ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem

18.10.2017 - (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) - ***I

Transporta un tūrisma komiteja
Referente: Lucy Anderson
Atzinuma sagatavotāja (*): Biljana Borzan, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
(*) Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants


Procedūra : 2016/0149(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0315/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0315/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0285),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0195/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 19. oktobra atzinumu[1],

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas atzinumu (A8-0315/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5. atsauce

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu47,

svītrots

__________________

 

47 OV C , , lpp. .

 

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Tarifi, ko piemēro paku un citu pasta sūtījumu mazu apjomu pārrobežu sūtītājiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām, joprojām ir salīdzinoši augsti. Tas tieši un negatīvi ietekmē lietotājus, kuri vēlas saņemt paku pārrobežu piegādes pakalpojumus, jo īpaši e-komercijas ietvaros.

(1)  Tarifi, ko piemēro paku pārrobežu sūtījumu pakalpojumu lietotājiem mazā apjomā, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām, joprojām ir salīdzinoši augsti būtiskā skaitā gadījumu. Tas tieši un negatīvi ietekmē patērētājus un citus lietotājus, jo īpaši saistībā ar e-komerciju Savienības iekšējā tirgū. Turklāt lietotāji bieži ziņo par pakalpojumu kvalitātes jautājumiem, kad tiek sūtītas, saņemtas vai nosūtītas atpakaļ pārrobežu pakas, kā arī par problēmām, kas ir saistītas ar patērētāju aizsardzības tiesību piemērošanu, tostarp dažkārt sakarā ar to, ka trūkst skaidrības par iespējamo atbildību paku nozaudēšanas vai bojājuma gadījumos. Tādējādi būtu nepieciešami arī tālāki kvalitātes uzlabojumi pakalpojumu standartiem un sadarbspējai attiecībā uz pārrobežu paku piegādēm un vajadzētu turpmāk piešķirt prioritāti saskaņā ar Direktīvas 97/67/EK noteikumiem ar Eiropas Standartizācijas komitejas starpniecību un citādi; ir nepieciešams arī panākt lielāku progresu attiecībā uz šo pakalpojumu efektivitāti, kam būtu jo īpaši jāņem vērā lietotāju intereses.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1a)  Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā ir noteikts, ka ikvienam, kura tiesības, ko paredz Savienības tiesību akti, tiek pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, un Hartas 16. pantā tiek atzīta brīvība veikt uzņēmējdarbību saskaņā ar Savienības un valstu tiesību aktiem un praksi;

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1b)  Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 14. pantā ir uzsvērts tas, kāda loma ir vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem, piemēram, pasta pakalpojumiem, Eiropas Savienības kopīgo vērtību sistēmā, kā arī to nozīme sociālas un teritoriālas kohēzijas veicināšanā. Turpat ir noteikts, ka ir jāgādā, lai šādi pakalpojumi savā darbībā balstītos uz tādiem principiem un nosacījumiem, kas ļauj īstenot to uzdevumus.

Pamatojums

Šī regula ir ierosināta saistībā ar digitālā vienotā tirgus stratēģiju, lai sekmētu e-komerciju un risinātu jautājumus, kas ir saistīti ar pārrobežu piegādes cenu atšķirībām dažādās dalībvalstīs. Tomēr būtu jānodrošina, lai regulai, ievērojot vispārējas sabiedrības intereses, nebūtu negatīvas ietekmes uz pasta pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1c)  Protokolā Nr. 26 par vispārējas nozīmes pakalpojumiem, kas pievienots LESD un Līgumam par Eiropas Savienību, tālāk ir uzsvērts, ka Eiropas Savienības kopējās vērtības attiecībā uz vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumiem LESD 14. panta izpratnē ietver atšķirīgas lietotāju vajadzības un izvēles, ko var radīt atšķirīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un sociālie un kultūras apstākļi, un augsta līmeņa kvalitāti, drošību un pieejamību, vienlīdzīgu attieksmi, kā arī vispārējas piekļuves veicināšanu un lietotāja tiesības.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1d)  LESD 169. panta 1. punktā un 169. panta 2. punkta a) apakšpunktā ir paredzēts, ka Savienībai ir jāveicina augsts patērētāju aizsardzības līmenis, pieņemot pasākumus saskaņā ar LESD 114. pantu.

Pamatojums

Tā kā tas ir Savienības tiesību jautājums, saskaņošanas pasākumiem saskaņā ar LESD 114. pantu, piemēram, šai regulai, vajadzētu pamatoties uz augstu patērētāju aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  Attiecībā uz valsts regulatīvo iestāžu kompetenci paku piegādes pakalpojumu sniedzēju tirgus uzraudzībā un regulatīvajā uzraudzībā starp dalībvalstīm pastāv būtiskas atšķirības. Tas tika apstiprināts kopīgajā ziņojumā48 , kuru sagatavoja Eiropas Regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē un Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde un kurā secināts, ka valsts regulatīvajām iestādēm ir nepieciešamas piemērotas regulatīvās pilnvaras iejaukties un ka šādas pilnvaras, šķiet, nav pieejamas visās dalībvalstīs. Šīs atšķirības rada papildu administratīvo slogu un atbilstības nodrošināšanas izmaksas paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas pāri robežām. Tādējādi šīs atšķirības ir šķērslis paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniegšanai un līdz ar to tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību.

(2)  Attiecībā uz valsts regulatīvo iestāžu kompetenci paku piegādes pakalpojumu sniedzēju tirgus uzraudzībā un regulatīvajā uzraudzībā starp dalībvalstīm pastāv būtiskas atšķirības, kaut arī dažas iestādes spēj veiksmīgi prasīt, lai pakalpojumu sniedzēji sniedz attiecīgu informāciju par cenu. Tas tika apstiprināts kopīgajā ziņojumā48 , kuru sagatavoja Eiropas Regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē un Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde un kurā secināts, ka valsts regulatīvajām iestādēm ir nepieciešamas piemērotas regulatīvās pilnvaras iejaukties un ka šādas pilnvaras, šķiet, nav pieejamas visās dalībvalstīs. Šīs atšķirības rada papildu administratīvo slogu un atbilstības nodrošināšanas izmaksas paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas pārrobežu veidā. Tādējādi šīs atšķirības ir šķērslis paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniegšanai un līdz ar to tieši ietekmē iekšējā tirgus darbību.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Eiropas Parlamenta 2016. gada 15. septembra rezolūcijā par Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu1a ir noteikts, ka jebkurā valstu regulatīvo iestāžu lomas paplašināšanā saskaņā ar jauno regulu paku piegādes tirgū būtu jānovērš „izdevīgāko piedāvājumu izlasīšana” piegādes nozarē un jānosaka minimālie standarti visiem dalībniekiem, lai nodrošinātu godīgu un līdztiesīgu konkurenci.

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

2.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Sakarā ar pasta un paku nozares starptautisko raksturu svarīga ir Eiropas un starptautisko standartu tālāka attīstīšana, kas dotu labumu lietotājiem un videi un paplašinātu uzņēmumu tirgus iespējas.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Paku pārrobežu piegādes pakalpojumu tirgus ir daudzveidīgs un sarežģīts, tajā darbojas dažādi pakalpojumu sniedzēji, kas atkarībā no sūtījumu svara, izmēra un formāta, kā arī galamērķa, pievienotās vērtības elementiem, piemēram, izsekojamības risinājumiem, un nosūtīto sūtījumu skaita piedāvā atšķirīgus pakalpojumus un cenas. Šīs daudzveidības dēļ paku piegādes pakalpojumus ir grūti salīdzināt starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem gan kvalitātes, gan cenas ziņā. Turklāt mazu apjomu sūtītāji, piemēram, mazi un vidēji uzņēmumi un privātpersonas bieži nav informēti par dažādiem paku piegādes pakalpojumu piedāvājumiem.

(3)  Paku pārrobežu piegādes pakalpojumu tirgus ir daudzveidīgs un sarežģīts, un tajā valda konkurence, darbojas dažādi pakalpojumu sniedzēji, kas atkarībā no sūtīto paku svara, izmēra un formāta, kā arī galamērķa, pievienotās vērtības elementiem, piemēram, izsekojamības sistēmām, un nosūtīto paku skaita piedāvā atšķirīgus pakalpojumus un cenas. Lielākajā daļā dalībvalstu paku piegādes tirgus lielākā daļa nepieder vispārējo pakalpojumu sniedzējiem. Šīs daudzveidības dēļ patērētājiem un lietotājiem ir grūti salīdzināt paku piegādes pakalpojumus starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem gan kvalitātes, gan cenas ziņā, jo viņi bieži nav informēti par dažādām paku piegādes izvēles iespējām līdzīgiem pakalpojumiem pārrobežu tirdzniecībā tiešsaistē. Būtu jāpanāk, lai jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām būtu vienkāršāk piekļūt attiecīgajai informācijai. Turklāt mazie un vidējie e-mazumtirgotāji norāda uz bažām saistībā ar piegādi kā šķērsli pārrobežu pārdošanā.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Lai uzlabotu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu cenu pieejamību, jo īpaši lietotājiem attālos vai mazapdzīvotos reģionos, ir nepieciešams, ka attiecībā uz noteiktu sarakstu ar pakalpojumiem, ko paku pārrobežu piegādē sniedz vispārējā pakalpojuma sniedzēji un lielākoties izmanto mazie un vidējie uzņēmumi un privātpersonas, publisko tarifu saraksti kļūst pārredzamāki. Publisko sarakstu pārredzamība ir nepieciešama arī, lai risinātu jautājumu par augstajiem tarifiem, ko piemēro pārrobežu piegādes pakalpojumiem, un lai vajadzības gadījumā mazinātu nepamatotas tarifu atšķirības starp paku iekšzemes un pārrobežu piegādes pakalpojumiem.

(4)  Lai uzlabotu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu izvērtēšanu, jo īpaši privātpersonām un mazajiem uzņēmumiem, tostarp attālos vai mazapdzīvotos reģionos un personām ar invaliditāti vai ierobežotu mobilitāti, ir nepieciešams, ka attiecībā uz ierobežotu paku pārrobežu sūtījumu pakalpojumu kopumu, ko piedāvā paku piegādes pakalpojumu sniedzēji un lielākoties izmanto mazie un vidējie uzņēmumi, mikrouzņēmumi un privātpersonas, tarifi par vienu vienību kļūst pārredzamāki un pieejamāki. Panākot, ka pārrobežu cenas kļūst pārredzamākas un vieglāk salīdzināmas visā Savienībā, vajadzētu veicināt to, ka tiek samazināti nesamērīgi augsti tarifi un, ja vajadzīgs, nepamatotas tarifu atšķirības starp paku vietējiem un pārrobežu piegādes pakalpojumiem. Paku piegādes pamatpakalpojumiem, ko piedāvā vispārējā pakalpojuma sniedzēji, ir jāatbilst pienākumā sniegt universālo pakalpojumu paredzētajiem pieejamības kritērijiem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a)  Standarta no viena gabala sastāvoša paka ir daļa no vispārējā pakalpojuma katrā dalībvalstī, un tas arī ir tas pakalpojums, ko visbiežāk izmanto privātpersonas un mazie uzņēmumi. Tālākai e-komercijas attīstībai ir nepieciešams, lai tarifi par vienu vienību kļūtu pārredzamāki un pieejamāki.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4b)  Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Eirobarometra zibensaptaujas Nr. 413 datiem lielāka daļa uzņēmumu, kuri pārdod, ir pārdevuši vai ir mēģinājuši pārdot tiešsaistē, uzskatīja, ka problēmas rada augstas piegādes izmaksas un dārgais sūdzību izskatīšanas process un garantijas, ir nepieciešama turpmāka rīcība, lai nodrošinātu, ka visiem mazumtirgotājiem un patērētājiem, jo īpaši MVU un patērētājiem attālos apgabalos, ir iespējams pilnībā gūt labumu no netraucētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, kas ir pieejami un finansiālā ziņā iespējami, neatstājot bez ievērības arī to, ka patērētāji sagaida iespēju iegādāties preces ar “bezmaksas piegādi”.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lielākajā daļā dalībvalstu ir vairāki pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz paku iekšzemes piegādes pakalpojumus, bet tikai daži no šiem pakalpojumu sniedzējiem piedāvā arī paku pārrobežu piegādes pakalpojumus. Šajā kontekstā, lai saglabātu un veicinātu efektīvu konkurenci un aizsargātu lietotājus, ir svarīgi nodrošināt pārredzamu un nediskriminējošu piekļuvi paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem un infrastruktūrai.

svītrots

Grozījums Nr.     15

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5a)  Jēdziens “vispārējo pakalpojumu sniedzēji” ir attiecināms uz pasta operatoriem, kuri kādā noteiktā dalībvalstī sniedz vispārēju pasta pakalpojumu vai kādu tā daļu. Vispārējo pakalpojumu sniedzēji, kuri darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, būtu jāuzskata par vispārējo pakalpojumu sniedzējiem tikai tajās dalībvalstīs, kurās viņi sniedz vispārējos pasta pakalpojumus.

Pamatojums

Skaidrojums par to, kuri operatori ir uzskatāmi par vispārējo pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Pašlaik pasta pakalpojumus regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/67/EK49 . Ar šo direktīvu paredz kopējus noteikumus, kas attiecas uz pasta pakalpojumu sniegšanu un vispārējā pasta pakalpojuma sniegšanu Savienībā. Tā galvenokārt, bet ne ekskluzīvi, ir vērsta uz iekšzemes vispārējiem pakalpojumiem un nerisina tādus jautājumus kā paku piegādes pakalpojumu sniedzēju regulatīvā uzraudzība, paku pārrobežu piegādes atsevišķu pakalpojumu tarifu pārredzamība un galatarifi, tarifu cenu pieejamības novērtēšana attiecībā uz konkrētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem un pārredzama un nediskriminējoša pārrobežu piekļuve konkrētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem un/vai infrastruktūrai. Tāpēc attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem šī regula papildina Direktīvas 97/67/EK noteikumus.

(6)  Pašlaik pasta pakalpojumus regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/67/EK49 . Ar minēto direktīvu paredz kopējus noteikumus, kas attiecas uz pasta pakalpojumu sniegšanu un vispārējā pasta pakalpojuma sniegšanu Savienībā. Tā galvenokārt, bet ne ekskluzīvi, ir vērsta uz iekšzemes vispārējiem pakalpojumiem un nerisina tādus jautājumus kā paku piegādes pakalpojumu sniedzēju regulatīvā uzraudzība. Atbilstību direktīvā noteiktajām minimālajām vispārējā pakalpojuma prasībām nodrošina valstu regulatīvās iestādes, ko ieceļ dalībvalstis. Tāpēc attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem šī regula papildina Direktīvas 97/67/EK noteikumus. Komisija nodrošina, ka dalībvalstīs kompensācija par vispārējo pakalpojumu sniegšanu ir samērīga un saprātīga un ka tiek ievēroti konkurences noteikumi. Tomēr šīs regulas noteikumi neskar tiesības un garantijas, kas izklāstītas minētajā direktīvā un viena no kurām jo īpaši ir vispārējo pasta pakalpojumu pastāvīga sniegšana pakalpojumu lietotājiem.

__________________

__________________

49 Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīva 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (OV L 1, 21.1.1998., 14.–25. Lpp.).

49 Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīva 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (OV L 1, 21.1.1998., 14.–25. Lpp.).

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Aptuveni 80 % adresēto pasta sūtījumu, ko rada e-komercija, šobrīd sver mazāk par diviem kilogramiem, un bieži vien tos apstrādā vēstuļpasta sūtījumu plūsmā. Ir svarīgi, lai uz šiem pasta sūtījumiem attiektos šī regula un jo īpaši prasības par tarifu pārredzamību un to cenu pieejamības novērtēšanu.

(7)  Aptuveni 80 % adresēto paku, ko rada e-komercija, šobrīd sver mazāk par diviem kilogramiem, un bieži vien tos apstrādā vēstuļpasta sūtījumu plūsmā, lai gan trūkst informācijas par to, kāds ir vidējais svars pakām, ko piegādā ar citiem līdzekļiem. Lai novērstu negodīgu konkurenci un sekmētu tālāku izaugsmi tirgū, ir svarīgi, lai uz šīm vieglākajām pakām attiektos šī regula, tostarp prasības par tarifu pārredzamību un novērtēšanu.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Tāpēc ir svarīgi skaidri definēt paku piegādes pakalpojumus un norādīt, uz kuriem pasta sūtījumiem attiecas minētā definīcija. Tas jo īpaši attiecas uz pasta sūtījumiem, kuri nav korespondence un kurus to svara dēļ parasti izmanto, lai nosūtītu lietas un preces. Tāpēc šai regulai saskaņā ar ierasto praksi būtu jāattiecas uz pasta sūtījumiem, kuru svars ir līdz 31,5 kg, jo viena vidusmēra persona nevar apstrādāt smagākus sūtījumus bez mehāniskām palīgierīcēm. Saskaņā ar pašreizējo praksi un Direktīvu 97/67/EK ikviens pasta pakalpojumu posms, t. i., pasta savākšana, šķirošana un piegāde, būtu jāuzskata par paku piegādes pakalpojumiem. Uz transportu, kas netiek veikts saistībā ar vienu no šiem posmiem, paku piegādes pakalpojumu darbības joma nebūtu attiecināma, jo šajā gadījumā var pieņemt, ka šī darbība ir daļa no transporta nozares.

(8)  Tāpēc ir svarīgi skaidri definēt pakas, paku piegādes pakalpojumus un paku piegādes pakalpojumu sniedzēju un norādīt, uz kuriem pasta sūtījumiem attiecas minētās definīcijas. Tas jo īpaši attiecas uz pasta sūtījumiem, kuri nav korespondence, sūtījumiem, kurus apstrādā vai neapstrādā vispārējo pakalpojumu sniedzējs, un kurus to svara dēļ parasti izmanto, lai nosūtītu lietas un preces. Tāpēc šai regulai saskaņā ar ierasto praksi būtu jāattiecas uz pakām vai sūtījumiem, kam ir vai nav komercvērtības un kuru svars ir līdz 31,5 kg, jo viena vidusmēra persona nevar apstrādāt smagākus sūtījumus bez mehāniskām palīgierīcēm. Saskaņā ar pašreizējo praksi un saskaņā ar Direktīvu 97/67/EK ikviens pasta pakalpojumu posms, t. i., pasta savākšana, šķirošana, pārvadāšana un sadale, būtu jāuzskata par paku piegādes pakalpojumu. Tomēr uz transportēšanu vien, kas netiek veikta saistībā ar kādu citu no minētajiem posmiem, paku piegādes pakalpojumu darbības joma nebūtu attiecināma, izņemot, ja uz attiecīgo uzņēmumu vai kādu no tā meitasuzņēmumiem vai saistītajiem uzņēmumiem citos gadījumos attiecas šīs regulas darbības joma.

Uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību tikai vienā dalībvalstī un ar saviem pašu piegādes tīkliem, kuri iesaistīti tikai pakalpojumu pašnodrošināšanā, kas veido daļu no pārdošanas līguma, kā definēts Direktīvas 2011/83/ES 2. panta 5. punktā, nebūtu jāuzskata par paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem šīs regulas nozīmē.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Ir jānosaka obligātā konfidenciālā informācija, ko nosūta attiecīgām valstu iestādēm, un procedūras, ko ievēro iestādes, lai nodrošinātu atbilstību valsts operatoru komerciālajam raksturam, un ir jāizveido droši kanāli šīs informācijas paziņošanai.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Galatarifus nosaka, pamatojoties uz daudzpusējiem un divpusējiem nolīgumiem starp vispārējā pakalpojuma sniedzējiem, un tie nodrošina, ka galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzējam tiek samaksāts par pakalpojumu, kas sniegts izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzējam. Galatarifi būtu jānosaka tā, lai tie ietvertu gan Direktīvas 97/67/EK 2. panta 15. punktā definētās galamaksasa, ko piemēro vēstuļpasta sūtījumiem, gan ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifus, ko piemēro pakām.

(9)  Galatarifus nosaka, pamatojoties uz daudzpusējiem un divpusējiem nolīgumiem starp paku piegādes pakalpojuma sniedzējiem un starpniekiem, kas attiecīgā gadījumā ir daļa no piegādes ķēdes, un tie nodrošina, ka galamērķa valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzējam tiek samaksāts par pakalpojumu, kas sniegts izcelsmes valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzējam. Galatarifi būtu jānosaka tā, lai tie ietvertu gan Direktīvas 97/67/EK 2. panta 15. punktā definētās galamaksasa, ko piemēro vēstuļpasta sūtījumiem, gan ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifus, ko piemēro pakām. Galatarifi ir komerciāli sensitīvi uzņēmējdarbības dati. Dati, kas savākti attiecībā uz galamaksu un tirdzniecības nolīgumiem, būtu jāapstrādā, ievērojot stingru konfidencialitāti saskaņā ar brīvā tirgus principiem. Administratīvo slogu paku piegādes pakalpojumu jomā nevajadzētu nepamatoti palielināt.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ir nepieciešams, lai valstu regulatīvo iestāžu rīcībā statistikas vajadzībām būtu zināšanas un informācija par paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas tirgū. Tomēr, lai mazinātu administratīvo slogu maziem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas tikai valsts vai reģionālajā tirgū, būtu jāpiemēro robežvērtība, pamatojoties uz personu skaitu, kuras nodarbina pakalpojumu sniedzējs un kuras ir iesaistītas paku piegādes pakalpojumu sniegšanā.

(10)  Ir nepieciešams, lai valstu regulatīvo iestāžu rīcībā statistikas vajadzībām būtu zināšanas un informācija par paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas tirgū, pamatojoties uz pienācīgām atļaujas procedūrām vai citām juridiskajām prasībām. Tomēr, lai mazinātu administratīvo slogu maziem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas tikai valsts vai reģionālajā tirgū, būtu jāpiemēro robežvērtība — mazāk nekā 50 personas, pamatojoties uz personu skaitu, kuras iepriekšējā kalendārajā gadā nodarbinājis pakalpojumu sniedzējs un kuras ir iesaistītas paku piegādes pakalpojumu sniegšanā, izņemot gadījumus, kad attiecīgais pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts vairāk nekā vienā dalībvalstī. Noteiktos gadījumos, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts specifiku, valsts regulatīvajai iestādei vajadzētu būt iespējai noteikt zemāku robežvērtību — 25 personas. Šī robežvērtība ir saskaņā ar Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumu 2003/361 par mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju, atspoguļo nozares darbietilpīgo raksturu un aptver lielāko daļu no paku piegādes tirgus un tirgus daļas līmeņa, jo īpaši valstīs ar zemu paku plūsmu apjomu. Vidējā personu skaitā būtu jāietver pilna laika, nepilna laika un pagaidu darbinieki, kā arī pašnodarbinātas personas.

Grozījums Nr.   22

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a  Iesniedzot informāciju valsts regulatīvajai iestādei, informācijā par paku piegādes pakalpojumu īpašībām būtu jāietver attiecīgā pakalpojuma veiktie pasta pakalpojumu posmi (savākšana, šķirošana, pārvadāšana un sadale); informācija par to, vai uz pakalpojumu attiecas pienākums sniegt vispārējos pakalpojumus; informācija par pakalpojuma teritoriālo tvērumu (reģionāls, iekšzemes, pārrobežu); un informācija par to, vai pakalpojums ietver pievienoto vērtību.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Sniedzot informāciju valsts regulatīvajai iestādei, ir jāņem vērā, ka paku piegādes pakalpojumu sniedzēji var jau būt snieguši konkrētu informāciju tai pašai valsts regulatīvajai iestādei. Paku piegādes pakalpojumi ir svarīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām, un viņiem būtu jābūt iespējai viegli salīdzināt dažādus pakalpojumu sniedzējus. Tāpēc būtu skaidri jādefinē pakalpojumi, attiecībā uz kuriem vispārējā pakalpojuma sniedzējiem būtu jāiesniedz tarifi. Komisijai šie tarifi būtu jāpublicē īpašā tīmekļa vietnē, un valstu regulatīvajām iestādēm tie būtu jāizmanto kopā ar šos tarifus pamatojošajiem regulāri un konfidenciāli iesniegtajiem galatarifiem, lai novērtētu pārrobežu paku piegādes pakalpojumu tarifu cenu pieejamību. Paku piegādes pakalpojumu sniedzēji, kas nav vispārējā pakalpojuma sniedzēji, var salīdzināmā veidā brīvprātīgi sniegt savas valsts regulatīvajai iestādei tarifus attiecībā uz tādiem pašiem sūtījumiem ar noteikumu, ka šādi sūtījumi tiek piegādāti adresāta dzīvesvietā vai citā atrašanās vietā.

(12)  Sniedzot informāciju valsts regulatīvajai iestādei, ir jāņem vērā, ka paku piegādes pakalpojumu sniedzēji var jau būt snieguši konkrētu informāciju tai pašai valsts regulatīvajai iestādei. Paku piegādes pakalpojumi ir svarīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām, un viņiem būtu jābūt iespējai viegli salīdzināt dažādus pakalpojumu sniedzējus. Tāpēc būtu skaidri jādefinē pakalpojumi, attiecībā uz kuriem paku piegādes pakalpojuma sniedzējiem, kuri darbojas pārrobežu veidā, būtu jāiesniedz tarifi. Komisijai šie tarifi būtu jāpublicē īpašā neitrālā un nekomerciālā tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Uz atsevišķiem pasta sūtījumiem sakarā ar to mazo izmēru un parametriem nebūtu jāattiecina pienākumi attiecībā uz tarifu pārredzamību. Tāpēc pasta sūtījumiem, uz kuriem attiecas šie pienākumi, būtu jābūt vismaz 20 mm platiem.

(13)  Uz atsevišķiem pasta sūtījumiem sakarā ar to mazo izmēru un parametriem nebūtu jāattiecina šie pienākumi. Tāpēc pasta sūtījumiem, uz kuriem attiecas šie pienākumi, būtu jābūt vismaz 20 mm platiem.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Valsts regulatīvajām iestādēm, ik gadu novērtējot tarifu cenu pieejamību, būtu jābalstās uz objektīviem kritērijiem, piemēram, izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja un galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja iekšzemes tarifiem un galatarifiem. Šos kopīgos kritērijus var papildināt ar citiem kritērijiem, kas ir īpaši svarīgi, lai attiecīgos tarifus varētu izskaidrot, piemēram, īpašas transporta vai apstrādes izmaksas un divpusēji sūtījumu apjomi starp dažādiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniedzējiem.

(14)  Lemjot par to, vai vērtēt tarifus, valsts regulatīvajām iestādēm būtu jāapsver konkurences līmenis attiecīgajā pārrobežu tirgū, tostarp mazu apjomu sūtītājiem attālos un nomaļos rajonos. Valsts regulatīvajām iestādēm, veicot tarifu novērtēšanu, būtu jābalstās uz objektīviem kritērijiem, piemēram, izcelsmes valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzēja un galamērķa valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzēja iekšzemes tarifiem, un jāņem vērā situācija attiecībā uz lietotājiem, kuri ir privātpersonas un mazie un vidējie uzņēmumi, kuri atrodas vai dzīvo nomaļos vai mazapdzīvotos apgabalos, kā arī lietotājiem ar invaliditāti, lietotājiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Šajā sakarā Eiropas Parlaments 2016. gada 15. septembra rezolūcijā par Pasta pakalpojumu direktīvas piemērošanu uzskatīja, ka paku piegādes vispārējo pakalpojumu ģeogrāfisko pārklājumu un pieejamību var un ir nepieciešams uzlabot, jo īpaši attiecībā uz iedzīvotājiem ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī patērētājiem tālākos reģionos, un uzsvēra, ka ir svarīgi nodrošināt no šķēršļiem brīvu pasta pakalpojumu pieejamību. Minētās izvērtēšanas mērķis ir konstatēt iespējamo tirgus dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un to, cik lielā mērā paku pārrobežu piegādes pakalpojumu izmantošanu ietekmē piemērojamie pārrobežu tarifi. Ja valsts regulatīvajās iestādes uzskata, ka tarifu novērtēšana ir jāturpina, tām būtu jābalstās uz objektīviem kritērijiem, piemēram, izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja un galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja iekšzemes tarifiem. Šos kopīgos kritērijus var papildināt ar citiem kritērijiem, kas ir īpaši svarīgi, lai attiecīgos tarifus varētu izskaidrot, piemēram, īpašas transporta vai apstrādes izmaksas, galatarifi un divpusēji sūtījumu apjomi starp dažādiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Vienotie tarifi par pārrobežu piegādēm uz divām vai vairākām dalībvalstīm var būt svarīgi, lai aizsargātu reģionālo un sociālo kohēziju. Šajā kontekstā būtu jāņem vērā, ka e-komercija mazapdzīvotiem apgabaliem sniedz jaunas iespējas piedalīties ekonomiskajā dzīvē. Tāpēc, novērtējot paku piegādes pakalpojumu cenu pieejamību, ir pilnībā jāņem vērā visi vienotie tarifi.

(15)  Vienotie tarifi par pārrobežu piegādēm uz divām vai vairākām dalībvalstīm var būt svarīgi, lai aizsargātu reģionālo un sociālo kohēziju. Šajā kontekstā būtu jāņem vērā nepieciešamība veicināt e-komerciju mazapdzīvotos un attālos apgabalos, lai patērētāji šādos apgabalos varētu piedalīties tiešsaistes tirdzniecībā un lai tiktu veicināta to reģionālā ekonomika. Tāpēc, novērtējot paku piegādes pakalpojumu tarifus, ir pilnībā jāņem vērā visi vienotie tarifi.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Būtiskas atšķirības starp paku piegādes pakalpojumu iekšzemes un pārrobežu tarifiem būtu jāpamato ar objektīviem kritērijiem, piemēram, papildu transporta izmaksām un samērīgu peļņas daļu. Vispārējā pakalpojuma sniedzējiem, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, būtu bez kavēšanās jāsniedz šāds pamatojums.

(16)  Būtiskas atšķirības starp paku piegādes pakalpojumu iekšzemes un pārrobežu tarifiem būtu jāpamato ar objektīviem kritērijiem, piemēram, papildu transporta izmaksām un samērīgu peļņas daļu. Paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz paku pārrobežu piegādes pakalpojumus, būtu bez kavēšanās jāsniedz šāds pamatojums, ja to pieprasa valsts regulatīvā iestāde.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Lai nodrošinātu pārredzamību visā Savienībā, valsts regulatīvās iestādes veiktā analīze jāiesniedz pārējo dalībvalstu regulatīvajām iestādēm un Komisijai. Valstu regulatīvajām iestādēm un Komisijai ir jānodrošina konfidencialitāte. Komisija var arī prasīt, lai Eiropas regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē sniedz ES mēroga analīzi, pamatojoties uz valstu sniegto informāciju.

(17)  Lai nodrošinātu pārredzamību visā Savienībā, valsts regulatīvās iestādes veikta nekonfidenciāla analīze ir jāiesniedz Komisijai un iesniedzējas regulatīvās iestādes dalībvalstī — iestādei, kam ir uzticēta konkurences tiesību īstenošanas kontrole. Valstu regulatīvajām iestādēm un Komisijai ir jānodrošina konfidencialitāte. Komisija var arī prasīt, lai Eiropas regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē sniedz ES mēroga analīzi, pamatojoties uz valstu sniegto informāciju, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta konfidencialitāte.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, var noslēgt divpusējus un daudzpusējus nolīgumus par galatarifiem un var izveidot citas programmas, lai atvieglotu savu piegādes tīklu savienojamību. Lai piemērotu nediskriminēšanas principus, daudzpusēju nolīgumu pušu izmantotajiem galatarifiem būtu jābūt vienlīdz piekļūstamiem konkurējošiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem. Atsevišķos gadījumos var būt pamatoti, ka galatarifi, kas jāmaksā paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav nolīgumu puses, pārsniedz galatarifus, kas jāmaksā vispārējā pakalpojuma sniedzējiem, kuri ir šādu nolīgumu puses. Tā var būt gadījumos, kad daudzpusēja galatarifu nolīguma puses var pierādīt, ka izcelsmes valsts pakalpojumu sniedzēja, kurš nav nolīguma puse, maksātie galatarifi nesedz nolīguma izveides, darbības un administrēšanas izmaksas, papildu izmaksas, kas radušās, pieņemot un apstrādājot sūtījumus no nenorādītiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, un citas tamlīdzīgas izmaksas.

(18)  Paku piegādes pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, var noslēgt divpusējus un daudzpusējus nolīgumus par galatarifiem un var izveidot citas programmas, lai atvieglotu savu piegādes tīklu savienojamību, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesību aktus konkurences jomā. Šiem nolīgumiem būtu jābūt orientētiem uz izmaksām, jāsniedz labums patērētājiem un to rezultātā ir jāuzlabojas esošo tīklu izmantojuma efektivitātei, jo īpaši lauku un attālākos apgabalos. Ir svarīgi, lai dalībvalstis, valsts regulatīvās iestādes un Eiropas Komisija laikus un efektīvi izmeklētu jebkuru šādu nolīgumu, kas varētu neatbilst Savienības konkurences tiesību aktu principiem un Direktīvas 97/67/EK noteikumiem, un attiecīgi rīkotos.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

18.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(18a)  Lai piemērotu nediskriminēšanas principus, daudzpusēju vai divpusēju nolīgumu pušu izmantotajiem galatarifiem būtu jābūt vienlīdz piekļūstamiem konkurējošiem maziem un vidējiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem. Vispārējā pakalpojuma sniedzēji var atteikt vai ierobežot piekļuvi. Šajā gadījumā tiem ir jāpaziņo valsts regulatīvai iestādei un jāpamato savs lēmums, pamatojoties uz objektīviem kritērijiem, lai valsts pārvaldes iestāde to varētu izvērtēt. Atsevišķos gadījumos var būt pamatoti, ka galatarifi, kas ir jāmaksā paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav nolīgumu puses, pārsniedz galatarifus, kas ir jāmaksā vispārējā pakalpojuma sniedzējiem, kuri ir šādu nolīgumu puses. Tā var būt gadījumos, kad daudzpusēja vai divpusēja galatarifu nolīguma puses var pierādīt, ka izcelsmes valsts trešās puses pakalpojumu sniedzēja, kurš nav nolīguma puse, maksātie galatarifi nesedz nolīguma izveides, darbības un administrēšanas izmaksas, papildu izmaksas, kas radušās, pieņemot un apstrādājot sūtījumus no nenorādītiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, un citas tamlīdzīgas izmaksas.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Praksē un operatīvu iemeslu dēļ būtu jānodrošina, ka piekļuves punkts ir ienākošā pasta sūtījumu apmaiņas vieta, kas ir birojs vai telpas, ko vispārējā pakalpojuma sniedzēji galamērķa dalībvalstī izvēlas pasta sūtījumu nodošanai, izņemot korespondenci.

svītrots

Grozījums Nr.     32

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20.a  Lai ierobežotu administratīvo slogu, paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, valsts regulatīvajām iestādēm un Komisijai dati būtu jānosūta elektroniskā formātā un jo īpaši vajadzētu ļaut izmantot e-parakstus, kā tas paredzēts Regulā (ES) Nr. 910/20141a.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Tā kā paku piegādes pakalpojumu tirgi strauji mainās, Komisijai ir atkārtoti jānovērtē šīs regulas lietderība un efektivitāte un regulāri jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Vajadzības gadījumā Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar minēto ziņojumu iesniedz regulas pārskatīšanas priekšlikumus.

(21)  Tā kā paku piegādes pakalpojumu tirgi strauji mainās, Komisijai ir atkārtoti jānovērtē šīs regulas lietderība un efektivitāte, ņemot vērā norises e-komercijas nozarē, un regulāri jāiesniedz novērtējuma ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Vajadzības gadījumā Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar minēto ziņojumu iesniedz tiesību aktu priekšlikumus regulas pārskatīšanai. Minētais ziņojums ir jāsagatavo pēc apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas Sociālā dialoga komiteju pasta nozarē.

Grozījums Nr.   34

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Komisijai būtu jāizmanto vērtīgā informācija, ko sniedz Eiropas regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē, kuru veido valsts regulatīvo iestāžu pārstāvji.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai nodrošinātu vienādus īstenošanas nosacījumus attiecībā uz paku piegādes pakalpojumu sniedzēju pienākumu iesniegt informāciju valstu regulatīvajām iestādēm, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai tā varētu izveidot veidlapu šādas informācijas iesniegšanai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201150.

(22)  Lai noteiktu īpašus pienākumus attiecībā uz visiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem attiecībā uz informācijas sniegšanu valsts regulatīvajām iestādēm, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz formu, kādā ir sniedzama informācija, ko sniedz paku piegādes pakalpojumu sniedzēji valsts regulatīvajām iestādēm. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu49a. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

__________________

__________________

 

49a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

50Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. – 18. lpp.).

 

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a)  Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, ka tie tiek īstenoti. Minētajām sankcijām vajadzētu būt efektīvām, samērīgām un atturošām.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Tā kā šīs regulas mērķus, proti, ieviest regulatīvos principus un noteikumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu regulatīvo uzraudzību, uzlabotu cenu pārredzamību un noteiktu konkrētus principus attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, kam jāsekmē konkurence, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī un tāpēc, ņemot vērā to mērogu un ietekmi, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā izklāstīts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(25)  Šīs regulas galvenais mērķis ir ieviest regulatīvos principus un noteikumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu regulatīvo uzraudzību, uzlabotu tarifu pārredzamību un noteiktu konkrētus principus attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, kam jāsekmē konkurence, ar galīgo mērķi veicināt paku pārrobežu piegādes pakalpojumu labāku pieejamību lietotājiem, un ar šādu rīcību būtu arī jāpanāk, lai pieaugtu patērētāju uzticēšanās pārrobežu e-komercijai. Tā kā mērķi veicināt paku pārrobežu piegādes pakalpojumu labāku pieejamību lietotājiem nevar nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet mēroga un ietekmes dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai,

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

1. nodaļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšmets un definīcijas

Mērķi un definīcijas

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšmets

Mērķi

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu papildus Direktīvas 97/67/EK noteikumiem paredz īpašus noteikumus attiecībā uz:

Ar šo regulu papildus Direktīvas 97/67/EK noteikumiem paredz īpašus noteikumus, lai veicinātu patērētāju labāku piekļuvi paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, attiecībā uz:

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  regulatīvo uzraudzību saistībā ar paku piegādes pakalpojumiem;

(a)  regulatīvo uzraudzību saistībā ar paku piegādes pakalpojumiem;

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  konkrētu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu tarifu un galatarifu pārredzamību, kā arī konkrētu pārrobežu tarifu cenu pieejamības novērtēšanu;

(b)   konkrētu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu nepamatoti augstu tarifu pārredzamību un novērtēšanu;

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pārredzamu un nediskriminējošu piekļuvi konkrētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem un/vai infrastruktūrai.

(c)   informāciju paku pārrobežu piegādes pakalpojumu lietotājiem

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  „paka” ir pasta sūtījums vai sūtījums ar komercvērtību vai bez tās, izņemot korespondenci, kuras svars nepārsniedz 31,5 kg;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  “paku piegādes pakalpojumi” ir pakalpojumi, kas saistīti ar pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un sadali, izņemot korespondenci; pārvadāšanu pašu par sevi neuzskata par paku piegādes pakalpojumu; par paku piegādes pakalpojumu neuzskata šādu sūtījumu piegādi, kas ir smagāki par 31,5 kg;

(a)  “paku piegādes pakalpojumi” ir pakalpojumi, kas saistīti ar paku savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un sadali;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  “paku piegādes pakalpojumu sniedzējs” ir uzņēmums, kas sniedz vienu vai vairākus paku piegādes pakalpojumus;

(b)  “paku piegādes pakalpojumu sniedzējs” ir uzņēmums, kas sniedz vienu vai vairākus paku piegādes pakalpojumus, izņemot tos uzņēmumus, kas veic uzņēmējdarbību tikai vienā dalībvalstī un kas sniedz tikai iekšzemes paku piegādes pakalpojumus kā daļu no pārdošanas līguma, kā definēts Direktīvas 2011/83/ES 2. panta 5. punktā un kā daļu no līgumā noteiktās saistības personīgi piegādā lietotājam preces, kas ir līguma priekšmets;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  “galatarifi” ir izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja maksājumi galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzējam par paku pārrobežu piegādes pakalpojumu izmaksām galamērķa dalībvalstī.

(c)  “galatarifi” ir izcelsmes valsts paku piegādes pakalpojumu sniedzēja maksājumi galamērķa valsts paku piegādes pakalpojumu sniedzējam vai attiecīgā gadījumā starpniekiem par paku pārrobežu piegādes pakalpojumu izmaksām galamērķa dalībvalstī;

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  “tirgotājs” ir jebkura fiziska vai jebkura privāta vai publiska juridiska persona, kura darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju, saistībā ar tirdzniecības līgumu slēgšanu ar lietotājiem, iesaistot pārrobežu paku piegādes pakalpojumus, uz kuriem attiecas šī regula;

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  “apakšuzņēmējs” ir uzņēmums, kurš paku piegādes pakalpojumu sniedzējam nodrošina paku savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu vai sadali;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

2.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a pants

 

Saskaņošanas pakāpe

 

Šajā regulā paredzētās prasības ir minimālās prasības, un tās neliedz jebkurai dalībvalstij uzturēt spēkā vai ieviest papildu pasākumus, lai panāktu, ka lietotājiem ir labāk pieejami efektīvi un cenu ziņā pieejami pārrobežu pasta sūtījumu piegādes pakalpojumi. Šādi pasākumi ir saderīgi ar Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz šādu informāciju:

1.  Visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz šādu informāciju, ja vien šī iestāde šādu informāciju nav jau pieprasījusi un saņēmusi:

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pakalpojumu sniedzēja nosaukums, tā juridiskais statuss un forma, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai līdzīgā reģistrā, PVN maksātāja numurs, uzņēmuma adrese un kontaktpersona;

(a)  paku piegādes pakalpojumu sniedzēja nosaukums, tā juridiskais statuss un forma, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai līdzīgā reģistrā, PVN identifikācijas numurs, uzņēmuma adrese un kontaktpersona;

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pakalpojumu sniedzēja piedāvāto pakalpojumu veids;

(b)  ja iespējams, paku piegādes pakalpojumu sniedzēja piedāvāto paku piegādes pakalpojumu sīks apraksts, tostarp pakalpojumu sniedzēja piedāvāto pakalpojumu veids un precīza informācija par maksājumu un citām lietotājiem pieejamajām izvēles iespējām;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pakalpojumu sniedzēja vispārīgie pārdošanas noteikumi, tostarp detalizēts apraksts par sūdzību procedūru.

(c)  paku piegādes pakalpojumu sniedzēja vispārīgie paku piegādes pakalpojumu noteikumi un nosacījumi, tostarp detalizēts apraksts par lietotājiem pieejamām sūdzību procedūrām un iespējamiem atbildības ierobežojumiem, kas var tikt piemēroti.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Par visām pirmajā apakšpunktā minētās informācijas izmaiņām paku piegādes pakalpojumu sniedzēji valsts regulatīvo iestādi informē 30 dienu laikā.

2.  Par visām 1. punktā minētās informācijas izmaiņām paku piegādes pakalpojumu sniedzēji valsts regulatīvo iestādi informē 30 dienu laikā.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Katru gadu līdz 31. martam visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz šādu informāciju:

3.  Katru gadu līdz 31. maijam visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz šādu informāciju, ja vien šī iestāde šādu informāciju nav jau pieprasījusi:

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  paku piegādes pakalpojumu gada apgrozījums iepriekšējā kalendārajā gadā tajā dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, sadalot paku piegādes pakalpojumus iekšzemes, ienākošajos un izejošajos pārrobežu pasta sūtījumos;

(a)  paku piegādes pakalpojumu gada apgrozījums iepriekšējā kalendārajā gadā tajā dalībvalstī, kurā paku piegādes pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, sadalot paku piegādes pakalpojumus vietējos, ienākošajos un izejošajos pārrobežu pasta sūtījumos;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  iepriekšējā kalendārā gada dati par personu skaitu, kuras nodarbina pakalpojumu sniedzējs un kuras iesaistītas paku piegādes pakalpojumu nodrošināšanā dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību;

(b)  iepriekšējā kalendārā gada dati par personu skaitu, kuras nodarbina paku piegādes pakalpojumu sniedzējs un kuras iesaistītas paku piegādes pakalpojumu nodrošināšanā dalībvalstī, kurā šis pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, tostarp sadalījums pa posteņiem, atsaucoties uz nodarbinātības statusu;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  iepriekšējā kalendārā gada dati par to pasta sūtījumu skaitu, kas nav korespondence un kas nav smagāki par 31,5 kg, un kas apkalpoti dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, sadalot tos iekšzemes, ienākošajos un izejošajos pārrobežu pasta sūtījumos.

(c)  iepriekšējā kalendārajā gadā apkalpoto sūtījumu skaits tajā dalībvalstī, kurā paku piegādes pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, sadalot pakalpojumus vietējos, ienākošajos un izejošajos pārrobežu sūtījumos.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  to apakšuzņēmumu nosaukumi, kuri strādā viņu uzdevumā un ir iesaistīti paku piegādes pakalpojumu sniegšanā, kopā ar jebkādu, informāciju, kas ir paku piegādes pakalpojumu sniedzēja rīcībā par apakšuzņēmēja nolīgto paku piegādes pakalpojumu veidu un darbību.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija ar īstenošanas aktu nosaka veidlapu, ar kuru iesniedzama šā panta 1. punktā minētā informācija. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 9. pantā minēto pārbaudes procedūru.

4.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, nosakot formātu, kādā iesniedzama šā panta 1. un 3. punktā minētā informācija.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Valsts regulatīvās iestādes var noteikt informācijas prasības papildus 1. un 2. punktā minētajām prasībām, ja tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

svītrots

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Panta 1. un 2. punktā noteiktie pienākumi neattiecas uz paku piegādes pakalpojumu sniedzēju, kas nodarbina mazāk nekā 50 personas, ja vien šis pakalpojumu sniedzējs neveic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī.

6.  Šis pants neattiecas ne uz vienu uz paku piegādes pakalpojumu sniedzēju, kas iepriekšējā kalendārajā gadā nodarbināja caurmērā mazāk nekā 50 personas, ja vien šis pakalpojumu sniedzējs neveic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī. Valsts regulatīvā iestāde var noteikt zemāku robežlielumu — 25 personas, ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts specifiku un ar nosacījumu, ka tas ir nepieciešami un samērīgi, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tarifu pārredzamība un galatarifi

Tarifu pārredzamība

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz tādu tarifu publisko sarakstu, ko no katra kalendārā gada 1. janvāra piemēro to pasta sūtījumu piegādei, kuri ietilpst pielikumā minētajās kategorijās. Šo informāciju sniedz vēlākais katra kalendārā gada 31. janvārī.

1.  Visi pārrobežu paku piegādes pakalpojumu sniedzēji, kas nav izslēgti saskaņā ar 3. panta 6. punktu, tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz tādu tarifu publisko sarakstu, ko no katra kalendārā gada 1. janvāra piemēro to vienas vienības sūtījumu piegādei, kuri ietilpst pielikumā minētajās kategorijās. Šo informāciju sniedz vēlākais katra kalendārā gada 28februārīPiedošanu.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Valstu regulatīvās iestādes nekavējoties un vēlākais līdz katra kalendārā gada 28. februārim Komisijai iesniedz tarifu publiskos sarakstus, kas iegūti saskaņā ar 1. punktu. Komisija vēlākais katra kalendārā gada 30. aprīlī tos publicē īpašā tīmekļa vietnē.

2.  Valstu regulatīvās iestādes nekavējoties un vēlākais līdz katra kalendārā gada 31martam Komisijai iesniedz tarifu publiskos sarakstus, kas iegūti saskaņā ar 1. punktu. Komisija vēlākais katra kalendārā gada 30. aprīlī tos publicē īpašā tīmekļa vietnē un nodrošina, ka šī vietne ir neitrāla un nekomerciāla.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, valsts regulatīvajai iestādei iesniedz galatarifus, ko no katra kalendārā gada 1. janvāra piemēro pasta sūtījumiem, kuru izcelsme ir citās dalībvalstīs. Šo informāciju sniedz vēlākais katra kalendārā gada 31. janvārī.

svītrots

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Galatarifus, kas iegūti saskaņā ar 3. punktu, valstu regulatīvās iestādes vēlākais līdz katra kalendārā gada 28. februārim iesniedz Komisijai un izcelsmes dalībvalstu regulatīvajām iestādēm.

svītrots

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tarifu cenu pieejamības novērtēšana

Vienas vienības tarifu novērtēšana

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valsts regulatīvā iestāde 3 mēnešu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas novērtē, vai pārrobežu tarifiem, kas iekļauti saskaņā ar 4. panta 1. punktu iegūtajos tarifu publiskajos sarakstos, cenas ir pieejamas. Minētajā novērtējumā jo īpaši ņem vērā šādus elementus:

1.  Ja valsts regulatīvā iestāde to uzskata par nepieciešamu, tā var 3 mēnešu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas objektīvi saskaņā ar Direktīvas 97/67/EK 12. pantā izklāstītajiem principiem novērtēt pārrobežu tarifus attiecībā uz I pielikumā uzskaitītajām vienas vienības paku kategorijām, uz kurām attiecas tās dalībvalsts universālā pakalpojuma pienākums, lai noteiktu tarifus pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem, kuru izcelsme ir dalībvalsts, kas tos uzskata par nepamatoti augstiem: Minētajā novērtējumā jo īpaši ņem vērā šādus elementus:

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  izcelsmes dalībvalsts un galamērķa dalībvalsts iekšzemes tarifi salīdzināmiem paku piegādes pakalpojumiem;

(a)  izcelsmes dalībvalsts un galamērķa dalībvalsts iekšzemes un jebkādi citi attiecīgi tarifi salīdzināmiem paku piegādes pakalpojumiem;

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  galatarifi, kas iegūti saskaņā ar 4. panta 3. punktu;

svītrots

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  piemērojamo pārrobežu tarifu iespējamo ietekmi uz individuālajiem lietotājiem un pakalpojumus izmantojošajiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, tostarp tādiem, kas atrodas attālās vai mazapdzīvotās teritorijās, un uz tādiem individuāliem lietotājiem, kam ir invaliditāte vai kustību traucējumi.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cb)  novērtējumā ņem vērā, vai uz tarifiem attiecas cenu regulēšana saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai līdzīgus pakalpojumus piedāvā cits paku piegādes pakalpojumu sniedzējs.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(cc)   dominējošā stāvokļa tirgū iespējama ļaunprātīga izmantošana.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka 1. punktā minētie pārrobežu tarifi nav pieejami, tā vispārējā pakalpojuma sniedzējam pieprasa nepieciešamo papildu informāciju un/vai pamatojumu attiecībā uz šiem tarifiem.

2.  Šā panta 1. punktā minētā novērtējuma nolūkā, ja valsts regulatīvā iestāde to uzskata par nepieciešamu, tā attiecīgajam paku piegādes pakalpojumu sniedzējam vai sniedzējiem pieprasa jebkādu papildus atbilstīgu pierādījumu attiecībā uz minētajiem tarifiem, kas var būt vajadzīgs novērtējuma veikšanai. Šāds pierādījums var ietvert konkrētas transportēšanas vai apstrādes izmaksas un divpusējos sūtījumu apjomus starp dažādiem pārrobežu paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Vispārējā pakalpojuma sniedzējs 2. punktā minēto informāciju un/vai pamatojumu valsts regulatīvajai iestādei sniedz 15 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

3.  Šajā pantā minētais paku piegādes pakalpojuma sniedzējs vai sniedzēji šā panta 2. punktā minēto pierādījumu kopā ar vērtējamo tarifu pamatojumu valsts regulatīvajai iestādei sniedz viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valsts regulatīvā iestāde savu novērtējumu, tostarp visu informāciju un/vai pamatojumu, kas sniegts saskaņā ar 3. punktu, iesniedz Komisijai, pārējo dalībvalstu valsts regulatīvajām iestādēm un novērtējuma iesniedzējas regulatīvās iestādes dalībvalstī – iestādēm, kam uzticēta konkurences tiesību īstenošana. Komisijai iesniedz arī minētā novērtējuma nekonfidenciālu versiju. Šo informāciju sniedz vēlākais katra kalendārā gada 31. martā.

4.  Valsts regulatīvā iestāde līdz attiecīgā kalendārā gada 31. jūlijam iesniedz Komisijai, attiecīgo dalībvalstu valsts regulatīvajām iestādēm un novērtējuma iesniedzējas regulatīvās iestādes dalībvalstī — iestādēm, kam uzticēta konkurences tiesību īstenošana, sīki izstrādātu ziņojumu par savu novērtējumu attiecībā uz pārrobežu tarifiem saskaņā ar šo pantu. Turklāt valsts regulatīvā iestāde iesniedz Komisijai sava novērtējuma ziņojuma nekonfidenciālu versiju.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija vēlākais katra kalendārā gada 30. aprīlī īpašā tīmekļa vietnē publicē novērtējuma nekonfidenciālo versiju, ko saskaņā ar 4. punktu iesniegušas valstu regulatīvās iestādes.

5.  Komisija nekavējoties un jebkurā gadījumā viena mēneša laikā pēc saņemšanas publicē novērtējuma ziņojuma nekonfidenciālo versiju, ko iesniegušas valstu regulatīvās iestādes.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. pants

svītrots

Pārredzama un nediskriminējoša pārrobežu piekļuve

 

1.   Ja vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kas sniedz paku piegādes pakalpojumus, noslēdz daudzpusējus nolīgumus par galatarifiem, tie apmierina visus pamatotos pieprasījumus par piekļuvi visiem tādiem tīkla elementiem un saistītajai infrastruktūrai, kā arī attiecīgajiem pakalpojumiem un informācijas sistēmām, kas nepieciešami paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniegšanai.

 

2.   Nodrošināmais piekļuves punkts ir ienākošā pasta sūtījumu apmaiņas vieta galamērķa dalībvalstī.

 

3.   Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kas minēti 1. punktā, publicē standartpiedāvājumu. Standartpiedāvājumā ietver visus attiecīgos saistītos noteikumus un nosacījumus, tostarp cenas.

 

4.   Standartpiedāvājumā ietver visus komponentus, kas nepieciešami piekļuvei, kā minēts 1. punktā, tostarp jebkādus nosacījumus, kas ierobežo piekļuvi pakalpojumiem un/vai to izmantošanu, ja dalībvalstis atļauj šādus nosacījumus saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

 

5.   Pirms standartpiedāvājuma publicēšanas tas jāapstiprina valsts regulatīvajai iestādei. Valsts regulatīvā iestāde vajadzības gadījumā var noteikt izmaiņas standartpiedāvājumā, lai īstenotu šajā regulā noteiktos pienākumus.

 

6.   Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kas minēti 1. punktā, pēc pieprasījuma un pamatojoties uz standartpiedāvājumu, vēlākais vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas izsaka individuālu piedāvājumu paku piegādes pakalpojumu sniedzējam, kurš pieprasa piekļuvi saskaņā ar minēto punktu. Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kas saņem piekļuves pieprasījumu, un pakalpojumu sniedzēji, kas pieprasa piekļuvi, godprātīgi veic pārrunas.

 

7.   Ja, pamatojoties uz 6. punktā minēto individuālo piedāvājumu, vienošanās netiek panākta, paku piegādes pakalpojumu sniedzējs, kurš pieprasa piekļuvi, vispārējā pakalpojuma sniedzēja individuālo piedāvājumu var iesniegt valsts regulatīvajai iestādei. Valsts regulatīvā iestāde vajadzības gadījumā groza individuālo piedāvājumu, lai īstenotu šajā pantā paredzētos pienākumus.

 

8.   Faktisko piekļuvi nodrošina saprātīgā laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus pēc līguma noslēgšanas.

 

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Informācija un kvalitātes standarti

 

1.   Visi tirgotāji, kas ar lietotājiem slēdz pārdošanas līgumus, kuri ietver pārrobežu paku sūtīšanu, pirms līguma noslēgšanas dara pieejamu lietotājiem šādu informāciju:

 

(a)   cenas, ko tie iekasē no lietotājiem par paku pārrobežu piegādi, tostarp jebkādus attiecīgus alternatīvus tarifus vai tarifus ar atlaidi;

 

(b)  piedāvātās pārrobežu piegādes iespējas, tostarp piegādātāju izvēles iespējas, izsekošanas (track and trace) iespējas, un mehānismus, kas ļauj lietotājam iejaukties visā piegādes procesā, tostarp atteikties no nesagaidītas piegādes un attiecīgā gadījumā vienoties par atkārtotu piegādi vai savākšanas laiku vai vietu;

 

(c)  informāciju par viņu pašu un attiecīgo paku sūtījumu pakalpojumu sniedzēju un Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centru tīkla pārrobežu sūdzībām sūdzību izskatīšanas procesu.

 

2.   Pārredzamībai un pakalpojumu kvalitātes izmērāmībai un sadarbspējai attiecībā uz pārrobežu paku piegādēm tiek turpmāk piešķirta prioritāte saskaņā ar Direktīvas 97/67/EK noteikumiem ar Eiropas Standartizācijas komitejas starpniecību un citādi, jo īpaši ņemot vērā lietotāju intereses un energoefektivitātes un vides aizsardzības apsvērumus.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

7. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Īstenošana, pārskatīšana un stāšanās spēkā

Vispārīgi un nobeiguma noteikumi

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

 

Konfidencialitāte

 

Attiecībā uz saskaņā ar šo regulu valstu regulatīvajām iestādēm un Komisijai iesniegto informāciju par galatarifiem vai citu konfidenciālu uzņemējdarbības informāciju ir jānodrošina visstingrākā konfidencialitāte saskaņā ar piemērojamiem Savienības tiesību aktu noteikumiem.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

7.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.b pants

 

Piemērošana

 

Ja vien šajā regulā nav skaidri noteikts citādi, šī regula neskar valstu un Savienības tiesību aktus, kas attiecas uz paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, tostarp sociālos un nodarbinātības noteikumus un prasības iesniegt informāciju valstu regulatīvajām iestādēm.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz 2019. gada XX. XX un pēc tam ik pēc četriem gadiem Komisija Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai iesniedz novērtējuma ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumu tās pārskatīšanai.

Līdz ... [divi gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā] un pēc tam ik pēc trijiem gadiem Komisija Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai iesniedz novērtējuma ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, vajadzības gadījumā pievienojot tiesību akta priekšlikumu tās pārskatīšanai. Minēto ziņojumu sagatavo pēc apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vai ir uzlabojusies paku pārrobežu piegādes pakalpojumu cenu pieejamība, tostarp lietotājiem attālos vai mazapdzīvotos reģionos;

(a)  vai ir uzlabojusies pārrobežu tarifu pārredzamība un paku pārrobežu piegādes pakalpojumu efektivitāte un cenu pieejamība visā Savienībā, tostarp privātpersonām un maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo īpaši tiem, kas atrodas attālos vai mazapdzīvotos reģionos;

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  cik lielā mērā vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, ir lielajiem klientiem, kā minēts 6. pantā, nodrošinājuši pārredzamu un nediskriminējošu pārrobežu piekļuvi;

(b)  kāda ir regulas ietekme uz pārrobežu paku piegādes apjomiem un elektronisko tirdzniecību, tostarp piegādes tarifiem, ko piemēro gan tirgotājiem, gan lietotājiem;

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  kāds progress ir panākts citās iniciatīvās vienotā tirgus pilnveidei paku piegādes pakalpojumu jomā.

(d)  kāds progress ir panākts saistībā ar pakalpojumu kvalitāti un sadarbspēju attiecībā uz pārrobežu paku piegādēm, tostarp patērētāju aizsardzību, un saistībā ar standartu izstrādāšanu;

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

9. pants

Komiteju procedūra

Deleģēšanas īstenošana

1.  Komisijai palīdz Pasta direktīvas komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 97/67/EK 21. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no .. [šīs regulas spēkā stāšanās diena ...]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tādu pašu laikposmu, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarināšanu vēlākais trīs mēnešus pirms katra deleģēšanas termiņa beigām.

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.  Saskaņā ar 3. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja četros mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

 

_________________

 

 

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. apakšvirsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pasta sūtījumi, par kuriem valsts regulatīvajām iestādēm paziņo publisko sarakstu ar vietējiem tarifiem un visiem pārrobežu tarifiem uz citām dalībvalstīm:

Vienas vienības pakas, par kurām uz paku piegādes pakalpojumu sniedzēju tarifiem attiecas 4. un 5. pantā paredzētie cenu pārredzamības pasākumi un novērtēšana:

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Iepriekš definētie pasta sūtījumi atbilst šādiem kritērijiem:

Iepriekš definētās pakas atbilst šādiem kritērijiem:

(a)  a)–i) punktā minēto pasta sūtījumu (vēstuļpasta produktu) izmēri ir ierobežoti, ievērojot šādu noteikumu:  garuma, platuma un biezuma summa: 900 mm, lielākā dimensija

nevar pārsniegt 600 mm, mazākā dimensija pārsniedz 20 mm;

(a)  a)–i) punktā minēto paku izmēri ir ierobežoti, ievērojot šādu noteikumu: garuma, platuma un biezuma summa: 900 mm, lielākā dimensija nepārsniedz 600 mm, mazākā dimensija pārsniedz 20 mm;

(b)  paku (j)–o) punktā minētie sūtījumi) izmērs nedrīkst būt mazāks par vēstulēm (a)–i) punkts) noteikto izmēru.

(b)  j)–o) punktā uzskaitīto paku izmērs nedrīkst būt mazāks par izmēru, kas noteikts a)–i) punktā uzskaitītajām pakām.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

I pielikums – 1. zvaigznīte

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(*) Attiecīgie pasta sūtījumu tarifi neietver īpašas atlaides, kas balstītas uz apjomiem vai citu īpašu režīmu.

(*) Attiecīgie paku sūtījumu tarifi ir vienas vienības tarifi un neietver nekādas īpašas atlaides, kas balstītas uz apjomiem vai citu īpašu režīmu.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

I pielikums – 3. zvaigznīte

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(***) Pakalpojumu sniedzējiem, kuri piedāvā vairākus kritērijiem atbilstošus produktus, ir jāpaziņo zemākā cena.

(***) paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri piedāvā vairāk nekā vienu iepriekš minētajiem kritērijiem atbilstošu paku sūtījumu, ir jāpaziņo viszemākais tarifs.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

I pielikums – 4. zvaigznīte

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(****) Iepriekš minētie tarifi atbilst sūtījumiem, kurus piegādā dzīvesvietā vai atrašanās vietā galamērķa dalībvalstī.

(****) Iepriekš minētie tarifi atbilst sūtījumiem, kurus piegādā adresāta dzīvesvietā galamērķa dalībvalstī, vai arī citā atrašanās vietā, ja šajā tarifā šāda iespēja ir iekļauta bez papildu maksas.

  • [1]  OV C 34, 2.2.2017., 106. lpp.

PASKAIDROJUMS

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Paku piegāde ir konkurētspējīga, inovatīva un strauji augoša nozare. Katru gadu apmēram četrus miljardus paku pasūta tiešsaistē un piegādā visā Eiropas Savienībā. Tomēr šajā nozarē ir skaidrs turpmākas izaugsmes potenciāls. Eiropas Savienībā kopumā 44 % patērētāju iepērkas tiešsaistē savā valstī, bet daudz mazāk (15 %) izdara pasūtījumus tiešsaistē no citas valsts. Tika konstatēts, ka bažas par tādu preču piegādi, ko iegādājas un pārdod ārpus valsts robežām, ir galvenā problēma, ar ko saskaras ES tiešsaistes patērētāji un mazie uzņēmumi, kā arī daudzos gadījumos tam pievienojas salīdzinoši lielās izmaksas.

Eiropas Komisija, īstenojot digitālā vienotā tirgus stratēģiju, ierosināja regulu par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem. Ar ierosināto regulu Komisijas mērķis ir nodrošināt šajā nozarē lielāku efektivitāti, tarifu un galatarifu pārredzamība un pieejamas cenas.

Gatavojoties šā priekšlikuma apsvēršanai, referente apspriedās ar daudzām lietotāju un pasta pakalpojumu nozares organizācijām, tostarp regulatoriem un struktūrām, kas pārstāv mazos uzņēmumus, patērētājus un arodbiedrības. Viņa arī pilnībā ņēma vērā viedokļus, ko pauda Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, un rīkoja labi apmeklētu pasākumu, kurā bija iespējams paust plašu perspektīvu un ierosinājumu klāstu par Komisijas priekšlikumu.

REFERENTES NOSTĀJA

Referents stingri atbalsta Komisijas centienus izveidot digitālo vienoto tirgu, kas būtu pielāgots patērētāju un mazumtirgotāju vajadzībām, bet tiecas uz Komisijas priekšlikuma uzlabošanu sniegt visiem nozares dalībniekiem taisnīgu un līdzsvarotu pieeju, kas pilnībā atbilst Pasta pakalpojumu Direktīvas 97/67/EK noteikumiem, tos vēl papildina un balstās uz to.

Tādēļ viņa ierosina paplašināt regulas galveno noteikumu darbības jomu, attiecinot to uz visiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniedzējiem, jo īpaši tāpēc, ka daudziem vispārējā pakalpojuma sniedzējiem nav lielas tirgus daļas ES pārrobežu paku piegādes tirgū. Referente arī vēlas svītrot priekšlikumā piekļuves un standartpiedāvājuma aspektus, jo tie neatspoguļo reālo situāciju pārrobežu paku piegādes tirgū un nav vajadzīgi, ņemot vērā spēkā esošos ES konkurences un pasta pakalpojumu tiesību aktus.

Referente definē „paku” kā pasta sūtījumu, kuru svars nepārsniedz 31,5 kg, vienlaikus piekrītot, ka saskaņā ar Direktīvu 97/67/EK korespondenci vienu pašu neuzskata par paku .

Komisijai ir tiesības gādāt par uzlabotu tirgus informāciju valsts regulatīvajām iestādēm, taču ir svarīgi, ka regulas noteikumi ļauj gūt precīzu priekšstatu par tirgu. Šajā nolūkā referente cenšas nodrošināt, ka VRI iegūst datus, kas parāda nodarbinātības prakses sadrumstalotību un diapazonu tirgū, tostarp informāciju par apakšuzņēmējiem un pasta nozarē nodarbinātajiem, kuru nodarbinātība nav pilna laika pastāvīgs darbs.

Tāpat ir nepieciešams, lai valsts regulatīvo iestāžu rīcībā būtu pienācīgi dati par pārrobežu tarifiem un galatarifiem, lai varētu izvērtēt, vai cenas nav nepamatoti augstas. Šie dati būtu pieejami visiem attiecīgajiem uzņēmējiem, pretējā gadījumā varētu rasties sagrozīts iespaids. Tādēļ referente ir sagatavojusi grozījumus, kuros ņemt vērā iepriekš minēto.

Attiecībā uz tarifu cenu pieejamības novērtēšanu referente arī uzskata, ka visi testi attiecībā uz pieejamību būtu jāpiemēro visā tirgū, bet nevis tikai attiecībā uz vispārējo pakalpojumu sniedzējiem. Minētās izvērtēšanas mērķis būtu novērtēt, vai izmaksas privātpersonām un maziem un vidējiem uzņēmumiem ir pieejamas un cik lielā mērā paku pārrobežu piegādes pakalpojumu pārņemšanu ietekmē piegādes izmaksas. Šajā vērtējumā jāņem vērā individuālie lietotāji, kuru rīcībā esošie ienākumi ir nelieli, tādi lietotāji, kuri ir personas ar invaliditāti vai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, lietotāji, kuri ir fiziskas personas vai mazie un vidējie uzņēmumi, kuri dzīvo vai atrodas nomaļos vai mazapdzīvotos apgabalos, kā arī lietotāji, kuri kas regulāri izmanto paku piegādes pakalpojumus.

Patērētāju uzticēšanos celtu uzlabotas prasības pēc lielākas pārredzamības un salīdzināma informācija par pieejamajām cenas un piegādes iespējām, kā arī prasības attiecībā uz papildu norādījumiem par procedūrām attiecībā uz kaitējumiem, zudumu, kavēšanos un atgriešanu, kā arī attiecībā uz sūdzību izskatīšanu. Šo iemeslu dēļ referente ierosina ieviest divus jaunus pantus, ar kuriem papildinātu informāciju, ko tirgotāji jau sniedz lietotājiem, un veicināt turpmāku pakalpojumu kvalitātes un tehnisko standartu saskaņošanu atbilstoši spēkā esošajiem ES tiesību aktiem.

Komisija ierosina reizi četros gados iesniegt Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai novērtējuma ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, kam attiecīgā gadījumā pievienots tiesību akta priekšlikums tās pārskatīšanai. Referente uzskata, ka šis ziņojums jāsagatavo pēc apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp Eiropas sociālā dialoga komiteju pasta nozarē, un tas būtu jāiesniedz ik pēc trim gadiem, it īpaši ņemot vērā e-komercijas tirgu dinamisko un strauji mainīgo raksturu.

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejaS ATZINUMS (30.5.2017)

Transporta un tūrisma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem
(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Biljana Borzan

(*)  Iesaistītā komiteja — Reglamenta 54. pants

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Savienībā e-komercija kļūst par ārkārtīgi svarīgu nozari. Tiek lēsts, ka 2014. gada apgrozījums ir līdz pat EUR 369 miljardiem. Ievērojama pārdošanas daļa e-komercijā ir fiziskā piegāde. Tiek lēsts, ka ES ik gadu patērētājiem tiek kopumā nosūtīti 4 miljardi paku.

Efektīva un izmaksu ziņā pieejama piegāde ir priekšnoteikums fizisku preču pārrobežu pārdošanai. Tomēr paku piegādes tirgus ES ir sadrumstalots valstu tirgos, pastāvot milzīgām atšķirībām starp dalībvalstīm. Augstas cenas un neērtības, kas saistītas ar paku pārrobežu piegādi, tika apzinātas kā vieni no galvenajiem šķēršļiem, kas traucē patērētājiem un mazumtirgotājiem tiešsaistes tirdzniecībā. Komisija uzskata, ka tikai ES patērētāji vien varētu gadā ietaupīt līdz EUR 11,7 miljardiem, ja viņiem būtu iespēja izvēlēties no pilna ES preču un pakalpojumu klāsta, iepērkoties tiešsaistē.

Pašlaik piemērojamā Pasta pakalpojumu direktīva ir spēkā kopš 1997. gada un ir galvenokārt vērsts uz vēstuļu piegādi, un vairums paku piegādes pakalpojumu ir ārpus universālo pakalpojumu jomas. Tā kā paku piegādes ir ievērojami pieaugušas pēdējo gadu laikā, ir jānosaka jauni noteikumi, kas papildinātu spēkā esošos tiesību aktus.

Komisija 2016. gada 25. maijā iepazīstināja ar savu e-komercijas pasākumu kopumu, kas patērētājiem un uzņēmumiem palīdzēs pilnvērtīgi izmantot vienotā tirgus priekšrocības. Ar priekšlikumu regulai par pārrobežu pasta paku piegādes pakalpojumiem ir paredzēts palielināt pārrobežu paku piegādes cenu pārredzamību un uzlabot regulatīvo uzraudzību.

Pētījumi liecina, ka cenas par pārrobežu paku vidēji ir trīs līdz četras reizes augstākas nekā iekšzemes cenas. Aptuveni 40 procentus no paku pārrobežu piegādes cenām nevar izskaidrot ar ekonomiskiem faktoriem, kā, piemēram, darbaspēka izmaksām, apjomiem u. c., savukārt augstas piegādes izmaksas un augstas atpakaļnosūtīšanas izmaksas ir divi visbiežāk sastopamie aspekti, kas sagādā bažas patērētājiem, pērkot produktus tiešsaistē pāri robežām. Piegādes augstās cenas ir arī šķērslis e-mazumtirgotājiem, kas veic pārdošanu tiešsaistē. Tas skar mazos un vidējos uzņēmumus lielākā mērā nekā lielos uzņēmumus.

Referente uzskata, ka šajā regulā ir jādefinē termins „paka”, un ierosina noteikt svara limitus un noteikt atšķirību no korespondences.

Pieeja universālo pakalpojumu sniedzēju tīkliem ir būtiska jauniem dalībniekiem, jo īpaši MVU, kam nav pietiekama mēroga un sniegto pakalpojumu apjoma valsts mēroga piegādes tīklu attīstīšanai, tostarp attālos rajonos, vai pārrobežu piegādes līgumu panākšanai, kuros būtu iesaistīti vairāki dalībnieki. Tādējādi samazināsies cenas, no kā gūs labumu patērētāji un pārrobežu tirdzniecība, un tiks radīta lielāka konkurence paku piegādes tirgū, tādējādi palīdzot attīstīt jaunus un inovatīvus risinājumus.

Universālo pakalpojumu sniedzējiem jau ir pienākums sniegt cenu ziņā pieejamus paku piegādes pakalpojumus, par ko tie saņem zināmas koncesijas, piemēram, atbrīvojumu no PVN. To pakalpojumu cenas bieži vien ir individuāli noteikti tarifi un ir konfidenciālas. Šā priekšlikuma mērķis ir saglabāt sensitīvu ar uzņēmējdarbību saistītu datu konfidencialitāti, bet ļaut valsts pārvaldes iestādēm izvērtēt tarifu cenu pieejamību, kā arī prasīt pamatojumu un papildu informāciju par tām tarifu cenām, ka ir nesaprātīgi augstas.

Referente ir īpaši nobažījusies un iesniedza grozījumus par šīs regulas vispārējo mērķi, kas ļauj patērētājiem piekļūt paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem. Referente lūdz, lai paku piegādes pakalpojumu apraksts ietver piegādes iespēju klāstu un detalizētu informāciju patērētājam.

GROZĪJUMI

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

- 1. apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-1)  Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 169. panta 1. punktā un 169. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzēts, ka Savienība veicina patērētāju intereses un veicina nodrošina augstu patērētāju aizsardzības līmei, izmantojot pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar LESD 114. pantu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Tarifi, ko piemēro paku un citu pasta sūtījumu mazu apjomu pārrobežu sūtītājiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām, joprojām ir salīdzinoši augsti. Tas tieši un negatīvi ietekmē lietotājus, kuri vēlas saņemt paku pārrobežu piegādes pakalpojumus, jo īpaši e-komercijas ietvaros.

(1)  Dažos gadījumos tarifi, ko piemēro paku un citu pasta sūtījumu mazu apjomu pārrobežu sūtītājiem, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un privātpersonām, joprojām ir salīdzinoši augsti. Tas tieši un negatīvi ietekmē lietotājus, kuri vēlas saņemt paku pārrobežu piegādes pakalpojumus, jo īpaši e-komercijas ietvaros. Turklāt daži lietotāji joprojām ziņo par pakalpojuma kvalitātes jautājumiem, kad tiek sūtītas, saņemtas vai nosūtītas atpakaļ pārrobežu pakas. Turklāt ir tālāk jāuzlabo sadarbspēja šajā jomā, tostarp daži īpaši pasākumi saistībā ar vides apsvērumiem.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3)  Paku pārrobežu piegādes pakalpojumu tirgus ir daudzveidīgs un sarežģīts, tajā darbojas dažādi pakalpojumu sniedzēji, kas atkarībā no sūtījumu svara, izmēra un formāta, kā arī galamērķa, pievienotās vērtības elementiem, piemēram, izsekojamības risinājumiem, un nosūtīto sūtījumu skaita piedāvā atšķirīgus pakalpojumus un cenas. Šīs daudzveidības dēļ paku piegādes pakalpojumus ir grūti salīdzināt starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem gan kvalitātes, gan cenas ziņā. Turklāt mazu apjomu sūtītāji, piemēram, mazi un vidēji uzņēmumi un privātpersonas bieži nav informēti par dažādiem paku piegādes pakalpojumu piedāvājumiem.

(3)  Paku pārrobežu piegādes pakalpojumu tirgus ir daudzveidīgs, sarežģīts un ar konkurences apstākļiem, tajā darbojas dažādi pakalpojumu sniedzēji, kas atkarībā no sūtījumu svara, izmēra un formāta, kā arī galamērķa, pievienotās vērtības elementiem, piemēram, izsekojamības risinājumiem, un nosūtīto sūtījumu skaita piedāvā atšķirīgus pakalpojumus un cenas. Dažās dalībvalstīs paku piegādes tirgus lielākā daļa nepieder vispārējo pakalpojumu sniedzējiem. Šīs daudzveidības dēļ paku piegādes pakalpojumus ir grūti salīdzināt starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem gan kvalitātes, gan cenas ziņā. Turklāt mazu apjomu sūtītāji, piemēram, MVU un privātpersonas, bieži nav informēti par dažādiem paku piegādes pakalpojumu piedāvājumiem. Turklāt atturošs efekts ir izmaksām par piegādātāja maiņu. Turklāt mazie un vidējie e-mazumtirgotāji norāda uz bažām saistībā ar piegādi kā šķērsli pārrobežu pārdošanā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Lai uzlabotu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu cenu pieejamību, jo īpaši lietotājiem attālos vai mazapdzīvotos reģionos, ir nepieciešams, ka attiecībā uz noteiktu sarakstu ar pakalpojumiem, ko paku pārrobežu piegādē sniedz vispārējā pakalpojuma sniedzēji un lielākoties izmanto mazie un vidējie uzņēmumi un privātpersonas, publisko tarifu saraksti kļūst pārredzamāki. Publisko sarakstu pārredzamība ir nepieciešama arī, lai risinātu jautājumu par augstajiem tarifiem, ko piemēro pārrobežu piegādes pakalpojumiem, un lai vajadzības gadījumā mazinātu nepamatotas tarifu atšķirības starp paku iekšzemes un pārrobežu piegādes pakalpojumiem.

(4)  Lai uzlabotu paku pārrobežu piegādes pakalpojumus, jo īpaši lietotājiem attālos vai mazapdzīvotos reģionos, kā arī MVU un mikrouzņēmumiem, ir nepieciešams, ka kļūst pārredzamāki tarifi un galatarifi pārrobežau paku piegādes pakalpojumiem, ko lielākoties izmanto MVU un privātpersonas. Pārredzamība ir nepieciešama arī, lai risinātu jautājumu par augstajiem tarifiem, ko piemēro pārrobežu piegādes pakalpojumiem, un lai vajadzības gadījumā mazinātu nepamatotas tarifu atšķirības starp paku iekšzemes un pārrobežu piegādes pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Eirobarometra zibensaptaujas Nr. 413 datiem lielāka daļa uzņēmumu, kuri pārdod, ir pārdevuši vai mēģinājuši pārdot tiešsaistē, uzskatīja, ka problēmas rada augstas piegādes izmaksas un dārgs sūdzību izskatīšanas un garantiju process, ir nepieciešama turpmāka rīcība, lai nodrošinātu, ka visiem mazumtirgotājiem un patērētājiem, jo īpaši MVU un patērētājiem attālos apgabalos, ir iespējams pilnībā gūt labumu no netraucētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, kas ir pieejami un finansiālā ziņā iespējami, neatstājot bez ievērības arī to, ka patērētāji sagaida iespēju iegādāties preces ar “bezmaksas piegādi”.

Grozījums Nr.   6

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Lielākajā daļā dalībvalstu ir vairāki pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz paku iekšzemes piegādes pakalpojumus, bet tikai daži no šiem pakalpojumu sniedzējiem piedāvā arī paku pārrobežu piegādes pakalpojumus. Šajā kontekstā, lai saglabātu un veicinātu efektīvu konkurenci un aizsargātu lietotājus, ir svarīgi nodrošināt pārredzamu un nediskriminējošu piekļuvi paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem un infrastruktūrai.

svītrots

Grozījums Nr.     7

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Jēdziens “vispārējo pakalpojumu sniedzēji” ir attiecināms uz pasta operatoriem, kuri kādā noteiktā dalībvalstī sniedz vispārēju pasta pakalpojumu vai tā daļas. Vispārējo pakalpojumu sniedzēji, kuri darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī, būtu jāuzskata par vispārējo pakalpojumu sniedzējiem tikai tajās dalībvalstīs, kurās viņi sniedz vispārējos pasta pakalpojumus.

Paskaidrojums

Skaidrojums par to, kuri operatori ir uzskatāmi par vispārējo pakalpojumu sniedzējiem.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Pašlaik pasta pakalpojumus regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/67/EK49. Ar šo direktīvu paredz kopējus noteikumus, kas attiecas uz pasta pakalpojumu sniegšanu un vispārējā pasta pakalpojuma sniegšanu Savienībā. Tā galvenokārt, bet ne ekskluzīvi, ir vērsta uz iekšzemes vispārējiem pakalpojumiem un nerisina tādus jautājumus kā paku piegādes pakalpojumu sniedzēju regulatīvā uzraudzība, paku pārrobežu piegādes atsevišķu pakalpojumu tarifu pārredzamība un galatarifi, tarifu cenu pieejamības novērtēšana attiecībā uz konkrētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem un pārredzama un nediskriminējoša pārrobežu piekļuve konkrētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem un/vai infrastruktūrai. Tāpēc attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem šī regula papildina Direktīvas 97/67/EK noteikumus.

(6)  Pašlaik pasta pakalpojumus regulē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 97/67/EK49. Ar minēto direktīvu paredz kopējus noteikumus, kas attiecas uz pasta pakalpojumu sniegšanu un vispārējā pasta pakalpojuma sniegšanu Savienībā. Attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem šī regula papildina Direktīvas 97/67/EK noteikumus.

__________________

__________________

49Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīva 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (OV L 1, 21.1.1998., 14.–25. lpp.).

49Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīva 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (OV L 1, 21.1.1998., 14.–25. lpp.).

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Tāpēc ir svarīgi skaidri definēt paku piegādes pakalpojumus un norādīt, uz kuriem pasta sūtījumiem attiecas minētā definīcija. Tas jo īpaši attiecas uz pasta sūtījumiem, kuri nav korespondence un kurus to svara dēļ parasti izmanto, lai nosūtītu lietas un preces. Tāpēc šai regulai saskaņā ar ierasto praksi būtu jāattiecas uz pasta sūtījumiem, kuru svars ir līdz 31,5 kg, jo viena vidusmēra persona nevar apstrādāt smagākus sūtījumus bez mehāniskām palīgierīcēm. Saskaņā ar pašreizējo praksi un Direktīvu 97/67/EK ikviens pasta pakalpojumu posms, t. i., pasta savākšana, šķirošana un piegāde, būtu jāuzskata par paku piegādes pakalpojumiem. Uz transportu, kas netiek veikts saistībā ar vienu no šiem posmiem, paku piegādes pakalpojumu darbības joma nebūtu attiecināma, jo šajā gadījumā var pieņemt, ka šī darbība ir daļa no transporta nozares.

(8)  Tāpēc ir svarīgi skaidri definēt „pakas” un „paku piegādes pakalpojumus” un norādīt, uz kuriem pasta sūtījumiem kurām pakām attiecas minētās definīcijas. Tas jo īpaši attiecas uz sūtījumiem, ko apstrādā vai neapstrādā vispārējo pasta pakalpojumu sniedzējs un kuri nav korespondence, un kurus to svara dēļ parasti izmanto, lai nosūtītu lietas un preces ar komercvērtību vai bez tās. Tāpēc šai regulai saskaņā ar ierasto praksi būtu jāattiecas uz pakām, kuras apstrādā vai neapstrādā vispārējo pakalpojumu sniedzējs un kuru svars ir līdz 31,5 kg, jo viena vidusmēra persona nevar apstrādāt smagākus sūtījumus bez mehāniskām palīgierīcēm. Saskaņā ar pašreizējo praksi ikviens paku piegādes posms, t. i., pasta savākšana, šķirošana un piegāde, būtu jāuzskata par paku piegādes pakalpojumiem, tostarp arī tad, ja tos sniedz eksprespasta vai kurjerpasta sūtījumu pakalpojumu sniedzēji, kā arī pakalpojumu apvienotāji. Šai regulai būtu jāattiecas arī uz tiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri izmanto alternatīvus uzņēmējdarbības modeļus un e-komercijas platformas, ja viņi nodrošina vismaz vienu no šiem posmiem piegādes ķēdē. Tomēr šai regulai nebūtu jāattiecas uz stabiliem kravas pārvadājumu vai transporta loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, atšķirībā no paku piegādes pakalpojumu sniedzēja individuāliem neatkarīgiem apakšuzņēmējiem.

Grozījums Nr.   10

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Šai regulai jāattiecas uz paku piegādes pakalpojumiem, kas tiek sniegti trešām personām, nevis uzņēmumiem, kuriem ir savas iekšējās piegādes sistēmas, kuras paredzētas, lai izpildītu šo uzņēmumu pārdoto preču pasūtījumu izpildi. Ja šie uzņēmumi izmanto iekšējās piegādes sistēmas gan tādu preču piegādei, kuras pārdevušas trešās personas, gan paša uzņēmuma mazumtirdzniecībā pārdoto preču piegādei, šī regula jāattiecina uz šiem uzņēmumiem.

Paskaidrojums

Šis apsvērums vajadzīgs, lai nodrošinātu, ka šī regula netiek attiecināta, piemēram, uz lielveikala veiktiem pārtikas piegādes pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Galatarifus nosaka, pamatojoties uz daudzpusējiem un divpusējiem nolīgumiem starp vispārējā pakalpojuma sniedzējiem, un tie nodrošina, ka galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzējam tiek samaksāts par pakalpojumu, kas sniegts izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzējam. Galatarifi būtu jānosaka tā, lai tie ietvertu gan Direktīvas 97/67/EK 2. panta 15. punktā definētās galamaksasa, ko piemēro vēstuļpasta sūtījumiem, gan ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifus, ko piemēro pakām.

(9)  Galatarifus nosaka, pamatojoties uz daudzpusējiem un divpusējiem nolīgumiem starp paku piegādes pakalpojuma sniedzējiem, un tie nodrošina, ka galamērķa valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzējam tiek samaksāts par pakalpojumu, kas sniegts izcelsmes valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzējam. Galatarifi būtu jāskata tā, ka tie ietvert gan Direktīvas 97/67/EK 2. panta 15. punktā definētās galamaksas, ko piemēro vēstuļpasta sūtījumiem, gan ienākošo sūtījumu iekšzemes apstrādes tarifus, ko piemēro pakām, kā arī iekšējos pārsūtīšanas izdevumus starp paku piegādes pakalpojumu sniedzēja meitasuzņēmumiem. Šajā saistībā galamaksas ir jāsaprot kā izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja maksājumi galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzējam par korespondences sūtījumu pārrobežu sadales pakalpojumu izmaksām galamērķa dalībvalstī. Iekšzemes apstrādes tarifi ir maksājumi, ko izcelsmes dalībvalsts vispārējā pakalpojuma sniedzējs veic galamērķa dalībvalsts vispārējā pakalpojuma sniedzējam par pārrobežu paku sūtījumu sadali galamērķa dalībvalstī. Visbeidzot, transfertcenas ir maksājumi, ko izcelsmes dalībvalsts paku piegādes pakalpojumu sniedzējs maksā saviem meitasuzņēmumiem galamērķa dalībvalstī par savu paku sadales izmaksām galamērķa dalībvalstī. Galatairifi ir komerciāli sensitīvi uzņēmējdarbības dati.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Ir nepieciešams, lai valstu regulatīvo iestāžu rīcībā statistikas vajadzībām būtu zināšanas un informācija par paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas tirgū. Tomēr, lai mazinātu administratīvo slogu maziem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kas darbojas tikai valsts vai reģionālajā tirgū, būtu jāpiemēro robežvērtība, pamatojoties uz personu skaitu, kuras nodarbina pakalpojumu sniedzējs un kuras ir iesaistītas paku piegādes pakalpojumu sniegšanā.

(10)  Ir nepieciešams, lai valstu regulatīvo iestāžu rīcībā statistikas vajadzībām būtu zināšanas un informācija par paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri darbojas tirgū. Nozares darbietilpīgā rakstura dēļ un lai mazinātu administratīvo slogu maziem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem vai apakšuzņēmējiem, kas darbojas tikai reģionālajā vai iekšzemes tirgū, būtu jāpiemēro robežvērtība, pamatojoties uz vidējo personu skaitu, kuras paku piegādes pakalpojumu sniedzējs nodarbinājis iepriekšējā kalendārajā gadā un kuras iesaistītas paku piegādes pakalpojumu sniegšanā dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, ja vien minētais pakalpojumu sniedzējs neveic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī. Tomēr robežvērtība būtu jānosaka tā, lai tiktu pienācīgi iekļauti tie šajā nozarē strādājošie, kas nav nav nodarbināti pastāvīgi, pilnu darba laiku.

Grozījums Nr.   13

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a  Iesniedzot informāciju valsts regulatīvajai iestādei, informācijā par paku piegādes pakalpojumu īpašībām būtu jāietver attiecīgā pakalpojuma nodrošinātie pasta pakalpojumu posmi (savākšana, šķirošana, pārvadāšana un sadale); informācija par to, vai uz pakalpojumu attiecas pienākums sniegt vispārējos pakalpojumus; informācija par pakalpojuma teritoriālo tvērumu (reģionāls, iekšzemes, pārrobežu); informācija par to, vai pakalpojums ietver pievienoto vērtību.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Sniedzot informāciju valsts regulatīvajai iestādei, ir jāņem vērā, ka paku piegādes pakalpojumu sniedzēji var jau būt snieguši konkrētu informāciju tai pašai valsts regulatīvajai iestādei. Paku piegādes pakalpojumi ir svarīgi mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un privātpersonām, un viņiem būtu jābūt iespējai viegli salīdzināt dažādus pakalpojumu sniedzējus. Tāpēc būtu skaidri jādefinē pakalpojumi, attiecībā uz kuriem vispārējā pakalpojuma sniedzējiem būtu jāiesniedz tarifi. Komisijai šie tarifi būtu jāpublicē īpašā tīmekļa vietnē, un valstu regulatīvajām iestādēm tie būtu jāizmanto kopā ar šos tarifus pamatojošajiem regulāri un konfidenciāli iesniegtajiem galatarifiem, lai novērtētu pārrobežu paku piegādes pakalpojumu tarifu cenu pieejamību. Paku piegādes pakalpojumu sniedzēji, kas nav vispārējā pakalpojuma sniedzēji, var salīdzināmā veidā brīvprātīgi sniegt savas valsts regulatīvajai iestādei tarifus attiecībā uz tādiem pašiem sūtījumiem ar noteikumu, ka šādi sūtījumi tiek piegādāti adresāta dzīvesvietā vai citā atrašanās vietā.

(12)  Sniedzot informāciju valsts regulatīvajai iestādei, ir jāņem vērā, ka paku piegādes pakalpojumu sniedzēji var jau būt snieguši konkrētu informāciju tai pašai valsts regulatīvajai iestādei. Paku piegādes pakalpojumi ir svarīgi MVU un privātpersonām, un viņiem būtu jābūt iespējai viegli salīdzināt dažādus pakalpojumu sniedzējus. Tāpēc būtu skaidri jādefinē pakalpojumi, attiecībā uz kuriem paku piegādes pakalpojuma sniedzējiem būtu jāiesniedz tarifi. Komisijai šie tarifi būtu jāpublicē īpašā tīmekļa vietnē, un valstu regulatīvajām iestādēm tie būtu jāizmanto kopā ar šos tarifus pamatojošajiem regulāri un konfidenciāli iesniegtajiem galatarifiem, lai novērtētu pārrobežu paku piegādes pakalpojumu tarifu cenu pamatotību.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Valsts regulatīvajām iestādēm, ik gadu novērtējot tarifu cenu pieejamību, būtu jābalstās uz objektīviem kritērijiem, piemēram, izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja un galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja iekšzemes tarifiem un galatarifiem. Šos kopīgos kritērijus var papildināt ar citiem kritērijiem, kas ir īpaši svarīgi, lai attiecīgos tarifus varētu izskaidrot, piemēram, īpašas transporta vai apstrādes izmaksas un divpusēji sūtījumu apjomi starp dažādiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniedzējiem.

(14)  Valsts regulatīvajām iestādēm, ik gadu novērtējot nepamatoti augstus cenu tarifus, būtu jābalstās uz objektīviem kritērijiem, piemēram, izcelsmes valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzēja un galamērķa valsts paku piegādes pakalpojuma sniedzēja iekšzemes tarifiem un galatarifiem. Šos kopīgos kritērijus var papildināt ar citiem kritērijiem, kas ir īpaši svarīgi, lai attiecīgos tarifus varētu izskaidrot, piemēram, īpašas transporta vai apstrādes izmaksas un divpusēji sūtījumu apjomi starp dažādiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniedzējiem. Valsts regulatīvajām iestādēm jo īpaši būtu jāņem vērā MVU, kā arī privātpersonas un neaizsargāti lietotāji, kuri dzīvo vai atrodas nomaļos vai mazapdzīvotos apgabalos. Valsts regulatīvajām iestādēm pēc iespējas jācenšas nodrošināt to, ka šāds novērtējums ir salīdzināms ar Direktīvā 97/67/EK prasīto novērtējumu.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16)  Būtiskas atšķirības starp paku piegādes pakalpojumu iekšzemes un pārrobežu tarifiem būtu jāpamato ar objektīviem kritērijiem, piemēram, papildu transporta izmaksām un samērīgu peļņas daļu. Vispārējā pakalpojuma sniedzējiem, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, būtu bez kavēšanās jāsniedz šāds pamatojums.

(16)  Būtiskas atšķirības starp paku piegādes pakalpojumu iekšzemes un pārrobežu tarifiem būtu jāpamato ar objektīviem kritērijiem, piemēram, papildu transporta izmaksām un samērīgu peļņas daļu. Paku piegādes pakalpojuma sniedzējiem, kuri sniedz paku pārrobežu piegādes pakalpojumus, būtu bez kavēšanās jāsniedz šāds pamatojums.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Lai nodrošinātu pārredzamību visā Savienībā, valsts regulatīvās iestādes veiktā analīze jāiesniedz pārējo dalībvalstu regulatīvajām iestādēm un Komisijai. Valstu regulatīvajām iestādēm un Komisijai ir jānodrošina konfidencialitāte. Komisija var arī prasīt, lai Eiropas regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē sniedz ES mēroga analīzi, pamatojoties uz valstu sniegto informāciju.

(17)  Lai nodrošinātu pārredzamību visā Savienībā, valsts regulatīvās iestādes veiktā analīze jāiesniedz attiecīgo dalībvalstu regulatīvajām iestādēm un Komisijai. Valstu regulatīvajām iestādēm un Komisijai būtu jānodrošina konfidencialitāte. Komisija var arī prasīt, lai Eiropas regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē sniedz ES mēroga analīzi, pamatojoties uz valstu sniegto informāciju, ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta konfidencialitāte.

Grozījums Nr.   18

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, var noslēgt divpusējus un daudzpusējus nolīgumus par galatarifiem un var izveidot citas programmas, lai atvieglotu savu piegādes tīklu savienojamību. Lai piemērotu nediskriminēšanas principus, daudzpusēju nolīgumu pušu izmantotajiem galatarifiem būtu jābūt vienlīdz piekļūstamiem konkurējošiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem. Atsevišķos gadījumos var būt pamatoti, ka galatarifi, kas jāmaksā paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav nolīgumu puses, pārsniedz galatarifus, kas jāmaksā vispārējā pakalpojuma sniedzējiem, kuri ir šādu nolīgumu puses. Tā var būt gadījumos, kad daudzpusēja galatarifu nolīguma puses var pierādīt, ka izcelsmes valsts pakalpojumu sniedzēja, kurš nav nolīguma puse, maksātie galatarifi nesedz nolīguma izveides, darbības un administrēšanas izmaksas, papildu izmaksas, kas radušās, pieņemot un apstrādājot sūtījumus no nenorādītiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, un citas tamlīdzīgas izmaksas.

(18)  Paku piegādes pakalpojuma sniedzēji var noslēgt divpusējus un daudzpusējus nolīgumus par galatarifiem un var izveidot citas programmas, lai atvieglotu savu piegādes tīklu savienojamību. Lai piemērotu nediskriminēšanas principus, daudzpusēju nolīgumu pušu izmantotajiem galatarifiem būtu jābūt vienlīdz piekļūstamiem konkurējošiem paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem. Atsevišķos gadījumos var būt pamatoti, ka galatarifi, kas jāmaksā paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri nav nolīgumu puses, pārsniedz galatarifus, kas jāmaksā paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir šādu nolīgumu puses. Tā var būt gadījumos, kad daudzpusēja galatarifu nolīguma puses var pierādīt, ka izcelsmes valsts pakalpojumu sniedzēja, kurš nav nolīguma puse, maksātie galatarifi nesedz nolīguma izveides, darbības un administrēšanas izmaksas, papildu izmaksas, kas radušās, pieņemot un apstrādājot sūtījumus no trešās personas paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, un citas tamlīdzīgas izmaksas. Ja paku piegādes pakalpojumu sniedzējs slēdz daudzpusējus nolīgumus par galatarifiem, trešo personu līdzvērtīgai un nediskriminējošai piekļuvei noteiktiem pārrobežu paku piegādes pakalpojumu pakalpojumiem, ko sniedz saskaņā ar šādiem daudzpusējiem nolīgumiem, būtu jāveicina konkurence, jābūt orientētai uz izmaksām, jāsniedz labums patērētājiem un tās rezultātā ir jāuzlabojas esošo tīklu izmantojuma efektivitātei, jo īpaši lauku un attālākos apgabalos.

Grozījums Nr.     19

Regulas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19)  Praksē un operatīvu iemeslu dēļ būtu jānodrošina, ka piekļuves punkts ir ienākošā pasta sūtījumu apmaiņas vieta, kas ir birojs vai telpas, ko vispārējā pakalpojuma sniedzēji galamērķa dalībvalstī izvēlas pasta sūtījumu nodošanai, izņemot korespondenci.

svītrots

Grozījums Nr.     20

Regulas priekšlikums

20. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

20.a  Lai ierobežotu administratīvo slogu, paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem, valsts regulatīvajām iestādēm un Komisijai dati būtu jānosūta elektroniskā formātā un jo īpaši vajadzētu ļaut izmantot e-parakstus, kā tas paredzēts Regulā (ES) Nr. 910/20141a.

 

_________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regula (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Tā kā paku piegādes pakalpojumu tirgi strauji mainās, Komisijai ir atkārtoti jānovērtē šīs regulas lietderība un efektivitāte un regulāri jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Vajadzības gadījumā Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar minēto ziņojumu iesniedz regulas pārskatīšanas priekšlikumus.

(21)  Tā kā paku piegādes pakalpojumu tirgi strauji mainās, Komisijai ir atkārtoti jānovērtē šīs regulas lietderība un efektivitāte, ņemot vērā norises e-komercijā, un regulāri jāiesniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei. Vajadzības gadījumā Eiropas Parlamentam un Padomei kopā ar minēto ziņojumu iesniedz tiesību aktu priekšlikumus regulas pārskatīšanai. Ziņojums būtu jāsagatavo pēc apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp Sociālā dialoga komiteju pasta nozarē.

Grozījums Nr.   22

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

21.a  Komisijai būtu jāizmanto vērtīgā informācija, ko sniedz Eiropas regulatoru grupa pasta pakalpojumu nozarē, kuru veido valstu regulatīvo iestāžu pārstāvji.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai nodrošinātu vienādus īstenošanas nosacījumus attiecībā uz paku piegādes pakalpojumu sniedzēju pienākumu iesniegt informāciju valstu regulatīvajām iestādēm, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, lai tā varētu izveidot veidlapu šādas informācijas iesniegšanai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/201150.

svītrots

__________________

 

50Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. – 18. lpp.).

 

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

22.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

22.a  Lai nodrošinātu, ka prasības paku piegādes pakalpojumu sniedzējiem par informācijas sniegšanu piemēro tās dalībvalsts valsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD, lai tā papildinātu šo regulu, nosakot standarta formātu, kādā jāiesniedz šāda informācija. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanās darbu, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu1a. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienlīdzīgu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem un to ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

 

__________________

 

1a OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp..

Grozījums Nr.     25

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

23.a  Lai pētītu šīs regulas ietekmi, dalībvalstīm būtu jāziņo par visu paku piegādes nozarē nodarbināto personu darba apstākļu izmaiņām, kā arī par ietekmi uz vidi, ko izraisījis ceļu satiksmes pieaugums un no tā izrietošā emisiju palielināšanās.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(25)  Tā kā šīs regulas mērķus, proti, ieviest regulatīvos principus un noteikumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu regulatīvo uzraudzību, uzlabotu cenu pārredzamību un noteiktu konkrētus principus attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, kam jāsekmē konkurence, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī un tāpēc, ņemot vērā to mērogu un ietekmi, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā izklāstīts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

(25)  Tā kā šīs regulas mērķus, proti, ieviest regulatīvos principus un noteikumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu regulatīvo uzraudzību, uzlabotu cenu pārredzamību un noteiktu konkrētus principus attiecībā uz paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem, kam jāsekmē konkurence un jāveicina labāka lietotāju piekļuve efektīviem pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem, kuriem būtu pamatoti izcenojumi, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet gan, ņemot vērā to mērogu un ietekmi, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā izklāstīts Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšmets

Priekšmets un mērķi

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu papildus Direktīvas 97/67/EK noteikumiem paredz īpašus noteikumus attiecībā uz:

Ar šo regulu tiek izveidoti īpaši noteikumi, kas ļauj panākt to, ka patērētājiem ir pieejami paku pārrobežu piegādes pakalpojumi, un veicina efektīvu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu labāku pieejamību lietotājiem, tostarp neaizsargātiem lietotājiem, nomaļos vai mazapdzīvotos apgabalos dzīvojošiem lietotājiem un personām ar invaliditāti, papildus noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvā 97/67/EK, attiecībā uz:

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  konkrētu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu tarifu un galatarifu pārredzamību, kā arī konkrētu pārrobežu tarifu cenu pieejamības novērtēšanu;

(b)  konkrētu paku pārrobežu piegādes pakalpojumu tarifu un galatarifu pārredzamību, kā arī konkrētu tādu pārrobežu tarifu novērtēšanu, kuri ir nesamērīgi augsti;

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pārredzamu un nediskriminējošu piekļuvi konkrētiem paku pārrobežu piegādes pakalpojumiem un/vai infrastruktūrai.

svītrots

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  informāciju un cenu pārredzamību paku pārrobežu piegādes pakalpojumu lietotājiem;

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  “paka” ir sūtījums, ko apstrādā vispārējo pakalpojumu sniedzējs vai citi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji un kas nav korespondences sūtījums, kam ir vai nav komercvērtība un kura svars nepārsniedz 31,5 kg;

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  “paku piegādes pakalpojumi” ir pakalpojumi, kas saistīti ar pasta sūtījumu savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un sadali, izņemot korespondenci; pārvadāšanu pašu par sevi neuzskata par paku piegādes pakalpojumu; par paku piegādes pakalpojumu neuzskata šādu sūtījumu piegādi, kas ir smagāki par 31,5 kg;

(a)  “paku piegādes pakalpojumi” ir pakalpojumi, kas saistīti ar paku savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un sadali, ja vien šie pakalpojumi nav tikai pārvadāšana pati par sevi;

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  “apakšuzņēmējs” ir uzņēmums, kurš paku piegādes pakalpojumu sniedzējam nodrošina paku savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu vai sadali, ja vien šie pakalpojumi nav tikai pārvadāšana pati par sevi;

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  “galatarifi” ir izcelsmes valsts vispārējā pakalpojuma sniedzēja maksājumi galamērķa valsts vispārējā pakalpojuma sniedzējam par paku pārrobežu piegādes pakalpojumu izmaksām galamērķa dalībvalstī.

(c)  “galatarifi” ir izcelsmes valsts paku piegādes pakalpojumu sniedzēja maksājumi galamērķa valsts paku piegādes pakalpojumu sniedzējam vai/un starpniekiem par paku pārrobežu piegādes pakalpojumu izmaksām galamērķa dalībvalstī, tie var būt galamaksa, iekšzemes apstrādes tarifi vai transfertcenas;

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  "tirgotājs" ir jebkura fiziska vai jebkura privāta vai publiska juridiska persona, kura, tostarp ar jebkuras citas personas, kas darbojas šīs personas vārdā vai uzdevumā, starpniecību, saistībā ar paku piegādes pakalpojumiem, kuriem attiecas šī regula, darbojas nolūkos, kas ir saistīti ar tās komercdarbību, uzņēmējdarbību, amatniecisko darbību vai profesiju.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz šādu informāciju:

1.  Visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji, tostarp tie paku piegādes pakalpojumu sniedzēji, kas izmanto alternatīvus uzņēmējdarbības modeļus un e-komercijas platformas, tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz šādu standarta informāciju, ja vien šī valsts regulatīvā iestāde šādu informāciju nav jau pieprasījusi un saņēmusi:

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pakalpojumu sniedzēja nosaukums, tā juridiskais statuss un forma, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai līdzīgā reģistrā, PVN maksātāja numurs, uzņēmuma adrese un kontaktpersona;

(a)  paku piegādes pakalpojumu sniedzēja nosaukums, tā juridiskais statuss un forma, reģistrācijas numurs komercreģistrā vai līdzīgā reģistrā, PVN identifikācijas numurs, uzņēmuma adrese un kontaktpersona;

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pakalpojumu sniedzēja piedāvāto pakalpojumu veids;

(b)  sīki izstrādāts komercapraksts par paku piegādes pakalpojumiem, ko piedāvā paku piegādes pakalpojumu sniedzējs, tostarp piegādes iespēju klāstu un precīzu informāciju, ko sniedz patērētājiem;

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pakalpojumu sniedzēja vispārīgie pārdošanas noteikumi, tostarp detalizēts apraksts par sūdzību procedūru.

(c)  paku piegādes pakalpojumu sniedzēja vispārīgie pārdošanas noteikumi un paku piegādes pakalpojumu noteikumi, tostarp detalizēts apraksts par lietotājiem pieejamo sūdzību procedūru.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Par visām pirmajā apakšpunktā minētās informācijas izmaiņām paku piegādes pakalpojumu sniedzēji valsts regulatīvo iestādi informē 30 dienu laikā.

2.  Par visām 1. punktā minētās informācijas izmaiņām paku piegādes pakalpojumu sniedzēji valsts regulatīvo iestādi informē 30 dienu laikā.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Katru gadu līdz 31. martam visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz šādu informāciju:

3.  Katru gadu līdz 31. martam visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji, tostarp tie paku piegādes pakalpojumu sniedzēji, kas izmanto alternatīvus uzņēmējdarbības modeļus, tostarp izmantojot sadarbīgo ekonomiku vai e-tirdzniecības platformas, tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz šādu informāciju, ja vien šī iestāde šādu informāciju nav jau pieprasījusi un saņēmusi:

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  paku piegādes pakalpojumu gada apgrozījums iepriekšējā kalendārajā gadā tajā dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, sadalot paku piegādes pakalpojumus iekšzemes, ienākošajos un izejošajos pārrobežu pasta sūtījumos;

(a)  paku piegādes pakalpojumu gada apgrozījums iepriekšējā kalendārajā gadā tajā dalībvalstī, kurā paku piegādes pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, sadalot paku piegādes pakalpojumus iekšzemes, ienākošajos un izejošajos pārrobežu pasta sūtījumos;

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  iepriekšējā kalendārā gada dati par personu skaitu, kuras nodarbina pakalpojumu sniedzējs un kuras iesaistītas paku piegādes pakalpojumu nodrošināšanā dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību;

(b)  dati par personu vidējo skaitu, kuras tieši vai netieši nodarbina paku piegādes pakalpojumu sniedzējs un kuras iesaistītas paku piegādes pakalpojumu nodrošināšanā dalībvalstī, kurā šis pakalpojumu sniedzējs veica uzņēmējdarbību iepriekšējā kalendārajā gadā, un pārskats par visu personu, kuras strādā pie pakalpojumu sniedzēja, darba apstākļiem; personu skaitu aprēķinos par pamatu ņem gada laikā vidējo pilna laika darbā, nepilna laika darbā un uz laiku nodarbināto un pašnodarbināto personu skaitu, kā arī to personu skaitu, kuras strādā apakšuzņēmumos vai uzņēmumos, kam paku piegādes pakalpojumu sniedzējs pasūta ārpakalpojumus paku savākšanas, šķirošanas, pārvadāšanas vai izplatīšanas jomā, un šajā skaitā tiek iekļauts ikviens, kurš iepriekšējā kalendārā gada laikā ir veicis pakalpojumus saistībā ar jebkuru vērtību ķēdes posmu un paku piegādes pakalpojumu sniedzēja vai tā apkakšuzņēmumu uzdevumā un vadībā, par to saņemot atlīdzību;

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  iepriekšējā kalendārā gada dati par to pasta sūtījumu skaitu, kas nav korespondence un kas nav smagāki par 31,5 kg, un kas apkalpoti dalībvalstī, kurā pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, sadalot tos iekšzemes, ienākošajos un izejošajos pārrobežu pasta sūtījumos.

(c)  iepriekšējā kalendārajā gadā apkalpoto paku skaits tajā dalībvalstī, kurā paku piegādes pakalpojumu sniedzējs veic uzņēmējdarbību, tās sadalot iekšzemes, ienākošajās un izejošajās pārrobežu pakās;

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  publiski pieejamas paku piegādes pakalpojumu cenas iepriekšējā kalendārajā gadā;

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

3. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Sadalījumu, veicot aprēķinus saskaņā ar pirmās daļas b) apakšpunktu, dara pieejamu valsts regulatīvajai iestādei.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Komisija ar īstenošanas aktu nosaka veidlapu, ar kuru iesniedzama šā panta 1. punktā minētā informācija. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 9. pantā minēto pārbaudes procedūru.

4.  Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 9.a pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot formātu, kādā iesniedzama šā panta 1. punktā minētā informācija.

 

Pirmos šādus deleģētos aktus pieņem līdz ... [8 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

3. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Valsts regulatīvās iestādes var noteikt informācijas prasības papildus 1. un 2. punktā minētajām prasībām, ja tās ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

5.  Valsts regulatīvās iestādes var noteikt informācijas prasības papildus 1. un 3. punktā minētajām prasībām, ja tās ir samērīgas un ir nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Panta 1. un 2. punktā noteiktie pienākumi neattiecas uz paku piegādes pakalpojumu sniedzēju, kas nodarbina mazāk nekā 50 personas, ja vien šis pakalpojumu sniedzējs neveic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī.

6.  Šis pants neattiecas ne uz vienu uz paku piegādes pakalpojumu sniedzēju, kas kopā ar apakšuzņēmējiem un saistītajiem uzņēmumiem iepriekšējā kalendāra gadā nodarbinājis vidēji mazāk nekā 25 personas, ja vien šis pakalpojumu sniedzējs neveic uzņēmējdarbību vairāk nekā vienā dalībvalstī. Personu skaitu aprēķina, pamatojoties uz šādu darbinieku vidējo skaitu gadā: pilna laika, nepilna laika un pagaidu darbinieki, personas, kas strādā tāda līguma ietvaros, kas negarantē noteiktu stundu skaitu, un pašnodarbinātās personas, kā arī personas, kas strādā apakšuzņēmēju uzņēmumos paku piegādes pakalpojumos. Aprēķinu sadalījumu dara pieejamu pēc pieprasījuma.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

3. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Visi apakšuzņēmēji iesniedz informāciju valsts regulatīvajai iestādei tajā dalībvalstī, kurā tie veic uzņēmējdarbību, saskaņā ar šo pantu. Tomēr attiecībā uz apakšuzņēmējiem nepastāv prasība ievērot 3. panta c) un ca) apakšpunktu.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

3. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.b  Ja valsts regulatīvā iestāde informāciju uzskata par konfidenciālu saskaņā ar Savienības un attiecīgās valsts uzņēmējdarbības konfidencialitātes noteikumiem, attiecīgās valsts regulatīvās iestādes ievēro šo konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tarifu pārredzamība un galatarifi

Pārrobežu tarifu pārredzamība un galatarifi

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz tādu tarifu publisko sarakstu, ko no katra kalendārā gada 1. janvāra piemēro to pasta sūtījumu piegādei, kuri ietilpst pielikumā minētajās kategorijās. Šo informāciju sniedz vēlākais katra kalendārā gada 31. janvārī.

1.  Visi pārrobežu paku piegādes pakalpojuma sniedzēji un to meitasuzņēmumi, uz kuriem attiecas 3. panta darbības joma, izņemot apakšuzņēmējus, tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz tādu pārrobežu tarifu publisko sarakstu, ko no katra kalendārā gada 1. janvāra piemēro to pasta sūtījumu piegādei, kuri ietilpst pielikumā minētajās kategorijās. Šo informāciju sniedz elektroniski mašīnlasāmā formātā līdz katra kalendārā gada 31. janvārim.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, valsts regulatīvajai iestādei iesniedz galatarifus, ko no katra kalendārā gada 1. janvāra piemēro pasta sūtījumiem, kuru izcelsme ir citās dalībvalstīs. Šo informāciju sniedz vēlākais katra kalendārā gada 31. janvārī.

3.  Visi paku piegādes pakalpojuma sniedzēji, uz kuriem attiecas 3. panta darbības joma, izņemot apakšuzņēmējus, tās dalībvalsts regulatīvajai iestādei, kurā tie veic uzņēmējdarbību, iesniedz galatarifus, ko no katra kalendārā gada 1. janvāra piemēro pakām, kuru izcelsme ir citās dalībvalstīs. Šo informāciju sniedz līdz katra kalendārā gada 31. janvārim.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Galatarifus, kas iegūti saskaņā ar 3. punktu, valstu regulatīvās iestādes vēlākais līdz katra kalendārā gada 28. februārim iesniedz Komisijai un izcelsmes dalībvalstu regulatīvajām iestādēm.

4.  Galatarifus, kas iegūti saskaņā ar 3. punktu, valstu regulatīvās iestādes līdz katra kalendārā gada 28. februārim iesniedz Komisijai un izcelsmes dalībvalstu regulatīvajām iestādēm. Valsts regulatīvās iestādes un Komisija nodrošina, ka rīcībā ar saņemtajiem galatarifiem tiek ievērota visstingrākā konfidencialitāte.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Valsts pārvaldes iestādes apkopo informāciju, kas minēta 1. un 3. punktā, tikai tad, ja konkurences intensitāte attiecīgajā pārrobežu tirgū ir nepietiekama, tostarp mazu apjomu sūtītājiem attālos vai nomaļos rajonos.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

5. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tarifu cenu pieejamības novērtēšana

Pārrobežu tarifu novērtēšana

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Valsts regulatīvā iestāde 3 mēnešu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas novērtē, vai pārrobežu tarifiem, kas iekļauti saskaņā ar 4. panta 1. punktu iegūtajos tarifu publiskajos sarakstos, cenas ir pieejamas. Minētajā novērtējumā jo īpaši ņem vērā šādus elementus:

1.  Valsts regulatīvā iestāde par katru pasta sūtījumu, kas uzskaitīts pielikumā, nosaka tarifus pārrobežu paku piegādes pakalpojumiem, kuru izcelsme ir dalībvalsts, kas tos uzskata par nepamatoti augstiem, pamatojoties uz tarifu publisko sarakstu, kas iegūts saskaņā ar 4. pantu.

(a)  izcelsmes dalībvalsts un galamērķa dalībvalsts iekšzemes tarifi salīdzināmiem paku piegādes pakalpojumiem;

 

(b)  galatarifi, kas iegūti saskaņā ar 4. panta 3. punktu;

 

(c)  jebkāda vienota tarifa piemērošana divām vai vairākām dalībvalstīm.

Ņem vērā vienota tarifa piemērošanu divām vai vairākām dalībvalstīm.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka 1. punktā minētie pārrobežu tarifi nav pieejami, tā vispārējā pakalpojuma sniedzējam pieprasa nepieciešamo papildu informāciju un/vai pamatojumu attiecībā uz šiem tarifiem.

2.  Ja valsts regulatīvā iestāde secina, ka 1. punktā minētie pārrobežu tarifi ir nepamatoti augsti, tā pakuu piegādes pakalpojumu sniedzējiem pieprasa nepieciešamo papildu informāciju un/vai pamatojumu attiecībā uz šiem tarifiem, ņemot vērā konkurences intensitāti attiecīgajā pārrobežu tirgū.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Komisija, apspriežoties ar valstu regulatīvajām iestādēm, nosaka indikatīvas pamatnostādnes novērtēšanai, ko veic saskaņā ar 1. punktu.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Vispārējā pakalpojuma sniedzējs 2. punktā minēto informāciju un/vai pamatojumu valsts regulatīvajai iestādei sniedz 15 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

3.  Visi paku piegādes pakalpojumu sniedzēji 2. punktā minēto informāciju un/vai pamatojumu valsts regulatīvajai iestādei sniedz 15 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Valsts regulatīvā iestāde savu novērtējumu, tostarp visu informāciju un/vai pamatojumu, kas sniegts saskaņā ar 3. punktu, iesniedz Komisijai, pārējo dalībvalstu valsts regulatīvajām iestādēm un novērtējuma iesniedzējas regulatīvās iestādes dalībvalstī – iestādēm, kam uzticēta konkurences tiesību īstenošana. Komisijai iesniedz arī minētā novērtējuma nekonfidenciālu versiju. Šo informāciju sniedz vēlākais katra kalendārā gada 31. martā.

4.  Valsts regulatīvā iestāde savu novērtējumu, tostarp visu informāciju un/vai pamatojumu, kas sniegts saskaņā ar 3. punktu, iesniedz Komisijai un attiecīgo dalībvalstu valsts regulatīvajām iestādēm. Šo informāciju iesniedz Komisijai līdz katra kalendārā gada 31. martam. Valsts regulatīvā iestāde un Komisija nodrošina, ka rīcībā ar novērtējumiem un jebkuru sniegto informāciju un/vai pamatojumu tiek ievērota visstingrākā konfidencialitāte.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

5. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Valsts regulatīvā iestāde iesniedz Komisijai 4. punktā minētā novērtējuma nekonfidenciālu versiju. Šo informāciju sniedz līdz katra kalendārā gada 31. martam.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija vēlākais katra kalendārā gada 30. aprīlī īpašā tīmekļa vietnē publicē novērtējuma nekonfidenciālo versiju, ko saskaņā ar 4. punktu iesniegušas valstu regulatīvās iestādes.

5.  Komisija vēlākais katra kalendārā gada 30. aprīlī īpašā tīmekļa vietnē publicē novērtējuma nekonfidenciālu versiju, ko saskaņā ar 4. punktu iesniegušas valstu regulatīvās iestādes.

Grozījums Nr.     66

Regulas priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. pants

svītrots

Pārredzama un nediskriminējoša pārrobežu piekļuve

 

1.  Ja vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kas sniedz paku piegādes pakalpojumus, noslēdz daudzpusējus nolīgumus par galatarifiem, tie apmierina visus pamatotos pieprasījumus par piekļuvi visiem tādiem tīkla elementiem un saistītajai infrastruktūrai, kā arī attiecīgajiem pakalpojumiem un informācijas sistēmām, kas nepieciešami paku pārrobežu piegādes pakalpojumu sniegšanai.

 

2.  Nodrošināmais piekļuves punkts ir ienākošā pasta sūtījumu apmaiņas vieta galamērķa dalībvalstī.

 

3.  Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kas minēti 1. punktā, publicē standartpiedāvājumu. Standartpiedāvājumā ietver visus attiecīgos saistītos noteikumus un nosacījumus, tostarp cenas.

 

4.  Standartpiedāvājumā ietver visus komponentus, kas nepieciešami piekļuvei, kā minēts 1. punktā, tostarp jebkādus nosacījumus, kas ierobežo piekļuvi pakalpojumiem un/vai to izmantošanu, ja dalībvalstis atļauj šādus nosacījumus saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

 

5.  Pirms standartpiedāvājuma publicēšanas tas jāapstiprina valsts regulatīvajai iestādei. Valsts regulatīvā iestāde vajadzības gadījumā var noteikt izmaiņas standartpiedāvājumā, lai īstenotu šajā regulā noteiktos pienākumus.

 

6.  Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kas minēti 1. punktā, pēc pieprasījuma un pamatojoties uz standartpiedāvājumu, vēlākais vienu mēnesi pēc pieprasījuma saņemšanas izsaka individuālu piedāvājumu paku piegādes pakalpojumu sniedzējam, kurš pieprasa piekļuvi saskaņā ar minēto punktu. Vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kas saņem piekļuves pieprasījumu, un pakalpojumu sniedzēji, kas pieprasa piekļuvi, godprātīgi veic pārrunas.

 

7.  Ja, pamatojoties uz 6. punktā minēto individuālo piedāvājumu, vienošanās netiek panākta, paku piegādes pakalpojumu sniedzējs, kurš pieprasa piekļuvi, vispārējā pakalpojuma sniedzēja individuālo piedāvājumu var iesniegt valsts regulatīvajai iestādei. Valsts regulatīvā iestāde vajadzības gadījumā groza individuālo piedāvājumu, lai īstenotu šajā pantā paredzētos pienākumus.

 

8.  Faktisko piekļuvi nodrošina saprātīgā laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus pēc līguma noslēgšanas.

 

Grozījums Nr.     67

Regulas priekšlikums

6.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a pants

 

Tirgotāju sniegtā informācija lietotājiem

 

Visi tirgotāji, kas ar lietotājiem slēdz pārdošanas līgumus, kuri ietver pārrobežu paku sūtīšanu, pirms līguma noslēgšanas tiešsaistē vai ar citiem pieejamiem līdzekļiem dara pieejamu lietotājiem šādu informāciju:

 

(a)  cenas, ko tie iekasē no lietotājiem par paku pārrobežu piegādi, tostarp jebkādus attiecīgus alternatīvus tarifus vai tarifus ar atlaidi, vai maksu sadalījumu;

 

(b)  piedāvātās pārrobežu piegādes iespējas, tostarp izsekošanu, un mehānismus, kas ļauj lietotājam iejaukties visā piegādes procesā, tostarp, ja vajadzīgs, attiecībā uz atgriešanu un vienošanos par atkārtotas piegādes vai savākšanas laiku vai vietām;

 

(c)  informāciju par viņu pašu un attiecīgo paku sūtījumu pakalpojumu sniedzēju un Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centru tīkla pārrobežu sūdzībām sūdzību izskatīšanas procesu.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Līdz 2019. gada XX. XX un pēc tam ik pēc četriem gadiem Komisija Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai iesniedz novērtējuma ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumu tās pārskatīšanai.

Līdz 2019. gada 31. janvārim un pēc tam ik pēc trijiem gadiem Komisija Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai iesniedz novērtējuma ziņojumu par šīs regulas piemērošanu, vajadzības gadījumā pievienojot priekšlikumu tās pārskatīšanai. Minēto ziņojumu sagatavo pēc apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp Sociālā dialoga komiteju pasta nozarē.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  vai ir uzlabojusies paku pārrobežu piegādes pakalpojumu cenu pieejamība, tostarp lietotājiem attālos vai mazapdzīvotos reģionos;

(a)  vai ir uzlabojusies paku pārrobežu piegādes pakalpojumu efektivitāte, tostarp lietotājiem attālos vai mazapdzīvotos reģionos;

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  cik lielā mērā vispārējā pakalpojuma sniedzēji, kuri sniedz paku piegādes pakalpojumus, ir lielajiem klientiem, kā minēts 6. pantā, nodrošinājuši pārredzamu un nediskriminējošu pārrobežu piekļuvi;

svītrots

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  ietekme uz pārrobežu elektronisko komerciju, tostarp dati par nosūtīšanas maksu, ko nosaka gan tirgotājiem, gan lietotājiem;

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  progress saistībā ar paku piegādes pakalpojuma kvalitāti un sadarbspējas attīstīšanu attiecībā uz pārrobežu paku piegādēm.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

9. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. pants

svītrots

Komiteju procedūra

 

1.  Komisijai palīdz Pasta direktīvas komiteja, kas izveidota ar Direktīvas 97/67/EK 21. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

 

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

 

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a pants

 

Deleģēšanas īstenošana

 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2.  Pilnvaras pieņemt 3. panta 4. punktā minēto deleģēto aktu Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no …* [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 3. panta 4. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

 

5.  Tiklīdz tā pieņem deleģētu aktu, Komisija par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

6.  Saskaņā ar 3. panta 4. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja četru mēnešu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

I pielikums – zemsvītras piezīme (****)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(****) Iepriekš minētie tarifi atbilst sūtījumiem, kurus piegādā dzīvesvietā vai atrašanās vietā galamērķa dalībvalstī.

(****) Iepriekš minētie tarifi atbilst sūtījumiem, kurus piegādā adresāta dzīvesvietā vai atrašanās vietā galamērķa dalībvalstī.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi

Atsauces

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

9.6.2016

Iesaistītās komitejas - datums, kad paziņoja plenārsēdē

19.1.2017

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Biljana Borzan

17.6.2016

Izskatīšana komitejā

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Pieņemšanas datums

30.5.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

6

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Paku pārrobežu piegādes pakalpojumi

Atsauces

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

25.5.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Iesaistītās komitejas

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Pieņemšanas datums

12.10.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

43

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Iesniegšanas datums

23.10.2017

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas