Procedură : 2016/0149(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0315/2017

Texte depuse :

A8-0315/2017

Dezbateri :

PV 12/03/2018 - 17
CRE 12/03/2018 - 17

Voturi :

PV 13/03/2018 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0064

RAPORT     ***I
PDF 1186kWORD 165k
18.10.2017
PE 602.930v03-00 A8-0315/2017

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportoare: Lucy Anderson

Raportoare pentru aviz (*): Biljana Borzan, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0285),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0195/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0315/2017),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Referirea 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Având în vedere avizul Comitetului Regiunilor47

eliminat

__________________

 

47 JO C , , p. .

 

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Tarifele aplicabile expeditorilor de volume mici de colete și de alte trimiteri poștale transfrontaliere, în special întreprinderile mici și mijlocii și persoanele fizice, sunt în continuare relativ ridicate. Acest lucru are un impact negativ direct asupra utilizatorilor care doresc să recurgă la servicii de livrare transfrontalieră de colete, în special în contextul comerțului electronic.

(1)  Tarifele aplicabile utilizatorilor de volume mici de servicii de livrare transfrontalieră de colete, în special întreprinderi mici și mijlocii și persoane fizice, sunt în continuare relativ ridicate într-un număr semnificativ de cazuri. Acest lucru are un impact negativ direct asupra consumatorilor și altor utilizatori, în special în contextul comerțului electronic pe piața internă a Uniunii. În plus, utilizatorii raportează deseori probleme de calitate a serviciilor la trimiterea, primirea sau returnarea coletelor transfrontaliere, precum și probleme legate de asigurarea respectării drepturilor în domeniul protecției consumatorilor, inclusiv, uneori, din cauza lipsei de claritate privind potențiala răspundere atunci când coletele se pierd sau sunt deteriorate. Prin urmare, standardele de calitate a serviciilor și interoperabilitatea livrărilor transfrontaliere de colete ar trebui îmbunătățite și mai mult și prioritizate în conformitate cu Directiva 97/67/CE, prin intermediul Comitetului European de Standardizare sau într-un alt mod; de asemenea, este nevoie de mai multe progrese în ceea ce privește eficiența serviciilor, care ar trebui să ia în considerare mai ales interesele utilizatorilor.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că orice persoană ale cărei drepturi garantate de dreptul Uniunii sunt încălcate are dreptul la o cale de atac eficientă și articolul 16 din cartă recunoaște libertatea de a desfășura o activitate comercială în conformitate cu dreptul Uniunii și cu legislațiile și practicile naționale;

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b)  La articolul 14 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) se scoate în evidență locul pe care îl ocupă serviciile de interes economic general, cum ar fi serviciile poștale, în cadrul valorilor comune ale Uniunii Europene, precum și rolul acestora în promovarea coeziunii sociale și teritoriale. Acesta prevede că ar trebui avut grijă ca astfel de servicii să funcționeze pe baza unor principii și condiții care să le permită să își îndeplinească misiunea.

Justificare

Prezentul regulament a fost propus în cadrul strategiei privind piața unică digitală, cu scopul de a impulsiona comerțul electronic și de a găsi soluții la problema disparității dintre prețuri în cazul livrărilor transfrontaliere în diferite state membre. Cu toate acestea, ar trebui să se asigure faptul că regulamentul nu va avea efecte negative asupra serviciilor poștale, din motive de interes public general.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c)  Protocolul nr. 26 privind serviciile de interes general anexat la TFUE și la Tratatul privind Uniunea Europeană subliniază, de asemenea, că valorile comune ale Uniunii în ceea ce privește serviciile de interes economic general în sensul articolului 14 din TFUE includ respectarea diferențelor în materie de nevoi și preferințe ale utilizatorilor, care pot rezulta din circumstanțe geografice, sociale sau culturale diferite și un nivel ridicat al calității, siguranței și accesibilității, egalitatea de tratament și promovarea accesului universal și a drepturilor utilizatorilor.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d)  La articolul 169 alineatul (1) și la articolul 169 alineatul (2) litera (a) din TFUE se prevede că Uniunea trebuie să contribuie la atingerea unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor prin măsuri pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din TFUE.

Justificare

Fiind o chestiune care ține de legislația Uniunii, măsurile de armonizare în temeiul articolului 114 din TFUE, cum ar fi prezentul regulament, ar trebui să fie bazate pe un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Există diferențe fundamentale între statele membre în ceea ce privește competențele conferite autorităților naționale de reglementare în materie de monitorizare a pieței și supraveghere reglementară a furnizorilor de servicii de livrare de colete. Acest lucru a fost confirmat de un raport comun48 elaborat de Grupul autorităților europene de reglementare din domeniul serviciilor poștale și de Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, care a concluzionat că autoritățile naționale de reglementare au nevoie de competențele de reglementare adecvate pentru a interveni și că aceste competențe nu par să fie deținute de toate statele membre. Aceste diferențe duc la sarcini administrative suplimentare și la costuri de asigurare a conformității pentru furnizorii de servicii de livrare de colete care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier. Prin urmare, aceste diferențe constituie un obstacol în calea furnizării transfrontaliere de servicii de livrare de colete și au așadar o incidență directă asupra funcționării pieței interne.

(2)  Există diferențe fundamentale între statele membre în ceea ce privește competențele conferite autorităților naționale de reglementare în materie de monitorizare a pieței și supraveghere reglementară a furnizorilor de servicii de livrare de colete, cu toate că unele autorități pot solicita, cu succes, informații relevante referitoare la preț de la furnizori. Acest lucru a fost confirmat de un raport comun48 elaborat de Grupul autorităților europene de reglementare din domeniul serviciilor poștale și de Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice, care a concluzionat că autoritățile naționale de reglementare au nevoie de competențele de reglementare adecvate pentru a interveni și că aceste competențe nu par să fie deținute de toate statele membre. Aceste diferențe duc la sarcini administrative suplimentare și la costuri de asigurare a conformității pentru furnizorii de servicii de livrare de colete care își desfășoară activitatea în afara granițelor. Prin urmare, aceste diferențe constituie un obstacol în calea furnizării transfrontaliere de servicii de livrare de colete și au așadar o incidență directă asupra funcționării pieței interne.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  În Rezoluția Parlamentului European din 15 septembrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale1a s-a afirmat că orice extindere a rolului autorităților naționale de reglementare în temeiul noului regulament pe piața serviciilor de livrare de colete ar trebui să abordeze aplicarea selectivă a normelor în sectorul livrării de colete și să stabilească standarde minime pentru toți operatorii, cu scopul de a asigura condiții echitabile și egale de concurență.

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Din cauza naturii internaționale a sectorului poștal și al coletăriei, dezvoltarea în continuare a standardelor tehnice europene și internaționale este importantă pentru binele utilizatorilor și al mediului, precum și pentru a extinde oportunitățile de piață pentru întreprinderi.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Piața serviciilor de livrare transfrontalieră de colete este diversă și complexă, mai mulți furnizori oferind servicii și prețuri diferite în funcție de greutatea, dimensiunea și formatul trimiterilor, precum și în funcție de destinație, caracteristici cu valoare adăugată, cum ar fi soluțiile de trasabilitate, și numărul trimiterilor. Această diversitate face dificilă o comparație a serviciilor de livrare de colete între diferiți furnizori din punctul de vedere al calității și al prețului. Mai mult, expeditorii de volume mici, cum ar fi întreprinderile mici și mijlocii și persoanele fizice, nu sunt de multe ori conștienți de existența diferitelor servicii de livrare de colete oferite.

(3)  Piața serviciilor de livrare transfrontalieră de colete este diversă, complexă și competitivă, mai mulți furnizori oferind servicii și prețuri diferite în funcție de greutatea, dimensiunea și formatul coletelor, precum și în funcție de destinație, caracteristici cu valoare adăugată, cum ar fi sistemele de trasabilitate, și numărul coletelor trimise. În majoritatea statelor membre, furnizorii de servicii universale nu dețin o cotă de piață majoritară pe piața livrării de colete. Această diversitate face dificilă pentru consumatori și utilizatori o comparație a serviciilor de livrare de colete între diferiți furnizori din punctul de vedere al calității și al prețului, deoarece de multe ori aceștia nu sunt conștienți de existența diferitelor opțiuni de livrare de colete pentru servicii de livrare de colete similare în comerțul electronic transfrontalier. Accesul la informațiile relevante ar trebui facilitat în special pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru persoanele fizice. Mai mult, comercianții cu amănuntul de dimensiuni mici și mijlocii care fac vânzări online percep problemele cu livrarea ca pe un obstacol pentru vânzările transfrontaliere.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a îmbunătăți caracterul abordabil al serviciilor de livrare transfrontalieră de colete, în special pentru utilizatorii din regiunile periferice sau slab populate, este necesar să se intensifice transparența listelor publice de tarife pentru un număr limitat de servicii de livrare transfrontalieră de colete furnizate de furnizorii de serviciu universal, care sunt în general utilizate de întreprinderile mici și mijlocii și de persoanele fizice. Transparența listelor publice este necesară, de asemenea, pentru a aborda problema tarifelor ridicate ale serviciilor de livrare transfrontalieră și pentru a reduce, după caz, diferențele tarifare nejustificate între serviciile de livrare națională și transfrontalieră de colete.

(4)  Pentru a îmbunătăți serviciile de livrare transfrontalieră de colete, în special pentru persoanele fizice și întreprinderile mici, inclusiv din regiunile periferice sau slab populate, și pentru persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, este necesar să se mărească transparența și accesibilitatea tarifelor unitare pentru un număr limitat de servicii de livrare transfrontalieră de colete furnizate de furnizorii de servicii de livrare de colete, care sunt în general utilizate de întreprinderile mici și mijlocii, de microîntreprinderi și de persoanele fizice. Prin creșterea transparenței prețurilor pentru serviciile de livrare transfrontalieră și facilitarea comparării acestora la nivelul Uniunii ar trebui să se încurajeze reducerea tarifelor nerezonabil de mari și, după caz, a diferențelor tarifare nejustificate între serviciile de livrare internă și transfrontalieră de colete. Serviciile de bază de livrare de colete oferite de furnizorii de serviciu universal trebuie să îndeplinească criteriile de accesibilitate a tarifelor asociate obligației serviciului universal.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Coletul unitar standard face parte din serviciul universal în fiecare stat membru și, de asemenea, este serviciul cel mai frecvent utilizat de către persoanele fizice și întreprinderile mici. Îmbunătățirea transparenței și a accesibilității tarifelor unitare este necesară pentru dezvoltarea în continuare a comerțului electronic.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Dat fiind faptul că, potrivit Eurobarometrului Flash 413, majoritatea întreprinderilor care fac, au făcut sau au încercat să facă vânzări online au considerat că costurile de livrare prea mari, procesul costisitor de tratare a reclamațiilor și garanțiile sunt o problemă, este nevoie de măsuri suplimentare pentru a asigura că toți comercianții cu amănuntul și consumatorii, mai ales IMM-urile și consumatorii din regiunile îndepărtate, beneficiază din plin de servicii ireproșabile de livrare transfrontalieră de colete, accesibile și la prețuri rezonabile, fără a ignora faptul că consumatorii se așteaptă să poată achiziționa cu „livrare gratuită”.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În majoritatea statelor membre există mai mulți furnizori care oferă servicii de livrare națională de colete, în timp ce doar câțiva dintre aceștia furnizează și servicii de livrare transfrontalieră de colete. În acest context, este esențial să se asigure, pentru a menține și a promova o concurență efectivă și pentru a-i proteja pe utilizatori, accesul transparent și nediscriminatoriu la serviciile și la infrastructura necesare pentru furnizarea de servicii de livrare transfrontalieră de colete.

eliminat

Amendamentul     15

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Furnizorii de serviciu universal se referă la operatorii poștali care furnizează un serviciu poștal universal sau părți ale acestuia într-un anumit stat membru. Furnizorii de serviciu universal care operează în mai multe state membre ar trebui să fie clasificați ca furnizori de serviciu universal numai în statele membre în care furnizează un serviciu poștal universal.

Justificare

Clarificare a statutului de furnizor de serviciu universal.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În prezent, serviciile poștale sunt reglementate de Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului49. Această directivă stabilește normele comune care reglementează furnizarea de servicii poștale și serviciul poștal universal pe teritoriul Uniunii. Ea se axează în principal, dar nu exclusiv, pe serviciile universale naționale și nu abordează supravegherea reglementară a furnizorilor de servicii de livrare de colete, transparența tarifelor și ratele terminale pentru anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete, evaluarea caracterului abordabil al tarifelor pentru anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete și accesul transparent și nediscriminatoriu la anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete și/sau la infrastructura corespunzătoare. În consecință, în ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră de colete, prezentul regulament vine în completarea normelor prevăzute în Directiva 97/67/CE.

(6)  În prezent, serviciile poștale sunt reglementate de Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului49. Respectiva directivă stabilește normele comune care reglementează furnizarea de servicii poștale și serviciul poștal universal pe teritoriul Uniunii. Ea se axează în principal, dar nu exclusiv, pe serviciile universale naționale și nu abordează supravegherea reglementară a furnizorilor de servicii de livrare de colete. Respectarea cerințelor minime stabilite de directivă privind serviciul universal este asigurată de către autoritățile naționale de reglementare desemnate de statele membre. În consecință, în ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră de colete, prezentul regulament vine în completarea normelor prevăzute în Directiva 97/67/CE. Comisia se asigură că compensațiile pentru furnizarea de servicii universale în statele membre sunt proporționale și rezonabile și că se respectă normele în materie de concurență. Cu toate acestea, dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere drepturilor și garanțiilor prevăzute în directiva respectivă, și nici, în special, continuării furnizării unui serviciu poștal universal pentru utilizatori.

__________________

__________________

49 Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (JO L 1, 21.1.1998, p. 14-25).

49 Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (JO L 1, 21.1.1998, p. 14-25).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Se estimează că 80 % din trimiterile poștale adresate generate de comerțul electronic în prezent cântăresc mai puțin de două kilograme și că ele sunt adesea procesate în cadrul circuitului poștal al poștei de scrisori. Este important ca aceste trimiteri poștale să facă obiectul prezentului regulament, în special în ceea ce privește cerințele referitoare la transparența tarifelor și la evaluarea caracterului lor abordabil.

(7)  Se estimează că 80 % din coletele adresate generate de comerțul electronic în prezent cântăresc mai puțin de două kilograme și că ele sunt adesea procesate în cadrul circuitului poștal al poștei de scrisori, deși nu există informații privind greutatea coletelor livrate prin alte mijloace. Pentru evitarea practicilor concurențiale neloiale și pentru a încuraja creșterea în continuare a pieței, este important ca aceste colete mai ușoare să facă obiectul prezentului regulament, inclusiv în ceea ce privește cerințele referitoare la transparența tarifelor și la evaluarea lor.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Prin urmare, este important să se prevadă o definiție clară a serviciilor de livrare de colete și să se precizeze care sunt trimiterile poștale vizate de respectiva definiție. Este vorba, în special, de trimiteri poștale, altele decât trimiteri de corespondență, care, având în vedere greutatea lor, sunt utilizate în mod obișnuit la expedierea de bunuri și mărfuri. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să vizeze, în conformitate cu practica constantă, trimiterile poștale cu o greutate de până la 31,5 kg, deoarece trimiterile mai grele nu pot fi manipulate de o singură persoană de statură medie fără ajutorul unor mijloace mecanice. În conformitate cu practica actuală și cu Directiva 97/67/CE, fiecare etapă din circuitul poștal, și anume vămuirea, sortarea și livrarea, ar trebui să fie considerată ca făcând parte din serviciile de livrare de colete. Transportul privit în mod individual, care nu are loc coroborat cu una dintre aceste etape, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al serviciilor de livrare de colete, deoarece, în acest caz, se poate presupune că această activitate face parte din sectorul transporturilor.

(8)  Prin urmare, este important să se prevadă o definiție clară a coletelor, a serviciilor de livrare de colete și a furnizorului de servicii de livrare de colete și să se precizeze care sunt trimiterile poștale vizate de respectivele definiții. Este vorba, în special, de trimiteri poștale, altele decât trimiteri de corespondență, de trimiteri care sunt sau nu gestionate de furnizorul de serviciu universal, care, având în vedere greutatea lor, sunt utilizate în mod obișnuit la expedierea de bunuri și mărfuri. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să vizeze, în conformitate cu practica constantă, coletele sau expedierile cu sau fără valoare comercială, cu o greutate de până la 31,5 kg, deoarece trimiterile mai grele nu pot fi manipulate de o singură persoană de statură medie fără ajutorul unor mijloace mecanice. În conformitate cu practica actuală și cu Directiva 97/67/CE, fiecare etapă din circuitul poștal, și anume vămuirea, sortarea, transportul și distribuirea, ar trebui să fie considerată ca făcând parte din serviciul de livrare de colete. Cu toate acestea, transportul privit în mod individual, care nu are loc coroborat cu una dintre aceste etape, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al serviciilor de livrare de colete, decât în cazul în care întreprinderea în cauză sau una dintre filialele acesteia sau întreprinderile afiliate intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament din alte motive.

Întreprinderile stabilite într-un singur stat membru, care au propriile rețele de livrare și sunt implicate exclusiv în autofurnizarea de servicii care fac parte din contractul de vânzare, conform definiției de la articolul 2 punctul 5 din Directiva 2011/83/UE, nu ar trebui considerate furnizori de servicii de livrare de colete în sensul prezentului regulament.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Trebuie să se definească setul minim de informații confidențiale care trebuie transmise în mod obligatoriu autorităților naționale și procedurile urmate de autorități pentru a garanta conformitatea cu caracterul comercial al operatorilor naționali și trebuie stabilite canale sigure de comunicare a acestora.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Ratele terminale se bazează pe acorduri multilaterale și bilaterale între furnizorii de serviciu universal și sunt menite să garanteze că furnizorul de serviciu universal de destinație este remunerat pentru costurile serviciului furnizat către furnizorul de serviciu universal de origine. Ratele terminale ar trebui să fie definite astfel încât să includă atât cheltuielile terminale, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (15) din Directiva 97/67/CE, care se aplică scrisorilor, precum și cotele-părți teritoriale de sosire, care se aplică coletelor.

(9)  Ratele terminale se bazează pe acorduri multilaterale și bilaterale între furnizorii de servicii de livrare de colete și, după caz, intermediarii care fac parte din lanțul de livrare și sunt menite să garanteze că furnizorul de servicii de livrare de colete de destinație este remunerat pentru costurile serviciului furnizat către furnizorul de servicii de livrare de colete de origine. Ratele terminale ar trebui să fie definite astfel încât să includă atât cheltuielile terminale, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul 15 din Directiva 97/67/CE, care se aplică scrisorilor, precum și cotele-părți teritoriale de sosire, care se aplică coletelor. Ratele terminale sunt informații comerciale sensibile. Datele colectate referitoare la ratele terminale și acordurile comerciale ar trebui prelucrate în condiții de strictă confidențialitate, în conformitate cu principiile de bază ale economiei de piață libere. Sarcina administrativă pentru serviciile de livrare de colete nu ar trebui să se majoreze nejustificat.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Este necesar ca autoritățile naționale de reglementare să dispună de cunoștințe și de informații în scopuri statistice cu privire la furnizorii de servicii de livrare de colete care își desfășoară activitatea pe piață. Cu toate acestea, pentru a limita sarcina administrativă pentru furnizorii de servicii de livrare de colete mici care sunt activi doar pe o piață națională sau regională, ar trebui să se aplice un prag stabilit în funcție de numărul de persoane care lucrează pentru furnizorul de servicii și care sunt implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete.

(10)  Este necesar ca autoritățile naționale de reglementare să dispună de cunoștințe și de informații în scopuri statistice cu privire la furnizorii de servicii de livrare de colete care își desfășoară activitatea pe piață pe baza unor proceduri de autorizare corespunzătoare sau a altor cerințe legale. Cu toate acestea, pentru a limita sarcina administrativă pentru furnizorii de servicii de livrare de colete mici care sunt activi doar pe o piață națională sau regională, ar trebui să se aplice un prag de mai puțin de 50 persoane stabilit în funcție de numărul de persoane care au lucrat pentru furnizorul de servicii pe parcursul anului calendaristic anterior și care au fost implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete, cu excepția cazului în care furnizorul este stabilit în mai multe state membre. În anumite cazuri, luând în același timp în considerare caracteristicile specifice ale statului membru în cauză, autoritatea națională de reglementare ar trebui să aibă posibilitatea de a reduce pragul la 25 de persoane. Acest prag este în conformitate cu Recomandarea nr. 361/2003 a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, reflectă utilizarea intensivă a forței de muncă în sector și acoperă cea mai mare parte a pieței de livrare de colete și nivelul cotei de piață, în special în țările cu un volum redus de fluxuri de colete. Numărul mediu de persoane ar trebui să includă angajații cu normă întreagă, angajații cu normă parțială și angajații temporari, precum și lucrătorii independenți.

Amendamentul   22

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Atunci când se transmit informații către autoritatea națională de reglementare, caracteristicile serviciilor de livrare a coletelor ar trebui să includă etapele din lanțul de livrare poștală (vămuire, sortare, transport și distribuire) realizate de furnizorul respectiv; mențiunea dacă serviciul se încadrează sau nu în domeniul de aplicare al obligației de serviciu universal; acoperirea teritorială a serviciului (regional, intern, transfrontalier); și dacă se oferă o valoare adăugată.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Atunci când se furnizează informații autorității naționale de reglementare, ar trebui să se țină seama de faptul că este posibil ca furnizorii de servicii de livrare de colete să fi furnizat deja anumite informații aceleiași autorități naționale de reglementare. Serviciile de livrare de colete sunt importante pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru persoanele fizice, iar aceștia din urmă ar trebui să poată face cu ușurință comparații între diverși furnizori. Prin urmare, serviciile pentru care tarifele ar trebui furnizate de furnizorii de serviciu universal ar trebui definite în mod clar. Tarifele respective ar trebui publicate de Comisie pe un site web special creat și ar trebui ca, alături de furnizarea confidențială și periodică a ratelor terminale aferente, acestea să constituie baza pentru evaluarea de către autoritățile naționale de reglementare a caracterului abordabil al tarifelor pentru serviciile de livrare transfrontalieră de colete. Furnizorii de servicii de livrare de colete, alții decât furnizorii de serviciu universal, pot pune la dispoziția autorității lor naționale de reglementare, în mod voluntar și într-o formă comparabilă, tarifele pentru trimiteri similare, cu condiția ca astfel de trimiteri să fie livrate la domiciliul sau la sediul destinatarului.

(12)  Atunci când se furnizează informații autorității naționale de reglementare, ar trebui să se țină seama de faptul că este posibil ca furnizorii de servicii de livrare de colete să fi furnizat deja anumite informații aceleiași autorități naționale de reglementare. Serviciile de livrare de colete sunt importante pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru persoanele fizice, iar aceștia din urmă ar trebui să poată face cu ușurință comparații între diverși furnizori. Prin urmare, serviciile pentru care tarifele ar trebui furnizate de furnizorii de servicii de livrare de colete care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier ar trebui definite în mod clar. Tarifele respective ar trebui publicate de Comisie pe un site web special creat, care este neutru și nu are caracter comercial.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Având în vedere dimensiunea lor redusă, anumite trimiteri poștale nu ar trebui să facă obiectul obligațiilor prevăzute în ceea ce privește transparența tarifelor. Trimiterile poștale care fac obiectul acestor obligații ar trebui, prin urmare, să aibă o lățime minimă de 20 mm.

(13)  Având în vedere dimensiunea lor redusă, anumite trimiteri poștale nu ar trebui să facă obiectul acestor obligații. Trimiterile poștale care fac obiectul acestor obligații ar trebui, prin urmare, să aibă o lățime minimă de 20 mm.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Cu ocazia evaluării anuale a caracterului abordabil al tarifelor, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să se bazeze pe criterii obiective, cum ar fi tarifele naționale practicate de furnizorii de serviciu universal de origine și de furnizorii de serviciu universal de destinație, precum și nivelul ratelor terminale. Aceste criterii comune pot fi completate de alte criterii având o relevanță deosebită pentru explicarea tarifelor în cauză, cum ar fi costurile specifice cu transportul, costurile cu manipularea și volumele bilaterale între diverșii furnizori de servicii de livrare transfrontalieră de colete.

(14)  Atunci când analizează dacă să evalueze tarifele, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să țină seama de nivelul de concurență de pe piața transfrontalieră relevantă, inclusiv pentru expeditorii de volume mici din zonele îndepărtate sau periferice. Cu ocazia efectuării evaluărilor tarifelor, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să se bazeze pe criterii obiective, cum ar fi tarifele naționale practicate de furnizorii de livrare de colete de origine și de furnizorii de livrare de colete de destinație, și să țină seama de situația utilizatorilor individuali și a întreprinderilor mici și mijlocii din zone îndepărtate sau slab populate, precum și a utilizatorilor cu dizabilități, a utilizatorilor cu mobilitate redusă. În această privință, în Rezoluția sa din 15 septembrie 2016 referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile poștale, Parlamentul European a considerat că acoperirea geografică și accesibilitatea serviciilor universale în cazul livrării de colete pot și trebuie să fie îmbunătățite, în special pentru persoanele cu handicap și cele cu mobilitate redusă, precum și pentru cetățenii din regiunile îndepărtate, și a subliniat importanța asigurării accesibilității fără bariere a serviciilor poștale. Aceste evaluări ar trebui să contribuie la obiectivul de a identifica potențialele abuzuri de poziție dominantă pe piață și de a determina în ce măsură utilizarea serviciilor de livrare transfrontalieră de colete este afectată de tarifele transfrontaliere aplicabile. Atunci când autoritățile naționale de reglementare consideră că este nevoie de o evaluare suplimentară a tarifelor, aceasta ar trebui să se bazeze, de asemenea, pe criterii obiective, cum ar fi tarifele naționale practicate de furnizorii de servicii de livrare de colete din locul de expediție și de furnizorii de servicii de livrare de colete din locul de destinație. Aceste criterii comune pot fi completate de alte criterii având o relevanță deosebită pentru explicarea tarifelor în cauză, cum ar fi costurile specifice cu transportul, costurile cu manipularea, ratele terminale și volumele bilaterale între diverșii furnizori de servicii de livrare transfrontalieră de colete.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Tarifele uniforme pentru livrările transfrontaliere către două sau mai multe state membre pot fi importante, dat fiind rolul lor în protejarea coeziunii regionale și sociale. În acest context, ar trebui avut în vedere faptul că comerțul electronic oferă zonelor slab populate noi oportunități de a participa la viața economică. Prin urmare, este necesar să se țină seama pe deplin de orice tarife uniforme pentru evaluarea caracterului abordabil al serviciilor de livrare de colete.

(15)  Tarifele uniforme pentru livrările transfrontaliere către două sau mai multe state membre pot fi importante, dat fiind rolul lor în protejarea coeziunii regionale și sociale. În acest context, ar trebui avut în vedere faptul că comerțul electronic ar trebui promovat în zonele slab populate și îndepărtate pentru a oferi consumatorilor care locuiesc în aceste zone posibilitatea de a participa la comerțul electronic și pentru a stimula economia în aceste regiuni. Prin urmare, este necesar să se țină seama pe deplin de orice tarife uniforme pentru evaluarea tarifelor serviciilor de livrare de colete.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Diferențele semnificative între tarifele naționale și transfrontaliere pentru serviciile de livrare de colete ar trebui să fie justificate cu ajutorul unor criterii obiective, precum costurile suplimentare la transport și o marjă de profit rezonabilă. Furnizorii de serviciu universal care oferă servicii de livrare de colete ar trebui să pună la dispoziție, fără întârziere, o justificare în acest sens.

(16)  Diferențele semnificative între tarifele naționale și transfrontaliere pentru serviciile de livrare de colete ar trebui să fie justificate cu ajutorul unor criterii obiective, precum costurile suplimentare la transport și o marjă de profit rezonabilă. Furnizorii de servicii de livrare de colete care oferă servicii de livrare transfrontalieră de colete ar trebui să prezinte o justificare în acest sens ori de câte ori li se solicită acest lucru de către autoritatea națională de reglementare.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a asigura transparența în întreaga Uniune, analiza efectuată de o autoritate națională de reglementare ar trebui transmisă autorităților naționale de reglementare din celelalte state membre și Comisiei. Autoritatea națională de reglementare și Comisia trebuie să asigure confidențialitatea. De asemenea, Comisia poate solicita Grupului autorităților europene de reglementare din domeniul serviciilor poștale să furnizeze o analiză la nivelul Uniunii pe baza contribuțiilor naționale.

(17)  Pentru a asigura transparența în întreaga Uniune, o analiză neconfidențială efectuată de o autoritate națională de reglementare ar trebui transmisă Comisiei și autorităților naționale din statul membru al autorității naționale de reglementare emitente responsabile cu punerea în aplicare a legislației în materie de concurență. Autoritatea națională de reglementare și Comisia trebuie să asigure confidențialitatea. De asemenea, Comisia poate solicita Grupului autorităților europene de reglementare din domeniul serviciilor poștale să furnizeze o analiză la nivelul Uniunii pe baza contribuțiilor naționale, cu condiția asigurării confidențialității.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Furnizorii de serviciu universal care furnizează servicii de livrare de colete pot încheia acorduri multilaterale și bilaterale cu privire la ratele terminale și pot înființa alte programe menite să faciliteze interconectivitatea rețelelor lor de livrare. Din motive de nediscriminare, furnizorilor de servicii de livrare de colete concurenți trebuie să li se asigure accesul egal la ratele terminale aplicabile între părți în temeiul acordurilor multilaterale. În unele cazuri, poate fi justificabil ca ratele terminale care trebuie plătite furnizorilor de servicii de livrare de colete terți să le depășească pe cele plătite de furnizorii de serviciu universal care sunt părți la aceste acorduri. Acest lucru ar putea fi valabil în cazul în care părțile la un acord multilateral privind ratele terminale sunt în măsurădemonstreze că respectivele costuri necesare pentru elaborarea, operarea și administrarea acordului, costurile suplimentare generate de acceptarea și manipularea trimiterilor provenite de la furnizorii de servicii de livrare de colete nedesemnați și alte costuri asemănătoare nu sunt acoperite de ratele terminale plătite de furnizorul de servicii terț în statul membru de origine.

(18)  Furnizorii de servicii de livrare de colete care furnizează servicii de livrare de colete pot încheia acorduri multilaterale și bilaterale cu privire la ratele terminale și pot înființa alte programe menite să faciliteze interconectivitatea rețelelor lor de livrare, respectând totodată pe deplin legislația în materie de concurență. Aceste acorduri ar trebui să se orienteze în funcție de costuri, să aducă beneficii consumatorilor și să aibă ca rezultat o utilizare mai eficientă a rețelelor existente, în special în zonele rurale și îndepărtate. Este important ca orice astfel de acord care ar putea încălca principiile dreptului Uniunii în domeniul concurenței și dispozițiile Directivei 97/67/CEfie investigat și tratat în mod corespunzător de statele membre, de autoritățile naționale de reglementare și de Comisia Europeană cu promptitudine și în mod eficient.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Din motive de nediscriminare, furnizorilor de servicii de livrare de colete, întreprinderi mici și mijloci care sunt concurenți li se asigură accesul egal la ratele terminale aplicabile între părți în temeiul acordurilor multilaterale sau bilaterale. Furnizorii de serviciu universal pot refuza sau pot limita accesul. În acest caz, aceștia trebuie să notifice autoritatea națională de reglementare și să își justifice decizia pe baza unor criterii obiective, pentru ca autoritatea națională de reglementare să o evalueze. În unele cazuri, poate fi justificat ca ratele terminale care trebuie plătite de furnizorii de servicii de livrare de colete terți să fie mai mari decât ratele plătite de furnizorii de serviciu universal care sunt părți la astfel de acorduri. Acest lucru ar putea fi valabil în cazul în care părțile la un acord multilateral sau bilateral privind ratele terminale sunt în măsură să demonstreze că costurile necesare pentru elaborarea, operarea și administrarea acordului, costurile suplimentare generate de acceptarea și manipularea trimiterilor provenite de la furnizorii de servicii de livrare de colete nedesemnați și alte costuri asemănătoare nu sunt acoperite de ratele terminale plătite de furnizorul de servicii terț în statul membru de origine.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În practică și din motive operaționale, punctul în care ar trebui să fie asigurat accesul este biroul de schimb de sosire, care poate fi un birou sau o clădire stabilită de furnizorii de serviciu universal în statul membru de destinație pentru manipularea trimiterilor poștale altele decât elementele de corespondență.

eliminat

Amendamentul     32

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Pentru a limita sarcina administrativă, transferul de date efectuat de furnizorii de servicii de livrare de colete, de autoritățile naționale de reglementare și de Comisie ar trebui să fie electronic și în special să permită utilizarea semnăturilor electronice, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/20141a.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Întrucât piețele serviciilor de livrare de colete evoluează rapid, Comisia ar trebui să reevalueze eficiența și eficacitatea prezentului regulament și să prezinte periodic un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul respectiv ar trebui să fie însoțit, după caz, de propuneri de revizuire adresate Parlamentului European și Consiliului.

(21)  Întrucât piețele serviciilor de livrare de colete evoluează rapid, Comisia ar trebui să reevalueze eficiența și eficacitatea prezentului regulament, ținând cont de evoluțiile din sectorul comerțului electronic, și să prezinte periodic un raport de evaluare Parlamentului European și Consiliului. Raportul respectiv ar trebui să fie însoțit, după caz, de propuneri legislative de revizuire adresate Parlamentului European și Consiliului. Acest raport ar trebui să fie întocmit în urma consultării cu toate părțile interesate corespunzătoare, inclusiv cu comitetul european de dialog social pentru sectorul poștal.

Amendamentul   34

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Comisia ar trebui să se inspire din ideile valoroase venite din partea Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale, compus din reprezentanți ai autorităților naționale de reglementare.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a obligației furnizorilor de servicii de livrare de colete de a transmite informații autorităților naționale de reglementare, Comisiei ar trebuie să i se confere competențe de executare având drept scop elaborarea unui formular de transmitere a acestor informații. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului50 .

(22)  În vederea stabilirii obligațiilor specifice pentru toți furnizorii de servicii de livrare de colete în legătură cu furnizarea de informații autorității naționale de reglementare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește formularul de transmitere a acestor informații oferite de furnizorii de servicii de livrare de colete autorităților naționale de reglementare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare49a. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

__________________

__________________

 

49a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

50 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13-18).

 

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a)  Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să asigure punerea lor în aplicare. Sancțiunile respective ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume de a stabili principiile de reglementare și normele necesare pentru a îmbunătăți supravegherea reglementară, de a îmbunătăți transparența prețurilor și de a stabili anumite principii în ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră de colete care ar trebui să sprijine concurența, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele lor, ele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum prevede respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(25)  Prezentul regulament are drept obiectiv principal să stabilească principiile de reglementare și normele necesare pentru a îmbunătăți supravegherea reglementară, să mărească transparența tarifelor și să stabilească anumite principii în ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră de colete care ar trebui să sprijine concurența, cu țelul suprem de a asigura o mai bună accesibilitate pentru utilizatorii de servicii de livrare transfrontalieră de colete și, în acest mod, ar trebui să mărească și încrederea consumatorilor în comerțul electronic transfrontalier. Cum obiectivul de a crea condiții propice pentru a facilita accesul utilizatorilor la servicii de livrare transfrontalieră de colete nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre ci, mai degrabă, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Capitolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiect și definiții

Obiective și definiții

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiect

Obiective

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme specifice, pe lângă normele stabilite în Directiva 97/67/CE, în ceea ce privește:

Prezentul regulament stabilește dispoziții specifice pentru a facilita accesul consumatorilor la servicii de livrare transfrontalieră de colete, pe lângă dispozițiile stabilite în Directiva 97/67/CE, în ceea ce privește:

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  supravegherea reglementară privind serviciile de livrare de colete;

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  transparența tarifelor și a ratelor terminale pentru anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete și evaluarea caracterului abordabil al anumitor tarife transfrontaliere;

(b)  transparența tarifelor și evaluarea tarifelor pentru anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete nerezonabil de scumpe;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  accesul transparent și nediscriminatoriu la anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete și/sau la infrastructura aferentă.

(c)   informarea pentru utilizatorii serviciilor de livrare transfrontalieră de colete;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  „colet” înseamnă o trimitere poștală sau o livrare cu sau fără valoare comercială, diferită de obiectele de corespondență, cu o greutate care nu depășește 31,5 kg;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „serviciile de livrare de colete” înseamnă serviciile care implică vămuirea, sortarea, transportul sau distribuirea trimiterilor poștale, altele decât elementele de corespondență; transportul privit în mod individual nu se consideră a fi un serviciu de livrare de colete; livrarea de trimiteri care depășesc 31,5 kg nu se consideră a fi un serviciu de livrare de colete;

(a)  „serviciile de livrare de colete” înseamnă serviciile care implică vămuirea, sortarea, transportul sau distribuirea de colete;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „furnizor de servicii de livrare de colete” înseamnă o întreprindere care furnizează unul sau mai multe servicii de livrare de colete;

(b)  „furnizor de servicii de livrare de colete” înseamnă o întreprindere care furnizează unul sau mai multe servicii de livrare de colete, cu excepția întreprinderilor stabilite într-un singur stat membru, care prestează numai servicii de livrare de colete interne ca parte a unui contract de vânzare astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2011/83/UE, și ca parte a contractului întreprinderea livrează personal către utilizator mărfuri care fac obiectul contractului respectiv;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „rate terminale” înseamnă plăți efectuate de furnizorul de serviciu universal de origine către furnizorul de serviciu universal de destinație pentru costurile serviciilor de livrare transfrontalieră de colete în statul membru de destinație.

(c)  „rate terminale” înseamnă plăți efectuate de furnizorul de servicii de livrare de colete de origine către furnizorul de servicii de livrare de colete de destinație sau, dacă este cazul, către intermediari, reprezentând costurile serviciilor de livrare transfrontalieră de colete în statul membru de destinație;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  „comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care acționează în scopuri ce țin de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională, în legătură cu încheierea de contracte de vânzări care implică livrarea transfrontalieră de colete care intră sub incidența prezentului regulament;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  „subcontractant” înseamnă o întreprindere care asigură vămuirea, sortarea, transportul sau distribuirea de colete pentru furnizorul de servicii de livrare de colete;

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2 a

 

Nivelul de armonizare

 

Cerințele prevăzute de prezentul regulament sunt cerințe minime și nu împiedică statele membre să mențină sau să introducă măsuri suplimentare, cu scopul de a facilita accesul utilizatorilor la servicii eficiente și la prețuri rezonabile de livrare transfrontalieră de colete. Astfel de măsuri sunt compatibile cu dreptul Uniunii.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Toți furnizorii de servicii de livrare de colete trebuie să comunice următoarele informații autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul:

1.  Toți furnizorii de servicii de livrare de colete trebuie să comunice următoarele informații autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul, cu excepția cazului în care autoritatea națională de reglementare a solicitat și a primit deja aceste de informații:

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numele furnizorului, statutul și forma sa juridică, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un registru similar, numărul de TVA, adresa sediului și o persoană de contact;

(a)  numele furnizorului de servicii de livrare de colete, statutul și forma sa juridică, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un registru similar, codul de înregistrare în scopuri de TVA, adresa sediului și o persoană de contact;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tipul de servicii oferite de furnizor;

(b)  dacă este posibil, o descriere detaliată a serviciilor de livrare de colete oferite de furnizorul de servicii de livrare de colete, inclusiv tipul de servicii oferite și informații precise cu privire la opțiunile de care dispun utilizatorii;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  condițiile generale de vânzare ale furnizorului, inclusiv o descriere detaliată a procedurii în materie de plângeri.

(c)  termenii și condițiile generale ale furnizorului de servicii de livrare de colete pentru serviciile de livrare de colete, inclusiv o descriere detaliată a procedurii de depunere a reclamațiilor aflată la dispoziția utilizatorilor și orice limitări potențiale ale răspunderii care se pot aplica.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care are loc o modificare în ceea ce privește informațiile menționate la primul paragraf, furnizorii de servicii de livrare de colete informează autoritatea națională de reglementare cu privire la această modificare în termen de 30 de zile.

2.  Furnizorii de servicii de livrare de colete informează autoritatea națională de reglementare cu privire la orice schimbare în ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (1) în termen de 30 de zile.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic, toți furnizorii de servicii de livrare de colete trebuie să prezinte următoarele informații autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul:

3.  Până la data de 31 mai a fiecărui an calendaristic, toți furnizorii de servicii de livrare de colete trebuie să prezinte următoarele informații autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul, în cazul în care acestea nu au fost deja solicitate de către autoritățile naționale de reglementare:

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  cifra de afaceri anuală generată de serviciile de livrare de colete în anul calendaristic precedent în statul membru în care este stabilit furnizorul, defalcată în funcție de serviciile de livrare de colete referitoare la trimiteri poștale naționale și transfrontaliere care au sosit și care au plecat;

(a)  cifra de afaceri anuală generată de serviciile de livrare de colete în anul calendaristic precedent în statul membru în care este stabilit furnizorul de servicii de livrare de colete, defalcată pe servicii de livrare de colete interne și transfrontaliere care au sosit și care au plecat;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de persoane care au lucrat pentru furnizor și care au fost implicate în anul calendaristic precedent în furnizarea de servicii de livrare de colete în statul membru în care furnizorul este stabilit

(b)  numărul de persoane care au lucrat pentru furnizorul de servicii de livrare de colete și care au fost implicate în anul calendaristic precedent în furnizarea de servicii de livrare de colete în statul membru în care este stabilit furnizorul, inclusiv defalcat pe tipul de relație de muncă.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  numărul de trimiteri poștale, altele decât elementele de corespondență și a căror greutate nu depășește 31,5 kg, manipulate în anul calendaristic precedent în statul membru în care furnizorul este stabilit, defalcat în funcție de trimiterile poștale naționale și transfrontaliere care au sosit și care au plecat.

(c)  numărul coletelor manipulate pe parcursul anului calendaristic precedent în statul membru în care este stabilit furnizorul de servicii de livrare de colete, defalcat pe colete interne și transfrontaliere care au sosit și care au plecat;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera c a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  numele subcontractanților care lucrează pentru el implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete, împreună cu orice informații deținute de furnizorul de servicii de livrare de colete cu privire la natura și modul de funcționare a serviciilor de livrare de colete subcontractate.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia elaborează un formular de transmitere a informațiilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 9.

4.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 9a în vederea elaborării unui formular de transmitere a informațiilor menționate la alineatele (1) și (3) din prezentul articol.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile naționale de reglementare pot impune cerințe suplimentare în materie de informare, în plus față de cele menționate la alineatele (1) și (2), în cazul în care acestea sunt necesare în vederea asigurării conformității cu prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un furnizor de servicii de livrare de colete care are în subordine mai puțin de 50 persoane nu face obiectul obligațiilor prevăzute la alineatele (1) și (2), cu excepția cazului în care furnizorul este stabilit în mai mult de un stat membru.

6.  Prezentul articol nu se aplică unui furnizor de servicii de livrare de colete care a avut, în anul calendaristic precedent, în medie, mai puțin de 50 persoane angajate, cu excepția cazului în care furnizorul este stabilit în mai mult de un stat membru. O autoritate națională de reglementare poate, luând în considerare caracteristicile specifice ale statului membru în cauză și cu condiția ca acesta lucru să fie necesar și proporțional în vederea asigurării conformității cu prezentul regulament, reducerea pragului la 25 de persoane.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transparența tarifelor și a ratelor terminale

Transparența tarifelor

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de serviciu universal care furnizează servicii de livrare de colete pun la dispoziția autorității naționale de reglementare din statul membru în care sunt stabiliți lista publică a tarifelor aplicabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic, pentru livrarea trimiterilor poștale care intră în categoriile enumerate în anexă. Aceste informații sunt puse la dispoziție până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic.

1.  Toți furnizorii de servicii de livrare transfrontalieră de colete cu excepția celor care fac obiectul derogării de la articolul 3 alineatul (6) pun la dispoziția autorității naționale de reglementare din statul membru în care sunt stabiliți lista publică a tarifelor aplicabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic, pentru livrarea coletelor unitare care intră în categoriile enumerate în anexă. Informațiile respective sunt furnizate până la data de 28 martie a fiecărui an calendaristic.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile naționale de reglementare transmit Comisiei, fără întârziere și până cel târziu la data de 28 februarie a fiecărui an calendaristic, listele tarifelor obținute în conformitate cu alineatul (1). Comisia publică aceste liste pe un site web special creat, până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an calendaristic.

2.  Autoritățile naționale de reglementare transmit Comisiei, fără întârziere și până cel târziu la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic, listele tarifelor obținute în conformitate cu alineatul (1). Comisia publică aceste liste pe un site web special creat, până la data de 30 aprilie a fiecărui an calendaristic, având grijă ca site-ul să aibă un caracter neutru și necomercial.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorii de serviciu universal care oferă servicii de livrare de colete pun la dispoziția autorității naționale de reglementare tarifele terminale aplicabile la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic pentru trimiterile poștale provenind din alte state membre. Aceste informații sunt puse la dispoziție până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic.

eliminat

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile naționale de reglementare transmit Comisiei și autorităților naționale de reglementare din statul membru de origine ratele terminale obținute în conformitate cu alineatul (3), până cel târziu la data de 28 februarie a fiecărui an calendaristic.

eliminat

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluarea caracterului abordabil al tarifelor

Evaluarea tarifelor unitare

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea națională de reglementare evaluează caracterul abordabil al tarifelor transfrontaliere incluse în listele publice ale tarifelor obținute în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), în termen de 3 luni de la primirea informațiilor respective. În cadrul evaluării respective, se iau în considerare, în special, următoarele elemente:

1.  În cazul în care autoritatea națională de reglementare consideră necesar, ea poate evalua în mod obiectiv, în conformitate cu principiile prevăzute la articolul 12 din Directiva 97/67/CE, tarifele transfrontaliere la categoriile de colete unitare menționate în anexa I care intră sub incidența obligației de serviciu universal al statului său membru, pentru a identifica tarifele transfrontaliere la serviciile de livrare de colete din statul său membru pe care le consideră excesiv de mari, în termen de 3 luni de la primirea informațiilor respective. În cadrul evaluării respective, se iau în considerare, în special, următoarele elemente:

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  tarifele naționale aplicabile serviciilor de livrare de colete comparabile în statul membru de origine și în statul membru de destinație;

(a)  tarifele naționale și alte tarife relevante aplicabile serviciilor de livrare de colete comparabile în statul membru de origine și în statul membru de destinație;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  ratele terminale obținute în conformitate cu articolul 4 alineatul (3);

eliminat

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  impactul probabil al tarifelor transfrontaliere și individuale aplicabile asupra utilizatorilor întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv asupra acelora situate în regiuni periferice sau slab populate, precum și asupra utilizatorilor persoane fizice cu dizabilități sau cu mobilitate redusă.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  evaluarea ține seama dacă tarifele fac obiectul reglementării prețului în conformitate cu legislația națională sau dacă astfel de servicii sunt oferite de un alt furnizor de servicii de livrare de colete.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cc)   potențialele abuzuri de poziție dominantă pe piață.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care autoritatea națională de reglementare constată că tarifele transfrontaliere menționate la alineatul (1) nu sunt abordabile, aceasta trebuie să solicite informațiile suplimentare și/sau justificarea necesare în ceea ce privește nivelul acestor tarife practicate de furnizorul de serviciu universal.

2.  În scopul evaluării menționate la alineatul (1), în cazul în care autoritatea națională de reglementare consideră necesar, se solicită din partea prestatorului sau prestatorilor de servicii de livrare de colete în cauză orice dovezi suplimentare relevante în legătură cu tarifele respective care pot fi utile pentru evaluarea care urmează să fie efectuată. Printre aceste dovezi se numără costurile specifice cu transportul, costurile cu manipularea, ratele terminale și volumele bilaterale între diverșii furnizori de servicii de livrare transfrontalieră de colete.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorul de serviciu universal pune la dispoziția autorității naționale de reglementare informațiile și/sau justificarea menționate la alineatul (2) în termen de 15 de zile lucrătoare de la primirea cererii.

3.  Furnizorul sau furnizorii menționați la prezentul articol pun la dispoziția autorității naționale de reglementare justificarea menționată la alineatul (2) de la prezentul articol în termen de o lună de la primirea cererii, împreună cu orice justificare a tarifelor supuse evaluării.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritatea națională de reglementare transmite evaluarea, inclusiv orice informații și/sau justificare furnizate în conformitate cu alineatul (3), Comisiei, autorităților naționale de reglementare din celelalte state membre și autorităților naționale din statul membru al autorității naționale de reglementare responsabile cu punerea în aplicare a legislației în materie de concurență. O versiune neconfidențială a acestei evaluări este pusă, de asemenea, la dispoziția Comisiei. Informațiile respective sunt furnizate până cel târziu la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic.

4.  Autoritatea națională de reglementare transmite până la 31 iulie din anul calendaristic relevant, un raport detaliat privind evaluarea tarifelor transfrontaliere, în conformitate cu prezentul articol, Comisiei, autorităților naționale de reglementare din statele membre vizate și autorităților naționale din statul membru al autorității naționale de reglementare responsabile cu punerea în aplicare a legislației în materie de concurență. În plus, autoritatea națională de reglementare pune la dispoziția Comisiei o versiune neconfidențială a raportului său de evaluare.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia publică versiunea neconfidențială a evaluării furnizate de autoritățile naționale de reglementare în conformitate cu alineatul (4), pe site-ul web special creat până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an calendaristic.

5.  Comisia publică versiunea neconfidențială a raportului de evaluare furnizat de autoritățile naționale de reglementare fără întârziere și, în orice caz, în termen de o lună de la primire.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Accesul transfrontalier transparent și nediscriminatoriu

 

1.   Ori de câte ori furnizorii de serviciu universal care furnizează servicii de livrare de colete încheie acorduri multilaterale cu privire la ratele terminale, ei trebuie să onoreze toate solicitările rezonabile de acces la toate elementele de rețea și la instalațiile aferente, precum și la serviciile relevante și la sistemele de informare, necesare pentru furnizarea de servicii de livrare transfrontalieră de colete.

 

2.   Punctul în care ar trebui să se asigure accesul este biroul de schimb de sosire din statul membru de destinație.

 

3.   Furnizorii de serviciu universal menționați la alineatul (1) publică o ofertă de referință. Oferta de referință conține toți termenii și toate condițiile relevante în acest sens, inclusiv prețurile.

 

4.   Oferta de referință include toate elementele necesare pentru furnizarea accesului conform dispozițiilor de la alineatul (1), inclusiv condițiile care limitează accesul la servicii și/sau utilizarea acestora în cazul în care aceste condiții sunt autorizate de statele membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

 

5.   Înainte de a fi publicată, oferta de referință trebuie să fie aprobată de autoritatea națională de reglementare. Autoritatea națională de reglementare poate, dacă este necesar, să impună schimbări în oferta de referință pentru ca obligațiile prevăzute în prezentul regulament să producă efecte.

 

6.   La cerere și pe baza unei oferte de referință, furnizorii de serviciu universal menționați la alineatul (1) pun o ofertă individuală la dispoziția unui furnizor de servicii de livrare de colete care solicită accesul în sensul alineatului respectiv, cel târziu la o lună de la primirea solicitării. Furnizorii de serviciu universal care primesc o cerere de acces și furnizorii care solicită accesul negociază cu bună-credință.

 

7.   În cazul în care nu se ajunge la niciun acord pe baza ofertei individuale menționate la alineatul (6), furnizorul de servicii de livrare de colete care solicită accesul poate înainta autorității naționale de reglementare oferta individuală făcută de furnizorul de serviciu universal. În caz de necesitate, autoritatea națională de reglementare modifică oferta individuală pentru ca obligațiile prevăzute în prezentul articol să producă efecte.

 

8.   Accesul este asigurat în mod operațional într-o perioadă de timp rezonabilă, care nu trebuie să depășească trei luni de la data încheierii contractului.

 

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Standardele de informare și de calitate

 

1.   Toți comercianții care încheie contracte de vânzare cu utilizatorii, în care este inclusă expedierea de colete transfrontaliere, pun la dispoziția utilizatorilor în etapa precontractuală următoarele informații:

 

(a)   prețurile pe care le percep utilizatorilor pentru livrarea transfrontalieră a coletelor, inclusiv orice alternativă relevantă sau tarife reduse;

 

(b)  opțiunile de livrare transfrontalieră oferite, inclusiv eventualele opțiuni în materie de furnizori, urmărire, și mecanisme care îi permit utilizatorului să intervină pe întreg parcursul procesului de livrare și, inclusiv, să refuze opțiunea de livrare nesupravegheată și să stabilească termenele sau locurile de relivrare sau preluare, dacă este cazul;

 

(c)  detalii cu privire la procesele proprii și cele ale furnizorilor de servicii de colete relevant privind tratarea reclamațiilor și cu privire la Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor pentru reclamațiile transfrontaliere.

 

2.   Transparența și caracterul măsurabil ale calității serviciului și interoperabilitatea livrărilor transfrontaliere de colete sunt tratate în continuare ca prioritare, în conformitate cu dispozițiile Directivei 97/67/CE, prin intermediul Comitetului European pentru Standardizare și sub alte forme, luând în considerare, în special, interesele utilizatorilor, precum și eficiența și aspectele legate de mediu.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Punerea în aplicare, revizuirea și intrarea în vigoare

Dispoziții generale și finale

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7 a

 

Confidențialitatea

 

Orice informații referitoare la ratele terminale furnizate autorităților naționale de reglementare și Comisiei în conformitate cu prezentul regulament sunt tratate cu cea mai strictă confidențialitate în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale legislației naționale și ale Uniunii.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7 b

 

Aplicare

 

Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede altfel în mod expres, prezentul regulament nu aduce atingere dreptului național și al Uniunii care se aplică furnizorilor de servicii de livrare de colete, incluzând aici normele sociale și de drept al muncii și cerințele de a transmite informații autorităților naționale de reglementare.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de data de XX/XX/2019, și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social un raport de evaluare privind punerea în aplicare a prezentului regulament însoțit, după caz, de o propunere de revizuire.

Până la ... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social un raport de evaluare privind punerea în aplicare a prezentului regulament însoțit, după caz, de o propunere legislativă de revizuire. Raportul este întocmit în urma consultării cu toate părțile interesate relevante.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dacă s-a îmbunătățit caracterul abordabil al serviciilor de livrare transfrontalieră de colete, inclusiv pentru utilizatorii din zonele îndepărtate sau slab populate;

(a)  dacă s-au îmbunătățit transparența tarifelor transfrontaliere și eficiența și caracterul abordabil al serviciilor de livrare transfrontalieră de colete în întreaga Uniune, inclusiv pentru utilizatori persoane fizice și întreprinderi mici și mijlocii, în special din zone îndepărtate sau slab populate;

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  măsura în care furnizorii de serviciu universal care furnizează servicii de livrare de colete au asigurat, în mod transparent și nediscriminatoriu, accesul transfrontalier cu ridicata vizat la articolul 6;

(b)  impactul regulamentului asupra volumului de livrări transfrontaliere de colete și comerțului electronic, inclusiv date privind tarifele de livrare percepute atât comercianților, cât și utilizatorilor;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  progresele înregistrate cu privire la alte inițiative de finalizare a pieței unice pentru serviciile de livrare de colete.

(d)  progresele înregistrate în ceea ce privește calitatea serviciilor și interoperabilitatea pentru livrările transfrontaliere de colete, inclusiv în ceea ce privește protecția consumatorilor și asupra elaborării de standarde;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

Articolul 9

Procedura comitetelor

Exercitarea delegării

1.  Comisia este asistată de Comitetul responsabil cu Directiva privind serviciile poștale instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 97/67/CE. Comitetul este un comitet în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

1.  Competența de a adopta acte delegate i se conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară prevăzută în decizie. Ea nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de patru luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

 

_________________

 

 

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Anexa I – subtitlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Trimiteri poștale pentru care lista publică a tarifelor naționale și a tuturor tarifelor transfrontaliere de livrare către alte state membre este notificată autorităților naționale de reglementare:

Coletele unitare pentru care tarifele practicate de furnizorii de servicii de livrare de colete fac obiectul măsurilor de transparență a prețurilor și evaluării prevăzute la articolele 4 și 5.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Anexa I – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Trimiterile poștale, astfel cum sunt definite mai sus, trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

Coletele, astfel cum sunt definite mai sus, îndeplinesc următoarele criterii:

(a)  Limitele în ceea ce privește dimensiunea trimiterilor poștale de la literele (a)-(i) (articole de poștă de scrisori) trebuie să respecte următoarea regulă:  Lungimea, lățimea și

adâncimea combinate: 900 mm, dimensiunea cea mai mare nu poate să depășească 600 mm, iar dimensiunea cea mai mică trebuie să depășească 20 mm;

(a)  Limitele în ceea ce privește dimensiunea coletelor enumerate la literele (a)-(i) respectă următoarea regulă:  Lungimea, lățimea și

grosimea combinate: 900 mm, dimensiunea cea mai mare nu depășește 600 mm, iar dimensiunea cea mai mică este mai mare de 20 mm;

(b)  Coletele [trimiterile de la literele (j)-(o)] nu sunt mai mici decât dimensiunea prevăzută pentru scrisori [literele (a)-(i)]

(b)  Coletele enumerate la literele (j)-(o) nu sunt mai mici decât dimensiunea prevăzută pentru coletele enumerate la literele (a)-(i)

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Anexa I – asteriscul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(*) Tarifele corespunzătoare trimiterilor poștale nu trebuie să conțină nicio reducere specială în funcție de volume sau de vreun alt tratament special.

(*) Tarifele corespunzătoare coletelor sunt unice și nu conțin nicio reducere specială în funcție de volume sau de vreun alt tratament special.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Anexa I – asteriscul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(***) Furnizorii care oferă mai multe produse care îndeplinesc criteriile de mai sus ar trebui să raporteze prețul cel mai scăzut.

(***) Furnizorii care oferă mai multe colete care îndeplinesc criteriile de mai sus ar trebui să raporteze tariful cel mai scăzut.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Anexa I – asteriscul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(****) Tarifele de mai sus trebuie să corespundă trimiterilor livrate la domiciliul sau la sediul din statul membru de destinație.

(****) Tarifele de mai sus corespund trimiterilor livrate la domiciliul destinatarului în statul membru de destinație sau la altă adresă dacă tariful respectiv include această opțiune fără taxe suplimentare.

(1)

JO C 34, 2.2.2017, p. 106.


EXPUNERE DE MOTIVE

CONTEXT

Livrarea de colete este un sector competitiv și inovator, care crește rapid. În Uniunea Europeană, sunt comandate online și livrate în jur de patru milioane de colete în fiecare an. Însă este clar că acest sector poate crește mai mult. La nivelul UE, per ansamblu, cu toate că 44% dintre consumatori cumpără online în propria țară, un procent mult mai scăzut (15%) apelează la comenzi online din altă țară. S-a constatat că preocupările legate de livrarea articolelor cumpărate și vândute peste hotare reprezintă o problemă majoră cu care se confruntă consumatorii și întreprinderile mici din UE în mediul online, inclusiv în multe cazuri costurile aferente relativ ridicate.

Comisia Europeană a propus, în cadrul strategiei sale privind piața unică digitală, un regulament privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete. Prin regulamentul propus, Comisia urmărește să asigure mai multă eficiență în acest sector, transparența tarifelor și ratelor terminale și prețuri accesibile.

Cu ocazia pregătirii pentru examinarea propunerii, raportoarea s-a consultat cu numeroși utilizatori și organizații ale sectorului poștal, inclusiv autorități de reglementare și reprezentanți ai întreprinderilor mici, ai consumatorilor și ai sindicatelor. De asemenea, a ținut seama pe deplin de opiniile Comitetului Economic și Social și a organizat un eveniment care s-a bucurat de o largă participare, unde au fost prezentate o gamă largă de perspective și sugestii privind propunerea Comisiei.

POZIȚIA RAPORTOAREI

Raportoarea sprijină ferm eforturile de a crea o piață unică digitală adaptată la nevoile consumatorilor și vânzătorilor cu amănuntul, însă urmărește să îmbunătățească propunerea Comisiei pentru a asigura o abordare echitabilă și echilibrată pentru toți operatorii din sector, care să fie complet compatibilă cu dispozițiile Directivei 97/67/CE privind serviciile poștale și în același timp să le completeze și să le extindă.

Prin urmare, raportoarea propune extinderea domeniului de aplicare al dispozițiilor-cheie ale regulamentului la toți furnizorii de servicii de livrare transfrontalieră de colete, în special având în vedere că numeroși furnizori de servicii universale nu dețin o cotă de piață mare pe piața UE a coletelor transfrontaliere. Totodată, raportoarea urmărește să elimine aspectele legate de acces și de oferta de referință din propunere, deoarece ele nu reflectă realitatea de pe piața coletelor transfrontaliere și nu sunt necesare în lumina legislației existente a UE în materie de concurență și servicii poștale.

Raportoarea a definit „coletul” ca fiind o trimitere poștală cu o greutate ce nu depășește 31,5 kg, fiind totodată de acord cu Directiva 97/67/CE, că nu orice element de corespondență poate fi considerat un colet.

Comisia prevede pe bună dreptate ca autorităților naționale de reglementare să li se ofere informații mai fidele despre piață, însă este important ca dispozițiile din regulament să permită obținerea unei imagini precise a situației de pe piață. În acest scop, raportoarea urmărește să se asigure că ANR-urile obțin date care redau fragmentarea pieței și diversitatea formelor de angajare, inclusiv informații despre subcontractanți și lucrători din sectorul poștal care sunt angajați altfel decât cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.

În mod similar, ANR-urile trebuie să dispună de date corespunzătoare despre tarifele și ratele terminale transfrontaliere, pentru a evalua dacă nu cumva prețurile sunt nerezonabil de mari. Aceste date ar trebui puse la dispoziția tuturor operatorilor relevanți, altfel s-ar putea crea o imagine distorsionată. Prin urmare, raportoarea a elaborat amendamentele astfel încât să țină seama de aceste aspecte.

La evaluarea accesibilității tarifelor, raportoarea este, de asemenea, de opinie că orice test privind accesibilitatea ar trebui aplicat tuturor actorilor de pe întreaga piață și nu furnizorilor de servicii universale. Scopul evaluării respective ar trebui să fie acela de a evalua dacă costurile suportate de persoanele fizice și întreprinderile mici și mijlocii sunt accesibile și în ce măsură gradul de utilizare a serviciilor de livrare transfrontalieră de colete este afectat de costurile de livrare. Evaluarea ar trebui să ia în considerare utilizatorii individuali care dispun de venituri mici, cei cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, utilizatorii persoane fizice și utilizatorii IMM-uri care locuiesc sau sunt situați în zone îndepărtate sau slab populate, precum și cei care folosesc în mod regulat servicii de livrare de colete.

Încrederea consumatorilor ar beneficia de pe urma unor cerințe mai stricte de informații mai transparente și mai comparabile cu privire la opțiunile de preț și de livrare disponibile, precum și a unor cerințe privind o mai bună îndrumare cu privire la procedurile în caz de daune, pierderea bunurilor, întârzieri și returnări și pentru procesarea reclamațiilor. Din aceste motive, raportoarea propune introducerea a două noi articole pentru a completa informațiile pe care comercianții le furnizează deja utilizatorilor și pentru a promova armonizarea în continuare a standardelor tehnice și de calitate a serviciului, în conformitate cu reglementările existente ale UE.

Comisia propune ca, la fiecare patru ani, să le prezinte Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social un raport de evaluare privind punerea în aplicare a prezentului regulament însoțit, după caz, de o propunere legislativă de revizuire. Raportoarea este de opinie că acest raport trebuie elaborat în urma consultării tuturor părților interesate corespunzătoare, inclusiv a comitetului european de dialog social pentru sectorul poștal și ar trebui prezentat la fiecare trei ani, în special având în vedere dinamica și schimbările rapide de pe piețele comerțului electronic.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR (30.5.2017)

destinat Comisiei pentru transport și turism

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Raportoare pentru aviz: Biljana Borzan

(*)  Procedura comisiilor asociate - articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În Uniunea Europeană comerțul electronic devine un sector extrem de important. Potrivit estimărilor, în 2014 vânzările anuale se aproprie de 369 de miliarde EUR. O parte însemnată a comerțului electronic o constituie livrările fizice. Se estimează că în fiecare sunt trimise în total 4 miliarde de colete consumatorilor din UE.

Livrarea în bune condiții și la un preț convenabil este o premisă a vânzării transfrontaliere de bunuri materiale. Cu toate acestea, în UE piața livrărilor rămâne fragmentată în piețe naționale, cu diferențe uriașe de la un stat membru la altul. Prețurile mari și neplăcerile aferente livrării transfrontaliere de colete au fost identificate printre principalele obstacole în calea consumatorilor și a comercianților cu amănuntul implicați în comerțul electronic. Comisia crede că doar pentru consumatori UE economiile ar putea fi de până la 11,7 miliarde de euro pe an dacă ar putea alege dintr-o gamă completă de bunuri și servicii atunci când fac cumpărături online.

În prezent, Directiva aplicabilă privind serviciile poștale datează din 1997 și vizează mai mult pe expedierea scrisorilor, majoritatea serviciilor de livrare de colete fiind în afara domeniului de aplicare al serviciului universal. Cum livrarea de colete a luat o mare amploare în ultimii ani, trebuie stabilite noi norme, în completarea legislației existente.

Comisia și-a prezentat pachetul de măsuri privind comerțul electronic la 25 mai 2016 pentru a ajuta consumatorii și întreprinderile să profite la maximum de pe urma pieței unice. Propunerea de regulament privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete urmărește să mărească transparența prețurilor pentru livrarea transfrontalieră de colete și să îmbunătățească supravegherea reglementară.

Studiile au arătat că prețurile la coletele transfrontaliere sunt în medie de patru ori mai mari decât prețurile pentru livrările naționale. Circa 40% din prețurile la coletele transfrontaliere nu pot fi explicate din perspectiva factorilor de producție precum costurile cu forța de muncă, volumele etc., în timp ce costurile mari de livrare și de returnare sunt principalele două motive de preocupare pentru consumatorii care cumpără produse online din altă țară. Prețurile de livrare mari sunt un obstacol și pentru comercianții cu amănuntul care fac vânzări online. Ele afectează firmele mici și mijlocii mai mult decât pe cele mari.

Raportoarea pentru aviz consideră că în prezentul regulament trebuie definit termenul de „colet” și propune o limită de greutate și o diferențiere față de corespondența obișnuită.

Accesul la rețelele de furnizori de servicii universale este esențial pentru noii veniți pe piață, mai ales IMM-uri, al căror volum și gamă de servicii nu sunt suficiente pentru a pune pe picioare rețele de livrare naționale, care să acopere și zonele periferice, sau pentru a semna acorduri de livrare cu mai mulți operatori. El va duce la scăderea prețurilor în beneficiul consumatorilor și al comerțului transfrontalier și va crea mai multă concurență pe piața livrării de colete, contribuind, astfel, la dezvoltarea de soluții noi și inovatoare.

Furnizorii de servicii universale au în prezent obligația de a furniza servicii de livrare de colete la un preț rezonabil, beneficiind, în schimb, de anumite concesii, precum scutirea de TVA. Prețurile pentru serviciile lor sunt de multe ori tarife negociate individual și sunt confidențiale. Prezenta propunere dorește să păstreze confidențialitatea datelor comerciale sensibile, dar să permită autorităților de reglementare naționale să verifice cât de rezonabile sunt tarifele și să ceară justificări și informații suplimentare dacă ele sunt nerezonabil de mari.

Raportoarea pentru aviz este deosebit de preocupată de acest aspect și a depus amendamente referitoare la obiectivul general al prezentului regulament, care este acela de a permite accesul consumatorilor la servicii transfrontaliere de livrare a coletelor. Raportoarea pentru aviz cere ca în descrierea serviciilor de coletărie să fie precizate opțiunile de livrare și informații detaliate pentru consumator.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul   1

Propunere de regulament

Considerentul - 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1)  În conformitate cu articolul 169 alineatul (1) și cu articolul 169 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să promoveze interesele consumatorilor și să asigure un nivel înalt de protecție a consumatorilor prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din TFUE.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Tarifele aplicabile expeditorilor de volume mici de colete și de alte trimiteri poștale transfrontaliere, în special întreprinderile mici și mijlocii și persoanele fizice, sunt în continuare relativ ridicate. Acest lucru are un impact negativ direct asupra utilizatorilor care doresc să recurgă la servicii de livrare transfrontalieră de colete, în special în contextul comerțului electronic.

(1)  În anumite cazuri, tarifele aplicabile expeditorilor de volume mici de colete și de alte trimiteri poștale transfrontaliere, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și persoanele fizice, sunt în continuare relativ ridicate. Acest lucru are un impact negativ direct asupra utilizatorilor care doresc să recurgă la servicii de livrare transfrontalieră de colete, în special în contextul comerțului electronic. În plus, unii utilizatori tot mai raportează probleme de calitate a serviciului la trimiterea, primirea sau returnarea coletelor transfrontaliere. Mai mult, trebuie îmbunătățită interoperabilitatea în acest domeniu, și luate, de asemenea, unele măsuri specifice privind aspectele de mediu.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Piața serviciilor de livrare transfrontalieră de colete este diversă și complexă, mai mulți furnizori oferind servicii și prețuri diferite în funcție de greutatea, dimensiunea și formatul trimiterilor, precum și în funcție de destinație, caracteristici cu valoare adăugată, cum ar fi soluțiile de trasabilitate, și numărul trimiterilor. Această diversitate face dificilă o comparație a serviciilor de livrare de colete între diferiți furnizori din punctul de vedere al calității și al prețului. Mai mult, expeditorii de volume mici, cum ar fi întreprinderile mici și mijlocii și persoanele fizice, nu sunt de multe ori conștienți de existența diferitelor servicii de livrare de colete oferite.

(3)  Piața serviciilor de livrare transfrontalieră de colete este diversă, complexă și competitivă, mai mulți furnizori oferind servicii și prețuri diferite în funcție de greutatea, dimensiunea și formatul trimiterilor, precum și în funcție de destinație, caracteristici cu valoare adăugată, cum ar fi soluțiile de trasabilitate, și numărul trimiterilor. În unele state membre, furnizorii de servicii universale nu dețin o cotă de piață majoritară pe piața livrării de colete. Această diversitate face dificilă o comparație a serviciilor de livrare de colete între diferiți furnizori de servicii din punctul de vedere al calității și al prețului. Mai mult, expeditorii de volume mici, cum ar fi IMM-urile și persoanele fizice, nu sunt de multe ori conștienți de existența diferitelor servicii de livrare de colete oferite. În plus, costurile pentru a trece de la o modalitate la alta sunt descurajatoare. Mai mult, comercianții cu amănuntul care fac vânzări online percep problemele cu livrarea ca pe un obstacol pentru vânzările transfrontaliere.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a îmbunătăți caracterul abordabil al serviciilor de livrare transfrontalieră de colete, în special pentru utilizatorii din regiunile periferice sau slab populate, este necesar să se intensifice transparența listelor publice de tarife pentru un număr limitat de servicii de livrare transfrontalieră de colete furnizate de furnizorii de serviciu universal, care sunt în general utilizate de întreprinderile mici și mijlocii și de persoanele fizice. Transparența listelor publice este necesară, de asemenea, pentru a aborda problema tarifelor ridicate ale serviciilor de livrare transfrontalieră și pentru a reduce, după caz, diferențele tarifare nejustificate între serviciile de livrare națională și transfrontalieră de colete.

(4)  Pentru a îmbunătăți serviciile de livrare transfrontalieră de colete, în special pentru utilizatorii din regiunile periferice sau slab populate, pentru IMM-uri și pentru microîntreprinderi, trebuie mărită transparența tarifelor și a ratelor finale pentru serviciile de livrare transfrontalieră de colete, care sunt în general utilizate de IMM-uri și de persoane fizice. Transparența este necesară, de asemenea, pentru a aborda problema tarifelor ridicate ale serviciilor de livrare transfrontalieră și pentru a reduce, după caz, diferențele tarifare nejustificate între serviciile de livrare internă și transfrontalieră de colete.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Dat fiind faptul că, potrivit Eurobarometrului Flash 413, majoritatea întreprinderilor care fac, au făcut sau au încercat să facă vânzări online au considerat că costurile de livrare prea mari, procesul costisitor de tratare a reclamațiilor și garanțiile sunt o problemă, este nevoie de noi măsuri pentru ca toți comercianții cu amănuntul și consumatorii, mai ales IMM-urile și consumatorii din regiunile îndepărtate, să beneficieze din plin de servicii ireproșabile de livrare transfrontalieră de colete, accesibile și la prețuri rezonabile, fără a ignora faptul că consumatorii se așteaptă să poată achiziționa cu „livrare gratuită”.

Amendamentul   6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În majoritatea statelor membre există mai mulți furnizori care oferă servicii de livrare națională de colete, în timp ce doar câțiva dintre aceștia furnizează și servicii de livrare transfrontalieră de colete. În acest context, este esențial să se asigure, pentru a menține și a promova o concurență efectivă și pentru a-i proteja pe utilizatori, accesul transparent și nediscriminatoriu la serviciile și la infrastructura necesare pentru furnizarea de servicii de livrare transfrontalieră de colete.

eliminat

Amendamentul     7

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Furnizorii de serviciu universal se referă la operatorii poștali care furnizează un serviciu poștal universal sau părți ale acestuia într-un anumit stat membru. Furnizorii de serviciu universal care operează în mai multe state membre ar trebui să fie clasificați ca furnizori de serviciu universal numai în statul membru (statele membre) în care furnizează un serviciu poștal universal.

Justificare

Clarificare a statutului de furnizor de serviciu universal.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  În prezent, serviciile poștale sunt reglementate de Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului49. Această directivă stabilește normele comune care reglementează furnizarea de servicii poștale și serviciul poștal universal pe teritoriul Uniunii. Ea se axează în principal, dar nu exclusiv, pe serviciile universale naționale și nu abordează supravegherea reglementară a furnizorilor de servicii de livrare de colete, transparența tarifelor și ratele terminale pentru anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete, evaluarea caracterului abordabil al tarifelor pentru anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete și accesul transparent și nediscriminatoriu la anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete și/sau la infrastructura corespunzătoare. În consecință, în ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră de colete, prezentul regulament vine în completarea normelor prevăzute în Directiva 97/67/CE.

(6)  În prezent, serviciile poștale sunt reglementate de Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului49. Respectiva directivă stabilește normele comune care reglementează furnizarea de servicii poștale și serviciul poștal universal pe teritoriul Uniunii. În ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră de colete, prezentul regulament vine în completarea normelor prevăzute în Directiva 97/67/CE.

__________________

__________________

49 Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (JO L 1, 21.1.1998, p. 14-25).

49 Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (JO L 1, 21.1.1998, p. 14-25).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Prin urmare, este important să se prevadă o definiție clară a serviciilor de livrare de colete și să se precizeze care sunt trimiterile poștale vizate de respectiva definiție. Este vorba, în special, de trimiteri poștale, altele decât trimiteri de corespondență, care, având în vedere greutatea lor, sunt utilizate în mod obișnuit la expedierea de bunuri și mărfuri. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să vizeze, în conformitate cu practica constantă, trimiterile poștale cu o greutate de până la 31,5 kg, deoarece trimiterile mai grele nu pot fi manipulate de o singură persoană de statură medie fără ajutorul unor mijloace mecanice. În conformitate cu practica actuală și cu Directiva 97/67/CE, fiecare etapă din circuitul poștal, și anume vămuirea, sortarea și livrarea, ar trebui să fie considerată ca făcând parte din serviciile de livrare de colete. Transportul privit în mod individual, care nu are loc coroborat cu una dintre aceste etape, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al serviciilor de livrare de colete, deoarece, în acest caz, se poate presupune că această activitate face parte din sectorul transporturilor.

(8)  Prin urmare, este important să se prevadă o definiție clară a coletelor și a serviciilor de livrare de colete și să se precizeze care sunt trimiterile poștale și coletele vizate de respectivele definiții. Este vorba, în special, de trimiteri care pot fi sau nu gestionate de furnizorul de serviciu universal, altele decât trimiteri de corespondență, care, având în vedere greutatea lor, sunt utilizate în mod obișnuit la expedierea de bunuri și mărfuri cu sau fără valoare comercială. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să vizeze, în conformitate cu practica curentă, coletele, gestionate sau nu de furnizorul de serviciu universal, cu o greutate de până la 31,5 kg, deoarece trimiterile mai grele nu pot fi manipulate de o singură persoană de statură medie fără ajutorul unor mijloace mecanice. În conformitate cu practica actuală, fiecare etapă a circuitului de livrare a coletelor, și anume vămuirea, sortarea și livrarea, ar trebui să fie considerată ca făcând parte din serviciile de livrare de colete, inclusiv atunci când este prestată de furnizori de servicii de curierat și curierat rapid, precum și de consolidatori. Furnizorii de servicii de livrare de colete care utilizează modele de afaceri alternative și platforme de comerț electronic ar trebui să facă, de asemenea, obiectul prezentului regulament, dacă asigură cel puțin una dintre aceste etape din lanțul de livrare poștală. Cu toate acestea, furnizorii consacrați de marfă sau de logistică de transport, spre deosebire de subcontractanții independenți individuali ai furnizorului de servicii de livrare colete, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul   10

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice serviciilor de livrare de colete furnizate de terți și nu întreprinderilor care au numai rețele interne de livrare, în scopul de a executa comenzile de bunuri comercializate chiar de ele. Dacă aceste întreprinderi își utilizează rețele interne de livrare și pentru livrarea unor bunuri vândute de către terți și a unor bunuri provenite de la un serviciu de vânzare cu amănuntul intern, atunci ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.

Justificare

Acest lucru este necesar pentru a garanta că serviciile de livrare a produselor alimentare, de exemplu, prin intermediul unui supermarket, nu sunt reglementate de prezentul regulament.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Ratele terminale se bazează pe acorduri multilaterale și bilaterale între furnizorii de serviciu universal și sunt menite să garanteze că furnizorul de serviciu universal de destinație este remunerat pentru costurile serviciului furnizat către furnizorul de serviciu universal de origine. Ratele terminale ar trebui să fie definite astfel încât să includă atât cheltuielile terminale, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (15) din Directiva 97/67/CE, care se aplică scrisorilor, precum și cotele-părți teritoriale de sosire, care se aplică coletelor.

(9)  Ratele terminale se bazează pe acorduri multilaterale și bilaterale între furnizorii de servicii de livrare de colete și sunt menite să garanteze că furnizorul de servicii de livrare de colete de destinație este remunerat pentru costurile serviciului furnizat către furnizorul de servicii de livrare de colete de origine. Ratele terminale ar trebui stabilite astfel încât să includă atât cheltuielile terminale, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (15) din Directiva 97/67/CE, care se aplică scrisorilor, precum și cotele-părți teritoriale de sosire, care se aplică coletelor, precum și costurile de transfer între filialele furnizorilor de servicii de livrare colete. În acest context, cheltuielile terminale trebuie înțelese ca plăți efectuate de furnizorul de serviciu universal de origine către furnizorul de serviciu universal de destinație pentru costurile de distribuire a trimiterilor transfrontaliere gestionate în statul membru de destinație. Cote-părți teritoriale de sosire” înseamnă plăți efectuate de furnizorul de serviciu universal de origine către furnizorul de serviciu universal de destinație pentru costul de distribuire a livrării transfrontaliere de colete în statul membru de destinație. În sfârșit, prețuri de transfer înseamnă plăți efectuate de un furnizor de servicii de livrare de colete în statul membru de origine către filialele sale din statul membru de destinație pentru costul de distribuire a coletelor sale în statul membru de destinație. Ratele terminale sunt informații comerciale sensibile.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Este necesar ca autoritățile naționale de reglementare să dispună de cunoștințe și de informații în scopuri statistice cu privire la furnizorii de servicii de livrare de colete care își desfășoară activitatea pe piață. Cu toate acestea, pentru a limita sarcina administrativă pentru furnizorii de servicii de livrare de colete mici care sunt activi doar pe o piață națională sau regională, ar trebui să se aplice un prag stabilit în funcție de numărul de persoane care lucrează pentru furnizorul de servicii și care sunt implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete.

(10)  Este necesar ca autoritățile naționale de reglementare să dispună de cunoștințe și de informații în scopuri statistice cu privire la furnizorii de servicii de livrare de colete care își desfășoară activitatea pe piață. Din cauza naturii intensive a utilizării forței de muncă în sector și pentru a limita sarcina administrativă pentru furnizorii sau subcontractorii de servicii de livrare de colete mici care sunt activi doar pe o piață regională sau internă, ar trebui să se aplice un prag, în funcție de numărul mediu de persoane care au lucrat pentru furnizorul de servicii de livrare de colete pe parcursul anului calendaristic precedent și care sunt implicate în furnizarea de servicii de livrare de colete în statul membru în care este stabilit furnizorul, cu excepția cazului în care furnizorul este stabilit în mai multe state membre. Pragul ar trebui totuși stabilit în așa fel încât cei care lucrează în sector sub altă formă decât cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, să fie incluși în mod corespunzător.

Amendamentul   13

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Atunci când se transmit informații către autoritatea națională de reglementare, caracteristicile serviciilor de livrare a coletelor ar trebui să includă etapele din lanțul de livrare poștală (vămuire, sortare, transport și distribuire) realizate de furnizorul respectiv; mențiunea dacă serviciul se încadrează sau nu în domeniul de aplicare al obligației de serviciu universal; acoperirea teritorială a serviciului (regional, intern, transfrontalier); și dacă se oferă o valoare adăugată.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Atunci când se furnizează informații autorității naționale de reglementare, ar trebui să se țină seama de faptul că este posibil ca furnizorii de servicii de livrare de colete să fi furnizat deja anumite informații aceleiași autorități naționale de reglementare. Serviciile de livrare de colete sunt importante pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru persoanele fizice, iar aceștia din urmă ar trebui să poată face cu ușurință comparații între diverși furnizori. Prin urmare, serviciile pentru care tarifele ar trebui furnizate de furnizorii de serviciu universal ar trebui definite în mod clar. Tarifele respective ar trebui publicate de Comisie pe un site web special creat și ar trebui ca, alături de furnizarea confidențială și periodică a ratelor terminale aferente, acestea să constituie baza pentru evaluarea de către autoritățile naționale de reglementare a caracterului abordabil al tarifelor pentru serviciile de livrare transfrontalieră de colete. Furnizorii de servicii de livrare de colete, alții decât furnizorii de serviciu universal, pot pune la dispoziția autorității lor naționale de reglementare, în mod voluntar și într-o formă comparabilă, tarifele pentru trimiteri similare, cu condiția ca astfel de trimiteri să fie livrate la domiciliul sau la sediul destinatarului.

(12)  Atunci când se furnizează informații autorității naționale de reglementare, ar trebui să se țină seama de faptul că este posibil ca furnizorii de servicii de livrare de colete să fi furnizat deja anumite informații aceleiași autorități naționale de reglementare. Serviciile de livrare de colete sunt importante pentru IMM-uri și pentru persoanele fizice, iar acestea din urmă ar trebui să poată face cu ușurință comparații între diverși furnizori. Prin urmare, serviciile pentru care tarifele ar trebui furnizate de furnizorii de servicii de livrare de colete ar trebui definite în mod clar. Tarifele respective ar trebui publicate de Comisie pe un site web special creat și ar trebui ca, alături de furnizarea confidențială și periodică a ratelor terminale aferente, acestea să constituie baza pentru evaluarea de către autoritățile naționale de reglementare a caracterului rezonabil al tarifelor la serviciile de livrare transfrontalieră de colete.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Cu ocazia evaluării anuale a caracterului abordabil al tarifelor, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să se bazeze pe criterii obiective, cum ar fi tarifele naționale practicate de furnizorii de serviciu universal de origine și de furnizorii de serviciu universal de destinație, precum și nivelul ratelor terminale. Aceste criterii comune pot fi completate de alte criterii având o relevanță deosebită pentru explicarea tarifelor în cauză, cum ar fi costurile specifice cu transportul, costurile cu manipularea și volumele bilaterale între diverșii furnizori de servicii de livrare transfrontalieră de colete.

(14)  Atunci când verifică dacă tarifele nu sunt cumva nerezonabil de mari, autoritățile naționale de reglementare ar trebui să se bazeze pe criterii obiective, cum ar fi tarifele naționale practicate de furnizorii de servicii de livrare de colete de origine și de furnizorii de servicii de livrare de colete de destinație, precum și nivelul ratelor terminale. Aceste criterii comune pot fi completate de alte criterii având o relevanță deosebită pentru explicarea tarifelor în cauză, cum ar fi costurile specifice cu transportul, costurile cu manipularea și volumele bilaterale între diverșii furnizori de servicii de livrare transfrontalieră de colete. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să țină seama mai cu seamă de IMM-uri, precum și de utilizatorii persoane fizice și vulnerabili care locuiesc sau sunt stabiliți în zone izolate sau slab populate. Ele ar trebui să depună eforturi pentru ca această evaluare să fie, în măsura posibilităților, comparabilă cu cele solicitate în temeiul Directivei 97/67/CE.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Diferențele semnificative între tarifele naționale și transfrontaliere pentru serviciile de livrare de colete ar trebui să fie justificate cu ajutorul unor criterii obiective, precum costurile suplimentare la transport și o marjă de profit rezonabilă. Furnizorii de serviciu universal care oferă servicii de livrare de colete ar trebui să pună la dispoziție, fără întârziere, o justificare în acest sens.

(16)  Diferențele semnificative între tarifele naționale și transfrontaliere pentru serviciile de livrare de colete ar trebui să fie justificate cu ajutorul unor criterii obiective, cum ar fi, de exemplu, costurile suplimentare la transport și o marjă de profit rezonabilă. Furnizorii de servicii de livrare de colete care oferă servicii de livrare transfrontalieră de colete ar trebui să pună la dispoziție, fără întârziere, o justificare în acest sens.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Pentru a asigura transparența în întreaga Uniune, analiza efectuată de o autoritate națională de reglementare ar trebui transmisă autorităților naționale de reglementare din celelalte state membre și Comisiei. Autoritatea națională de reglementare și Comisia trebuie să asigure confidențialitatea. De asemenea, Comisia poate solicita Grupului autorităților europene de reglementare din domeniul serviciilor poștale să furnizeze o analiză la nivelul Uniunii pe baza contribuțiilor naționale.

(17)  Pentru a asigura transparența în întreaga Uniune, analiza efectuată de o autoritate națională de reglementare ar trebui transmisă autorităților naționale de reglementare din statele membre vizate și Comisiei. Autoritatea națională de reglementare și Comisia ar trebui să asigure confidențialitatea. De asemenea, Comisia poate solicita Grupului autorităților europene de reglementare din domeniul serviciilor poștale să furnizeze o analiză la nivelul Uniunii pe baza contribuțiilor naționale, cu condiția asigurării confidențialității.

Amendamentul   18

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Furnizorii de serviciu universal care furnizează servicii de livrare de colete pot încheia acorduri multilaterale și bilaterale cu privire la ratele terminale și pot înființa alte programe menite să faciliteze interconectivitatea rețelelor lor de livrare. Din motive de nediscriminare, furnizorilor de servicii de livrare de colete concurenți trebuie să li se asigure accesul egal la ratele terminale aplicabile între părți în temeiul acordurilor multilaterale. În unele cazuri, poate fi justificabil ca ratele terminale care trebuie plătite furnizorilor de servicii de livrare de colete terți să le depășească pe cele plătite de furnizorii de serviciu universal care sunt părți la aceste acorduri. Acest lucru ar putea fi valabil în cazul în care părțile la un acord multilateral privind ratele terminale sunt în măsură să demonstreze că respectivele costuri necesare pentru elaborarea, operarea și administrarea acordului, costurile suplimentare generate de acceptarea și manipularea trimiterilor provenite de la furnizorii de servicii de livrare de colete nedesemnați și alte costuri asemănătoare nu sunt acoperite de ratele terminale plătite de furnizorul de servicii terț în statul membru de origine.

(18)  Furnizorii de servicii de livrare de colete pot încheia acorduri multilaterale și bilaterale cu privire la ratele terminale și pot înființa alte programe menite să faciliteze interconectivitatea rețelelor lor de livrare. Din motive de nediscriminare, furnizorilor de servicii de livrare de colete concurenți ar trebui să li se asigure accesul egal la ratele terminale aplicabile între părți în temeiul acordurilor multilaterale. În unele cazuri, poate fi justificabil ca ratele terminale care trebuie plătite furnizorilor de servicii de livrare de colete terți să le depășească pe cele plătite de furnizorii de servicii de livrare de colete care sunt părți la aceste acorduri. Acest lucru ar putea fi valabil în cazul în care părțile la un acord multilateral privind ratele terminale sunt în măsură să demonstreze că respectivele costuri necesare pentru elaborarea, operarea și administrarea acordului, costurile suplimentare generate de acceptarea și manipularea trimiterilor provenite de la furnizorii terți de servicii de livrare de colete și alte costuri asemănătoare nu sunt acoperite de ratele terminale plătite de furnizorul de servicii terț în statul membru de origine. Ori de câte ori furnizorul de servicii de livrare de colete încheie acorduri multilaterale privind ratele terminale, accesul egal și nediscriminatoriu al terților la anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete prevăzut în cadrul unor astfel de acorduri multilaterale ar trebui să încurajeze concurența, să se orienteze în funcție de costuri, să aducă beneficii consumatorilor și să aibă ca rezultat o utilizare mai eficientă a rețelelor existente, în special în zonele rurale și îndepărtate.

Amendamentul     19

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În practică și din motive operaționale, punctul în care ar trebui să fie asigurat accesul este biroul de schimb de sosire, care poate fi un birou sau o clădire stabilită de furnizorii de serviciu universal în statul membru de destinație pentru manipularea trimiterilor poștale altele decât elementele de corespondență.

eliminat

Amendamentul     20

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Pentru a limita sarcina administrativă, transferul de date efectuat de furnizorii de servicii de livrare de colete, de autoritățile naționale de reglementare și de Comisie ar trebui să fie electronic și în special să permită utilizarea semnăturilor electronice prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/201471a.

 

_________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Întrucât piețele serviciilor de livrare de colete evoluează rapid, Comisia ar trebui să reevalueze eficiența și eficacitatea prezentului regulament și să prezinte periodic un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul respectiv ar trebui să fie însoțit, după caz, de propuneri de revizuire adresate Parlamentului European și Consiliului.

(21)  Întrucât piețele serviciilor de livrare de colete evoluează rapid, Comisia ar trebui să reevalueze eficiența și eficacitatea prezentului regulament, ținând cont de evoluțiile din sectorul comerțului electronic, și să prezinte periodic un raport Parlamentului European și Consiliului. Raportul respectiv ar trebui să fie însoțit, după caz, de propuneri legislative de revizuire adresate Parlamentului European și Consiliului. Acest raport ar trebui să fie elaborat în urma consultării cu toate părțile interesate corespunzătoare, inclusiv cu comitetul de dialog social pentru sectorul poștal.

Amendamentul   22

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Comisia ar trebui să se bazeze pe contribuția valoroasă a Grupului autorităților europene de reglementare în domeniul serviciilor poștale, compus din reprezentanți ai autorităților naționale de reglementare.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a obligației furnizorilor de servicii de livrare de colete de a transmite informații autorităților naționale de reglementare, Comisiei ar trebuie să i se confere competențe de executare având drept scop elaborarea unui formular de transmitere a acestor informații. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului50 .

eliminat

__________________

 

50 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13-18).

 

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a)  Pentru a se asigura că furnizorii de servicii de livrare de colete își îndeplinesc obligațiile de furnizare de informații față de autoritatea națională de reglementare din statul membru în care sunt stabiliți, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, completând prezentul regulament prin stabilirea formatului în care trebuie furnizate informațiile. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 20161a. În mod concret, pentru a asigura participarea egală la elaborarea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au sistematic acces la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu elaborarea actelor delegate.

 

__________________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul     25

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Pentru a studia efectele prezentului regulament, statele membre ar trebui să raporteze cu privire la evoluția condițiilor de lucru ale tuturor persoanelor care lucrează în sectorul livrării de colete, precum și la efectele asupra mediului cauzate de creșterea traficului rutier și de creșterea implicită a emisiilor.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume de a stabili principiile de reglementare și normele necesare pentru a îmbunătăți supravegherea reglementară, de a îmbunătăți transparența prețurilor și de a stabili anumite principii în ceea ce privește serviciile de livrare transfrontalieră de colete care ar trebui să sprijine concurența, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, având în vedere amploarea și efectele lor, ele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum prevede respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(25)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume de a stabili principiile de reglementare și normele necesare pentru a îmbunătăți supravegherea reglementară, de a îmbunătăți transparența prețurilor și de a stabili anumite principii pentru serviciile de livrare transfrontalieră de colete care să sprijine concurența și să înlesnească accesul utilizatorilor la servicii de livrare transfrontalieră de colete eficiente și la prețuri rezonabile, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre ci, mai curând, având în vedere amploarea și efectele lor, ele pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor respective.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiect

Obiect și obiective

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme specifice, pe lângă normele stabilite în Directiva 97/67/CE, în ceea ce privește:

Pentru a permite accesul utilizatorilor la servicii eficiente de servicii de livrare transfrontalieră de colete și a înlesni accesul utilizatorilor la servicii de livrare transfrontalieră de colete eficiente, inclusiv pentru utilizatorii vulnerabili, cei din zonele îndepărtate sau slab populate și pentru persoanele cu dizabilități, prezentul regulament stabilește norme specifice, pe lângă normele stabilite în Directiva 97/67/CE, în ceea ce privește:

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  transparența tarifelor și a ratelor terminale pentru anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete și evaluarea caracterului abordabil al anumitor tarife transfrontaliere;

(b)  transparența tarifelor și a ratelor terminale pentru anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete și evaluarea anumitor tarife transfrontaliere nerezonabil de mari;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  accesul transparent și nediscriminatoriu la anumite servicii de livrare transfrontalieră de colete și/sau la infrastructura aferentă.

eliminat

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  (ca) informarea și transparența prețurilor pentru utilizatorii serviciilor de livrare transfrontalieră de colete;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  „colet” înseamnă trimiterea gestionată de către furnizorul de serviciu universal sau de alt furnizor de servicii de livrare de colete, diferită de trimiterea de corespondență, cu sau fără valoare comercială și a cărei greutate nu depășește 31,5 kg;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „serviciile de livrare de colete” înseamnă serviciile care implică vămuirea, sortarea, transportul sau distribuirea trimiterilor poștale, altele decât elementele de corespondență; transportul privit în mod individual nu se consideră a fi un serviciu de livrare de colete; livrarea de trimiteri care depășesc 31,5 kg nu se consideră a fi un serviciu de livrare de colete;

(a)  „serviciile de livrare de colete” înseamnă serviciile care implică vămuirea, sortarea, transportul sau distribuirea de colete, cu condiția ca serviciile respective să nu se limiteze exclusiv la transport;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  „subcontractant” înseamnă o întreprindere care asigură vămuirea, sortarea, transportul sau distribuirea de colete pentru furnizorul de servicii de livrare de colete, cu condiția ca aceste servicii să nu se rezume doar la transport;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „rate terminale” înseamnă plăți efectuate de furnizorul de serviciu universal de origine către furnizorul de serviciu universal de destinație pentru costurile serviciilor de livrare transfrontalieră de colete în statul membru de destinație.

(c)  „rate terminale” înseamnă plăți care sunt fie cheltuieli terminale, cote-părți teritoriale de sosire sau prețuri de transfer efectuate de furnizorul de servicii de livrare de colete de origine către furnizorul de servicii de livrare de colete de destinație sau către intermediari, după caz, sau către ambii, pentru costurile serviciilor de livrare transfrontalieră de colete în statul membru de destinație;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  (ca) „comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau privată, care acționează, inclusiv prin intermediul unei alte persoane care acționează în numele sau în contul ei, în scopuri ce țin de activitatea sa comercială, de afaceri, meșteșugărească sau profesională în legătură cu serviciile de livrare de colete care intră sub incidența prezentului regulament;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Toți furnizorii de servicii de livrare de colete trebuie să comunice următoarele informații autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul:

1.  Toți furnizorii de servicii de livrare de colete, inclusiv acei furnizori de servicii de livrare de colete care utilizează modele de afaceri alternative și platforme de comerț electronic, comunică următoarele informații standard autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul, cu excepția cazului în care autoritatea națională de reglementare a solicitat și a primit deja aceste informații:

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numele furnizorului, statutul și forma sa juridică, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un registru similar, numărul de TVA, adresa sediului și o persoană de contact;

(a)  numele furnizorului de servicii de livrare de colete, statutul și forma sa juridică, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau într-un registru similar, codul de înregistrare în scopuri de TVA, adresa sediului și o persoană de contact;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tipul de servicii oferite de furnizor;

(b)  o descriere comercială detaliată a serviciilor de livrare de colete oferite de furnizorul de servicii de livrare de colete, inclusiv opțiunile de livrare și informații precise furnizate consumatorilor;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  condițiile generale de vânzare ale furnizorului, inclusiv o descriere detaliată a procedurii în materie de plângeri.

(c)  termenii și condițiile generale de vânzare ale furnizorului de servicii de livrare de colete pentru serviciile de livrare de colete, inclusiv o descriere detaliată a procedurii de reclamații pusă la dispoziția utilizatorilor.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care are loc o modificare în ceea ce privește informațiile menționate la primul paragraf, furnizorii de servicii de livrare de colete informează autoritatea națională de reglementare cu privire la această modificare în termen de 30 de zile.

2.  În cazul în care are loc o modificare a informațiilor menționate la alineatul (1), furnizorii de servicii de livrare de colete informează autoritatea națională de reglementare cu privire la această modificare în termen de 30 de zile.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic, toți furnizorii de servicii de livrare de colete trebuie să prezinte următoarele informații autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul:

3.  Până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic, toți furnizorii de servicii de livrare de colete, inclusiv acei furnizori de servicii de livrare de colete care utilizează modele de afaceri alternative, inclusiv cei care apelează la economia colaborativă și platforme de comerț electronic, prezintă următoarele informații autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul, cu excepția cazului în care autoritatea națională de reglementare a solicitat și a primit deja aceste informații:

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  cifra de afaceri anuală generată de serviciile de livrare de colete în anul calendaristic precedent în statul membru în care este stabilit furnizorul, defalcată în funcție de serviciile de livrare de colete referitoare la trimiteri poștale naționale și transfrontaliere care au sosit și care au plecat;

(a)  cifra de afaceri anuală generată de serviciile de livrare de colete în anul calendaristic precedent în statul membru în care este stabilit furnizorul de servicii de livrare de colete, defalcată pe servicii de livrare de colete interne și transfrontaliere, care au sosit și care au plecat;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de persoane care au lucrat pentru furnizor și care au fost implicate în anul calendaristic precedent în furnizarea de servicii de livrare de colete în statul membru în care furnizorul este stabilit

(b)  numărul mediu de persoane care au lucrat direct sau indirect pentru furnizorul de servicii de livrare de colete și care au fost implicate în anul calendaristic precedent în furnizarea de servicii de livrare de colete în statul membru în care este stabilit furnizorul respectiv, plus o prezentare generală a condițiilor de muncă pentru toate persoanele care lucrează pentru furnizor; numărul de persoane se calculează pe baza numărului anual mediu de angajați cu normă întreagă, cu fracțiune de normă, temporari și de persoane care desfășoară o activitate independentă, precum și pe baza numărului de persoane care lucrează pentru întreprinderile subcontractante sau companiile către care furnizorul de servicii de livrare de colete externalizează colectarea, sortarea, transportul sau distribuirea coletelor și include orice persoană care, în anul calendaristic precedent a efectuat servicii în orice etapă a lanțului valoric pentru un furnizor de servicii de colete și sub conducerea acestuia sau a filialelor acestuia, în schimbul cărora primește o remunerație;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  numărul de trimiteri poștale, altele decât elementele de corespondență și a căror greutate nu depășește 31,5 kg, manipulate în anul calendaristic precedent în statul membru în care furnizorul este stabilit, defalcat în funcție de trimiterile poștale naționale și transfrontaliere care au sosit și care au plecat.

(c)  numărul coletelor manipulate pe parcursul anului calendaristic precedent în statul membru în care este stabilit furnizorul de servicii de livrare de colete, defalcat pe colete interne și transfrontaliere care au sosit și care au plecat;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  (ca) prețurile disponibile public aplicabile pentru serviciile de livrare de colete în anul calendaristic precedent;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se pune la dispoziția autorității naționale de reglementare o defalcare a calculelor de la primul paragraf litera (b).

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia elaborează un formular de transmitere a informațiilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 9.

4.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 9a în vederea completării prezentului regulament prin elaborarea unui formular standard de transmitere a informațiilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

 

Primele astfel de acte delegate se adoptă în termen de ... [8 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritățile naționale de reglementare pot impune cerințe suplimentare în materie de informare, în plus față de cele menționate la alineatele (1) și (2), în cazul în care acestea sunt necesare în vederea asigurării conformității cu prezentul regulament.

5.  Autoritățile naționale de reglementare pot impune cerințe suplimentare în materie de informare, în plus față de cele menționate la alineatele (1) și (3), cu condiția ca acestea să fie proporționale și necesare în vederea asigurării conformității cu prezentul regulament.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un furnizor de servicii de livrare de colete care are în subordine mai puțin de 50 persoane nu face obiectul obligațiilor prevăzute la alineatele (1) și (2), cu excepția cazului în care furnizorul este stabilit în mai mult de un stat membru.

6.  Prezentul articol nu li se aplică furnizorilor de servicii de livrare de colete care, împreună cu orice filiale și întreprinderi afiliate, au angajat, în anul calendaristic precedent, în medie, mai puțin de 25 persoane, cu excepția cazului în care furnizorul este stabilit în mai mult de un stat membru. Numărul de persoane se calculează pe baza numărului anual mediu de angajați cu normă întreagă, cu fracțiune de normă, temporari, lucrători cu ora cu contracte negarantate și persoane care desfășoară o activitate independentă, precum și pe baza numărului de persoane care lucrează pentru întreprinderile subcontractante. La cerere, se pune la dispoziție o defalcare a calculelor.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Toți subcontractanții transmit informații autorității naționale de reglementare din statul membru în care își au sediul în conformitate cu prezentul articol. Cu toate acestea, subcontractanții nu sunt obligați să se conformeze cerințelor de la alineatul (3) literele (c) și (ca).

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  În cazul în care informațiile sunt considerate confidențiale de către o autoritate națională de reglementare, în conformitate cu normele de confidențialitate ale Uniunii și naționale, autoritățile naționale de reglementare respectă această confidențialitate.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Transparența tarifelor și a ratelor terminale

Transparența tarifelor și a ratelor terminale transfrontaliere

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de serviciu universal care furnizează servicii de livrare de colete pun la dispoziția autorității naționale de reglementare din statul membru în care sunt stabiliți lista publică a tarifelor aplicabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic, pentru livrarea trimiterilor poștale care intră în categoriile enumerate în anexă. Aceste informații sunt puse la dispoziție până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic.

1.  Toți furnizorii de servicii de livrare transfrontalieră de colete și filialele acestora care intră în domeniul de aplicare al articolului 3, cu excepția subcontractanților, pun la dispoziția autorității naționale de reglementare din statul membru în care sunt stabiliți lista publică a tarifelor transfrontaliere aplicabile începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic, pentru livrarea trimiterilor poștale care intră în categoriile enumerate în anexă. Aceste informații sunt puse la dispoziție până la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic și sunt livrate în formate prelucrabile electronic.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorii de serviciu universal care oferă servicii de livrare de colete pun la dispoziția autorității naționale de reglementare tarifele terminale aplicabile la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic pentru trimiterile poștale provenind din alte state membre. Aceste informații sunt puse la dispoziție până cel târziu la data de 31 ianuarie a fiecărui an calendaristic.

3.  Toți furnizorii de servicii de livrare de colete care intră în domeniul de aplicare al articolului 3, cu excepția subcontractanților, pun la dispoziția autorității naționale de reglementare din statul membru în care sunt stabiliți tarifele terminale aplicabile la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic pentru coletele provenind din alte state membre. Informațiile respective sunt furnizate până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile naționale de reglementare transmit Comisiei și autorităților naționale de reglementare din statul membru de origine ratele terminale obținute în conformitate cu alineatul (3), până cel târziu la data de 28 februarie a fiecărui an calendaristic.

4.  Autoritățile naționale de reglementare transmit Comisiei și autorităților naționale de reglementare din statul membru de origine ratele terminale obținute în conformitate cu alineatul (3), la data de 28 februarie a fiecărui an calendaristic. Autoritățile naționale de reglementare și Comisia asigură tratarea cu cea mai strictă confidențialitate a ratelor terminale obținute.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4 a.  Autoritățile naționale de reglementare colectează informațiile menționate la alineatele (1) și (3) numai dacă nivelul de concurență de pe piața transfrontalieră relevantă este insuficient, inclusiv pentru expeditorii de volum mic în zonele izolate sau periferice.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Evaluarea caracterului abordabil al tarifelor

Evaluarea tarifelor transfrontaliere

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea națională de reglementare evaluează caracterul abordabil al tarifelor transfrontaliere incluse în listele publice ale tarifelor obținute în conformitate cu articolul 4 alineatul (1), în termen de 3 luni de la primirea informațiilor respective. În cadrul evaluării respective, se iau în considerare, în special, următoarele elemente:

1.  Autoritatea națională de reglementare identifică pentru fiecare trimitere enumerată în anexă tarifele transfrontaliere pentru serviciile de livrare de colete provenite din statul său membru pe care le consideră nejustificat de mari, pe baza listei publice a tarifelor obținute în conformitate cu articolul 4.

(a)  tarifele naționale aplicabile serviciilor de livrare de colete comparabile în statul membru de origine și în statul membru de destinație;

 

(b)  ratele terminale obținute în conformitate cu articolul 4 alineatul (3);

 

(c)  orice aplicare a unui tarif uniform în două sau mai multe state membre.

orice aplicare a unui tarif uniform în două sau mai multe state membre se ia în considerare.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care autoritatea națională de reglementare constată că tarifele transfrontaliere menționate la alineatul (1) nu sunt abordabile, aceasta trebuie să solicite informațiile suplimentare și/sau justificarea necesare în ceea ce privește nivelul acestor tarife practicate de furnizorul de serviciu universal.

2.  În cazul în care autoritatea națională de reglementare constată că tarifele transfrontaliere menționate la alineatul (1) sunt nerezonabil de mari, aceasta solicită informațiile suplimentare și/sau justificarea necesare în ceea ce privește nivelul acestor tarife practicate de furnizorii de servicii de livrare de colete, ținând cont de nivelul de concurență de pe piața transfrontalieră relevantă.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia, după consultări cu autoritățile naționale de reglementare, elaborează îndrumări orientative pentru evaluarea efectuată în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Furnizorul de serviciu universal pune la dispoziția autorității naționale de reglementare informațiile și/sau justificarea menționate la alineatul (2) în termen de 15 de zile lucrătoare de la primirea cererii.

3.  Toți furnizorii de servicii de livrare de colete pun la dispoziția autorității naționale de reglementare informațiile și/sau justificarea menționate la alineatul (2) în termen de 15 de zile lucrătoare de la primirea cererii.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritatea națională de reglementare transmite evaluarea, inclusiv orice informații și/sau justificare furnizate în conformitate cu alineatul (3), Comisiei, autorităților naționale de reglementare din celelalte state membre și autorităților naționale din statul membru al autorității naționale de reglementare responsabile cu punerea în aplicare a legislației în materie de concurență. O versiune neconfidențială a acestei evaluări este pusă, de asemenea, la dispoziția Comisiei. Informațiile respective sunt furnizate până cel târziu la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic.

4.  Autoritatea națională de reglementare transmite evaluarea, inclusiv orice informații și/sau justificare furnizate în conformitate cu alineatul (3), Comisiei și autorităților naționale de reglementare din statele membre vizate. Informațiile respective sunt furnizate Comisiei până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic. Autoritățile naționale de reglementare și Comisia asigură tratarea cu cea mai strictă confidențialitate a evaluărilor și a oricăror informații și/sau justificări primite.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Autoritatea națională de reglementare pune la dispoziția Comisiei o versiune neconfidențială a evaluării menționate la alineatul (4). Informațiile respective sunt furnizate până la data de 31 martie a fiecărui an calendaristic.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia publică versiunea neconfidențială a evaluării furnizate de autoritățile naționale de reglementare în conformitate cu alineatul (4), pe site-ul web special creat până cel târziu la data de 30 aprilie a fiecărui an calendaristic.

5.  Comisia publică o versiune neconfidențială a evaluării furnizate de autoritățile naționale de reglementare în conformitate cu alineatul (4) pe site-ul web special creat până la data de 30 aprilie a fiecărui an calendaristic.

Amendamentul     66

Propunere de regulament

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Accesul transfrontalier transparent și nediscriminatoriu

 

1.  Ori de câte ori furnizorii de serviciu universal care furnizează servicii de livrare de colete încheie acorduri multilaterale cu privire la ratele terminale, ei trebuie să onoreze toate solicitările rezonabile de acces la toate elementele de rețea și la instalațiile aferente, precum și la serviciile relevante și la sistemele de informare, necesare pentru furnizarea de servicii de livrare transfrontalieră de colete.

 

2.  Punctul în care ar trebui să se asigure accesul este biroul de schimb de sosire din statul membru de destinație.

 

3.  Furnizorii de serviciu universal menționați la alineatul (1) publică o ofertă de referință. Oferta de referință conține toți termenii și toate condițiile relevante în acest sens, inclusiv prețurile.

 

4.  Oferta de referință include toate elementele necesare pentru furnizarea accesului conform dispozițiilor de la alineatul (1), inclusiv condițiile care limitează accesul la servicii și/sau utilizarea acestora în cazul în care aceste condiții sunt autorizate de statele membre în conformitate cu dreptul Uniunii.

 

5.  Înainte de a fi publicată, oferta de referință trebuie să fie aprobată de autoritatea națională de reglementare. Autoritatea națională de reglementare poate, dacă este necesar, să impună schimbări în oferta de referință pentru ca obligațiile prevăzute în prezentul regulament să producă efecte.

 

6.  La cerere și pe baza unei oferte de referință, furnizorii de serviciu universal menționați la alineatul (1) pun o ofertă individuală la dispoziția unui furnizor de servicii de livrare de colete care solicită accesul în sensul alineatului respectiv, cel târziu la o lună de la primirea solicitării. Furnizorii de serviciu universal care primesc o cerere de acces și furnizorii care solicită accesul negociază cu bună-credință.

 

7.  În cazul în care nu se ajunge la niciun acord pe baza ofertei individuale menționate la alineatul (6), furnizorul de servicii de livrare de colete care solicită accesul poate înainta autorității naționale de reglementare oferta individuală făcută de furnizorul de serviciu universal. În caz de necesitate, autoritatea națională de reglementare modifică oferta individuală pentru ca obligațiile prevăzute în prezentul articol să producă efecte.

 

8.  Accesul este asigurat în mod operațional într-o perioadă de timp rezonabilă, care nu trebuie să depășească trei luni de la data încheierii contractului.

 

Amendamentul     67

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Furnizarea de informații utilizatorilor de către comercianți

 

Toți comercianții care încheie contracte de vânzare cu utilizatorii, în care este inclusă expedierea de colete transfrontaliere, pun la dispoziția utilizatorilor în etapa precontractuală, online sau prin alte mijloace accesibile, următoarele informații:

 

(a)  prețurile pe care le percep utilizatorilor pentru livrarea transfrontalieră a coletelor, inclusiv orice alternativă relevantă, rate de scont sau o defalcare a tarifelor;

 

(b)  opțiunile de livrare transfrontalieră oferite, inclusiv urmărire, precum și mecanismele care îi permit utilizatorului să intervină pe parcursul procesului de livrare, inclusiv în ceea ce privește returnările, și să stabilească termenele sau locurile de livrare sau de colectare, dacă este cazul;

 

(c)  detalii cu privire la procesele proprii și cele ale furnizorului de servicii de colete relevant privind tratarea reclamațiilor și cu privire la Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor pentru reclamațiile transfrontaliere.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de data de XX/XX/2019, și, ulterior, la fiecare patru ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social un raport de evaluare privind punerea în aplicare a prezentului regulament însoțit, după caz, de o propunere de revizuire.

Înainte de 31 ianuarie 2019, și, ulterior, la fiecare trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social un raport de evaluare privind punerea în aplicare a prezentului regulament însoțit, după caz, de o propunere legislativă de revizuire. Raportul este elaborat în urma consultării cu toate părțile interesate relevante, inclusiv cu Comitetul pentru dialog social pentru sectorul poștal.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dacă s-a îmbunătățit caracterul abordabil al serviciilor de livrare transfrontalieră de colete, inclusiv pentru utilizatorii din zonele îndepărtate sau slab populate;

(a)  dacă s-a îmbunătățit eficiența serviciilor de livrare transfrontalieră de colete, inclusiv pentru utilizatorii din zonele îndepărtate sau slab populate;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  măsura în care furnizorii de serviciu universal care furnizează servicii de livrare de colete au asigurat, în mod transparent și nediscriminatoriu, accesul transfrontalier cu ridicata vizat la articolul 6;

eliminat

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  impactul asupra comerțului electronic transfrontalier, inclusiv date privind taxele de expediție percepute de la comercianții cu amănuntul și consumatori;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  progresele înregistrate cu privire la calitatea serviciului de livrare de colete și dezvoltarea interoperabilității în cazul livrărilor transfrontaliere de colete;

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 9

eliminat

Procedura comitetelor

 

1.  Comisia este asistată de Comitetul responsabil cu Directiva privind serviciile poștale instituit în temeiul articolului 21 din Directiva 97/67/CE. Comitetul este un comitet în sensul definiției din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Exercitarea delegării

 

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta actul delegat menționat la articolul 4 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la … * [data intrării în vigoare a prezentului regulament ]. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de sfârșitul perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Ea nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

 

4.  Înainte de a adopta un act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de patru luni de la notificarea Parlamentului European și Consiliului în legătură cu el, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Anexa I – nota de subsol (****)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(****) Tarifele de mai sus trebuie să corespundă trimiterilor livrate la domiciliul sau la sediul din statul membru de destinație.

(****) Tarifele de mai sus trebuie să corespundă trimiterilor livrate la domiciliul sau la sediul adresantului din statul membru de destinație.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete

Referințe

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Comisie competentă

       Data anunțului în plen

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

IMCO

9.6.2016

Comisii asociate - data anunțului în plen

19.1.2017

Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Biljana Borzan

17.6.2016

Examinare în comisie

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Data adoptării

30.5.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

6

2

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Serviciile de livrare transfrontalieră a coletelor

Referințe

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Data prezentării la PE

25.5.2016

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Comisii asociate

       Data anunţului în plen

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Examinare în comisie

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Data adoptării

12.10.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

43

3

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Data depunerii

23.10.2017


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate