SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

18.10.2017 - (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Bendt Bendtsen


Procedura : 2016/0381(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0314/2017
Teksty złożone :
A8-0314/2017
Debaty :
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0765),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0499/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Pierwszą i Drugą Izbę parlamentu Niderlandów,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 26 kwietnia 2017 r.[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 lipca 2017 r.[2],

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię przedstawioną przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0314/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia Europejska jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego, konkurencyjnego, bezpiecznego i niskoemisyjnego systemu energetycznego. Unia energetyczna i ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ustanawiają ambitne zobowiązania Unii do dalszego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (o co najmniej 40 % do 2030 r. w porównaniu z 1990 r.), zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii (o co najmniej 27 %) oraz uzyskania oszczędności energii w wysokości co najmniej 27 % (poziom ten zostanie poddany przeglądowi z myślą o poziomie unijnym wynoszącym 30 %), a także do wzmożenia bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Europy.

(1)  Unia Europejska jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego, konkurencyjnego, bezpiecznego i niskoemisyjnego systemu energetycznego oraz wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi. Unia energetyczna i ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ustanawiają ambitne zobowiązania Unii do dalszego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (o 80 do 95 % do 2050 r. w porównaniu z 1990 r.), zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii, zgodnie z dyrektywą .../2018/UE [w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 2016/0382(COD)], oraz uzyskania oszczędności energii zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE zmienioną dyrektywą .../2018/UE [2016/0376(COD)], a także do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności, przystępności cenowej i zrównoważonego rozwoju.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Unia Europejska jest zaangażowana w działania na rzecz rozwoju bezpiecznego, konkurencyjnego i niskoemisyjnego systemu energetycznego do roku 20505. Aby zrealizować ten cel, państwa członkowskie i inwestorzy potrzebują wyznaczenia kluczowych etapów w celu zagwarantowania dekarbonizacji budynków do roku 2050. W celu zapewnienia wspomnianej dekarbonizacji zasobu budynków do roku 2050 państwa członkowskie powinny określić etapy pośrednie na drodze do osiągnięcia średnioterminowych (do roku 2030) i długoterminowych celów (do roku 2050).

(6)  Unia Europejska jest zaangażowana w działania na rzecz rozwoju bezpiecznego, konkurencyjnego i niskoemisyjnego systemu energetycznego do roku 2050. Dla osiągnięcia tego celu kluczowe znaczenie ma uzyskanie do roku 2050 wysokiej efektywności energetycznej istniejących zasobów budynków, odpowiedzialnych za około 36 % łącznej emisji CO2 w Unii, oraz ich dekarbonizacji do poziomu bliskiego standardowi zerowego zużycia energii. Państwa członkowskie powinny dążyć do racjonalnej pod względem kosztów równowagi między dekarbonizacją dostaw energii a ograniczeniem końcowego zużycia energii. W tym celu państwa członkowskie i inwestorzy potrzebują jasnej wizji, która ukierunkuje ich politykę i decyzje inwestycyjne oraz obejmie dobrze zdefiniowane krajowe kluczowe etapy i działania na rzecz zwiększania efektywności energetycznej z myślą o osiągnięciu celów krótko- (do roku 2030), średnio- (do roku 2040) i długoterminowych (do roku 2050).

__________________

5 Komunikat w sprawie Planu działań w dziedzinie energii do 2050 r. (COM(2011) 885 final).

 

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Porozumienie klimatyczne zawarte w Paryżu w 2015 r. na zakończenie 21. konferencji stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 21) musi znaleźć odzwierciedlenie w dążeniu Unii do dekarbonizacji jej zasobów budynków. Jako że na ogrzewanie i chłodzenie przeznacza się prawie 50 % zużycia energii końcowej w Unii, z czego 80 % przypada na budynki, osiągnięcie celów Unii w dziedzinie energii i klimatu w dużym stopniu zależy od starań UE w dziedzinie renowacji zasobów budynków, co wymaga priorytetowego potraktowania efektywności energetycznej i oszczędności energii, pełnego zastosowania zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim” oraz zapewnienia rzeczywistego rozwoju odnawialnych źródeł energii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Przepisy dotyczące długoterminowych strategii renowacji przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE6 należy przenieść do dyrektywy 2010/31/UE, z którą są bardziej spójne.

(7)  Przepisy dotyczące długoterminowych strategii renowacji przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE należy przenieść do dyrektywy 2010/31/UE, z którą są bardziej spójne, oraz zaktualizować w celu doprecyzowania ambicji osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji zasobów budynków. Długoterminowe strategie renowacji oraz przeprowadzone dzięki nim renowacje pobudzą wzrost gospodarczy i konkurencyjność przez stworzenie lokalnych miejsc pracy, które nie będą przedmiotem outsourcingu, oraz umożliwią oferowanie konsumentom efektywnych energetycznie, zdrowych i bezpiecznych budynków.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Aby ułatwić opłacalne osiągnięcie celów Unii w zakresie klimatu i energii oraz opłacalne renowacje budynków, w krajowych długoterminowych strategiach renowacji należy uwzględnić potrzebę poprawy stanu zdrowia i klimatu w budynkach, w tym przez połączenie renowacji z usunięciem azbestu i innych substancji szkodliwych, zapobieganie niezgodnemu z prawem usuwaniu substancji szkodliwych oraz ułatwianie przestrzegania obowiązujących aktów ustawodawczych, np. dyrektywy 2009/148/WE1a i dyrektywy (UE) 2016/22841b.

 

__________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE.

 

1b Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  Aby osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i dekarbonizację zasobów budynków oraz aby długoterminowe strategie renowacji przyniosły niezbędne postępy, zwłaszcza dzięki zwiększeniu liczby gruntownych renowacji, państwa członkowskie muszą przedstawić jasne wytyczne oraz określić wymierne i ukierunkowane działania, w tym w odniesieniu do tych segmentów krajowych zasobów budynków, które wykazują najgorszą charakterystykę energetyczną, konsumentów dotkniętych ubóstwem energetycznym, mieszkalnictwa socjalnego oraz gospodarstw domowych, w których występuje problem sprzeczności bodźców, a jednocześnie muszą uwzględnić kwestię przystępności cenowej. Aby dalej wspierać niezbędne ulepszenia w krajowych zasobach nieruchomości na wynajem, państwa członkowskie powinny rozważyć wprowadzenie lub dalsze stosowanie wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej nieruchomości na wynajem, z wykorzystaniem świadectw charakterystyki energetycznej.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  W przeprowadzonej przez Komisję ocenie skutków zaznaczono, że niezbędny średni poziom renowacji pozwalający na opłacalne zrealizowanie unijnych ambicji w zakresie efektywności energetycznej wynosi 3 %, dlatego państwa członkowskie powinny koniecznie podać oczekiwane wyniki ich działań i wkład w osiągnięcie ogólnego celu (ogólnych celów) zwiększenia efektywności energetycznej w 2030 r. o [X%], zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE zmienioną dyrektywą .../2018/UE [2016/0376(COD)], pamiętając, że zwiększenie oszczędności energii o 1 % przynosi zmniejszenie przywozu gazu o 2,6 %, a tym samym aktywnie przyczynia się do zwiększania niezależności energetycznej Unii.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7d)  Dążenie do ambitnego celu dotyczącego gruntownej renowacji istniejących zasobów budynków pozwoli stworzyć w Unii miliony miejsc pracy, zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wymaga to, by państwa członkowskie jednoznacznie powiązały krajowe długoterminowe strategie renowacji z odpowiednimi inicjatywami służącymi wspieraniu rozwoju umiejętności i kształcenia w sektorze budownictwa i efektywności energetycznej.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Programy dotyczące jednolitego rynku cyfrowego i unii energetycznej powinny zostać do siebie dopasowane i służyć wspólnym celom. Cyfryzacja systemu energetycznego w szybkim tempie zmienia uwarunkowania energetyczne, począwszy od integracji energii ze źródeł odnawialnych poprzez inteligentne sieci, aż po budynki przygotowane do obsługi inteligentnych sieci. W celu przeprowadzenia cyfryzacji sektora budynków należy zapewnić ukierunkowane zachęty, aby wspierać systemy przygotowane do obsługi inteligentnych sieci i rozwiązania cyfrowe w środowisku zabudowanym.

(8)   Programy dotyczące jednolitego rynku cyfrowego i unii energetycznej powinny zostać do siebie dopasowane i służyć wspólnym celom. Cyfryzacja systemu energetycznego w szybkim tempie zmienia uwarunkowania energetyczne, począwszy od integracji energii ze źródeł odnawialnych, a skończywszy na inteligentnych sieciach i budynkach przygotowanych do współpracy z nimi. Oferuje to nowe możliwości oszczędzania energii, dając konsumentom dokładniejsze informacje o ich modelu konsumpcji i umożliwiając operatorom systemów lepsze zarządzanie siecią. Cyfryzacja sektora budynków oraz wspieranie systemowego rozwoju inteligentnych miast wymaga ukierunkowanych zachęt wspierających zrównoważone systemy przygotowane do obsługi inteligentnych sieci i rozwiązania cyfrowe w środowisku zabudowanym, przy jednoczesnym uwzględnieniu konsumentów w mniejszym stopniu korzystających z technologii cyfrowych. Wspomniane zachęty powinny uwzględniać unijne cele w dziedzinie łączności i ambicje dotyczące tworzenia sieci łączności o wysokiej przepustowości, gdyż warunkują one powstanie inteligentnych domów i wspólnot korzystających z dobrej łączności; należy ponadto zagwarantować, że rozwoju tych sieci nie będą utrudniać rozwiązania budowalne mogące negatywnie wpływać na łączność.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby dostosować niniejszą dyrektywę do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu uzupełnienia dyrektywy poprzez określenie wskaźnika inteligentnego działania i umożliwienie jego wdrożenia. Wskaźnika inteligentnego działania należy używać w celu zmierzenia zdolności budynków do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i systemów elektronicznych do optymalizacji eksploatacji i prowadzenia interakcji z siecią. Wskaźnik inteligentnego działania spowoduje wzrost wiedzy właścicieli budynków i ich użytkowników na temat wartości związanej z automatyką budynku i elektronicznym monitorowaniem systemów technicznych budynku, a użytkownikom da pewność co do faktycznych oszczędności z tytułu tych nowych ulepszonych funkcjonalności.

(9)  Aby dostosować niniejszą dyrektywę do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w celu uzupełnienia dyrektywy poprzez określenie wskaźnika inteligentnego działania i umożliwienie jego wdrożenia zgodnie z metodami określonymi w niniejszej dyrektywie. Wskaźnik inteligentnego działania powinien być spójny ze świadectwami charakterystyki energetycznej i należy go używać do mierzenia, w jakim stopniu w budynkach można wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne i systemy elektroniczne do optymalizacji eksploatacji, charakterystyki, komfortu w pomieszczeniach i prowadzenia interakcji z siecią. Wskaźnik inteligentnego działania spowoduje wzrost wiedzy właścicieli budynków i ich użytkowników na temat wartości związanej z automatyką budynku i elektronicznym monitorowaniem systemów technicznych budynku, a użytkownikom da pewność co do faktycznych oszczędności z tytułu tych nowych ulepszonych funkcjonalności.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Innowacje i nowe technologie umożliwiają również wspieranie przez budynki globalnej dekarbonizacji gospodarki. Budynki mogą na przykład lewarować rozwój infrastruktury niezbędnej do inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych oraz zapewniać bazę dla państw członkowskich, jeżeli zdecydują się one na wykorzystanie akumulatorów samochodowych jako źródła energii. Aby uwzględnić ten cel należy rozszerzyć definicję systemów technicznych budynku.

(10)  Innowacje i nowe technologie umożliwiają również wspieranie przez budynki globalnej dekarbonizacji gospodarki, w tym sektora transportu. Budynki mogą na przykład lewarować rozwój infrastruktury niezbędnej do wprowadzenia inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych oraz zapewniać bazę dla państw członkowskich, jeżeli zdecydują się one na wykorzystanie akumulatorów samochodowych jako źródła energii. Aby uwzględnić ten cel, należy rozszerzyć definicję systemów technicznych budynku.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Wbudowanie okablowania i przewodów rurowych stwarza odpowiednie warunki, by w razie konieczności szybko instalować punkty ładowania tam, gdzie są potrzebne. Państwa członkowskie powinny w związku z tym zapewnić rozwój elektromobilności w sposób wyważony i opłacalny. W szczególności większym renowacjom dotyczącym infrastruktury elektrycznej powinno towarzyszyć wbudowanie okablowania i przewodów rurowych, by zapewnić okablowanie, przewody rurowe i zasilanie w energię elektryczną w rozumieniu dyrektywy 2014/94/UE wystarczające do zainstalowania punktów ładowania na miejscach parkingowych.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  Jasna wizja zdekarbonizowanych zasobów budynków do 2050 r. wymaga wyznaczenia ambitnych celów. Kiedy zużycie energii zbliży się bardziej do zera, udział energii wbudowanej będzie miał większe znaczenie w całym cyklu życia budynków. Przyszła wizja zdekarbonizowanych zasobów budynków powinna obejmować energię wbudowaną w budynkach. Z tego względu budynki drewniane mają pozytywny wpływ na klimat.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10c)  Należy wspierać badania naukowe i testowanie nowych rozwiązań służących optymalizacji charakterystyki energetycznej budynków i obiektów zabytkowych, a jednocześnie zapewniać ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10d)  Państwa członkowskie powinny pamiętać, że innowacje i nowe technologie wymagają większych inwestycji w kształcenie i umiejętności konieczne do skutecznego wdrożenia takich technologii.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10e)  W niniejszej dyrektywie nie można przewidzieć przyszłego rozwoju i innowacji w dziedzinie mobilności elektronicznej, budynków czy inteligentnych systemów. Dlatego też w całej dyrektywie należy stosować zasadę neutralności technologicznej.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10f)  Rozwiązania naturalne, takie jak dobrze zaplanowana zieleń miejska, zielone dachy i ściany zapewniające budynkom izolację i zacienienie, zmniejszają zużycie energii, gdyż ograniczają zapotrzebowanie na ogrzewanie i chłodzenie oraz poprawiają charakterystykę energetyczną budynków.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10g)  Określone w niniejszej dyrektywie wymogi dotyczące infrastruktury elektromobilności należy włączyć do całościowego, strategicznego planowania przestrzeni miejskiej w państwach członkowskich, by wspierać alternatywne, bezpieczne i zrównoważone środki transportu oraz stosować spójne podejście do infrastruktury elektrycznej, na przykład przez tworzenie specjalnej infrastruktury parkingowej dla rowerów elektrycznych i dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W ocenie skutków zidentyfikowano dwa istniejące zbiory przepisów, których cel może zostać osiągnięty w sposób bardziej efektywny w porównaniu z obecną sytuacją. Po pierwsze, obowiązek przeprowadzenia studium wykonalności dotyczącego wysoko efektywnych systemów alternatywnych przed rozpoczęciem budowy jest zbędnym obciążeniem. Po drugie, przepisy dotyczące przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji uznano za niezapewniające w wystarczająco efektywny sposób charakterystyki początkowej oraz charakterystyki trwałej przedmiotowych systemów technicznych. Nawet tanie rozwiązania techniczne o bardzo krótkim okresie zwrotu, takie jak bilansowanie hydrauliczne systemu ogrzewania i montaż/wymiana zaworów termostatycznych, nie są obecnie uwzględniane w wystarczającym stopniu. Przepisy dotyczące przeglądów zostały zmienione w celu zapewnienia lepszych wyników przeglądów.

(11)  W ocenie skutków wskazano istniejące przepisy, których cel można osiągnąć bardziej efektywnie niż obecnie. Uznano, że przepisy dotyczące przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji nie zapewniają wystarczająco efektywnie charakterystyki początkowej oraz charakterystyki trwałej tych systemów technicznych. Ponadto tanie rozwiązania techniczne o bardzo krótkim okresie zwrotu, takie jak bilansowanie hydrauliczne systemu ogrzewania i montaż/wymiana zaworów termostatycznych, nie są obecnie uwzględniane w wystarczającym stopniu i należy je dokładniej przeanalizować, w tym jako rozwiązania wspierające konsumentów dotkniętych ubóstwem energetycznym. Przepisy dotyczące przeglądów zostały zmienione w celu zapewnienia lepszych wyników przeglądów.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  W przypadku nowych budynków państwa członkowskie zapewniają, by przed rozpoczęciem budowy uwzględniono techniczną, środowiskową i ekonomiczną wykonalność wysoce wydajnych systemów alternatywnych. Systemy te mogą obejmować zdecentralizowane systemy zaopatrzenia w energię zasilane ze źródeł odnawialnych lub ze źródeł ciepła odpadowego, kogenerację, a także miejskie lub zbiorowe systemy ciepłownicze i chłodzące i pompy ciepła.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  W wytycznych WHO z 2009 r. zaznaczono, że jeśli chodzi o jakość powietrza w pomieszczeniach, budynki o lepszej charakterystyce dają wyższy poziom komfortu i dobrostanu użytkowników oraz przynoszą poprawę stanu zdrowia. Mostki cieplne, niedostateczna izolacja i nieplanowane ciągi powietrza mogą powodować, że temperatura powierzchni spada poniżej punkty rosy w powietrzu i dochodzi do zawilgocenia. Dlatego należy zapewnić pełną i jednolitą izolację budynków, w tym balkonów, otworów okiennych, dachów, ścian, drzwi i podłóg.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Zwłaszcza w przypadku dużych instalacji, automatyka budynków i elektroniczne monitorowanie systemów technicznych budynku okazały się skutecznymi środkami zastępczymi dla przeglądów. Instalację takich urządzeń należy uznać za najbardziej efektywną pod względem kosztowym alternatywę dla przeglądów w dużych budynkach niemieszkalnych i budynkach wielorodzinnych o dostatecznej wielkości, które umożliwiają uzyskanie okresu zwrotu nieprzekraczającego trzech lat. Usunięto zatem obecną możliwość wyboru środków alternatywnych. W przypadku małych instalacji dokumentacja charakterystyki systemu sporządzona przez instalatorów oraz rejestracja takich informacji w bazach danych świadectw charakterystyki energetycznej potwierdzi weryfikację spełnienia minimalnych wymogów określonych dla wszystkich systemów technicznych budynku i wzmocni rolę świadectw charakterystyki energetycznej. Ponadto istniejące regularne przeglądy bezpieczeństwa i planowane prace konserwacyjne będą nadal okazją do bezpośredniego doradztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

(12)  Automatyka budynków, zarządzanie instalacjami i elektroniczne monitorowanie systemów technicznych budynku daje ogromny potencjał opłacalnego uzyskania znacznych oszczędności energii zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw. Zwłaszcza w przypadku dużych instalacji automatyka budynków i elektroniczne monitorowanie systemów technicznych budynku stanowią skuteczne rozwiązanie i mogą w niektórych przypadkach zastąpić przeglądy w dużych budynkach niemieszkalnych i budynkach wielorodzinnych wystarczająco dużych, by uzyskać okres zwrotu poniżej trzech lat, gdyż dzięki tym rozwiązaniom można podejmować działania na podstawie dostarczonych informacji, a tym samym uzyskiwać oszczędności energii na przestrzeni czasu. Usunięto zatem obecną możliwość wyboru środków alternatywnych, należy jednak umożliwić zwolnienie systemów technicznych jednoznacznie objętych programem przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) z wymogu przeglądów. Aby unikać podwójnych przeglądów, instalacje obsługiwane przez operatorów instalacji lub sieci i objęte przeglądami na poziomie systemu powinny być zwolnione z tego wymogu. W przypadku małych instalacji dokumentacja charakterystyki systemu sporządzona przez instalatorów oraz rejestracja takich informacji w bazach danych świadectw charakterystyki energetycznej potwierdzi weryfikację spełnienia minimalnych wymogów określonych dla wszystkich systemów technicznych budynku i zwiększy rolę świadectw charakterystyki energetycznej. Ponadto istniejące regularne przeglądy bezpieczeństwa i planowane prace konserwacyjne będą nadal okazją do bezpośredniego doradztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Państwa członkowskie powinny zapewnić, że modernizacje poprawiające charakterystykę energetyczną istniejących budynków będą się przyczyniały również do tworzenia zdrowego środowiska w pomieszczeniach, w tym przez usuwanie azbestu i innych szkodliwych substancji oraz przez unikanie takich problemów jak pleśń, a także przez ochronę podstawowej struktury bezpieczeństwa budynków, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz sejsmicznego.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  Należy zapewnić, by środki służące poprawie charakterystyki energetycznej budynków nie koncentrowały się wyłącznie na przegrodach zewnętrznych, ale obejmowały wszystkie elementy i systemy techniczne budynku.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zapewnić jak najlepsze ich wykorzystanie na potrzeby renowacji budynków, środki finansowe dotyczące efektywności energetycznej powinny zostać powiązane z gruntownością renowacji, którą należy oceniać na podstawie porównania świadectw charakterystyki energetycznej wydanych przed renowacją i po renowacji.

(13)  Aby zapewnić jak najlepsze ich wykorzystanie na potrzeby renowacji budynków, publiczne środki finansowe dotyczące efektywności energetycznej powinny zostać powiązane z gruntownością renowacji oraz wspierać całościową renowację budynków jako najlepszy sposób zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej i większego komfortu w pomieszczeniach. Renowacje takie należy oceniać przez porównanie świadectw charakterystyki energetycznej wydanych przed renowacją i po renowacji, jeżeli jest to współmierne do zakresu renowacji, lub na podstawie podobnych, wystarczających i współmiernych metod dokumentacji.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Mechanizmy i zachęty finansowe powinny zajmować centralne miejsce w krajowych długoterminowych strategiach renowacji, a państwa członkowskie powinny je aktywnie wspierać, w tym przez ułatwianie stosowania standardów efektywności energetycznej w kredytach hipotecznych na renowacje budynków przynoszące poświadczone zwiększenie efektywności energetycznej, przez wspieranie inwestycji organów publicznych w zasoby budynków energooszczędnych, np. dzięki wyjaśnieniu standardów rachunkowości dotyczących inwestycji publicznych, oraz przez zapewnianie dostępnych i przejrzystych narzędzi pozwalających doradzać konsumentom w kwestii możliwości finansowania renowacji zwiększających efektywność energetyczną budynku.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b)  Mechanizmy służące finansowaniu efektywnych energetycznie nowych budynków oraz środki dotyczące efektywności energetycznej zasobów budynków powinny pochodzić ze źródeł prywatnych, publiczno-prywatnych i publicznych. W przypadku inwestycji prywatnych należy obniżyć ryzyko inwestycji w modernizację zasobów budynków. Partnerstwo publiczno-prywatne należy brać pod uwagę przede wszystkim w przypadku środków dotyczących efektywności energetycznej w budynkach publicznych, by zmniejszyć obciążenie finansowe dla mniejszych i finansowo słabszych miast, regionów i państw członkowskich. Ponadto państwa członkowskie powinny sprzyjać środkom dotyczącym efektywności energetycznej, zwłaszcza w mieszkalnictwie socjalnym i mieszkaniach dla najsłabszych uczestników rynku, przez publiczne wsparcie finansowe, które może pochodzić z funduszy europejskich.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13c)  Jeżeli świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdza poprawę efektywności energetycznej budynku, to koszt uzyskania świadectwa można uwzględnić w zachętach oferowanych przez dane państwo członkowskie.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Dostęp do finansowania jest łatwiejszy, gdy są dostępne solidne informacje. Budynki użytku publicznego o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 250 m² powinny zatem zostać objęte obowiązkiem podawania swojego rzeczywistego zużycia energii.

(14)  Dostęp do finansowania jest łatwiejszy, gdy są dostępne solidne informacje. Budynki użytku publicznego należące do państwa, regionu lub gminy lub budynki prywatne przeznaczone do użytku publicznego, o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 250 m², powinny zatem zostać objęte obowiązkiem podawania rzeczywistego zużycia energii.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Obecne niezależne systemy kontroli świadectw charakterystyki energetycznej należy wzmocnić w celu zapewnienia dobrej jakości świadectw, które będzie można wykorzystać do przeprowadzania kontroli zgodności i opracowywania danych statystycznych dotyczących regionalnych/krajowych zasobów budynków. Wysokiej jakości dane na temat zasobów budynków są niezbędne i można je częściowo uzyskać z rejestrów i baz danych dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej, opracowywanych i prowadzonych obecnie przez prawie wszystkie państwa członkowskie.

(15)  Obecne niezależne systemy kontroli świadectw charakterystyki energetycznej należy wzmocnić w celu zapewnienia dobrej jakości świadectw, które będzie można wykorzystać do przeprowadzania kontroli zgodności i opracowywania zharmonizowanych danych statystycznych dotyczących lokalnych/regionalnych/krajowych zasobów budynków. Wysokiej jakości dane na temat zasobów budynków są niezbędne i można je częściowo uzyskać z rejestrów i baz danych dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej, opracowywanych i prowadzonych obecnie przez prawie wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby osiągnąć cele polityki w zakresie efektywności energetycznej budynków, należy poprawić przejrzystość świadectw charakterystyki energetycznej poprzez zagwarantowanie, że wszystkie parametry niezbędne do obliczeń, zarówno w odniesieniu do certyfikacji, jak i do minimalnych wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej, są określone i stosowane jednolicie. Państwa członkowskie powinny wprowadzić adekwatne środki, aby, na przykład, dopilnować, by parametry instalowanych, wymienianych lub modernizowanych systemów technicznych budynku były dokumentowane do celów certyfikacji budynków i kontroli zgodności.

(16)  Aby osiągnąć cele polityki w zakresie efektywności energetycznej budynków, należy poprawić przejrzystość świadectw charakterystyki energetycznej poprzez zagwarantowanie, że wszystkie parametry niezbędne do obliczeń, zarówno w odniesieniu do certyfikacji, jak i do minimalnych wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej, są określone i stosowane jednolicie. Państwa członkowskie powinny wprowadzić adekwatne środki, aby, na przykład, dopilnować, by parametry instalowanych, wymienianych lub modernizowanych systemów technicznych budynku były dokumentowane do celów certyfikacji budynków i kontroli zgodności. Aby zapewnić dobre funkcjonowanie systemu świadectw charakterystyki energetycznej, Komisja powinna – podczas przeglądu stosowania niniejszej dyrektywy – ocenić potrzebę dalszej harmonizacji świadectw charakterystyki energetycznej.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Uznawanie, propagowanie i stosowanie we wszystkich państwach członkowskich opracowanego już zestawu norm CEN bazujących na dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków miałoby pozytywny wpływ na przegląd niniejszej dyrektywy.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  W zaleceniu Komisji (UE) 2016/1318 z dnia 29 lipca 2016 r. dotyczącym budynków o niemal zerowym zużyciu energii pokazano, w jaki sposób wdrożenie dyrektywy mogłoby jednocześnie zapewnić transformację zasobu budynków oraz przejście na bardziej zrównoważone dostawy energii, co wspiera również strategię grzewczą i chłodniczą. W celu zapewnienia odpowiedniego wdrożenia ramy ogólne dotyczące obliczania charakterystyki energetycznej budynków powinny zostać zaktualizowane z wykorzystaniem prac wykonanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) na podstawie mandatu M/480 udzielonego przez Komisję Europejską.

(17)  W zaleceniu Komisji (UE) 2016/1318 z dnia 29 lipca 2016 r. dotyczącym budynków o niemal zerowym zużyciu energii pokazano, w jaki sposób wdrożenie dyrektywy mogłoby jednocześnie zapewnić transformację zasobu budynków oraz przejście na bardziej zrównoważone dostawy energii, co wspiera również strategię grzewczą i chłodniczą. W celu zapewnienia odpowiedniego wdrożenia ramy ogólne dotyczące obliczania charakterystyki energetycznej budynków powinny zostać zaktualizowane z wykorzystaniem prac wykonanych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) na podstawie mandatu M/480 udzielonego przez Komisję Europejską. Obliczanie charakterystyki energetycznej budynków powinno służyć osiąganiu optymalnej charakterystyki energetycznej, zgodnie z zasadą „po pierwsze efektywność energetyczna”, a jej wartość powinna być wyrażana jako liczbowy wskaźnik zużycia energii pierwotnej w kWh na m² na rok; państwa członkowskie powinny uzupełnić te informacje o dodatkowy liczbowy wskaźnik łącznego zapotrzebowania całego budynku na energię.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie zmniejszenie energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania na energię związanego z typowym użytkowaniem budynków, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie działające samodzielnie. Realizację celów dyrektywy można bardziej skutecznie zapewnić poprzez działanie na szczeblu Unii, ponieważ gwarantuje ono spójność podzielanych celów, zrozumienie i impuls polityczny. W związku z powyższym Unia przyjmuje środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, również określoną we wspomnianym artykule, niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(19)  Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie zmniejszenie energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania na energię związanego z typowym użytkowaniem budynków, nie mogą zostać w wystarczającym stopniu osiągnięte przez państwa członkowskie, ale z uwagi na konieczność zapewnienia spójności wspólnego celu, zrozumienia i impulsu politycznego mogą zostać lepiej osiągnięte na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną we wspomnianym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów. Niniejsza dyrektywa w pełni respektuje specyfikę państw członkowskich i różnice między nimi oraz ich kompetencje, zgodnie z art. 194 ust. 2 TFUE. Ponadto celem niniejszej dyrektywy jest umożliwienie wymiany najlepszych praktyk, by ułatwić uzyskanie wysokiej efektywności energetycznej zasobów budynków w Unii,

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 1 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1)  w art. 1 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Państwa członkowskie mogą stosować wymagania minimalne dotyczące ogólnej charakterystyki energetycznej budynków do całych dzielnic zamiast pojedynczego budynku, aby umożliwić stosowanie zintegrowanego podejścia do systemu energetycznego i mobilności dzielnic w całościowym planie renowacji, pod warunkiem że każdy budynek spełnia minimalne wymagania ogólnej charakterystyki energetycznej.”;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  „system techniczny budynku” oznacza urządzenia techniczne do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, wbudowane oświetlenie, systemy automatyki i sterowania, wytwarzanie energii elektrycznej na miejscu, infrastrukturę wbudowaną na potrzeby elektromobilności, bądź kombinację takich systemów, w tym systemy wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, w budynku lub module budynku;

3.  „system techniczny budynku” oznacza urządzenia techniczne do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, zarządzania jakością powietrza w pomieszczeniach i dostarczania ciepłej wody użytkowej, wbudowane systemy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, przesłony słoneczne, windy i schody ruchome, systemy automatyki i sterowania w budynku, przekazywanie i magazynowanie danych z budynku, wytwarzanie i magazynowanie energii elektrycznej na miejscu, infrastrukturę wbudowaną na potrzeby elektromobilności bądź kombinację takich systemów, w tym systemy wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, w budynku lub module budynku;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2010/31/WE

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„3a.  „punkt aktywacji” oznacza odpowiedni moment w cyklu życia budynku – na przykład z perspektywy opłacalności, efektywności kosztowej lub zakłóceń – na przeprowadzenie renowacji służących efektywności energetycznej;”;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 b (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b)  w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„3b.  „paszport renowacji budynku” oznacza długoterminowy plan działania, opracowany na podstawie kryteriów jakościowych i audytu energetycznego, przedstawiający odpowiednie środki i renowacje, które przyczynią się do poprawy charakterystyki energetycznej danego budynku;”;

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 c (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c)  w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„3c.   „system automatyki i sterowania budynku” oznacza system obejmujący wszystkie produkty, oprogramowanie oraz usługi inżynieryjne służące do automatycznego sterowania, w tym blokady, monitorowanie i optymalizację, do obsługi, interwencji człowieka i zarządzania zmierzającego do efektywnego energetycznie, oszczędnego i bezpiecznego działania systemów technicznych budynku;”;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 d (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3 d (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d)  w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„3d.  „element pasywny” oznacza element przegród zewnętrznych budynku lub inne elementy wykorzystywane w technikach pasywnych, służące ograniczeniu zapotrzebowania na energię do celów ogrzewania lub chłodzenia oraz zużycia energii na potrzeby oświetlenia i wentylacji, a tym samym poprawie komfortu cieplnego i wizualnego;”;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 e (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 17

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1e)  art. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

17.  „znamionowa moc użyteczna” oznacza maksymalną moc cieplną, wyrażoną w kW, określoną i gwarantowaną przez producenta jako możliwą do dostarczenia podczas ciągłej pracy przy zachowaniu sprawności użytkowej podanej przez producenta;

„17.  „znamionowa moc użyteczna” oznacza maksymalną moc cieplną, wyrażoną w kW, określoną i gwarantowaną przez producenta jako możliwą do dostarczenia podczas ciągłej pracy przy zachowaniu sprawności użytkowej podanej przez producenta, gdzie:

 

a)  „pełne obciążenie” oznacza maksymalne zapotrzebowanie systemów technicznych budynku na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej; oraz

 

b)  „częściowe obciążenie” oznacza część pełnego obciążenia odzwierciedlającą przeciętne warunki operacyjne;”;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 f (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 19 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1f)  w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„19a)  „zdekarbonizowane zasoby budynków” oznaczają budynki o charakterystyce zbliżonej do zerowego zużycia energii i o efektywności energetycznej równej maksimum ich potencjału.”;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ustęp pierwszy zawiera treść art. 4 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej9, z wyjątkiem ostatniego akapitu;

a)  dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

 

„1.   Państwa członkowskie opracowują długoterminowe strategie przekształcenia do 2050 r. krajowych zasobów budynków mieszkalnych i handlowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w zdekarbonizowane zasoby budynków o wysokiej efektywności energetycznej. Strategie te obejmują działania pobudzające do inwestycji, by ułatwić renowacje niezbędne do osiągnięcia celów strategii „Europa 2050”. Strategie te obejmują:

 

a)  przegląd krajowych zasobów budynków odpowiednich kategorii, w stosownych przypadkach na podstawie prób statystycznych;

 

b)  określenie opłacalnych podejść i działań stymulujących neutralne technologicznie renowacje właściwe dla danego typu budynków i strefy klimatycznej, z uwzględnieniem stosownych punktów aktywacji w cyklu życia budynku;

 

c)  politykę i działania stymulujące opłacalne gruntowne renowacje budynków, w tym etapowe gruntowne renowacje i dekarbonizację zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie, np. przez wprowadzenie systemu paszportów renowacji budynku;

 

d) politykę i działania wspierające tanie ukierunkowane środki i renowacje służące efektywności energetycznej;

 

e)  politykę i działania ukierunkowane na te segmenty krajowych zasobów budynków, które wykazują najgorszą charakterystykę energetyczną, gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym oraz gospodarstwa domowe, w których występuje problem sprzeczności bodźców, a także wielorodzinne budynki mieszkalne, w których przeprowadzenie renowacji jest problematyczne; należy przy tym mieć na uwadze przystępność cenową;

 

f)  politykę i działania ukierunkowane na wszystkie budynki publiczne, w tym mieszkania socjalne;

 

g)  politykę i działania służące przyspieszeniu transformacji technologicznej zmierzającej ku inteligentnym i korzystającym z dobrej łączności budynkom i społecznościom, jak również ku stworzeniu sieci o bardzo dużej przepustowości;

 

h)  przegląd krajowych inicjatyw wspierających umiejętności i kształcenie w sektorze budownictwa i efektywności energetycznej oraz kształcenie w dziedzinie elementów pasywnych i inteligentnych technologii;

 

i)  przyszłościową perspektywę wyznaczającą kierunek w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez osoby fizyczne, sektor budowlany, instytucje publiczne, w tym gminy, spółdzielnie mieszkaniowe i instytucje finansowe;

 

j)  oparte na faktach szacunki spodziewanych oszczędności energii i szerszych korzyści, dotyczących np. zdrowia, bezpieczeństwa i jakości powietrza.

 

Opracowanie i wdrożenie przez państwa członkowskie długoterminowych strategii renowacji wspiera zorganizowana, stała platforma dla zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, przedstawicieli stron uczestniczących w dialogu społecznym, w tym pracowników, pracodawców, MŚP oraz sektora budowlanego, a także przedstawicieli mniejszości.

 

 

__________________

 

9 Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 13.

 

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach długoterminowej strategii na rzecz renowacji, o której mowa w ust. 1, państwa członkowskie ustalają plan działania zawierający jasno określone kluczowe etapy i środki służące realizacji długoterminowego celu na 2050 r. zakładającego dekarbonizację krajowych zasobów budynków, wraz z konkretnymi kluczowymi etapami do roku 2030.

W długoterminowych strategiach renowacji, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie ustalają plan działania zawierający jasno określone kluczowe etapy i działania służące osiągnięciu długoterminowego celu na 2050 r. zakładającego zapewnienie wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji krajowych zasobów budynków, wraz z konkretnymi kluczowymi etapami do roku 2030 i 2040, a także z wymiernymi wskaźnikami postępów.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W długoterminowych strategiach renowacji państwa członkowskie określają, jak kluczowe etapy krajowe przyczyniają się do osiągnięcia celu (celów) Unii dotyczącego (dotyczących) zwiększenia efektywności energetycznej o [X %] do roku 2030 zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE zmienioną dyrektywą .../2018/UE [2016/0376(COD)] oraz celu Unii dotyczącego redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80 do 95 % do roku 2050.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Długoterminowa strategia na rzecz renowacji przyczynia się ponadto do złagodzenia ubóstwa energetycznego.

W długoterminowych strategiach na rzecz renowacji należy ponadto określać odpowiednie działania przyczyniające się do złagodzenia ubóstwa energetycznego, a także sprzyjające równemu dostępowi do instrumentów finansowania renowacji pod kątem efektywności energetycznej w przypadku gospodarstw domowych będących w trudnej sytuacji.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celu ukierunkowania decyzji inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. d), państwa członkowskie wprowadzają mechanizmy:

3.  W celu umożliwienia i ukierunkowania decyzji inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie wprowadzają lub podtrzymują mechanizmy:

a)  agregacji projektów, aby ułatwić inwestorom sfinansowanie renowacji, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c);

a)  agregacji projektów, w tym wg platform inwestycyjnych, aby ułatwić inwestorom sfinansowanie renowacji, o których mowa w ust. 1;

b)  ograniczania ryzyka dotyczącego działań w zakresie efektywności energetycznej dla inwestorów i sektora prywatnego; oraz

b)  ograniczania postrzeganego ryzyka dotyczącego działań w zakresie efektywności energetycznej dla inwestorów i sektora prywatnego, np. poprzez przyjęcie we współczynniku zabezpieczenia niższej wagi ryzyka pod względem wymogów kapitałowych w odniesieniu do renowacji przynoszących poświadczoną poprawę efektywności energetycznej;

c)  wykorzystania funduszy publicznych do lewarowania dodatkowych inwestycji w sektorze prywatnym oraz zaradzenia niedoskonałościom rynku.”;

c)  wykorzystania funduszy publicznych do lewarowania dodatkowych inwestycji w sektorze prywatnym, w tym również w ramach inicjatywy na rzecz inteligentnego finansowania inteligentnych budynków, oraz zaradzenia niedoskonałościom rynku;

 

ca)  zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Eurostatu i zasadami w ramach ESA 2010, wytycznymi dotyczącymi inwestycji w zasoby energooszczędnych budynków użytku publicznego i objaśnieniami w sprawie interpretacji zasad rachunkowości, w celu wsparcia holistycznego podejścia do inwestycji realizowanych przez władze publiczne;

 

cb)  wspierania procesów przygotowywania projektów oraz ułatwiania łączenia małych i średnich przedsiębiorstw w grupy i konsorcja w celu umożliwienia rozwiązań pakietowych dla potencjalnych klientów; oraz

 

cc)  zapewnienia łatwo dostępnych i przejrzystych narzędzi doradczych, takich jak punkty kompleksowej obsługi dla konsumentów czy usługi doradcze w zakresie energii w celu przekazywania informacji na temat renowacji pod kątem efektywności energetycznej oraz na temat dostępnych instrumentów finansowych przewidzianych w przypadku renowacji poprawiających efektywność energetyczną budynków.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja przedstawia państwom członkowskim zalecenia w oparciu o gromadzone i rozpowszechniane najlepsze praktyki dotyczące skutecznych publicznych i prywatnych systemów finansowania renowacji pod kątem efektywności energetycznej, a także informacje na temat możliwości łączenia małych projektów w zakresie termomodernizacji. Komisja przedstawia ponadto państwom członkowskim zalecenia dotyczące zachęt finansowych mających motywować konsumentów do dokonania renowacji i uwzględnia przy tym różnice w oszczędności kosztowej, występujące między państwami członkowskimi.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Każde państwo członkowskie przeprowadza co najmniej trzymiesięczne konsultacje społeczne ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w sprawie projektu długoterminowej strategii na rzecz renowacji, zanim przedstawi Komisji swoją długoterminową strategię na rzecz renowacji. Każde państwo członkowskie publikuje streszczenie wyników konsultacji społecznych w postaci załącznika do długoterminowej strategii na rzecz renowacji.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 3 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Każde państwo członkowskie przedstawia szczegółowe informacje na temat realizacji swojej długoterminowej strategii na rzecz renowacji, w tym również na temat planowanej polityki i planowanych działań, stosownie do obowiązków w zakresie sprawozdawczości [art. 19 lit. a)], wynikających z rozporządzenia ... Parlamentu Europejskiego i Rady [w sprawie zarządzania unią energetyczną (2016/0375(COD) (rozporządzenie w sprawie zarządzania)], w ramach zintegrowanego krajowego sprawozdania z postępów w dziedzinie energii i klimatu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w ust. 1 skreśla się akapit drugi;

a)  ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 

„W przypadku nowych budynków państwa członkowskie dbają o to, aby przed rozpoczęciem budowy uwzględniono techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych, o ile takowe są dostępne.”;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 7 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  w art. 7 skreśla się akapit piąty;

4)  w art. 7 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„W przypadku budynków poddawanych gruntownej renowacji państwa członkowskie dbają o uwzględnienie wysoce wydajnych systemów alternatywnych, o ile jest to wykonalne pod względem technicznym, funkcjonalnym i ekonomicznym, a także o to, aby zwrócono należytą uwagę na kwestię bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zdrowe warunki klimatyczne wnętrz.”;

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w ust. 1 skreśla się akapit trzeci;

a)  w ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

 

„Państwa członkowskie wymagają, aby nowe budynki były wyposażone w samoregulujące się urządzenia, które regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach. W istniejących budynkach instalacja urządzeń samoregulujących do regulowania temperatury pomieszczeń wymagana jest w przypadku wymiany źródeł ciepła.”;

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby we wszystkich nowych budynkach niemieszkalnych i we wszystkich istniejących budynkach niemieszkalnych poddawanych gruntownym renowacjom, o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych, co najmniej jedno na dziesięć miejsc parkingowych było wyposażone w punkt ładowania w rozumieniu dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych10, który jest zdolny do włączania i wyłączania ładowania w odpowiedzi na sygnały cenowe. Powyższy wymóg ma zastosowanie do wszystkich budynków niemieszkalnych o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych od dnia 1 stycznia 2025 r.

2.  Państwa członkowskie wymagają, aby we wszystkich nowych budynkach niemieszkalnych i we wszystkich istniejących budynkach niemieszkalnych o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych, które poddawane są gruntownej renowacji w zakresie infrastruktury elektrycznej budynku lub parkingu, co najmniej jedno miejsce parkingowe było wyposażone w punkt ładowania oraz jedno na dziesięć miejsc parkingowych było wyposażone w odpowiednie wbudowane okablowanie lub wbudowane przewody rurowe umożliwiające instalację punktu ładowania w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE.

 

2a.   Państwa członkowskie wymagają instalacji minimalnej liczby punktów ładowania we wszystkich publicznych i handlowych budynkach niemieszkalnych o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych do dnia 1 stycznia 2025 r.

 

2b.  Państwa członkowskie stosują postanowienia ust. 2 do budynków o przeznaczeniu mieszanym, w których jest więcej niż dziesięć miejsc parkingowych, pod warunkiem że są to budynki nowe lub poddawane gruntownej renowacji obejmującej infrastrukturę elektryczną budynku lub części parkingowej.

Państwa członkowskie mogą zdecydować o nieustanowieniu lub niestosowaniu wymogów, o których mowa w poprzednim akapicie, do budynków będących własnością małych i średnich przedsiębiorstw i zajmowanych przez takie przedsiębiorstwa określone w tytule I załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.

2c. Państwa członkowskie mogą zdecydować o nieustanowieniu lub niestosowaniu wymogów, o których mowa w ust. 2, do budynków będących własnością małych i średnich przedsiębiorstw i zajmowanych przez takie przedsiębiorstwa określone w tytule I załącznika do zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r.

__________________

__________________

10 Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1.

 

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby nowe budynki mieszkalne i budynki mieszkalne poddawane gruntownym renowacjom, o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych, posiadały wbudowane okablowanie umożliwiające instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla każdego miejsca parkingowego.

3.  Państwa członkowskie dbają o to, aby nowe budynki mieszkalne i budynki mieszkalne poddawane gruntownej renowacji obejmującej infrastrukturę elektryczną budynku lub parkingu przyległego do budynku lub wbudowanego, o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych, posiadały odpowiednie wbudowane okablowanie lub wbudowane przewody rurowe umożliwiające instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych przy każdym miejscu parkingowym.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieustanowieniu lub niestosowaniu wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, do budynków publicznych, które są już objęte zakresem dyrektywy 2014/94/UE.”;

4.  Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o nieustanowieniu lub niestosowaniu wymogów, o których mowa w ust. 2 i 3, do budynków publicznych, pod warunkiem żeone już objęte wymogami porównywalnymi ze środkami transponującymi dyrektywę 2014/94/UE.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie dbają o to, by publiczne parkingi obsługiwane przez podmioty prywatne podlegały wymogom, o których mowa w ust. 2 i 3.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Państwa członkowskie eliminują bariery regulacyjne i gwarantują uproszczone procedury udzielania pozwoleń i zatwierdzania dla właścicieli i najemców, umożliwiające instalację punktów ładowania w istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 4 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c.  Oprócz wymogów w zakresie infrastruktury na potrzeby elektromobilności państwa członkowskie biorą pod uwagę potrzebę instalowania w budynkach infrastruktury na potrzeby paliw alternatywnych oraz infrastruktury wyspecjalizowanej, takiej jak korytarze elektromobilności, a także potrzebę spójnej polityki w zakresie ekologicznych sposobów przemieszczania się, multimodalności i planowania przestrzeni miejskiej.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby w przypadku gdy system techniczny budynku jest instalowany, wymieniany lub modernizowany – ocena ogólnej charakterystyki energetycznej całego zmodyfikowanego systemu była przeprowadzana, dokumentowana i przekazywana właścicielowi budynku, tak aby pozostała ona dostępna na potrzeby weryfikacji zgodności z zestawem minimalnych wymogów zgodnie z ust. 1 oraz wydania świadectw charakterystyki energetycznej. Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje te zostały zawarte w krajowej bazie świadectw charakterystyki energetycznej, o której mowa w art. 18 ust. 3.

5.  Państwa członkowskie dbają o to, aby w przypadku instalacji, wymiany lub modernizacji systemu technicznego budynku ocenę ogólnej charakterystyki energetycznej całego zmodyfikowanego systemu przeprowadzano w warunkach zarówno całkowitego, jak i częściowego obciążenia oraz aby w odpowiednich przypadkach dokonywano również oceny wpływu na jakość powietrza we wnętrzach. Wyniki oceny należy w pełni udokumentować i przekazać właścicielowi budynku, tak aby ocena pozostała dostępna na potrzeby weryfikacji zgodności z zestawem minimalnych wymogów zgodnie z ust. 1 oraz wydania świadectw charakterystyki energetycznej. Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje te zostały zawarte w krajowej bazie świadectw charakterystyki energetycznej, o której mowa w art. 18 ust. 3.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23 – uzupełniających dyrektywę o definicję „wskaźnika inteligentnego działania” oraz o warunki, zgodnie z którymi wskaźnik inteligentnego działania będzie podawany jako dodatkowa informacja dla przyszłych nowych najemców lub nabywców.

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23, po konsultacjach z odpowiednimi zainteresowanymi stronami oraz na podstawie przedstawionego projektu i metodyki określonej w załączniku Ia, w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez ustalenie definicji wskaźnika inteligentnego działania. Definicja zawiera informacje o możliwym sposobie wprowadzenia wskaźnika po fazie testowej, o tym, w jaki sposób wskaźnik byłby powiązany z świadectwami charakterystyki energetycznej, o których mowa w art. 11, oraz w jaki sposób mógłby być podawany jako dodatkowa i sensowna informacja dla przyszłych nowych inwestorów, najemców, nabywców i uczestników rynku.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera c

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wskaźnik inteligentnego działania obejmuje cechy elastyczności, wzmocnione funkcje i możliwości związane z większą liczbą wzajemnie połączonych i wbudowanych urządzeń inteligentnych, zintegrowanych w ramach konwencjonalnych systemów technicznych budynku. Takie cechy zwiększają możliwości użytkowników i samego budynku do reagowania na wymogi w zakresie komfortu lub eksploatacji, stanowią część reagowania na zapotrzebowanie i przyczyniają się do optymalnego, sprawnego i bezpiecznego działania różnych systemów energetycznych i infrastruktury lokalnej, do której dany budynek jest podłączony.”;

Wskaźnik inteligentnego działania obejmuje wzrost oszczędności energii, analizę porównawczą i cechy elastyczności, a także wzmocnione funkcje i możliwości związane z większą liczbą wzajemnie połączonych i wbudowanych urządzeń inteligentnych, zintegrowanych w ramach konwencjonalnych systemów technicznych budynku. Takie cechy zwiększają możliwości użytkowników i samego budynku do reagowania na wymogi w zakresie komfortu lub eksploatacji, zwłaszcza w warunkach częściowego obciążenia, w tym poprzez dostosowanie zużycia energii, do dostosowywania się do zapotrzebowania i przyczyniania się do optymalnego, wydajnego, sprawnego i bezpiecznego działania różnych systemów energetycznych, w tym również korzystania z wytwarzanej na miejscu energii ze źródeł odnawialnych, a także do działania infrastruktury lokalnej, do której dany budynek jest podłączony.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 10 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie łączą środki finansowe dotyczące poprawy efektywności energetycznej przy renowacji budynków z oszczędnościami w zakresie efektywności energetycznej osiągniętymi w wyniku renowacji. Oszczędności te ustala się poprzez porównanie świadectw efektywności energetycznej wydanych przed renowacją i po niej.”;

6.  Państwa członkowskie łączą środki finansowe dotyczące poprawy efektywności energetycznej przy renowacji budynków z oszczędnościami w zakresie efektywności energetycznej osiągniętymi w wyniku renowacji. Oszczędności te ustala się w drodze audytu energetycznego, w odpowiednich przypadkach z uwzględnieniem zakresu renowacji, lub poprzez porównanie świadectw efektywności energetycznej wydanych przed renowacją i po niej, lub poprzez zastosowanie standardowych wartości do obliczania oszczędności energii w budynkach bądź podobnej odpowiedniej i przejrzystej metody dokumentacji.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 10 – ustęp 6 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a.  W przypadku gdy państwa członkowskie wdrażają bazę danych na potrzeby rejestracji świadectw charakterystyki energetycznej, musi ona umożliwiać uzyskiwanie informacji o zużyciu energii budynków, które się w niej znajdują, bez względu na ich wielkość i kategorię. Baza danych musi zawierać dane o rzeczywistym zużyciu energii budynków często odwiedzanych przez społeczeństwo, o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m², które to dane muszą być regularnie aktualizowane.

6a.  W przypadku gdy państwa członkowskie wdrażają bazę danych lub korzystają z istniejącej bazy danych na potrzeby rejestracji świadectw charakterystyki energetycznej, musi ona umożliwiać uzyskiwanie informacji o zużyciu energii budynków, które się w niej znajdują, bez względu na ich wielkość i kategorię. Baza danych musi zawierać dane o zużyciu energii budynków będących w posiadaniu organów publicznych, zarządzanych lub zajmowanych przez takie organy, o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m², a dane takie muszą być regularnie aktualizowane.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 10 – ustęp 6 b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6b.  Zagregowane i zanonimizowane dane zgodne z unijnymi wymogami dotyczącymi ochrony danych muszą być udostępniane na żądanie przynajmniej organom publicznym do celów statystycznych i badawczych.”;

6b.  Zagregowane i zanonimizowane dane zgodne z unijnymi wymogami dotyczącymi ochrony danych muszą być udostępniane na żądanie przynajmniej organom publicznym do celów statystycznych i badawczych, a właścicielowi budynku należy udostępnić cały zbiór danych.”;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie określają niezbędne środki w celu ustanowienia regularnego przeglądu dostępnych części systemów używanych do ogrzewania budynków, takich jak źródło ciepła, system sterowania i pompy recyrkulacyjne dla budynków niemieszkalnych o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh oraz dla budynków mieszkalnych ze scentralizowanym systemem technicznym budynku o łącznej skutecznej mocy znamionowej powyżej 100 kW. Przedmiotowy przegląd musi obejmować ocenę sprawności kotła i dobrania kotła do wymogów grzewczych budynku. Ocena dobrania kotła nie musi być powtarzana, o ile nie wprowadzono w międzyczasie zmian w systemie grzewczym lub wymogach grzewczych dotyczących budynku.”;

1.  Państwa członkowskie określają niezbędne środki w celu ustanowienia regularnego przeglądu dostępnych części systemów używanych do ogrzewania budynków, takich jak źródło ciepła, system sterowania i pompy recyrkulacyjne dla budynków niemieszkalnych o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh oraz dla budynków mieszkalnych posiadających system techniczny służący do ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej o łącznej skutecznej mocy znamionowej powyżej 70 kW. Przedmiotowy przegląd musi obejmować ocenę sprawności źródła ciepła w warunkach częściowego i pełnego obciążenia, jak i ocenę dobrania wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku. Ocena dobrania wielkości źródła ciepła nie musi być powtarzana, o ile nie wprowadzono w międzyczasie zmian w systemie grzewczym lub wymogach grzewczych dotyczących budynku.”;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.  Zamiast stosowania ust. 1 państwa członkowskie mogą ustanowić wymogi w celu zapewnienia, aby budynki niemieszkalne o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh rocznie zostały wyposażone w systemy automatyki i sterowania dla budynków. Systemy te muszą umożliwiać:

2.  Państwa członkowskie wymagają, aby budynki niemieszkalne o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh rocznie zostały wyposażone w systemy automatyki i sterowania dla budynków do 2023 roku. Systemy te muszą umożliwiać:

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ciągłe monitorowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii;

a)  ciągłe monitorowanie, rejestrowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii w celu zapewnienia maksymalnej efektywności zużycia energii przy pełnym obciążeniu i obciążeniu częściowym;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 3 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zamiast stosowania ust. 1 państwa członkowskie mogą ustanowić wymogi w celu zapewnienia, aby budynki mieszkalne ze scentralizowanymi systemami technicznymi budynku o łącznej skutecznej mocy znamionowej powyżej 100 kW były wyposażone w:

3.  Państwa członkowskie mogą ustanowić wymogi w celu zapewnienia, aby budynki mieszkalne z systemami technicznymi budynku o łącznej skutecznej mocy znamionowej do celów ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej powyżej 70 kW były wyposażone w:

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ciągłe monitorowanie elektroniczne dokonujące pomiarów sprawności systemów i informujące właścicieli lub zarządców budynków, gdy następuje jej znaczny spadek i gdy potrzebne jest serwisowanie systemu; oraz

a)  funkcję ciągłego monitorowania elektronicznego dokonującego pomiarów sprawności systemów i informującego właścicieli lub zarządców budynków, gdy następuje jej znaczny spadek i gdy potrzebne jest serwisowanie systemu; oraz

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  skuteczne funkcje sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji i wykorzystywania energii.”;

b)  skuteczne funkcje sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii w warunkach pełnego i częściowego obciążenia, w tym również równowagi hydraulicznej.”;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Budynki spełniające wymogi określone w ust. 2 lub 3 są zwolnione z obowiązku spełnienia wymogów ustanowionych w ust. 1.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Systemy techniczne budynku jednoznacznie objęte uzgodnionym kryterium charakterystyki energetycznej lub ustaleniem umownym dotyczącym uzgodnionego poziomu poprawy efektywności energetycznej, takim jak umowa o poprawę efektywności energetycznej, zdefiniowanym w art. 2 pkt 27 dyrektywy 2012/27/UE, lub które są obsługiwane przez operatora urządzeń lub sieci, a zatem podlegają środkom monitorowania wyników po stronie systemu, są zwolnione z wymogów określonych w ust. 1.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie określają niezbędne środki w celu ustanowienia regularnego przeglądu dostępnych części systemów klimatyzacji budynków niemieszkalnych o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh oraz dla budynków mieszkalnych ze scentralizowanym systemem technicznym budynku o łącznej skutecznej mocy znamionowej powyżej 100 kW. Przegląd musi obejmować ocenę sprawności klimatyzacji i jej dobrania do wymogów chłodniczych budynku. Ocena dobrania nie musi być powtarzana, o ile nie wprowadzono w międzyczasie zmian w systemie klimatyzacji lub wymogach chłodniczych budynku.”;

1.  Państwa członkowskie określają niezbędne środki w celu ustanowienia regularnego przeglądu dostępnych części systemów klimatyzacji i wentylacji budynków niemieszkalnych o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh oraz budynków mieszkalnych z systemem technicznym budynku do celów klimatyzacji i wentylacji o łącznej skutecznej mocy znamionowej powyżej 12 kW. Przegląd musi obejmować ocenę sprawności klimatyzacji i wentylacji w warunkach pełnego i częściowego obciążenia, a także ocenę dobrania jej wielkości do wymogów chłodniczych budynku. Ocena dobrania nie musi być powtarzana, o ile nie wprowadzono w międzyczasie zmian w systemie klimatyzacji lub wentylacji, lub w wymogach chłodniczych budynku.

 

Państwa członkowskie mogą ustanawiać różne częstotliwości przeglądów w zależności od rodzaju i znamionowej mocy użytecznej systemów chłodzenia, biorąc pod uwagę koszt przeglądu systemów oraz szacowane oszczędności kosztów energii, które mogą być wynikiem przeglądu.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zamiast stosowania ust. 1 państwa członkowskie mogą ustanowić wymogi w celu zapewnienia, aby budynki niemieszkalne o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh rocznie zostały wyposażone w systemy automatyki i sterowania dla budynków. Systemy te muszą umożliwiać:

2.  Państwa członkowskie wymagają, aby budynki niemieszkalne o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh rocznie zostały wyposażone w systemy automatyki i sterowania dla budynków do 2023 roku. Systemy te muszą umożliwiać:

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ciągłe monitorowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii;

a)  ciągłe monitorowanie, analizowanie, rejestrowanie i dostosowywanie zużycia energii w celu zapewnienia maksymalnej efektywności zużycia energii przy pełnym obciążeniu i obciążeniu częściowym;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 15 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zamiast stosowania ust. 1 państwa członkowskie mogą ustanowić wymogi w celu zapewnienia, aby budynki mieszkalne ze scentralizowanymi systemami technicznymi budynku o łącznej skutecznej mocy znamionowej powyżej 100 kW były wyposażone w:

3.  Państwa członkowskie mogą ustanowić wymogi w celu zapewnienia, aby budynki mieszkalne z systemami technicznymi budynku o łącznej skutecznej mocy znamionowej klimatyzacji lub wentylacji powyżej 12 kW były wyposażone w:

a)  ciągłe monitorowanie elektroniczne dokonujące pomiarów sprawności systemów i informujące właścicieli lub zarządców budynków, gdy następuje jej znaczny spadek i gdy potrzebne jest serwisowanie systemu; oraz

a)  funkcję ciągłego monitorowania elektronicznego dokonującego pomiarów sprawności systemów i informującego właścicieli lub zarządców budynków, gdy następuje jej znaczny spadek i gdy potrzebne jest serwisowanie systemu; oraz

b)  skuteczne funkcje sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji i wykorzystywania energii.”;

b)  skuteczne funkcje sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii w warunkach pełnego i częściowego obciążenia, w tym również równowagi hydraulicznej.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Budynki spełniające wymogi określone w ust. 2 lub 3 są zwolnione z obowiązku spełnienia wymogów ustanowionych w ust. 1.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Systemy techniczne budynku jednoznacznie objęte uzgodnionym kryterium charakterystyki energetycznej lub ustaleniem umownym dotyczącym uzgodnionego poziomu poprawy efektywności energetycznej, takim jak umowa o poprawę efektywności energetycznej, zdefiniowanym w art. 2 pkt 27 dyrektywy 2012/27/UE, lub które są obsługiwane przez operatora urządzeń lub sieci, a zatem podlegają środkom monitorowania wyników po stronie systemu, są zwolnione z wymogów określonych w ust. 1.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  w art. 19 wyrażenie „2017” zastępuje się wyrażeniem „2028”;

9)  w art. 19 wyrażenie „2017” zastępuje się wyrażeniem „2024”;

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  w art. 19 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Komisja ocenia w szczególności potrzebę dalszej harmonizacji świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 11.”;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 19 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9b.  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 19a

 

Przed rokiem 2020 Komisja przeprowadza studium wykonalności w celu ustalenia możliwości i terminu wprowadzenia paszportu renowacji budynku, potencjalnie w sekcji zaleceń świadectwa charakterystyki energetycznej, aby określić długoterminowy plan etapowej renowacji konkretnego budynku.”;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 20 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„Państwa członkowskie dostarczają właścicielom lub najemcom budynków w szczególności informacje o świadectwach charakterystyki energetycznej, o tym, czemu one służą i jaki jest ich cel, o opłacalnych ekonomicznie sposobach poprawy charakterystyki energetycznej budynku oraz, w stosownych przypadkach, o instrumentach finansowych dostępnych w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynku.”;

Za pomocą niezależnych, dostępnych i przejrzystych narzędzi doradczych, takich jak punkty kompleksowej obsługi, państwa członkowskie dostarczają właścicielom, zarządcom i najemcom budynków w szczególności informacje o ekonomicznie opłacalnych środkach poprawy charakterystyki energetycznej budynku, w tym również w ramach poradnictwa dotyczącego renowacji, na temat świadectw charakterystyki energetycznej, ich przydatności i celach, o zastąpieniu kotłów na paliwa kopalne alternatywami rozwiązaniami na paliwa odnawialne oraz o instrumentach finansowych dostępnych w celu poprawy charakterystyki energetycznej budynku

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Załącznik I – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„1.  Charakterystyka energetyczna budynku musi odzwierciedlać jego typowe zużycie energii do celów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i oświetlenia.

„1.  Charakterystyka energetyczna budynku musi w sposób przejrzysty odzwierciedlać jego typowe zużycie energii do celów ogrzewania, chłodzenia, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i oświetlenia oraz na potrzeby innych systemów technicznych budynku.

Charakterystykę energetyczną budynku wyraża się za pomocą wskaźnika liczbowego zużycia energii pierwotnej wyrażanego w kWh/(m²/rok), zharmonizowanego na potrzeby zarówno świadectw charakterystyki energetycznej, jak i zgodności z minimalnymi wymogami dotyczącymi charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna oraz metody stosowane w celu jej ustalenia muszą być przejrzyste i otwarte na innowacje.

Charakterystykę energetyczną budynku wyraża się za pomocą wskaźnika liczbowego zużycia energii pierwotnej wyrażanego w kWh/(m²/rok), zharmonizowanego na potrzeby zarówno świadectw charakterystyki energetycznej, jak i zgodności z minimalnymi wymogami dotyczącymi charakterystyki energetycznej. Metody stosowane w celu jej ustalenia muszą być przejrzyste i otwarte na innowacje.

Państwa członkowskie opisują swoje krajowe metody obliczeniowe zgodnie z ramami załączników krajowych powiązanych norm europejskich opracowanych na podstawie mandatu M/480 udzielonego przez Komisję Europejską Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN).”;

Państwa członkowskie opisują swoje krajowe metody obliczeniowe z uwzględnieniem terminologii i definicji zawartych w ramach załączników krajowych powiązanych norm europejskich, opracowanych na podstawie mandatu M/480 udzielonego przez Komisję Europejską Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN).

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 1 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Załącznik I – punkt 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

„2.   Zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej i odpowiedniej wentylacji oblicza się w celu zapewnienia minimalnych poziomów zdrowia i komfortu określonych przez państwa członkowskie.

„2.  Zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia, wentylacji i funkcjonowania innych systemów technicznych budynku oblicza się w celu osiągnięcia jak największych korzyści zdrowotnych, jak najwyższej jakości powietrza wewnątrz budynku oraz maksymalnego komfortu w odniesieniu do poziomów określonych przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym lub regionalnym. W szczególności temperatura na dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku nie powinna spadać poniżej temperatury punktu rosy.

Podstawę obliczenia energii pierwotnej stanowią wskaźniki energii pierwotnej dla poszczególnych nośników energii, które mogą opierać się na krajowych lub regionalnych średnich ważonych lub bardziej szczegółowych informacjach udostępnianych przez poszczególne systemy lokalne.

Podstawę obliczenia energii pierwotnej stanowią wskaźniki energii pierwotnej dla poszczególnych nośników energii, które mogą opierać się na krajowych lub regionalnych rocznych, a w miarę możliwości również sezonowych lub miesięcznych średnich ważonych lub bardziej szczegółowych informacjach udostępnianych przez poszczególne systemy lokalne.

Wskaźniki energii pierwotnej nie uwzględniają udziału energii ze źródeł odnawialnych w nośnikach energii, tak aby obliczenia traktowały w równy sposób: a) energię ze źródeł odnawialnych wytwarzaną na miejscu (za indywidualnymi licznikami, tzn. nie ujmowaną jako energia dostarczana); oraz b) energię ze źródeł odnawialnych dostarczaną za pomocą nośnika energii.”;

Obliczenia państw członkowskich uwzględniają w pierwszej kolejności zapotrzebowanie na energię, a następnie w równy sposób: a) energię ze źródeł odnawialnych, wytwarzaną i zużywaną na miejscu (za indywidualnymi licznikami, tzn. nie ujmowaną jako energia dostarczana); oraz b) energię ze źródeł odnawialnych, dostarczaną za pomocą nośnika energii.

 

Zastosowanie wskaźników energii pierwotnej gwarantuje dążenie do osiągnięcia optymalnego poziomu charakterystyki energetycznej budynku, co oznacza wspieranie wdrażania na szczeblu krajowym wymogów art. 9.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Załącznik I a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Dodaje się załącznik w brzmieniu:

 

„ZAŁĄCZNIK Ia

 

Wspólne ogólne ramy metodyczne dotyczące obliczania wskaźnika inteligentnego działania w odniesieniu do budynków, o którym mowa w art. 8 ust. 6

 

1.  Komisja określi wspólne ogólne ramy metodyczne służące do ustalenia wartości wskaźnika inteligentnego działania, określającego zdolność budynku lub modułu budynku do dostosowania swojego funkcjonowania do potrzeb użytkownika i sieci oraz do poprawy swojej efektywności energetycznej i ogólnej charakterystyki.

 

Metodyka ta uwzględnia szereg elementów, w tym inteligentne liczniki, systemy automatyki i sterowania budynków, inteligentne termostaty, wbudowane urządzenia gospodarstwa domowego, punkty ładowania pojazdów elektrycznych, magazynowanie energii, szczegółowe funkcje oraz interoperacyjność tych elementów. Oddziaływanie tych elementów jest oceniane pod kątem potencjalnych korzyści w zakresie poziomów efektywności energetycznej i charakterystyki energetycznej, jak również pod kątem uzyskanej elastyczności, klimatu w budynku oraz komfortu u budynku lub module budynku.

 

2.  Wskaźnik inteligentnego działania jest ustalany i obliczany na podstawie trzech kluczowych funkcji związanych z budynkiem i jego systemami technicznymi:

 

a)  zdolność do efektywnego utrzymania wysokiego poziomu charakterystyki budynku i jego funkcjonowania przez ograniczenie zapotrzebowania na energię i większe wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (elektryczności i ogrzewania), z uwzględnieniem zdolności budynku do zarządzania własnym zapotrzebowaniem lub wytwarzaniem energii na miejscu przez modyfikowanie zarządzania własnymi zasobami;

 

b)  zdolność do dostosowania swojego trybu działania do potrzeb użytkownika, z zapewnieniem wysokich standardów dotyczących zdrowia i klimatu w budynku, z należytym uwzględnieniem dostępności wygodnych dla użytkownika wyświetlaczy, funkcji zdalnego sterowania oraz informowania o jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń i zużycia energii; oraz

 

c)  elastyczność ogólnego zapotrzebowania budynku na energię elektryczną, w tym zdolność do umożliwienia uczestnictwa w aktywnej i pasywnej oraz ukrytej i jawnej reakcji na zapotrzebowanie, które mierzy się przez określenie części obciążenia budynku, jaka może być przesunięta w dowolnym czasie pod względem mocy szczytowej w kW, a także liczoną w kWh zdolność do przeniesienia pewnej części tej elastyczności na sieć, z uwzględnieniem poboru z sieci i zasilania sieci.

 

Umożliwi to aktywny udział konsumentów w rynku dostaw energii elektrycznej i będzie wspierać ten udział, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE*.

 

Metodyka ramowa uwzględnia normy europejskie, w szczególności opracowane na podstawie mandatu M/480.

 

3.  Metodyka ramowa zapewnia pełną interoperacyjność między inteligentnymi licznikami, systemami automatyki i sterowania budynków, wbudowanymi urządzeniami gospodarstwa domowego, inteligentnymi termostatami w budynku, czujnikami jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń i wentylacją w budynku, jak również wspiera stosowanie analizy porównawczej i norm europejskich, w tym tzw. ontologii Smart Appliances Reference (SAREF). Wskaźnik inteligentnego działania uwzględnia i określa wartość otwartości na systemy stron trzecich, w takiej infrastrukturze jak sieć elektroenergetyczna i sieć centralnego ogrzewania, infrastruktura dla pojazdów elektrycznych oraz agregatory regulacji zapotrzebowania, z myślą o zapewnieniu zgodności komunikacji, sterowania systemami oraz przesyłania odpowiednich danych lub sygnałów.

 

4.  Metodyka ramowa obejmuje proces przetwarzania danych w obrębie budynku lub poza jego granicami, który może obejmować dane pochodzące z samego budynku lub od użytkowników lub mieszkańców bądź też dane otrzymane przez budynek lub przez te osoby. Proces ten opiera się na protokołach umożliwiających wymianę uwierzytelnionych i zaszyfrowanych wiadomości między użytkownikiem a produktami lub urządzeniami wewnątrz budynku. W szczególności podczas przetwarzania danych osobowych, takich jak dane pochodzące z częstego i zdalnego opomiarowania lub opomiarowania podlicznikami lub dane przetwarzane przez operatorów inteligentnych sieci, należy zapewnić przestrzeganie zasad własności, ochrony danych oraz prywatności i bezpieczeństwa użytkownika. Wspólna metodyka ramowa obejmuje dane uzyskiwane w czasie rzeczywistym oraz dane dotyczące energii, pochodzące z systemów opartych na chmurze, jak również gwarantuje bezpieczeństwo danych, odczytów z inteligentnych liczników i transmisji danych oraz bezpieczeństwo odbiorców końcowych, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem Unii w dziedzinie ochrony danych i ochrony prywatności oraz najlepszymi dostępnymi technikami w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 

5.  Metodyka ramowa uwzględnia pozytywny wpływ istniejących sieci łączności, w szczególności istniejącej w budynku fizycznej infrastruktury gotowej do obsługi ultraszybkiej sieci (np. z dobrowolną etykietą „gotowy na szybki internet”), oraz istniejących punktów dostępu dla budynków wielorodzinnych, zgodnie z art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE**.

 

6.  Metodyka ramowa określa najbardziej odpowiedni format lub wizualną prezentację parametru wskaźnika inteligentnego działania oraz jest prosta, przejrzysta i łatwo zrozumiała dla konsumentów, właścicieli, inwestorów i uczestników rynku regulacji zapotrzebowania. Powinna ona uzupełniać świadectwo charakterystyki energetycznej, o ile istnieje ustalone powiązanie z charakterystyką energetyczną budynku.

 

__________________

 

*   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55).

 

**   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej (Dz.U. L 155 z 23.5.2014, s. 1).”

  • [1]    Dz.U. C 246 z 28.7.2017, s. 48.
  • [2]    Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 119.

UZASADNIENIE

Znaczna część końcowego zapotrzebowania na energię w Europie, zwłaszcza pochodzącą z paliw kopalnych, przypada na zasoby budynków Unii. Budynki o lepszej charakterystyce energetycznej stwarzają znaczny potencjał zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenia importu energii do Europy, obniżenia rachunków za energię dla europejskich odbiorców energii, zapewnienia zdrowszych warunków życia oraz zwiększenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, w szczególności w MŚP.

Aby wypełnić nasze międzynarodowe zobowiązania na mocy porozumienia COP 21 oraz osiągnąć w opłacalny sposób własne cele Unii w zakresie dekarbonizacji i efektywności energetycznej, należy w pełni wykorzystać potencjał sektorów nieobjętych systemem EU ETS, takich jak budownictwo i transport. Ambitna i nieulegająca dezaktualizacji dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków jest zatem niezbędna do osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej i dekarbonizacji europejskich zasobów budynków.

Wzmocnienie długoterminowego planowania i działań państw członkowskich

Elementem kluczowym dla zapewnienia niezbędnych renowacji zasobów budynków są krajowe długoterminowe strategie renowacji, stanowiące część krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu, przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie zarządzania unią energetyczną.

Sprawozdawca zaleca zwiększenie wymogów dotyczących elementów krajowych długoterminowych strategii renowacji, aby zapewnić przeprowadzenie niezbędnych renowacji, szczególnie w istniejących zasobach budynków. Państwa członkowskie muszą, z należytym uwzględnieniem zasady pomocniczości, zapewnić kompleksowe i ambitne strategie renowacji, określające konkretne działania ukierunkowane na zasoby budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej, rozwiązujące problem sprzeczności bodźców, uwzględniające istotne okazje w cyklu życia budynku do poprawy efektywności energetycznej, likwidujące ograniczenia dla inwestycji publicznych związane z zasadami rachunkowości oraz zapewniające konsumentom dostęp do informacji na temat instrumentów finansowych przewidzianych dla renowacji zwiększających efektywność energetyczną.

Proporcjonalne wymogi dotyczące elektromobilności

Wniosek Komisji ma na celu wykorzystanie przeglądu dyrektywy do zapewnienia dalszego wkładu w dekarbonizację transportu przez wykorzystanie infrastruktury wokół budynków z myślą o ułatwieniu wprowadzenia infrastruktury na potrzeby elektromobilności.

Sprawozdawca sugeruje, by w wymogach dyrektywy położono nacisk na zapewnienie wbudowanego okablowania lub wbudowanych przewodów rurowych, zapewnienie proporcjonalnego poziomu kosztów stosowanie tego wymogu tylko do renowacji dotyczących infrastruktury elektrycznej lub parkingu, tak aby nie osłabiać zachęt do przeprowadzania renowacji. Ponadto sprawozdawca zaostrza wymóg dotyczący budynków publicznych i publicznych parkingów obsługiwanych przez podmioty prywatne w celu zapewnienia adekwatnego wkładu organów publicznych.

Lepsze stanowienie prawa i właściwe zachęty do przeprowadzania renowacji

Pierwotny wniosek Komisji zawiera kilka sugerowanych aktualizacji obowiązującej dyrektywy mających na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych podczas renowacji oraz stworzenie lepszych warunków do przeprowadzania renowacji zwiększających efektywność energetyczną.

Sprawozdawca opiera się na tym wniosku, tak aby zapewnić lepsze stanowienie prawa i właściwe zachęty do przeprowadzania renowacji zwiększających efektywność energetyczną. Propozycje obejmują wzmocnienie elementów wniosku dotyczących stosowania automatyki budynków, aby doprecyzować zarówno jej wartość samą w sobie, jak i jej zastosowanie jako rozwiązania alternatywnego dla przeglądów, co stanowi uproszczenie. Sprawozdawca przedstawia również szczególne warunki, zakres i cel przekazania Komisji uprawnień do opracowania wskaźnika inteligentnego działania. Następnie sprawozdawca proponuje doprecyzowanie wymogów dokumentacji oszczędności energii uzyskanych w wyniku renowacji w celu zapewnienia proporcjonalności, przez wprowadzenie alternatywnych i odpowiednio bezpiecznych opcji dokumentacji, co pozwoli zapobiec osłabieniu zachęt do przeprowadzania renowacji.

Właściwy obraz charakterystyki energetycznej budynków

Komisja wnioskuje, by obliczenia wskaźnika energii pierwotnej nie uwzględniały udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz by traktowały w równy sposób energię ze źródeł odnawialnych wytwarzaną na miejscu i dostarczaną. Wskaźnik energii pierwotnej jest używany do obliczania charakterystyki energetycznej budynku.

Sprawozdawca przekonuje, że należy utrzymać odniesienie do równego traktowania energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu i dostarczanej, aby zapewnić opłacalne rozpowszechnianie odnawialnych źródeł energii, jednak usuwa odniesienie do obowiązkowego nieuwzględniania udziału energii ze źródeł odnawialnych, ponieważ wiąże się z tym ryzyko zniekształcenia właściwego obrazu faktycznego zużycia energii w budynkach oraz ich charakterystyki energetycznej. Mogłoby to doprowadzić do osłabienia zachęt do wprowadzania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. Pozostałe kwestie związane ze wskaźnikiem energii pierwotnej są nadal regulowane dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej i dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii.

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW LUB OSÓB, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Organizacja

European Building Automation and Controls Association, EU.bac

Velux

Danish Energy Association

Rockwool

DG Energy

Veolia

Schöck

DONG Energy

Estonian Energy Ministry

Buildings Performance Institute Europe, BPIE

AFCO Worldwide

European Heat Pump Association, EHPA

KREAB

EUFORES

Confederation of Danish Industries, DI

Active House Alliance

European Alliance to Save Energy, EU-ASE

EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION asbl

Schneider Electric

EpiCenter

EON

Danish District Heating Association, DANVA

Electric Underfloor Heating Alliance

ENEL SPA

Confederation of Danish Enterprises

Novozymes

Euroheat & Power

UNION FRANCAISE DE L’ELECTRICITE

Bosch

AmCham EU

The Danish Construction Association

Danish Ministry for Climate and Energy

Eco Council Denmark

Smart Energy Demand Coalition EU

WWF

Danish Association of Construction Clients, DACC

Local Government Denmark

European Historic Houses Association

International Union of Property Owners

Director General of the European Property Federation

Council of European Municipalities and Regions

Orgalime

CEZ group

Eni

European Environmental Bureau (EEB)

Climate Action Network Europe

European Energy Forum

HydrogenEurope

GD4S coalition

Eurelectric

SolarPowerEurope

WindEurope

FireSafeEurope

VOEWG

Swedish PermRep

Green Building Council Denmark

Confederation of Norwegian Enterprise

REHVA

ENGIE

Statoil

E.on

Fleishman Hillard

GRDF

Saint Gobain

PlasticsEurope

European Construction Industry Federation

Grace Public Affairs

Smart Energy Demand Coalition

European Forum for Manufacturing

British Chamber of Commerce in Belgium

Council of Gas Detection and Environmental Monitoring (CoGDEM)

European Facility Management Coalition

EuroCommerce

EDSO for Smart Grids

EnerginetDK

EnergyCoalition

Danfoss

Grundfoss

EnergiWatch

Cembreau

EDF

Dalkia

Enel

BDEW  - German Association of Energy and Water Industries

EPEE

European Builders Confederation (EBC)

Eurima

EuroAce - European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings

FIEC - European Construction Industry Federation

Tesla

CoGen

European Federation of Building and Woodworkers

European Aluminium

Fédération du Commerce et de la Distribution

Knauf Insulation

The European Chemical Industry Council, CEFIC

CableEurope

BASF

ABB

Norsk Hydro ASA

CEMEX

Association of North German Chambers of Commerce and Industry

European Engineering Industries Association

International Energy Agency

European Copper Institute

BDR Thermea

EC Power A/S

Platform for Eletro-Mobility

European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF) 

German Federation of Companies in the Gas and Water Industry (figawa)

Glass for Europe

Shell

GreenEnergyOptions, GEO

SustainSolutions

European Mortgage Federation

European Construction Industry Federation

Siemens

Vattenfall

EUnited

HSSE

Dow

Renault Group

Transport & Environment

Bellona

Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ)

Vestas

Housing Europe

Danish Social Housing Federation

Dutch Social Housing Federation

French Social Housing Federation

German Social Housing Federation

European Union of House builders and Developers

BEUC

World Green Building Council (WorldGBC)

Snam S.p.A.

BDI/BDA The German Business Representation

European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services

German Retail Federation

Architects' Council of Europe - Conseil des Architectes d’Europe

Swedish Petroleum and Biofuel Institute

AFEP

Cercle de l'Industrie

ES-SO European  Solar Shading Organization

E3G - Third Generation Environmentalism

European Economic and Social Committee

European Heating Industry (EHI)

Federal Chamber of German Architects

European Federation of National Organisations Working with the Homeless

NALCO Water

Avisa Partners

LightingEurope AISBL

BMW Group

Ecofys

Danske Arkitektvirksomheder

United Technologies Corporation UTC

EU association for engineering building services and installers

European Geothermal Energy Council

AEBIOM

EuroFuel

Rud-Pedersen

Client Earth

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (19.9.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
(COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Anneli Jäätteenmäki

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji ma na celu poprawę efektywności energetycznej europejskiego zasobu budynków oraz przyczynienie się do osiągnięcia unijnych celów w zakresie klimatu. Wybrana metoda polega na usprawnieniu wdrażania dyrektywy w obecnej postaci oraz na wprowadzeniu pewnych przepisów wykraczających poza stan obecny. Zasadę przewodnią słusznie przeformułowuje się na „efektywność energetyczna przede wszystkim”.

Biorąc pod uwagę niskie roczne tempo renowacji europejskich budynków (ok. 0,4-1,2 %, zależnie od państwa członkowskiego) oraz skomplikowane wzajemne zależności między przepisami unijnymi, krajowymi kodeksami budowlanymi, praktykami w dziedzinie budownictwa, tendencjami gospodarczymi i strukturą własności zasobu budynków, nadal pozostaje ogromny niewykorzystany potencjał oszczędności energii. Biorąc pod uwagę obecną tendencję, w nadchodzących latach nie dojdzie do radykalnej zmiany sytuacji.

Bez przyjęcia dalszych środków renowacje poprawiające efektywność energetyczną będą prowadzone wówczas, gdy będzie to uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia oraz zapewnione zostaną odpowiednie zachęty motywujące do osiągania celów efektywności energetycznej.

Państwa członkowskie powinny orientować się w swoich zasobach budynków i dzięki temu pomagać różnym podmiotom w ustalaniu priorytetów renowacji w sposób oszczędny kosztowo. Zachęca do tego zmiana w art. 2 dotycząca długoterminowych strategii renowacji.

Obecnie pilnie potrzebne są szeroko dostępne instrumenty finansowe uwzględniające i wspierające pozytywne aspekty renowacji poprawiających efektywność energetyczną, takie jak wyższa wartość aktywów i zdrowsze warunki życia dla mieszkańców. Należy wspierać wysiłki Komisji mające na celu ułatwienie finansowania, takie jak inicjatywa „inteligentne finansowanie na rzecz inteligentnych budynków”.

Sprawozdawczyni pragnie podkreślić dwie istotne kwestie: zdrowe budynki i wniosek Komisji dotyczący elektromobilności.

Po pierwsze, znaczenie zdrowych budynków jest nie do przecenienia. Zdrowy budynek zaprojektowany jest w sposób zaspokajający potrzeby mieszkańców oraz można go modyfikować odpowiednio do przyszłych potrzeb. Zbudowany jest z trwałych, możliwych do naprawy i recyklingu nietoksycznych materiałów. Wykorzystuje energię efektywnie i może ją także wytwarzać, posiada wystarczające naturalne oświetlenie oraz jest należycie wentylowany i ogrzewany w celu utrzymania odpowiedniej jakości i temperatury powietrza w pomieszczeniach.

Obecnie większość osób spędza najwięcej czasu wewnątrz budynków. Szacuje się, że dziesiątki milionów Europejczyków odczuwa negatywne skutki nieodpowiedniej jakości powietrza w pomieszczeniach, często z powodu nadmiernej wilgoci, która sprzyja rozwojowi pleśni, a także może powodować uszkodzenia konstrukcji budynku.

Dotyczy to różnego rodzaju budynków, od prywatnych mieszkań po gmachy publiczne. Sposób budowy i konserwacji budynków ma ogromny wpływ na zdrowie publiczne i dobrostan całego społeczeństwa.

Kwestie domów efektywnych energetycznie i ubóstwa energetycznego są ze sobą ściśle powiązane. W przypadku gdy zarządcy budynków odkładają niezbędne renowacje ze względu na brak finansowania, ryzykują dalsze pogorszenie warunków życia, a także spadek wartości zasobów mieszkaniowych.

Drugą istotną dla sprawozdawczyni kwestią jest wniosek dotyczący elektromobilności, wprowadzony w zmienionym art. 8.

Wniosek obejmuje wszystkie nowe budynki niemieszkalne i wszystkie istniejące budynki niemieszkalne poddawane gruntownym renowacjom, o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych. Wniosek dotyczy także nowych budynków mieszkalnych i budynków mieszkalnych poddawanych gruntownym renowacjom. W przypadku pierwszej kategorii co najmniej 10 % miejsc parkingowych powinno być wyposażone w punkty ładowania. W przypadku drugiej kategorii każde miejsce parkingowe powinno posiadać wbudowane okablowanie.

Zdaniem sprawozdawczyni proponowane przez Komisję wymogi dotyczące infrastruktury umożliwiającej ładowanie utrudniają efektywną alokację środków zarówno prywatnych, jak i publicznych.

Obecnie technologia ładowania rozwija się w szybkim tempie. Wiele państw członkowskich podjęło już kroki mające na celu budowę infrastruktury umożliwiającej ładowanie. Koszt punktu ładowania maleje. Firmy prywatne i zakłady użyteczności publicznej mają realną motywację ekonomiczną do budowy sieci i pobierania opłat za ładowanie pojazdów elektrycznych.

W przypadku nowych budynków, zarówno niemieszkalnych, jak i mieszkalnych, niezbędną infrastrukturę można uwzględnić w procesie projektowania od samego początku. Wskazane jest zatem zadbanie, by budynki nie traciły walorów użytkowych z upływem czasu, poprzez wyposażenie ich w kanały kablowe. Zapewniłoby to wystarczającą elastyczność pod względem wymiarowania okablowania oraz zagwarantowałoby w razie potrzeby łatwość budowy infrastruktury umożliwiającej ładowanie.

W przypadku istniejących budynków niemieszkalnych wymóg powinien zostać złagodzony i mieć zastosowanie tylko w przypadkach, gdy renowacja dotyczy infrastruktury elektrycznej budynku. Pozwoli to na utrzymanie na wyższym poziomie zwrotów z inwestycji w faktyczną poprawę efektywności energetycznej.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia Europejska jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego, konkurencyjnego, bezpiecznego i niskoemisyjnego systemu energetycznego. Unia energetyczna i ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ustanawiają ambitne zobowiązania Unii do dalszego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (o co najmniej 40 % do 2030 r. w porównaniu z 1990 r.), zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii (o co najmniej 27 %) oraz uzyskania oszczędności energii w wysokości co najmniej 27 % (poziom ten zostanie poddany przeglądowi z myślą o poziomie unijnym wynoszącym 30 %3), a także do wzmożenia bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Europy.

(1)  Unia Europejska jest zaangażowana w działania na rzecz zrównoważonego, konkurencyjnego, bezpiecznego i niskoemisyjnego systemu energetycznego oraz wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi. Unia energetyczna i ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 ustanawiają ambitne zobowiązania Unii do dalszego zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (o co najmniej 40 % do 2030 r. w porównaniu z 1990 r.), zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii (o co najmniej 27%) oraz uzyskania oszczędności energii w wysokości co najmniej 27% (poziom ten zostanie poddany przeglądowi z myślą o poziomie unijnym wynoszącym co najmniej 30 %), a także do wzmożenia bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Europy oraz wspierania dostępu do przystępnej cenowo energii w celu ograniczenia ubóstwa energetycznego.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Komisja współfinansowała różne projekty sprzyjające rozwojowi wiedzy i dobrych praktyk w zakresie współpracy regionalnej, którymi można dzielić się na szczeblu Unii, tak aby usprawnić stosowanie niniejszej dyrektywy. Przykłady takich przedsięwzięć obejmują MARIE oraz projekt rozszerzający SHERPA, a także ELIH-MED i PROFORBIOMED.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Poprawa efektywności energetycznej budynków zmniejsza popyt na paliwa do ogrzewania, w szczególności na paliwa stałe do ogrzewania, a tym samym przyczynia się do poprawy jakości powietrza dzięki mniejszej emisji zanieczyszczeń i do osiągnięcia, w sposób racjonalny pod względem kosztów, celów unijnej polityki jakości powietrza, określonej w szczególności w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/22841a. Efektywność energetyczną należy zatem traktować jako element polityki zapewniania jakości powietrza, w szczególności w państwach członkowskich, w których sprostanie unijnym limitom emisji zanieczyszczeń powietrza napotyka trudności, a efektywność energetyczna mogłaby pomóc w osiągnięciu tych celów.

 

_________________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 1–31).

Uzasadnienie

Z europejskiego sektora mieszkalnictwa pochodzi znaczna część emisji zanieczyszczeń, takich jak BaP, PM2,5 i PM10, których źródłem jest dym powstały w wyniku spalania paliw stałych wykorzystywanych do ogrzewania budynków mieszkalnych. Zanieczyszczenia te zwiększają współczynniki śmiertelności, zachorowalności i hospitalizacji, szczególnie dlatego, że mierzone wartości emisji często znacznie przekraczają limity ustanowione w prawodawstwie unijnym dotyczącym jakości powietrza.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Około 50 mln gospodarstw domowych w Unii jest dotkniętych ubóstwem energetycznym. Ubóstwo energetyczne należy określić jako brak możliwości utrzymania odpowiedniego poziomu dostaw energii przez gospodarstwa domowe, który zagwarantowałby podstawowy poziom komfortu i zdrowia, ze względu na połączenie niskiego dochodu, wysokich cen energii oraz zasobów mieszkaniowych o niskiej jakości i niskiej charakterystyce energetycznej. Aktualne tempo renowacji budynków jest niewystarczające, a najtrudniej jest dotrzeć do budynków będących w posiadaniu zagrożonych ubóstwem energetycznym osób o niskich dochodach lub do budynków przez nie zajmowanych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Zasoby budynków w Unii będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii do 2050 r. zgodnie z celami COP21 (porozumienia paryskiego). Aktualne tempo renowacji budynków jest niewystarczające, a najtrudniej jest dotrzeć do budynków będących w posiadaniu zagrożonych ubóstwem energetycznym osób o niskich dochodach lub do budynków przez nie zajmowanych.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Unia Europejska jest zaangażowana w działania na rzecz rozwoju bezpiecznego, konkurencyjnego i niskoemisyjnego systemu energetycznego do roku 20505. Aby zrealizować ten cel, państwa członkowskie i inwestorzy potrzebują wyznaczenia kluczowych etapów w celu zagwarantowania dekarbonizacji budynków do roku 2050. W celu zapewnienia wspomnianej dekarbonizacji zasobu budynków do roku 2050 państwa członkowskie powinny określić etapy pośrednie na drodze do osiągnięcia średnioterminowych (do roku 2030) i długoterminowych celów (do roku 2050).

(6)  Unia Europejska jest zaangażowana w działania na rzecz rozwoju bezpiecznego, konkurencyjnego i niskoemisyjnego systemu energetycznego do roku 20505. W świetle porozumienia paryskiego i aby zrealizować ten cel, państwa członkowskie i inwestorzy potrzebują wyznaczenia ambitnych celów i jasnych etapów oraz środków w celu zagwarantowania dekarbonizacji budynków i podniesienia ogólnej efektywności energetycznej budynków, tak aby budynki spełniały standard niemal zerowego zużycia energii do roku 2050. W celu zapewnienia wspomnianej dekarbonizacji zasobu budynków do roku 2050 państwa członkowskie powinny określić etapy pośrednie oraz plan osiągnięcia średnioterminowych (do roku 2030 i 2040) i długoterminowych celów (do roku 2050) oraz wspierać renowację istniejącego zasobu budynków, ponieważ obecne tempo renowacji jest niewystarczające.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Aby osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji zasobów budynków do roku 2050 oraz aby zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych i ułatwić przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, przy określaniu efektywności energetycznej budynków konieczne będzie przyjęcie podejścia całościowego. Budowa nowych budynków i renowacja istniejących powinny mieć na celu tworzenie budynków, które zaspokajają potrzeby mieszkańców i które można modyfikować odpowiednio do przyszłych potrzeb, są zbudowane z trwałych, możliwych do naprawy i recyklingu nietoksycznych materiałów, wykorzystują energię efektywnie i mogą ją także wytwarzać, posiadają wystarczające naturalne oświetlenie, spełniają wszystkie wymogi bezpieczeństwa, w tym wymogi przeciwpożarowe oraz są należycie wentylowane i ogrzewane w celu utrzymania dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b)  Porozumienie paryskie musi znaleźć odzwierciedlenie w wysiłkach Unii zmierzających do dekarbonizacji jej zasobu budynków, zważywszy że prawie 50 % końcowego zapotrzebowania Unii na energię dotyczy ogrzewania i chłodzenia, z czego 80 % przypada na budynki. W związku z tym cele Unii w zakresie energii i klimatu muszą zostać osiągnięte dzięki przejściu w prawie 100 % na odnawialne źródła energii najpóźniej do roku 2050, co może zostać osiągnięte jedynie przez zmniejszenie zużycia energii oraz zastosowanie w pełni zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”, gdyż środki w zakresie efektywności energetycznej są najbardziej opłacalnym sposobem osiągnięcia zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)  Ponieważ istnieje już nawet 90 % środowiska zbudowanego przewidzianego na rok 2050, potrzebne są ambitniejsze starania służące przyspieszeniu tempa renowacji i dekarbonizacji istniejącego zasobu budynków. Ponieważ 30 lat jest stosunkowo krótkim okresem na odnowienie istniejącego zasobu budynków, zachęty i normy ustanowione dziś ostatecznie przesądzą, czy Unia osiągnie swoje długoterminowe cele w zakresie klimatu i energii.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Przepisy dotyczące długoterminowych strategii renowacji przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE6 należy przenieść do dyrektywy 2010/31/UE, z którą są bardziej spójne.

(7)  Przepisy dotyczące długoterminowych strategii renowacji przewidziane w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE6 należy przenieść do dyrektywy 2010/31/UE, z którą są bardziej spójne i w której realizują plany państw członkowskich dotyczące uzyskania zasobu budynków o niemal zerowym zużyciu energii do roku 2050. Z zachowaniem powyższego celu długoterminowego powinny im towarzyszyć wiążące etapy do roku 2030 i do roku 2040. Długoterminowe strategie renowacji oraz renowacje, do których przeprowadzania strategie te pobudzają, przyczynią się do zwiększenia wzrostu gospodarczego przez stworzenie miejsc pracy oraz umożliwią dostarczanie konsumentom czystej energii po przystępnych cenach. Mechanizmy finansowania i zachęty finansowe powinny odgrywać główną rolę w długoterminowych krajowych strategiach renowacji realizowanych przez państwa członkowskie, przy czym powinny one aktywnie wspierać te mechanizmy i zachęty. Ponadto należy uwzględnić strategię promowania specjalistycznej pomocy i doradztwa konsumentom oraz kształcenia specjalistów.

_________________

_________________

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Sama branża budowlana zapewnia bezpośrednio 18 mln miejsc pracy w Unii i tworzy 9 % PKB. Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w sektorze budowlanym obejmujące ambitne cele dotyczące głębokiej i stopniowej odbudowy obecnego zasobu budynków mogą przyspieszyć modernizację tego sektora i związanego z nim zatrudnienia w Unii oraz przyczynić się do stworzenia milionów miejsc pracy w Unii, w szczególności w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach. W bazowych obliczeniach optymalizacji kosztów na potrzeby opracowania długoterminowych strategii renowacyjnych państw członkowskich i decyzji dotyczących powiązanych minimalnych kryteriów charakterystyki należy również należycie uwzględniać wartość ekonomiczną dodatkowych korzyści ze środków w zakresie efektywności energetycznej, takich jak tworzenie miejsc pracy, wartość aktywów, ograniczenie zależności od importu, zdrowie oraz jakość powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, przy czym należy wykorzystać zharmonizowane wartości referencyjne, stanowiące część wytycznych do unijnej metodologii obliczania optymalizacji kosztów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b)  W miarę jak zasoby budynków w Unii poddawane są modernizacji w celu podwyższenia ich efektywności energetycznej, rośnie złożoność tych zasobów. Zachodzi coraz większa potrzeba współpracy między różnymi specjalistami na miejscu. Odpowiedni zestaw umiejętności zawodowych odgrywa zasadniczą rolę w wykorzystaniu tego potencjału oraz poprawie stanu zasobu budynków. Zachęta do myślenia systemowego powinna zaczynać się od systemu kształcenia i rozciągać się dalej na całą karierę pracowników sektora budowlanego. Wymaga to, by państwa członkowskie zapewniły wyraźne powiązanie swoich krajowych długoterminowych strategii renowacji z odpowiednimi inicjatywami, wspierały rozwój umiejętności i kształcenie, ustawiczne kształcenie oraz stały rozwój umiejętności pracowników technicznych i specjalistów prowadzących działalność zawodową w sektorze budownictwa i sektorze efektywności energetycznej, a także informowały społeczności i małe przedsiębiorstwa na temat energii, środków wspomagających efektywność energetyczną i modernizację budynków.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7c)  W krajowych strategiach renowacji należy określać oczekiwane wyniki oraz wkład w osiągnięcie ogólnego celu efektywności energetycznej w perspektywie krótko- (2030), średnio- (2040) i długoterminowej (2050).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby dostosować niniejszą dyrektywę do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu uzupełnienia dyrektywy poprzez określenie wskaźnika inteligentnego działania i umożliwienie jego wdrożenia. Wskaźnika inteligentnego działania należy używać w celu zmierzenia zdolności budynków do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i systemów elektronicznych do optymalizacji eksploatacji i prowadzenia interakcji z siecią. Wskaźnik inteligentnego działania spowoduje wzrost wiedzy właścicieli budynków i ich użytkowników na temat wartości związanej z automatyką budynku i elektronicznym monitorowaniem systemów technicznych budynku, a użytkownikom da pewność co do faktycznych oszczędności z tytułu tych nowych ulepszonych funkcjonalności.

(9)  Aby dostosować niniejszą dyrektywę do postępu technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów prawnych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu uzupełnienia dyrektywy poprzez określenie wskaźnika inteligentnego działania i umożliwienie jego wdrożenia. Wskaźnika inteligentnego działania należy używać w celu zmierzenia zdolności budynków do wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i systemów elektronicznych do optymalizacji eksploatacji, zwłaszcza dystrybucji i wykorzystania energii (np. wody, powietrza) i prowadzenia interakcji z siecią. Wskaźnik inteligentnego działania spowoduje wzrost wiedzy właścicieli budynków i ich użytkowników na temat wartości związanej z automatyką budynku i elektronicznym monitorowaniem systemów technicznych budynku, a użytkownikom da pewność co do faktycznych oszczędności z tytułu tych nowych ulepszonych funkcjonalności.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Innowacje i nowe technologie umożliwiają również wspieranie przez budynki globalnej dekarbonizacji gospodarki. Budynki mogą na przykład lewarować rozwój infrastruktury niezbędnej do inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych oraz zapewniać bazę dla państw członkowskich, jeżeli zdecydują się one na wykorzystanie akumulatorów samochodowych jako źródła energii. Aby uwzględnić ten cel należy rozszerzyć definicję systemów technicznych budynku.

(10)  Innowacje i nowe technologie umożliwiają również wspieranie przez budynki globalnej dekarbonizacji gospodarki. Budynki mogą na przykład lewarować rozwój infrastruktury niezbędnej do inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych oraz zapewniać bazę dla państw członkowskich, jeżeli zdecydują się one na wykorzystanie akumulatorów samochodowych jako źródła energii. W świetle celu w zakresie efektywności energetycznej woda również może być źródłem energii w budynkach. Urządzenia do odzyskiwania ciepła mogą na przykład umożliwiać produkcję ciepła ze ścieków bytowych. Aby uwzględnić ten cel ogólnej dekarbonizacji, należy rozszerzyć definicję systemów technicznych budynku.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a)  Woda stanowi istotny element składowy w wielu systemach technicznych budynku, takich jak system ciepłowniczy i system chłodniczy, lub w zastosowaniach domowych. Zasilanie układów pompowych i ciśnieniowych niezbędnych do doprowadzania i odprowadzania wody wymaga bowiem dużych ilości energii. Z drugiej strony, wycieki wody stanowią 24 % całkowitego zużycia wody w Unii, co powoduje straty energii i wody. Skuteczniejsze gospodarowanie wodą i zmniejszenie jej zużycia w nowych i zmodernizowanych budynkach przyczyniłoby się w związku z tym do osiągnięcia celu dotyczącego racjonalnego wykorzystania zasobów.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b)  Środki służące dalszej poprawie charakterystyki energetycznej budynków powinny uwzględniać unijne wartości odniesienia budynku o niemal zerowym zużyciu energii wymagane w odniesieniu do nowych budynków do roku 2021 oraz wymóg posiadania zasobów budynków w pełni zgodnych ze standardem budynku o niemal zerowym zużyciu energii do roku 2050, i w związku z tym środki te powinny uwzględniać również: warunki klimatyczne i lokalne, a także klimat we wnętrzach pomieszczeń, wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego, jakość powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, racjonalność pod względem kosztów, uwzględniającą korzyści niezwiązane z energią.

Uzasadnienie

Wartość odniesienia UE dla budynku o niemal zerowym zużyciu energii określona w zaleceniu Komisji (UE) 2016/1318 służy za wytyczną dla państw członkowskich pozostających w tyle w zakresie poprawy wymogów charakterystyki energetycznej.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10c)  Promowanie alternatywnych, bezpiecznych i zrównoważonych środków transportu, takich jako rowery, również przyczynia się do ogólnej dekarbonizacji gospodarki i powinno być uwzględniane przez państwa członkowskie jako element długoterminowych strategii ukierunkowanych na zwiększanie wskaźnika renowacji zasobu budynków w całej Unii.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 10 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10d)  Państwa członkowskie powinny wprowadzić środki zachęty do korzystania z naturalnych materiałów budowlanych o niskiej zawartości węgla oraz stosowania zielonych dachów przy okazji gruntownych renowacji budynków, gdyż mogą one być skutecznie wykorzystywane do poprawy jakości powietrza, przezwyciężenia pogarszania się warunków klimatycznych, szczególnie na obszarach miejskich, oraz poprawy ogólnej charakterystyki energetycznej budynków.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W ocenie skutków zidentyfikowano dwa istniejące zbiory przepisów, których cel może zostać osiągnięty w sposób bardziej efektywny w porównaniu z obecną sytuacją. Po pierwsze, obowiązek przeprowadzenia studium wykonalności dotyczącego wysoko efektywnych systemów alternatywnych przed rozpoczęciem budowy jest zbędnym obciążeniem. Po drugie, przepisy dotyczące przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji uznano za niezapewniające w wystarczająco efektywny sposób charakterystyki początkowej oraz charakterystyki trwałej przedmiotowych systemów technicznych. Nawet tanie rozwiązania techniczne o bardzo krótkim okresie zwrotu, takie jak bilansowanie hydrauliczne systemu ogrzewania i montaż/wymiana zaworów termostatycznych, nie są obecnie uwzględniane w wystarczającym stopniu. Przepisy dotyczące przeglądów zostały zmienione w celu zapewnienia lepszych wyników przeglądów.

(11)  W ocenie skutków zidentyfikowano dwa istniejące zbiory przepisów, których cel może zostać osiągnięty w sposób bardziej efektywny w porównaniu z obecną sytuacją. Po pierwsze, obowiązek przeprowadzenia studium wykonalności dotyczącego wysoko efektywnych systemów alternatywnych przed rozpoczęciem budowy jest zbędnym obciążeniem. Po drugie, przepisy dotyczące przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji uznano za niezapewniające w wystarczająco efektywny sposób charakterystyki początkowej oraz charakterystyki trwałej przedmiotowych systemów technicznych. Tanie rozwiązania techniczne o bardzo krótkim okresie zwrotu, takie jak bilansowanie hydrauliczne systemu ogrzewania i montaż/wymiana zaworów termostatycznych, nie są obecnie uwzględniane w wystarczającym stopniu i należy je w pełni wykorzystać, w tym jako rozwiązania wspierające konsumentów dotkniętych ubóstwem energetycznym. Przepisy dotyczące przeglądów zostały zmienione w celu zapewnienia lepszych wyników przeglądów. W celu osiągnięcia jak najlepszej początkowej charakterystyki energetycznej należałoby uwzględnić czynniki takie jak oryginalny projekt i umiejscowienie budynku, co pozwoliłoby osiągnąć oszczędności w odniesieniu do innych ulepszeń, dotyczących instalacji, przegród zewnętrznych lub oświetlenia. Konieczne jest również rozwój systemów monitorowania, aby pozyskiwać dane w czasie rzeczywistym, co pozwoli w razie potrzeby usprawniać działanie instalacji.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Zwłaszcza w przypadku dużych instalacji, automatyka budynków i elektroniczne monitorowanie systemów technicznych budynku okazały się skutecznymi środkami zastępczymi dla przeglądów. Instalację takich urządzeń należy uznać za najbardziej efektywną pod względem kosztowym alternatywę dla przeglądów w dużych budynkach niemieszkalnych i budynkach wielorodzinnych o dostatecznej wielkości, które umożliwiają uzyskanie okresu zwrotu nieprzekraczającego trzech lat. Usunięto zatem obecną możliwość wyboru środków alternatywnych. W przypadku małych instalacji dokumentacja charakterystyki systemu sporządzona przez instalatorów oraz rejestracja takich informacji w bazach danych świadectw charakterystyki energetycznej potwierdzi weryfikację spełnienia minimalnych wymogów określonych dla wszystkich systemów technicznych budynku i wzmocni rolę świadectw charakterystyki energetycznej. Ponadto istniejące regularne przeglądy bezpieczeństwa i planowane prace konserwacyjne będą nadal okazją do bezpośredniego doradztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

(12)  Zwłaszcza w przypadku dużych instalacji, automatyka budynków i elektroniczne monitorowanie systemów technicznych budynku okazały się skutecznymi środkami zastępczymi dla przeglądów i konserwacji. Instalację takich urządzeń należy uznać za najbardziej efektywną pod względem kosztowym alternatywę dla przeglądów w dużych budynkach niemieszkalnych i budynkach wielorodzinnych o dostatecznej wielkości, które umożliwiają uzyskanie okresu zwrotu nieprzekraczającego trzech lat. Usunięto zatem obecną możliwość wyboru środków alternatywnych. W przypadku małych instalacji dokumentacja charakterystyki systemu sporządzona przez instalatorów oraz rejestracja takich informacji w bazach danych świadectw charakterystyki energetycznej potwierdzi weryfikację spełnienia minimalnych wymogów określonych dla wszystkich systemów technicznych budynku i wzmocni rolę świadectw charakterystyki energetycznej. Ponadto istniejące regularne przeglądy bezpieczeństwa i planowane prace konserwacyjne będą nadal okazją do bezpośredniego doradztwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Wprowadzanie systemów technicznych w budynku powinno obejmować urządzenia (nowe technologie, inteligentne urządzenia), ale także systemy regulujące ich funkcjonowanie i wzajemne interakcje. Dotyczy to w szczególności przesyłu energii w budynkach i systemów skutecznego gospodarowania wodą i powietrzem.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12b)  W przypadku gruntownych renowacji przebiegających etapami systemy techniczne budynku oraz systemy automatyki i kontroli budynku również zapewniają możliwość wykorzystania potencjału w zakresie oszczędności przy stosunkowo krótkim okresie zwrotu, zapewniając dodatkowe oszczędności w dłuższych okresach i reinwestowanie ich w kolejny etap renowacji.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zapewnić jak najlepsze ich wykorzystanie na potrzeby renowacji budynków, środki finansowe dotyczące efektywności energetycznej powinny zostać powiązane z gruntownością renowacji, którą należy oceniać na podstawie porównania świadectw charakterystyki energetycznej wydanych przed renowacją i po renowacji.

(13)  Aby zapewnić jak najlepsze ich wykorzystanie na potrzeby renowacji budynków, zarówno publicznych, jak i prywatnych, środki finansowe dotyczące efektywności energetycznej powinny zostać powiązane z gruntownością renowacji i powinny promować podejście całościowe do renowacji budynków, tak aby wszystkie części i systemy techniczne budynków, w tym konserwacja budynków, prowadziły do wysokiego poziomu efektywności energetycznej i poprawy jakości powietrza wewnątrz, co korzystnie wpłynie na zdrowie, dobre samopoczucie, komfort i produktywność. Takie prace renowacyjne należy oceniać na podstawie porównania świadectw charakterystyki energetycznej wydanych przed renowacją i po renowacji lub na podstawie innej przejrzystej i proporcjonalnej metody.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13a)  Długoterminowe strategie renowacji obejmujące wyraźne kluczowe etapy i środki pobudzają inwestycje w efektywność energetyczną z sektora prywatnego. Inwestycje długoterminowe należy w dalszym ciągu wspierać przez ułatwianie dostępu do refinansowania portfeli, których aktywa mają cechy związane z renowacją w zakresie efektywności energetycznej.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13b)  W celu zachęcania do renowacji należy promować długoterminowe finansowanie prywatne i narzędzia zmniejszania ryzyka przez wdrażanie energooszczędnych standardów hipotecznych dla certyfikowanych energooszczędnych renowacji budynków. W przypadku instytucji finansowych udzielających kredytów hipotecznych związanych z efektywnością energetyczną należy uwzględnić niższą wagę ryzyka w zakresie wymogów kapitałowych. Wymogi te powinny odzwierciedlać potencjalne związane z efektywnością energetyczną skutki niwelujące ryzyko i powinny one zostać poddane przeglądowi w świetle danych dotyczących zmniejszenia ekspozycji na ryzyko, a stosownie do okoliczności należy rozważyć niższy narzut kapitałowy w przypadku zabezpieczeń hipotecznych związanych z efektywnością energetyczną.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13c)  W związku z tym podkreśla się znaczenie, jakie mają prace w zakresie poprawy efektywności energetycznej na niewielką skalę, w pojedynczych mieszkaniach. Prace te często przyczyniają się do ograniczenia ubóstwa energetycznego.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(13d)  Jeżeli nowe świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzi poprawę efektywności energetycznej budynku, jej koszt będzie mógł zostać włączony do zachęty finansowej przewidzianej przez państwo członkowskie.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Dostęp do finansowania jest łatwiejszy, gdy są dostępne solidne informacje. Budynki użytku publicznego o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 250 m² powinny zatem zostać objęte obowiązkiem podawania swojego rzeczywistego zużycia energii.

(14)  Dostęp do finansowania jest łatwiejszy, gdy są wdrożone ambitne i stabilne ramy długoterminowe i gdy są dostępne dobrej jakości informacje. Informacje te obejmują także świadectwa charakterystyki energetycznej, informacje uzyskane podczas konserwacji i przeglądów oraz bazy danych charakterystyki energetycznej. Budynki użytku publicznego, w tym będące własnością organów publicznych oraz zarządzane i zajmowane przez takie organy – niezależnie od tego, czy należą do państwa członkowskiego, regionu lub miasta czy też znajdują się w rękach prywatnych, ale użytkowane są publicznie – powinny odgrywać swoją rolę i świecić przykładem, stając się budynkami o niemal zerowym zużyciu energii zgodnie z przepisami dyrektywy 2012/27/UE, a także powinny podawać swoje rzeczywiste zużycie energii.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Obecne niezależne systemy kontroli świadectw charakterystyki energetycznej należy wzmocnić w celu zapewnienia dobrej jakości świadectw, które będzie można wykorzystać do przeprowadzania kontroli zgodności i opracowywania danych statystycznych dotyczących regionalnych/krajowych zasobów budynków. Wysokiej jakości dane na temat zasobów budynków są niezbędne i można je częściowo uzyskać z rejestrów i baz danych dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej, opracowywanych i prowadzonych obecnie przez prawie wszystkie państwa członkowskie.

(15)  Obecne niezależne systemy kontroli świadectw charakterystyki energetycznej należy wzmocnić w celu zapewnienia dobrej jakości świadectw, które będzie można wykorzystać do przeprowadzania kontroli zgodności i opracowywania zharmonizowanych danych statystycznych dotyczących lokalnych, regionalnych i krajowych zasobów budynków. Wysokiej jakości dane na temat zasobów budynków są niezbędne i można je częściowo uzyskać z rejestrów i baz danych dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej, opracowywanych i prowadzonych obecnie przez prawie wszystkie państwa członkowskie.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Aby osiągnąć cele polityki w zakresie efektywności energetycznej budynków, należy poprawić przejrzystość świadectw charakterystyki energetycznej poprzez zagwarantowanie, że wszystkie parametry niezbędne do obliczeń, zarówno w odniesieniu do certyfikacji, jak i do minimalnych wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej, są określone i stosowane jednolicie. Państwa członkowskie powinny wprowadzić adekwatne środki, aby, na przykład, dopilnować, by parametry instalowanych, wymienianych lub modernizowanych systemów technicznych budynku były dokumentowane do celów certyfikacji budynków i kontroli zgodności.

(16)  Aby osiągnąć cele polityki w zakresie efektywności energetycznej budynków, będącej częścią wiążącego unijnego celu osiągnięcia efektywności energetycznej wynoszącej co najmniej 40 % do roku 2030, należy poprawić przejrzystość świadectw charakterystyki energetycznej poprzez zagwarantowanie, że wszystkie parametry niezbędne do obliczeń, zarówno w odniesieniu do certyfikacji, jak i do minimalnych wymogów dotyczących charakterystyki energetycznej, są określone i stosowane jednolicie. Państwa członkowskie powinny wprowadzić adekwatne środki, aby, na przykład, dopilnować, by parametry instalowanych, wymienianych lub modernizowanych systemów technicznych budynku były dokumentowane do celów certyfikacji budynków i kontroli zgodności.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny stanowić dla państw członkowskich przeszkody dla ustanowienia bardziej ambitnych wymogów w zakresie efektywności energetycznej na poziomie budynków i dla elementów budynków, pod warunkiem że takie środki są zgodne z przepisami unijnymi. Jest rzeczą zgodną z celami niniejszej dyrektywy oraz dyrektywy 2012/27/UE, aby takie wymogi mogły, w pewnych okolicznościach, ograniczać instalację lub wykorzystanie produktów podlegających innym stosownym przepisom harmonizacyjnym Unii, pod warunkiem że tego rodzaju wymogi nie stanowią nieuzasadnionej bariery rynkowej.

(18)  Przepisy niniejszej dyrektywy nie powinny stanowić dla państw członkowskich przeszkody dla ustanowienia bardziej ambitnych wymogów w zakresie efektywności energetycznej i jakości powietrza w pomieszczeniach na poziomie budynków i dla elementów budynków, pod warunkiem że takie środki są zgodne z przepisami unijnymi. Jest rzeczą zgodną z celami niniejszej dyrektywy oraz dyrektywy 2012/27/UE, aby takie wymogi mogły, w pewnych okolicznościach, ograniczać instalację lub wykorzystanie produktów podlegających innym stosownym przepisom harmonizacyjnym Unii, pod warunkiem że tego rodzaju wymogi nie stanowią nieuzasadnionej bariery rynkowej.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Państwa członkowskie powinny oprzeć obliczenia efektywności energetycznej dla przezroczystych lub półprzezroczystych elementów przegród zewnętrznych budynków na bilansie energetycznym tych elementów, co oznacza uwzględnienie zarówno strat, jak i zysków energetycznych pochodzących z pasywnego napromieniowania słonecznego.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18b)  Miasta oraz władze regionalne i lokalne pokazują już na własnym przykładzie wdrażanie środków w zakresie efektywności energetycznej i programów renowacji budynków oraz umożliwianie własnej produkcji energii. Podmioty takie jak Porozumienie Burmistrzów, inteligentne miasta i społeczności lub społeczności w 100 % oparte na energii odnawialnej, dzięki działaniom swoich członków przyczyniają się do poprawy charakterystyki energetycznej oraz umożliwiają dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie transformacji energetyki. Projekty na szczeblu dzielnic pokazują w szczególności potrzebę uwzględnienia funkcji budynków zintegrowanych z lokalnym systemem energii, lokalnym planem dotyczącym mobilności i swoim ekosystemem w ujęciu ogólnym.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18c)  Ważne jest, by można było rozwijać strategie wielopoziomowego sprawowania rządów i współpracy makroregionalnej zgodnie z różnorodnymi warunkami klimatycznymi Unii i wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu w różnych regionach.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 18 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18d)  Niniejsza dyrektywa powinna być instrumentem uzupełniającym w ramach unii energetycznej i nowego zarządzania zasobami energetycznymi Unii w celu zwalczania ubóstwa energetycznego. Z tego też względu zachęca Unię do wprowadzenia czytelnej wspólnej definicji ubóstwa energetycznego i apeluje o uwzględnienie już istniejących badań, tak aby jak najszybciej opracować możliwą definicję.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  „system techniczny budynku” oznacza urządzenia techniczne do ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej, wbudowane oświetlenie, systemy automatyki i sterowania, wytwarzanie energii elektrycznej na miejscu, infrastrukturę wbudowaną na potrzeby elektromobilności, bądź kombinację takich systemów, w tym systemy wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, w budynku lub module budynku;

3.  „system techniczny budynku” oznacza urządzenia techniczne do ogrzewania, chłodzenia, jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, wentylacji, sieci wodociągowych, ciepłej wody użytkowej, wbudowane oświetlenie, systemy automatyki i sterowania, w tym zarządzania energią, wytwarzanie energii elektrycznej na miejscu, infrastrukturę wbudowaną na potrzeby elektromobilności, bądź kombinację takich systemów, w tym systemy wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, w budynku lub module budynku;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a)  w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„3a.  „dekarbonizacja budynków” oznacza wysoko efektywne energetycznie zasoby budynków, które zostały poddane renowacji przynajmniej do poziomu prawie zerowego zużycia energii i w których pozostałe potrzeby energetyczne zostały zaspokojone z odnawialnych źródeł energii;”

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 b (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 – punkt 19 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b)  w art. 2 dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„19a.  „punkt aktywacji” oznacza odpowiedni moment – na przykład z perspektywy oszczędności kosztowej lub zakłóceń – w cyklu życia budynku na przeprowadzenie renowacji związanych z energią;”

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2a – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ustęp pierwszy zawiera treść art. 4 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej9, z wyjątkiem ostatniego akapitu;

a)  dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

 

„1.   Państwa członkowskie ustanawiają długoterminową strategię renowacji w celu wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkalnych i użytkowych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w celu zachęcania do przekształcenia budynków do 2050 r., aby zapewnić ich wysoką sprawność energetyczną i dekarbonizację, oraz ukierunkowania tego procesu. Strategia ta obejmuje:

 

a)  przegląd krajowych zasobów budynków oparty, w stosownych przypadkach, na próbkach statystycznych;

 

b)  określenie opłacalnych podejść do renowacji właściwych dla danego typu budynków i strefy klimatycznej, z uwzględnieniem punktów aktywacji w cyklu życia budynku;

 

c)  strategie polityczne i środki mające stymulować opłacalne gruntowne renowacje budynków, w tym gruntowne renowacje prowadzone etapami;

 

d)  przyjęcie przyszłościowej perspektywy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez podmioty fizyczne, sektor budowlany i instytucje finansowe;

 

e)  oparte na faktach szacunki oczekiwanej oszczędności energii i szerszych korzyści;

 

f)  działania dodatkowe lub alternatywne wobec renowacji, takie jak umowa o poprawę efektywności energetycznej, niezależne i łatwo dostępne usługi doradcze w zakresie sprawności energetycznej, działania mające na celu poprawę zachowania konsumentów, połączenie z efektywnymi systemami lokalnego ogrzewania i chłodzenia;

 

g)  strategie polityczne i działania z celami ilościowymi ukierunkowane na te segmenty krajowych zasobów budynków, które wykazują najgorszą charakterystykę energetyczną, gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym oraz gospodarstwa domowe, w których występuje problem sprzeczności bodźców, jeżeli chodzi o renowacje;”

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a.  Państwa członkowskie sporządzą mapę istniejących zasobów budynków według wieku, typologii i dostaw energii w celu opracowania wiążących kluczowych etapów i środków w odniesieniu do potrzeb w zakresie renowacji, biorąc pod uwagę krajowy system energetyczny.

 

Państwa członkowskie monitorują postępy w realizacji kluczowych etapów. Ustalenia powinny być podawane do publicznej wiadomości przynajmniej co trzy lata, wraz z przedstawianiem Komisji aktualizacji strategii.

 

Państwa członkowskie przeprowadzają konsultacje społeczne w sprawie długoterminowej strategii na rzecz renowacji na co najmniej trzy miesiące przed przedstawieniem strategii Komisji. Wyniki konsultacji społecznych są publikowane wraz ze strategią jako załącznik do niej.”

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a b (nowa)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 1 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1b.  Długoterminowym strategiom renowacji towarzyszą krajowe plany działania. Państwa członkowskie przyjmują krajowe plany działania zawierające środki w zakresie wdrażania, oceny i monitorowania postępów w osiąganiu celów wyznaczonych w długoterminowych strategiach renowacji. Obywatele uczestniczą w przygotowaniu krajowych planów działania zgodnie z wymogami dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.”

Uzasadnienie

Działania zmierzające do osiągnięcia, monitorowania i oceny celów dekarbonizacji wyznaczonych w długoterminowych strategiach renowacji krajowych zasobów budynków powinny być jasno określone w planach działania przygotowanych na szczeblu krajowym. Należy zapewnić udział obywateli w przygotowaniu i przyjęciu krajowych planów działania.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera a c (nowa)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 1 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1c.  Państwa członkowskie wskazują, w jaki sposób wyznaczone przez nie kluczowe etapy przyczyniają się do osiągnięcia unijnego celu polegającego na zwiększeniu efektywności energetycznej o 30 % do roku 2030 zgodnie z dyrektywą 2012/27/UE oraz celu unii energetycznej korzystającej z odnawialnych źródeł energii zgodnie z dyrektywą 2009/28/UE, a także unijnego celu polegającego na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 80 % do roku 2050.”

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach długoterminowej strategii na rzecz renowacji, o której mowa w ust. 1, państwa członkowskie ustalają plan działania zawierający jasno określone kluczowe etapy i środki służące realizacji długoterminowego celu na 2050 r. zakładającego dekarbonizację krajowych zasobów budynków, wraz z konkretnymi kluczowymi etapami do roku 2030.

W ramach długoterminowej strategii na rzecz renowacji, o której mowa w ust. 1, państwa członkowskie ustalają plan działania zawierający jasno określone kluczowe etapy, działania i środki służące realizacji długoterminowego celu na 2050 r. zakładającego znaczną poprawę efektywności energetycznej w celu osiągnięcia wysokiej sprawności energetycznej i dekarbonizacji zasobów budynków, wraz z konkretnymi kluczowymi etapami do roku 2030 i 2040.

 

Przy określaniu kluczowych etapów państwa członkowskie określają, w jaki sposób przyczyniają się one do osiągnięcia celu Unii dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej do roku 2030 zgodnie z celem Unii dotyczącym redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80 % do roku 2050.

 

Długoterminowa strategia na rzecz renowacji określa ponadto szczegółowe środki i instrumenty finansowe służące ograniczeniu zapotrzebowania na energię i przyczyniające się do złagodzenia ubóstwa energetycznego.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 2 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Długoterminowa strategia na rzecz renowacji przyczynia się ponadto do złagodzenia ubóstwa energetycznego.

Długoterminowa strategia na rzecz renowacji przyczynia się ponadto do złagodzenia ubóstwa energetycznego i stworzenia planu działania z precyzyjnymi kluczowymi etapami i środkami renowacji zasobów budynków socjalnych. Aby zapewnić i utrzymać zdrowe środowisko wewnętrzne, państwa członkowskie określą i rozwiążą nieoczekiwane i niepożądane efekty uboczne renowacji budynków mające wpływ na zdrowie i komfort.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Strategia długoterminowa zachęca również do wdrażania inteligentnych technologii w sektorze budownictwa oraz obejmuje inicjatywy dotyczące umiejętności i kształcenia powiązanych z wprowadzaniem inteligentnych i podłączonych do sieci technologii w budynkach, a także strategie polityczne i działania mające na celu przyspieszenie technologicznego przestawienia się na inteligentne i podłączone do sieci budynki.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  agregacji projektów, aby ułatwić inwestorom sfinansowanie renowacji, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c);

a)  wspierania osób opracowujących projekty w przygotowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu projektów renowacji energetycznej oraz mechanizmów agregacji projektów, aby ułatwić inwestorom sfinansowanie renowacji, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c);

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ograniczania ryzyka dotyczącego działań w zakresie efektywności energetycznej dla inwestorów i sektora prywatnego; oraz

b)  ograniczania ryzyka dotyczącego działań w zakresie efektywności energetycznej dla inwestorów i sektora prywatnego, np. w drodze wspierania ujawniania danych dotyczących efektywności kredytów związanych z renowacjami energetycznymi, opracowaniem ram wyceny łączących efektywność energetyczną z większą wartością nieruchomości, zachęcania do refinansowania portfeli aktywów związanych z renowacjami energetycznymi; oraz

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 3 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zapewnienie dostępu do niezależnych i łatwo dostępnych usług doradczych w zakresie efektywności energetycznej, jak również dostępnych i przejrzystych instrumentów doradztwa, takich jak punkty kompleksowej obsługi konsumentów, które dostarczają informacji na temat struktury i zapewniania środków finansowych na renowacje budynków oraz wspierają konsumentów w działaniach mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, w tym gruntownych renowacji lub gruntownych renowacji przebiegających etapami, wyboru materiałów i technologii, instrumentów finansowania i monitorowania wyników w obszarze efektywności energetycznej;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 3 – litera b b (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  ułatwiania agregacji MŚP, tak aby mogły oferować rozwiązania pakietowe potencjalnym klientom; oraz

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 3 – litera c a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  rozwoju wielopoziomowego zarządzania uwzględniającego wszystkie regiony oraz, w miarę możliwości, władze lokalne, jak również doświadczenia w dziedzinie efektywności energetycznej budynków zdobyte w ramach takich projektów, jak MARIE, SHERPA, ELIH-MED czy PROFORBIOMED.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 2 a – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 23 w celu uzupełnienia niniejszego artykułu dodatkowymi kryteriami długoterminowej strategii renowacji.”

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

2a.  art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

a)  urzędowo chronionych jako część wyznaczonego środowiska lub z powodu ich szczególnych wartości architektonicznych lub historycznych, o ile zgodność z pewnymi minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej zmieniłaby w sposób niedopuszczalny ich charakter lub wygląd;

„a)  urzędowo chronionych jako część wyznaczonego środowiska lub z powodu ich szczególnych wartości architektonicznych lub historycznych, ponadto budynków mieszkalnych niechronionych budowanych ręcznie, z naturalnych materiałów, w tradycyjny sposób i w skali rocznej w znikomej liczbie1a, o ile zgodność z pewnymi minimalnymi wymaganiami dotyczącymi charakterystyki energetycznej zmieniłaby w sposób niedopuszczalny ich charakter, unikatowość lub wygląd;

 

_________________

 

1a W liczbie nieprzekraczającej jednej tysięcznej inwestycji budowlanych państwa członkowskiego w skali roku.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 6 – ustęp 1 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w ust. 1 skreśla się akapit drugi;

a)  ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 

„Zgodnie z wymogiem osiągnięcia standardu budynku o niemal zerowym zużyciu energii państwa członkowskie dopilnują – na podstawie z art. 15 ust. 8 dyrektywy ... * oraz art. 14 dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej], aby przed rozpoczęciem robót budowlanych uwzględniono wykonalność techniczną, środowiskową i ekonomiczną wysoko wydajnych systemów alternatywnych, takich jak zdecentralizowane systemy dostaw energii na podstawie odnawialnych źródeł, kogeneracja, ogrzewanie lokalne lub blokowe na podstawie odnawialnych źródeł energii, a także wysoko wydajne pompy ciepła, zgodnie z definicją w załączniku VII dyrektywy 2009/28/WE.

 

_________________

 

*Dyrektywa COM(2016) 767 final/2 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona).”

Uzasadnienie

W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego dla państw członkowskich przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z art. 15 ust. 8 dyrektywy RES (wersja przekształcona) i art. 9 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2010/31/UE należy dostosować przepisy w sprawie oceny wykonalności wysoko wydajnych alternatywnych systemów energetycznych. Należy zauważyć, że wymóg ten ogranicza ryzyko efektu „lock-in” i aktywów osieroconych, mając na uwadze, że zainstalowane urządzenia służą średnio ponad 25 lat.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  w art. 7 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Państwa członkowskie zapewniają, by usprawnienia charakterystyki energetycznej przyczyniały się również do stworzenia zdrowego i komfortowego środowiska w pomieszczeniach.”;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 7 – akapit 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  w art. 7 skreśla się akapit piąty;

4)  art. 7 akapit piąty otrzymuje brzmienie:

 

„Zgodnie z wymogiem osiągnięcia standardu budynku o niemal zerowym zużyciu energii państwa członkowskie dopilnują - na podstawie z art. 15 ust. 8 dyrektywy ... * oraz art. 14 dyrektywy ... [dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej], aby przed rozpoczęciem robót budowlanych uwzględnić wykonalność techniczną, środowiskową i ekonomiczną wysoko wydajnych systemów alternatywnych, takich jak zdecentralizowane systemy dostaw energii na podstawie odnawialnych źródeł, kogeneracja, ogrzewanie lokalne lub blokowe na podstawie odnawialnych źródeł energii, a także wysoko wydajne pompy ciepła, zgodnie z definicją w załączniku VII dyrektywy 2009/28/WE.

 

_________________

 

*Dyrektywa COM(2016) 767 final/2 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona).”

Uzasadnienie

W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego dla państw członkowskich przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z art. 15 ust. 8 dyrektywy RES (wersja przekształcona) i art. 9 ust. 3 lit. c) dyrektywy 2010/31/UE należy dostosować przepisy w sprawie oceny wykonalności wysoko wydajnych alternatywnych systemów energetycznych. Należy zauważyć, że wymóg ten ogranicza ryzyko efektu „lock-in” i aktywów osieroconych, mając na uwadze, że zainstalowane urządzenia służą średnio ponad 25 lat.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  w ust. 1 skreśla się akapit trzeci;

a)  w ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

 

„Państwa członkowskie stosują wymóg równowagi hydraulicznej w nowo zainstalowanych lub wymienionych systemach grzewczych oraz wprowadzają środki zachęty do równowagi hydraulicznej w istniejących systemach grzewczych. Państwa członkowskie stosują również wymóg równowagi hydraulicznej w momencie wymiany źródeł ciepła w istniejących budynkach, chyba że system już jest zrównoważony.

 

Państwa członkowskie wymagają, aby nowe budynki były wyposażone w samoregulujące się urządzenia, które sterują temperaturą pokojową w poszczególnych pomieszczeniach. W istniejących budynkach instalacja urządzeń samoregulujących do regulowania temperatury pokojowej wymagana jest w przypadku wymiany źródeł ciepła.

Uzasadnienie

Hydronic balancing prevents that radiators installed at a remote location of the heating pump are not sufficiently supplied with hot water whereas radiators near the pump are oversupplied. It provides constant temperature levels and optimal energy use. Self-regulating devices that regulate room temperature and hydronic balancing are very cost efficient measures to save energy in buildings. In some Member States thermostatic radiator valves are standard since 1978, in other simple radiator valves are used in large scope. Replacing the remaining simple valves would grant 4% of the EU energy reduction goals for 2020. The replacement of simple radiator valves in one building saves on average 13% to 19% of the energy needed to heat the building. The payback time of those measures is only a couple of months.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b – wprowadzenie

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

b)  po ust. 2 dodaje się następujące akapity:

 

(Celem poprawki jest zachowanie art. 8 ust. 2 dyrektywy 2010/31/UE)

(Zgodnie z dyrektywą dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona), a w szczególności art. 19-22, 18 i załącznikiem III)

Uzasadnienie

Dokładne inteligentne liczniki mogą zarówno: umożliwić udział konsumentów, jak i przyczyniać się do oszczędności energii w budynkach przez wzrost świadomości konsumentów. Przepisów dotyczących inteligentnych liczników nie należy usuwać z niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie winny nadal zachęcać do wprowadzania inteligentnych systemów pomiarów zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie energii elektrycznej, bez względu na to, czy budynek jest w trakcie budowy, czy też podlega gruntownej renowacji, ponieważ umożliwia to również bardziej oszczędne wprowadzanie.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają, aby we wszystkich nowych budynkach niemieszkalnych i we wszystkich istniejących budynkach niemieszkalnych poddawanych gruntownym renowacjom, o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych, co najmniej jedno na dziesięć miejsc parkingowych było wyposażone w punkt ładowania w rozumieniu dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, który jest zdolny do włączania i wyłączania ładowania w odpowiedzi na sygnały cenowe. Powyższy wymóg ma zastosowanie do wszystkich budynków niemieszkalnych o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych od dnia 1 stycznia 2025 r.

Państwa członkowskie zapewniają, aby we wszystkich nowych budynkach niemieszkalnych o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych i we wszystkich istniejących budynkach niemieszkalnych poddawanych gruntownym renowacjom, o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych wewnątrz budynku lub fizycznie przylegających do budynku, w przypadku gdy renowacje dotyczą infrastruktury elektrycznej budynku lub parkingu, co najmniej jedno na trzy miejsca parkingowe zostało wyposażone w odpowiednie wbudowane okablowanie lub przewody rurowe umożliwiające instalację punktu ładowania w rozumieniu dyrektywy 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i zainstalowany został co najmniej jeden punkt ładowania w rozumieniu dyrektywy 2014/94/UE, który jest zdolny do dynamicznego dostosowania ładowania w odpowiedzi na sygnały cenowe, o mocy wynoszącej co najmniej 7kW dla każdego miejsca parkingowego wyposażonego w punkt ładowania. Powyższy wymóg ma zastosowanie do wszystkich budynków niemieszkalnych o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych od dnia 1 stycznia 2025 r.

_________________

_________________

17 Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1.

17 Dz.U. L 307 z 28.10.2014, s. 1.

Uzasadnienie

W przypadku nowych budynków niemieszkalnych niezbędną infrastrukturę elektroniczną można uwzględnić w planowaniu od samego początku. Wskazane jest zatem zadbanie, by budynki nie traciły walorów użytkowych z upływem czasu, przez wyposażenie ich w odpowiednie wbudowane okablowanie lub kanały kablowe. W przypadku istniejących budynków niemieszkalnych wymóg powinien zostać złagodzony i obowiązywać tylko w przypadkach, gdy renowacja dotyczy infrastruktury elektrycznej budynku lub parkingu. W takim przypadku na parkingu należy zainstalować symboliczną stację ładowania.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby nowe budynki mieszkalne i budynki mieszkalne poddawane gruntownym renowacjom, o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych, posiadały wbudowane okablowanie umożliwiające instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla każdego miejsca parkingowego.

3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby nowe budynki mieszkalne i budynki mieszkalne poddawane gruntownym renowacjom, o ile renowacja obejmuje infrastrukturę elektryczną lub parking, o więcej niż dziesięciu miejscach parkingowych wewnątrz budynku lub fizycznie przylegających do budynku, posiadały wbudowane odpowiednie okablowanie lub wbudowane przewody rurowe zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologii, umożliwiające instalację punktów ładowania pojazdów elektrycznych dla każdego miejsca parkingowego.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera c

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby – w przypadku gdy system techniczny budynku jest instalowany, wymieniany lub modernizowany – ocena ogólnej charakterystyki energetycznej całego zmodyfikowanego systemu była przeprowadzana, dokumentowana i przekazywana właścicielowi budynku, tak aby pozostała ona dostępna na potrzeby weryfikacji zgodności z zestawem minimalnych wymogów zgodnie z ust. 1 oraz wydania świadectw charakterystyki energetycznej. Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje te zostały zawarte w krajowej bazie świadectw charakterystyki energetycznej, o której mowa w art. 18 ust. 3.

5.  Państwa członkowskie zapewniają, aby – w przypadku gdy system techniczny budynku jest instalowany, wymieniany lub modernizowany – ocena ogólnej charakterystyki energetycznej, a w stosownym przypadku również jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń, całego zmodyfikowanego systemu była przeprowadzana, dokumentowana i przekazywana właścicielowi budynku, tak aby pozostała ona dostępna na potrzeby weryfikacji zgodności z zestawem minimalnych wymogów zgodnie z ust. 1 oraz wydania świadectw charakterystyki energetycznej. Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje te zostały zawarte w krajowej bazie świadectw charakterystyki energetycznej, o której mowa w art. 18 ust. 3.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5 – litera c

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 8 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wskaźnik inteligentnego działania obejmuje cechy elastyczności, wzmocnione funkcje i możliwości związane z większą liczbą wzajemnie połączonych i wbudowanych urządzeń inteligentnych, zintegrowanych w ramach konwencjonalnych systemów technicznych budynku. Takie cechy zwiększają możliwości użytkowników i samego budynku do reagowania na wymogi w zakresie komfortu lub eksploatacji, stanowią część reagowania na zapotrzebowanie i przyczyniają się do optymalnego, sprawnego i bezpiecznego działania różnych systemów energetycznych i infrastruktury lokalnej, do której dany budynek jest podłączony.”;

Wskaźnik inteligentnego działania obejmuje cechy elastyczności, wzmocnione funkcje i możliwości związane z większą liczbą wzajemnie połączonych i wbudowanych urządzeń inteligentnych, zintegrowanych w ramach konwencjonalnych systemów technicznych budynku. Takie cechy zwiększają możliwości użytkowników i samego budynku do reagowania na wymogi w zakresie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń i komfortu cieplnego lub eksploatacji, stanowią część reagowania na zapotrzebowanie i przyczyniają się do optymalnego, sprawnego, zdrowego i bezpiecznego działania różnych systemów energetycznych i infrastruktury lokalnej, do której dany budynek jest podłączony.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 10 – ustęp 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwa członkowskie łączą środki finansowe dotyczące poprawy efektywności energetycznej przy renowacji budynków z oszczędnościami w zakresie efektywności energetycznej osiągniętymi w wyniku renowacji. Oszczędności te ustala się poprzez porównanie świadectw efektywności energetycznej wydanych przed renowacją i po niej.

6.  Państwa członkowskie łączą środki finansowe dotyczące poprawy efektywności energetycznej przy renowacji budynków z oszczędnościami w zakresie efektywności energetycznej i korzyściami niezwiązanymi z energią takimi jak poprawa jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń osiągniętymi w wyniku renowacji. Oszczędności i poprawę ustala się poprzez porównanie świadectw efektywności energetycznej wydanych przed renowacją i po niej lub porównanie wyników innej, odpowiedniej, przejrzystej i proporcjonalnej metody, która ukazuje poprawę charakterystyki energetycznej i korzyści niezwiązane z energią, jakie jak jakość powietrza w środku, i dostarcza konkretnych informacji uzasadniających uruchomienie środków publicznych i prywatnych w celu sfinansowania inwestycji poprawiających sprawność energetyczną budynków lub jakość powietrza w środku. Świadectwa są przekazywane również w wersji elektronicznej z możliwością dodania informacji w celu modelowania i prognozowania wpływu ulepszeń budynku. Jeśli nowe świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdza poprawę efektywności energetycznej budynku, koszt renowacji można uwzględnić w zachęcie finansowej określonej przez państwo członkowskie.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 10 – ustęp 6 a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6a.  W przypadku gdy państwa członkowskie wdrażają bazę danych na potrzeby rejestracji świadectw charakterystyki energetycznej, musi ona umożliwiać uzyskiwanie informacji o zużyciu energii budynków, które się w niej znajdują, bez względu na ich wielkość i kategorię. Baza danych musi zawierać dane o rzeczywistym zużyciu energii budynków często odwiedzanych przez społeczeństwo, o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 , które to dane muszą być regularnie aktualizowane.

6a.  W przypadku gdy państwa członkowskie wdrażają bazę danych na potrzeby rejestracji świadectw charakterystyki energetycznej, musi ona umożliwiać uzyskiwanie informacji o zużyciu energii budynków, które się w niej znajdują, bez względu na ich wielkość i kategorię. Baza danych musi zawierać dane o rzeczywistym zużyciu energii budynków publicznych o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2 i budynków często odwiedzanych przez ogół społeczeństwa, o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m2, które to dane muszą być regularnie aktualizowane.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 11 – ustęp 9 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  w art. 11 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„9a. Komisja ocenia konieczność dodatkowej harmonizacji świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z art. 11, biorąc pod uwagę możliwość wprowadzenia systemów ich wyrywkowej kontroli na szczeblu krajowym.”

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie określają niezbędne środki w celu ustanowienia regularnego przeglądu dostępnych części systemów używanych do ogrzewania budynków, takich jak źródło ciepła, system sterowania i pompy recyrkulacyjne dla budynków niemieszkalnych o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh oraz dla budynków mieszkalnych ze scentralizowanym systemem technicznym budynku o łącznej skutecznej mocy znamionowej powyżej 100 kW. Przedmiotowy przegląd musi obejmować ocenę sprawności kotła i dobrania kotła do wymogów grzewczych budynku. Ocena dobrania kotła nie musi być powtarzana, o ile nie wprowadzono w międzyczasie zmian w systemie grzewczym lub wymogach grzewczych dotyczących budynku.

1.  Państwa członkowskie określają niezbędne środki w celu ustanowienia regularnego przeglądu dostępnych części źródła ciepła budynków niemieszkalnych o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh oraz dla budynków mieszkalnych ze źródłem ciepła o łącznej skutecznej mocy znamionowej powyżej 100 kW. Przedmiotowy przegląd musi obejmować ocenę sprawności źródła ciepła i dobrania wielkości źródła ciepła do wymogów grzewczych budynku, efektywności indywidualnej kontroli temperatury pokojowej w każdym pokoju i równowagi hydraulicznej systemu grzewczego. Ocena dobrania wielkości źródła ciepła i równowagi hydraulicznej nie musi być powtarzana, o ile nie wprowadzono w międzyczasie zmian w systemie grzewczym lub wymogach grzewczych dotyczących budynku.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ciągłe monitorowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii;

a)  ciągłe monitorowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii, a także wentylacji lub innych elementów powiązanych z dobrą jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  skuteczne funkcje sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji i wykorzystywania energii.”;

b)  skuteczne funkcje sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii, w tym funkcje indywidualnego sterowania temperaturą pokojową oraz dynamiczne funkcje równowagi hydraulicznej.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Niezależnie od ust. 1 państwa członkowskie mogą podjąć środki mające na celu zapewnienie użytkownikom odpowiedniego doradztwa w sprawie wymiany źródeł ciepła, innych modyfikacji systemu grzewczego oraz w sprawie rozwiązań alternatywnych celem dokonania oceny sprawności i odpowiedniego dobrania źródła ciepła. Ogólny wpływ tego podejścia musi być równoważny temu, który wynika z ust. 1.

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie dysponują już równoważnymi środkami służącymi przeprowadzaniu przeglądów, takimi jak systemy doradcze, które okazały się skuteczne w poprawie efektywności energetycznej systemów grzewczych. Państwa członkowskie powinny zachować tę elastyczność oraz możliwość wprowadzenia alternatywnych środków.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 14 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Systemy techniczne budynku jednoznacznie objęte ustaleniami umownymi dotyczącymi uzgodnionego poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium charakterystyki energetycznej, np. umową o poprawę efektywności energetycznej zdefiniowaną w art. 2 ust. 27 dyrektywy 2012/27/UE, są zwolnione z ust. 1.

Uzasadnienie

Rola umowy o poprawę efektywności energetycznej w zwiększaniu efektywności energetycznej budynków musi zostać wzmocniona, ponieważ umowa ta zapewnia całościowe podejście do renowacji, łącznie z finansowaniem, realizacją prac budowlanych i zarządzaniem energią. W przypadku umowy o poprawę efektywności energetycznej właściciel budynku zawiera umowę z przedsiębiorstwem usług energetycznych o realizację działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Inspekcje/audyty są częścią umowy.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie określają niezbędne środki w celu ustanowienia regularnego przeglądu dostępnych części systemów klimatyzacji budynków niemieszkalnych o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh oraz dla budynków mieszkalnych ze scentralizowanym systemem technicznym budynku o łącznej skutecznej mocy znamionowej powyżej 100 kW. Przegląd musi obejmować ocenę sprawności klimatyzacji i jej dobrania do wymogów chłodniczych budynku. Ocena dobrania nie musi być powtarzana, o ile nie wprowadzono w międzyczasie zmian w systemie klimatyzacji lub wymogach chłodniczych budynku.”;

1.  Państwa członkowskie określają niezbędne środki w celu ustanowienia regularnego przeglądu i monitorowania potrzeby konserwacji dostępnych części systemów klimatyzacji budynków niemieszkalnych o całkowitym zużyciu energii pierwotnej przekraczającym 250 MWh oraz dla budynków mieszkalnych ze scentralizowanym systemem technicznym budynku o łącznej skutecznej mocy znamionowej powyżej 100 kW. Przegląd musi obejmować ocenę sprawności klimatyzacji i jej dobrania do wymogów chłodniczych budynku. Ocena dobrania nie musi być powtarzana, o ile nie wprowadzono w międzyczasie zmian w systemie klimatyzacji lub wymogach chłodniczych budynku.”;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ciągłe monitorowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii;

a)  ciągłe monitorowanie, analizowanie i dostosowywanie zużycia energii, a także wentylacji lub innych elementów powiązanych z dobrą jakością powietrza wewnątrz pomieszczeń;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 15 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  skuteczne funkcje sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji i wykorzystywania energii.”;

b)  skuteczne funkcje sterowania w celu zapewnienia optymalnego wytwarzania, dystrybucji, magazynowania i wykorzystywania energii.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Niezależnie od ust. 1 państwa członkowskie mogą podjąć środki mające na celu zapewnienie użytkownikom odpowiedniego doradztwa w sprawie wymiany systemów klimatyzacji, innych modyfikacji w systemie klimatyzacji oraz w sprawie rozwiązań alternatywnych celem dokonania oceny sprawności i odpowiedniego dobrania systemu klimatyzacji. Ogólny wpływ tego podejścia musi być równoważny temu, który wynika z ust. 1.

Uzasadnienie

Niektóre państwa członkowskie powinny dysponować elastycznością wyboru równoważnych środków w stosunku do przeglądu, takich jak systemy doradztwa. Państwa członkowskie powinny zachować tę elastyczność oraz możliwość wprowadzenia alternatywnych środków.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 15 – ustęp 3 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Systemy techniczne budynku jednoznacznie objęte ustaleniami umownymi dotyczącymi uzgodnionego poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium charakterystyki energetycznej, np. umową o poprawę efektywności energetycznej zdefiniowaną w art. 2 pkt 27 dyrektywy 2012/27/UE, są zwolnione z ust. 1.

Uzasadnienie

Rola umowy o poprawę efektywności energetycznej w zwiększaniu efektywności energetycznej budynków musi zostać wzmocniona, ponieważ umowa ta zapewnia całościowe podejście do renowacji, łącznie z finansowaniem, realizacją prac budowlanych i zarządzaniem energią. W przypadku umowy o poprawę efektywności energetycznej właściciel budynku zawiera umowę z przedsiębiorstwem usług energetycznych o realizację działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej. Inspekcje/audyty są częścią umowy.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9)  w art. 19 wyrażenie „2017” zastępuje się wyrażeniem „2028”;

9)  art. 19 otrzymuje brzmienie:

 

„Artykuł 19

 

Przegląd

 

Do dnia 1 stycznia 2024 r. Komisja przy pomocy komitetu ustanowionego na mocy art. 26 dokonuje oceny niniejszej dyrektywy w świetle zdobytego doświadczenia i postępów poczynionych podczas jej stosowania i, jeśli jest to konieczne, przedstawia wnioski ustawodawcze.

 

Do końca 2020 r. publikuje ona ocenę skutków ewentualnego rozszerzenia zakresu stosowania dyrektywy w związku z możliwą jej zmianą w 2024 r., tak aby uwzględnić w niej energię wbudowaną niezbędną do wybudowania budynku i jego elementów budowlanych.”

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11

Dyrektywa 2010/31/UE

Artykuł 23 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 8 i 22, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [date of the entry into force…].

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5, 8 i 22, powierza się Komisji na okres pięciu lat od [date of the entry into force…]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Załącznik I – punkt 1 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Charakterystyka energetyczna budynku musi odzwierciedlać jego typowe zużycie energii do celów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i oświetlenia.

Charakterystyka energetyczna budynku musi zostać określona w oparciu o obliczone i rzeczywiste zużycie energii do celów ogrzewania, chłodzenia, dostarczania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i oświetlenia oraz odzwierciedlać typowe zużycie energii do wymienionych celów.

Uzasadnienie

Der Text aus dem aktuellen Anhang I der Richtlinie 2010/31/EU wurde wieder eingeführt. Um die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes zu bestimmen, ist es nicht ausreichend einzig den Primärenergiebedarf zu evaluieren. Zuerst sollte die Energiemenge berechnet werden, die gebraucht wird, um den typischen Energieverbrauch eines Gebäudes zu decken. Dieser Endenergieverbrauch und der Primärenergiebedarf eines Gebäudes sollten zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz verwendet werden. Die Primärenergie beschreibt vielmehr die Qualität der verwendeten Energie als die Menge der Energie, die zur Deckung des Energiebedarfs eines Gebäudes nötig ist.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

Dyrektywa 2010/31/UE

Załącznik I – punkt 1 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie opisują swoje krajowe metody obliczeniowe zgodnie z ramami załączników krajowych powiązanych norm europejskich opracowanych na podstawie mandatu M/480 udzielonego przez Komisję Europejską Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN).”;

W ciągu dwóch lat od zatwierdzenia w drodze formalnego głosowania w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym (CEN) państwa członkowskie wdrażają i stosują normy dotyczące charakterystyki energetycznej budynków w odniesieniu do krajowych metod obliczeniowych zgodnie z ramami załączników krajowych powiązanych norm europejskich opracowanych na podstawie mandatu M/480 udzielonego przez Komisję Europejską Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN).

Uzasadnienie

An EU approach to accelerate innovation and energy savings across Europe is indispensable to avoid fragmentation of the internal market. The EPB standards, which were recently approved by National Standard Bodies, make it possible to calculate the energy performance of buildings across the EU using the same methodologies. These methodologies rely on the most recent data, helping the market uptake of the most efficient heating technologies. A transitional period of two years will enable planners and architects to put these EPB standards to the test and resolve any remaining inconsistencies.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

Dyrektywa 2010/31/UE

Załącznik I – punkt 2 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej i odpowiedniej wentylacji oblicza się w celu zapewnienia minimalnych poziomów zdrowia i komfortu określonych przez państwa członkowskie.

Zapotrzebowanie na energię, wyrażone jako energia końcowa i pierwotna, do celów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej i odpowiedniej wentylacji oblicza się w celu maksymalizacji poziomów zdrowia, komfortu i jakości powietrza wewnątrz budynku, określonych przez państwa członkowskie. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby temperatura na żadnych powierzchniach wewnętrznych budynku nie spadała poniżej punktu rosy oraz aby uniknąć nadmiernego nagrzania.

Uzasadnienie

Nadmierne nagrzanie jest tak samo ważnym problemem, które ma wpływ na zdrowie i komfort użytkowników budynków, jak charakterystyka energetyczna budynków.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 1 – punkt 1 – litera b (nowa)

Dyrektywa 2010/31/UE

Załącznik I – punkt 2 – akapit 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie dopilnują, aby metody obliczania i czynniki energii pierwotnej na potrzeby różnych technologii przesyłu i przekształcania energii odpowiednio odzwierciedlały charakterystykę konkretnych nośników w kontekście ogólnego systemu energetycznego, a zwłaszcza potencjalne alternatywne zastosowanie nośnika, który został przekształcony i zużyty na miejscu oraz potencjał wywozu w celu wykorzystania na zewnątrz energii wyprodukowanej na miejscu.

Uzasadnienie

Different forms of on-site RES have different characteristics i.e. they have alternative uses, interact differently with the overall energy system etc. Hence the PEFs for the purpose of determining the energy performance requirements should be differentiated according to two major groupings: 1) Conversion technologies, which use a RES resource generated on-site and which cannot be exported (ambient heat) or conversion technologies, which use a RES resource generated on-site and which can be exported (micro-wind) 2 ) Conversion technologies, which use a RES resource that is not generated on-site (pellets for pellet boilers).

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – akapit 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)

Dyrektywa 2010/31/UE

Załącznik I – punkt 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  dodaje się punkt w brzmieniu:

 

„5a. Podczas obliczania charakterystyki energetycznej przeźroczystego lub półprzeźroczystego elementu przegród zewnętrznych budynku państwa członkowskie powinny uwzględnić bilans energetyczny, co oznacza uwzględnienie zarówno strat, jak i zysków energetycznych wynikających z pasywnego napromieniowania słonecznego, w połączeniu ze wszystkimi odpowiednimi aspektami z ust. 3, 4 i 5.”

Uzasadnienie

Dotychczas państwa członkowskie nie miały dostępu do wytycznych na potrzeby obliczenia charakterystyki elementów budynku, które stanowią część przegród zewnętrznych. Wspólne metody obliczania mogą poprawić równe warunki działania na rynku wewnętrznym.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Charakterystyka energetyczna budynków

Odsyłacze

COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

12.12.2016

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Anneli Jäätteenmäki

20.2.2017

Rozpatrzenie w komisji

29.5.2017

 

 

 

Data przyjęcia

7.9.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

53

0

6

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Arne Gericke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Elena Gentile, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Norbert Erdős, Jill Evans, György Hölvényi, Barbara Lochbihler, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

53

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Piernicola Pedicini

ENF

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen

PPE

Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Birgit Collin-Langen, Norbert Erdős, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Benedek Jávor

0

-

 

 

6

0

ALDE

Jan Huitema

VERTS/ALE

Marco Affronte, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Keith Taylor

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Charakterystyka energetyczna budynków

Odsyłacze

COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)

Data przedstawienia w PE

30.11.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

12.12.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

12.12.2016

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Bendt Bendtsen

25.1.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.2.2017

29.5.2017

10.7.2017

 

Data przyjęcia

11.10.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

1

11

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Luděk Niedermayer

Data złożenia

23.10.2017

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

51

+

ALDE

Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

GUE/NHL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga

PPE

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

11

0

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

David Borrelli, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

ENF

Mario Borghezio, Christelle Lechevalier

PPE

Hermann Winkler

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się