POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah čezmejne dostave paketov

18.10.2017 - (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalka: Lucy Anderson
Pripravljavka mnenja (*): Biljana Borzan, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
(*) Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika


Postopek : 2016/0149(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0315/2017
Predložena besedila :
A8-0315/2017
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah čezmejne dostave paketov

(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0285),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0195/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2016[1],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0315/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja Odbora regij47

črtano

__________________

 

47 UL C, str. .

 

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Tarife, ki se uporabljajo za pošiljatelje majhnih količin čezmejnih paketov in drugih poštnih pošiljk, zlasti mala in srednja podjetja ter posameznike, so še vedno razmeroma visoke. To ima neposreden negativni vpliv na uporabnike, ki iščejo storitve čezmejne dostave paketov, zlasti v okviru elektronskega trgovanja.

(1)  Tarife, ki se uporabljajo za uporabnike majhnih količin čezmejnih storitev dostave paketov, zlasti mala in srednja podjetja ter posameznike, so še vedno razmeroma visoke v velikem številu primerov. To ima zlasti pri elektronskem trgovanju na notranjem trgu Unije neposreden negativni vpliv na potrošnike in druge uporabnike. Poleg tega uporabniki pogosto poročajo o težavah s kakovostjo storitev pri čezmejnem pošiljanju, prejemanju ali vračanju paketov, pa tudi o težavah, povezanih z uveljavljanjem pravice do zaščite potrošnikov, včasih tudi zaradi nejasnosti glede morebitne odgovornosti, ko se paketi poškodujejo ali izgubijo. Zato so nadaljnje izboljšave kakovosti standardov storitev in interoperabilnost čezmejne dostave paketov prav tako potrebne in bi jih bilo treba še naprej prednostno obravnavati v skladu z Direktivo 97/67/ES, v okviru Evropskega odbora za standardizacijo in drugje; prav tako je potreben večji napredek pri učinkovitosti storitev, pri čemer bi bilo treba upoštevati predvsem interese uporabnikov.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  V členu 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah je določeno, da ima vsakdo, čigar pravice na podlagi prava Unije so kršene, pravico do učinkovitega pravnega sredstva, v členu 16 Listine pa je priznana svoboda gospodarske pobude v skladu s pravom Unije in nacionalnim pravom in praksami;

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b)  V členu 14 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je poudarjeno mesto, ki ga imajo storitve splošnega gospodarskega interesa, kot so poštne storitve, v okviru skupnih vrednot Evropske unije, poudarjena pa je tudi njihova vloga pri pospeševanju socialne in ozemeljske kohezije. Zapisano je tudi, da je treba delovanje takšnih storitev zagotoviti na podlagi načel in pogojev, ki omogočajo izpolnjevanje njihovih nalog.

Obrazložitev

Ta uredba se predlaga, da bi v okviru strategije enotnega digitalnega trga spodbudili e-trgovanje in obravnavo vprašanj, ki jih povzročajo cenovne razlike med čezmejnimi dostavami v različnih državah članicah. Vendar bi bilo treba zagotoviti, da uredba ne bo negativno vplivala na poštne storitve kot nekaj, kar je v splošnem javnem interesu.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1c)  V Protokolu št. 26 o storitvah splošnega pomena, ki je priložen PDEU in Pogodbi o Evropski uniji, je dodatno poudarjeno, da skupne vrednote Unije glede storitev splošnega gospodarskega pomena v smislu člena 14 PDEU vključujejo razlike pri potrebah in željah uporabnikov, ki lahko izvirajo iz različnih geografskih, socialnih ali kulturnih okoliščin, ter visoko raven kakovosti, varnosti in cenovne dostopnosti, enako obravnavo ter spodbujanje splošnega dostopa in pravic uporabnikov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1d)  V členu 169(1) in točki (a) člena 169(2) PDEU je določeno, da Unija prispeva k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov z ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 114 PDEU.

Obrazložitev

Usklajevalni ukrepi na podlagi člena 114 PDEU, kakršna je ta uredba, morajo v skladu s pravom Unije temeljiti na visoki ravni varstva potrošnikov.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Med državami članicami obstajajo temeljne razlike, kar zadeva pristojnosti, prenesene na nacionalne regulativne organe v zvezi s spremljanjem trga in regulativnim nadzorom izvajalcev storitev dostave paketov. To je bilo potrjeno v skupnem poročilu48, ki sta ga pripravila Evropska skupina regulativnih organov za poštne storitve in Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in v katerem je bilo ugotovljeno, da nacionalni regulativni organi potrebujejo ustrezna regulativna pooblastila za posredovanje in da taka pooblastila očitno ne obstajajo v vseh državah članicah. Navedene razlike povzročajo dodatna upravna bremena in stroške usklajevanja za izvajalce storitev dostave paketov, ki poslujejo čezmejno. Zato navedene razlike pomenijo oviro za čezmejno zagotavljanje storitev dostave paketov in imajo tako neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.

(2)  Med državami članicami obstajajo temeljne razlike, kar zadeva pristojnosti, prenesene na nacionalne regulativne organe v zvezi s spremljanjem trga in regulativnim nadzorom izvajalcev storitev dostave paketov, čeprav lahko nekateri organi od izvajalcev uspešno zahtevajo ustrezne informacije o cenah. To je bilo potrjeno v skupnem poročilu48, ki sta ga pripravila Evropska skupina regulativnih organov za poštne storitve in Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije in v katerem je bilo ugotovljeno, da nacionalni regulativni organi potrebujejo ustrezna regulativna pooblastila za posredovanje in da taka pooblastila očitno ne obstajajo v vseh državah članicah. Navedene razlike povzročajo dodatna upravna bremena in stroške usklajevanja za izvajalce storitev dostave paketov, ki poslujejo čezmejno. Zato navedene razlike pomenijo oviro za čezmejno zagotavljanje storitev dostave paketov in imajo tako neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Evropski parlament je v resoluciji z dne 15. septembra 2016 o uporabi direktive o poštnih storitvah1a navedel, da mora kakršna koli razširitev vloge nacionalnih regulativnih organov v skladu z novo uredbo o paketnem trgu obravnavati vprašanje selektivnega izbiranja ponudnikov v sektorju dostave in vzpostaviti minimalne standarde za vse gospodarske subjekte, da bi zagotovili pošteno in enako konkurenco.

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Zaradi mednarodnega značaja poštnega sektorja in sektorja dostave paketov je pomemben nadaljnji razvoj evropskih in mednarodnih tehničnih standardov v korist uporabnikov in okolja ter za razširitev tržnih priložnosti za podjetja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Trg za storitve čezmejne dostave paketov je raznolik in zapleten, z različnimi ponudniki, ki ponujajo različne storitve in cene glede na težo, velikost in obliko poslanih pošiljk, pa tudi glede na namembni kraj, dodano vrednost, kot so rešitve glede sledljivosti, in število poslanih pošiljk. Zaradi navedene raznolikosti je težko primerjati storitve dostave paketov med različnimi ponudniki, tako v smislu kakovosti kot cene. Poleg tega pošiljatelji majhnih količin, kot so mala in srednja podjetja ter posamezniki, pogosto niso seznanjeni z obstojem različnih storitev dostave paketov, ki so na voljo.

(3)  Trg za storitve čezmejne dostave paketov je raznolik, zapleten in konkurenčen, z različnimi ponudniki, ki ponujajo različne storitve in cene glede na težo, velikost in obliko poslanih paketov, pa tudi glede na namembni kraj, dodano vrednost, kot so sistemi sledljivosti, in število poslanih paketov. V večini držav članic izvajalci univerzalne storitve nimajo večinskega deleža na trgu dostave paketov. Zaradi navedene raznolikosti potrošniki in uporabniki težko primerjajo storitve dostave paketov med različnimi ponudniki, tako v smislu kakovosti kot cene, saj pogosto niso seznanjeni z obstojem različnih možnosti dostave paketov za podobne storitve v čezmejnem elektronskem poslovanju. Zlasti bi morali olajšati dostop malih in srednjih podjetij ter posameznikov do teh informacij. Poleg tega mali in srednji e-trgovci na drobno težave pri dostavi opredeljujejo kot oviro pri čezmejni prodaji.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Za izboljšanje cenovne dostopnosti storitev čezmejne dostave paketov, zlasti za uporabnike na oddaljenih in redko poseljenih območjih, je treba izboljšati preglednost javnih seznamov tarif za omejen nabor storitev čezmejne dostave paketov, ki jih ponujajo izvajalci univerzalne storitve in ki jih večinoma uporabljajo mala in srednja podjetja ter posamezniki. Preglednost javnih seznamov je potrebna tudi za obravnavanje vprašanja visokih tarif storitev čezmejne dostave in za znižanje, kjer je to ustrezno, neupravičenih razlik v tarifah med storitvami domače in čezmejne dostave paketov.

(4)  Za izboljšanje storitev čezmejne dostave paketov, zlasti za posameznike in mala podjetja, vključno s tistimi na oddaljenih in redko poseljenih območjih ter za invalidne osebe in osebe z zmanjšano mobilnostjo, je treba izboljšati preglednost in dostopnost tarif za en kos za omejen nabor storitev čezmejne dostave paketov, ki jih ponujajo izvajalci storitev dostave paketov in ki jih večinoma uporabljajo mala in srednja podjetja, mikro podjetja ter posamezniki. Večja preglednost in enostavna primerjava cen storitev čezmejne dostave po vsej Uniji bi morali spodbuditi zmanjšanje nerazumno visokih tarif in, kjer je to ustrezno, neupravičenih razlik v tarifah med storitvami domače in čezmejne dostave paketov. Osnovne storitve dostave paketov, ki jih ponujajo izvajalci univerzalne storitve, morajo izpolnjevati merila glede cenovne dostopnosti, določena v obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Standarden paket v enem kosu je del univerzalne storitve v vseh državah članicah, pa tudi storitev, ki jo posamezniki in mala podjetja najpogosteje uporabljajo. Za nadaljnji razvoj e-trgovanja sta potrebni boljša preglednost in cenovna dostopnost tarif za en kos.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Glede na podatke raziskave Eurobarometra 413 je večina podjetij, ki prodajajo, so prodajala ali so poskusila prodajati prek spleta, menila, da visoki stroški dostave, drag pritožbeni postopek in jamstva predstavljajo težavo pri spletni prodaji, zato je potrebno nadaljnje ukrepanje, da bodo lahko vsi trgovci in potrošniki, zlasti mala in srednja podjetja ter potrošniki z oddaljenih območij, polno koristili dostopne in cenovno ugodne brezšivne storitve čezmejne dostave paketov, pri čemer ne gre pozabiti, da potrošniki pričakujejo, da bo njihov nakup dostavljen brezplačno.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V večini držav članic obstaja več ponudnikov, ki zagotavljajo storitve domače dostave paketov, vendar le nekateri od njih zagotavljajo tudi storitve čezmejne dostave paketov. V tem okviru je za varstvo in spodbujanje učinkovite konkurence ter zaščito uporabnikov nujno zagotoviti pregleden in nediskriminatoren dostop do storitev in infrastrukture, potrebne za izvajanje storitev čezmejne dostave paketov.

črtano

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Izvajalci univerzalne storitve so poštni operaterji, ki zagotavljajo univerzalno poštno storitev ali del te storitve znotraj določene države članice. Izvajalci univerzalne storitve, ki storitve opravljajo v več kot eni državi članici, bi morali biti kot izvajalci univerzalne storitve razvrščeni le v državah članicah, v katerih opravljajo univerzalno poštno storitev.

Obrazložitev

Pojasnitev, kdo je izvajalec univerzalne storitve.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Trenutno poštne storitve ureja Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta49. Ta direktiva določa skupna pravila, ki urejajo zagotavljanje poštnih storitev in univerzalne poštne storitve v Uniji. Osredotoča se predvsem, vendar ne izključno, na nacionalne univerzalne storitve in ne obravnava regulativnega nadzora izvajalcev storitev dostave paketov, preglednosti tarif in terminalnih cen za nekatere storitve čezmejne dostave paketov, ocenjevanja dostopnosti tarif za nekatere storitve čezmejne dostave paketov ter preglednega in nediskriminatornega dostopa do nekaterih storitev čezmejne dostave paketov in/ali infrastrukture. Zato ta uredba, kar zadeva storitve čezmejne dostave paketov, dopolnjuje pravila iz Direktive 97/67/ES.

(6)  Trenutno poštne storitve ureja Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta49. Navedena direktiva določa skupna pravila, ki urejajo zagotavljanje poštnih storitev in univerzalne poštne storitve v Uniji. Osredotoča se predvsem, vendar ne izključno, na nacionalne univerzalne storitve in ne obravnava regulativnega nadzora izvajalcev storitev dostave paketov. Nacionalni regulativni organi, ki jih imenuje država članica, zagotavljajo spoštovanje v uredbi določenih minimalnih zahtev glede univerzalnih storitev. Zato ta uredba, kar zadeva storitve čezmejne dostave paketov, dopolnjuje pravila iz Direktive 97/67/ES. Evropska komisija zagotovi, da so nadomestila za univerzalne storitve v državah članicah sorazmerna in primerna ter da se upoštevajo pravila konkurence. Vendar določbe iz te uredbe ne posegajo v pravice in jamstva iz navedene direktive, zlasti v zvezi s stalnim zagotavljanjem univerzalne poštne storitve uporabnikom.

__________________

__________________

49 Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (UL L 1, 21.1.1998, str. 14–25).

49 Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (UL L 1, 21.1.1998, str. 14–25).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Po ocenah 80 % naslovljenih poštnih pošiljk, ki jih danes ustvari elektronsko trgovanje, tehta manj kot dva kilograma in so pogosto obdelane v poštnem toku pisemskih pošiljk. Pomembno je, da so navedene poštne pošiljke predmet te uredbe, zlasti zahtev glede preglednosti tarif in ocene njihove dostopnosti.

(7)  Po ocenah 80 % paketov, ki jih danes ustvari elektronsko trgovanje, tehta manj kot dva kilograma in so pogosto obdelani v poštnem toku pisemskih pošiljk, ni pa na voljo informacij o teži paketov, ki jih dostavijo drugi izvajalci. Da se preprečijo nepoštene konkurenčne prakse in spodbudi nadaljnja rast trga, je pomembno, da so navedeni lažji paketi predmet te uredbe, vključno z zahtevami glede preglednosti in ocene tarif.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Zato je pomembno zagotoviti jasno opredelitev storitev dostave paketov in določiti, katere poštne pošiljke so zajete v zadevni opredelitvi. To se nanaša zlasti na poštne pošiljke, ki niso pošiljke korespondence in ki se zaradi svoje teže običajno uporabljajo za pošiljanje proizvodov in trgovskega blaga. Ta uredba bi morala zato v skladu z ustaljeno prakso zajemati poštne pošiljke, ki tehtajo do 31,5 kg, saj povprečna oseba s težjimi pošiljkami ne more ravnati brez mehanskih pripomočkov. V skladu s sedanjo prakso in Direktivo 97/67/ES bi bilo treba vsak korak v poštni verigi, tj. sprejem, usmerjanje in dostavo, obravnavati kot storitve dostave paketov. Sam prevoz, ki se ne opravlja v povezavi z enim od navedenih korakov, bi moral biti izključen iz obsega storitev dostave paketov, saj se lahko v tem primeru predvideva, da je ta dejavnost del prometnega sektorja.

(8)  Zato je pomembno zagotoviti jasno opredelitev paketov, storitev dostave paketov in izvajalcev storitev dostave paketov ter določiti, katere poštne pošiljke so zajete v teh opredelitvah. To se nanaša zlasti na poštne pošiljke, ki niso pošiljke korespondence, ki jih dostavi oziroma ne dostavi izvajalec univerzalne storitve, ki se zaradi svoje teže običajno uporabljajo za pošiljanje proizvodov in trgovskega blaga. Ta uredba bi morala zato v skladu z ustaljeno prakso zajemati pakete s komercialno vrednostjo ali brez nje, ki tehtajo do 31,5 kg, saj povprečna oseba s težjimi pošiljkami ne more ravnati brez mehanskih pripomočkov. V skladu s sedanjo prakso in Direktivo 97/67/ES bi bilo treba vsak korak v poštni verigi, tj. sprejem, usmerjanje, prevoz in distribucijo, obravnavati kot storitve dostave paketov. Vendar bi moral biti sam prevoz, ki se ne opravlja v povezavi s še enim od navedenih korakov, izključen iz obsega storitev dostave paketov, razen če zadevno podjetje ali ena od njegovih hčerinskih ali povezanih družb že tako spada v področje uporabe te uredbe.

Podjetij s sedežem v le eni državi članici in s svojimi dostavnimi omrežji, ki izvajajo storitve le zase, te storitve pa so sestavni del prodajne pogodbe, opredeljene v členu 2(5) Direktive 2011/83/EU, ne bi smeli obravnavati kot izvajalce storitev dostave paketov za namene te uredbe.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Opredeliti je treba najnujnejše zaupne podatke, ki jih je treba posredovati nacionalnim organom, in postopke, ki jih uporabljajo organi, da zagotovijo skladnost s komercialno naravo nacionalnih subjektov, ter zagotoviti varne poti za sporočanje podatkov.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Terminalne cene temeljijo na večstranskih in dvostranskih sporazumih med izvajalci univerzalne storitve in zagotavljajo, da se izvajalcu univerzalne storitve v namembni državi povrnejo stroški storitve, zagotovljene izvajalcu univerzalne storitve v izvorni državi. Terminalne cene bi morale biti določene tako, da bi vključevale terminalne stroške, kot so opredeljeni v točki 15 člena 2 Direktive 97/67/ES, ki se uporabljajo za pisemske pošiljke, in stopnje končnih plačil, ki se uporabljajo za pakete.

(9)  Terminalne cene temeljijo na večstranskih in dvostranskih sporazumih med izvajalci storitve dostave paketov, ter posredniki, ki so del verige dostave, če je to primerno, in zagotavljajo, da se izvajalcu storitve dostave paketov v namembni državi povrnejo stroški storitve, zagotovljene izvajalcu storitve dostave paketov v izvorni državi. Terminalne cene bi morale biti določene tako, da bi vključevale terminalne stroške, kot so opredeljeni v točki 15 člena 2 Direktive 97/67/ES, ki se uporabljajo za pisemske pošiljke, in stopnje končnih plačil, ki se uporabljajo za pakete. Terminalne cene so poslovno občutljivi podatki. Podatke, ki se zbirajo pri terminalnih stroških, in poslovne dogovore bi morali v skladu z načeli prostega trga obdelovati strogo zaupno. Upravna bremena za storitve dostave paketov se ne bi smela po nepotrebnem povečati.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Nacionalni regulativni organi morajo imeti za statistične namene znanje in informacije o izvajalcih storitev dostave paketov, ki so dejavni na trgu. Vendar bi bilo treba za omejitev upravnega bremena za majhne izvajalce storitev dostave paketov, ki so dejavni samo na nacionalnem ali regionalnem trgu, uporabljati mejno vrednost na podlagi števila oseb, zaposlenih pri izvajalcu storitve in vključenih v izvajanje storitev dostave paketov.

(10)  Nacionalni regulativni organi morajo imeti za statistične namene znanje in informacije o izvajalcih storitev dostave paketov, ki so dejavni na trgu, pridobljene na podlagi ustreznih postopkov odobritve ali z drugimi pravnimi zahtevami. Vendar bi bilo treba za omejitev upravnega bremena za majhne izvajalce storitev dostave paketov, ki so dejavni samo na nacionalnem ali regionalnem trgu, uporabljati prag manj kot 50 oseb, na podlagi števila oseb, zaposlenih pri izvajalcu storitve v preteklem koledarskem letu in vključenih v izvajanje storitev dostave paketov, razen če ima ta izvajalec sedež v več kot eni državi članici. V nekaterih primerih bi moral imeti nacionalni regulativni organ možnost za znižanje praga na 25 oseb, pri čemer je treba upoštevati posebnosti zadevne države članice. Ta prag je v skladu s priporočilom Komisije 2003/361 z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, odraža delovno intenzivno naravo sektorja in zajema večino trga dostave paketov in stopnjo tržnega deleža, zlasti v državah z majhnimi količinami dostavljenih paketov. Povprečno število oseb naj vključuje zaposlene za polni delovni čas, skrajšani delovni čas in začasno zaposlene delavce, pa tudi samozaposlene osebe.

Predlog spremembe   22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Pri predložitvi informacij nacionalnemu regulativnemu organu bi morale značilnosti storitev dostave paketov vključevati korake v poštni dostavni verigi (sprejem, usmerjanje, prevoz in distribucija), ki jih je izvedel zadevni izvajalec, informacijo, ali storitev spada na področje uporabe obveznosti univerzalne storitve, geografsko področje uporabe storitve (regionalno, v notranjem prometu, čezmejno) in informacijo, ali je zagotovljena dodana vrednost.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pri zagotavljanju informacij nacionalnemu regulativnemu organu bi bilo treba upoštevati, da so izvajalci storitev dostave paketov morda že zagotovili nekatere informacije istemu nacionalnemu regulativnemu organu. Storitve dostave paketov so pomembne za mala in srednja podjetja ter posameznike in omogočena bi morala biti enostavna primerjava med različnimi ponudniki. Zato bi morale biti storitve, za katere bi morali tarife sporočiti izvajalci univerzalne storitve, jasno opredeljene. Navedene tarife bi morala Komisija objaviti na posebnem spletišču in bi morale, skupaj z rednim zaupnim sporočanjem osnovnih terminalnih cen, predstavljati podlago za nacionalne regulativne organe pri ocenjevanju dostopnosti tarif za storitve čezmejne dostave paketov. Izvajalci storitev dostave paketov, razen izvajalcev univerzalne storitve, lahko prostovoljno, v primerljivi obliki, sporočijo svojim nacionalnim regulativnim organom tarife za enake pošiljke, če so take pošiljke dostavljene na dom ali v prostore naslovnika.

(12)  Pri zagotavljanju informacij nacionalnemu regulativnemu organu bi bilo treba upoštevati, da so izvajalci storitev dostave paketov morda že zagotovili nekatere informacije istemu nacionalnemu regulativnemu organu. Storitve dostave paketov so pomembne za mala in srednja podjetja ter posameznike in omogočena bi morala biti enostavna primerjava med različnimi ponudniki. Zato bi morale biti storitve, za katere bi morali tarife sporočiti izvajalci storitve dostave paketov, ki delujejo čezmejno, jasno opredeljene. Navedene tarife bi morala Komisija objaviti na posebnem nevtralnem in nekomercialnem spletišču.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Za nekatere poštne pošiljke bi morale zaradi njihove majhne velikosti in dimenzij veljati obveznosti, določene v zvezi s preglednostjo tarif. Poštne pošiljke, za katere bi veljale navedene obveznosti, bi morale biti zato široke najmanj 20 mm.

(13)  Za nekatere poštne pošiljke zaradi njihove majhne velikosti in dimenzij ne bi smele veljati te obveznosti. Poštne pošiljke, za katere bi veljale navedene obveznosti, bi morale biti zato široke najmanj 20 mm.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Ko nacionalni regulativni organi letno ocenjujejo dostopnost tarif, bi morali izhajati iz objektivnih meril, kot so domače tarife izvajalcev univerzalne storitve v izvorni državi in izvajalcev univerzalne storitve v namembni državi ter raven terminalnih cen. Ta splošna merila so lahko dopolnjena z drugimi merili, ki so posebej pomembna za pojasnitev zadevnih tarif, kot so posebni prevozni in manipulativni stroški ter dvostransko dogovorjene količine med različnimi izvajalci storitev čezmejne dostave paketov.

(14)  Pri presojanju o oceni tarif bi morali nacionalni regulativni organi upoštevati stopnjo konkurence na ustreznem čezmejnem trgu, tudi za pošiljatelje majhnih količin v oddaljenih in odročnih območjih. Ko nacionalni regulativni organi opravljajo svoje ocene tarif, bi morali izhajati iz objektivnih meril, kot so domače tarife izvajalcev storitev dostave paketov v izvorni državi in izvajalcev storitev dostave paketov v namembni državi, ter upoštevati specifične razmere posameznikov in malih in srednjih podjetij iz oddaljenih ali redko poseljenih območij, ter invalidne uporabnike in uporabnike z zmanjšano mobilnostjo. Evropski parlament je v zvezi s tem v svoji resoluciji z dne 15. septembra 2016 o uporabi direktive o poštnih storitvah ocenil, da je geografsko pokritost in dostopnost univerzalnih storitev dostave paketov mogoče in nujno izboljšati, zlasti za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo ter osebe, ki živijo na oddaljenih območjih, in poudaril, da je treba zagotoviti neoviran dostop do poštnih storitev. Namen teh ocen je opredeliti potencialne zlorabe dominantnega položaja na trgu ter v kolikšni meri veljavne čezmejne tarife vplivajo na uporabo storitev čezmejne dostave paketov. Ko nacionalni regulativni organi menijo, da so potrebne nadaljnje ocene tarif, bi morali izhajati iz objektivnih meril, kot so domače tarife izvajalcev storitev dostave paketov v izvorni državi in izvajalcev storitev dostave paketov v namembni državi. Ta splošna merila so lahko dopolnjena z drugimi merili, ki so posebej pomembna za pojasnitev zadevnih tarif, kot so posebni prevozni in manipulativni stroški, terminalne cene ter dvostransko dogovorjene količine med različnimi izvajalci storitev čezmejne dostave paketov.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Enotne tarife za čezmejno dostavo v eno ali več držav članic so lahko pomembne zaradi varovanja regionalne in socialne kohezije. V tem okviru bi bilo treba upoštevati, da elektronsko trgovanje redko poseljenim območjem nudi nove možnosti sodelovanja v gospodarskem življenju. Zato je treba enotne tarife v celoti upoštevati pri ocenjevanju cenovne dostopnosti storitev dostave paketov.

(15)  Enotne tarife za čezmejno dostavo v eno ali več držav članic so lahko pomembne zaradi varovanja regionalne in socialne kohezije. V tem okviru bi bilo treba upoštevati, da je treba spodbujati elektronsko trgovanje na redko poseljenih in oddaljenih območjih, saj potrošnikom iz teh območij nudi možnosti sodelovanja v spletnem trgovanju, s tem pa spodbuja gospodarstvo v teh regijah. Zato je treba enotne tarife v celoti upoštevati pri ocenjevanju tarif storitev dostave paketov.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Velike razlike med domačimi in čezmejnimi tarifami za storitve dostave paketov bi morale biti utemeljene z objektivnimi merili, kot so dodatni stroški za prevoz in razumna stopnja dobička. Od izvajalcev univerzalne storitve, ki zagotavljajo storitve dostave paketov, bi bilo treba zahtevati, naj nemudoma zagotovijo takšno utemeljitev.

(16)  Velike razlike med domačimi in čezmejnimi tarifami za storitve dostave paketov bi morale biti utemeljene z objektivnimi merili, kot so dodatni stroški za prevoz in razumna stopnja dobička. Izvajalci storitev dostave paketov, ki zagotavljajo čezmejne storitve dostave paketov, bi morali na zahtevo nacionalnega regulativnega organa nemudoma zagotoviti takšno utemeljitev.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Za zagotovitev preglednosti po vsej Uniji bi bilo treba analizo nacionalnega regulativnega organa predložiti nacionalnim regulativnim organom druge države članice in Komisiji. Nacionalni regulativni organi in Komisija morajo zagotoviti zaupnost. Komisija lahko tudi zahteva, naj Evropska skupina regulativnih organov za poštne storitve zagotovi analizo na ravni Unije na podlagi nacionalnih prispevkov.

(17)  Za zagotovitev preglednosti po vsej Uniji bi bilo treba nezaupno analizo nacionalnega regulativnega organa predložiti Komisiji in nacionalnim organom za izvajanje zakonodaje o konkurenci v državi članici, katere nacionalni regulativni organ je predlagatelj. Nacionalni regulativni organi in Komisija morajo zagotoviti zaupnost. Komisija lahko tudi zahteva, naj Evropska skupina regulativnih organov za poštne storitve zagotovi analizo na ravni Unije na podlagi nacionalnih prispevkov, pod pogojem, da je zagotovljena zaupnost.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Izvajalci univerzalne storitve, ki zagotavljajo storitve dostave paketov, lahko sklenejo večstranske in dvostranske sporazume o terminalnih cenah ter vzpostavijo druge programe za olajšanje medsebojne povezljivosti svojih dostavnih omrežij. Zaradi nediskriminacije se konkurenčnim izvajalcem storitev dostave paketov odobri enak dostop do terminalnih cen, ki veljajo med pogodbenicami na podlagi večstranskih sporazumov. V nekaterih primerih je lahko upravičeno, da terminalne cene, ki jih plačujejo tretji izvajalci storitev dostave paketov, presegajo terminalne cene, ki jih plačujejo izvajalci univerzalne storitve, ki so podpisniki takih sporazumov. To se lahko zgodi, kadar lahko pogodbenice večstranskega sporazuma o terminalnih cenah dokažejo, da stroški vzpostavitve, izvajanja in upravljanja sporazuma, dodatni stroški, nastali s sprejemom in obdelavo pošiljk izvajalcev storitev dostave paketov, ki niso uvrščeni na seznam, ter drugi taki stroški niso zajeti v terminalnih cenah, ki jih plačuje tretji izvajalec storitev v izvorni državi članici.

(18)  Izvajalci storitev dostave paketov, ki zagotavljajo storitve dostave paketov, lahko sklenejo večstranske in dvostranske sporazume o terminalnih cenah ter vzpostavijo druge programe za olajšanje medsebojne povezljivosti svojih dostavnih omrežij in obenem v celoti spoštujejo pravo o konkurenci. Ti sporazumi bi morali biti stroškovno naravnani, morali bi koristiti potrošnikom, morali pa bi tudi zagotoviti učinkovitejšo uporabo obstoječih omrežij, zlasti na podeželskih in oddaljenih območjih. Pomembno je, da države članice, nacionalni regulativni organi in Komisija pravočasno in učinkovito raziščejo in obravnavajo vse tovrstne sporazume, ki bi morda lahko kršili načela konkurenčnega prava EU in določb Direktive 97/67/ES.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Zaradi nediskriminacije se konkurenčnim malim in srednjim izvajalcem storitev dostave paketov odobri enak dostop do terminalnih cen, ki veljajo med pogodbenicami na podlagi večstranskih ali dvostranskih sporazumov. Izvajalci univerzalne storitve lahko zavrnejo ali omejijo dostop. V tem primeru morajo obvestiti nacionalni regulativni organ in utemeljiti svojo odločitev na podlagi nepristranskih meril, da jo lahko nacionalni regulativni organ oceni. V nekaterih primerih je lahko upravičeno, da terminalne cene, ki jih plačujejo tretji izvajalci storitev dostave paketov, presegajo terminalne cene, ki jih plačujejo izvajalci univerzalne storitve, ki so podpisniki takih sporazumov. To se lahko zgodi, kadar lahko pogodbenice večstranskega ali dvostranskega sporazuma o terminalnih cenah dokažejo, da stroški vzpostavitve, izvajanja in upravljanja sporazuma, dodatni stroški, nastali s sprejemom in obdelavo pošiljk izvajalcev storitev dostave paketov, ki niso uvrščeni na seznam, ter drugi taki stroški niso zajeti v terminalnih cenah, ki jih plačuje tretji izvajalec storitev v izvorni državi članici.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  V praksi in zaradi operativnih razlogov je točka, na kateri bi moral biti zagotovljen dostop, sprejemna izmenjalna pošta, ki je urad ali ustanova, ki jo določijo izvajalci univerzalne storitve v namembni državi članici za predajo poštnih pošiljk, ki niso pošiljke korespondence.

črtano

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Zaradi omejevanja upravnega bremena bi morali izvajalci storitev dostave paketov, nacionalni regulativni organi in Komisija prenašati podatke elektronsko in zlasti omogočati uporabo elektronskih podpisov, ki jih opredeljuje Uredba (EU) 910/20141a.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Ker se trgi storitev dostave paketov hitro spreminjajo, bi morala Komisija ponovno oceniti učinkovitost in uspešnost te uredbe ter predložiti redno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Navedenemu poročilu bi morali biti, kjer je to ustrezno, priloženi predlogi Evropskemu parlamentu in Svetu za pregled.

(21)  Ker se trgi storitev dostave paketov hitro spreminjajo, bi morala Komisija ponovno oceniti učinkovitost in uspešnost te uredbe ob upoštevanju razvoja na področju elektronskega poslovanja ter predložiti redno oceno Evropskemu parlamentu in Svetu. Navedenemu poročilu bi morali biti, kjer je to ustrezno, priloženi zakonodajni predlogi Evropskemu parlamentu in Svetu za pregled. Pripraviti bi ga bilo treba po posvetovanju z vsemi zadevnimi deležniki, vključno z Odborom za evropski socialni dialog v sektorju poštnih storitev.

Predlog spremembe   34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Komisija bi morala upoštevati pomembne informacije, ki jih predloži Evropska skupina regulativnih organov za poštne storitve, ki vključuje predstavnike nacionalnih regulativnih organov.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje obveznosti izvajalcev storitev dostave paketov glede pošiljanja informacij nacionalnim regulativnim organom, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za pripravo obrazca za pošiljanje takih informacij. Navedena pooblastila bi se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta50.

(22)  Za vzpostavitev posebnih obveznosti za vse izvajalce storitev dostave paketov v zvezi z zagotavljanjem informacij nacionalnim regulativnim organom, bi bilo treba pooblastilo za sprejetje aktov v skladu s členom 290 PDEU prenesti na Komisijo v zvezi z obliko za predložitev informacij, ki jih zagotovijo izvajalci storitev dostave paketov za nacionalne regulativne organe. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201649a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno kot strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

__________________

__________________

 

49a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

50 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13–18).

 

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Države članice bi morale sprejeti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Ker ciljev te uredbe, tj. vzpostavitve regulativnih načel in pravil, potrebnih za izboljšanje regulativnega nadzora, povečanja preglednosti cen in določitve nekaterih načel v zvezi s storitvami čezmejne dostave paketov, ki bi morale podpirati konkurenco, države članice ne morejo doseči v zadostni meri in jih je zato zaradi obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja –

(25)  Glavni cilj te uredbe je vzpostavitev regulativnih načel in pravil, potrebnih za izboljšanje regulativnega nadzora, povečanja preglednosti tarif in določitve nekaterih načel v zvezi s storitvami čezmejne dostave paketov, ki bi morale podpirati konkurenco, končni cilj pa je spodbujati boljši dostop uporabnikov do storitev čezmejne dostave paketov, s čimer bi se tudi povečalo zaupanje potrošnikov v čezmejno elektronsko poslovanje. Ker cilja spodbujanja boljšega dostopa uporabnikov do storitev čezmejne dostave paketov države članice ne morejo doseči v zadostni meri in jih je zato zaradi obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje tega cilja –

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Poglavje 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predmet urejanja in opredelitev pojmov

Cilji in opredelitve pojmov

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predmet urejanja

Cilji

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba poleg pravil iz Direktive 97/67/ES določa posebna pravila v zvezi s/z:

Ta uredba poleg določb iz Direktive 97/67/ES opredeljuje posebne določbe, ki potrošnikom omogočajo boljši dostop do storitev čezmejne dostave paketov, v zvezi s/z:

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  regulativnim nadzorom, povezanim s storitvami dostave paketov;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  preglednostjo tarif in terminalnih cen za nekatere storitve čezmejne dostave paketov in oceno dostopnosti nekaterih čezmejnih tarif;

(b)  preglednostjo in oceno tarif za nekatere nerazumno visoke cene za storitve čezmejne dostave paketov;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  preglednostjo in nediskriminatornim dostopom do nekaterih storitev čezmejne dostave paketov in/ali infrastrukture.

(c)   informacijami za uporabnike storitev čezmejne dostave paketov;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  „paket“ pomeni poštno pošiljko s komercialno vrednostjo ali brez nje, ki ni pošiljka korespondence in katere teža ne presega 31,5 kg;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „storitve dostave paketov“ pomenijo storitve, ki vključujejo sprejem, usmerjanje, prevoz ali dostavo poštnih pošiljk, razen pošiljk korespondence; sam prevoz se ne šteje za storitev dostave paketov; dostava takih pošiljk, ki so težje od 31,5 kg, se ne šteje za storitev dostave paketov;

(a)  „storitve dostave paketov“ pomenijo storitve, ki vključujejo sprejem, usmerjanje, prevoz ali dostavo paketov;

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „izvajalec storitev dostave paketov“ pomeni podjetje, ki zagotavlja eno ali več storitev dostave paketov;

(b)  „izvajalec storitev dostave paketov“ pomeni podjetje, ki zagotavlja eno ali več storitev dostave paketov, razen podjetja s sedežem samo v eni državi članici, in ki opravlja storitve domače dostave paketov zgolj v okviru prodajne pogodbe, kot je opredeljena v točki 5 člena 2 Direktive 2011/83/EU, in v okviru te pogodbe podjetje osebno dostavlja blago, ki je predmet te pogodbe, uporabniku;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „terminalne cene“ pomenijo plačila izvajalca univerzalne storitve v izvorni državi izvajalcu univerzalne storitve v namembni državi za stroške storitev čezmejne dostave paketov v namembni državi članici.

(c)  „terminalne cene“ pomenijo plačila izvajalca storitev dostave paketov v izvorni državi izvajalcu storitev dostave paketov v namembni državi ali po potrebi posrednikom za stroške storitev čezmejne dostave paketov v namembni državi članici;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  „trgovec“ pomeni vsako fizično osebo ali pravno osebo, ne glede na to, ali je v javni ali zasebni lasti, ki deluje za namene povezane z njegovo trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo v zvezi s sklenitvijo prodajne pogodbe z uporabniki, ki vključuje čezmejno pošiljanje paketov, zajetimi s to uredbo;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  „podizvajalec“ pomeni podjetje, ki za izvajalca storitev dostave paketov zagotavlja sprejem, usmerjanje, prevoz ali dostavo;

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Raven harmonizacije

 

Zahteve iz te uredbe so minimalne zahteve in nobeni od držav članic ne preprečujejo, da bi ohranila ali uvedla dodatne ukrepe, da bi dosegla boljšo dostopnost za uporabnike do učinkovitih in dostopnih čezmejnih storitev dostave paketov. Ti ukrepi so združljivi s pravom Unije.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsi izvajalci storitev dostave paketov predložijo nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, naslednje informacije:

1.  Vsi izvajalci storitev dostave paketov predložijo nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, naslednje informacije, razen če je nacionalni regulativni organ te informacije že zahteval in prejel:

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  naziv ponudnika, njegov pravni status in oblika, registrska številka v trgovinskem ali podobnem registru, številka DDV, naslov sedeža in kontaktna oseba;

(a)  naziv izvajalca storitev dostave paketov, njegov pravni status in oblika, registrska številka v trgovinskem ali podobnem registru, identifikacijska številka za DDV, naslov sedeža in kontaktna oseba;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  narava storitev, ki jih nudi ponudnik;

(b)  če je možno, podroben opis storitev dostave paketov, ki jih nudi izvajalec storitev dostave paketov, vključno z naravo nudenih storitev in točnimi informacijami o možnostih za uporabnike;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  splošni prodajni pogoji ponudnika, vključno s podrobnim opisom pritožbenega postopka.

(c)  splošni pogoji izvajalca storitev dostave paketov za storitve dostave paketov, vključno s podrobnostmi o pritožbenih postopkih za uporabnike in vse morebitne omejitve odgovornosti, ki se lahko uporabljajo.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primeru kakršne koli spremembe v zvezi z informacijami iz prvega pododstavka izvajalci storitev dostave paketov v 30 dneh obvestijo nacionalni regulativni organ o tej spremembi.

2.  Izvajalci storitev dostave paketov obvestijo nacionalni regulativni organ o vseh spremembah informacij iz odstavka 1 v 30 dneh.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vsi izvajalci storitev dostave paketov do 31. marca vsakega koledarskega leta predložijo nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, informacije o:

3.  Vsi izvajalci storitev dostave paketov do 31. maja vsakega koledarskega leta predložijo nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, razen če je nacionalni regulativni organ informacije že zahteval, informacije o:

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  letnem prometu storitev dostave paketov za preteklo koledarsko leto v državi članici, v kateri imajo sedež, razčlenjenem po storitvah dostave paketov, ki se nanašajo na nacionalne, prejete in odposlane čezmejne poštne pošiljke;

(a)  podatke o letnem prometu storitev dostave paketov za preteklo koledarsko leto v državi članici, v kateri ima izvajalec storitev dostave paketov sedež, razčlenjene po vrsti storitev dostave paketov, glede na to, ali gre za domače, prejete in odposlane čezmejne storitve dostave paketov;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  številu oseb, zaposlenih pri ponudniku in vključenih v zagotavljanje storitev dostave paketov v državi članici, v kateri imajo sedež, v preteklem koledarskem letu;

(b)  številu oseb, zaposlenih pri izvajalcu storitev dostave paketov in vključenih v zagotavljanje storitev dostave paketov v državi članici, v kateri ima ta izvajalec sedež, v preteklem koledarskem letu, vključno z razčlenitvijo glede na zaposlitveni status;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  številu poštnih pošiljk, razen pošiljk korespondence, ki niso težje od 31,5 kg, obdelanih v državi članici, v kateri imajo sedež, v preteklem koledarskem letu, razčlenjeno po nacionalnih, prejetih in odposlanih čezmejnih poštnih pošiljkah.

(c)  številu paketov, obdelanih v preteklem koledarskem letu v državi članici, v kateri ima izvajalec storitev dostave paketov sedež, razčlenjenem po domačih, prejetih in odposlanih čezmejnih paketih.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  imena podizvajalcev, ki delajo zanje in so vključeni v zagotavljanje storitev dostave paketov, skupaj z vsemi informacijami, ki jih ima izvajalec storitev dostave paketov o naravi in delovanju podizvajalskih storitev dostave paketov.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija z izvedbenim aktom določi obrazec za predložitev informacij iz odstavka 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 9.

4.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 9a v zvezi z določitvijo obrazca za predložitev informacij iz odstavkov1 in 3 tega člena.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Nacionalni regulativni organi lahko poleg zahtev po informacijah iz odstavkov 1 in 2 uvedejo dodatne zahteve po informacijah, če so potrebne za zagotovitev skladnosti s to uredbo.

črtano

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Za izvajalca storitev dostave paketov, ki zaposluje manj kot 50 oseb, ne veljajo obveznosti iz odstavkov 1 in 2, razen če ima ponudnik sedež v več državah članicah.

6.  Ta člen se ne uporablja za izvajalca storitev dostave paketov, ki je v preteklem koledarskem letu v povprečju zaposloval manj kot 50 oseb, razen če ima izvajalec sedež v več državah članicah. Nacionalni regulativni organi lahko ob upoštevanju posebnosti zadevne države članice in če je to potrebno in sorazmerno, da se zagotovi skladnost s to uredbo, znižajo omejitev na 25 oseb.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preglednost tarif in terminalnih cen

Preglednost tarif

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvajalci univerzalne storitve, ki zagotavljajo storitve dostave paketov, nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, predložijo javni seznam tarif, ki začnejo veljati 1. januarja vsakega koledarskega leta za dostavo poštnih pošiljk, ki spadajo v kategorije, navedene v Prilogi. Te informacije se predložijo najpozneje do 31. januarja vsakega koledarskega leta.

1.  Vsi izvajalci storitev čezmejne dostave paketov, razen tistih, ki so izključeni s členom 3(6), nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, predložijo javni seznam tarif, ki začnejo veljati 1. januarja vsakega koledarskega leta za dostavo enokosovnih paketov, ki spadajo v kategorije, navedene v Prilogi. Te informacije se predložijo do 28. marca vsakega koledarskega leta.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nacionalni regulativni organi brez odlašanja in najpozneje do 28. februarja vsakega koledarskega leta predložijo Komisiji javne sezname tarif, določenih v skladu z odstavkom 1. Komisija jih najpozneje do 30. aprila vsakega koledarskega leta objavi na posebnem spletišču.

2.  Nacionalni regulativni organi brez odlašanja in najpozneje do 31. marca vsakega koledarskega leta predložijo Komisiji javne sezname tarif, določenih v skladu z odstavkom 1. Komisija jih najpozneje do 30. aprila vsakega koledarskega leta objavi na posebnem spletišču in zagotovi, da je posebno spletišče nevtralno in nekomercialnega značaja.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvajalci univerzalne storitve, ki zagotavljajo storitve dostave paketov, predložijo nacionalnemu regulativnemu organu terminalne cene, ki začnejo veljati 1. januarja vsakega koledarskega leta za poštne pošiljke iz drugih držav članic. Te informacije se predložijo najpozneje do 31. januarja vsakega koledarskega leta.

črtano

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Nacionalni regulativni organi najpozneje do 28. februarja vsakega koledarskega leta predložijo Komisiji in nacionalnim regulativnim organom izvornih držav članic terminalne cene, določene v skladu z odstavkom 3.

črtano

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ocenjevanje dostopnosti tarif

Ocenjevanje tarif za en kos

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nacionalni regulativni organ v treh mesecih po prejemu navedenih informacij oceni dostopnost čezmejnih tarif, vključenih na javne sezname tarif, določenih v skladu s členom 4(1). V tej oceni se upoštevajo zlasti naslednji elementi:

1.  Če nacionalni regulativni organ meni, da je potrebno, lahko v treh mesecih po prejemu navedenih informacij v skladu z načeli iz člena 12 Direktive 97/67/ES objektivno oceni čezmejne tarife za kategorije enokosovnih paketov iz Priloge I, ki spadajo v obveznost države članice, da zagotavlja univerzalne storitve, da bi ugotovil čezmejne tarife za storitve dostave paketov iz države članice, za katere meni, da so nerazumno visoke. V tej oceni se upoštevajo zlasti naslednji elementi:

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  domače tarife primerljivih storitev dostave paketov v izvorni in namembni državi članici;

(a)  domače in vse druge ustrezne tarife primerljivih storitev dostave paketov v izvorni in namembni državi članici;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  terminalne cene, določene v skladu s členom 4(3);

črtano

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  verjetni vpliv čezmejnih tarif, ki se uporabljajo, na posamezne uporabnike ter mala in srednja podjetja, tudi v najbolj oddaljenih regijah ali na redko poseljenih območjih, in na posamezne uporabnike, ki so invalidi ali osebe z omejeno mobilnostjo.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  pri oceni se upošteva, ali se za tarife uporablja uravnavanje cen v skladu z nacionalno zakonodajo in ali podobne storitve ponuja drug izvajalec storitev dostave paketov.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cc)   morebitne zlorabe prevladujočega položaja na trgu.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če nacionalni regulativni organ sklene, da čezmejne tarife iz odstavka 1 niso dostopne, od izvajalca univerzalne storitve zahteva dodatne potrebne informacije in/ali utemeljitev glede stopnje zadevnih tarif.

2.  Če nacionalni regulativni organ meni, da je to potrebno za namene ocene iz odstavka 1, od izvajalca storitev dostave paketov ali ustreznih izvajalcev zahteva morebitne druge ustrezne dokaze v zvezi s temi tarifami, ki se lahko zahtevajo za oceno vrednosti. Ti dokazi lahko obsegajo posebne stroške prevoza in ravnanja s paketi, terminalne cene ter dvostransko dogovorjene količine med različnimi izvajalci storitev čezmejne dostave paketov.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvajalec univerzalne storitve v 15 delovnih dneh po prejemu zahteve predloži nacionalnemu regulativnemu organu informacije in/ali utemeljitev iz odstavka 2.

3.  Izvajalec ali izvajalci iz tega člena predložijo nacionalnemu regulativnemu organu dokaze iz odstavka 2 tega člena v mesecu dni od prejema zahteve, skupaj z utemeljitvijo tarif iz ocene.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Nacionalni regulativni organ predloži svojo oceno, vključno z informacijami in/ali utemeljitvijo, zagotovljenimi v skladu z odstavkom 3, Komisiji, nacionalnim regulativnim organom drugih držav članic in nacionalnim organom v državi članici nacionalnega regulativnega organa, ki predloži oceno, ki so pristojni za izvajanje konkurenčnega prava. Komisiji se predloži tudi nezaupna različica ocene. Te informacije se predložijo najpozneje do 31. marca vsakega koledarskega leta.

4.  Nacionalni regulativni organ v skladu s tem členom do 31. julija ustreznega koledarskega leta predloži podrobno poročilo o svoji oceni čezmejnih tarif Komisiji, nacionalnim regulativnim organom zadevnih držav članic in nacionalnim organom v državi članici nacionalnega regulativnega organa, ki predloži oceno, ki so pristojni za izvajanje konkurenčnega prava. Poleg tega posreduje Komisiji nezaupno različico svojega poročila o oceni.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija na posebnem spletišču najpozneje do 30. aprila vsakega koledarskega leta objavi nezaupno različico ocene, ki jo zagotovijo nacionalni regulativni organi v skladu z odstavkom 4.

5.  Komisija nemudoma, v vsakem primeru pa v roku enega meseca po prejemu, objavi nezaupno različico poročila o oceni, ki ga zagotovijo nacionalni regulativni organi.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Pregleden in nediskriminatoren čezmejni dostop

 

1.   Če izvajalci univerzalne storitve, ki zagotavljajo storitve dostave paketov sklenejo večstranske sporazume o terminalnih cenah, morajo izpolnjevati vse razumne zahteve za dostop do vseh elementov omrežja in pripadajočih naprav, pa tudi ustreznih storitev in informacijskih sistemov, potrebnih za zagotavljanje storitev čezmejne dostave paketov.

 

2.   Točka, na kateri bi bilo treba zagotoviti dostop, je sprejemna izmenjalna pošta v namembni državi članici.

 

3.   Izvajalci univerzalne storitve iz odstavka 1 objavijo referenčno ponudbo. Referenčna ponudba vsebuje vse ustrezne z njo povezane pogoje, vključno s cenami.

 

4.   Vključuje tudi vse komponente, potrebne za dostop iz odstavka 1, vključno z morebitnimi pogoji, ki omejujejo dostop do in/ali uporabo storitev, če države članice dovoljujejo take pogoje v skladu s pravom Unije.

 

5.   Referenčno ponudbo pred njeno objavo odobri nacionalni regulativni organ. Nacionalni regulativni organ lahko po potrebi uvede spremembe referenčne ponudbe, da bi se izpolnile obveznosti iz te uredbe.

 

6.   Izvajalci univerzalne storitve iz odstavka 1 na zahtevo in na podlagi referenčne ponudbe najpozneje en mesec po prejemu zahteve pripravijo individualno ponudbo za izvajalca storitev dostave paketov, ki zahteva dostop v smislu navedenega odstavka. Izvajalci univerzalne storitve, ki prejmejo zahtevo za dostop, in ponudniki, ki zahtevajo dostop, se pogajajo v dobri veri.

 

7.   Če ni sklenjen sporazum na podlagi individualne ponudbe iz odstavka 6, lahko izvajalec storitev dostave paketov predloži individualno ponudbo, ki jo je pripravil izvajalec univerzalne storitve, nacionalnemu regulativnemu organu. Nacionalni regulativni organ po potrebi spremeni individualno ponudbo, da bi se izpolnile obveznosti. določene v tem členu.

 

8.   Dostop se operativno zagotovi v razumnem obdobju, ki ni daljše od treh mesecev od sklenitve pogodbe.

 

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Informacije in standardi kakovosti

 

1.   Vsi trgovci, ki z uporabniki sklepajo prodajne pogodbe, ki vključujejo čezmejno pošiljanje paketov, dajo uporabnikom v predpogodbeni fazi na voljo naslednje informacije:

 

(a)   cene, ki jih zaračunajo uporabnikom za čezmejno dostavo paketov, vključno s kakršnimi koli zadevnimi alternativnimi ali znižanimi cenami;

 

(b)  o možnostih čezmejne dostave, med drugim o izbiri izvajalcev, sledenju in mehanizmih, ki uporabniku omogočajo, da poseže v postopek dostave, vključno z možnostjo zavrnitve dostave brez prevzetja in določitvi termina ponovne dostave ali sprejema, kadar je to primerno;

 

(c)  podrobnosti o svojem pritožbenem postopku in pritožbenem postopku zadevnega izvajalca storitev dostave paketov ter mreže evropskega potrošniškega centra za čezmejne pritožbe.

 

2.   Preglednost in merljivost kakovosti storitev in interoperabilnost čezmejne dostave paketov se še naprej prednostno obravnavajo v skladu z Direktivo 97/67/ES v okviru Evropskega odbora za standardizacijo in drugih ustanov, ob upoštevanju zlasti interesov uporabnikov ter učinkovitosti in okoljskih pomislekov.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 7 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Izvajanje, pregled in začetek veljavnosti

Splošne in končne določbe

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7a

 

Zaupnost

 

Informacije o terminalnih cenah ali druge zaupne poslovne informacije, predložene v skladu s to uredbo nacionalnim regulativnim organom ali Komisiji, se obravnavajo v najstrožji tajnosti v skladu z upoštevnimi določbami nacionalnega prava in prava Unije.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 7b

 

Uporaba

 

Ta uredba ne posega v nacionalno pravo in pravo Unije, ki se uporablja za izvajalce storitev dostave paketov, vključno s socialnimi in zaposlitvenimi pravili in zahtevami glede pošiljanja informacij nacionalnim regulativnim organom, razen kjer je s to uredbo posebej določeno drugače.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pred XX/XX/2019 in nato vsaka štiri leta predloži Evropskemu parlamentu, Svetu ter Ekonomsko-socialnemu odboru ocenjevalno poročilo o uporabi te uredbe, ki mu, kadar je to primerno, priloži predlog za revizijo Uredbe.

Komisija do ... [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsaka tri leta predloži Evropskemu parlamentu, Svetu ter Ekonomsko-socialnemu odboru ocenjevalno poročilo o uporabi te uredbe, ki mu, kadar je to primerno, priloži zakonodajni predlog za revizijo Uredbe. Poročilo pripravi po posvetovanju z vsemi ustreznimi deležniki.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ali se je cenovna dostopnost storitev čezmejne dostave paketov izboljšala, tudi za uporabnike na oddaljenih ali redko poseljenih območjih;

(a)  ali sta se preglednost čezmejnih tarif in cenovna dostopnost storitev čezmejne dostave paketov izboljšali v vsej Uniji, tudi za posameznike in mala podjetja, zlasti tiste na oddaljenih ali redko poseljenih območjih;

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  obseg, v katerem so izvajalci univerzalne storitev, ki zagotavljajo storitve dostave paketov, odobrili pregleden in nediskriminatoren veleprodajni čezmejni dostop iz člena 6;

(b)  vpliv uredbe na raven čezmejne dostave paketov in na elektronsko poslovanje, vključno s podatki o pristojbinah za dostavo, ki se zaračunajo trgovcem in uporabnikom;

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  napredek pri drugih pobudah za vzpostavitev enotnega trga storitev dostave paketov.

(d)  napredek v zvezi s kakovostjo storitev in interoperabilnostjo čezmejne dostave paketov, vključno z varstvom potrošnikov, in z razvojem standardov;

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

Člen 9

Postopek Odbora

Izvajanje prenosa pooblastila

1.  Komisiji pomaga Odbor za poštno direktivo, ustanovljen s členom 21 Direktive 97/67/ES. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 3(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.  Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku štirih mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

_________________

 

 

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Priloga I – podnaslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poštne pošiljke, za katere se nacionalnim regulativnim organom pošlje javni seznam nacionalnih in vseh čezmejnih tarif za druge države članice:

Enokosovni paketi, pri katerih se za tarife, ki jih zanje določijo izvajalci storitev dostave paketov, uporabljajo ukrepi v zvezi s preglednostjo cen in opravi ocena, kot je določeno v členih 4 in 5:

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Priloga I – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Opredeljene poštne pošiljke izpolnjujejo naslednja merila:

Opredeljeni paketi izpolnjujejo naslednja merila:

(a)  pri omejitvah velikosti poštnih pošiljk iz točk (a)–(i) (pisma) se upošteva naslednje pravilo: dolžina

, širina in globina skupaj: 900 mm, največja dimenzija ne sme biti večja od 600 mm, najmanjša pa je večja od 20 mm;

(a)  pri omejitvah velikosti paketov iz točk od (a) do (i) se upošteva naslednje pravilo: dolžina, širina in debelina skupaj: 900 mm, največja dimenzija ni večja od 600 mm, najmanjša pa je večja od 20 mm;

(b)  paketi (pošiljke iz točk (j)(o)) niso manjše od predpisane velikosti za pisma (točke (a)(i)).

(b)  paketi iz točk od (j) do (o) niso manjši od predpisane velikosti za tiste iz točk od (a) do (i).

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Priloga I – zvezdica 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(*) Tarife za poštne pošiljke ne vključujejo nobenih posebnih popustov na podlagi količine ali kakršne koli druge posebne obravnave.

(*) Tarife za pakete so za en kos in ne vključujejo nobenih posebnih popustov na podlagi količine ali kakršne koli druge posebne obravnave.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Priloga I – zvezdica 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(***) Ponudniki, ki ponujajo več proizvodov in izpolnjujejo navedena merila, bi morali sporočiti najnižjo ceno.

(***) Ponudniki, ki ponujajo več paketov in izpolnjujejo navedena merila, bi morali sporočiti najnižjo tarifo.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Priloga I – zvezdica 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(****) Navedene tarife veljajo za pošiljke, dostavljene na dom ali v prostore v namembni državi članici.

(****) Navedene tarife veljajo za pošiljke, dostavljene na dom naslovnika v namembni državi članici ali v druge prostore, če takšna tarifa vključuje to možnost brez doplačila.

  • [1]  UL C 34, 2.2.2017, str. 106.

OBRAZLOŽITEV

OZADJE

Dostava paketov je konkurenčen, inovativen in hitro rastoč sektor. Vsako leto je prek spleta v EU naročenih in dostavljenih okoli štiri milijarde paketov. Vendar je očitno, da je v tem sektorju potencial za nadaljnjo rast. Velja, da v celotni EU 44 % potrošnikov kupuje prek spleta znotraj lastne države, veliko manj (15 %) pa prek spleta v drugi državi. Ugotovljeno je, da so pomisleki glede dostave blaga, kupljenega in prodanega čez mejo, glavna težava, ki jo imajo potrošniki in mala podjetja EU na spletu, v številnih primerih skupaj z razmeroma visokimi stroški.

Evropska komisija je v okviru strategije za enotni digitalni trg predlagala uredbo o čezmejnih storitvah dostave paketov. S predlagano uredbo želi zagotoviti večjo učinkovitost sektorja, preglednost tarif in terminalnih cen in dostopne cene.

Poročevalka se je med pripravo na razpravo o tem predlogu posvetovala s številnimi organizacijami uporabnikov in poštnega sektorja, vključno z regulatorji in predstavniki malih podjetij, potrošnikov in sindikatov. Prav tako je v celoti upoštevala stališča Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in pripravila dobro obiskano prireditev, ki je omogočila razpravo o vseh vidikih in idejah, povezanih s predlogom Komisije.

PREDLOG POROČEVALKE

Poročevalka odločno podpira prizadevanja za vzpostavitev enotnega digitalnega trga, ki bo prilagojen potrebam potrošnikov in trgovcev na drobno, vendar želi izboljšati predlog Komisije, da bi zagotovili pošten in uravnotežen pristop za vse izvajalce v sektorju, ki bo popolnoma v skladu z določbami Direktive 97/67/ES o poštnih storitvah, a jih bo tudi dopolnjeval in nadgrajeval.

Poročevalka zato predlaga razširitev področja uporabe ključnih določb uredbe na vse izvajalce storitev čezmejne dostave paketov, zlasti ker številni izvajalci univerzalne storitve nimajo velikega tržnega deleža v na trgu čezmejne dostave paketov v EU. Poročevalka tudi predlaga črtanje vidikov dostopa in referenčnih ponudb iz predloga, saj ne odražajo dejanskega stanja na trgu čezmejne dostave paketov in niso nujni glede na veljavno konkurenčno pravo EU in pravo s področja poštnih storitev.

Poročevalka je opredelila „paket“ kot poštno pošiljko z maso do 31,5 kg, medtem ko se strinja, da zgolj pošiljka korespondence ne šteje za paket (v skladu z Direktivo 97/67/ES).

Komisija ima sicer prav, ko določa potrebo po boljših informacijah o trgu za nacionalne regulativne organe, vendar je pomembno, da določbe uredbe omogočajo pridobitev natančne slike stanja trga. Poročevalka zato želi zagotoviti, da bodo nacionalni regulativni organi dobili podatke, ki kažejo razdrobljenost trga in različne oblike zaposlovanja na trgu, vključno s podatki o podizvajalcih in delavcih v poštnem sektorju, ki niso zaposleni redno in s polnim delovnim časom.

Prav nacionalni regulativni organi potrebujejo ustrezne podatke o čezmejnih tarifah in terminalnih cenah, da lahko ocenijo, če so morda cene nerazumno visoke. Ti podatki bi morali biti na voljo za vse ustrezne subjekte, saj bi v nasprotnem primeru lahko ustvarili izkrivljeno sliko. Poročevalka je zato pripravila predloge sprememb, ki to upoštevajo.

Glede ocenjevanja cenovne dostopnosti tarif poročevalka tudi meni, da bi bilo treba preizkus cenovne dostopnosti uporabiti za celoten trg, ne samo za izvajalce univerzalnih storitev. Namen te ocene bi moral biti ugotoviti, ali so stroški cenovno dostopni za posameznike in mala in srednja podjetja ter v kolikšni meri cene dostave vplivajo na uporabo storitev čezmejne dostave paketov. Pri oceni bil bilo treba upoštevati posamezne uporabnike z malo razpoložljivega prihodka, uporabnike invalide ali z zmanjšano mobilnostjo, uporabnike posameznike in MSP na oddaljenih ali redko poseljenih območjih, pa tudi tiste, ki redno uporabljajo storitve dostave paketov.

Zaupanje potrošnikov bi imelo koristi od izboljšanih zahtev za bolj pregledne in primerljive informacije o cenovnih možnostih in možnostih dostave, kakor tudi od zahtev za dodatna navodila o postopkih v primeru škode, izgube blaga, zamud in vrnjenih paketov ter za obravnavo pritožb. Poročevalka zato predlaga uvedbo dveh novih členov za dopolnitev že predloženih informacij za uporabnike in trgovce in za spodbuditev nadaljnjega usklajevanja standardov kakovosti in tehničnih standardov, v skladu z obstoječimi predpisi EU.

Komisija predlaga, da Evropskemu parlamentu, Svetu ter Ekonomsko-socialnemu odboru vsaka štiri leta predloži poročilo z oceno o uporabi te uredbe, ki mu, kadar je to primerno, priloži zakonodajni predlog za revizijo Uredbe. Poročevalka meni, naj se to poročilo pripravi po posvetovanju z vsemi ustreznimi deležniki, tudi Odborom za evropski socialni dialog v sektorju poštnih storitev in da ga je treba predložiti vsaka tri leta, zlasti zaradi dinamičnih in hitro se spreminjajočih trgov elektronskega trgovanja.

MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (30.5.2017)

za Odbor za promet in turizem

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah čezmejne dostave paketov
(COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD))

Pripravljavka mnenja: Biljana Borzan

(*)  Pridruženi odbor – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Elektronsko trgovanje je v Evropski uniji vse pomembnejši sektor. Po ocenah naj bi letna prodaja v letu 2014 znašala 369 milijard EUR. Pri velikem deležu elektronskega trgovanja je blago dostavljeno fizično. Potrošnikom v EU naj bi bile vsako leto poslane 4 milijarde paketov.

Učinkovita in cenovno dostopna dostava je osnovni pogoj za čezmejno prodajo fizičnega blaga. Trg dostave paketov je v EU kljub temu še vedno razdrobljen na domače trge, med državami članicami pa obstajajo velike razlike. Za potrošnike in trgovce so bile kot glavne ovire pri elektronskem trgovanju opredeljene prav visoke cene in nevšečnosti čezmejne dostave paketov. Komisija meni, da bi lahko zgolj potrošniki v EU na leto prihranili do 11,7 milijard EUR, če bi lahko pri spletnem nakupovanju izbirali med celotnim razponom blaga in storitev iz EU.

Trenutno se uporablja direktiva o poštnih storitvah iz leta 1997, ki se osredotoča predvsem na pisemske pošiljke, večina storitev dostave paketov pa ne spada pod univerzalne storitve. Ker se je dostava paketov v zadnjih letih znatno povečala, je treba obstoječo zakonodajo dopolniti z novimi predpisi.

Komisija je 25. maja 2016 predložila sveženj ukrepov za elektronsko trgovanje, s katerim želi potrošnikom in podjetjem pomagati, da v celoti izkoristijo enotni trg. Cilj predloga uredbe o storitvah čezmejne dostave paketov je povečati preglednost cen čezmejne dostave paketov in izboljšati regulativni nadzor.

Študije so pokazale, da so cene čezmejnih paketov v povprečju trikrat do štirikrat višje kot domače cene. Približno 40 % cen čezmejnih paketov ni mogoče razložiti z gospodarskimi dejavniki, kot so stroški dela, obseg itd., visoke cene dostave in vračila pa so najpogosteje omenjena kritika, ki jo pri čezmejnem nakupovanju prek spleta izražajo potrošniki. Visoke cene dostave so tudi ovira za e-trgovce na drobno, ki prodajajo prek spleta. Bolj kot na večja podjetja vplivajo na mala in srednja.

Pripravljavka mnenja meni, da je treba v uredbi opredeliti pojem „paket“ ter predlaga omejitev teže in razlikovanje od pošiljk korespondence.

Dostop do mrež izvajalcev univerzalne storitve je bistvenega pomena za nove akterje, zlasti za mala in srednja podjetja, ki nimajo zadostnega obsega, da bi lahko razvila nacionalne mreže dostave, vključno z oddaljenimi območji, ali sklenila sporazume o čezmejni dostavi z več akterji. S tem se bodo znižale cene v prid potrošnikov in čezmejne trgovine, na trgu dostave paketov pa bo večja konkurenca, ki bo prispevala k oblikovanju novih in inovativnih rešitev.

Izvajalci univerzalne storitve morajo že zdaj zagotavljati cenovno dostopne storitve dostave paketov, za katere so deležni nekaterih ugodnosti, kot je oprostitev plačila DDV. Cene njihovih storitev so pogosto individualno dogovorjene tarife in so zaupne narave. Cilj tega predloga je ohraniti zaupnost poslovno občutljivih podatkov, hkrati pa nacionalnim regulativnim organom omogočiti dostop do tarifnih postavk ter zagotoviti možnost, da zahtevajo obrazložitev in dodatne informacije o tistih, ki so nerazumno visoke.

Pripravljavka mnenja je še posebno zaskrbljena glede glavnega namena te uredbe, ki naj potrošnikom omogoči dostop do storitev čezmejne dostave paketov, zato je na to temo vložila več predlogov sprememb. Želi, da se v opis storitev dostave paketov vključijo možnosti dostave in podrobne informacije za potrošnika.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe   1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1)  V členu 169(1) in točki (a) člena 169(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je določeno, da Unija podpira interese potrošnikov in k doseganju visoke ravni varstva potrošnikov prispeva z ukrepi, sprejetimi v skladu s členom 114 PDEU.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Tarife, ki se uporabljajo za pošiljatelje majhnih količin čezmejnih paketov in drugih poštnih pošiljk, zlasti mala in srednja podjetja ter posameznike, so še vedno razmeroma visoke. To ima neposreden negativni vpliv na uporabnike, ki iščejo storitve čezmejne dostave paketov, zlasti v okviru elektronskega trgovanja.

(1)  Tarife, ki se uporabljajo za pošiljatelje majhnih količin čezmejnih paketov in drugih poštnih pošiljk, zlasti mala in srednja podjetja ter posameznike, so v nekaterih primerih še vedno razmeroma visoke. To ima neposreden negativni vpliv na uporabnike, ki iščejo storitve čezmejne dostave paketov, zlasti v okviru elektronskega trgovanja. Uporabniki pogosto poročajo tudi o težavah s kakovostjo storitev pri čezmejnem pošiljanju, prejemanju ali vračanju paketov. Poleg tega je potrebna boljša interoperabilnost na tem področju, kamor bi sodili tudi specifični ukrepi v zvezi z okoljskimi vidiki.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Trg za storitve čezmejne dostave paketov je raznolik in zapleten, z različnimi ponudniki, ki ponujajo različne storitve in cene glede na težo, velikost in obliko poslanih pošiljk, pa tudi glede na namembni kraj, dodano vrednost, kot so rešitve glede sledljivosti, in število poslanih pošiljk. Zaradi navedene raznolikosti je težko primerjati storitve dostave paketov med različnimi ponudniki, tako v smislu kakovosti kot cene. Poleg tega pošiljatelji majhnih količin, kot so mala in srednja podjetja ter posamezniki, pogosto niso seznanjeni z obstojem različnih storitev dostave paketov, ki so na voljo.

(3)  Trg za storitve čezmejne dostave paketov je raznolik, kompleksen in konkurenčen, z različnimi ponudniki, ki ponujajo različne storitve in cene glede na težo, velikost in obliko poslanih pošiljk, pa tudi glede na namembni kraj, dodano vrednost, kot so rešitve glede sledljivosti, in število poslanih pošiljk. V nekaterih držav članic izvajalci univerzalne storitve nimajo večinskega deleža na trgu dostave paketov. Zaradi navedene raznolikosti je težko primerjati storitve dostave paketov med različnimi ponudniki storitve, tako v smislu kakovosti kot cene. Poleg tega pošiljatelji majhnih količin, kot so mala in srednja podjetja ter posamezniki, pogosto niso seznanjeni z obstojem različnih storitev dostave paketov, ki so na voljo. Odvračajoči so tudi stroški zamenjave. Dejansko mali in srednji e-trgovci na drobno dostavo opredeljujejo kot oviro pri čezmejni prodaji.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Za izboljšanje cenovne dostopnosti storitev čezmejne dostave paketov, zlasti za uporabnike na oddaljenih in redko poseljenih območjih, je treba izboljšati preglednost javnih seznamov tarifza omejen nabor storitev čezmejne dostave paketov, ki jih ponujajo izvajalci univerzalne storitve in ki jih večinoma uporabljajo mala in srednja podjetja ter posamezniki. Preglednost javnih seznamov je potrebna tudi za obravnavanje vprašanja visokih tarif storitev čezmejne dostave in za znižanje, kjer je to ustrezno, neupravičenih razlik v tarifah med storitvami domače in čezmejne dostave paketov.

(4)  Za izboljšanje cenovne dostopnosti storitev čezmejne dostave paketov, zlasti za uporabnike na oddaljenih in redko poseljenih območjih ter za mala in srednja ter mikro podjetja, je treba izboljšati preglednost tarif in terminalnih cen za storitve čezmejne dostave paketov, ki jih ponujajo izvajalci univerzalne storitve in ki jih večinoma uporabljajo mala in srednja podjetja ter posamezniki. Preglednost je potrebna tudi za obravnavanje vprašanja visokih tarif storitev čezmejne dostave in za znižanje, kjer je to ustrezno, neupravičenih razlik v tarifah med storitvami domače in čezmejne dostave paketov.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Glede na podatke raziskave Eurobarometra 413 je večina podjetij, ki prodajajo, so prodajala ali so poskusila prodajati prek spleta, menila, da visoki stroški dostave, drag pritožbeni postopek in jamstva predstavljajo težavo pri spletni prodaji, zato je potrebno nadaljnje ukrepanje, da bodo lahko vsi trgovci in potrošniki, zlasti mala in srednja ter potrošniki z oddaljenih območij, polno koristili dostopne in cenovno ugodne storitve čezmejne dostave paketov, pri čemer ne gre pozabiti, da potrošniki pričakujejo, da bo njihov nakup dostavljen brezplačno.

Predlog spremembe   6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V večini držav članic obstaja več ponudnikov, ki zagotavljajo storitve domače dostave paketov, vendar le nekateri od njih zagotavljajo tudi storitve čezmejne dostave paketov. V tem okviru je za varstvo in spodbujanje učinkovite konkurence ter zaščito uporabnikov nujno zagotoviti pregleden in nediskriminatoren dostop do storitev in infrastrukture, potrebne za izvajanje storitev čezmejne dostave paketov.

črtano

Predlog spremembe   7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Izvajalci univerzalne storitve so poštni operaterji, ki univerzalno poštno storitev ali njen del zagotavljajo znotraj določene države članice. Izvajalci univerzalne storitve, ki storitve opravljajo v več kot eni državi članici, bi morali biti kot izvajalci univerzalne storitve razvrščeni le v državah članicah, v katerih opravljajo univerzalno poštno storitev.

Obrazložitev

Natančna opredelitev izvajalca univerzalne storitve.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Trenutno poštne storitve ureja Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta49. Ta direktiva določa skupna pravila, ki urejajo zagotavljanje poštnih storitev in univerzalne poštne storitve v Uniji. Osredotoča se predvsem, vendar ne izključno, na nacionalne univerzalne storitve in ne obravnava regulativnega nadzora izvajalcev storitev dostave paketov, preglednosti tarif in terminalnih cen za nekatere storitve čezmejne dostave paketov, ocenjevanja dostopnosti tarif za nekatere storitve čezmejne dostave paketov ter preglednega in nediskriminatornega dostopa do nekaterih storitev čezmejne dostave paketov in/ali infrastrukture. Zato ta uredba, kar zadeva storitve čezmejne dostave paketov, dopolnjuje pravila iz Direktive 97/67/ES.

(6)  Trenutno poštne storitve ureja Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta49, ki določa skupna pravila, ki urejajo zagotavljanje poštnih storitev in univerzalne poštne storitve v Uniji. Zato ta uredba, kar zadeva storitve čezmejne dostave paketov, dopolnjuje pravila iz Direktive 97/67/ES.

__________________

__________________

49 Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (UL L 1, 21.1.1998, str. 14–25).

49 Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (UL L 1, 21.1.1998, str. 14–25).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Zato je pomembno zagotoviti jasno opredelitev storitev dostave paketov in določiti, katere poštne pošiljke so zajete v zadevni opredelitvi. To se nanaša zlasti na poštne pošiljke, ki niso pošiljke korespondence in ki se zaradi svoje teže običajno uporabljajo za pošiljanje proizvodov in trgovskega blaga. Ta uredba bi morala zato v skladu z ustaljeno prakso zajemati poštne pošiljke, ki tehtajo do 31,5 kg, saj povprečna oseba s težjimi pošiljkami ne more ravnati brez mehanskih pripomočkov. V skladu s sedanjo prakso in Direktivo 97/67/ES bi bilo treba vsak korak v poštni verigi, tj. sprejem, usmerjanje in dostavo, obravnavati kot storitve dostave paketov. Sam prevoz, ki se ne opravlja v povezavi z enim od navedenih korakov, bi moral biti izključen iz obsega storitev dostave paketov, saj se lahko v tem primeru predvideva, da je ta dejavnost del prometnega sektorja.

(8)  Zato je pomembno zagotoviti jasno opredelitev „paketov“ in „storitev dostave paketov“ in določiti, katere poštne pošiljke in paketi so zajete v opredelitvi. To se nanaša zlasti na pošiljke, ki jih dostavi oziroma ne dostavi izvajalec univerzalne storitve, ki pa niso pošiljke korespondence in se zaradi svoje teže običajno uporabljajo za pošiljanje proizvodov in trgovskega blaga s komercialno vrednostjo ali brez nje. Ta uredba bi morala zato v skladu z ustaljeno prakso zajemati pakete, ki jih dostavi oziroma ne dostavi izvajalec univerzalne storitve in ki tehtajo do 31,5 kg, saj povprečna oseba s težjimi pošiljkami ne more ravnati brez mehanskih pripomočkov. V skladu s sedanjo prakso bi bilo treba vsak korak v verigi dostave paketov, tj. sprejem, usmerjanje in dostavo, obravnavati kot storitve dostave paketov, tudi ko jih opravljajo izvajalci hitre pošte in kurirskih storitev ter združevalci pošiljk. Ta uredba bi se morala uporabljati tudi za izvajalce storitev dostave paketov, ki uporabljajo alternativne poslovne modele in platforme za elektronsko poslovanje, če izvajajo vsaj en korak v dostavni verigi. Za razliko od posameznih samostojnih podizvajalcev izvajalca storitve dostave paketov pa se ne bi smela uporabljati za uveljavljene izvajalce logistike tovornega prometa ali prometne logistike.

Predlog spremembe   10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Ta uredba bi se morala uporabljati za storitve dostave paketov tretjim strankam, ne pa za podjetja z lastno mrežo notranje dostave, prek katere izpolnjujejo naročila za blago, ki so ga sama prodala. V področje uporabe te uredbe bi bilo treba ta podjetja vključiti, če mreže za notranjo dostavo uporabljajo za dostavo blaga, ki so ga prodale tretje stranke, ali za dostavo blaga v okviru interne maloprodajne storitve.

Obrazložitev

To je potrebno zato, da v področje uporabe te uredbe ne bodo vključene storitve dostave hrane, ki jih izvaja na primer supermarket.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Terminalne cene temeljijo na večstranskih in dvostranskih sporazumih med izvajalci univerzalne storitve in zagotavljajo, da se izvajalcu univerzalne storitve v namembni državi povrnejo stroški storitve, zagotovljene izvajalcu univerzalne storitve v izvorni državi. Terminalne cene bi morale biti določene tako, da bi vključevale terminalne stroške, kot so opredeljeni v točki 15 člena 2 Direktive 97/67/ES, ki se uporabljajo za pisemske pošiljke, in stopnje končnih plačil, ki se uporabljajo za pakete.

(9)  Terminalne cene temeljijo na večstranskih in dvostranskih sporazumih med izvajalci storitve dostave paketov in zagotavljajo, da se izvajalcu storitve dostave paketov v namembni državi povrnejo stroški storitve, zagotovljene izvajalcu storitve dostave paketov v izvorni državi. Terminalne cene bi morale biti obravnavane tako, da bi vključevale terminalne stroške, kot so opredeljeni v točki 15 člena 2 Direktive 97/67/ES, ki se uporabljajo za pisemske pošiljke, in stopnje končnih plačil, ki se uporabljajo za pakete, ter stroške prevoza med hčerinskimi družbami izvajalcev storitev dostave paketov. V tem kontekstu „terminalni stroški“ pomenijo plačila izvornega izvajalca univerzalne storitve namembnemu izvajalcu univerzalne storitve v namembni državi za stroške čezmejne dostave pošiljk korespondence v namembni državi članici; „stopnje končnih plačil“ pomenijo plačila izvajalca univerzalne storitve v izvorni državi članici namembnemu izvajalcu univerzalne storitve za stroške čezmejne dostave paketov v namembni državi članici; „transferne cene“ pomenijo plačila ponudnika storitve dostave paketov v izvorni državi članici hčerinskim družbam v namembni državi članici za stroške dostave paketov v namembni državi članici. Terminalne cene so poslovno občutljivi podatki.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Nacionalni regulativni organi morajo imeti za statistične namene znanje in informacije o izvajalcih storitev dostave paketov, ki so dejavni na trgu. Vendar bi bilo treba za omejitev upravnega bremena za majhne izvajalce storitev dostave paketov, ki so dejavni samo na nacionalnem ali regionalnem trgu, uporabljati mejno vrednost na podlagi števila oseb, zaposlenih pri izvajalcu storitve in vključenih v izvajanje storitev dostave paketov. Sedež ponudnika je treba določiti v skladu s sodno prakso Sodišča.

(10)  Nacionalni regulativni organi morajo imeti za statistične namene znanje in informacije o izvajalcih storitev dostave paketov, ki so dejavni na trgu. Zaradi delovno intenzivne narave in omejevanja upravnega bremena za majhne izvajalce storitev dostave paketov ali podizvajalce, ki so dejavni samo na regionalnem ali domačem trgu, bi bilo treba uporabljati mejno vrednost na podlagi števila oseb, ki so bile pri izvajalcu storitve dostave paketov v povprečju zaposlene v predhodnem koledarskem letu in so bile vključene v izvajanje storitev dostave paketov v državi članici, v kateri ima izvajalec sedež, razen če ima sedež v več državah članicah. Mejno vrednost bi bilo treba določiti tako, da se pri izračunu upoštevajo tudi vse tiste osebe, ki v tem sektorju niso stalno zaposlene za polni delovni čas.

Predlog spremembe   13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Pri predložitvi informacij nacionalnemu regulativnemu organu bi bilo treba med značilnosti storitev dostave paketov vključiti korake v poštni verigi (sprejem, usmerjanje, prevoz ali dostava), ki jih je izvedel izvajalec; informacijo o tem, ali storitev spada na področje obveznega zagotavljanja univerzalne storitve; podatke o teritorialnem področju uporabe storitve (regionalno, v notranjem prometu, čezmejno) in informacijo o tem, ali je zagotovljena dodana vrednost.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Pri zagotavljanju informacij nacionalnemu regulativnemu organu bi bilo treba upoštevati, da so izvajalci storitev dostave paketov morda že zagotovili nekatere informacije istemu nacionalnemu regulativnemu organu. Storitve dostave paketov so pomembne za mala in srednja podjetja ter posameznike in omogočena bi morala biti enostavna primerjava med različnimi ponudniki. Zato bi morale biti storitve, za katere bi morali tarife sporočiti izvajalci univerzalne storitve, jasno opredeljene. Navedene tarife bi morala Komisija objaviti na posebnem spletišču in bi morale, skupaj z rednim zaupnim sporočanjem osnovnih terminalnih cen, predstavljati podlago za nacionalne regulativne organe pri ocenjevanju dostopnosti tarif za storitve čezmejne dostave paketov. Izvajalci storitev dostave paketov, razen izvajalcev univerzalne storitve, lahko prostovoljno, v primerljivi obliki, sporočijo svojim nacionalnim regulativnim organom tarife za enake pošiljke, če so take pošiljke dostavljene na dom ali v prostore naslovnika.

(12)  Pri zagotavljanju informacij nacionalnemu regulativnemu organu bi bilo treba upoštevati, da so izvajalci storitev dostave paketov morda že zagotovili nekatere informacije istemu nacionalnemu regulativnemu organu. Storitve dostave paketov so pomembne za mala in srednja podjetja ter posameznike in omogočena bi morala biti enostavna primerjava med različnimi ponudniki. Zato bi morale biti storitve, za katere bi morali tarife sporočiti izvajalci storitve dostave paketov, jasno opredeljene. Navedene tarife bi morala Komisija objaviti na posebnem spletišču in bi morale, skupaj z rednim zaupnim sporočanjem osnovnih terminalnih cen, predstavljati podlago za nacionalne regulativne organe pri ocenjevanju razumne višine tarif za storitve čezmejne dostave paketov.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Ko nacionalni regulativni organi letno ocenjujejo dostopnost tarif, bi morali izhajati iz objektivnih meril, kot so domače tarife izvajalcev univerzalne storitve v izvorni državi in izvajalcev univerzalne storitve v namembni državi ter raven terminalnih cen. Ta splošna merila so lahko dopolnjena z drugimi merili, ki so posebej pomembna za pojasnitev zadevnih tarif, kot so posebni prevozni in manipulativni stroški ter dvostransko dogovorjene količine med različnimi izvajalci storitev čezmejne dostave paketov.

(14)  Ko nacionalni regulativni organi letno ocenjujejo nerazumno visoke tarife, bi morali izhajati iz objektivnih meril, kot so domače tarife izvajalcev storitve dostave paketov v izvorni državi in izvajalcev storitve dostave paketov v namembni državi ter raven terminalnih cen. Ta splošna merila so lahko dopolnjena z drugimi merili, ki so posebej pomembna za pojasnitev posameznih tarif, kot so posebni prevozni in manipulativni stroški ter dvostransko dogovorjene količine med različnimi izvajalci storitev čezmejne dostave paketov. Nacionalni regulativni organi bi morali posebej upoštevati mala in srednja podjetja ter posamezne in ranljive uporabnike, ki živijo ali imajo sedež na oddaljenih ali redko poseljenih območjih. Če je to mogoče, bi morali zagotoviti, da je njihova ocena primerljiva z ocenami, določenimi v Direktivi 97/67/ES.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Velike razlike med domačimi in čezmejnimi tarifami za storitve dostave paketov bi morale biti utemeljene z objektivnimi merili, kot so dodatni stroški za prevoz in razumna stopnja dobička. Od izvajalcev univerzalne storitve, ki zagotavljajo storitve dostave paketov, bi bilo treba zahtevati, naj nemudoma zagotovijo takšno utemeljitev.

(16)  Velike razlike med domačimi in čezmejnimi tarifami za storitve dostave paketov bi morale biti utemeljene z objektivnimi merili, kot so na primer dodatni stroški za prevoz in razumna stopnja dobička. Od ponudnikov, ki zagotavljajo storitve čezmejne dostave paketov, bi bilo treba zahtevati, naj nemudoma zagotovijo takšno utemeljitev.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Za zagotovitev preglednosti po vsej Uniji bi bilo treba analizo nacionalnega regulativnega organa predložiti nacionalnim regulativnim organom druge države članice in Komisiji. Nacionalni regulativni organi in Komisija morajo zagotoviti zaupnost. Komisija lahko tudi zahteva, naj Evropska skupina regulativnih organov za poštne storitve zagotovi analizo na ravni Unije na podlagi nacionalnih prispevkov.

(17)  Za zagotovitev preglednosti po vsej Uniji bi bilo treba analizo nacionalnega regulativnega organa predložiti nacionalnim regulativnim organom države članice, ki jo to zadeva, in Komisiji. Nacionalni regulativni organi in Komisija bi morali zagotoviti zaupnost. Komisija lahko tudi zahteva, naj Evropska skupina regulativnih organov za poštne storitve zagotovi analizo na ravni Unije na podlagi nacionalnih prispevkov, pod pogojem, da je zagotovljena zaupnost.

Predlog spremembe   18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Izvajalci univerzalne storitve, ki zagotavljajo storitve dostave paketov, lahko sklenejo večstranske in dvostranske sporazume o terminalnih cenah ter vzpostavijo druge programe za olajšanje medsebojne povezljivosti svojih dostavnih omrežij. Zaradi nediskriminacije se konkurenčnim izvajalcem storitev dostave paketov odobri enak dostop do terminalnih cen, ki veljajo med pogodbenicami na podlagi večstranskih sporazumov. V nekaterih primerih je lahko upravičeno, da terminalne cene, ki jih plačujejo tretji izvajalci storitev dostave paketov, presegajo terminalne cene, ki jih plačujejo izvajalci univerzalne storitve, ki so podpisniki takih sporazumov. To se lahko zgodi, kadar lahko pogodbenice večstranskega sporazuma o terminalnih cenah dokažejo, da stroški vzpostavitve, izvajanja in upravljanja sporazuma, dodatni stroški, nastali s sprejemom in obdelavo pošiljk izvajalcev storitev dostave paketov, ki niso uvrščeni na seznam, ter drugi taki stroški niso zajeti v terminalnih cenah, ki jih plačuje tretji izvajalec storitev v izvorni državi članici.

(18)  Izvajalci storitev dostave paketov lahko sklenejo večstranske in dvostranske sporazume o terminalnih cenah ter vzpostavijo druge programe za olajšanje medsebojne povezljivosti svojih dostavnih omrežij. Zaradi nediskriminacije bi bilo treba konkurenčnim izvajalcem storitev dostave paketov odobriti enak dostop do terminalnih cen, ki veljajo med pogodbenicami na podlagi večstranskih sporazumov. V nekaterih primerih je lahko upravičeno, da terminalne cene, ki jih plačujejo tretji izvajalci storitev dostave paketov, presegajo terminalne cene, ki jih plačujejo izvajalci univerzalne storitve, ki so podpisniki takih sporazumov. To se lahko zgodi, kadar lahko pogodbenice večstranskega sporazuma o terminalnih cenah dokažejo, da stroški vzpostavitve, izvajanja in upravljanja sporazuma, dodatni stroški, nastali s sprejemom in obdelavo pošiljk tretjih izvajalcev storitev dostave paketov, ter drugi taki stroški niso zajeti v terminalnih cenah, ki jih plačuje tretji izvajalec storitev v izvorni državi članici. Vsakič ko izvajalec storitev dostave paketov sklene večstranski sporazum o terminalnih cenah, bi moral enak in nediskriminatoren dostop tretjih strank do nekaterih storitev čezmejne dostave paketov, ki se zagotavljajo v okviru teh večstranskih sporazumov, spodbuditi konkurenco, upoštevati stroškovno naravnanost, koristiti potrošnikom in zagotoviti učinkovitejšo uporabo obstoječih mrež, zlasti na podeželskih in oddaljenih območjih.

Predlog spremembe   19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  V praksi in zaradi operativnih razlogov je točka, na kateri bi moral biti zagotovljen dostop, sprejemna izmenjalna pošta, ki je urad ali ustanova, ki jo določijo izvajalci univerzalne storitve v namembni državi članici za predajo poštnih pošiljk, ki niso pošiljke korespondence.

črtano

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Zaradi omejevanja upravnega bremena bi morali izvajalci storitev dostave paketov, nacionalni regulativni organi in Komisija prenašati podatke elektronsko in zlasti omogočati uporabo elektronskih podpisov, predvidenih v Uredbi (EU) 910/20141a.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Ker se trgi storitev dostave paketov hitro spreminjajo, bi morala Komisija ponovno oceniti učinkovitost in uspešnost te uredbe ter predložiti redno poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu. Navedenemu poročilu bi morali biti, kjer je to ustrezno, priloženi predlogi Evropskemu parlamentu in Svetu za pregled.

(21)  Ker se trgi storitev dostave paketov hitro spreminjajo, bi morala Komisija ponovno oceniti učinkovitost in uspešnost te uredbe, pri tem upoštevati razvoj na področju elektronskega poslovanja ter redno pripravljati poročilo za Evropski parlament in Svet. Navedenemu poročilu bi morali biti, kjer je to ustrezno, priloženi zakonodajni predlogi Evropskemu parlamentu in Svetu za pregled. Poročilo bi bilo treba pripraviti po posvetovanju z vsemi deležniki, vključno z odborom za socialni dialog v sektorju poštnih storitev.

Predlog spremembe   22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Komisija bi morala upoštevati pomembne informacije, ki jih predloži Evropska skupina regulativnih organov za poštne storitve, ki vključuje predstavnike nacionalnih regulativnih organov.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje obveznosti izvajalcev storitev dostave paketov glede pošiljanja informacij nacionalnim regulativnim organom, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za pripravo obrazca za pošiljanje takih informacij. Navedena pooblastila bi se morala izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta50 .

črtano

__________________

 

50 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13–18).

 

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a)  Da bi se zahteve glede zagotavljanja informacij s strani izvajalcev storitev dostave paketov uporabljale za nacionalne regulativne organe države članice, v kateri imajo sedež, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte, s katerimi bi se uredba dopolnila z obrazcem za predložitev teh informacij. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje1a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

 

__________________

 

1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Predlog spremembe   25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Da bi se lahko proučili učinki te uredbe, bi morale države članice poročati o razvoju delovnih pogojev vseh zaposlenih v sektorju dostave paketov ter o vplivih na okolje zaradi povečanega cestnega prometa in posledično povečanih emisij.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Ker ciljev te uredbe, tj. vzpostavitve regulativnih načel in pravil, potrebnih za izboljšanje regulativnega nadzora, povečanja preglednosti cen in določitve nekaterih načel v zvezi s storitvami čezmejne dostave paketov, ki bi morale podpirati konkurenco, države članice ne morejo doseči v zadostni meri in jih je zato zaradi obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja

(25)  Ker ciljev te uredbe, tj. vzpostavitve regulativnih načel in pravil, potrebnih za izboljšanje regulativnega nadzora, povečanja preglednosti cen, določitve nekaterih načel v zvezi s storitvami čezmejne dostave paketov v podporo konkurenci in spodbujanja boljšega dostopa uporabnikov do učinkovitih storitev čezmejne dostave paketov po razumnih cenah, države članice ne morejo doseči v zadostni meri, temveč jih je zaradi obsega in učinkov lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 1 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predmet urejanja

Predmet urejanja in cilji

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba poleg pravil iz Direktive 97/67/ES določa posebna pravila v zvezi s/z:

Za omogočanje dostopa potrošnikov do čezmejnih storitev dostave paketov in večjo dostopnost do učinkovite čezmejne dostave paketov za uporabnike, tudi ranljive, na oddaljenih in redko poseljenih območjih ter invalide, ta uredba poleg določb iz Direktive 97/67/ES prinaša posebne določbe v zvezi s/z:

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  preglednostjo tarif in terminalnih cen za nekatere storitve čezmejne dostave paketov in oceno dostopnosti nekaterih čezmejnih tarif;

(b)  preglednostjo tarif in terminalnih cen za nekatere storitve čezmejne dostave paketov in oceno nekaterih nerazumno visokih čezmejnih tarif;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  preglednostjo in nediskriminatornim dostopom do nekaterih storitev čezmejne dostave paketov in/ali infrastrukture.

črtano

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  informacijami in preglednostjo cen za uporabnike storitev čezmejne dostave paketov;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  „paket“ pomeni pošiljko, ki jo dostavi izvajalec univerzalne storitve ali drug izvajalec storitev dostave paketov in ni pošiljka korespondence, s komercialno vrednostjo ali brez nje in težo največ 31,5 kg;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „storitve dostave paketov“ pomenijo storitve, ki vključujejo sprejem, usmerjanje, prevoz ali dostavo poštnih pošiljk, razen pošiljk korespondence; sam prevoz se ne šteje za storitev dostave paketov; dostava takih pošiljk, ki so težje od 31,5 kg, se ne šteje za storitev dostave paketov;

(a)  „storitve dostave paketov“ pomenijo storitve, ki vključujejo sprejem, usmerjanje, prevoz ali dostavo paketov, pod pogojem, da ne zajemajo zgolj prevoza;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  „podizvajalec“ pomeni podjetje, ki za izvajalca storitev dostave paketov zagotavlja sprejem, usmerjanje, prevoz ali dostavo paketov, pod pogojem, da te storitve ne zajemajo zgolj prevoza;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „terminalne cene“ pomenijo plačila izvajalca univerzalne storitve v izvorni državi izvajalcu univerzalne storitve v namembni državi za stroške storitev čezmejne dostave paketov v namembni državi članici.

(c)  „terminalne cene“ pomenijo plačila, ki so lahko terminalni stroški, stopnje končnih plačil ali transferne cene, ki jih izvajalec storitev dostave paketov v izvorni državi plača izvajalcu storitev dostave paketov v namembni državi, posrednikom oziroma obema za stroške storitev čezmejne dostave paketov v namembni državi članici;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  „trgovec“ pomeni vsako ali vsako pravno osebo ne glede na to, ali je v javni ali zasebni lasti, ki deluje za namene v zvezi s trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo v povezavi s storitvami dostave paketov, zajetimi s to uredbo, tudi če deluje prek osebe, ki nastopa v njenem imenu ali po njenem naročilu.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsi izvajalci storitev dostave paketov predložijo nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, naslednje informacije:

1.  Vsi izvajalci storitev dostave paketov, vključno s storitvami dostave paketov, ki uporabljajo alternativne poslovne modele in platforme za elektronsko poslovanje, predložijo nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, naslednje standardne informacije, razen če je nacionalni regulativni organ te informacije že zahteval in prejel:

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  naziv ponudnika, njegov pravni status in oblika, registrska številka v trgovinskem ali podobnem registru, številka DDV, naslov sedeža in kontaktna oseba;

(a)  naziv izvajalca storitev dostave paketov, njegov pravni status in oblika, registrska številka v trgovinskem ali podobnem registru, identifikacijska številka za DDV, naslov sedeža in kontaktna oseba;

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  narava storitev, ki jih nudi ponudnik;

(b)  podroben trgovski opis storitev dostave paketov, ki jih nudi izvajalec storitve dostave paketov, vključno z možnostmi dostave in informacijami za potrošnika;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  splošni prodajni pogoji ponudnika, vključno s podrobnim opisom pritožbenega postopka.

(c)  splošni prodajni pogoji izvajalca storitev dostave paketov za storitve dostave paketov, vključno s podrobnim opisom pritožbenega postopka za uporabnike.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primeru kakršne koli spremembe v zvezi z informacijami iz prvega pododstavka izvajalci storitev dostave paketov v 30 dneh obvestijo nacionalni regulativni organ o tej spremembi.

2.  V primeru kakršne koli spremembe v zvezi z informacijami iz odstavka 1 izvajalci storitev dostave paketov o tej spremembi nacionalni regulativni organ obvestijo v 30 dneh.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vsi izvajalci storitev dostave paketov do 31. marca vsakega koledarskega leta predložijo nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, informacije o:

3.  Vsi izvajalci storitev dostave paketov, vključno z izvajalci storitev dostave paketov, ki uporabljajo alternativne poslovne modele, tudi take, ki temeljijo na sodelovalnem gospodarstvu in platformah za elektronsko poslovanje, do 31. marca vsakega koledarskega leta predložijo nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, informacije o (razen če je nacionalni regulativni organ te informacije že zahteval in prejel):

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  letnem prometu storitev dostave paketov za preteklo koledarsko leto v državi članici, v kateri imajo sedež, razčlenjenem po storitvah dostave paketov, ki se nanašajo na nacionalne, prejete in odposlane čezmejne poštne pošiljke;

(a)  letnem prometu storitev dostave paketov za preteklo koledarsko leto v državi članici, v kateri ima izvajalec storitev dostave paketov sedež, razčlenjenem po storitvah dostave paketov, ki se nanašajo na pošiljke v notranjem prometu, prejete in odposlane čezmejne pakete;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  številu oseb, zaposlenih pri ponudniku in vključenih v zagotavljanje storitev dostave paketov v državi članici, v kateri imajo sedež, v preteklem koledarskem letu;

(b)  povprečnem številu oseb, ki so bile v preteklem koledarskem letu neposredno ali posredno zaposlene pri izvajalcu storitev dostave paketov in vključene v zagotavljanje storitev dostave paketov v državi članici, v kateri ima ta izvajalec sedež, ter informacije o pregledu delovnih pogojev za vse osebe, zaposlene pri izvajalcu; število oseb se izračuna na podlagi povprečnega letnega števila zaposlenih s polnim ali skrajšanim delovnim časom, začasno zaposlenih in samozaposlenih ter oseb, ki delajo za podizvajalce ali podjetja, katerim izvajalec storitev dostave paketov oddaja sprejem, usmerjanje, prevoz ali dostavo paketov, vanj pa so vključene vse osebe, ki so v preteklem koledarskem letu za izvajalca storitev dostave paketov ali njegove hčerinske družbe in pod njihovim vodstvom izvajale storitve, povezane s katerim koli korakom vrednostne verige in so za to prejele plačilo;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  številu poštnih pošiljk, razen pošiljk korespondence, ki niso težje od 31,5 kg, obdelanih v državi članici, v kateri imajo sedež, v preteklem koledarskem letu, razčlenjeno po nacionalnih, prejetih in odposlanih čezmejnih poštnih pošiljkah.

(c)  številu paketov, obdelanih v preteklem koledarskem letu v državi članici, v kateri ima izvajalec storitev dostave paketov sedež, razčlenjenem po pošiljkah v notranjem prometu ter prejetih in odposlanih čezmejnih poštnih pošiljkah.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  javno dostopnih cenah, ki so se uporabljale za storitve dostave paketov v prejšnjem koledarskem letu.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Razčlenitev izračunov iz točke (b) prvega pododstavka se prikaže nacionalnemu regulativnemu organu.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija z izvedbenim aktom določi obrazec za predložitev informacij iz odstavka 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 9.

4.  Komisija v skladu s členom 9a sprejme delegirane akte in to uredbo dopolni s standardnim obrazcem za predložitev informacij iz odstavka 1 tega člena.

 

Prvi takšni delegirani akti se sprejmejo do... [8 mesecev od dneva začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Nacionalni regulativni organi lahko poleg zahtev po informacijah iz odstavkov 1 in 2 uvedejo dodatne zahteve po informacijah, če so potrebne za zagotovitev skladnosti s to uredbo.

5.  Nacionalni regulativni organi lahko poleg zahtev po informacijah iz odstavkov 1 in 3 uvedejo dodatne zahteve po informacijah, če so sorazmerne in potrebne za zagotovitev skladnosti s to uredbo.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Za izvajalca storitev dostave paketov, ki zaposluje manj kot 50 oseb, ne veljajo obveznosti iz odstavkov 1 in 2, razen če ima ponudnik sedež v več državah članicah.

6.  Ta člen se ne uporablja za izvajalca storitev dostave paketov, ki je skupaj z vsemi hčerinskimi družbami in povezanimi podjetji v preteklem koledarskem letu v povprečju zaposloval manj kot 25 oseb, razen če ima sedež v več državah članicah. Število oseb se izračuna na podlagi povprečnega letnega števila zaposlenih s polnim ali skrajšanim delovnim časom, začasno zaposlenih, zaposlenih po pogodbi brez zagotovljenega števila delovnih ur in samozaposlenih ter oseb, ki delajo za podizvajalce. Razčlenitev izračunov se prikaže na zahtevo.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Vsi podizvajalci informacije v skladu s tem členom predložijo nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež. Izpolnjevati jim ni treba določb iz točk (c) in (ca) odstavka 3.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Kadar v skladu s predpisi Unije in nacionalnimi predpisi o poslovni tajnosti nacionalni regulativni organ za nekatere podatke meni, da so zaupne narave, nacionalni regulativni organi, ki jih to zadeva, to zaupnost spoštujejo.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preglednost tarif in terminalnih cen

Preglednost čezmejnih tarif in terminalnih cen

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Izvajalci univerzalne storitve, ki zagotavljajo storitve dostave paketov, nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, predložijo javni seznam tarif, ki začnejo veljati 1. januarja vsakega koledarskega leta za dostavo poštnih pošiljk, ki spadajo v kategorije, navedene v Prilogi. Te informacije se predložijo najpozneje do 31. januarja vsakega koledarskega leta.

1.  Vsi izvajalci čezmejnih storitev dostave paketov in njihove hčerinske družbe, ki spadajo na področje uporabe člena 3, z izjemo podizvajalcev, nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, predložijo javni seznam čezmejnih tarif, ki začnejo veljati 1. januarja vsakega koledarskega leta za dostavo poštnih pošiljk, ki spadajo v kategorije, navedene v Prilogi. Te informacije se predložijo do 31. januarja vsakega koledarskega leta, in sicer v elektronski, strojno berljivi obliki.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvajalci univerzalne storitve, ki zagotavljajo storitve dostave paketov, predložijo nacionalnemu regulativnemu organu terminalne cene, ki začnejo veljati 1. januarja vsakega koledarskega leta za poštne pošiljke iz drugih držav članic. Te informacije se predložijo najpozneje do 31. januarja vsakega koledarskega leta.

3.  Vsi izvajalci storitve dostave paketov, ki spadajo na področje uporabe člena 3, z izjemo podizvajalcev, predložijo nacionalnemu regulativnemu organu države članice, v kateri imajo sedež, terminalne cene, ki začnejo veljati 1. januarja vsakega koledarskega leta za pakete iz drugih držav članic. Te informacije se predložijo do 31. januarja vsakega koledarskega leta.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Nacionalni regulativni organi najpozneje do 28. februarja vsakega koledarskega leta predložijo Komisiji in nacionalnim regulativnim organom izvornih držav članic terminalne cene, določene v skladu z odstavkom 3.

4.  Nacionalni regulativni organi do 28. februarja vsakega koledarskega leta predložijo Komisiji in nacionalnim regulativnim organom izvornih držav članic terminalne cene, določene v skladu z odstavkom 3. Nacionalni regulativni organi in Komisija zagotovijo, da se pridobljene terminalne cene obravnavajo strogo zaupno.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Nacionalni regulativni organi zbirajo podatke iz odstavkov 1 in 3 le, če je stopnja konkurence na določenem čezmejnem trgu premajhna, tudi za pošiljatelje majhnih količin na oddaljenih ali obrobnih območjih.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ocenjevanje dostopnosti tarif

Ocenjevanje čezmejnih tarif

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nacionalni regulativni organ v treh mesecih po prejemu navedenih informacij oceni dostopnost čezmejnih tarif, vključenih na javne sezname tarif, določenih v skladu s členom 4(1). V tej oceni se upoštevajo zlasti naslednji elementi:

1.  Nacionalni regulativni organ za vse poštne pošiljke iz Priloge opredeli tiste čezmejne tarife za storitve dostave paketov iz svoje države članice, za katere meni, da so nerazumno visoke glede na javni seznam tarif, pridobljen v skladu s členom 4.

(a)  domače tarife primerljivih storitev dostave paketov v izvorni in namembni državi članici;

 

(b)  terminalne cene, določene v skladu s členom 4(3);

 

(c)  morebitna uporaba enotne tarife za dve ali več držav članic.

Pri tem se upošteva uporaba enotne tarife za dve ali več držav članic.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če nacionalni regulativni organ sklene, da čezmejne tarife iz odstavka 1 niso dostopne, od izvajalca univerzalne storitve zahteva dodatne potrebne informacije in/ali utemeljitev glede stopnje zadevnih tarif.

2.  Če nacionalni regulativni organ sklene, da so čezmejne tarife iz odstavka 1 nerazumno visoke, od izvajalcev storitve dostave paketov zahteva dodatne potrebne informacije in/ali utemeljitev glede stopnje teh tarif, pri tem pa upošteva stopnjo konkurenčnosti zadevnega čezmejnega trga.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija opredeli okvirne smernice za ocenjevanje, ki se opravi v skladu z odstavkom 1. To stori v posvetovanju z nacionalnimi regulativnimi organi.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izvajalec univerzalne storitve v 15 delovnih dneh po prejemu zahteve predloži nacionalnemu regulativnemu organu informacije in/ali utemeljitev iz odstavka 2.

3.  Izvajalci storitve dostave paketov v 15 delovnih dneh po prejemu zahteve predložijo nacionalnemu regulativnemu organu informacije in/ali utemeljitev iz odstavka 2.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Nacionalni regulativni organ predloži svojo oceno, vključno z informacijami in/ali utemeljitvijo, zagotovljenimi v skladu z odstavkom 3, Komisiji, nacionalnim regulativnim organom drugih držav članic in nacionalnim organom v državi članici nacionalnega regulativnega organa, ki predloži oceno, ki so pristojni za izvajanje konkurenčnega prava. Komisiji se predloži tudi nezaupna različica ocene. Te informacije se predložijo najpozneje do 31. marca vsakega koledarskega leta.

4.  Nacionalni regulativni organ predloži svojo oceno, vključno z informacijami in/ali utemeljitvijo, zagotovljenimi v skladu z odstavkom 3, Komisiji in nacionalnim regulativnim organom zadevnih držav članic. Te informacije se Komisiji predložijo do 31. marca vsakega koledarskega leta. Nacionalni regulativni organi in Komisija zagotovijo, da se ocene ter predložene informacije in/ali utemeljitve obravnavajo strogo zaupno.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Nacionalni regulativni organ Komisiji zagotovi nezaupno različico ocene iz odstavka 4. Te informacije se predložijo do 31. marca vsakega koledarskega leta.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija na posebnem spletišču najpozneje do 30. aprila vsakega koledarskega leta objavi nezaupno različico ocene, ki jo zagotovijo nacionalni regulativni organi v skladu z odstavkom 4.

5.  Komisija na posebnem spletišču do 30. aprila vsakega koledarskega leta objavi nezaupno različico ocene, ki jo zagotovijo nacionalni regulativni organi v skladu z odstavkom 4.

Predlog spremembe   66

Predlog uredbe

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Pregleden in nediskriminatoren čezmejni dostop

 

1.  Če izvajalci univerzalne storitve, ki zagotavljajo storitve dostave paketov sklenejo večstranske sporazume o terminalnih cenah, morajo izpolnjevati vse razumne zahteve za dostop do vseh elementov omrežja in pripadajočih naprav, pa tudi ustreznih storitev in informacijskih sistemov, potrebnih za zagotavljanje storitev čezmejne dostave paketov.

 

2.  Točka, na kateri bi bilo treba zagotoviti dostop, je sprejemna izmenjalna pošta v namembni državi članici.

 

3.  Izvajalci univerzalne storitve iz odstavka 1 objavijo referenčno ponudbo. Referenčna ponudba vsebuje vse ustrezne z njo povezane pogoje, vključno s cenami.

 

4.  Vključuje tudi vse komponente, potrebne za dostop iz odstavka 1, vključno z morebitnimi pogoji, ki omejujejo dostop do in/ali uporabo storitev, če države članice dovoljujejo take pogoje v skladu s pravom Unije.

 

5.  Referenčno ponudbo pred njeno objavo odobri nacionalni regulativni organ. Nacionalni regulativni organ lahko po potrebi uvede spremembe referenčne ponudbe, da bi se izpolnile obveznosti iz te uredbe.

 

6.  Izvajalci univerzalne storitve iz odstavka 1 na zahtevo in na podlagi referenčne ponudbe najpozneje en mesec po prejemu zahteve pripravijo individualno ponudbo za izvajalca storitev dostave paketov, ki zahteva dostop v smislu navedenega odstavka. Izvajalci univerzalne storitve, ki prejmejo zahtevo za dostop, in ponudniki, ki zahtevajo dostop, se pogajajo v dobri veri.

 

7.  Če ni sklenjen sporazum na podlagi individualne ponudbe iz odstavka 6, lahko izvajalec storitev dostave paketov predloži individualno ponudbo, ki jo je pripravil izvajalec univerzalne storitve, nacionalnemu regulativnemu organu. Nacionalni regulativni organ po potrebi spremeni individualno ponudbo, da bi se izpolnile obveznosti. določene v tem členu.

 

8.  Dostop se operativno zagotovi v razumnem obdobju, ki ni daljše od treh mesecev od sklenitve pogodbe.

 

Predlog spremembe   67

Predlog uredbe

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Informacije, ki jih uporabnikom zagotovijo trgovci

 

Trgovci, ki z uporabniki sklepajo prodajne pogodbe, ki vključujejo čezmejno pošiljanje paketov, uporabnikom v predpogodbeni fazi zagotovijo naslednje informacije v spletni ali drugi dostopni obliki:

 

(a)  cene, ki jih zaračunajo uporabnikom za čezmejno dostavo paketov, vključno z vsemi alternativnimi ali znižanimi cenami ali razčlenitvami stroškov;

 

(b)  možnosti čezmejne dostave, vključno z iskanjem in sledenjem ter mehanizmi, ki uporabniku omogočajo posredovanje v celotnem postopku dobave, tudi v zvezi z vračili in določanjem morebitnega termina ponovne dostave ali sprejema;

 

(c)  podrobnosti o pritožbenem postopku uporabnika in izvajalca storitve dostave paketov ter podatke o mreži evropskih potrošniških centrov za čezmejne pritožbe.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pred XX/XX/2019 in nato vsaka štiri leta predloži Evropskemu parlamentu, Svetu ter Ekonomsko-socialnemu odboru ocenjevalno poročilo o uporabi te uredbe, ki mu, kadar je to primerno, priloži predlog za revizijo Uredbe.

Komisija do 31. januarja 2019 in nato vsaka tri leta predloži Evropskemu parlamentu, Svetu ter Ekonomsko-socialnemu odboru ocenjevalno poročilo o uporabi te uredbe, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog za revizijo Uredbe. Poročilo pripravi po posvetovanju z vsemi deležniki, vključno z odborom za socialni dialog v sektorju poštnih storitev.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ali se je cenovna dostopnost storitev čezmejne dostave paketov izboljšala, tudi za uporabnike na oddaljenih ali redko poseljenih območjih;

(a)  ali se je cenovna učinkovitost storitev čezmejne dostave paketov izboljšala, tudi za uporabnike na oddaljenih ali redko poseljenih območjih;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  obseg, v katerem so izvajalci univerzalne storitev, ki zagotavljajo storitve dostave paketov, odobrili pregleden in nediskriminatoren veleprodajni čezmejni dostop iz člena 6;

črtano

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vpliv na čezmejno elektronsko trgovanje, vključno s podatki o stroških pošiljanja, zaračunanih trgovcem in uporabnikom;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  napredek pri kakovosti storitve dostave paketov in razvoj interoperabilnosti pri čezmejni dostavi paketov;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 9

črtano

Postopek Odbora

 

1.  Komisiji pomaga Odbor za poštno direktivo, ustanovljen s členom 21 Direktive 97/67/ES. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranega akta iz člena 3(4) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od ... * [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 3(4) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo posamezne države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnemu sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 3(4), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku štirih mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Priloga I – opomba (****)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(****) Navedene tarife veljajo za pošiljke, dostavljene na dom ali v prostore v namembni državi članici.

(****) Navedene tarife veljajo za pošiljke, dostavljene na dom ali v prostore naslovnika v namembni državi članici.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Čezmejne storitve dostave paketov

Referenčni dokumenti

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

9.6.2016

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

19.1.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Biljana Borzan

17.6.2016

Obravnava v odboru

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Datum sprejetja

30.5.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

28

6

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENL

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Storitve čezmejne dostave paketov

Referenčni dokumenti

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Datum predložitve EP

25.5.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Datum sprejetja

12.10.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

43

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Datum predložitve

23.10.2017

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet Vozemberg-Vrionidi), Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani