ΕΚΘΕΣΗ  σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

18.10.2017 - (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) - ***I

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Lucy Anderson
Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Biljana Borzan, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού


Διαδικασία : 2016/0149(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0315/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0315/2017
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0285),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0195/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0315/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική αναφορά 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών47,

διαγράφεται

__________________

 

47 ΕΕ C της , σ. .

 

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η τιμολόγηση που εφαρμόζεται στους αποστολείς μικρών όγκων διασυνοριακών δεμάτων και άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων, και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ιδιώτες, εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλή. Αυτό έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες στους χρήστες που επιθυμούν να λαμβάνουν υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ιδίως στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

(1)  Η τιμολόγηση που εφαρμόζεται στους χρήστες μικρών όγκων διασυνοριακών υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ιδιώτες, εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλή σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων. Αυτό έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες στους καταναλωτές και τους λοιπούς χρήστες, ιδίως στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εσωτεική αγορά της Ένωσης. Εξάλλου, οι χρήστες συχνά έκθεση σχετικά με την ποιότητα της υπηρεσίας προβλήματα κατά την αποστολή, την παραλαβή ή την επιστροφή διασυνοριακών δεμάτων, καθώς και των προβλημάτων που σχετίζονται με την επιβολή της προστασίας των δικαιωμάτων των καταναλωτών καθώς και, ορισμένες φορές, λόγω έλλειψης σαφήνειας σχετικά με τη δυνητική ευθύνη όταν τα αγροτεμάχια, χάνονται ή καταστρέφονται. Ως εκ τούτου, είναι εξίσου απαραίτητο να βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα των προτύπων και της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων οι οποίες πρέπει να λάβουν μεγαλύτερη προτεραιότητα σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης και με άλλους τρόπους· επίσης, είναι ανάγκη να σημειωθεί περισσότερη πρόοδος όσον αφορά την αποδοτικότητα των υπηρεσιών οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τα συμφέροντα των χρηστών.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι κάθε πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα που απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης παραβιάζονται έχει το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και το άρθρο 16 του Χάρτη αναγνωρίζει την ελευθερία διαχείρισης μιας επιχείρησης σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και τις ενωσιακές και εθνικές πρακτικές·

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β)  Το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) τονίζει τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος ως μέρος των κοινών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τη συμβολή τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Ορίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ούτως ώστε οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων που να επιτρέπουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός προτάθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, με σκοπό να δώσει ώθηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να αντιμετωπίσει θέματα που προκύπτουν από τις διαφορές τιμών μεταξύ των διασυνοριακών παραδόσεων στα διάφορα κράτη μέλη. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο κανονισμός δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τις ταχυδρομικές υπηρεσίες για να ληφθεί υπόψη το γενικό δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ)  Το πρωτόκολλο αριθ. 26 για τις υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος που προσαρτάται στη ΣΛΕΕ και στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει επίσης ότι οι κοινές αξίες της Ένωσης για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρο 14 ΣΛΕΕ περιλαμβάνουν τις διαφορές στις ανάγκες και τις προτιμήσεις των χρηστών που είναι δυνατόν να προκύψουν από τις εκάστοτε γεωγραφικές, κοινωνικές ή πολιτισμικές συνθήκες και ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, ασφάλειας και οικονομικής προσιτότητας, ίση μεταχείριση και προώθηση της καθολικής πρόσβασης και των δικαιωμάτων των χρηστών.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1δ)  Το άρθρο 169 παράγραφος 1 και το άρθρο 169 παράγραφος 2 στοιχείο α) ΣΛΕΕ ορίζουν ότι η Ένωση πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή μεταξύ άλλων με τα μέτρα που θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 114 της ΣΛΕΕ.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, τα μέτρα εναρμόνισης που ορίζονται δυνάμει του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ, όπως είναι ο παρών κανονισμός, πρέπει να βασίζονται σε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Recital 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Παρατηρούνται θεμελιώδεις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αγοράς και της κανονιστικής εποπτείας των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων. Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνεται σε κοινή έκθεση48, η οποία εκπονήθηκε από την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και από τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές χρειάζονται τις κατάλληλες ρυθμιστικές αρμοδιότητες ώστε να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν και ότι οι εν λόγω αρμοδιότητες δεν φαίνεται να υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη. Οι αποκλίσεις αυτές συνεπάγονται επιπλέον διοικητικές επιβαρύνσεις και κόστος συμμόρφωσης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο. Κατά συνέπεια, οι αποκλίσεις αυτές συνιστούν φραγμό στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και έχουν, κατ᾽ επέκταση, άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(2)  Παρατηρούνται θεμελιώδεις αποκλίσεις μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αγοράς και της κανονιστικής εποπτείας των των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, μολονότι ορισμένες αρχές μπορούν να απαιτήσουν επιτυχώς από τους παρόχους να τους προμηθεύσουν με στοιχεία που αφορούν τις τιμές. Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνεται σε κοινή έκθεση48, η οποία εκπονήθηκε από την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και από τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές χρειάζονται τις κατάλληλες ρυθμιστικές αρμοδιότητες ώστε να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν και ότι οι εν λόγω αρμοδιότητες δεν φαίνεται να υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη. Οι αποκλίσεις αυτές συνεπάγονται επιπλέον διοικητικές επιβαρύνσεις και κόστος συμμόρφωσης για τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που λειτουργούν διασυνοριακά. Κατά συνέπεια, οι αποκλίσεις αυτές συνιστούν φραγμό στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και έχουν, κατ᾽ επέκταση, άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες * δηλώνεται ότι σε οιαδήποτε επέκταση του ρόλου των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, βάσει νέου κανονισμού, στην αγορά υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων θα πρέπει να εξετάζεται το ζήτημα της επιλεκτικής διαλογής υπηρεσιών στον τομέα των παραδόσεων και να θεσπίζονται ελάχιστα πρότυπα για όλες τις επιχειρήσεις ώστε να εξασφαλιστεί ο δίκαιος και ισότιμος ανταγωνισμός.

 

__________________

 

P8_TA(2016)0357

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα του τομέα ταχυδρομείου και δεμάτων, είναι σημαντικό να υπάρξει, προς όφελος των χρηστών και του περιβάλλοντος, περαιτέρω ανάπτυξη των ευρωπαϊκών και διεθνών τεχνικών προτύπων, και να διευρυνθούν οι ευκαιρίες αγοράς για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η αγορά των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων παρουσιάζει πολυμορφία και είναι σύνθετου χαρακτήρα, καθώς οι διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες και τιμές ανάλογα με το βάρος, τις διαστάσεις και τη μορφή των αντικειμένων που αποστέλλονται, καθώς και σε συνάρτηση με τον τόπο προορισμού, τα στοιχεία προστιθέμενης αξίας, όπως οι λύσεις ανιχνευσιμότητας, και τον αριθμό των αντικειμένων που αποστέλλονται. Η πολυμορφία αυτή δυσχεραίνει τη σύγκριση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς τιμών. Επιπλέον, οι αποστολείς μικρών όγκων, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ιδιώτες, συχνά δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφορες προσφερόμενες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων.

(3)  Η αγορά των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων παρουσιάζει πολυμορφία και είναι σύνθετου και ανταγωνιστικού χαρακτήρα, καθώς οι διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες και τιμές ανάλογα με το βάρος, τις διαστάσεις και τη μορφή των αντικειμένων που αποστέλλονται, καθώς και σε συνάρτηση με τον τόπο προορισμού, τα στοιχεία προστιθέμενης αξίας, όπως τα συστήματα ανιχνευσιμότητας, και τον αριθμό των δεμάτων που αποστέλλονται. Στα περισσότερα κράτη μέλη, οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας δεν έχουν πλειοψηφικό μερίδιο της αγοράς παράδοσης δεμάτων. Η πολυμορφία αυτή δυσχεραίνει για τους καταναλωτές και τους χρήστες τη σύγκριση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς τιμών, καθώς αυτοί συχνά δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφορες προσφερόμενες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, που προσφέρονται από παρόμοιους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο πλαίσιο του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Η πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές πρέπει να διευκολυνθεί τόσο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες. Εξάλλου, οι μικρού και μεσαίου μεγέθους έμποροι λιανικής πώλησης που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρούν ότι τα προβλήματα παράδοσης συνιστούν εμπόδιο όταν προβαίνουν σε διασυνοριακές πωλήσεις.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Για τη βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ιδίως για τους χρήστες σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της διαφάνειας των δημόσιων καταλόγων τιμολόγησης για περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων που προσφέρονται από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, τους οποίους χρησιμοποιούν κατά μείζονα λόγο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ιδιώτες. Η διαφάνεια των δημόσιων καταλόγων είναι επίσης αναγκαία για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υψηλής τιμολόγησης των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και για τη μείωση, κατά περίπτωση, των αδικαιολόγητων αποκλίσεων τιμολόγησης μεταξύ των υπηρεσιών εγχώριας και διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

(4)  Για τη βελτίωση των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ιδίως για τα άτομα και τις μικρές επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές και για τα άτομα με αναπηρίες ή με μειωμένη κινητικότητα, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της διαφάνειας και της προσβασιμότητας των τιμολογίων χρέωσης ανά μονάδα για περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων που προσφέρονται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, τους οποίους χρησιμοποιούν κατά μείζονα λόγο οι μικρομεσαίες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς και οι ιδιώτες. Η βελτίωση της διαφάνειας των τιμών των διασυνοριακών υπηρεσιών αποστολής δεμάτων και η διευκόλυνση της συγκρισιμότητάς τους σε ολόκληρη την Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη μείωση των αδικαιολόγητα υψηλών τιμολογίων και, κατά περίπτωση, των αδικαιολόγητων αποκλίσεων τιμολόγησης μεταξύ των υπηρεσιών εγχώριας και διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Οι βασικές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων που προσφέρονται από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια περί οικονομικής προσιτότητας που ορίζονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α)  Η υπηρεσία αποστολής μεμονωμένων απλών δεμάτων αποτελεί τμήμα της καθολικής υπηρεσίας σε κάθε κράτος μέλος και είναι, επίσης, η υπηρεσία που χρησιμοποιείται συχνότερα από ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις. Η βελτίωση της διαφάνειας και της δυνατότητας χρεώσεως ανά μονάδα είναι αναγκαία για την περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β)  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 413, η πλειονότητα των εταιρειών που προβαίνουν σήμερα ή προέβαιναν παλαιότερα ή είχαν προσπαθήσει να προβούν σε πωλήσεις μέσω διαδικτύου θεώρησε ότι το υψηλό κόστος παράδοσης, μαζί με τη δαπανηρή διαδικασία υποβολής καταγγελιών και τις εγγυήσεις, αποτελούν πρόβλημα για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου, απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι καταναλωτές, ιδίως οι ΜΜΕ και οι καταναλωτές που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, επωφελούνται πλήρως από απρόσκοπτες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, οι οποίες είναι προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές, χωρίς να αγνοείται το γεγονός ότι οι καταναλωτές προσδοκούν να κάνουν αγορές με δωρεάν παράδοση.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στα περισσότερα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εγχώριας παράδοσης δεμάτων, αλλά λίγοι μόνο από αυτούς παρέχουν ταυτόχρονα υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει θεμελιώδη σημασία να διασφαλιστεί, για λόγους διαφύλαξης και προώθησης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και προστασίας των χρηστών, η διαφανής και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις υποδομές που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

διαγράφεται

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θεωρούνται οι ταχυδρομικοί φορείς που παρέχουν καθολική ταχυδρομική υπηρεσία ή μέρη αυτής εντός συγκεκριμένου κράτους μέλους. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη θα πρέπει να ταξινομούνται ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας μόνο στα κράτη μέλη όπου παρέχουν καθολική ταχυδρομική υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της έννοιας του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Επί του παρόντος, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ρυθμίζονται από τις διατάξεις της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει κοινούς κανόνες που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ένωση. Επικεντρώνεται πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, στις εθνικές καθολικές υπηρεσίες και δεν ασχολείται με την κανονιστική εποπτεία των φορέων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, τη διαφάνεια των τιμολογίων και των καταληκτικών χρεώσεων για ορισμένες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, την εκτίμηση της οικονομικής προσιτότητας των τιμολογίων για ορισμένες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και τη διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και/ή υποδομές διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός συμπληρώνει, όσον αφορά τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, τους κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ.

(6)  Επί του παρόντος, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ρυθμίζονται από τις διατάξεις της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει κοινούς κανόνες που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ένωση. Επικεντρώνεται πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, στις εθνικές καθολικές υπηρεσίες και δεν ασχολείται με την κανονιστική εποπτεία των φορέων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Η συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις περί καθολικής υπηρεσίας που προβλέπονται στην οδηγία διασφαλίζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός συμπληρώνει, όσον αφορά τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, τους κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει ότι η αποζημίωση για την παροχή καθολικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη είναι αναλογική και ενδεδειγμένη και ότι τηρούνται οι κανόνες περί ανταγωνισμού. Ωστόσο, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και εγγυήσεων που ορίζονται στην οδηγία αυτή, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της συνεχιζόμενης παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στους χρήστες.

__________________

__________________

49Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (ΕΕ L 1 της 21.1.1998, σ. 14 - 25).

49Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (ΕΕ L 1 της 21.1.1998, σ. 14 - 25).

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Εκτιμάται ότι το 80 % των ταχυδρομικών αντικειμένων που αποστέλλονται επί του παρόντος στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου ζυγίζουν λιγότερο από δύο χιλιόγραμμα και διεκπεραιώνονται συχνά μέσω της ροής του επιστολικού ταχυδρομείου. Η υπαγωγή αυτών των ταχυδρομικών αντικειμένων στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, και κυρίως στις απαιτήσεις σχετικά με τη διαφάνεια των τιμολογίων και την εκτίμηση της οικονομικής τους προσιτότητας, είναι ιδιαίτερης σημασίας.

(7)  Εκτιμάται ότι το 80 % των δεμάτων που αποστέλλονται επί του παρόντος στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου ζυγίζουν λιγότερο από δύο χιλιόγραμμα και διεκπεραιώνονται συχνά μέσω της ροής του επιστολικού ταχυδρομείου, αν και υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το βάρος των δεμάτων που παραδίδονται με άλλους τρόπους. Προκειμένου να αποφεύγονται πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού και να ενθαρρύνεται η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς είναι ιδιαίτερης σημασίας να υπαχθούν τα πιο ελαφριά δέματα στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων σχετικά με τη διαφάνεια των τιμολογίων και την εκτίμηση της οικονομικής τους προσιτότητας.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να παρασχεθεί σαφής ορισμός των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και να αποσαφηνιστούν τα ταχυδρομικά αντικείμενα που καλύπτονται από τον εν λόγω ορισμό. Αυτό αφορά ειδικότερα ταχυδρομικά αντικείμενα, διαφορετικά από τα αντικείμενα αλληλογραφίας, τα οποία, λόγω του βάρους τους, χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποστολή προϊόντων και εμπορευμάτων. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, ταχυδρομικά αντικείμενα μέγιστου βάρους 31,5 κιλών, καθώς δεν είναι δυνατός ο χειρισμός βαρύτερων αντικειμένων από έναν υπάλληλο μεσαίων διαστάσεων χωρίς μηχανικά βοηθήματα. Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική και τις διατάξεις της οδηγίας 97/67/ΕΚ, κάθε στάδιο της ταχυδρομικής αλυσίδας, δηλαδή η περισυλλογή, η διαλογή και η παράδοση, θα πρέπει να θεωρείται υπηρεσία παράδοσης δεμάτων. Η απλή μεταφορά που δεν πραγματοποιείται σε συνδυασμό με ένα από τα στάδια αυτά δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, διότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υποτεθεί ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί τμήμα του τομέα των μεταφορών.

(8)  Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να παρασχεθεί σαφής ορισμός του ‘δέματος’, των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, και να αποσαφηνιστεί ποια είναι τα ταχυδρομικά αντικείμενα που καλύπτονται από τους εν λόγω ορισμούς. Αυτό αφορά ειδικότερα ταχυδρομικά αντικείμενα, διαφορετικά από τα αντικείμενα αλληλογραφίας, αντικείμενα που διεκπεραιώνονται ή όχι από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, τα οποία, λόγω του βάρους τους, χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποστολή προϊόντων και εμπορευμάτων. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, δέματα ή αποστολές με ή χωρίς εμπορική αξία μέγιστου βάρους 31,5 κιλών, καθώς δεν είναι δυνατός ο χειρισμός βαρύτερων αντικειμένων από έναν υπάλληλο μεσαίων διαστάσεων χωρίς μηχανικά βοηθήματα. Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική και τις διατάξεις της οδηγίας 97/67/ΕΚ, κάθε στάδιο της ταχυδρομικής αλυσίδας, δηλαδή η περισυλλογή, η διαλογή, η μεταφορά και η διανομή, θα πρέπει να θεωρείται υπηρεσία παράδοσης δεμάτων. Ωστόσο, η απλή μεταφορά που δεν πραγματοποιείται σε συνδυασμό με ένα άλλο από τα στάδια αυτά δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, εκτός αν η οικεία επιχείρηση ή μία από τις θυγατρικές ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις διαφορετικά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Οι εγκατεστημένες σε ένα μόνο κράτος μέλος επιχειρήσεις των οποίων τα δίκτυα διαβίβασης εμπλέκονται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή υπηρεσιών αποτελώντας μέρος της σύμβασης πώλησης, όπως ορίζεται στο σημείο 5 του άρθρο 2 της οδηγία 2011/83/ΕΕ, δεν θα πρέπει να θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Το ελάχιστο σύνολο εμπιστευτικών πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζεται υποχρεωτικώς στις εθνικές αρχές και ο τρόπος με τον οποίο οι αρχές θα διασφαλίσουν στους εθνικούς φορείς εκμετάλλευσης τον σεβασμό του εμπορικού τους χαρακτήρα, πρέπει να καθοριστούν, και πρέπει να θεσπιστεί ένας σίγουρος τρόπος για τη διάδοσή τους.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι καταληκτικές χρεώσεις βασίζονται σε πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες μεταξύ των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας και διασφαλίζουν την αμοιβή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προορισμού για το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προέλευσης. Το ύψος των καταληκτικών χρεώσεων θα πρέπει να ορίζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνει τόσο τα καταληκτικά τέλη, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 15 της οδηγίας 97/67/ΕΚ και εφαρμόζονται για τα αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου, όσο και το χερσαίο αναλογούν μερίδιο άφιξης, το οποίο εφαρμόζεται για τα δέματα.

(9)  Οι καταληκτικές χρεώσεις βασίζονται σε πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και των ενδιάμεσων φορέων που αποτελούν μέρος, κατά περίπτωση, της αλυσίδας των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, και διασφαλίζουν την αμοιβή του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων προορισμού για το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας στον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων προέλευσης. Το ύψος των καταληκτικών χρεώσεων θα πρέπει να ορίζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε αυτές να περιλαμβάνουν τόσο τα καταληκτικά τέλη, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 15 της οδηγίας 97/67/ΕΚ και εφαρμόζονται για τα αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου, όσο και το χερσαίο αναλογούν μερίδιο άφιξης, το οποίο εφαρμόζεται για τα δέματα. Οι καταληκτικές χρεώσεις είναι, από εμπορική σκοπιά, ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο καταληκτικών χρεώσεων και εμπορικών συμφωνιών πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό προϋποθέσεις άκρας εμπιστευτικότητας σύμφωνα με τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. Ο διοικητικός φόρτος για την παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων δεν θα πρέπει να αυξηθεί αδικαιολόγητα.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Είναι αναγκαίο οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να γνωρίζουν τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά και να διαθέτουν σχετικές πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς. Για τον περιορισμό, ωστόσο, της διοικητικής επιβάρυνσης των μικρών φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που δραστηριοποιούνται μόνο σε εθνική ή περιφερειακή αγορά, θα πρέπει να εφαρμόζεται σχετικό όριο με βάση τον αριθμό των προσώπων που εργάζονται για τον φορέα παροχής υπηρεσιών και συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

(10)  Είναι αναγκαίο οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να γνωρίζουν τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά και να διαθέτουν σχετικές πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς επί τη βάσει κατάλληλων διαδικασιών έγκρισης ή άλλων νομικών απαιτήσεων. Για τον περιορισμό, ωστόσο, της διοικητικής επιβάρυνσης των μικρών φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που δραστηριοποιούνται μόνο σε εθνική ή περιφερειακή αγορά, θα πρέπει να εφαρμόζεται σχετικό όριο μικρότερο των 50 ατόμων, βασιζόμενο στον αριθμό των προσώπων που εργάζονταν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος για τον φορέα παροχής υπηρεσιών, και συμμετείχαν στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, εκτός εάν ο εν λόγω φορέας παροχής είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εθνική ρυθμιστική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, θα πρέπει να είναι σε θέση να μειώσει το κατώτατο όριο σε 25 άτομα. Αυτό το κατώτατο όριο συνάδει με τη σύσταση 2003/361 της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, αποτυπώνει χαρακτήρα υψηλής έντασης εργασίας του τομέα και λαμβάνει υπόψη το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς παράδοσης δεμάτων και του επιπέδου του μεριδίου αγοράς, ιδίως σε χώρες με χαμηλούς όγκους ροής αποστολής δεμάτων. Ο μέσος αριθμός ατόμων θα πρέπει να περιλαμβάνει εργαζόμενους με καθεστώς πλήρους, μερικής και προσωρινής απασχόλησης, καθώς και αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους.

Τροπολογία   22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Κατά την υποβολή των πληροφοριών στην εθνική ρυθμιστική αρχή, τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα στάδια της αλυσίδας ταχυδρομικής παράδοσης (περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή) που αναλαμβάνει ο εν λόγω φορέας παροχής· το κατά πόσον η υπηρεσία εντάσσεται ή όχι στο πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας· το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας (περιφερειακό, εγχώριο, διασυνοριακό)· και κατά πόσον προσφέρεται προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Κατά την παροχή πληροφοριών στην εθνική ρυθμιστική αρχή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ενδέχεται να έχουν ήδη διαβιβάσει ορισμένες πληροφορίες στην ίδια εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων είναι σημαντικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να προβαίνουν εύκολα σε σύγκριση των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να οριστούν σαφώς οι υπηρεσίες για τις οποίες θα πρέπει να παρέχεται η σχετική τιμολόγηση από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η τιμολόγηση αυτή θα πρέπει να δημοσιεύεται από την Επιτροπή σε ειδικό προς τον σκοπό αυτό ιστότοπο και θα πρέπει να διαμορφώνει, σε συνδυασμό με την εμπιστευτική τακτική διαβίβαση των υποκείμενων καταληκτικών χρεώσεων, τη βάση για την εκτίμηση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της οικονομικής προσιτότητας των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων πέραν των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας δύνανται να υποβάλλουν στις οικείες εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε εθελοντική βάση, και σε συγκρίσιμη μορφή, την τιμολόγηση των ίδιων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αντικείμενα παραδίδονται είτε κατ’ οίκον είτε στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη.

(12)  Κατά την παροχή πληροφοριών στην εθνική ρυθμιστική αρχή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ενδέχεται να έχουν ήδη διαβιβάσει ορισμένες πληροφορίες στην ίδια εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων είναι σημαντικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να προβαίνουν εύκολα σε σύγκριση των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να οριστούν σαφώς οι υπηρεσίες για τις οποίες θα πρέπει να παρέχεται η σχετική τιμολόγηση από τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων οι οποίοι ασκούν διασυνοριακή δραστηριότητα. Η τιμολόγηση αυτή θα πρέπει να δημοσιεύεται από την Επιτροπή σε ειδικό προς τον σκοπό αυτό ιστότοπο ο οποίος είναι ουδέτερος και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Λόγω του μικρού μεγέθους και των διαστάσεών τους, ορισμένα ταχυδρομικά αντικείμενα δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται σχετικά με τη διαφάνεια των τιμολογίων. Ως εκ τούτου, το πλάτος των ταχυδρομικών αντικειμένων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm.

(13)  Λόγω του μικρού μεγέθους και των διαστάσεών τους, ορισμένα ταχυδρομικά αντικείμενα δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτές. Ως εκ τούτου, το πλάτος των ταχυδρομικών αντικειμένων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 mm.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Κατά τη διενέργεια της ετήσιας εκτίμησης της οικονομικής προσιτότητας των τιμολογίων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα εγχώρια τιμολόγια των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας προέλευσης και των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας προορισμού, καθώς και το ύψος των καταληκτικών χρεώσεων. Τα εν λόγω κοινά κριτήρια ενδέχεται να συμπληρώνονται από άλλα κριτήρια ιδιαίτερης σημασίας για την αποσαφήνιση των συγκεκριμένων τιμολογίων, όπως το κόστος ειδικής μεταφοράς ή διεκπεραίωσης και ο όγκος των διμερών συναλλαγών μεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

(14)  Κατά την εξέταση κατά πόσον για την εκτίμηση των τιμολογίων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον βαθμό ανταγωνισμού στην οικεία αγορά, μεταξύ άλλων για διασυνοριακές αποστολείς στις απομακρυσμένες και περιφερειακές περιοχές. Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης των τιμολογίων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα εγχώρια τιμολόγια των φορέων παροχής υπηρεσίας παράδοσης δεμάτων προέλευσης και των φορέων παροχής υπηρεσίας παράδοσης δεμάτων προορισμού, και να λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση των μεμονωμένων χρηστών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που κατοικούν ή βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές, καθώς και των χρηστών με αναπηρία και χρηστών με μειωμένη κινητικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 15ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, θεωρεί ότι η γεωγραφική κάλυψη και η προσβασιμότητα σε καθολικές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων μπορεί να βελτιωθεί, ιδίως για τους πολίτες με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για αυτούς που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της απρόσκοπτης πρόσβασης σε ταχυδρομικές υπηρεσίες. Αυτές οι εκτιμήσεις θα πρέπει να εξυπηρετούν τον σκοπό του εντοπισμού δυνητικών καταχρήσεων της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και του βαθμού στον οποίον η παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων επηρεάζεται από τα ισχύοντα διασυνοριακά τιμολόγια. Σε περίπτωση που οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές κρίνουν απαραίτητη την περαιτέρω αξιολόγηση των τιμολογίων, θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα εγχώρια τιμολόγια των φορέων παροχής υπηρεσίας παράδοσης δεμάτων προέλευσης και των φορέων παροχής υπηρεσίας παράδοσης δεμάτων προορισμού. Τα εν λόγω κοινά κριτήρια ενδέχεται να συμπληρώνονται από άλλα κριτήρια ιδιαίτερης σημασίας για την αποσαφήνιση των συγκεκριμένων τιμολογίων, όπως το κόστος ειδικής μεταφοράς ή διεκπεραίωσης, οι καταληκτικές χρεώσεις και ο όγκος των διμερών συναλλαγών μεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Τα ενιαία τιμολόγια για τις διασυνοριακές παραδόσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορεί να είναι σημαντικά για την προστασία της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο προσφέρει νέες ευκαιρίες όσον αφορά τη συμμετοχή αραιοκατοικημένων περιοχών στην οικονομική ζωή της χώρας. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τυχόν ενιαία τιμολόγια κατά την εκτίμηση της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

(15)  Τα ενιαία τιμολόγια για τις διασυνοριακές παραδόσεις σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορεί να είναι σημαντικά για την προστασία της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να προωθηθεί ιδίως στις αραιοκατοικημένες και απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των καταναλωτών που ζουν στις περιοχές αυτές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να δοθεί ώθηση στην οικονομία των εν λόγω περιοχών. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τυχόν ενιαία τιμολόγια κατά την εκτίμηση των τιμολογίων για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εγχώριων και των διασυνοριακών τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να αιτιολογούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως το επιπρόσθετο κόστος μεταφοράς και η εξασφάλιση εύλογου περιθωρίου κέρδους. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν αμελλητί σχετική αιτιολόγηση.

(16)  Οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εγχώριων και των διασυνοριακών τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να αιτιολογούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως το επιπρόσθετο κόστος μεταφοράς και η εξασφάλιση εύλογου περιθωρίου κέρδους. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αιτιολόγηση κάθε φορά που την απαιτεί η εθνική ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Για την εξασφάλιση διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση, η ανάλυση κάθε εθνικής ρυθμιστικής αρχής θα πρέπει να διαβιβάζεται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή. Η τήρηση του απορρήτου πρέπει να διασφαλίζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται επίσης να ζητεί από την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών την υποβολή ανάλυσης σε ενωσιακό επίπεδο βάσει των εθνικών υποβαλλόμενων στοιχείων.

(17)  Για την εξασφάλιση διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση, μια μη εμπιστευτική έκδοση της ανάλυσης μίας εθνικής ρυθμιστικής αρχής θα πρέπει να διαβιβάζεται στην Επιτροπή, καθώς και στις αρχές του κράτους μέλους της υποβάλλουσας την εκτίμηση εθνικής ρυθμιστικής αρχής στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού. Η τήρηση του απορρήτου πρέπει να διασφαλίζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται επίσης να ζητεί από την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών την υποβολή ανάλυσης σε ενωσιακό επίπεδο βάσει των εθνικών υποβαλλόμενων στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων μπορούν να συνάπτουν πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες σχετικά με τις καταληκτικές χρεώσεις και δύνανται να καταρτίζουν άλλα προγράμματα για τη διευκόλυνση της δυνατότητας διασύνδεσης των οικείων δικτύων παράδοσης. Για λόγους μη εισαγωγής διακρίσεων, χορηγείται στους ανταγωνιστές φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ισότιμη πρόσβαση στις καταληκτικές χρεώσεις που εφαρμόζονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο πολυμερών συμφωνιών. Ενδέχεται να θεωρείται δικαιολογημένο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταληκτικές χρεώσεις που επιβάλλονται σε τρίτους ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες χρεώσεις που επιβάλλονται στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που είναι συμβαλλόμενα μέρη στις εν λόγω συμφωνίες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη μιας πολυμερούς συμφωνίας είναι σε θέση να αποδείξουν ότι το κόστος σύναψης, διαχείρισης και εφαρμογής της συμφωνίας, το επιπρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η αποδοχή και διεκπεραίωση αντικειμένων από μη ορισθέντες φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και άλλες συναφείς δαπάνες δεν καλύπτονται από τις καταληκτικές χρεώσεις που πρέπει να καταβάλλει ο τρίτος φορέας παροχής υπηρεσιών του κράτους μέλους προέλευσης.

(18)  Οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων μπορούν να συνάπτουν πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες σχετικά με τις καταληκτικές χρεώσεις και δύνανται να καταρτίζουν άλλα προγράμματα για τη διευκόλυνση της δυνατότητας διασύνδεσης των οικείων δικτύων παράδοσης, τηρώντας, παράλληλα, πλήρως τις διατάξεις του δικαίου περί ανταγωνισμού. Οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να να αντικατοπτρίζουν το κόστος, να ωφελούν τους καταναλωτές και να έχουν ως αποτέλεσμα μια πιο αποδοτική χρήση των υφιστάμενων δικτύων, ιδίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Είναι σημαντικό ότι τυχόν συμφωνίες στο πλαίσιο αυτό που ενδέχεται να παραβιάζουν αρχές του ενωσιακού δικαίου περί ανταγωνισμού, καθώς και διατάξεις της οδηγίας 97/67/ΕΚ να διερευνώνται δεόντως και να εξετάζονται κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό από τα κράτη μέλη, από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Για λόγους μη εισαγωγής διακρίσεων, χορηγείται στις ανταγωνίστριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ισότιμη πρόσβαση στις καταληκτικές χρεώσεις που εφαρμόζονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο πολυμερών ή διμερών συμφωνιών. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας μπορούν να αρνηθούν ή να περιορίσουν την πρόσβαση. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ενημερώνουν την εθνική ρυθμιστική αρχή και να αιτιολογούν την απόφασή τους με βάση αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να τα αξιολογήσει η εθνική ρυθμιστική αρχή. Ενδέχεται να θεωρείται δικαιολογημένο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταληκτικές χρεώσεις που επιβάλλονται σε τρίτους ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες χρεώσεις που επιβάλλονται στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που είναι συμβαλλόμενα μέρη στις εν λόγω συμφωνίες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη μιας πολυμερούς ή διμερούς συμφωνίας είναι σε θέση να αποδείξουν ότι το κόστος σύναψης, διαχείρισης και εφαρμογής της συμφωνίας, το επιπρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η αποδοχή και διεκπεραίωση αντικειμένων από μη ορισθέντες φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και άλλες συναφείς δαπάνες δεν καλύπτονται από τις καταληκτικές χρεώσεις που πρέπει να καταβάλλει ο τρίτος φορέας παροχής υπηρεσιών του κράτους μέλους προέλευσης.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Στην πράξη, και για λειτουργικούς λόγους, το σημείο στο οποίο θα πρέπει να χορηγείται πρόσβαση είναι το εσωτερικό ανταλλακτήριο γραφείο, το οποίο είναι ένα γραφείο ή μια εγκατάσταση που καθορίζεται από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας στο κράτος μέλος προορισμού για τη διεκπεραίωση άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας.

διαγράφεται

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρου, η διαβίβαση δεδομένων από φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, και θα πρέπει ιδίως να επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/20141a.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Δεδομένου ότι οι αγορές υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις επανεξέτασης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(21)  Δεδομένου ότι οι αγορές υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετική έκθεση αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται ενδεχομένως από νομοθετικές προτάσεις επανεξέτασης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να καταρτίζεται κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου για τον ταχυδρομικό τομέα.

Τροπολογία   34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στα πολύτιμα στοιχεία που λαμβάνει από την ομάδα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της υποχρέωσης των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων να υποβάλλουν πληροφορίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον προσδιορισμό της μορφής υπό την οποία θα υποβάλλονται οι εν λόγω πληροφορίες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50.

(22)  Προκειμένου να καθοριστούν οι ειδικές υποχρεώσεις για όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων σε ό,τι αφορά την παροχή πληροφοριών στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη μορφή για την υποβολή των πληροφοριών που παρέχονται από τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας49α. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

__________________

__________________

 

49α ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

50 Κανονισμός (ΕΕ) 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13 - 18).

 

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση των κανονιστικών αρχών και των κανόνων που απαιτούνται για τη βελτίωση της κανονιστικής εποπτείας, η βελτίωση της διαφάνειας των τιμών και ο καθορισμός ορισμένων αρχών σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων που θα πρέπει να στηρίζουν τον ανταγωνισμό, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(25)  Ο κανονισμός αυτός έχει ως κύριο στόχο τη θέσπιση των κανονιστικών αρχών και των κανόνων που απαιτούνται για τη βελτίωση της κανονιστικής εποπτείας, τη βελτίωση της διαφάνειας των τιμών και τον καθορισμό ορισμένων αρχών σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων που θα πρέπει να στηρίζουν τον ανταγωνισμό, με απώτερο σκοπό της επίτευξης καλύτερης προσβασιμότητας των χρηστών σε υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και παράλληλα την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Δεδομένου ότι ο στόχος της επίτευξης καλύτερης προσβασιμότητας των χρηστών σε υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά όμως μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο προαναφερθέν άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αντικείμενο και ορισμοί

Στόχοι και ορισμοί

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αντικείμενο

Στόχοι

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες, επιπλέον των κανόνων που καθορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ, σχετικά με:

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικές διατάξεις που προωθούν καλύτερη πρόσβαση των χρηστών σε υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, επιπλέον των διατάξεων που καθορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ, σχετικά με:

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την κανονιστική εποπτεία των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων·

α)  κανονιστική εποπτεία των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη διαφάνεια των τιμολογίων και των καταληκτικών χρεώσεων για ορισμένες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και την εκτίμηση της οικονομικής προσιτότητας ορισμένων διασυνοριακών τιμολογίων·

β)  διαφάνεια των τιμολογίων και εκτίμηση των τιμολογίων για ορισμένες αδικαιολόγητα υψηλές υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και/ή υποδομές διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

γ)   πληροφορίες για χρήστες υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  «δέμα»: ταχυδρομικό αντικείμενο με ή χωρίς εμπορική αξία το οποίο διαφέρει από το αντικείμενο αλληλογραφίας και έχει βάρος που δεν υπερβαίνει τα 31,5 kg·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων»: οι υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά ή τη διανομή άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας· οι απλές μεταφορές δεν θεωρούνται υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων· η παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων αυτού του είδους των οποίων το βάρος υπερβαίνει τα 31,5 κιλά δεν θεωρείται υπηρεσία παράδοσης δεμάτων·

α)  «υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων»: οι υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά ή τη διανομή δεμάτων·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων»: επιχείρηση που παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων·

β)  «φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων»: επιχείρηση που παρέχει μία ή περισσότερες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε ένα μόνο κράτος μέλος και οι οποίες παρέχουν μόνο εγχώριες υπηρεσίες αποστολής δεμάτων ως μέρος της σύμβασης πώλησης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 5 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ και, ως μέρος της σύμβασης αυτής, η επιχείρηση παραδίδει προσωπικά στον χρήστη εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «καταληκτικές χρεώσεις»: το ποσό που καταβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας του τόπου προέλευσης στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας του τόπου προορισμού για το κόστος της παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος προορισμού.

γ)  «καταληκτικές χρεώσεις»: το ποσό που καταβάλλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων του τόπου προέλευσης στον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων του τόπου προορισμού ή, κατά περίπτωση, σε ενδιάμεσους φορείς για το κόστος της παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος προορισμού·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «έμπορος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα, σε σχέση με τη σύναψη συμβάσεων πώλησης με τους χρήστες οι οποίες αφορούν την αποστολή διασυνοριακών δεμάτων και οι οποίες καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  «υπεργολάβος»: επιχείριση που παρέχει την περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά ή τη διανομή δεμάτων για τον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2 α

 

Επίπεδο εναρμόνισης

 

Οι απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό συνιστούν ελάχιστες απαιτήσεις και δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν πρόσθετα μέτρα προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη πρόσβαση για τους χρήστες σε αποδοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι συμβατά με το δίκαιο της Ένωσης.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.  Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι τις ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί νωρίτερα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές:

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την επωνυμία του φορέα παροχής υπηρεσιών, το νομικό καθεστώς και τη νομική μορφή του, τον αριθμό καταχώρισής του στο εμπορικό ή άλλο παρεμφερές μητρώο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, τη διεύθυνση της έδρας και τα στοιχεία του αρμοδίου επικοινωνίας·

α)  την επωνυμία του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, το νομικό καθεστώς και τη νομική μορφή του, τον αριθμό καταχώρισής του στο εμπορικό ή άλλο παρεμφερές μητρώο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, τη διεύθυνση της έδρας και τα στοιχεία του αρμοδίου επικοινωνίας·

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρει ο φορέας παροχής υπηρεσιών·

β)  όπου αυτό είναι δυνατό, τη λεπτομερή περιγραφή των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που προσφέρει ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται και η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και επακριβείς πληροφορίες για τις επιλογές που διαθέτουν οι χρήστες·

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τους γενικούς όρους πώλησης του φορέα παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής περιγραφής της διαδικασίας διεκπεραίωσης καταγγελιών.

γ)  τους γενικούς όρους του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και τις προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών στοιχείων για τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών για τους χρήστες και τους τυχόν περιορισμούς της ευθύνης που ενδέχεται να ισχύουν.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ενημερώνουν την εθνική ρυθμιστική αρχή για την εν λόγω αλλαγή εντός προθεσμίας 30 ημερών.

2.  Οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ενημερώνουν την εθνική ρυθμιστική αρχή για τυχόν αλλαγή σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.  Έως τις 31 Μαΐου κάθε ημερολογιακού έτους, όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης τις ακόλουθες πληροφορίες, εφόσον δεν έχουν ζητηθεί νωρίτερα από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές:

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον ετήσιο κύκλο εργασιών όσον αφορά τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής, με ανάλυση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων βάσει κατηγοριών εγχώριων, εισερχόμενων και εξερχόμενων διασυνοριακών ταχυδρομικών αντικειμένων·

α)  τον ετήσιο κύκλο εργασιών όσον αφορά τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, με ανάλυση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων σε εγχώριες και εισερχόμενες και εξερχόμενες διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονταν στον φορέα παροχής υπηρεσιών και συμμετείχαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος που είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής·

β)  τον αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονταν στον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και συμμετείχαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος που είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής, περιλαμβανομένων και περιλαμβάνουν αναλύσεων με αναφορά στο καθεστώς απασχόλησης·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον αριθμό των ταχυδρομικών αντικειμένων πέραν των ταχυδρομικών αντικειμένων αλληλογραφίας μέγιστου βάρους 31,5 κιλών που διεκπεραιώθηκαν στο κράτος μέλος που είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, με ανάλυση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων βάσει κατηγοριών εγχώριων, εισερχόμενων και εξερχόμενων διασυνοριακών ταχυδρομικών αντικειμένων.

γ)  τον αριθμό των δεμάτων που διεκπεραιώθηκαν στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, με ανάλυση σε εγχώρια, εισερχόμενα και εξερχόμενα διασυνοριακά δέματα·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  τα ονόματα των υπεργολάβων που εργάζονται για αυτούς και συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, μαζί με τυχόν πληροφορίες που έχει στην κατοχή του ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων σχετικά με τη φύση και τη λειτουργία των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων οι οποίες έχουν δοθεί σε υπεργολαβία.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή προσδιορίζει, μέσω εκτελεστικής πράξης, τη μορφή υπό την οποία πρέπει να υποβάλλονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 9.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9α προκειμένου να προσδιοριστεί η μορφή υπό την οποία πρέπει να υποβάλλονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δύνανται να επιβάλλουν απαιτήσεις παροχής πληροφοριών επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εφόσον κρίνονται αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

διαγράφεται

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ο οποίος απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2, εκτός εάν ο εν λόγω φορέας παροχής είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

6.  Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ο οποίος, μαζί με οποιεσδήποτε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, απασχολούσε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους λιγότερους από 50 εργαζόμενους, εκτός εάν ο εν λόγω φορέας παροχής είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Μια εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του οικείου κράτους μέλους και υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαία και αναλογική για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, να μειώσει το κατώτατο όριο σε 25 άτομα.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαφάνεια των τιμολογίων και των καταληκτικών τελών

Διαφάνεια των τιμολογίων

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασής τους τον δημόσιο κατάλογο των τιμολογίων που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους για την παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

1.  Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, εκτός εκείνων που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 3, υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασής τους τον δημόσιο κατάλογο των τιμολογίων που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους για την παράδοση των μεμονωμένων απλών δεμάτων τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν αμελλητί στην Επιτροπή, και το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, τους δημόσιους καταλόγους των τιμολογίων που λαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιεύει τους καταλόγους αυτούς σε ειδικό προς τον σκοπό αυτό ιστότοπο το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε ημερολογιακού έτους.

2.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν αμελλητί στην Επιτροπή, και έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, τους δημόσιους καταλόγους των τιμολογίων που λαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Επιτροπή δημοσιεύει τους καταλόγους αυτούς σε ειδικό προς τον σκοπό αυτό ιστότοπο το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε ημερολογιακού έτους και εξασφαλίζει ότι αυτός ο ιστότοπος είναι ουδέτερος και δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων διαβιβάζουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή τις καταληκτικές χρεώσεις που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους για τα ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

διαγράφεται

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές του κράτους μέλους προέλευσης τις καταληκτικές χρεώσεις που λαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 3.

διαγράφεται

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτίμηση της οικονομικής προσιτότητας των τιμολογίων

Εκτίμηση της χρέωσης ανά μονάδα

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή διενεργεί εκτίμηση της οικονομικής προσιτότητας των διασυνοριακών τιμολογίων τα οποία περιλαμβάνονται στους δημόσιους καταλόγους που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω πληροφοριών. Κατά την εκτίμηση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

1.  Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή το θεωρεί αναγκαίο, μπορεί να προβεί σε αντικειμενική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 12 της οδηγίας 97/67/ΕΚ, των διασυνοριακών τιμολογίων για τις αναφερόμενες στο παράρτημα Ι κατηγορίες των μεμονωμένων απλών δεμάτων οι οποίες υπάγονται στο κράτος μέλος της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας, με σκοπό να προσδιορίσει τα διασυνοριακά τιμολόγια για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων που αποστέλλονται από το κράτος μέλος της, τα οποία θεωρεί αδικαιολόγητα υψηλά, εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω πληροφοριών. Κατά την εκτίμηση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα εγχώρια τιμολόγια των συγκρίσιμων υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος προέλευσης και στο κράτος μέλος προορισμού·

α)  τα εγχώρια και τα άλλα σχετικά τιμολόγια των συγκρίσιμων υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος προέλευσης και στο κράτος μέλος προορισμού·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι καταληκτικές χρεώσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3·

διαγράφεται

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  τον πιθανό αντίκτυπο των διασυνοριακών τιμολογίων που ισχύουν για τους μεμονωμένους χρήστες και τις ατομικές και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είναι εγκατεστημένοι σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές, καθώς και τους μεμονωμένους χρήστες που είναι άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  η εκτίμηση λαμβάνει υπόψη κατά πόσον οι τιμές υπόκεινται σε ρύθμιση τιμών βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή κατά πόσον παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται από άλλον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ γ)   οι ενδεχόμενες καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα διασυνοριακά τιμολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι οικονομικά προσιτά, ζητεί από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας να παράσχει περαιτέρω αναγκαίες πληροφορίες και/ή αιτιολόγηση όσον αφορά το ύψος των εν λόγω τιμολογίων.

2.  Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή το κρίνει απαραίτητο, ζητεί από τον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ή τους ενδιαφερόμενους παρόχους τυχόν νέα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα τιμολόγια αυτά που ενδεχομένως απαιτούνται για την εκτίμηση που πρέπει να πραγματοποιήσει. Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να περιλαμβάνουν το κόστος ειδικής μεταφοράς ή διεκπεραίωσης, καταληκτικές χρεώσεις και τον όγκο των διμερών συναλλαγών μεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας διαβιβάζει στην εθνική ρυθμιστική αρχή τις πληροφορίες και/ή την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

3.  Ο φορέας ή οι φορείς παροχής υπηρεσιών μνεία των οποίων γίνεται στο παρόν άρθρο, διαβιβάζουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, μαζί με όλες τις αιτιολογήσεις όσον αφορά τα εξεταζόμενα τιμολόγια.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή υποβάλλει την εκτίμησή της, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των πληροφοριών και/ή της αιτιολόγησης που παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, στην Επιτροπή, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων κρατών μελών και στις εθνικές αρχές του κράτους μέλους της υποβάλλουσας την εκτίμηση εθνικής ρυθμιστικής αρχής στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού. Στην Επιτροπή υποβάλλεται επίσης μη εμπιστευτική έκδοση της συγκεκριμένης εκτίμησης. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους.

4.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή υποβάλλει, το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου του σχετικού ημερολογιακού έτους, λεπτομερή έκθεση όσον αφορά την εκτίμησή της σχετικά με τα διασυνοριακά τιμολόγια, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, στην Επιτροπή, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και στις εθνικές αρχές του κράτους μέλους της υποβάλλουσας την εκτίμηση εθνικής ρυθμιστικής αρχής στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού. Επιπλέον, η εθνική ρυθμιστική αρχή διαβιβάζει μια μη εμπιστευτική έκδοση της έκθεσης σχετικά με την εκτίμησή της στην Επιτροπή.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τη μη εμπιστευτική έκδοση της εκτίμησης που υποβάλλουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 4 στον ειδικό προς τον σκοπό αυτό ιστότοπο το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε ημερολογιακού έτους.

5.  Η Επιτροπή δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση τη μη εμπιστευτική έκδοση της έκθεσης αξιολόγησης που υπέβαλαν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός από την παραλαβή της.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Article 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Article 6

διαγράφεται

Διαφανής και χωρίς διακρίσεις διασυνοριακή πρόσβαση

 

1.   Σε κάθε περίπτωση που οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων συνάπτουν πολυμερείς συμφωνίες σχετικά με τις καταληκτικές χρεώσεις, οφείλουν να ανταποκρίνονται σε όλα τα εύλογα αιτήματα χορήγησης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία δικτύου και τις συνδεόμενες διευκολύνσεις, καθώς και στις συναφείς υπηρεσίες και στα συστήματα πληροφοριών που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

 

2.   Το σημείο στο οποίο θα πρέπει να χορηγείται πρόσβαση είναι το εσωτερικό ανταλλακτήριο γραφείο στο κράτος μέλος προορισμού.

 

3.   Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύουν προσφορά αναφοράς. Η εν λόγω προσφορά αναφοράς περιέχει όλους τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι τιμές.

 

4.   Η προσφορά αναφοράς περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την πρόσβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προϋποθέσεων περιορισμού της πρόσβασης σε υπηρεσίες και/ή της χρήσης των υπηρεσιών αυτών, εφόσον οι εν λόγω προϋποθέσεις επιτρέπονται από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

 

5.   Πριν από τη δημοσίευσή της, η προσφορά αναφοράς εγκρίνεται από την εθνική ρυθμιστική αρχή. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλει τροποποιήσεις στην προσφορά αναφοράς προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

 

6.   Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθιστούν διαθέσιμη, κατόπιν αιτήματος, και βάσει της προσφοράς αναφοράς, μεμονωμένη προσφορά σε φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ο οποίος ζητεί πρόσβαση κατά την έννοια της εν λόγω παραγράφου το αργότερο έναν μήνα μετά την παραλαβή του αιτήματος. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που λαμβάνουν αίτημα πρόσβασης και οι φορείς που ζητούν πρόσβαση διαπραγματεύονται καλή τη πίστει.

 

7.   Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας βάσει της μεμονωμένης προσφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 6, ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που ζητεί πρόσβαση δύναται να υποβάλει στην εθνική ρυθμιστική αρχή τη μεμονωμένη προσφορά που έλαβε από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η εθνική ρυθμιστική αρχή τροποποιεί τη μεμονωμένη προσφορά προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

8.   Η πρόσβαση χορηγείται σε λειτουργικό επίπεδο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

 

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 α

 

Πληροφορίες και πρότυπα ποιότητας

 

1.   Όλοι οι έμποροι που συνάπτουν συμβάσεις πώλησης με χρήστες, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποστολή διασυνοριακών δεμάτων, καθιστούν διαθέσιμες στους χρήστες, κατά το προσυμβατικό στάδιο, τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

α)   τις τιμές που χρεώνουν στους χρήστες για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εναλλακτικών χρεώσεων ή εκπτώσεων·

 

β)  τις επιλογές διασυνοριακής παράδοσης που προσφέρονται, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επιλογής του παρόχου, τη δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης της πορείας του δέματος, καθώς και τους μηχανισμούς που επιτρέπουν στον χρήστη να παρεμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς του να μην αποδέχεται μη αναμενόμενη παράδοση δέματος και, κατά περίπτωση, τη δυνατότητά του να προβαίνει σε διακανονισμό όσον αφορά τον χρόνο ή τον τόπο για την εκ νέου παράδοση ή συλλογή του·

 

γ)  λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών που εφαρμόζουν οι ίδιοι και σχετικοί φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή για την υποβολή διασυνοριακών καταγγελιών.

 

2.   Δίνεται μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διαφάνεια και τη δυνατότητα μέτρησης της ποιότητας των υπηρεσιών και στη διαλειτουργικότητα της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 97/67/ΕΚ, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης και με άλλους τρόπους, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τα συμφέροντα των χρηστών, την αποδοτικότητα και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμογή, επανεξέταση και έναρξη ισχύος

Γενικες και τελικες διαταξεις

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Εμπιστευτικότητα

 

Τυχόν πληροφορίες σχετικά με τις καταληκτικές χρεώσεις ή λοιπές εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή στην Επιτροπή αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του εθνικού δικαίου και του ενωσιακού δικαίου.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7β

 

Εφαρμογή

 

Εκτός αν στον παρόντα κανονισμό ορίζεται άλλως, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού και ενωσιακού δικαίου που ισχύουν για τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών και εργασιακών κανόνων και απαιτήσεων όσον αφορά την υποβολή πληροφοριών στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έως την(τις) XX/XX/2019, και εν συνεχεία ανά τετραετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση επανεξέτασής του.

By ... [δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], και εν συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετική πρόταση επανεξέτασής του. Η έκθεση συντάσσεται μετά από διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κατά πόσον έχει βελτιωθεί η οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, μεταξύ άλλων για τους χρήστες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές·

α)  κατά πόσον έχουν βελτιωθεί η διαφάνεια των διασυνοριακών τιμολογίων και η αποτελεσματικότητα και οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, μεταξύ άλλων για τους ιδιώτες και τις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως αυτές που είναι εγκατεστημένες σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές·

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον βαθμό στον οποίο οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων έχουν χορηγήσει διαφανή και χωρίς διακρίσεις διασυνοριακή πρόσβαση χονδρικής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

β)  τον αντίκτυπο του κανονισμού στα επίπεδα και τις τιμές της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των τελών παράδοσης που χρεώνονται τόσο στους εμπόρους όσο και στους χρήστες·

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(d)  την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με άλλες πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

(d)  την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών και στη διαλειτουργικότητα της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, περιλαμβανομένης της προστασίας των καταναλωτών και της ανάπτυξης προτύπων·

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Article 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Διαδικασία επιτροπής

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την ταχυδρομική οδηγία, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 21 της οδηγίας 97/67/ΕΚ. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 για περίοδο πέντε ετών από ... . [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 4 αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

 

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

 

5.  Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τεσσάρων μηνών από την ημέρα κατά την οποία η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν λήξει αυτή η περίοδος, έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

_________________

 

 

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – υπότιτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ταχυδρομικά αντικείμενα για τα οποία κοινοποιείται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές ο δημόσιος κατάλογος των εθνικών και όλων των διασυνοριακών τιμολογίων παράδοσης σε άλλα κράτη μέλη:

Τα μεμονωμένα απλά δέματα για τα οποία τα τιμολόγια του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υπόκεινται στα μέτρα και στην εκτίμηση για τη διαφάνεια των τιμών που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5:

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα ως άνω οριζόμενα ταχυδρομικά αντικείμενα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Τα ως άνω οριζόμενα δέματα πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α)  οι περιορισμοί μεγέθους των ταχυδρομικών αντικειμένων α) έως θ) (προϊόντα επιστολικού ταχυδρομείου) υπόκεινται στον ακόλουθο κανόνα:  

συνδυασμός μήκους, πλάτους και βάθους: 900 mm, η μέγιστη διάσταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 mm και η μικρότερη διάσταση πρέπει να είναι άνω των 20 mm·

α)  οι περιορισμοί μεγέθους των δεμάτων που παρατίθενται στα στοιχεία α) έως θ) υπόκεινται στον ακόλουθο κανόνα: συνδυασμός μήκους, πλάτους και πάχους: 900 mm, η μέγιστη διάσταση [] δεν υπερβαίνει τα 600 mm και η μικρότερη διάσταση πρέπει να είναι άνω των 20 mm·

β)  το μέγεθος των δεμάτων [ταχυδρομικά αντικείμενα ι) έως ιε)] δεν είναι μικρότερο από το μέγεθος που ορίζεται για τις επιστολές α) έως θ).

β)  το μέγεθος των δεμάτων που παρατίθενται στα στοιχεία (ι) έως (ιε) δεν είναι μικρότερο από το μέγεθος που ορίζεται για αυτά που παρατίθενται στα στοιχεία (α) έως (θ)

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – αστερίσκος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(*) Τα τιμολόγια που αντιστοιχούν στα ταχυδρομικά αντικείμενα δεν περιλαμβάνουν ειδικές εκπτώσεις λόγω όγκων ή τυχόν άλλης ειδικής μεταχείρισης.

(*) Τα τιμολόγια που αντιστοιχούν στα δέματα είναι ανά μονάδα και δεν περιλαμβάνουν ειδικές εκπτώσεις λόγω όγκων ή τυχόν άλλης ειδικής μεταχείρισης.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – αστερίσκος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(***) Φορείς παροχής οι οποίοι προσφέρουν περισσότερα από ένα εκ των προϊόντων που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να δηλώνουν τη χαμηλότερη τιμή.

(***) Φορείς παροχής οι οποίοι προσφέρουν περισσότερα από ένα εκ των δεμάτων που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια πρέπει να δηλώνουν το χαμηλότερο τιμολόγιο.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – αστερίσκος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(****) Η ανωτέρω τιμολόγηση αντιστοιχεί σε αντικείμενα που παραδίδονται κατ’ οίκον ή στις εγκαταστάσεις στο κράτος μέλος προορισμού.

(****) Η ανωτέρω τιμολόγηση αντιστοιχεί σε αντικείμενα που παραδίδονται στη διεύθυνση του παραλήπτη στο κράτος μέλος προορισμού, ή σε άλλες εγκαταστάσεις εφόσον περιλαμβάνει τέτοια επιλογή χωρίς επιπλέον χρέωση.

  • [1]  (ΕΕ C 34 της 2.2.2017, σ. 106).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η παράδοση δεμάτων αποτελεί έναν ανταγωνιστικό, καινοτόμο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα. Περίπου τέσσερα δισεκατομμύρια δέματα παραγγέλλονται ετησίως μέσω του διαδικτύου και παραδίδονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις, είναι σαφής η δυνατότητα που υπάρχει για περαιτέρω ανάπτυξης στον εν λόγω τομέα. Στην ΕΕ συνολικά, ενώ το 44 % των καταναλωτών πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές στη χώρα τους, πολύ λιγότεροι από το 15 % προβαίνουν σε διαδικτυακές αγορές αγαθών από άλλη χώρα. Έχει αποδειχθεί ότι οι ανησυχίες σχετικά με την παράδοση αντικειμένων που αγοράζονται από άλλες χώρες και πωλούνται σε άλλη χώρα συνιστούν πρόβλημα ζωτικής σημασίας για τους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις της ΕΕ που συναλλάσσονται μέσω διαδικτύου, ένα πρόβλημα το οποίο, σε πολλές περιπτώσεις, γίνεται ακόμη μεγαλύτερο εξαιτίας του σχετικά υψηλού συνεπαγόμενου κόστους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, υπέβαλε πρόταση κανονισμού σχετικά με τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων. Με τον προτεινόμενο κανονισμό, η Επιτροπή επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον τομέα, διαφάνεια στα τιμολόγια και τις καταληκτικές χρεώσεις και προσιτές τιμές.

Η εισηγήτρια, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εξέταση της παρούσας πρότασης, είχε εκτεταμένες διαβουλεύσεις με πολλούς χρήστες και οργανώσεις του ταχυδρομικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ρυθμιστικών αρχών και οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τις μικρές επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, καθώς και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επίσης, έλαβε πλήρως υπόψη τις απόψεις της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και διοργάνωσε εκδήλωση-ακρόαση με μεγάλη συμμετοχή ομιλητών από όλους τους σχετικούς τομείς που έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν όλες οι προοπτικές και να εκφραστούν παρατηρήσεις και συστάσεις στην πρόταση της Επιτροπής.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ

Η εισηγήτρια υποστηρίζει θερμά τις προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς προσαρμοσμένης στις ανάγκες των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής, αλλά επιδιώκει να βελτιώσει την πρόταση της Επιτροπής στοχεύοντας στη δίκαιη και ισορροπημένη προσέγγιση όλων των φορέων του κλάδου, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις διατάξεις της οδηγίας 97/67/ΕΚ για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις οποίες συμπληρώνει και αναπτύσσει περαιτέρω.

Για τον λόγο αυτό, προτείνει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των βασικών διατάξεων του κανονισμού σε όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ιδίως δεδομένου ότι πολλοί φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας δεν έχουν μεγάλο μερίδιο αγοράς στη διασυνοριακή αγορά υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων της ΕΕ. Η εισηγήτρια ζητεί επίσης να διαγραφούν οι πτυχές της πρότασης περί προσφοράς αναφοράς και πρόσβασης, διότι δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα της διασυνοριακής αγοράς υπηρεσιών μεταφοράς δεμάτων και δεν είναι αναγκαίες υπό το πρίσμα της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τον ανταγωνισμό και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Η εισηγήτρια ορίζει το «δέμα» ως ένα ταχυδρομικό αντικείμενο με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 31,5 kg, ενώ συμφωνεί ότι, σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ, ένα απλό αντικείμενο αλληλογραφίας δεν θεωρείται δέμα.

Η Επιτροπή ορθά προβλέπει για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές βελτιωμένη διάθεση πληροφοριών όσον αφορά την αγορά, αλλά θεωρεί σημαντικό οι διατάξεις του κανονισμού να επιτρέπουν τη διαμόρφωση μίας ακριβούς εικόνας της αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, η εισηγήτρια επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι ΕΡΑ λαμβάνουν δεδομένα τα οποία καταδεικνύουν τον κατακερματισμό και τις πρακτικές απασχόλησης στην αγορά, περιλαμβανομένων και πληροφοριών σχετικά με τους υπεργολάβους και τους εργαζομένους στον ταχυδρομικό τομέα που απασχολούνται υπό καθεστώς διαφορετικό από αυτό της πλήρους και μόνιμης απασχόλησης.

Ομοίως, είναι αναγκαίο οι ΕΡΑ να διαθέτουν τα κατάλληλα δεδομένα για διασυνοριακά τιμολόγια και καταληκτικά τέλη, ώστε να μπορούν να αξιολογούν εάν οι τιμές θα μπορούσαν να είναι παράλογα υψηλές. Τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς φορείς, διότι διαφορετικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί στρεβλή εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά. Κατά συνέπεια, η εισηγήτρια συνέταξε τροπολογίες για να ληφθεί υπόψη το στοιχείο αυτό.

Για την εκτίμηση της οικονομικής προσιτότητας των τιμολογίων, η εισηγήτρια είναι επίσης της γνώμης ότι οιαδήποτε δοκιμή όσον αφορά την προσιτότητα θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ολόκληρη την αγορά και όχι μόνον στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η παρούσα εκτίμηση πρέπει να θέτει ως στόχο την αξιολόγηση αφενός του κατά πόσο το κόστος που προκύπτει είναι οικονομικά προσιτό για τους ιδιώτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και,αφετέρου, του βαθμού στον οποίον η παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων επηρεάζεται από το κόστος παράδοσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους μεμονωμένους χρήστες με μικρό διαθέσιμο εισόδημα, τα άτομα με αναπηρίες ή με μειωμένη κινητικότητα, τις μεμονωμένες ΜΜΕ και τους χρηστών που κατοικούν ή βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές, καθώς και εκείνους που κάνουν τακτική χρήση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα ενισχυθεί από τις βελτιωμένες απαιτήσεις για πιο διαφανείς και συγκρίσιμες πληροφορίες όσον αφορά τις διαθέσιμες τιμές και τις επιλογές σχετικά με την παράδοση, καθώς και τις απαιτήσεις για πιο επισταμένη καθοδήγηση του χρήστη όσον αφορά τις διαδικασίες σε περιπτώσεις ζημίας ή απώλειας εμπορεύματος, τις διαδικασίες για καθυστερήσεις και επιστροφές, και τους τρόπους διεκπεραίωσης καταγγελιών και παραπόνων. Για τους λόγους αυτούς, η εισηγήτρια προτείνει την προσθήκη δύο νέων άρθρων για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που έχουν ήδη παράσχει οι επιχειρηματίες στους χρήστες, και την προαγωγή της περαιτέρω ποιοτικής εναρμόνισης των υπηρεσιών και των τεχνικών προτύπων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ.

Η Επιτροπή προτείνει να υποβάλλει ανά τετραετία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετική πρόταση επανεξέτασής του. Η εισηγήτρια είναι της γνώμης ότι η εν λόγω έκθεση πρέπει να καταρτίζεται μετά από διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής επιτροπής κοινωνικού διαλόγου για τον ταχυδρομικό τομέα και να υποβάλλεται ανά τριετία, λαμβανομένου ιδίως υπόψη της δυναμικής και ταχέως μεταβαλλόμενης φύσης των αγορών του ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (30.5.2017)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων
(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Biljana Borzan

(*)  Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται βαθμηδόν σε εξαιρετικά σημαντικό τομέα. Εκτιμάται ότι οι ετήσιες πωλήσεις για το 2014 ανήλθαν σε 369 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημαντικό ποσοστό των πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου συνεπάγεται την υλική παράδοση των προϊόντων. Εκτιμάται ότι κάθε έτος αποστέλλονται συνολικά 4 δισεκατομμύρια δέματα σε καταναλωτές στην ΕΕ.

Προϋπόθεση για τις διασυνοριακές πωλήσεις υλικών αγαθών αποτελεί η αποτελεσματικότερη και οικονομικά προσιτή παράδοση. Ωστόσο, η αγορά παράδοσης δεμάτων στην ΕΕ παραμένει κατακερματισμένη σε εθνικές αγορές, και μεταξύ των κρατών μελών υφίστανται τεράστιες διαφορές. Οι υψηλές τιμές και το πρόβλημα της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων έχουν εντοπιστεί ως ορισμένα από τα βασικά εμπόδια για τους καταναλωτές και τους λιανοπωλητές στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι καταναλωτές της ΕΕ και μόνο θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν μέχρι και 11,7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως εάν, όταν πραγματοποιούν τις αγορές τους μέσω διαδικτύου, μπορούσαν να επιλέγουν μέσα από ολόκληρο το φάσμα των προσφερόμενων στην ΕΕ προϊόντων και υπηρεσιών.

Η ισχύουσα σήμερα οδηγία για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ανάγεται στο 1997 και επικεντρώνεται κυρίως στο συμβατικό ταχυδρομείο, και οι περισσότερες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των καθολικών υπηρεσιών. Δεδομένου ότι η παράδοση δεμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία έτη, πρέπει να καθιερωθούν νέοι κανόνες, συμπληρωματικοί προς την υφιστάμενη νομοθεσία.

Στις 25 Μαΐου 2016, η Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο με σκοπό να βοηθήσει καταναλωτές και επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από την ενιαία αγορά. Η πρόταση κανονισμού σχετικά με τις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων στοχεύει αφενός στην αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τις τιμές της διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και, αφετέρου, στη βελτίωση της ρυθμιστικής εποπτείας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι τιμές για διασυνοριακή παράδοση δεμάτων είναι κατά μέσο όρο τρεις έως τέσσερις φορές υψηλότερες από τις τιμές για εγχώρια παράδοση. Το 40 τοις εκατό περίπου των τιμών για διασυνοριακά δέματα δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με οικονομικούς παράγοντες όπως το κόστος εργασίας, ο όγκος των συναλλαγών, κ.λπ., τη στιγμή που το υψηλό κόστος παράδοσης και τα υψηλά έξοδα επιστροφής αποτελούν τα δύο σημαντικότερα προβλήματα των καταναλωτών όταν προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές μέσω διαδικτύου. Οι υψηλές τιμές παράδοσης συνιστούν επίσης εμπόδιο για τους ηλεκτρονικούς εμπόρους λιανικής πώλησης που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται περισσότερο από ό, τι οι μεγαλύτερες.

Η συντάκτρια πιστεύει ότι ο όρος «δέμα» πρέπει να καθοριστεί σαφώς στον παρόντα κανονισμό και προτείνει περιορισμό ως προς το βάρος των δεμάτων αυτών και διαφοροποίησή τους από τις ταχυδρομικές επιστολές.

Η πρόσβαση στα δίκτυα των παρόχων καθολικής υπηρεσίας είναι ζωτικής σημασίας για τους νέους παράγοντες στην αγορά, ιδίως τις ΜΜΕ, οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς διαστάσεις και εύρος υπηρεσιών για να αναπτύξουν εθνικής κλίμακας δίκτυα διανομής, περιλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών, ή να συνάψουν συμφωνίες διασυνοριακής παράδοσης με άλλους παράγοντες της αγοράς. Η πρόσβαση αυτή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών προς όφελος των καταναλωτών και του διασυνοριακού εμπορίου και θα δημιουργήσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην αγορά παράδοσης δεμάτων, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων λύσεων.

Οι πάροχοι καθολικών υπηρεσιών έχουν την πάγια υποχρέωση να παρέχουν οικονομικά προσιτές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, για την οποία τους παρέχονται και ορισμένες ατέλειες, όπως απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Οι τιμές των υπηρεσιών τους συχνά αποτελούν αντικείμενο επί μέρους διαπραγματεύσεων και έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να διατηρηθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των εμπορικά ευαίσθητων επιχειρηματικών δεδομένων, παρέχοντας ωστόσο τη δυνατότητα στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να αξιολογούν την οικονομική προσιτότητα των τιμολογίων και να ζητούν αιτιολόγηση και παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών σε περίπτωση αδικαιολόγητα υψηλών τιμών.

Η συντάκτρια εκφράζει μεγάλη ανησυχία στο σημείο αυτό και έχει καταθέσει τροπολογίες σχετικά με τον γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού, που είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Η συντάκτρια ζητεί να περιλαμβάνονται στην περιγραφή των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων επιλογές παράδοσης και λεπτομερείς πληροφορίες προς τον καταναλωτή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία   1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη - 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1)  Το άρθρο 169 παράγραφος 1 και το άρθρο 169 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι η Ένωση οφείλει να προωθεί τα συμφέροντα των καταναλωτών και να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, με μέτρα που θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 114 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1)  Η τιμολόγηση που εφαρμόζεται στους αποστολείς μικρών όγκων διασυνοριακών δεμάτων και άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων, και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους ιδιώτες, εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλή. Αυτό έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες στους χρήστες που επιθυμούν να λαμβάνουν υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ιδίως στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

1)  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τιμολόγηση που εφαρμόζεται στους αποστολείς μικρών όγκων διασυνοριακών δεμάτων και άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων, και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και στους ιδιώτες, εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλή. Αυτό έχει άμεσες αρνητικές συνέπειες στους χρήστες που επιθυμούν να λαμβάνουν υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ιδίως στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον, ορισμένοι χρήστες αναφέρουν ακόμη προβλήματα όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών κατά την αποστολή, λήψη ή επιστροφή διασυνοριακών δεμάτων. Ακόμη, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα στο πεδίο αυτό, περιλαμβανομένων και ορισμένων ειδικών μέτρων σχετικών με περιβαλλοντικά ζητήματα.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3)  Η αγορά των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων παρουσιάζει πολυμορφία και είναι σύνθετου χαρακτήρα, καθώς οι διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες και τιμές ανάλογα με το βάρος, τις διαστάσεις και τη μορφή των αντικειμένων που αποστέλλονται, καθώς και σε συνάρτηση με τον τόπο προορισμού, τα στοιχεία προστιθέμενης αξίας, όπως οι λύσεις ανιχνευσιμότητας, και τον αριθμό των αντικειμένων που αποστέλλονται. Η πολυμορφία αυτή δυσχεραίνει τη σύγκριση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς τιμών. Επιπλέον, οι αποστολείς μικρών όγκων, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ιδιώτες, συχνά δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφορες προσφερόμενες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων.

3)  Η αγορά των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων παρουσιάζει πολυμορφία και είναι σύνθετου και ανταγωνιστικού χαρακτήρα, καθώς οι διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες και τιμές ανάλογα με το βάρος, τις διαστάσεις και τη μορφή των αντικειμένων που αποστέλλονται, καθώς και σε συνάρτηση με τον τόπο προορισμού, τα στοιχεία προστιθέμενης αξίας, όπως οι λύσεις ανιχνευσιμότητας, και τον αριθμό των αντικειμένων που αποστέλλονται. Σε ορισμένα κράτη μέλη, οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας δεν έχουν πλειοψηφικό μερίδιο της αγοράς παράδοσης δεμάτων. Η πολυμορφία αυτή δυσχεραίνει τη σύγκριση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς τιμών. Επιπλέον, οι αποστολείς μικρών όγκων, όπως οι ΜΜΕ και οι ιδιώτες, συχνά δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφορες προσφερόμενες υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων. Επιπλέον, το κόστος μεταγωγής είναι αποθαρρυντικό. Εξάλλου, οι μικρού και μεσαίου μεγέθους έμποροι λιανικής πώλησης που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρούν ότι τα προβλήματα παράδοσης συνιστούν εμπόδιο όταν προβαίνουν σε διασυνοριακές πωλήσεις.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4)  Για τη βελτίωση της οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ιδίως για τους χρήστες σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της διαφάνειας των δημόσιων καταλόγων τιμολόγησης για περιορισμένο αριθμό υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων που προσφέρονται από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, τους οποίους χρησιμοποιούν κατά μείζονα λόγο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ιδιώτες. Η διαφάνεια των δημόσιων καταλόγων είναι επίσης αναγκαία για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υψηλής τιμολόγησης των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και για τη μείωση, κατά περίπτωση, των αδικαιολόγητων αποκλίσεων τιμολόγησης μεταξύ των υπηρεσιών εγχώριας και διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

4)  Για τη βελτίωση των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, ιδίως για τους χρήστες σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές και για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, κρίνεται αναγκαία η βελτίωση της διαφάνειας των τιμολογήσεων και των καταληκτικών χρεώσεων των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων που προσφέρονται από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, τους οποίους χρησιμοποιούν κατά μείζονα λόγο οι ΜΜΕ και οι ιδιώτες. Η διαφάνεια είναι επίσης αναγκαία για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υψηλής τιμολόγησης των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και για τη μείωση, κατά περίπτωση, των αδικαιολόγητων αποκλίσεων τιμολόγησης μεταξύ των υπηρεσιών εγχώριας και διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α)  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 413, η πλειονότητα των εταιρειών που προβαίνουν σήμερα ή προέβαιναν παλαιότερα ή είχαν προσπαθήσει να προβούν σε πωλήσεις μέσω διαδικτύου θεώρησε ότι το υψηλό κόστος παράδοσης, μαζί με τη δαπανηρή διαδικασία υποβολής καταγγελιών και τις εγγυήσεις, αποτελούν πρόβλημα για τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου, απαιτείται η ανάληψη περαιτέρω δράσης προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι έμποροι λιανικής πώλησης και οι καταναλωτές, ιδίως οι ΜΜΕ και οι καταναλωτές που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, επωφελούνται πλήρως από απρόσκοπτες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, οι οποίες είναι προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές, χωρίς να αγνοείται το γεγονός ότι οι καταναλωτές προσδοκούν να κάνουν αγορές με δωρεάν παράδοση.

Τροπολογία   6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5)  Στα περισσότερα κράτη μέλη δραστηριοποιούνται διάφοροι φορείς παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εγχώριας παράδοσης δεμάτων, αλλά λίγοι μόνο από αυτούς παρέχουν ταυτόχρονα υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει θεμελιώδη σημασία να διασφαλιστεί, για λόγους διαφύλαξης και προώθησης του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και προστασίας των χρηστών, η διαφανής και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις υπηρεσίες και τις υποδομές που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

διαγράφεται

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α)  Φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας θεωρούνται οι ταχυδρομικοί φορείς που παρέχουν καθολική ταχυδρομική υπηρεσία ή μέρη αυτής εντός συγκεκριμένου κράτους μέλους. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη θα πρέπει να ταξινομούνται ως φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας μόνο στα κράτη μέλη όπου παρέχουν καθολική ταχυδρομική υπηρεσία.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της έννοιας του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6)  Επί του παρόντος, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ρυθμίζονται από τις διατάξεις της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49. Η εν λόγω οδηγία προβλέπει κοινούς κανόνες που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ένωση. Επικεντρώνεται πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, στις εθνικές καθολικές υπηρεσίες και δεν ασχολείται με την κανονιστική εποπτεία των φορέων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, τη διαφάνεια των τιμολογίων και των καταληκτικών χρεώσεων για ορισμένες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, την εκτίμηση της οικονομικής προσιτότητας των τιμολογίων για ορισμένες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και τη διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και/ή υποδομές διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός συμπληρώνει, όσον αφορά τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, τους κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ.

6)  Επί του παρόντος, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ρυθμίζονται από τις διατάξεις της οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου49. Η οδηγία αυτή προβλέπει κοινούς κανόνες που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και την παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ένωση. Ο παρών κανονισμός συμπληρώνει, όσον αφορά τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, τους κανόνες που καθορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ.

__________________

__________________

49 Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (ΕΕ L 1 της 21.1.1998, σ. 14 - 25).

49 Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών (ΕΕ L 1 της 21.1.1998, σ. 14 - 25).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8)  Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να παρασχεθεί σαφής ορισμός των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και να αποσαφηνιστούν τα ταχυδρομικά αντικείμενα που καλύπτονται από τον εν λόγω ορισμό. Αυτό αφορά ειδικότερα ταχυδρομικά αντικείμενα, διαφορετικά από τα αντικείμενα αλληλογραφίας, τα οποία, λόγω του βάρους τους, χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποστολή προϊόντων και εμπορευμάτων. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, ταχυδρομικά αντικείμενα μέγιστου βάρους 31,5 κιλών, καθώς δεν είναι δυνατός ο χειρισμός βαρύτερων αντικειμένων από έναν υπάλληλο μεσαίων διαστάσεων χωρίς μηχανικά βοηθήματα. Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική και τις διατάξεις της οδηγίας 97/67/ΕΚ, κάθε στάδιο της ταχυδρομικής αλυσίδας, δηλαδή η περισυλλογή, η διαλογή και η παράδοση, θα πρέπει να θεωρείται υπηρεσία παράδοσης δεμάτων. Η απλή μεταφορά που δεν πραγματοποιείται σε συνδυασμό με ένα από τα στάδια αυτά δεν θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, διότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υποτεθεί ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα αποτελεί τμήμα του τομέα των μεταφορών.

8)  Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να παρασχεθεί σαφής ορισμός των «δεμάτων» και των «υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων» και να αποσαφηνιστούν τα ταχυδρομικά αντικείμενα και τα δέματα που καλύπτονται από τους εν λόγω ορισμούς. Αυτό αφορά ειδικότερα αντικείμενα που διεκπεραιώνονται ή όχι από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, διαφορετικά από τα αντικείμενα αλληλογραφίας, τα οποία, λόγω του βάρους τους, χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποστολή προϊόντων και εμπορευμάτων με ή χωρίς εμπορική αξία. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καλύπτει, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, δέματα, που διεκπεραιώνονται ή όχι από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, μέγιστου βάρους 31,5 κιλών, καθώς δεν είναι δυνατός ο χειρισμός βαρύτερων αντικειμένων από έναν υπάλληλο μεσαίων διαστάσεων χωρίς μηχανικά βοηθήματα. Σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική, κάθε στάδιο της αλυσίδας παράδοσης δεμάτων, δηλαδή η περισυλλογή, η διαλογή και η παράδοση, θα πρέπει να θεωρείται υπηρεσία παράδοσης δεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που παρέχεται από φορείς παροχής υπηρεσιών επείγουσας παράδοσης και ταχυμεταφοράς, καθώς και από φορείς που πραγματοποιούν ενοποιημένες αποστολές. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει, και αυτοί, να υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό, αν παρέχουν τουλάχιστον ένα από τα εν λόγω στάδια στην αλυσίδα παράδοσης. Ωστόσο, οι αναγνωρισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς φορτίου και εφοδιαστικής εμπορευματικών μεταφορών, σε αντίθεση με τους μεμονωμένους ανεξάρτητους υπεργολάβους του φορέα παροχής υπηρεσίας παράδοσης δεμάτων, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία   10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύει για υπηρεσίες παράδοσης δέματος που παρέχονται σε τρίτους και όχι για επιχειρήσεις που διαθέτουν μόνο εσωτερικά δίκτυα παράδοσης προκειμένου να διεκπεραιώνουν παραγγελίες εμπορευμάτων που έχουν πωλήσει οι ίδιες. Αν οι εν λόγω επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εσωτερικά δίκτυα παράδοσης και για την παράδοση εμπορευμάτων που πωλούνται από τρίτους, καθώς και εμπορευμάτων προερχόμενων από εσωτερική υπηρεσία λιανικής, τότε θα πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Κάτι τέτοιο απαιτείται προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες παράδοσης τροφίμων, όπως για παράδειγμα από ένα σουπερμάρκετ, δεν καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9)  Οι καταληκτικές χρεώσεις βασίζονται σε πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες μεταξύ των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας και διασφαλίζουν την αμοιβή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προορισμού για το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας προέλευσης. Το ύψος των καταληκτικών χρεώσεων θα πρέπει να ορίζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνει τόσο τα καταληκτικά τέλη, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 15 της οδηγίας 97/67/ΕΚ και εφαρμόζονται για τα αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου, όσο και το χερσαίο αναλογούν μερίδιο άφιξης, το οποίο εφαρμόζεται για τα δέματα.

9)  Οι καταληκτικές χρεώσεις βασίζονται σε πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και διασφαλίζουν την αμοιβή του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων προορισμού για το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας στον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων προέλευσης. Το ύψος των καταληκτικών χρεώσεων θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τόσο τα καταληκτικά τέλη, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 15 της οδηγίας 97/67/ΕΚ και εφαρμόζονται για τα αντικείμενα επιστολικού ταχυδρομείου, όσο και το χερσαίο αναλογούν μερίδιο άφιξης, το οποίο εφαρμόζεται για τα δέματα, καθώς και το κόστος μεταφοράς μεταξύ των θυγατρικών των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ως καταληκτικά τέλη θεωρούνται τα ποσά που καταβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας του τόπου προέλευσης στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας του τόπου προορισμού για το κόστος διανομής διασυνοριακών αντικειμένων αλληλογραφίας που διεκπεραιώνονται στο κράτος μέλος προορισμού. Χερσαίο αναλογούν μερίδιο άφιξης θεωρείται το ποσό που καταβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας του κράτους μέλους προέλευσης στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας του τόπου προορισμού για το κόστος διανομής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος προορισμού. Τέλος, τιμές μεταφοράς θεωρούνται τα ποσά που καταβάλλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος προέλευσης στις θυγατρικές του στο κράτος μέλος προορισμού για το κόστος διανομής των δεμάτων του στο κράτος μέλος προορισμού. Οι καταληκτικές χρεώσεις είναι, από εμπορική σκοπιά, ευαίσθητα επιχειρηματικά δεδομένα.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10)  Είναι αναγκαίο οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να γνωρίζουν τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά και να διαθέτουν σχετικές πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς. Για τον περιορισμό, ωστόσο, της διοικητικής επιβάρυνσης των μικρών φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που δραστηριοποιούνται μόνο σε εθνική ή περιφερειακή αγορά, θα πρέπει να εφαρμόζεται σχετικό όριο με βάση τον αριθμό των προσώπων που εργάζονται για τον φορέα παροχής υπηρεσιών και συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων.

10)  Είναι αναγκαίο οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές να γνωρίζουν τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που δραστηριοποιούνται στην αγορά και να διαθέτουν σχετικές πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς. Λόγω του χαρακτήρα υψηλής έντασης εργασίας του τομέα και για τον περιορισμό της διοικητικής επιβάρυνσης των μικρών φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ή των υπεργολάβων που δραστηριοποιούνται μόνο σε περιφερειακή ή εγχώρια αγορά, θα πρέπει να εφαρμόζεται σχετικό όριο με βάση τον αριθμό των προσώπων που εργάζονταν για τον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων κατά μέσον όρο στη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών, εκτός εάν ο εν λόγω φορέας παροχής υπηρεσιών είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Ωστόσο, το όριο αυτό θα πρέπει να προσδιοριστεί με τρόπο ώστε να συμπεριλαμβάνονται και τα πρόσωπα που εργάζονται στον κλάδο αυτόν υπό άλλη μορφή και όχι υπό μορφή μόνιμης και πλήρους απασχόλησης.

Τροπολογία   13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11α)  Κατά την υποβολή των πληροφοριών στην εθνική ρυθμιστική αρχή, τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα στάδια της αλυσίδας ταχυδρομικής παράδοσης (περισυλλογή, διαλογή, μεταφορά και διανομή) που αναλαμβάνει ο εν λόγω φορέας παροχής· το κατά πόσον η υπηρεσία εντάσσεται ή όχι στο πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας· το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας (περιφερειακό, εγχώριο, διασυνοριακό)· και κατά πόσον προσφέρεται προστιθέμενη αξία.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12)  Κατά την παροχή πληροφοριών στην εθνική ρυθμιστική αρχή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ενδέχεται να έχουν ήδη διαβιβάσει ορισμένες πληροφορίες στην ίδια εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων είναι σημαντικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να προβαίνουν εύκολα σε σύγκριση των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να οριστούν σαφώς οι υπηρεσίες για τις οποίες θα πρέπει να παρέχεται η σχετική τιμολόγηση από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας. Η τιμολόγηση αυτή θα πρέπει να δημοσιεύεται από την Επιτροπή σε ειδικό προς τον σκοπό αυτό ιστότοπο και θα πρέπει να διαμορφώνει, σε συνδυασμό με την εμπιστευτική τακτική διαβίβαση των υποκείμενων καταληκτικών χρεώσεων, τη βάση για την εκτίμηση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές της οικονομικής προσιτότητας των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων πέραν των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας δύνανται να υποβάλλουν στις οικείες εθνικές ρυθμιστικές αρχές, σε εθελοντική βάση, και σε συγκρίσιμη μορφή, την τιμολόγηση των ίδιων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω αντικείμενα παραδίδονται είτε κατ’ οίκον είτε στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη.

12)  Κατά την παροχή πληροφοριών στην εθνική ρυθμιστική αρχή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ενδέχεται να έχουν ήδη διαβιβάσει ορισμένες πληροφορίες στην ίδια εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων είναι σημαντικές για τις ΜΜΕ και τους ιδιώτες, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να προβαίνουν εύκολα σε σύγκριση των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να οριστούν σαφώς οι υπηρεσίες για τις οποίες θα πρέπει να παρέχεται η σχετική τιμολόγηση από τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων. Η τιμολόγηση αυτή θα πρέπει να δημοσιεύεται από την Επιτροπή σε ειδικό προς τον σκοπό αυτό ιστότοπο και θα πρέπει να διαμορφώνει, σε συνδυασμό με την εμπιστευτική τακτική διαβίβαση των υποκείμενων καταληκτικών χρεώσεων, τη βάση για την εκτίμηση από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές του εύλογου των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

14)  Κατά τη διενέργεια της ετήσιας εκτίμησης της οικονομικής προσιτότητας των τιμολογίων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα εγχώρια τιμολόγια των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας προέλευσης και των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας προορισμού, καθώς και το ύψος των καταληκτικών χρεώσεων. Τα εν λόγω κοινά κριτήρια ενδέχεται να συμπληρώνονται από άλλα κριτήρια ιδιαίτερης σημασίας για την αποσαφήνιση των συγκεκριμένων τιμολογίων, όπως το κόστος ειδικής μεταφοράς ή διεκπεραίωσης και ο όγκος των διμερών συναλλαγών μεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

14)  Κατά τη διενέργεια της ετήσιας εκτίμησης των υπερβολικά υψηλών τιμολογίων, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως τα εγχώρια τιμολόγια των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων προέλευσης και των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων προορισμού, καθώς και το ύψος των καταληκτικών χρεώσεων. Τα εν λόγω κοινά κριτήρια ενδέχεται να συμπληρώνονται από άλλα κριτήρια ιδιαίτερης σημασίας για την αποσαφήνιση των συγκεκριμένων τιμολογίων, όπως το κόστος ειδικής μεταφοράς ή διεκπεραίωσης και ο όγκος των διμερών συναλλαγών μεταξύ των διαφόρων φορέων παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει ιδίως να λαμβάνουν υπόψη τις ΜΜΕ, καθώς και τους μεμονωμένους και ευάλωτους χρήστες που κατοικούν ή βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες, όπου είναι δυνατόν, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η εκτίμηση αυτή είναι συγκρίσιμη με τις εκτιμήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 97/67/ΕΚ.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

16)  Οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εγχώριων και των διασυνοριακών τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να αιτιολογούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως το επιπρόσθετο κόστος μεταφοράς και η εξασφάλιση εύλογου περιθωρίου κέρδους. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν αμελλητί σχετική αιτιολόγηση.

16)  Οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εγχώριων και των διασυνοριακών τιμολογίων για την παροχή υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να αιτιολογούνται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως, για παράδειγμα, το επιπρόσθετο κόστος μεταφοράς. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που παρέχουν υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλλουν αμελλητί σχετική αιτιολόγηση.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17)  Για την εξασφάλιση διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση, η ανάλυση κάθε εθνικής ρυθμιστικής αρχής θα πρέπει να διαβιβάζεται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή. Η τήρηση του απορρήτου πρέπει να διασφαλίζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται επίσης να ζητεί από την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών την υποβολή ανάλυσης σε ενωσιακό επίπεδο βάσει των εθνικών υποβαλλόμενων στοιχείων.

17)  Για την εξασφάλιση διαφάνειας σε ολόκληρη την Ένωση, η ανάλυση κάθε εθνικής ρυθμιστικής αρχής θα πρέπει να διαβιβάζεται στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών και στην Επιτροπή. Η τήρηση του απορρήτου θα πρέπει να διασφαλίζεται από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και από την Επιτροπή. Η Επιτροπή δύναται επίσης να ζητεί από την ομάδα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών την υποβολή ανάλυσης σε ενωσιακό επίπεδο βάσει των εθνικών υποβαλλόμενων στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου.

Τροπολογία   18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

18)  Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων μπορούν να συνάπτουν πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες σχετικά με τις καταληκτικές χρεώσεις και δύνανται να καταρτίζουν άλλα προγράμματα για τη διευκόλυνση της δυνατότητας διασύνδεσης των οικείων δικτύων παράδοσης. Για λόγους μη εισαγωγής διακρίσεων, χορηγείται στους ανταγωνιστές φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ισότιμη πρόσβαση στις καταληκτικές χρεώσεις που εφαρμόζονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο πολυμερών συμφωνιών. Ενδέχεται να θεωρείται δικαιολογημένο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταληκτικές χρεώσεις που επιβάλλονται σε τρίτους ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες χρεώσεις που επιβάλλονται στους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που είναι συμβαλλόμενα μέρη στις εν λόγω συμφωνίες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη μιας πολυμερούς συμφωνίας είναι σε θέση να αποδείξουν ότι το κόστος σύναψης, διαχείρισης και εφαρμογής της συμφωνίας, το επιπρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η αποδοχή και διεκπεραίωση αντικειμένων από μη ορισθέντες φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και άλλες συναφείς δαπάνες δεν καλύπτονται από τις καταληκτικές χρεώσεις που πρέπει να καταβάλλει ο τρίτος φορέας παροχής υπηρεσιών του κράτους μέλους προέλευσης.

18)  Οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μπορούν να συνάπτουν πολυμερείς και διμερείς συμφωνίες σχετικά με τις καταληκτικές χρεώσεις και δύνανται να καταρτίζουν άλλα προγράμματα για τη διευκόλυνση της δυνατότητας διασύνδεσης των οικείων δικτύων παράδοσης. Για λόγους μη εισαγωγής διακρίσεων, θα πρέπει να χορηγείται στους ανταγωνιστές φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ισότιμη πρόσβαση στις καταληκτικές χρεώσεις που εφαρμόζονται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο πολυμερών συμφωνιών. Ενδέχεται να θεωρείται δικαιολογημένο, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι καταληκτικές χρεώσεις που επιβάλλονται σε τρίτους ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες χρεώσεις που επιβάλλονται στους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που είναι συμβαλλόμενα μέρη στις εν λόγω συμφωνίες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη μιας πολυμερούς συμφωνίας είναι σε θέση να αποδείξουν ότι το κόστος σύναψης, διαχείρισης και εφαρμογής της συμφωνίας, το επιπρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η αποδοχή και διεκπεραίωση αντικειμένων από τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και άλλες συναφείς δαπάνες δεν καλύπτονται από τις καταληκτικές χρεώσεις που πρέπει να καταβάλλει ο τρίτος φορέας παροχής υπηρεσιών του κράτους μέλους προέλευσης. Κάθε φορά που ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων συνάπτει πολυμερείς συμφωνίες σχετικά με τις καταληκτικές χρεώσεις, η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση από τρίτους σε ορισμένες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων που παρέχονται στο πλαίσιο αυτών των πολυμερών συμφωνιών θα πρέπει να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό, να είναι κοστοστρεφής, να λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών και να οδηγεί σε μια πιο αποδοτική χρήση των υφιστάμενων δικτύων, ιδίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Τροπολογία     19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

19)  Στην πράξη, και για λειτουργικούς λόγους, το σημείο στο οποίο θα πρέπει να χορηγείται πρόσβαση είναι το εσωτερικό ανταλλακτήριο γραφείο, το οποίο είναι ένα γραφείο ή μια εγκατάσταση που καθορίζεται από τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας στο κράτος μέλος προορισμού για τη διεκπεραίωση άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας.

διαγράφεται

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20α)  Με σκοπό τη μείωση του διοικητικού φόρου, η διαβίβαση δεδομένων από φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την Επιτροπή θα πρέπει να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, και θα πρέπει ιδίως να επιτρέπει τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/20141a.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257, 28.8.2014, σ. 73).

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

21)  Δεδομένου ότι οι αγορές υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού και να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται ενδεχομένως από προτάσεις επανεξέτασης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

21)  Δεδομένου ότι οι αγορές υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων μεταβάλλονται με ταχείς ρυθμούς, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάζει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται ενδεχομένως από νομοθετικές προτάσεις επανεξέτασης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή θα πρέπει να καταρτίζεται κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου για τον ταχυδρομικό τομέα.

Τροπολογία   22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

21α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στα πολύτιμα στοιχεία που λαμβάνει από την ομάδα ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

22)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της υποχρέωσης των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων να υποβάλλουν πληροφορίες στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον προσδιορισμό της μορφής υπό την οποία θα υποβάλλονται οι εν λόγω πληροφορίες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50.

διαγράφεται

__________________

 

50 Κανονισμός (ΕΕ) 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13 - 18).

 

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

22α)  Για να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις για την παροχή πληροφοριών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων εφαρμόζονται στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασής τους, η εξουσία για την έκδοση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή με σκοπό να συμπληρωθεί ο παρών κανονισμός με τον καθορισμό ενός τυποποιημένου εντύπου για την υποβολή των πληροφοριών αυτών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου1a. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, ενώ οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

__________________

 

ΕΕ L 123, 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία     25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

23α)  Προκειμένου να μελετηθούν οι επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις των συνθηκών εργασίας όλων των ατόμων που εργάζονται στον τομέα παράδοσης δεμάτων, καθώς και σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που οφείλονται στην αυξημένη οδική κυκλοφορία και τις επακόλουθες αυξημένες εκπομπές.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση των κανονιστικών αρχών και των κανόνων που απαιτούνται για τη βελτίωση της κανονιστικής εποπτείας, η βελτίωση της διαφάνειας των τιμών και ο καθορισμός ορισμένων αρχών σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων που θα πρέπει να στηρίζουν τον ανταγωνισμό, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, συνεπώς, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

25)  Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η θέσπιση των ρυθμιστικών αρχών και των κανόνων που απαιτούνται για τη βελτίωση της ρυθμιστικής εποπτείας, η βελτίωση της διαφάνειας των τιμών, ο καθορισμός ορισμένων αρχών σχετικά με τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων που θα πρέπει να στηρίζουν τον ανταγωνισμό και η προώθηση καλύτερης πρόσβασης των χρηστών σε αποδοτικές και λογικά τιμολογημένες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αντικείμενο

Αντικείμενο και στόχοι

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες, επιπλέον των κανόνων που καθορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ, σχετικά με:

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικές διατάξεις, που επιτρέπουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και προωθούν την καλύτερη προσβασιμότητα των χρηστών σε αποδοτικές υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, μεταξύ άλλων για ευάλωτους χρήστες, όσους βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές και άτομα με αναπηρίες, επιπλέον των διατάξεων που καθορίζονται στην οδηγία 97/67/ΕΚ, σχετικά με:

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη διαφάνεια των τιμολογίων και των καταληκτικών χρεώσεων για ορισμένες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και την εκτίμηση της οικονομικής προσιτότητας ορισμένων διασυνοριακών τιμολογίων·

β)  τη διαφάνεια των τιμολογίων και των καταληκτικών χρεώσεων για ορισμένες υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και την εκτίμηση ορισμένων υπερβολικά υψηλών διασυνοριακών τιμολογίων·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τη διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και/ή υποδομές διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

διαγράφεται

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  πληροφορίες και διαφάνεια τιμών για χρήστες υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  «δέμα»: αντικείμενο που διεκπεραιώνεται από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας ή από άλλον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, διαφέρει από ένα αντικείμενο αλληλογραφίας, με ή χωρίς εμπορική αξία, και με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 31,5 κιλά·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων»: οι υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά ή τη διανομή άλλων ταχυδρομικών αντικειμένων πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας· οι απλές μεταφορές δεν θεωρούνται υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων· η παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων αυτού του είδους των οποίων το βάρος υπερβαίνει τα 31,5 κιλά δεν θεωρείται υπηρεσία παράδοσης δεμάτων·

α)  «υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων»: οι υπηρεσίες που συνίστανται στην περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά ή τη διανομή δεμάτων, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη μεταφορά·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  «υπεργολάβος»: μια επιχείρηση που προσφέρει την περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά ή τη διανομή δεμάτων για τον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν περιορίζονται αποκλειστικά στη μεταφορά·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «καταληκτικές χρεώσεις»: το ποσό που καταβάλλει ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας του τόπου προέλευσης στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας του τόπου προορισμού για το κόστος της παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος προορισμού.

γ)  «καταληκτικές χρεώσεις»: ποσά που καταβάλλονται είτε ως καταληκτικά τέλη, είτε ως χερσαίο αναλογούν μερίδιο άφιξης, είτε ως τιμές μεταφοράς, και τα οποία καταβάλλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων του τόπου προέλευσης στον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων του τόπου προορισμού, σε ενδιάμεσους φορείς, κατά περίπτωση, ή σε αμφότερους, για το κόστος της παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος προορισμού·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  «έμπορος»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, μεταξύ άλλων μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του σε σχέση με τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι τις ακόλουθες πληροφορίες:

1.  Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα και πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι τις ακόλουθες τυποποιημένες πληροφορίες, εκτός εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει ήδη ζητήσει και λάβει τις εν λόγω πληροφορίες:

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την επωνυμία του φορέα παροχής υπηρεσιών, το νομικό καθεστώς και τη νομική μορφή του, τον αριθμό καταχώρισής του στο εμπορικό ή άλλο παρεμφερές μητρώο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, τη διεύθυνση της έδρας και τα στοιχεία του αρμοδίου επικοινωνίας·

α)  την επωνυμία του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, το νομικό καθεστώς και τη νομική μορφή του, τον αριθμό καταχώρισής του στο εμπορικό ή άλλο παρεμφερές μητρώο, τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, τη διεύθυνση της έδρας και τα στοιχεία του αρμοδίου επικοινωνίας·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη φύση των υπηρεσιών που προσφέρει ο φορέας παροχής υπηρεσιών·

β)  τη λεπτομερή εμπορική περιγραφή των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που προσφέρει ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών παράδοσης και των ακριβών πληροφοριών που παρέχονται στον καταναλωτή·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τους γενικούς όρους πώλησης του φορέα παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής περιγραφής της διαδικασίας διεκπεραίωσης καταγγελιών.

γ)  τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής περιγραφής της διαδικασίας διεκπεραίωσης καταγγελιών για τους χρήστες.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ενημερώνουν την εθνική ρυθμιστική αρχή για την εν λόγω αλλαγή εντός προθεσμίας 30 ημερών.

2.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ενημερώνουν την εθνική ρυθμιστική αρχή για την εν λόγω αλλαγή εντός προθεσμίας 30 ημερών.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης τις ακόλουθες πληροφορίες:

3.  Έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους, όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, για παράδειγμα οι φορείς που χρησιμοποιούν τη συνεργατική οικονομία και τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασης τις ακόλουθες πληροφορίες, εκτός εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει ήδη ζητήσει και λάβει τις εν λόγω πληροφορίες:

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον ετήσιο κύκλο εργασιών όσον αφορά τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής, με ανάλυση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων βάσει κατηγοριών εγχώριων, εισερχόμενων και εξερχόμενων διασυνοριακών ταχυδρομικών αντικειμένων·

α)  τον ετήσιο κύκλο εργασιών όσον αφορά τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, με ανάλυση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων βάσει κατηγοριών εγχώριων, εισερχόμενων και εξερχόμενων διασυνοριακών δεμάτων·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον αριθμό των υπαλλήλων που εργάζονταν στον φορέα παροχής υπηρεσιών και συμμετείχαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος που είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής·

β)  τον μέσο αριθμό των υπαλλήλων που απασχολούνταν άμεσα ή έμμεσα στον φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και συμμετείχαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος στις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω φορέας παροχής και μια επισκόπηση των συνθηκών εργασίας για όλους τους υπαλλήλους που εργάζονταν στον φορέα παροχής· ο αριθμός των προσώπων πρέπει να υπολογίζεται με βάση τον μέσο ετήσιο αριθμό των απασχολουμένων με καθεστώς πλήρους και μερικής απασχόλησης, των προσωρινά απασχολουμένων και των αυτοαπασχολουμένων, καθώς και των εργαζομένων για υπεργολάβους ή για εταιρείες στις οποίες ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων αναθέτει την περισυλλογή, τη διαλογή, τη μεταφορά ή τη διανομή δεμάτων και θα πρέπει να περιλαμβάνει οποιοδήποτε άτομο το οποίο, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, εκτέλεσε υπηρεσίες σχετιζόμενες με οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας αξίας, και υπό τις οδηγίες φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ή των θυγατρικών του, για τις οποίες λαμβάνει αμοιβή·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον αριθμό των ταχυδρομικών αντικειμένων πέραν των ταχυδρομικών αντικειμένων αλληλογραφίας μέγιστου βάρους 31,5 κιλών που διεκπεραιώθηκαν στο κράτος μέλος που είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, με ανάλυση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων βάσει κατηγοριών εγχώριων, εισερχόμενων και εξερχόμενων διασυνοριακών ταχυδρομικών αντικειμένων.

γ)  τον αριθμό των δεμάτων που διεκπεραιώθηκαν στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, με ανάλυση σε εγχώρια, εισερχόμενα και εξερχόμενα διασυνοριακά δέματα·

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  τις δημοσίως διαθέσιμες τιμές που ίσχυαν για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μία λεπτομερής περιγραφή των υπολογισμών που αναφέρονται στο σημείο (β) του πρώτου εδαφίου τίθεται στη διάθεση της εθνικής ρυθμιστικής αρχής.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή προσδιορίζει, μέσω εκτελεστικής πράξης, τη μορφή υπό την οποία πρέπει να υποβάλλονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 9.

4.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 9α, με σκοπό τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, καθορίζοντας τη μορφή υπό την οποία πρέπει να υποβάλλονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

Οι πρώτες τέτοιες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται έως ... [8 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δύνανται να επιβάλλουν απαιτήσεις παροχής πληροφοριών επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, εφόσον κρίνονται αναγκαίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

5.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δύνανται να επιβάλλουν απαιτήσεις παροχής πληροφοριών επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3, με την προϋπόθεση ότι κρίνονται αναγκαίες και αναλογικές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ο οποίος απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 2, εκτός εάν ο εν λόγω φορέας παροχής είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

6.  Το παρόν άρθρο δεν ισχύει για οποιονδήποτε φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ο οποίος, μαζί με οποιεσδήποτε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, απασχολούσε, κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, λιγότερους από 25 εργαζόμενους, εκτός εάν ο εν λόγω φορέας παροχής είναι εγκατεστημένος σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη. Ο αριθμός των εργαζομένων υπολογίζεται με βάση τον μέσο ετήσιο αριθμό των απασχολουμένων με καθεστώς πλήρους και μερικής απασχόλησης και των προσωρινά απασχολουμένων, των απασχολουμένων με συμβάσεις μη εγγυημένων ωρών εργασίας και των αυτοαπασχολουμένων, καθώς και των εργαζομένων για υπεργολαβικές εταιρείες. Ανάλυση των υπολογισμών παρέχεται κατόπιν αιτήσεως.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Όλοι οι υπεργολάβοι υποβάλλουν τις πληροφορίες στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Ωστόσο, οι υπεργολάβοι δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τα σημεία (γ) και (γ α) της παραγράφου 3.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Όταν, σύμφωνα με τους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες περί επιχειρηματικού απορρήτου, η εθνική ρυθμιστική αρχή θεωρεί ορισμένες πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, οι σχετικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές σέβονται την εμπιστευτικότητα αυτήν.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαφάνεια των τιμολογίων και των καταληκτικών τελών

Διαφάνεια των διασυνοριακών τιμολογίων και των καταληκτικών τελών

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασής τους τον δημόσιο κατάλογο των τιμολογίων που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους για την παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

1.  Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων και οι θυγατρικές τους που εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 3, με την εξαίρεση των υπεργολάβων, υποβάλλουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους εγκατάστασής τους τον δημόσιο κατάλογο των διασυνοριακών τιμολογίων που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους για την παράδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες που απαριθμούνται στο παράρτημα. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους και παραδίδονται σε ηλεκτρονική, μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων διαβιβάζουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή τις καταληκτικές χρεώσεις που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους για τα ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται το αργότερο έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους.

3.  Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο του άρθρου 3, με την εξαίρεση των υπεργολάβων, διαβιβάζουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι τις καταληκτικές χρεώσεις που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους για τα δέματα που αποστέλλονται από άλλα κράτη μέλη. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές του κράτους μέλους προέλευσης τις καταληκτικές χρεώσεις που λαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 3.

4.  Έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε ημερολογιακού έτους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές υποβάλλουν στην Επιτροπή και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές του κράτους μέλους προέλευσης τις καταληκτικές χρεώσεις που λαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 3. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι οι καταληκτικές χρεώσεις που λαμβάνονται τυγχάνουν επεξεργασίας με τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστευτικότητα.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4 α.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές συλλέγουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 3 μόνον όταν ο βαθμός ανταγωνισμού στην αντίστοιχη διασυνοριακή αγορά είναι ανεπαρκής, μεταξύ άλλων για τους αποστολείς μικρών όγκων σε απομακρυσμένες ή απόκεντρες περιοχές.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εκτίμηση της οικονομικής προσιτότητας των τιμολογίων

Εκτίμηση των διασυνοριακών τιμολογίων

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή διενεργεί εκτίμηση της οικονομικής προσιτότητας των διασυνοριακών τιμολογίων τα οποία περιλαμβάνονται στους δημόσιους καταλόγους που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω πληροφοριών. Κατά την εκτίμηση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία:

1.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή προσδιορίζει, για κάθε αντικείμενο που απαριθμείται στο παράρτημα, τα διασυνοριακά τιμολόγια για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων που αποστέλλονται από το κράτος μέλος της, τα οποία θεωρεί αδικαιολόγητα υψηλά με βάση τους δημόσιους καταλόγους τιμολογίων που λαμβάνει σύμφωνα με το άρθρο 4.

α)  τα εγχώρια τιμολόγια των συγκρίσιμων υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων στο κράτος μέλος προέλευσης και στο κράτος μέλος προορισμού·

 

β)  οι καταληκτικές χρεώσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3·

 

γ)  την εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

λαμβάνεται υπόψη η εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα διασυνοριακά τιμολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι οικονομικά προσιτά, ζητεί από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας να παράσχει περαιτέρω αναγκαίες πληροφορίες και/ή αιτιολόγηση όσον αφορά το ύψος των εν λόγω τιμολογίων.

2.  Εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα διασυνοριακά τιμολόγια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι αδικαιολόγητα υψηλά, ζητεί από τους φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων να παράσχουν περαιτέρω αναγκαίες πληροφορίες και/ή αιτιολόγηση όσον αφορά το ύψος των εν λόγω τιμολογίων, συνυπολογίζοντας τον βαθμό ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη διασυνοριακή αγορά.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, ορίζει ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας διαβιβάζει στην εθνική ρυθμιστική αρχή τις πληροφορίες και/ή την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

3.  Όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων διαβιβάζουν στην εθνική ρυθμιστική αρχή τις πληροφορίες και/ή την αιτιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή υποβάλλει την εκτίμησή της, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των πληροφοριών και/ή της αιτιολόγησης που παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, στην Επιτροπή, στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των άλλων κρατών μελών και στις εθνικές αρχές του κράτους μέλους της υποβάλλουσας την εκτίμηση εθνικής ρυθμιστικής αρχής στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή του δικαίου περί ανταγωνισμού. Στην Επιτροπή υποβάλλεται επίσης μη εμπιστευτική έκδοση της συγκεκριμένης εκτίμησης. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους.

4.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή υποβάλλει την εκτίμησή της, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως των πληροφοριών και/ή της αιτιολόγησης που παρέχεται σύμφωνα με την παράγραφο 3, στην Επιτροπή και στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται στην Επιτροπή έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους. Η εθνική ρυθμιστική αρχή και η Επιτροπή διασφαλίζουν ότι οι αξιολογήσεις και όλες οι πληροφορίες και/ή αιτιολογήσεις που παρέχονται τυγχάνουν επεξεργασίας με τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστευτικότητα.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η εθνική ρυθμιστική αρχή παρέχει στην Επιτροπή μία μη εμπιστευτική έκδοση της αξιολόγησης, μνεία της οποίας γίνεται στην παράγραφο 4. Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται έως τις 31 Μαρτίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή δημοσιεύει τη μη εμπιστευτική έκδοση της εκτίμησης που υποβάλλουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 4 στον ειδικό προς τον σκοπό αυτό ιστότοπο το αργότερο έως τις 30 Απριλίου κάθε ημερολογιακού έτους.

5.  Η Επιτροπή δημοσιεύει μη εμπιστευτική έκδοση της εκτίμησης που υποβάλλουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές σύμφωνα με την παράγραφο 4 στον ειδικό προς τον σκοπό αυτό ιστότοπο έως τις 30 Απριλίου κάθε ημερολογιακού έτους.

Τροπολογία     66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

διαγράφεται

Διαφανής και χωρίς διακρίσεις διασυνοριακή πρόσβαση

 

1.  Σε κάθε περίπτωση που οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων συνάπτουν πολυμερείς συμφωνίες σχετικά με τις καταληκτικές χρεώσεις, οφείλουν να ανταποκρίνονται σε όλα τα εύλογα αιτήματα χορήγησης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία δικτύου και τις συνδεόμενες διευκολύνσεις, καθώς και στις συναφείς υπηρεσίες και στα συστήματα πληροφοριών που απαιτούνται για την παροχή υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων.

 

2.  Το σημείο στο οποίο θα πρέπει να χορηγείται πρόσβαση είναι το εσωτερικό ανταλλακτήριο γραφείο στο κράτος μέλος προορισμού.

 

3.  Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύουν προσφορά αναφοράς. Η εν λόγω προσφορά αναφοράς περιέχει όλους τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων και οι τιμές.

 

4.  Η προσφορά αναφοράς περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την πρόσβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προϋποθέσεων περιορισμού της πρόσβασης σε υπηρεσίες και/ή της χρήσης των υπηρεσιών αυτών, εφόσον οι εν λόγω προϋποθέσεις επιτρέπονται από τα κράτη μέλη κατ’ εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

 

5.  Πριν από τη δημοσίευσή της, η προσφορά αναφοράς εγκρίνεται από την εθνική ρυθμιστική αρχή. Η εθνική ρυθμιστική αρχή δύναται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλει τροποποιήσεις στην προσφορά αναφοράς προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

 

6.  Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθιστούν διαθέσιμη, κατόπιν αιτήματος, και βάσει της προσφοράς αναφοράς, μεμονωμένη προσφορά σε φορέα παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων ο οποίος ζητεί πρόσβαση κατά την έννοια της εν λόγω παραγράφου το αργότερο έναν μήνα μετά την παραλαβή του αιτήματος. Οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που λαμβάνουν αίτημα πρόσβασης και οι φορείς που ζητούν πρόσβαση διαπραγματεύονται καλή τη πίστει.

 

7.  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επίτευξη συμφωνίας βάσει της μεμονωμένης προσφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 6, ο φορέας παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων που ζητεί πρόσβαση δύναται να υποβάλει στην εθνική ρυθμιστική αρχή τη μεμονωμένη προσφορά που έλαβε από τον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η εθνική ρυθμιστική αρχή τροποποιεί τη μεμονωμένη προσφορά προκειμένου να τεθούν σε ισχύ οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

 

8.  Η πρόσβαση χορηγείται σε λειτουργικό επίπεδο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

 

Τροπολογία     67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6α

 

Παροχή πληροφοριών στους χρήστες από τους εμπόρους

 

Όλοι οι έμποροι που συνάπτουν συμβάσεις πώλησης με χρήστες, οι οποίες περιλαμβάνουν την αποστολή διασυνοριακών δεμάτων, καθιστούν διαθέσιμες στους χρήστες, κατά το προσυμβατικό στάδιο, τις ακόλουθες πληροφορίες, μέσω διαδικτύου ή με άλλο προσβάσιμο μέσο:

 

α)  τις τιμές που χρεώνουν στους χρήστες για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εναλλακτικών χρεώσεων ή εκπτώσεων ή της ανάλυσης των χρεώσεων·

 

β)  τις επιλογές διασυνοριακής παράδοσης που προσφέρονται, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας εντοπισμού και παρακολούθησης πορείας, και τους μηχανισμούς που επιτρέπουν στον χρήστη να παρεμβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις επιστροφές, και να κανονίζει τον χρόνο εκ νέου παράδοσης ή συλλογής ή τις τοποθεσίες, κατά περίπτωση·

 

γ)  λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών που εφαρμόζουν οι ίδιοι και σχετικοί φορείς παροχής υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή για την υποβολή διασυνοριακών καταγγελιών.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έως την(τις) XX/XX/2019, και εν συνεχεία ανά τετραετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από πρόταση επανεξέτασής του.

Το αργότερο την 31η Ιανουαρίου 2019, και εν συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση αξιολόγησης σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η οποία συνοδεύεται, εφόσον ενδείκνυται, από νομοθετική πρόταση επανεξέτασής του. Η έκθεση αυτή καταρτίζεται μετά από διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένης της επιτροπής κοινωνικού διαλόγου για τον ταχυδρομικό τομέα.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  κατά πόσον έχει βελτιωθεί η οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, μεταξύ άλλων για τους χρήστες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές·

α)  κατά πόσον έχει βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, μεταξύ άλλων για τους χρήστες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες ή αραιοκατοικημένες περιοχές·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον βαθμό στον οποίο οι φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας που παρέχουν υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων έχουν χορηγήσει διαφανή και χωρίς διακρίσεις διασυνοριακή πρόσβαση χονδρικής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6·

διαγράφεται

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τον αντίκτυπο στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, περιλαμβανομένων των δεδομένων σχετικά με τα έξοδα αποστολής τα οποία χρεώνονται τόσο στους εμπόρους όσο και στους χρήστες·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  την πρόοδο που έχει σημειωθεί αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών παράδοσης και την ανάπτυξη της διαλειτουργικότητας στις διασυνοριακές παραδόσεις δεμάτων.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για την ταχυδρομική οδηγία, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει του άρθρου 21 της οδηγίας 97/67/ΕΚ. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 για περίοδο πέντε ετών από ... * [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της εξουσίας αυτής το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντίρρηση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

 

3.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 παράγραφος 4 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

 

5.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

 

6.  Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός τεσσάρων μηνών από την ημέρα κατά την οποία η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πριν λήξει αυτή η περίοδος, έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – υποσημείωση (****)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(****) Η ανωτέρω τιμολόγηση αντιστοιχεί σε αντικείμενα που παραδίδονται κατ’ οίκον ή στις εγκαταστάσεις στο κράτος μέλος προορισμού.

(****) Η ανωτέρω τιμολόγηση αντιστοιχεί σε αντικείμενα που παραδίδονται κατ’ οίκον ή στις εγκαταστάσεις του αποδέκτη στο κράτος μέλος προορισμού.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

9.6.2016

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.1.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Biljana Borzan

17.6.2016

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

6

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

25.5.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Ημερομηνία κατάθεσης

23.10.2017

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή