Postupak : 2016/0381(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0314/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0314/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2018 - 6.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0099

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1222kWORD 154k
18.10.2017
PE 603.067v02-00 A8-0314/2017

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada

(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Bendt Bendtsen

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada

(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Parlamentu i Vijeću (COM(2016)0765),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0499/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja koja su u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti podnijeli nizozemski Senat i nizozemski Zastupnički dom,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 26. travnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 13. srpnja 2017.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0314/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unija je predana održivom, konkurentnom, sigurnom i dekarboniziranom energetskom sustavu. U energetskoj uniji i okviru klimatske i energetske politike do 2030. utvrđene su ambiciozne obveze Unije za dodatno smanjenje emisija stakleničkih plinova (za najmanje 40 % do 2030. u usporedbi s 1990.), za povećanje udjela utrošene obnovljive energije (za najmanje 27 %) te za uštedu energije od najmanje 27 %, uz reviziju tih razina imajući na umu cilj od 30 % ušteda na razini Unije10 te poboljšanje energetske sigurnosti, konkurentnosti i održivosti Europe.

(1)  Unija je predana održivom, konkurentnom, sigurnom i dekarboniziranom energetskom sustavu i visokoj razini zaštite zdravlja ljudi. U energetskoj uniji i okviru klimatske i energetske politike do 2030. utvrđene su ambiciozne obveze Unije za dodatno smanjenje emisija stakleničkih plinova (za 80 do 95 % do 2050. u usporedbi s 1990.), za povećanje udjela utrošene obnovljive energije u skladu s Direktivom .../2018/EU [o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora, COD (2016)0382] te za uštedu energije u skladu s Direktivom 2012/27/EU kako je izmijenjena Direktivom .../2018/EU [COD 2016/0376] i za poboljšanje energetske sigurnosti, konkurentnosti, priuštivosti i održivosti Europe.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Unija je predana razvoju održivog, konkurentnog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava do 2050.12 Kako bi se taj cilj ispunio, države članice i ulagači trebaju utvrditi ključne etape kako bi se zgrade dekarbonizirale do 2050. Kako bi se to provelo do 2050., države članice trebale bi utvrditi prijelazne korake za postizanje srednjoročnih (2030.) i dugoročnih (2050.) ciljeva.

(6)  Unija je predana razvoju održivog, konkurentnog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava do 2050. Kako bi se taj cilj postigao, od ključne je važnosti da postojeći fond zgrada, koji je odgovoran za oko 36 % svih emisija CO2 u Uniji, u energetskom smislu bude visokoučinkovit i da se dekarbonizira tako da se postigne gotovo nulta potrošnja energije do 2050. godine. Države članice trebale bi nastojati postići troškovno učinkovitu ravnotežu između dekarbonizacije opskrbe energijom i smanjenja konačne potrošnje energije. U tu svrhu države članice i ulagači moraju imati jasnu viziju za svoje politike i odluke o ulaganjima, koja obuhvaća dobro definirane ključne nacionalne etape i aktivnosti za postizanje energetske učinkovitosti kako bi se ostvarili kratkoročni (2030.), srednjoročni (2040.) i dugoročni (2050.) ciljevi.

__________________

12 Komunikacija o Energetskom planu za 2050., (COM(2011) 885 final).

 

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Napori Unije usmjereni na dekarbonizaciju njezina fonda zgrada moraju odražavati sadržaj Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama s 21. konferencije stranaka Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama (COP 21). Uzimajući u obzir da se gotovo 50 % konačne energije u Uniji koristi za grijanje i hlađenje, od čega 80 % u zgradama, postizanje klimatskih i energetskih ciljeva Unije uvelike ovisi o nastojanjima EU-a da obnovi svoj fond zgrada stavljanjem prioriteta na energetsku učinkovitost i uštede, primjenjujući u potpunosti načelo „energetska učinkovitosti na prvom mjestu” i osiguravajući učinkovitu uporabu obnovljivih izvora energije.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Odredbe o dugoročnim strategijama obnove zgrada iz Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća13 trebalo bi premjestiti u Direktivu 2010/31/EU, u koju se bolje uklapaju.

(7)  Odredbe o dugoročnim strategijama obnove zgrada iz Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća trebalo bi premjestiti u Direktivu 2010/31/EU, u koju se bolje uklapaju, te bi ih trebalo ažurirati kako bi se razjasnili ciljevi energetski visokoučinkovitog i dekarboniziranog fonda zgrada. Dugoročne strategije obnove i obnove koje se njima stimuliraju potaknut će rast i konkurentnost otvaranjem lokalnih radnih mjesta koja se ne mogu eksternalizirati te će građanima pružiti energetski učinkovite, zdrave i sigurne zgrade.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Kako bi se olakšalo troškovno učinkovito postizanje klimatskih i energetskih ciljeva Unije kao i troškovno učinkovite obnove zgrada, u nacionalne dugoročne strategije obnove trebala bi se ugraditi razmatranja o poboljšanju zdravlja i unutarnjih klimatskih uvjeta, uključujući kombiniranjem obnove s uklanjanjem azbesta i drugih štetnih tvari, sprečavanjem nezakonitog uklanjanja štetnih tvari i poticanjem poštovanja postojećih zakonodavnih akata kao što su Direktiva 2009/148/EZ1a i Direktiva (EU) 2016/22841b.

 

__________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ.

 

1b Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  Da bi se postigao energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada i da bi se zajamčilo da će se dugoročnim strategijama obnove ostvariti potreban napredak, posebno povećanjem broja temeljitih obnova, države članice moraju ponuditi jasne smjernice i iznijeti mjerljive, ciljane mjere, uključujući za segmente nacionalnog fonda zgrada koji imaju najmanju energetsku učinkovitost, za potrošače pogođene energetskim siromaštvom, za socijalne stambene jedinice te za kućanstva izložena problemu suprotstavljenih interesa najmodavca i najmoprimca, uzimajući pritom u obzir priuštivost. Kako bi se dodatno poduprla potrebna poboljšanja u nacionalnom fondu prostora koji se iznajmljuju, države članice trebale bi za zgrade koje se iznajmljuju razmotriti mogućnost uvođenja ili daljnje primjene zahtjeva za određenu razinu energetske učinkovitosti, u skladu s certifikatima o energetskoj učinkovitosti.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.c)  Uzimajući u obzir Komisijinu procjenu učinka, u kojoj se navodi da bi prosječna stopa obnove trebala iznositi 3 % kako bi se na troškovno učinkovit način ostvarile ambicije EU-a u pogledu energetske učinkovitosti, važno je da države članice navedu svoje očekivane rezultate i doprinos postizanju ukupnog cilja povećanja energetske učinkovitosti za [X %] do 2030., u skladu s Direktivom 2012/27/EU kako je izmijenjena Direktivom .../2018/EU [COD 2016/0376], uzimajući u obzir činjenicu da svako povećanje energetskih ušteda od 1 % smanjuje uvoz plina za 2,6 %, čime se aktivno doprinosi energetskoj neovisnosti Unije.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.d)  Zahvaljujući ambicioznim ciljevima temeljite obnove postojećeg fonda zgrada otvorit će se milijuni radnih mjesta u Uniji, posebno u malim i srednjim poduzećima. U tom je kontekstu potrebno da države članice uspostave jasnu vezu između svojih nacionalnih dugoročnih strategija obnove i odgovarajućih inicijativa radi promicanja razvoja vještina i obrazovanja u građevinskom sektoru i sektoru energetske učinkovitosti.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Programi digitalnog jedinstvenog tržišta i energetske unije trebaju se uskladiti i služiti zajedničkim ciljevima. Digitalizacijom energetskog sustava energetski se okoliš brzo mijenja, a te promjene obuhvaćaju sve od integracije obnovljivih izvora energije pa do pametnih mreža i zgrada s podrškom za pametne tehnologije. Kako bi se građevinski sektor digitalizirao, potrebno je osigurati ciljane poticaje za promicanje sustava s podrškom za pametne tehnologije i digitalnih rješenja u izgrađenim zgradama.

(8)   Programi digitalnog jedinstvenog tržišta i energetske unije trebaju se uskladiti i služiti zajedničkim ciljevima. Digitalizacijom energetskog sustava energetski se okoliš brzo mijenja, a te promjene obuhvaćaju sve od integracije obnovljivih izvora energije pa do pametnih mreža i zgrada s podrškom za pametne tehnologije. Time se pružaju nove mogućnosti za energetske uštede, pružanjem točnijih informacija potrošačima o njihovim obrascima potrošnje i omogućivanjem operatorima sustava da bolje upravljaju mrežom. Kako bi se građevinski sektor digitalizirao te kako bi se promicao sustavni razvoj pametnih gradova, potrebno je osigurati ciljane poticaje za promicanje primjerenih sustava s podrškom za pametne tehnologije i digitalnih rješenja u izgrađenim zgradama, vodeći pritom računa o potrošačima koji su manje aktivni u digitalnom okruženju. U okviru tih poticaja trebalo bi uzeti u obzir Unijine ciljeve u pogledu povezivosti i ambicije u vezi s uporabom komunikacijskih mreža velikog kapaciteta, što je preduvjet za pametne domove i dobro povezane zajednice, pri čemu treba zajamčiti da se razvoj tih mreža ne koči građevinskim rješenjima koja bi mogla negativno utjecati na povezivost.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se ova Direktiva prilagodila tehničkom napretku, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba delegirati Komisiji kako bi ona Direktivu dopunila definicijom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije i omogućivanjem njezine provedbe. Pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije trebalo bi upotrebljavati za mjerenje kapaciteta zgrade za uporabu sustava IKT-a i elektroničkih sustava za optimiziranje rada i interakciju s mrežom. Primjenom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije povećat će se svijest među vlasnicima zgrada i stanarima o vrijednosti tehnologija za automatizaciju zgrada i elektronički nadzor tehničkih sustava zgrada, a stanari zgrada uvjerit će se u stvarne uštede koje se ostvaruju tim novim i poboljšanim funkcionalnostima.

(9)  Kako bi se ova Direktiva prilagodila tehničkom napretku, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) treba delegirati Komisiji kako bi ona Direktivu dopunila definicijom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije i omogućivanjem njezine provedbe u skladu s metodologijom utvrđenom u ovoj Direktivi. Pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije trebao bi biti usklađen s certifikatima energetske učinkovitosti te bi se trebao upotrebljavati za mjerenje kapaciteta zgrade za uporabu sustava IKT-a i elektroničkih sustava za optimiziranje rada, učinkovitosti, ugodnosti interijera i interakciju s mrežom. Primjenom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije povećat će se svijest među vlasnicima zgrada i stanarima o vrijednosti tehnologija za automatizaciju zgrada i elektronički nadzor tehničkih sustava zgrada, a stanari zgrada uvjerit će se u stvarne uštede koje se ostvaruju tim novim i poboljšanim funkcionalnostima.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Inovacija i nove tehnologije omogućuju i potporu ukupnoj dekarbonizaciji gospodarstva kroz sektor građevinarstva. Primjerice, zgrade mogu potaknuti razvoj potrebne infrastrukture za pametno punjenje električnih vozila i osigurati temelje kako bi se u državama članicama, ako to žele, akumulatori mogli koristiti kao izvor struje. Potrebno je proširiti definiciju tehničkih sustava zgrada kako bi odražavala taj cilj.

(10)  Inovacija i nove tehnologije omogućuju zgradama da potpomognu opću dekarbonizaciju gospodarstva, uključujući prometni sektor. Primjerice, zgrade mogu potaknuti razvoj potrebne infrastrukture za primjenu pametnog punjenja električnih vozila i također osigurati temelje kako bi se u državama članicama, ako to žele, akumulatori mogli koristiti kao izvor struje. Potrebno je proširiti definiciju tehničkih sustava zgrada kako bi odražavala taj cilj.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Provođenjem vodova ili cijevi stvaraju se pravi uvjeti za brzu uspostavu mjesta za punjenje ako i gdje je to potrebno. Države članice trebale bi se stoga pobrinuti za to da se elektromobilnost razvije na uravnotežen i troškovno učinkovit način. Konkretno, u slučaju opsežnih radova obnove koji uključuju električnu infrastrukturu, potrebno je provesti odgovarajuće vodove i cijevi kako bi se osiguralo dovoljno vodova, cijevi i električne energije u smislu Direktive 2014/94/EU za instaliranje mjesta za punjenje na parkiralištima.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.b)  Jasna vizija u pogledu dekarboniziranog fonda zgrada do 2050. zahtijeva visoku razinu ambicioznosti. Kada se potrošnja energije približi nuli, udio ugrađene energije postat će važniji za cjelokupni vijek trajanja zgrada. Buduća vizija u pogledu dekarboniziranog fonda zgrada trebala bi sadržavati ugrađenu energiju u zgradama. Stoga je gradnja drvom pozitivna za klimu.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.c)  Potrebno je promicati istraživanje i ispitivanje novih rješenja koja po potrebi mogu optimizirati razinu energetske učinkovitosti zgrada i povijesnih znamenitosti, pritom jamčeći zaštitu i očuvanje kulturne baštine.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.d)  Države članice trebale bi uzeti u obzir činjenicu da inovacije i nove tehnologije zahtijevaju povećana ulaganja u obrazovanje i vještine koji su nužni za uspješnu primjenu tih tehnologija.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.e)  Ovom se Direktivom teško mogu prejudicirati razvoj i inovacije u području elektroničke mobilnosti, zgrada ili pametnih sustava. Stoga bi se u cijeloj Direktivi trebalo primjenjivati načelo tehnološke neutralnosti.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.f)  Rješenja temeljena na prirodi, kao što su dobro osmišljeno ulično zelenilo, zeleni krovovi i zidovi koji zgradama pružaju izolaciju i hlad, pridonose smanjenju potražnje za energijom jer se na taj način ograničava potreba za grijanjem i hlađenjem te se poboljšava energetska učinkovitost zgrade.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.g (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.g)  Zahtjevi u pogledu infrastrukture za elektromobilnost izneseni u ovoj Direktivi trebali bi biti dio holističkog strateškog urbanističkog planiranja u državama članicama u cilju promicanja alternativnih, sigurnih i održivih načina prijevoza uz primjenu dosljednog pristupa električnoj infrastrukturi osiguravanjem, primjerice, posebne infrastrukture za parkiranje električnih bicikala i za osobe smanjenje pokretljivosti.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Procjenom učinka utvrđena su dva postojeća skupa odredbi čiji bi se cilj mogao postići učinkovitije no što se to čini u trenutačnoj situaciji. Ponajprije, obveza provođenja studije isplativosti visokoučinkovitih alternativnih sustava prije početka gradnje postaje nepotrebno opterećenje. Zatim, utvrđeno je da se odredbama povezanima s pregledima sustava grijanja i klimatizacije nisu u dostatnoj mjeri i na učinkovit način osigurali početni i daljnji rezultati tih tehničkih sustava. Danas se nedovoljno razmatraju čak i jeftina tehnička rješenja koja se mogu isplatiti u vrlo kratkom roku, primjerice hidrauličko uravnoteživanje sustava grijanja i ugradnja/zamjena termostatskih kontrolnih ventila. Izmjenjuju se odredbe povezane s pregledima radi osiguravanja boljeg rezultata pregleda.

(11)  Procjenom učinka utvrđene su postojeće odredbe čiji bi se cilj mogao postići učinkovitije no što se to čini u trenutačnoj situaciji. Utvrđeno je da se odredbama povezanima s pregledima sustava grijanja i klimatizacije nisu u dostatnoj mjeri i na učinkovit način osigurali početni i daljnji rezultati tih tehničkih sustava. Nadalje, danas se nedovoljno razmatraju jeftina tehnička rješenja koja se mogu isplatiti u vrlo kratkom roku, primjerice hidrauličko uravnoteživanje sustava grijanja i ugradnja/zamjena termostatskih kontrolnih ventila, te bi ih trebalo dodatno istražiti, uključujući kao rješenja za pružanje pomoći potrošačima pogođenima energetskim siromaštvom. Izmjenjuju se odredbe povezane s pregledima radi osiguravanja boljeg rezultata pregleda.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Države članice trebaju se pobrinuti za to da se kod novih zgrada prije početka gradnje razmotri i uzme u obzir tehnička, okolišna i gospodarska izvedivost visokoučinkovitih alternativnih sustava. Ti bi sustavi mogli obuhvaćati decentralizirane sustave opskrbe energijom utemeljene na energiji iz obnovljivih izvora ili otpadnoj toplini; kogeneraciju; sustave daljinskog i blokovskoga grijanja ili hlađenja i toplinske crpke.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  U smjernicama WHO-a iz 2009. navodi se da u pogledu kvalitete zraka u unutarnjem prostoru zgrade veće energetske učinkovitosti pružaju veću udobnost i dobrobit stanarima te poboljšavaju zdravlje. Toplinski mostovi, neodgovarajuća izolacija te neplanirani putovi kretanja zraka mogu dovesti do površinskih temperatura ispod točke rosišta zraka te do vlage. Stoga je ključno osigurati potpunu i homogenu izolaciju zgrada, uključujući balkone, fenestraciju, krovove, zidove, vrata i pod.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Automatizacija zgrada i elektronički nadzor tehničkih sustava zgrada pokazali su se, posebno kod velikih postrojenja, kao učinkovita zamjena za preglede. Ugradnju takve opreme trebalo bi smatrati troškovno najučinkovitijom alternativom pregledima u velikim nestambenim zgradama i zgradama dovoljne veličine s većim brojem stanova, gdje je trošak ugradnje opreme isplativ za manje od tri godine. Stoga se briše postojeća mogućnost odabira alternativnih mjera. Kada je riječ o manjim postrojenjima, dokumentacijom o radu sustava koju pripremaju instalateri te registriranjem tih podataka u bazama podataka o certifikatima energetske učinkovitosti poduprijet će se provjera usklađenosti s minimalnim postavljenim zahtjevima za sve tehničke sustave zgrada i ojačati uloga energetskih certifikata. K tomu, postojeći redoviti sigurnosni pregledi i programirano održavanje i dalje će biti prilika za davanje izravnih savjeta o poboljšanju energetske učinkovitosti.

(12)  U automatizaciji zgrada, upravljanju objektima i elektroničkom nadzoru tehničkih sustava zgrada leži veliki potencijal kada je riječ o troškovno učinkovitoj i znatnoj energetskoj uštedi i za potrošače i za poduzeća. Automatizacija zgrada i elektronički nadzor tehničkih sustava zgrada pokazali su se učinkovitima posebno kod velikih postrojenja te u nekim slučajevima mogu zamijeniti preglede u velikim nestambenim zgradama i zgradama dovoljne veličine s većim brojem stanova, gdje je trošak ugradnje opreme isplativ za manje od tri godine, jer omogućavaju da se djeluje na temelju dobivenih informacija, čime se s vremenom ostvaruju energetske uštede. Stoga se briše postojeća mogućnost odabira alternativnih mjera, no trebala bi postojati mogućnost da se iz zahtjeva za preglede izuzmu tehnički sustavi koji su izričito obuhvaćeni programom ESCO. Kako bi se izbjegli dvostruki pregledi, iz ovog zahtjeva trebalo bi izuzeti postrojenja kojima upravlja komunalni operator ili operator mreže i koja su podložna pregledima na razini sustava. Kada je riječ o manjim postrojenjima, dokumentacijom o radu sustava koju pripremaju instalateri te registriranjem tih podataka u bazama podataka o certifikatima energetske učinkovitosti poduprijet će se provjera usklađenosti s minimalnim postavljenim zahtjevima za sve tehničke sustave zgrada i ojačati uloga energetskih certifikata. K tomu, postojeći redoviti sigurnosni pregledi i programirano održavanje i dalje će biti prilika za davanje izravnih savjeta o poboljšanju energetske učinkovitosti.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Države članice trebale bi se pobrinuti za to da se poboljšanjem postojećih zgrada u pogledu energetske učinkovitosti također doprinosi postizanju zdravijeg interijera, među ostalim uklanjanjem azbesta i drugih štetnih tvari te izbjegavanjem problema kao što je plijesan, kao i zaštitom ključnih sigurnosnih struktura zgrada, posebno u pogledu zaštite od požara i potresa.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.b)  Važno je zajamčiti da mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada ne budu usmjerene samo na ovojnicu zgrade, već da obuhvaćaju sve elemente i tehničke sustave u zgradi.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Financijske mjere za obnovu zgrada povezane s energetskom učinkovitošću trebalo bi povezati s opsegom obnove zgrada kako bi se osigurala njihova najbolja primjena, a opseg obnove trebalo bi procijeniti usporedbom energetskih certifikata izdanih prije i nakon obnove.

(13)  Javnofinancijske mjere za obnovu zgrada povezane s energetskom učinkovitošću trebalo bi povezati s opsegom obnove zgrada i promicati holističku obnovu zgrada kao najbolji način da se osigura visoka razina energetske učinkovitosti i poboljšana ugodnost interijera. Takve obnove trebalo bi procjenjivati usporedbom energetskih certifikata izdanih prije i nakon obnove, kad je to proporcionalno razmjeru obnove, ili sličnim primjerenim i proporcionalnim metodama dokumentiranja.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Financijski mehanizmi i poticaji trebali bi zauzimati središnje mjesto u nacionalnim dugoročnim strategijama obnove te bi ih države članice trebale aktivno promicati, uključujući omogućavanjem hipotekarnih standarda kojima se uzima u obzir energetska učinkovitost za certificirane energetski učinkovite obnove zgrada, poticanjem ulaganja javnih tijela u energetski učinkovit fond zgrada, na primjer pojašnjenjem računovodstvenih standarda za javna ulaganja te pružanjem dostupnih i transparentnih savjetodavnih alata za potrošače u vezi s opcijama financiranja za energetski učinkovite obnove zgrada.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.b)  Mehanizmi za financiranje novih energetski učinkovitih zgrada, kao i mjere energetske učinkovitosti u fondu zgrada trebali bi dolaziti iz privatnih, javno-privatnih i javnih izvora. U pogledu privatnih ulaganja potrebno je smanjiti rizik za ulaganja u modernizaciju fonda zgrada. Javno-privatna partnerstva trebalo bi osobito uzeti u obzir pri provedbi mjera energetske učinkovitosti u javnim zgradama kako bi se smanjilo financijsko opterećenje manjih i financijski siromašnijih gradova, regija i država članica. Nadalje, države članice trebale bi poticati mjere energetske učinkovitosti, osobito u socijalnom stanovanju i stanovanju najosjetljivijih sudionika na tržištu, i to javnom financijskom potporom za koju se mogu upotrijebiti europski fondovi.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.c)  Ako se energetskim certifikatom potvrdi da se energetska učinkovitost zgrade poboljšala, trošak certifikacije trebao bi se moći uključiti u poticaj koji daje dotična država članica.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Pristup financiranju lakši je kada su dostupne kvalitetne informacije. Stoga je potrebno propisati da javne zgrade s ukupnom korisnom tlocrtnom površinom većom od 250 m² moraju objaviti stvarnu potrošnju energije.

(14)  Pristup financiranju lakši je kada su dostupne kvalitetne informacije. Stoga je potrebno propisati da javne zgrade koje su u državnom, regionalnom, općinskom vlasništvu ili koje su u privatnom vlasništvu za javnu uporabu, s ukupnom korisnom tlocrtnom površinom većom od 250 m² moraju objaviti stvarnu potrošnju energije.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Potrebno je ojačati postojeće neovisne sustave kontrole energetskih certifikata kako bi se osigurala dobra kvaliteta certifikata te da se oni mogu koristiti za provjeru usklađenosti i izradu statistika o regionalnim/nacionalnim stambenim fondovima. Potrebni su podaci visoke kvalitete o fondu stambenih zgrada, a njih je moguće djelomično generirati iz registara i baza podataka o energetskim certifikatima koje gotovo sve države članice trenutačno razvijaju te njima upravljaju.

(15)  Potrebno je ojačati postojeće neovisne sustave kontrole energetskih certifikata kako bi se osigurala dobra kvaliteta certifikata te da se oni mogu koristiti za provjeru usklađenosti i izradu usklađenih statistika o lokalnim/regionalnim/nacionalnim stambenim fondovima. Potrebni su podaci visoke kvalitete o fondu stambenih zgrada, a njih je moguće djelomično generirati iz registara i baza podataka o energetskim certifikatima koje gotovo sve države članice trenutačno razvijaju te njima upravljaju.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi politike energetske učinkovitosti za zgrade, potrebno je poboljšati transparentnost certifikata osiguravanjem dosljednog utvrđivanja i primjene svih potrebnih parametara za izračun, kako u pogledu certifikacije, tako i u pogledu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti. Države članice trebale bi uspostaviti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo, primjerice, dokumentiranje rada ugrađenih, zamijenjenih ili ažuriranih tehničkih sustava zgrada u pogledu certifikacija zgrada i provjere usklađenosti.

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi politike energetske učinkovitosti za zgrade, potrebno je poboljšati transparentnost certifikata osiguravanjem dosljednog utvrđivanja i primjene svih potrebnih parametara za izračun, kako u pogledu certifikacije, tako i u pogledu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti. Države članice trebale bi uspostaviti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo, primjerice, dokumentiranje rada ugrađenih, zamijenjenih ili ažuriranih tehničkih sustava zgrada u pogledu certifikacija zgrada i provjere usklađenosti. U cilju osiguranja dobrog funkcioniranja sustava energetskih certifikata Komisija bi prilikom preispitivanja primjene ove Direktive trebala procijeniti potrebu za dodatnim usklađivanjem energetskih certifikata.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Priznavanje, promicanje i primjena dovršenog niza standarda Europskog odbora za standardizaciju iz Direktive o energetskim svojstvima zgrada diljem država članica EU-a pozitivno bi utjecali na reviziju ove Direktive.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  U Preporuci Komisije (EU) 2016/1318 od 29. srpnja 2016. o zgradama gotovo nulte energije izloženo je kako je provedbom Direktive moguće istovremeno osigurati pretvorbu fonda stambenih zgrada i pomak ka održivijim izvorima energije, koji podržavaju i strategiju grijanja i hlađenja. Kako bi se osigurala primjerena provedba, trebalo bi ažurirati opći okvir za izračun energetske učinkovitosti zgrada uz potporu aktivnosti Europskog odbora za standardizaciju (CEN) u okviru mandata M/480 dobivenog od Europske komisije.

(17)  U Preporuci Komisije (EU) 2016/1318 od 29. srpnja 2016. o zgradama gotovo nulte energije izloženo je kako je provedbom Direktive moguće istovremeno osigurati pretvorbu fonda stambenih zgrada i pomak ka održivijim izvorima energije, koji podržavaju i strategiju grijanja i hlađenja. Kako bi se osigurala primjerena provedba, trebalo bi ažurirati opći okvir za izračun energetske učinkovitosti zgrada uz potporu aktivnosti Europskog odbora za standardizaciju (CEN) u okviru mandata M/480 dobivenog od Europske komisije. Izračune energetske učinkovitosti zgrada trebalo bi primjenjivati imajući u vidu optimalnu razinu energetske učinkovitosti, u skladu s načelom „energetska učinkovitosti na prvom mjestu”. Te bi izračune, izražene numeričkim pokazateljem uporabe primarne energije u kWh (m2 po godini), države članice trebale nadopuniti dodatnim numeričkim pokazateljem ukupnih energetskih potreba cijele zgrade.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Cilj ove Direktive – smanjenje energije potrebne za uobičajenu uporabu zgrada – ne može se primjereno ostvariti samostalnim djelovanjem država članica. Ciljevi Direktive mogu se učinkovitije ostvariti djelovanjem na razini Unije jer se time jamče dosljednost, zajednički ciljevi, razumijevanje i političke aktivnosti. Stoga Unija donosi mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj Uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim tim člankom, ova Direktiva ne prelazi okvire koji su potrebni za ostvarivanje tih ciljeva.

(19)  Budući da cilj ove Direktive – smanjenje energije potrebne za uobičajenu uporabu zgrada – ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, već ih se, zbog potrebe da se zajamči dosljednost zajedničkog cilja, razumijevanje i politički poticaj, može bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti, utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi okvire koji su potrebni za ostvarivanje tih ciljeva. U okviru ove Direktive u potpunosti se poštuju nacionalne posebnosti i razlike država članica te njihove nadležnosti u skladu s člankom 194. stavkom 2. UFEU-a. Nadalje, cilj je ove Direktive omogućiti razmjenu najboljih praksi kako bi se olakšao prijelaz na energetski visokoučinkovit fond zgrada u Uniji.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 1. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  U članku 1. stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Države članice mogu primijeniti minimalne zahtjeve za ukupnu energetsku učinkovitost zgrada na cijelu četvrt umjesto na pojedinačnu zgradu kako bi se omogućio integrirani pristup lokalnom sustavu mobilnosti i energetskom sustavu unutar područja primjene programa holističke obnove, pod uvjetom da svaka zgrada zadovolji minimalni zahtjev ukupne energetske učinkovitosti.”

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  ‘tehnički sustav zgrade’ znači tehnička oprema za grijanje prostora, hlađenje prostora, ventilaciju, sanitarnu toplu vodu, ugrađenu rasvjetu, ugrađenu automatizaciju i kontrolu, proizvodnju energije u krugu zgrade, infrastrukturu u krugu zgrade za električnu mobilnost, ili kombinaciju tih sustava, uključujući one koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora, zgrade ili građevinske cjeline;

3.  ‘tehnički sustav zgrade’ znači tehnička oprema za grijanje prostora, hlađenje prostora, ventilaciju, upravljanje kvalitetom zraka u unutarnjim prostorima, sanitarnu toplu vodu, ugrađene sustave rasvjete u unutarnjim i vanjskim prostorima, zaštitu od sunca, dizala i pokretne stepenice, automatizaciju i kontrolu zgrada, prijenos i pohranu podataka o zgradi, proizvodnju i skladištenje električne energije u krugu zgrade, infrastrukturu u krugu zgrade za električnu mobilnost, ili kombinaciju tih sustava, uključujući one koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora, zgrade ili građevinske cjeline;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2010/31/EZ

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„(3.a)  ‘relevantna promjena’ znači dobra prilika, npr. iz perspektive troškovne učinkovitosti, isplativosti ili poremećaja, u životnom ciklusu zgrade za provođenje energetske obnove;”

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„(3.b)  ‘putovnica za obnovu zgrada’ znači dugoročan plan, koji se temelji na kriterijima kvalitete i rezultat je energetske revizije, i koji opisuje relevantne mjere i radove obnove kojima bi se poboljšala energetska učinkovitost konkretne zgrade;”

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.c (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.c)  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„(3.c)   ‘sustav automatizacije i kontrole zgrade’ znači sustav koji obuhvaća sve proizvode, softverske i inženjerske usluge za automatske kontrole, uključujući sigurnosne sklopke, sustave za praćenje, optimizaciju, rad, ljudsku intervenciju i upravljanje u cilju postizanja energetski učinkovitog, ekonomičnog i sigurnog funkcioniranja tehničkih sustava zgrada;”

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.d (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.d)  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„3.d  ‘pasivni element’ znači element ovojnice zgrade ili drugi elementi koji sudjeluju u pasivnim tehnikama čiji je cilj smanjenje energetskih potreba za grijanje ili hlađenje i potrošnje energije za rasvjetu i ventilaciju, čime se poboljšava toplinska i vizualna udobnost;”

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.e (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2. – stavak 1. – točka 17.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1.e)  U članku 2. točka 17. zamjenjuje se sljedećim:

17.  „nazivna snaga” znači maksimalna toplinska snaga, izražena u kW, koju navodi i jamči proizvođač tijekom neprekidnog pogona uz istovremeni korisni učinak koji je naznačio;

„17.  „nazivna snaga” znači maksimalna toplinska snaga, izražena u kW, koju navodi i jamči proizvođač tijekom neprekidnog pogona uz istovremeni korisni učinak koji je naznačio, pri čemu;

 

(a)  ‚potpuno opterećenje’ znači potražnja za maksimalnim kapacitetom tehničkog sustava zgrade za grijanje prostora, hlađenje prostora, ventilaciju i sanitarnu toplu vodu; i

 

(b)  ‚djelomično opterećenje’ znači dio kapaciteta potpunog opterećenja koji predstavlja uvjete prosječnog rada;”

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.f (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2. – stavak 1. – točka 19.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.f)  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„(19a)  ‚dekarbonizirani fond zgrada’ znači fond zgrada koji funkcionira na razini zgrada gotovo nulte energije te je energetski učinkovit u najvećoj mogućoj mjeri.”

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 2. − točka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prvi odlomak sastoji se od članka 4. Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti16, osim njegova zadnjeg podstavka;

(a)  umeće se sljedeći stavak 1.:

 

„1.   Države članice uspostavljaju dugoročnu strategiju za preobrazbu nacionalnog fonda stambenih i poslovnih zgrada, i javnih i privatnih, u dekarboniziran fond zgrada visoke energetske učinkovitosti do 2050. Ta strategija uključuje mjere za mobiliziranje ulaganja u cilju poticanja obnove koja je potrebna za postizanje ciljeva za 2050. Ta strategija obuhvaća:

 

(a)  pregled nacionalnog fonda zgrada, uključujući relevantne vrste zgrada, prema potrebi na temelju statističkog uzorkovanja;

 

(b)  utvrđivanje troškovno učinkovitih pristupa i aktivnosti za poticanje tehnološki neutralnih obnova koje odgovaraju vrsti zgrade i klimatskoj zoni, uzimajući u obzir relevantne promjene u životnom ciklusu zgrade;

 

(c)  politike i aktivnosti za poticanje temeljite troškovno učinkovite obnove zgrada, uključujući postupne temeljite radove obnove i dekarbonizaciju potražnje za grijanjem i hlađenjem, primjerice uvođenjem sustava putovnica za obnovu zgrada;

 

(d) politike i aktivnosti za podupiranje ciljanih jeftinih mjera energetske učinkovitosti i obnove;

 

(e)  politike i aktivnosti koje su usmjerene na segmente nacionalnog fonda zgrada s najgorim rezultatima, kućanstva pogođena energetskim siromaštvom i kućanstva izložena problemu različitih interesa najmodavaca i najmoprimaca i višestambene zgrade suočene s izazovima u pogledu provođenja obnova, uzimajući pritom u obzir priuštivost;

 

(f)  politike i aktivnosti usmjerene na sve zgrade u javnom vlasništvu, uključujući socijalne stambene jedinice;

 

(g)  politike i aktivnosti kojima se želi ubrzati tehnološki prijelaz na pametne i dobro povezane zgrade i zajednice kao i uporaba mreža vrlo visokog kapaciteta;

 

(h)  pregled nacionalnih inicijativa za promicanje vještina i obrazovanja u građevinskom sektoru i sektoru energetske učinkovitosti te obrazovanja u području pasivnih elemenata i pametnih tehnologija;

 

(i)  perspektivu okrenutu budućnosti za usmjeravanje investicijskih odluka pojedinaca, građevinske industrije, javnih institucija, uključujući općine, stambene zadruge i financijske institucije;

 

(j)  na dokazima utemeljenu procjenu očekivanih energetskih ušteda i širih koristi, kao što one povezane sa zdravljem, sigurnosti i kvalitetom zraka.

 

Razvoj i provedbu dugoročnih strategija obnove država članica podupirat će strukturirane trajne platforme dionika, koje će uključivati predstavnike lokalnih i regionalnih zajednica, predstavnike socijalnog dijaloga uključujući zaposlenike, poslodavce, MSP-ove i građevinski sektor, kao i predstavnike manjina.

 

 

__________________

 

16 SL L 315, 14.11.2012., str. 13.

 

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U svojoj dugoročnoj strategiji obnove iz stavka 1. države članice izlažu plan s jasnim ključnim etapama i mjerama za ostvarivanje dugoročnog cilja dekarbonizacije nacionalnog stambenog fonda do 2050., sa specifičnim ključnim etapama za 2030.

U svojim dugoročnim strategijama obnove iz stavka 1. države članice izlažu plan s jasnim ključnim etapama i aktivnostima za ostvarivanje dugoročnog cilja visoke energetske učinkovitosti i dekarbonizacije nacionalnog stambenog fonda do 2050., sa specifičnim ključnim etapama za 2030. i 2040. i kao mjerljivim pokazateljima napretka.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U svojim dugoročnim strategijama obnove države članice navode na koji će način svojim ključnim etapama pridonijeti postizanju cilj(ev)a Unije od [X %] veće energetske učinkovitosti do 2030. u skladu s Direktivom 2012/27/EU, kako je izmijenjena Direktivom .../2018/EU [COD 2016/0376], i u skladu s ciljem Unije da smanji emisije stakleničkih plinova za 80 do 95 % do 2050. godine.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

K tomu, dugoročna strategija obnove pridonosi otklanjanju energetskog siromaštva.

K tomu, u dugoročnim strategijama obnove opisuju se relevantne aktivnosti kojima se pridonosi otklanjanju energetskog siromaštva uz podupiranje jednakog pristupa instrumentima financiranja radova obnove s ciljem veće energetske učinkovitosti za ranjiva kućanstva.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice uvode mehanizme za usmjeravanje odluka o ulaganjima, kao što je navedeno u stavku 1. točki (d), a oni su namijenjeni:

3.  Države članice uvode ili zadržavaju mehanizme za omogućavanje i usmjeravanje odluka o ulaganjima, kao što je navedeno u stavku 1., a oni su namijenjeni:

(a)  grupiranju projekata, kako bi ulagači lakše financirali obnovu navedenu u stavku 1. točkama (b) i (c);

(a)  grupiranju projekata, među ostalim i uz pomoć platformi za ulaganja, kako bi ulagači lakše financirali obnovu navedenu u stavku 1.;

(b)  smanjenju rizičnosti operacija u području energetske učinkovitosti za ulagače i privatni sektor i

(b)  smanjenju percipirane rizičnosti operacija u području energetske učinkovitosti za ulagače i privatni sektor, na primjer uvođenjem drukčijeg faktora za garanciju vezanog za projekte certificiranih energetski učinkovitih obnova kako bi se smanjilo ponderiranje u kapitalnim zahtjevima;

(c)  uporabi javnih sredstava za iskorištavanje dodatnog ulaganja iz privatnog sektora ili rješavanje specifičnih nedostataka tržišta.

(c)  uporabi javnih sredstava za iskorištavanje dodatnog ulaganja iz privatnog sektora, među ostalim u okviru inicijative pametnog financiranja za pametne zgrade, ili za rješavanje specifičnih nedostataka tržišta;

 

(c a)  u skladu s aktualnim smjernicama Eurostata i pojašnjenjima u okviru Europskog sustava računa 2010., usmjeravanju ulaganja u energetski učinkovit fond javnih zgrada i pojašnjenju tumačenja računovodstvenih pravila kako bi se podržao holistički pristup ulaganjima javnih tijela;

 

(c b)  potpori za pomoć pri razvoju projekata kao i olakšavanju grupiranja malih i srednjih poduzeća u grupacije i konzorcije kako bi se omogućila gotova rješenja za potencijalne klijente i

 

(c c)  uspostavi pristupačnih i transparentnih savjetodavnih alata, kao što su jedinstvene kontaktne točke za potrošače i službe za savjetovanje o energiji koje pružaju informacije o energetski učinkovitim obnovama i o dostupnim financijskim instrumentima za takve obnove zgrada.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Komisija donosi preporuke za države članice na temelju prikupljanja i širenja najboljih praksi u pogledu uspješnih javnih i privatnih programa financiranja energetski učinkovitih obnova te daje informacije o programima povezivanja malih projekata energetski učinkovite obnove. Komisija nadalje državama članicama daje preporuke o financijskim poticajima za obnovu iz perspektive potrošača, uzimajući u obzir razlike među državama članicama u pogledu troškovne učinkovitosti.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Svaka država članica u vezi s nacrtom dugoročne strategije obnove provodi javno savjetovanje, uključujući sve relevantne dionike, u trajanju od barem tri mjeseca prije podnošenja svoje dugoročne strategije obnove Komisiji. Svaka država članica objavljuje sažetak rezultata javnog savjetovanja kao prilog svojoj dugoročnoj strategiji obnove.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 3.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.c  Svaka država članica uključuje pojedinosti o provedbi svoje dugoročne strategije obnove, uključujući o planiranim politikama i mjerama, u skladu s obvezama izvješćivanja [članak 19. točka (a)] Uredbe ... Europskog parlamenta i Vijeća od ... [o upravljanju energetskom unijom, 2016/0375 (COD)], kao dio svojega integriranog izvješća o napretku u području energetske i klimatske politike.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u stavku 1. briše se drugi podstavak;

(a)  u stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„Države članice osiguravaju da se kod novih zgrada prije početka gradnje razmotri i uzme u obzir tehnička, okolišna i gospodarska izvedivost visokoučinkovitih alternativnih sustava, ako su oni dostupni.”

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2010/31/EU

Članak 7. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  u članku 7. briše se peti podstavak;

(4)  u članku 7. peti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„Države članice osiguravaju da se u slučaju zgrada koje se podvrgavaju opsežnoj obnovi u obzir uzmu visokoučinkoviti alternativni sustavi, u mjeri u kojoj je to tehnički, funkcionalno i ekonomski izvedivo te da se dužna pozornost posveti protupožarnoj zaštiti i poticanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta.”

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. − podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u stavku 1. briše se treći podstavak;

(a)  u stavku 1. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„Države članice zahtijevaju da su nove zgrade opremljene uređajima za samoreguliranje koji reguliraju temperaturu u svakoj pojedinoj sobi. U postojećim zgradama ugradnja uređaja za samoreguliranje namijenjenih za reguliranje temperature po pojedinoj sobi zahtijeva se kada se zamjenjuju generatori topline.”

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da je u svim novim nestambenim zgradama i svim postojećim stambenim zgradama na kojima se provodi opsežna obnova s više od deset parkirnih mjesta, najmanje jedno od svakih deset parkirnih mjesta opremljeno mjestom za punjenje u smislu Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture17 za alternativna goriva na kojem je moguće pokrenuti i zaustaviti punjenje s obzirom na promjene cijena. Taj se zahtjev od 1. siječnja 2025. primjenjuje na sve nove nestambene zgrade s više od deset parkirnih mjesta.

2.  Države članice zahtijevaju da je u svim novim nestambenim zgradama i svim postojećim nestambenim zgradama s više od deset parkirnih mjesta na kojima se provodi opsežna obnova koja uključuje električnu infrastrukturu zgrade ili parkirališta najmanje jedno parkirno mjesto opremljeno mjestom za punjenje, a jedno od svakih deset parkirnih mjesta opremljeno odgovarajućim vodovima ili cijevima kako bi se omogućila ugradnja mjesta za punjenje u smislu Direktive 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća.

 

2.a   Države članice zahtijevaju ugradnju minimalnog broja mjesta za punjenje u svim javnim i komercijalnim nestambenim zgradama s više od deset parkirnih mjesta do 1. siječnja 2025.

 

2.b  Države članice primjenjuju odredbe iz stavka 2. na zgrade mješovite namjene s više od deset parkirnih mjesta pod uvjetom da su nove ili da se na njima provodi opsežna obnova koja obuhvaća električnu infrastrukturu zgrade ili parkirališta.

Države članice mogu odlučiti da neće utvrditi ili primjenjivati zahtjeve iz prethodnog podstavka na zgrade koje su u vlasništvu i uporabi srednjih i malih poduzeća, kako su definirana u glavi I. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003.

2.c Države članice mogu odlučiti da neće utvrditi ili primjenjivati zahtjeve iz stavka 2. na zgrade koje su u vlasništvu i uporabi srednjih i malih poduzeća, kako su definirana u glavi I. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003.

__________________

__________________

17 SL L 307, 28.10.2014., str. 1.

 

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da su u svim novim stambenim zgradama i zgradama na kojima se provodi opsežna obnova s više od deset parkirnih mjesta provedeni vodovi s pomoću kojih se omogućuje instaliranje mjesta za punjenje električnih vozila na svakom parkirnom mjestu.

3.  Države članice osiguravaju da su u svim stambenim zgradama i zgradama na kojima se provodi opsežna obnova koja obuhvaća električnu infrastrukturu zgrade ili obližnjeg ili ugrađenog parkirališta s više od deset parkirnih mjesta provedeni odgovarajući vodovi ili cijevi s pomoću kojih se omogućuje instaliranje mjesta za punjenje električnih vozila na svakom parkirnom mjestu.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice mogu odlučiti da neće utvrditi ili primjenjivati odredbe iz stavaka 2. i 3. na zgrade koje su već obuhvaćene Direktivom 2014/94/EU.”;

4.  Države članice mogu odlučiti da neće utvrditi ili primjenjivati zahtjeve iz stavaka 2. i 3. na javne zgrade ako su već obuhvaćene usporedivim zahtjevima u skladu s mjerama kojima se Direktiva 2014/94/EU prenosi u nacionalno zakonodavstvo;

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Države članice osiguravaju da su javna parkirališta kojima upravljaju privatni subjekti podložna zahtjevima iz stavaka 2. i 3.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 4.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  Države članice prevladavaju regulatorne prepreke i osiguravaju postojanje pojednostavljenih postupaka za izdavanje dozvola i odobrenja za vlasnike i stanare kako bi se u postojećim stambenim i nestambenim zgradama omogućila ugradnja mjesta za punjenje.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 4.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.c  Pored zahtjeva u pogledu infrastrukture za elektromobilnost, države članice uzimaju u obzir potrebu za infrastrukturu za alternativna goriva u zgradama i razvoj namjenske infrastrukture poput koridora elektromobilnosti, kao i potrebu za dosljednim politikama održive i zelene mobilnosti, multimodalnosti i urbanističkog planiranja.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice osiguravaju da se pri ugradnji, zamjeni ili nadogradnji tehničkih sustava zgrada procijeni ukupna energetska učinkovitost cjelokupnog izmijenjenog sustava te dokumentira i preda vlasniku zgrade kako bi bila raspoloživa za provjeru usklađenosti s minimalnim zahtjevima postavljenima u skladu sa stavkom 1. i izdavanjem energetskih certifikata. Države članice osiguravaju uvrštavanje tih informacija u bazu podataka nacionalnih energetskih certifikata iz članka 18. stavka 3.

5.  Države članice osiguravaju da se pri ugradnji, zamjeni ili nadogradnji tehničkih sustava zgrada procijeni ukupna energetska učinkovitost cjelokupnog izmijenjenog sustava pod potpunim i djelomičnim opterećenjem, kao i i, gdje je relevantno, učinak na kvalitetu unutarnjeg zraka. Rezultati se dokumentiraju i predaju vlasniku zgrade kako bi bila raspoloživa za provjeru usklađenosti s minimalnim zahtjevima postavljenima u skladu sa stavkom 1. i izdavanjem energetskih certifikata. Države članice osiguravaju uvrštavanje tih informacija u bazu podataka nacionalnih energetskih certifikata iz članka 18. stavka 3.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 6. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 23. kojima se ova Direktiva dopunjuje definicijom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije i uvjetima na temelju kojih se pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije pruža mogućim novim stanarima ili kupcima kao dodatna informacija.

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 23. kako bi dopunilo ovu Direktivu definicijom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije nakon konzultacije s relevantnim dionicima i na temelju okvirnih izgleda i metodologije utvrđenih u Prilogu I.a. Definicija uključuje podatke o mogućem načinu uvođenja tog pokazatelja nakon probne faze, podatke o povezivanju pokazatelja s energetskim certifikatima iz članka 11. te podatke o tome kako bi se mogućim novim ulagateljima, stanarima, kupcima i sudionicima na tržištu mogao pružiti kao dodatna i smsislena informacija.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije obuhvaća značajke fleksibilnosti, poboljšane funkcionalnosti i sposobnosti koje proizlaze iz integracije većeg broja međusobno povezanih, ugrađenih inteligentnih uređaja u konvencionalne tehničke sustave zgrada. Te značajke poboljšavaju sposobnost reakcije stanara i same zgrade na potrebe u vezi s ugodom ili operativne potrebe, dio su odgovora na potražnju te pridonose optimalnom, neometanom i sigurnom radu različitih energetskih sustava i lokalnih infrastruktura na koje je zgrada priključena.”;

Pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije obuhvaća značajke poboljšane uštede energije, vrednovanja i fleksibilnosti, poboljšane funkcionalnosti i sposobnosti koje proizlaze iz integracije većeg broja međusobno povezanih, ugrađenih inteligentnih uređaja u konvencionalne tehničke sustave zgrada. Te značajke poboljšavaju sposobnost reakcije stanara i same zgrade na potrebe u vezi s ugodom ili operativne potrebe, posebice pod djelomičnim opterećenjem, uključujući prilagodbom energetske potrošnje, dio su odgovora na potražnju te pridonose optimalnom, učinkovitom, neometanom i sigurnom radu različitih energetskih sustava, uključujući obnovljivu energiju proizvedenu u neposrednoj blizini zgrade, i lokalnih infrastruktura na koje je zgrada priključena.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 10. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice povezuju financijske mjere za poboljšavanje energetske učinkovitosti obnovom zgrada s uštedama u potrošnji energije ostvarenim takvom obnovom. Te se uštede utvrđuju usporedbom energetskih certifikata izdanih prije i nakon obnove;

6.  Države članice povezuju financijske mjere za poboljšavanje energetske učinkovitosti obnovom zgrada s uštedama u potrošnji energije ostvarenim takvom obnovom. Te se uštede, gdje je to proporcionalno opsegu renovacije, utvrđuju energetskom revizijom ili usporedbom energetskih certifikata izdanih prije i nakon obnove ili korištenjem standardnih vrijednosti za računanje energetskih ušteda u zgradama ili slične relevantne, transparentne metodologije dokumentiranja;

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 10. – stavak 6.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.a  Države članice pri uvođenju baze podataka s energetskim certifikatima omogućuju praćenje stvarne potrošnje energije obuhvaćenih zgrada neovisno o njihovoj veličini i kategoriji. Baza podataka sadržava redovito ažurirane podatke o stvarnoj potrošnji energije zgrada u kojima se često zadržava građanstvo s korisnom tlocrtnom površinom većom od 250 m².

6.a  Države članice pri uvođenju baze podataka ili korištenju postojećom bazom podataka s energetskim certifikatima omogućuju praćenje stvarne potrošnje energije obuhvaćenih zgrada neovisno o njihovoj veličini i kategoriji. Baza podataka sadržava podatke o stvarnoj potrošnji energije zgrada u vlasništvu javnih tijela, zgrada pod njihovom upravom ili zgrada koje ona koriste s korisnom tlocrtnom površinom većom od 250 m².

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 10. – stavak 6.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.b  Agregirani anonimni podaci koji ispunjuju EU-ove zahtjeve o zaštiti podataka dostupni su na zahtjev barem javnim tijelima za statističke i istraživačke svrhe.”;

6.b  Agregirani anonimni podaci koji ispunjuju EU-ove zahtjeve o zaštiti podataka dostupni su na zahtjev barem javnim tijelima za statističke i istraživačke svrhe, a cjelokupan skup podataka dostupan je vlasniku zgrade.”;

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice utvrđuju potrebne mjere za uvođenje redovitih pregleda dostupnih dijelova sustava grijanja zgrada poput generatora topline, sustava upravljanja i cirkulacijskih pumpi za nestambene zgrade čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh te za stambene zgrade s centraliziranim tehničkim sustavima kumulirane nazivne snage veće od 100 kW. Ti pregledi uključuju procjenu učinkovitosti kotla, kao i veličine kotla u usporedbi s potrebama za grijanje zgrade. Procjenu veličine kotla nije potrebno ponoviti ako u međuvremenu nije bilo promjena u sustavu grijanja ili promjena u potrebama za grijanje zgrade.;

1.  Države članice utvrđuju potrebne mjere za uvođenje redovitih pregleda dostupnih dijelova sustava grijanja zgrada poput generatora topline, sustava upravljanja i cirkulacijskih pumpi za nestambene zgrade čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh te za stambene zgrade s tehničkim sustavima za grijanje prostora i vode za kućanstvo kumulirane nazivne snage veće od 70 kW. Ti pregledi uključuju procjenu učinkovitosti generatora topline, pod punim i pod djelomičnim opterećenjem, kao i veličine generatora topline u usporedbi s potrebama za grijanje zgrade. Procjenu veličine generatora topline nije potrebno ponoviti ako u međuvremenu nije bilo promjena u sustavu grijanja ili promjena u potrebama za grijanje zgrade.;

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.  Umjesto primjene stavka 1. države članice mogu propisati zahtjeve kojima se osigurava opremanje nestambenih zgrada čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh sustavima automatizacije i kontrole. Ti sustavi moraju imati sljedeća obilježja:

2.  Države članice zahtijevaju opremanje nestambenih zgrada čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh sustavima automatizacije i kontrole do 2023. godine. Ti sustavi moraju imati sljedeća obilježja:

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  neprekidno praćenje, analiza i prilagodba potrošnje energije;

(a)  neprekidno praćenje, bilježenje, analiza i prilagodba potrošnje energije kako bi se omogućila optimalna energetska učinkovitost pod potpunim i djelomičnim opterećenjem;

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Umjesto primjene stavka 1. države članice mogu propisati zahtjeve kojima se osigurava opremanje stambenih zgrada s centraliziranim tehničkim sustavima kumulirane nazivne snage veće od 100 kW sljedećom opremom:

3.  Države članice mogu propisati zahtjeve kojima se osigurava opremanje stambenih zgrada s tehničkim sustavima kumulirane nazivne snage za potrebe zagrijavanja prostora i vode za domaćinstvo veće od 70 kW sljedećom opremom:

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  trajnim elektroničkim nadzorom kojim se mjeri učinkovitost sustava te se vlasnici ili upravitelji zgrada obavještavaju o znatnom smanjenju učinkovitosti ili potrebnom servisiranju sustava, te

(a)  trajnim elektroničkim nadzorom kojim se mjeri funkcionalnost sustava te se vlasnici ili upravitelji zgrada obavještavaju o znatnom smanjenju učinkovitosti ili potrebnom servisiranju sustava, te

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  učinkovitim funkcijama kontrole za osiguravanje optimalnog generiranja, distribucije i uporabe energije.”;

(b)  učinkovitim funkcijama kontrole za osiguravanje optimalnog generiranja, distribucije, pohrane i uporabe energije u uvjetima potpunog i djelomičnog opterećenja, uključujući hidrauličko uravnoteženje.”;

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Zgrade koje ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ili 3. izuzimaju se iz primjene zahtjeva utvrđenih u stavku 1.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Tehnički sustavi zgrada koji su izričito obuhvaćeni ugovornim sporazumom o dogovorenoj razini poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim kriterijem energetske učinkovitosti, poput ugovora o energetskom učinku kako je definiran u članku 2. točki 27. Direktive 2012/27/EU, ili kojima upravlja operator komunalnih ili mrežnih usluga te stoga podliježu mjerama praćenja radne učinkovitosti na strani sustava izuzimaju se iz zahtjeva utvrđenih u stavku 1.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice utvrđuju potrebne mjere za uvođenje redovitih pregleda dostupnih dijelova sustava klimatizacije za nestambene zgrade čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh te za stambene zgrade s centraliziranim tehničkim sustavima kumulirane nazivne snage veće od 100 kW. Ti pregledi uključuju procjenu učinkovitosti sustava klimatizacije, kao i njegove veličine u usporedbi s potrebama za klimatiziranje zgrade. Procjenu dimenzioniranja nije potrebno ponavljati, osim ako su u međuvremenu izvršene promjene na sustavu klimatizacije ili ako su se promijenile potrebe hlađenja zgrade.

1.  Države članice utvrđuju potrebne mjere za uvođenje redovitih pregleda dostupnih dijelova sustava klimatizacije i prozračivanja za nestambene zgrade čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh te za stambene zgrade s tehničkim sustavima klimatizacije i prozračivanja kumulirane nazivne snage veće od 12 kW. Ti pregledi uključuju procjenu učinkovitosti sustava klimatizacije i prozračivanja, pod punim i djelomičnim opterećenjem, kao i njihove veličine u usporedbi s potrebama za klimatiziranje zgrade. Procjenu dimenzioniranja nije potrebno ponavljati, osim ako su u međuvremenu izvršene promjene na sustavu klimatizacije ili prozračivanja ili ako su se promijenile potrebe hlađenja zgrade.

 

Države članice mogu odrediti drukčiju dinamiku pregleda, ovisno o vrsti i nazivnoj snazi sustava klimatizacije, uzimajući u obzir troškove pregleda sustava i procijenjene uštede troškova energije koje bi se mogle postići kao rezultat pregleda.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 15. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Umjesto primjene stavka 1. države članice mogu propisati zahtjeve kojima se osigurava opremanje nestambenih zgrada čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh sustavima automatizacije i kontrole. Ti sustavi moraju imati sljedeća obilježja:

2.  Države članice zahtijevaju opremanje nestambenih zgrada čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh sustavima automatizacije i kontrole do 2023. godine. Ti sustavi moraju imati sljedeća obilježja:

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 15. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  neprekidno praćenje, analiza i prilagodba potrošnje energije;

(a)  neprekidno praćenje, analiza, bilježenje i prilagodba potrošnje energije kako bi se omogućila optimalna energetska učinkovitost pod potpunim i djelomičnim opterećenjem;

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 15. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Umjesto primjene stavka 1. države članice mogu propisati zahtjeve kojima se osigurava opremanje stambenih zgrada s centraliziranim tehničkim sustavima kumulirane nazivne snage veće od 100 kW sljedećim:

3.  Države članice mogu zahtijevati opremanje stambenih zgrada s centraliziranim tehničkim sustavima kumulirane nazivne snage za potrebe klimatizacije ili prozračivanja veće od 12 kW sljedećom opremom:

(a)  trajnim elektroničkim nadzorom kojim se mjeri učinkovitost sustava te se vlasnici ili upravitelji zgrada obavještavaju o znatnom smanjenju učinkovitosti ili potrebnom servisiranju sustava, te

(a)  trajnim elektroničkim nadzorom kojim se mjeri učinkovitost sustava te se vlasnici ili upravitelji zgrada obavještavaju o znatnom smanjenju učinkovitosti ili potrebnom servisiranju sustava, te

(b)  učinkovitim funkcijama kontrole za osiguravanje optimalnog generiranja, distribucije i uporabe energije.”;

(b)  učinkovitim funkcijama kontrole za osiguravanje optimalnog generiranja, distribucije i uporabe energije u uvjetima potpunog i djelomičnog opterećenja, uključujući hidrauličko uravnoteživanje.”;

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 15. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Zgrade koje ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ili 3. izuzimaju se iz primjene zahtjeva utvrđenih u stavku 1.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. − podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 15. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Tehnički sustavi zgrada koji su izričito obuhvaćeni ugovornim sporazumom o dogovorenoj razini poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim kriterijem energetske učinkovitosti, poput ugovora o energetskom učinku kako je definiran u članku 2. točki 27. Direktive 2012/27/EU, ili kojima upravlja operator komunalnih ili mrežnih usluga te stoga podliježu mjerama praćenja radne učinkovitosti na strani sustava izuzimaju se iz zahtjeva utvrđenih u stavku 1.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  u članku 19. godina „2017.” zamjenjuje se godinom „2028.”;

(9)  u članku 19. godina „2017.” zamjenjuje se godinom „2024.”;

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 19. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  U članku 19. dodaje se sljedeći stavak:

 

„Komisija posebice procjenjuje potrebu za daljnjim usklađivanjem certifikata energetske učinkovitosti u skladu s člankom 11.”

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.b (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 19.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

9.b  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 19.a

 

Komisija prije 2020. zaključuje studiju izvedivosti, pojašnjavajući mogućnosti i raspored uvođenja koncepta putovnice za obnovu zgrada, možda kao dio dijela s preporukama certifikata o energetskoj učinkovitosti, kako bi se osigurao dugoročni plan postupne obnove određene zgrade.”

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10.

Direktiva 2010/31/EU

Članak 20. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice vlasnicima i najmoprimcima zgrada posebno pružaju informacije o energetskim certifikatima, njihovoj svrsi i ciljevima, troškovno učinkovitim načinima poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade i, gdje je primjereno, o financijskim instrumentima koji su raspoloživi za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade.

Države članice vlasnicima, upraviteljima i najmoprimcima zgrada posebno pružaju informacije preko neovisnih i transparentnih savjetodavnih alata poput jedinstvenih kontaktnih točaka o troškovno učinkovitim mjerama poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade te, uključujući u obliku savjeta o obnovi, o energetskim certifikatima, njihovoj svrsi i ciljevima, o zamjeni kotlova na fosilna goriva održivijim alternativama i o financijskim instrumentima koji su raspoloživi za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Prilog I. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1.  Energetska učinkovitost zgrade odražava uobičajenu upotrebu energije za grijanje prostora, hlađenje prostora, grijanje vode za kućanstva, prozračivanje i osvjetljavanje.

„1.  Energetska učinkovitost zgrade transparentno odražava uobičajenu upotrebu energije za grijanje prostora, hlađenje prostora, grijanje vode za kućanstva, prozračivanje, osvjetljavanje i druge tehničke sustave zgrada.

Energetska učinkovitost zgrade izražava se brojčanim pokazateljem potrošnje primarne energije u kWh/(m² god.), usklađenim u svrhu izdavanja certifikata energetske učinkovitosti i usklađivanja s minimalnim zahtjevima energetske učinkovitosti. Energetska učinkovitost i metodologija primijenjena za njezino utvrđivanje moraju biti transparentni i otvoreni za inovacije.

Energetska učinkovitost zgrade izražava se brojčanim pokazateljem potrošnje primarne energije u kWh/(m² god.), usklađenim u svrhu izdavanja certifikata energetske učinkovitosti i usklađivanja s minimalnim zahtjevima energetske učinkovitosti. Metodologija primijenjena za njezino utvrđivanje mora biti transparentna i otvorena za inovacije.

Države članice moraju opisati svoje nacionalne metodologije izračuna na temelju nacionalnog priloga okviru povezanih europskih normi razvijenih na temelju mandata M/480 koji je Europska komisija odobrila Europskom odboru za normizaciju (CEN).”;

Države članice moraju opisati svoje nacionalne metodologije izračuna uzimajući u obzir terminologiju i definicije sadržane u nacionalnom prilogu okviru povezanih europskih normi razvijenih na temelju mandata M/480 koji je Europska komisija odobrila Europskom odboru za normizaciju (CEN).”;

Amandman    85

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka b

Direktiva 2010/31/EU

Prilog I. – točka 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„2.   Energetske potrebe za grijanje prostora, hlađenje prostora, grijanje vode za kućanstva i primjereno prozračivanje moraju se izračunati imajući u vidu ispunjavanje minimalnih zahtjeva u pogledu zdravlja i udobnosti koje propisuju države članice.

„2.  Energetske potrebe za grijanje prostora, hlađenje prostora, grijanje vode za kućanstva, osvjetljenje i ostale tehničke sustave zgrada moraju se izračunati kako bi se ispunili maksimalni zahtjevi u pogledu zdravlja, kvalitete zraka u zatvorenim prostorima i udobnosti koje države članice propisuju na nacionalnoj i regionalnoj razini. Posebice temperatura bilo koje unutarnje površine zgrade ne bi trebala pasti ispod točke rosišta.

Izračun primarne energije mora se temeljiti na faktorima primarne energije za svakog nositelja energije, koji se mogu temeljiti na nacionalnim ili regionalnim godišnjim ponderiranim prosjecima ili na detaljnijim informacijama koje su raspoložive za pojedinačni daljinski sustav.

Izračun primarne energije mora se temeljiti na faktorima primarne energije za svakog nositelja energije, koji se mogu temeljiti na nacionalnim ili regionalnim godišnjim, a moguće i sezonskim ili mjesečnim ponderiranim prosjecima ili na detaljnijim informacijama koje su raspoložive za pojedinačni daljinski sustav.

Iz faktora primarne energije oduzima se udio obnovljivih izvora energije u nositeljima energije, čime se u izračunu jednako vrednuju: (a) energija iz obnovljivih izvora energije proizvedena u neposrednoj blizini zgrade (iza pojedinačnog brojila, to jest ne ubraja se u opskrbljivanje energijom) i (b) energija iz obnovljivih izvora energije koju pruža nositelj energije.”;

U izračunima država članica najprije se uzimaju u obzir energetske potrebe, a potom jednako tako: energija iz obnovljivih izvora energije proizvedena i korištena u neposrednoj blizini zgrade (iza pojedinačnog brojila, to jest ne ubraja se u opskrbljivanje energijom) i (b) energija iz obnovljivih izvora energije koju pruža nositelj energije.

 

Primjenom faktora primarne energije jamče se nastojanja za postizanjem optimalne energetske učinkovitosti zgrada, čime se podupire nacionalna provedba zahtjeva iz članka 9.”

Amandman    86

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Prilog I.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Umeće se sljedeći Prilog:

 

PRILOG I.a

 

Zajednički opći okvir metodologije za definiranje pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije za zgrade kako je navedeno u članku 8. stavku 6.

 

1.  Komisija utvrđuje zajednički opći okvir metodologije za određivanje vrijednosti pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije, ocjenjivanjem sposobnosti da se rad zgrade ili građevinske cjeline prilagodi potrebama stanara i mreže, te za poboljšanje njezine energetske i sveukupne učinkovitosti.

 

U metodologiji se uzimaju u obzir brojne značajke, uključujući pametna brojila, sustave automatizacije i kontrole zgrada, pametne termostate, ugrađene kućanske aparate, pametne stanice za punjenje električnih vozila, pohranu energije i fetaljne funkcionalnosti te interoperabilnost tih značajki. Procjenjuju se moguće prednosti tih utjecaja za energetsku učinkovitost i razine učinkovitosti, kao i za omogućenu fleksibilnost, unutarnje klimatske uvjete i komfor određene zgrade ili građevinske cjeline.

 

2.  Pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije određuje se i izračunava u skladu s trima ključnim funkcionalnostima koje se odnose na zgradu i njezine tehničke sustave:

 

(a)  mogućnost učinkovitog održavanja visoke energetske učinkovitosti i rada smanjenjem energetske potražnje i veće upotrebe energije dobivene iz obnovljivih izvora energije (električna energija i grijanje), uključujući mogućnost da zgrada sama upravlja svojom potražnjom ili proizvodi energiju u krugu zgrade tako što će reorganizirati svoje resurse;

 

(b)  mogućnost prilagodbe svojeg načina rada potrebama stanara osiguranjem visokih standarda zdravlja u zatvorenim prostorima i klimatskih uvjeta, s time da se posebna pozornost posvećuje dostupnosti zaslona prilagođenih korisnicima i mogućnosti kontrole na daljinu i izvješćivanju o kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru i uporabi energije; i

 

(c)  fleksibilnost sveukupne potražnje za električnom energijom u zgradi, uključujući sposobnost omogućivanja sudjelovanja u aktivnom i pasivnom te implicitnom i eksplicitnom upravljanju potražnjom, pri čemu se mjeri koliki se dio opterećenja zgrade može premjestiti u razdoblja izvan vršnog opterećenja koje se mjeri u kW i kapacitet, koji se mjeri u kWh, koji se odnosi na to u kojoj se mjeri ta fleksibilnost može isporučiti mreži, uključujući preuzimanje i ubacivanje.

 

Time bi se omogućilo i poduprlo aktivno sudjelovanje potrošača na tržištu opskrbe električnom energijom u skladu s Direktivom 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća*.

 

U okvirnoj metodologiji u obzir se uzimaju europski standardi, posebno oni izrađeni u okviru mandata M/480.

 

3.  Njome se također osigurava potpuna interoperabilnost između pametnih brojila, sustava automatizacije i kontrole zgrada, ugrađenih kućanskih aparata, pametnih termostata unutar zgrade i senzora za kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru i prozračivanje te se promiče upotreba vrednovanja i europskih normi, uključujući normu SAREF za pametne uređaje. Pokazateljem pripremljenosti za pametne tehnologije uzima se u obzir i vrednuje otvorenost prema sustavima trećih strana za infrastrukturu poput mreže električne energije i mreže daljinskog grijanja, infrastrukture za električna vozila i agregata za upravljanje potrošnjom (DSR) u cilju osiguranja kompatibilnosti u komunikacijama, sustavima kontrole i relevantnim podacima ili prijenosu signala.

 

4.  Ta metodologija obuhvaća postupak obrade podataka unutar ili izvan zgrade, koji bi također mogao uključivati podatke koje dolaze iz zgrade ili ih prima zgrada/korisnik/stanar. Taj se postupak temelji na protokolima koji omogućavaju odobrenu i šifriranu razmjenu poruka između stanara i relevantnih proizvoda ili uređaja unutar zgrade. Moraju biti zajamčena načela zaštite vlasništva stanara, podataka, privatnosti i sigurnosti, posebno prilikom obrade osobnih podataka, na primjer podataka koji se dobivaju učestalim i udaljenim mjerenjem ili zasebnim mjerenjem ili podataka koje obrađuju operateri pametnih mreža. Metodologijom su obuhvaćeni podaci u stvarnom vremenu i podaci o energiji koji potječu iz rješenja u oblaku te se jamči sigurnost podataka, očitanja pametnih mjerača i razmjene podataka, privatnost krajnjih korisnika, u skladu s relevantnim pravom Unije u području zaštite podataka i privatnosti te najboljih dostupnih tehnika u području kibernetičke sigurnosti.

 

5.  Okvirnom metodologijom uzima se u obzir pozitivan utjecaj postojećih komunikacijskih mreža, posebno postojanje fizičke infrastrukture unutar zgrade prilagođene mreži velike brzine, poput dobrovoljne oznake ‚broadband ready’, te postojanje pristupne točke za višestambene zgrade, u skladu s člankom 8. Direktive 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća**.

 

6.  U metodologiji se navodi najprikladniji format ili vizualni prikaz pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije koji je jednostavan, transparentan i lako razumljiv za potrošače, vlasnike, ulagače te sudionike na tržištu upravljanja potrošnjom. Ona dopunjuje energetski certifikat ako postoji utvrđena povezanost s energetskom učinkovitošću zgrade.

 

__________________

 

*   Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (SL L 211, 14.8.2009., str. 55.).

 

**   Direktiva 2014/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina (SL L 155, 23.5.2014. str. 1.).

(1)

  SL C 246, 28.7.2017., str. 48.

(2)

  SL C 342, 12.10.2017., str. 119.


OBRAZLOŽENJE

Fond zgrada Unije apsorbira znatan dio krajnje europske energetske potražnje, posebno kad je riječ o fosilnim gorivima. Učinkovitiji fond zgrada ima veliki potencijal za poboljšanje energetske sigurnosti, smanjenje uvoza energije u Europu, smanjenje računa za električnu energiju za europske potrošače, zdravije uvjete života te za povećanje rasta i broja radnih mjesta, posebno u malim i srednjim poduzećima.

Da bismo ispunili međunarodne obveze preuzete u okviru Sporazuma COP21 i postigli ciljeve Unije za troškovno učinkovitu dekarbonizaciju i energetsku učinkovitost, sektori koji nisu obuhvaćeni ETS-om (npr. zgrade i prijevoz) moraju ostvariti svoj potencijal. Stoga je potrebno donijeti ambicioznu direktivu o energetskim svojstvima zgrada otpornu na promjene u budućnosti kako bi se osigurao izrazito energetski učinkovit i dekarboniziran europski fond zgrada.

Jačanje dugoročnih planova i mjera država članica

Nacionalne dugoročne strategije obnove zgrada, koje čine dio nacionalnih klimatskih i energetskih planova Uredbe o upravljanju, ključni su element u osiguranju potrebnih obnova fonda zgrada.

Izvjestitelj preporučuje da se postrože zahtjevi u pogledu sadržaja nacionalnih dugoročnih strategija obnove kako bi se realizirale potrebne obnove, posebno postojećeg fonda zgrada. Države članice moraju, imajući u vidu supsidijarnost, zajamčiti sveobuhvatne i ambiciozne strategije obnove navodeći konkretne mjere koje će biti usmjerene na najmanje energetski učinkovit fond zgrada, uhvatiti se u koštac s problemom suprotstavljenih interesa najmodavca i najmoprimca, uzeti u obzir relevantne promjene u životnom ciklusu zgrade, riješiti problem zakonskih računovodstvenih ograničenja za javna ulaganja i osigurati pristup informacijama o financijskim instrumentima koji su dostupni potrošačima za energetsku obnovu.

Proporcionalni zahtjevi u pogledu električne mobilnosti

Cilj Komisijina prijedloga jest iskoristiti reviziju Direktive za daljnji doprinos dekarbonizaciji prometnog sektora koristeći infrastrukturu oko zgrada za lakše uvođenje infrastrukture za električnu mobilnost.

Izvjestitelj preporučuje da se zahtjevi Direktive usmjere na provođenje vodova ili cijevi kako bi se osigurala proporcionalna razina troškova te isključivo stavio fokus na povezane vrste obnova, npr. električnu infrastrukturu ili parkirna mjesta, kako se ne bi ugrozili poticaji za obnovu. Osim toga, izvjestitelj postavlja strože zahtjeve u pogledu zgrada u javnom vlasništvu i javnih parkirnih mjesta kojima upravljaju privatni subjekti kako bi se zajamčilo da javna tijela daju odgovarajući doprinos.

Bolje zakonodavstvo i dobri poticaju za obnovu

Prvotni prijedlog Komisije obuhvaća razne prijedloge za ažuriranje postojeće Direktive kako bi se zajamčilo manje administrativno opterećenje pri obnovi i dali bolji uvjeti za provođenje energetskih obnova.

Izvjestitelj polazi od tog prijedloga kako bi osigurao bolje zakonodavstvo i prikladne poticaje za provođenje energetskih obnova. Njegovi prijedlozi obuhvaćaju jačanje elemenata prijedloga koji se tiču upotrebe sustava automatizacije zgrada kako bi se razjasnila njegova vrijednost i upotreba kao alternativno rješenje pregledima radi pojednostavljenja. Izvjestitelj također navodi konkretne uvjete, područje primjene i svrhu za delegiranje ovlasti Komisiji kako bi se razvio pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije. Nadalje, izvjestitelj predlaže da se razjasne zahtjevi u pogledu dokumentacije potrebne za energetsku uštedu ostvarenu obnovom kako bi se proporcionalnost osigurala uvođenjem alternativnih i dovoljno sigurnih opcija za dokumentaciju, na način da se ne ugroze poticaji za provođenje obnova.

Pravilan prikaz stanja energetske učinkovitosti zgrada

Komisija predlaže da se iz faktora primarne energije oduzima energija iz obnovljivih izvora proizvedena u neposrednoj blizini ili drugdje te da se u izračunu jednako postupa s energijom proizvedenom u neposrednoj blizini i energijom proizvedenom drugdje. Faktor primarne energije koristi se za izračun energetske učinkovitosti zgrade.

Izvjestitelj smatra da treba zadržati referencu na jednako postupanje s energijom iz obnovljivih izvora proizvedenom u neposrednoj blizini ili drugdje kako bi se osiguralo troškovno učinkovito uvođenje energije iz obnovljivih izvora, no briše referencu na obvezno oduzimanje jer postoji rizik da se time ugrozi pravilan prikaz stvarne energetske potrošnje i učinkovitosti. Time bi poticaji za energetski učinkovita poboljšanja bili dovedeni u pitanje. Sva druga pitanja povezana s faktorom primarne energije i dalje su regulirana Direktivom o energetskoj učinkovitosti i Direktivom o obnovljivoj energiji.


PRILOG: POPIS SUBJEKATA ILI OSOBAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

Organizacija

Europsko udruženje za kućnu automatizaciju i nadzorne sustave (European Building Automation and Controls Association, EU.bac)

Velux

Dansko energetsko udruženje

Rockwool

DG Energy

Veolia

Schöck

DONG Energy

Estonsko ministarstvo energetike

Europski institut za energetska svojstva zgrada – BPIE

AFCO Worldwide

Europsko udruženje za toplinske pumpe – EHPA

KREAB

EUFORES

Konfederacija danske industrije – DI

Savez Aktivne kuće

Europski savez za uštedu energije, EU-ASE

Europski savez za obnovljivu energiju (EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION asbl)

Schneider Electric

EpiCenter

EON

Dansko udruženje za centralizirano grijanje (Danish District Heating Association, DANVA)

Savez za električno podno grijanje (Electric Underfloor Heating Alliance)

ENEL SPA

Konfederacija danskih poduzeća

Novozymes

mreža Euroheat & Power

UNION FRANCAISE DE L’ELECTRICITE

Bosch

AmCham EU

Dansko graditeljsko udruženje (The Danish Construction Association)

Dansko ministarstvo klime i energetike

Dansko ekološko vijeće (Eco Council Denmark)

Koalicija za pametnu energetsku potražnju (Smart Energy Demand Coalition EU)

WWF

Dansko udruženje klijenata u graditeljstvu (Danish Association of Construction Clients, DACC)

Danska lokalna uprava

Europsko udruženje povijesnih zgrada (European Historic Houses Association)

Međunarodna unija vlasnika nekretnina (International Union of Property Owners)

Glavni direktor Europske federacije za nekretnine (European Property Federation)

Vijeće europskih općina i regija

Orgalime

Grupacija CEZ

Eni

Europski ured za okoliš (EEB)

Europska mreža za djelovanje protiv klimatskih promjena (Climate Action Network Europe)

Europski energetski forum

HydrogenEurope

Koalicija GD4S

Eurelectric

SolarPowerEurope

WindEurope

FireSafeEurope

VOEWG

Švedski stalni predstavnik

Vijeće za zelenu gradnju, Danska

Konfederacija norveških poduzeća

REHVA

ENGIE

Statoil

E.on

Fleishman Hillard

GRDF

Saint Gobain

PlasticsEurope

Europska federacija građevinske industrije

Grace Public Affairs

Koalicija za pametnu energetsku potražnju (Smart Energy Demand Coalition EU)

Europski forum za proizvodnju (European Forum for Manufacturing)

Britanska trgovinska komora u Belgiji

Vijeće za otkrivanje plina i praćenje okoliša (CoGDEM)

Europska koalicija za upravljanje postrojenjima

EuroCommerce

EDSO za pametne mreže

EnerginetDK

Energetska koalicija (EnergyCoalition)

Danfoss

Grundfoss

EnergiWatch

Cembreau

EDF

Dalkia

Enel

BDEW – Njemačko udruženje energetskih i vodnih industrija

EPEE

Konfederacija europskih građevinskih poduzeća (EBC)

Eurima

EuroAce - Europski savez poduzeća za energetsku učinkovitost u zgradama

FIEC – Europska federacija građevinske industrije

Tesla

CoGen

EFBWW – Europska federacija graditelja i drvara

European Aluminium

Fédération du Commerce et de la Distribution

Knauf Insulation

Europsko vijeće kemijske industrije CEFIC

CableEurope

BASF

ABB

Norsk Hydro ASA

CEMEX

Udruženje sjevernonjemačke trgovinske i industrijske komore

Europsko udruženje industrija inženjerstva (European Engineering Industries Association)

Međunarodna agencija za energiju

Europski institut za bakar

BDR Thermea

EC Power A/S

Platforma za električnu mobilnost (Platform for Eletro-Mobility)

Europski savez solarne termalne industrije (ESTIF) 

Njemački savez poduzeća u plinskoj i vodnoj industriji (figawa)

Glass for Europe

Shell

GreenEnergyOptions, GEO

SustainSolutions

Europska hipotekarna federacija

Europska federacija građevinske industrije

Siemens

Vattenfall

EUnited

HSSE

Dow

Grupacija Renault

Transport & Environment

Bellona

Austrijska savezna gospodarska komora (WKÖ)

Vestas

Europska federacija za pitanja javnog i socijalnog stanovanja (Housing Europe)

Danska federacija za pitanja socijalnog stanovanja (Danish Social Housing Federation)

Nizozemska federacija za pitanja socijalnog stanovanja (Dutch Social Housing Federation)

Francuska federacija za pitanja socijalnog stanovanja (French Social Housing Federation)

Njemačka federacija za pitanja socijalnog stanovanja (German Social Housing Federation)

Europska unija konstruktora i graditelja (UEPC)

BEUC

Svjetsko vijeće za zelenu gradnju (WorldGBC)

Snam S.p.A.

BDI/BDA – Njemačko poslovno predstavništvo

Europska federacija inteligentnih usluga energetske učinkovitosti (European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services)

Njemačka federacija trgovaca u maloprodaji

Vijeće arhitekata Europe (Architects' Council of Europe - Conseil des Architectes d’Europe)

Švedski institut za naftu i biogoriva

AFEP

Cercle de l'Industrie

ES-SO – Europska organizacija sustava solarnog sjenčanja

Udruga E3G (Third Generation Environmentalism)

Europski gospodarski i socijalni odbor

Europska industrija grijanja (EHI)

Savezna komora njemačkih arhitekata

Europska federacija nacionalnih organizacija koje rade s beskućnicima

NALCO Water

Avisa Partners

LightingEurope AISBL

Grupacija BMW

Ecofys

Danske Arkitektvirksomheder

United Technologies Corporation UTC

Udruženje EU-a za inženjerske građevinske usluge i instalatere

Europsko vijeće za geotermalnu energiju

AEBIOM

EuroFuel

Rud-Pedersen

Client Earth


MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (19.9.2017)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada

(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Anneli Jäätteenmäki

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Prijedlogom Komisije nastoji se povećati energetska učinkovitost europskih zgrada i pozitivno doprinijeti klimatskim ciljevima EU-a. Odabranom metodom želi se poboljšati provedba postojeće direktive i predložiti neke odredbe izvan okvira sadašnje situacije. Energetska učinkovitost s pravom je ponovno stavljena na prvo mjesto kao vodeće načelo.

S obzirom na sporu godišnju stopu obnavljanja zgrada u Europi (oko 0,4 – 1,2 %, ovisno o državi članici) i složenost odnosa između zakonodavstva EU-a, nacionalnih građevinskih propisa, građevinske prakse, gospodarskih trendova i vlasničke strukture fonda zgrada, neiskorišteni potencijal za uštedu energije još uvijek je ogroman. S obzirom na sadašnji trend situacija se neće radikalno promijeniti sljedećih godina.

Bez daljnjih mjera, obnova radi energetske učinkovitosti provodit će se kad bude gospodarski opravdana i kad budu postojali odgovarajući poticaji za ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti.

Važno je da države članice poznaju svoj fond zgrada i time različitim akterima pomažu da prioritete pri obnovi utvrđuju na temelju troškovne učinkovitosti. To se potiče izmjenom članka 2. o dugoročnim strategijama obnove.

Trenutačno postoji hitna potreba za široko dostupnim proizvodima za financiranje koji bi uključivali i podupirali pozitivne aspekte obnove radi energetske učinkovitosti, kao što su veća vrijednost nekretnine i zdraviji uvjeti života stanara. Treba poticati nastojanja Komisije da omogući financiranje poput inicijative „Pametno financiranje za pametne zgrade”.

Izvjestiteljica bi htjela istaknuti dva glavna pitanja: zdrave zgrade i prijedlog Komisije o elektromobilnosti.

Kao prvo, nije moguće dovoljno naglasiti važnost zdravih zgrada. Zdrava zgrada dizajnirana je da zadovolji potrebe svojih stanara i može se mijenjati kako bi udovoljila budućim potrebama. Izgrađena je od trajnih, popravljivih i netoksičnih materijala koji se mogu reciklirati. U njoj se energija koristi učinkovito i može čak proizvoditi energiju, ima dovoljno prirodnog svjetla, odgovarajuću ventilaciju i grijanje koji omogućavaju održavanje dobre kvalitete zraka u unutarnjem prostoru i temperature.

Danas većina ljudi provodi većinu svog vremena u zatvorenom prostoru. Prema procjenama deseci milijuna Europljana izloženi su zraku loše kvalitete u zatvorenim prostorima, često zbog prevelike vlage koja potiče rast plijesni i može uzrokovati strukturnu štetu na građevini.

Raspon zgrada na koje se to odnosi seže od privatnih stambenih zgrada do javnih građevina. Način izgradnje i održavanja zgrada ima velike posljedice za javno zdravlje i dobrobit cjelokupnog stanovništva.

Energetski neučinkovite kuće i energetsko siromaštvo usko su povezani. Ako se zbog nedostatka financijskih sredstava odgađa neophodna obnova stambenih zgrada, postoji rizik od daljnjeg pogoršanja životnih uvjeta, a smanjuje se i vrijednost stambenog fonda.

Prema izvjestiteljici, drugo važno pitanje je prijedlog o elektromobilnosti, koji je iznesen u izmijenjenom članku 8.

Taj prijedlog uključuje sve nove nestambene zgrade i postojeće nestambene zgrade na kojima se provodi opsežna obnova, s više od deset parkirnih mjesta. Obuhvaćene su i nove stambene zgrade i zgrade na kojima se provodi opsežna obnova. U prvoj kategoriji najmanje 10 % parkirnih mjesta trebalo bi biti opremljeno mjestom za napajanje električnom energijom. U drugoj kategoriji za svako parkirno mjesto trebali bi biti provedeni odgovarajući vodovi.

Prema mišljenju izvjestiteljice obveze u pogledu infrastrukture za napajanje električnom energijom koje je predložila Komisija potkopavaju učinkovitu raspodjelu privatnih i javnih sredstava.

Trenutačno se tehnologija napajanja razvija brzim tempom. Mnoge države članice već su poduzele korake za izgradnju infrastrukture za napajanje. Troškovi mjesta za napajanje smanjuju se. Privatna poduzeća i javne komunalne usluge imaju održive poslovne modele za izgradnju električne mreže i određivanje cijena napajanja električnih vozila.

Kod novih zgrada, bilo nestambenih ili stambenih, potrebna infrastruktura može se integrirati u proces izrade nacrta od samog početka. Stoga je mudro prilagoditi nove zgrade budućim potrebama tako da se odmah provedu odgovarajući vodovi. Time bi se ostavilo dovoljno fleksibilnosti za određivanje veličine kabela i omogućila jednostavna izgradnja infrastrukture za napajanje ako bude potrebna.

Za postojeće nestambene zgrade obveza bi trebala biti blaža i primjenjivati se samo u slučajevima kad se obnavlja električna infrastruktura zgrade. To bi omogućilo da povrat na ulaganje u stvarna poboljšanja energetske učinkovitosti bude veći.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unija je predana održivom, konkurentnom, sigurnom i dekarboniziranom energetskom sustavu. U energetskoj uniji i okviru klimatske i energetske politike do 2030. utvrđene su ambiciozne obveze Unije za dodatno smanjenje emisija stakleničkih plinova (za najmanje 40 % do 2030. u usporedbi s 1990.), za povećanje udjela utrošene obnovljive energije (za najmanje 27 %) te za uštedu energije od najmanje 27 %, uz reviziju tih razina imajući na umu cilj od 30 % ušteda na razini Unije10 te poboljšanje energetske sigurnosti, konkurentnosti i održivosti Europe.

(1)  Unija je predana održivom, konkurentnom, sigurnom i dekarboniziranom energetskom sustavu i visokoj razini zaštite zdravlja ljudi. U energetskoj uniji i okviru klimatske i energetske politike do 2030. utvrđene su ambiciozne obveze Unije za dodatno smanjenje emisija stakleničkih plinova (za najmanje 40 % do 2030. u usporedbi s 1990.), za povećanje udjela utrošene obnovljive energije (za najmanje 27 %) te za uštedu energije od najmanje 27 %, uz reviziju tih razina imajući na umu cilj od najmanje 30 % ušteda na razini Unije10, za poboljšanje energetske sigurnosti, konkurentnosti i održivosti Europe te promicanje pristupa povoljnoj energiji kako bi se smanjilo energetsko siromaštvo.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  Europska komisija sufinancirala je niz projekata u okviru kojih se potiču iskustvo i dobre prakse u regionalnoj suradnji, prakse koje se mogu podijeliti na razini Unije radi poboljšanja provedbe ove Direktive. Primjeri takvih projekata su MARIE, i njegovo proširenje SHERPA, ELIH-MED i PROFORBIOMED.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.a)  Poboljšanjem energetske učinkovitosti zgrada smanjuje se potražnja za gorivima za ogrjev, osobito krutim gorivima za ogrjev, što stoga pridonosi poboljšanju kvalitete zraka smanjenjem emisija onečišćivača zraka i postizanju ciljeva politike Unije koji se odnose na kvalitetu zraka na troškovno učinkovit način, kako je utvrđeno ponajprije Direktivom (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Stoga se energetska učinkovitost treba smatrati dijelom politike kvalitete zraka, osobito u državama članicama u kojima postoje teškoće u ostvarivanju graničnih vrijednosti Unije za emisije onečišćivača zraka i gdje energetska učinkovitost može pomoći ostvariti te ciljeve.

 

_________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, o izmjeni Direktive 2003/35/EZ i stavljanju izvan snage Direktive 2001/81/EZ (SL L 344, 17.12.2016., str. 1. – 31.)

Obrazloženje

Sektor stambenih zgrada odgovoran je za važne udjele emisija onečišćujućih tvari u Europi, kao što su Bap, PM2,5 i PM10, koje proizlaze iz dima nastalog izgaranjem krutih goriva koja se upotrebljavaju za grijanje u stambenim zgradama. Te onečišćujuće tvari povećavaju postotak smrtnosti, bolesti i hospitalizacije, osobito s obzirom na to da izmjerene vrijednosti emisija često uvelike prelaze granične vrijednosti utvrđene zakonodavstvom EU-a o kvaliteti zraka.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.b)  Oko 50 milijuna kućanstava u Uniji pogođeno je energetskim siromaštvom. Energetsko siromaštvo trebalo bi smatrati nemogućnošću nekog kućanstva da si priskrbi odgovarajuću razinu opskrbe energijom kako bi zajamčilo zadovoljavanje osnovnih potreba i održavanje zdravlja, do čega je došlo zbog kombinacije niskih prihoda, visokih cijena energije i nekvalitetnih fondova zgrada niske učinkovitosti. Sadašnje stope obnove zgrada nisu dostatne, a najteže se provode u zgradama čiji su vlasnici ili stanari građani s niskim prihodima kojima prijeti energetsko siromaštvo.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Fond zgrada u Uniji treba se sastojati od zgrada približno nulte potrošnje energije do 2050., u skladu s ciljevima 21. Konferencije stranaka COP 21 (Pariški sporazum). Sadašnje stope obnove zgrada nisu dostatne, a najteže je doći do zgrada čiji su vlasnici ili stanari građani s niskim prihodima ugroženi energetskim siromaštvom.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Unija je predana razvoju održivog, konkurentnog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava do 2050.12 Kako bi se taj cilj ispunio, države članice i ulagači trebaju utvrditi ključne etape kako bi se zgrade dekarbonizirale do 2050. Kako bi se to provelo do 2050., države članice trebale bi utvrditi prijelazne korake za postizanje srednjoročnih (2030.) i dugoročnih (2050.) ciljeva.

(6)  Unija je predana razvoju održivog, konkurentnog, sigurnog i dekarboniziranog energetskog sustava do 2050.12 U svjetlu Pariškog sporazuma i radi ostvarenja tog cilja države članice i ulagači trebaju utvrditi ambiciozne ciljeve i jasne ključne etape i mjere kako bi se do 2050. zgrade dekarbonizirale, a ukupna energetska učinkovitost zgrada povećala kako bi ostvarile standard gotovo nulte potrošnje energije. Kako bi se to provelo do 2050., države članice trebale bi utvrditi prijelazne korake i putanje za postizanje srednjoročnih (2030. i 2040.) i dugoročnih (2050.) ciljeva i poticanje obnove postojećeg fonda zgrada s obzirom na to da su trenutačne stope obnove zgrada nedovoljne.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Kako bi se ostvarili ciljevi dekarbonizacije fonda zgrada do 2050. te smanjile emisije stakleničkih plinova i olakšao prijelaz prema gospodarstvu s niskim emisijama ugljika, bit će potrebno usvojiti sveobuhvatan pristup pri definiranju energetske učinkovitosti zgrada. Cilj izgradnje novih zgrada i obnove postojećih zgrada trebao bi biti stvaranje zgrada koje udovoljavaju potrebama stanara i koje se mogu izmijeniti tako da udovoljavaju budućim potrebama, izgrađenih od trajnih, popravljivih i netoksičnih materijala koji se mogu reciklirati, u kojima se energija koristi učinkovito i koje bi mogle proizvoditi energiju, koje imaju dovoljno prirodnog svjetla, koje ispunjavaju sigurnosne uvjete, uključujući one koji se odnose na zaštitu od požara, i imaju odgovarajuću ventilaciju i grijanje za održavanje zdrave kvalitete zraka u zatvorenom prostoru.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.b)  Napori koje je Unija usmjerila na dekarbonizaciju svojeg fonda zgrada moraju biti u skladu sa sadržajem Pariškog sporazuma, uzimajući u obzir činjenicu da se gotovo 50 % krajnje energetske potražnje koristi za grijanje i hlađenje, od čega 80 % u zgradama. Stoga se energetski i klimatski ciljevi Unije moraju ispuniti gotovo stopostotnim prijelazom na opskrbu obnovljivim izvorima energije najkasnije do 2050., što se može postići isključivo smanjenjem naše potrošnje energije i dosljednom primjenom načela „energetske učinkovitosti na prvom mjestu” jer su mjere energetske učinkovitosti troškovno najučinkovitiji način ostvarenja smanjenja emisija stakleničkih plinova.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.c)  S obzirom na to da 90 % izgrađenog okoliša za 2050. već postoji, potrebna su ambicioznija nastojanja za ubrzavanje stope obnove i dekarbonizacije postojećeg fonda zgrada. Budući da je 30 godina relativno kratko vremensko razdoblje za obnovu postojećeg fonda zgrada, poticaji i standardi koji se danas utvrde odredit će u konačnici uspješnost Unije u postizanju dugoročnih klimatskih i energetskih ciljeva.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Odredbe o dugoročnim strategijama obnove zgrada iz Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća13 trebalo bi premjestiti u Direktivu 2010/31/EU, u koju se bolje uklapaju.

(7)  Odredbe o dugoročnim strategijama obnove zgrada iz Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća13 trebalo bi premjestiti u Direktivu 2010/31/EU, u koju se bolje uklapaju i u kojoj konkretiziraju planove država članica za ostvarenje fonda zgrada gotovo nulte energije do 2050. Zadržavajući ovaj dugoročni cilj, trebalo bi ih ažurirati svakih pet godina te bi trebale biti popraćene obvezujućim ključnim etapama za 2030. i 2040. Dugoročne strategije obnove i zahvati obnove koji se njima potiču pridonijet će poticanju rasta otvaranjem lokalnih radnih mjesta te će potrošačima omogućiti čistu i povoljnu energiju. U dugoročnim nacionalnim strategijama obnove zgrada mehanizmi financiranja i financijski poticaji trebali bi zauzeti središnju ulogu te ih je potrebno aktivno promicati. Osim toga, potrebna je strategija za poticanje stručne potpore i savjetovanja korisnika te za obrazovanje stručnjaka.

_________________

_________________

13 Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

13 Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Samo u građevinskom sektoru izravno je zaposleno 18 milijuna radnika u Uniji i ostvaruje se 9 % BDP-a. Mjerama energetske učinkovitosti u građevinskom sektoru s ambicioznim ciljevima koji se tiču dubinske, postupne obnove postojećeg fonda zgrada može se ubrzati modernizacija tog sektora i s njim povezane radne snage te otvoriti milijuni radnih mjesta u Uniji, osobito u mikropoduzećima i malim i srednjim poduzećima. U temeljnim izračunima troškovne optimalnosti za izradu dugoročnih strategija obnove zgrada država članica i odlukama o njihovim minimalnim kriterijima učinkovitosti također bi s pomoću usklađenih referentnih vrijednosti propisno trebalo uzeti u obzir gospodarsku vrijednost dodatnih pogodnosti mjera energetske učinkovitosti, kao što su otvaranje radnih mjesta, vrijednost nekretnina, smanjena ovisnost o izvozu, zdravlje ili kvaliteta zraka u zatvorenim i otvorenim prostorima kao dio smjernica za europsku metodologiju izračuna troškovne optimalnosti.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.b)  Kako se fond zgrada u Uniji modernizira i podiže na višu razinu energetske učinkovitosti, tako postaje sve složeniji. Sve je veća potreba za suradnjom među raznim strukama na licu mjesta. Dobar skup profesionalnih vještina ima važnu ulogu u iskorištavanju tog potencijala i poboljšavanju fonda zgrada. Sustavno razmišljanje treba početi poticati već u obrazovnom sustavu i dalje ga razvijati kod graditelja tijekom cijele njihove karijere. U tom je kontekstu potrebno da države članice stvore jasnu vezu između svojih nacionalnih dugoročnih strategija obnove i odgovarajućih inicijativa radi promicanja vještina i obrazovanja, cjeloživotnog obučavanja i osposobljavanja te vještina tehničara i stručnjaka koji djeluju u građevinskom sektoru i sektoru energetske učinkovitosti kao i radi informiranja skupina i malih poduzeća o energetskoj osviještenosti, mjerama učinkovitosti i obnovi zgrada.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.c)  Potrebno je odrediti očekivane rezultate nacionalnih strategija obnove i njihov doprinos ostvarenju općeg kratkoročnog (2030.), srednjoročnog (2040.) i dugoročnog (2050.) cilja energetske učinkovitosti.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Kako bi se ova Direktiva prilagodila tehničkom napretku, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba delegirati Komisiji kako bi ona Direktivu dopunila definicijom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije i omogućivanjem njezine provedbe. Pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije trebalo bi upotrebljavati za mjerenje kapaciteta zgrade za uporabu sustava IKT-a i elektroničkih sustava za optimiziranje rada i interakciju s mrežom. Primjenom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije povećat će se svijest među vlasnicima zgrada i stanarima o vrijednosti tehnologija za automatizaciju zgrada i elektronički nadzor tehničkih sustava zgrada, a stanari zgrada uvjerit će se u stvarne uštede koje se ostvaruju tim novim i poboljšanim funkcionalnostima.

(9)  Kako bi se ova Direktiva prilagodila tehničkom napretku, ovlast donošenja akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije treba delegirati Komisiji kako bi ona Direktivu dopunila definicijom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije i omogućivanjem njezine provedbe. Pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije trebalo bi upotrebljavati za mjerenje kapaciteta zgrade za uporabu sustava IKT-a i elektroničkih sustava za optimiziranje rada, osobito za opskrbu i korištenje energije (npr. vode i zraka) i interakciju s mrežom. Primjenom pokazatelja pripremljenosti za pametne tehnologije povećat će se svijest među vlasnicima zgrada i stanarima o vrijednosti tehnologija za automatizaciju zgrada i elektronički nadzor tehničkih sustava zgrada, a stanari zgrada uvjerit će se u stvarne uštede koje se ostvaruju tim novim i poboljšanim funkcionalnostima.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Inovacija i nove tehnologije omogućuju i potporu ukupnoj dekarbonizaciji gospodarstva kroz sektor građevinarstva. Primjerice, zgrade mogu potaknuti razvoj potrebne infrastrukture za pametno punjenje električnih vozila i osigurati temelje kako bi se u državama članicama, ako to žele, akumulatori mogli koristiti kao izvor struje. Potrebno je proširiti definiciju tehničkih sustava zgrada kako bi odražavala taj cilj.

(10)  Inovacija i nove tehnologije omogućuju i potporu ukupnoj dekarbonizaciji gospodarstva kroz sektor građevinarstva. Primjerice, zgrade mogu potaknuti razvoj potrebne infrastrukture za pametno punjenje električnih vozila i osigurati temelje kako bi se u državama članicama, ako to žele, akumulatori mogli koristiti kao izvor struje. U pogledu cilja energetske učinkovitosti voda također može biti izvor energije u zgradama. Rekuperatori topline mogu, na primjer, poslužiti za proizvodnju topline od otpadnih voda. Potrebno je proširiti definiciju tehničkih sustava zgrada kako bi odražavala taj cilj opće dekarbonizacije.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a)  Voda je bitan sastavni dio brojnih tehničkih sustava zgrade, kao što su sustavi grijanja i hlađenja, i u domaćinstvu. Za napajanje sustava crpki i tlaka potrebnih za prijenos vode potrebno je mnogo energije. S druge strane, istjecanje vode čini 24 % ukupne količine potrošene vode u Uniji, što prouzročuje gubitke vode i energije. Stoga bi učinkovitije upravljanje i smanjena upotreba vode u novim i obnovljenim zgradama pridonijeli cilju racionalne upotrebe resursa.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.b)  Mjerama za daljnje poboljšanje energetskih svojstava zgrada trebalo bi uzeti u obzir referentne vrijednosti Unije koje su propisane za nove zgrade do 2021. i zahtjev da se stambeni fondovi do 2050. u cijelosti sastoje od zgrada gotovo nulte energije te bi u tom kontekstu također trebalo uzeti u obzir klimatske i lokalne uvjete kao i klimu u zatvorenom prostoru; zdravstvene i sigurnosne uvjete, uključujući one koji se odnose na zaštitu od požara, kvalitetu zraka u zatvorenim i otvorenim prostorima i troškovnu učinkovitost, uključujući prednosti koje nisu povezane s energijom.

Obrazloženje

Referentne vrijednosti EU-a za zgrade gotovo nulte energije utvrđene u Preporuci Komisije (EU) 2016/1318 služe kao smjernice državama članicama koje zaostaju u pogledu zahtjeva za poboljšanje energetske učinkovitosti.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.c)  Promicanje alternativnih, sigurnih i održivih načina prijevoza, kao što su bicikli, također pridonosi ukupnoj dekarbonizaciji gospodarstva te bi ih države članice trebale učiniti dijelom dugoročnih strategija usmjerenih na povećanje stope obnove stambenog fonda u Uniji.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.d)  Države članice trebale bi poticati upotrebu prirodnih građevnih materijala s malim udjelom ugljika te uvođenje zelenih krovova u slučaju opsežnih obnova zgrada jer se mogu učinkovito iskoristiti za poboljšanje kvalitete zraka, za rješavanje pitanja pogoršanja klimatskih uvjeta, osobito u urbanim područjima, te za poboljšanje ukupne energetske učinkovitosti zgrada.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Procjenom učinka utvrđena su dva postojeća skupa odredbi čiji bi se cilj mogao postići učinkovitije no što se to čini u trenutačnoj situaciji. Ponajprije, obveza provođenja studije isplativosti visokoučinkovitih alternativnih sustava prije početka gradnje postaje nepotrebno opterećenje. Zatim, utvrđeno je da se odredbama povezanima s pregledima sustava grijanja i klimatizacije nisu u dostatnoj mjeri i na učinkovit način osigurali početni i daljnji rezultati tih tehničkih sustava. Danas se nedovoljno razmatraju čak i jeftina tehnička rješenja koja se mogu isplatiti u vrlo kratkom roku, primjerice hidrauličko uravnoteživanje sustava grijanja i ugradnja/zamjena termostatskih kontrolnih ventila. Izmjenjuju se odredbe povezane s pregledima radi osiguravanja boljeg rezultata pregleda.

(11)  Procjenom učinka utvrđena su dva postojeća skupa odredbi čiji bi se cilj mogao postići učinkovitije no što se to čini u trenutačnoj situaciji. Ponajprije, obveza provođenja studije isplativosti visokoučinkovitih alternativnih sustava prije početka gradnje postaje nepotrebno opterećenje. Zatim, utvrđeno je da se odredbama povezanima s pregledima sustava grijanja i klimatizacije nisu u dostatnoj mjeri i na učinkovit način osigurali početni i daljnji rezultati tih tehničkih sustava. Danas se nedovoljno razmatraju čak i jeftina tehnička rješenja koja se mogu isplatiti u vrlo kratkom roku, primjerice hidrauličko uravnoteživanje sustava grijanja i ugradnja/zamjena termostatskih kontrolnih ventila, te bi ih trebalo u cijelosti iskoristiti, uključujući rješenja pružanja pomoći potrošačima pogođenima energetskim siromaštvom. Izmjenjuju se odredbe povezane s pregledima radi osiguravanja boljeg rezultata pregleda. Potrebno je uzeti u obzir čimbenike kao što su prethodni oblik zgrade i njezin položaj kako bi se utvrdila viša početna točka energetske učinkovitosti koja bi mogla donijeti uštede u pogledu daljnjih poboljšanja, poput instalacija, kućišta ili rasvjete. Također je potreban razvoj sustava za provedbu u cilju pribavljanja podataka u stvarnom vremenu radi optimiziranja sustava kada je to potrebno.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Automatizacija zgrada i elektronički nadzor tehničkih sustava zgrada pokazali su se, posebno kod velikih postrojenja, kao učinkovita zamjena za preglede. Ugradnju takve opreme trebalo bi smatrati troškovno najučinkovitijom alternativom pregledima u velikim nestambenim zgradama i zgradama dovoljne veličine s većim brojem stanova, gdje je trošak ugradnje opreme isplativ za manje od tri godine. Stoga se briše postojeća mogućnost odabira alternativnih mjera. Kada je riječ o manjim postrojenjima, dokumentacijom o radu sustava koju pripremaju instalateri te registriranjem tih podataka u bazama podataka o certifikatima energetske učinkovitosti poduprijet će se provjera usklađenosti s minimalnim postavljenim zahtjevima za sve tehničke sustave zgrada i ojačati uloga energetskih certifikata. K tomu, postojeći redoviti sigurnosni pregledi i programirano održavanje i dalje će biti prilika za davanje izravnih savjeta o poboljšanju energetske učinkovitosti.

(12)  Automatizacija zgrada i elektronički nadzor tehničkih sustava zgrada pokazali su se, posebno kod velikih postrojenja, kao učinkovita zamjena za preglede i održavanje. Ugradnju takve opreme trebalo bi smatrati troškovno najučinkovitijom alternativom pregledima u velikim nestambenim zgradama i zgradama dovoljne veličine s većim brojem stanova, gdje je trošak ugradnje opreme isplativ za manje od tri godine. Stoga se briše postojeća mogućnost odabira alternativnih mjera. Kada je riječ o manjim postrojenjima, dokumentacijom o radu sustava koju pripremaju instalateri te registriranjem tih podataka u bazama podataka o certifikatima energetske učinkovitosti poduprijet će se provjera usklađenosti s minimalnim postavljenim zahtjevima za sve tehničke sustave zgrada i ojačati uloga energetskih certifikata. K tomu, postojeći redoviti sigurnosni pregledi i programirano održavanje i dalje će biti prilika za davanje izravnih savjeta o poboljšanju energetske učinkovitosti.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Uvođenjem tehničkih sustava zgrade trebala bi biti obuhvaćena oprema (nove tehnologije, pametna oprema), ali i sustavi koji upravljaju njihovim radom i međusobnom interakcijom. To se osobito odnosi na prijenos energije u zgradama i sustave učinkovitog upravljanja vodom ili zrakom.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.b)  U slučaju postupnih temeljitih obnova zgrada, tehnički sustavi i sustavi za automatizaciju i kontrolu zgrada također predstavljaju mogućnost za ostvarenje ušteda u relativno kratkom roku, što tijekom duljih razdoblja omogućuje stvaranje dodatnih ušteda i ponovno ulaganje u sljedeću fazu obnove.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Financijske mjere za obnovu zgrada povezane s energetskom učinkovitošću trebalo bi povezati s opsegom obnove zgrada kako bi se osigurala njihova najbolja primjena, a opseg obnove trebalo bi procijeniti usporedbom energetskih certifikata izdanih prije i nakon obnove.

(13)  I javne i privatne financijske mjere za obnovu zgrada povezane s energetskom učinkovitošću trebalo bi povezati s opsegom obnove zgrada kako bi se osigurala njihova najbolja primjena te bi se njima trebao promicati holistički pristup obnovi zgrada kako bi se osiguralo da svi dijelovi i tehnički sustavi zgrada, uključujući održavanje zgrada, rezultiraju visokom razinom energetske učinkovitosti i boljom kvalitetom zraka u zatvorenim prostorima s pozitivnim utjecajem na zdravlje, dobrobit, udobnost i produktivnost. Te obnove trebalo bi procijeniti usporedbom energetskih certifikata izdanih prije i nakon obnove ili drugom transparentnom i proporcionalnom metodom.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Dugoročne strategije obnove zgrada s jasnim ključnim etapama i mjerama potiču ulaganja u području energetske učinkovitosti iz privatnog sektora. Trebalo bi dodatno poticati dugoročna ulaganja tako da im se olakša pristup ponovnom financiranju portfelja čija imovina ima obilježja obnove radi energetske učinkovitosti.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.b)  Kako bi se potaknule obnove, trebalo bi promicati dugoročno privatno financiranje i alate za smanjenje rizičnosti uvođenjem energetski učinkovitih hipotekarnih standarda za certificirane energetski učinkovite obnove zgrada. Financijskim institucijama koje pružaju hipotekarne kredite za energetsku učinkovitost trebalo bi smanjiti ponderiranje u kapitalnim zahtjevima. Ti bi zahtjevi trebali odražavati moguće učinke energetske učinkovitosti na ublažavanje rizika te bi ih trebalo preispitati s obzirom na prikupljene podatke o smanjenju rizika, a po potrebi bi trebalo razmisliti o nižim kapitalnim zahtjevima u pogledu jamčenja hipotekarnog kredita za energetsku učinkovitost.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.c)  U tom se smislu naglašava važnost manjih zahvata u pogledu učinkovitosti u pojedinačnim stanovima. Ti su zahvati često korisni za ublažavanje energetskog siromaštva.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.d)  Ako se novim energetskim certifikatom dokaže poboljšanje učinkovitosti zgrade, njegov se trošak može uključiti u poticaje države članice.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Pristup financiranju lakši je kada su dostupne kvalitetne informacije. Stoga je potrebno propisati da javne zgrade s ukupnom korisnom tlocrtnom površinom većom od 250 m² moraju objaviti stvarnu potrošnju energije.

(14)  Pristup financiranju lakši je ako je uspostavljen ambiciozan i stabilan dugoročni okvir i ako su dostupne kvalitetne informacije. Te informacije također uključuju certifikate energetske učinkovitosti, informacije iz baze podataka održavanja i pregleda te energetske učinkovitosti. Stoga bi javne zgrade, uključujući zgrade koje su u vlasništvu, pod upravljanjem i u uporabi javnih tijela, bilo da je vlasnik država članica bilo regija bilo općina ili zgrade u privatnom vlasništvu koje se koriste za javnu svrhu trebale ostvariti svoju ulogu i biti primjer tako da postanu zgrade približno nulte energije u skladu s Direktivom 2012/27/EU i da objave stvarnu potrošnju energije.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Potrebno je ojačati postojeće neovisne sustave kontrole energetskih certifikata kako bi se osigurala dobra kvaliteta certifikata te da se oni mogu koristiti za provjeru usklađenosti i izradu statistika o regionalnim/nacionalnim stambenim fondovima. Potrebni su podaci visoke kvalitete o fondu stambenih zgrada, a njih je moguće djelomično generirati iz registara i baza podataka o energetskim certifikatima koje gotovo sve države članice trenutačno razvijaju te njima upravljaju.

(15)  Potrebno je ojačati postojeće neovisne sustave kontrole energetskih certifikata kako bi se osigurala dobra kvaliteta certifikata te da se oni mogu koristiti za provjeru usklađenosti i izradu usklađenih statistika o lokalnim, regionalnim i nacionalnim stambenim fondovima. Potrebni su podaci visoke kvalitete o fondu stambenih zgrada, a njih je moguće djelomično generirati iz registara i baza podataka o energetskim certifikatima koje gotovo sve države članice trenutačno razvijaju te njima upravljaju.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi politike energetske učinkovitosti za zgrade, potrebno je poboljšati transparentnost certifikata osiguravanjem dosljednog utvrđivanja i primjene svih potrebnih parametara za izračun, kako u pogledu certifikacije, tako i u pogledu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti. Države članice trebale bi uspostaviti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo, primjerice, dokumentiranje rada ugrađenih, zamijenjenih ili ažuriranih tehničkih sustava zgrada u pogledu certifikacija zgrada i provjere usklađenosti.

(16)  Kako bi se ispunili ciljevi energetske učinkovitosti za zgrade u okviru šireg cilja ostvarenja energetske učinkovitosti od najmanje 40 % do 2030. koji se Unija obvezala ispuniti, potrebno je poboljšati transparentnost certifikata osiguravanjem dosljednog utvrđivanja i primjene svih potrebnih parametara za izračun, kako u pogledu certifikacije, tako i u pogledu minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti. Države članice trebale bi uspostaviti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo, primjerice, dokumentiranje rada ugrađenih, zamijenjenih ili ažuriranih tehničkih sustava zgrada u pogledu certifikacija zgrada i provjere usklađenosti.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Odredbama ove Direktive ne bi se trebalo sprječavati države članice u utvrđivanju ambicioznijih zahtjeva energetske učinkovitosti na razini zgrada ili za dijelove zgrada, pod uvjetom da ti su zahtjevi kompatibilni sa zakonodavstvom EU-a. U skladu je s ciljevima ove Direktive i Direktive 2012/27/EZ da se u određenim okolnostima tim zahtjevima može ograničiti ugradnja ili uporaba proizvoda koji podliježu drugim primjenjivim aktima zakonodavstva Unije o usklađivanju, pod uvjetom da se tim zahtjevima ne bi trebala uzrokovati neopravdana tržišna prepreka.

(18)  Odredbama ove Direktive ne bi se trebalo sprječavati države članice u utvrđivanju ambicioznijih zahtjeva u pogledu energetske učinkovitosti i kvalitete zraka u zatvorenim prostorima na razini zgrada ili za dijelove zgrada, pod uvjetom da su ti zahtjevi kompatibilni sa zakonodavstvom EU-a. U skladu je s ciljevima ove Direktive i Direktive 2012/27/EZ da se u određenim okolnostima tim zahtjevima može ograničiti ugradnja ili uporaba proizvoda koji podliježu drugim primjenjivim aktima zakonodavstva Unije o usklađivanju, pod uvjetom da se tim zahtjevima ne bi trebala uzrokovati neopravdana tržišna prepreka.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  Države članice trebale bi temeljiti izračun energetske učinkovitosti prozirnog ili prozračnog elementa koji čini dio ovojnice zgrade na njegovoj energetskoj ravnoteži, što znači da se uzimaju u obzir gubitci energije i dobitci energije od pasivnog sunčeva zračenja.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.b)  Gradovi, regionalna i lokalna tijela već pokazuju primjer provođenjem mjera energetske učinkovitosti, programa obnove zgrada i omogućivanjem vlastite proizvodnje. Inicijative kao što su Sporazum gradonačelnika, pametni gradovi i zajednice ili zajednice za 100 % energije iz obnovljivih izvora djelovanjem svojih članova doprinose povećanju energetske učinkovitosti i omogućavaju razmjenu najboljih praksi u ostvarivanju energetske tranzicije. Projekti na lokalnoj razini osobit su primjer potrebe za razmatranjem funkcije zgrada integriranih u lokalni energetski sustav, lokalni plan mobilnosti i njihov ekosustav općenito.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.c)  Važno je omogućiti razvoj strategija upravljanja na više razina i makroregionalne suradnje u skladu s klimatskom raznolikošću Unije i izazovima koje predstavljaju klimatske promjene u različitim europskim regijama.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.d)  Ova bi direktiva trebala biti dopunski instrument u okviru energetske unije i novog energetskog upravljanja Unije za borbu protiv energetskog siromaštva, zbog čega potiče Uniju na usklađivanje jasne zajedničke definicije energetskog siromaštva te zahtijeva isticanje različitih postojećih studija kako bi se što prije pronašla moguća definicija.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  ‘tehnički sustav zgrade’ znači tehnička oprema za grijanje prostora, hlađenje prostora, ventilaciju, sanitarnu toplu vodu, ugrađenu rasvjetu, ugrađenu automatizaciju i kontrolu, proizvodnju energije u krugu zgrade, infrastrukturu u krugu zgrade za električnu mobilnost, ili kombinaciju tih sustava, uključujući one koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora, zgrade ili građevinske cjeline;

3.  ‘tehnički sustav zgrade’ znači tehnička oprema za grijanje prostora, hlađenje prostora, kvalitetu unutarnjeg zraka, ventilaciju, sustave vode, sanitarnu toplu vodu, ugrađenu rasvjetu, ugrađenu automatizaciju i kontrolu, uključujući upravljanje energijom, proizvodnju energije u krugu zgrade, infrastrukturu u krugu zgrade za električnu mobilnost, ili kombinaciju tih sustava, uključujući one koji upotrebljavaju energiju iz obnovljivih izvora, zgrade ili građevinske cjeline;

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2. – točka 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a)  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„3.a  ‘dekarbonizirani fond zgrada’ znači izrazito energetski učinkovit fond zgrada koji je obnovljen najmanje na razinu zgrade gotovo nulte energije i u kojem se preostale energetske potrebe pokrivaju energijom iz obnovljivih izvora;”

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2. – točka 19.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.b)  U članku 2. dodaje se sljedeća točka:

 

„19.a  ‘relevantna promjena’ znači dobra prilika, npr. iz perspektive isplativosti ili poremećaja, u životnom ciklusu zgrade za provođenje energetske obnove;”

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prvi odlomak sastoji se od članka 4. Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, osim njegova zadnjeg podstavka;

(a)  umeće se stavak 1.:

 

„1.   Države članice utvrđuju dugoročnu strategiju obnove za mobilizaciju ulaganja u obnovu nacionalnog fonda stambenih i poslovnih zgrada, javnih i privatnih, s ciljem poticanja i usmjeravanja transformacije fonda zgrada u izrazito energetski učinkovit i dekarbonizan fond zgrada do 2050. Ta strategija obuhvaća:

 

(a)  pregled nacionalnog fonda zgrada, prema potrebi na temelju statističkog uzorkovanja;

 

(b)  utvrđivanje ekonomičnih pristupa obnovama koje odgovaraju vrsti zgrade i klimatskoj zoni, uzimajući u obzir relevantne promjene u životnom ciklusu zgrade;

 

(c)  politike i mjere za poticanje troškovno učinkovitih opsežnih obnova zgrada, uključujući postupne opsežne obnove;

 

(d)  perspektivu okrenutu budućnosti radi usmjeravanja odluka pojedinaca, građevinske industrije i financijskih institucija o ulaganjima;

 

(e)  procjenu očekivane uštede energije i širih koristi koja se temelji na dokazima;

 

(f)  komplementarne i/ili alternativne mjere obnove, kao što su ugovori o energetskoj učinkovitosti, neovisne i lako dostupne usluge savjetovanja u pitanjima energije, mjere usmjerene na poboljšanje ponašanja potrošača ili povezanost s učinkovitim centraliziranim grijanjem i hlađenjem;

 

(g)  politike i mjere s mjerljivim ciljevima koje su usmjerene na segmente nacionalnog fonda zgrada s najgorim rezultatima, kućanstva pogođena energetskim siromaštvom i izložena problemu različitih interesa najmodavaca i najmoprimaca za obnovu;

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  dodaje se sljedeći stavak:

 

„1.a  Države članice razrađuju svoj postojeći fond zgrada u skladu sa starošću, tipologijom i opskrbom energijom, kako bi razvile obvezujuće ključne etape i mjere za potrebe obnove, uzimajući u obzir nacionalni energetski sustav.

 

Države članice prate svoj napredak u ostvarivanju ključnih etapa. Rezultate treba staviti na raspolaganje javnosti najmanje svake tri godine, kada se Komisiji također treba dostaviti ažurirana inačica strategije.

 

Države članice osiguravaju javno savjetovanje u vezi s dugoročnom strategijom obnove najkasnije tri mjeseca prije podnošenja strategije Komisiji. Rezultat javnog savjetovanja objavljuje se u obliku priloga zajedno sa strategijom.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ab (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  dodaje se sljedeći stavak:

 

„1.b  Uz dugoročne strategije obnove prilažu se i nacionalni akcijski planovi. Države članice donose nacionalne akcijske planove kojima se utvrđuju mjere za provedbu, procjenu i praćenje napretka ka ostvarenju ciljeva uspostavljenih u dugoročnim strategijama obnove. Javnost sudjeluje u pripremi nacionalnih akcijskih planova u skladu sa zahtjevima iz Direktive 2001/42/EZ o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš.

Obrazloženje

Mjere za postizanje, praćenje i procjenu ostvarenja ciljeva dekarbonizacije uspostavljenih u dugoročnim strategijama obnove za nacionalne fondove zgrada trebaju biti jasno određene u akcijskim planovima pripremljenima na nacionalnoj razini. Sudjelovanje javnosti osigurava se tijekom pripreme i prilagodbe nacionalnih akcijskih planova.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ac (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 1.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  dodaje se sljedeći stavak:

 

„1.c  Države članice utvrđuju na koji način njihove ključne etape pridonose postizanju Unijina cilja energetske učinkovitosti od 30 % do 2030. u skladu s Direktivom 2012/27/EU i cilja energetske unije za energiju iz obnovljivih izbora u skladu s Direktivom 2009/28/EU kao i cilja Unije kojim se emisije stakleničkih plinova žele smanjiti za najmanje 80 % do 2050.”

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U svojoj dugoročnoj strategiji obnove iz stavka 1. države članice izlažu plan s jasnim ključnim etapama i mjerama za ostvarivanje dugoročnog cilja dekarbonizacije nacionalnog stambenog fonda do 2050., sa specifičnim ključnim etapama za 2030.

U svojoj dugoročnoj strategiji obnove iz stavka 1. države članice izlažu plan s jasnim ključnim etapama, akcijama i mjerama za ostvarivanje dugoročnog cilja znatnog povećanja energetske učinkovitosti i stvaranja izrazito energetski učinkovitog i dekarboniziranog stambenog fonda do 2050., sa specifičnim ključnim etapama za 2030.

 

Pri određivanju tih ključnih etapa, države članice navode na koji način one doprinose postizanju cilja EU-a koji se odnosi na ostvarenje energetske učinkovitosti do 2030. u skladu s ciljem Unije da smanji emisije stakleničkih plinova za 80 % na 95 % do 2050. godine.

 

K tomu, u dugoročnoj strategiji obnove navode se posebne mjere i instrumenti financiranja kojima se smanjuje energetska potražnja i pridonosi otklanjanju energetskog siromaštva.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

K tomu, dugoročna strategija obnove pridonosi otklanjanju energetskog siromaštva.

K tomu, dugoročna strategija obnove pridonosi otklanjanju energetskog siromaštva i uspostavlja plan s jasnim ključnim etapama i mjerama za obnovu fonda socijalnih stambenih jedinica. Kako bi osigurale i zadržale zdrave unutarnje klimatske uvjete, države članice razrađuju i rješavaju neočekivane i neželjene nuspojave obnova zgrada koje utječu na zdravlje i udobnost.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Dugoročna strategija potiče i uvođenje pametnih tehnologija u građevinskom sektoru i obuhvaća inicijative koje se bave vještinama i obrazovanjem u pogledu uspostave pametnih i povezanih tehnologija u zgradama te politike i mjere kojima se nastoji ubrzati tehnološki prijelaz prema pametnim i povezanim zgradama.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  grupiranju projekata, kako bi ulagači lakše financirali obnovu navedenu u stavku 1. točkama (b) i (c);

(a)  pružanju pomoći nositeljima projekata oko pripreme, provedbe i nadzora njihovih projekata energetske obnove i mehanizama za grupiranje projekata i mogućih programa financiranja, kako bi ulagači lakše financirali obnovu navedenu u stavku 1. točkama (b) i (c);

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  smanjenju rizičnosti operacija u području energetske učinkovitosti za ulagače i privatni sektor i

(b)  smanjenju rizičnosti operacija u području energetske učinkovitosti za ulagače i privatni sektor, npr. podupiranjem objavljivanja podataka o uspješnosti na razini kredita povezanih s energetskim obnovama, razvojem okvira vrednovanja koji povezuje energetsku učinkovitost s većom vrijednošću imovine, poticanjem ponovnog financiranja portfelja imovine povezane s energetskim obnovama i

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 3. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  osiguravanju neovisnih i lako dostupnih usluga savjetovanja u pitanjima energije kao i pristupačnih i transparentnih savjetodavnih alata, kao što su jedinstvene kontaktne točke za potrošače, za informiranje o strukturiranju i omogućivanju financijskih sredstava za obnove zgrada te podršku potrošačima u vezi s mjerama energetske učinkovitosti koje se provode u zgradama, uključujući temeljite i postupne temeljite radove obnove, izbor materijala i tehnologija te praćenje rezultata energetske učinkovitosti;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 3. – točka bb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  olakšavanje grupiranja malih i srednjih poduzeća kako bi im se omogućilo da potencijalnim klijentima ponude gotova rješenja; i

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 3. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  stvaranju višerazinskog upravljanja u kojem sudjeluju sve regije i, koliko je moguće, lokalne vlasti, zajedno s iskustvom u području energetske učinkovitosti zgrada stečenim u projektima kao što su MARIE, SHERPA, ELIH-MED i PROFORBIOMED

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 2.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  dodaje se sljedeći stavak:

 

„3.a  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 23. kako bi se ovaj članak dopunio dodatnim kriterijima za odobravanje dugoročne strategije obnove.”

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 4. – stavak 2. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

2.a  U članku 4. stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a)  zgrade koje su službeno zaštićene zbog toga što pripadaju posebno zaštićenom području ili zbog svoje posebne arhitektonske ili povijesne vrijednosti, u mjeri u kojoj bi se ispunjavanjem određenih minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti na neprihvatljiv način promijenio njihov značaj ili izgled;

„(a)  zgrade koje su službeno zaštićene zbog toga što pripadaju posebno zaštićenom području ili zbog svoje posebne arhitektonske ili povijesne vrijednosti ili nezaštićene stambene zgrade izgrađene fizičkim radom od prirodnih materijala, radi pridržavanja tradicionalnog načina izgradnje, u zanemarivom broju svake godine1a, u mjeri u kojoj bi se ispunjavanjem određenih minimalnih zahtjeva energetske učinkovitosti na neprihvatljiv način promijenio njihov značaj, jedinstvenost ili izgled;

 

_________________

 

1aU broju koji ne premašuje jednu tisućinu broja građevinskih projekata u državi članici godišnje.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u stavku 1. briše se drugi podstavak;

(a)  u stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„U skladu sa zahtjevom za postizanje standarda zgrade približno nulte energije (nZEB), države članice osiguravaju, u skladu s člankom 15. stavkom 8. Direktive ...* i člankom 14. Direktive ... [Direktiva o energetskoj učinkovitosti], da se prije početka gradnje razmotri tehnička, okolišna i gospodarska izvedivost visokoučinkovitih alternativnih sustava kao što su decentralizirani sustavi opskrbe energijom koji se temelje na obnovljivim izvorima energije, kogeneracija, daljinsko ili blokovsko grijanje koje se temelji na obnovljivim izvorima energije, kao i visokoučinkovite toplinske crpke kako su definirane Prilogom VII. Direktivi 2009/28/EZ.”

 

_________________

 

* Direktiva COM(2016) 767 final/2 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka).

Obrazloženje

Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje država članica te omogućilo njihovo usklađivanje s člankom 15. stavkom 8. Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) i člankom 9. stavkom 3. točkom (c) Direktive 2010/31/EU potrebno je pojednostaviti odredbe o procjeni izvedivosti alternativnih sustava visoke energetske učinkovitosti. Potrebno je napomenuti da se ovim zahtjevom smanjuje rizik od ovisnosti o dobavljaču i neupotrebljive imovine, imajući u vidu da ugrađeni uređaji u prosjeku traju više od 25 godina.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  U članku 7. sljedeći stavak umeće se nakon prvog stavka:

 

„Države članice osiguravaju da poboljšanja energetske učinkovitosti doprinose ostvarenju zdravog i udobnog unutarnjeg okruženja.”

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 2010/31/EU

Članak 7. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  u članku 7. briše se peti podstavak;

(4)  u članku 7. peti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„U skladu sa zahtjevom za postizanje standarda zgrade približno nulte energije (nZEB), države članice osiguravaju, u skladu s člankom 15. stavkom 8. Direktive ...* i člankom 14. Direktive ... [Direktiva o energetskoj učinkovitosti], da se prije početka gradnje razmotri tehnička, okolišna i gospodarska izvedivost visokoučinkovitih alternativnih sustava kao što su decentralizirani sustavi opskrbe energijom koji se temelje na obnovljivim izvorima energije, kogeneracija, daljinsko ili blokovsko grijanje koje se temelji na obnovljivim izvorima energije, kao i visokoučinkovite toplinske crpke kako su definirane Prilogom VII. Direktivi 2009/28/EZ.”

 

_________________

 

* Direktiva COM(2016) 767 final/2 o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka).

Obrazloženje

Kako bi se smanjilo administrativno opterećenje država članica te omogućilo njihovo usklađivanje s člankom 15. stavkom 8. Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (preinaka) i člankom 9. stavkom 3. točkom (c) Direktive 2010/31/EU potrebno je pojednostaviti odredbe o procjeni izvedivosti alternativnih sustava visoke energetske učinkovitosti. Potrebno je napomenuti da se ovim zahtjevom smanjuje rizik od ovisnosti o dobavljaču i neupotrebljive imovine, imajući u vidu da ugrađeni uređaji u prosjeku traju više od 25 godina.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u stavku 1. briše se treći podstavak;

(a)  u stavku 1. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„Države članice zahtijevaju hidrauličko uravnoteživanje za novougrađene ili zamijenjene sustave grijanja i pružaju poticaje za hidrauličko uravnoteživanje postojećih sustava grijanja. Države članice zahtijevaju hidrauličko uravnoteživanje i kada se generatori topline zamjenjuju u postojećim zgradama, osim ako sustav već nije uravnotežen.

 

Države članice također zahtijevaju da su sve nove zgrade opremljene uređajima za samoreguliranje koji reguliraju temperaturu u svakoj pojedinoj sobi. U postojećim zgradama, ugradnja uređaja za samoreguliranje namijenjenih za reguliranje temperature po pojedinoj sobi zahtijeva se kada se zamjenjuju generatori topline.”

Obrazloženje

Zahvaljujući hidrauličkom uravnoteživanju radijatori koji su ugrađeni na određenoj udaljenosti od toplinske crpke u dovoljnoj su mjeri opskrbljeni toplom vodom, a radijatori blizu toplinske crpke nemaju višak opskrbe. Ono omogućuje konstantne razine temperature i optimalno korištenje energije. Samoregulacijski uređaji koji reguliraju sobnu temperaturu i hidrauličko uravnoteživanje veoma su isplative mjere za uštedu energije u zgradama. U nekim državama članicama od 1978. se koriste standardni termostatski ventili za radijatore dok se u nekima koristi široki raspon jednostavnih ventila za radijatore. Zamjena preostalih jednostavnih ventila doprinijela bi ostvarenju ciljeva energetske uštede do 2020. za 4 %. Zamjena jednostavnih ventila za radijatore u jednoj zgradi omogućuje uštedu od prosječno 13 % do 19 % energije potrebne za grijanje zgrade. Povrat uloženog moguć je u samo nekoliko mjeseci.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b – uvodni dio

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

(b)  na kraju članka 2. umeće se sljedeći podstavak:

 

(Cilj ove izmjene jest zadržati članak 8. stavak 2. Direktive 2010/31/EU.)

(U skladu s Direktivom o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka), osobito s člancima 18., 19. – 22. i Prilogom III.)

Obrazloženje

Preciznim se pametnim brojilima može postići oboje: omogućavanje sudjelovanja potrošača i doprinošenje uštedama energije u zgradama podizanjem razine osviještenosti potrošača. Stoga se odredbe o pametnim brojilima ne bi trebale ukloniti iz ove Direktive. Države članice nastavljaju poticati uvođenje pametnih mjernih sustava u skladu s revidiranom Direktivom o električnoj energiji pri izgradnji ili opsežnoj obnovi zgrada jer će se time omogućiti i njihovo troškovno učinkovitije uvođenje.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da je u svim novim nestambenim zgradama i svim postojećim stambenim zgradama na kojima se provodi opsežna obnova s više od deset parkirnih mjesta, najmanje jedno od svakih deset parkirnih mjesta opremljeno mjestom za punjenje u smislu Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva na kojem je moguće pokrenuti i zaustaviti punjenje s obzirom na promjene cijena. Taj se zahtjev od 1. siječnja 2025. primjenjuje na sve nestambene zgrade s više od deset parkirnih mjesta.

Države članice osiguravaju da je u svim novim nestambenim zgradama s više od deset parkirnih mjesta i svim postojećim nestambenim zgradama s više od deset parkirnih mjesta koja se nalaze u zgradi ili su fizički povezana sa zgradomna kojima se provodi velika obnova povezana s električnom infrastrukturom zgrade ili parkirnog mjesta najmanje tri od svakih deset parkirnih mjesta opremljeno odgovarajućim vodovima ili cijevima kako bi se omogućilo instaliranje mjesta za punjenje u smislu Direktive 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva i instaliranje najmanje jednog mjesta za punjenje u smislu Direktive 2014/94/EU na kojem je moguće dinamički prilagoditi punjenje s obzirom na promjene cijena, snagom od najmanje 7kW na svakom parkirnom mjestu s mjestom za punjenje. Taj se zahtjev od 1. siječnja 2025. primjenjuje na sve nestambene zgrade s više od deset parkirnih mjesta.

_________________

_________________

17 SL L 307, 28.10.2014., str. 1.

17 SL L 307, 28.10.2014., str. 1.

Obrazloženje

Kod novih nestambenih zgrada potrebna e-infrastruktura može se integrirati u proces planiranja od samog početka. Stoga je mudro prilagoditi nove zgrade budućim potrebama tako da se odmah provedu odgovarajući vodovi. Za postojeće nestambene zgrade obveza bi trebala biti blaža i primjenjivati se samo u slučajevima kad se obnavlja električna infrastruktura zgrade ili parkirno mjesto. Na parkirnim mjestima trebalo bi se instalirati simbolično mjesto za punjenje.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da su u svim novim stambenim zgradama i zgradama na kojima se provodi opsežna obnova s više od deset parkirnih mjesta provedeni vodovi s pomoću kojih se omogućuje instaliranje mjesta za punjenje električnih vozila na svakom parkirnom mjestu.

3.  Države članice osiguravaju da su u svim novim stambenim zgradama i zgradama na kojima se provodi opsežna obnova, ako je obnovom obuhvaćena električna infrastruktura ili parkiralište u zgradi ili odmah uz nju s više od deset parkirnih mjesta, provedeni odgovarajući vodovi ili kanali s pomoću kojih se omogućuje instaliranje mjesta za punjenje električnih vozila na svakom parkirnom mjestu u skladu s najboljom dostupnom tehnologijom.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c.

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice osiguravaju da se pri ugradnji, zamjeni ili nadogradnji tehničkih sustava zgrada procijeni ukupna energetska učinkovitost cjelokupnog izmijenjenog sustava te dokumentira i preda vlasniku zgrade kako bi bila raspoloživa za provjeru usklađenosti s minimalnim zahtjevima postavljenima u skladu sa stavkom 1. i izdavanjem energetskih certifikata. Države članice osiguravaju uvrštavanje tih informacija u bazu podataka nacionalnih energetskih certifikata iz članka 18. stavka 3.

5.  Države članice osiguravaju da se pri ugradnji, zamjeni ili nadogradnji tehničkih sustava zgrada procijeni ukupna energetska učinkovitost cjelokupnog izmijenjenog sustava i, prema potrebi, kvaliteta zraka u unutarnjem prostoru te dokumentira i preda vlasniku zgrade kako bi bila raspoloživa za provjeru usklađenosti s minimalnim zahtjevima postavljenima u skladu sa stavkom 1. i izdavanjem energetskih certifikata. Države članice osiguravaju uvrštavanje tih informacija u bazu podataka nacionalnih energetskih certifikata iz članka 18. stavka 3.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c.

Direktiva 2010/31/EU

Članak 8. – stavak 6. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije obuhvaća značajke fleksibilnosti, poboljšane funkcionalnosti i sposobnosti koje proizlaze iz integracije većeg broja međusobno povezanih, ugrađenih inteligentnih uređaja u konvencionalne tehničke sustave zgrada. Te značajke poboljšavaju sposobnost reakcije stanara i same zgrade na potrebe u vezi s ugodom ili operativne potrebe, dio su odgovora na potražnju te pridonose optimalnom, neometanom i sigurnom radu različitih energetskih sustava i lokalnih infrastruktura na koje je zgrada priključena.;

Pokazatelj pripremljenosti za pametne tehnologije obuhvaća značajke fleksibilnosti, poboljšane funkcionalnosti i sposobnosti koje proizlaze iz integracije većeg broja međusobno povezanih, ugrađenih inteligentnih uređaja u konvencionalne tehničke sustave zgrada. Te značajke poboljšavaju sposobnost reakcije stanara i same zgrade na potrebe u vezi s kvalitetom zraka u unutarnjem prostoru i toplinskom ugodom ili operativne potrebe, dio su odgovora na potražnju te pridonose optimalnom, neometanom, zdravom i sigurnom radu različitih energetskih sustava i lokalnih infrastruktura na koje je zgrada priključena.;

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 10. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice povezuju financijske mjere za poboljšavanje energetske učinkovitosti obnovom zgrada s uštedama u potrošnji energije ostvarenim takvom obnovom. Te se uštede utvrđuju usporedbom energetskih certifikata izdanih prije i nakon obnove.

6.  Države članice povezuju financijske mjere za poboljšavanje energetske učinkovitosti obnovom zgrada s uštedama u potrošnji energije i neenergetskim pogodnostima kao što je poboljšanje kvalitete zraka u unutarnjem prostoru ostvarenima takvom obnovom. Te se uštede i poboljšanja utvrđuju usporedbom energetskih certifikata izdanih prije i nakon obnove ili rezultatima neke druge mjerodavne, transparentne i razmjerne metode kojom se pokazuje napredak energetskih svojstava i neenergetskih pogodnosti kao što je kvaliteta zraka u unutarnjem prostoru i iz koje proizlaze značajne informacije kojima se podržava mobilizacija privatnog i javnog financiranja ulaganja zgrade kako bi se poboljšala energetska učinkovitost ili kvaliteta zraka u unutarnjem prostoru. Ti se certifikati pružaju i u digitalnom obliku s mogućnošću obuhvaćanja mjerodavnih informacija kako bi se izradio model i prikazao utjecaj poboljšavanja zgrada. Ako se novim energetskim certifikatom dokaže poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, njegov se trošak može uključiti u poticaje države članice.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 10. – stavak 6.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.a  Države članice pri uvođenju baze podataka s energetskim certifikatima omogućuju praćenje stvarne potrošnje energije obuhvaćenih zgrada neovisno o njihovoj veličini i kategoriji. Baza podataka sadržava redovito ažurirane podatke o stvarnoj potrošnji energije zgrada u kojima se često zadržava građanstvo s korisnom tlocrtnom površinom većom od 250 m².

6.a  Države članice pri uvođenju baze podataka s energetskim certifikatima omogućuju praćenje stvarne potrošnje energije obuhvaćenih zgrada neovisno o njihovoj veličini i kategoriji. Baza podataka sadržava redovito ažurirane podatke o stvarnoj potrošnji energije javnih zgrada s korisnom tlocrtnom površinom većom od 250 m² i zgrada u kojima se često zadržava građanstvo s korisnom tlocrtnom površinom većom od 250 m².

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Članak 11. – stavak 9.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  u članku 11. umeće se sljedeći stavak:

 

„9.a Komisija ocjenjuje potrebu za daljnjim usklađivanjem energetskih certifikata u skladu s člankom 11., vodeći računa o izvedivosti uvođenja sustava kontrole uzorkovanjem na nacionalnoj razini.”

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice utvrđuju potrebne mjere za uvođenje redovitih pregleda dostupnih dijelova sustava grijanja zgrada poput generatora topline, sustava upravljanja i cirkulacijskih pumpi za nestambene zgrade čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh te za stambene zgrade s centraliziranim tehničkim sustavima kumulirane nazivne snage veće od 100 kW. Ti pregledi uključuju procjenu učinkovitosti kotla, kao i veličine kotla u usporedbi s potrebama za grijanje zgrade. Procjenu veličine kotla nije potrebno ponoviti ako u međuvremenu nije bilo promjena u sustavu grijanja ili promjena u potrebama za grijanje zgrade.

1.  Države članice utvrđuju potrebne mjere za uvođenje redovitih pregleda dostupnih dijelova generatora topline za nestambene zgrade čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh te za stambene zgrade s generatorom topline kumulirane nazivne snage veće od 100 kW. Ti pregledi uključuju procjenu učinkovitosti generatora topline i veličine generatora topline u usporedbi s potrebama za grijanje zgrade, učinkovitosti zasebnog kontroliranja sobne temperature u pojedinoj sobi i hidrauličkog uravnoteživanja sustava grijanja. Procjenu veličine generatora topline i hidrauličko uravnoteživanje nije potrebno ponoviti ako u međuvremenu nije bilo promjena u sustavu grijanja ili promjena u potrebama za grijanje zgrade.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EZ

Članak 14. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  neprekidno praćenje, analiza i prilagodba potrošnje energije;

(a)  neprekidno praćenje, analiza i prilagodba potrošnje energije te ventilacije i/ili drugih elemenata povezanih s dobrom kvalitetom zraka u unutarnjem prostoru;

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  učinkovitim funkcijama kontrole za osiguravanje optimalnog generiranja, distribucije i uporabe energije.

(b)  učinkovitim funkcijama kontrole za osiguravanje optimalnog generiranja, distribucije, skladištenja i uporabe energije, uključujući funkcionalnosti određivanja zasebne temperature u pojedinoj sobi i dinamičkog hidrauličkog uravnoteživanja.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ne dovodeći u pitanje stavak 1. države članice mogu poduzeti mjere kako bi se osiguralo prikladno savjetovanje korisnika u pogledu zamjene generatorâ topline, drugih izmjena u sustavima grijanja i alternativnih rješenja za procjenu učinkovitosti i odgovarajuće veličine generatora topline. Ukupni učinak tog pristupa istovjetan je učinku mjera poduzetih na temelju stavka 1.

Obrazloženje

Neke države članice već imaju mjere istovjetne pregledima, kao što su sustavi savjetovanja, koji su se pokazali uspješnima u povećanju energetske učinkovitosti sustava grijanja. Takva fleksibilnost i alternativne mjere trebaju se zadržati u državama članicama.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 14. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Tehnički sustavi zgrada koji su izričito obuhvaćeni ugovornim sporazumom o dogovorenoj razini poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim kriterijem energetske učinkovitosti, kao što je ugovor o energetskom učinku kako je definiran u točki (27) članka 2. Direktive 2012/27/EU, izuzimaju se iz stavka 1.

Obrazloženje

Potrebno je osnažiti ulogu ugovora o energetskom učinku u povećanju energetske učinkovitosti zgrada jer se tim ugovorima omogućuje cjelovit pristup obnovi, uključujući financiranje i provedbu građevinskih radova i upravljanja energijom. Kad je riječ o ugovoru o energetskom učinku, vlasnik zgrade s poduzećem za energetske usluge sklapa ugovor o provedbi mjera energetske učinkovitosti. Inspekcijski pregledi/revizije dio su ugovora.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice utvrđuju potrebne mjere za uvođenje redovitih pregleda dostupnih dijelova sustava klimatizacije za nestambene zgrade čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh te za stambene zgrade s centraliziranim tehničkim sustavima kumulirane nazivne snage veće od 100 kW. Ti pregledi uključuju procjenu učinkovitosti sustava klimatizacije, kao i njegove veličine u usporedbi s potrebama za klimatiziranje zgrade. Procjenu veličine sustava nije potrebno ponoviti ako u međuvremenu nije bilo promjena u sustavu klimatizacije ili promjena u potrebama za klimatiziranje zgrade.;

1.  Države članice utvrđuju potrebne mjere za uvođenje redovitih pregleda i praćenje potrebe za održavanjem dostupnih dijelova sustava klimatizacije za nestambene zgrade čija ukupna potrošnja primarne energije premašuje 250 MWh te za stambene zgrade s centraliziranim tehničkim sustavima kumulirane nazivne snage veće od 100 kW. Ti pregledi uključuju procjenu učinkovitosti sustava klimatizacije, kao i njegove veličine u usporedbi s potrebama za klimatiziranje zgrade. Procjenu veličine sustava nije potrebno ponoviti ako u međuvremenu nije bilo promjena u sustavu klimatizacije ili promjena u potrebama za klimatiziranje zgrade.;

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EZ

Članak 15. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  neprekidno praćenje, analiza i prilagodba potrošnje energije;

(a)  neprekidno praćenje, analiza i prilagodba potrošnje energije te ventilacije i/ili drugih elemenata povezanih s dobrom kvalitetom zraka u unutarnjem prostoru;

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 15. – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  učinkovitim funkcijama kontrole za osiguravanje optimalnog generiranja, distribucije i uporabe energije.

(b)  učinkovitim funkcijama kontrole za osiguravanje optimalnog generiranja, distribucije, skladištenja i uporabe energije.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 15. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ne dovodeći u pitanje stavak 1. države članice mogu poduzeti mjere kako bi se osiguralo prikladno savjetovanje korisnika u pogledu zamjene sustavâ klimatizacije, drugih izmjena u sustavima klimatizacije i alternativnih rješenja kako bi se procijenila učinkovitost i odgovarajuća veličina sustava klimatizacije. Ukupni učinak tog pristupa istovjetan je učinku koji proizlazi iz stavka 1.

Obrazloženje

Nekim državama članicama trebala bi biti pružena fleksibilnost da mogu poduzeti mjere istovjetne pregledima, kao što su sustavi savjetovanja. Takva fleksibilnost i alternativne mjere trebaju se zadržati u državama članicama.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Članak 15. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.b  Tehnički sustavi zgrada koji su izričito obuhvaćeni ugovornim sporazumom o dogovorenoj razini poboljšanja energetske učinkovitosti ili drugim kriterijem energetske učinkovitosti, kao što je ugovor o energetskom učinku kako je definiran u točki (27) članka 2. Direktive 2012/27/EU, izuzimaju se iz stavka 1.

Obrazloženje

Potrebno je osnažiti ulogu ugovora o energetskom učinku u povećanju energetske učinkovitosti zgrada jer se tim ugovorima omogućuje cjelovit pristup obnovi, uključujući financiranje i provedbu građevinskih radova i upravljanja energijom. Kad je riječ o ugovoru o energetskom učinku, vlasnik zgrade s poduzećem za energetske usluge sklapa ugovor o provedbi mjera energetske učinkovitosti. Inspekcijski pregledi/revizije dio su ugovora.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 2010/31/EU

Članak 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  u članku 19. godina „2017.” zamjenjuje se godinom „2028.”;

(9).  članak 19. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Članak 19.

 

Preispitivanje

 

Komisija uz pomoć odbora osnovanog člankom 26. ocjenjuje ovu Direktivu najkasnije do 1. siječnja 2024. u svjetlu stečenih iskustava i napretka učinjenog tijekom njezine primjene te prema potrebi daje zakonodavne prijedloge.

 

Najkasnije do kraja 2020. objavljuje procjenu učinka mogućeg proširenja područja primjene Direktive, uzimajući u obzir njezinu moguću reviziju 2024. godine u cilju omogućivanja da se u nju uključi sadržana energija za izgradnju zgrade i njezinih dijelova.”

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Direktiva 2010/31/EU

Članak 23. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 8., i 22. dodjeljuje se Komisiji na neograničeno razdoblje od [datum stupanja na snagu…].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 5., 8., i 22. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina nakon XXX [datum stupanja Direktive na snagu]. Komisija sastavlja izvješće u pogledu delegiranja ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1. – podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Prilog I. – točka 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Energetska učinkovitost zgrade odražava uobičajenu upotrebu energije za grijanje prostora, hlađenje prostora, grijanje vode za kućanstva, prozračivanje i osvjetljavanje.

Energetska učinkovitost zgrade određuje se na temelju procijenjene ili stvarne potrošnje energije za grijanje prostora, hlađenje prostora, grijanje vode za kućanstva, prozračivanje i osvjetljavanje te odražava uobičajenu upotrebu energije za grijanje prostora, hlađenje prostora, grijanje vode za kućanstva, prozračivanje i osvjetljavanje.

Obrazloženje

Ponovno se uvodi sadašnji tekst Priloga I. Direktivi 2010/31/EU. Kako bi se odredila ukupna energetska učinkovitost zgrade, nije dovoljno samo procijeniti potrebe za primarnom energijom. Najprije bi se trebala izračunati količina energije koja je potrebna da se pokrije prosječna potrošnja energije u zgradi. Ta konačna potrošnja energije i potreba zgrade za primarnom energijom trebale bi se zajedno koristiti za ocjenu ukupne energetske učinkovitosti. Primarna energija odnosi se više na kvalitetu iskorištene energije nego na količinu energije koja je potrebna za pokrivanje energetskih potreba zgrade.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1. – podtočka a

Direktiva 2010/31/EU

Prilog I. – točka 1. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice moraju opisati svoje nacionalne metodologije izračuna na temelju nacionalnog priloga okviru povezanih europskih normi razvijenih na temelju mandata M/480 koji je Europska komisija odobrila Europskom odboru za normizaciju (CEN).

U roku od dvije godine nakon odobrenja dobivenog formalnim glasovanjem u CEN-u države članice moraju provesti i primijeniti norme u vezi s energetskom učinkovitošću zgrada u nacionalnoj metodologiji izračuna na temelju nacionalnog priloga okviru povezanih europskih normi razvijenih na temelju mandata M/480 koji je Europska komisija odobrila Europskom odboru za normizaciju (CEN).

Obrazloženje

Kako bi se spriječila fragmentacija unutarnjeg tržišta, na razini EU-a je potreban pristup za ubrzavanje inovacija i energetskih ušteda u cijeloj Europi. Zahvaljujući normama u vezi s energetskom učinkovitošću zgrada, koje su nedavno odobrila nacionalna tijela za normizaciju, s pomoću iste metodologije može se izračunati energetska učinkovitost zgrada diljem EU-a. Ta metodologija oslanja se na najnovijim podacima, što omogućuje prihvaćanje na tržištu najučinkovitijih tehnologija grijanja. Prijelazno razdoblje od dvije godine omogućit će onima koji planiraju projekte i arhitektima da ispitaju te norme u vezi s energetskom učinkovitošću zgrada i usklade moguće preostale neusklađenosti.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1. – podtočka b

Direktiva 2010/31/EU

Prilog I. – točka 2. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Energetske potrebe za grijanje prostora, hlađenje prostora, grijanje vode za kućanstva i primjereno prozračivanje moraju se izračunati imajući u vidu ispunjavanje minimalnih zahtjeva u pogledu zdravlja i udobnosti koje propisuju države članice.

Energetske potrebe, izražene u obliku konačne ili primarne energije, za grijanje prostora, hlađenje prostora, grijanje vode za kućanstva i primjereno prozračivanje moraju se izračunati imajući u vidu ispunjavanje maksimalnih zahtjeva u pogledu udobnosti, kvalitete zraka u zatvorenim prostorima i zdravlja koje propisuju države članice. Trebalo bi obratiti posebnu pozornost na to da se izbjegne pad temperature na bilo kojoj unutarnjoj površini zgrade ispod rosišta, kao i da se izbjegne pregrijavanje.

Obrazloženje

Pregrijavanje je jednako važan problem koji utječe na zdravlje i udobnost korisnika zgrada te energetsku učinkovitost zgrada.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka 1. – točka b (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Prilog I. – točka 2. – podstavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice jamče da metodologije izračuna i faktori primarne energije za različite nositelje obnovljivih izvora energije i tehnologije pretvorbe u neposrednoj blizini zgrade propisno odražavaju značajke pojedinih nositelja energije s obzirom na cjelokupni energetski sustav, posebno moguću alternativnu uporabu nositelja energije, koja se pretvara i troši u neposrednoj blizini zgrade te izvozni potencijal za uporabu izvan kruga zgrade energije proizvedene u krugu zgrade.

Obrazloženje

Različiti oblici obnovljivih izvora energije u neposrednoj blizini zgrade imaju različita svojstva, odnosno različite namjene, različito su povezani s ukupnim energetskim sustavom i sl. Stoga bi se faktori primarne energije u svrhu određivanja zahtjeva energetske učinkovitosti trebali razlikovati s obzirom na dvije glavne skupine: 1) tehnologije pretvorbe u kojima se koristi energija iz obnovljivog izvora u neposrednoj blizini zgrade koja se ne može izvoziti (toplina iz okoliša) ili tehnologije pretvorbe u kojima se koristi energija iz obnovljivog izvora u neposrednoj blizini zgrade koja se može izvoziti (male vjetroturbine) i 2) tehnologije pretvorbe u kojima se koristi energija iz obnovljivog izvora koja nije proizvedena u neposrednoj blizini (pelete za kotle na pelete).

Amandman    82

Prijedlog direktive

Prilog I. – odjeljak 1. – točka 1. – podtočka ca (nova)

Direktiva 2010/31/EU

Prilog I. – točka 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca).  dodaje se sljedeća točka:

 

„5.a Prilikom izračunavanja energetske učinkovitosti prozirnog ili prozračnog dijela zgrade koji čini dio ovojnice zgrade, države članice trebaju razmotriti njezinu energetsku ravnotežu, što znači uzimanje u obzir gubitaka energije kao i dobivanja energije od pasivnog sunčeva zračenja u kombinaciji sa svim relevantnim aspektima iz točaka 3., 4. i 5.”

Obrazloženje

Države članice do sada nisu bile usmjerene na izračunavanje energetske učinkovitosti dijelova zgrade koji čine dio ovojnice zgrade. Zajedničke metode izračuna mogle bi poboljšati ravnopravno tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Energetska svojstva zgrada

Referentni dokumenti

COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

12.12.2016

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Anneli Jäätteenmäki

20.2.2017

Razmatranje u odboru

29.5.2017

 

 

 

Datum usvajanja

7.9.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

53

0

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Arne Gericke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Elena Gentile, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Bendt Bendtsen, Norbert Erdős, Jill Evans, György Hölvényi, Barbara Lochbihler, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU

KOJI DAJE MIŠLJENJE

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen

PPE

Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Birgit Collin-Langen, Norbert Erdős, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Benedek Jávor

0

-

 

 

6

0

ALDE

Jan Huitema

VERTS/ALE

Marco Affronte, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Keith Taylor


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Energetska svojstva zgrada

Referentni dokumenti

COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.11.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Bendt Bendtsen

25.1.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

28.2.2017

29.5.2017

10.7.2017

 

Datum usvajanja

11.10.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

51

1

11

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Luděk Niedermayer

Datum podnošenja

23.10.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

51

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NHL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

11

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Mario Borghezio, Christelle Lechevalier

PPE

Hermann Winkler

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti