din agricultură, cu privire la toate aspectele negocierilor, făcând cunoscut publicului mandatul său de negociere.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

2.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

12

2

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Norbert Lins, Hannu Takkula, Tom Vandenkendelaere

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

31

+

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Nuno Melo, Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Giulia Moi, Marco Zullo

ENF

Edouard Ferrand, Philippe Loiseau

12

-

ECR

Richard Ashworth, Jørn Dohrmann, James Nicholson

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Hannu Takkula

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Verts/ALE

José Bové

EFDD

John Stuart Agnew

2

0

GUE/NGL

Matt Carthy

NI

Diane Dodds

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

12.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

5

3

Membri titulari prezenți la votul final

Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Karoline Graswander-Hainz, France Jamet, Jude Kirton-Darling, Patricia Lalonde, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Membri supleanți prezenți la votul final

Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Paul Rübig, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Jarosław Wałęsa

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

30

+

ALDE

Frédérique Ries, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Patricia Lalonde

ECR

David Campbell Bannerman, Emma McClarkin, Jan Zahradil, Joachim Starbatty

EFDD

David Borrelli, Tiziana Beghin

PPE

Adam Szejnfeld, Fernando Ruas, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Iuliu Winkler, Jarosław Wałęsa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Paul Rübig, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Tokia Saïfi, Viviane Reding

S&D

Alessia Maria Mosca, Bernd Lange, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Karoline Graswander-Hainz, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira

5

-

ENF

Edouard Ferrand, France Jamet, Matteo Salvini

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Helmut Scholz

3

0

S&D

David Martin, Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Klaus Buchner

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri