ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

18.10.2017 - (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) - ***I

Комисия по транспорт и туризъм
Докладчик: Люси Андерсън
Докладчик по становище (*):
Биляна Борзан, комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността


Процедура : 2016/0149(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0315/2017
Внесени текстове :
A8-0315/2017
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0285),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0195/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2016 г.[1],

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0315/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Позоваване 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

като взеха предвид становището на Комитета на регионите,

заличава се

__________________

 

47 ОВ C , г., стр. .

 

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Тарифите, приложими за подателите на малък обем трансгранични колетни пратки и други пощенски пратки, и особено за малки и средни предприятия и физически лица, все още са сравнително високи. Това оказва пряко отрицателно въздействие върху ползвателите, които търсят услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, особено в контекста на електронната търговия.

(1)  Тарифите, приложими за ползвателите на малък обем услуги за трансгранични доставки на колетни пратки, и особено за малки и средни предприятия и физически лица, все още са сравнително високи в значителен брой случаи. Това оказва пряко отрицателно въздействие върху потребителите и другите ползватели, особено в контекста на електронната търговия на вътрешния пазар на Съюза. В допълнение към това, ползвателите съобщават често за проблеми, свързани с качеството на услугата, при изпращане, получаване или връщане на трансгранични колетни пратки, както и за проблеми, свързани с прилагането на законодателството за защита на потребителите права, включително понякога поради липса на яснота относно потенциалната отговорност, когато колетите са изгубени или повредени. По този начин допълнителните подобрения на стандартите за качество на услугата и на оперативната съвместимост на трансграничните доставки на колетни пратки са еднакво необходими и следва да им се отдава приоритетно значение в съответствие с Директива 97/67/ЕО, чрез Европейския комитет по стандартизация и по друг начин; необходим е също така по-осезаем напредък по отношение на ефикасността на услугите, при което следва да се отчитат по-специално интересите на ползвателите.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  Член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда, че всеки, чиито права съгласно правото на Съюза са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита, а член 16 от Хартата признава свободата на стопанската инициатива в съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики;

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  В член 14 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се изтъква мястото, което заемат услугите от общ икономически интерес, като например пощенските услуги, сред общите ценности на Европейския Съюз, както и тяхната роля за насърчаването на социалното и териториалното сближаване. В него се посочва, че следва да се полагат усилия такива услуги да се предоставят въз основа на принципите и условията, които им позволяват да изпълняват своите мисии.

Обосновка

Настоящият регламент е предложена в рамките на стратегията за единния цифров пазар, за да се даде тласък на електронната търговия и за справяне с проблемите, произтичащи от различията в цените между трансграничните доставки в различните държави членки. Следва обаче да се гарантира, че регламентът няма да окаже пагубно въздействие върху пощенските услуги като съображение от общ обществен интерес.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  В Протокол № 26 относно услугите от общ интерес, приложен към ДФЕС и към Договора за Европейския съюз, се подчертава допълнително, че споделените ценности на Съюза по отношение на услугите от общ икономически интерес по смисъла на член 14 от ДФЕС включват разликите в потребностите и предпочитанията на ползвателите, които могат да произтичат от различни географски, социални и културни условия и високо ниво на качество, безопасност и достъпност, равно третиране и насърчаване на универсалния достъп и на правата на ползвателите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  Член 169, параграф 1 и член 169, параграф 2, буква а) от ДФЕС предвиждат, че Съюзът трябва да допринася за постигането на високо равнище на защита на потребителите посредством мерки, приемани съгласно член 114 ДФЕС.

Обосновка

От гледна точка на правото на Съюза мерките за хармонизация по член 114 от ДФЕС, като например настоящият регламент, следва да бъдат основани на високо ниво на защита на потребителите.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Съществуват съществени различия между държавите членки, когато става дума за правомощия, предоставени на националните регулаторни органи по отношение на наблюдението на пазара и регулаторния надзор върху доставчиците на колетни пратки. Това беше потвърдено от съвместен доклад48, изготвен от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, в който се прави заключението, че националните регулаторни органи се нуждаят от подходящи регулаторни правомощия за намеса и че такива правомощия не изглежда да са налице във всички държави членки. Тези различия водят до допълнителна административна тежест и разходи за действащите на трансгранично равнище доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, за да спазват изискванията. Следователно тези различия представляват пречка за трансграничното предоставяне на услуги за доставка на колетни пратки и по този начин оказват пряко въздействие върху функционирането на вътрешния пазар.

(2)  Съществуват съществени различия между държавите членки, когато става дума за правомощия, предоставени на националните регулаторни органи по отношение на наблюдението на пазара и регулаторния надзор върху доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, въпреки че някои органи могат да изискват успешно от доставчиците да предоставят съответната ценова информация. Това беше потвърдено от съвместен доклад48, изготвен от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги и Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, в който се прави заключението, че националните регулаторни органи се нуждаят от подходящи регулаторни правомощия за намеса и че такива правомощия не изглежда да са налице във всички държави членки. Тези различия водят до допълнителна административна тежест и разходи за действащите на трансгранично равнище доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, за да спазват изискванията. Следователно тези различия представляват пречка за трансграничното предоставяне на услуги за доставка на колетни пратки и по този начин оказват пряко въздействие върху функционирането на вътрешния пазар.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  В резолюцията на Европейския парламент от 15 септември 2016 г. относно прилагането на Директивата за пощенските услуги беше заявено, че при всяко разширяване на ролята на националните регулаторни органи чрез ново регулиране на пазара на колетните пратки следва да се разрешава проблемът с „преференциалното избиране“ в сектора на доставките и да се установяват минимални стандарти за всички оператори, за да се гарантира лоялна и равнопоставена конкуренция.

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Поради международния характер на сектора на пощенските и колетните пратки е важно по-нататъшното развитие на европейските и международните технически стандарти в интерес на потребителите и на околната среда и с оглед на разширяването на пазарните възможности за предприятията.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Пазарът на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки е разнообразен и сложен, с различни доставчици, които предлагат различни услуги и цени в зависимост от теглото, размерите и формата на изпращаните пратки, както и от местоназначението, характеристики на добавената стойност — например решения за проследяване, и от броя на изпращаните пратки. Това разнообразие затруднява сравнението между различните доставчици на колетни услуги както по качество, така и по цени. Освен това подателите на малки обеми, като например малки и средни предприятия и физически лица, често не знаят за съществуването на предлагани различни услуги за доставка на колетни пратки.

(3)  Пазарът на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки е разнообразен, сложен и конкурентен, с различни доставчици, които предлагат различни услуги и цени в зависимост от теглото, размерите и формата на изпращаните колетни пратки, както и от местоназначението, характеристики на добавената стойност — например системи за проследяване, и от броя на изпращаните колетни пратки. В повечето държави членки доставчиците на универсална услуга не притежават мажоритарен дял от пазара за доставка на колетни пратки. Това разнообразие затруднява потребителите и ползвателите при сравняването на услугите за доставка на колетни пратки между различните доставчици както по качество, така и по цени, тъй като те често не знаят за съществуването на различни варианти за доставка на колетни пратки за подобни услуги в трансграничната електронна търговия. По-специално за малките и средните предприятия и частните лица следва да бъде улеснено получаването на достъп до съответната информация. Освен това малките и средните електронни търговци на дребно определят опасенията, свързани с доставката, като пречка при трансграничните продажби.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С цел да се подобри ценовата достъпност на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки — особено за ползватели в отдалечени или слабо населени райони, е необходимо да се повиши прозрачността на публичните ценови листи за ограничен набор от такива услуги, предлагани от доставчици на универсалната услуга, които се използват главно от малки и средни предприятия и физически лица. Прозрачността на публичните ценови листи е необходима и с оглед на проблема с високите тарифи за услугите за трансгранична доставка и за намаляване, когато е приложимо, на неоснователни разлики в тарифите между националните и трансграничните услуги за доставка на колетни пратки.

(4)  С цел да се подобри оценката на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки — особено за физически лица и малки предприятия, включително ползватели в отдалечени или слабо населени райони и за хора с увреждания или намалена мобилност, е необходимо да се повиши прозрачността и достъпността на единичните тарифи за ограничен набор от такива услуги, предлагани от доставчици на услуга за доставка на колетни пратки, които се използват главно от малки и средни предприятия, микропредприятия и физически лица. Повишаването на прозрачността и на сравнимостта на цените на услугите за трансгранична доставка в целия Съюз следва да спомага за намаляването на прекалено високите тарифи и, когато е приложимо, на неоснователни разлики в тарифите между националните и трансграничните услуги за доставка на колетни пратки. Основните услуги за доставка на колетни пратки, предлагани от доставчиците на универсалната услуга, трябва да са в съответствие със задължението за предоставяне на универсална услуга на достъпна цена.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  Стандартната единична колетна пратка е част от универсалната услуга във всяка държава членка и е също така услугата, която най-често се използва от физическите лица и малките предприятия. Подобряването на прозрачността и достъпността на единичните тарифи е необходимо за по-нататъшното развитие на електронната търговия.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б)  С оглед на факта, че съгласно експресното проучване на Евробарометър № 413 по-голямата част от дружествата, които продават, продавали са или са се опитвали да продават онлайн, считат високите разходи за доставка, заедно със скъпия процес на разглеждане на рекламации и гаранциите, за проблем при продажбата онлайн, съществува необходимост от по-нататъшни действия, за да се гарантира, че всички търговци на дребно и потребители, в частност МСП и потребители в отдалечени райони, се възползват в пълна степен от безпрепятствени услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, които са достъпни и на разумна цена, без да се пренебрегва фактът, че при покупка потребителите очакват да получат „безплатна доставка“.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В повечето държави членки съществуват по няколко доставчици на колетни пратки в национален мащаб, но само някои от тях предоставят и услуги за трансгранична доставка на колетни пратки. В този контекст от съществено значение е да се гарантира, с цел запазване и насърчаване на ефективната конкуренция и защита на потребителите, прозрачен и недискриминационен достъп до услугите и инфраструктурата, необходим за предоставяне на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки.

заличава се

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Доставчици на универсалната услуга означава пощенски оператори, които предоставят универсална пощенска услуга или части от нея в конкретна държава членка. Доставчиците на универсалната услуга, които осъществяват дейност в повече от една държава членка, следва да бъдат класифицирани като доставчици на универсалната услуга само в държавите членки, в които те предоставят универсалната пощенска услуга.

Обосновка

Пояснение кой точно е доставчик на универсалната услуга.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Понастоящем пощенските услуги са уредени с Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета49. С въпросната директива са установени общи правила, уреждащи предоставянето на пощенски услуги и универсалната пощенска услуга в Съюза. Тя е насочена главно, но не изключително, към националните универсални услуги и не разглежда регулаторния надзор върху доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, прозрачността на тарифите и крайните такси за някои услуги за трансгранична доставка на колетни пратки и оценката на достъпността по цена на тарифите за някои услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, както и прозрачния и недискриминационен достъп до някои услуги и/или инфраструктура за трансгранична доставка на колетни пратки. Ето защо настоящият регламент допълва правилата, определени в Директива 97/67/ЕО, по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки.

(6)  Понастоящем пощенските услуги са уредени с Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета49. С въпросната директива са установени общи правила, уреждащи предоставянето на пощенски услуги и универсалната пощенска услуга в Съюза. Тя е насочена главно, но не изключително, към националните универсални услуги и не разглежда регулаторния надзор върху доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки. Съответствието с минималните изискванията за универсална услуга, предвидени в Директивата, е гарантирано от националните регулаторни органи, назначени от държавите членки. Ето защо настоящият регламент допълва правилата, определени в Директива 97/67/ЕО, по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки. Комисията гарантира, че равнището на компенсация за предоставянето на универсални услуги в държавите членки е съразмерно и разумно и че правилата в областта на конкуренцията се спазват. Разпоредбите на настоящия регламент обаче не засягат правата и гаранциите, предвидени в посочената директива, включително по-специално непрекъснатото предоставяне на универсална пощенска услуга на ползвателите.

__________________

__________________

49 Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 1, 21.1.1998 г., стр. 14—25).

49 Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 1, 21.1.1998 г., стр. 14—25).

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Понастоящем приблизително 80 % от разглежданите пощенски пратки, генерирани от електронната търговия, тежат по-малко от два килограма и често се обработват в потока на писмовните пратки. Важно е тези пощенски пратки да подлежат на изискванията на настоящия регламент, по-специално за прозрачност на тарифите и за оценка на тяхната достъпност по цена.

(7)  Понастоящем приблизително 80 % от колетните пратки, генерирани от електронната търговия, тежат по-малко от два килограма и често се обработват в потока на писмовните пратки, въпреки че не е налична информация за теглото на колетните пратки, доставяни от други оператори. С цел предотвратяване на нелоялни конкурентни практики и насърчаване на по-нататъшния растеж на този пазар, е важно тези по-леки колети да подлежат на изискванията на настоящия регламент, включително на изискванията относно прозрачността и оценката на тарифите.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Поради това е важно да се даде ясно определение за услугите за доставка на колетни пратки и да се уточни кои пощенски пратки са обхванати от това определение. Това се отнася по-специално за пощенски пратки, различни от кореспондентски пратки, които поради теглото си обикновено се използват за изпращане на стоки и артикули. Поради това настоящият регламент следва да обхваща, в съответствие с установената практика, пощенски пратки с тегло до 31,5 kg, тъй като единично средностатистическо физическо лице не може да борави с по-тежки пратки без механични помощни средства. В съответствие с настоящата практика и Директива 97/67/ЕО всяка операция в пощенската верига, т.е. събиране, сортиране и доставка, следва да се счита за услуга за доставка на колетни пратки. Пренасянето само по себе, т.е. когато не е предприето във връзка с една от тези операции, следва да попада извън обхвата на услугите за доставка на колетни пратки, тъй като в този случай може да се приеме, че тази дейност е част от транспортния сектор.

(8)  Поради това е важно да се даде ясно определение за колетни пратки, услуги за доставка на колетни пратки и доставчици на услуги за доставка на колетни пратки и да се уточни кои пощенски пратки са обхванати от тези определения. Това се отнася по-специално за пощенски пратки, различни от кореспондентски пратки, пратки, които са или не са доставяни от доставчика на универсалната услуга, които поради теглото си обикновено се използват за изпращане на стоки и артикули. Поради това настоящият регламент следва да обхваща, в съответствие с установената практика, колетни пратки или пратки със или без търговска стойност с тегло до 31,5 kg, тъй като единично средностатистическо физическо лице не може да борави с по-тежки пратки без механични помощни средства. В съответствие с настоящата практика и Директива 97/67/ЕО всяка операция в пощенската верига, т.е. събиране, сортиране, превоз и разпределение, следва да се счита за услуга за доставка на колетни пратки. При все това, пренасянето само по себе си, т.е. когато не е предприето във връзка с една от тези операции, следва да попада извън обхвата на услугите за доставка на колетни пратки, освен ако съответното предприятие или едно от неговите дъщерни предприятия или свързани предприятия не попада в приложното поле на настоящия регламент.

Предприятия, установени само в една държава членка и разполагащи със собствени мрежи за доставка, които участват само в самостоятелно извършване на услуги, които са част от договора за продажба съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива 2011/83/ЕС, не следва да бъдат считани за доставчици на услуги за доставка на колетни пратки за целите на настоящия регламент.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Минималната поверителна информация, която трябва да се изпраща на националните органи, и процедурите, следвани от органите за осигуряване на съответствие с търговския характер на националните оператори, трябва да бъдат определени и трябва да бъдат създадени сигурни канали за съобщаването на тази информация.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Крайните такси се основават на многостранни и двустранни споразумения между доставчици на универсалната услуга и гарантират, че доставчикът на универсалната услуга по местоназначение ще си възстанови разходите за услугата към изходящия доставчик на универсалната услуга. Крайните такси следва да бъдат определени по такъв начин, че да включват както крайните разходи, определени в член 2, параграф 15 от Директива 97/67/ЕО, които се прилагат за писмовните пратки, така и входящите териториални цени, които се прилагат за колетни пратки.

(9)  Крайните такси се основават на многостранни и двустранни споразумения между доставчици на услуга за доставка на колетни пратки и посредници, които са част от веригата на доставка, когато е приложимо, и гарантират, че доставчикът на услуга за доставка на колетни пратки по местоназначение ще си възстанови разходите за услугата към изходящия доставчик на услуга за доставка на колетни пратки. Крайните такси следва да бъдат определени по такъв начин, че да включват както крайните разходи, определени в член 2, параграф 15 от Директива 97/67/ЕО, които се прилагат за писмовните пратки, така и входящите териториални цени, които се прилагат за колетни пратки. Крайните такси представляват търговска информация с чувствителен характер. Данните, събирани по отношение на терминалните такси и търговски споразумения, следва да бъдат обработвани в условията на строга поверителност, в съответствие с принципите на свободния пазар.. Административната тежест за услугите за доставка на колетни пратки не следва да бъде увеличавана неправомерно.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Необходимо е националните регулаторни органи да притежават съответните познания и информация за статистически цели относно доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, осъществяващи дейност на пазара. Същевременно, за да се ограничи административната тежест за малките доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, които осъществяват дейност само на национален или регионален пазар, следва да се прилага праг въз основа на броя на лицата, работещи за доставчика на услуги и участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки.

(10)  Необходимо е националните регулаторни органи да притежават съответните познания и информация за статистически цели относно доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, осъществяващи дейност на пазара въз основа на съответните процедури за предоставяне на разрешение или други правни изисквания. Същевременно, за да се ограничи административната тежест за малките доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, които осъществяват дейност само на национален или регионален пазар, следва да се прилага праг от по-малко от 50 души въз основа на броя на лицата, работили за доставчика на услуги през предходната календарна година и участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки, освен ако този доставчик е установен в повече от една държава членка. В някои случаи, като същевременно се вземат предвид особеностите на съответната държава членка, националният регулаторен орган следва да може да намали прага до 25 души. Този праг е в съответствие с Препоръка на Комисията 2003/361 от 6 май 2003 г. относно определението на микро-, малки и средни предприятия, отразява трудоемкия характер на сектора и отчита по-голямата част от пазара за доставка на колетни пратки и равнището на пазарния дял, особено в държави с малък обем на потоците пратки. Средният брой на лицата следва да включва служителите на пълно работно време, на непълно работно време и временните служители, както и участващите самостоятелно заети лица.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  При подаването на информация до националния регулаторен орган характеристиките на услугите за доставка на колетни пратки следва да включват операциите във веригата на пощенските доставки (събиране, сортиране, пренасяне и доставка), извършени от този доставчик; дали услугата е в рамките на, или извън обхвата на задължението за универсална услуга; териториалния обхват на услугата (регионална, вътрешна, трансгранична); и дали се предлага добавена стойност.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  При предоставянето на информация на националния регулаторен орган следва да се има предвид, че е възможно доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки вече да са предоставили определена информация на същия национален регулаторен орган. Услугите за доставка на колетни пратки са важни за малки и средни предприятия, както и за физически лица и те следва да са в състояние лесно да правят сравнения между различните доставчици. Поради това услугите, тарифите за които следва да се предоставят от доставчици на универсалната услуга, следва да бъдат ясно определени. Тези тарифи следва да бъдат публикувани от Комисията на специален уебсайт и да служат, наред с поверителното редовно предоставяне на заложените крайни такси, като основа за оценяване от националните регулаторни органи на достъпността по цена на тарифите за трансгранична доставка на колетни пратки. Доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, които са различни от доставчиците на универсалната услуга, могат доброволно да предоставят на своя национален регулаторен орган в сравнима форма тарифите си за същите пратки, при условие че тези пратки се доставят в дома или в помещенията на получателя.

(12)  При предоставянето на информация на националния регулаторен орган следва да се има предвид, че е възможно доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки вече да са предоставили определена информация на същия национален регулаторен орган. Услугите за доставка на колетни пратки са важни за малки и средни предприятия, както и за физически лица и те следва да са в състояние лесно да правят сравнения между различните доставчици. Поради това услугите, тарифите за които следва да се предоставят от доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, извършващи трансгранични дейности, следва да бъдат ясно определени. Тези тарифи следва да бъдат публикувани от Комисията на специален уебсайт, който е неутрален и не е търговски по своята същност.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Поради малките размери на някои пощенски пратки те не следва да подлежат на задълженията по отношение на прозрачността на тарифите. Ето защо на тези задължения следва да подлежат пощенски пратки с минимална ширина 20 mm.

(13)  Поради малките размери на някои пощенски пратки те не следва да подлежат на тези задължения. Ето защо на тези задължения следва да подлежат пощенски пратки с минимална ширина 20 mm.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Когато националните регулаторни органи оценяват ежегодно достъпността по цена на тарифите, те следва да се основават на обективни критерии, като например националните тарифи на изходящите доставчици на универсалната услуга и на доставчиците на универсалната услуга по местоназначение, както и равнището на крайните такси. Тези общи критерии могат да бъдат допълнени от други критерии, които са от особено значение за разясняване на въпросните тарифи, като например специфични разходи за пренасяне или обработка и двустранни обеми между различни оператори на услуги по трансгранична доставка на колетни пратки.

(14)  Когато решават дали да извършат оценка на тарифите, националните регулаторни органи разглеждат степента на конкуренция на релевантния трансграничен пазар, включително за изпращачите на малки обеми в отдалечени или периферни райони. Когато националните регулаторни органи извършват своите оценки на тарифите, те следва да се основават на обективни критерии, като например националните тарифи на изходящите доставчици на услуги за доставка на колетни пратки и на доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки по местоназначение, както и да вземат предвид положението на ползвателите, които са частни лица или малки и средни предприятия и живеят или се намират в отдалечени или слабо населени райони, както и ползвателите с увреждания и ползвателите с намалена мобилност. В този контекст Европейският парламент, в своята резолюция от 15 септември 2016 г. относно прилагането на Директивата за пощенските услуги, счете, че географското покритие и достъпността на универсалните услуги за колетни пратки могат и трябва да бъдат подобрени, особено за гражданите с увреждания и с намалена подвижност и за гражданите в отдалечените райони, и подчерта, че е важно да се гарантира безпрепятственият достъп до пощенските услуги. Тези оценки следва да имат за цел да се установят евентуалните злоупотреби с господстващо положение на пазара и до каква степен използването на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки е повлияно от приложимите трансгранични тарифи. Ако националните регулаторни органи решат, че е необходимо да се извърши допълнителна оценка на тарифите, те следва да се основават на обективни критерии, като например националните тарифи на изходящите доставчици на услуги за доставка на колетни пратки и на доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки по местоназначение. Тези общи критерии могат да бъдат допълнени от други критерии, които са от особено значение за разясняване на въпросните тарифи, като например специфични разходи за пренасяне, крайни такси или обработка и двустранни обеми между различни оператори на услуги по трансгранична доставка на колетни пратки.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Въвеждането на единни тарифи за трансгранични доставки до две или повече държави членки може да е от значение с оглед на регионалното и социалното сближаване. В този контекст следва да се има предвид, че електронната търговия предлага нови възможности за рядко населени райони да участват в икономическия живот. Поради това е необходимо при оценката на достъпността по цена на услугите за доставка на колетни пратки напълно да се отчитат всякакви единни тарифи.

(15)  Въвеждането на единни тарифи за трансгранични доставки до две или повече държави членки може да е от значение с оглед на регионалното и социалното сближаване. В този контекст следва да се обмисли необходимостта от насърчаване на електронната търговия в слабо населените и отдалечените райони, така че на потребителите в тези райони да се даде възможност да участват в електронната търговия и да бъдат насърчавани техните регионални икономики. Поради това е необходимо при оценката на тарифите на услугите за доставка на колетни пратки напълно да се отчитат всякакви единни тарифи.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Наличието на значителни разлики между националните и трансграничните тарифи за услуги за доставка на колетни пратки следва да бъде обосновано с обективни критерии, като например допълнителни разходи за пренасяне и разумен марж на печалба. От доставчиците на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, следва да се изисква да предоставят незабавно такава обосновка.

(16)  Наличието на значителни разлики между националните и трансграничните тарифи за услуги за доставка на колетни пратки следва да бъде обосновано с обективни критерии, като например допълнителни разходи за пренасяне и разумен марж на печалба. Доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, предоставящи услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, предоставят такава обосновка винаги, когато това е поискано от националния регулаторен орган.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел да се гарантира прозрачност в целия Съюз, извършеният от национален регулаторен орган анализ следва да бъде представен на националните регулаторни органи на другите държави членки и на Комисията. Поверителността трябва да се гарантира от националните регулаторни органи и Комисията. Комисията може също така да поиска от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги да предостави анализ за целия Съюз въз основа на данните, постъпили от отделните държави.

(17)  С цел да се гарантира прозрачност в целия Съюз, извършеният от национален регулаторен орган анализ от неповертилно естество следва да бъде представен на Комисията и на националните органи в държавата членка на представящия национален регулаторен орган, на когото е възложено да гарантира прилагането на правото в областта на конкуренцията. Поверителността трябва да се гарантира от националните регулаторни органи и Комисията. Комисията може също така да поиска от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги да предостави анализ за целия Съюз въз основа на данните, постъпили от отделните държави, при условие че бъде гарантирана поверителността.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Доставчиците на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, могат да сключват многостранни и двустранни споразумения относно крайните такси и да създават други програми за улесняване на взаимната свързаност на своите мрежи за доставка. По съображения за недискриминация на конкуриращите се доставчици на услуги за доставка на колетни пратки се предоставя равен достъп до крайните такси, приложими между страните по многостранни споразумения. В някои случаи може да е основателно крайните такси, дължими от явяващи се трети страни доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, да надхвърлят дължимите от доставчици на универсалната услуга, които са страни по такива споразумения. Това може да се така, когато страните по многостранно споразумение за крайните такси са в състояние да докажат, че разходите за установяване, функциониране и администриране на споразумението, допълнителните разходи за приемане и обработка на пратки от неизбрани доставчици на услуги за доставка на колетни пратки и други подобни разходи не са покрити от крайните такси, дължими от явяващия се трета страна доставчик на услуги в държавата членка, от която произхождат пратките.

(18)  Доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, могат да сключват многостранни и двустранни споразумения относно крайните такси и да създават други програми за улесняване на взаимната свързаност на своите мрежи за доставка, като същевременно спазват изцяло разпоредбите на правото в областта на конкуренцията. Посочените споразумения следва да се основават на разходите, да са от полза на потребителите и да водят д по-ефикасно използване на съществуващите мрежи, по-специално в селските и отдалечените райони. Важно е всички такива споразумения, които биха могли да бъдат в нарушение на принципите на правото на Съюза в областта на конкуренцията и на разпоредбите на Директива 97/67/ЕО, да бъдат надлежно разследвани и разгледани от държавите членки, националните регулаторни органи и от Европейската комисия по навременен и ефективен начин.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  От съображения за недискриминация на конкуриращите се доставчици на услуги за доставка на колетни пратки се предоставя равнопоставен достъп до крайните такси, приложими между страните по многостранни или двустранни споразумения. Доставчиците на универсалната услуга могат да откажат или ограничат достъпа. Във всеки случай те трябва да уведомят националния регулаторен орган и да обосноват решението си въз основа на обективни критерии, за да може националният регулаторен орган да направи оценка на това решение. В някои случаи може да е основателно крайните такси, дължими от доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, явяващи се трети страни, да надхвърлят таксите, дължими от доставчици на универсалната услуга, които са страни по такива споразумения. Това е възможно в случаите, когато страните по многостранно или двустранно споразумение за крайните такси са в състояние да докажат, че разходите за въвеждане, прилагане и администриране на споразумението, допълнителните разходи за приемане и обработка на пратки от доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, които не са били определени, и други подобни разходи не се покриват от крайните такси, дължими от явяващия се трета страна доставчик на услуги в държавата членка, от която произхождат пратките.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  На практика и по оперативни причини точката, в която следва да бъде предоставен достъп, е вътрешната служба за обмен, която представлява служба или механизъм, определени от доставчици на универсалната услуга в държавата членка на местоназначение за предаване на пощенски пратки, различни от кореспондентски пратки.

заличава се

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  С цел да се ограничи административната тежест, прехвърлянето на данни от доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, от националните регулаторни органи и от Комисията следва да се извършва по електронен път, и по-специално следва да позволява използването на електронен подпис, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014.

 

_________________

 

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Тъй като пазарите на услуги за доставка на колетни пратки се променят бързо, Комисията следва редовно да преоценява ефикасността и ефективността на настоящия регламент и да представя съответен доклад на Европейския парламент и на Съвета. Докладът следва да бъде придружен, когато е целесъобразно, от предложения до Европейския парламент и Съвета за преразглеждане.

(21)  Тъй като пазарите на услуги за доставка на колетни пратки се променят бързо, Комисията следва редовно да преоценява ефикасността и ефективността на настоящия регламент, като взема под внимание развитието на електронната търговия, и да представя редовен доклад на Европейския парламент и на Съвета. Докладът следва да бъде придружаван, когато е целесъобразно, от законодателни предложения до Европейския парламент и Съвета за преразглеждане. Посоченият доклад следва да се изготвя след консултация с всички съответни заинтересовани страни, включително Европейския комитет за социален диалог в сектора на пощенските услуги.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Комисията следва да използва като основа ценната информация, предоставяна от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги, която е съставена от представители на националните регулаторни органи.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнение на задължението на доставчиците на колетни пратки да предоставят информация на националните регулаторни органи, Комисията следва да получи изпълнителни правомощия, за да установи формуляр за подаването на такава информация. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета50.

(22)  С цел да се установят конкретните задължения за всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки с оглед на предоставянето на информация на националните регулаторни органи, правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да се делегира на Комисията по отношение на формуляра за представяне на информацията, предоставяна от доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки на националните регулаторни органи. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество49а. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, а техните експерти получават системно достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

__________________

__________________

 

49а ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

50 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13 – 18).

 

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24а)  Държавите членки следва да установят правила за санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да гарантират прилагането им. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да се установят регулаторните принципи и правила, необходими за подобряване на регулаторния надзор, да се повиши прозрачността на цените и да се установят определени принципи по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, които следва да подкрепят конкуренцията, не са постижими в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат, с оглед на неговите мащаб и последици, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

(25)  Основната цел на настоящия регламент е да се установят регулаторните принципи и правила, необходими за подобряване на регулаторния надзор, да се повиши прозрачността на тарифите и да се установят определени принципи по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, които следва да подкрепят конкуренцията, като крайната цел е да се насърчава по-добър достъп за ползвателите до услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, като по този начин следва също така да се повиши доверието на потребителите в трансграничната електронна търговия. Тъй като целта за насърчаване на по-добър достъп за ползвателите до услугите за трансгранична доставка на колетни пратки не е постижима в достатъчна степен от държавите членки и следователно може, с оглед на неговите мащаб и последици, да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на посочената цел.

Изменение    38

Предложение за регламент

Глава 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предмет и определения

Цели и определения

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предмет

Цели

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява конкретни правила в допълнение към правилата, определени в Директива 97/67/ЕО, относно:

Настоящият регламент установява конкретни разпоредби за насърчаване на по-добър достъп за ползвателите до услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, в допълнение към разпоредбите, определени в Директива 97/67/ЕО, относно:

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  регулаторния надзор по отношение на услугите за доставка на колетни пратки;

а)  регулаторен надзор по отношение на услугите за доставка на колетни пратки;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  прозрачността на тарифите и крайните такси за определени трансгранични услуги за доставка на колетни пратки и оценката на тарифната достъпност на определени трансгранични услуги;

б)  прозрачност на тарифите за определени трансгранични услуги за доставка на колетни пратки;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  прозрачен и недискриминационен достъп до определени услуги и/или инфраструктура за трансгранична доставка на колетни пратки.

в)  информация за ползвателите на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-a)  „колетна пратка“ означава пощенска пратка или превоз със или без търговска стойност, които са различни от кореспондентска пратка, с тегло, което не надвишава 31,5 kg;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „услуги за доставка на колетни пратки“ означава услуги, включващи събирането, сортирането, пренасянето или самата доставка на пощенски пратки, които са различни от кореспондентски пратки; пренасянето само по себе си не следва да се счита за услуга за доставка на колетни пратки; доставката на такива пратки, превишаващи 31,5 kg, не се счита за услуга за доставка на колетни пратки;

а)  „услуги за доставка на колетни пратки“ означава услуги, включващи събирането, сортирането, пренасянето или самата доставка на колетни пратки;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „доставчик на услуги за доставка на колетни пратки“ означава предприятие, което предоставя една или повече услуги за доставка на колетни пратки;

б)  „доставчик на услуги за доставка на колетни пратки“ означава предприятие, което предоставя една или повече услуги за доставка на колетни пратки, с изключение на предприятията, установени само в една държава членка, които предоставят услуги за доставка на колетни пратки единствено като част от договор за продажба съгласно определението в член 2, точка 5 от Директива 2011/83/ЕС и като част от договора предприятието лично доставя стоките, които са предмет на договора, на ползвателя;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „крайни такси“ означава плащания от изходящия доставчик на универсалната услуга към доставчика на универсалната услуга по местоназначение за разходите за услуги за трансгранична доставка на колетни пратки в държавата членка на местоназначение.

в)  „крайни такси“ означава плащания от изходящия доставчик на услуги за доставка на колетни пратки към доставчика на услуги за доставка на колетни пратки по местоназначение или, когато е приложимо, към посредници, за разходите за услуги за трансгранична доставка на колетни пратки в държавата членка на местоназначение;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  „търговец“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо дали то е частна или държавна собственост, което действа за цели, свързани с неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия във връзка със сключването на договор за продажба с ползватели, включващ изпращането на трансгранични колетни пратки, попадащи в приложното поле на настоящия регламент;

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  „подизпълнител“ означава предприятие, което осигурява събирането, сортирането, пренасянето или доставката на колетни пратки за доставчика на услуги за доставка на колетни пратки;

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Степен на хармонизация

 

Изискванията, определени в настоящия регламент, представляват минимални изисквания и не възпрепятстват държавите членки да запазят или да въведат допълнителни мерки с цел постигане на по-добър достъп за ползвателите до ефикасни и достъпни в ценово отношение услуги за трансгранична доставка на колетни пратки. Тези мерки следва да са съвместими с правото на Съюза.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки подават следната информация на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени:

1.  Всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки подават следната информация на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, освен ако националният регулаторен орган вече не е поискал и получил тази информация:

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  името на доставчика, правния му статут и правната форма, регистрационния номер в търговски или друг подобен регистър, номера на регистрация по ДДС, адреса на установяване и лице за контакт;

а)  името на доставчика на услуги за доставка на колетни пратки, правния му статут и правната форма, регистрационния номер в търговски или друг подобен регистър, идентификационния номер за целите на ДДС, адреса на установяване и лице за контакт;

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  естеството на услугите, предлагани от доставчика;

б)  по възможност, подробно описание на услугите за доставка на колетни пратки, предлагани от доставчика на услугите за доставка на колетни пратки, включително естеството на услугите, предлагани от доставчика, и точна информация относно плащането и другите възможности за ползвателите;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  общите условия на доставчика за продажба, включително подробно описание на процедурата за разглеждане на рекламации.

в)  общите условия на доставчика на услуги за доставка на колетни пратки за услугите за доставка на колетни пратки, включително подробности за процедурите за разглеждане на рекламации за ползвателите и всякакви потенциални ограничения на отговорността, които могат да се прилагат.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на промяна в информацията, посочена в първа алинея, доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки информират националния регулаторен орган за тази промяна в срок от 30 дни.

2.  Доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки информират националния регулаторен орган за всяка промяна, свързана с информацията по параграф 1, в срок от 30 дни.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  До 31 март всяка календарна година всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки подават следната информация на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени:

3.  До 31 май всяка календарна година всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки подават следната информация на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, освен ако националният регулаторен орган вече не е поискал такава информация:

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(a)  годишния оборот от услуги за доставка на колетни пратки за предходната календарна година в държавата членка, в която са установени, разбит по национални, входящи и изходящи трансгранични пощенски пратки;

(a)  годишния оборот от услуги за доставка на колетни пратки за предходната календарна година в държавата членка, в която е установен доставчикът на услуги за доставка на колетни пратки, разбит по вътрешни и входящи и изходящи услуги за трансгранична доставка на колетни пратки;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя на лицата, работещи за доставчика и участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка, в която е установен доставчикът, през предходната календарна година;

б)  броя на лицата, работещи за доставчика на услуги за доставка на колетни пратки и участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка, в която е установен този доставчик, през предходната календарна година, включително разбивки с позоваване на трудовия статус;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  броя на пощенските пратки, които са различни от кореспондентски пратки и не превишават 31,5 kg, обработени през предходната календарна година в държавата членка, в която са установени, разбит по национални, входящи и изходящи трансгранични пощенски пратки.

в)  броя на колетите, обработени през предходната календарна година в държавата членка, в която е установен доставчикът на услуги за доставка на колетни пратки, разбит по вътрешни и входящи и изходящи трансгранични колети;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  имената на подизпълнителите, работещи за него и участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки, заедно с всякаква информация, притежавана от доставчика на услуги за доставка на колетни пратки относно естеството и функционирането на услугите за доставка на колетни пратки, възложени на подизпълнители.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията установява посредством акт за изпълнение формуляра за подаване на информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 9.

4.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 9а за създаване на формуляр за подаване на информацията, посочена в параграфи 1 и 3 от настоящия член.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Националните регулаторни органи могат да налагат изисквания за допълнителна информация освен посочената в параграфи 1 и 2, когато те са необходими за гарантиране на съответствието с настоящия регламент.

заличава се

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Доставчик на услуги за доставка на колетни пратки с по-малко от 50 заети лица не подлежи на задълженията по параграфи 1 и 2, освен ако този доставчик е установен в повече от една държава членка.

6.  Настоящият член не се прилага за доставчик на услуги за доставка на колетни пратки, който през предходната календарна година е имал средно под 50 заети лица, освен ако този доставчик е установен в повече от една държава членка. Националните регулаторни органи могат да понижат прага на 25 лица, като вземат предвид особеностите на съответната държава членка, при условие че това е необходимо и пропорционално, за да се гарантира съответствие с настоящия регламент.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прозрачност на тарифите и крайните такси

Прозрачност на тарифите

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, представят на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, публичната ценова листа, приложима към 1 януари всяка календарна година за доставката на пощенски пратки, попадащи в категориите, изброени в приложението. Тази информация се представя не по-късно от 31 януари всяка календарна година.

1.  Всички доставчици на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, с изключение на изключените по член 3, параграф 6, представят на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, публичната ценова листа, приложима към 1 януари всяка календарна година за доставката на единични колетни пратки, попадащи в категориите, изброени в приложението. Тази информация се представя не по-късно от 28 февруари всяка календарна година.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Националните регулаторни органи незабавно и не по-късно от 28 февруари всяка календарна година представят на Комисията публичните ценови листи, получени в съответствие с параграф 1. Комисията ги публикува на специално създаден за целта уебсайт не по-късно от 30 април всяка календарна година.

2.  Националните регулаторни органи незабавно и не по-късно от 31 март всяка календарна година представят на Комисията публичните ценови листи, получени в съответствие с параграф 1. Комисията ги публикува на специално създаден за целта уебсайт не по-късно от 30 април всяка календарна година и гарантира, че специално създаденият уебсайт е неутрален и с нетърговско естество.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчиците на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, представят на националния регулаторен орган крайните такси, приложими към 1 януари всяка календарна година за пощенски пратки с произход от други държави членки. Тази информация се представя не по-късно от 31 януари всяка календарна година.

заличава се

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Националните регулаторни органи представят крайните такси, получени в съответствие с параграф 3, на Комисията и на националните регулаторни органи на държавите членки на произход не по-късно от 28 февруари всяка календарна година.

заличава се

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценка на ценовата достъпност на тарифите

Оценка на единичните тарифи

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Националният регулаторен орган оценява ценовата достъпност на трансграничните тарифи, включени в публичната ценова листа, получена в съответствие с член 4, параграф 1, в срок от 3 месеца след получаването на съответната информация. В тази оценка следва да бъдат взети предвид по-специално следните елементи:

1.  Ако националният регулаторен орган счете за необходимо, той може да прецени обективно, в съответствие с принципите в член 12 от Директива 97/67/ЕО, трансграничните тарифи по отношение на категориите единични колетни пратки, посочени в приложение I, които попадат в задължението за универсална услуга на неговата държава членка, за да се установят трансграничните тарифи за услуги за доставка на колетни пратки с произход от неговата държава членка, които той счита за неоснователно високи, в срок от 3 месеца след получаването на съответната информация. В тази оценка следва да бъдат взети предвид по-специално следните елементи:

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(a)  националните тарифи на сравнимите услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка на произход и на държавата членка на местоназначение;

(a)  националните и всякакви други съответни тарифи на сравнимите услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка на произход и на държавата членка на местоназначение;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  размерът на крайните такси, получен в съответствие с член 4, параграф 3;

заличава се

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  вероятното въздействие на трансграничните тарифи, приложими за индивидуалните ползватели и малки и средни предприятия, включително тези, които се намират в отдалечени или слабо населени райони, както и отделните потребители, които са с увреждания или с намалена подвижност.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  в оценката се взема предвид дали тарифите са предмет на ценово регулиране по националното законодателство, или дали подобни услуги се предлагат от друг доставчик на услуги за доставка на колетни пратки.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вв)  евентуалните злоупотреби с господстващо пазарно положение.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато националният регулаторен орган стигне до извода, че трансграничните тарифи, посочени в параграф 1, не са ценово достъпни, той изисква от доставчика на универсалната услуга допълнителна информация и/или обосновка по отношение на равнището на тези тарифи.

2.  За целите на оценката, посочена в параграф 1, ако националният регулаторен орган счете за необходимо, той изисква от доставчика на услуги за доставка на колетни пратки или съответните доставчици всяко допълнително доказателство във връзка с тези тарифи, което може да бъде необходимо за извършване на оценката. Такива доказателства могат да включват специфични разходи за пренасяне или обработка, крайните такси и двустранните обеми между различните доставчици на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчикът на универсалната услуга предоставя на националния регулаторен орган информацията и/или обосновката, посочени в параграф 2, в срок от 15 работни дни от получаване на искането.

3.  Доставчикът или доставчиците, посочени в настоящия член, предоставят на националния регулаторен орган доказателствата, посочени в параграф 2 от настоящия член, в срок от един месец от получаване на искането, заедно с всяка обосновка на тарифите, подлежащи на оценка.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Националният регулаторен орган подава своята оценка, включително всякаква информация и/или обосновка, предоставени в съответствие с параграф 3, на Комисията и националните регулаторни органи на другите държави членки, както и на националните органи в държавата членка на подаващия национален регулаторен орган, на които е поверено прилагането на правото за защита на конкуренцията. На Комисията следва да се предостави и неповерителна версия на посочената оценка. Тази информация се предоставя не по-късно от 31 март всяка календарна година.

4.  До 31 юли на съответната календарна година националният регулаторен орган подава подробен доклад за своята оценка на трансграничните тарифи в съответствие с настоящия член на Комисията и националните регулаторни органи на другите заинтересовани държави членки, както и на националните органи в държавата членка на подаващия национален регулаторен орган, на които е поверено прилагането на правото за защита на конкуренцията. Освен това националният регулаторен орган предоставя на Комисията неповерителна версия на своя доклад за оценка.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията публикува неповерителната версия на оценката, предоставена от националните регулаторни органи в съответствие с параграф 4, на специализирания уебсайт не по-късно от 30 април всяка календарна година.

5.  Комисията публикува неповерителната версия на доклада за оценката, предоставен от националните регулаторни органи, без забавяне и при всички случаи в срок от един месец след получаването му.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

заличава се

Прозрачност и недискриминационен трансграничен достъп

 

1.  Винаги когато доставчици на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, сключват многостранни споразумения относно крайните такси, те изпълняват всички разумни искания за достъп до всички мрежови елементи и свързани съоръжения, както и до съответните услуги и информационни системи, необходими за предоставянето на услуги по трансгранична доставка на колетни пратки.

 

2.  Точката, в която следва да бъде предоставен достъпът, е вътрешната служба за обмен в държавата членка на местоназначение

 

3.  Доставчиците на универсалната услуга, посочени в параграф 1, публикуват типово предложение. Типовото предложение трябва да съдържа всички съответни свързани срокове и условия, включително цени.

 

4.  Типовото предложение трябва да включва всички елементи, необходими за достъп, както е посочено в параграф 1, включително всички условия, ограничаващи достъпа до услуги и/или използването им, когато такива условия са разрешени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза.

 

5.  Преди публикуването на типовото предложение то се одобрява от националния регулаторен орган. Националният регулаторен орган може при необходимост да налага промени в типовото предложение с цел осигуряване изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия регламент.

 

6.  Доставчиците на универсалната услуга, посочени в параграф 1, предоставят при поискване и въз основа на типово предложение индивидуална оферта на даден доставчик на услуги за доставка на колетни пратки, поискал достъп по смисъла на посочения параграф, най-късно един месец след получаването на искането. Доставчиците на универсалната услуга, получили искане за достъп, и доставчиците, поискали достъп, се договарят добросъвестно.

 

7.  Когато не се постигне споразумение въз основа на индивидуалната оферта, посочена в параграф 6, доставчикът на услуги за доставка на колетни пратки, поискал достъп, може да представи на националния регулаторен орган индивидуалната оферта, направена от доставчика на универсалната услуга. При необходимост националният регулаторен органи внася промени в индивидуалната оферта с цел осигуряване изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия член.

 

8.  Достъпът се осигурява оперативно в разумен срок, който не надвишава три месеца след сключването на договора.

 

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6 а

 

Стандарти за информация и за качество

 

1.  Всички търговци, които сключват договори за продажба с ползвателите, включващи изпращането на трансгранични колетни пратки, предоставят на ползвателите по време на преддоговорния етап следната информация:

 

a)  начисляваните от тях цени на ползвателите за трансгранична доставка на колетни пратки, включително всички съответни алтернативни или намалени тарифи;

 

б)  предлаганите възможности за трансгранична доставка, в т.ч. избор на доставчици, засичане и проследяване и механизми, позволяващи на ползвателя да се намесва в хода на целия процес на доставка, включително и да откаже доставка в отсъствие и да се договори за повторна доставка или за момента или мястото на вземане на пратката, когато това е приложимо;

 

в)  информация за процесите на разглеждане на рекламации на самия търговец, на съответния доставчик на услуги за доставка на колетни пратки и на мрежата на европейските потребителски центрове за трансгранични жалби.

 

2.  Прозрачността и измеримостта на качествената услуга и оперативната съвместимост за трансграничните доставки на колетни пратки допълнително се степенува по приоритет, в съответствие с разпоредбите на Директива 97/67/ЕО, чрез Европейския комитет по стандартизация и по друг начин, като се отчитат по-специално интересите на ползвателите, както и ефективността и екологичните съображения.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изпълнение, преразглеждане и влизане в сила

Общи и заключителни разпоредби

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Поверителност

 

Всякаква информация относно крайните такси или друга поверителна бизнес информация, предоставена в съответствие с настоящия регламент на националните регулаторни органи или Комисията, се третира като строго поверителна в съответствие с приложимите разпоредби на националното право и правото на Съюза.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7 б

 

Прилагане

 

Освен когато в настоящия регламент изрично е предвидено друго, настоящият регламент не засяга разпоредбите на националното право и на правото на Съюза, приложими към доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, включително социалните и трудовите правила и изисквания за представяне на информация на националните регулаторни органи.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди XX/XX/2019 г. и след това на всеки четири години Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад за оценка на прилагането на настоящия регламент, придружен, когато е целесъобразно, от предложение за неговото преразглеждане.

Не по-късно от ... [две години след датата на влизането в сила на настоящия регламент] и след това на всеки три години Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад за оценка на прилагането на настоящия регламент, придружен, когато е целесъобразно, от законодателно предложение за неговото преразглеждане. Докладът се изготвя след консултации с всички съответни заинтересовани страни.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  дали се е подобрила ценовата достъпност на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, включително за ползватели в отдалечените и слабо населените райони;

a)  дали са се подобрили прозрачността на трансграничните тарифи и ефективността и ценовата достъпност на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки в целия Съюз, включително за физическите лица и малките и средните предприятия, и по-специално за ползвателите, които се намират в отдалечени или слабо населени райони;

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  степента, в която доставчиците на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, са предоставили прозрачен и недискриминационен трансграничен достъп на едро, посочен в член 6;

б)  въздействието на регламента върху равнищата и електронната търговия на трансграничните доставки на колетни пратки, в т.ч. данни за таксите за доставка, начислявани както на търговците, така и на ползвателите;

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  напредъка по други инициативи за завършване на единния пазар за услуги за доставка на колетни пратки.

г)  напредъка по качеството на услугата и оперативната съвместимост за трансгранични доставки на колетни пратки, включително защитата на потребителите и развитието на стандартите;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

Член 9

Процедура на комитет

Упражняване на делегирането

1.  Комисията се подпомага от комитета по Директивата за пощенските услуги, създаден съгласно член 21 от Директива 97/67/ЕО. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от четири месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

_________________

 

 

Изменение    90

Предложение за регламент

Приложение І – подзаглавие 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Пощенски пратки, за които на националните регулаторни органи се представя публичната ценова листа на националните и на всички трансгранични тарифи до други държави членки

Единични колетни пратки, за които тарифите на доставчика на услуги за доставка на колетни пратки са обект на мерките за ценова прозрачност и на оценката, предвидени в членове 4 и 5

Изменение    91

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Горепосочените пощенски пратки трябва да отговарят на следните критерии:

Горепосочените колетни пратки трябва да отговарят на следните критерии:

a)  Размерите на пощенските пратки по букви а)—и) (т.е. писмовни пратки) да са ограничени съгласно следните правила: сума на дължината, широчината и дебелината: до 900 mm, като най-големият размер не може да надвишава 600 mm, а най-малкият размер трябва да надвишава 20 mm;

a)  размерите на колетните пратки по букви а)—и) да са ограничени съгласно следните правила: сума на дължината, широчината и дебелината: до 900 mm, като най-големият размер да не надвишава 600 mm, а най-малкият размер да бъде над 20 mm;

б)  колетите (по букви й)—о) не трябва да са по-малки от размера, предписан за писмата (по букви а)—и).

б)  колетите, посочени в букви й) — о), да не са по-малки от размера, предписан за пратките, посочени в букви а) — и).

Изменение    92

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(*) Тарифите за съответните пощенски пратки не трябва да съдържат каквито и да било специални отстъпки въз основа на обема или на друго специално третиране.

(*) Тарифите за съответните колети трябва да са за единична бройка и да не съдържат каквито и да било специални отстъпки въз основа на обема или на друго специално третиране.

Изменение    93

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(***) Доставчици, които предлагат повече от един продукт, отговарящ на горепосочените критерии, следва да съобщят най-ниската цена.

(***) Доставчици, които предлагат повече от един колет, отговарящ на горепосочените критерии, следва да съобщят най-ниската тарифа.

Изменение    94

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(****) Горепосочените тарифи трябва да са за съответните пратки, доставени в дома или помещенията на получателя в държавата членка на местоназначение.

(****) Горепосочените тарифи трябва да са за съответните пратки, доставени в дома на получателя в държавата членка на местоназначение, или в други помещения, ако тарифата включва такава възможност без допълнителни разходи.

  • [1]  ОВ C 34, 2.2.2017 г., стр. 106.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

КОНТЕКСТ

Доставката на колетни пратки е конкурентоспособен, иновативен и бързо разрастващ се сектор. Около четири милиарда колетни пратки годишно се поръчват онлайн и се доставят в целия Европейски съюз. Потенциалът за по-нататъшен растеж в сектора обаче е ясен. Въпреки че в ЕС като цяло 44% от потребителите пазаруват онлайн в собствената си държава, далеч по-малко (15%) поръчват онлайн от друга държава. Установено е, че опасенията относно доставката на пратки, които са закупени и продадени трансгранично, представляват ключов проблем, с който са се сблъскали онлайн потребителите в ЕС и малките предприятия, включително в много случаи съпътстващите относително високи разходи.

В рамките на своята стратегия за цифров единен пазар Европейската комисия предложи регламент относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки. С предложения регламент Комисията цели да гарантира повече ефективност в сектора, прозрачност на тарифите и крайните такси, както и достъпни цени.

При подготовката за разглеждането на настоящето предложение докладчикът се консултира с много организации на потребители и организации от пощенския сектор, включително регулатори и тези, представляващи малки предприятия, потребители и синдикални организации. Докладчикът също така взе изцяло предвид становищата на Икономическия и социален комитет и организира добре посетена проява, като позволи да бъдат изразени пълен спектър от перспективи и предложения относно предложението на Комисията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ДОКЛАДЧИКА

Докладчикът твърдо подкрепя усилията за създаване на цифров единен пазар, адаптиран към нуждите на потребителите и търговците на дребно, но се стреми да подобри предложението на Комисията за осигуряване на справедлив и балансиран подход за всички оператори от сектора, който е в пълно съответствие с Директивата за пощенските услуги 97/67/ЕО, но в същото време допълва и надгражда нейните разпоредби.

Поради това докладчикът предлага да се разшири обхватът на ключови разпоредби от регламента за всички доставчици на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, особено тъй като много доставчици на универсалната услуга не разполагат с голям пазарен дял на пазара на ЕС за трансгранични колетни пратки. Докладчикът също така иска да се заличат аспектите на предложението, свързани с достъпа и типовото предложение, тъй като те не отразяват реалността на пазара на трансгранични колетни пратки и не са необходими в светлината на действащото законодателство на ЕС в областта на конкуренцията и пощенските услуги.

Докладчикът дефинира „колетна пратка“ като пощенска пратка с тегло, непревишаващо 31.5 kg, като в същото време се съгласява, че дадена кореспондентска пратка сама по себе си не се счита за колетна пратка, в съответствие с Директива 97/67/ЕО.

Комисията е права да предостави подобрена пазарна информация за националните регулаторни органи, но е важно разпоредбите на регламента да позволяват да се придобие точна представа за пазара. За тази цел докладчикът иска да се гарантира, че националните регулаторни органи (НРО) получават данни, показващи разпокъсаността и спектъра от практики в областта на заетостта на пазара, включително информация за подизпълнители и работници в пощенския сектор, които не са наети постоянно и на пълно работно време.

Също така е необходимо НРО да разполагат с подходящи данни относно трансгранични тарифи и крайни такси, за да се извърши оценка дали цените са неоснователно високи. Тези данни следва да са на разположение за всички съответни оператори, в противен случай би могъл да се създаде изкривен образ на действителността. Поради това докладчикът изготви своите изменения, за да вземе това предвид.

По отношение на оценката на ценовата достъпност на тарифите докладчикът също така счита, че всяко изпитване относно ценовата достъпност следва да се прилага на пазара, а не само по отношение на доставчиците на универсална услуга. Целта на тази оценка следва да бъде да прецени дали разходите за физическите лица и малките и средните предприятия са ценово достъпни и до каква степен използването на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки е повлияно от разходите по доставката. Оценката следва да вземе под внимание отделните потребители с малък разполагаем доход, тези, които са с увреждания или с намалена подвижност, отделните и МСП ползвателите, които живеят или се намират в отдалечени или слабо населени райони, както и тези, които редовно използват услуги за доставка на колетни пратки.

Доверието на потребителите би спечелило от подобрени изисквания за по-прозрачна и съпоставима информация относно наличните възможности за цена и доставка, както и изисквания за повече насоки относно процедурите за щети, загуба на стоки, закъснения и връщане, както и за обработването на жалбите. Поради тези причини докладчикът предлага въвеждането на два нови члена, за да се допълни информацията, която вече е предоставена на ползвателите от търговци, и да се насърчи по-нататъшното хармонизиране на качеството на услугата и техническите стандарти, в съответствие с действащите разпоредби на ЕС.

Комисията предлага да представи на всеки четири години на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад за оценка относно прилагането на настоящия регламент, придружен, когато е целесъобразно, от законодателно предложение за неговото преразглеждане. Докладчикът е на мнение, че настоящият доклад се изготвя след консултации с всички съответни заинтересовани страни, включително Европейския комитет за социален диалог за пощенския сектор и следва да се предоставя на всеки три години, особено предвид динамичния и бързо променящ се характер на пазарите за електронна търговия.

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (30.5.2017)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно услуги за трансгранична доставка на колетни пратки
(COM(2016)0285 – C8‑0195/2016 – 2016/0149(COD))

Докладчик по становище: Биляна Борзан

(*)   Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Електронната търговия в Европейския съюз се превръща в особено важен сектор. Смята се, че годишните продажби за 2014 г. възлизат на стойност до 369 милиарда евро. Значителен дял от продажбите в рамките на електронната търговия водят до физически доставки. Смята се, че общо 4 милиарда колетни пратки се изпращат годишно до потребители в ЕС.

Ефективната и ценово достъпна доставка е предпоставка за трансгранични продажби на физически стоки. Въпреки това пазарът на доставки на колетни пратки в ЕС остава фрагментиран в национални пазари, като са налице големи разлики между държавите членки. Високите цени на трансграничната доставка на колетни пратки, както и свързаното с нея неудобство, са определени като основните пречки за потребителите и търговците на дребно в електронната търговия. Комисията счита, че само потребителите от ЕС биха могли да спестят до 11,7 милиарда евро на година, ако можеха да избират от пълен набор от стоки и услуги от ЕС при пазаруване онлайн.

Понастоящем приложимата Директива за пощенските услуги датира от 1997 г. и акцентът е поставен основно върху писмовни пратки, като повечето услуги за доставка на колетни пратки попадат извън обхвата на универсалните услуги. Тъй като доставката на колетни пратки значително се увеличи през последните години, трябва да се създадат нови правила, които да допълват действащото законодателство.

Комисията представи на 25 май 2016 г. своя пакет от мерки в областта на електронната търговия с цел да помогне на потребителите и дружествата да се възползват в пълна степен от единния пазар. Предложението за регламент относно услугите за трансгранична доставка на колетни пратки има за цел повишаването на прозрачността на цените за трансгранична доставка на колетни пратки и подобряването на регулаторния надзор.

Проучванията показаха, че цените за трансгранични колетни пратки са средно от три до четири пъти по-високи от цените на вътрешния пазар. Около 40 процента от трансграничните цени на колетните пратки не могат да бъдат обяснени с икономически фактори като разходи за труд, количества и т.н., като в същото време високите разходи на доставките и високите разходи за връщане представляват двете най-големи опасения на потребителите при трансграничното закупуване на продукти онлайн. Високите цени на доставка също представляват пречка за търговците на дребно, които продават онлайн. Това засяга малките и средните фирми в по-голяма степен от големите фирми.

Докладчикът счита, че понятието „колетна пратка“ трябва да бъде дефинирано в настоящия регламент и предлага ограничение за тегло и разграничение от кореспондентска пратка.

Достъпът до мрежите на доставчиците на универсалната услуга е от решаващо значение за новите участници, по-специално МСП, които не разполагат с достатъчен мащаб и обхват на своите служби, за да разработят национални мрежи за доставка, включително в отдалечени райони, или да постигнат трансгранични споразумения за доставка с няколко участници. Това ще доведе до по-ниски цени в полза на потребителите и трансграничната търговия и ще създаде повече конкуренция на пазара за доставка на колетни пратки, като по този начин ще допринесе за разработването на нови и иновативни решения.

Доставчиците на универсалната услуга понастоящем са задължени да предоставят ценово достъпни услуги за доставка на колетни пратки, в замяна на което получават определени отстъпки като например освобождаване от ДДС. Цените не техните услуги често пъти са индивидуално договорени тарифи и са поверителни. Предложението има за цел да запази поверителността на търговската информация с чувствителен характер, но в същото време да даде възможност на националните регулаторни органи да извършат оценка на ценовата достъпност на тарифите, както и да изискват обосновка и допълнителна информация за неоснователно високи тарифи.

Докладчикът е особено загрижен и внесе изменения относно общата цел на настоящия регламент, за да направи възможен достъпа на потребителите до трансгранични услуги за доставка на колетни пратки. Докладчикът отправя искане описанието на услугите за доставка на колетни пратки да включва варианти за доставка и подробна информация за потребителите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещатакомисия по транспорт и туризъм да вземе предвид следните изменения:

Изменение   1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Член 169, параграф 1 и член 169, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвиждат, че Съюзът трябва да допринася за постигането на високо равнище на защита на потребителите посредством мерки, приемани съгласно член 114 от ДФЕС.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Тарифите, приложими за подателите на малък обем трансгранични колетни пратки и други пощенски пратки, и особено за малки и средни предприятия и физически лица, все още са сравнително високи. Това оказва пряко отрицателно въздействие върху ползвателите, които търсят услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, особено в контекста на електронната търговия.

(1)  В някои случаи тарифите, приложими за подателите на малък обем трансгранични колетни пратки и други пощенски пратки, и особено за малки и средни предприятия (МСП) и физически лица, все още са сравнително високи. Това оказва пряко отрицателно въздействие върху ползвателите, които търсят услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, особено в контекста на електронната търговия. В допълнение, ползвателите често съобщават за проблеми с качеството на услугата при изпращане, получаване или връщане на трансграничните колетни пратки. Освен това е необходимо допълнително подобряване на оперативната съвместимост в тази област, включително някои специфични мерки, основаващи се на съображения във връзка с околната среда.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Пазарът на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки е разнообразен и сложен, с различни доставчици, които предлагат различни услуги и цени в зависимост от теглото, размерите и формата на изпращаните пратки, както и от местоназначението, характеристики на добавената стойност например решения за проследяване, и от броя на изпращаните пратки. Това разнообразие затруднява сравнението между различните доставчици на колетни услуги както по качество, така и по цени. Освен това подателите на малки обеми, като например малки и средни предприятия и физически лица, често не знаят за съществуването на предлагани различни услуги за доставка на колетни пратки.

(3)  Пазарът на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки е разнообразен, сложен и конкурентен, с различни доставчици, които предлагат различни услуги и цени в зависимост от теглото, размерите и формата на изпращаните пратки, както и от местоназначението, характеристики на добавената стойност например решения за проследяване, и от броя на изпращаните пратки. В някои държави членки доставчиците на универсалната услуга не притежават преобладаващ дял от пазара на доставки на колетни пратки. Това разнообразие затруднява сравнението между различните доставчици на услуги както по качество, така и по цени. Освен това подателите на малки обеми, като например МСП и физически лица, често не знаят за съществуването на предлагани различни услуги за доставка на колетни пратки. В допълнение към това разходите, свързани със смяна на доставчиците, имат възпиращ ефект. Освен това малките и средните електронни търговци на дребно определят опасенията, свързани с доставката, като пречка при трансграничните продажби.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  С цел да се подобри ценовата достъпност на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки особено за ползватели в отдалечени или слабо населени райони, е необходимо да се повиши прозрачността на публичните ценови листи за ограничен набор от такива услуги, предлагани от доставчици на универсалната услуга, които се използват главно от малки и средни предприятия и физически лица. Прозрачността на публичните ценови листи е необходима и с оглед на проблема с високите тарифи за услугите за трансгранична доставка и за намаляване, когато е приложимо, на неоснователни разлики в тарифите между националните и трансграничните услуги за доставка на колетни пратки.

(4)  С цел да се подобрят услугите за трансгранична доставка на колетни пратки особено за ползватели в отдалечени или слабо населени райони и за МСП и микропредприятия, е необходимо да се повиши прозрачността на тарифите и крайните такси за услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, които се използват главно от МСП и физически лица. Прозрачността е необходима и с оглед на проблема с високите тарифи за услугите за трансгранична доставка и за намаляване, когато е приложимо, на неоснователни разлики в тарифите между вътрешните и трансграничните услуги за доставка на колетни пратки.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)  С оглед на факта, че съгласно експресното проучване на Евробарометър № 413 по-голямата част от дружествата, които продават, продавали са или са се опитвали да продават онлайн, считат високите разходи за доставка, заедно със скъпия процес на разглеждане на рекламации и гаранциите, за проблем при продажбата онлайн, съществува необходимост от по-нататъшни действия, за да се гарантира, че всички търговци на дребно и потребители, в частност МСП и потребители в отдалечени райони, се възползват в пълна степен от безпрепятствени услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, които са достъпни и на разумна цена, без да се пренебрегва фактът, че при покупка потребителите очакват да получат безплатна доставка.

Изменение   6

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В повечето държави членки съществуват по няколко доставчици на услуги за вътрешни доставки на колетни пратки, но само някои от тях предоставят и услуги за трансгранична доставка на колетни пратки. В този контекст от съществено значение е да се гарантира, с цел запазване и насърчаване на ефективната конкуренция и защита на потребителите, прозрачен и недискриминационен достъп до услугите и инфраструктурата, необходим за предоставяне на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки.

заличава се

Изменение     7

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Понятието „доставчици на универсалната услуга“ означава пощенски оператори, които предоставят универсална пощенска услуга или части от нея в конкретна държава членка. Доставчиците на универсалната услуга, които осъществяват дейност в повече от една държава членка, следва да бъдат класифицирани като доставчици на универсалната услуга само в държавите членки, в които предоставят универсалната пощенска услуга.

Обосновка

Пояснение кой точно е доставчик на универсалната услуга.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Понастоящем пощенските услуги са уредени с Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета49. С въпросната директива са установени общи правила, уреждащи предоставянето на пощенски услуги и универсалната пощенска услуга в Съюза. Тя е насочена главно, но не изключително, към националните универсални услуги и не разглежда регулаторния надзор върху доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, прозрачността на тарифите и крайните такси за някои услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, оценката на достъпността по цена на тарифите за някои услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, както и прозрачния и недискриминационен достъп до някои услуги и/или инфраструктура за трансгранична доставка на колетни пратки. Ето защо настоящият регламент допълва правилата, определени в Директива 97/67/ЕО, по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки.

(6)  Понастоящем пощенските услуги са уредени с Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета49. С посочената директива са установени общи правила, уреждащи предоставянето на пощенски услуги и универсалната пощенска услуга в Съюза. Настоящият регламент допълва правилата, определени в Директива 97/67/ЕО, по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки.

__________________

__________________

49 Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 1, 21.1.1998 г., стр. 14—25).

49 Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 1997 г. относно общите правила за развитието на вътрешния пазар на пощенските услуги в Общността и за подобряването на качеството на услугата (ОВ L 1, 21.1.1998 г., стр. 14—25).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Поради това е важно да се даде ясно определение за услугите за доставка на колетни пратки и да се уточни кои пощенски пратки са обхванати от това определение. Това се отнася по-специално за пощенски пратки, различни от кореспондентски пратки, които поради теглото си обикновено се използват за изпращане на стоки и артикули. Поради това настоящият регламент следва да обхваща, в съответствие с установената практика, пощенски пратки с тегло до 31,5 kg, тъй като единично средностатистическо физическо лице не може да борави с по-тежки пратки без механични помощни средства. В съответствие с настоящата практика и Директива 97/67/ЕО всяка операция в пощенската верига, т.е. събиране, сортиране и доставка, следва да се счита за услуга за доставка на колетни пратки. Пренасянето само по себе, т.е. когато не е предприето във връзка с една от тези операции, следва да попада извън обхвата на услугите за доставка на колетни пратки, тъй като в този случай може да се приеме, че тази дейност е част от транспортния сектор.

(8)  Поради това е важно да се даде ясно определение за понятията „колетни пратки“ и „услуги за доставка на колетни пратки“ и да се уточни кои пощенски пратки са обхванати от тези определения. Това се отнася по-специално за пратки, които са или не са доставяни от доставчика на универсалната услуга, различни от кореспондентски пратки, които поради теглото си обикновено се използват за изпращане на стоки и артикули със или без търговска стойност. Поради това настоящият регламент следва да обхваща, в съответствие с установената практика, колетни пратки, които са или не са доставяни от доставчика на универсалната услуга, с тегло до 31,5 kg, тъй като единично средностатистическо физическо лице не може да борави с по-тежки пратки без механични помощни средства. В съответствие с настоящата практика всяка операция във веригата на доставка на колетни пратки, т.е. събиране, сортиране и доставка, следва да се счита за услуга за доставка на колетни пратки, включително когато тя се осигурява от доставчици на експресни и куриерски услуги, както и от групиращи пощата лица. Доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, които използват алтернативни бизнес модели и платформи за електронна търговия, също следва да бъдат в обхвата на настоящия регламент, ако предоставят поне една от тези операции във веригата на пощенски доставки. За разлика от отделните независими подизпълнители на доставчика на услуги за доставка на колетни пратки обаче, утвърдените доставчици на логистични услуги за товарния или пътническия транспорт не следва да попадат в обхвата на настоящия регламент.

Изменение   10

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Настоящият регламент следва да се прилага за услугите за доставка на колетни пратки, предлагани на трети лица, а не на предприятия, които имат единствено вътрешни мрежи за доставки, за да изпълняват поръчки за стоки, продавани от самите тях. Ако тези предприятия използват вътрешните мрежи за доставки и за доставка на стоки, продавани от трети лица, както и за доставка на стоки от вътрешни продажби на дребно, то те следва да бъдат в обхвата на настоящия регламент.

Обосновка

Това е необходимо, за да се гарантира, че услугите за доставка на храна, например от супермаркет, не попадат в обхвата на настоящия регламент.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Крайните такси се основават на многостранни и двустранни споразумения между доставчици на универсалната услуга и гарантират, че доставчикът на универсалната услуга по местоназначение ще си възстанови разходите за услугата към изходящия доставчик на универсалната услуга. Крайните такси следва да бъдат определени по такъв начин, че да включват както крайните разходи, определени в член 2, параграф 15 от Директива 97/67/ЕО, които се прилагат за писмовните пратки, така и входящите териториални цени, които се прилагат за колетни пратки.

(9)  Крайните такси се основават на многостранни и двустранни споразумения между доставчици на услуга за доставка на колетни пратки и гарантират, че доставчикът на услуга за доставка на колетни пратки по местоназначение ще си възстанови разходите за услугата към изходящия доставчик на услуга за доставка на колетни пратки. Крайните такси следва да се считат за включващи както крайните разходи, определени в член 2, параграф 15 от Директива 97/67/ЕО, които се прилагат за писмовните пратки, така и входящите териториални цени, прилагани за колетни пратки, а също и разходите за прехвърлянето между дъщерните дружества на доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки. В този контекст понятието „крайни разходи“ следва да се разбира като плащания от изходящия доставчик на универсалната услуга към доставчика на универсалната услуга по местоназначение за разходите за самата доставка на трансгранични кореспондентски пратки, доставяни в държавата членка на местоназначение. Понятието „входящи териториални цени“ означава плащания, извършени от доставчика на универсалната услуга от държавата членка на произход към доставчика на универсалната услуга по местоназначение за разходите за самата доставка на трансграничните колетни пратки в държавата членка на местоназначение. Най-накрая, понятието „цени за прехвърляне“ означава плащания, извършени от доставчик на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка на произход към неговите дъщерни дружества в държавата членка на местоназначение за разходите за самата доставка на неговите колетни пратки в държавата членка на местоназначение. Крайните такси представляват търговска информация с чувствителен характер.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Необходимо е националните регулаторни органи да притежават съответните познания и информация за статистически цели относно доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, осъществяващи дейност на пазара. Същевременно, за да се ограничи административната тежест за малките доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, които осъществяват дейност само на национален или регионален пазар, следва да се прилага праг въз основа на броя на лицата, работещи за доставчика на услуги и участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки.

(10)  Необходимо е националните регулаторни органи да притежават съответните познания и информация за статистически цели относно доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, осъществяващи дейност на пазара. Поради интензивното използване на работна ръка в сектора и за да се ограничи административната тежест за малките доставчици на услуги за доставка на колетни пратки или за подизпълнителите, които осъществяват дейност само на регионален или вътрешен пазар, следва да се прилага праг въз основа на средния брой на лицата, работещи за доставчика на услуги за доставка на колетни пратки през предходната календарна година и участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка, в която е установен доставчикът, освен ако този доставчик е установен в повече от една държава членка. Прагът трябва обаче да бъде определен по такъв начин, че надлежно да отчита и броя на онези постоянно заети в този сектор лица, които не работят на пълно работно време.

Изменение   13

Предложение за регламент

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  При подаването на информация до националния регулаторен орган характеристиките на услугите за доставка на колетни пратки следва да включват операциите във веригата на пощенските доставки (събиране, сортиране, пренасяне и доставка), извършени от този доставчик; дали услугата е в рамките на или извън обхвата на задължението за универсална услуга; териториалния обхват на услугата (регионална, вътрешна, трансгранична); и дали се предлага добавена стойност.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  При предоставянето на информация на националния регулаторен орган следва да се има предвид, че е възможно доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки вече да са предоставили определена информация на същия национален регулаторен орган. Услугите за доставка на колетни пратки са важни за малки и средни предприятия, както и за физически лица и те следва да са в състояние лесно да правят сравнения между различните доставчици. Поради това услугите, тарифите за които следва да се предоставят от доставчици на универсалната услуга, следва да бъдат ясно определени. Тези тарифи следва да бъдат публикувани от Комисията на специален уебсайт и да служат, наред с поверителното редовно предоставяне на заложените крайни такси, като основа за оценяване от националните регулаторни органи на достъпността по цена на тарифите за трансгранична доставка на колетни пратки. Доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, които са различни от доставчиците на универсалната услуга, могат доброволно да предоставят на своя национален регулаторен орган в сравнима форма тарифите си за същите пратки, при условие че тези пратки се доставят в дома или в помещенията на получателя.

(12)  При предоставянето на информация на националния регулаторен орган следва да се има предвид, че е възможно доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки вече да са предоставили определена информация на същия национален регулаторен орган. Услугите за доставка на колетни пратки са важни за МСП, както и за физически лица и те следва да са в състояние лесно да правят сравнения между различните доставчици. Поради това услугите, тарифите за които следва да се предоставят от доставчици на услуга за доставка на колетни пратки, следва да бъдат ясно определени. Тези тарифи следва да бъдат публикувани от Комисията на специален уебсайт и да служат, наред с поверителното редовно предоставяне на заложените крайни такси, като основа за оценяване от националните регулаторни органи на обосноваността на тарифите за трансгранична доставка на колетни пратки.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Когато националните регулаторни органи оценяват ежегодно достъпността по цена на тарифите, те следва да се основават на обективни критерии, като например националните тарифи на изходящите доставчици на универсалната услуга и на доставчиците на универсалната услуга по местоназначение, както и равнището на крайните такси. Тези общи критерии могат да бъдат допълнени от други критерии, които са от особено значение за разясняване на въпросните тарифи, като например специфични разходи за пренасяне или обработка и двустранни обеми между различни оператори на услуги по трансгранична доставка на колетни пратки.

(14)  Когато националните регулаторни органи оценяват ежегодно необосновано високите тарифи, те следва да се основават на обективни критерии, като например националните тарифи на изходящите доставчици на услуга за доставка на колетни пратки и на доставчиците на услуга за доставка на колетни пратки по местоназначение, както и равнището на крайните такси. Тези общи критерии могат да бъдат допълнени от други критерии, които са от особено значение за разясняване на въпросните тарифи, като например специфични разходи за пренасяне или обработка и двустранни обеми между различни оператори на услуги по трансгранична доставка на колетни пратки. Националните регулаторни органи по-специално следва да вземат под внимание МСП, както и физически лица и уязвими ползватели, които живеят или се намират в отдалечени или слабо населени райони. Тези органи следва да полагат усилия, когато това е възможно, за да се гарантира сравнимостта на тази оценка с оценките, изисквани съгласно Директива 97/67/ЕО.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Наличието на значителни разлики между националните и трансграничните тарифи за услуги за доставка на колетни пратки следва да бъде обосновано с обективни критерии, като например допълнителни разходи за пренасяне и разумен марж на печалба. От доставчиците на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, следва да се изисква да предоставят незабавно такава обосновка.

(16)  Наличието на значителни разлики между националните и трансграничните тарифи за услуги за доставка на колетни пратки следва да бъде обосновано с обективни критерии, като например допълнителни разходи за пренасяне и разумен марж на печалба. От доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, предоставящи услуги за трансгранична доставка на колетни пратки, следва да се изисква да предоставят незабавно такава обосновка.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел да се гарантира прозрачност в целия Съюз, извършеният от национален регулаторен орган анализ следва да бъде представен на националните регулаторни органи на другите държави членки и на Комисията. Поверителността трябва да се гарантира от националните регулаторни органи и Комисията. Комисията може също така да поиска от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги да предостави анализ за целия Съюз въз основа на данните, постъпили от отделните държави.

(17)  С цел да се гарантира прозрачност в целия Съюз, извършеният от национален регулаторен орган анализ следва да бъде представен на националните регулаторни органи на заинтересовани държави членки и на Комисията. Поверителността следва да се гарантира от националните регулаторни органи и Комисията. Комисията може също така да поиска от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги да предостави анализ за целия Съюз въз основа на данните, постъпили от отделните държави членки, при условие че бъде гарантирана поверителността.

Изменение   18

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Доставчиците на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, могат да сключват многостранни и двустранни споразумения относно крайните такси и да създават други програми за улесняване на взаимната свързаност на своите мрежи за доставка. По съображения за недискриминация на конкуриращите се доставчици на услуги за доставка на колетни пратки се предоставя равен достъп до крайните такси, приложими между страните по многостранни споразумения. В някои случаи може да е основателно крайните такси, дължими от явяващи се трети страни доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, да надхвърлят дължимите от доставчици на универсалната услуга, които са страни по такива споразумения. Това може да се така, когато страните по многостранно споразумение за крайните такси са в състояние да докажат, че разходите за установяване, функциониране и администриране на споразумението, допълнителните разходи за приемане и обработка на пратки от неизбрани доставчици на услуги за доставка на колетни пратки и други подобни разходи не са покрити от крайните такси, дължими от явяващия се трета страна доставчик на услуги в държавата членка, от която произхождат пратките.

(18)  Доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки могат да сключват многостранни и двустранни споразумения относно крайните такси и да създават други програми за улесняване на взаимната свързаност на своите мрежи за доставка. По съображения за недискриминация на конкуриращите се доставчици на услуги за доставка на колетни пратки следва да се предостави равен достъп до крайните такси, приложими между страните по многостранни споразумения. В някои случаи може да е основателно крайните такси, дължими от явяващи се трети страни доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, да надхвърлят дължимите от доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, които са страни по такива споразумения. Това може да е така, когато страните по многостранно споразумение за крайните такси са в състояние да докажат, че разходите за установяване, функциониране и администриране на споразумението, допълнителните разходи за приемане и обработка на пратки от явяващи се трети лица доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, и други подобни разходи не са покрити от крайните такси, дължими от явяващия се трето лице доставчик на услуги в държавата членка, от която произхождат пратките. Винаги когато доставчикът на услуги за доставка на колетни пратки сключва многостранни споразумения относно крайните такси, осигуреният по тези многостранни споразумения равен и недискриминационен достъп на трети лица до определени услуги за трансгранична доставка на колетни пратки следва да насърчава конкуренцията, да е разходоориентиран, да носи ползи за потребителите и да води до по-ефикасно използване на съществуващите мрежи, по-специално в селските и отдалечените райони.

Изменение     19

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  На практика и по оперативни причини точката, в която следва да бъде предоставен достъп, е вътрешната служба за обмен, която представлява служба или механизъм, определени от доставчици на универсалната услуга в държавата членка на местоназначение за предаване на пощенски пратки, различни от кореспондентски пратки.

заличава се

Изменение     20

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  За да се ограничи административната тежест, прехвърлянето на данни от доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки, от националните регулаторни органи и от Комисията следва да бъде по електронен път, и по-специално като се позволи използването на електронен подпис, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 910/2014.

 

_________________

 

Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 73).

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Тъй като пазарите на услуги за доставка на колетни пратки се променят бързо, Комисията следва редовно да преоценява ефикасността и ефективността на настоящия регламент и да представя съответен доклад на Европейския парламент и на Съвета. Докладът следва да бъде придружен, когато е целесъобразно, от предложения до Европейския парламент и Съвета за преразглеждане.

(21)  Тъй като пазарите на услуги за доставка на колетни пратки се променят бързо, Комисията следва редовно да преоценява ефикасността и ефективността на настоящия регламент, като взема под внимание развитието на електронната търговия, и да представя редовен доклад на Европейския парламент и на Съвета. Докладът следва да бъде придружен, когато е целесъобразно, от законодателни предложения до Европейския парламент и Съвета за преразглеждане. Докладът следва да бъде изготвен след консултации с всички подходящи заинтересовани страни, включително с комитета за социален диалог за пощенския сектор.

Изменение   22

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Комисията следва да използва като основа ценната информация, предоставяна от Групата на европейските регулатори на пощенски услуги, която е съставена от представители на националните регулаторни органи.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнение на задължението на доставчиците на колетни пратки да предоставят информация на националните регулаторни органи, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия, за да установи формуляр за подаването на такава информация. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета50.

заличава се

__________________

 

50 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13—18).

 

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a)  С цел да се гарантира, че изискванията относно предоставянето на информация от доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки се прилагат по отношение на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, следва да се делегира на Комисията правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз , за да допълва настоящия регламент, като определя стандартен формуляр за подаването на такава информация. От особена важност е в работата си Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да се провеждат в съответствие с принципите, прогласени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

 

__________________

 

ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение     25

Предложение за регламент

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  За да се проучат ефектите от настоящия регламент, държавите членки следва да докладват за развитието на условията на труд на всички лица, които работят в сектора на доставки на колетни пратки, както и за последиците за околната среда от увеличения пътен трафик и последващото увеличение на емисиите.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да се установят регулаторните принципи и правила, необходими за подобряване на регулаторния надзор, да се повиши прозрачността на цените и да се установят определени принципи по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, които следва да подкрепят конкуренцията, не са постижими в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат, с оглед на неговите мащаб и последици, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

(25)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да се установят регулаторните принципи и правила, необходими за подобряване на регулаторния надзор, да се повиши прозрачността на цените, да се установят определени принципи по отношение на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки в подкрепа на конкуренцията, както и да се насърчи по-добрият достъп на ползвателите до ефикасни услуги на разумни цени за трансгранична доставка на колетни пратки, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат, с оглед на техния обхват и последици, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предмет

Предмет и цели

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент установява конкретни правила в допълнение към правилата, определени в Директива 97/67/ЕО, относно:

Настоящият регламент въвежда конкретни разпоредби, които позволяват достъп на потребителите до услуги за трансгранична доставка на колетни пратки и насърчават по-добра достъпност на ползвателите до ефективни трансгранични доставки на колетни пратки, включително за уязвимите ползватели, ползвателите в отдалечените или слабо населените райони и лицата с увреждания, в допълнение към разпоредбите, определени в Директива 97/67/ЕО, относно:

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  прозрачността на тарифите и крайните такси за определени трансгранични услуги за доставка на колетни пратки и оценката на тарифната достъпност на определени трансгранични услуги;

б)  прозрачността на тарифите и крайните такси за определени трансгранични услуги за доставка на колетни пратки и оценката на определени необосновано високи тарифи на трансгранични услуги;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  прозрачен и недискриминационен достъп до определени услуги и/или инфраструктура за трансгранична доставка на колетни пратки.

заличава се

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  информация и прозрачност на цените за ползвателите на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  „колетна пратка“ означава пратка, обработена от доставчика на универсалната услуга или от друг доставчик на услуга за доставка на колетни пратки, различна от кореспондентска пратка, със или без търговска стойност и с тегло, което не превишава 31,5 kg;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „услуги за доставка на колетни пратки“ означава услуги, включващи събирането, сортирането, пренасянето или самата доставка на пощенски пратки, които са различни от кореспондентски пратки; пренасянето само по себе си не следва да се счита за услуга за доставка на колетни пратки; доставката на такива пратки, превишаващи 31,5 kg, не се счита за услуга за доставка на колетни пратки;

а)  „услуги за доставка на колетни пратки“ означава услуги, включващи събирането, сортирането, пренасянето или самата доставка на колетни пратки, при условие че тези услуги не се състоят само от пренасянето;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  „подизпълнител“ означава предприятие, което осигурява събирането, сортирането, пренасянето или самата доставка на колетни пратки за доставчика на услуги за доставка на колетни пратки, при условие че тези услуги не се състоят само от пренасянето;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „крайни такси“ означава плащания от изходящия доставчик на универсалната услуга към доставчика на универсалната услуга по местоназначение за разходите за услуги за трансгранична доставка на колетни пратки в държавата членка на местоназначение.

в)  „крайни такси“ означава плащания, представляващи крайни разходи, входящи териториални цени или цени за прехвърляне, извършени от изходящия доставчик на услуги за доставка на колетни пратки към доставчика на услуги за доставка на колетни пратки по местоназначение, към посредник, когато това е приложимо, или към двамата, за разходите за услуги за трансгранична доставка на колетни пратки в държавата членка на местоназначение;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  „търговец“ означава всяко физическо лице или юридическо лице, независимо дали е частна, или публична собственост, което осъществява дейност, включително чрез посредничеството на друго лице, действащо от негово име или за негова сметка, за целите на своята търговска или стопанска дейност или на упражняването на своя занаят или професия във връзка с услуги за доставка на колетни пратки, обхванати от настоящия регламент.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки подават следната информация на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени:

1.  Всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, включително онези доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, използващи алтернативни бизнес модели и платформи за електронна търговия, подават следната стандартизирана информация на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, освен ако националният регулаторен орган вече не е поискал и не е получил такава информация:

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  името на доставчика, правния му статут и правната форма, регистрационния номер в търговски или друг подобен регистър, номера на регистрация по ДДС, адреса на установяване и лице за контакт;

а)  името на доставчика на услуги за доставка на колетни пратки, правния му статут и правната форма, регистрационния номер в търговски или друг подобен регистър, идентификационния номер на регистрация по ДДС, адреса на установяване и лице за контакт;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  естеството на услугите, предлагани от доставчика;

б)  подробно търговско описание на услугите за доставка на колетни пратки, предлагани от доставчика на услуги за доставка на колетни пратки, включително възможности за доставка и прецизна информация, предоставяна на потребителя;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  общите условия на доставчика за продажба, включително подробно описание на процедурата за разглеждане на рекламации.

в)  общите условия за продажби на доставчика на услуги за доставка на колетни пратки, прилагани за услугите за доставка на колетни пратки, включително подробно описание на процедурата за разглеждане на рекламации, предназначено за ползвателите.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В случай на промяна в информацията, посочена в първа алинея, доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки информират националния регулаторен орган за тази промяна в срок от 30 дни.

2.  В случай на промяна в информацията, посочена в параграф 1, доставчиците на услуги за доставка на колетни пратки информират националния регулаторен орган за тази промяна в срок от 30 дни.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  До 31 март всяка календарна година всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки подават следната информация на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени:

3.  До 31 март всяка календарна година всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, включително онези доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, които използват алтернативни бизнес модели, в това число такива, основани на икономиката на сътрудничеството и на платформи за електронна търговия, подават следната информация на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, освен ако националният регулаторен орган вече не е поискал и не е получил такава информация:

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  годишния оборот от услуги за доставка на колетни пратки за предходната календарна година в държавата членка, в която са установени, разбит по национални, входящи и изходящи трансгранични пощенски пратки;

а)  годишния оборот от услуги за доставка на колетни пратки за предходната календарна година в държавата членка, в която е установен доставчикът на услуги за доставка на колетни пратки, разбит по вътрешни, входящи и изходящи трансгранични пощенски пратки;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  броя на лицата, работещи за доставчика и участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка, в която е установен доставчикът, през предходната календарна година;

б)  средния брой на лицата, наети пряко или непряко от доставчика на услуги за доставка на колетни пратки и участващи в предоставянето на услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка, в която е установен този доставчик, през предходната календарна година, включително преглед на условията на труд за всички лица, работещи за доставчика; броят на лицата се изчислява въз основа на средния годишен брой на служителите на пълно и на непълно работно време, временно наетите на работа лица, самостоятелно заетите лица, както и на лицата, работещи за подизпълнители или за дружества – външни изпълнители, на които доставчикът на услуги за доставка на колетни пратки е възложил събирането, сортирането, пренасянето или самата доставка на колетни пратки, като се включват всички лица, които през предходната календарна година са извършили услуги, свързани с някой от етапите на веригата на стойността, за и под ръководството на доставчик на услуги за доставка на колетни пратки или негови дъщерни дружества, срещу което са получили възнаграждение;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  броя на пощенските пратки, които са различни от кореспондентски пратки и не превишават 31,5 kg, обработени през предходната календарна година в държавата членка, в която са установени, разбит по национални, входящи и изходящи трансгранични пощенски пратки.

в)  броя на колетите, обработени през предходната календарна година в държавата членка, в която е установен доставчикът на услуги за доставка на колетни пратки, разбит по вътрешни и входящи и изходящи трансгранични колети;

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  публично достъпни цени, приложими за услугите за доставка на колетни пратки през предходната календарна година.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

На националния регулаторен орган се предоставя на разположение разбивка на изчисленията съгласно буква б) от първата алинея.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията установява посредством акт за изпълнение формуляра за подаване на информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 9.

4.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 9а, за да допълва настоящия регламент чрез определяне на стандартен формуляр за подаване на информацията, посочена в параграф 1 от настоящия член.

 

Първите такива делегирани актове се приемат в срок до ... [осем месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Националните регулаторни органи могат да налагат изисквания за допълнителна информация освен посочената в параграфи 1 и 2, когато те са необходими за гарантиране на съответствието с настоящия регламент.

5.  Националните регулаторни органи могат да налагат изисквания за допълнителна информация в допълнение към посочената в параграфи 1 и 3, при условие че те са пропорционални и необходими за гарантиране на съответствието с настоящия регламент.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Доставчик на услуги за доставка на колетни пратки с по-малко от 50 заети лица не подлежи на задълженията по параграфи 1 и 2, освен ако този доставчик е установен в повече от една държава членка.

6.  Настоящият член не се прилага за доставчик на услуги за доставка на колетни пратки, който – заедно със своите дъщерни дружества и свързани предприятия – през предходната календарна година е имал средно по-малко от 25 заети лица, освен ако този доставчик е установен в повече от една държава членка. Броят на лицата се изчислява въз основа на средния годишен брой на служителите на пълно и на непълно работно време, временно наетите служители, работещите на договор без гарантиран брой работни часове, самостоятелно заетите лица, както и на лицата, работещи за подизпълнители. При поискване се предоставя на разположение разбивка на изчисленията.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  В съответствие с настоящия член всички подизпълнители подават информацията на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени. Подизпълнителите обаче са освободени от задължението да спазват параграф 3, букви в) и ва).

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б.  Когато националният регулаторен орган счете дадена информация за поверителна в съответствие с правилата на Съюза и националните правила за търговската тайна, съответните национални регулаторни органи спазват тази поверителност.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прозрачност на тарифите и крайните такси

Прозрачност на трансграничните тарифи и крайните такси

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, представят на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, публичната ценова листа, приложима към 1 януари всяка календарна година за доставката на пощенски пратки, попадащи в категориите, изброени в приложението. Тази информация се представя не по-късно от 31 януари всяка календарна година.

1.  Всички доставчици на услуги за трансгранична доставка на колетни пратки и техните дъщерни дружества, попадащи в обхвата на член 3, с изключение на подизпълнителите, представят на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, публичната листа на трансграничните тарифи, приложима към 1 януари на всяка календарна година за доставката на пощенски пратки, попадащи в категориите, изброени в приложението. Тази информация се представя до 31 януари на всяка календарна година и се подава в електронен, машинно четим формат.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчиците на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, представят на националния регулаторен орган крайните такси, приложими към 1 януари всяка календарна година за пощенски пратки с произход от други държави членки. Тази информация се представя не по-късно от 31 януари всяка календарна година.

3.  Всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки, попадащи в обхвата на член 3, с изключение на подизпълнителите, представят на националния регулаторен орган на държавата членка, в която са установени, крайните такси, приложими към 1 януари на всяка календарна година за колетни пратки с произход от други държави членки. Тази информация се представя до 31 януари на всяка календарна година.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Националните регулаторни органи представят крайните такси, получени в съответствие с параграф 3, на Комисията и на националните регулаторни органи на държавите членки на произход не по-късно от 28 февруари всяка календарна година.

4.  Националните регулаторни органи представят крайните такси, получени в съответствие с параграф 3, на Комисията и на националните регулаторни органи на държавите членки на произход до 28 февруари на всяка календарна година. Националните регулаторни органи и Комисията гарантират, че получените крайни такси се разглеждат при най-строга поверителност.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Националните регулаторни органи събират информацията, посочена в параграфи 1 и 3, само при недостатъчна степен на конкуренция на релевантния трансграничен пазар, включително за изпращачите на малки обеми в отдалечени или периферни райони.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценка на ценовата достъпност на тарифите

Оценка на трансграничните тарифи

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Националният регулаторен орган оценява ценовата достъпност на трансграничните тарифи, включени в публичната ценова листа, получена в съответствие с член 4, параграф 1, в срок от 3 месеца след получаването на съответната информация. В тази оценка следва да бъдат взети предвид по-специално следните елементи:

1.  Националният регулаторен орган установява за всяка пощенска пратка, посочена в приложението, трансграничните тарифи за услугите за доставка на колетни пратки с произход от неговата държава членка, които той счита за необосновано високи въз основа на публичната листа на тарифите, получена в съответствие с член 4.

а)  вътрешните тарифи на сравнимите услуги за доставка на колетни пратки в държавата членка на произход и в държавата членка на местоназначение;

 

б)  размерът на крайните такси, получен в съответствие с член 4, параграф 3;

 

в)  прилагането на единна тарифа за две или повече държави членки.

Прилагането на единна тарифа за две или повече държави членки се взема предвид.

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато националният регулаторен орган стигне до извода, че трансграничните тарифи, посочени в параграф 1, не са ценово достъпни, той изисква от доставчика на универсалната услуга допълнителна информация и/или обосновка по отношение на равнището на тези тарифи.

2.  Когато националният регулаторен орган стигне до извода, че трансграничните тарифи, посочени в параграф 1, са необосновано високи, той изисква от доставчиците на услугата за доставка на колетни пратки допълнителна информация и/или обосновка по отношение на равнището на тези тарифи, като взема предвид степента на конкуренция на релевантния трансграничен пазар.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  След консултация с националните регулаторни органи Комисията изготвя ориентировъчни насоки за оценката, извършвана в съответствие с параграф 1.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Доставчикът на универсалната услуга предоставя на националния регулаторен орган информацията и/или обосновката, посочени в параграф 2, в срок от 15 работни дни от получаване на искането.

3.  Всички доставчици на услуги за доставка на колетни пратки предоставят на националния регулаторен орган информацията и/или обосновката, посочени в параграф 2, в срок от 15 работни дни от получаване на искането.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Националният регулаторен орган подава своята оценка, включително всякаква информация и/или обосновка, предоставени в съответствие с параграф 3, на Комисията и националните регулаторни органи на другите държави членки, както и на националните органи в държавата членка на подаващия национален регулаторен орган, на които е поверено прилагането на правото за защита на конкуренцията. На Комисията следва да се предостави и неповерителна версия на посочената оценка. Тази информация се предоставя не по-късно от 31 март всяка календарна година.

4.  Националният регулаторен орган подава своята оценка, включително всякаква информация и/или обосновка, предоставени в съответствие с параграф 3, на Комисията и националните регулаторни органи на съответните държави членки. Тази информация се предоставя на Комисията до 31 март на всяка календарна година. Националният регулаторен орган и Комисията гарантират, че оценките и всякаква информация и/или включени обосновки се обработват при най-строга поверителност.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Националният регулаторен орган предоставя на Комисията неповерителна версия на оценката, посочена в параграф 4. Тази информация се предоставя до 31 март на всяка календарна година.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията публикува неповерителната версия на оценката, предоставена от националните регулаторни органи в съответствие с параграф 4, на специализирания уебсайт не по-късно от 30 април всяка календарна година.

5.  Комисията публикува неповерителната версия на оценката, предоставена от националните регулаторни органи в съответствие с параграф 4, на специализирания уебсайт до 30 април на всяка календарна година.

Изменение     66

Предложение за регламент

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

заличава се

Прозрачност и недискриминационен трансграничен достъп

 

1.  Винаги когато доставчици на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, сключват многостранни споразумения относно крайните такси, те изпълняват всички разумни искания за достъп до всички мрежови елементи и свързани съоръжения, както и до съответните услуги и информационни системи, необходими за предоставянето на услуги по трансгранична доставка на колетни пратки.

 

2.  Точката, в която следва да бъде предоставен достъпът, е вътрешната служба за обмен в държавата членка на местоназначение

 

3.  Доставчиците на универсалната услуга, посочени в параграф 1, публикуват типово предложение. Типовото предложение трябва да съдържа всички съответни свързани срокове и условия, включително цени.

 

4.  Типовото предложение трябва да включва всички елементи, необходими за достъп, както е посочено в параграф 1, включително всички условия, ограничаващи достъпа до услуги и/или използването им, когато такива условия са разрешени от държавите членки в съответствие с правото на Съюза.

 

5.  Преди публикуването на типовото предложение то се одобрява от националния регулаторен орган. Националният регулаторен орган може при необходимост да налага промени в типовото предложение с цел осигуряване изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия регламент.

 

6.  Доставчиците на универсалната услуга, посочени в параграф 1, предоставят при поискване и въз основа на типово предложение индивидуална оферта на даден доставчик на услуги за доставка на колетни пратки, поискал достъп по смисъла на посочения параграф, най-късно един месец след получаването на искането. Доставчиците на универсалната услуга, получили искане за достъп, и доставчиците, поискали достъп, се договарят добросъвестно.

 

7.  Когато не се постигне споразумение въз основа на индивидуалната оферта, посочена в параграф 6, доставчикът на услуги за доставка на колетни пратки, поискал достъп, може да представи на националния регулаторен орган индивидуалната оферта, направена от доставчика на универсалната услуга. При необходимост националният регулаторен органи внася промени в индивидуалната оферта с цел осигуряване изпълнението на задълженията, предвидени в настоящия член.

 

8.  Достъпът се осигурява оперативно в разумен срок, който не надвишава три месеца след сключването на договора.

 

Изменение     67

Предложение за регламент

Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Предоставяне на информация от търговците на ползвателите

 

Всички търговци, които сключват договори за продажба с ползвателите, включващи изпращането на трансгранични колетни пратки, предоставят на ползвателите по време на преддоговорния етап следната информация онлайн или чрез други достъпни средства:

 

а)  начисляваните от тях цени на ползвателите за трансгранична доставка на колетни пратки, включително всички съответни алтернативни или намалени тарифи или разбивка на таксите;

 

б)  предлаганите възможности за трансгранична доставка, включително електронно проследяване на пратките, и механизмите, позволяващи на ползвателите да се намесват в хода на целия процес на доставка, включително по отношение на връщането на пратките, и да организират повторната доставка или времето и мястото на събиране на пратките, където това е приложимо;

 

в)  информация за процесите на разглеждане на рекламации на самия търговец, на съответния доставчик на услуги за доставка на колетни пратки и на мрежата на европейските потребителски центрове за трансгранични жалби.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди XX/XX/2019 г. и след това на всеки четири години Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет доклад за оценка на прилагането на настоящия регламент, придружен, когато е целесъобразно, от предложение за неговото преразглеждане.

В срок до 31 януари 2019 г. и след това на всеки три години Комисията представя на Европейския парламент, Съвета и на Европейския икономически и социален комитет доклад за оценка на прилагането на настоящия регламент, придружен, когато е целесъобразно, от законодателно предложение за неговото преразглеждане. Докладът се изготвя след консултации с всички подходящи заинтересовани страни, включително комитета за социален диалог за пощенския сектор.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  дали се е подобрила ценовата достъпност на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, включително за ползватели в отдалечените и слабо населените райони;

а)  дали се е подобрила ефикасността на услугите за трансгранична доставка на колетни пратки, включително за ползватели в отдалечените и слабо населените райони;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  степента, в която доставчиците на универсалната услуга, предоставящи услуги за доставка на колетни пратки, са предоставили прозрачен и недискриминационен трансграничен достъп на едро, посочен в член 6;

заличава се

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  въздействието върху трансграничната електронна търговия, включително данни относно такси за превоз, начислявани на търговците и на ползвателите;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  напредъка в качеството на услугата за доставка на колетни пратки и в развитието на оперативната съвместимост на трансграничните доставки на колетни пратки;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 9

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от комитета по Директивата за пощенските услуги, създаден съгласно член 21 от Директива 97/67/ЕО. Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... * [дата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 4, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от четири месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    75

Предложение за регламент

Приложение I – бележка под черта (****)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(****) Горепосочените тарифи трябва да са за съответните пратки, доставени в дома или помещенията на получателя в държавата членка на местоназначение.

(****) Горепосочените тарифи трябва да са за съответните пратки, доставени в дома или помещенията на адресата в държавата членка на местоназначение.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

Позовавания

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

IMCO

9.6.2016

Асоциирани комисии – Дата на обявяване в заседание

19.1.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

 

17.6.2016

Разглеждане в комисия

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

6

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Денис де Йонг

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки

Позовавания

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Дата на представяне на ЕП

25.5.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Неизказани становища

Дата на решението

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Асоциирани комисии

Дата на обявяване в заседание

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Дата на приемане

12.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

43

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Дата на внасяне

23.10.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“