Eljárás : 2016/0149(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0315/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0315/2017

Viták :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Szavazatok :

PV 13/03/2018 - 7.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0064

JELENTÉS     ***I
PDF 1106kWORD 141k
18.10.2017
PE 602.930v03-00 A8-0315/2017

a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

Előadó: Lucy Anderson

A vélemény előadója (*): Biljana Borzan, Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

(*) Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0285),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0195/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. október 19-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A8-0315/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére47

törölve

__________________

 

47 HL C …, , . . o.

 

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A határokon átnyúló csomagok és más postai küldemények kisfeladóira – különösen a kis- és középvállalkozásokra és a magánszemélyekre – vonatkozó tarifák viszonylag még mindig magasak. Ez közvetlen negatív hatást gyakorol a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat keresőkre, különösen az elektronikus kereskedelem vonatkozásában.

(1)  A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások kisfelhasználóira – különösen a kis- és középvállalkozásokra és a magánszemélyekre – vonatkozó tarifák jelentős számú esetben viszonylag még mindig magasak. Ez közvetlen negatív hatást gyakorol a fogyasztókra és a szolgáltatások egyéb igénybevevőire, különösen az elektronikus kereskedelem vonatkozásában az uniós belső piacon. Ezen túlmenően a felhasználók továbbra is a szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémákról számolnak be a határokon átnyúló küldemények feladása, fogadása és visszaküldése során, valamint a fogyasztóvédelmi jogok érvényesítésével kapcsolatos problémákról, többek között az elveszett vagy sérült csomagokra vonatkozó esetleges felelősséggel kapcsolatos egyértelműség hiánya miatt. Ezért egyaránt szükséges a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások színvonalának és átjárhatóságának további javítása, és azt a 97/67/EK irányelvnek megfelelően még inkább prioritásként kell kezelni az Európai Szabványügyi Bizottság révén és egyéb módokon; továbbá szükséges az előrelépés a szolgáltatások hatékonysága terén, figyelembe véve különösen a felhasználók érdekeit.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerint mindenkinek, akinek az uniós jog által biztosított jogait megsértették, joga van hatékony jogorvoslathoz, a Charta 16. cikke pedig elismeri a vállalkozás szabadságát, az uniós joggal és a nemzeti jogszabályokkal és gyakorlattal összhangban.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 14. cikke kiemeli az általános gazdasági érdekű szolgáltatásoknak, köztük a postai szolgáltatásoknak az Unió közös értékrendjében elfoglalt helyét, valamint a társadalmi és területi kohézió elősegítése terén játszott szerepét. Megállapítja, hogy ügyelni kell arra, hogy ezek a szolgáltatások olyan elvek alapján és feltételek mellett működjenek, amelyek lehetővé teszik rendeltetésük teljesítését.

Indokolás

A jelen rendeletre irányuló javaslat az európai digitális egységes piaci stratégia keretében született, célja az e-kereskedelem bővítése és a különböző tagállamok határokon átnyúló kézbesítési szolgáltatásainak eltérő árazásából adódó problémák kezelése. Azonban biztosítani kell, hogy a rendelet ne gyakoroljon káros hatást a postai szolgáltatásokra mint általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Az EUMSZ-hez és az Európai Unióról szóló szerződéshez fűzött 26. jegyzőkönyv továbbá kiemeli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 14. cikke szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó közös uniós értékek magukban foglalják a felhasználók igényei és preferenciái közötti különbségeket, amelyek földrajzi, társadalmi és kulturális különbségekből eredhetnek, valamint a magas minőségi szintet, magas fokú biztonságot és megfizethetőséget, az egyenlő bánásmódot, valamint az egyetemes hozzáférés és a felhasználói jogok előmozdítását.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 169. cikkének (1) bekezdése és 169. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy az Uniónak a Szerződés 114. cikke alapján elfogadott intézkedések révén hozzá kell járulnia a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításához.

Indokolás

Az uniós jog hatálya alá tartozó területként az EUMSZ 114. cikke szerinti harmonizációs intézkedéseknek, mint amilyen a jelen rendelet is, a fogyasztóvédelem magas szintjén kell alapulniuk.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A csomagkézbesítési szolgáltatók szabályozói felügyelete és a piac figyelése terén a nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosított hatásköröket tekintve a tagállamok között alapvető különbségek vannak. Ezt a Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói Csoportja és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete által készített közös jelentés48 is megerősíti, amelynek szerzői szerint a nemzeti szabályozó hatóságoknak megfelelő szabályozói hatásköröket kell kapniuk a beavatkozáshoz, de ezek a hatáskörök nem minden tagállamban állnak rendelkezésre. Ezek a különbségek további adminisztratív terheket és megfelelési költségeket rónak a határokon átnyúló tevékenységet végző csomagkézbesítési szolgáltatókra. Ezek a különbségek tehát akadályozzák a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások végzését, és ezáltal közvetlen hatást gyakorolnak a belső piac működésére.

(2)  A csomagkézbesítési szolgáltatók szabályozói felügyelete és a piac figyelése terén a nemzeti szabályozó hatóságoknak biztosított hatásköröket tekintve a tagállamok között alapvető különbségek vannak, bár egyes hatóságok ténylegesen kötelezhetik a szolgáltatókat az árakra vonatkozó lényegi információk közlésére. Ezt a Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói Csoportja és az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete által készített közös jelentés48 is megerősíti, amelynek szerzői szerint a nemzeti szabályozó hatóságoknak megfelelő szabályozói hatásköröket kell kapniuk a beavatkozáshoz, de ezek a hatáskörök nem minden tagállamban állnak rendelkezésre. Ezek a különbségek további adminisztratív terheket és megfelelési költségeket rónak a határokon átnyúló tevékenységet végző csomagkézbesítési szolgáltatókra. Ezek a különbségek tehát akadályozzák a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások végzését, és ezáltal közvetlen hatást gyakorolnak a belső piac működésére.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az Európai Parlament 2016. szeptember 15-i állásfoglalása a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról1a kijelenti, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok szerepének a csomagkézbesítési piac új szabályozása értelmében történő bővítése során foglalkozni kell a kézbesítési ágazatban a „kimazsolázás” jelenségével, és valamennyi szolgáltatóra vonatkozó minimális normákat kell megállapítani a tisztességes és egyenlő verseny biztosítása érdekében.

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A postai és csomagkézbesítési ágazat nemzetközi jellege miatt az európai és nemzetközi technikai szabványok további fejlesztése fontos a felhasználók és a környezet, valamint a vállalkozások piaci lehetőségeinek szélesítése érdekében.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások piaca változatos és összetett, hiszen különböző szolgáltatók különböző szolgáltatásokat és árakat kínálnak a küldemények tömege, mérete és formája szerint, valamint a rendeltetési helytől, a többletértéket képviselő jellemzőktől (pl. a nyomonkövethetőségi megoldásoktól) és a feladott küldemények számától függően. E változatosság miatt nehéz összehasonlítani – úgy a minőség, mint az ár terén – a csomagkézbesítéssel foglalkozó különböző szolgáltatókat. Emellett a kisfeladók – mint például a kis- és középvállalkozások és a magánszemélyek – gyakran nem is tudnak a felkínált különböző csomagkézbesítési szolgáltatásokról.

(3)  A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások piaca változatos, összetett és élénk verseny jellemzi, hiszen különböző szolgáltatók különböző szolgáltatásokat és árakat kínálnak a csomagok tömege, mérete és formája szerint, valamint a rendeltetési helytől, a többletértéket képviselő jellemzőktől (pl. a nyomonkövethetőséget szolgáló rendszerek) és a feladott csomagok számától függően. Az egyetemes szolgáltatók a legtöbb tagállamban nem rendelkeznek többségi részesedéssel a csomagkézbesítési piacon. E változatosság miatt a fogyasztók és felhasználók számára nehéz összehasonlítani – úgy a minőség, mint az ár terén – a csomagkézbesítéssel foglalkozó különböző szolgáltatókat, mivel gyakran nem is tudnak a határokon átnyúló internetes kereskedelemben hasonló szolgáltatásokat kínáló különböző csomagkézbesítési lehetőségekről. Elsősorban a kis- és középvállalkozások és a magánszemélyek számára kell megkönnyíteni az ilyen információkhoz való hozzáférést. Ezen túlmenően az e-kiskereskedelemmel foglalkozó kis- és középvállalkozások a kézbesítéssel kapcsolatos nehézségeket a határokon átnyúló értékesítés akadályaként említik.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások megfizethetőségének javítása érdekében – különösen az elszigetelt vagy a ritkán lakott területeken lévő felhasználók számára – fokozni kell a tarifák nyilvános listáinak átláthatóságát az egyetemes szolgáltatók által kínált, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások szűkebb csoportját illetően, amelyeket leggyakrabban a kis- és középvállalkozások és a magánszemélyek használnak. A nyilvános listák átláthatósága a határokon átnyúló kézbesítési szolgáltatások magas tarifáinak rendezése, valamint – adott esetben a nemzeti és a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások közötti indokolatlan tarifakülönbségek csökkentése miatt is szükséges.

(4)  A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások javítása érdekében – különösen az egyének és kisvállalkozások számára, beleértve az elszigetelt vagy a ritkán lakott területeken lévő, illetve fogyatékossággal élő vagy mozgáskorlátozott felhasználókat – fokozni kell az egy darabból álló csomagok tarifáinak átláthatóságát és hozzáférhetőségét a csomagkézbesítési szolgáltatók által kínált, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások szűkebb csoportját illetően, amelyeket leggyakrabban a kis- és középvállalkozások, a mikrovállalkozások és a magánszemélyek használnak. A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások árainak átláthatóbbá és uniós szinten könnyebben összehasonlíthatóvá tételének ösztönöznie kell az indokolatlanul magas árak, és adott esetben a belföldi és a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások közötti indokolatlan tarifakülönbségek csökkenését. Az egyetemes szolgáltatók csomagkézbesítési szolgáltatásainak teljesíteniük kell azokat a megfizethetőségi kritériumokat, amelyek az egyetemes szolgáltatási kötelezettség keretében vannak előírva.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A szabványos, egy darabból álló csomagok minden tagállamban részét képezik az egyetemes szolgáltatásnak, és ez a magánszemélyek és a kisvállalkozások által a leggyakrabban igénybe vett szolgáltatás. Az egy darabból álló csomagok tarifái átláthatóságának és megfizethetőségének javítása az elektronikus kereskedelem további fejlődésének szükséges feltétele.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Annak fényében, hogy az Eurobarométer 413. gyorsfelmérése szerint az online értékesítést folytató, a múltban ilyen tevékenységet végzett vagy azt megkísérlő vállalatok többsége a magas kézbesítési költségeket, valamint a költséges panasztételi eljárásokat és garanciákat problémának tekintette, további lépésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy minden kiskereskedő és fogyasztó, különösen a távoli területeken működő kis- és középvállalkozások, illetve az ott élő fogyasztók teljes körűen igénybe vehessenek hozzáférhető és megfizethető, zökkenőmentes, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat, nem hagyva figyelmen kívül a fogyasztóknak azt az elvárását, hogy „ingyenes kézbesítéssel” vásároljanak.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A legtöbb tagállamban több szolgáltató nyújt belföldi csomagkézbesítési szolgáltatásokat, de közülük csak néhány foglalkozik határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokkal is. E tekintetben nagyon fontos – a hatékony verseny garantálása és elősegítése, valamint a felhasználók védelme érdekében – átlátható és megkülönböztetéstől mentes hozzáférést biztosítani a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz és a nyújtásukhoz szükséges infrastruktúrához.

törölve

Módosítás     15

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az egyetemes szolgáltatók olyan postai szolgáltatók, amelyek az egyetemes postai szolgáltatásokat vagy azok egy részét nyújtják egy meghatározott tagállamban. Azok az egyetemes szolgáltatók, amelyek egynél több tagállamban működnek, csak azokban a tagállamokban osztályozhatók egyetemes szolgáltatóként, amelyben egyetemes postai szolgáltatásokat nyújtanak.

Indokolás

Annak pontosítása, hogy ki minősül egyetemes szolgáltatónak.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Jelenleg a postai szolgáltatásokat a 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza49. Ez az irányelv rögzíti a postai szolgáltatások nyújtására és az egyetemes postai szolgáltatásra az Unióban vonatkozó általános szabályokat. A hangsúlyt elsősorban – de nem kizárólag – a nemzeti egyetemes szolgáltatásokra helyezi, és nem érint olyan kérdéseket, mint a csomagkézbesítési szolgáltatók szabályozói felügyelete, a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáinak és végponti díjainak átláthatósága, a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatási tarifák megfizethetőségének értékelése vagy a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz és/vagy infrastruktúrához való átlátható és megkülönböztetéstől mentes hozzáférés. E rendelet tehát a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások vonatkozásában kiegészíti a 97/67/EK irányelv szabályait.

(6)  Jelenleg a postai szolgáltatásokat a 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza49. A fenti irányelv rögzíti a postai szolgáltatások nyújtására és az egyetemes postai szolgáltatásra az Unióban vonatkozó általános szabályokat. A hangsúlyt elsősorban – de nem kizárólag – a nemzeti egyetemes szolgáltatásokra helyezi, és nem foglalkozik a csomagküldési szolgáltatások szabályozói felügyeletével. Az irányelvben az egyetemes szolgáltatások tekintetében meghatározott minimumkövetelmények betartását a tagállamok által kijelölt nemzeti szabályozó hatóság biztosítja. E rendelet tehát a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások vonatkozásában kiegészíti a 97/67/EK irányelv szabályait. Az Európai Bizottság biztosítja, hogy az egyetemes szolgáltatások ellentételezése a tagállamokban arányos és megfelelő legyen és hogy a versenyszabályokat betartsák. E rendelet rendelkezései azonban nem sértik az említett irányelvben meghatározott jogokat és garanciákat, különösen az egyetemes postai szolgáltatások folyamatos nyújtását a felhasználók részére.

__________________

__________________

49 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 15-i 97/67/EK irányelve a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról (HL L 1., 1998.1.21., 14–25. o.).

49 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 15-i 97/67/EK irányelve a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról (HL L 1., 1998.1.21., 14–25. o.).

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A becslések szerint az elektronikus kereskedelemben manapság feladott postai küldemények 80%-a két kg-nál kisebb tömegű, és továbbítása gyakran levélpostai küldeményként történik. Fontos, hogy ezek a postai küldemények e rendelet – nevezetesen a tarifák átláthatóságára és a megfizethetőség értékelésére vonatkozó követelmények – hatálya alá kerüljenek.

(7)  A becslések szerint az elektronikus kereskedelemben manapság feladott címzett csomagok 80%-a két kg-nál kisebb tömegű, és továbbításuk gyakran levélpostai küldeményként történik, noha a más módon kézbesített csomagok tömegéről nem áll rendelkezésre adat. A tisztességtelen verseny megakadályozása, valamint a piac további növekedésének ösztönzése érdekében fontos, hogy ezek a könnyebb csomagok a rendelet hatálya alá tartozzanak, beleértve a díjak átláthatóságára és értékelésére vonatkozó követelményeket.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ezért fontos megadni a csomagkézbesítési szolgáltatások fogalmának pontos meghatározását és meghatározni azt, hogy mely postai küldemények tartoznak bele ebbe a fogalomba. Ez különösen a – levélpostai küldeményektől eltérő – postai küldeményekre vonatkozik, amelyeket tömegük miatt általánosan használnak áruk és termékek küldésére. E rendelet hatálya alá tehát – a következetes gyakorlatnak megfelelően – a legfeljebb 31,5 kg tömegű postai küldemények tartoznak, mivel az ennél nehezebb küldeményeket egy átlagos személy gépi segédeszközök nélkül már nem képes kezelni. A jelenlegi gyakorlatnak és a 97/67/EK irányelvnek megfelelően, a postai lánc minden egyes lépése (vagyis a gyűjtés, feldolgozás és kézbesítés) csomagkézbesítési szolgáltatásnak minősül. A szállítás önmagában – ha nem a fenti lépések valamelyikével összefüggésben történik – nem minősül csomagkézbesítési szolgáltatásnak, mivel ebben az esetben az feltételezhető, hogy e tevékenység a szállítási ágazat részét képezi.

(8)  Ezért fontos megadni a csomag, a csomagkézbesítési szolgáltatás, és a csomagkézbesítési szolgáltató fogalmának pontos meghatározását és meghatározni azt, hogy mely postai küldeményeket fednek le ezek a fogalmak. Ez különösen a – levélpostai küldeményektől eltérő – postai küldeményekre vonatkozik, valamint az egyetemes szolgáltató által kezelt vagy nem kezelt olyan küldeményekre, amelyeket tömegük miatt általánosan használnak áruk és termékek küldésére. E rendelet hatálya alá tehát – a következetes gyakorlatnak megfelelően – a legfeljebb 31,5 kg tömegű, kereskedelmi értékkel rendelkező vagy nem rendelkező csomagok vagy szállítmányok tartoznak, mivel az ennél nehezebb küldeményeket egy átlagos személy gépi segédeszközök nélkül már nem képes kezelni. A jelenlegi gyakorlatnak és a 97/67/EK irányelvnek megfelelően, a postai lánc minden egyes lépése (vagyis a gyűjtés, feldolgozás, szállítás és kézbesítés) csomagkézbesítési szolgáltatásnak minősül. Azonban a szállítás önmagában – ha nem egy másik fenti lépéssel összefüggésben történik– nem minősül csomagkézbesítési szolgáltatásnak, kivéve, ha az érintett vállalkozás vagy valamely leányvállalata vagy kapcsolt vállalkozása egyébként e rendelet hatálya alá tartozik.

Azok a vállalkozások, amelyek csupán egy tagállamban telepedtek le, és saját kézbesítő hálózatuk csak a saját részre történő szolgáltatásnyújtásra korlátozódik a 2011/83/EU irányelv 2. cikkének 5. pontjában foglalt fogalommeghatározás szerinti adásvételi szerződés részeként, e rendelet alkalmazásában nem minősülnek csomagkézbesítési szolgáltatóknak.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Meg kell határozni azon bizalmas adatok minimális körét, amelyeket el kell juttatni a nemzeti hatóságokhoz, valamint az arra szolgáló eljárásokat, hogy a hatóságok biztosítsák a nemzeti szolgáltatók kereskedelmi jellegének tiszteletben tartását, továbbá az adatok közlésére szolgáló biztos csatornákat kell létrehozni.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A végponti díjak az egyetemes szolgáltatók közötti többoldalú és kétoldalú megállapodásokon alapulnak, és azt biztosítják, hogy az átvevő egyetemes szolgáltató megkapja a feladó egyetemes szolgáltató részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékét. A végponti díjak fogalmát úgy kell meghatározni, hogy abban szerepeljenek mind a levélpostai küldeményekre vonatkozó – a 97/67/EK irányelv 2. cikkének 15. pontjában szereplő meghatározás szerinti – végdíjak, mind a csomagokra vonatkozó érkezési szárazföldi díjrész.

(9)  A végponti díjak a csomagkézbesítési szolgáltatók, illetve adott esetben a kézbesítési lánc részét képező közvetítők közötti többoldalú és kétoldalú megállapodásokon alapulnak, és azt biztosítják, hogy az átvevő csomagkézbesítési szolgáltató megkapja a feladó csomagkézbesítési szolgáltató részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékét. A végponti díjak fogalmát úgy kell meghatározni, hogy magukban foglalják mind a levélpostai küldeményekre vonatkozó – a 97/67/EK irányelv 2. cikkének 15. pontjában szereplő meghatározás szerinti – végdíjakat, mind a csomagokra vonatkozó érkezési szárazföldi díjrészt. A végponti díjak bizalmas üzleti adatoknak minősülnek. A végdíjakról és a kereskedelmi megállapodásokról gyűjtött adatokat szigorú bizalmassággal kell kezelni, összhangban a piacgazdaság alapelveivel. A csomagkézbesítő szolgáltatók számára felmerülő adminisztratív terheket nem szabad indokolatlanul növelni.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Statisztikai célok miatt fontos, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak tudomásuk és információjuk legyen a piacon aktív csomagkézbesítési szolgáltatókról. A csak egy nemzeti vagy regionális piacon aktív, kisebb csomagkézbesítési szolgáltatók adminisztratív terheinek korlátozása érdekében azonban egy küszöb kerül bevezetésre a szolgáltatónál alkalmazott és a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásában részt vevő létszám alapján.

(10)  A megfelelő engedélyezési eljárások vagy egyéb jogi követelmények alapján, statisztikai célok miatt fontos, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak tudomásuk és információjuk legyen a piacon aktív csomagkézbesítési szolgáltatókról. A csak egy nemzeti vagy regionális piacon aktív, kisebb csomagkézbesítési szolgáltatók adminisztratív terheinek korlátozása érdekében azonban 50-nél kevesebb fős küszöb kerül bevezetésre a szolgáltatónál az előző naptári év során a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásában részt vevő személyek száma alapján, azt az esetet kivéve, ha a szolgáltató egynél több tagállamban is letelepedett. Bizonyos esetekben, figyelembe véve az érintett tagállam sajátosságait, a nemzeti szabályozó hatóság számára lehetővé kell tenni a küszöb 25 főre való csökkentését. Ez a küszöb megfelel a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásával kapcsolatos, 2003. május 6-i 2003/361 bizottsági ajánlásnak, tükrözi azt, hogy munkaigényes ágazatról van szó, és lefedi a csomagszállítási piac legnagyobb részét, a piaci részesedésekkel együtt, főleg az olyan országokban, ahol kicsi a csomagok szállítási volumene. A személyek átlagos számának magában kell foglalnia a munkavállalóként teljes munkaidőben, részmunkaidőben vagy ideiglenes alkalmazottként foglalkoztatottakat, illetve az önálló vállalkozóként foglalkoztatott személyeket.

Módosítás   22

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Információk benyújtása során a nemzeti szabályozó hatóság részére a csomagkézbesítési szolgáltatások jellemzőinek magukban kell foglalniuk a postai kézbesítési láncban (a csomagok gyűjtése, feldolgozása, szállítása és kézbesítése) a szolgáltató által ellátott feladatokat; továbbá azt, hogy a szolgáltatás az egyetemes szolgáltatási kötelezettség körébe tartozik-e vagy sem; a szolgáltatás területi hatályát (regionális, belföldi, határokon átnyúló); valamint adott esetben a felkínált hozzáadott értéket.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A nemzeti szabályozó hatóság tájékoztatásakor figyelembe kell venni azt, hogy a csomagkézbesítési szolgáltatók korábban esetleg már megadtak bizonyos információkat ugyanannak a nemzeti szabályozó hatóságnak. A csomagkézbesítési szolgáltatások fontosak a kis- és középvállalkozások és a magánszemélyek számára, akiknek lehetőséget kell kapniuk a különböző szolgáltatók egyszerű összehasonlítására. Ezért van szükség azon szolgáltatások pontos meghatározására, amelyek tarifáit az egyetemes szolgáltatók kötelesek megadni. Ezek a tarifák felkerülnek a Bizottság egy külön e célra létrehozott honlapjára és – a bizalmas jellegű, rendszeresen megadott végponti díjakkal együtt – alapul szolgálnak a nemzeti szabályozó hatóságok számára a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatási tarifák megfizethetőségének értékeléséhez. Az egyetemes szolgáltatókon kívüli csomagkézbesítési szolgáltatók megadhatják – összehasonlítható formában – saját nemzeti szabályozó hatóságuk részére az ugyanezen küldeményekért felszámított tarifákat, feltéve, ha e küldemények kézbesítése a címzett otthonában vagy telephelyén történik.

(12)  A nemzeti szabályozó hatóság tájékoztatásakor figyelembe kell venni azt, hogy a csomagkézbesítési szolgáltatók korábban esetleg már megadtak bizonyos információkat ugyanannak a nemzeti szabályozó hatóságnak. A csomagkézbesítési szolgáltatások fontosak a kis- és középvállalkozások és a magánszemélyek számára, akiknek lehetőséget kell kapniuk a különböző szolgáltatók egyszerű összehasonlítására. Ezért van szükség azon szolgáltatások pontos meghatározására, amelyek tarifáit a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatók kötelesek megadni. Ezek a tarifák felkerülnek a Bizottság egy külön e célra létrehozott honlapjára, amely elfogulatlan és nem kereskedelmi jellegű.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Kis tömegük és méretük miatt egyes postai küldeményekre nem vonatkoznak a tarifák átláthatóságával kapcsolatban előírt kötelezettségek. Ezért az e kötelezettségek hatálya alá tartozó postai küldemények előírt szélessége legalább 20 mm.

(13)  Kis tömegük és méretük miatt egyes postai küldeményekre nem vonatkoznak ezek az előírások. Ezért az e kötelezettségek hatálya alá tartozó postai küldemények előírt szélessége legalább 20 mm.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok a tarifák megfizethetőségének éves értékelését végzik, akkor olyan objektív kritériumokat kell alapul venniük, mint a feladó és az átvevő egyetemes szolgáltató belföldi tarifái, valamint a végponti díjak mértéke. Ezeket az általános kritériumokat olyan egyéb kritériumok is kiegészíthetik, amelyek különös fontosságúak az adott tarifák magyarázatához, pl. a konkrét szállítási vagy kezelési költségek és a kétoldalú volumenek a különböző csomagkézbesítési szolgáltatók között.

(14)  Annak mérlegelése során, hogy szükséges-e a tarifák értékelése, a nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe veszik a verseny mértékét az érintett, határokon átnyúló piacon, többek között a távoli vagy periferikus területeken élő kisfeladók esetében is. Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok a tarifák megfizethetőségének éves értékelését végzik, akkor olyan objektív kritériumokat kell alapul venniük, mint a feladó és az átvevő csomagkézbesítési szolgáltató belföldi tarifái, valamint a végponti díjak mértéke, továbbá figyelembe kell venniük a távoli vagy ritkán lakott területeken élő vagy található egyéni felhasználók és kis- és középvállalkozások, valamint a fogyatékossággal élő vagy mozgáskorlátozott felhasználók helyzetét. E tekintetben az Európai Parlament a postai szolgáltatásokról szóló irányelv alkalmazásáról szóló 2016. szeptember 15-i állásfoglalásában úgy vélte, hogy javítható és javítandó a csomagszállítási egyetemes szolgáltatások földrajzi kiterjedése és hozzáférhetősége, különösen a távoli területeken élő kiszolgáltatott helyzetű fogyasztók esetében, továbbá hangsúlyozta, hogy biztosítani kell a postai szolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférést. Az értékelések célja a piaci erőfölénnyel való esetleges visszaélés azonosítása, valamint annak meghatározása, hogy a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások elterjedését milyen mértékben befolyásolják a hatályos, határokon átnyúló tarifák. Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok úgy ítélik meg, hogy szükséges a tarifák további értékelése, akkor objektív kritériumokat kell alapul venniük, mint például a feladó és az átvevő csomagkézbesítési szolgáltató belföldi tarifái. Ezeket az általános kritériumokat olyan egyéb kritériumok is kiegészíthetik, amelyek különös fontosságúak az adott tarifák magyarázatához, pl. a konkrét szállítási vagy kezelési költségek, a végponti díjak és a kétoldalú volumenek a különböző csomagkézbesítési szolgáltatók között.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A regionális és társadalmi kohézió érdekében fontosak lehetnek a két vagy több tagállamba irányuló, határokon átnyúló kézbesítések egységes tarifái. Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni, hogy az elektronikus kereskedelem új lehetőségeket kínál a ritkán lakott területek gazdasági életbe való bevonásához. Fontos tehát a csomagkézbesítési szolgáltatások megfizethetőségének értékelésekor maximálisan figyelembe venni az egységes tarifákat.

(15)  A regionális és társadalmi kohézió érdekében fontosak lehetnek a két vagy több tagállamba irányuló, határokon átnyúló kézbesítések egységes tarifái. Ebben az összefüggésben figyelembe kell venni, hogy az internetes kereskedelmet különösen a ritkán lakott és távoli területeken kell ösztönözni, így lehetővé téve az ilyen területeken élő fogyasztók részvételét az internetes kereskedelemben és ösztönözve a gazdaságot ezekben a régiókban. Fontos tehát a csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáinak értékelésekor maximálisan figyelembe venni az egységes tarifákat.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A csomagkézbesítési szolgáltatások belföldi és határokon átnyúló tarifái közötti jelentős különbségeket objektív kritériumok – például a szállítási többletköltségek és az ésszerű haszonkulcs – alapján kell indokolni. A csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatóknak késedelem nélkül kell megadniuk ezt az indoklást.

(16)  A csomagkézbesítési szolgáltatások belföldi és határokon átnyúló tarifái közötti jelentős különbségeket objektív kritériumok – például a szállítási többletköltségek és az észszerű haszonkulcs – alapján kell indokolni. A nemzeti szabályozó hatóság kérésére a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatást nyújtó csomagkézbesítési szolgáltatóknak indokolást kell benyújtaniuk.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az unióbeli átláthatóság biztosítása érdekében az adott nemzeti szabályozó hatóság által végzett elemzést a többi tagállam nemzeti szabályozó hatóságához és a Bizottsághoz is el kell juttatni. A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság feladata a titoktartásról gondoskodni. A Bizottság azt is kérheti a Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói Csoportjától, hogy a benyújtott nemzeti anyagok alapján készítsen uniós szintű elemzést.

(17)  Az unióbeli átláthatóság biztosítása érdekében az adott nemzeti szabályozó hatóság által végzett nem bizalmas elemzést el kell juttatni a Bizottsághoz, valamint a benyújtó nemzeti hatóság tagállamában a versenyjog végrehajtásával megbízott nemzeti szabályozó hatósághoz. A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság feladata a titoktartásról gondoskodni. A Bizottság azt is kérheti a Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói Csoportjától, hogy a benyújtott nemzeti anyagok alapján készítsen uniós szintű elemzést, a titoktartás biztosításának feltétele mellett.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatók többoldalú vagy kétoldalú megállapodásokat köthetnek a végponti díjakról, továbbá egyéb programokat is kialakíthatnak saját kézbesítési hálózataik összekapcsolhatóságához. A megkülönböztetés elkerülése érdekében az egymással versenyző csomagkézbesítési szolgáltatóknak egyenlő hozzáférést kell kapniuk a többoldalú megállapodások aláíró feleire érvényes végponti díjakhoz. Előfordulhat, hogy indokolt az, amikor a harmadik fél csomagkézbesítési szolgáltatók által teljesítendő végponti díjak – egyes esetekben – meghaladják az ilyen megállapodásokat aláíró egyetemes szolgáltatók által teljesítendőket. Ez akkor fordulhat elő, ha egy végponti díjakról szóló többoldalú megállapodás aláíró felei képesek azt bizonyítani, hogy a megállapodás létrehozásával, alkalmazásával és kezelésével kapcsolatos költséget, a nem kijelölt csomagkézbesítési szolgáltatóktól származó küldemények átvételével és kezelésével járó többletköltséget és az egyéb költségeket nem fedezik a feladó tagállamban lévő harmadik fél szolgáltató által teljesített végponti díjak.

(18)  A csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó csomagkézbesítési szolgáltatók többoldalú vagy kétoldalú megállapodásokat köthetnek a végponti díjakról, továbbá egyéb programokat is kialakíthatnak saját kézbesítési hálózataik összekapcsolhatóságához, teljes körűen tiszteletben tartva a versenyjogot. Ezeknek a megállapodásoknak költségorientáltnak kell lenniük, a fogyasztók javát kell szolgálniuk, és a meglévő hálózatok hatékonyabb felhasználását kell eredményezniük, különösen a vidéki és távoli térségekben. Fontos, hogy a tagállamok, a nemzeti szabályozó hatóságok és az Európai Bizottság kellő időben, hatékonyan és megfelelően felderítsék és kezeljék az olyan megállapodásokat, amelyek sértik az uniós versenyjog alapelveit és a 97/67/EK irányelv rendelkezéseit.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(18a)  A megkülönböztetés elkerülése érdekében az egymással versenyző kis- és közepes méretű csomagkézbesítési szolgáltatóknak egyenlő hozzáférést kell kapniuk a többoldalú vagy bilaterális megállapodások aláíró feleire érvényes végponti díjakhoz. Az egyetemes szolgáltatók visszautasíthatják vagy korlátozhatják a hozzáférést. Mindkét esetben értesíteniük kell a nemzeti szabályozó hatóságot, és objektív kritériumokra alapozva indokolniuk kell a döntésüket azért, hogy a nemzeti szabályozó hatóság elvégezze a kiértékelését. Előfordulhat, hogy indokolt az, amikor a harmadik fél csomagkézbesítési szolgáltatók által teljesítendő végponti díjak – egyes esetekben – meghaladják az ilyen megállapodásokat aláíró egyetemes szolgáltatók által teljesítendőket. Ez akkor fordulhat elő, ha egy végponti díjakról szóló többoldalú vagy bilaterális megállapodás aláíró felei képesek azt bizonyítani, hogy a megállapodás létrehozásával, alkalmazásával és kezelésével kapcsolatos költséget, a nem kijelölt csomagkézbesítési szolgáltatóktól származó küldemények átvételével és kezelésével járó többletköltséget és az egyéb költségeket nem fedezik a feladó tagállamban lévő harmadik fél szolgáltató által teljesített végponti díjak.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A gyakorlatban és operatív okok miatt a hozzáférési pontot a belépési átadóhivatal jelenti, amely alatt az egyetemes szolgáltatók által a – levélpostai küldeményektől eltérő – postai küldemények átadására az átvevő tagállamban meghatározott hivatal vagy létesítmény értendő.

törölve

Módosítás     32

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  Az adminisztratív teher csökkentése érdekében a csomagkézbesítési szolgáltatónak, a nemzeti szabályozó hatóságoknak és a Bizottságnak elektronikusan kell továbbítaniuk az adatokat, és különösen lehetővé kell tenniük a 910/2014/EU rendeletben1a előírt elektronikus aláírás alkalmazását.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 910/2014/EU rendelete a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A csomagkézbesítési szolgáltatások piaca gyorsan változik, ezért a Bizottság feladata újraértékelni e rendelet hatékonyságát és eredményességét, és rendszeres jelentést benyújtani az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéshez adott esetben mellékelni kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett felülvizsgálati javaslatokat.

(21)  A csomagkézbesítési szolgáltatások piaca gyorsan változik, ezért a Bizottság feladata az e-kereskedelemben bekövetkezett fejlemények figyelembevételével újraértékelni e rendelet hatékonyságát és eredményességét, és rendszeres értékelő jelentést benyújtani az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéshez adott esetben mellékelni kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett felülvizsgálati jogalkotási javaslatokat. E jelentés a megfelelő részes felekkel, többek között a postai ágazat szociális párbeszédért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően készül el.

Módosítás   34

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A Bizottságnak fel kell használnia a Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói Csoportjának értékes közreműködését, amely csoport a nemzeti szabályozó hatóságok képviselőiből áll.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A csomagkézbesítési szolgáltatók kötelezettségének – miszerint tájékoztatást kell nyújtaniuk a nemzeti szabályozó hatóságok felé – teljesítésére vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni a tájékoztatási forma meghatározásához. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek50 megfelelően kell gyakorolni.

(22)  A csomagkézbesítési szolgáltatók konkrét tájékoztatási kötelezettségének – miszerint tájékoztatást kell nyújtaniuk a nemzeti szabályozó hatóságok felé – megállapítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében a csomagküldő szolgálatok által a nemzeti szabályozó hatóságok részére nyújtandó információ formájára vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban49a foglalt elveknek megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

__________________

__________________

 

49a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

50 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Mivel e rendelet célkitűzéseit – nevezetesen a szabályozói felügyelet javításához, az árak átláthatóságának javításához és a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások kapcsán a versenyt támogató bizonyos alapelvek rögzítéséhez szükséges szabályozói alapelvek és szabályok meghatározását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok léptékük és hatásuk miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az adott célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(25)  Mivel e rendelet fő célkitűzése a szabályozói felügyelet javításához, az árak átláthatóságának javításához és a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások kapcsán a versenyt támogató bizonyos alapelvek rögzítéséhez szükséges szabályozói alapelvek és szabályok meghatározása, azzal a végső céllal, hogy a felhasználók számára jobb hozzáférést segítsen elő a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz, és ezáltal is erősítse a fogyasztók határokon átnyúló e-kereskedelembe vetett bizalmát. Mivel azt a célt, hogy a felhasználók határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférését elősegítsék, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, ám azok léptékük és hatásuk miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

1 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tárgy és fogalommeghatározások

Célok és fogalommeghatározások

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tárgy

Célkitűzések

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet – a 97/67/EK irányelvben rögzített szabályok mellett – konkrét szabályokat állapít meg a következők vonatkozásában:

E rendelet a felhasználók határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítását elősegítő konkrét rendelkezéseket – a 97/67/EK irányelvben rögzített rendelkezések mellett – állapít meg a következők vonatkozásában:

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a csomagkézbesítési szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozói felügyelet;

a)  a csomagkézbesítési szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozói felügyelet;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáinak és végponti díjainak átláthatósága és a határokon átnyúló egyes tarifák megfizethetőségének értékelése;

b)  a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáinak átláthatósága, illetve indokolatlanul magas árú, határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatás tarifáinak értékelése;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz és/vagy infrastruktúrához való átlátható és megkülönböztetéstől mentes hozzáférés.

c)   a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások felhasználói számára nyújtott információ

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  „csomag”: levélpostai küldeményektől eltérő, kereskedelmi értékkel rendelkező vagy nem rendelkező postai küldemény vagy szállítmány, amelynek súlya nem haladja meg a 31,5 kg-ot;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „csomagkézbesítési szolgáltatások”: szolgáltatások, beleértve a – levélpostai küldeményektől eltérő – postai küldemények gyűjtését, feldolgozását, szállítását és kézbesítését; a szállítás önmagában nem tekinthető csomagkézbesítési szolgáltatásnak; a 31,5 kg-nál nagyobb tömegű ilyen küldemények kézbesítése nem tekinthető csomagkézbesítési szolgáltatásnak;

a)  „csomagkézbesítési szolgáltatások”: szolgáltatások, beleértve a csomagok gyűjtését, feldolgozását, szállítását és kézbesítését;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  „csomagkézbesítési szolgáltató”: egy vagy több csomagkézbesítési szolgáltatás nyújtását végző vállalkozás;

b)  „csomagkézbesítési szolgáltató”: egy vagy több csomagkézbesítési szolgáltatás nyújtását végző vállalkozás, kivéve a csupán egy tagállamban letelepedett vállalkozásokat, valamint azokat, amelyek csak a 2011/83/EU irányelv 2. cikke 5. pontjában meghatározott adásvételi szerződés részeként nyújtanak belföldi csomagkézbesítési szolgáltatásokat, és a szerződés részeként a vállalkozás személyesen kézbesíti a szerződésben foglalt termékeket a fogyasztó számára.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „végponti díjak”: a feladó egyetemes szolgáltató által az átvevő egyetemes szolgáltatónak fizetett összeg a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások átvevő tagállamban felmerült költségei után.

c)  „végponti díjak”: a feladó csomagkézbesítési szolgáltató által az átvevő csomagkézbesítési szolgáltatónak vagy adott esetben a közvetítőknek fizetett összeg a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások átvevő tagállamban felmerült költségei után.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  „kereskedő”: bármely természetes vagy – akár magán-, akár köztulajdonban álló – jogi személy, aki vagy amely a saját szakmájával, üzleti tevékenységével vagy foglalkozásával összefüggő célok érdekében jár el az ezen rendelet hatálya alá tartozó, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat tartalmazó adásvételi szerződések felhasználókkal történő megkötése vonatkozásában;

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  „alvállalkozó”: olyan vállalkozás, amely a csomagok gyűjtését, feldolgozását, szállítását vagy szétosztását végzi a csomagkézbesítési szolgáltató részére;

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

A harmonizáció szintje

 

Az e rendeletben foglalt követelmények minimumkövetelmények, és nem akadályozzák a tagállamokat abban, hogy további intézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be a felhasználók jobb hozzáférésének érdekében a hatékony és megfizethető, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz. Az ilyen intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az uniós joggal.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Valamennyi csomagkézbesítési szolgáltató benyújtja a következő tájékoztatást a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához:

(1)  Valamennyi csomagkézbesítési szolgáltató benyújtja a következő tájékoztatást a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához, kivéve, ha a nemzeti szabályozó hatóság már kérte és megkapta ezt a tájékoztatást:

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a szolgáltató neve, jogállása és formája, cégjegyzékszáma vagy hasonló száma, héaazonosító száma, telephelyének és kapcsolattartójának címe;

a)  a csomagkézbesítési szolgáltató neve, jogállása és formája, cégjegyzékszáma vagy hasonló száma, héaazonosító száma, telephelyének és kapcsolattartójának címe;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a szolgáltató által kínált szolgáltatások jellege;

b)  amennyiben lehetséges, a csomagkézbesítési szolgáltató által kínált csomagkézbesítési szolgáltatások részletes ismertetése, beleértve a nyújtott szolgáltatások típusait és részletes tájékoztatást a fizetésről és a felhasználó egyéb lehetőségeiről;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a szolgáltató általános értékesítési feltételei, beleértve a panasztételi eljárás részletes leírását.

c)  a csomagkézbesítési szolgáltatónak a csomagkézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó általános feltételei, beleértve a felhasználók panasztételi eljárásának részletes leírását, valamint adott esetben az alkalmazandó felelősségkorlátozást.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az első albekezdésben foglalt információk bármely változása esetén a csomagkézbesítési szolgáltató 30 napon belül tájékoztatja a nemzeti szabályozó hatóságot a változásról.

(2)  A csomagkézbesítési szolgáltató köteles 30 napon belül tájékoztatni a nemzeti szabályozó hatóságot minden olyan változásról, amely az (1) bekezdésben említett információkat érinti.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Minden naptári év március 31-ig valamennyi csomagkézbesítési szolgáltató benyújtja a következő tájékoztatást a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához:

(3)  Minden naptári év május 31-ig valamennyi csomagkézbesítési szolgáltató benyújtja a következő tájékoztatást a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához, amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság még nem kérte ezt a tájékoztatást:

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a csomagkézbesítési szolgáltatások előző naptári évre vonatkozó éves forgalma a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban a nemzeti, valamint a határokon átnyúló bejövő és kimenő postai küldeményekre vonatkozó csomagkézbesítési szolgáltatások szerinti bontásban;

a)  a csomagkézbesítési szolgáltatások előző naptári évre vonatkozó éves forgalma a csomagkézbesítési szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban, a belföldi, valamint a határokon átnyúló bejövő és kimenő csomagkézbesítési szolgáltatások szerinti bontásban;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a szolgáltató által alkalmazott és a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásába bevont személyek előző naptári évi létszáma a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban

b)  a csomagkézbesítési szolgáltató által alkalmazott és a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásába bevont személyek előző naptári évi létszáma a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban, többek között a foglalkozási viszony szerinti bontásban feltüntetve;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban az előző naptári évben kezelt, 31,5 kg-nál nem nagyobb tömegű – a levélpostai küldeményektől eltérő – postai küldemények száma a nemzeti, valamint a határokon átnyúló bejövő és kimenő postai küldemények szerinti bontásban.

c)  az előző naptári évben kezelt csomagok száma a csomagkézbesítési szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban, a belföldi, valamint a határokon átnyúlóan kézbesített bejövő és kimenő csomagok szerinti bontásban;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a számukra munkát végző és a csomagkézbesítő szolgáltatásban részt vevő alvállalkozók nevei, továbbá bármely információ, amellyel a csomagkézbesítési szolgáltató rendelkezik az alvállalkozó által teljesített csomagkézbesítési szolgáltatások természetéről és működéséről.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság végrehajtási aktus útján határozza meg az e cikk (1) bekezdése szerint nyújtandó tájékoztatás formáját. E végrehajtási aktusokat a 9. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)  A Bizottság a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az e cikk (1) és (3) bekezdése szerint nyújtandó tájékozta formájának meghatározása érdekében.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A nemzeti szabályozó hatóságok az (1) és (2) bekezdésben említetteken kívüli tájékoztatási követelményeket is előírhatnak, amennyiben azok az e rendeletnek való megfeleléshez szükségesek.

törölve

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az 50 főnél kisebb létszámot foglalkoztató csomagkézbesítési szolgáltatókra nem vonatkoznak az (1) és a (2) bekezdés szerinti kötelezettségek, kivéve az egynél több tagállamban letelepedett szolgáltatókat.

(6)  Ez a cikk nem alkalmazandó azokra a csomagkézbesítési szolgáltatókra, leányvállalataikra és kapcsolt vállalkozásaikra, amelyek az előző naptári évben átlagosan kevesebb mint 50 főt foglalkoztattak, kivéve az egynél több tagállamban letelepedett szolgáltatókat. Valamely nemzeti szabályozó hatóság az érintett tagállam sajátosságainak figyelembevétele mellett, valamint amennyiben ez szükséges és arányos e rendelet rendelkezéseinek betartása érdekében, a küszöböt 25 főre csökkentheti.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tarifák és a végponti díjak átláthatósága

A tarifák átláthatósága

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatók benyújtják a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához azt a nyilvános listát, amely a melléklet szerinti kategóriákba tartozó postai küldemények kézbesítésére vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén érvényes tarifákat tartalmazza. Ezt a tájékoztatást legkésőbb az adott naptári év január 31-ig kell benyújtani.

(1)  A 3. cikk (6) bekezdése által kizártak kivételével valamennyi, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltató benyújtja a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához azt a nyilvános listát, amely a melléklet szerinti kategóriákba tartozó, egy darabból álló csomagok kézbesítésére vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén érvényes tarifákat tartalmazza. Ezt a tájékoztatást az adott naptári év február 28-ig kell benyújtani.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A nemzeti szabályozó hatóságok késedelem nélkül és legkésőbb az adott naptári év február 28-ig benyújtják a Bizottsághoz a tarifák (1) bekezdés szerint megkapott nyilvános listáit. Ezeket a Bizottság legkésőbb az adott naptári év április 30-ig közzéteszi egy külön honlapon.

(2)  A nemzeti szabályozó hatóságok késedelem nélkül, az adott naptári év március 31-ig benyújtják a Bizottsághoz a tarifák (1) bekezdés szerint megkapott nyilvános listáit. Ezeket a Bizottság legkésőbb az adott naptári év április 30-ig közzéteszi egy külön honlapon, és biztosítja, hogy az erre a célra használt honlap elfogulatlan és nem kereskedelmi jellegű legyen.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatók benyújtják a nemzeti szabályozó hatósághoz a más tagállamokban feladott postai küldeményekre vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén érvényes végponti díjakat. Ezt a tájékoztatást legkésőbb az adott naptári év január 31-ig kell benyújtani.

törölve

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nemzeti szabályozó hatóságok legkésőbb az adott naptári év február 28-ig benyújtják a Bizottsághoz és a feladó tagállamok nemzeti szabályozó hatóságaihoz a (3) bekezdés szerint megkapott végponti díjakat.

törölve

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tarifák megfizethetőségének értékelése

Az egy darabra vonatkozó tarifák értékelése

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzeti szabályozó hatóság az adott tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 hónapon belül értékeli 4. cikk (1) bekezdése szerint megkapott nyilvános listákban szereplő, határokon átnyúló tarifák megfizethetőségét. Az értékelés során különösen a következő elemeket kell figyelembe venni:

(1)  Amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság szükségesnek ítéli, tárgyilagos értékelést végezhet, összhangban a 97/67/EK irányelv 12. cikk foglalt elvekkel, a határokon átnyúló díjszabásokról az I. mellékletben felsorolt olyan egy darabból álló csomagok kategóriáira vonatkozóan, amelyek az adott tagállam egyetemes szolgáltatási kötelezettsége alá tartoznak, annak érdekében, hogy azonosítani lehessen a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásoknak a hatóság által indokolatlanul magasnak ítélt tarifáit, az adott tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 hónapon belül. Az értékelés során különösen a következő elemeket kell figyelembe venni:

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az összehasonlítható csomagkézbesítési szolgáltatásokért a feladó tagállamban és az átvevő tagállamban felszámított belföldi tarifákat;

a)  az összehasonlítható csomagkézbesítési szolgáltatásokért a feladó tagállamban és az átvevő tagállamban felszámított belföldi és bármilyen egyéb releváns tarifákat;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a 4. cikk (3) bekezdése szerint megkapott végponti díjakat;

törölve

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a határokon átnyúló tarifák valószínűsíthető hatása az egyéni felhasználókra, valamint a kis- és középvállalkozásokra, beleértve a távoli vagy ritkán lakott területeken találhatókat, valamint a fogyatékkal élő vagy csökkent mozgásképességű egyéni felhasználókat.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy a díjak árszabályozás hatálya alá tartoznak-e a nemzeti jog alapján, vagy hogy más csomagkézbesítési szolgáltató is kínál-e hasonló szolgáltatásokat.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cc)   a piaci erőfölénnyel való esetleges visszaélések.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha a nemzeti szabályozó hatóság azt állapítja meg, hogy az (1) bekezdés szerinti, határokon átnyúló tarifák nem megfizethetők, akkor azok mértékére vonatkozóan további szükséges tájékoztatást és/vagy indoklást kér az egyetemes szolgáltatótól.

(2)  Ha a nemzeti szabályozó hatóság szükségesnek ítéli, az (1) bekezdés szerinti értékelés céljából további támogató bizonyítékot kér az érintett csomagkézbesítési szolgáltatótól vagy szolgáltatóktól azokra a tarifákra vonatkozóan, amelyek szükségesek lehetnek az értékelés elvégzéséhez. Ez a bizonyíték vonatkozhat pl. a konkrét szállítási vagy kezelési költségekre, a végponti díjakra és a kétoldalú volumenekre a különböző csomagkézbesítési szolgáltatók között.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az egyetemes szolgáltató a kérés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül benyújtja a nemzeti szabályozó hatósághoz a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást és/vagy indoklást.

(3)  Az e cikk szerinti szolgáltató vagy szolgáltatók a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül benyújtja a nemzeti szabályozó hatósághoz az e cikk (2) bekezdése szerinti bizonyítékot, az értékelés tárgyát képező tarifák esetleges indoklásával együtt.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Értékelését – beleértve a (3) bekezdés szerint megadott bármely tájékoztatást és/vagy indoklást is – a nemzeti szabályozó hatóság benyújtja a Bizottsághoz, a többi tagállam nemzeti szabályozó hatóságaihoz, valamint a benyújtó nemzeti szabályozó hatóság szerinti tagállamban a versenyjog betartatásával megbízott nemzeti hatóságokhoz. A Bizottsághoz be kell nyújtani az értékelés nem bizalmas jellegű változatát is. Ezt a tájékoztatást legkésőbb az adott naptári év március 31-ig kell benyújtani.

(4)  A határokon átnyúló tarifákra vonatkozó, e cikk szerinti értékeléséről készült részletes jelentést a nemzeti szabályozó hatóság a vonatkozó naptári év július 31-ig benyújtja a Bizottsághoz, az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságaihoz, valamint a benyújtó nemzeti szabályozó hatóság szerinti tagállamban a versenyjog betartatásával megbízott nemzeti hatóságokhoz. A nemzeti szabályozó hatóság továbbá benyújtja a Bizottság részére értékelő jelentése nem bizalmas jellegű változatát.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az értékelésnek a nemzeti szabályozó hatóságok által a (4) bekezdéssel összhangban benyújtott nem bizalmas jellegű változatát a Bizottság legkésőbb az adott naptári év április 30-ig közzéteszi a külön honlapon.

(5)  A Bizottság késedelem nélkül és mindenképpen a kézhezvételtől számított egy hónapon belül közzéteszi az értékelő jelentésnek a nemzeti szabályozó hatóság által benyújtott nem bizalmas jellegű változatát.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

törölve

Átlátható és megkülönböztetéstől mentes, határokon átnyúló hozzáférés

 

(1)   Amennyiben a csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatók többoldalú megállapodásokat kötnek a végponti díjakról, úgy a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi hálózati elem és kapcsolódó létesítmény, valamint szolgáltatás és információs rendszer vonatkozásában teljesíteniük kell minden ésszerű hozzáférési kérést.

 

(2)   A hozzáférési pontot az átvevő tagállamban található belépési átadóhivatal jelenti.

 

(3)   Az (1) bekezdésben említett egyetemes szolgáltatók referenciaajánlatot tesznek közzé. A referenciaajánlat magában foglalja valamennyi fontos kapcsolódó feltételt, beleértve az árakat is.

 

(4)   A referenciaajánlat felsorolja az (1) bekezdés szerinti hozzáféréshez szükséges valamennyi elemet, beleértve a szolgáltatások hozzáférését és/vagy használatát korlátozó esetleges feltételeket is, amennyiben ilyen feltételeket engedélyeznek a tagállamok az uniós joggal összhangban.

 

(5)   Közzététele előtt a referenciaajánlatot a nemzeti szabályozó hatóság hagyja jóvá. Szükség esetén a nemzeti szabályozó hatóság előírhatja a referenciaajánlat változtatásait, hogy érvényt szerezzen az e rendeletben foglalt kötelezettségeknek.

 

(6)   Az (1) bekezdésben említett egyetemes szolgáltatók kérés esetén – és egy referenciaajánlat alapján – legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül egyedi ajánlatot adnak a bekezdés szerinti hozzáférést kérő csomagkézbesítési szolgáltatónak. A hozzáférési kérést kapó egyetemes szolgáltatók és a hozzáférést kérő szolgáltatók jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak.

 

(7)   Amennyiben a (6) bekezdésben említett egyedi ajánlat alapján nem sikerül megállapodásra jutni, úgy a hozzáférést kérő csomagkézbesítési szolgáltató benyújthatja a nemzeti szabályozó hatósághoz az egyetemes szolgáltató által készített egyedi ajánlatot. Szükség esetén a nemzeti szabályozó hatóság úgy módosítja az egyedi ajánlatot, hogy érvényt szerezzen az e cikkben meghatározott kötelezettségeknek.

 

(8)   A hozzáférést ésszerű időn belül, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított három hónapon belül kell biztosítani.

 

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6 a. cikk

 

Információk és minőségi előírások

 

(1)   Minden kereskedő, aki a felhasználókkal küldemények határokon átnyúló küldését magában foglaló adásvételi szerződést köt, a szerződéskötés előtti szakaszban a következő információkat bocsátja a felhasználók rendelkezésére:

 

a)   az általuk a határokon átnyúló csomagkézbesítésért a felhasználóknak felszámított díjak, beleértve minden lényeges alternatív vagy kedvezményt tartalmazó díjat;

 

b)  a felkínált, határokon átnyúló kézbesítési opciók, többek között a szolgáltatók megválasztása, a küldemények nyomon követése, olyan mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a kézbesítés teljes folyamata során közbelépjenek, beleértve azt, hogy elálljanak a kézbesítéstől, ha nincsenek jelen, és újrakézbesítést vagy új kézbesítési időpontot vagy helyet kérjenek adott esetben;

 

c)  a saját panasztételi mechanizmusaiknak és az érintett csomagkézbesítési szolgáltató panasztételi mechanizmusainak részletei, valamint az Európai Fogyasztói Központ határokon átnyúló panaszkezelési hálózatára vonatkozó információk.

 

(2)   A minőségi szolgáltatás átláthatósága és mérhetősége, valamint a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások interoperabilitása továbbra is prioritást élvez a 97/67/EK irányelvvel összhangban az Európai Szabványügyi Bizottságon keresztül és más módon, figyelembe véve elsősorban a felhasználók érdekeit, a hatékonyságot és a környezetvédelmi megfontolásokat.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Végrehajtás, felülvizsgálat és hatálybalépés

Általános és záró rendelkezések

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

Titoktartás

 

Bármely, a végponti díjak vagy más bizalmas üzleti információ tekintetében e rendelet szerint a nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság rendelkezésére bocsájtott információt a lehető legszigorúbb szintű titoktartással kell kezelni az alkalmazandó nemzeti rendelkezéseknek és uniós jogszabályoknak megfelelően.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b. cikk

 

Alkalmazás

 

Amennyiben e rendelet kifejezetten másként nem rendelkezik, ez a rendelet nem sérti a csomagkézbesítési szolgáltatókra alkalmazandó nemzeti és uniós jogszabályokat, többek között a szociális és foglalkoztatáspolitikai szabályokat és a nemzeti szabályozó hatóságok felé nyújtandó tájékoztatási kötelezettséget.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság e rendelet alkalmazásáról 2019. xx. xx. előtt, majd azt követően négyévenként értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, amelyet szükség esetén felülvizsgálati javaslattal egészít ki.

A Bizottság [dátum: az e rendelet hatálybalépését követően két évvel]-ig, majd azt követően háromévenként értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, amelyet szükség esetén felülvizsgálatra irányuló jogalkotási javaslattal egészít ki. A jelentést a valamennyi főbb érdekelt féllel folytatott konzultációt követően kell elkészíteni.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  javult-e a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások megfizethetősége, többek között az elszigetelt vagy ritkán lakott területek felhasználói számára;

a)  javult-e az Unióban a határon átnyúló tarifák átláthatósága és a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások hatékonysága és megfizethetősége, többek között a magánszemélyek és a kkv-k, különösen az elszigetelt vagy ritkán lakott területek felhasználói számára;

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  milyen mértékben biztosítják a csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatók a (6) bekezdés szerinti átlátható és megkülönböztetéstől mentes, határokon átnyúló nagykereskedelmi hozzáférést;

b)  a rendelet hatása a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások és az e-kereskedelem forgalmára és áraira, többek között a mind a kereskedőknek, mind a felhasználóknak felszámított kézbesítési díjakra vonatkozó adatokra;

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  előrehaladás a csomagkézbesítés egységes piacának kialakítását célzó egyéb kezdeményezések terén.

d)  előrehaladás a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások minősége és átjárhatósága, többek között a fogyasztóvédelem, valamint az előírások kidolgozása terén;

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

9. cikk

Bizottsági eljárás

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  A Bizottságot a 97/67/EK irányelv 21. cikkével létrehozott postai irányelv bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

(2)  A 3. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a Bizottságnak adott felhatalmazás ötéves időtartamra szól [a rendelet hatálybalépésének dátuma]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 3. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő négy hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

 

_________________

 

 

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 alcím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Postai küldemények, amelyek esetében a nemzeti tarifákat és a más tagállamokba való szállításra vonatkozó, határokon átnyúló tarifákat tartalmazó nyilvános listát be kell nyújtani a nemzeti szabályozó hatóságokhoz:

Az egy darabból álló csomagok, amelyekre alkalmazni kell a csomagkézbesítési szolgáltatók díjaira vonatkozó, az árak átláthatóságával és értékelésével kapcsolatos, a 4. és az 5. cikkben előírt intézkedéseket.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fent meghatározott postai küldeményeknél az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük:

A fent meghatározott csomagoknál az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük:

a)  Az a)–i) pont szerinti postai küldemények (levélpostai termékek) mérethatáraira a következő szabály vonatkozik:  

Hosszúság, szélesség és vastagság együttesen: 900 mm, a legnagyobb méret legfeljebb 600 mm, a legkisebb méret legalább 20 mm lehet;

a)  Az a)–i) pontban felsorolt csomagok mérethatáraira a következő szabály vonatkozik: hosszúság, szélesség és vastagság együttesen: 900 mm, a legnagyobb méret legfeljebb 600 mm, a legkisebb méret legalább 20 mm;

b)  A j)–o) pont szerinti csomagok nem lehetnek kisebbek az a)–i) pont szerinti levelek előírt méreténél

b)  A j)–o) pontban felsorolt csomagok nem lehetnek kisebbek az a)–i) pontban felsoroltak előírt méreténél.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 1 csillag

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(*) A postai küldeményekhez tartozó tarifák nem tartalmazhatnak semmilyen mennyiségi alapú speciális engedményt vagy más speciális elbánást.

(*) A csomagokhoz tartozó díjak küldeményenkénti díjként értendők, és nem tartalmazhatnak semmilyen mennyiségi alapú speciális engedményt vagy más speciális elbánást.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 3 csillag

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(***) A fenti kritériumoknak megfelelő, egynél több terméket kínáló szolgáltatóknak a legalacsonyabb árat kell bejelenteniük.

(***) A fenti kritériumoknak megfelelő, egynél több csomagot kínáló szolgáltatóknak a legalacsonyabb tarifát kell bejelenteniük.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 4 csillag

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(****) A fenti tarifák a címzettnek az átvevő tagállamban található otthonában vagy telephelyén kézbesített küldeményekre vonatkoznak.

(****) A fenti tarifák a címzettnek az átvevő tagállamban található otthonában vagy más telephelyén kézbesített küldeményekre vonatkoznak, ha ez a tarifa magában foglalja ezt a lehetőséget kiegészítő díj nélkül.

(1)

HL C 34., 2017.2.2., 106. o.


INDOKOLÁS

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK

A csomagkézbesítés kompetitív, innovatív és gyorsan növekvő ágazat. Évente hozzávetőlegesen négymilliárd csomagot rendelnek online és kézbesítenek EU-szerte. Az ágazatban azonban jól látható a további növekedési potenciál. Összességében míg az EU-ban a fogyasztók 44%-a vásárol online saját hazájában, lényegesen kevesebb (15%) rendel online más országból. Az online vásárló uniós fogyasztók és kisvállalkozások számára az egyik legnagyobb problémát a határokon átnyúlóan vásárolt és eladott áruk kézbesítésével kapcsolatos aggodalmak jelentették, gyakran a viszonylag magas költségek miatt is.

A digitális egységes piaci stratégiájában az Európai Bizottság egy, a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló rendeletet javasolt. A javasolt rendelettel a Bizottságnak az a célja, hogy biztosítsa az ágazat nagyobb hatékonyságát, a tarifák és a végponti díjak átláthatóságát, valamint a megfizethető árakat.

Az e javaslat vizsgálatát megelőző felkészülés során az előadó számos felhasználói és postai ágazati szervezettel konzultált, többek között a szabályozó szervekkel, valamint a kisvállalkozók, fogyasztók és szakszervezetek képviselőivel. Az előadó teljes mértékben figyelembe vette a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét, továbbá rendezvényt szervezett, ahol a nagy számban megjelenő résztvevők számára lehetőség nyílt a bizottsági javaslattal kapcsolatos elképzelések és javaslatok teljes palettájának megfogalmazására.

AZ ELŐADÓ JAVASLATA

Az előadó határozottan támogatja a fogyasztók és kiskereskedők igényeihez igazított digitális egységes piac létrehozására irányuló erőfeszítéseket, ám javítani igyekszik a Bizottság javaslatát, hogy az olyan tisztességes és kiegyensúlyozott megközelítést nyújtson az ágazat valamennyi piaci szereplője számára, amely teljes mértékben összhangban van a postai szolgáltatásokról szóló 97/67/EK irányelv rendelkezéseivel, ugyanakkor kiegészíti és továbbfejleszti azokat.

Az előadó ezért azt javasolja, hogy terjesszék ki a rendelet fő rendelkezéseinek hatályát valamennyi, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatóra, elsősorban azért, mert számos egyetemes szolgáltató nem rendelkezik a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások uniós piacán jelentős piaci részesedéssel Az előadó igyekszik eltörölni a javaslat hozzáférési és referenciaajánlattal kapcsolatos aspektusait, mivel azok nem tükrözik a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások uniós piacának valóságát, és a postai szolgáltatásokra és a versenyre vonatkozó meglévő uniós jogszabályok fényében nincs is rájuk szükség.

Az előadó a „csomag” fogalmát 31,5 kg-nál nem nagyobb tömegű postai küldeményként határozta meg, miközben egyetért azzal, hogy egy levélpostai küldemény önmagában nem tekintendő csomagnak, a 97/67/EK irányelvvel összhangban.

A Bizottság nagyon helyesen előírta, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak frissített piaci információkkal kell rendelkezniük, azonban fontos, hogy a rendelet rendelkezései lehetővé tegyék, hogy pontos képet lehessen szerezni a piacról. Ezért az előadó igyekszik biztosítani, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok olyan adatokhoz jussanak, amelyek a piaci foglalkoztatási gyakorlatok megoszlását és skáláját mutatják, többek között a postai ágazatban nem teljes munkaidőben és nem állandó munkaviszonyban alkalmazott alvállalkozókkal és munkavállalókkal kapcsolatos információkhoz.

Hasonlóan fontos, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok megfelelő adatokkal rendelkezzenek a határokon átnyúló tarifákról és a végponti díjakról, hogy értékelni tudják, hogy az árak nem indokolatlanul magasak-e. Ezeknek az adatoknak valamennyi érintett szereplő számára hozzáférhetőeknek kell lenniük, különben torz kép alakulhat ki. Az előadó ezért a szöveg módosításakor ezt figyelembe vette.

A tarifák megfizethetőségének értékelésekor az előadó is azon a véleményen van, hogy nemcsak az egyetemes szolgáltatókra, hanem a piac egészére kellene megfizethetőségi teszteket alkalmazni. Ennek az értékekésnek a célja annak felmérése, hogy a magánszemélyek és a kis- és középvállalkozások számára jelentkező költségek megfizethetők-e, és hogy a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások elterjedését milyen mértékben befolyásolják a kézbesítési költségek. Az értékelésnek figyelembe kell vennie a kevés rendelkezésre álló jövedelemmel rendelkező egyéni felhasználókat, a fogyatékossággal élő vagy mozgáskorlátozott felhasználókat, távoli vagy a ritkán lakott területeken élő vagy elhelyezkedő egyéni felhasználókat és kis- és középvállalkozásokat, valamint azokat, akik rendszeresen használnak csomagkézbesítési szolgáltatásokat.

Az elérhető árak és kézbesítési opciók tekintetében az egyre átláthatóbb és összehasonlíthatóbb információkra vonatkozó javított követelményeknek, valamint a kár, az áruk elvesztése, a késedelmek, a visszakézbesítések és a panaszkezelés területén a fokozottabb iránymutatásokra vonatkozó követelményeknek köszönhetően a fogyasztói bizalom növekedne. Az előadó ezért javasolja két új cikk hozzáadását a kereskedők által a felhasználók számára már megadott információk bővítése, valamint a szolgáltatás minőségének és a technikai szabványoknak a meglévő uniós rendeletekkel összhangban történő további harmonizációjának előmozdítása érdekében.

A Bizottság javasolja, hogy négyévenként értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, amelyet szükség esetén felülvizsgálatra irányuló jogalkotási javaslattal egészít ki. Az előadó szerint e jelentést a megfelelő részes felekkel, többek között a postai ágazat szociális párbeszédért felelős bizottságával folytatott konzultációt követően kell elkészíteni háromévenként, különös tekintettel az e-kereskedelmi piac dinamizmusára és gyorsan változó jellegére.


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (30.5.2017)

a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

A vélemény előadója: Biljana Borzan

(*)  Társbizottsági eljárás – az eljárási szabályzat 54. cikke

RÖVID INDOKOLÁS

Az e-kereskedelem napjainkban az Európai Unió nagy jelentőségű ágazatainak egyikévé válik. Becslések szerint a 2014. évi forgalom értéke eléri a 369 milliárd eurót. Az e-kereskedelem forgalmának jelentős része fizikai kézbesítés révén valósul meg. Becslések alapján évente összesen 4 milliárd csomagot kézbesítenek az uniós fogyasztóknak.

A hatékony és megfizethető kézbesítés a fizikai javak határon átnyúló értékesítésének előfeltétele. Ám az Unióban a csomagkézbesítés piaca továbbra is széttagolódik az egyes országok szerint, és a szolgáltatások terén jelentős különbségek tapasztalhatóak az egyes tagállamok között. A magas árak és a határon átnyúló csomagkézbesítés kényelmetlensége a legnagyobb akadályok a fogyasztók és kiskereskedők számára az e-kereskedelem terén. A Bizottság úgy véli, hogy csak az uniós fogyasztók évente 11,7 milliárd eurót tudnának megtakarítani, ha az online vásárláskor az uniós termékek és szolgáltatások teljes köréből választhatnának.

A postai szolgáltatásokról szóló jelenleg hatályos irányelv 1997-ből származik, és főleg a levélpostai küldeményekre összpontosít, miközben a csomagkézbesítési szolgáltatások többsége nem képezi részét az egyetemes szolgáltatásoknak. Mivel az utóbbi években jelentősen megnőtt a küldött csomagok mennyisége, új szabályokat kell megállapítani a meglévő jogszabályok kiegészítése érdekében.

A Bizottság 2016. május 25-én terjesztette elő e-kereskedelmi intézkedéscsomagját, amely segíti a fogyasztókat és a vállalatokat a belső piac előnyeinek teljes körű kihasználásában. A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokról szóló rendeletre irányuló javaslat célja a határokon átnyúló csomagkézbesítés árai átláthatóságának növelése és a szabályozói felügyelet javítása.

Tanulmányok szerint a csomagok külföldre kézbesítése átlagosan háromszor-négyszer többe kerül a belföldi kézbesítésnél. A határon átnyúló csomagkézbesítés árainak kb. 40%-a nem indokolható gazdasági okokkal, mint a munkaerő költsége, a csomagok mennyisége stb., miközben a kézbesítés és a visszaküldés magas költsége a fogyasztók aggodalmainak két leggyakoribb oka a termékek internetes, határon átnyúló vásárlása során. A kézbesítés magas árai az elektronikus kiskereskedők online értékesítését is akadályozzák. A kis- és középvállalkozásokat jobban sújtják a nagy méretűeknél.

Az előadó úgy véli, hogy a rendeletnek tartalmaznia kell a „csomag” kifejezés meghatározását, és korlátozást javasol a súlyt illetően, illetve a levél típusú küldeményektől való megkülönböztetést.

Az egyetemes szolgáltatói hálózatokhoz való hozzáférés alapvető fontosságú az új résztvevők, különösen a kkv-k számára, akik nem nyújtanak olyan széles körű és kiterjedt szolgáltatást, hogy a távoli területeket is magukban foglaló országos kézbesítési hálózatot építsenek ki, vagy több szereplővel határon átnyúló kézbesítési megállapodásokat kössenek. Ez az árak csökkenését fogja eredményezni, ami hasznos a fogyasztók és a határon átnyúló kereskedelem számára, és növeli a versenyt a csomagkézbesítés piacán, hozzájárulva ezzel az új és innovatív megoldások kifejlesztéséhez.

Az egyetemes szolgáltatók jelenleg kötelesek megfizethető csomagkézbesítési szolgáltatást nyújtani, aminek a fejében bizonyos kedvezményekben, pl. héamentességben részesülnek. A szolgáltatásaik árai gyakran egyénileg megtárgyalt díjak, amelyeket bizalmas kezelnek. A jelen javaslat megkísérli megőrizni az üzleti szempontból érzékeny adatok bizalmas jellegét, ám egyúttal lehetővé teszi a nemzeti szabályozó hatóságok számára a díjak megfizethetőségének ellenőrzését, és az indokolatlanul magas díjak esetében indokolás és további információk kérését.

Az előadó különös figyelmet fordít e rendelet azon általános célkitűzésére, hogy a fogyasztók számára lehetővé tegye a határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat, és ezzel kapcsolatban terjesztett elő módosításokat. Az előadó kéri, hogy a csomagkézbesítési szolgáltatások leírása tartalmazza a kézbesítési lehetőségeket, illetve részletes tájékoztatást a fogyasztók számára.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 169. cikkének (1) bekezdése és 169. cikke (2) bekezdésének a) pontja előírja, hogy az Unió az EUMSZ 114. cikke alapján elfogadott intézkedésekkel előmozdítja a fogyasztói érdekek érvényesülését, és hozzájárul a fogyasztóvédelem magas szintjének biztosításához.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A határokon átnyúló csomagok és más postai küldemények kisfeladóira – különösen a kis- és középvállalkozásokra és a magánszemélyekre – vonatkozó tarifák viszonylag még mindig magasak. Ez közvetlen negatív hatást gyakorol a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat keresőkre, különösen az elektronikus kereskedelem vonatkozásában.

(1)  A határokon átnyúló csomagok és más postai küldemények kisfeladóira – különösen a kis- és középvállalkozásokra (kkv-k) és a magánszemélyekre – vonatkozó tarifák bizonyos esetekben viszonylag még mindig magasak. Ez közvetlen negatív hatást gyakorol a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat keresőkre, különösen az elektronikus kereskedelem vonatkozásában. Ezen túlmenően gyes felhasználók továbbra is szolgáltatás minőségével kapcsolatos problémákról számolnak be a határon átnyúló csomagok küldése, átvétele vagy visszaküldése során. További interoperabilitás kialakítására is szükség van ezen a területen, többek között konkrét intézkedések révén a környezeti megfontolásokkal kapcsolatban.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások piaca változatos és összetett, hiszen különböző szolgáltatók különböző szolgáltatásokat és árakat kínálnak a küldemények tömege, mérete és formája szerint, valamint a rendeltetési helytől, a többletértéket képviselő jellemzőktől (pl. a nyomonkövethetőségi megoldásoktól) és a feladott küldemények számától függően. E változatosság miatt nehéz összehasonlítani – úgy a minőség, mint az ár terén – a csomagkézbesítéssel foglalkozó különböző szolgáltatókat. Emellett a kisfeladók – mint például a kis- és középvállalkozások és a magánszemélyek – gyakran nem is tudnak a felkínált különböző csomagkézbesítési szolgáltatásokról.

(3)  A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások piaca változatos és összetett, éles versennyel bíró piac, hiszen különböző szolgáltatók különböző szolgáltatásokat és árakat kínálnak a küldemények tömege, mérete és formája szerint, valamint a rendeltetési helytől, a többletértéket képviselő jellemzőktől (pl. a nyomonkövethetőségi megoldásoktól) és a feladott küldemények számától függően. Az egyetemes szolgáltatók egyes tagállamokban nem rendelkeznek többségi részesedéssel a csomagkézbesítési piacon. E változatosság miatt nehéz összehasonlítani – úgy a minőség, mint az ár terén – a csomagkézbesítéssel foglalkozó különböző szolgáltatókat. Emellett a kisfeladók – mint például a kkv-k és a magánszemélyek – gyakran nem is tudnak a felkínált különböző csomagkézbesítési szolgáltatásokról. Ráadásul a szolgáltatóváltás költségei is elriasztják az ügyfeleket. Ezen túlmenően az e-kiskereskedelemmel foglalkozó kis- és középvállalkozások a kézbesítéssel kapcsolatos nehézségeket a határon átnyúló értékesítés akadályként említik.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások megfizethetőségének javítása érdekében – különösen az elszigetelt vagy a ritkán lakott területeken lévő felhasználók számára – fokozni kell a tarifák nyilvános listáinak átláthatóságát az egyetemes szolgáltatók által kínált, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások szűkebb csoportját illetően, amelyeket leggyakrabban a kis- és középvállalkozások és a magánszemélyek használnak. A nyilvános listák átláthatósága a határokon átnyúló kézbesítési szolgáltatások magas tarifáinak rendezése, valamint – adott esetben – a nemzeti és a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások közötti indokolatlan tarifakülönbségek csökkentése miatt is szükséges.

(4)  A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások megfizethetőségének javítása érdekében – különösen az elszigetelt vagy a ritkán lakott területeken lévő felhasználók, valamint a kkv-k és mikrovállalkozások számára – fokozni kell a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáinak és a végponti díjainak átláthatóságát, amelyeket leggyakrabban a kkv-k és a magánszemélyek használnak. Az átláthatóság a határokon átnyúló kézbesítési szolgáltatások magas tarifáinak rendezése, valamint – adott esetben – a belföldi és a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások közötti indokolatlan tarifakülönbségek csökkentése miatt is szükséges.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Annak fényében, hogy az Eurobarométer 413. gyorsfelmérése szerint az online értékesítést folytató, a múltban ilyen tevékenységet végzett vagy azt megkísérlő vállalatok többsége a magas kézbesítési költségeket, valamint a költséges panasztételi eljárásokat és garanciákat problémának tekintette, további lépésekre van szükség annak biztosítása érdekében, hogy minden kiskereskedő és fogyasztó, különösen a távoli területeken működő kis- és középvállalkozások, illetve az ott élő fogyasztók teljes körűen igénybe vehessenek hozzáférhető és megfizethető, zökkenőmentes határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat, nem hagyva figyelmen kívül a fogyasztóknak azt az elvárását, hogy „ingyenes kézbesítéssel” vásároljanak.

Módosítás   6

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A legtöbb tagállamban több szolgáltató nyújt belföldi csomagkézbesítési szolgáltatásokat, de közülük csak néhány foglalkozik határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokkal is. E tekintetben nagyon fontos – a hatékony verseny garantálása és elősegítése, valamint a felhasználók védelme érdekében – átlátható és megkülönböztetéstől mentes hozzáférést biztosítani a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz és a nyújtásukhoz szükséges infrastruktúrához.

törölve

Módosítás     7

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az egyetemes szolgáltatók olyan postai szolgáltatók, amelyek az egyetemes postai szolgáltatásokat vagy azok egy részét nyújtják egy meghatározott tagállamban. Azok az egyetemes szolgáltatók, amelyek egynél több tagállamban működnek, csak azokban a tagállamokban osztályozhatók egyetemes szolgáltatóként, amelyben egyetemes postai szolgáltatásokat nyújtanak.

Indokolás

Annak pontosítása, hogy ki minősül egyetemes szolgáltatónak.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Jelenleg a postai szolgáltatásokat a 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza49. Ez az irányelv rögzíti a postai szolgáltatások nyújtására és az egyetemes postai szolgáltatásra az Unióban vonatkozó általános szabályokat. A hangsúlyt elsősorban – de nem kizárólag – a nemzeti egyetemes szolgáltatásokra helyezi, és nem érint olyan kérdéseket, mint a csomagkézbesítési szolgáltatók szabályozói felügyelete, a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáinak és végponti díjainak átláthatósága, a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatási tarifák megfizethetőségének értékelése vagy a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz és/vagy infrastruktúrához való átlátható és megkülönböztetéstől mentes hozzáférés. E rendelet tehát a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások vonatkozásában kiegészíti a 97/67/EK irányelv szabályait.

(6)  Jelenleg a postai szolgáltatásokat a 97/67/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szabályozza49. A fenti irányelv rögzíti a postai szolgáltatások nyújtására és az egyetemes postai szolgáltatásra az Unióban vonatkozó általános szabályokat. E rendelet a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások vonatkozásában kiegészíti a 97/67/EK irányelv szabályait.

__________________

__________________

49 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 15-i 97/67/EK irányelve a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról (HL L 1., 1998.1.21., 14–25. o.).

49 Az Európai Parlament és a Tanács 1997. december 15-i 97/67/EK irányelve a közösségi postai szolgáltatások belső piacának fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására vonatkozó közös szabályokról (HL L 1., 1998.1.21., 14–25. o.).

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ezért fontos megadni a csomagkézbesítési szolgáltatások fogalmának pontos meghatározását és meghatározni azt, hogy mely postai küldemények tartoznak bele ebbe a fogalomba. Ez különösen a – levélpostai küldeményektől eltérő – postai küldeményekre vonatkozik, amelyeket tömegük miatt általánosan használnak áruk és termékek küldésére. E rendelet hatálya alá tehát – a következetes gyakorlatnak megfelelően – a legfeljebb 31,5 kg tömegű postai küldemények tartoznak, mivel az ennél nehezebb küldeményeket egy átlagos személy gépi segédeszközök nélkül már nem képes kezelni. A jelenlegi gyakorlatnak és a 97/67/EK irányelvnek megfelelően, a postai lánc minden egyes lépése (vagyis a gyűjtés, feldolgozás és kézbesítés) csomagkézbesítési szolgáltatásnak minősül. A szállítás önmagában – ha nem a fenti lépések valamelyikével összefüggésben történik – nem minősül csomagkézbesítési szolgáltatásnak, mivel ebben az esetben az feltételezhető, hogy e tevékenység a szállítási ágazat részét képezi.

(8)  Ezért fontos megadni a „csomagok” és a „csomagkézbesítési szolgáltatások” fogalmának pontos meghatározását és meghatározni azt, hogy mely postai küldeményeket és csomagokat fednek le ezek a fogalmak. Ez különösen a – levélpostai küldeményektől eltérő – küldeményekre vonatkozik, amelyeket az egyetemes szolgáltató vagy egyéb szolgáltató kezel, és amelyeket tömegük miatt általánosan használnak kereskedelmi értékkel rendelkező vagy nem rendelkező áruk és termékek küldésére. E rendelet hatálya alá tehát – a következetes gyakorlatnak megfelelően – a legfeljebb 31,5 kg tömegű, az egyetemes szolgáltató vagy egyéb szolgáltató által kezelt küldemények tartoznak, mivel az ennél nehezebb küldeményeket egy átlagos személy gépi segédeszközök nélkül már nem képes kezelni. A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően, a csomagkézbesítési lánc minden egyes lépése (vagyis a gyűjtés, feldolgozás és kézbesítés) csomagkézbesítési szolgáltatásnak minősül, beleértve azt is, amikor gyorspostai vagy futárszolgálatot nyújtó szolgáltatók vagy konszolidátorok biztosítják azokat. Az alternatív üzleti modelleket használó csomagkézbesítési szolgáltatók és e-kereskedelmi platformok szintén e rendelet hatálya alá tartoznak, ha a postai kézbesítési láncnak legalább az egyik ilyen lépését biztosítják. Azonban a piacon már hosszabb ideje jelen lévő árufuvarozási vagy szállítási logisztikai szolgáltatók – szemben a csomagkézbesítési szolgáltató egyéni, független alvállalkozóival – nem tartoznak e rendelet hatálya alá.

Módosítás   10

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ezt a rendeletet a harmadik feleknek felkínált csomagkézbesítési szolgáltatásokra kell alkalmazni, és nem olyan vállalkozásokra, amelyeknek csak házon belüli kézbesítési rendszere van a saját maguk által értékesített áruk rendeléseinek teljesítésére. Ha ezek a vállalkozások házon belüli kézbesítési hálózatokat használnak a harmadik felek által értékesített áruk kézbesítésére, valamint egy házon belüli kiskereskedelmi szolgáltatástól származó áruk kézbesítésére, akkor alkalmazandó rájuk ez a rendelet.

Indokolás

A módosításnak biztosítania kell, hogy például egy szupermarket élelmiszer-kézbesítési szolgáltatásaira ne vonatkozzon ez a rendelet.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A végponti díjak az egyetemes szolgáltatók közötti többoldalú és kétoldalú megállapodásokon alapulnak, és azt biztosítják, hogy az átvevő egyetemes szolgáltató megkapja a feladó egyetemes szolgáltató részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékét. A végponti díjak fogalmát úgy kell meghatározni, hogy abban szerepeljenek mind a levélpostai küldeményekre vonatkozó – a 97/67/EK irányelv 2. cikkének 15. pontjában szereplő meghatározás szerinti – végdíjak, mind a csomagokra vonatkozó érkezési szárazföldi díjrész.

(9)  A végponti díjak a csomagkézbesítési szolgáltatók közötti többoldalú és kétoldalú megállapodásokon alapulnak, és azt biztosítják, hogy az átvevő csomagkézbesítési szolgáltató megkapja a feladó csomagkézbesítési szolgáltató részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékét. A végponti díjakat úgy kell megállapítani, hogy magukban foglalják mind a levélpostai küldeményekre vonatkozó – a 97/67/EK irányelv 2. cikkének 15. pontjában szereplő meghatározás szerinti – végdíjakat, mind a csomagokra vonatkozó érkezési szárazföldi díjrészt, valamint a csomagkézbesítési szolgáltatók leányvállalatai közötti szállítási költségeket. Ebben az összefüggésben a végdíj alatt a feladó egyetemes szolgáltató által az átvevő egyetemes szolgáltató részére a határokon átnyúló postai küldemények átvevő tagállamban történő kezelésének költségei után fizetett összeg értendő. Az érkezési szárazföldi díjrész meghatározása: a feladó tagállam egyetemes szolgáltatója által az átvevő egyetemes szolgáltatónak fizetett összeg a határokon átnyúló csomagkézbesítés átvevő tagállamban felmerült költségei után. Végül a szállítási ár meghatározása: a feladó tagállam csomagkézbesítési szolgáltatója által az átvevő tagállamban lévő leányvállalatai számára fizetett összeg a csomagok átvevő tagállamban történő kézbesítésének költsége után. A végponti díjak bizalmas üzleti adatoknak minősülnek.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Statisztikai célok miatt fontos, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak tudomásuk és információjuk legyen a piacon aktív csomagkézbesítési szolgáltatókról. A csak egy nemzeti vagy regionális piacon aktív, kisebb csomagkézbesítési szolgáltatók adminisztratív terheinek korlátozása érdekében azonban egy küszöb kerül bevezetésre a szolgáltatónál alkalmazott és a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásában részt vevő létszám alapján.

(10)  Statisztikai célok miatt fontos, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak tudomásuk és információjuk legyen a piacon aktív csomagkézbesítési szolgáltatókról. Az ágazat munkaerő-intenzív jellege miatt, valamint a kizárólag a regionális vagy belföldi piacon aktív, kis csomagkézbesítési szolgáltatók vagy alvállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében – a szolgáltató által a korábbi naptári év során alkalmazott és a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásában részt vevő átlagos létszám alapján – küszöböt kell alkalmazni a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamában, kivéve, ha a szolgáltató egynél több tagállamban is letelepedett. A küszöbértéket azonban úgy kell megállapítani, hogy azok is megfelelő módon beszámításra kerüljenek, akik nem teljes munkaidőben és nem állandó munkaviszonyban dolgoznak az ágazatban.

Módosítás   13

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  Amikor információk kerülnek benyújtásra a nemzeti szabályozó hatóságnak, a csomagkézbesítési szolgáltatások jellemzőinek magukban kell foglalniuk a postai kézbesítési láncban (a csomagok gyűjtése, feldolgozása, szállítása és kézbesítése) a szolgáltató által tett lépéseket; továbbá azt, hogy a szolgáltatás az egyetemes szolgáltatási kötelezettség körébe tartozik-e vagy sem; a szolgáltatás területi hatályát (regionális, belföldi, határokon átnyúló); valamint a kínált hozzáadott értéket.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A nemzeti szabályozó hatóság tájékoztatásakor figyelembe kell venni azt, hogy a csomagkézbesítési szolgáltatók korábban esetleg már megadtak bizonyos információkat ugyanannak a nemzeti szabályozó hatóságnak. A csomagkézbesítési szolgáltatások fontosak a kis- és középvállalkozások és a magánszemélyek számára, akiknek lehetőséget kell kapniuk a különböző szolgáltatók egyszerű összehasonlítására. Ezért van szükség azon szolgáltatások pontos meghatározására, amelyek tarifáit az egyetemes szolgáltatók kötelesek megadni. Ezek a tarifák felkerülnek a Bizottság egy külön e célra létrehozott honlapjára és – a bizalmas jellegű, rendszeresen megadott végponti díjakkal együtt – alapul szolgálnak a nemzeti szabályozó hatóságok számára a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatási tarifák megfizethetőségének értékeléséhez. Az egyetemes szolgáltatókon kívüli csomagkézbesítési szolgáltatók megadhatják – összehasonlítható formában – saját nemzeti szabályozó hatóságuk részére az ugyanezen küldeményekért felszámított tarifákat, feltéve, ha e küldemények kézbesítése a címzett otthonában vagy telephelyén történik.

(12)  A nemzeti szabályozó hatóság tájékoztatásakor figyelembe kell venni azt, hogy a csomagkézbesítési szolgáltatók korábban esetleg már megadtak bizonyos információkat ugyanannak a nemzeti szabályozó hatóságnak. A csomagkézbesítési szolgáltatások fontosak a kkv-k és a magánszemélyek számára, akiknek lehetőséget kell kapniuk a különböző szolgáltatók egyszerű összehasonlítására. Ezért van szükség azon szolgáltatások pontos meghatározására, amelyek tarifáit a csomagkézbesítési szolgáltatók kötelesek megadni. Ezek a tarifák felkerülnek a Bizottság egy külön e célra létrehozott honlapjára és – a bizalmas jellegű, rendszeresen megadott végponti díjakkal együtt – alapul szolgálnak a nemzeti szabályozó hatóságok számára a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatási tarifák észszerűségének értékeléséhez.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok a tarifák megfizethetőségének éves értékelését végzik, akkor olyan objektív kritériumokat kell alapul venniük, mint a feladó és az átvevő egyetemes szolgáltató belföldi tarifái, valamint a végponti díjak mértéke. Ezeket az általános kritériumokat olyan egyéb kritériumok is kiegészíthetik, amelyek különös fontosságúak az adott tarifák magyarázatához, pl. a konkrét szállítási vagy kezelési költségek és a kétoldalú volumenek a különböző csomagkézbesítési szolgáltatók között.

(14)  Amikor a nemzeti szabályozó hatóságok az indokolatlanul magas tarifák éves értékelését végzik, akkor olyan objektív kritériumokat kell alapul venniük, mint a feladó és az átvevő csomagkézbesítési szolgáltató belföldi tarifái, valamint a végponti díjak mértéke. Ezeket az általános kritériumokat olyan egyéb kritériumok is kiegészíthetik, amelyek különös fontosságúak az adott tarifák magyarázatához, pl. a konkrét szállítási vagy kezelési költségek és a kétoldalú volumenek a különböző csomagkézbesítési szolgáltatók között. A nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe veszik különösen az elszigetelt vagy ritkán lakott területeken működő kkv-kat, illetve az ilyen területeken élő magánszemélyeket és kiszolgáltatott felhasználókat. Erőfeszítést tesznek annak biztosítására, hogy ez az értékelés lehetőség szerint összehasonlítható legyen a 97/67/EK irányelv alapján megkövetelt értékelésekkel.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  A csomagkézbesítési szolgáltatások belföldi és határokon átnyúló tarifái közötti jelentős különbségeket objektív kritériumok például a szállítási többletköltségek és az ésszerű haszonkulcs – alapján kell indokolni. A csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatóknak késedelem nélkül kell megadniuk ezt az indoklást.

(16)  A csomagkézbesítési szolgáltatások belföldi és határokon átnyúló tarifái közötti jelentős különbségeket objektív kritériumok, mint például a szállítási többletköltségek alapján kell indokolni. A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó csomagkézbesítési szolgáltatóknak késedelem nélkül kell megadniuk ezt az indoklást.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Az unióbeli átláthatóság biztosítása érdekében az adott nemzeti szabályozó hatóság által végzett elemzést a többi tagállam nemzeti szabályozó hatóságához és a Bizottsághoz is el kell juttatni. A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság feladata a titoktartásról gondoskodni. A Bizottság azt is kérheti a Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói Csoportjától, hogy a benyújtott nemzeti anyagok alapján készítsen uniós szintű elemzést.

(17)  Az unióbeli átláthatóság biztosítása érdekében az adott nemzeti szabályozó hatóság által végzett elemzést az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságához és a Bizottsághoz is el kell juttatni. A nemzeti szabályozó hatóságoknak és a Bizottságnak gondoskodniuk kell a titoktartásról. A Bizottság azt is kérheti a Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói Csoportjától, hogy a benyújtott nemzeti anyagok alapján készítsen uniós szintű elemzést, a titoktartás biztosításának feltétele mellett.

Módosítás   18

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  A csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatók többoldalú vagy kétoldalú megállapodásokat köthetnek a végponti díjakról, továbbá egyéb programokat is kialakíthatnak saját kézbesítési hálózataik összekapcsolhatóságához. A megkülönböztetés elkerülése érdekében az egymással versenyző csomagkézbesítési szolgáltatóknak egyenlő hozzáférést kell kapniuk a többoldalú megállapodások aláíró feleire érvényes végponti díjakhoz. Előfordulhat, hogy indokolt az, amikor a harmadik fél csomagkézbesítési szolgáltatók által teljesítendő végponti díjak – egyes esetekben – meghaladják az ilyen megállapodásokat aláíró egyetemes szolgáltatók által teljesítendőket. Ez akkor fordulhat elő, ha egy végponti díjakról szóló többoldalú megállapodás aláíró felei képesek azt bizonyítani, hogy a megállapodás létrehozásával, alkalmazásával és kezelésével kapcsolatos költséget, a nem kijelölt csomagkézbesítési szolgáltatóktól származó küldemények átvételével és kezelésével járó többletköltséget és az egyéb költségeket nem fedezik a feladó tagállamban lévő harmadik fél szolgáltató által teljesített végponti díjak.

(18)  A csomagkézbesítési szolgáltatók többoldalú vagy kétoldalú megállapodásokat köthetnek a végponti díjakról, továbbá egyéb programokat is kialakíthatnak saját kézbesítési hálózataik összekapcsolhatóságához. A megkülönböztetés elkerülése érdekében az egymással versenyző csomagkézbesítési szolgáltatóknak egyenlő hozzáférést kell kapniuk a többoldalú megállapodások aláíró feleire érvényes végponti díjakhoz. Előfordulhat, hogy indokolt az, amikor a harmadik fél csomagkézbesítési szolgáltatók által teljesítendő végponti díjak – egyes esetekben – meghaladják az ilyen megállapodásokat aláíró csomagkézbesítési szolgáltatók által teljesítendőket. Ez akkor fordulhat elő, ha egy végponti díjakról szóló többoldalú megállapodás aláíró felei képesek azt bizonyítani, hogy a megállapodás létrehozásával, alkalmazásával és kezelésével kapcsolatos költséget, a harmadik fél csomagkézbesítési szolgáltatóktól származó küldemények átvételével és kezelésével járó többletköltséget és az egyéb költségeket nem fedezik a feladó tagállamban lévő harmadik fél szolgáltató által teljesített végponti díjak. Amikor a csomagkézbesítési szolgáltató többoldalú megállapodást köt a végponti díjakról, a harmadik felek számára az ilyen többoldalú megállapodás alapján bizonyos határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatáshoz biztosított egyenlő és megkülönböztetéstől mentes hozzáférésnek ösztönöznie kell a versenyt, költségorientáltnak kell lennie, a fogyasztók javát kell szolgálnia, és a meglévő hálózatok hatékonyabb felhasználását kell eredményeznie, különösen a vidéki és elszigetelt térségekben.

Módosítás     19

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A gyakorlatban és operatív okok miatt a hozzáférési pontot a belépési átadóhivatal jelenti, amely alatt az egyetemes szolgáltatók által a – levélpostai küldeményektől eltérő – postai küldemények átadására az átvevő tagállamban meghatározott hivatal vagy létesítmény értendő.

törölve

Módosítás     20

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  Az adminisztratív teher csökkentése érdekében a csomagkézbesítési szolgáltatónak, a nemzeti szabályozó hatóságoknak és a Bizottságnak elektronikusan kell továbbítania az adatokat, és különösen lehetővé kell tennie a 910/2014/EU rendeletben1a előírt elektronikus aláírás alkalmazását.

 

_________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 910/2014/EU rendelete a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73. o.).

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  A csomagkézbesítési szolgáltatások piaca gyorsan változik, ezért a Bizottság feladata újraértékelni e rendelet hatékonyságát és eredményességét, és rendszeres jelentést benyújtani az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéshez adott esetben mellékelni kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett felülvizsgálati javaslatokat.

(21)  A csomagkézbesítési szolgáltatások piaca gyorsan változik, ezért a Bizottság feladata az e-kereskedelemben bekövetkezett fejlemények figyelembevételével újraértékelni e rendelet hatékonyságát és eredményességét, és rendszeres jelentést benyújtani az Európai Parlament és a Tanács számára. E jelentéshez adott esetben mellékelni kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak tett felülvizsgálati jogalkotási javaslatokat. A jelentést a valamennyi megfelelő érdekelt féllel, köztük a postai ágazati szociális párbeszédért felelős bizottsággal folytatott konzultációt követően kell elkészíteni.

Módosítás   22

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A Bizottságnak fel kell használnia a Postai Szolgáltatások Európai Szabályozói Csoportjának értékes közreműködését, amely csoport a nemzeti szabályozó hatóságok képviselőiből áll.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A csomagkézbesítési szolgáltatók kötelezettségének – miszerint tájékoztatást kell nyújtaniuk a nemzeti szabályozó hatóságok felé – teljesítésére vonatkozó egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni a tájékoztatási forma meghatározásához. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek50 megfelelően kell gyakorolni.

törölve

__________________

 

50 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

 

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a)  Annak biztosítása érdekében, hogy érvényesüljön a csomagkézbesítési szolgáltatók tájékoztatási kötelezettsége a letelepedésük helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatósága felé, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítése érdekében ezen információ benyújtásának szabványosított módjára vonatkozóan. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően kerüljön sor.1a A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjai ülésein.

 

__________________

 

1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás     25

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)   E rendelet hatásainak tanulmányozása érdekében a tagállamok beszámolnak a csomagkézbesítési ágazatban dolgozó valamennyi személy munkakörülményeiben bekövetkezett fejleményekről, valamint a megnövekedett közúti forgalom és az emiatt megnövekedett kibocsátások által okozott környezeti hatásokról.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Mivel e rendelet célkitűzéseit – nevezetesen a szabályozói felügyelet javításához, az árak átláthatóságának javításához és a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások kapcsán a versenyt támogató bizonyos alapelvek rögzítéséhez szükséges szabályozói alapelvek és szabályok meghatározását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok léptékük és hatásuk miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően e rendelet nem lépi túl az adott célkitűzés eléréséhez szükséges mértéket.

(25)  Mivel e rendelet célkitűzéseit – nevezetesen a szabályozói felügyelet javításához, az árak átláthatóságának javításához és a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások kapcsán a versenyt támogató bizonyos alapelvek rögzítéséhez szükséges szabályozói alapelvek és szabályok meghatározását, valamint a felhasználók jobb hozzáférésének elősegítését a hatékony és észszerűen árazott határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, hanem azok léptékük és hatásuk miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Tárgy

Tárgy és célok

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet – a 97/67/EK irányelvben rögzített szabályok mellett – konkrét szabályokat állapít meg a következők vonatkozásában:

A határon átnyúló csomagküldési szolgáltatások fogyasztók általi elérhetősége, valamint a határokon átnyúló hatékony csomagkézbesítéshez való jobb felhasználói hozzáférés előmozdítása érdekében, ideértve a kiszolgáltatott helyzetben lévő, az elszigetelt vagy a ritkán lakott területeken élő felhasználókat és a fogyatékossággal élő személyeket is, e rendelet – a 97/67/EK irányelvben rögzített rendelkezések mellett – konkrét rendelkezéseket állapít meg a következők vonatkozásában:

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáinak és végponti díjainak átláthatósága és a határokon átnyúló egyes tarifák megfizethetőségének értékelése;

b)  a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatások tarifáinak és végponti díjainak átláthatósága és a határokon átnyúló egyes, indokolatlanul magas tarifák értékelése;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a határokon átnyúló egyes csomagkézbesítési szolgáltatásokhoz és/vagy infrastruktúrához való átlátható és megkülönböztetéstől mentes hozzáférés.

törölve

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az információk és árak átláthatósága a határon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások felhasználói számára;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  „csomag”: a levélpostai küldeményektől eltérő, kereskedelmi értékkel rendelkező vagy nem rendelkező, 31,5 kg-os súlyt nem meghaladó tömegű küldemény, amelyet az egyetemes szolgáltató vagy egyéb csomagkézbesítési szolgáltató kezel;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  „csomagkézbesítési szolgáltatások”: szolgáltatások, beleértve a – levélpostai küldeményektől eltérő – postai küldemények gyűjtését, feldolgozását, szállítását és kézbesítését; a szállítás önmagában nem tekinthető csomagkézbesítési szolgáltatásnak; a 31,5 kg-nál nagyobb tömegű ilyen küldemények kézbesítése nem tekinthető csomagkézbesítési szolgáltatásnak;

a)  „csomagkézbesítési szolgáltatások”: a csomagok gyűjtését, feldolgozását, szállítását és kézbesítését magukban foglaló szolgáltatások, feltéve, hogy e szolgáltatások nem merülnek ki a szállítás tevékenységében;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  „alvállalkozó”: olyan vállalkozás, amely a csomagok gyűjtését, feldolgozását, szállítását vagy kézbesítését végzi a csomagkézbesítési szolgáltató számára, feltéve, hogy e szolgáltatások nem merülnek ki a szállítás tevékenységében;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „végponti díjak”: a feladó egyetemes szolgáltató által az átvevő egyetemes szolgáltatónak fizetett összeg a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások átvevő tagállamban felmerült költségei után.

c)  „végponti díjak”: a feladó csomagkézbesítési szolgáltató által végdíjként, érkezési szárazföldi díjrészként vagy szállítási árként az átvevő csomagkézbesítési szolgáltatójának, adott esetben a közvetítőknek, vagy mindkettőnek fizetett összeg a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások átvevő tagállamban felmerült kézbesítési költségei után.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  „kereskedő” : bármely természetes vagy – akár magán-, akár köztulajdonban álló – jogi személy, aki vagy amely az e rendelet hatálya alá tartozó csomagkézbesítési szolgáltatások vonatkozásában kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el, ideértve bármely olyan személyt, aki vagy amely a kereskedő nevében vagy javára jár el;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Valamennyi csomagkézbesítési szolgáltató benyújtja a következő tájékoztatást a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához:

(1)  Valamennyi csomagkézbesítési szolgáltató – beleértve az alternatív üzleti modelleket és e-kereskedelmi platformokat használó csomagkézbesítési szolgáltatókat is – benyújtja a következő standard tájékoztatást a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához, kivéve, ha a nemzeti szabályozó hatóság már kérte és megkapta ezt a tájékoztatást:

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a szolgáltató neve, jogállása és formája, cégjegyzékszáma vagy hasonló száma, héaazonosító száma, telephelyének és kapcsolattartójának címe;

a)  a csomagkézbesítési szolgáltató neve, jogállása és formája, cégjegyzékszáma vagy hasonló száma, héaazonosító száma, telephelyének és kapcsolattartójának címe;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a szolgáltató által kínált szolgáltatások jellege;

b)  a csomagkézbesítési szolgáltató által kínált csomagkézbesítési szolgáltatások részletes üzleti ismertetése, beleértve a kézbesítési lehetőségeket és a fogyasztó számára nyújtott pontos tájékoztatást;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a szolgáltató általános értékesítési feltételei, beleértve a panasztételi eljárás részletes leírását.

c)  a csomagkézbesítési szolgáltatónak a csomagkézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó általános értékesítési feltételei, beleértve a felhasználók panasztételi eljárásának részletes leírását.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az első albekezdésben foglalt információk bármely változása esetén a csomagkézbesítési szolgáltató 30 napon belül tájékoztatja a nemzeti szabályozó hatóságot a változásról.

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt információk bármely változása esetén a csomagkézbesítési szolgáltató 30 napon belül tájékoztatja a nemzeti szabályozó hatóságot a változásról.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Minden naptári év március 31-ig valamennyi csomagkézbesítési szolgáltató benyújtja a következő tájékoztatást a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához:

(3)  Minden naptári év március 31-ig valamennyi csomagkézbesítési szolgáltató – beleértve az alternatív üzleti modelleket használó csomagkézbesítési szolgáltatókat is, beleértve azokat, amelyek a közösségi gazdaságra és az e-kereskedelmi platformokra támaszkodnak – benyújtja a következő tájékoztatást a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához, kivéve, ha a nemzeti szabályozó hatóság már kérte és megkapta ezt a tájékoztatást:

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a csomagkézbesítési szolgáltatások előző naptári évre vonatkozó éves forgalma a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban a nemzeti, valamint a határokon átnyúló bejövő és kimenő postai küldeményekre vonatkozó csomagkézbesítési szolgáltatások szerinti bontásban;

a)  a csomagkézbesítési szolgáltatások előző naptári évre vonatkozó éves forgalma a csomagkézbesítési szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban a belföldi, valamint a határokon átnyúló bejövő és kimenő csomagokra vonatkozó csomagkézbesítési szolgáltatások szerinti bontásban;

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a szolgáltató által alkalmazott és a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásába bevont személyek előző naptári évi létszáma a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban

b)  a csomagkézbesítési szolgáltató által közvetlenül vagy közvetett módon alkalmazott és a csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásába bevont személyek előző naptári évi átlagos létszáma a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban, beleértve a szolgáltatónak dolgozó valamennyi személy munkakörülményeinek áttekintését is; a személyek számát azok átlagos éves száma alapján kell kiszámítani, akik munkavállalóként teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben, ideiglenes alkalmazottként, illetve önálló vállalkozóként, valamint a csomagok gyűjtését, feldolgozását, szállítását és kézbesítését végző alvállalkozóknak dolgoznak, és tartalmaznia kell minden olyan személyt, aki az előző naptári év során a csomagkézbesítési szolgáltató vagy annak leányvállalatai számára és irányítása alatt az értéklánc bármelyik lépcsőjével kapcsolatban díjazásért cserébe szolgáltatásokat végzett;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban az előző naptári évben kezelt, 31,5 kg-nál nem nagyobb tömegű – a levélpostai küldeményektől eltérő – postai küldemények száma a nemzeti, valamint a határokon átnyúló bejövő és kimenő postai küldemények szerinti bontásban.

c)  az előző naptári évben kezelt csomagok száma a csomagkézbesítési szolgáltató letelepedésének helye szerinti tagállamban, a belföldi, valamint a határokon átnyúlóan kézbesített bejövő és kimenő csomagok szerinti bontásban;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a csomagkézbesítési szolgáltatások előző naptári évben érvényes, nyilvánosan elérhető árai;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdés b) pontjában említett számítások részleteit a nemzeti szabályozó hatóság rendelkezésére bocsátják.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A Bizottság végrehajtási aktus útján határozza meg az e cikk (1) bekezdése szerint nyújtandó tájékoztatás formáját. E végrehajtási aktusokat a 9. cikkben említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)  A Bizottság e rendelet kiegészítéseképpen a 9a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az e cikk (1) bekezdése szerint nyújtandó tájékoztatás szabványosított formájának meghatározása céljából.

 

Az első ilyen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat [az e rendelet hatálybalépésétől számított 8 hónapnak megfelelő időpont]-ig kell elfogadni.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A nemzeti szabályozó hatóságok az (1) és (2) bekezdésben említetteken kívüli tájékoztatási követelményeket is előírhatnak, amennyiben azok az e rendeletnek való megfeleléshez szükségesek.

(5)  A nemzeti szabályozó hatóságok az (1) és (3) bekezdésben említetteken kívüli tájékoztatási követelményeket is előírhatnak, amennyiben azok az e rendeletnek való megfelelés biztosítása érdekében szükségesek és arányosak.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az 50 főnél kisebb létszámot foglalkoztató csomagkézbesítési szolgáltatókra nem vonatkoznak az (1) és a (2) bekezdés szerinti kötelezettségek, kivéve az egynél több tagállamban letelepedett szolgáltatókat.

(6)  Ez a cikk nem alkalmazandó azokra a csomagkézbesítési szolgáltatókra, amelyek leányvállalataikkal és kapcsolt vállalkozásaikkal együtt az előző naptári évben átlagosan kevesebb mint 25 főt foglalkoztattak, kivéve az egynél több tagállamban letelepedett szolgáltatókat. A foglalkoztatottak létszámát azok átlagos éves száma alapján kell kiszámítani, akik munkavállalóként teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben, ideiglenes alkalmazottként, nem garantált munkaidős szerződéssel, illetve önálló vállalkozóként, valamint alvállalkozóknak dolgoznak. A számítások részleteit kérésre rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Minden alvállalkozó benyújtja az e cikkben meghatározott információkat a letelepedési helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához. Az alvállalkozóknak azonban nem kell megfelelniük a (3) bekezdés c) és ca) pontjainak.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Amennyiben az üzleti titoktartásra vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak megfelelően a nemzeti szabályozó hatóságok titkosnak minősítenek bizonyos információkat, az érintett nemzeti szabályozó hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk azok titkos jellegét.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tarifák és a végponti díjak átláthatósága

A határon átnyúló tarifák és a végponti díjak átláthatósága

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatók benyújtják a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához azt a nyilvános listát, amely a melléklet szerinti kategóriákba tartozó postai küldemények kézbesítésére vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén érvényes tarifákat tartalmazza. Ezt a tájékoztatást legkésőbb az adott naptári év január 31-ig kell benyújtani.

(1)  A 3. cikk hatálya alá tartozó valamennyi határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltató és leányvállalataik – az alvállalkozók kivételével – benyújtják a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához azt a nyilvános listát, amely a melléklet szerinti kategóriákba tartozó postai küldemények kézbesítésére vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén érvényes határon átnyúló tarifákat tartalmazza. Ezt a tájékoztatást az adott naptári év január 31-ig kell benyújtani elektronikus, gépileg olvasható formátumban.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatók benyújtják a nemzeti szabályozó hatósághoz a más tagállamokban feladott postai küldeményekre vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén érvényes végponti díjakat. Ezt a tájékoztatást legkésőbb az adott naptári év január 31-ig kell benyújtani.

(3)  A 3. cikk hatálya alá tartozó összes csomagkézbesítési szolgáltató – az alvállalkozók kivételével – benyújtja a letelepedés helye szerinti tagállam nemzeti szabályozó hatóságához a más tagállamokban feladott csomagokra vonatkozó, az adott naptári év január 1-jén érvényes végponti díjakat. Ezt a tájékoztatást az adott naptári év január 31-ig kell benyújtani.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A nemzeti szabályozó hatóságok legkésőbb az adott naptári év február 28-ig benyújtják a Bizottsághoz és a feladó tagállamok nemzeti szabályozó hatóságaihoz a (3) bekezdés szerint megkapott végponti díjakat.

(4)  A nemzeti szabályozó hatóságok az adott naptári év február 28-ig benyújtják a Bizottsághoz és a feladó tagállamok nemzeti szabályozó hatóságaihoz a (3) bekezdés szerint megkapott végponti díjakat. A nemzeti szabályozó hatóságok és a Bizottság biztosítják, hogy a megkapott végponti díjakat a legszigorúbb titoktartás mellett kezelik.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A nemzeti szabályozó hatóságok csak akkor gyűjtik az (1) és (3) bekezdésben említett információt, amennyiben az érintett határon átnyúló piacon elégtelen a verseny mértéke, többek között a távoli vagy külső területeken élő, kis mennyiséget feladó felhasználók esetében is.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tarifák megfizethetőségének értékelése

A határon átnyúló tarifák értékelése

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nemzeti szabályozó hatóság az adott tájékoztatás kézhezvételétől számított 3 hónapon belül értékeli 4. cikk (1) bekezdése szerint megkapott nyilvános listákban szereplő, határokon átnyúló tarifák megfizethetőségét. Az értékelés során különösen a következő elemeket kell figyelembe venni:

(1)  A nemzeti szabályozó hatóság a mellékletben felsorolt minden egyes küldemény tekintetében azonosítja azokat a tagállamából feladott csomagkézbesítési szolgáltatásokra vonatkozó határokon átnyúló tarifákat, amelyeket a 4. cikkel összhangban kapott nyilvános tarifalisták alapján indokolatlanul magasnak tart.

a)  az összehasonlítható csomagkézbesítési szolgáltatásokért a feladó tagállamban és az átvevő tagállamban felszámított belföldi tarifákat;

 

b)  a 4. cikk (3) bekezdése szerint megkapott végponti díjakat;

 

c)  a két vagy több tagállamra alkalmazott egységes tarifákat.

Figyelembe kell venni a két vagy több tagállamra alkalmazott egységes tarifákat.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha a nemzeti szabályozó hatóság azt állapítja meg, hogy az (1) bekezdés szerinti, határokon átnyúló tarifák nem megfizethetők, akkor azok mértékére vonatkozóan további szükséges tájékoztatást és/vagy indoklást kér az egyetemes szolgáltatótól.

(2)  Ha a nemzeti szabályozó hatóság azt állapítja meg, hogy az (1) bekezdés szerinti, határokon átnyúló tarifák indokolatlanul magasak, akkor azok mértékére vonatkozóan további szükséges tájékoztatást és/vagy indoklást kér a csomagkézbesítési szolgáltatóktól, figyelembe véve a verseny mértékét az érintett határon átnyúló piacon.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság a nemzeti szabályozó hatóságokkal egyeztetve indikatív iránymutatásokat dolgoz ki az (1) bekezdéssel összhangban végzett értékelés számára.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az egyetemes szolgáltató a kérés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül benyújtja a nemzeti szabályozó hatósághoz a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást és/vagy indoklást.

(3)  Minden csomagkézbesítési szolgáltató a kérés kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül benyújtja a nemzeti szabályozó hatósághoz a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást és/vagy indoklást.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Értékelését – beleértve a (3) bekezdés szerint megadott bármely tájékoztatást és/vagy indoklást is – a nemzeti szabályozó hatóság benyújtja a Bizottsághoz, a többi tagállam nemzeti szabályozó hatóságaihoz, valamint a benyújtó nemzeti szabályozó hatóság szerinti tagállamban a versenyjog betartatásával megbízott nemzeti hatóságokhoz. A Bizottsághoz be kell nyújtani az értékelés nem bizalmas jellegű változatát is. Ezt a tájékoztatást legkésőbb az adott naptári év március 31-ig kell benyújtani.

(4)  Értékelését – beleértve a (3) bekezdés szerint megadott bármely tájékoztatást és/vagy indoklást is – a nemzeti szabályozó hatóság benyújtja a Bizottsághoz és az érintett tagállamok nemzeti szabályozó hatóságaihoz. Ezt a tájékoztatást az adott naptári év március 31-ig kell benyújtani a Bizottság számára. A nemzeti szabályozó hatóság és a Bizottság biztosítják, hogy az értékeléseket és a benyújtott bármely információt és/vagy indokolást a legszigorúbb bizalmassággal kezelik.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A nemzeti szabályozó hatóság a 4. cikkben szereplő értékelés nem bizalmas jellegű változatát benyújtja a Bizottság részére. Ezt a tájékoztatást az adott naptári év március 31-ig kell benyújtani.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az értékelésnek a nemzeti szabályozó hatóságok által a (4) bekezdéssel összhangban benyújtott nem bizalmas jellegű változatát a Bizottság legkésőbb az adott naptári év április 30-ig közzéteszi a külön honlapon.

(5)  Az értékelésnek a nemzeti szabályozó hatóságok által a (4) bekezdéssel összhangban benyújtott nem bizalmas jellegű változatát a Bizottság az adott naptári év április 30-ig közzéteszi a külön honlapon.

Módosítás     66

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6 cikk

törölve

Átlátható és megkülönböztetéstől mentes, határokon átnyúló hozzáférés

 

(1)  Amennyiben a csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatók többoldalú megállapodásokat kötnek a végponti díjakról, úgy a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások nyújtásához szükséges valamennyi hálózati elem és kapcsolódó létesítmény, valamint szolgáltatás és információs rendszer vonatkozásában teljesíteniük kell minden ésszerű hozzáférési kérést.

 

(2)  A hozzáférési pontot az átvevő tagállamban található belépési átadóhivatal jelenti.

 

(3)  Az (1) bekezdésben említett egyetemes szolgáltatók referenciaajánlatot tesznek közzé. A referenciaajánlat magában foglalja valamennyi fontos kapcsolódó feltételt, beleértve az árakat is.

 

(4)  A referenciaajánlat felsorolja az (1) bekezdés szerinti hozzáféréshez szükséges valamennyi elemet, beleértve a szolgáltatások hozzáférését és/vagy használatát korlátozó esetleges feltételeket is, amennyiben ilyen feltételeket engedélyeznek a tagállamok az uniós joggal összhangban.

 

(5)  Közzététele előtt a referenciaajánlatot a nemzeti szabályozó hatóság hagyja jóvá. Szükség esetén a nemzeti szabályozó hatóság előírhatja a referenciaajánlat változtatásait, hogy érvényt szerezzen az e rendeletben foglalt kötelezettségeknek.

 

(6)  Az (1) bekezdésben említett egyetemes szolgáltatók kérés esetén – és egy referenciaajánlat alapján – legkésőbb a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül egyedi ajánlatot adnak a bekezdés szerinti hozzáférést kérő csomagkézbesítési szolgáltatónak. A hozzáférési kérést kapó egyetemes szolgáltatók és a hozzáférést kérő szolgáltatók jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak.

 

(7)  Amennyiben a (6) bekezdésben említett egyedi ajánlat alapján nem sikerül megállapodásra jutni, úgy a hozzáférést kérő csomagkézbesítési szolgáltató benyújthatja a nemzeti szabályozó hatósághoz az egyetemes szolgáltató által készített egyedi ajánlatot. Szükség esetén a nemzeti szabályozó hatóság úgy módosítja az egyedi ajánlatot, hogy érvényt szerezzen az e cikkben meghatározott kötelezettségeknek.

 

(8)  A hozzáférést ésszerű időn belül, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított három hónapon belül kell biztosítani.

 

Módosítás     67

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

A felhasználók kereskedők általi tájékoztatása

 

Minden kereskedő, aki a felhasználókkal csomagok határokon átnyúló küldését magában foglaló kereskedelmi ügyletet köt, a szerződéskötés előtti szakaszban online vagy egyéb hozzáférhető módon a következő információkat bocsátja a felhasználók rendelkezésére:

 

a)  az általuk a határokon átnyúló csomagkézbesítésért a felhasználóknak felszámított díjak, beleértve minden lényeges alternatív vagy kedvezményt tartalmazó díjat, illetve a lebontott díjakat is;

 

b)  a felajánlott határokon átnyúló kézbesítési opciók, beleértve a küldemény nyomon követését és az olyan mechanizmusokat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a kézbesítési folyamat során beavatkozzanak, akár a visszaküldéssel kapcsolatban is, valamint hogy adott esetben megszervezzék az újrakézbesítést, illetve a begyűjtés idejét és helyét;

 

c)  a saját panasztételi mechanizmusaik vagy az érintett csomagkézbesítési szolgáltató panasztételi mechanizmusainak részletei, valamint az Európai Fogyasztói Központ határokon átnyúló panaszkezelési hálózatára vonatkozó információk.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság e rendelet alkalmazásáról 2019. xx. xx. előtt, majd azt követően négyévenként értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, amelyet szükség esetén felülvizsgálati javaslattal egészít ki.

A Bizottság e rendelet alkalmazásáról 2019. január 31-ig, majd azt követően háromévenként értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, amelyet szükség esetén felülvizsgálatra irányuló jogalkotási javaslattal egészít ki. A jelentést a valamennyi főbb érdekelt féllel, köztük a postai ágazati szociális párbeszédért felelős bizottsággal folytatott konzultációt követően kell elkészíteni.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  javult-e a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások megfizethetősége, többek között az elszigetelt vagy ritkán lakott területek felhasználói számára;

a)  javult-e a határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások hatékonysága, többek között az elszigetelt vagy ritkán lakott területek felhasználói számára;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  milyen mértékben biztosítják a csomagkézbesítési szolgáltatásokat nyújtó egyetemes szolgáltatók a (6) bekezdés szerinti átlátható és megkülönböztetéstől mentes, határokon átnyúló nagykereskedelmi hozzáférést;

törölve

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a határon átnyúló e-kereskedelemre kifejtett hatás, beleértve a kereskedőknek és felhasználóknak felszámított szállítási díjakra vonatkozó információt;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  előrelépés a csomagkézbesítési szolgáltatások minősége terén és az interoperabilitás fejlesztése a határokon átnyúló csomagkézbesítés vonatkozásában;

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. cikk

törölve

Bizottsági eljárás

 

(1)  A Bizottságot a 97/67/EK irányelv 21. cikkével létrehozott postai irányelv bizottság segíti. E bizottság a 182/2011/EU rendelet értelmében vett bizottságnak minősül.

 

(2)  Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell alkalmazni.

 

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk határozza meg.

 

(2)  A 3. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a Bizottságnak adott felhatalmazás ötéves időtartamra szól [a rendelet hatálybalépésének dátuma]-tól/-től kezdődő hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal minden egyes időtartam letelte előtt.

 

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 3. cikk (4) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

 

(5)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(6)  A 3. cikk (4) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő négy hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – (****) lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(****) A fenti tarifák a címzettnek az átvevő tagállamban található otthonában vagy telephelyén kézbesített küldeményekre vonatkoznak.

(A magyar változatot nem érinti.) The tariffs above shall correspond to items delivered at the home or premises of the addressee in the Member State of destination.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások

Hivatkozások

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

9.6.2016

Társbizottságok - a plenáris ülésen való bejelentés dátuma

19.1.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Biljana Borzan

17.6.2016

Vizsgálat a bizottságban

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

30.5.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

6

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások

Hivatkozások

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

25.5.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Társbizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Az elfogadás dátuma

12.10.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

43

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Benyújtás dátuma

23.10.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat