MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista

18.10.2017 - (COM(2016)0285 – C8‑0195/2016 – 2016/0149(COD)) - ***I

Liikenne- ja matkailuvaliokunta
Esittelijä: Lucy Anderson
Valmistelija (*):
Biljana Borzan, Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla


Menettely : 2016/0149(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0315/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0315/2017
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista

(COM(2016)0285 – C8‑0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0285),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0195/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2016 antaman lausunnon[1],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A8-0315/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon47,

Poistetaan.

__________________

 

47 EUVL C , , s. .

 

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Rajatylittävien pakettien ja muiden postilähetysten pienten määrien lähettäjiin, erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja yksittäisiin kuluttajiin, sovellettavat hinnat ovat yhä suhteellisen korkeat. Tällä on suora kielteinen vaikutus rajatylittävien pakettipalvelujen käyttäjiin, erityisesti sähköisen kaupankäynnin yhteydessä.

(1)  Rajatylittäviä pakettipalveluja vähäisessä määrin hyödyntäviin käyttäjiin, erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja yksittäisiin kuluttajiin, sovellettavat hinnat ovat merkittävässä määrässä tapauksia yhä suhteellisen korkeat. Tällä on suora kielteinen vaikutus kuluttajiin ja muihin käyttäjiin, erityisesti unionin sisämarkkinoilla harjoitettavan sähköisen kaupankäynnin yhteydessä. Käyttäjät raportoivat lisäksi usein palvelujen laatua koskevista ongelmista lähettäessään, vastaanottaessaan tai palauttaessaan paketteja rajojen yli, sekä ongelmista, jotka liittyvät kuluttajansuojaa koskevien oikeuksien toteuttamiseen ja jotka johtuvat toisinaan siitä, että on epäselvää, kuka mahdollisesti on vastuussa pakettien kadotessa tai vahingoittuessa. Siksi olisi parannettava edelleen sekä rajatylittävien pakettipalvelujen laatustandardeja että yhteentoimivuutta ja asetettava nämä näkökohdat vielä selvemmin etusijalle direktiivin 97/67/EY mukaisesti Euroopan standardointikomitean avulla tai muilla keinoin. Palvelujen tehokkuuden suhteen olisi myös edistyttävä, ja tällöin olisi otettava huomioon erityisesti käyttäjien edut.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaan jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia on loukattu, on oltava käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot, ja perusoikeuskirjan 16 artiklassa tunnustetaan elinkeinovapaus yhteisön oikeuden ja kansallisten lainsäädäntöjen ja käytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 b)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 14 artiklassa korostetaan yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen, kuten postipalvelujen, tärkeää asemaa unionin yhteisten arvojen joukossa ja niiden merkitystä sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä. Siinä todetaan, että olisi huolehdittava siitä, että tällaiset palvelut toimivat sellaisten periaatteiden pohjalta ja sellaisin edellytyksin, että ne voivat täyttää tehtävänsä.

Perustelu

Tätä asetusta on ehdotettu digitaalisten sisämarkkinoiden strategian yhteydessä, ja sen tarkoituksena on vauhdittaa sähköistä kaupankäyntiä ja puuttua seikkoihin, jotka johtuvat rajatylittävien toimitusten hintaeroista eri jäsenvaltioissa. Olisi kuitenkin varmistettava, ettei asetus vaikuta haitallisesti postipalveluihin, kun otetaan huomioon yleistä etua koskevat seikat.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 c)  SEUT-sopimukseen ja Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen liitetyssä, yleistä etua koskevista palveluista tehdyssä pöytäkirjassa (N:o) 26 korostetaan lisäksi, että SEUT-sopimuksen 14 artiklan mukaisia yleistä taloudellista etua koskevia palveluja koskevat unionin yhteiset arvot käsittävät erot käyttäjien tarpeissa ja mieltymyksissä, jotka voivat johtua erilaisista maantieteellisistä, yhteiskunnallisista tai kulttuurisista tilanteista, ja korkean laadun ja turvallisuuden tason sekä kohtuuhintaisuuden, yhdenvertaisen kohtelun sekä yleisen saatavuuden ja käyttäjien oikeuksien edistämisen.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 d)  SEUT-sopimuksen 169 artiklan 1 kohdassa ja 169 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätään, että unioni myötävaikuttaa kuluttajansuojan korkean tason saavuttamiseen toimenpiteillä, jotka se toteuttaa SEUT-sopimuksen 114 artiklan nojalla.

Perustelu

Unionin oikeuden mukaan SEUT-sopimuksen 114 artiklan mukaisten yhdenmukaistamistoimenpiteiden, kuten tämän asetuksen, olisi perustuttava kuluttajansuojan korkeaan tasoon.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille myönnetyissä toimivaltuuksissa on merkittäviä eroja markkinoiden valvonnan ja pakettipalvelujen tarjoajien viranomaisvalvonnan osalta. Tämä on vahvistettu postipalveluja käsittelevän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen yhteisessä selvityksessä3, ja nämä totesivat, että kansalliset sääntelyviranomaiset tarvitsevat asianmukaisia sääntelyvaltuuksia voidakseen ryhtyä toimenpiteisiin ja että viranomaisilla ei näytä olevan tällaisia valtuuksia kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä erot lisäävät valtion rajojen yli toimivien pakettipalvelujen tarjoajien hallinnollisia rasitteita ja sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tällaiset erot muodostavat näin ollen esteen rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoamiselle, ja niillä on siten suora vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan.

(2)  Jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille myönnetyissä toimivaltuuksissa on merkittäviä eroja markkinoiden valvonnan ja pakettipalvelujen tarjoajien viranomaisvalvonnan osalta, joskin eräät viranomaiset voivat edellyttää palveluntarjoajilta asiaa koskevien hintatietojen toimittamista. Tämä on vahvistettu postipalveluja käsittelevän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen yhteisessä selvityksessä3, ja nämä totesivat, että kansalliset sääntelyviranomaiset tarvitsevat asianmukaisia sääntelyvaltuuksia voidakseen ryhtyä toimenpiteisiin ja että viranomaisilla ei näytä olevan tällaisia valtuuksia kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä erot lisäävät valtion rajojen yli toimivien pakettipalvelujen tarjoajien hallinnollisia rasitteita ja sääntöjen noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tällaiset erot muodostavat näin ollen esteen rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoamiselle, ja niillä on siten suora vaikutus sisämarkkinoiden toimintaan.

__________________

__________________

3 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

3 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Postipalveludirektiivin soveltamisesta 15 päivänä syyskuuta 2016 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa1 a todettiin, että kansallisten sääntelyviranomaisten roolin laajentaminen uuden pakettimarkkinoita koskevan asetuksen mukaisesti olisi toteutettava siten, että jakelualan ”rusinat pullasta” -ilmiöön puututaan ja kaikille toimijoille määritellään vähimmäisnormit oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen kilpailun varmistamiseksi.

 

__________________

 

1 a P8_TA(2016)0357

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Posti- ja pakettialan kansainvälisestä luonteesta johtuen eurooppalaisten ja kansainvälisten teknisten standardien kehittäminen edelleen on tärkeää käyttäjien ja ympäristön hyödyttämiseksi ja yritysten markkinamahdollisuuksien laajentamiseksi.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Rajatylittävien pakettipalvelujen markkinat ovat monimuotoisia ja monimutkaisia, ja eri palveluntarjoajat tarjoavat erilaisia palveluja ja hintoja, jotka määräytyvät lähetysten painon, koon ja muodon, määränpään, lisäarvo-ominaisuuksien, kuten jäljitettävyysratkaisujen, sekä lähetysten määrän mukaan. Tämän monimuotoisuuden vuoksi eri palveluntarjoajien pakettipalvelujen laatua ja hintaa on vaikea verrata. Lisäksi pienten määrien lähettäjät, kuten pienet ja keskisuuret yritykset ja kuluttajat, eivät usein ole tietoisia tarjolla olevista eri pakettipalveluista.

(3)  Rajatylittävien pakettipalvelujen markkinat ovat monimuotoisia, monimutkaisia ja kilpailtuja, ja eri palveluntarjoajat tarjoavat erilaisia palveluja ja hintoja, jotka määräytyvät pakettien painon, koon ja muodon, määränpään, lisäarvo-ominaisuuksien, kuten jäljitettävyysjärjestelmien, sekä lähetettyjen pakettien määrän mukaan. Useimmissa jäsenvaltioissa yleispalvelun tarjoajien osuus pakettitoimitusten markkinoista ei muodosta valtaosaa näistä markkinoista. Tämän monimuotoisuuden vuoksi kuluttajien ja käyttäjien on vaikea verrata eri palveluntarjoajien pakettipalvelujen laatua ja hintaa, koska he eivät usein ole tietoisia tarjolla olevista eri pakettipalveluista, jotka tarjoavat samankaltaisia pakettipalveluja rajaylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä. Näiden tietojen saatavuutta tulee parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja kuluttajien osalta. Pienet ja keskisuuret sähköistä kauppaa harjoittavat vähittäismyyjät pitävät myös toimitukseen liittyviä ongelmia esteenä rajatylittävälle myynnille.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Rajatylittävien pakettipalvelujen kohtuuhintaisuuden parantamiseksi, erityisesti syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla asuvien käyttäjien osalta, on tarpeen parantaa yleispalvelun tarjoajien tarjoamien tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen – joita käyttävät useimmiten pienet ja keskisuuret yritykset ja kuluttajat – julkisten hintaluettelojen avoimuutta. Julkisten luettelojen avoimuus on tarpeen myös, jotta voidaan käsitellä rajatylittävien pakettipalvelujen korkeita hintoja koskevaa kysymystä ja vähentää tarvittaessa kansallisten ja rajatylittävien pakettipalvelujen perusteettomia hintaeroja.

(4)  Rajatylittävien pakettipalvelujen parantamiseksi, erityisesti yksittäisten kuluttajien ja pk-yritysten kannalta, myös syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla ja vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden osalta on tarpeen parantaa pakettipalvelujen tarjoajien tarjoamien tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen – joita käyttävät useimmiten pienet ja keskisuuret yritykset , mikroyritykset ja kuluttajat – yksikköhintojen avoimuutta ja saatavuutta Rajatylittävien pakettipalvelujen hintojen avoimuuden ja vertailtavuuden parantaminen koko unionissa kannustaisi alentamaan kohtuuttoman korkeita hintoja ja vähentäisi tarvittaessa kotimaisten ja rajatylittävien pakettipalvelujen perusteettomia hintaeroja. Yleispalvelun tarjoajien tarjoamissa perustason pakettipalveluissa on noudatettava yleispalveluille asetettua kohtuuhintaisuuden vaatimusta.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Yksittäinen peruspaketti on osa yleispalvelua jokaisessa jäsenvaltiossa, ja se on myös kuluttajien ja pienyritysten useimmiten käyttämä palvelu. Yksikköhintojen avoimuuden ja kohtuuhintaisuuden parantaminen on välttämätöntä sähköisen kaupankäynnin kehittämiseksi edelleen.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b)  Koska Flash Eurobarometer 413 -tutkimuksen mukaan suurin osa yhtiöistä, jotka myyvät, ovat myyneet tai ovat yrittäneet myydä verkossa, pitivät korkeita toimituskuluja ja kalliita valitusmenettelyjä ja takuita ongelmana, tarvitaan lisätoimia sen varmistamiseksi, että kaikki vähittäismyyjät ja kuluttajat ja erityisesti syrjäisten alueiden pk-yritykset ja kuluttajat voivat hyödyntää täysin saumattomia rajatylittäviä pakettipalveluja, jotka ovat helposti saatavissa ja kohtuuhintaisia. Samalla olisi otettava huomioon, että kuluttajat odottavat saavansa oston yhteydessä ”ilmaisen toimituksen”.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Useimmissa jäsenvaltioissa on useita kotimaisia pakettipalvelujen tarjoajia, mutta näistä vain muutamat tarjoavat myös rajatylittäviä pakettipalveluja. Tehokkaan kilpailun turvaamiseksi ja edistämiseksi ja käyttäjien suojaamiseksi on olennaista varmistaa avoin ja syrjimätön oikeus käyttää palveluja ja infrastruktuuria, jotka ovat välttämättömiä rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus     15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Yleispalvelun tarjoajilla tarkoitetaan postipalvelualan toimijoita, jotka tarjoavat yleistä postipalvelua tai sen osia tietyssä jäsenvaltiossa. Yleispalvelun tarjoajat, jotka toimivat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, olisi luokiteltava yleispalvelun tarjoajiksi vain niissä jäsenvaltioissa, joissa ne tarjoavat yleistä postipalvelua.

Perustelu

Selvennetään yleispalvelun tarjoajan käsitettä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tällä hetkellä postipalveluja säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/67/EY4. Direktiivissä vahvistetaan yhteiset säännöt postipalvelujen ja yleisen postipalvelun tarjoamiseksi unionissa. Siinä keskitytään lähinnä, muttei yksinomaan, kansallisiin yleispalveluihin, eikä siinä käsitellä pakettipalvelujen tarjoajien viranomaisvalvontaa, tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen hintojen ja päätemaksujen avoimuutta, tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen hintojen kohtuullisuutta ja tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen ja/tai infrastruktuurin syrjimätöntä käyttöoikeutta. Tämä asetus täydentää näin ollen rajatylittävien pakettipalvelujen osalta direktiivissä 97/67/EY annettuja sääntöjä.

(6)  Tällä hetkellä postipalveluja säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/67/EY4. Kyseisessä direktiivissä vahvistetaan yhteiset säännöt postipalvelujen ja yleisen postipalvelun tarjoamiseksi unionissa. Siinä keskitytään lähinnä, muttei yksinomaan, kansallisiin yleispalveluihin, eikä siinä käsitellä pakettipalvelujen tarjoajien viranomaisvalvontaa. Jäsenvaltion nimeämät kansalliset sääntelyviranomaiset valvovat direktiivissä asetettujen yleispalveluihin sovellettavien vähimmäisvaatimusten täyttämistä. Tämä asetus täydentää näin ollen rajatylittävien pakettipalvelujen osalta direktiivissä 97/67/EY annettuja sääntöjä. Komissio varmistaa, että yleispalvelujen tarjoamisesta jäsenvaltioissa perittävä korvaus on oikeasuhteinen ja kohtuullinen ja että kilpailusääntöjä noudatetaan. Tämän asetuksen säännökset eivät kuitenkaan rajoita kyseisen direktiivin mukaisten oikeuksien ja takuiden soveltamista, mukaan lukien erityisesti yleisen postipalvelun jatkuva tarjoaminen käyttäjille.

__________________

__________________

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 1, 21.1.1998, s. 14–25).

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 1, 21.1.1998, s. 14–25).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Nykyisin arviolta 80 prosenttia sähköisen kaupan postilähetyksistä painaa alle kaksi kilogrammaa, ja ne käsitellään usein kirjepostilähetyksinä. On tärkeää, että näihin postilähetyksiin sovelletaan tätä asetusta, erityisesti hintojen avoimuutta ja niiden kohtuuhintaisuuden arviointia koskevia vaatimuksia.

(7)  Nykyisin arviolta 80 prosenttia sähköisen kaupan osoitteellisista paketeista painaa alle kaksi kilogrammaa, ja ne käsitellään usein kirjepostilähetyksinä, mutta muilla keinoin jaettujen pakettien painosta ei ole tietoja. Vilpillisen kilpailun estämiseksi ja markkinoiden kasvun edistämiseksi on tärkeää, että näihin kevyempiin paketteihin sovelletaan tätä asetusta, mukaan lukien hintojen avoimuutta ja arviointia koskevat vaatimukset.

 

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Siksi on tärkeää, että pakettipalvelut määritellään selkeästi ja täsmennetään, mitkä postilähetykset tämä määritelmä kattaa. Tämä koskee erityisesti sellaisia muita postilähetyksiä kuin kirjelähetyksiä, joita painonsa vuoksi käytetään yleisesti tavaroiden ja kauppatavaroiden toimituksissa. Tämän asetuksen olisi siksi vakiintuneen käytännön mukaisesti katettava enintään 31,5 kilogramman postilähetykset, sillä keskivertohenkilö ei pysty käsittelemään painavampia lähetyksiä ilman koneita. Nykyisen käytännön ja direktiivin 97/67/EY mukaisesti jokaista postiketjun vaihetta eli keräilyä, lajittelua ja jakelua olisi pidettävä pakettipalveluna. Pelkän kuljetuksen, jota ei toteuteta jonkin edellä mainitun vaiheen yhteydessä, ei pitäisi kuulua pakettipalvelujen piiriin, koska tässä tapauksessa voidaan olettaa, että kyseinen toiminta on osa kuljetusalaa.

(8)  Siksi on tärkeää, että paketti, pakettipalvelut ja pakettipalvelujen tarjoajat määritellään selkeästi ja täsmennetään, mitkä postilähetykset nämä määritelmät kattavat. Tämä koskee erityisesti sellaisia muita postilähetyksiä kuin kirjelähetyksiä, joita painonsa vuoksi käytetään yleisesti tavaroiden ja kauppatavaroiden toimituksissa, riippumatta siitä, käsitteleekö niitä yleisen postipalvelun tarjoaja vai ei. Tämän asetuksen olisi siksi vakiintuneen käytännön mukaisesti katettava enintään 31,5 kilogramman paketit tai lähetykset, joilla on tai ei ole kaupallista arvoa, sillä keskivertohenkilö ei pysty käsittelemään painavampia lähetyksiä ilman koneita. Nykyisen käytännön ja direktiivin 97/67/EY mukaisesti jokaista postiketjun vaihetta eli keräilyä, lajittelua, kuljetusta ja jakelua olisi pidettävä pakettipalveluna. Pelkkä kuljetus, jota ei toteuteta jonkin toisen edellä mainitun vaiheen yhteydessä, ei saisi kuitenkaan kuulua pakettipalvelujen piiriin, ellei asianomainen yritys tai jokin sen tytäryhtiöistä tai siihen sidossuhteessa olevista yrityksistä kuulu muutoin tämän asetuksen soveltamisalaan.

Pelkästään yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneita yrityksiä, joilla on oma toimitusverkosto, joka hoitaa ainoastaan itse tuotettuja palveluja, jotka ovat osa direktiivin 2011/83/EU 2 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kauppasopimusta, ei saisi katsoa tässä asetuksessa tarkoitetuiksi pakettipalvelujen tarjoajiksi.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  On määritettävä, mitkä luottamukselliset tiedot kansallisille viranomaisille on vähintään toimitettava, ja menettelyt, joita viranomaisten on sovellettava varmistaakseen kansallisten toimijoiden kaupallisen luonteen, ja tätä varten on otettava käyttöön turvalliset viestintäkanavat.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Päätemaksut perustuvat yleispalvelun tarjoajien monen- ja kahdenvälisiin sopimuksiin, ja niillä varmistetaan, että kohdejäsenvaltion yleispalvelun tarjoajalle korvataan lähtöjäsenvaltion yleispalvelun tarjoajalle tarjotuista palveluista aiheutuvat kustannukset. Päätemaksut on määriteltävä siten, että ne kattavat direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 15 kohdassa määritellyt päätemaksut, joita sovelletaan kirjepostilähetyksiin, ja saapuvan lähetyksen jakelumaksut, joita sovelletaan paketteihin.

(9)  Päätemaksut perustuvat pakettipalvelujen tarjoajien ja tarvittaessa toimitusketjuun kuuluvien välittäjien monen- ja kahdenvälisiin sopimuksiin, ja niillä varmistetaan, että kohdejäsenvaltion pakettipalvelujen tarjoajalle korvataan lähtöjäsenvaltion pakettipalvelujen tarjoajalle tarjotuista palveluista aiheutuvat kustannukset. Päätemaksut on määriteltävä siten, että ne kattavat direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 15 kohdassa määritellyt päätemaksut, joita sovelletaan kirjepostilähetyksiin, ja saapuvan lähetyksen jakelumaksut, joita sovelletaan paketteihin. Päätemaksut ovat kaupallisesti arkaluonteista yritystietoa. Päätemaksujen ja kaupallisten sopimusten yhteydessä kerättyjä tietoja olisi käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisesti ja markkinatalouden periaatteiden mukaisesti. Pakettipalvelujen tarjoajien hallinnollisia rasitteita ei saisi lisätä tarpeettomasti.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oltava tilastoja varten tarvittavat tiedot markkinoilla toimivista pakettipalvelujen tarjoajista. Jotta voidaan rajoittaa ainoastaan kansallisilla tai alueellisilla markkinoilla toimivien pienten pakettipalvelujen tarjoajien hallinnollisia rasitteita, on sovellettava kynnysarvoa, joka perustuu palveluntarjoajan palveluksessa olevien ja pakettipalvelujen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden määrään.

(10)  Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oltava tilastoja varten tarvittavat tiedot markkinoilla toimivista pakettipalvelujen tarjoajista. Tietojen on perustuttava asianmukaisiin lupamenettelyihin tai muihin oikeudellisiin vaatimuksiin. Jotta voidaan rajoittaa ainoastaan kansallisilla tai alueellisilla markkinoilla toimivien pienten pakettipalvelujen tarjoajien hallinnollisia rasitteita, on sovellettava alle 50 henkilön kynnysarvoa, joka perustuu palveluntarjoajan palveluksessa edellisenä kalenterivuonna olleiden ja pakettipalvelujen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden määrään, ellei palveluntarjoaja ole sijoittautunut useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Kansallisen sääntelyviranomaisen olisi tietyissä tapauksissa ja asianomaisen jäsenvaltion erityispiirteet huomioon ottaen voitava alentaa kynnysarvoa 25 henkilöön. Tämä kynnysarvo on komission 6 päivänä toukokuuta 2003 antaman, mikroyritysten, pienten ja keskisuurten yritysten määritelmää koskevan suosituksen 2003/361 mukainen, siinä otetaan huomioon alan työvoimaintensiivinen luonne ja se kattaa suurimman osan pakettipalvelujen markkinoista ja markkinaosuuden tasosta, etenkin maissa, joissa pakettiliikenne on vähäistä. Henkilöiden keskimääräiseen lukumäärään olisi sisällytettävä kokoaikaiset, osa-aikaiset ja väliaikaiset työntekijät sekä itsenäiset ammatinharjoittajat.

Tarkistus   22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Annettaessa tietoja kansalliselle sääntelyviranomaiselle pakettipalvelun ominaisuuksiin olisi sisällytettävä asianomaisen palveluntarjoajan toteuttamat postiketjun vaiheet (keräily, lajittelu, kuljetus ja jakelu). Olisi myös otettava huomioon, kuuluuko palvelu yleispalveluvelvoitteen piiriin vai ei, samoin kuin palvelun alueellinen laajuus (alueellinen, kotimaan tai rajat ylittävä palvelu) sekä se, tuoko se lisäarvoa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tietojen toimittamisessa kansallisille sääntelyviranomaisille on otettava huomioon, että pakettipalvelujen tarjoajat ovat jo saattaneet antaa tiettyjä tietoja samalle kansalliselle sääntelyviranomaiselle. Pakettipalvelut ovat tärkeitä pienille ja keskisuurille yrityksille ja yksittäisille kuluttajille, ja näiden on voitava vertailla helposti eri palveluntarjoajia. Siksi on määritettävä selkeästi palvelut, joiden hinnat yleispalvelun tarjoajien on toimitettava. Komissio julkaisee hinnat erityisellä verkkosivustolla, ja ne muodostavat yhdessä säännöllisesti toimitettavien luottamuksellisten päätemaksujen kanssa perustan kansallisten sääntelyviranomaisten toteuttamalle rajatylittävien pakettipalvelujen kohtuuhintaisuuden arvioinnille. Muut pakettipalvelujen tarjoajat kuin yleispalvelun tarjoajat voivat vapaaehtoisesti toimittaa kansallisille sääntelyviranomaisille vastaavassa muodossa samojen lähetysten hinnat, mikäli tällaiset lähetykset toimitetaan vastaanottajan kotiin tai toimitiloihin.

(12)  Tietojen toimittamisessa kansallisille sääntelyviranomaisille on otettava huomioon, että pakettipalvelujen tarjoajat ovat jo saattaneet antaa tiettyjä tietoja samalle kansalliselle sääntelyviranomaiselle. Pakettipalvelut ovat tärkeitä pienille ja keskisuurille yrityksille ja yksittäisille kuluttajille, ja näiden on voitava vertailla helposti eri palveluntarjoajia. Siksi on määritettävä selkeästi palvelut, joiden hinnat rajojen yli toimivien pakettipalvelujen tarjoajien on toimitettava. Komissio julkaisee hinnat erityisellä verkkosivustolla, joka on luonteeltaan neutraali ja ei-kaupallinen.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tiettyihin kooltaan ja mitoiltaan pieniin postilähetyksiin ei pitäisi soveltaa hintojen avoimuutta koskevia velvoitteita. Postilähetysten, joihin sovelletaan tällaisia vaatimuksia, olisi siksi oltava leveydeltään vähintään 20 millimetriä.

(13)  Tiettyihin kooltaan ja mitoiltaan pieniin postilähetyksiin ei pitäisi soveltaa näitä velvoitteita. Postilähetysten, joihin sovelletaan tällaisia vaatimuksia, olisi siksi oltava leveydeltään vähintään 20 millimetriä.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Kun kansalliset sääntelyviranomaiset arvioivat vuosittain hintojen kohtuullisuutta, niiden olisi käytettävä puolueettomia perusteita, kuten lähtöjäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion yleispalvelun tarjoajan kotimaan hintoja ja päätemaksujen tasoa. Tällaisia yleisiä perusteita voidaan täydentää muilla erityisen merkityksellisillä perusteilla kyseisten hintojen selventämiseksi, kuten erityisillä kuljetus- tai käsittelykustannuksilla ja rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoajien kahdenvälisillä määrillä.

(14)  Kun kansalliset sääntelyviranomaiset harkitsevat, onko niiden arvioitava hintoja, niiden olisi otettava huomioon kilpailun aste asianomaisilla rajatylittävillä markkinoilla, mukaan lukien pienten määrien lähettäjät syrjäisillä alueilla. Kun kansalliset viranomaiset arvioivat hintoja, niiden olisi käytettävä puolueettomia perusteita, kuten lähtöjäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion pakettipalvelun tarjoajan kotimaan hintoja, ja otettava huomioon syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla asuvien yksittäisten käyttäjien ja tällaisilla alueilla sijaitsevien pk-yritysten sekä vammaisten ja liikuntarajoitteisten käyttäjien tilanne. Euroopan parlamentti katsoi postipalveludirektiivin soveltamisesta 15 päivänä syyskuuta 2016 antamassaan päätöslauselmassa, että pakettijakelun yleispalvelun maantieteellistä kattavuutta ja saavutettavuutta voidaan ja pitää parantaa etenkin vammaisten, liikuntarajoitteisten ja syrjäisillä alueilla asuvien kansalaisten kannalta, ja korosti, että on tärkeää varmistaa postipalvelujen saatavuuden esteettömyys. Arvioinneissa olisi pyrittävä havaitsemaan mahdolliset määräävää markkina-asemaa koskevat väärinkäytökset ja selvittämään, missä määrin sovellettavat rajatylittävät hinnat vaikuttavat rajatylittävien pakettipalvelujen käyttämiseen. Kun kansalliset sääntelyviranomaiset pitävät tarpeellisena arvioida hintoja edelleen, niiden olisi käytettävä puolueettomia perusteita, kuten lähtöjäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion pakettipalvelun tarjoajan kotimaan hintoja. Tällaisia yleisiä perusteita voidaan täydentää muilla erityisen merkityksellisillä perusteilla kyseisten hintojen selventämiseksi, kuten erityisillä kuljetus- tai käsittelykustannuksilla, päätemaksuilla ja rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoajien kahdenvälisillä määrillä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden suojelemiseksi kahteen tai useampaan jäsenvaltioon toimitettavien rajatylittävien lähetysten hintojen olisi oltava yhdenmukaisia. Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että sähköinen kauppa tarjoaa harvaan asutuilla alueilla uusia mahdollisuuksia taloudelliseen toimintaan. Siksi on välttämätöntä, että pakettipalvelujen kohtuuhintaisuuden arvioinnissa otetaan kaikilta osin huomioon mahdollinen yhtenäinen hinnoittelu.

(15)  Alueellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden suojelemiseksi kahteen tai useampaan jäsenvaltioon toimitettavien rajatylittävien lähetysten hintojen olisi oltava yhdenmukaisia. Tässä yhteydessä on otettava huomioon, että sähköistä kauppaa tulisi tukea harvaan asutuilla ja syrjäisillä alueilla, jotta näillä alueilla asuville kuluttajille voitaisiin tarjota mahdollisuus sähköiseen kaupankäyntiin ja alueen taloutta voitaisiin vahvistaa. Siksi on välttämätöntä, että pakettipalvelujen hintojen arvioinnissa otetaan kaikilta osin huomioon mahdollinen yhtenäinen hinnoittelu.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Pakettipalvelujen kotimaan ja rajatylittävien hintojen väliset merkittävät erot on perusteltava käyttämällä puolueettomia kriteerejä, kuten kuljetukseen liittyviä lisäkustannuksia ja kohtuullista voittomarginaalia. Pakettipalveluja tarjoavia yleispalvelun tarjoajia olisi vaadittava esittämään tällaiset perustelut viipymättä.

(16)  Pakettipalvelujen kotimaan ja rajatylittävien hintojen väliset merkittävät erot on perusteltava käyttämällä puolueettomia kriteerejä, kuten kuljetukseen liittyviä lisäkustannuksia ja kohtuullista voittomarginaalia. Rajatylittäviä pakettipalveluja tarjoavien pakettipalvelujen tarjoajien olisi esitettävä tällaiset perustelut aina kansallisen sääntelyviranomaisen niitä pyytäessä.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Koko unionin kattavan avoimuuden varmistamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten analyysi olisi toimitettava muiden jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille ja komissiolle. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission on varmistettava luottamuksellisuus. Komissio voi myös pyytää postipalveluja käsittelevää eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmää toimittamaan unionin laajuisen analyysin kansallisten tietojen pohjalta.

(17)  Koko unionin kattavan avoimuuden varmistamiseksi kansallisen sääntelyviranomaisen julkinen analyysi olisi toimitettava komissiolle ja analyysin toimittavan kansallisen sääntelyviranomaisen jäsenvaltion kansallisille viranomaisille, jotka vastaavat kilpailulainsäädännön täytäntöönpanosta. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission on varmistettava luottamuksellisuus. Komissio voi myös pyytää postipalveluja käsittelevää eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmää toimittamaan unionin laajuisen analyysin kansallisten tietojen pohjalta edellyttäen, että luottamuksellisuus varmistetaan.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Pakettipalveluja tarjoavat yleispalvelun tarjoajat voivat tehdä monen- ja kahdenvälisiä sopimuksia päätemaksuista ja ottaa käyttöön muita ohjelmia helpottaakseen jakeluverkostojensa yhteenliitettävyyttä. Syrjimättömyyteen liittyvistä syistä kilpaileviin jakelupalvelujen tarjoajiin on sovellettava tasapuolisesti samoja päätemaksuja kuin monenvälisten sopimusten osapuoliin. Voi olla perusteltua, että kolmansien pakettipalvelujen tarjoajien on maksettava joissakin tapauksissa korkeampia päätemaksuja kuin tällaisten sopimusten osapuolena olevien yleispalvelun tarjoajien. Korkeammat päätemaksut saattavat olla perusteltuja, kun monenvälisen sopimuksen osapuolet kykenevät osoittamaan, että lähtöjäsenvaltion kolmansien palveluntarjoajien maksamat päätemaksut eivät kata sopimuksen käyttöönotosta, toiminnasta ja hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia, muiden kuin nimettyjen pakettipalvelujen tarjoajien lähetysten hyväksymisestä ja käsittelystä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia ja muita vastaavia kustannuksia.

(18)  Pakettipalveluja tarjoavat pakettipalvelujen tarjoajat voivat tehdä monen- ja kahdenvälisiä sopimuksia päätemaksuista ja ottaa käyttöön muita ohjelmia helpottaakseen jakeluverkostojensa yhteenliitettävyyttä edellyttäen, että kilpailulainsäädäntöä noudatetaan kaikilta osin. Näissä sopimuksissa olisi otettava huomioon kustannukset, niiden olisi hyödytettävä kuluttajia ja tehostettava olemassa olevien verkkojen käyttöä etenkin maaseudulla ja syrjäisillä alueilla. On tärkeää, että jäsenvaltiot, kansalliset sääntelyviranomaiset ja Euroopan komissio tutkivat ja käsittelevät asianmukaisesti, oikea-aikaisesti ja tehokkaasti kaikki tällaiset sopimukset, jotka voivat olla vastoin unionin kilpailulainsäädännön periaatteita ja direktiivin 97/67/EY säännöksiä.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Syrjimättömyyteen liittyvistä syistä kilpaileviin pieniin ja keskisuuriin jakelupalvelujen tarjoajiin on sovellettava tasapuolisesti samoja päätemaksuja kuin monenvälisten tai kahdenvälisten sopimusten osapuoliin. Yleispalvelun tarjoajat voivat kieltäytyä soveltamisesta tai rajoittaa sitä. Kummassakin tapauksessa niiden on ilmoitettava asiasta kansalliselle sääntelyviranomaiselle ja perusteltava päätöksensä käyttämällä puolueettomia kriteerejä, jotta kansallinen sääntelyviranomainen voi arvioida sen. Voi olla perusteltua, että kolmansien pakettipalvelujen tarjoajien on maksettava joissakin tapauksissa korkeampia päätemaksuja kuin tällaisten sopimusten osapuolena olevien yleispalvelun tarjoajien. Korkeammat päätemaksut saattavat olla perusteltuja, kun monenvälisen tai kahdenvälisen sopimuksen osapuolet kykenevät osoittamaan, että lähtöjäsenvaltion kolmansien palveluntarjoajien maksamat päätemaksut eivät kata sopimuksen käyttöönotosta, toiminnasta ja hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia, muiden kuin nimettyjen pakettipalvelujen tarjoajien lähetysten hyväksymisestä ja käsittelystä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia ja muita vastaavia kustannuksia.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Käytännössä ja toiminnallisista syistä käyttöoikeus olisi myönnettävä saapuvan lähetyksen toimipaikassa, joka on kohdejäsenvaltion yleispalvelun tarjoajien määrittämä toimipiste tai tila, jossa muut postilähetykset kuin kirjelähetykset luovutetaan.

Poistetaan.

Tarkistus     32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi pakettipalvelujen tarjoajien, kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission tiedonsiirron olisi tapahduttava sähköisesti, ja siinä olisi etenkin voitava käyttää asetuksessa (EU) 910/20141 a tarkoitettuja sähköisiä allekirjoituksia.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014 , sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Koska pakettipalvelumarkkinat muuttuvat nopeasti, komission olisi arvioitava uudelleen asetuksen toimivuutta ja tehokkuutta ja esitettävä säännöllisesti asiaa koskeva kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen liitetään mahdolliset uudelleentarkastelua koskevat ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(21)  Koska pakettipalvelumarkkinat muuttuvat nopeasti, komission olisi arvioitava uudelleen asetuksen toimivuutta ja tehokkuutta sähköisen kaupan kehitys huomioon ottaen ja esitettävä säännöllisesti asiaa koskeva arviointikertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen olisi liitettävä mahdolliset uudelleentarkastelua koskevat lainsäädäntöehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Ennen kertomuksen laatimista olisi kuultava kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, postialan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävä eurooppalainen neuvottelukomitea mukaan lukien.

Tarkistus   34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Komission olisi otettava huomioon kansallisten sääntelyviranomaisten edustajien muodostaman postipalveluja käsittelevän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän arvokas panos.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta varmistetaan, että pakettipalvelujen tarjoajat panevat yhdenmukaisesti täytäntöön velvoitteensa toimittaa tietoa kansallisille sääntelyviranomaisille, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta tällaisten tietojen esittämiseen käytettävän lomakkeen vahvistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/20115 mukaisesti.

(22)  Jotta vahvistetaan tietojen antamista kansallisille sääntelyviranomaisille koskevat kaikkien pakettipalvelujen tarjoajien erityisvelvoitteet, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat pakettipalvelujen tarjoajien kansallisille sääntelyviranomaisille antamien tietojen toimittamisessa käytettävää lomaketta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa49 a vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

__________________

__________________

 

4a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

5 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13–18).

 

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevista säännöistä ja varmistettava, että ne pannaan täytäntöön. Näiden seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa asetuksen tavoitteita, joita ovat viranomaisvalvonnan parantamisen edellyttämien sääntelyperiaatteiden ja sääntöjen vahvistaminen, hintojen avoimuuden parantaminen ja rajatylittäviä pakettipalveluja koskevien tiettyjen kilpailua tukevien periaatteiden vahvistaminen, vaan ne voidaan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(25)  Tämän asetuksen päätavoitteena on viranomaisvalvonnan parantamisen edellyttämien sääntelyperiaatteiden ja sääntöjen vahvistaminen, hintojen avoimuuden parantaminen ja rajatylittäviä pakettipalveluja koskevien tiettyjen kilpailua tukevien periaatteiden vahvistaminen, ja perimmäisenä tavoitteena on parantaa rajatylittävien pakettipalvelujen saatavuutta käyttäjien kannalta ja lisätä siten kuluttajien luottamusta rajatylittävään sähköiseen kauppaan. Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tavoitetta rajatylittävien pakettipalvelujen saatavuuden parantamisesta käyttäjien kannalta, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

1 luku – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kohde ja määritelmät

Tavoitteet ja määritelmät

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kohde

Tavoitteet

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella vahvistetaan direktiivissä 97/67/EY annettujen sääntöjen ohessa erityissäännöt, jotka koskevat:

Tällä asetuksella vahvistetaan direktiivissä 97/67/EY annettujen säännösten ohessa erityissäännökset, joilla parannetaan rajatylittävien pakettipalvelujen saatavuutta käyttäjien kannalta ja jotka koskevat:

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a)  pakettipalveluihin liittyvää viranomaisvalvontaa;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen hintojen ja päätemaksujen avoimuutta ja tiettyjen rajatylittävien hintojen kohtuullisuutta;

b)  hintojen avoimuutta ja tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen kohtuuttoman korkeiden hintojen arviointia;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  avointa ja syrjimätöntä pääsyä tiettyihin rajatylittäviin pakettipalveluihin ja/tai infrastruktuuriin.

c)   rajatylittävien pakettipalvelujen käyttäjille annettavia tietoja.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  ”paketilla” tarkoitetaan postilähetystä tai lähetystä, jolla on tai ei ole kaupallista arvoa, joka ei ole kirjelähetys ja joka painaa enintään 31,5 kilogrammaa;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ”pakettipalveluilla” tarkoitetaan palveluja, joihin kuuluu muiden postilähetysten kuin kirjelähetysten keräily, lajittelu, kuljetus tai jakelu; pelkkää kuljetusta ei pidetä pakettipalveluna; yli 31,5 kilogrammaa painavien postilähetysten jakelu ei kuulu pakettipalveluihin;

a)  ”pakettipalveluilla” tarkoitetaan palveluja, joihin kuuluu pakettien keräily, lajittelu, kuljetus tai jakelu;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ”pakettipalvelujen tarjoajalla” tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa yhtä tai useampaa pakettipalvelua;

b)  ”pakettipalvelujen tarjoajalla” tarkoitetaan yritystä, joka tarjoaa yhtä tai useampaa pakettipalvelua, lukuun ottamatta pelkästään yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneita yrityksiä, jotka tarjoavat ainoastaan kotimaan pakettipalveluja osana direktiivin 2011/83/EU 2 artiklan 5 kohdassa määriteltyä kauppasopimusta, ja yritys toimittaa itse osana sopimusta käyttäjälle tuotteet, jotka ovat kyseisen sopimuksen kohde;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ”päätemaksuilla” tarkoitetaan lähtöjäsenvaltion yleispalvelun tarjoajan maksuja kohdejäsenvaltion yleispalvelun tarjoajalle rajatylittävien pakettipalvelujen kustannuksista kohdejäsenvaltiossa.

c)  ”päätemaksuilla” tarkoitetaan lähtöjäsenvaltion pakettipalvelujen tarjoajan maksuja kohdejäsenvaltion pakettipalvelujen tarjoajalle tai tapauksen mukaan välittäjille rajatylittävien pakettipalvelujen kustannuksista kohdejäsenvaltiossa;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ”elinkeinonharjoittajalla” tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai joko yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka toimii hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa kuuluvassa tarkoituksessa, joka liittyy sellaisten myyntisopimusten tekemiseen käyttäjien kanssa, joihin sisältyy tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvaa rajatylittävää pakettien lähettämistä;

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  ”alihankkijalla” tarkoitetaan yritystä, joka huolehtii pakettien keräilystä, lajittelusta, kuljetuksesta tai jakelusta pakettipalvelujen tarjoajan puolesta;

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

Yhdenmukaistamisen taso

 

Tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset ovat vähimmäisvaatimuksia eivätkä ne estä jäsenvaltiota säilyttämästä tai ottamasta käyttöön lisätoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on parantaa käyttäjien mahdollisuuksia käyttää tehokkaita ja kohtuuhintaisia rajatylittäviä pakettipalveluja. Tällaisten toimenpiteiden on oltava yhteensopivia unionin oikeuden kanssa.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaikkien pakettipalvelun tarjoajien on toimitettava seuraavat tiedot sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet:

1.  Kaikkien pakettipalvelun tarjoajien on toimitettava seuraavat tiedot sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet, elleivät kansalliset sääntelyviranomaiset ole jo pyytäneet ja saaneet näitä tietoja:

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  palveluntarjoajan nimi, oikeudellinen asema ja muoto, kaupparekisterinumero tai muu vastaava numero, alv-tunnus, toimipaikan osoite ja yhteyshenkilö;

a)  pakettipalvelujen tarjoajan nimi, oikeudellinen asema ja muoto, kaupparekisterinumero tai muu vastaava numero, arvonlisäverotunniste, toimipaikan osoite ja yhteyshenkilö;

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  palveluntarjoajan tarjoamien palvelujen luonne;

b)  mahdollisuuksien mukaan pakettipalvelujen tarjoajan tarjoamien pakettipalvelujen yksityiskohtainen kuvaus, mukaan lukien tarjottujen palvelujen luonne, ja tarkat tiedot maksuvaihtoehdoista ja muista käyttäjille tarjolla olevista vaihtoehdoista;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  palveluntarjoajan yleiset myyntiehdot, mukaan lukien yksityiskohtainen kuvaus valitusmenettelystä.

c)  pakettipalvelujen tarjoajan pakettipalveluja koskevat yleiset ehdot, mukaan lukien yksityiskohtaiset tiedot käyttäjien valitusmenettelyistä ja mahdollisesti sovellettavista vastuurajoituksista;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos ensimmäisessä alakohdassa mainitut tiedot muuttuvat, pakettipalvelun tarjoajien on ilmoitettava muutoksesta kansallisille sääntelyviranomaisille 30 päivän kuluessa.

2.  Pakettipalvelujen tarjoajien on ilmoitettava kaikista 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen muutoksista kansalliselle sääntelyviranomaiselle 30 päivän kuluessa.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kunkin kalenterivuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä kaikkien pakettipalvelun tarjoajien on toimitettava seuraavat tiedot sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet:

3.  Kunkin kalenterivuoden 31 päivään toukokuuta mennessä kaikkien pakettipalvelun tarjoajien on toimitettava seuraavat tiedot sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet, paitsi jos kansalliset sääntelyviranomaiset ovat jo pyytäneet näitä tietoja:

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pakettipalvelujen vuosittainen liikevaihto edelliseltä kalenterivuodelta siinä jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, eriteltynä kansallisia sekä saapuvia ja lähteviä rajatylittäviä postilähetyksiä koskevien pakettipalvelujen mukaan;

a)  pakettipalvelujen vuosittainen liikevaihto edelliseltä kalenterivuodelta siinä jäsenvaltiossa, johon pakettipalvelujen tarjoaja on sijoittautunut, eriteltynä kotimaan sekä saapuvien ja lähtevien rajatylittävien pakettipalvelujen mukaan;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  palveluntarjoajan niiden työntekijöiden määrä, jotka ovat edellisenä kalenterivuonna osallistuneet pakettipalvelujen tarjoamiseen siinä jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut;

b)  pakettipalvelujen tarjoajan niiden työntekijöiden määrä, jotka ovat edellisenä kalenterivuonna osallistuneet pakettipalvelujen tarjoamiseen siinä jäsenvaltiossa, johon kyseinen palveluntarjoaja on sijoittautunut, mukaan lukien erittely, josta käy ilmi työsuhteen laatu;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  sellaisten enintään 31,5 kilogrammaa painavien muiden postilähetysten kuin kirjelähetysten määrä, jotka on käsitelty edellisenä kalenterivuonna siinä jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, eriteltynä kansallisten sekä saapuvien ja lähtevien rajatylittävien postilähetysten mukaan.

c)  edellisenä kalenterivuonna käsiteltyjen pakettien määrä siinä jäsenvaltiossa, johon pakettipalvelujen tarjoaja on sijoittautunut, eriteltynä kotimaan sekä saapuvien ja lähtevien rajatylittävien pakettien mukaan;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  pakettipalvelujen tarjoajalle työskentelevien ja pakettipalvelujen tarjoamiseen osallistuvien alihankkijoiden nimet sekä kaikki pakettipalvelujen tarjoajan hallussa olevat tiedot alihankintana hoidettujen pakettipalvelujen luonteesta ja toiminnasta.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komission on vahvistettava täytäntöönpanosäädöksellä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisessa käytettävä lomake. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.  Komissio hyväksyy 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisessa käytettävä lomake.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määrätä 1 ja 2 kohdassa mainittujen vaatimusten lisäksi myös muita tietovaatimuksia, jos ne ovat tarpeen tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pakettipalvelun tarjoajaan, jolla on alle 50 työntekijää, ei sovelleta 1 ja 2 kohdan velvoitteita, paitsi jos kyseinen palveluntarjoaja on sijoittautunut useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon.

6.  Tätä artiklaa ei sovelleta pakettipalvelujen tarjoajaan, jolla oli edellisenä kalenterivuonna keskimäärin alle 50 työntekijää, paitsi jos kyseinen palveluntarjoaja on sijoittautunut useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Kansallinen sääntelyviranomainen voi asianomaisen jäsenvaltion erityispiirteet huomioon ottaen alentaa kynnysarvon 25 henkilöön edellyttäen, että se on tarpeen ja oikeasuhteista tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Hintojen ja päätemaksujen avoimuus

Hintojen avoimuus

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pakettipalveluja tarjoavien yleispalvelun tarjoajien on toimitettava sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet, julkinen luettelo kunkin kalenterivuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista hinnoista, joita ne soveltavat liitteessä lueteltuihin luokkiin kuuluvien postilähetysten jakeluun. Tiedot on toimitettava viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivään tammikuuta mennessä.

1.  Kaikkien muiden rajatylittäviä pakettipalveluja tarjoavien palveluntarjoajien kuin niiden, jotka on 3 artiklan 6 kohdan nojalla rajattu soveltamisalan ulkopuolelle, on toimitettava sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet, julkinen luettelo kunkin kalenterivuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista hinnoista, joita ne soveltavat liitteessä lueteltuihin luokkiin kuuluvien yksittäisten pakettien jakeluun. Tiedot on toimitettava viimeistään kunkin kalenterivuoden 28 päivänä helmikuuta.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava komissiolle viipymättä ja viimeistään kunkin kalenterivuoden 28 päivänä helmikuuta 1 kohdan mukaisesti saamansa julkiset hintaluettelot. Komissio julkaisee ne erityisellä verkkosivustolla viimeistään kunkin kalenterivuoden 30 päivänä huhtikuuta.

2.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava komissiolle viipymättä ja viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivänä maaliskuuta 1 kohdan mukaisesti saamansa julkiset hintaluettelot. Komissio julkaisee ne erityisellä verkkosivustolla viimeistään kunkin kalenterivuoden 30 päivänä huhtikuuta ja varmistaa, että erityinen verkkosivusto on luonteeltaan neutraali ja ei-kaupallinen.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pakettipalveluja tarjoavien yleispalvelun tarjoajien on toimitettava kansallisille sääntelyviranomaisille tiedot kunkin kalenterivuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista päätemaksuista, joita ne soveltavat muista jäsenvaltioista lähetettyihin postilähetyksiin. Tiedot on toimitettava viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivään tammikuuta mennessä.

Poistetaan.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava 3 kohdan mukaisesti saamansa päätemaksuja koskevat tiedot komissiolle ja lähtöjäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille viimeistään kunkin kalenterivuoden 28 päivänä helmikuuta.

Poistetaan.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kohtuuhintaisuuden arvioiminen

Yksikköhintojen arvioiminen

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on arvioitava 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettujen, julkisten hintaluetteloiden sisältämien rajatylittävien hintojen kohtuullisuutta kolmen kuukauden kuluessa kyseisten tietojen vastaanottamisesta. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin seuraavat seikat:

1.  Jos kansalliset sääntelyviranomaiset katsovat sen tarpeelliseksi, ne voivat puolueettomasti ja direktiivin 97/67/EY 12 artiklan periaatteiden mukaisesti arvioida rajatylittäviä hintoja kyseisen jäsenvaltion yleispalveluvelvoitteeseen kuuluvien liitteessä I lueteltujen yksittäisten pakettien luokkien osalta, jotta ne voivat kolmen kuukauden kuluessa kyseisten tietojen vastaanottamisesta yksilöidä jäsenvaltiostaan lähtöisin olevien pakettipalvelujen rajatylittävät hinnat, joita ne pitävät kohtuuttoman korkeina. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin seuraavat seikat:

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  vastaavien pakettipalvelujen kotimaan hinnat lähtö- ja kohdejäsenvaltiossa;

a)  vastaavien pakettipalvelujen kotimaan hinnat ja kaikki muut asiaa koskevat hinnat lähtö- ja kohdejäsenvaltiossa;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  edellä 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti saadut päätemaksut;

Poistetaan.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  sovellettavien rajatylittävien hintojen todennäköiset vaikutukset yksittäisiin käyttäjiin ja pk-yrityksiin, mukaan lukien syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla olevat käyttäjät, sekä vammaisiin tai liikuntarajoitteisiin käyttäjiin;

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  arvioinnissa on otettava huomioon se, sovelletaanko hintoihin kansallisen lainsäädännön mukaisesti hintasäännöstelyä, tai se, tarjoaako toinen pakettipalvelujen tarjoaja samanlaisia palveluja;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c c)   mahdollinen määräävän markkina-aseman väärinkäyttö.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos kansalliset sääntelyviranomaiset katsovat, että 1 kohdassa tarkoitetut rajatylittävät hinnat eivät ole kohtuullisia, niiden on pyydettävä yleispalvelun tarjoajalta kyseisiä hintoja koskevat tarvittavat lisätiedot ja/tai perustelut.

2.  Jos kansalliset sääntelyviranomaiset katsovat 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin sitä edellyttävän, niiden on pyydettävä pakettipalvelujen tarjoajalta/tarjoajilta muuta kyseisiä hintoja koskevaa näyttöä, jota saatetaan tarvita kyseistä arviointia varten. Tällaiseen näyttöön voidaan sisällyttää erityisiä kuljetus- tai käsittelykustannuksia, päätemaksuja ja rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoajien kahdenvälisiä määriä.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Yleispalvelun tarjoajan on toimitettava kansallisille sääntelyviranomaisille 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja/tai perustelut 15 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3.  Tässä artiklassa tarkoitetun/tarkoitettujen tarjoajan/tarjoajien on toimitettava kansallisille sääntelyviranomaisille tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettu näyttö ja mahdolliset arvioitavina olevia hintoja koskevat perustelut kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava arviointinsa, 3 kohdan mukaisesti annetut tiedot/perustelut mukaan luettuina, komissiolle, muiden jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille ja tiedot toimittavan kansallisen sääntelyviranomaisen jäsenvaltiossa kilpailulain täytäntöönpanosta vastuussa oleville kansallisille viranomaisille. Arvioinnista on toimitettava myös julkinen versio komissiolle. Tiedot on toimitettava viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivänä maaliskuuta.

4.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on tämän artiklan mukaisesti toimitettava viimeistään kulloisenkin kalenterivuoden 31 päivänä heinäkuuta rajatylittävien hintojen arviointia käsittelevä yksityiskohtainen kertomus komissiolle, muiden asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille ja tiedot toimittavan kansallisen sääntelyviranomaisen jäsenvaltiossa kilpailulain täytäntöönpanosta vastuussa oleville kansallisille viranomaisille. Kansallisten sääntelyviranomaisten on lisäksi toimitettava arviointikertomuksestaan komissiolle versio, joka on julkinen.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio julkaisee kansallisten sääntelyviranomaisten 4 kohdan mukaisesti toimittaman julkisen version arvioinnista erityisellä verkkosivustolla viimeistään kunkin kalenterivuoden 30 päivänä huhtikuuta.

5.  Komissio julkaisee kansallisten sääntelyviranomaisten toimittaman arviointikertomuksen julkisen version viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

Poistetaan.

Avoimuus ja syrjimätön rajatylittävä käyttöoikeus

 

1.   Kun pakettipalveluja tarjoavat yleispalvelun tarjoajat tekevät monenvälisiä sopimuksia päätemaksuista, niiden on hyväksyttävä kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat pääsyä kaikkiin verkon osiin ja sen liitännäistoimintoihin sekä asiaa koskeviin palveluihin ja tietojärjestelmiin, jotka ovat välttämättömiä rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoamiseksi.

 

2.   Käyttöoikeus olisi myönnettävä kohdejäsenvaltiossa sijaitsevassa saapuvan lähetyksen toimipaikassa.

 

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yleispalvelun tarjoajien on julkaistava viitetarjous. Viitetarjouksen on sisällettävä kaikki asiaan liittyvät ehdot, myös hinnat.

 

4.   Viitetarjouksen on sisällettävä kaikki osatekijät, jotka ovat välttämättömiä edellä 1 kohdassa tarkoitetun käyttöoikeuden saamiseksi, kuten mahdolliset ehdot, joilla rajoitetaan palvelujen saatavuutta ja/tai käyttöä, jos jäsenvaltiot sallivat tällaiset ehdot unionin oikeuden mukaisesti.

 

5.   Kansallisten sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä viitetarjous ennen sen julkaisemista. Kansalliset sääntelyviranomaiset määräävät tarvittaessa muutoksia viitetarjoukseen tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi.

 

6.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yleispalvelun tarjoajien on tehtävä pyynnöstä ja viitetarjouksen perusteella erillinen tarjous pakettipalvelujen tarjoajalle, joka pyytää mainitussa kohdassa tarkoitettua käyttöoikeutta, viimeistään yhden kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Käyttöoikeutta koskevan pyynnön vastaanottavien yleispalvelun tarjoajien ja käyttöoikeutta pyytävien palveluntarjoajien on neuvoteltava vilpittömässä mielessä.

 

7.   Jos 6 kohdassa tarkoitetun erillisen tarjouksen perusteella ei päästä sopimukseen, käyttöoikeutta pyytävä pakettipalvelujen tarjoaja voi toimittaa yleispalvelun tarjoajan tekemän erillisen tarjouksen kansallisille sääntelyviranomaisille. Kansalliset sääntelyviranomaiset muuttavat tarvittaessa viitetarjousta tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi.

 

8.   Käyttöoikeus on taattava toiminnallisesti kohtuullisen ajan kuluessa, joka saa olla enintään kolme kuukautta sopimuksen tekemisestä.

 

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Tiedot ja laatunormit

 

1.   Kaikkien elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät käyttäjien kanssa muun muassa rajatylittävien pakettien lähettämistä koskevia myyntisopimuksia, on asetettava sopimusta edeltävässä vaiheessa käyttäjien saataville seuraavat tiedot:

 

a)   hinnat, joita ne perivät käyttäjiltä rajatylittävien pakettien toimituksesta, myös mahdolliset merkitykselliset vaihtoehtoiset tai alennushinnat;

 

b)  tarjotut rajatylittävät toimitusvaihtoehdot, kuten mahdolliset palveluntarjoajia koskevat vaihtoehdot, lähetyksen seuranta sekä mekanismit, joiden avulla käyttäjä voi puuttua toimitusprosessiin sen kaikissa vaiheissa, muun muassa kieltäytyä vaihtoehdosta, jossa paketti jätetään ovelle vastaanottajaa tapaamatta, sekä järjestää uudelleentoimituksen tai sopia noutoajoista tai -paikoista, tapauksen mukaan;

 

c)  yksityiskohtaiset tiedot elinkeinonharjoittajan omista tai asianomaisten pakettipalvelujen tarjoajien valitusmenettelyistä sekä rajatylittäviä valituksia käsittelevästä Euroopan kuluttajakeskusten verkostosta.

 

2.   Palvelujen laadun avoimuuden ja mitattavuuden ja rajatylittävien pakettipalvelujen yhteentoimivuuden ensisijaisuutta on vahvistettava direktiivin 97/67/EY säännösten mukaisesti Euroopan standardointikomitean kautta ja muilla keinoin ottaen huomioon erityisesti käyttäjien edut sekä tehokkuus- ja ympäristönäkökohdat.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpano, uudelleentarkastelu ja voimaantulo

Yleiset määräykset ja loppumääräykset

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Luottamuksellisuus

 

Kaikkia kansallisille sääntelyviranomaisille tai komissiolle tämän asetuksen mukaisesti toimitettuja päätemaksuja koskevia tietoja tai muita luottamuksellisia liiketoimintatietoja on käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina asiassa sovellettavan kansallisen ja unionin oikeuden mukaisesti.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

7 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b artikla

 

Soveltaminen

 

Tällä asetuksella ei rajoiteta kansallisen tai unionin oikeuden, mukaan lukien sosiaaliset ja työllisyyttä koskevat säännöt sekä tietojen toimittamista kansallisille sääntelyviranomaisille koskevat vaatimukset, soveltamista pakettipalvelujen tarjoajiin, paitsi jos tässä asetuksessa erityisesti säädetään toisin.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen XX/XX/2019 ja sen jälkeen joka neljäs vuosi komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle arviointikertomuksen asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa asetuksen uudelleentarkastelua koskevan ehdotuksen.

Viimeistään ... päivänä ... kuuta ... [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle arviointikertomuksen asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa asetuksen uudelleentarkastelua koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Kertomus laaditaan sen jälkeen, kun kaikkia asianomaisia sidosryhmiä on kuultu.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  onko rajatylittävän pakettipalvelun kohtuuhintaisuus parantunut, myös syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla sijaitsevien käyttäjien kannalta;

a)  ovatko rajatylittävien hintojen avoimuus ja rajatylittävien pakettipalvelujen tehokkuus ja kohtuuhintaisuus parantuneet koko unionissa, myös yksittäisten käyttäjien ja pk-yritysten ja erityisesti syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla sijaitsevien käyttäjien kannalta;

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  missä määrin pakettipalveluja tarjoavat yleispalvelun tarjoajat ovat myöntäneet 6 artiklassa tarkoitettuja avoimia ja syrjimättömiä tukkutason rajatylittäviä käyttöoikeuksia;

b)  asetuksen vaikutus rajatylittävien pakettitoimitusten määriin ja sähköiseen kauppaan, mukaan lukien elinkeinonharjoittajilta ja käyttäjiltä perittyjä toimitusmaksuja koskevat tiedot;

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  pakettipalvelujen sisämarkkinoiden toteutumiseen tähtäävien muiden aloitteiden edistyminen.

d)  palvelujen laadun ja rajatylittävien pakettitoimitusten yhteentoimivuuden, mukaan lukien kuluttajansuoja, ja standardien kehittämisen edistyminen.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

9 artikla

Komiteamenettely

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiota avustaa direktiivin 97/67/EY 21 artiklalla perustettu postidirektiivikomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

 

_________________

 

 

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

Liite I – alaotsikko 1

Komission teksti

Tarkistus

Postilähetykset, joiden kansallisia ja kaikkia rajatylittäviä hintoja muihin jäsenvaltioihin koskeva julkinen luettelo on toimitettava kansallisille sääntelyviranomaisille:

Yksittäiset paketit, joita koskeviin pakettipalvelujen tarjoajien hintoihin sovelletaan 4 ja 5 artiklassa säädettyjä hinnoittelun avoimuutta koskevia toimenpiteitä ja arviointia:

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä mainittujen postilähetysten on täytettävä seuraavat ehdot:

Edellä mainittujen pakettien on täytettävä seuraavat ehdot:

a)  Edellä a–i kohdassa mainittujen postilähetysten (kirjepostien) kokorajoitukset ovat seuraavat:   Pituus, leveys ja

syvyys yhteenlaskettuina: 900 mm, suurin mitta saa olla enintään 600 mm ja pienimmän mitan on oltava yli 20 mm;

a)  Edellä a–i kohdassa lueteltujen pakettien kokorajoitukset ovat seuraavat: Pituus, leveys ja paksuus yhteenlaskettuina: 900 mm, suurin mitta saa olla enintään 600 mm ja pienimmän mitan on oltava yli 20 mm;

b)  Paketit (j–o kohdassa mainitut lähetykset) eivät saa olla kooltaan kirjeitä (a–i) pienempiä.

b)  edellä j–o alakohdassa luetellut paketit eivät saa olla kooltaan a–i alakohdassa lueteltuja paketteja pienempiä.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

Liite I – * kohta

Komission teksti

Tarkistus

(*) Postilähetysten hinnat eivät saa sisältää määrään tai muuhun erikoiskäsittelyyn perustuvia erikoisalennuksia.

(*) Pakettien hintojen on oltava yksikköhintoja eivätkä ne saa sisältää määrään tai muuhun erikoiskäsittelyyn perustuvia erikoisalennuksia.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

Liite I – *** kohta

Komission teksti

Tarkistus

(***) Toimijoiden, jotka tarjoavat useita edellä esitetyt ehdot täyttäviä tuotteita, on ilmoitettava edullisin hinta.

(***) Toimijoiden, jotka tarjoavat useita edellä esitetyt ehdot täyttäviä paketteja, on ilmoitettava edullisin hinta.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

Liite I – **** kohta

Komission teksti

Tarkistus

(****) Edellä esitettyjen hintojen on koskettava tuotteita, jotka toimitetaan kotiin tai toimitiloihin määräjäsenvaltiossa.

(****) Edellä esitettyjen hintojen on koskettava tuotteita, jotka toimitetaan vastaanottajan kotiin määräjäsenvaltiossa tai muihin toimitiloihin, jos kyseinen vaihtoehto sisältyy näihin hintoihin ilman lisämaksua.

  • [1]  EUVL C 34, 2.2.2017, s. 106.

PERUSTELUT

TAUSTA

Pakettipalveluala on kilpailtu, innovatiivinen ja nopeasti kasvava ala. Noin neljä miljardia pakettia tilataan verkossa vuosittain ja toimitetaan eri puolille Euroopan unionia. On kuitenkin selvää, että alalla on edelleen lisää kasvumahdollisuuksia. Kun tarkastellaan kokonaistilannetta unionissa, havaitaan, että kuluttajista 44 prosenttia tekee verkko-ostoksia oman maansa sisällä mutta paljon harvemmat (15 prosenttia) tekevät verkko-ostoksia toisesta maasta. Verkko-ostoksia unionissa tekevät kuluttajat ja pienet yritykset ovat kokeneet rajatylittävästi ostettujen ja myytyjen tavaroiden toimitukseen liittyvät seikat ja monessa tapauksessa verrattain korkeat kustannukset keskeiseksi ongelmaksi.

Euroopan komissio laati digitaalisten sisämarkkinoiden strategian yhteydessä ehdotuksen rajatylittävistä pakettipalveluista. Ehdotetun asetuksen avulla komissio pyrkii lisäämään alan tehokkuutta sekä hintojen ja päätemaksujen avoimuutta ja varmistamaan kohtuulliset hinnat.

Valmistellessaan ehdotuksen käsittelyä esittelijä kuuli monia käyttäjäjärjestöjä ja postialan järjestöjä samoin kuin sääntelyviranomaisia sekä pieniä yrityksiä, kuluttajia ja ammattijärjestöjä edustavia järjestöjä. Hän otti myös tarkasti huomioon talous- ja sosiaalikomitean näkemykset sekä järjesti runsaasti osallistujia keränneen tilaisuuden, jossa oli mahdollisuus esittää laajasti näkemyksiä ja ehdotuksia komission ehdotuksesta.

ESITTELIJÄN KANTA

Esittelijä kannattaa voimakkaasti pyrkimyksiä luoda kuluttajien ja vähittäismyyjien tarpeisiin mukautetut digitaaliset sisämarkkinat. Hän kuitenkin pyrkii tekemään komission ehdotukseen parannuksia, jotta kaikille alan toimijoille tarjotaan tasapuolinen ja tasapainoinen toimintamalli, joka on kaikilta osin sopusoinnussa postipalveludirektiivin 97/67/EY kanssa ja kuitenkin täydentää sitä ja pohjautuu siihen.

Näin ollen hän ehdottaa, että asetuksen keskeisten säännösten soveltamisala ulotetaan koskemaan kaikkia rajatylittäviä pakettipalveluja tarjoavia palveluntarjoajia erityisesti siksi, että monilla yleispalvelun tarjoajilla ei ole suurta markkinaosuutta unionin rajatylittävistä pakettimarkkinoista. Esittelijä haluaa myös poistaa ehdotuksesta käyttöoikeutta ja viitetarjouksia koskevat näkökohdat, koska ne eivät ilmennä rajatylittävien pakettimarkkinoiden todellisuutta eivätkä ole tarpeen unionin voimassaolevan kilpailu- ja postipalvelulainsäädännön valossa.

Esittelijä on määritellyt paketin postilähetykseksi, joka painaa enintään 31,5 kilogrammaa. Mitään kirjelähetystä ei kuitenkaan yksinään pidetä pakettina. Tämä on sopusoinnussa direktiivin 97/67/EY kanssa.

Komissio tekee oikein säätäessään kansallisille sääntelyviranomaisille tarjottavan markkinatiedotuksen parantamisesta, mutta on tärkeää, että asetuksen säännökset tarjoavat mahdollisuuden saada tarkka kuva markkinoista. Tämän vuoksi esittelijä pyrkii varmistamaan, että kansalliset sääntelyviranomaiset saavat tiedot, joista käy ilmi markkinoilla vallitsevien työsuhdekäytäntöjen hajautuminen ja kirjo, myös tiedot postialan alihankkijoista ja työntekijöistä, joiden työsuhde on muu kuin vakituinen kokoaikainen työsuhde.

On myös tarpeen, että kansallisilla sääntelyviranomaisilla on asianmukaiset tiedot rajatylittävistä hinnoista ja päätemaksuista, jotta ne voivat arvioida, ovatko hinnat mahdollisesti kohtuuttoman korkeat. Näiden tietojen olisi oltava kaikkien asianomaisten toimijoiden saatavissa, sillä muutoin voi syntyä vääristynyt mielikuva. Esittelijä on sen vuoksi ottanut tämän huomioon tarkistuksia laatiessaan.

Esittelijä katsoo myös hintojen kohtuullisuuden arvioinnin osalta, että kohtuullisuutta koskevia mahdollisia testejä olisi sovellettava markkinoilla kauttaaltaan, eli niiden ei pidä koskea pelkästään yleispalvelun tarjoajia. Kyseisen arvioinnin tarkoituksena olisi oltava sen tarkastelu, ovatko yksittäisille kuluttajille ja pienille ja keskisuurille yrityksille aiheutuvat kustannukset kohtuullisia ja missä määrin toimituskustannukset vaikuttavat rajatylittävien pakettipalvelujen käyttöönottoon. Arvioinnissa olisi otettava huomioon yksittäiset käyttäjät, joiden käytettävissä olevat tulot ovat pienet, vammaiset käyttäjät, liikuntarajoitteiset käyttäjät sekä yksittäiset käyttäjät ja pk-yrityskäyttäjät, jotka asuvat syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla tai ovat sijoittautuneet niille, samoin kuin pakettipalveluja säännöllisesti käyttävät käyttäjät.

Kuluttajien luottamus vahvistuisi, jos parannettaisiin käytettävissä olevien hinta- ja toimitusvaihtoehtojen avoimuuden ja vertailtavuuden lisäämistä koskevia vaatimuksia sekä tavaroiden vahingoittumista, katoamista, viivästymistä ja palauttamista koskevan neuvonnan lisäämistä sekä valitusten käsittelyä koskevia vaatimuksia. Näistä syistä esittelijä ehdottaa kahta uutta artiklaa, joiden avulla laajennetaan elinkeinonharjoittajien käyttäjille jo antamia tietoja ja edistetään edelleen palvelun laadun ja teknisten standardien yhdenmukaistamista voimassa olevien unionin säännösten mukaisesti.

Komissio ehdottaa, että se toimittaa joka neljäs vuosi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle arviointikertomuksen asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa asetuksen uudelleentarkastelua koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Esittelijä katsoo, että ennen kertomuksen laatimista on kuultava kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, kuten postialan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävää eurooppalaista neuvottelukomiteaa, ja että kertomus olisi toimitettava joka kolmas vuosi erityisesti sen vuoksi, että sähköisen kaupankäynnin markkinat ovat dynaamiset ja muuttuvat nopeasti.

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.5.2017)

liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista
(COM(2016)0285 – C8‑0195/2016 – 2016/0149(COD))

Valmistelija: Biljana Borzan

(*)  Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Verkkokaupasta on tulossa erittäin merkittävä ala Euroopan unionissa. Vuoden 2014 myynnin arvon arvioidaan olleen jopa 369 miljardia euroa. Merkittävässä osassa verkkomyyntiä tavarat toimitetaan fyysisesti. EU:ssa lähetetään vuosittain kuluttajille arviolta 4 miljardia pakettia.

Tehokkaat ja kohtuuhintaiset toimitukset ovat fyysisten tavaroiden rajatylittävän myynnin ehdoton edellytys. EU:n pakettipalvelumarkkinat ovat kuitenkin edelleen pirstaleiset, sillä kullakin jäsenvaltiolla on omat markkinansa, joiden välillä on suunnattomia eroja. Korkeiden hintojen ja rajatylittävien pakettitoimitusten hankaluuden on todettu olevan sekä kuluttajien että vähittäismyyjien kannalta verkkokaupan suurimpia esteitä. Komissio katsoo, että pelkästään EU:n kuluttajat säästäisivät jopa 11,7 miljardia euroa vuosittain, jos he voisivat verkko-ostoksia tehdessään valita EU:n koko tavara- ja palveluvalikoimasta.

Nykyään sovellettava postipalveludirektiivi on peräisin vuodelta 1997, ja se koskee pääasiassa kirjepostia, kun taas pakettipalvelut eivät suurimmalta osin kuulu yleispalvelujen piiriin. Koska pakettitoimitukset ovat viime vuosina lisääntyneet merkittävästi, on otettava käyttöön uusia sääntöjä, jotka täydentävät nykyistä lainsäädäntöä.

Komissio esitti 25. toukokuuta 2016 sähköisen kaupankäynnin toimenpidepaketin, jotta kuluttajat ja yritykset saisivat sisämarkkinoista täyden hyödyn. Rajatylittäviä pakettipalveluja koskevan asetusehdotuksen tarkoituksena on lisätä rajatylittävien pakettitoimitusten hintojen avoimuutta ja sääntelyn valvontaa.

Tutkimuksissa on todettu, että rajatylittävien pakettien hinnat ovat keskimäärin kolme tai neljä kertaa korkeampia kuin kotimaan hinnat. Noin 40:ää prosenttia rajatylittävien pakettien hinnoista ei voida selittää sellaisilla taloudellisilla tekijöillä kuin työvoimakustannukset ja volyymit, samalla kun korkeat toimitus- ja palautuskustannukset ovat kaksi kuluttajien tärkeintä huolenaihetta heidän tehdessään verkko-ostoksia yli rajojen. Korkeat toimituskustannukset haittaavat myös verkossa toimivien vähittäismyyjien myyntitoimintaa. Tämä koskee pieniä ja keskisuuria yrityksiä enemmän kuin suuria.

Valmistelija katsoo, että termi ”paketti” on määriteltävä tässä asetuksessa, ja ehdottaa painorajaa ja erottamista kirjelähetyksistä.

Osallistuminen yleispalvelun tarjoajien verkostoihin on tärkeää uusille toimijoille ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden palvelutoiminta ei ole riittävän laajaa, jotta ne voisivat luoda koko maan kattavia toimitusverkostoja, mukaan lukien syrjäiset alueet, tai tehdä sopimuksia rajatylittävistä toimituksista useiden toimijoiden kanssa. Tämä alentaisi hintoja kuluttajien ja rajatylittävän kaupan eduksi ja lisäisi kilpailua pakettipalvelumarkkinoilla ja edistäisi siten uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä.

Yleispalvelun tarjoajat ovat nykyään velvollisia tarjoamaan kohtuuhintaisia pakettipalveluja, minkä vuoksi ne saavat joitakin myönnytyksiä, kuten vapautuksen arvonlisäverosta. Niiden palveluhinnat ovat usein yksittäisesti neuvoteltuja ja luottamuksellisia. Tässä ehdotuksessa pyritään säilyttämään kaupallisesti arkaluonteisten yritystietojen luottamuksellisuus mutta myös antamaan kansallisille sääntelyviranomaisille mahdollisuus arvioida hintojen kohtuullisuutta ja pyytää perusteluja ja lisätietoja kohtuuttoman korkeista hinnoista.

Valmistelija haluaa kiinnittää huomiota erityisesti tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen antaa kuluttajille mahdollisuus käyttää rajatylittäviä pakettipalveluja, ja hän esittääkin asiaa koskevia tarkistuksia. Valmistelija pyytää, että pakettipalvelujen kuvaukseen sisällytetään toimitusvaihtoehdot ja yksityiskohtaiset tiedot kuluttajille.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa liikenne- ja matkailuvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus   1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 169 artiklan 1 kohdassa ja 169 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätään, että unioni myötävaikuttaa kuluttajien etujen suojaamiseen ja takaa kuluttajansuojan korkean tason toimenpiteillä, jotka se toteuttaa SEUT-sopimuksen 114 artiklan nojalla.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Rajatylittävien pakettien ja muiden postilähetysten pienten määrien lähettäjiin, erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja yksittäisiin kuluttajiin, sovellettavat hinnat ovat yhä suhteellisen korkeat. Tällä on suora kielteinen vaikutus rajatylittävien pakettipalvelujen käyttäjiin, erityisesti sähköisen kaupankäynnin yhteydessä.

(1)  Joissakin tapauksissa rajaylittävien pakettien ja muiden postilähetysten pienten määrien lähettäjiin, erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja yksittäisiin kuluttajiin, sovellettavat hinnat ovat yhä suhteellisen korkeat. Tällä on suora kielteinen vaikutus rajatylittävien pakettipalvelujen käyttäjiin, erityisesti sähköisen kaupankäynnin yhteydessä. Lisäksi jotkin käyttäjät kertovat edelleen palvelun laatuun liittyvistä ongelmista pakettien rajatylittävän lähettämisen, vastaanottamisen tai palauttamisen yhteydessä. Myös yhteentoimivuutta tällä alalla on tarpeen lisätä ja on tarpeen toteuttaa joitakin ympäristöseikkoihin liittyviä erityisiä toimia.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Rajatylittävien pakettipalvelujen markkinat ovat monimuotoisia ja monimutkaisia, ja eri palveluntarjoajat tarjoavat erilaisia palveluja ja hintoja, jotka määräytyvät lähetysten painon, koon ja muodon, määränpään, lisäarvo-ominaisuuksien, kuten jäljitettävyysratkaisujen, sekä lähetysten määrän mukaan. Tämän monimuotoisuuden vuoksi eri palveluntarjoajien pakettipalvelujen laatua ja hintaa on vaikea verrata. Lisäksi pienten määrien lähettäjät, kuten pienet ja keskisuuret yritykset ja kuluttajat, eivät usein ole tietoisia tarjolla olevista eri pakettipalveluista.

(3)  Rajatylittävien pakettipalvelujen markkinat ovat monimuotoisia, monimutkaisia ja kilpailevia, ja eri palveluntarjoajat tarjoavat erilaisia palveluja ja hintoja, jotka määräytyvät lähetysten painon, koon ja muodon, määränpään, lisäarvo-ominaisuuksien, kuten jäljitettävyysratkaisujen, sekä lähetysten määrän mukaan. Joissakin jäsenvaltioissa yleispalvelun tarjoajilla ei ole valtaosaa pakettitoimitusten markkinoista. Tämän monimuotoisuuden vuoksi eri palveluntarjoajien pakettipalvelujen laatua ja hintaa on vaikea verrata. Lisäksi pienten määrien lähettäjät, kuten pk-yritykset ja kuluttajat, eivät usein ole tietoisia tarjolla olevista eri pakettipalveluista. Myös toimittajan vaihtamisen kustannukset muodostavat esteen. Pienet ja keskisuuret sähköistä kauppaa harjoittavat vähittäismyyjät pitävät myös toimitukseen liittyviä ongelmia esteenä rajatylittävälle myynnille.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Rajatylittävien pakettipalvelujen kohtuuhintaisuuden parantamiseksi, erityisesti syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla asuvien käyttäjien osalta, on tarpeen parantaa yleispalvelun tarjoajien tarjoamien tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen – joita käyttävät useimmiten pienet ja keskisuuret yritykset ja kuluttajat – julkisten hintaluettelojen avoimuutta. Julkisten luettelojen avoimuus on tarpeen myös, jotta voidaan käsitellä rajatylittävien pakettipalvelujen korkeita hintoja koskevaa kysymystä ja vähentää tarvittaessa kansallisten ja rajatylittävien pakettipalvelujen perusteettomia hintaeroja.

(4)  Rajatylittävien pakettipalvelujen parantamiseksi, erityisesti syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla asuvien käyttäjien sekä pk-yritysten ja mikroyritysten osalta, on tarpeen parantaa rajatylittävien pakettipalvelujen – joita käyttävät useimmiten pienet ja keskisuuret yritykset ja kuluttajat – hintojen ja päätemaksujen avoimuutta. Avoimuus on tarpeen myös, jotta voidaan käsitellä rajatylittävien pakettipalvelujen korkeita hintoja koskevaa kysymystä ja vähentää tarvittaessa kotimaisten ja rajatylittävien pakettipalvelujen perusteettomia hintaeroja.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a)  Koska Flash Eurobarometer 413 ‑tutkimuksen mukaan suurin osa yhtiöistä, jotka myyvät, ovat myyneet tai ovat yrittäneet myydä verkossa, pitivät korkeita toimituskuluja ja kalliita valitusmenettelyjä ja takuita ongelmana, tarvitaan lisätoimia sen varmistamiseksi, että kaikki vähittäismyyjät ja kuluttajat ja erityisesti pk-yritykset ja mikroyritykset ja syrjäisten alueiden kuluttajat voivat hyödyntää täysin saumattomia rajatylittäviä pakettipalveluja, jotka ovat saatavissa ja kohtuuhintaisia. Samalla olisi otettava huomioon, että kuluttajat odottavat saavansa oston yhteydessä "ilmaisen toimituksen”.

Tarkistus   6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Useimmissa jäsenvaltioissa on useita kotimaisia pakettipalvelujen tarjoajia, mutta näistä vain muutamat tarjoavat myös rajatylittäviä pakettipalveluja. Tehokkaan kilpailun turvaamiseksi ja edistämiseksi ja käyttäjien suojaamiseksi on olennaista varmistaa avoin ja syrjimätön oikeus käyttää palveluja ja infrastruktuuria, jotka ovat välttämättömiä rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoamiseksi.

Poistetaan.

Tarkistus     7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Yleispalvelun tarjoajilla tarkoitetaan postipalvelualan toimijoita, jotka tarjoavat yleistä postipalvelua tai sen osia tietyssä jäsenvaltiossa. Yleispalvelun tarjoajat, jotka toimivat useammassa kuin yhdessä jäsenvaltioissa, olisi luokiteltava yleispalvelun tarjoajiksi vain sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa ne tarjoavat yleistä postipalvelua.

Perustelu

Selvennetään yleispalvelun tarjoajan käsitettä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Tällä hetkellä postipalveluja säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/67/EY49. Direktiivissä vahvistetaan yhteiset säännöt postipalvelujen ja yleisen postipalvelun tarjoamiseksi unionissa. Siinä keskitytään lähinnä, muttei yksinomaan, kansallisiin yleispalveluihin, eikä siinä käsitellä pakettipalvelujen tarjoajien viranomaisvalvontaa, tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen hintojen ja päätemaksujen avoimuutta, tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen hintojen kohtuullisuutta ja tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen ja/tai infrastruktuurin syrjimätöntä käyttöoikeutta. Tämä asetus täydentää näin ollen rajatylittävien pakettipalvelujen osalta direktiivissä 97/67/EY annettuja sääntöjä.

(6)  Tällä hetkellä postipalveluja säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/67/EY49. Mainitussa direktiivissä vahvistetaan yhteiset säännöt postipalvelujen ja yleisen postipalvelun tarjoamiseksi unionissa. Tämä asetus täydentää rajatylittävien pakettipalvelujen osalta direktiivissä 97/67/EY annettuja sääntöjä.

__________________

__________________

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 1, 21.1.1998, s. 14–25).

49 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 1, 21.1.1998, s. 14–25).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Siksi on tärkeää, että pakettipalvelut määritellään selkeästi ja täsmennetään, mitkä postilähetykset tämä määritelmä kattaa. Tämä koskee erityisesti sellaisia muita postilähetyksiä kuin kirjelähetyksiä, joita painonsa vuoksi käytetään yleisesti tavaroiden ja kauppatavaroiden toimituksissa. Tämän asetuksen olisi siksi vakiintuneen käytännön mukaisesti katettava enintään 31,5 kilogramman postilähetykset, sillä keskivertohenkilö ei pysty käsittelemään painavampia lähetyksiä ilman koneita. Nykyisen käytännön ja direktiivin 97/67/EY mukaisesti jokaista postiketjun vaihetta eli keräilyä, lajittelua ja jakelua olisi pidettävä pakettipalveluna. Pelkän kuljetuksen, jota ei toteuteta jonkin edellä mainitun vaiheen yhteydessä, ei pitäisi kuulua pakettipalvelujen piiriin, koska tässä tapauksessa voidaan olettaa, että kyseinen toiminta on osa kuljetusalaa.

(8)  Siksi on tärkeää, että ”paketit” ja ”pakettipalvelut” määritellään selkeästi ja täsmennetään, mitkä postilähetykset ja paketit nämä määritelmät kattavat. Tämä koskee erityisesti sellaisia muita lähetyksiä, riippumatta siitä, käsitteleekö niitä yleisen postipalvelun tarjoaja vai ei, kuin kirjelähetyksiä, joita painonsa vuoksi käytetään yleisesti tavaroiden ja kauppatavaroiden toimituksissa, riippumatta siitä, onko niillä kaupallista arvoa vai ei. Tämän asetuksen olisi siksi vakiintuneen käytännön mukaisesti katettava enintään 31,5 kilogramman paketit, riippumatta siitä, käsitteleekö niitä yleispalvelun tarjoaja vai ei, sillä keskivertohenkilö ei pysty käsittelemään painavampia lähetyksiä ilman koneita. Nykyisen käytännön mukaisesti jokaista pakettien toimitusketjun vaihetta eli keräilyä, lajittelua ja jakelua olisi pidettävä pakettipalveluna, myös silloin, kun sen toteuttavat pikalähetys- ja kuriiripalvelujen tarjoajat ja kokoajat. Pakettipalvelujen tarjoajat, jotka käyttävät vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja ja sähköisen kaupan alustoja, olisi myös sisällytettävä tämän asetuksen soveltamisalaan, jos ne toteuttavat vähintään yhden näistä toimitusketjun vaiheista. Toisin kuin pakettipalvelujen tarjoajan yksittäisiä riippumattomia alihankkijoita, tämän asetuksen ei tulisi kuitenkaan kattaa vakiintuneita rahti- tai kuljetuslogistiikan tarjoajia.

Tarkistus   10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Tätä asetusta olisi sovellettava kolmansille osapuolille tarjottaviin pakettipalveluihin eikä sitä olisi sovellettava yrityksiin, joilla on vain omia toimitusverkkoja niiden itsensä myymien tavaroiden toimittamista varten. Jos nämä yritykset käyttävät omia toimitusverkkojaan myös kolmansien osapuolten myymien tuotteiden toimittamiseen sekä oman vähittäismyyntiosastonsa myymien tuotteiden toimittamiseen, niiden olisi kuuluttava tämän asetuksen soveltamisalaan.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen sen varmistamiseksi, etteivät esimerkiksi supermarkettien ruokatoimitukset sisälly tämän asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Päätemaksut perustuvat yleispalvelun tarjoajien monen- ja kahdenvälisiin sopimuksiin, ja niillä varmistetaan, että kohdejäsenvaltion yleispalvelun tarjoajalle korvataan lähtöjäsenvaltion yleispalvelun tarjoajalle tarjotuista palveluista aiheutuvat kustannukset. Päätemaksut on määriteltävä siten, että ne kattavat direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 15 kohdassa määritellyt päätemaksut, joita sovelletaan kirjepostilähetyksiin, ja saapuvan lähetyksen jakelumaksut, joita sovelletaan paketteihin.

(9)  Päätemaksut perustuvat pakettipalvelujen tarjoajien monen- ja kahdenvälisiin sopimuksiin, ja niillä varmistetaan, että kohdejäsenvaltion pakettipalvelujen tarjoajalle korvataan lähtöjäsenvaltion pakettipalvelujen tarjoajalle tarjotuista palveluista aiheutuvat kustannukset. Päätemaksujen olisi katsottava kattavan direktiivin 97/67/EY 2 artiklan 15 kohdassa määritellyt päätemaksut, joita sovelletaan kirjepostilähetyksiin, ja saapuvan lähetyksen jakelumaksut, joita sovelletaan paketteihin, sekä pakettipalvelujen tarjoajan alihankkijoiden väliset siirtokustannukset. ”Päätemaksuilla” tarkoitetaan tässä yhteydessä lähtöjäsenvaltion yleispalvelun tarjoajan maksuja kohdejäsenvaltion yleispalvelun tarjoajalle kohdejäsenvaltiossa käsiteltävien rajatylittävien lähetysten jakelusta. ”Saapuvan lähetyksen jakelumaksuilla” tarkoitetaan lähtöjäsenvaltion yleispalvelun tarjoajan suorittamia maksuja kohdejäsenvaltion yleispalvelun tarjoajalle kustannuksista, joita aiheutuu rajatylittävien pakettitoimitusten jakelusta kohdejäsenvaltiossa. ”Siirtohinnoilla” tarkoitetaan lähtöjäsenvaltion pakettipalvelujen tarjoajan maksamia maksuja sen kohdejäsenvaltiossa sijaitseville tytäryhtiöille kustannuksista, joita aiheutuu sen pakettien jakelusta kohdejäsenvaltiossa. Päätemaksut ovat kaupallisesti arkaluonteista yritystietoa.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oltava tilastoja varten tarvittavat tiedot markkinoilla toimivista pakettipalvelujen tarjoajista. Jotta voidaan rajoittaa ainoastaan kansallisilla tai alueellisilla markkinoilla toimivien pienten pakettipalvelujen tarjoajien hallinnollisia rasitteita, on sovellettava kynnysarvoa, joka perustuu palveluntarjoajan palveluksessa olevien ja pakettipalvelujen tarjoamiseen osallistuvien henkilöiden määrään.

(10)  Kansallisilla sääntelyviranomaisilla on oltava tilastoja varten tarvittavat tiedot markkinoilla toimivista pakettipalvelujen tarjoajista. Alan työvoimavaltaisuuden johdosta ja jotta voidaan rajoittaa ainoastaan alueellisilla tai kotimaan markkinoilla toimivien pienten pakettipalvelujen tarjoajien tai alihankkijoiden hallinnollisia rasitteita, olisi sovellettava kynnysarvoa, joka perustuu pakettipalvelujen tarjoajan palveluksessa edellisen kalenterivuoden aikana olleiden sellaisten henkilöiden keskimääräiseen lukumäärään, jotka ovat osallistuneet pakettipalvelujen tarjoamiseen siinä jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, ellei palveluntarjoaja ole sijoittautunut useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Kynnysarvo olisi kuitenkin määritettävä niin, että huomioon otetaan asianmukaisesti muutkin kuin alalla täysipäiväisesti ja vakituisesti työskentelevät henkilöt.

Tarkistus   13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Annettaessa tietoja kansalliselle sääntelyviranomaiselle pakettipalvelun ominaisuuksiin olisi sisällytettävä asianomaisen palveluntarjoajan toteuttamat postiketjun vaiheet (keräily, lajittelu, kuljetus ja jakelu). Olisi myös otettava huomioon se, kuuluuko palvelu yleispalveluvelvoitteen piiriin vai ei, samoin kuin palvelun alueellinen laajuus (alueellinen, kotimaan tai rajat ylittävä palvelu) sekä se, tuoko se lisäarvoa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Tietojen toimittamisessa kansallisille sääntelyviranomaisille on otettava huomioon, että pakettipalvelujen tarjoajat ovat jo saattaneet antaa tiettyjä tietoja samalle kansalliselle sääntelyviranomaiselle. Pakettipalvelut ovat tärkeitä pienille ja keskisuurille yrityksille ja yksittäisille kuluttajille, ja näiden on voitava vertailla helposti eri palveluntarjoajia. Siksi on määritettävä selkeästi palvelut, joiden hinnat yleispalvelun tarjoajien on toimitettava. Komissio julkaisee hinnat erityisellä verkkosivustolla, ja ne muodostavat yhdessä säännöllisesti toimitettavien luottamuksellisten päätemaksujen kanssa perustan kansallisten sääntelyviranomaisten toteuttamalle rajatylittävien pakettipalvelujen kohtuuhintaisuuden arvioinnille. Muut pakettipalvelujen tarjoajat kuin yleispalvelun tarjoajat voivat vapaaehtoisesti toimittaa kansallisille sääntelyviranomaisille vastaavassa muodossa samojen lähetysten hinnat, mikäli tällaiset lähetykset toimitetaan vastaanottajan kotiin tai toimitiloihin.

(12)  Tietojen toimittamisessa kansallisille sääntelyviranomaisille on otettava huomioon, että pakettipalvelujen tarjoajat ovat jo saattaneet antaa tiettyjä tietoja samalle kansalliselle sääntelyviranomaiselle. Pakettipalvelut ovat tärkeitä pk-yrityksille ja yksittäisille kuluttajille, ja näiden on voitava vertailla helposti eri palveluntarjoajia. Siksi on määritettävä selkeästi palvelut, joiden hinnat pakettipalvelujen tarjoajien on toimitettava. Komissio julkaisee hinnat erityisellä verkkosivustolla, ja ne muodostavat yhdessä säännöllisesti toimitettavien luottamuksellisten päätemaksujen kanssa perustan kansallisten sääntelyviranomaisten toteuttamalle rajatylittävien pakettipalvelujen hintojen kohtuullisuuden arvioinnille.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Kun kansalliset sääntelyviranomaiset arvioivat vuosittain hintojen kohtuullisuutta, niiden olisi käytettävä puolueettomia perusteita, kuten lähtöjäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion yleispalvelun tarjoajan kotimaan hintoja ja päätemaksujen tasoa. Tällaisia yleisiä perusteita voidaan täydentää muilla erityisen merkityksellisillä perusteilla kyseisten hintojen selventämiseksi, kuten erityisillä kuljetus- tai käsittelykustannuksilla ja rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoajien kahdenvälisillä määrillä.

(14)  Kun kansalliset sääntelyviranomaiset arvioivat vuosittain kohtuuttoman korkeita hintoja, niiden olisi käytettävä puolueettomia perusteita, kuten lähtöjäsenvaltion ja kohdejäsenvaltion pakettipalvelujen tarjoajan kotimaan hintoja ja päätemaksujen tasoa. Tällaisia yleisiä perusteita voidaan täydentää muilla erityisen merkityksellisillä perusteilla kyseisten hintojen selventämiseksi, kuten erityisillä kuljetus- tai käsittelykustannuksilla ja rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoajien kahdenvälisillä määrillä. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi otettava huomioon erityisesti pk-yritykset sekä yksittäiset ja haavoittuvassa asemassa olevat käyttäjät, jotka asuvat etäisillä tai harvaan asutuilla alueilla tai ovat sijoittautuneet niille. Niiden olisi pyrittävä mahdollisuuksien mukaan varmistamaan, että tämä arviointi on vertailukelpoinen direktiivin 97/67/EY nojalla edellytettävään arviointiin nähden.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Pakettipalvelujen kotimaan ja rajatylittävien hintojen väliset merkittävät erot on perusteltava käyttämällä puolueettomia kriteerejä, kuten kuljetukseen liittyviä lisäkustannuksia ja kohtuullista voittomarginaalia. Pakettipalveluja tarjoavia yleispalvelun tarjoajia olisi vaadittava esittämään tällaiset perustelut viipymättä.

(16)  Pakettipalvelujen kotimaan ja rajatylittävien hintojen väliset merkittävät erot on perusteltava käyttämällä puolueettomia kriteerejä, esimerkiksi kuljetukseen liittyviä lisäkustannuksia ja kohtuullista voittomarginaalia. Rajatylittäviä pakettipalveluja tarjoavia pakettipalvelujen tarjoajia olisi vaadittava esittämään tällaiset perustelut viipymättä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Koko unionin kattavan avoimuuden varmistamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten analyysi olisi toimitettava muiden jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille ja komissiolle. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission on varmistettava luottamuksellisuus. Komissio voi myös pyytää postipalveluja käsittelevää eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmää toimittamaan unionin laajuisen analyysin kansallisten tietojen pohjalta.

(17)  Koko unionin kattavan avoimuuden varmistamiseksi kansallisten sääntelyviranomaisten analyysi olisi toimitettava asianomaisten jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille ja komissiolle. Kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission olisi varmistettava luottamuksellisuus. Komissio voi myös pyytää postipalveluja käsittelevää eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmää toimittamaan unionin laajuisen analyysin kansallisten tietojen pohjalta edellyttäen, että luottamuksellisuus varmistetaan.

Tarkistus   18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Pakettipalveluja tarjoavat yleispalvelun tarjoajat voivat tehdä monen- ja kahdenvälisiä sopimuksia päätemaksuista ja ottaa käyttöön muita ohjelmia helpottaakseen jakeluverkostojensa yhteenliitettävyyttä. Syrjimättömyyteen liittyvistä syistä kilpaileviin jakelupalvelujen tarjoajiin on sovellettava tasapuolisesti samoja päätemaksuja kuin monenvälisten sopimusten osapuoliin. Voi olla perusteltua, että kolmansien pakettipalvelujen tarjoajien on maksettava joissakin tapauksissa korkeampia päätemaksuja kuin tällaisten sopimusten osapuolena olevien yleispalvelun tarjoajien. Korkeammat päätemaksut saattavat olla perusteltuja, kun monenvälisen sopimuksen osapuolet kykenevät osoittamaan, että lähtöjäsenvaltion kolmansien palveluntarjoajien maksamat päätemaksut eivät kata sopimuksen käyttöönotosta, toiminnasta ja hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia, muiden kuin nimettyjen pakettipalvelujen tarjoajien lähetysten hyväksymisestä ja käsittelystä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia ja muita vastaavia kustannuksia.

(18)  Pakettipalvelujen tarjoajat voivat tehdä monen- ja kahdenvälisiä sopimuksia päätemaksuista ja ottaa käyttöön muita ohjelmia helpottaakseen jakeluverkostojensa yhteenliitettävyyttä. Syrjimättömyyteen liittyvistä syistä kilpaileviin jakelupalvelujen tarjoajiin olisi sovellettava tasapuolisesti samoja päätemaksuja kuin monenvälisten sopimusten osapuoliin. Voi olla perusteltua, että kolmansien pakettipalvelujen tarjoajien on maksettava joissakin tapauksissa korkeampia päätemaksuja kuin tällaisten sopimusten osapuolena olevien pakettipalvelujen tarjoajien. Korkeammat päätemaksut saattavat olla perusteltuja, kun monenvälisen sopimuksen osapuolet kykenevät osoittamaan, että lähtöjäsenvaltion kolmansien palveluntarjoajien maksamat päätemaksut eivät kata sopimuksen käyttöönotosta, toiminnasta ja hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia, pakettipalveluja tarjoavien kolmansien osapuolten lähetysten hyväksymisestä ja käsittelystä aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia ja muita vastaavia kustannuksia. Jos pakettipalvelujen tarjoaja tekee päätemaksuja koskevia monenvälisiä sopimuksia, kolmansien osapuolten yhtäläisellä ja syrjimättömällä pääsyllä tällaisten sopimusten mukaisesti tarjottaviin tiettyihin rajatylittäviin pakettipalveluihin olisi edistettävä kilpailua, sen yhteydessä olisi otettava huomioon kustannukset, sen olisi hyödytettävä kuluttajia ja tehostettava olemassa olevien verkostojen käyttöä etenkin maaseudulla ja syrjäisillä alueilla.

Tarkistus     19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Käytännössä ja toiminnallisista syistä käyttöoikeus olisi myönnettävä saapuvan lähetyksen toimipaikassa, joka on kohdejäsenvaltion yleispalvelun tarjoajien määrittämä toimipiste tai tila, jossa muut postilähetykset kuin kirjelähetykset luovutetaan.

Poistetaan.

Tarkistus     20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi pakettipalvelujen tarjoajien, kansallisten sääntelyviranomaisten ja komission tiedonsiirron olisi tapahduttava sähköisesti, ja siinä olisi etenkin voitava käyttää asetuksessa (EU) 910/20141 a tarkoitettuja sähköisiä allekirjoituksia.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 910/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 73).

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Koska pakettipalvelumarkkinat muuttuvat nopeasti, komission olisi arvioitava uudelleen asetuksen toimivuutta ja tehokkuutta ja esitettävä säännöllisesti asiaa koskeva kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen liitetään mahdolliset uudelleentarkastelua koskevat ehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(21)  Koska pakettipalvelumarkkinat muuttuvat nopeasti, komission olisi arvioitava uudelleen asetuksen toimivuutta ja tehokkuutta sähköisen kaupan kehitys huomioon ottaen ja esitettävä säännöllisesti asiaa koskeva kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Kertomukseen olisi liitettävä mahdolliset lainsäädäntöehdotukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Ennen kertomuksen laatimista olisi kuultava kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, postialan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävä neuvottelukomitea mukaan lukien.

Tarkistus   22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Komission olisi otettava huomioon kansallisten sääntelyviranomaisten edustajien muodostaman postipalveluja käsittelevän eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän arvokas panos.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta varmistetaan, että pakettipalvelujen tarjoajat panevat yhdenmukaisesti täytäntöön velvoitteensa toimittaa tietoa kansallisille sääntelyviranomaisille, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta tällaisten tietojen esittämiseen käytettävän lomakkeen vahvistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti50 .

Poistetaan.

__________________

 

50 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13[]).

 

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a)  Jotta varmistetaan, että pakettipalvelujen tarjoajiin sovellettavia vaatimuksia tietojen toimittamisesta sovelletaan sen jäsenvaltion kansallisiin sääntelyviranomaisiin, johon ne ovat sijoittautuneet, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tällaisten tietojen toimittamisessa käytettävä vakiolomake. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti1 a. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

 

__________________

 

1 a EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.

Tarkistus     25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Tämän asetuksen vaikutusten tutkimiseksi jäsenvaltioiden olisi raportoitava kaikkien pakettipalvelujen alalla toimivien henkilöiden työolojen kehityksestä sekä lisääntyneen tieliikenteen ja siitä aiheutuvien lisääntyneiden päästöjen aiheuttamista ympäristövaikutuksista.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa asetuksen tavoitteita, joita ovat viranomaisvalvonnan parantamisen edellyttämien sääntelyperiaatteiden ja sääntöjen vahvistaminen, hintojen avoimuuden parantaminen ja rajatylittäviä pakettipalveluja koskevien tiettyjen kilpailua tukevien periaatteiden vahvistaminen, vaan ne voidaan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(25)  Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin riittävällä tavalla saavuttaa asetuksen tavoitteita, joita ovat viranomaisvalvonnan parantamisen edellyttämien sääntelyperiaatteiden ja sääntöjen vahvistaminen, hintojen avoimuuden parantaminen ja rajatylittäviä pakettipalveluja koskevien tiettyjen kilpailua tukevien periaatteiden vahvistaminen ja tehokkaiden ja kohtuuhintaisten rajatylittävien pakettipalvelujen entistä parempi saatavuus käyttäjille, vaan ne voidaan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kohde

Kohde ja tavoitteet

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tällä asetuksella vahvistetaan direktiivissä 97/67/EY annettujen sääntöjen ohessa erityissäännöt, jotka koskevat:

Jotta kuluttajat voivat käyttää rajat ylittäviä pakettipalveluita ja jotta tehokkaat ja kohtuuhintaiset rajatylittävien pakettipalvelut olisivat paremmin myös haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, syrjäisillä ja harvaan asutuilla alueilla asuvien henkilöiden sekä vammaisten henkilöiden käytettävissä, tällä asetuksella vahvistetaan direktiivissä 97/67/EY annettujen säännösten ohessa erityissäännökset, jotka koskevat:

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen hintojen ja päätemaksujen avoimuutta ja tiettyjen rajatylittävien hintojen kohtuullisuutta;

b)  tiettyjen rajatylittävien pakettipalvelujen hintojen ja päätemaksujen avoimuutta ja tiettyjä kohtuuttoman korkeita rajatylittäviä hintoja;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  avointa ja syrjimätöntä pääsyä tiettyihin rajatylittäviin pakettipalveluihin ja/tai infrastruktuuriin.

Poistetaan.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tietojen ja hintojen avoimuutta rajatylittävien pakettipalvelujen käyttäjien kannalta;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  ”paketilla” tarkoitetaan yleispalvelun tarjoajan tai muun pakettipalvelujen tarjoajan käsittelemää lähetystä, jolla on tai ei ole kaupallista arvoa, joka ei ole kirjelähetys ja jonka paino on enintään 31,5 kg;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ”pakettipalveluilla” tarkoitetaan palveluja, joihin kuuluu muiden postilähetysten kuin kirjelähetysten keräily, lajittelu, kuljetus tai jakelu; pelkkää kuljetusta ei pidetä pakettipalveluna; yli 31,5 kilogrammaa painavien postilähetysten jakelu ei kuulu pakettipalveluihin;

a)  ”pakettipalveluilla” tarkoitetaan palveluja, joihin kuuluu pakettien keräily, lajittelu, kuljetus tai jakelu, edellyttäen että nämä palvelut eivät muodostu pelkästä kuljetuksesta;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  ”alihankkijalla” tarkoitetaan yritystä, joka huolehtii pakettien keräilystä, lajittelusta, kuljetuksesta tai jakelusta pakettipalvelujen tarjoajan puolesta, edellyttäen että nämä palvelut eivät muodostu pelkästä kuljetuksesta;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  ”päätemaksuilla” tarkoitetaan lähtöjäsenvaltion yleispalvelun tarjoajan maksuja kohdejäsenvaltion yleispalvelun tarjoajalle rajatylittävien pakettipalvelujen kustannuksista kohdejäsenvaltiossa.

c)  ”päätemaksuilla” tarkoitetaan suoritettuja maksuja jotka ovat päätemaksuja, saapuvan lähetyksen jakelumaksuja tai lähtöjäsenvaltion pakettipalvelujen tarjoajan siirtohintoja kohdejäsenvaltion pakettipalvelujen tarjoajalle tai tapauksen mukaan välittäjille tai molemmille rajatylittävien pakettipalvelujen kustannuksista kohdejäsenvaltiossa;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  ”elinkeinonharjoittajalla” luonnollista henkilöä tai joko yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka toimii tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien pakettipalvelujen yhteydessä tarkoituksessa, joka kuuluu henkilön elinkeino- tai ammattitoimintaan, myös silloin, kun toiminta tapahtuu elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta toimivan henkilön välityksellä;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kaikkien pakettipalvelun tarjoajien on toimitettava seuraavat tiedot sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet:

1.  Kaikkien pakettipalvelujen tarjoajien, mukaan lukien vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja ja sähköisen kaupan alustoja käyttävät pakettipalvelut, on toimitettava seuraavat standardoidut tiedot sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet, elleivät asianomaiset kansalliset sääntelyviranomaiset ole jo pyytäneet ja saaneet näitä tietoja:

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  palveluntarjoajan nimi, oikeudellinen asema ja muoto, kaupparekisterinumero tai muu vastaava numero, alv-tunnus, toimipaikan osoite ja yhteyshenkilö;

a)  pakettipalvelujen tarjoajan nimi, oikeudellinen asema ja muoto, kaupparekisterinumero tai muu vastaava numero, alv-tunnus, toimipaikan osoite ja yhteyshenkilö;

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  palveluntarjoajan tarjoamien palvelujen luonne;

b)  pakettipalvelujen tarjoajan tarjoamien pakettipalvelujen yksityiskohtainen kaupallinen kuvaus, mukaan lukien toimitusvaihtoehdot ja kuluttajalle annettavat tarkat tiedot;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  palveluntarjoajan yleiset myyntiehdot, mukaan lukien yksityiskohtainen kuvaus valitusmenettelystä.

c)  pakettipalvelujen tarjoajan pakettipalvelujen yleiset myynti- ja käyttöehdot, mukaan lukien yksityiskohtainen kuvaus käyttäjien käytettävissä olevasta valitusmenettelystä.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos ensimmäisessä alakohdassa mainitut tiedot muuttuvat, pakettipalvelun tarjoajien on ilmoitettava muutoksesta kansallisille sääntelyviranomaisille 30 päivän kuluessa.

2.  Jos 1 kohdassa mainitut tiedot muuttuvat, pakettipalvelujen tarjoajien on ilmoitettava muutoksesta kansallisille sääntelyviranomaisille 30 päivän kuluessa.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kunkin kalenterivuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä kaikkien pakettipalvelun tarjoajien on toimitettava seuraavat tiedot sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet:

3.  Kunkin kalenterivuoden 31 päivään maaliskuuta mennessä kaikkien pakettipalvelujen tarjoajien, mukaan lukien vaihtoehtoisia liiketoimintamalleja ja myös yhteistyötaloutta ja sähköisen kaupan alustoja käyttävät pakettipalvelujen tarjoajat, on toimitettava seuraavat tiedot sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet, elleivät kansalliset sääntelyviranomaiset ole jo pyytäneet ja saaneet näitä tietoja:

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pakettipalvelujen vuosittainen liikevaihto edelliseltä kalenterivuodelta siinä jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, eriteltynä kansallisia sekä saapuvia ja lähteviä rajatylittäviä postilähetyksiä koskevien pakettipalvelujen mukaan;

a)  pakettipalvelujen vuosittainen liikevaihto edelliseltä kalenterivuodelta siinä jäsenvaltiossa, johon pakettipalvelujen tarjoaja on sijoittautunut, eriteltynä kotimaan sekä saapuvia ja lähteviä rajatylittäviä paketteja koskevien pakettipalvelujen mukaan;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  palveluntarjoajan niiden työntekijöiden määrä, jotka ovat edellisenä kalenterivuonna osallistuneet pakettipalvelujen tarjoamiseen siinä jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut;

b)  pakettipalvelujen tarjoajan niiden työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä, jotka ovat edellisenä kalenterivuonna osallistuneet suoraan tai epäsuorasti pakettipalvelujen tarjoamiseen siinä jäsenvaltiossa, johon asianomainen palveluntarjoaja on sijoittautunut, ja selvitys kaikkien palveluntarjoajan palveluksessa olevien henkilöiden työoloista; henkilöiden määrä lasketaan koko- ja osa-aikaisten ja tilapäisten työntekijöiden, itsenäisten ammatinharjoittajien sekä sellaisten alihankkijoiden tai yritysten palveluksessa olevien henkilöiden keskimääräisen vuotuisen määrän perusteella, joille pakettipalvelujen tarjoaja on ulkoistanut pakettien keräilyn, lajittelun, kuljettamisen ja jakelun, ja siihen on sisällyttävä myös henkilöt, jotka edellisen kalenterivuoden aikana toteuttivat vastiketta vastaan arvoketjun mihin tahansa vaiheeseen liittyviä palveluja ja jotka toimivat pakettipalvelujen tarjoajan tai sen tytäryhtiöiden puolesta ja alaisuudessa;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  sellaisten enintään 31,5 kilogrammaa painavien muiden postilähetysten kuin kirjelähetysten määrä, jotka on käsitelty edellisenä kalenterivuonna siinä jäsenvaltiossa, johon palveluntarjoaja on sijoittautunut, eriteltynä kansallisten sekä saapuvien ja lähtevien rajatylittävien postilähetysten mukaan.

c)  edellisenä kalenterivuonna käsiteltyjen pakettien määrä siinä jäsenvaltiossa, johon pakettipalvelujen tarjoaja on sijoittautunut, eriteltynä kotimaan sekä saapuvien ja lähtevien rajatylittävien pakettien mukaan;

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  yleisesti saatavilla olevat hinnat, joita edellisen kalenterivuoden aikana on sovellettu pakettipalveluihin.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ensimmäisen alakohdan b alakohdan mukaisesti tehdyn laskennan erittely on asetettava kansallisten sääntelyviranomaisten saataville.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Komission on vahvistettava täytäntöönpanosäädöksellä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisessa käytettävä lomake. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 9 artiklassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.  Komission hyväksyy 9 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamisessa käytettävä lomake.

 

Ensimmäiset tällaiset delegoidut säädökset hyväksytään viimeistään ... [8 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määrätä 1 ja 2 kohdassa mainittujen vaatimusten lisäksi myös muita tietovaatimuksia, jos ne ovat tarpeen tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

5.  Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat määrätä 1 ja 3 kohdassa mainittujen vaatimusten lisäksi myös muita tietovaatimuksia, jos ne ovat oikeasuhteisia ja tarpeen tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Pakettipalvelun tarjoajaan, jolla on alle 50 työntekijää, ei sovelleta 1 ja 2 kohdan velvoitteita, paitsi jos kyseinen palveluntarjoaja on sijoittautunut useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon.

6.  Tätä artiklaa ei sovelleta pakettipalvelujen tarjoajiin, jonka palveluksessa edellisenä kalenterivuonna oli keskimäärin alle 25 työntekijää mahdolliset tytäryhtiöt ja sidoksissa olevat yritykset mukaan luettuina, paitsi jos kyseinen palveluntarjoaja on sijoittautunut useampaan kuin yhteen jäsenvaltioon. Henkilöiden määrän laskenta perustuu työskentelevien koko- ja osa-aikaisten ja tilapäisten työntekijöiden, nollatuntisopimuksen mukaisesti työskentelevien henkilöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sekä alihankkijoiden palveluksessa olevien henkilöiden keskimääräiseen vuotuiseen määrään. Laskennan erittely on pyynnöstä asetettava saataville.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Kaikkien alihankkijoiden on toimitettava tämän artiklan mukaisesti tiedot sen jäsenvaltion kansalliselle sääntelyviranomaiselle, johon ne ovat sijoittautuneet. Alihankkijoiden ei kuitenkaan tarvitse noudattaa 3 kohdan c ja c a alakohtaa.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Jos kansallinen sääntelyviranomainen katsoo luottamuksellisuutta koskevien unionin ja kansallisten sääntöjen nojalla, että jotkin tiedot ovat luottamuksellisia, kyseisten kansallisten sääntelyviranomaisten on noudatettava tällaista luottamuksellisuutta.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Hintojen ja päätemaksujen avoimuus

Rajatylittävien hintojen ja päätemaksujen avoimuus

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Pakettipalveluja tarjoavien yleispalvelun tarjoajien on toimitettava sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet, julkinen luettelo kunkin kalenterivuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista hinnoista, joita ne soveltavat liitteessä lueteltuihin luokkiin kuuluvien postilähetysten jakeluun. Tiedot on toimitettava viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivään tammikuuta mennessä.

1.  Kaikkien rajatylittäviä pakettipalveluja tarjoavien palveluntarjoajien ja niiden tytäryritysten, jotka kuuluvat 3 artiklan soveltamisalaan, on alihankkijoita lukuun ottamatta toimitettava sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet, julkinen luettelo kunkin kalenterivuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista rajatylittävistä hinnoista, joita ne soveltavat liitteessä lueteltuihin luokkiin kuuluvien postilähetysten jakeluun. Tiedot on toimitettava viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivänä tammikuuta sähköisessä koneellisesti luettavassa muodossa.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Pakettipalveluja tarjoavien yleispalvelun tarjoajien on toimitettava kansallisille sääntelyviranomaisille tiedot kunkin kalenterivuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista päätemaksuista, joita ne soveltavat muista jäsenvaltioista lähetettyihin postilähetyksiin. Tiedot on toimitettava viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivään tammikuuta mennessä.

3.  Kaikkien 3 artiklan soveltamisalaan kuuluvien pakettipalvelujen tarjoajien on alihankintayrityksiä lukuun ottamatta toimitettava sen jäsenvaltion kansallisille sääntelyviranomaisille, johon ne ovat sijoittautuneet, tiedot kunkin kalenterivuoden 1 päivänä tammikuuta voimassa olevista päätemaksuista, joita ne soveltavat muista jäsenvaltioista lähetettyihin paketteihin. Tiedot on toimitettava viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivänä tammikuuta.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava 3 kohdan mukaisesti saamansa päätemaksuja koskevat tiedot komissiolle ja lähtöjäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille viimeistään kunkin kalenterivuoden 28 päivänä helmikuuta.

4.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on ilmoitettava 3 kohdan mukaisesti saamansa päätemaksuja koskevat tiedot komissiolle ja lähtöjäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille viimeistään kunkin kalenterivuoden 28 päivänä helmikuuta. Kansalliset sääntelyviranomaiset ja komissio varmistavat, että saatuja päätemaksuja koskevia tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on kerättävä edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut tiedot vain, kun kilpailun aste asianomaisilla rajatylittävillä markkinoilla on riittämätöntä, ja myös silloin, kun se on riittämätöntä pienten määrien lähettäjille etäisillä ja syrjäisillä alueilla.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kohtuuhintaisuuden arvioiminen

Rajatylittävien hintojen arvioiminen

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on arvioitava 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti toimitettujen, julkisten hintaluetteloiden sisältämien rajatylittävien hintojen kohtuullisuutta kolmen kuukauden kuluessa kyseisten tietojen vastaanottamisesta. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin seuraavat seikat:

1.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on yksilöitävä kunkin liitteessä luetellun postilähetyksen osalta niiden jäsenvaltiosta lähtöisin oleviin pakettipalveluihin sovellettavat rajatylittävät hinnat, joita ne pitävät kohtuuttoman korkeina 4 artiklan mukaisesti toimitetun julkisen hintaluettelon perusteella.

a)  vastaavien pakettipalvelujen kotimaan hinnat lähtö- ja kohdejäsenvaltiossa;

 

b)  edellä 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti saadut päätemaksut;

 

c)  sovelletaanko kahteen tai useampaan jäsenvaltioon yhdenmukaista hinnastoa.

Yhdenmukaisen hinnaston soveltaminen kahteen tai useampaan jäsenvaltioon on otettava huomioon.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos kansalliset sääntelyviranomaiset katsovat, että 1 kohdassa tarkoitetut rajatylittävät hinnat eivät ole kohtuullisia, niiden on pyydettävä yleispalvelun tarjoajalta kyseisiä hintoja koskevat tarvittavat lisätiedot ja/tai perustelut.

2.  Jos kansalliset sääntelyviranomaiset katsovat, että 1 kohdassa tarkoitetut rajatylittävät hinnat ovat kohtuuttoman korkeita, niiden on pyydettävä pakettipalvelujen tarjoajilta kyseisiä hintoja koskevat tarvittavat lisätiedot ja/tai perustelut ottaen huomioon kilpailun aste asianomaisilla rajatylittävillä markkinoilla.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio kuulee kansallisia sääntelyviranomaisia ja määrittää ohjeelliset suuntaviivat 1 kohdan mukaisesti suoritettavalle arvioinnille.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Yleispalvelun tarjoajan on toimitettava kansallisille sääntelyviranomaisille 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja/tai perustelut 15 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3.  Kaikkien pakettipalvelujen tarjoajien on toimitettava kansallisille sääntelyviranomaisille 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja/tai perustelut 15 työpäivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava arviointinsa, 3 kohdan mukaisesti annetut tiedot/perustelut mukaan luettuina, komissiolle, muiden jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille ja tiedot toimittavan kansallisen sääntelyviranomaisen jäsenvaltiossa kilpailulain täytäntöönpanosta vastuussa oleville kansallisille viranomaisille. Arvioinnista on toimitettava myös julkinen versio komissiolle. Tiedot on toimitettava viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivänä maaliskuuta.

4.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava arviointinsa, 3 kohdan mukaisesti annetut tiedot/perustelut mukaan luettuina, komissiolle ja kyseisten jäsenvaltioiden kansallisille sääntelyviranomaisille. Tiedot on toimitettava komissiolle viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivänä maaliskuuta. Kansalliset sääntelyviranomaiset ja komissio varmistavat, että arviointeja ja annettuja tietoja ja/tai perusteluja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on toimitettava 4 kohdassa tarkoitetusta arvioinnista komissiolle versio, joka ei ole luottamuksellinen. Tiedot on toimitettava viimeistään kunkin kalenterivuoden 31 päivänä maaliskuuta.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio julkaisee kansallisten sääntelyviranomaisten 4 kohdan mukaisesti toimittaman julkisen version arvioinnista erityisellä verkkosivustolla viimeistään kunkin kalenterivuoden 30 päivänä huhtikuuta.

5.  Komissio julkaisee kansallisten sääntelyviranomaisten 4 kohdan mukaisesti toimittaman julkisen version arvioinnista erityisellä verkkosivustolla viimeistään kunkin kalenterivuoden 30 päivänä huhtikuuta.

Tarkistus     66

Ehdotus asetukseksi

6 artikla

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

Poistetaan.

Avoimuus ja syrjimätön rajatylittävä käyttöoikeus

 

1.  Kun pakettipalveluja tarjoavat yleispalvelun tarjoajat tekevät monenvälisiä sopimuksia päätemaksuista, niiden on hyväksyttävä kaikki kohtuulliset pyynnöt, jotka koskevat pääsyä kaikkiin verkon osiin ja sen liitännäistoimintoihin sekä asiaa koskeviin palveluihin ja tietojärjestelmiin, jotka ovat välttämättömiä rajatylittävien pakettipalvelujen tarjoamiseksi.

 

2.  Käyttöoikeus olisi myönnettävä kohdejäsenvaltiossa sijaitsevassa saapuvan lähetyksen toimipaikassa.

 

3.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yleispalvelun tarjoajien on julkaistava viitetarjous. Viitetarjouksen on sisällettävä kaikki asiaan liittyvät ehdot, myös hinnat.

 

4.  Viitetarjouksen on sisällettävä kaikki osatekijät, jotka ovat välttämättömiä edellä 1 kohdassa tarkoitetun käyttöoikeuden saamiseksi, kuten mahdolliset ehdot, joilla rajoitetaan palvelujen saatavuutta ja/tai käyttöä, jos jäsenvaltiot sallivat tällaiset ehdot unionin oikeuden mukaisesti.

 

5.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on hyväksyttävä viitetarjous ennen sen julkaisemista. Kansalliset sääntelyviranomaiset määräävät tarvittaessa muutoksia viitetarjoukseen tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi.

 

6.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen yleispalvelun tarjoajien on tehtävä pyynnöstä ja viitetarjouksen perusteella erillinen tarjous pakettipalvelujen tarjoajalle, joka pyytää mainitussa kohdassa tarkoitettua käyttöoikeutta, viimeistään yhden kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Käyttöoikeutta koskevan pyynnön vastaanottavien yleispalvelun tarjoajien ja käyttöoikeutta pyytävien palveluntarjoajien on neuvoteltava vilpittömässä mielessä.

 

7.  Jos 6 kohdassa tarkoitetun erillisen tarjouksen perusteella ei päästä sopimukseen, käyttöoikeutta pyytävä pakettipalvelujen tarjoaja voi toimittaa yleispalvelun tarjoajan tekemän erillisen tarjouksen kansallisille sääntelyviranomaisille. Kansalliset sääntelyviranomaiset muuttavat tarvittaessa viitetarjousta tässä artiklassa säädettyjen velvollisuuksien täyttämiseksi.

 

8.  Käyttöoikeus on taattava toiminnallisesti kohtuullisen ajan kuluessa, joka saa olla enintään kolme kuukautta sopimuksen tekemisestä.

 

Tarkistus     67

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Elinkeinonharjoittajien käyttäjille antamat tiedot

 

Kaikkien elinkeinonharjoittajien, jotka tekevät käyttäjien kanssa muun muassa rajatylittävien pakettien lähettämistä koskevia myyntisopimuksia, on asetettava sopimusta edeltävässä vaiheessa käyttäjien saataville verkossa tai muilla saavutettavilla keinoilla seuraavat tiedot:

 

a)  hinnat, joita ne perivät käyttäjiltä rajatylittävien pakettien toimituksesta, myös mahdolliset merkitykselliset vaihtoehtoiset tai alennushinnat tai maksujen erittelyt;

 

b)  tarjotut rajatylittävät toimitusvaihtoehdot, kuten lähetyksen seuranta, sekä mekanismit, joiden avulla käyttäjä voi puuttua toimitusprosessiin sen kaikissa vaiheissa, palautukset mukaan luettuina, sekä järjestää uudelleentoimituksen tai sopia noutoajoista tai -paikoista soveltuvissa tapauksissa;

 

c)  yksityiskohtaiset tiedot elinkeinonharjoittajan omasta tai asianomaisen pakettipalvelujen tarjoajan valitusmenettelyistä sekä rajatylittäviä valituksia käsittelevästä Euroopan kuluttajakeskusten verkostosta.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen XX/XX/2019 ja sen jälkeen joka neljäs vuosi komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle arviointikertomuksen asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa asetuksen uudelleentarkastelua koskevan ehdotuksen.

Viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2019 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja talous- ja sosiaalikomitealle arviointikertomuksen asetuksen soveltamisesta ja liittää siihen tarvittaessa asetuksen uudelleentarkastelua koskevan lainsäädäntöehdotuksen. Ennen kertomuksen laatimista on kuultava kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, postialan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua edistävä neuvottelukomitea mukaan luettuna.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  onko rajatylittävän pakettipalvelun kohtuuhintaisuus parantunut, myös syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla sijaitsevien käyttäjien kannalta;

a)  onko rajatylittävän pakettipalvelun tehokkuus parantunut, myös syrjäisillä tai harvaan asutuilla alueilla sijaitsevien käyttäjien kannalta;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  missä määrin pakettipalveluja tarjoavat yleispalvelun tarjoajat ovat myöntäneet 6 artiklassa tarkoitettuja avoimia ja syrjimättömiä tukkutason rajatylittäviä käyttöoikeuksia;

Poistetaan.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  vaikutus rajatylittävään sähköiseen kauppaan, mukaan lukien elinkeinonharjoittajilta ja käyttäjiltä perittyjä toimitusmaksuja koskevat tiedot;

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  rajatylittävien pakettipalvelujen laadun paraneminen ja rajatylittävien pakettitoimitusten yhteentoimivuuden kehittyminen;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

9 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa direktiivin 97/67/EY 21 artiklalla perustettu postidirektiivikomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Se tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 3 artiklan 4 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

Liite I – alaviite ****

Komission teksti

Tarkistus

**** Edellä esitettyjen hintojen on koskettava tuotteita, jotka toimitetaan kotiin tai toimitiloihin määräjäsenvaltiossa.

**** Edellä esitettyjen hintojen on koskettava tuotteita, jotka toimitetaan vastaanottajan kotiin tai toimitiloihin määräjäsenvaltiossa.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rajatylittävät pakettipalvelut

Viiteasiakirjat

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

9.6.2016

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat - ilmoitettu istunnossa (pvä)

19.1.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Biljana Borzan

17.6.2016

Valiokuntakäsittely

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

30.5.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

6

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Rajatylittävät pakettipalvelut

Viiteasiakirjat

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

25.5.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Hyväksytty (pvä)

12.10.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.10.2017

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää