Procedure : 2016/0149(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0315/2017

Indgivne tekster :

A8-0315/2017

Forhandlinger :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Afstemninger :

PV 13/03/2018 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0064

BETÆNKNING     ***I
PDF 887kWORD 155k
18.10.2017
PE 602.930v03-00 A8-0315/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Transport- og Turismeudvalget

Ordfører: Lucy Anderson

Ordfører for udtalelse(*): Biljana Borzan, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

(*) Associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0285),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0195/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelse fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0315/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Henvisning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget47,

udgår

__________________

 

47EUT C […] af […], s. […].

 

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  De gældende takster for afsendere af små mængder grænseoverskridende pakker og andre postforsendelser, især små og mellemstore virksomheder og privatkunder, er stadig forholdsvis høje. Dette har en direkte negativ indvirkning på brugere, der ønsker at anvende grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, især i forbindelse med e-handel.

(1)  De gældende takster for brugere, der benytter grænseoverskridende pakkeleveringstjenester i mindre omfang, især små og mellemstore virksomheder og privatkunder, er stadig forholdsvis høje i et betydeligt antal tilfælde. Dette har en direkte negativ indvirkning på forbrugere og andre brugere, især i forbindelse med e-handel på Unionens indre marked. Desuden melder brugere ofte om problemer med servicekvaliteten i forbindelse med afsendelse, modtagelse eller returnering af grænseoverskridende pakker samt problemer i forbindelse med håndhævelsen af rettigheder, herunder forbrugerbeskyttelsesrettigheder, sommetider også på grund af manglende klarhed om potentielt erstatningsansvar, når pakkerne er bortkommet eller beskadiget. Der er derfor også behov for yderligere forbedringer af standarderne for servicekvalitet og interoperabiliteten mellem grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, som bør prioriteres yderligere i overensstemmelse med direktiv 97/67/EF gennem Den Europæiske Standardiseringsorganisation og på anden måde; derudover er der behov for yderligere fremskridt med hensyn til tjenesternes effektivitet, som navnlig bør tage hensyn til brugernes interesser.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder fastsætter, at alle, hvis rettigheder i henhold til EU-retten krænkes, har ret til et effektivt retsmiddel, og chartrets artikel 16 anerkender friheden til at drive virksomhed i overensstemmelse med lovgivning og praksis i Unionen og i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Artikel 14 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fremhæver den plads, som tjenesteydelser af almen økonomisk interesse indtager i Unionens fælles værdinormer og den rolle, som de spiller med henblik på at fremme social og territorial samhørighed. I samme artikel hedder det, at der skal sørges for, at sådanne tjenester ydes på grundlag af principper og vilkår, der gør det muligt for dem at udføre deres opgaver.

Begrundelse

Denne forordning er blevet foreslået inden for rammerne af strategien for et digitalt indre marked med henblik på at fremme e-handel og afhjælpe de problemer, der opstår som følge af prisforskelle mellem grænseoverskridende leveringer i forskellige medlemsstater. Men det bør af hensyn til almenhedens overordnede interesse sikres, at forordningen ikke får skadelig indvirkning på posttjenester.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1c)  Protokol nr. 26 om tjenesteydelser af almen interesse, der er vedføjet TEUF og EU-traktaten, understreger yderligere, at Unionens fælles værdier med hensyn til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, jf. artikel 14 i TEUF, omfatter forskellene mellem brugernes behov og præferencer, der kan være et resultat af forskellige geografiske, sociale eller kulturelle situationer, foruden et højt niveau af kvalitet, sikkerhed og overkommelige priser, ligebehandling og fremme af universel adgang samt af brugernes rettigheder.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d)  Artikel 169, stk. 1, og artikel 169, stk. 2, litra a), i TEUF fastsætter, at Unionen skal bidrage til virkeliggørelsen af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau bl.a. ved hjælp af foranstaltninger, som vedtages i henhold til artikel 114 i TEUF.

Begrundelse

Da det er et spørgsmål om EU-ret, bør harmoniseringsforanstaltninger under artikel 114 i TEUF, som f.eks. denne forordning, være baseret på et højt niveau af forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Der er væsentlige forskelle medlemsstaterne imellem, når det drejer sig om beføjelser, der er tildelt de nationale forvaltningsmyndigheder med hensyn til markedsovervågning og myndighedstilsyn med pakkeleveringsvirksomheder. Dette blev fremhævet i en fælles rapport48 udarbejdet af Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester og Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, der konkluderede, at de nationale forvaltningsmyndigheder skal have passende lovgivningsmæssige beføjelser til at gribe ind, og at disse beføjelser ikke synes at være til stede i alle medlemsstater. Disse forskelle medfører ekstra administrative byrder og efterlevelsesomkostninger for pakkeleveringsvirksomheder, der opererer på tværs af grænserne. Disse forskelle kan derfor udgøre en hindring for grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og således have en direkte indvirkning på det indre markeds funktion.

(2)  Der er væsentlige forskelle medlemsstaterne imellem, når det drejer sig om beføjelser, der er tildelt de nationale forvaltningsmyndigheder med hensyn til markedsovervågning og myndighedstilsyn med pakkeleveringsvirksomheder, selv om nogle myndigheder kan have succes med at pålægge udbyderne at fremlægge relevant prisinformation. Dette blev fremhævet i en fælles rapport udarbejdet af Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester og Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, der konkluderede, at de nationale forvaltningsmyndigheder skal have passende lovgivningsmæssige beføjelser til at gribe ind, og at disse beføjelser ikke synes at være til stede i alle medlemsstater. Disse forskelle medfører ekstra administrative byrder og efterlevelsesomkostninger for pakkeleveringsvirksomheder, der opererer på tværs af grænserne. Disse forskelle kan derfor udgøre en hindring for grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og således have en direkte indvirkning på det indre markeds funktion.

__________________

__________________

48BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  I Europa-Parlamentets beslutning af 15. september 2016 om anvendelsen af direktivet om posttjenester1a hedder det, at enhver udvidelse af de nationale tilsynsmyndigheders rolle inden for rammerne af den nye forordning på pakkemarkedet bør tackle selektivitet i leveringssektoren og fastlægge minimumsstandarder for alle operatører for at sikre fair og lige konkurrencevilkår.

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  På grund af post- og pakkesektorens internationale karakter er den videre udvikling af europæiske og internationale tekniske standarder vigtig for brugerne og miljøet og for at udvide virksomhedernes markedsmuligheder.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Markedet for grænseoverskridende pakkeleveringstjenester er forskelligartet og komplekst, med forskellige udbydere, der tilbyder forskellige tjenester og priser afhængigt af forsendelsernes vægt, størrelse og format samt destination, merværdiskabende tillæg såsom sporbarhedsløsninger, og antallet af forsendelser. Denne mangfoldighed gør det vanskeligt at sammenligne pakkeleveringstjenester mellem forskellige udbydere, både med hensyn til kvalitet og pris. Desuden er afsendere af små mængder, f.eks. små og mellemstore virksomheder og privatpersoner, ofte ikke opmærksomme på de forskellige pakkeleveringstjenester, der tilbydes.

(3)  Markedet for grænseoverskridende pakkeleveringstjenester er forskelligartet, komplekst og konkurrencepræget, med forskellige udbydere, der tilbyder forskellige tjenester og priser afhængigt af pakkernes vægt, størrelse og format samt destination, merværdiskabende tillæg såsom sporbarhedssystemer, og antallet af sendte pakker. I de fleste medlemsstater tegner de befordringspligtige virksomheder sig ikke for størstedelen af pakkeleveringsmarkedet. Denne mangfoldighed gør det vanskeligt for forbrugere og brugere at sammenligne kvalitet og pris af pakkeleveringstjenester mellem forskellige udbydere, fordi de ofte ikke ved, at de indenfor den grænseoverskridende e-handel kan vælge mellem forskellige pakkeleveringstjenester, som tilbyder en lignende service. Især små og mellemstore virksomheder og privatpersoner skal have lettet adgangen til disse informationer. Desuden angiver små og mellemstore e-detailhandlere levering som en hindring, når de sælger på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at gøre priserne for grænseoverskridende pakkeleveringstjenester mere overkommelige, især for brugere i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder, er det nødvendigt at gøre de offentlige takstoversigter mere gennemsigtige for et begrænset antal grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, der tilbydes af befordringspligtige virksomheder, og som mest bruges af små og mellemstore virksomheder og privatpersoner. At gøre de offentlige takstoversigter mere gennemsigtige er ligeledes nødvendigt for at løse problemet med høje priser for grænseoverskridende leveringstjenester og for at mindske eventuelle ubegrundede takstforskelle mellem nationale og grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

(4)  For at forbedre grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, især for enkeltpersoner og små virksomheder, herunder i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder, og for personer med handicap eller nedsat mobilitet er det nødvendigt at gøre styktaksterne mere gennemsigtige og tilgængelige for et begrænset antal grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, der tilbydes af pakkeleveringsvirksomheder, og som mest bruges af små og mellemstore virksomheder, mikrovirksomheder og privatpersoner. Hvis priserne for grænseoverskridende pakkeleveringstjenester gøres mere gennemsigtige og let sammenlignelige i hele Unionen, bør det føre til en nedsættelse af urimeligt høje takster og, hvor det er relevant, en reduktion af ubegrundede takstforskelle mellem indenlandske og grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Basale pakkeleveringstjenester, der tilbydes af befordringspligtige virksomheder, skal opfylde befordringspligtens kriterier om prismæssig overkommelighed.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  En standard enkeltstykspakke er en del af befordringspligten i alle medlemsstater og er også den service, der oftest anvendes af enkeltpersoner og små virksomheder. Det er nødvendigt for den videre udvikling af e-handelen at forbedre gennemsigtigheden og sikre overkommelige enkeltstykstakster.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  I betragtning af at et flertal af virksomheder, der sælger, tidligere har solgt eller har forsøgt at sælge online, ifølge Flash Eurobarometer 413 konkluderede, at høje leveringsomkostninger såvel som dyre klageprocedurer og garantier var et problem, er der behov for en yderligere indsats for at sikre, at alle handlende og forbrugere, især SMV’er og forbrugere i fjerntliggende områder, får fuldt udbytte af problemfri grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, der er tilgængelige og prismæssigt overkommelige, uden dog at se bort fra, at forbrugerne har forventninger om, at deres køb er med "gratis levering".

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I de fleste medlemsstater er der flere udbydere, der leverer indenlandske pakkeleveringstjenester, mens kun få af disse yder grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. I denne sammenhæng er det – med henblik på at bevare og fremme en effektiv konkurrenceevne og beskytte brugerne – yderst vigtigt at sikre adgang på et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag til de tjenester og infrastrukturer, som kræves for at levere grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

udgår

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Befordringspligtige virksomheder henviser til postvirksomheder, som udbyder en universel posttjeneste eller dele deraf i en bestemt medlemsstat. En befordringspligtig virksomhed, der opererer i mere end én medlemsstat, bør kun klassificeres som en befordringspligtig virksomhed i de(n) medlemsstat(er), hvor den kan udbyde en universel posttjeneste.

Begrundelse

Præcisering af, hvad en befordringspligtig virksomhed er.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  På nuværende tidspunkt reguleres posttjenester ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF49. I nævnte direktiv fastsættes fælles bestemmelser vedrørende levering af posttjenester og opfyldelse af postbefordringspligten i Unionen. Der fokuseres hovedsageligt, men ikke udelukkende, på de nationale posttjenester, som er omfattet af befordringspligten, ligesom der ikke tages fat på myndighedstilsynet med pakkeleveringsvirksomheder, taksternes gennemsigtighed og terminaltakster for en række grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, vurderingen af befordringstaksternes overkommelighed for så vidt angår visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester samt adgangen på et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag til visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og/eller infrastrukturer. Denne forordning supplerer derfor bestemmelserne fastsat i direktiv 97/67/EF for så vidt angår grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

(6)  På nuværende tidspunkt reguleres posttjenester ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF49. I det pågældende direktiv fastsættes fælles bestemmelser vedrørende levering af posttjenester og opfyldelse af postbefordringspligten i Unionen. Der fokuseres hovedsageligt, men ikke udelukkende, på de nationale posttjenester, som er omfattet af befordringspligten, ligesom der ikke tages fat på myndighedstilsynet med pakkeleveringsvirksomheder. Overholdelsen af de minimumskrav, som direktivet fastlægger til befordringspligten, sikres af de nationale forvaltningsmyndigheder, som medlemsstaterne har udpeget. Denne forordning supplerer derfor bestemmelserne fastsat i direktiv 97/67/EF for så vidt angår grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Kommissionen sikrer, at kompensationen for befordringspligten i medlemsstaterne er forholdsmæssig og passende, og at konkurrencereglerne overholdes. Bestemmelserne i denne forordning berører dog ikke de rettigheder og garantier, der er fastsat i direktivet, herunder navnlig den fortsatte levering af en befordringspligtig posttjeneste til brugerne.

__________________

__________________

49Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14-25).

49Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14-25).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Det anslås, at 80 % af de adresserede postforsendelser, som stammer fra e-handel, i dag vejer mindre end to kilogram og ofte behandles som brevpost. Det er vigtigt, at disse postforsendelser er omfattet af denne forordning, herunder kravene om takstgennemsigtighed og vurdering af taksternes prisoverkommelighed.

(7)  Det anslås, at 80 % af de adresserede pakker, som stammer fra e-handel, i dag vejer mindre end to kilogram og ofte behandles som brevpost, selv om der mangler oplysninger om vægten af de pakker, der leveres ad andre veje. For at forhindre illoyal konkurrence og tilskynde til yderligere vækst på markedet er det vigtigt, at de mindre pakker er omfattet af denne forordning, herunder kravene om takstgennemsigtighed og vurdering af taksterne.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Derfor er det vigtigt at give en klar definition af pakkeleveringstjenester og specificere, hvilke postforsendelser der er omfattet af denne definition. Dette gælder især andre postforsendelser end brevforsendelser, der på grund af deres vægt ofte anvendes til at sende varer. Denne forordning bør derfor, i overensstemmelse med fast praksis, omfatte postforsendelser på op til 31,5 kg, eftersom tungere forsendelser ikke kan håndteres manuelt af en enkelt person uden mekaniske hjælpemidler. I overensstemmelse med gældende praksis og direktiv 97/67/EF bør hver etape i posttjenesterne, dvs. indsamling, sortering og levering betragtes som pakkeleveringstjenester. Transport alene, der ikke foretages i forbindelse med en af disse etaper, bør falde uden for anvendelsesområdet for pakkeleveringstjenester, da det i dette tilfælde kan antages, at denne aktivitet indgår i transportsektoren.

(8)  Derfor er det vigtigt at give en klar definition af pakke, pakkeleveringstjeneste og pakkeleveringsvirksomhed og specificere, hvilke postforsendelser der er omfattet af disse definitioner. Dette gælder især andre postforsendelser end brevforsendelser, forsendelser, som enten håndteres af en befordringspligtig virksomhed eller af en anden operatør, og som på grund af deres vægt ofte anvendes til at sende varer. Denne forordning bør derfor, i overensstemmelse med fast praksis, omfatte pakker med eller uden kommerciel værdi på op til 31,5 kg, eftersom tungere forsendelser ikke kan håndteres manuelt af en enkelt person uden mekaniske hjælpemidler. I overensstemmelse med gældende praksis og med direktiv 97/67/EF bør hver etape i posttjenesterne, dvs. indsamling, sortering, transport og omdeling betragtes som en pakkeleveringstjeneste. Transport alene, der ikke foretages i forbindelse med en anden af disse etaper, bør imidlertid falde uden for anvendelsesområdet for pakkeleveringstjenester, medmindre den pågældende virksomhed eller et/en af dens datterselskaber eller tilknyttede virksomheder ellers henhører under denne forordnings anvendelsesområde.

Virksomheder, der kun er etableret i én medlemsstat, og hvis egne leveringsnetværk kun er involveret i selvforsyning af tjenester, der udgør en del af salgsaftalen som defineret i artikel 2, nr. 5), i direktiv 2011/83/EU, bør ikke betragtes som pakkeleveringsvirksomheder med henblik på anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det minimum af fortrolige oplysninger, der skal videregives til de nationale myndigheder, og procedurerne for, hvordan disse myndigheder sikrer, at de nationale operatørers kommercielle karakter respekteres, skal fastlægges, og der skal etableres sikre kanaler til formidling heraf.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Terminaltakster er baseret på multilaterale og bilaterale aftaler mellem befordringspligtige virksomheder og sikrer, at den befordringspligtige virksomhed i modtagermedlemsstaten får betaling for omkostningerne forbundet med de tjenester, der ydes den befordringspligtige virksomhed i oprindelsesmedlemsstaten. Terminaltakster bør være defineret på en sådan måde, at det omfatter både terminalafgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i direktiv 97/67/EF, der gælder for brevforsendelser, og indgående lands takster, der gælder for pakker.

(9)  Terminaltakster er baseret på multilaterale og bilaterale aftaler mellem pakkeleveringsvirksomheder og, hvor det er relevant, mellemmænd, der udgør en del af leveringskæden, og sikrer, at pakkeleveringsvirksomheden i modtagermedlemsstaten får betaling for omkostningerne forbundet med de tjenester, der ydes pakkeleveringsvirksomheden i oprindelsesmedlemsstaten. Terminaltakster bør være defineret på en sådan måde, at de omfatter både terminalafgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i direktiv 97/67/EF, der gælder for brevforsendelser, og indgående lands takster, der gælder for pakker. Terminaltakster er kommercielt følsomme forretningsoplysninger. Oplysninger, der indsamles i forbindelse med terminalafgifter, skal i overensstemmelse med principperne om den frie markedsøkonomi behandles strengt fortroligt. Den administrative byrde for pakkeleveringstjenester bør ikke forøges uforholdsmæssigt.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Det er nødvendigt, at de nationale forvaltningsmyndigheder ligger inde med viden og oplysninger til statistiske formål om pakkeleveringsvirksomheder, som er aktive på markedet. For at begrænse den administrative byrde for små pakkeleveringsvirksomheder, som kun er aktive på det nationale eller regionale marked, bør der imidlertid anvendes en tærskel baseret på antallet af personer, der arbejder for virksomheden, og som er involveret i pakkeleveringstjenester.

(10)  Det er nødvendigt, at de nationale forvaltningsmyndigheder ligger inde med viden og oplysninger til statistiske formål om pakkeleveringsvirksomheder, som er aktive på markedet på grundlag af passende godkendelsesprocedurer eller andre retlige krav. For at begrænse den administrative byrde for små pakkeleveringsvirksomheder, der kun er aktive på et nationalt eller regionalt marked, bør der dog anvendes en tærskel på mindre end 50 personer baseret på antallet af personer, der i det foregående kalenderår har arbejdet for virksomheden og har været involveret i levering af pakkeleveringstjenester, medmindre denne virksomhed er etableret i mere end én medlemsstat. I visse tilfælde bør den nationale forvaltningsmyndighed under hensyntagen til de særlige forhold i den pågældende medlemsstat kunne sænke tærsklen til 25 personer. Denne tærskel er i overensstemmelse med Kommissionens henstilling 2003/361 af 6. maj 2003 om definitionen af ​​mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, afspejler sektorens arbejdskraftintensive karakter og indfanger det meste af markedet for pakkelevering og niveauet for markedsandele, især i lande med små mængder af pakkestrømme. Det gennemsnitlige antal personer bør omfatte fuldtids-, deltids- og midlertidigt ansatte samt selvstændigt erhvervsdrivende.

Ændringsforslag   22

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Ved fremsendelse af oplysninger til de nationale forvaltningsmyndigheder bør pakkeleveringstjenesternes egenskaber omfatte de forskellige etaper i postleveringskæden (indsamling, sortering, transport og omdeling), der udføres af den pågældende leverandør, uanset om tjenesteydelsen ligger inden for eller uden for rammerne af befordringspligten, det geografiske omfang af tjenesten (regional, indenlandsk, grænseoverskridende), og hvorvidt der er indeholdt en merværdi.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Ved fremlæggelse af oplysninger for den nationale forvaltningsmyndighed bør det tages i betragtning, at pakkeleveringsvirksomhederne allerede kan have indgivet visse oplysninger til den samme nationale forvaltningsmyndighed. Pakkeleveringstjenester er vigtige for små og mellemstore virksomheder og privatpersoner, som let bør kunne sammenligne mellem de forskellige udbydere. Derfor bør det defineres tydeligt, hvilke tjenester de befordringspligtige virksomheder skal oplyse takster for. Disse takster bør offentliggøres af Kommissionen på et særligt websted og bør, sammen med den fortrolige regelmæssige formidling af de underliggende terminaltakster, udgøre grundlaget for de nationale forvaltningsmyndigheders vurdering af befordringstaksternes overkommelighed for så vidt angår grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Andre pakkeleveringsvirksomheder end de befordringspligtige virksomheder kan frivilligt, og på en sammenlignelig måde, oplyse den nationale forvaltningsmyndighed om taksterne for de samme forsendelser, forudsat at sådanne forsendelser omdeles til modtagerens bopæl eller lokaler.

(12)  Ved fremlæggelse af oplysninger for den nationale forvaltningsmyndighed bør det tages i betragtning, at pakkeleveringsvirksomhederne allerede kan have indgivet visse oplysninger til den samme nationale forvaltningsmyndighed. Pakkeleveringstjenester er vigtige for små og mellemstore virksomheder og privatpersoner, som let bør kunne sammenligne mellem de forskellige udbydere. Derfor bør det defineres tydeligt, hvilke tjenester pakkeleveringsvirksomheder, der opererer på tværs af grænserne, skal oplyse takster for. Disse takster bør offentliggøres af Kommissionen på et særligt websted, som er af neutral og ikkekommerciel karakter.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  På grund af deres ringe størrelser og dimensioner bør visse postforsendelser ikke være omfattet af forpligtelserne med hensyn til takstgennemsigtighed. Postforsendelser, der er omfattet af disse forpligtelser, bør derfor have en bredde på mindst 20 mm.

(13)  På grund af deres ringe størrelser og dimensioner bør visse postforsendelser ikke være omfattet af disse forpligtelser. Postforsendelser, der er omfattet af disse forpligtelser, bør derfor have en bredde på mindst 20 mm.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Når de nationale forvaltningsmyndigheder hvert år vurderer befordringstaksternes overkommelighed, bør de basere sig på objektive kriterier såsom indlandstaksterne for de befordringspligtige virksomheder i oprindelsesmedlemsstaten og de befordringspligtige virksomheder i modtagermedlemsstaten samt terminaltaksternes størrelse. Disse fælles kriterier kan suppleres med andre særligt relevante kriterier, der forklarer de pågældende takster, såsom specifikke transport- eller håndteringsomkostninger og bilaterale mængder mellem forskellige grænseoverskridende pakkeleveringsvirksomheder.

(14)  Når de overvejer, hvor vidt de skal vurdere taksterne, bør de nationale forvaltningsmyndigheder tage hensyn til graden af konkurrence på det relevante grænseoverskridende marked, herunder for afsendere af små mængder i afsidesliggende områder og randområder. Når de nationale forvaltningsmyndigheder foretager deres vurderinger af befordringstaksterne, bør de basere sig på objektive kriterier, såsom indlandstaksterne for pakkeleveringsvirksomheder i oprindelsesmedlemsstaten og pakkeleveringsvirksomheder i modtagermedlemsstaten, og tage hensyn til individuelle brugere og små og mellemstore virksomheder, der bor eller er beliggende i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder, samt til brugere med handicap og brugere med nedsat mobilitet. I denne forbindelse fandt Europa-Parlamentet i sin beslutning af 15. september 2016 om anvendelsen af direktivet om posttjenester, at den geografiske dækning af og tilgængeligheden til universelle posttjenester med pakkelevering kunne og skulle forbedres, navnlig for borgere med handicap eller nedsat mobilitet og for dem i fjerntliggende områder, og understregede betydningen af at sikre uhindret adgang til posttjenester. Formålet med disse vurderinger bør være at påvise eventuelt misbrug af en dominerende stilling på markedet, samt i hvilket omfang anvendelsen af grænseoverskridende pakkeleveringstjenester påvirkes af de gældende grænseoverskridende takster. Når nationale forvaltningsmyndigheder anser det for nødvendigt at foretage en yderligere vurdering af befordringstaksterne, bør de også tage udgangspunkt i objektive kriterier, såsom indlandstaksterne for pakkeleveringsvirksomheder i oprindelsesmedlemsstaten og pakkeleveringsvirksomheder i modtagermedlemsstaten. Disse fælles kriterier kan suppleres med andre særligt relevante kriterier, der forklarer de pågældende takster, såsom specifikke transport- eller håndteringsomkostninger, terminaltakster og bilaterale mængder mellem forskellige grænseoverskridende pakkeleveringsvirksomheder.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Ensartede takster for grænseoverskridende levering til to eller flere medlemsstater kan være vigtigt med henblik på at beskytte regional og social samhørighed. I denne forbindelse bør det tages i betragtning, at e-handel giver tyndt befolkede områder nye muligheder for at deltage i det økonomiske liv. Det er derfor nødvendigt at tage fuldt hensyn til eventuelle ensartede takster ved vurderingen af pakkeleveringstjenesternes prisoverkommelighed.

(15)  Ensartede takster for grænseoverskridende levering til to eller flere medlemsstater kan være vigtigt med henblik på at beskytte regional og social samhørighed. I denne forbindelse bør der tages hensyn til behovet for at fremme e-handel i tyndt befolkede områder, således at forbrugerne i sådanne områder får mulighed for at deltage i e-handel, og for at fremme deres regionale økonomier. Det er derfor nødvendigt at tage fuldt hensyn til eventuelle ensartede takster ved vurderingen af pakkeleveringstjenesternes takster.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Betydelige forskelle mellem indenlandske og grænseoverskridende takster for pakkeleveringstjenester bør være begrundet i objektive kriterier som f.eks. meromkostninger ved transport og en rimelig fortjenstmargen. Befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, bør forpligtes til straks at forelægge en sådan begrundelse.

(16)  Betydelige forskelle mellem indenlandske og grænseoverskridende takster for pakkeleveringstjenester bør være begrundet i objektive kriterier som f.eks. meromkostninger ved transport og en rimelig fortjenstmargen. Pakkeleveringsvirksomheder, der leverer grænseoverskridende pakketjenester, bør forelægge en sådan begrundelse, når som helst den nationale forvaltningsmyndighed anmoder herom.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at sikre gennemsigtighed i hele Unionen bør analyser foretaget af en national forvaltningsmyndighed forelægges for de nationale forvaltningsmyndigheder i de øvrige medlemsstater og for Kommissionen. De nationale forvaltningsmyndigheder og Kommissionen skal sørge for, at fortroligheden sikres. Kommissionen kan endvidere anmode Gruppen af Europæiske forvaltningsmyndigheder for Posttjenester om at udarbejde en EU-dækkende analyse på grundlag af de nationale bidrag.

(17)  For at sikre gennemsigtighed i hele Unionen bør en ikkefortrolig analyse foretaget af en national forvaltningsmyndighed forelægges for Kommissionen og for de nationale forvaltningsmyndigheder i den indsendende nationale forvaltningsmyndigheds medlemsstat, der er ansvarlige for gennemførelsen af konkurrencelovgivningen. De nationale forvaltningsmyndigheder og Kommissionen skal sørge for, at fortroligheden sikres. Kommissionen kan endvidere anmode Gruppen af Europæiske forvaltningsmyndigheder for Posttjenester om at udarbejde en EU-dækkende analyse på grundlag af de nationale bidrag, forudsat at fortroligheden sikres.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, kan indgå multilaterale og bilaterale aftaler om terminaltakster og kan etablere andre programmer, som skal fremme sammenkoblingen af deres leveringsnetværk. Af hensyn til forbuddet mod forskelsbehandling skal konkurrerende pakkeleveringsvirksomheder sikres lige adgang til de gældende terminaltakster mellem parterne i henhold til multilaterale aftaler. Det kan være berettiget, at terminaltakster, der betales af tredjepartsudbydere af pakketjenester, i nogle tilfælde er højere end dem, der skal betales af befordringspligtige virksomheder, som er parter i disse aftaler. Dette kan være tilfældet, når parterne i en multilateral aftale om terminaltakster kan påvise, at omkostninger til indgåelse, drift og forvaltning af aftalen, ekstraomkostninger til modtagelse og håndtering af forsendelser fra ikke-udpegede pakkeleveringsvirksomheder og andre lignende omkostninger ikke er dækket af de terminaltakster, der skal betales af tredjepartstjenesteudbyderen i oprindelsesmedlemsstaten.

(18)  Pakkeleveringsvirksomheder, der leverer pakketjenester, kan indgå multilaterale og bilaterale aftaler om terminaltakster og kan etablere andre programmer, som skal fremme sammenkoblingen af deres leveringsnetværk, under fuldstændig overholdelse af konkurrencelovgivningen. Disse aftaler bør være omkostningsorienterede, gavnlige for forbrugerne og sikre en mere effektiv anvendelse af eksisterende netværk, navnlig i landdistrikter og fjerntliggende områder. Det er vigtigt, at alle aftaler af denne art, som kan være i strid med Unionens konkurrencelovgivning og bestemmelserne i direktiv 97/67/EF, bliver ordentligt undersøgt og behandlet af medlemsstaterne, de nationale forhandlingsmyndigheder og Europa-Kommissionen på en rettidig og effektiv måde.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Af hensyn til forbuddet mod forskelsbehandling skal konkurrerende små og mellemstore pakkeleveringsvirksomheder gives lige adgang til de terminaltakster, der er gældende mellem parterne i henhold til multilaterale eller bilaterale aftaler. Befordringspligtige virksomheder kan nægte eller begrænse adgangen. Under alle omstændigheder skal de underrette den nationale forvaltningsmyndighed og begrunde deres beslutning på grundlag af objektive kriterier, således at den nationale tilsynsmyndighed kan vurdere den. Det kan være berettiget, at terminaltakster, der betales af tredjepartsudbydere af pakketjenester, i nogle tilfælde er højere end dem, der skal betales af befordringspligtige virksomheder, som er parter i disse aftaler. Dette kan være tilfældet, når parterne i en multilateral eller bilateral aftale om terminaltakster kan påvise, at omkostningerne ved indgåelse, drift og forvaltning af aftalen, ekstraomkostninger ved modtagelse og håndtering af forsendelser fra ikkeudpegede pakkeleveringsvirksomheder og andre lignende omkostninger ikke er dækket af de terminaltakster, der skal betales af tredjepartstjenesteudbyderen i oprindelsesmedlemsstaten.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  I praksis og af operationelle grunde bør stedet, hvor der gives adgang, være det indgående udvekslingskontor, som er et kontor eller en facilitet, som fastlægges af de befordringspligtige virksomheder i modtagermedlemsstaten, til indgivelse af andre postforsendelser end brevforsendelser.

udgår

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  For at begrænse den administrative byrde bør pakkeleveringsvirksomheder, nationale forvaltningsmyndigheder og Kommissionen overføre oplysninger elektronisk og bør navnlig tillade brug af elektroniske signaturer som omhandlet i forordning (EU) 910/2014 (eIDAS-forordningen)1a.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Da markederne for pakkeposttjenester er under hastig forandring, bør Kommissionen revurdere effektiviteten af denne forordning og regelmæssigt aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne rapport bør om fornødent være vedlagt forslag til revision.

(21)  Da markederne for pakkeposttjenester er under hastig forandring, bør Kommissionen revurdere effektiviteten af denne forordning under hensyntagen til udviklingen inden for e-handel og regelmæssigt forelægge en evalueringsrapport herom for Europa-Parlamentet og Rådet. Denne rapport bør om fornødent være vedlagt lovgivningsmæssige forslag til revision til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne rapport bør udarbejdes efter høring af alle relevante interessenter, herunder udvalget for den europæiske sociale dialog for posttjenester.

Ændringsforslag   34

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Kommissionen bør gøre brug af værdifuldt input fra Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester, der består af repræsentanter for de nationale forvaltningsmyndigheder.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af pakkeleveringsvirksomhedernes forpligtelse til at indsende oplysninger til de nationale forvaltningsmyndigheder bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at opstille et skema til indsendelse af disse oplysninger. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201150.

(22)  For at opstille de specifikke forpligtelser for alle pakkeleveringsvirksomheder med hensyn til indsendelse af oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår skemaet til indsendelse af de oplysninger, som pakkeleveringsvirksomheder giver til den nationale forvaltningsmyndighed. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning49a. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter samtidigt med medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.

__________________

__________________

 

49a EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

50Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13-18).

 

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Målene for denne forordning, nemlig at fastlægge de reguleringsprincipper og regler, der er nødvendige for at forbedre myndighedstilsynet, forbedre prisgennemsigtigheden og opstille visse principper for så vidt angår grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, som skal støtte konkurrencen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af forordningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

(25)  Denne forordning har til hovedformål at fastlægge de reguleringsprincipper og regler, der er nødvendige for at forbedre myndighedstilsynet, forbedre takstgennemsigtigheden og opstille visse principper for så vidt angår grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, som skal støtte konkurrencen med det endemål at fremme bedre adgang for brugerne til grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, og bør dermed også øge forbrugernes tillid til grænseoverskridende e-handel. Målet om at fremme bedre adgang for brugerne til grænseoverskridende pakkeleveringstjenester kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af forordningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Kapitel 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genstand og definitioner

Mål og definitioner

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genstand

Mål

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der særlige regler ud over de regler, der er fastsat i direktiv 97/67/EF, med hensyn til:

Ved denne forordning fastsættes der særlige bestemmelser med henblik på at fremme brugernes adgang til grænseoverskridende pakkeleveringstjenester ud over de bestemmelser, der er fastsat i direktiv 97/67/EF, med hensyn til:

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  myndighedernes tilsyn i forbindelse med pakkeleveringstjenester

  (Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  gennemsigtigheden af takster og terminaltakster for visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og vurderingen af overkommeligheden af visse grænseoverskridende takster

b)  gennemsigtigheden af takster og vurdering af takster for visse urimeligt dyre grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  gennemsigtig og ikke-diskriminerende adgang til visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og/eller infrastrukturer.

c)   oplysninger til brugerne af grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  "pakke": en postforsendelse eller forsendelse med eller uden kommerciel værdi, bortset fra brevforsendelser, med en vægt på højst 31,5 kg

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "pakkeleveringstjenester": tjenester, der består i indsamling, sortering, transport eller omdeling af postforsendelser, bortset fra brevforsendelser; transport alene bør ikke anses for at være en pakkeleveringstjeneste; levering af sådanne forsendelser på over 31,5 kg betragtes ikke som en pakkeleveringstjeneste

a)  "pakkeleveringstjenester": tjenester, der består i indsamling, sortering, transport eller omdeling af pakker

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ”pakkeleveringsvirksomhed": en virksomhed, der leverer en eller flere pakkeleveringstjenester

b)  "pakkeleveringsvirksomhed": en virksomhed, der leverer en eller flere pakkeleveringstjenester, med undtagelse af virksomheder, der kun er etableret i én medlemsstat og kun yder indenlandske pakkeleveringstjenester som led i en købsaftale som defineret i artikel 2, nr. 5), i direktiv 2011/83/EU, og som led i denne aftale personligt leverer varer, der er omfattet af denne aftale, til brugeren

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "terminaltakster": betalinger fra den befordringspligtige virksomhed i oprindelsesmedlemsstaten til den befordringspligtige virksomhed i modtagermedlemsstaten til dækning af omkostninger til grænseoverskridende pakkeleveringstjenester i modtagermedlemsstaten.

c)  "terminaltakster": betalinger fra pakkeleveringsvirksomheden i oprindelsesmedlemsstaten til pakkeleveringsvirksomheden i modtagermedlemsstaten til dækning af omkostninger til grænseoverskridende pakkeleveringstjenester i modtagermedlemsstaten

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  "erhvervsdrivende": enhver fysisk eller juridisk person, uanset om denne er privat eller offentligt ejet, der handler som led i sin virksomhed, som handlende, håndværker, industridrivende eller udøver af et liberalt erhverv i forbindelse med indgåelsen af salgsaftaler med brugere, hvilket omfatter grænseoverskridende fremsendelse af pakker, der er omfattet af denne forordning

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  "underleverandør": en virksomhed, der sørger for indsamling, sortering, transport eller omdeling af pakker for pakkeleveringsvirksomheden

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Harmoniseringsgrad

 

De krav, der fastsættes i denne forordning, er minimumskrav og forhindrer ikke en given medlemsstat i at opretholde eller indføre yderligere foranstaltninger med henblik på at forbedre brugernes adgang til effektive og prisoverkommelige grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Sådanne foranstaltninger skal være forenelige med EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle pakkeleveringsvirksomheder fremsender følgende oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret:

1.  Alle pakkeleveringsvirksomheder fremsender følgende oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, medmindre den nationale forvaltningsmyndighed allerede har anmodet om og modtaget sådanne oplysninger:

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  virksomhedens navn, juridiske status og form, registreringsnummer i et handelsregister eller tilsvarende register, momsnummer, adresse samt en kontaktperson

a)  pakkeleveringsvirksomhedens navn, juridiske status og form, registreringsnummer i et handelsregister eller tilsvarende register, momsregistreringsnummer, adresse samt en kontaktperson

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  arten af de tjenester, som virksomheden tilbyder

b)  hvor det er muligt, en detaljeret beskrivelse af de pakkeleveringstjenester, som pakkeleveringsvirksomheden tilbyder, herunder arten af de tilbudte tjenester og præcise oplysninger om betaling og brugernes øvrige valgmuligheder

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  virksomhedens almindelige salgsbetingelser, herunder en detaljeret beskrivelse af klageproceduren.

c)  pakkeleveringsvirksomhedens almindelige vilkår og betingelser for pakkeleveringstjenester, herunder detaljer vedrørende klageproceduren for brugerne og eventuelle ansvarsbegrænsninger, der måtte finde anvendelse.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I tilfælde af ændring af de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, underretter pakkeleveringsvirksomhederne den nationale forvaltningsmyndighed om ændringen inden for en frist på 30 dage.

2.  Pakkeleveringsvirksomhederne underretter den nationale forvaltningsmyndighed om enhver ændring vedrørende de i stk. 1 omhandlede oplysninger inden for en frist på 30 dage.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Alle pakkeleveringsvirksomheder fremsender senest den 31. marts i hvert kalenderår følgende oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret:

3.  Alle pakkeleveringsvirksomheder fremsender senest den 31. maj i hvert kalenderår følgende oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, medmindre den nationale forvaltningsmyndighed allerede har anmodet om disse oplysninger:

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den årlige omsætning for pakkeleveringstjenester i det foregående kalenderår i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, opdelt i pakkeleveringstjenester vedrørende nationale, indgående og udgående grænseoverskridende postforsendelser

a)  den årlige omsætning for pakkeleveringstjenester i det foregående kalenderår i den medlemsstat, hvor pakkeleveringsvirksomheden er etableret, opdelt i indenlandske, indgående og udgående grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af personer, der arbejdede for virksomheden og var beskæftiget med pakkeleveringstjenester i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, i det foregående kalenderår

b)  antallet af personer, der arbejdede for pakkeleveringsvirksomheden og var beskæftiget med pakkeleveringstjenester i den medlemsstat, hvor den pågældende virksomhed er etableret, i løbet af det foregående kalenderår, herunder opdelt efter beskæftigelsesstatus

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  antallet af andre postforsendelser end brevforsendelser, der vejer under 31,5 kg, som er blevet håndteret i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, i det foregående kalenderår, opdelt i nationale, indgående og udgående grænseoverskridende postforsendelser.

c)  antallet af pakker, som i løbet af det foregående kalenderår er blevet håndteret i den medlemsstat, hvor pakkeleveringsvirksomheden er etableret, opdelt i indenlandske, indgående og udgående grænseoverskridende pakker

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra c a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  navnene på de underleverandører, som arbejder for dem, og som er involveret i pakkeleveringstjenester, sammen med eventuelle oplysninger, som pakkeleveringsvirksomheden ligger inde med, om arten og driften af de pakkeleveringstjenester, der er givet i underentreprise.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen opstiller ved hjælp af en gennemførelsesretsakt et skema til indgivelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 9.

4.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a, der opstiller et skema til indgivelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3 i denne artikel.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De nationale forvaltningsmyndigheder kan pålægge oplysningskrav ud over dem, der er omhandlet i stk. 1 og 2, hvis det er nødvendigt for at sikre overholdelsen af denne forordning.

udgår

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En pakkeleveringsvirksomhed, der beskæftiger under 50 personer, er ikke omfattet af forpligtelserne i henhold til stk. 1 og 2, medmindre den pågældende virksomhed er etableret i mere end én medlemsstat.

6.  Denne artikel finder ikke anvendelse på en pakkeleveringsvirksomhed, der i løbet af det foregående kalenderår i gennemsnit har beskæftiget under 50 personer, medmindre den pågældende virksomhed er etableret i mere end én medlemsstat. En national forvaltningsmyndighed kan under hensyntagen til de særlige forhold i den pågældende medlemsstat, og forudsat at det er nødvendigt og forholdsmæssigt for at sikre overensstemmelse med denne forordning, sænke tærsklen til 25 personer.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemsigtige takster og terminaltakster

Gennemsigtige takster

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, fremsender for så vidt angår omdeling af postforsendelser inden for de kategorier, der er anført i bilaget, den offentlige takstoversigt, som er gældende pr. 1. januar i hvert kalenderår, til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende. Disse oplysninger skal fremlægges senest den 31. januar i hvert kalenderår.

1.  Alle grænseoverskridende pakkeleveringsvirksomheder bortset fra dem, der fritages i artikel 3, stk. 6, fremsender for så vidt angår omdeling af enkeltstykspakker inden for de kategorier, der er anført i bilaget, den offentlige takstoversigt, som er gældende pr. 1. januar i hvert kalenderår, til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende. Disse oplysninger skal fremlægges senest den 28. februar i hvert kalenderår.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nationale forvaltningsmyndigheder forelægger hurtigst muligt og senest den 28. februar i hvert kalenderår de offentlige takstoversigter, der er indhentet i overensstemmelse med stk. 1, for Kommissionen. Kommissionen offentliggør disse på et særligt websted senest den 30. april i hvert kalenderår.

2.  De nationale forvaltningsmyndigheder forelægger hurtigst muligt og senest den 31. marts i hvert kalenderår de offentlige takstoversigter, der er indhentet i overensstemmelse med stk. 1, for Kommissionen. Kommissionen offentliggør disse på et særligt websted senest den 30. april i hvert kalenderår og tilsikrer, at det særlige websted er af neutral og ikkekommerciel karakter.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, fremsender terminaltaksterne for postforsendelser fra andre medlemsstater, som er gældende pr. 1. januar i hvert kalenderår, til den nationale forvaltningsmyndighed. Disse oplysninger skal fremlægges senest den 31. januar i hvert kalenderår.

udgår

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De nationale forvaltningsmyndigheder fremsender de indhentede terminaltakster i overensstemmelse med stk. 3 til Kommissionen og de nationale forvaltningsmyndigheder i oprindelsesmedlemsstaterne senest den 28. februar i hvert kalenderår.

udgår

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vurdering af taksternes overkommelighed

Vurdering af enkeltstykstaksterne

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den nationale forvaltningsmyndighed vurderer overkommeligheden af de grænseoverskridende takster, som er omfattet af den indhentede offentlige takstoversigt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, senest 3 måneder efter modtagelsen af disse oplysninger. I denne vurdering tages navnlig følgende elementer i betragtning:

1.  Hvis den nationale forvaltningsmyndighed finder det nødvendigt, kan den i overensstemmelse med principperne i artikel 12 i direktiv 97/67/EF objektivt vurdere de grænseoverskridende takster for så vidt angår de kategorier af enkeltforsendelser i form af pakker, der er opført i bilag I, og som falder ind under dens medlemsstats befordringspligt, for at kortlægge de grænseoverskridende takster for pakkeleveringstjenester med oprindelse i dens medlemsstat, som den finder urimeligt høje, senest 3 måneder efter modtagelsen af disse oplysninger. I denne vurdering tages navnlig følgende elementer i betragtning:

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  de indenlandske takster for sammenlignelige pakkeleveringstjenester i oprindelsesmedlemsstaten og i modtagermedlemsstaten

a)  de indenlandske og andre relevante takster for sammenlignelige pakkeleveringstjenester i oprindelsesmedlemsstaten og i modtagermedlemsstaten

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de indhentede terminaltakster i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3

udgår

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  den sandsynlige virkning af de gældende grænseoverskridende takster for individuelle brugere og små og mellemstore virksomheder, herunder også i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder, og for individuelle brugere med handicap eller nedsat mobilitet

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  vurderingen tager hensyn til, om taksterne er omfattet af prisregulering i henhold til national lovgivning, eller om tilsvarende tjenester udbydes af en anden pakkeleveringsvirksomhed

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc)   potentielt misbrug af en dominerende stilling på markedet.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den nationale forvaltningsmyndighed konkluderer, at de grænseoverskridende takster som omhandlet i stk. 1 ikke er overkommelige, anmoder den om yderligere oplysninger og/eller begrundelse fra den befordringspligtige virksomhed for så vidt angår størrelsen af disse takster.

2.  Med henblik på den vurdering, som er omhandlet i stk. 1, skal den nationale forvaltningsmyndighed, hvis den finder det nødvendigt, anmode pakkeleveringsvirksomheden eller de berørte virksomheder om al yderligere relevant dokumentation for så vidt angår disse takster, som måtte være nødvendig for den vurdering, der skal foretages. Denne dokumentation kan omfatte specifikke transport- eller håndteringsomkostninger, terminaltakster og bilaterale mængder mellem forskellige grænseoverskridende pakkeleveringsvirksomheder.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den befordringspligtige virksomhed fremsender de oplysninger og/eller den begrundelse, der er omhandlet i stk. 2, til den nationale forvaltningsmyndighed senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

3.  Virksomheden eller virksomhederne, der er omhandlet i denne artikel, fremsender den dokumentation, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, til den nationale forvaltningsmyndighed senest en måned efter modtagelsen af anmodningen sammen med en eventuel begrundelse for de takster, der er til vurdering.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den nationale forvaltningsmyndighed sender sin vurdering, herunder eventuelle oplysninger og/eller begrundelse indgivet i overensstemmelse med stk. 3, til Kommissionen, de nationale forvaltningsmyndigheder i de andre medlemsstater og de nationale myndigheder, som er ansvarlige for gennemførelse af konkurrencelovgivningen i den indsendende nationale forvaltningsmyndigheds medlemsstat. En ikke-fortrolig udgave af denne vurdering forelægges ligeledes for Kommissionen. Disse oplysninger skal fremlægges senest den 31. januar i hvert kalenderår.

4.  Den nationale forvaltningsmyndighed sender senest den 31. januar i det pågældende kalenderår en detaljeret rapport om sin vurdering af de grænseoverskridende takster i overensstemmelse med denne artikel til Kommissionen, de nationale forvaltningsmyndigheder i de berørte medlemsstater og de nationale myndigheder, som er ansvarlige for gennemførelse af konkurrencelovgivningen i den indsendende nationale forvaltningsmyndigheds medlemsstat. Desuden skal den nationale forvaltningsmyndighed forelægge en ikke-fortrolig udgave af sin vurdering for Kommissionen.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen offentliggør en ikke-fortrolig udgave af den vurdering, som er foretaget af de nationale forvaltningsmyndigheder i overensstemmelse med stk. 4, på et særligt websted senest den 30. april i hvert kalenderår.

5.  Kommissionen offentliggør snarest muligt og senest en måned efter modtagelsen den ikke-fortrolige udgave af den vurderingsrapport, som de nationale forvaltningsmyndigheder forelægger.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

udgår

Gennemsigtig og ikke-diskriminerende grænseoverskridende adgang

 

1.   Hvis befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, indgår multilaterale aftaler om terminaltakster, skal de imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtlige netværkselementer og tilhørende faciliteter samt relevante tjenester og informationssystemer, der er nødvendige for levering af grænseoverskridende pakketjenester.

 

2.   Stedet, hvor der bør gives adgang, skal være det indgående udvekslingskontor i modtagermedlemsstaten.

 

3.   Befordringspligtige virksomheder i henhold til stk. 1 skal offentliggøre et standardtilbud. Standardtilbuddet skal omfatte alle relevante tilhørende vilkår og betingelser, herunder priser.

 

4.   Standardtilbuddet skal omfatte alle de komponenter, der er nødvendige med henblik på at opnå adgang til netværket, jf. stk. 1, herunder eventuelle betingelser, der begrænser adgangen til og/eller benyttelsen af tjenester, hvor sådanne betingelser er tilladt af medlemsstaterne i overensstemmelse med EU-retten.

 

5.   Før standardtilbuddet offentliggøres, skal det godkendes af den nationale forvaltningsmyndighed. Den nationale forvaltningsmyndighed kan om nødvendigt forlange ændringer af standardtilbuddet for at sikre overholdelsen af forpligtelser, der er fastsat i denne forordning.

 

6.   Befordringspligtige virksomheder i henhold til stk. 1 fremsætter efter anmodning og baseret på et standardtilbud et individuelt tilbud til pakkeleveringsvirksomheder, der anmoder om adgang i henhold til nævnte stykke, senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. Befordringspligtige virksomheder, der modtager en adgangsanmodning, og udbydere, der anmoder om adgang, skal forhandle i god tro.

 

7.   Hvis der ikke opnås enighed på grundlag af det individuelle tilbud, der er omhandlet i stk. 6, kan den pakkeleveringsvirksomhed, der anmoder om adgang, indsende det individuelle tilbud, som er modtaget fra den befordringspligtige virksomhed, til den nationale forvaltningsmyndighed. Den nationale forvaltningsmyndighed ændrer om nødvendigt det individuelle tilbud for at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i denne artikel.

 

8.   Der skal sikres operationel adgang inden for en rimelig frist, der ikke overstiger tre måneder, fra aftalens indgåelse.

 

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Standarder for oplysninger og kvalitet

 

1.   Alle erhvervsdrivende, der indgår købsaftaler med brugere, som omfatter grænseoverskridende fremsendelse af pakker, stiller i fasen forud for indgåelsen af aftalen følgende oplysninger til rådighed for brugerne:

 

a)   de priser, de afkræver brugerne for grænseoverskridende pakkelevering, herunder alle relevante alternativer eller nedsatte takster

 

b)  de tilbudte grænseoverskridende leveringsløsninger, herunder et udvalg af udbydere, "track and trace" og ordninger, der giver brugeren mulighed for at gribe ind hele vejen igennem leveringsprocessen, bl.a. ved at fravælge levering uden modtagers tilstedeværelse og indgå aftaler om fornyet levering eller afhentningstidspunkter, hvor det er relevant

 

c)  detaljerede oplysninger om deres egne og relevante pakkeleveringsvirksomheders klageprocedurer samt om Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre for grænseoverskridende klager.

 

2.   Gennemsigtigheden i og målbarheden af tjenesteydelsernes kvalitet og interoperabiliteten af grænseoverskridende pakkeleveringstjenester skal prioriteres yderligere i overensstemmelse med direktiv 97/67/EF gennem Den Europæiske Standardiseringsorganisation og på anden måde, under særlig hensyntagen til brugernes interesser og effektivitets- og miljøhensyn.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemførelse, revision og ikrafttræden

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Fortrolighed

 

Enhver oplysning om terminaltakster eller andre fortrolige forretningsmæssige oplysninger, der leveres til de nationale forvaltningsmyndigheder eller til Kommissionen i overensstemmelse med denne forordning, skal behandles strengt fortroligt i henhold til de gældende bestemmelser i den nationale lovgivning og EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Anvendelse

 

Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i denne forordning, berører den ikke den nationale lovgivning og EU-lovgivning, der gælder for pakkeleveringsvirksomheder, herunder de sociale og beskæftigelsesmæssige bestemmelser og kravene om at indsende oplysninger til de nationale forvaltningsmyndigheder.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den XX/XX/2019 og derefter hvert fjerde år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg en evalueringsrapport om anvendelsen af denne forordning, eventuelt ledsaget af et forslag til revision.

Fra den ... [to år efter denne forordnings ikrafttræden] og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg en evalueringsrapport om anvendelsen af denne forordning, eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag til revision. Rapporten udarbejdes efter høring af alle relevante interessenter.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  om prisoverkommeligheden af grænseoverskridende leveringstjenester er blevet forbedret, bl.a. for brugere i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder

a)  om gennemsigtigheden af ​​grænseoverskridende takster og effektiviteten og prisoverkommeligheden af grænseoverskridende pakkeleveringstjenester er blevet forbedret i hele Unionen, bl.a. for enkeltpersoner og små virksomheder, især for dem, der befinder sig i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  i hvilken udstrækning befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde har givet adgang til grænseoverskridende engrossalg, jf. artikel 6

b)  forordningens indvirkning på omfanget af grænseoverskridende pakkelevering og e-handel, herunder oplysninger om leveringsgebyrer, der opkræves fra både erhvervsdrivende og brugere

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  fremskridt med andre initiativer med henblik på at fuldføre det indre marked for pakkeleveringstjenester.

d)  fremskridt hvad angår servicekvalitet og interoperabilitet for grænseoverskridende pakkelevering, herunder forbrugerbeskyttelse og udvikling af standarder

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

Artikel 9

Udvalgsprocedure

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen bistås af Postdirektivudvalget, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 4, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.  Den i artikel 3, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 4, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på fire måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

_________________

 

 

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Bilag I – underoverskrift 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Postforsendelser, for hvilke den offentlige oversigt over nationale og grænseoverskridende takster til andre medlemsstater meddeles de nationale forvaltningsmyndigheder:

Enkeltstykspakker, for hvilke pakkeleveringsvirksomhedens takster er omfattet af de prisgennemsigtighedsforanstaltninger og den vurdering, der er omhandlet i artikel 4 og 5:

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ovennævnte postforsendelser skal opfylde følgende kriterier:

Ovennævnte pakker skal opfylde følgende kriterier:

a)  Dimensionsbegrænsningerne for brevforsendelser (litra a-i) er som følger:    Længde, bredde og tykkelse kombineret: 900 mm, det største mål må ikke overstige 600 mm, og det mindste mål skal være større end 20 mm b)

 

a)  Dimensionsbegrænsningerne for pakker opført i litra a)-i), er som følger: Længde, bredde og tykkelse kombineret: 900 mm, det største mål må ikke overstige 600 mm, og det mindste mål skal være større end 20 mm

b)  Størrelsen på pakker (litra j-o) må ikke være mindre end størrelsen på breve (litra a-i).

b)  Pakker opført i litra j)-o) må ikke være mindre end størrelsen på dem, der er opført i litra a)-i)

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Bilag I – asterisk 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(*) Taksterne for postforsendelser må ikke indeholde særlige mængderabatter eller andre former for særrabat.

(*) Taksterne for pakker skal være styktakster og må ikke indeholde særlige mængderabatter eller andre former for særrabat.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Bilag I – asterisk 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(***) Virksomheder, der tilbyder mere end ét produkt, som opfylder ovennævnte kriterier, bør indberette den billigste pris.

(***) Virksomheder, der tilbyder mere end én pakke, som opfylder ovennævnte kriterier, bør indberette den billigste takst.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Bilag I – asterisk 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(****) Ovennævnte takster gælder for forsendelser, der leveres til bopæl eller anden adresse i modtagermedlemsstaten.

(****) Ovennævnte takster gælder for forsendelser, der leveres til adressatens bopæl i modtagermedlemsstaten eller til en anden adresse, hvis taksten omfatter en sådan mulighed uden tillægsgebyr.

(1)

EUT C 34 af 2.2.2017, s. 106.


BEGRUNDELSE

BAGGRUND

Pakkelevering er en konkurrencedygtig, innovativ og hurtigt voksende sektor. Der bestilles årligt omkring fire milliarder pakker online, som leveres på tværs af Unionen. Men der er tydeligvis vækstpotentiale inden for denne sektor. Overordnet inden for Unionen handler 44 % af forbrugerne online i deres eget land, mens langt færre (15 %) bestiller online fra et andet land. Bekymring for leveringen af de varer, der købes og sælges på tværs af grænser, har vist sig at være et vigtigt problem for Unionens e-handlende og små virksomheder, herunder i mange tilfælde de høje omkostninger, der er involveret.

Europa-Kommissionen har inden for rammerne af sin strategi for et digitalt indre marked foreslået en forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Med den foreslåede forordning sigter Kommissionen mod at sikre mere effektivitet i sektoren, gennemsigtighed i takster og terminaltakster samt overkommelige priser.

Ordføreren har i forbindelse med forberedelsen af sin betænkning til dette forslag forhørt sig hos mange brugere og organisationer inden for postsektoren, herunder forvaltninger og repræsentanter for små virksomheder, forbrugere og fagforeninger. Hun har også fuldt ud taget Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs synspunkter i betragtning og afholdt et velbesøgt arrangement, der gav mulighed for, at et helt spektrum af holdninger og forslag til Kommissionens forslag kunne blive hørt.

ORDFØRERENS FORSLAG

Ordføreren bakker inderligt op om bestræbelserne på at skabe et digitalt indre marked, der er rettet ind efter forbrugere og detailhandlendes behov, men søger at forbedre Kommissionens forslag for at give en retfærdig og afbalanceret tilgang for alle sektorens operatører, som er i fuld overensstemmelse med og samtidig supplerer og udbygger bestemmelserne i direktiv 97/67/EF om posttjenester.

Hun foreslår derfor, at anvendelsesområdet for forordningens hovedbestemmelser udvides til alle grænseoverskridende pakkeleveringsvirksomheder, navnlig fordi mange befordringspligtige virksomheder ikke har stor andel i Unionens grænseoverskridende pakkemarked. Ordføreren bestræber sig også på at fjerne forslagets aspekter vedrørende adgang og referencetilbud, da de ikke afspejler virkeligheden inden for det grænseoverskridende marked og ikke er nødvendige set i lyset af Unionens eksisterende konkurrence- og posttjenestelovgivning.

Ordføreren har defineret "pakke" som en postforsendelse med en vægt på højst 31,5 kg, mens hun er enig i, at en brevforsendelse alene ikke skal betragtes som en pakke i overensstemmelse med direktiv 97/96/EF.

Kommissionen gør ret i at sørge for forbedret markedsinformation for de nationale forvaltningsmyndigheder, men det er vigtigt, at forordningens bestemmelser alligevel gør det muligt at få et nøjagtigt indtryk af markedet. Til dette formål søger ordføreren at sikre, at de nationale forvaltningsmyndigheder får oplysninger, der viser opdelingen og rækkevidden inden for markedets ansættelsespraksis, herunder oplysninger om underleverandører og medarbejdere i postsektoren, der er beskæftiget på anden vis end fast fuld tid.

Af samme grund er det nødvendigt, at de nationale forvaltningsmyndigheder har passende oplysninger om grænseoverskridende takster og terminaltakster for at vurdere, om priserne måtte være urimeligt høje. Disse oplysninger bør være tilgængelige for alle relevante operatører, da det ellers kunne give en forvrænget opfattelse. Ordføreren har derfor udarbejdet sine ændringsforslag med henblik på at tage dette i betragtning.

Hvad angår vurdering af taksternes overkommelighed, mener ordføreren desuden, at enhver undersøgelse af prisoverkommelighed bør gennemføres på tværs af markedet og ikke kun blandt befordringspligtige virksomheder. Formålet med vurderingen er at afgøre, om omkostningerne for borgere og små og mellemstore virksomheder er overkommelige, og i hvilket omfang udnyttelsen af grænseoverskridende pakkeleveringstjenester påvirkes af leveringspriserne. Vurderingen bør tage hensyn til individuelle brugere med begrænset disponibel indkomst, brugere med handicap eller nedsat mobilitet, individuelle brugere og små og mellemstore virksomheder, der bor eller er beliggende i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder samt brugere, der regelmæssigt benytter pakkeleveringstjenester.

Forbrugertilliden ville have gavn af bedre krav til større gennemsigtighed og sammenlignelige oplysninger om udbudte pris- og leveringsmuligheder, såvel som af krav til mere vejledning i procedurer vedrørende skader, bortkomne varer, forsinkelser og returneringer og vedrørende klagebehandling. Af disse grunde foreslår ordføreren, at der indføjes to nye artikler for at øge den information, som erhvervsdrivende allerede giver til brugere, og for at fremme en yderligere harmonisering af servicekvalitet og tekniske standarder i henhold til Unionens eksisterende forordninger.

Kommissionen foreslår hvert fjerde år at fremlægge en evalueringsrapport for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg om anvendelsen af denne forordning, eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag til revision. Ordføreren mener, at denne rapport skal udarbejdes efter høring af alle relevante parter, herunder det europæiske udvalg for den sociale dialog i postsektoren, og bør indgives hvert tredje år, navnlig i betragtning af e-handelsmarkedet dynamiske og stærkt omskiftelige karakter.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (30.5.2017)

til Transport- og Turismeudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Ordfører for udtalelse: Biljana Borzan

KORT BEGRUNDELSE

E-handel i EU er ved at blive en meget vigtig sektor. Det anslås, at den årlige omsætning i 2014 var på op mod 369 mia. EUR. En betydelig del af e-handelen medfører fysiske leveringer. Det skønnes, at i alt 4 milliarder pakker årligt sendes til forbrugerne i EU.

Effektiv og billig levering er en forudsætning for grænseoverskridende salg af fysiske varer. Markedet for pakkelevering i EU er fortsat splittet op i nationale markeder med meget store forskelle mellem medlemsstaterne. Høje priser og ulemperne ved grænseoverskridende pakkelevering er blevet udpeget som nogle af de største hindringer for forbrugere og detailhandlere inden for e-handel. Kommissionen mener, at blot EU's forbrugere vil kunne spare op til 11,7 mia. EUR om året, hvis de kunne vælge blandt samtlige varer og tjenesteydelser i EU, når de handler online.

De i øjeblikket gældende direktiv om posttjenester stammer fra 1997, og det er primært fokuseret på brevpost, og de fleste pakkeleveringstjenester var ikke omfattet af befordringspligten. Da pakkelevering er steget betydeligt i omfang i løbet af de seneste år, er det nødvendigt at fastsætte nye regler som supplement til den eksisterende lovgivning.

Den 25. maj 2016 præsenterede Kommissionen sin pakke af foranstaltninger for e-handel, som skal hjælpe forbrugere og virksomheder med at drage fuld nytte af det indre marked. Forslaget til en forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstjenester har til formål at øge gennemsigtigheden af taksterne for grænseoverskridende pakkelevering og forbedre myndighedernes tilsyn.

Undersøgelser har vist, at taksterne for grænseoverskridende pakkelevering i gennemsnit er tre til fire gange højere end taksterne for indenlandske tjenester. Omkring 40 procent af taksterne for grænseoverskridende pakkelevering kan ikke forklares med økonomiske faktorer såsom lønomkostninger, mængder osv., mens de høje leveringsomkostninger og høje returneringsomkostninger er de to største bekymringer hos forbrugerne, når de køber varer online på tværs af grænserne. De høje leveringsomkostninger er også en hindring for e-detailhandlere, der sælger online. Dette berører små og mellemstore virksomheder mere end store.

Ordføreren mener, at formuleringen "pakke" bør defineres i denne forordning, og foreslår en vægtbegrænsning og en differentiering i forhold til en brevforsendelse.

Adgang til de befordringspligtige virksomheders netværk er afgørende for nye aktører, navnlig små og mellemstore virksomheder, hvis tjenester ikke har det fornødne omfang og anvendelsesområde til at udvikle landsdækkende leveringsnetværk, herunder til fjerntliggende områder, eller til at indgå grænseoverskridende leveringsaftaler med flere aktører. Dette vil føre til lavere priser til gavn for forbrugerne og den grænseoverskridende handel og skabe mere konkurrence på pakkeleveringsmarkedet og derved bidrage til udviklingen af nye og innovative løsninger.

De befordringspligtige virksomheder har en eksisterende forpligtelse til at levere økonomisk overkommelige pakkeleveringstjenester, for hvilke de indrømmes visse fordele såsom momsfritagelse. Taksterne for deres tjenesteydelser er ofte individuelt forhandlede takster og er fortrolige. Dette forslag har til formål at holde kommercielt følsomme forretningsoplysninger fortrolige, men at give de nationale forvaltningsmyndigheder mulighed til at vurdere overkommeligheden af taksterne og til at søge en begrundelse og yderligere oplysninger for urimeligt høje takster.

Ordføreren er især bekymret over og har stillet ændringsforslag om de generelle mål for denne forordning, der gør det muligt for forbrugerne at få adgang til grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Ordføreren anmoder om, at beskrivelsen af pakkeleveringstjenesterne omfatter leveringsmuligheder og udførlige oplysninger til forbrugerne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Transport- og Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag   1

Forslag til forordning

Betragtning – 1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  I henhold til artikel 169, stk. 1, og artikel 169, stk. 2, litra a), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Unionen fremme forbrugernes interesser og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved foranstaltninger, som det vedtager i henhold til artikel 114 i TEUF.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  De gældende takster for afsendere af små mængder grænseoverskridende pakker og andre postforsendelser, især små og mellemstore virksomheder og privatkunder, er stadig forholdsvis høje. Dette har en direkte negativ indvirkning på brugere, der ønsker at anvende grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, især i forbindelse med e-handel.

(1)  I nogle tilfælde er de gældende takster for afsendere af små mængder grænseoverskridende pakker og andre postforsendelser, især små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og privatkunder, stadig forholdsvis høje. Dette har en direkte negativ indvirkning på brugere, der ønsker at anvende grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, især i forbindelse med e-handel. Brugere oplyser endvidere om problemer med servicekvalitet i forbindelse med afsendelse, modtagelse eller returnering af grænseoverskridende pakker. Desuden er der behov for en forbedring af interoperabiliteten på dette område, herunder nogle specifikke foranstaltninger i relation til miljøet.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Markedet for grænseoverskridende pakkeleveringstjenester er forskelligartet og komplekst, med forskellige udbydere, der tilbyder forskellige tjenester og priser afhængigt af forsendelsernes vægt, størrelse og format samt destination, merværdiskabende tillæg såsom sporbarhedsløsninger, og antallet af forsendelser. Denne mangfoldighed gør det vanskeligt at sammenligne pakkeleveringstjenester mellem forskellige udbydere, både med hensyn til kvalitet og pris. Desuden er afsendere af små mængder, f.eks. små og mellemstore virksomheder og privatpersoner, ofte ikke opmærksomme på de forskellige pakkeleveringstjenester, der tilbydes.

(3)  Markedet for grænseoverskridende pakkeleveringstjenester er forskelligartet, komplekst og konkurrencepræget med forskellige udbydere, der tilbyder forskellige tjenester og priser afhængigt af forsendelsernes vægt, størrelse og format samt destination, merværdiskabende tillæg såsom sporbarhedsløsninger, og antallet af forsendelser. I visse medlemsstater tegner de befordringspligtige virksomheder sig ikke for størstedelen af pakkeleveringsmarkedet. Denne mangfoldighed gør det vanskeligt at sammenligne pakkeleveringstjenester mellem forskellige tjenesteudbydere, både med hensyn til kvalitet og pris. Desuden er afsendere af små mængder, f.eks. SMV'er og privatpersoner, ofte ikke opmærksomme på de forskellige pakkeleveringstjenester, der tilbydes. Hertil kommer, at omkostningerne forbundet med leverandørskifte virker afskrækkende. Desuden anser små og mellemstore e-detailhandlere levering som en hindring, når de sælger på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  For at gøre priserne for grænseoverskridende pakkeleveringstjenester mere overkommelige, især for brugere i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder, er det nødvendigt at gøre de offentlige takstoversigter mere gennemsigtige for et begrænset antal grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, der tilbydes af befordringspligtige virksomheder, og som mest bruges af små og mellemstore virksomheder og privatpersoner. At gøre de offentlige takstoversigter mere gennemsigtige er ligeledes nødvendigt for at løse problemet med høje priser for grænseoverskridende leveringstjenester og for at mindske eventuelle ubegrundede takstforskelle mellem nationale og grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

(4)  For at forbedre de grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, især for brugere i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder og for SMV'er og mikrovirksomheder, er det nødvendigt at gøre takstoversigter og terminaltakster mere gennemsigtige for grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, som mest bruges af SMV'er og privatpersoner. Gennemsigtighed er også nødvendigt for at løse problemet med høje priser for grænseoverskridende leveringstjenester og for at mindske eventuelle ubegrundede takstforskelle mellem indenlandske og grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  I betragtning af at et flertal af virksomheder, der sælger, tidligere solgte eller forsøgte at sælge online, ifølge Flash Eurobarometer 413 konkluderede, at høje leveringsomkostninger sammen med dyre klageprocesser og garantier var et problem, er der behov for en yderligere indsats for at sikre, at alle handlende og forbrugere, især SMV’er og forbrugere i fjerntliggende områder, får fuldt udbytte af grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, der er tilgængelige og prismæssigt overkommelige, uden dog at se bort fra, at forbrugerne forventer, at deres køb er med "fri levering".

Ændringsforslag   6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I de fleste medlemsstater er der flere udbydere, der leverer indenlandske pakkeleveringstjenester, mens kun få af disse yder grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. I denne sammenhæng er det – med henblik på at bevare og fremme en effektiv konkurrenceevne og beskytte brugerne – yderst vigtigt at sikre adgang på et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag til de tjenester og infrastrukturer, som kræves for at levere grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

udgår

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Ved befordringspligtige virksomheder forstås postoperatører, som opfylder en postbefordringspligt eller dele heraf i en bestemt medlemsstat. En befordringspligtig virksomhed, der opererer i mere end én medlemsstat, bør kun klassificeres som en befordringspligtig virksomhed i den (de) medlemsstat(er), hvor den kan udbyde en universel posttjeneste.

Begrundelse

Præcisering af, hvem der er en befordringspligtig virksomhed.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  På nuværende tidspunkt reguleres posttjenester ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF49. I nævnte direktiv fastsættes fælles bestemmelser vedrørende levering af posttjenester og opfyldelse af postbefordringspligten i Unionen. Der fokuseres hovedsageligt, men ikke udelukkende, på de nationale posttjenester, som er omfattet af befordringspligten, ligesom der ikke tages fat på myndighedstilsynet med pakkeleveringsvirksomheder, taksternes gennemsigtighed og terminaltakster for en række grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, vurderingen af befordringstaksternes overkommelighed for så vidt angår visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester samt adgangen på et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag til visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og/eller infrastrukturer. Denne forordning supplerer derfor bestemmelserne fastsat i direktiv 97/67/EF for så vidt angår grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

(6)  På nuværende tidspunkt reguleres posttjenester ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF49. I dette direktiv fastsættes fælles bestemmelser vedrørende levering af posttjenester og opfyldelse af postbefordringspligten i Unionen. Denne forordning supplerer derfor bestemmelserne fastsat i direktiv 97/67/EF for så vidt angår grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

__________________

__________________

49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14-25).

49 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (EFT L 15 af 21.1.1998, s. 14-25).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Derfor er det vigtigt at give en klar definition af pakkeleveringstjenester og specificere, hvilke postforsendelser der er omfattet af denne definition. Dette gælder især andre postforsendelser end brevforsendelser, der på grund af deres vægt ofte anvendes til at sende varer. Denne forordning bør derfor, i overensstemmelse med fast praksis, omfatte postforsendelser på op til 31,5 kg, eftersom tungere forsendelser ikke kan håndteres manuelt af en enkelt person uden mekaniske hjælpemidler. I overensstemmelse med gældende praksis og direktiv 97/67/EF bør hver etape i posttjenesterne, dvs. indsamling, sortering og levering betragtes som pakkeleveringstjenester. Transport alene, der ikke foretages i forbindelse med en af disse etaper, bør falde uden for anvendelsesområdet for pakkeleveringstjenester, da det i dette tilfælde kan antages, at denne aktivitet indgår i transportsektoren.

(8)  Det er derfor vigtigt at give en klar definition af ”pakker” og ”pakkeleveringstjenester” og specificere, hvilke postforsendelser og pakker der er omfattet af disse definitioner. Dette vedrører især andre forsendelser, uanset om de håndteres af den befordringspligtige virksomhed, end brevforsendelser, der på grund af deres vægt ofte anvendes til at sende varer med eller uden kommerciel værdi. Denne forordning bør derfor, i overensstemmelse med fast praksis, omfatte pakker, uanset om de håndteres af den befordringspligtige virksomhed, på op til 31,5 kg, eftersom tungere forsendelser ikke kan håndteres manuelt af en enkelt person uden mekaniske hjælpemidler. I overensstemmelse med gældende praksis bør hver etape i pakkeleveringen, dvs. indsamling, sortering og levering betragtes som pakkeleveringstjenester, også når de udbydes af virksomheder, der leverer ekspres- og kurertjenester samt samlegodsspeditører. Pakkeleveringsvirksomheder, der anvender alternative forretningsmodeller og e-handelsplatforme, bør være omfattet af denne forordning, hvis de varetager mindst en af etaperne i postleveringskæden. Etablerede godstransport- eller transportlogistikudbydere bør dog i modsætning til de enkelte uafhængige underleverandører til pakkeleveringsvirksomheden ikke være omfattet af denne forordnings anvendelsesområde.

Ændringsforslag   10

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Denne forordning bør gælde for pakkeleveringstjenester, der tilbydes til tredjemand og ikke til virksomheder, som alene anvender interne leveringsnetværk til effektuering af ordrer på varer, som de selv har solgt. Hvis disse virksomheder også anvender interne leveringsnetværk til levering af varer, som er solgt af tredjemand, eller af varer fra en intern detailtjeneste bør de være omfattet af denne forordning.

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at fødevareleveringstjenester, der f.eks. udføres af et supermarked, ikke er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Terminaltakster er baseret på multilaterale og bilaterale aftaler mellem befordringspligtige virksomheder og sikrer, at den befordringspligtige virksomhed i modtagermedlemsstaten får betaling for omkostningerne forbundet med de tjenester, der ydes den befordringspligtige virksomhed i oprindelsesmedlemsstaten. Terminaltakster bør være defineret på en sådan måde, at det omfatter både terminalafgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i direktiv 97/67/EF, der gælder for brevforsendelser, og indgående lands takster, der gælder for pakker.

(9)  Terminaltakster er baseret på multilaterale og bilaterale aftaler mellem pakkeleveringsvirksomheder og sikrer, at pakkeleveringsvirksomheden i modtagermedlemsstaten får betaling for omkostningerne forbundet med de tjenester, der ydes pakkeleveringsvirksomheden i oprindelsesmedlemsstaten. Terminaltakster bør anses for at omfatte både terminalafgifter som defineret i artikel 2, nr. 15), i direktiv 97/67/EF, der gælder for brevforsendelser, og indgående lands takster, der gælder for pakker, samt overførselsomkostningerne mellem pakkeleveringsvirksomhedens datterselskaber. I den forbindelse forstås terminalafgifter som betalinger fra den befordringspligtige virksomhed i oprindelsesmedlemsstaten til den befordringspligtige virksomhed i modtagermedlemsstaten for omkostninger til omdeling af grænseoverskridende brevforsendelser, som er blevet håndteret i modtagermedlemsstaten. Indgående lands takster er betalinger fra den befordringspligtige virksomhed i oprindelsesmedlemsstaten til den befordringspligtige virksomhed i modtagermedlemsstaten til dækning af omkostninger til grænseoverskridende pakkeleveringstjenester i modtagermedlemsstaten. Endelig forstås ved transferpriser betalinger, som foretages af en pakkeleveringsvirksomhed i oprindelsesmedlemsstaten til sine datterselskaber i modtagermedlemsstaten til dækning af omkostninger til omdeling af sine pakker i modtagermedlemsstaten. Terminaltakster er kommercielt følsomme forretningsoplysninger.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Det er nødvendigt, at de nationale forvaltningsmyndigheder ligger inde med viden og oplysninger til statistiske formål om pakkeleveringsvirksomheder, som er aktive på markedet. For at begrænse den administrative byrde for små pakkeleveringsvirksomheder, som kun er aktive på det nationale eller regionale marked, bør der imidlertid anvendes en tærskel baseret på antallet af personer, der arbejder for virksomheden, og som er involveret i pakkeleveringstjenester.

(10)  Det er nødvendigt, at de nationale forvaltningsmyndigheder ligger inde med viden og oplysninger til statistiske formål om pakkeleveringsvirksomheder, som er aktive på markedet. På grund af sektorens arbejdskraftintensive karakter og for at begrænse den administrative byrde for små pakkeleveringsvirksomheder eller underleverandører, som kun er aktive på et regionalt marked eller hjemmemarked, bør der anvendes en tærskel baseret på det gennemsnitlige antal personer, der har arbejdet for pakkeleveringsvirksomheden i det foregående kalenderår, og som er involveret i pakkeleveringstjenester i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, medmindre den er etableret i mere end én medlemsstat. Tærsklen bør dog fastsættes på en sådan måde, at de personer, der er fast beskæftiget på mindre end heltid i sektoren, er behørigt medtaget.

Ændringsforslag   13

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Ved fremsendelse af oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed bør beskrivelsen af pakkeleveringstjenesterne omfatte de trin i postleveringskæden (indsamling, sortering, transport og omdeling), som den pågældende virksomhed forestår, uanset om tjenesten er omfattet af befordringspligten, om tjenesten udbydes regionalt, indenlandsk eller på tværs af grænserne, og om der tilbydes merværdiskabende tillæg.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Ved fremlæggelse af oplysninger for den nationale forvaltningsmyndighed bør det tages i betragtning, at pakkeleveringsvirksomhederne allerede kan have indgivet visse oplysninger til den samme nationale forvaltningsmyndighed. Pakkeleveringstjenester er vigtige for små og mellemstore virksomheder og privatpersoner, som let bør kunne sammenligne mellem de forskellige udbydere. Derfor bør det defineres tydeligt, hvilke tjenester de befordringspligtige virksomheder skal oplyse takster for. Disse takster bør offentliggøres af Kommissionen på et særligt websted og bør, sammen med den fortrolige regelmæssige formidling af de underliggende terminaltakster, udgøre grundlaget for de nationale forvaltningsmyndigheders vurdering af befordringstaksternes overkommelighed for så vidt angår grænseoverskridende pakkeleveringstjenester. Andre pakkeleveringsvirksomheder end de befordringspligtige virksomheder kan frivilligt, og på en sammenlignelig måde, oplyse den nationale forvaltningsmyndighed om taksterne for de samme forsendelser, forudsat at sådanne forsendelser omdeles til modtagerens bopæl eller lokaler.

(12)  Ved fremlæggelse af oplysninger for den nationale forvaltningsmyndighed bør det tages i betragtning, at pakkeleveringsvirksomhederne allerede kan have indgivet visse oplysninger til den samme nationale forvaltningsmyndighed. Pakkeleveringstjenester er vigtige for SMV’er og privatpersoner, som let bør kunne sammenligne mellem de forskellige udbydere. Derfor bør det defineres tydeligt, hvilke tjenester pakkeleveringsvirksomhederne skal oplyse takster for. Disse takster bør offentliggøres af Kommissionen på et særligt websted og bør, sammen med den fortrolige regelmæssige formidling af de underliggende terminaltakster, udgøre grundlaget for de nationale forvaltningsmyndigheders vurdering af befordringstaksternes rimelighed for så vidt angår grænseoverskridende pakkeleveringstjenester.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Når de nationale forvaltningsmyndigheder hvert år vurderer befordringstaksternes overkommelighed, bør de basere sig på objektive kriterier såsom indlandstaksterne for de befordringspligtige virksomheder i oprindelsesmedlemsstaten og de befordringspligtige virksomheder i modtagermedlemsstaten samt terminaltaksternes størrelse. Disse fælles kriterier kan suppleres med andre særligt relevante kriterier, der forklarer de pågældende takster, såsom specifikke transport- eller håndteringsomkostninger og bilaterale mængder mellem forskellige grænseoverskridende pakkeleveringsvirksomheder.

(14)  Når de nationale forvaltningsmyndigheder hvert år vurderer de urimeligt høje befordringstakster, bør de basere sig på objektive kriterier såsom indlandstaksterne for pakkeleveringsvirksomhederne i oprindelsesmedlemsstaten og pakkeleveringsvirksomheder i modtagermedlemsstaten samt terminaltaksternes størrelse. Disse fælles kriterier kan suppleres med andre særligt relevante kriterier, der forklarer de pågældende takster, såsom specifikke transport- eller håndteringsomkostninger og bilaterale mængder mellem forskellige grænseoverskridende pakkeleveringsvirksomheder. De nationale forvaltningsmyndigheder bør især tage hensyn til SMV’er og individuelle og sårbare brugere, der bor i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder. De bør, hvor det er muligt, bestræbe sig på at sikre, at denne vurdering er sammenlignelig med den vurdering, der kræves i henhold til direktiv 97/67/EF.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Betydelige forskelle mellem indenlandske og grænseoverskridende takster for pakkeleveringstjenester bør være begrundet i objektive kriterier som f.eks. meromkostninger ved transport og en rimelig fortjenstmargen. Befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, bør forpligtes til straks at forelægge en sådan begrundelse.

(16)  Betydelige forskelle mellem indenlandske og grænseoverskridende takster for pakkeleveringstjenester bør være begrundet i objektive kriterier, som f.eks. meromkostninger ved transport og en rimelig fortjenstmargen. Pakkeleveringsvirksomheder, der leverer grænseoverskridende pakketjenester, bør forpligtes til straks at forelægge en sådan begrundelse.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at sikre gennemsigtighed i hele Unionen bør analyser foretaget af en national forvaltningsmyndighed forelægges for de nationale forvaltningsmyndigheder i de øvrige medlemsstater og for Kommissionen. De nationale forvaltningsmyndigheder og Kommissionen skal sørge for, at fortroligheden sikres. Kommissionen kan endvidere anmode Gruppen af Europæiske forvaltningsmyndigheder for Posttjenester om at udarbejde en EU-dækkende analyse på grundlag af de nationale bidrag.

(17)  For at sikre gennemsigtighed i hele Unionen bør analyser foretaget af en national forvaltningsmyndighed forelægges for de nationale forvaltningsmyndigheder i de berørte medlemsstater og for Kommissionen. De nationale forvaltningsmyndigheder og Kommissionen bør sørge for, at fortroligheden sikres. Kommissionen kan endvidere anmode Gruppen af Europæiske forvaltningsmyndigheder for Posttjenester om at udarbejde en EU-dækkende analyse på grundlag af de nationale bidrag, forudsat at fortroligheden sikres.

Ændringsforslag   18

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, kan indgå multilaterale og bilaterale aftaler om terminaltakster og kan etablere andre programmer, som skal fremme sammenkoblingen af deres leveringsnetværk. Af hensyn til forbuddet mod forskelsbehandling skal konkurrerende pakkeleveringsvirksomheder sikres lige adgang til de gældende terminaltakster mellem parterne i henhold til multilaterale aftaler. Det kan være berettiget, at terminaltakster, der betales af tredjepartsudbydere af pakketjenester, i nogle tilfælde er højere end dem, der skal betales af befordringspligtige virksomheder, som er parter i disse aftaler. Dette kan være tilfældet, når parterne i en multilateral aftale om terminaltakster kan påvise, at omkostninger til indgåelse, drift og forvaltning af aftalen, ekstraomkostninger til modtagelse og håndtering af forsendelser fra ikke-udpegede pakkeleveringsvirksomheder og andre lignende omkostninger ikke er dækket af de terminaltakster, der skal betales af tredjepartstjenesteudbyderen i oprindelsesmedlemsstaten.

(18)  Pakkeleveringsvirksomheder kan indgå multilaterale og bilaterale aftaler om terminaltakster og kan etablere andre programmer, som skal fremme sammenkoblingen af deres leveringsnetværk. Af hensyn til forbuddet mod forskelsbehandling bør konkurrerende pakkeleveringsvirksomheder sikres lige adgang til de gældende terminaltakster mellem parterne i henhold til multilaterale aftaler. Det kan være berettiget, at terminaltakster, der betales af tredjepartsudbydere af pakketjenester, i nogle tilfælde er højere end dem, der skal betales af pakkeleveringsvirksomheder, som er parter i disse aftaler. Dette kan være tilfældet, når parterne i en multilateral aftale om terminaltakster kan påvise, at omkostninger til indgåelse, drift og forvaltning af aftalen, ekstraomkostninger til modtagelse og håndtering af forsendelser fra tredjepartsudbydere af pakketjenester og andre lignende omkostninger ikke er dækket af de terminaltakster, der skal betales af tredjepartstjenesteudbyderen i oprindelsesmedlemsstaten. Når pakkeleveringsvirksomheden indgår multilaterale aftaler om terminaltakster, bør lige og ikkediskriminerende tredjepartsadgang til visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester i henhold til sådanne multilaterale aftaler tilskynde til konkurrence, være omkostningsægte og til gavn for forbrugerne og sikre en mere effektiv anvendelse af eksisterende netværk, navnlig i landdistrikterne og fjerntliggende områder.

Ændringsforslag     19

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  I praksis og af operationelle grunde bør stedet, hvor der gives adgang, være det indgående udvekslingskontor, som er et kontor eller en facilitet, som fastlægges af de befordringspligtige virksomheder i modtagermedlemsstaten, til indgivelse af andre postforsendelser end brevforsendelser.

udgår

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  For at begrænse de administrative byrder bør pakkeleveringsvirksomheder, nationale forvaltningsmyndigheder og Kommissionen overføre oplysninger elektronisk, og der bør navnlig tillades brug af elektroniske signaturer som omhandlet i forordning (EU) 910/2014 (eIDAS-forordningen)1a.

 

_________________

 

1a Forordning (EU) 910/2014 af Europa-Parlamentets og Rådets af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257, 28.08.2014, s. 73).

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Da markederne for pakkeposttjenester er under hastig forandring, bør Kommissionen revurdere effektiviteten af denne forordning og regelmæssigt aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne rapport bør om fornødent være vedlagt forslag til revision.

(21)  Da markederne for pakkeleveringstjenester er under hastig forandring, bør Kommissionen revurdere effektiviteten af denne forordning, under hensyntagen til udviklingen inden for e-handel, og regelmæssigt aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne rapport ledsages om fornødent af lovgivningsforslag til revision til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne rapport bør udarbejdes efter høring af alle relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter i postsektoren.

Ændringsforslag   22

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Kommissionen bør tage udgangspunkt i værdifulde input fra Gruppen af Europæiske Forvaltningsmyndigheder for Posttjenester, som består af repræsentanter for de nationale forvaltningsmyndigheder.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af pakkeleveringsvirksomhedernes forpligtelse til at indsende oplysninger til de nationale forvaltningsmyndigheder bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at opstille et skema til indsendelse af disse oplysninger. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council50 .

udgår

__________________

 

50 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13-18).

 

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  For at sikre, at kravene til pakkeleveringsvirksomhedernes oplysningspligt til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, finder anvendelse, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF delegeres til Kommissionen med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte standardformatet for indsendelse af sådanne oplysninger. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning1a. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

 

__________________

 

1aEUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  For at undersøge virkningerne af denne forordning bør medlemsstaterne rapportere om udviklingen i arbejdsvilkårene for alle personer, der er beskæftiget i pakkeleveringssektoren, såvel som de miljømæssige virkninger som følge af øget vejtrafik og de deraf følgende øgede emissioner.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Målene for denne forordning, nemlig at fastlægge de reguleringsprincipper og regler, der er nødvendige for at forbedre myndighedstilsynet, forbedre prisgennemsigtigheden og opstille visse principper for så vidt angår grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, som skal støtte konkurrencen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af forordningens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål

(25)  Målene for denne forordning, nemlig at fastlægge de reguleringsprincipper og regler, der er nødvendige for at forbedre myndighedstilsynet, forbedre prisgennemsigtigheden, opstille visse principper for så vidt angår grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, som skal støtte konkurrencen, og fremme bedre brugeradgang til effektive og prisoverkommelige grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af forordningens omfang og virkninger til gengæld bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genstand

Genstand og formål

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning fastsættes der særlige regler ud over de regler, der er fastsat i direktiv 97/67/EF, med hensyn til:

Ved denne forordning fastsættes der særlige bestemmelser, der gør det muligt for forbrugerne at få adgang til grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, og som fremmer bedre brugeradgang til effektive grænseoverskridende pakkeleveringstjenester, herunder for sårbare brugere i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder og for personer med handicap, ud over de regler, der er fastsat i direktiv 97/67/EF, med hensyn til:

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  gennemsigtigheden af takster og terminaltakster for visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og vurderingen af overkommeligheden af visse grænseoverskridende takster

b)  gennemsigtigheden af takster og terminaltakster for visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og vurderingen af visse urimeligt høje grænseoverskridende takster

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  gennemsigtig og ikke-diskriminerende adgang til visse grænseoverskridende pakkeleveringstjenester og/eller infrastrukturer.

udgår

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  oplysninger og prisgennemsigtighed for brugere af grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra -a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  ”pakke”: forsendelse, bortset fra brevforsendelser, der behandles af den befordringspligtige virksomhed eller af andre pakkeleveringsvirksomheder, med eller uden kommerciel værdi og med en vægt på højst 31,5 kg

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "pakkeleveringstjenester": tjenester, der består i indsamling, sortering, transport eller omdeling af postforsendelser, bortset fra brevforsendelser; transport alene bør ikke anses for at være en pakkeleveringstjeneste; levering af sådanne forsendelser på over 31,5 kg betragtes ikke som en pakkeleveringstjeneste

(a)  "pakkeleveringstjenester": tjenester, der består i indsamling, sortering, transport eller omdeling af pakker, forudsat at disse tjenesteydelser ikke omfatter transport alene

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  ”underleverandør”: en virksomhed, der leverer indsamling, sortering, transport eller omdeling af pakker for pakkeleveringsvirksomheden, forudsat at disse tjenesteydelser ikke omfatter transport alene

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "terminaltakster": betalinger fra den befordringspligtige virksomhed i oprindelsesmedlemsstaten til den befordringspligtige virksomhed i modtagermedlemsstaten til dækning af omkostninger til grænseoverskridende pakkeleveringstjenester i modtagermedlemsstaten.

c)  "terminaltakster": betalinger i form af enten terminalafgifter, indgående lands takster eller transferpriser fra pakkeleveringsvirksomheden i oprindelsesmedlemsstaten til pakkeleveringsvirksomheden i modtagermedlemsstaten, formidlere, hvor det er relevant, eller begge til dækning af omkostninger til grænseoverskridende pakkeleveringstjenester i modtagermedlemsstaten.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)   "erhvervsdrivende": enhver fysisk person eller enhver juridisk person, der, uanset om der er tale om privat eller offentligt ejerskab, handler som led i sit erhverv, sin forretning, sit håndværk eller sin profession, herunder gennem en anden person, der handler i dennes navn eller på dennes vegne, i forbindelse med pakkeleveringstjenester, der er omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle pakkeleveringsvirksomheder fremsender følgende oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret:

1.  Alle pakkeleveringsvirksomheder, herunder pakkeleveringstjenester, der anvender alternative forretningsmodeller og e-handelsplatforme, fremsender følgende standardiserede oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, medmindre den nationale forvaltningsmyndighed allerede har anmodet om og modtaget sådanne oplysninger:

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  virksomhedens navn, juridiske status og form, registreringsnummer i et handelsregister eller tilsvarende register, momsnummer, adresse samt en kontaktperson

a)  pakkeleveringsvirksomhedens navn, juridiske status og form, registreringsnummer i et handelsregister eller tilsvarende register, momsregistreringsnummer, adresse samt en kontaktperson

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  arten af de tjenester, som virksomheden tilbyder

b)  en detaljeret handelselsbetegnelse af de pakkeleveringstjenester, som pakkeleveringsvirksomheden tilbyder, herunder leveringsmuligheder og udførlige oplysninger til forbrugerne

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  virksomhedens almindelige salgsbetingelser, herunder en detaljeret beskrivelse af klageproceduren.

c)  pakkeleveringsvirksomhedens almindelige salgsbetingelser og betingelser for pakkeleveringstjenester, herunder en detaljeret beskrivelse af klageproceduren for brugere.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I tilfælde af ændring af de oplysninger, der er omhandlet i første afsnit, underretter pakkeleveringsvirksomhederne den nationale forvaltningsmyndighed om ændringen inden for en frist på 30 dage.

2.  I tilfælde af ændring af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, underretter pakkeleveringsvirksomhederne den nationale forvaltningsmyndighed om ændringen inden for en frist på 30 dage.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Alle pakkeleveringsvirksomheder fremsender senest den 31. marts i hvert kalenderår følgende oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret:

3.  Alle pakkeleveringsvirksomheder, herunder pakkeleveringstjenester, der anvender alternative forretningsmodeller, f.eks. på grundlag kollaborativ økonomi og e-handelsplatforme, fremsender senest den 31. marts i hvert kalenderår følgende oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret, medmindre den nationale forvaltningsmyndighed allerede har anmodet om og modtaget sådanne oplysninger:

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den årlige omsætning for pakkeleveringstjenester i det foregående kalenderår i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, opdelt i pakkeleveringstjenester vedrørende nationale, indgående og udgående grænseoverskridende postforsendelser

a)  den årlige omsætning for pakkeleveringstjenester i det foregående kalenderår i den medlemsstat, hvor pakkeleveringsvirksomheden er etableret, opdelt i pakkeleveringstjenester vedrørende indenlandske, indgående og udgående grænseoverskridende pakker.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antallet af personer, der arbejdede for virksomheden og var beskæftiget med pakkeleveringstjenester i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, i det foregående kalenderår

b)  gennemsnitligt antal personer, der direkte eller indirekte var ansat af pakkeleveringsvirksomheden og var beskæftiget med pakkeleveringstjenester i den medlemsstat, hvor denne virksomhed er etableret, i det foregående kalenderår og en oversigt over arbejdsforholdene for alle personer, der arbejdede for virksomheden. Antallet af personer beregnes på grundlag af det gennemsnitlige årlige antal fuldtids- og deltidsansatte, midlertidigt ansatte og selvstændige samt personer, der arbejder for underleverandører eller virksomheder, til hvem pakkeleveringsvirksomheden udliciterer indsamling, sortering, transport eller omdeling af pakker, og skal omfatte enhver person, der i det foregående kalenderår har udført tjenesteydelser i forbindelse med alle led af værdikæden, for og under ledelse af en pakkeleveringsvirksomhed eller dens datterselskaber og har modtaget vederlag herfor;

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  antallet af andre postforsendelser end brevforsendelser, der vejer under 31,5 kg, som er blevet håndteret i den medlemsstat, hvor virksomheden er etableret, i det foregående kalenderår, opdelt i nationale, indgående og udgående grænseoverskridende postforsendelser.

c)  antallet af pakker, som er blevet håndteret i det foregående kalenderår i den medlemsstat, hvor pakkeleveringsvirksomheden er etableret, opdelt i indenlandsk, indgående og udgående grænseoverskridende pakker

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  offentligt tilgængelige priser for pakkeleveringstjenester i det foregående kalenderår.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

En opdeling af beregningerne i henhold til første afsnit, litra b), skal stilles til rådighed for den nationale forvaltningsmyndighed.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen opstiller ved hjælp af en gennemførelsesretsakt et skema til indgivelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 9.

4.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 9a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte et standardskema til indgivelse af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel.

 

De første af sådanne delegerede retsakter vedtages senest ... [8 måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning].

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De nationale forvaltningsmyndigheder kan pålægge oplysningskrav ud over dem, der er omhandlet i stk. 1 og 2, hvis det er nødvendigt for at sikre overholdelsen af denne forordning.

5.  De nationale forvaltningsmyndigheder kan pålægge oplysningskrav ud over dem, der er omhandlet i stk. 1 og 3, såfremt de er forholdsmæssige og nødvendige for at sikre overholdelsen af denne forordning.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En pakkeleveringsvirksomhed, der beskæftiger under 50 personer, er ikke omfattet af forpligtelserne i henhold til stk. 1 og 2, medmindre den pågældende virksomhed er etableret i mere end én medlemsstat.

6.  Denne artikel finder ikke anvendelse på pakkeleveringsvirksomheder, der sammen med alle datterselskaber og tilknyttede virksomheder i gennemsnit beskæftigede under 25 personer i det foregående kalenderår, medmindre den pågældende virksomhed er etableret i mere end én medlemsstat. Antallet af personer beregnes på grundlag af det gennemsnitlige årlige antal fuldtids-, deltids- og midlertidigt ansatte, ansatte uden garanteret timeantal og selvstændige samt personer, der arbejder for underleverandører. En opdeling af beregningerne, skal stilles til rådighed efter anmodning.

 

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Alle underleverandører forelægger oplysninger til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret i overensstemmelse med denne artikel. Underleverandører er imidlertid ikke forpligtet til at overholde stk. 3, litra c) og ca).

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  Såfremt en national forvaltningsmyndighed i henhold til EU-regler og nationale regler om forretningshemmeligheder betragter visse oplysninger som fortrolige, skal de nationale forvaltningsmyndigheder respektere denne fortrolighed.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gennemsigtige takster og terminaltakster

Gennemsigtige grænseoverskridende takster og terminaltakster

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, fremsender for så vidt angår omdeling af postforsendelser inden for de kategorier, der er anført i bilaget, den offentlige takstoversigt, som er gældende pr. 1. januar i hvert kalenderår, til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende. Disse oplysninger skal fremlægges senest den 31. januar i hvert kalenderår.

1.  Alle grænseoverskridende pakkeleveringsvirksomheder og deres datterselskaber, der er omfattet af artikel 3, med undtagelse af underleverandører, fremsender for så vidt angår omdeling af postforsendelser inden for de kategorier, der er anført i bilaget, den offentlige oversigt over grænseoverskridende takster, som er gældende pr. 1. januar i hvert kalenderår, til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret. Disse oplysninger skal fremlægges senest den 31. januar i hvert kalenderår og skal leveres i et elektronisk maskinlæsbart format.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, fremsender terminaltaksterne for postforsendelser fra andre medlemsstater, som er gældende pr. 1. januar i hvert kalenderår, til den nationale forvaltningsmyndighed. Disse oplysninger skal fremlægges senest den 31. januar i hvert kalenderår.

3.  Alle pakkeleveringsvirksomheder, der er omfattet af artikel 3, med undtagelse af underleverandører, fremsender terminaltaksterne for pakker fra andre medlemsstater, som er gældende pr. 1. januar i hvert kalenderår, til den nationale forvaltningsmyndighed i den medlemsstat, hvor de er etableret. Disse oplysninger skal fremlægges senest den 31. marts i hvert kalenderår.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De nationale forvaltningsmyndigheder fremsender de indhentede terminaltakster i overensstemmelse med stk. 3 til Kommissionen og de nationale forvaltningsmyndigheder i oprindelsesmedlemsstaterne senest den 28. februar i hvert kalenderår.

4.  De nationale forvaltningsmyndigheder fremsender de indhentede terminaltakster i overensstemmelse med stk. 3 til Kommissionen og de nationale forvaltningsmyndigheder i oprindelsesmedlemsstaterne senest den 28. februar i hvert kalenderår. De nationale forvaltningsmyndigheder og Kommissionen sikrer, at de indhentede terminaltakster behandles strengt fortroligt.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4 a.  De nationale forvaltningsmyndigheder skal kun indsamle de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 og 3, hvis graden af konkurrence inden for det relevante grænseoverskridende marked er utilstrækkelig, herunder for afsendere af små mængder i afsides og fjerntliggende områder.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vurdering af taksternes overkommelighed

Vurdering af grænseoverskridende takster

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den nationale forvaltningsmyndighed vurderer overkommeligheden af de grænseoverskridende takster, som er omfattet af den indhentede offentlige takstoversigt i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, senest 3 måneder efter modtagelsen af disse oplysninger. I denne vurdering tages navnlig følgende elementer i betragtning:

1.  Den nationale regulerende myndighed kortlægger for hver type postforsendelse, der er opført i bilaget, den grænseoverskridende takst for pakkeleveringstjenester med oprindelse i dens egen medlemsstat, som den finder urimelig høj baseret på den offentlige liste over takster erhvervet i overensstemmelse med artikel 4.

a)  de indenlandske takster for sammenlignelige pakkeleveringstjenester i oprindelsesmedlemsstaten og i modtagermedlemsstaten

 

b)  de indhentede terminaltakster i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3

 

c)  enhver anvendelse af en ensartet takst for to eller flere medlemsstater.

enhver anvendelse af en ensartet takst for to eller flere medlemsstater tages i betragtning.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis den nationale forvaltningsmyndighed konkluderer, at de grænseoverskridende takster som omhandlet i stk. 1 ikke er overkommelige, anmoder den om yderligere oplysninger og/eller begrundelse fra den befordringspligtige virksomhed for så vidt angår størrelsen af disse takster.

2.  Hvis den nationale forvaltningsmyndighed konkluderer, at de grænseoverskridende takster som omhandlet i stk. 1 er urimeligt høje, anmoder den om yderligere oplysninger og/eller begrundelse fra pakkeleveringsvirksomheden for så vidt angår størrelsen af disse takster, under hensyntagen til graden af konkurrencen på det relevante grænseoverskridende marked.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen udarbejder i samråd med de nationale tilsynsmyndigheder vejledende retningslinjer for den vurdering, som foretages i overensstemmelse med stk. 1.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den befordringspligtige virksomhed fremsender de oplysninger og/eller den begrundelse, der er omhandlet i stk. 2, til den nationale forvaltningsmyndighed senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

3.  Pakkeleveringsvirksomheden fremsender de oplysninger og/eller den begrundelse, der er omhandlet i stk. 2, til den nationale forvaltningsmyndighed senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den nationale forvaltningsmyndighed sender sin vurdering, herunder eventuelle oplysninger og/eller begrundelse indgivet i overensstemmelse med stk. 3, til Kommissionen, de nationale forvaltningsmyndigheder i de andre medlemsstater og de nationale myndigheder, som er ansvarlige for gennemførelse af konkurrencelovgivningen i den indsendende nationale forvaltningsmyndigheds medlemsstat. En ikke-fortrolig udgave af denne vurdering forelægges ligeledes for Kommissionen. Disse oplysninger skal fremlægges senest den 31. januar i hvert kalenderår.

4.  Den nationale forvaltningsmyndighed sender sin vurdering, herunder eventuelle oplysninger og/eller begrundelse indgivet i overensstemmelse med stk. 3, til Kommissionen og de nationale forvaltningsmyndigheder i de berørte medlemsstater. Disse oplysninger skal forelægges for Kommissionen senest den 31. marts i hvert kalenderår. De nationale forvaltningsmyndigheder og Kommissionen sikrer, at vurderingerne og andre oplysninger og/eller begrundelser behandles strengt fortroligt.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Den nationale forvaltningsmyndighed fremlægger en ikke-fortrolig udgave af den vurdering, der er omhandlet i stk. 4, til Kommissionen. Disse oplysninger skal fremlægges senest den 31. marts i hvert kalenderår.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen offentliggør en ikke-fortrolig udgave af den vurdering, som er foretaget af de nationale forvaltningsmyndigheder i overensstemmelse med stk. 4, på et særligt websted senest den 30. april i hvert kalenderår.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag     66

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

udgår

Gennemsigtig og ikke-diskriminerende grænseoverskridende adgang

 

1.  Hvis befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, indgår multilaterale aftaler om terminaltakster, skal de imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtlige netværkselementer og tilhørende faciliteter samt relevante tjenester og informationssystemer, der er nødvendige for levering af grænseoverskridende pakketjenester.

 

2.  Stedet, hvor der bør gives adgang, skal være det indgående udvekslingskontor i modtagermedlemsstaten.

 

3.  Befordringspligtige virksomheder i henhold til stk. 1 skal offentliggøre et standardtilbud. Standardtilbuddet skal omfatte alle relevante tilhørende vilkår og betingelser, herunder priser.

 

4.  Standardtilbuddet skal omfatte alle de komponenter, der er nødvendige med henblik på at opnå adgang til netværket, jf. stk. 1, herunder eventuelle betingelser, der begrænser adgangen til og/eller benyttelsen af tjenester, hvor sådanne betingelser er tilladt af medlemsstaterne i overensstemmelse med EU-retten.

 

5.  Før standardtilbuddet offentliggøres, skal det godkendes af den nationale forvaltningsmyndighed. Den nationale forvaltningsmyndighed kan om nødvendigt forlange ændringer af standardtilbuddet for at sikre overholdelsen af forpligtelser, der er fastsat i denne forordning.

 

6.  Befordringspligtige virksomheder i henhold til stk. 1 fremsætter efter anmodning og baseret på et standardtilbud et individuelt tilbud til pakkeleveringsvirksomheder, der anmoder om adgang i henhold til nævnte stykke, senest en måned efter modtagelsen af anmodningen. Befordringspligtige virksomheder, der modtager en adgangsanmodning, og udbydere, der anmoder om adgang, skal forhandle i god tro.

 

7.  Hvis der ikke opnås enighed på grundlag af det individuelle tilbud, der er omhandlet i stk. 6, kan den pakkeleveringsvirksomhed, der anmoder om adgang, indsende det individuelle tilbud, som er modtaget fra den befordringspligtige virksomhed, til den nationale forvaltningsmyndighed. Den nationale forvaltningsmyndighed ændrer om nødvendigt det individuelle tilbud for at sikre overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i denne artikel.

 

8.  Der skal sikres operationel adgang inden for en rimelig frist, der ikke overstiger tre måneder, fra aftalens indgåelse.

 

Ændringsforslag     67

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Erhvervsdrivendes oplysninger til brugere

 

Alle erhvervsdrivende, der indgår salgsaftaler, som omfatter grænseoverskridende pakker, med brugere, skal i fasen forud for aftaleindgåelsen stille følgende oplysninger til rådighed for brugerne på internettet eller ved hjælp af andre tilgængelige medier:

 

a)  deres priser for grænseoverskridende pakkelevering, herunder alle relevante alternative eller nedsatte satser eller sammensætningen af priserne

 

b)  grænseoverskridende leveringsløsninger, herunder "track and trace" og mekanismer, der giver brugeren mulighed for at gribe under hele leveringsprocessen, herunder om tilbagesendelse, genlevering eller afhentningstidspunkter og -steder, hvor det er relevant;

 

c)  oplysninger om deres egne klageprocedurerne og klageprocdurerne hos relevante pakkeleveringsvirksomheder og Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre for grænseoverskridende klager.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest den XX/XX/2019 og derefter hvert fjerde år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg en evalueringsrapport om anvendelsen af denne forordning, eventuelt ledsaget af et forslag til revision.

Senest den 31. januar 2019 og derefter hvert tredje år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg en evalueringsrapport om anvendelsen af denne forordning, eventuelt ledsaget af et lovgivningsmæssigt forslag til revision. Denne rapport udarbejdes efter høring af alle relevante interessenter, herunder Udvalget for den Sociale Dialog inden for sektoren for posttjenester.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  om prisoverkommeligheden af grænseoverskridende leveringstjenester er blevet forbedret, bl.a. for brugere i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder

a)  om effektiviteten af grænseoverskridende leveringstjenester er blevet forbedret, bl.a. for brugere i fjerntliggende eller tyndt befolkede områder

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  i hvilken udstrækning befordringspligtige virksomheder, der leverer pakketjenester, på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde har givet adgang til grænseoverskridende engrossalg, jf. artikel 6

udgår

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  indvirkningen på den grænseoverskridende e-handel, herunder oplysninger om leveringsomkostninger, der pålægges både erhvervsdrivende og brugere

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  fremskridt hvad angår kvaliteten af pakkeleveringstjenester og udvikling af interoperabiliteten for grænseoverskridende pakkelevering;

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 9

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af Postdirektivudvalget, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 3, stk. 4, tillægges Kommissionen for en femårsperiode fra den ... * [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.  Den i artikel 3, stk. 4, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Denne tilbagekaldelse får virkning dagen efter afgørelsens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende eller på et i afgørelsen fastsat senere tidspunkt. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 4, træder kun i kraft, hvis der ikke er blevet fremsat indsigelse af hverken Europa-Parlamentet eller Rådet inden for en frist på fire måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller inden udløbet af denne frist, Europa-Parlamentet og Rådet begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Annex I – footnote (****)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(****) Ovennævnte takster gælder for forsendelser, der leveres til bopæl eller anden adresse i modtagermedlemsstaten.

(****) Ovennævnte takster gælder for forsendelser, der leveres til adressatens bopæl eller lokaler i modtagermedlemsstaten.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester

Referencer

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Dato for høring af EP

25.5.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Dato for vedtagelse

12.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Dato for indgivelse

23.10.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik