Betänkande - A8-0315/2017Betänkande
A8-0315/2017

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

18.10.2017 - (COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Lucy Anderson
Föredragande av yttrande (*): Biljana Borzan, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
(*) Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen


Förfarande : 2016/0149(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0315/2017
Ingivna texter :
A8-0315/2017
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster

(COM(2016)0285 – C7-0195/2016 – 2016/0149(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0285),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0195/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19 oktober 2016[1],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0315/2017).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Beaktandeled 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av Regionkommitténs yttrande47,

utgår

__________________

 

47 EUT C , , s. .

 

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  De taxor som gäller för avsändare av mindre volymer av gränsöverskridande paket och andra postförsändelser, särskilt små och medelstora företag samt privatpersoner, är fortfarande förhållandevis höga. Detta har en direkt negativ inverkan på användare av gränsöverskridande paketleveranstjänster, framför allt i samband med e-handel.

(1)  De taxor som gäller för användare av mindre volymer av gränsöverskridande paketleveranstjänster, särskilt små och medelstora företag samt privatpersoner, är i många fall fortfarande förhållandevis höga. Detta har en direkt negativ inverkan på konsumenter och andra användare, framför allt i samband med e-handel på EU:s inre marknad. Dessutom rapporterar användare ofta problem med tjänstekvaliteten när de skickar, tar emot eller återsänder gränsöverskridande paket, samt problem i samband med att konsumentskyddsrättigheter görs gällande, inklusive ibland på grund av bristande klarhet i vem som eventuellt är ansvarig i fall där paket försvinner eller skadas. Därför måste också standarderna för tjänstekvalitet och driftskompatibiliteten för gränsöverskridande paketleveranser förbättras, och dessa förbättringar bör ytterligare prioriteras i enlighet med direktiv 97/67/EG, genom Europeiska standardiseringskommittén och på andra sätt. Större framsteg behövs också för att göra tjänsterna mer effektiva, med särskilt beaktande av användarnas intressen.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastslås att alla vars unionsrättsligt garanterade rättigheter kränks ska ha rätt till ett effektivt rättsmedel, och i artikel 16 i stadgan erkänns näringsfriheten i enlighet med lagstiftning och praxis på EU-nivå och nationell nivå.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  I artikel 14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) framhålls den betydelse som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, såsom posttjänster, har för Europeiska unionens gemensamma värden, och den roll som de spelar när det gäller att främja social och territoriell sammanhållning. Vidare anges att det är viktigt att sörja för att sådana tjänster utförs på grundval av principer och villkor som gör det möjligt för tillhandahållarna att fullgöra sina uppgifter.

Motivering

Denna förordning har lagts fram inom ramen för strategin för den digitala inre marknaden för att främja e-handeln och ta itu med problem som uppstår på grund av prisskillnaderna mellan gränsöverskridande leveranser i olika medlemsstater. Det bör dock säkerställas att förordningen inte får någon skadlig inverkan på posttjänster, eftersom dessa är av allmänt intresse.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 1c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1c)  Protokoll (nr 26) om tjänster av allmänt intresse, som har fogats till EUF-fördraget och fördraget om Europeiska unionen, framhåller dessutom att unionens gemensamma värden i fråga om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse i den mening som avses i artikel 14 i EUF-fördraget inbegriper de skillnader i användarnas behov och preferenser som olika geografiska, sociala och kulturella förhållanden kan leda till, en hög nivå av kvalitet, säkerhet och överkomlighet, likabehandling samt främjande av allmän tillgång och användarnas rättigheter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 1d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1d)  Enligt artikel 169.1 och 169.2 a i EUF-fördraget ska unionen bidra till att en hög konsumentskyddsnivå säkerställs genom åtgärder som beslutas enligt artikel 114 i EUF-fördraget.

Motivering

Enligt unionsrätten bör harmoniseringsåtgärder enligt artikel 114 i EUF-fördraget, såsom denna förordning, grundas på en hög konsumentskyddsnivå.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Det finns grundläggande skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter avseende marknadsövervakning och tillsyn över tillhandahållare av paketleveranser. Detta har bekräftats i en gemensam rapport48 från Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, som kom fram till att de nationella regleringsmyndigheterna behöver lämpliga rättsliga befogenheter att ingripa, och att sådana befogenheter inte verkar finnas i alla medlemsstater. Dessa skillnader leder till ytterligare administrativ börda och efterlevnadskostnader för tillhandahållare av paketleveranstjänster som bedriver gränsöverskridande verksamhet. Dessa skillnader utgör därför hinder för gränsöverskridande tillhandahållande av paketleveranstjänster och har därmed en direkt inverkan på hur den inre marknaden fungerar.

(2)  Det finns grundläggande skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller de nationella tillsynsmyndigheternas befogenheter avseende marknadsövervakning och tillsyn över paketleveranstjänster, även om vissa myndigheter med framgång kan kräva att leverantörer tillhandahåller relevant prisinformation. Detta har bekräftats i en gemensam rapport48 från Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster och Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, som kom fram till att de nationella regleringsmyndigheterna behöver lämpliga rättsliga befogenheter att ingripa, och att sådana befogenheter inte verkar finnas i alla medlemsstater. Dessa skillnader leder till ytterligare administrativ börda och efterlevnadskostnader för tillhandahållare av paketleveranstjänster som bedriver gränsöverskridande verksamhet. Dessa skillnader utgör därför hinder för gränsöverskridande tillhandahållande av paketleveranstjänster och har därmed en direkt inverkan på hur den inre marknaden fungerar.

__________________

__________________

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

48 BoR (15) 214/ERGP PL (15) 32.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Enligt Europaparlamentets resolution av den 15 september 2016 om tillämpningen av direktivet om posttjänster1a bör en eventuell utvidgning av de nationella tillsynsmyndigheternas roll enligt ny lagstiftning på marknaden för paketleveranser motverka att man "plockar russinen ur kakan" inom leveranssektorn, och minimistandarder bör fastställas för alla aktörer i syfte att säkerställa en sund och rättvis konkurrens.

 

__________________

 

1a P8_TA(2016)0357.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Mot bakgrund av post- och paketsektorns internationella karaktär är det viktigt att europeiska och internationella tekniska standarder fortsätter att utvecklas till förmån för användarna och miljön, och att marknadsmöjligheterna för företag breddas.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Marknaden för gränsöverskridande paketleveranstjänster är mångfacetterad och komplex, med olika tillhandahållare som erbjuder olika tjänster och priser beroende på försändelsernas vikt, storlek och format samt bestämmelseort, tilläggstjänster, såsom spårbarhetslösningar, och antalet skickade försändelser. Denna mångfald gör det svårt att jämföra olika tillhandahållares paketleveranstjänster både i fråga om kvalitet och priser. Avsändarna av mindre volymer, såsom små och medelstora företag samt privatpersoner, känner dessutom ofta inte till vilka olika paketleveranstjänster som erbjuds.

(3)  Marknaden för gränsöverskridande paketleveranstjänster är mångfacetterad, komplex och konkurrensutsatt, med olika tillhandahållare som erbjuder olika tjänster och priser beroende på paketens vikt, storlek och format samt bestämmelseort, tilläggstjänster, såsom spårbarhetssystem, och antalet skickade paket. I de flesta medlemsstater innehar tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster inte den största marknadsandelen på paketleveransmarknaden. Denna mångfald gör det svårt för konsumenter och användare att jämföra olika tillhandahållares paketleveranstjänster i fråga om både kvalitet och priser, eftersom de ofta inte känner till att det finns olika paketleveransalternativ med liknande tjänster inom den gränsöverskridande e-handeln. Man bör göra det lättare, särskilt för små och medelstora företag samt för privatpersoner, att få tillgång till sådan information. Små och medelstora e-handlare anger dessutom leveransproblem som ett hinder för gränsöverskridande försäljning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att förbättra överkomligheten för gränsöverskridande paketleveranstjänster, särskilt för användare i avlägsna eller glest befolkade områden är det nödvändigt att förbättra insynen i offentliggjorda prislistor med taxor för en begränsad uppsättning gränsöverskridande paketleveranstjänster som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster erbjuder och som framför allt små och medelstora företag samt privatpersoner använder. Insyn i offentliggjorda listor är också nödvändig för att man ska kunna ta tag i problemet med de höga taxorna för gränsöverskridande leveranstjänster och för att, i förekommande fall, minska omotiverade prisskillnader mellan inrikes och gränsöverskridande paketleveranstjänster.

(4)  För att få till stånd bättre gränsöverskridande paketleveranstjänster, särskilt för privatpersoner och små företag, inbegripet i avlägsna eller glest befolkade områden, och för personer med funktionsnedsättning eller minskad rörlighet, måste enhetstaxor för en begränsad uppsättning gränsöverskridande paketleveranstjänster som tillhandahållare av paketleveranstjänster erbjuder och som framför allt små och medelstora företag, mikroföretag och privatpersoner använder, bli mer insynsvänliga och tillgängliga. Större prisinsyn och mer jämförbara priser för gränsöverskridande leveranstjänster i hela unionen bör uppmuntra till en minskning av orimligt höga taxor och, i förekommande fall, omotiverade prisskillnader mellan inrikes och gränsöverskridande paketleveranstjänster. Grundläggande paketleveranstjänster som erbjuds av tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster ska uppfylla de överkomlighetskriterier som gäller i samband med skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Standardpaket med enskilda varor ingår i den samhällsomfattande tjänsten i alla medlemsstater och är också den tjänst som oftast används av privatpersoner och småföretag. Enhetstaxor måste göras mer insynsvänliga och överkomliga om e-handeln ska kunna utvecklas ytterligare.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Enligt Flash Eurobarometer 413 anser en majoritet av de företag som säljer, tidigare sålde eller har försökt att sälja på nätet att höga leveranskostnader tillsammans med ett kostsamt förfarande vid klagomål och garantiärenden är ett problem, och det krävs därför ytterligare insatser för att se till att alla detaljhandlare och konsumenter, i synnerhet små och medelstora företag och konsumenter i avlägsna områden, kan dra full nytta av problemfria, tillgängliga och rimligt prissatta gränsöverskridande paketleveranstjänster, utan att man för den skull bortser från att konsumenter förväntar sig att kunna handla ”fraktfritt”.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I de flesta medlemsstater finns det flera tillhandahållare av inrikes paketleveranstjänster, medan endast ett fåtal av dessa även tillhandahåller gränsöverskridande paketleveranstjänster. För att säkerställa och främja effektiv konkurrens och skydda användare är det i detta sammanhang viktigt med ett öppet och icke-diskriminerande tillträde till de tjänster och infrastrukturer som är nödvändiga för tillhandahållandet av gränsöverskridande paketleveranstjänster.

utgår

Ändringsförslag     15

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Med tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster avses postoperatörer som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst eller del därav inom en viss medlemsstat. Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som bedriver verksamhet i mer än en medlemsstat bör klassificeras som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster enbart i de medlemsstater där de tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst.

Motivering

Förtydligande av vem som är tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I nuläget regleras posttjänster genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG49. I detta direktiv fastställs gemensamma regler för tillhandahållande av posttjänster och samhällsomfattande posttjänster i unionen. Det inriktar sig huvudsakligen, men inte uteslutande, på de nationella samhällsomfattande tjänsterna och tar inte upp tillsynen över tillhandahållare av paketleveranstjänster, öppenhet om taxor och terminalavgiftsandelar för vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster, bedömning av taxornas överkomlighet för vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster samt ett öppet och icke-diskriminerande tillträde till vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster och/eller viss infrastruktur. Denna förordning kompletterar därför de regler som fastställs i direktiv 97/67/EG för gränsöverskridande paketleveranstjänster.

(6)  I nuläget regleras posttjänster genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG49. I det direktivet fastställs gemensamma regler för tillhandahållande av posttjänster och samhällsomfattande posttjänster i unionen. Det inriktar sig huvudsakligen, men inte uteslutande, på de nationella samhällsomfattande tjänsterna och tar inte upp tillsynen över tillhandahållare av paketleveranstjänster. De nationella tillsynsmyndigheter som utses av medlemsstaterna ska säkerställa att de minimikrav för samhällsomfattande tjänster som fastställs i direktivet uppfylls. Denna förordning kompletterar därför de regler som fastställs i direktiv 97/67/EG avseende gränsöverskridande paketleveranstjänster. Kommissionen ska säkerställa att ersättningen för tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster i medlemsstaterna är proportionell och rimlig och att konkurrensreglerna följs. Bestämmelserna i denna förordning påverkar emellertid inte de rättigheter och garantier som fastställs i det direktivet, inbegripet framför allt det fortsatta tillhandahållandet av en samhällsomfattande posttjänst till användare.

__________________

__________________

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 1, 21.1.1998, s. 14).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 1, 21.1.1998, s. 14).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Uppskattningsvis 80 % av adresserade postförsändelser som genereras av e-handeln i dag väger mindre än två kilogram och behandlas ofta i postkedjan för brevförsändelser. Det är viktigt att dessa postförsändelser omfattas av denna förordning, särskilt kraven på öppenhet om taxor och bedömningen av deras överkomlighet.

(7)  Det beräknas att 80 % av adresserade paket som genereras av e-handeln i dag väger mindre än två kilogram och ofta behandlas i postkedjan för brevförsändelser. Det saknas dock information om vikten på paket som levereras på annat sätt. I syfte att undvika illojal konkurrens och uppmuntra till ytterligare tillväxt på marknaden är det viktigt att dessa lättare paket omfattas av denna förordning, inklusive av kraven på öppenhet och bedömningen av taxor.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Det är därför viktigt att tydligt definiera paketleveranstjänster och ange vilka postförsändelser som omfattas av denna definition. Detta gäller särskilt andra postförsändelser än brevförsändelser som på grund av sin vikt ofta används för att skicka varor. Denna förordning bör därför enligt konsekvent rättspraxis omfatta postförsändelser som väger upp till 31,5 kg, eftersom tyngre föremål inte kan hanteras av en genomsnittlig individ utan hjälpredskap. I linje med gällande praxis och direktiv 97/67/EG bör varje steg i postkedjan, dvs. insamling, sortering och utdelning, betraktas som paketleveranstjänster. Transport som inte sker i ett av dessa led bör inte omfattas av paketleveranstjänster, eftersom det då kan antas att denna verksamhet är en del av transportsektorn.

(8)  Det är därför viktigt att tydligt definiera paket, paketleveranstjänster och tillhandahållare av paketleveranstjänster, samt att ange vilka postförsändelser som omfattas av dessa definitioner. Detta gäller särskilt andra postförsändelser än brevförsändelser som hanteras eller inte hanteras av leverantören av samhällsomfattande tjänster och som på grund av sin vikt ofta används för att skicka varor. Denna förordning bör därför enligt konsekvent rättspraxis omfatta paket och försändelser med eller utan kommersiellt värde som väger upp till 31,5 kg, eftersom tyngre föremål inte kan hanteras av en genomsnittlig individ utan hjälpredskap. I linje med gällande praxis och i enlighet med direktiv 97/67/EG bör varje steg i postkedjan, dvs. insamling, sortering, transport och utdelning, betraktas som en paketleveranstjänst. Enbart transport som inte sker i anslutning till ett annat av dessa led bör emellertid inte betraktas som en paketleveranstjänst, om inte det berörda företaget eller ett av dess dotterbolag eller anknutna företag omfattas av denna förordning på annat sätt.

Företag som är etablerade i endast en medlemsstat, som har sina egna leveransnät och som arbetar enbart med eget tillhandahållande av tjänster som ingår i ett sådant köpeavtal som anges i artikel 2.5 i direktiv 2011/83/EU, bör inte anses vara tillhandahållare av paketleveranstjänster vid tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Den minsta uppsättning konfidentiella uppgifter som ska meddelas till de nationella myndigheterna måste definieras, liksom vilka förfaranden som myndigheterna ska följa för att säkerställa att de nationella operatörernas kommersiella karaktär respekteras, och säkra kanaler måste upprättas för denna kommunikation.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Terminalavgiftsandelar bygger på multilaterala och bilaterala avtal mellan tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster och säkerställer att tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster i det mottagande landet får ersättning för kostnaderna för den tjänst som den utfört åt den avsändande tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster. Terminalavgiftsandelar bör definieras på ett sådant sätt att de innefattar både de terminalavgifter som enligt definitionen i artikel 2.15 i direktiv 97/67/EG tillämpas för postförsändelser och avgiftsandelar för ankommande ytpost som tillämpas för paket.

(9)  Terminalavgiftsandelar bygger på multilaterala och bilaterala avtal mellan tillhandahållare av paketleveranstjänster, och i tillämpliga fall mellanhänder som ingår i leveranskedjan, och de säkerställer att tillhandahållaren av paketleveranstjänster i det mottagande landet får ersättning för kostnaderna för den tjänst som den utfört åt den avsändande tillhandahållaren av paketleveranstjänster. Terminalavgiftsandelar bör definieras på ett sådant sätt att de innefattar både de terminalavgifter som enligt definitionen i artikel 2.15 i direktiv 97/67/EG tillämpas för postförsändelser och avgiftsandelar för ankommande ytpost som tillämpas för paket. Terminalavgiftsandelar är kommersiellt känsliga affärsuppgifter. Uppgifter som samlas in om terminalavgifter och kommersiella avtal bör behandlas enligt strikta sekretessregler, i enlighet med principerna för den fria marknaden. Den administrativa bördan för paketleveranstjänster bör inte ökas på ett otillbörligt sätt.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  De nationella tillsynsmyndigheterna behöver för statistikens skull ha kunskap och information om tillhandahållare av paketleveranstjänster som är verksamma på marknaden. För att begränsa den administrativa bördan för små tillhandahållare av paketleveranstjänster som är verksamma endast på en nationell eller regional marknad bör ett tröskelvärde tillämpas på grundval av det antal personer som arbetar för tillhandahållaren av tjänster och som medverkar i tillhandahållandet av paketleveranstjänster.

(10)  De nationella tillsynsmyndigheterna behöver för statistikens skull ha kunskap och information om tillhandahållare av paketleveranstjänster som är verksamma på marknaden på grundval av lämpliga godkännandeförfaranden eller andra lagstadgade krav. För att begränsa den administrativa bördan för små tillhandahållare av paketleveranstjänster som är verksamma endast på en nationell eller regional marknad bör ett tröskelvärde på mindre än 50 personer tillämpas på grundval av det antal personer som under föregående kalenderår arbetade för tillhandahållaren av tjänster och som medverkade i tillhandahållandet av paketleveranstjänster, såvida inte tillhandahållaren är etablerad i mer än en medlemsstat. I vissa fall och med beaktande av den berörda medlemsstatens särdrag bör den nationella tillsynsmyndigheten kunna sänka tröskelvärdet till 25 personer. Detta tröskelvärde följer kommissionens rekommendation 2003/361 av den 6 maj 2003 rörande definitionen av mikroföretag och små och medelstora företag, återspeglar branschens arbetskraftsintensiva karaktär och inkluderar större delen av paketleveransmarknaden och marknadsandelsnivån, i synnerhet i länder med små paketleveransvolymer. Det genomsnittliga antalet personer bör inkludera heltidsanställda, deltidsanställda och tillfälligt anställda samt egenföretagare.

Ändringsförslag   22

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  När tillhandahållare av paketleveranstjänster lämnar uppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten bör det framgå av uppgifterna om paketleveranstjänster vilka led i postleveranskedjan (insamling, sortering, transport och utdelning) som tillhandahållaren utför, huruvida tjänsten omfattas av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster, var tjänsten utförs geografiskt (regionalt, inrikes, gränsöverskridande), och huruvida tilläggstjänster erbjuds.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  När tillhandahållare av paketleveranstjänster lämnar uppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten bör man beakta att de redan kan ha lämnat vissa uppgifter till samma nationella tillsynsmyndighet. Paketleveranstjänster är viktiga för små och medelstora företag samt privatpersoner, och de bör enkelt kunna jämföra olika tillhandahållare. De tjänster för vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster ska ange sina taxor bör definieras tydligt. Dessa taxor bör offentliggöras av kommissionen på en särskild webbplats och bör, tillsammans med det konfidentiella regelbundna tillhandahållandet av de underliggande terminalavgiftsandelarna, ligga till grund för de nationella tillsynsmyndigheternas bedömning av taxornas överkomlighet när det gäller gränsöverskridande paketleveranstjänster. Andra tillhandahållare av paketleveranstjänster än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster får frivilligt i en jämförbar form förse sina nationella tillsynsmyndigheter med taxorna för samma försändelser, under förutsättning att dessa försändelser levereras till adressatens hem eller lokaler.

(12)  När tillhandahållare av paketleveranstjänster lämnar uppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten bör man beakta att de redan kan ha lämnat vissa uppgifter till samma nationella tillsynsmyndighet. Paketleveranstjänster är viktiga för små och medelstora företag samt privatpersoner, och dessa bör enkelt kunna jämföra olika tillhandahållare. De tjänster för vilka tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster ska ange sina taxor bör definieras tydligt. Dessa taxor bör offentliggöras av kommissionen på en särskild neutral och icke-kommersiell webbplats.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  På grund sin ringa storlek och sina ringa dimensioner bör vissa postförsändelser inte omfattas av skyldigheterna avseende öppenhet om taxor. De postförsändelser som omfattas av dessa skyldigheter bör därför ha en minsta bredd på 20 mm.

(13)  På grund av sin ringa storlek och sina ringa dimensioner bör vissa postförsändelser inte omfattas av dessa skyldigheter. De postförsändelser som omfattas av dessa skyldigheter bör därför ha en minsta bredd på 20 mm.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  När de nationella tillsynsmyndigheterna årligen bedömer taxornas överkomlighet bör de grunda sig på objektiva kriterier, t.ex. inrikestaxor för tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster i avsändarlandet och för tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster i det mottagande landet och nivån för terminalavgiftsandelarna. Dessa gemensamma kriterier kan kompletteras med andra kriterier som är särskilt relevanta för att förklara de aktuella taxorna, t.ex. särskilda transport- eller hanteringskostnader och bilaterala volymer mellan olika tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster.

(14)  När de nationella tillsynsmyndigheterna överväger huruvida de ska bedöma taxor bör de beakta konkurrensnivån på den relevanta gränsöverskridande marknaden, inklusive för avsändare av små volymer i avlägsna och perifera områden. När de nationella tillsynsmyndigheterna genomför sina bedömningar av taxor bör de grunda sig på objektiva kriterier, t.ex. de inrikestaxor som tillhandahållarna av paketleveranstjänster i avsändarlandet och tillhandahållarna av paketleveranstjänster i det mottagande landet tar ut, och beakta situationen för användare som är privatpersoner eller små och medelstora företag som bor eller är etablerade i avlägsna eller glest befolkade områden, och för användare med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet. I detta avseende ansåg Europaparlamentet i sin resolution av den 15 september 2016 om tillämpningen av direktivet om posttjänster att den geografiska täckningen och tillgängligheten till samhällsomfattande tjänster för paketleveranser kan och måste förbättras, i synnerhet för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet och personer i avlägsna områden, samt betonade att en obehindrad tillgång till posttjänster måste säkerställas. Bedömningarna bör syfta till att kartlägga eventuella missbruk av en dominerande ställning på marknaden och i vilken omfattning utnyttjandet av gränsöverskridande paketleveranstjänster påverkas av de tillämpliga taxorna för gränsöverskridande leveranser. När de nationella tillsynsmyndigheterna anser att taxorna behöver bedömas ytterligare bör de också grunda sig på objektiva kriterier, t.ex. de inrikestaxor som tillhandahållarna av paketleveranstjänster i avsändarlandet och tillhandahållarna av paketleveranstjänster i det mottagande landet tar ut. Dessa gemensamma kriterier kan kompletteras med andra kriterier som är särskilt relevanta för att förklara de aktuella taxorna, t.ex. särskilda transport- eller hanteringskostnader, terminalavgiftsandelar och bilaterala volymer mellan olika tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Enhetliga taxor för gränsöverskridande leveranser till två eller flera medlemsstater kan vara viktiga för att skydda regional och social sammanhållning. Man bör i detta sammanhang ta hänsyn till att e-handeln erbjuder nya möjligheter för glest befolkade områden att delta i näringslivet. Det är därför nödvändigt att alla enhetliga taxor beaktas till fullo när man bedömer överkomligheten för paketleveranstjänster.

(15)  Enhetliga taxor för gränsöverskridande leveranser till två eller flera medlemsstater kan vara viktiga för att skydda regional och social sammanhållning. Man bör i detta sammanhang ta hänsyn till att e-handeln behöver främjas i glest befolkade och avlägsna områden att konsumenterna i sådana områden kan delta i e-handeln och deras regionala ekonomier stimuleras. Det är därför nödvändigt att alla enhetliga taxor beaktas till fullo när man bedömer taxorna för paketleveranstjänster.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Betydande skillnader mellan inrikes och gränsöverskridande taxor för paketleveranstjänster bör motiveras av objektiva kriterier, såsom extrakostnader för transport och en rimlig vinstmarginal. Det bör krävas av de tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster att utan dröjsmål ge en sådan motivering.

(16)  Betydande skillnader mellan inrikes och gränsöverskridande taxor för paketleveranstjänster bör motiveras av objektiva kriterier, såsom extrakostnader för transport och en rimlig vinstmarginal. Tillhandahållare av paketleveranstjänster som erbjuder gränsöverskridande paketleveranstjänster bör ge en sådan motivering när den nationella tillsynsmyndigheten begär det.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att garantera öppenhet i hela unionen bör analysen av en nationell tillsynsmyndighet lämnas till övriga medlemsstaters nationella tillsynsmyndigheter och till kommissionen. De nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska se till att sekretess iakttas. Kommissionen får också be Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster att tillhandahålla en EU-omfattande analys på grundval av de nationella bidragen.

(17)  För att garantera öppenhet i hela unionen bör en officiell analys från en nationell tillsynsmyndighet lämnas till kommissionen och de nationella myndigheter som ansvarar för genomförandet av konkurrenslagstiftningen i den inlämnande nationella tillsynsmyndighetens medlemsstat. De nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska se till att sekretess iakttas. Kommissionen får också be Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster att tillhandahålla en EU-omfattande analys på grundval av de nationella bidragen, under förutsättning att sekretess iakttas.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  De tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster får ingå multilaterala och bilaterala avtal om terminalavgiftsandelar och får inrätta andra program för att underlätta sammankoppling av deras leveransnät. Av skäl som rör icke-diskriminering ska konkurrerande tillhandahållare av paketleveranstjänster ges samma tillträde till de terminalavgiftsandelar som gäller mellan parterna enligt multilaterala avtal. Det kan vara motiverat att de terminalavgiftsandelar som tredje partens tillhandahållare av paketleveranstjänster ska betala i vissa fall överstiger dem som betalas av tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som är parter i sådana avtal. Detta kan vara fallet om parterna i ett multilateralt avtal om terminalavgiftsandelar kan visa att kostnaden för att nå, genomföra och administrera avtalet, de extra kostnader som uppkommer i samband med mottagandet och hanteringen av försändelser från icke utsedda tillhandahållare av paketleveranstjänster och andra sådana kostnader inte täcks av de terminalavgiftsandelar som betalas av den tredje partens tillhandahållare av tjänster i avsändarmedlemsstaten.

(18)  De tillhandahållare av paketleveranstjänster som erbjuder paketleveranstjänster får ingå multilaterala och bilaterala avtal om terminalavgiftsandelar och inrätta andra program för att underlätta sammankoppling av sina leveransnät, med fullständigt iakttagande av konkurrenslagstiftningen. Dessa avtal bör vara kostnadsorienterade, gynna konsumenterna och leda till en effektivare användning av befintliga nätverk, särskilt i landsbygdsområden och avlägsna områden. Det är viktigt att alla sådana avtal som eventuellt bryter mot principerna i EU:s konkurrenslagstiftning och bestämmelserna i direktiv 97/67/EG undersöks och hanteras ordentligt, snabbt och effektivt av medlemsstaterna, nationella tillsynsmyndigheter och kommissionen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  För tillämpningen av principen om icke-diskriminering ska konkurrerande små och medelstora tillhandahållare av paketleveranstjänster ges samma tillträde till terminalavgiftsandelar som gäller för parterna i multilaterala eller bilaterala avtal. Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster kan vägra tillträde eller begränsa det. De måste i båda fallen meddela den nationella tillsynsmyndigheten och motivera sitt beslut utifrån objektiva kriterier så att den nationella tillsynsmyndigheten kan göra en bedömning. Det kan vara berättigat att de terminalavgiftsandelar som betalas av tredje partens tillhandahållare av paketleveranstjänster i vissa fall överstiger dem som betalas av tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som är parter i sådana avtal. Detta kan vara fallet om parterna i ett multilateralt eller bilateralt avtal om terminalavgiftsandelar kan visa att kostnaden för att upprätta, genomföra och administrera avtalet, de extra kostnader som uppkommer i samband med mottagandet och hanteringen av försändelser från icke utsedda tillhandahållare av paketleveranstjänster och andra sådana kostnader inte täcks av de terminalavgiftsandelar som betalas av tredje partens tillhandahållare av tjänster i avsändarmedlemsstaten.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I praktiken och av operativa skäl är det ställe dit tillträde bör ges utväxlingskontoret för ankommande post, vilket är ett kontor eller en anläggning som bestäms av tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster i den mottagande medlemsstaten för överlämning av andra postförsändelser än brevförsändelser.

utgår

Ändringsförslag     32

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  För att begränsa den administrativa bördan bör tillhandahållarna av paketleveranstjänster, de nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen överföra uppgifter elektroniskt, och detta bör i synnerhet möjliggöra användningen av elektroniska underskrifter, i enlighet med förordning (EU) nr 910/20141a.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Eftersom marknaderna för paketleveranstjänster förändras snabbt bör kommissionen på nytt bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten för denna förordning och regelbundet lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Rapporten till Europaparlamentet och rådet bör vid behov åtföljas av förslag till översyn.

(21)  Eftersom marknaderna för paketleveranstjänster förändras snabbt bör kommissionen på nytt bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten för denna förordning, med beaktande av utvecklingen inom e-handeln, och regelbundet lägga fram en utvärderingsrapport för Europaparlamentet och rådet. Rapporten bör vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag om översyn till Europaparlamentet och rådet. Rapporten bör utarbetas efter samråd med alla lämpliga berörda aktörer, inbegripet den europeiska kommittén för social dialog inom postsektorn.

Ändringsförslag   34

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Kommissionen bör bygga vidare på värdefull information från Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster, som består av företrädare för de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av skyldigheten för tillhandahållare av paketleveranstjänster att lämna uppgifter till nationella tillsynsmyndigheter, bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen som fastställer ett formulär för inlämnandet av sådana uppgifter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201150.

(22)  I syfte att fastställa de särskilda skyldigheterna för samtliga tillhandahållare av paketleveranstjänster när det gäller att lämna uppgifter till de nationella tillsynsmyndigheterna, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på formuläret för inlämnandet av de uppgifter som tillhandahållare av paketleveranstjänster ska lämna till de nationella tillsynsmyndigheterna. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201649a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter är det särskilt viktigt att Europaparlamentet och rådet erhåller alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och att deras experter systematiskt ges tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

__________________

__________________

 

49a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

50 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Medlemsstaterna bör fastställa bestämmelser om sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av denna förordning och säkerställa att de genomförs. Sanktionerna bör vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att fastställa de rättsliga principer och regler som behövs för att förbättra tillsynen, förbättra prisinsynen och inrätta vissa principer för gränsöverskridande paketleveranstjänster som bör stödja konkurrensen, inte kan nås i tillräcklig utsträckning av medlemsstaterna, och på grund av dess omfattning och verkningar kan nås bättre på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att detta mål.

(25)  Det främsta målet med denna förordning är att fastställa de rättsliga principer och regler som behövs för att förbättra tillsynen, förbättra insynen i taxor och inrätta vissa principer för gränsöverskridande paketleveranstjänster som bör stödja konkurrensen, med det slutliga målet att göra gränsöverskridande paketleveranstjänster mer tillgängliga för användarna och därigenom också öka konsumenternas förtroende för gränsöverskridande e-handel. Eftersom målet att göra gränsöverskridande paketleveranstjänster mer tillgängliga för användarna inte kan nås i tillräcklig utsträckning av medlemsstaterna, och på grund av att dess omfattning och verkningar kan nås bättre på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Kapitel I – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syfte och definitioner

Mål och definitioner

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syfte

Mål

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs följande särskilda bestämmelser, utöver bestämmelserna i direktiv 97/67/EG:

Genom denna förordning fastställs följande särskilda bestämmelser för att göra gränsöverskridande paketleveranstjänster mer tillgängliga för användarna, utöver bestämmelserna i direktiv 97/67/EG:

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  tillsyn med avseende på pakettjänster,

(a)  (Berör inte den svenska versionen)

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  insyn i taxor och terminalavgiftsandelar för vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster och bedömning av överkomligheten för vissa gränsöverskridande taxor, och

(b)  insyn i taxor och bedömning av taxor för vissa orimligt höga gränsöverskridande paketleveranstjänster, och

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  öppet och icke-diskriminerande tillträde till vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster och/eller viss infrastruktur.

(c)   information till användare av gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  paket: postförsändelse eller varuförsändelse, med eller utan kommersiellt värde, som inte är en brevförsändelse och som väger högst 31,5 kg.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  paketleveranstjänster: tjänster som innefattar insamling, sortering, transport eller utdelning av andra postförsändelser än brevförsändelser; enbart transport ska inte betraktas som en paketleveranstjänst; leverans av sådana försändelser som överstiger 31,5 kg ska inte betraktas som en paketleveranstjänst.

(a)  paketleveranstjänster: tjänster som innefattar insamling, sortering, transport eller utdelning av paket;

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  tillhandahållare av paketleveranstjänster: ett företag som tillhandahåller en eller flera paketleveranstjänster.

(b)  tillhandahållare av paketleveranstjänster: ett företag som tillhandahåller en eller flera paketleveranstjänster, med undantag av företag som är etablerade i endast en medlemsstat och som bara tillhandahåller inrikes paketleveranstjänster som en del av ett köpeavtal i enlighet med definitionen i artikel 2.5 i direktiv 2011/83/EU och som en del av detta avtal personligen levererar varor som omfattas av avtalet till användaren.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  terminalavgiftsandelar: betalning från den avsändande tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster till den mottagande tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster för att täcka kostnaderna för gränsöverskridande paketleveranstjänster i den mottagande medlemsstaten.

(c)  terminalavgiftsandelar: betalning från den avsändande tillhandahållaren av paketleveranstjänster till den mottagande tillhandahållaren av paketleveranstjänster eller, i tillämpliga fall, till mellanhänder för att täcka kostnaderna för gränsöverskridande paketleveranstjänster i den mottagande medlemsstaten.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  näringsidkare: en fysisk eller juridisk person, antingen offentligägd eller privatägd, som handlar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten i samband med ingåendet av sådana köpeavtal med användare som inbegriper leveranser av gränsöverskridande paket som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  underleverantör: ett företag som utför insamling, sortering, transport eller utdelning av paket åt tillhandahållaren av paketleveranstjänster.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Harmoniseringsnivå

 

Kraven i denna förordning är minimikrav som inte ska hindra någon medlemsstat från att bibehålla eller införa ytterligare åtgärder för att göra effektiva gränsöverskridande paketleveranstjänster till överkomliga priser mer tillgängliga för användare. Sådana åtgärder ska vara förenliga med unionsrätten.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla tillhandahållare av paketleveranstjänster ska lämna följande information till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade:

1.  Alla tillhandahållare av paketleveranstjänster ska lämna följande information till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade, om inte den nationella tillsynsmyndigheten redan har begärt och mottagit denna information:

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tillhandahållarens namn, rättsliga ställning och associationsform, registreringsnummer i ett handelsregister eller liknande register, momsregistreringsnummer, adress samt en kontaktperson.

(a)  Tillhandahållarens namn, rättsliga ställning och associationsform, registreringsnummer i ett handelsregister eller liknande register, registreringsnummer för mervärdesskatt, adress samt en kontaktperson.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Vilken typ av tjänster som tillhandahållaren erbjuder.

(b)  När så är möjligt, en detaljerad beskrivning av de paketleveranstjänster som tillhandahållaren av paketleveranstjänster erbjuder, inklusive vilken typ av tjänster som tillhandahållaren erbjuder och exakta uppgifter om betalning och andra valmöjligheter för användare.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tillhandahållarens allmänna försäljningsvillkor, inbegripet en detaljerad beskrivning av förfarandet vid klagomål.

(c)  Tillhandahållarens allmänna villkor och bestämmelser för paketleveranstjänster, inbegripet detaljerad information om förfaranden vid klagomål för användare och eventuella begränsningar av tillhandahållarens ansvar.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid eventuella ändringar av den information som avses i punkt 1 ska tillhandahållare av paketleveranstjänster underrätta den nationella tillsynsmyndigheten om denna ändring inom 30 dagar.

2.  Tillhandahållare av paketleveranstjänster ska underrätta den nationella tillsynsmyndigheten om eventuella ändringar i den information som avses i punkt 1 inom 30 dagar.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Senast den 31 mars varje kalenderår ska samtliga tillhandahållare av paketleveranstjänster lämna följande information till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade:

3.  Senast den 31 maj varje kalenderår ska samtliga tillhandahållare av paketleveranstjänster lämna följande information till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade, om inte den nationella tillsynsmyndigheten redan har begärt denna information:

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den årliga omsättningen för paketleveranstjänster för föregående kalenderår i den medlemsstat där tillhandahållaren är etablerad, uppdelat efter pakettjänster avseende nationella, inkommande och utgående gränsöverskridande postförsändelser.

(a)  Den årliga omsättningen för paketleveranstjänster för föregående kalenderår i den medlemsstat där tillhandahållaren av paketleveranstjänster är etablerad, uppdelat i inrikes, inkommande och utgående gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Antalet personer som arbetar för tillhandahållaren och som medverkar i tillhandahållandet av paketleveranstjänster i den medlemsstat där tillhandahållaren är etablerad under föregående kalenderår.

(b)  Antalet personer som arbetade för tillhandahållaren av paketleveranstjänster och som medverkade i tillhandahållandet av paketleveranstjänster i den medlemsstat där tillhandahållaren är etablerad under föregående kalenderår, med uppgifter om anställningsstatus.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Antalet andra postförsändelser än brevförsändelser på högst 31,5 kg som behandlas i den medlemsstat där tillhandahållaren är etablerad under det föregående kalenderåret, uppdelat på nationella, inkommande och utgående gränsöverskridande postförsändelser.

(c)  Antalet paket som under det föregående kalenderåret behandlades i den medlemsstat där tillhandahållaren av paketleveranstjänster är etablerad, uppdelat på inrikes, inkommande och utgående gränsöverskridande paket.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led ca (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Namnen på de underleverantörer som arbetar för tillhandahållaren och medverkar i tillhandahållandet av paketleveranstjänster, samt all information som innehas av tillhandahållaren av paketleveranstjänster om vilken typ av paketleveranstjänster som läggs ut på entreprenad och hur de utförs.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt bestämma om ett formulär för inlämnandet av den information som avses i punkt 1 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 9.

4.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a med avseende på ett formulär för inlämnandet av den information som avses i punkterna 1 och 3 i denna artikel.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De nationella tillsynsmyndigheterna får införa informationskrav utöver dem som avses i punkterna 1 och 2 när de behövs för att säkerställa överensstämmelse med denna förordning.

utgår

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En tillhandahållare av paketleveranstjänster som sysselsätter färre än 50 personer ska endast omfattas av de skyldigheter som anges i punkterna 1 och 2 om denne är etablerad i mer än en medlemsstat.

6.  Denna artikel ska inte tillämpas på en tillhandahållare av paketleveranstjänster som under det föregående kalenderåret sysselsatte i genomsnitt färre än 50 personer, förutsatt att tillhandahållaren inte är etablerad i mer än en medlemsstat. En nationell tillsynsmyndighet får, med beaktande av den berörda medlemsstatens särdrag och förutsatt att det är nödvändigt och proportionellt för att säkerställa överensstämmelse med denna förordning, sänka tröskelvärdet till 25 personer.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Insyn i taxor och terminalavgiftsandelar

Insyn i taxor

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster ska förse den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade med en offentliggjord prislista med taxor som gäller den 1 januari varje kalenderår för leveransen av postförsändelser som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilagan. Dessa uppgifter ska lämnas senast den 31 januari varje kalenderår.

1.  Alla tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster, förutom de som undantas i enlighet med artikel 3.6, ska förse den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade med en offentliggjord prislista med taxor som gäller den 1 januari varje kalenderår för leveransen av paket med enskilda varor som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilagan. Dessa uppgifter ska lämnas senast den 28 februari varje kalenderår.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska utan dröjsmål och senast den 28 februari varje kalenderår lämna in de offentliggjorda prislistor med taxor som erhållits i enlighet med punkt 1 till kommissionen. Kommissionen ska offentliggöra dem på en särskild webbplats senast den 30 april varje kalenderår.

2.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska utan dröjsmål och senast den 31 mars varje kalenderår lämna in de offentliggjorda prislistor med taxor som erhållits i enlighet med punkt 1 till kommissionen. Kommissionen ska offentliggöra dem på en särskild webbplats senast den 30 april varje kalenderår och säkerställa att den särskilda webbplatsen är neutral och icke-kommersiell.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster ska förse den nationella tillsynsmyndigheten med de terminalavgiftsandelar som gäller den 1 januari varje kalenderår för postförsändelser som härrör från andra medlemsstater. Dessa uppgifter ska lämnas senast den 31 januari varje kalenderår.

utgår

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska lämna in de terminalavgiftsandelar som erhållits i enlighet med punkt 3 till kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna i avsändarmedlemsstaterna senast den 28 februari varje kalenderår.

utgår

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bedömning av taxornas överkomlighet

Bedömning av enhetstaxor

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska bedöma överkomligheten för de gränsöverskridande taxor som inbegrips i de offentliggjorda prislistor med taxor som erhållits i enlighet med artikel 4.1 inom 3 månader från mottagandet av denna information. Vid bedömningen ska särskilt hänsyn tas till

1.  Om den nationella tillsynsmyndigheten anser att det är nödvändigt får den, i överensstämmelse med principerna i artikel 12 i direktiv 97/67/EG, objektivt bedöma gränsöverskridande taxor för de kategorier av paket med enskilda varor som förtecknas i bilaga I och som omfattas av den skyldighet att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster som gäller i dess medlemsstat, i syfte att inom 3 månader från mottagandet av denna information kartlägga de gränsöverskridande taxorna för paketleveranstjänster som härrör från dess medlemsstat och som den anser vara orimligt höga. Vid bedömningen ska särskilt hänsyn tas till

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  inrikestaxor för jämförbar paketleveranstjänster i avsändarmedlemsstaten och i mottagarmedlemsstaten,

(a)  inrikestaxor och andra relevanta taxor för jämförbara paketleveranstjänster i avsändarmedlemsstaten och i mottagarmedlemsstaten,

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  terminalavgiftsandelarna som erhållits i enlighet med artikel 4.3, och

utgår

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  den sannolika effekten av de tillämpliga gränsöverskridande taxorna på användare som är privatpersoner eller små och stora företag, inbegripet de som bor eller är etablerade i avlägsna eller glest befolkade områden, och för användare som är privatpersoner med funktionsnedsättning eller minskad rörlighet,

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  huruvida taxorna omfattas av prisreglering enligt nationell lagstiftning och huruvida liknande tjänster erbjuds av en annan tillhandahållare av paketleveranstjänster,

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led cc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cc)   eventuella missbruk av en dominerande ställning på marknaden.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den nationella tillsynsmyndigheten konstaterar att de gränsöverskridande taxor som avses i punkt 1 inte är överkomliga, ska den begära ytterligare nödvändig information och/eller en motivering avseende nivån för dessa taxor från tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster.

2.  För den bedömning som avses i punkt 1 ska den nationella tillsynsmyndigheten, om den anser det vara nödvändigt, av den eller de berörda tillhandahållarna av paketleveranstjänster begära alla ytterligare relevanta bevis avseende dessa taxor som kan krävas för den bedömning som ska göras. Det kan röra sig om särskilda transport- eller hanteringskostnader, terminalavgiftsandelar och bilaterala volymer mellan olika tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster ska förse den nationella tillsynsmyndigheten med den information och/eller den motivering som avses i punkt 2 inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av begäran.

3.  Den eller de tillhandahållare som avses i denna artikel ska förse den nationella tillsynsmyndigheten med de bevis som avses i punkt 2 i denna artikel inom en månad efter mottagandet av begäran, tillsammans med alla motiveringar av de taxor som ingår i bedömningen.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska lämna in sin bedömning, inbegripet information och/eller motivering i enlighet med punkt 3, till kommissionen, de nationella tillsynsmyndigheterna i övriga medlemsstater och de nationella myndigheterna i den nationella tillsynsmyndighets medlemsstat som har ansvaret för genomförandet av konkurrenslagstiftningen. En officiell version av denna bedömning ska även lämnas till kommissionen. Denna information ska lämnas senast den 31 januari varje kalenderår.

4.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska senast den 31 juli det aktuella året lämna in en detaljerad rapport om sin bedömning av gränsöverskridande taxor i enlighet med denna artikel till kommissionen, de nationella tillsynsmyndigheterna i berörda medlemsstater och de nationella myndigheter som ansvarar för genomförandet av konkurrenslagstiftningen i den inlämnande nationella tillsynsmyndighetens medlemsstat. Den nationella tillsynsmyndigheten ska dessutom lämna en officiell version av sin bedömningsrapport till kommissionen.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska offentliggöra en officiell version av de nationella tillsynsmyndigheternas bedömning i enlighet med punkt 4 på en särskild webbplats senast den 30 april varje kalenderår.

5.  Kommissionen ska offentliggöra den officiella versionen av de nationella tillsynsmyndigheternas bedömningsrapport utan dröjsmål, dock senast inom en månad efter mottagandet av denna rapport.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Öppet och icke-diskriminerande gränsöverskridande tillträde

 

1.   När tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster ingår multilaterala avtal om terminalavgiftsandelar, ska de tillmötesgå varje rimlig begäran om tillträde till alla nätelement och tillhörande faciliteter samt relevanta tjänster och informationssystem som behövs för att tillhandahålla gränsöverskridande paketleveranstjänster.

 

2.   Det ställe dit tillträde ska ges ska vara utväxlingskontoret för ankommande post i det mottagande landet.

 

3.   De tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som avses i punkt 1 ska offentliggöra ett referensanbud. Referensanbudet ska innehålla alla relevanta tillhörande villkor, däribland avgifter.

 

4.   Referensanbudet ska innefatta samtliga delar som är nödvändiga för det tillträde som avses i punkt 1, inklusive eventuella villkor som begränsar tillträdet till och/eller användningen av tjänster, om sådana villkor tillåts av medlemsstaterna i överensstämmelse med unionslagstiftningen.

 

5.   Innan referensanbudet offentliggörs ska det godkännas av den nationella tillsynsmyndigheten. Den nationella tillsynsmyndigheten får vid behov införa ändringar i referensanbudet för att verkställa skyldigheter som fastställs i denna förordning.

 

6.   Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster enligt punkt 1 ska på begäran, och på grundval av ett referensanbud, ge ett individuellt anbud till en tillhandahållare av paketleveranstjänster som begär tillträde i den mening som avses i den punkten senast en månad efter mottagandet av begäran. Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som tar emot en begäran om tillträde och tillhandahållare som begär tillträde ska förhandla i god tro.

 

7.   Om ingen överenskommelse kan nås på grundval av det individuella anbud som avses i punkt 6 får den tillhandahållare av paketleveranstjänster som begär tillträde lämna in det individuella anbudet från tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster till den nationella tillsynsmyndigheten. Vid behov ska den nationella tillsynsmyndigheten ändra på det individuella anbudet så att de skyldigheter som anges i denna artikel genomförs.

 

8.   Tillträdet ska säkerställas operativt inom rimlig tid och senast tre månader efter tidpunkten för avtalets ingående.

 

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Informations- och kvalitetsstandarder

 

1.   Alla näringsidkare som ingår sådana försäljningsavtal med användare som inbegriper gränsöverskridande paketleveranser ska, innan avtal tecknas, göra följande information tillgänglig för användarna:

 

(a)   De priser som de debiterar användarna för gränsöverskridande paketleveranser, inbegripet alla relevanta alternativa eller rabatterade taxor.

 

(b)  Erbjudna valmöjligheter för gränsöverskridande leveranser, däribland val av tillhandahållare, spårningssystem och mekanismer som gör det möjligt för användaren att ingripa under hela leveransprocessen, till exempel för att välja bort hemleverans när ingen är hemma och arrangera ny leverans, upphämtningstid eller upphämtningsplats, om sådana valmöjligheter erbjuds.

 

(c)  Utförliga uppgifter om de klagomålsförfaranden som de själva och relevanta tillhandahållare av pakettjänster använder sig av samt om nätverket av europeiska konsumentcentrum för gränsöverskridande klagomål.

 

2.   Insyn i och mätbarhet av kvalitet på tjänster och driftskompatibilitet för gränsöverskridande paketleveranser ska prioriteras ytterligare i enlighet med bestämmelserna i direktiv 97/67/EG, genom Europeiska standardiseringskommittén och på andra sätt, med särskild hänsyn till användarnas intressen och till effektivitet och miljöaspekter.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genomförande, översyn och ikraftträdande

Allmänna bestämmelser och slutbestämmelser

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Sekretess

 

All information om terminalavgiftsandelar och annan konfidentiell affärsinformation som i enlighet med denna förordning tillhandahålls nationella tillsynsmyndigheter eller kommissionen ska behandlas i striktaste sekretess enligt tillämpliga bestämmelser i nationell lagstiftning och unionslagstiftning.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7b

 

Tillämpning

 

Om inget annat särskilt föreskrivs i denna förordning påverkar tillämpningen av denna förordning inte sådan nationell lagstiftning och unionslagstiftning som gäller för tillhandahållare av paketleveranstjänster, inbegripet sociala och arbetsrättsliga bestämmelser och krav på att lämna uppgifter till nationella tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Före XX/XX/2019, och därefter vart fjärde år, ska kommissionen lämna en utvärderingsrapport till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av denna förordning, vid behov tillsammans med ett förslag till översyn av den.

Senast den ...[två år efter dagen för denna förordnings ikraftträdande], och därefter vart tredje år, ska kommissionen lämna en utvärderingsrapport till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av denna förordning, vid behov tillsammans med ett lagstiftningsförslag om översyn av den. Rapporten ska utarbetas efter samråd med alla berörda intressenter.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Om prisernas överkomlighet när det gäller gränsöverskridande paketleveranstjänster har förbättrats, inbegripet för användare i avlägsna eller glesbefolkade områden.

(a)  Om insynen i gränsöverskridande taxor och effektiviteten och överkomligheten för gränsöverskridande paketleveranstjänster har förbättrats i hela unionen, inbegripet för användare som är privatpersoner eller små och medelstora företag, särskilt i avlägsna eller glesbefolkade områden.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  I vilken utsträckning ett öppet och icke-diskriminerande gränsöverskridande tillträde till grossistmarknaderna i enlighet med artikel 6 har beviljats av tillhandahållare av de samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster.

(b)  Hur förordningen inverkar på omfattningen av gränsöverskridande paketleveranser och elektronisk handel, inbegripet uppgifter om de leveransavgifter som debiteras både näringsidkare och användare.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Framsteg för andra initiativ för att fullborda den inre marknaden för paketleveranstjänster.

(d)  Framsteg för kvaliteten på tjänsterna och driftskompatibiliteten för gränsöverskridande paketleveranser, inbegripet konsumentskydd, och för utvecklingen av standarder.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

Artikel 9

Kommittéförfarande

Utövande av delegeringen

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 21 i direktiv 97/67/EG. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... *. [den dag då denna förordning träder i kraft], Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på fyra månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

 

_________________

 

 

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Bilaga – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Postförsändelser för vilka den offentliggjorda förteckningen över nationella och alla gränsöverskridande taxor till andra medlemsstater ska anmälas till de nationella tillsynsmyndigheterna

Paket med enskilda varor för vilka de taxor som tillhandahållare av paketleveranstjänster debiterar ska omfattas av de prisinsynsåtgärder och den bedömning av taxor som föreskrivs i artiklarna 4 och 5

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Bilaga – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Postförsändelserna enligt definitionen ovan ska uppfylla följande kriterier:

Paketen enligt definitionen ovan ska uppfylla följande kriterier:

(a)  Måtten för postförsändelserna a–i (brevprodukter) ska begränsas på följande sätt:  För längd, bredd och

höjd tillsammans gäller 900 mm och maximimåttet får vara högst 600 mm och minimimåttet ska vara mer än 20 mm.

(a)  Måtten för paketen i leden a–i ska begränsas på följande sätt: För längd, bredd och tjocklek tillsammans gäller 900 mm och maximimåttet ska vara högst 600 mm och minimimåttet ska vara mer än 20 mm.

(b)  Paketen (j–o) får inte vara mindre än den storlek som föreskrivs för brev (a–i).

(b)  Paketen i leden j–o får inte vara mindre än den storlek som föreskrivs för paketen i leden a–i.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Bilaga – asterisk 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(*) Taxorna för de olika postförsändelserna får inte omfattas av några särskilda rabatter på grund av volym eller annan särskild behandling.

(*) Taxorna för paketen ska anges i enhetspriser och får inte omfattas av några särskilda rabatter på grund av volym eller annan särskild behandling.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Bilaga – asterisk 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(***) Tillhandahållare som erbjuder mer än en produkt som uppfyller kriterierna ovan ska rapportera det förmånligaste priset.

(***) Tillhandahållare som erbjuder mer än ett paket som uppfyller kriterierna ovan ska rapportera den förmånligaste taxan.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Bilaga – asterisk 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(****) Taxorna ovan ska motsvara försändelser som levereras till hemmet eller lokaler i den mottagande medlemsstaten.

(****) Taxorna ovan ska motsvara försändelser som levereras till adressatens hem i den mottagande medlemsstaten, eller till andra lokaler om en sådan taxa inkluderar den valmöjligheten utan extra kostnad.

  • [1]  EUT C 34, 2.2.2017, s. 106.

MOTIVERING

BAKGRUND

Paketleveranser är en konkurrensutsatt, innovativ och snabbväxande sektor. Omkring fyra miljarder paket beställs årligen online och levereras runtom i Europeiska unionen. Potentialen för ytterligare tillväxt i denna sektor är dock tydlig. I EU i stort handlar 44 procent av konsumenterna online i sitt eget land, men betydligt färre (15 procent) handlar online från ett annat land. Farhågor om leveranser av produkter som köps och säljs över gränserna har visat sig vara ett stort problem för EU:s onlinekonsumenter och små företag, inklusive i många fall de relativt höga kostnaderna för gränsöverskridande leveranser.

Kommissionen har inom ramen för sin strategi för en digital inre marknad föreslagit en förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Med den föreslagna förordningen avser kommissionen att säkerställa större effektivitet i sektorn, insyn i taxor och terminalavgifter samt överkomliga priser.

Vid förberedelserna inför behandlingen av förslaget har föredraganden hört många användar- och postsektorsorganisationer, inklusive tillsynsmyndigheter och företrädare för små företag, konsumenter och fackförbund. Hon har också till fullo beaktat synpunkterna från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och hållit ett välbesökt evenemang där många olika perspektiv och förslag angående kommissionens förslag kunnat föras fram.

FÖREDRAGANDENS FÖRSLAG

Föredraganden stöder helhjärtat insatserna för att inrätta en digital inre marknad som är anpassad till konsumenternas och detaljhandlarnas behov, men strävar efter att genom förbättringar av kommissionens förslag komma fram till ett rättvist och välavvägt förfaringssätt för alla aktörer i sektorn som är helt i linje med, och ändå kompletterar och bygger på, reglerna i direktiv 97/67/EG om posttjänster.

Hon föreslår därför att tillämpningsområdet för de viktigaste bestämmelserna i förordningen ska utvidgas till att omfatta alla tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster, särskilt eftersom många tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster inte har en stor marknadsandel på EU:s marknad för gränsöverskridande paket. Föredraganden önskar också stryka förslagets tillgångs- och referensanbudsaspekter eftersom de inte återspeglar de verkliga förhållandena på marknaden för gränsöverskridande paket och inte behövs mot bakgrund av EU:s befintliga konkurrens- och posttjänstlagstiftning.

Föredraganden har definierat ”paket” som en postförsändelse som väger högst 31,5 kg, och håller med om att en brevförsändelse inte ska anses vara ett paket, i linje med direktiv 97/67/EG.

Kommissionen gör rätt i att ge nationella tillsynsmyndigheter bättre marknadsinformation, men det är viktigt att bestämmelserna i förordningen möjliggör en korrekt bild av marknaden. I detta syfte önskar föredraganden säkerställa att de nationella tillsynsmyndigheterna erhåller uppgifter som visar fragmenteringen och de olika typerna av anställningspraxis på marknaden, inbegripet information om underleverantörer och arbetstagare i postsektorn som är anställda på något annat sätt än på heltid och med fast anställning.

Dessutom behöver myndigheterna ha lämpliga uppgifter om taxor och terminalavgifter för gränsöverskridande leveranser för att kunna bedöma om priserna eventuellt är orimligt höga. Dessa uppgifter bör vara tillgängliga för alla relevanta aktörer, annars kan en skev bild skapas. Föredraganden har därför utformat sina ändringsförslag för att beakta detta.

Vid bedömningen av taxornas överkomlighet anser föredraganden dessutom att alla tester av överkomlighet bör tillämpas på hela marknaden och inte bara på tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster. Bedömningen bör syfta till att avgöra huruvida kostnaderna för privatpersoner och små och medelstora företag är överkomliga och i vilken omfattning utnyttjandet av gränsöverskridande paketleveranstjänster påverkas av leveranskostnaderna. Vid bedömningen bör man beakta användare som är privatpersoner med låg disponibel inkomst, användare med funktionsnedsättning eller minskad rörlighet, användare som är privatpersoner och små och medelstora företag som bor eller är etablerade i avlägsna eller glest befolkade områden, samt användare som regelbundet använder paketleveranstjänster.

Förbättrade krav på öppen och jämförbar information om tillgängliga pris- och leveransalternativ och på bättre vägledning för förfaranden vid skada på eller förlust av gods, förseningar och återsändningar och för hantering av klagomål skulle öka konsumenternas förtroende. Av dessa skäl föreslår föredraganden att två nya artiklar ska införas för att säkerställa att användare ges ytterligare information utöver den som näringsidkare redan är skyldiga att tillhandahålla och främja en ytterligare harmonisering av kvalitet på tjänster och tekniska standarder, i enlighet med befintlig EU-lagstiftning.

Kommissionen föreslår att en utvärderingsrapport om tillämpningen av denna förordning, vid behov tillsammans med ett lagstiftningsförslag för översynen av den, ska läggas fram vart fjärde år för Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén. Föredraganden anser att denna rapport ska utarbetas efter samråd med alla lämpliga aktörer, inbegripet den europeiska kommittén för den sociala dialogen inom postsektorn, och att den bör läggas fram vart tredje år, särskilt med tanke på e-handelsmarknadernas dynamiska och snabbt föränderliga natur.

YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (30.5.2017)

till utskottet för transport och turism

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster
(COM(2016)0285 – C8‑0195/2016 – 2016/0149(COD))

Föredragande av yttrande: Biljana Borzan

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

E-handeln i EU är på väg att bli en mycket viktig sektor. För 2014 uppskattas den årliga försäljningen uppgå till 369 miljarder euro. En stor del av försäljningen på nätet resulterar i fysiska leveranser. Uppskattningsvis skickas årligen sammanlagt 4 miljarder paket till konsumenter i EU.

Effektiva och överkomliga leveranser är en förutsättning för gränsöverskridande försäljning av fysiska varor. Marknaden för paketleveranser är dock i stor utsträckning fortfarande uppdelad i inhemska marknader, med enorma skillnader mellan medlemsstaterna. Höga priser och det opraktiska med paketleveranser över gränserna har identifierats som några av de främsta hindren för konsumenter och detaljhandlare inom e-handeln. Kommissionen menar att enbart konsumenterna i EU skulle kunna spara upp till 11,7 miljarder euro om året om de kunde välja mellan en full uppsättning EU-varor och tjänster när de handlar på nätet.

Det tillämpliga direktivet om posttjänster är från 1997 och är i första hand inriktat på brev. De flesta paketleveranstjänster omfattas inte av tillämpningsområdet för samhällsomfattande tjänster. Eftersom paketleveranserna har ökat avsevärt under de senaste åren måste det fastställas nya bestämmelser för att komplettera befintlig lagstiftning.

Kommissionen lade den 25 maj 2016 fram sitt åtgärdspaket för e-handel för att hjälpa konsumenter och företag att dra full fördel av den inre marknaden. Förslaget till förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster syftar till att öka insynen i priserna för gränsöverskridande paketleveranser och förbättra tillsynen.

Studier visar att priserna för gränsöverskridande paket i genomsnitt är tre till fyra gånger högre än de inhemska priserna. Omkring 40 procent av priserna för gränsöverskridande paket kan inte förklaras av ekonomiska faktorer såsom arbetskraftskostnader och volymer etc., och samtidigt är höga kostnader för leveranser och returer de två främsta stötestenarna för konsumenter när de handlar produkter på nätet från ett annat land. Höga leveranspriser är också ett hinder för e-handlare som säljer på nätet. Små och medelstora företag påverkas i större utsträckning än stora företag.

Föredraganden anser att termen ”paket” måste definieras i denna förordning och föreslår en viktgräns och en differentiering visavi brevförsändelser.

Det är viktigt för nya aktörer, inte minst små och medelstora företag, att få tillträde till nätverken för tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster, eftersom deras tjänster inte har den omfattning som krävs för att utveckla rikstäckande leveransnätverk, inklusive till avlägsna områden, eller ingå avtal om gränsöverskridande leveranser med flera aktörer. Detta kommer att sänka priserna till fördel för konsumenterna och den gränsöverskridande handeln och öka konkurrensen på paketleveransmarknaden, vilket i sin tur kommer att bidra till utvecklingen av nya och innovativa lösningar.

Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster har för närvarande en skyldighet att tillhandahålla överkomliga paketleveranstjänster för vilka de erhåller vissa förmåner, såsom momsbefrielse. Priserna på deras tjänster är ofta individuellt förhandlade taxor som är konfidentiella. Syftet med detta förslag är att kommersiellt känsliga affärsuppgifter fortsatt ska vara konfidentiella, men att nationella tillsynsmyndigheter ska få möjlighet att bedöma taxornas överkomlighet och begära en motivering och tilläggsinformation om taxorna är orimligt höga.

Föredraganden poängterar särskilt förordningens allmänna mål och har lagt fram ändringsförslag för att ge konsumenter tillgång till gränsöverskridande paketleveranstjänster. Föredraganden begär att beskrivningen av paketleveranstjänsterna ska inkludera leveransalternativ och detaljerad konsumentinformation.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för transport och turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag   1

Förslag till förordning

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  I artikel 169.1 och 169.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs det att unionen ska främja konsumenternas intressen och säkerställa en hög konsumentskyddsnivå genom åtgärder som antas enligt artikel 114 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  De taxor som gäller för avsändare av mindre volymer av gränsöverskridande paket och andra postförsändelser, särskilt små och medelstora företag samt privatpersoner, är fortfarande förhållandevis höga. Detta har en direkt negativ inverkan på användare av gränsöverskridande paketleveranstjänster, framför allt i samband med e-handel.

(1)  I vissa fall är de taxor som gäller för avsändare av mindre volymer av gränsöverskridande paket och andra postförsändelser, särskilt små och medelstora företag samt privatpersoner, fortfarande förhållandevis höga. Detta har en direkt negativ inverkan på användare av gränsöverskridande paketleveranstjänster, framför allt i samband med e-handel. Dessutom rapporterar användare fortfarande problem med tjänsternas kvalitet när de skickar, tar emot eller returnerar gränsöverskridande paket. Utöver detta måste driftskompatibiliteten på detta område förbättras, inbegripet vissa specifika åtgärder avseende miljöhänsyn.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Marknaden för gränsöverskridande paketleveranstjänster är mångfacetterad och komplex, med olika tillhandahållare som erbjuder olika tjänster och priser beroende på försändelsernas vikt, storlek och format samt bestämmelseort, tilläggstjänster, såsom spårbarhetslösningar, och antalet skickade försändelser. Denna mångfald gör det svårt att jämföra olika tillhandahållares paketleveranstjänster både i fråga om kvalitet och priser. Avsändarna av mindre volymer, såsom små och medelstora företag samt privatpersoner, känner dessutom ofta inte till vilka olika paketleveranstjänster som erbjuds.

(3)  Marknaden för gränsöverskridande paketleveranstjänster är mångfacetterad, komplex och konkurrensbetonad, med olika tillhandahållare som erbjuder olika tjänster och priser beroende på försändelsernas vikt, storlek och format samt bestämmelseort, tilläggstjänster, såsom spårbarhetslösningar, och antalet skickade försändelser. I vissa medlemsstater är det inte tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som har den största andelen av paketleveransmarknaden. Denna mångfald gör det svårt att jämföra olika tjänstetillhandahållares paketleveranstjänster både i fråga om kvalitet och priser. Avsändarna av mindre volymer, såsom små och medelstora företag samt privatpersoner, känner dessutom ofta inte till vilka olika paketleveranstjänster som erbjuds. Kostnaderna för byte av tjänst är dessutom avskräckande. Små och medelstora e-handlare anger leveransproblem som ett hinder för gränsöverskridande försäljning.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  För att förbättra överkomligheten för gränsöverskridande paketleveranstjänster, särskilt för användare i avlägsna eller glest befolkade områden är det nödvändigt att förbättra insynen i offentliggjorda prislistor med taxor för en begränsad uppsättning gränsöverskridande paketleveranstjänster som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster erbjuder och som framför allt små och medelstora företag samt privatpersoner använder. Insyn i offentliggjorda listor är också nödvändig för att man ska kunna ta tag i problemet med de höga taxorna för gränsöverskridande leveranstjänster och för att, i förekommande fall, minska omotiverade prisskillnader mellan inrikes och gränsöverskridande paketleveranstjänster.

(4)  För att förbättra gränsöverskridande paketleveranstjänster, särskilt för användare i avlägsna eller glest befolkade områden och för små och medelstora företag samt mikroföretag, är det nödvändigt att förbättra insynen i taxor och terminalavgiftsandelar för gränsöverskridande paketleveranstjänster som framför allt små och medelstora företag samt privatpersoner använder. Insyn är också nödvändig för att man ska kunna ta tag i problemet med de höga taxorna för gränsöverskridande leveranstjänster och för att, i förekommande fall, minska omotiverade prisskillnader mellan inrikes och gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Enligt Flash Eurobarometer 413 anser en majoritet av de företag som säljer, tidigare sålde eller har försökt sälja på nätet att höga leveranskostnader tillsammans med ett kostsamt förfarande vid klagomål och garantiärenden är ett problem, och det krävs av denna anledning ytterligare insatser för att se till att alla detaljhandlare och konsumenter, i synnerhet små- och medelstora företag och konsumenter i avlägsna områden, kommer i åtnjutande av problemfria, tillgängliga och rimligt prissatta gränsöverskridande paketleveranstjänster, utan att man bortser från att konsumenter förväntar sig att kunna handla ”fraktfritt”.

Ändringsförslag   6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I de flesta medlemsstater finns det flera tillhandahållare av inrikes paketleveranstjänster, medan endast ett fåtal av dessa även tillhandahåller gränsöverskridande paketleveranstjänster. För att säkerställa och främja effektiv konkurrens och skydda användare är det i detta sammanhang viktigt med ett öppet och icke-diskriminerande tillträde till de tjänster och infrastrukturer som är nödvändiga för tillhandahållandet av gränsöverskridande paketleveranstjänster.

utgår

Ändringsförslag     7

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Med tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster avses postoperatörer som tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst eller delar därav inom en viss medlemsstat. Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som bedriver verksamhet i fler än en medlemsstat bör klassificeras som tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster enbart i de medlemsstater där de tillhandahåller en samhällsomfattande posttjänst.

Motivering

Förtydligande av vem som är tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I nuläget regleras posttjänster genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG49. I detta direktiv fastställs gemensamma regler för tillhandahållande av posttjänster och samhällsomfattande posttjänster i unionen. Det inriktar sig huvudsakligen, men inte uteslutande, på de nationella samhällsomfattande tjänsterna och tar inte upp tillsynen över tillhandahållare av paketleveranstjänster, öppenhet om taxor och terminalavgiftsandelar för vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster, bedömning av taxornas överkomlighet för vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster samt ett öppet och icke-diskriminerande tillträde till vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster och/eller viss infrastruktur. Denna förordning kompletterar därför de regler som fastställs i direktiv 97/67/EG för gränsöverskridande paketleveranstjänster.

(6)  I nuläget regleras posttjänster genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG49. I detta direktiv fastställs gemensamma regler för tillhandahållande av posttjänster och samhällsomfattande posttjänster i unionen. Denna förordning kompletterar de regler som fastställs i direktiv 97/67/EG för gränsöverskridande paketleveranstjänster.

__________________

__________________

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 1, 21.1.1998, s. 14).

49 Europaparlamentets och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (EGT L 1, 21.1.1998, s. 14).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Det är därför viktigt att tydligt definiera paketleveranstjänster och ange vilka postförsändelser som omfattas av denna definition. Detta gäller särskilt andra postförsändelser än brevförsändelser som på grund av sin vikt ofta används för att skicka varor. Denna förordning bör därför enligt konsekvent rättspraxis omfatta postförsändelser som väger upp till 31,5 kg, eftersom tyngre föremål inte kan hanteras av en genomsnittlig individ utan hjälpredskap. I linje med gällande praxis och direktiv 97/67/EG bör varje steg i postkedjan, dvs. insamling, sortering och utdelning, betraktas som paketleveranstjänster. Transport som inte sker i ett av dessa led bör inte omfattas av paketleveranstjänster, eftersom det då kan antas att denna verksamhet är en del av transportsektorn.

(8)  Det är därför viktigt att tydligt definiera ”paket” och ”paketleveranstjänster och ange vilka postförsändelser och paket som omfattas av dessa definitioner. Detta gäller särskilt andra försändelser än brevförsändelser som hanteras eller inte av tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster, som på grund av sin vikt ofta används för att skicka varor med eller utan kommersiellt värde. Denna förordning bör därför enligt konsekvent rättspraxis omfatta paket, som levereras eller inte av tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster, som väger upp till 31,5 kg, eftersom tyngre föremål inte kan hanteras av en genomsnittlig individ utan hjälpredskap. I linje med gällande praxis bör varje steg i paketleveranskedjan, dvs. insamling, sortering och utdelning, betraktas som paketleveranstjänster, även när dessa erbjuds av tillhandahållare av expressbuds- och kurirtjänster eller medaktörer. Även tillhandahållare av paketleveranstjänster som använder sig av alternativa affärsmodeller och plattformar för e-handel bör omfattas av denna förordning, om de tillhandahåller minst ett steg i leveranskedjan. Etablerade tillhandahållare av gods- eller transportlogistik bör dock i motsats till enskilda självständiga underleverantörer till tillhandahållaren av paketleveranstjänster inte omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag   10

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Denna förordning bör tillämpas på paketleveranstjänster som erbjuds till tredje part, men inte på företag som enbart har interna leveransnätverk som syftar till att leverera beställningar av varor som de själva har sålt. Om dessa företag använder interna leveransnätverk även för att leverera varor som sålts av tredje part eller varor från en intern detaljhandelstjänst bör de dock omfattas av denna förordning.

Motivering

Detta krävs för att säkerställa att livsmedelsleveranstjänster genom exempelvis ett snabbköp inte omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Terminalavgiftsandelar bygger på multilaterala och bilaterala avtal mellan tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster och säkerställer att tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster i det mottagande landet får ersättning för kostnaderna för den tjänst som den utfört åt den avsändande tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster. Terminalavgiftsandelar bör definieras på ett sådant sätt att de innefattar både de terminalavgifter som enligt definitionen i artikel 2.15 i direktiv 97/67/EG tillämpas för postförsändelser och avgiftsandelar för ankommande ytpost som tillämpas för paket.

(9)  Terminalavgiftsandelar bygger på multilaterala och bilaterala avtal mellan tillhandahållare av paketleveranstjänster och säkerställer att tillhandahållaren av paketleveranstjänster i det mottagande landet får ersättning för kostnaderna för den tjänst som den utfört åt den avsändande tillhandahållaren av paketleveranstjänster. Terminalavgiftsandelar bör anses innefatta både de terminalavgifter som enligt definitionen i artikel 2.15 i direktiv 97/67/EG tillämpas för postförsändelser och avgiftsandelar för ankommande ytpost som tillämpas för paket samt kostnader för överföring mellan tillhandahållarna av paketleveranstjänsters dotterbolag. I detta avseende bör terminalavgifter betraktas som betalning från den avsändande tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster till den mottagande tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster för kostnaderna för utdelning av gränsöverskridande brevförsändelser som hanteras i den mottagande medlemsstaten. Avgiftsandelar för ankommande ytpost avser betalning från tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster i den avsändande medlemsstaten till den mottagande tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster för kostnaderna för utdelning av gränsöverskridande paketleveranser i den mottagande medlemsstaten. Internpriser avser slutligen betalning från en tillhandahållare av paketleveranstjänster i den avsändande medlemsstaten till sina dotterbolag i den mottagande medlemsstaten för kostnaderna för utdelning av dess paket i den mottagande medlemsstaten. Terminalavgiftsandelar är kommersiellt känsliga affärsuppgifter.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  De nationella tillsynsmyndigheterna behöver för statistikens skull ha kunskap och information om tillhandahållare av paketleveranstjänster som är verksamma på marknaden. För att begränsa den administrativa bördan för små tillhandahållare av paketleveranstjänster som är verksamma endast på en nationell eller regional marknad bör ett tröskelvärde tillämpas på grundval av det antal personer som arbetar för tillhandahållaren av tjänster och som medverkar i tillhandahållandet av paketleveranstjänster.

(10)  De nationella tillsynsmyndigheterna behöver för statistikens skull ha kunskap och information om tillhandahållare av paketleveranstjänster som är verksamma på marknaden. På grund av sektorns arbetsintensiva karaktär och för att begränsa den administrativa bördan för små tillhandahållare av paketleveranstjänster eller underleverantörer som är verksamma endast på en regional eller nationell marknad bör ett tröskelvärde tillämpas på grundval av det genomsnittliga antal personer som arbetat för tillhandahållaren av tjänster under det föregående kalenderåret och som medverkat i tillhandahållandet av paketleveranstjänster i den medlemsstat där tillhandahållaren är etablerad, såvida inte tillhandahållaren är etablerad i mer än en medlemsstat. Tröskelvärdet bör dock fastställas på ett sätt som gör att personer som arbetar i sektorn men som inte är tillsvidareanställda på heltid vederbörligen inkluderas.

Ändringsförslag   13

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  När information lämnas till den nationella tillsynsmyndigheten bör uppgifterna om paketleveranstjänsterna innefatta vilka steg i postleveranskedjan (insamling, sortering, transport och utdelning) som utförs av tillhandahållaren; huruvida tjänsterna omfattas eller inte av skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster; tjänsternas geografiska tillämpningsområde (regionalt, inrikes, gränsöverskridande) och om tilläggstjänster erbjuds.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  När tillhandahållare av paketleveranstjänster lämnar uppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten bör man beakta att de redan kan ha lämnat vissa uppgifter till samma nationella tillsynsmyndighet. Paketleveranstjänster är viktiga för små och medelstora företag samt privatpersoner, och de bör enkelt kunna jämföra olika tillhandahållare. De tjänster för vilka tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster ska ange sina taxor bör definieras tydligt. Dessa taxor bör offentliggöras av kommissionen på en särskild webbplats och bör, tillsammans med det konfidentiella regelbundna tillhandahållandet av de underliggande terminalavgiftsandelarna, ligga till grund för de nationella tillsynsmyndigheternas bedömning av taxornas överkomlighet när det gäller gränsöverskridande paketleveranstjänster. Andra tillhandahållare av paketleveranstjänster än tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster får frivilligt i en jämförbar form förse sina nationella tillsynsmyndigheter med taxorna för samma försändelser, under förutsättning att dessa försändelser levereras till adressatens hem eller lokaler.

(12)  När tillhandahållare av paketleveranstjänster lämnar uppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten bör man beakta att de redan kan ha lämnat vissa uppgifter till samma nationella tillsynsmyndighet. Paketleveranstjänster är viktiga för små och medelstora företag samt privatpersoner, och de bör enkelt kunna jämföra olika tillhandahållare. De tjänster för vilka tillhandahållare av paketleveranstjänster ska ange sina taxor bör definieras tydligt. Dessa taxor bör offentliggöras av kommissionen på en särskild webbplats och bör, tillsammans med det konfidentiella regelbundna tillhandahållandet av de underliggande terminalavgiftsandelarna, ligga till grund för de nationella tillsynsmyndigheternas bedömning av taxornas rimlighet när det gäller gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  När de nationella tillsynsmyndigheterna årligen bedömer taxornas överkomlighet bör de grunda sig på objektiva kriterier, t.ex. inrikestaxor för tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster i avsändarlandet och för tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster i det mottagande landet och nivån för terminalavgiftsandelarna. Dessa gemensamma kriterier kan kompletteras med andra kriterier som är särskilt relevanta för att förklara de aktuella taxorna, t.ex. särskilda transport- eller hanteringskostnader och bilaterala volymer mellan olika tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster.

(14)  När de nationella tillsynsmyndigheterna årligen bedömer de orimligt höga taxorna bör de grunda sig på objektiva kriterier, t.ex. inrikestaxor för tillhandahållarna av paketleveranstjänster i avsändarlandet och för tillhandahållarna av paketleveranstjänster i det mottagande landet och nivån för terminalavgiftsandelarna. Dessa gemensamma kriterier kan kompletteras med andra kriterier som är särskilt relevanta för att förklara de aktuella taxorna, t.ex. särskilda transport- eller hanteringskostnader och bilaterala volymer mellan olika tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster. De nationella regleringsmyndigheterna bör i synnerhet ta hänsyn till små och medelstora företag liksom till enskilda och utsatta användare som bor eller är belägna i avlägsna eller glest befolkade områden. De bör där så är möjligt se till att denna bedömning är jämförbar med den som krävs enligt direktiv 97/67/EG.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Betydande skillnader mellan inrikes och gränsöverskridande taxor för paketleveranstjänster bör motiveras av objektiva kriterier, såsom extrakostnader för transport och en rimlig vinstmarginal. Det bör krävas av de tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster att utan dröjsmål ge en sådan motivering.

(16)  Betydande skillnader mellan inrikes och gränsöverskridande taxor för paketleveranstjänster bör motiveras av objektiva kriterier, såsom exempelvis extrakostnader för transport och en rimlig vinstmarginal. Det bör krävas av de tillhandahållare av paketleveranstjänster som erbjuder gränsöverskridande paketleveranstjänster att utan dröjsmål ge en sådan motivering.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att garantera öppenhet i hela unionen bör analysen av en nationell tillsynsmyndighet lämnas till övriga medlemsstaters nationella tillsynsmyndigheter och till kommissionen. De nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska se till att sekretess iakttas. Kommissionen får också be Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster att tillhandahålla en EU-omfattande analys på grundval av de nationella bidragen.

(17)  För att garantera öppenhet i hela unionen bör analysen av en nationell tillsynsmyndighet lämnas till berörda medlemsstaters nationella tillsynsmyndigheter och till kommissionen. De nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen bör se till att sekretess iakttas. Kommissionen får också be Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster att tillhandahålla en EU-omfattande analys på grundval av de nationella bidragen, under förutsättning att sekretess iakttas.

Ändringsförslag   18

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  De tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster får ingå multilaterala och bilaterala avtal om terminalavgiftsandelar och får inrätta andra program för att underlätta sammankoppling av deras leveransnät. Av skäl som rör icke-diskriminering ska konkurrerande tillhandahållare av paketleveranstjänster ges samma tillträde till de terminalavgiftsandelar som gäller mellan parterna enligt multilaterala avtal. Det kan vara motiverat att de terminalavgiftsandelar som tredje partens tillhandahållare av paketleveranstjänster ska betala i vissa fall överstiger dem som betalas av tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som är parter i sådana avtal. Detta kan vara fallet om parterna i ett multilateralt avtal om terminalavgiftsandelar kan visa att kostnaden för att nå, genomföra och administrera avtalet, de extra kostnader som uppkommer i samband med mottagandet och hanteringen av försändelser från icke utsedda tillhandahållare av paketleveranstjänster och andra sådana kostnader inte täcks av de terminalavgiftsandelar som betalas av den tredje partens tillhandahållare av tjänster i avsändarmedlemsstaten.

(18)  Tillhandahållare av paketleveranstjänster får ingå multilaterala och bilaterala avtal om terminalavgiftsandelar och får inrätta andra program för att underlätta sammankoppling av deras leveransnät. Av skäl som rör icke-diskriminering bör konkurrerande tillhandahållare av paketleveranstjänster ges samma tillträde till de terminalavgiftsandelar som gäller mellan parterna enligt multilaterala avtal. Det kan vara motiverat att de terminalavgiftsandelar som tredje partens tillhandahållare av paketleveranstjänster ska betala i vissa fall överstiger dem som betalas av tillhandahållare av paketleveranstjänster som är parter i sådana avtal. Detta kan vara fallet om parterna i ett multilateralt avtal om terminalavgiftsandelar kan visa att kostnaden för att nå, genomföra och administrera avtalet, de extra kostnader som uppkommer i samband med mottagandet och hanteringen av försändelser från tredje partens tillhandahållare av paketleveranstjänster och andra sådana kostnader inte täcks av de terminalavgiftsandelar som betalas av den tredje partens tillhandahållare av tjänster i avsändarmedlemsstaten. I de fall där tillhandahållaren av paketleveranstjänster ingår multilaterala avtal om terminalavgiftsandelar bör likvärdig och icke-diskriminerande tillgång för tredje parten till vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster som erbjuds inom ramen för sådana multilaterala avtal främja konkurrens, vara kostnadsorienterad, gynna konsumenterna och leda till en effektivare användning av befintliga nätverk, särskilt på landsbygden och i avlägsna områden.

Ändringsförslag     19

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I praktiken och av operativa skäl är det ställe dit tillträde bör ges utväxlingskontoret för ankommande post, vilket är ett kontor eller en anläggning som bestäms av tillhandahållarna av samhällsomfattande tjänster i den mottagande medlemsstaten för överlämning av andra postförsändelser än brevförsändelser.

utgår

Ändringsförslag     20

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  För att begränsa den administrativa bördan bör tillhandahållarna av paketleveranstjänster, de nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen överföra data elektroniskt, och detta bör i synnerhet möjliggöra användningen av elektroniska underskrifter i enlighet med förordning (EU) nr 910/20141a.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (EUT L 257, 28.08.2014, s. 73).

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Eftersom marknaderna för paketleveranstjänster förändras snabbt bör kommissionen på nytt bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten för denna förordning och regelbundet lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Rapporten till Europaparlamentet och rådet bör vid behov åtföljas av förslag till översyn.

(21)  Eftersom marknaderna för paketleveranstjänster förändras snabbt bör kommissionen på nytt bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten för denna förordning, med hänsyn till utvecklingen inom e-handeln, och regelbundet lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Rapporten till Europaparlamentet och rådet bör vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag till översyn. Rapporten bör utformas efter samråd med alla lämpliga berörda aktörer, inbegripet den sociala dialogkommittén inom postsektorn.

Ändringsförslag   22

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Kommissionen bör stödja sig på värdefull information från Europeiska gruppen av tillsynsmyndigheter för posttjänster, som består av företrädare för de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av skyldigheten för tillhandahållare av paketleveranstjänster att lämna uppgifter till nationella tillsynsmyndigheter, bör genomförandebefogenheter delegeras till kommissionen som fastställer ett formulär för inlämnandet av sådana uppgifter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201150.

utgår

__________________

 

50 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  I syfte att säkerställa att kraven på att tillhandahållare av paketleveranstjänster ska lämna uppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade följs, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen för att komplettera denna förordning genom att fastställa ett standardformulär för inlämnandet av sådana uppgifter. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

__________________

 

1a EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag     25

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  För att undersöka effekterna av denna förordning bör medlemsstaterna rapportera om hur arbetsvillkoren för alla personer som arbetar inom paketleveranssektorn utvecklas och om de miljömässiga konsekvenserna av ökad vägtrafik med påföljande ökade utsläpp.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att fastställa de rättsliga principer och regler som behövs för att förbättra tillsynen, förbättra prisinsynen och inrätta vissa principer för gränsöverskridande paketleveranstjänster som bör stödja konkurrensen, inte kan nås i tillräcklig utsträckning av medlemsstaterna, och på grund av dess omfattning och verkningar kan nås bättre på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att nå detta mål.

(25)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att fastställa de rättsliga principer och regler som behövs för att förbättra tillsynen, förbättra prisinsynen, inrätta vissa principer för gränsöverskridande paketleveranstjänster som bör stödja konkurrensen och främja bättre tillgång för användarna till effektiva och rimligt prissatta gränsöverskridande paketleveranstjänster, inte kan nås i tillräcklig utsträckning av medlemsstaterna, utan snarare, på grund av deras omfattning och verkningar, kan nås bättre på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att nå dessa mål.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syfte

Syfte och mål

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning fastställs följande särskilda bestämmelser, utöver bestämmelserna i direktiv 97/67/EG:

I syfte att ge konsumenterna tillgång till gränsöverskridande paketleveranstjänster och främja bättre tillträde för användarna till effektiva gränsöverskridande paketleveranser, inbegripet för utsatta användare, användare i avlägsna eller glest befolkade områden och personer med funktionsnedsättning, fastställs genom denna förordning följande särskilda bestämmelser, utöver bestämmelserna i direktiv 97/67/EG:

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  insyn i taxor och terminalavgiftsandelar för vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster och bedömning av överkomligheten för vissa gränsöverskridande taxor, och

(b)  insyn i taxor och terminalavgiftsandelar för vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster och bedömning av vissa orimligt höga gränsöverskridande taxor, och

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  öppet och icke-diskriminerande tillträde till vissa gränsöverskridande paketleveranstjänster och/eller viss infrastruktur.

utgår

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  information och prisinsyn för användare av gränsöverskridande paketleveranstjänster.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  paket: en annan försändelse än en brevförsändelse som behandlas av tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster eller av andra tillhandahållare av paketleveranstjänster, med eller utan kommersiellt värde, och som har en vikt på högst 31,5 kg.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  paketleveranstjänster: tjänster som innefattar insamling, sortering, transport eller utdelning av andra postförsändelser än brevförsändelser; enbart transport ska inte betraktas som en paketleveranstjänst; leverans av sådana försändelser som överstiger 31,5 kg ska inte betraktas som en paketleveranstjänst.

(a)  paketleveranstjänster: tjänster som innefattar insamling, sortering, transport eller utdelning av paket, förutsatt att dessa tjänster inte enbart omfattar transport.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  underleverantör: ett företag som utför insamling, sortering, transport eller utdelning av paket åt tillhandahållaren av paketleveranstjänster, förutsatt att dessa tjänster inte enbart omfattar transport.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  terminalavgiftsandelar: betalning från den avsändande tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster till den mottagande tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster för att täcka kostnaderna för gränsöverskridande paketleveranstjänster i den mottagande medlemsstaten.

(c)  terminalavgiftsandelar: betalning av antingen terminalavgifter, avgiftsandelar för ankommande ytpost eller internpriser från den avsändande tillhandahållaren av paketleveranstjänster till den mottagande tillhandahållaren av paketleveranstjänster, mellanhänder, i tillämpliga fall, eller till både och, för att täcka kostnaderna för gränsöverskridande paketleveranstjänster i den mottagande medlemsstaten.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  näringsidkare: en fysisk eller juridisk person, antingen offentligägd eller privatägd, som i samband med paketleveranstjänster som omfattas av denna förordning agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten, samt varje annan person som agerar i dennes namn eller för dennes räkning.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla tillhandahållare av paketleveranstjänster ska lämna följande information till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade:

1.  Alla tillhandahållare av paketleveranstjänster, inbegripet tillhandahållare av paketleveranstjänster som använder sig av alternativa affärsmodeller och plattformar för e-handel, ska lämna följande standardiserade information till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade, förutsatt att den nationella tillsynsmyndigheten inte redan har begärt och mottagit denna information:

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tillhandahållarens namn, rättsliga ställning och associationsform, registreringsnummer i ett handelsregister eller liknande register, momsregistreringsnummer, adress samt en kontaktperson.

(a)  Tillhandahållaren av paketleveranstjänsters namn, rättsliga ställning och associationsform, registreringsnummer i ett handelsregister eller liknande register, momsregistreringsnummer, adress samt en kontaktperson.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Vilken typ av tjänster som tillhandahållaren erbjuder.

(b)  En detaljerad handelsbeteckning av de paketleveranstjänster som tillhandahållaren av paketleveranstjänster erbjuder, inbegripet leveransalternativ och detaljerad konsumentinformation.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tillhandahållarens allmänna försäljningsvillkor, inbegripet en detaljerad beskrivning av förfarandet vid klagomål.

(c)  De allmänna försäljningsvillkor och bestämmelser som tillhandahållaren av paketleveranstjänster tillämpar för sina paketleveranstjänster, inbegripet en detaljerad beskrivning av förfarandet vid klagomål för användarna.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid eventuella ändringar av den information som avses i punkt 1 ska tillhandahållare av paketleveranstjänster underrätta den nationella tillsynsmyndigheten om denna ändring inom 30 dagar.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Senast den 31 mars varje kalenderår ska samtliga tillhandahållare av paketleveranstjänster lämna följande information till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade:

3.  Senast den 31 mars varje kalenderår ska samtliga tillhandahållare av paketleveranstjänster, inbegripet tillhandahållare av paketleveranstjänster som använder sig av alternativa affärsmodeller, t.ex. sådana som bygger på delningsekonomi och plattformar för e-handel, lämna följande information till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade, förutsatt att den nationella tillsynsmyndigheten inte redan har begärt och mottagit denna information:

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Den årliga omsättningen för paketleveranstjänster för föregående kalenderår i den medlemsstat där tillhandahållaren är etablerad, uppdelat efter pakettjänster avseende nationella, inkommande och utgående gränsöverskridande postförsändelser.

(a)  Den årliga omsättningen för paketleveranstjänster för föregående kalenderår i den medlemsstat där tillhandahållaren av paketleveranstjänster är etablerad, uppdelat efter pakettjänster avseende inrikes, inkommande och utgående gränsöverskridande paket.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Antalet personer som arbetar för tillhandahållaren och som medverkar i tillhandahållandet av paketleveranstjänster i den medlemsstat där tillhandahållaren är etablerad under föregående kalenderår.

(b)  Det genomsnittliga antalet personer som är direkt eller indirekt anställda av tillhandahållaren av paketleveranstjänster och som medverkar i tillhandahållandet av paketleveranstjänster i den medlemsstat där tillhandahållaren är etablerad under det föregående kalenderåret, inbegripet en översikt över arbetsvillkoren för alla personer som arbetar för tillhandahållaren. Antalet personer ska beräknas på grundval av det genomsnittliga årliga antalet heltids-, deltids- och visstidsanställda samt egenföretagare, liksom personer som arbetar för underleverantörer eller företag på vilka tillhandahållaren av paketleveranstjänster lägger ut insamling, sortering, transport eller utdelning av paket samt personer som under det föregående kalenderåret har utfört tjänster som ingår i något led i värdekedjan för och under ledning av en tillhandahållare av pakettjänster eller dess dotterbolag i utbyte mot ersättning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Antalet andra postförsändelser än brevförsändelser på högst 31,5 kg som behandlas i den medlemsstat där tillhandahållaren är etablerad under det föregående kalenderåret, uppdelat på nationella, inkommande och utgående gränsöverskridande postförsändelser.

(c)  Antalet paket som under det föregående kalenderåret behandlats i den medlemsstat där tillhandahållaren av paketleveranstjänster är etablerad, uppdelat på inrikes, inkommande och utgående gränsöverskridande paket.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Offentliggjorda priser för paketleveranstjänster under det föregående kalenderåret.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

En uppdelning av beräkningarna i led b ska ställas till den nationella tillsynsmyndighetens förfogande.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska genom en genomförandeakt bestämma om ett formulär för inlämnandet av den information som avses i punkt 1 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 9.

4.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 9a för att komplettera denna förordning genom att fastställa ett standardformulär för inlämnandet av den information som avses i punkt 1 i denna artikel.

 

De första delegerade akterna av detta slag ska antas senast den [8 månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  De nationella tillsynsmyndigheterna får införa informationskrav utöver dem som avses i punkterna 1 och 2 när de behövs för att säkerställa överensstämmelse med denna förordning.

5.  De nationella tillsynsmyndigheterna får införa informationskrav utöver dem som avses i punkterna 1 och 3 under förutsättning att de är proportionella och behövs för att säkerställa överensstämmelse med denna förordning.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En tillhandahållare av paketleveranstjänster som sysselsätter färre än 50 personer ska endast omfattas av de skyldigheter som anges i punkterna 1 och 2 om denne är etablerad i mer än en medlemsstat.

6.  Denna artikel ska inte vara tillämplig på tillhandahållare av paketleveranstjänster som tillsammans med eventuella dotterbolag och anknutna företag i genomsnitt sysselsatte färre än 25 personer under det föregående kalenderåret, såvida inte tillhandahållarna i fråga är etablerade i mer än en medlemsstat. Antalet personer ska beräknas på grundval av det genomsnittliga årliga antalet heltids-, deltids- och visstidsanställda, timanställda med intermittenta kontrakt samt egenföretagare, liksom personer som arbetar för underleverantörer. En uppdelning av beräkningarna ska göras tillgänglig på begäran.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Alla underleverantörer ska lämna informationen till den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade i enlighet med denna artikel. Underleverantörer ska dock inte vara skyldiga att följa punkt 3 led c och ca.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  Om en nationell regleringsmyndighet anser att vissa uppgifter är konfidentiella, i enlighet med EU-bestämmelser och nationella bestämmelser om affärshemligheter, ska de berörda nationella regleringsmyndigheterna respektera sekretessen.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Insyn i taxor och terminalavgiftsandelar

Insyn i gränsöverskridande taxor och terminalavgiftsandelar

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster ska förse den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade med en offentliggjord prislista med taxor som gäller den 1 januari varje kalenderår för leveransen av postförsändelser som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilagan. Dessa uppgifter ska lämnas senast den 31 januari varje kalenderår.

1.  Alla tillhandahållare av gränsöverskridande paketleveranstjänster och deras dotterbolag som omfattas av artikel 3, med undantag för underleverantörer, ska förse den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade med en offentliggjord prislista med gränsöverskridande taxor som gäller den 1 januari varje kalenderår för leveransen av postförsändelser som omfattas av de kategorier som förtecknas i bilagan. Dessa uppgifter ska lämnas i elektroniskt, maskinläsbart format senast den 31 januari varje kalenderår.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster ska förse den nationella tillsynsmyndigheten med de terminalavgiftsandelar som gäller den 1 januari varje kalenderår för postförsändelser som härrör från andra medlemsstater. Dessa uppgifter ska lämnas senast den 31 januari varje kalenderår.

3.  Alla tillhandahållare av paketleveranstjänster som omfattas av artikel 3, med undantag för underleverantörer, ska förse den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade med de terminalavgiftsandelar som gäller den 1 januari varje kalenderår för paket som härrör från andra medlemsstater. Dessa uppgifter ska lämnas senast den 31 januari varje kalenderår.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska lämna in de terminalavgiftsandelar som erhållits i enlighet med punkt 3 till kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna i avsändarmedlemsstaterna senast den 28 februari varje kalenderår.

4.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska lämna in de terminalavgiftsandelar som erhållits i enlighet med punkt 3 till kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna i avsändarmedlemsstaterna senast den 28 februari varje kalenderår. De nationella tillsynsmyndigheterna och kommissionen ska se till att de erhållna terminalavgiftsandelarna behandlas strikt konfidentiellt.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska bara samla in de uppgifter som avses i punkterna 1 och 3 när graden av konkurrens på den relevanta gränsöverskridande marknaden är otillräcklig, inbegripet för avsändare av små volymer i avlägsna områden eller randområden.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bedömning av taxornas överkomlighet

Bedömning av gränsöverskridande taxor

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska bedöma överkomligheten för de gränsöverskridande taxor som inbegrips i de offentliggjorda prislistor med taxor som erhållits i enlighet med artikel 4.1 inom 3 månader från mottagandet av denna information. Vid bedömningen ska särskilt hänsyn tas till

1.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska för varje postförsändelse som förtecknas i bilagan kartlägga de gränsöverskridande taxorna för paketleveranstjänster som härrör från dess medlemsstat, som de anser är orimligt höga, på grundval av den offentliggjorda prislista med taxor som erhållits i enlighet med artikel 4.

(a)  inrikestaxor för jämförbara paketleveranstjänster i avsändarmedlemsstaten och i mottagarmedlemsstaten,

 

(b)  terminalavgiftsandelarna som erhållits i enlighet med artikel 4.3, och

 

(c)  all tillämpning av en enhetlig taxa för två eller flera medlemsstater.

tillämpningen av en enhetlig taxa för två eller flera medlemsstater ska beaktas.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den nationella tillsynsmyndigheten konstaterar att de gränsöverskridande taxor som avses i punkt 1 inte är överkomliga, ska den begära ytterligare nödvändig information och/eller en motivering avseende nivån för dessa taxor från tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster.

2.  Om den nationella tillsynsmyndigheten konstaterar att de gränsöverskridande taxor som avses i punkt 1 är orimligt höga, ska den begära ytterligare nödvändig information och/eller en motivering avseende nivån för dessa taxor från tillhandahållarna av paketleveranstjänster, med beaktande av graden av konkurrens på den relevanta gränsöverskridande marknaden.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska i samråd med de nationella tillsynsmyndigheterna fastställa vägledande riktlinjer för den bedömning som görs i enlighet med punkt 1.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster ska förse den nationella tillsynsmyndigheten med den information och/eller den motivering som avses i punkt 2 inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av begäran.

3.  Alla tillhandahållare av paketleveranstjänster ska förse den nationella tillsynsmyndigheten med den information och/eller den motivering som avses i punkt 2 inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av begäran.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska lämna in sin bedömning, inbegripet information och/eller motivering i enlighet med punkt 3, till kommissionen, de nationella tillsynsmyndigheterna i övriga medlemsstater och de nationella myndigheterna i den nationella tillsynsmyndighets medlemstat som har ansvaret för genomförandet av konkurrenslagstiftningen. En officiell version av denna bedömning ska även lämnas till kommissionen. Denna information ska lämnas senast den 31 januari varje kalenderår.

4.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska lämna in sin bedömning, inbegripet information och/eller motivering i enlighet med punkt 3, till kommissionen och de nationella tillsynsmyndigheterna i de berörda medlemsstaterna. Denna information ska lämnas till kommissionen senast den 31 mars varje kalenderår. Den nationella tillsynsmyndigheten och kommissionen ska se till att bedömningarna och den inlämnade information och/eller motiveringarna behandlas strikt konfidentiellt.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Den nationella tillsynsmyndigheten ska lämna en officiell version av den bedömning som avses i punkt 4 till kommissionen. Denna information ska lämnas senast den 31 mars varje kalenderår.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska offentliggöra en officiell version av de nationella tillsynsmyndigheternas bedömning i enlighet med punkt 4 på en särskild webbplats senast den 30 april varje kalenderår.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag     66

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Öppet och icke-diskriminerande gränsöverskridande tillträde

 

1.  När tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster ingår multilaterala avtal om terminalavgiftsandelar, ska de tillmötesgå varje rimlig begäran om tillträde till alla nätelement och tillhörande faciliteter samt relevanta tjänster och informationssystem som behövs för att tillhandahålla gränsöverskridande paketleveranstjänster.

 

2.  Det ställe dit tillträde ska ges ska vara utväxlingskontoret för ankommande post i det mottagande landet.

 

3.  De tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som avses i punkt 1 ska offentliggöra ett referensanbud. Referensanbudet ska innehålla alla relevanta tillhörande villkor och bestämmelser, däribland avgifter.

 

4.  Referensanbudet ska innefatta samtliga delar som är nödvändiga för det tillträde som avses i punkt 1, inklusive eventuella villkor som begränsar tillträdet till och/eller användningen av tjänster, om sådana villkor tillåts av medlemsstaterna i överensstämmelse med unionslagstiftningen.

 

5.  Innan referensanbudet offentliggörs ska det godkännas av den nationella tillsynsmyndigheten. Den nationella tillsynsmyndigheten får vid behov införa ändringar i referensanbudet för att verkställa skyldigheter som fastställs i denna förordning.

 

6.  Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster enligt punkt 1 ska på begäran, och på grundval av ett referensanbud, ge ett individuellt anbud till en tillhandahållare av paketleveranstjänster som begär tillträde i den mening som avses i den punkten senast en månad efter mottagandet av begäran. Tillhandahållare av samhällsomfattande tjänster som tar emot en begäran om tillträde och tillhandahållare som begär tillträde ska förhandla i god tro.

 

7.  Om ingen överenskommelse kan nås på grundval av det individuella anbud som avses i punkt 6 får den tillhandahållare av paketleveranstjänster som begär tillträde lämna in det individuella anbudet från tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster till den nationella tillsynsmyndigheten. Vid behov ska den nationella tillsynsmyndigheten ändra på det individuella anbudet så att de skyldigheter som anges i denna artikel genomförs.

 

8.  Tillträdet ska säkerställas operativt inom rimlig tid och senast tre månader efter tidpunkten för avtalets ingående.

 

Ändringsförslag     67

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Näringsidkares information till användare

 

Alla näringsidkare som sluter försäljningsavtal med användare som inbegriper sändning av gränsöverskridande paket ska innan avtalet tecknas göra följande information tillgänglig för användarna, antingen på internet eller med hjälp av andra tillgängliga medel:

 

(a)  De priser som de debiterar användarna för gränsöverskridande paketleveranser, inbegripet alla relevanta alternativa eller rabatterade taxor eller en analys av avgifterna.

 

(b)  De gränsöverskridande leveransalternativ som erbjuds, inbegripet spårningsteknik och mekanismer som gör det möjligt för användarna att ingripa i leveransförfarandet, bland annat i samband med returer och för att ordna ny leverans eller komma överens om tid eller plats för upphämtning, i förekommande fall.

 

(c)  Utförliga uppgifter om de klagomålsförfaranden som de själva eller berörda tillhandahållare av pakettjänster använder sig av samt om nätverket av europeiska konsumentcentrum för gränsöverskridande klagomål.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Före XX/XX/2019, och därefter vart fjärde år, ska kommissionen lämna en utvärderingsrapport till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av denna förordning, vid behov tillsammans med ett förslag till översyn av den.

Före den 31 januari 2019, och därefter vart tredje år, ska kommissionen lämna en utvärderingsrapport till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av denna förordning, vid behov tillsammans med ett lagstiftningsförslag till översyn av den. Rapporten ska utformas efter samråd med alla relevanta berörda aktörer, inbegripet den sociala dialogkommittén inom postsektorn.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Om prisernas överkomlighet när det gäller gränsöverskridande paketleveranstjänster har förbättrats, inbegripet för användare i avlägsna eller glesbefolkade områden.

(a)  Om de gränsöverskridande paketleveranstjänsternas effektivitet har förbättrats, inbegripet för användare i avlägsna eller glesbefolkade områden.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  I vilken utsträckning ett öppet och icke-diskriminerande gränsöverskridande tillträde till grossistmarknaderna i enlighet med artikel 6 har beviljats av tillhandahållare av de samhällsomfattande tjänster som erbjuder paketleveranstjänster.

utgår

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Följderna för den gränsöverskridande e-handeln, inbegripet uppgifter om leveransavgifter som debiteras både näringsidkare och användare.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Framsteg vad gäller paketleveranstjänsternas kvalitet och utveckling av driftskompatibiliteten för gränsöverskridande paketleveranser.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 9

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 21 i direktiv 97/67/EG. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Utövande av delegering

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 3.4 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ... * [dagen för denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 3.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 3.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på fyra månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Bilaga I – fotnot (****)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(****) Taxorna ovan ska motsvara försändelser som levereras till hemmet eller lokaler i den mottagande medlemsstaten.

(****) Taxorna ovan ska motsvara försändelser som levereras till adressatens hem eller lokaler i den mottagande medlemsstaten.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Gränsöverskridande paketleveranstjänster

Referensnummer

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

9.6.2016

Associerat/associerade utskott – Tillkännagivande i kammaren

19.1.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Biljana Borzan

17.6.2016

Behandling i utskott

20.3.2017

2.5.2017

 

 

Antagande

30.5.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

6

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Biljana Borzan, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Anna Hedh, Kaja Kallas, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Sabine Verheyen

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

28

+

ALDE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

PPE

Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Ivan Štefanec, Mihai Ţurcanu

S&D

Biljana Borzan, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

6

-

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Franz Obermayr, Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Dennis de Jong

2

0

VERTS/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0285),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0195/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gränsöverskridande paketleveranstjänster

Referensnummer

COM(2016)0285 – C8-0195/2016 – 2016/0149(COD)

Framläggande för parlamentet

25.5.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

9.6.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

9.6.2016

IMCO

9.6.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

14.6.2016

 

 

 

Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

19.1.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Lucy Anderson

6.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

26.1.2017

3.5.2017

20.6.2017

 

Antagande

12.10.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

43

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Michael Gahler, Kateřina Konečná, Jozo Radoš, Evžen Tošenovský, Matthijs van Miltenburg, Henna Virkkunen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Herbert Dorfmann, André Elissen, Jaromír Kohlíček

Ingivande

23.10.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

43

+

ALDE

Jozo Radoš, Dominique Riquet, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg

ECR

Jacqueline Foster, Tomasz Piotr Poręba, Evžen Tošenovský, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Herbert Dorfmann, Michael Gahler, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cláudia Monteiro de Aguiar, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, David-Maria Sassoli, Claudia Țapardel, István Ujhelyi, Janusz Zemke

Verts/ALE

Jakop Dalunde, Bas Eickhout, Keith Taylor

3

-

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu, André Elissen

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster