ДОКЛАД     ***I
PDF 1310kWORD 185k
19.10.2017
PE 601.257v02-00 A8-0316/2017

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Малин Бьорк

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0468),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 78, параграф 2, букви г) и ж) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0325/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 януари 2017 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 8 февруари 2017 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на комисията по външни работи и на комисията по бюджети (А8-0316/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Презаселването е добре утвърден акт на солидарност с приемащите бежанци държави въз основа на хуманитарните нужди. Презаселването се състои от подбор на граждани на трети държави и на лица без гражданство, нуждаещи се от международна закрила от държавата, в която са потърсили закрила, тяхното придвижване от тази държава към друга държава и прием в нея, с оглед да им се предостави международна закрила и трайно решение. Презаселването има три взаимосвързани и взаимно допълващи се функции: то представлява средство за закрила, дълготрайно решение и механизъм за споделяне на отговорността.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б)  Статутът на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) и резолюциите на Общото събрание на ООН (ОСООН) му предоставят правомощия да предприема презаселване като трайно решение за лица, които от дълго време са бежанци. Експертният опит на ВКБООН в областта се основава на десетилетия работа и на подкрепен на световно равнище мандат. Компетентността на ВКБООН в тази област следва да бъде източник на подкрепа за програмите за презаселване на държавите членки и за рамката на Съюза за презаселване.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1в)  Съгласно член 78, параграф 1 от ДФЕС политиката на Съюза в областта на убежището трябва да бъде съобразена с Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и с Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците, както и с други договори в тази област. Посочените договори се основават на член 14 от Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г., която признава правото на хората да търсят убежище от преследване в други страни.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1г)  Необходимо е да се гарантира съгласуваност и ефективност на Общата европейска система за убежище. Това ще стане по-специално чрез укрепване на законните и сигурни начини за влизане на гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които имат нужда от международна закрила. Презаселването е правна възможност, която следва да предлага трайно решение за най-уязвимите граждани на трети държави или лицата без гражданство, и следва да се допълва от други законни пътища за миграция.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 1 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1д)  Презаселването е средство за закрила. Събирането на семейството следва да е независимо от целите за презаселване и следва да се запази като ключов механизъм, за да се гарантира, че гражданите на Съюза и гражданите на трети държави, които пребивават законно на територията на държавите членки, упражняват своето основно право на семеен живот. Процедурата по презаселване не следва да се използва за членове на семейството, които по друг начин биха придобили право своевременно да се присъединят към семейството си в дадена държава членка в съответствие с други правни разпоредби на правото на Съюза или на националното право. В случаите, когато правото на Съюза или националното право не се прилагат, следва да бъде възможно да се използват процедурите по презаселване за целите на събирането на семейството. Държавите членки следва да приемат гъвкави политики за събиране на семейството и да гарантират, че програмите за събиране на семейството се разработват извън техните квоти за презаселване.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 1 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1е)  Ако даден член на семейството се разглежда като кандидат за презаселване (напр. във връзка с основания за защита), държавите членки следва да се стремят да осигурят – в съответствие с принципа за запазване на целостта на семейството – на членовете на семейството на това лице, включително на зависими членове, които не принадлежат към семейното ядро, да бъдат презаселени заедно. Държавите членки следва да поемат в посока към разбиране на културните особености в съчетание с прагматичен подход като най-добър начин на действие при процеса на определяне на параметрите на дадено семейство. Семейното ядро може да се разглежда като основна единица, но зависимостта между членовете на семейството – физическа и финансова, както и психологическа и емоционална – следва да окаже своето подобаващо въздействие за окончателното решение. Съобразеното с културата разбиране за семейство е важно за онези, които са принудени да бягат от преследване и граждански конфликти, тъй като далечните роднински връзки могат да бъдат последна линия на защита за лицата, които разчитат изцяло на семейството за оцеляване, психологическа подкрепа и емоционална грижа.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 1 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1ж)  Рамката на Съюза за презаселване следва да подкрепя и насърчава държавите членки при осъществяването на програми за постоянно презаселване, независимо дали те са стари или нови, и при постепенното увеличаване на техните колективни усилия за презаселване и следва да подкрепя и улеснява приемането и интегрирането на презаселените лица.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 1 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1з)  В декларацията от Ню Йорк за бежанците и мигрантите, приета от Общото събрание на ООН на 19 септември 2016 г.1a държавите настоятелно се призовават да увеличат усилията за презаселване и се предвижда всеобхватна рамка за действие спрямо бежанците, при която държавите целят да предоставят места за презаселване и други законни начини за миграция в мащаб, който би позволил да бъдат постигнати годишните нужди от презаселване, определени от Службата на върховния комисар на ООН за бежанците.

 

__________________

 

Резолюция A/RES/71/1 на Общото събрание на ООН.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 1 и (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1и)  Понятието „опасност за общественото здраве“ следва да се разбира като болест с епидемичен потенциал съгласно определението на международните здравни регламенти на Световната здравна организация.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  На 15 декември 2015 г. Комисията отправи към държавите членки и асоциираните държави препоръка относно Доброволна схема с Турция29 за хуманитарно приемане, в която препоръчва участващите държави да приемат нуждаещи се от международна закрила лица, разселени поради конфликта в Сирия. Съгласно изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. след прекратяването или поне същественото и устойчиво намаляване на незаконните преминавания между Турция и ЕС, ще бъде приведена в действие доброволна схема за хуманитарно приемане. Държавите членки ще дават на доброволни начала своя принос към тази схема.

заличава се

__________________

 

29 C(2015)9490.

 

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Съгласно изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. всички новопристигащи на гръцките острови незаконни мигранти от Турция от 20 март 2016 г. нататък ще бъдат връщани в Турция. За всеки сириец, който Турция приеме обратно от гръцките острови, друг сириец ще бъде презаселен от Турция към Съюза, като се вземат предвид критериите за уязвимост на Организацията на обединените нации. През май 2016 г. държавите членки, асоциираните държави към Регламента „Дъблин“ и Турция постигнаха разбирателство по стандартни оперативни процедури, ръководещи изпълнението на тази схема за презаселване.

заличава се

Изменение     12

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Стъпвайки върху съществуващите инициативи, следва да се създаде стабилна и надеждна рамка на Съюза за презаселване на нуждаещи се от международна закрила лица, която да се изпълнява в съответствие с годишни планове на Съюза за презаселване и целеви схеми на Съюза за презаселване, които да способстват на практика за изпълнението на конкретните ангажименти на държавите членки.

(8)  Стъпвайки върху съществуващите инициативи и в съответствие със съществуващата международна архитектура за презаселване, следва да се създаде стабилна и надеждна рамка на Съюза за презаселване на нуждаещи се от международна закрила лица, която да се изпълнява в съответствие с плановете на Съюза за презаселване и целеви схеми на Съюза за презаселване, които да способстват на практика за изпълнението на конкретните ангажименти на държавите членки. Рамката на Съюза за презаселване следва да се основава на хуманитарните нужди, да спомага за задоволяване на глобалните нужди от презаселване и да облекчава дълго продължаващи бежански ситуации. Рамката на Съюза за презаселване следва да съответства на вече съществуващите структури за презаселване, по-конкретно на Годишните тристранни консултации по презаселването (ATCR), с цел достигане на поне 20% от годишните прогнозни глобални нужди от презаселване на ВКБООН. Съгласно принципите на солидарност и справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, посочени в член 80 от ДФЕС, следва да бъдат положени усилия за постепенно постигане на справедливо разпределение между държавите членки на презаселените лица. Тези усилия следва да бъдат съчетани с усилия за установяване на международни задължителни правила по отношение на споделената отговорност в световен мащаб за презаселване на лицата, нуждаещи се от презаселване, както се посочва от ВКБООН.

 

(В контекста на „годишен план на Съюза за презаселване“ следва да бъде посочен „план на Съюза за презаселване“ без думата „годишен“. Това изменение важи за целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Тази рамка е необходима част от една добре управлявана политика в областта на миграцията, която има за цел да намали различията между националните практики и процедури в областта на презаселването, да осигури условия за законно и безопасно пристигане на територията на държавите членки на нуждаещите се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство, да спомогне за намаляване на риска от мащабен незаконен приток на граждани на трети държави и лица без гражданство към територията на държавите членки, като по този начин да намали натиска върху системите за убежище на държавите членки, породен от спонтанно пристигащите лица, да бъде израз на солидарност с държавите в региони, към които или в рамките на които са разселени голям брой нуждаещи се от международна закрила лица, като спомага за облекчаване на натиска върху тези държави, да подпомогне постигането на целите на външната политика на Съюза, като увеличи средствата му на влияние спрямо трети държави, и да допринесе ефективно за световните инициативи в областта на презаселването, като поддържа единна позиция на международни форуми и в диалога с трети държави.

(9)  Тази рамка, при условие, че служи за укрепване на законните пътища за миграция, е необходима част от една добре управлявана политика в областта на миграцията и спомага за безпрепятственото действие на Общата европейска система за убежище, която има за цел да подкрепя и разширява съществуващите национални програми за презаселване, да подкрепя и подпомага нови усилия за презаселване, да осигури условия за законно и безопасно пристигане на територията на държавите членки на нуждаещите се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство и да спомогне за предоставянето на защита и за трайно решение за техните нужди. Тази рамка, съчетана с действия и политики в областта на развитието, може да послужи като израз на солидарност с държавите и регионите, към които или в рамките на които са разселени голям брой нуждаещи се от международна закрила лица, и може да допринесе действително за намаляване на напрежението като спомага за облекчаване на натиска върху тези държави, по-специално като цели облекчаването на дълго продължаващи бежански ситуации. Такава рамка може също да допринесе ефективно за световните инициативи в областта на презаселването, като поддържа единна позиция на международни форуми.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 9 а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  Разселените в тяхната собствена държава лица следва да могат да бъдат приемани на територията на Съюза по програмите за хуманитарен прием. Във връзка с това следва да се отчете подобаващо допълващият характер на хуманитарния прием спрямо презаселването. Ето защо мерките за вътрешно разселените лица, предприети от държавите членки в рамките на националните програми за хуманитарен прием, следва да могат да се възползват от финансиране от бюджета на Съюза. Националните програми за хуманитарен прием, които получават финансиране от Съюза, следва да допълват целите за презаселване съгласно настоящия регламент. Следва да се обмисли възможността за въвеждане на обща за Съюза процедура, която е отделна от презаселването, за приемането на разселени в собствените си държави лица. Когато разрешават приемането на вътрешно разселени лица, държавите членки следва преди всичко да зачитат правото на тези лица да се завърнат в техните места на произход, като при никакви обстоятелства не следва да ги презаселват като средство за постигане на целите на Съюза или на националните цели в областта на външната политика.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се спомогне за намаляване на риска от мащабен незаконен приток на граждани на трети държави и лица без гражданство към територията на държавите членки, да се покаже солидарност с държавите в региони, към които или в рамките на които са разселени голям брой нуждаещи се от международна закрила лица, като се спомогне за облекчаване на натиска върху тези държави, и да се подпомогне постигането на целите на външната политика на Съюза, избраните региони или трети държави, откъдето предстои да се осъществи презаселването, следва да са съобразени с адаптиран ангажимент с трети държави за по-добро управление на миграцията, както е предвидено в съобщението на Комисията от 7 юни 2016 г. относно създаването на нова рамка за партньорство с трети държави в рамките на Европейската програма за миграцията32 .

заличава се

__________________

 

32 COM(2016) 377 final.

 

Изменение     16

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  В рамките на стратегическото използване на презаселването Съюзът следва да се стреми да установи още от самото начало тесен диалог с третите държави, от които презаселват лица, и по-специално с онези, които се сблъскват с продължителни кризи, характерни с наличието на дълготрайно пребиваващи на тяхна територия бежанци. С този диалог следва да се цели максимален положителен ефект от презаселванията от тези държави, като се акцентира по-специално върху подобряването на техния капацитет за предоставяне на убежище, интеграцията на бежанците, намиращи се на тяхната територия, закрилата им от преследване и забраната за връщане в държавата им на произход. Стратегическо използване на презаселването не следва да се тълкува като контрол на миграцията или да се използва като средство за постигане на целите на външната политика на Съюза. Липсата на стратегическо използване на презаселването не следва да се използва като основание за изключване на дадена държава или регион като географски приоритет. Същият принцип важи и за допълването с финансова и техническа помощ.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За да се намалят различията между националните практики и процедури в областта на презаселването, следва да се предвидят общи стандартни процедури, критерии за допустимост и основания за изключване при подбора, както и общ статут на закрила, който да бъде предоставян на презаселените лица.

(11)  За да се увеличи и поддържа високо равнище на участие на държавите членки в Рамката на Съюза за презаселване, следва да се предвидят общи стандартни процедури, критерии за допустимост и недопустимост при подбора, както и общ статут на закрила, който да бъде предоставян на презаселените лица.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Общите стандартни процедури следва да стъпват върху съществуващия опит и стандарти на държавите членки в областта на презаселването, и по-специално върху стандартните оперативни процедури, ръководещи изпълнението на схемата за презаселване с Турция, предвидена в изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. Рамката на Съюза за презаселване следва да допуска използването на два вида стандартни процедури по презаселване.

(12)  Общите стандартни процедури следва да стъпват върху съществуващия опит и стандарти на държавите членки и на ВКБООН в областта на презаселването. Рамката на Съюза за презаселване следва да допуска използването на два вида процедури по презаселване.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  И двата вида процедури се състоят от следните етапи – идентифициране, регистрация, оценка, решение и изпълнение на решението.

(13)  Всички видове процедури следва да се състоят от следните етапи – идентифициране, представяне на случаите, оценка, решение и регистрация.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a)  Следва да се предвиди извънредна процедура, която да предвижда същото равнище на проверки за сигурност както при обикновената процедура. При все това при извънредната процедура представените от ВКБООН неотложни или извънредни случаи за презаселване следва да бъдат предмет на ускорена оценка на изискванията и критериите за допустимост, установени съгласно настоящия регламент. Неотложните или извънредни случаи за презаселване не следва да са задължително свързани с географските приоритети, установени в настоящия регламент. Извънредните места следва да представляват около 10% от целевия брой. Всички държави членки следва да бъдат насърчавани да предлагат извънредни места.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Процедурата по презаселване следва да приключи възможно най-бързо с цел да не се допусне нуждаещите се от международна закрила лица да прибегнат до незаконни начини за влизане в Европейския съюз, за да потърсят закрила. Същевременно тя трябва да гарантира, че държавите членки разполагат с достатъчно време за пълно и целесъобразно разглеждане на всеки отделен случай. Сроковете трябва да са съобразени с необходимото за извършване на различните видове оценки, предвидени за обикновената и бързата процедура.

(16)  Процедурата по презаселване следва да приключи възможно най-бързо с цел да се гарантира закрила и да се осигури достъп до Съюза на нуждаещите се от международна закрила лица. Същевременно тя трябва да гарантира, че държавите членки разполагат с достатъчно време за пълно и целесъобразно разглеждане на всеки отделен случай. Сроковете трябва да са съобразени с необходимото за извършване на различните видове оценки, предвидени за обикновената и извънредната процедура. И в двата случая следва да се извършват проверки за сигурност.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Всички лични данни, събрани за целите на процедурата по презаселване, следва да се съхраняват за срок най-много пет години, считано от датата на презаселване. Предвид факта, че гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които вече са били презаселени в държава членка или през последните пет години са отказали да се презаселят в държава членка, следва да бъдат изключени от презаселване в друга държава членка, този срок следва да се счита за наложителен във връзка със съхранението на лични данни, в това число дактилоскопични отпечатъци и портретни снимки.

(17)  Всички лични данни, събрани за целите на процедурата по презаселване, следва да се съхраняват в Евродак за срок най-много пет години, считано от датата на презаселване. Този период на съхранение ще гарантира, че по отношение на обработката на техните данни засегнатите лица се ползват със същите права, като онези, които са приложими за търсещите убежище лица и за лицата, на които е предоставена международна закрила. От друга страна, в случай на вторично движение, това ще даде възможност да се определи държавата членка, отговорна за презаселването.

Изменение     23

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  При отрицателно решение съответното лице не следва да бъде презаселено в държавата членка, която е взела това решение, и съхранените данни следва да се заличават. Мотивът за неприключване на процедурата се съобщава в мотивирано становище до ВКБООН, други държави членки, Агенцията на ЕС в областта на убежището и други организации, които са внесли кандидатурата, с цел подходящи последващи действия. Всяка държава членка, която е взела отрицателно решение, може да изиска от втора държава членка, която разглежда досието за презаселване, да се консултира с нея по време на разглеждането.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  Не се поражда субективно право на презаселване.

заличава се

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да се даде възможност за допълване на правилата, регламентиращи процедурата, която следва да се прилага в целевите схеми на Съюза за презаселване, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз с цел да приспособява процедурата спрямо обстоятелствата в третата държава, откъдето се осъществява презаселването, като например да определя ролята на съответната трета държава в процедурата. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г33. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематичен достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

заличава се

__________________

 

33 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

 

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  С цел допълване на настоящия регламент на Комисията следва да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на установяването на плана на Съюза за презаселване, като на всеки две години определя целевия брой на лицата, които да бъдат презаселени, подробностите за участието на държавите членки в плана и техния принос към целевия брой на лицата, които да бъдат презаселени, както и общите географски приоритети. С цел допълване на настоящия регламент на Комисията следва да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС съюз по отношение на установяването на целеви схеми за презаселване на Съюза, определящи точния брой на лицата, които да бъдат презаселени, свързани с целевия брой и участието на държавите членки в съответствие с плана на Съюза за презаселване. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. По-специално, с цел осигуряване на равноправно участие при изготвянето на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти имат редовно достъп до срещите на експертните групи на Комисията, занимаващи се с изготвянето на делегираните актове.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на рамката на Съюза за презаселване, на Съвета следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за установяване на годишния план на Съюза за презаселване, в който се определят максималният общ брой лица за презаселване, подробностите относно участието на държавите членки в плана и съответният им принос към общия брой лица за презаселване, както и цялостни географски приоритети.

заличава се

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Тези правомощия следва да се упражняват въз основа на предложение на Комисията относно максималния общ брой лица за презаселване и цялостни географски приоритети. Комисията следва да внесе това предложение едновременно с предложението си относно проекта за годишен бюджет на Съюза. Съветът следва да се стреми да приеме предложението в срок до два месеца. Комисията и Съветът следва да вземат под внимание обсъжданията в рамките на Комитета на високо равнище по презаселването.

заличава се

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на рамката на Съюза за презаселване, Комисията следва да бъде упълномощена да установява целеви схеми на Съюза за презаселване, в които се определят точният брой лица, които следва да бъдат презаселени, от максималния общ брой и участието на всяка държава членка в съответствие с годишния план на Съюза за презаселване. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията34. Тъй като целевите схеми на Съюза за презаселване имат значително отражение, за установяването им следва да бъде използвана процедурата по разглеждане. Комисията следва да се стреми да установи целеви схеми на Съюза за презаселване възможно най-скоро след приемането на годишния план на Съюза за презаселване, а при необходимост и в течение на периода, обхванат от този план. Комисията следва да вземе под внимание обсъжданията в рамките на Комитета на високо равнище по презаселването.

заличава се

__________________

 

34 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

 

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Във всяка целева схема на Съюза за презаселване следва да бъде определено кои стандартни процедурни правила следва да се прилагат спрямо изпълнението ѝ. В нея следва да бъдат предвидени и механизми за местно сътрудничество, където и когато е целесъобразно, с оглед улесняване на изпълнението ѝ.

(24)  Във всяка целева схема на Съюза за презаселване следва да бъдат предвидени механизми за местно сътрудничество, където и когато е целесъобразно, с оглед улесняване на изпълнението ѝ, по-специално за сътрудничество с ВКБООН, Международната организация по миграция (МОМ), Агенцията на ЕС в областта на убежището [EUAA] и други подходящи организации.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  На презаселените лица следва да се предостави международна закрила. Съответно разпоредбите относно съдържанието на международната закрила, предвидени в достиженията на правото в областта на убежището, в това число правилата за възпиране на вторичното движение на лицата, на които е предоставена международна закрила, следва да се приложат от момента, в който презаселените лица пристигнат на територията на държавите членки.

(25)  На презаселените лица следва да се предостави международна закрила с оглед осигуряване на трайно решение. Съответно разпоредбите относно съдържанието на международната закрила, предвидени в достиженията на правото в областта на убежището, следва да се приложат от момента, в който презаселените лица пристигнат на територията на държавите членки.

Изменение     32

Предложение за регламент

Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25а)  Интеграцията на презаселените лица в приемащото ги общество е важна за успеха на процедурата по презаселване и следователно – за ефективността на рамката на Съюза за презаселване. Презаселените лица следва да имат същия достъп до мерки за интеграция като други лица, ползващи се от международна закрила в съответствие с [Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище]. Държавите членки могат да направят участието в такива интеграционни мерки задължително, само ако тези интеграционни мерки са лесно достъпни, налични и безплатни. Държавите членки следва също така да предлагат на гражданите на трети държави или лицата без гражданство програма за ориентация преди заминаването, в която следва да бъде включена информация относно техните права и задължения, езикови курсове и данни за социалното, културното и политическото устройство на държавата членка. Тези програми могат да бъдат предоставяни след влизането на територията или да бъдат включени в програми за интеграция, в случай че в държавите членки имат такива, и отчитат особените слабости на презаселеното лице. Държавите членки следва също така да организират програми за ориентация след пристигането, пригодени за презаселените лица, за да ги насочват по-специално към изучаване на езика, образование, обучение и пазара на труда, като в същото време са съобразени с тяхната конкретна уязвимост. Доколкото е възможно, съответните участници, като например местните органи и вече презаселените лица, следва да бъдат включени в прилагането на подобни програми.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  ВКБООН следва да продължи да играе ключова роля в усилията за презаселване, включени в рамката на Съюза за презаселване, предвид експертния му опит при улесняване на различните форми на прием на нуждаещи се от международна закрила лица от трети държави, в които са били разселени, към държави членки, които желаят да ги приемат. В допълнение към ВКБООН, и други международни участници, като Международната организация по миграция (МОМ), следва да бъдат призовани да съдействат на държавите членки при изпълнението на рамката на Съюза за презаселване.

(27)  ВКБООН следва да отговаря преди всичко за насочването на лицата, отговарящи на условията за презаселване, включени в рамката на Съюза за презаселване, предвид експертния му опит при улесняване на различните форми на прием на нуждаещи се от международна закрила лица от трети държави, в които са били разселени, към държави членки, които желаят да ги приемат. В допълнение към ВКБООН, и други международни участници, като Международната организация по миграция (МОМ), следва да бъдат призовани да съдействат на държавите членки при изпълнението на рамката на Съюза за презаселване.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] следва да съдейства на държавите членки при изпълнението на рамката на Съюза за презаселване в съответствие с правомощията си.

(28)  На държавите членки следва да се окаже подкрепа, за да бъдат подпомогнати да изпълнят своите ангажименти и по този начин да гарантират доброто функциониране на рамката на Съюза за презаселване. [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] следва да предостави тази подкрепа на държавите членки, по тяхно искане и в съответствие с правомощията си. Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва освен това да координира обмен на добри практики между държавите членки по отношение на прилагането на настоящия регламент.

Изменение     35

Предложение за регламент

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  Тъй като с настоящия регламент се цели въвеждане на общи процедури по презаселване, държавите членки следва да бъдат насърчавани да си сътрудничат и да изпълняват съвместно някои етапи от процедурата, ако сметнат това за целесъобразно. Това сътрудничество може например да приеме формата на обединяване на инфраструктурата и изпълнение на съвместни мисии за подбор. По искане на държавите членки Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището следва да може да оказва подкрепа на държавите членки, които планират подобно сътрудничество.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Следва да бъде създаден Комитет на високо равнище по презаселването, за да се даде възможност за широки консултации със заинтересованите страни относно изпълнението на рамката на Съюза за презаселване.

(29)  Следва да бъде създаден Комитет на високо равнище по презаселването, за да се даде възможност за широки консултации със заинтересованите страни относно изпълнението на рамката на Съюза за презаселване. Този комитет следва да съгласува дейността си с международните структури за презаселване, по-специално в рамките на Годишните тристранни консултации по презаселването и годишните прогнози за глобалните нужди от презаселване на ВКБООН. Комитетът на високо равнище по презаселването следва да излезе с препоръки, които да служат като основни съставни елементи при изготвянето на плана на Съюза за презаселване и на различните целеви схеми на Съюза за презаселване. Комисията следва да се основава на препоръките на Комитета на високо равнище по презаселването при изготвянето на плана на Съюза за презаселване на всеки две години.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Настоящият регламент не засяга способността на държавите членки да приемат или изпълняват национални схеми за презаселване, които не застрашават постигането на заложените в настоящия регламент цели на Съюза — например когато допринасят с допълнителен брой места за презаселване към установените по настоящия регламент целеви схеми на Съюза за презаселване и по този начин увеличават приноса си спрямо предвидения в годишния план на Съюза за презаселване максимален брой лица за презаселване.

(31)  Настоящият регламент не засяга способността на държавите членки да приемат или изпълняват национални схеми за презаселване например когато допринасят с допълнителен брой места за презаселване, които надхвърлят техния принос към целевия брой лица за презаселване съгласно плана на Съюза за презаселване, и не засяга задълженията на държавите членки по отношение на целевия брой лица за презаселване. В случай че държавите членки предложат места за презаселване в рамките на национални програми за презаселване, те следва да продължат да се възползват от финансиране от бюджета на Съюза.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава рамка на Съюза за презаселване с цел прием на граждани на трети държави и лица без гражданство на територията на държавите членки с оглед да им бъде предоставена международна закрила.

С настоящия регламент се създава рамка на Съюза за презаселване с цел прием на граждани на трети държави и лица без гражданство на територията на държавите членки с оглед да им бъде предоставена международна закрила и трайно решение.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент „презаселване“ означава прием на нуждаещи се от международна зарила граждани на трети държави и лица без гражданство от трета държава, към която или в рамките на която те са били разселени, на територията на държавите членки с оглед да им бъде предоставена международна закрила.

За целите на настоящия регламент „презаселване“ означава подбор, след сигнал от ВКБООН или държава членка, прием, придвижване и закрила на нуждаещи се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство от трета държава, към която или в рамките на която те са били разселени, на територията на държава членка с оглед да им бъде предоставена международна закрила и трайно решение.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  осигурява условия за законно и безопасно пристигане на нуждаещи се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство на територията на държавите членки;

а)  гарантира условия за законно и безопасно придвижване и пристигане на нуждаещи се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство, които са сред най-уязвимите лица, на територията на държавите членки с оглед осигуряване на трайно решение за тях;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  допринася за намаляване на риска от мащабен незаконен приток на нуждаещи се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство към територията на държавите членки;

б)  насърчава всички държави членки постепенно да увеличат своите усилия за презаселване и общия брой на наличните места за презаселване, както и да подкрепят и улесняват приемането и интегрирането на презаселените лица и по този начин допринася за намаляване на необходимостта нуждаещи се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство да пътуват незаконно на територията на държавите членки;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  допринася за международните инициативи в областта на презаселването.

в)  допринася за международните инициативи в областта на презаселването, включително посредством стратегическо използване на презаселването, особено при дълго продължаващи бежански ситуации, като с това подпомага третите държави, в които лицата търсят международна закрила най-напред.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При определяне на регионите или третите държави, откъдето ще се извършва презаселването съгласно рамката на Съюза за презаселване, в съответствие с актовете за изпълнение, посочени в членове 7 и 8, се вземат под внимание следните фактори:

При определяне на регионите или третите държави, откъдето ще се извършва презаселването съгласно рамката на Съюза за презаселване, в съответствие с делегираните актове, посочени в членове 7 и 8, се вземат под внимание следните фактори:

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  броят на нуждаещите се от международна закрила лица, които са били разселени към или в рамките на трета държава, и евентуалното по-нататъшно движение на тези лица към територията на държавите членки;

а)  броят на уязвимите нуждаещи се от международна закрила лица, както е посочено в доклада за годишните прогнозни глобални нужди от презаселване на ВКБООН;

Изменение     45

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аa)  трети държави и региони с дълго продължаващи бежански ситуации.

Изменение     46

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  допълване с финансова и техническа помощ, предоставена на трети държави, към които или в рамките на които са разселени нуждаещи се от международна закрила лица;

б)  възможностите за стратегическо използване на презаселването с оглед на колективно предоставяне на решения и подобряване на условията за закрила в трети държави, както и с оглед на нейното допълване с финансова и техническа помощ за подобряване на капацитета за прием и условията за закрила, предоставена на трети държави, към които са разселени нуждаещи се от международна закрила лица;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  цялостните отношения на Съюза с третата държава или държави, откъдето се извършва презаселването, и с трети държави по принцип;

заличава се

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  ефективно сътрудничество на дадена трета държава със Съюза в областта на миграцията и убежището, в това число:

заличава се

i)  намаляване на броя на идващите от тази трета държава граждани на трети държави и лица без гражданство, които пресичат незаконно границата с територията на държавите членки;

 

ii)  създаване на условия за използване на понятията „първа страна на убежище“ и „сигурна трета страна“ при връщането на идващите от съответната трета държава или свързаните с нея кандидати за убежище, които са пресекли незаконно границата с територията на държавите членки;

 

iii)  увеличаване на капацитета за прием и защита на нуждаещите се от международна закрила лица, които пребивават на територията на тази държава, в това число посредством разработване на ефективна система за убежище; или

 

iv)  увеличаване на дела на обратно приетите граждани на трети държави и лица без гражданство, които пребивават незаконно на територията на държавите членки, например посредством сключване и ефективно изпълнение на споразумения за обратно приемане;

 

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  мащабът и съдържанието на ангажиментите към презаселването, поети от трети държави.

заличава се

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Критерии за допустимост

Критерии за допустимост

Следните граждани на трети държави или лица без гражданство отговарят на условията за установените в съответствие с член 8 целеви схеми на Съюза за презаселване:

Единствено следните граждани на трети държави или лица без гражданство отговарят на условията за установените в съответствие с член 8 целеви схеми на Съюза за презаселване:

а)  i) граждани на трети държави, които поради основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група се намират извън държавата, чиито граждани са, или извън частта от тази държава, в която преди са пребивавали обичайно, и които не могат или поради тези опасения не желаят да се обърнат за закрила към тази държава, или лица без гражданство, които, като се намират по горепосочените причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване или извън частта от тази държава, в която преди са пребивавали обичайно, не могат или поради такива опасения не желаят да се завърнат или да пребивават в нея, или, ако не попадат в тези категории,

а)  i) граждани на трети държави, които поради основателни опасения от преследване, основано на раса,религия, националност, пол, сексуална ориентация, полова принадлежност, увреждане, политическо мнение или принадлежност към определена социална група се намират извън държавата, чиито граждани са, и които не могат или поради тези опасения не желаят да се обърнат за закрила към тази държава, или лица без гражданство, които, като се намират по горепосочените причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване не могат или поради такива опасения не желаят да се завърнат или да пребивават в нея, или, ако не попадат в тези категории,

ii) граждани на трети държави, които се намират извън държавата, чиито граждани са, или извън частта от тази държава, в която преди са пребивавали обичайно, или лица без гражданство, които се намират извън държавата на предишното си обичайно пребиваване или извън частта от тази държава, в която преди са пребивавали обичайно, и за които има сериозни основания да се смята, че ако бъдат изпратени обратно или пребивават в страната си на произход или в държавата на предишното си обичайно пребиваване, биха били изложени на реална опасност от тежки посегателства и не могат или поради тази опасност не желаят да се обърнат за закрила към тази държава;

ii) граждани на трети държави, които се намират извън държавата, чиито граждани са, или лица без гражданство, които се намират извън държавата на предишното си обичайно пребиваване и за които има сериозни основания да се смята, че ако бъдат изпратени обратно в страната си на произход или в държавата на предишното си обичайно пребиваване, биха били изложени на опасност от тежки посегателства и не могат или поради тази опасност не желаят да се обърнат за закрила към тази държава;

б)  граждани на трети държави и лица без гражданство, които попадат в поне една от следните категории:

   и лица, които освен това попадат в поне една от следните категории уязвими лица:

i)  уязвими лица;

 

–  жени и момичета, изложени на риск;

–  жени и момичета, изложени на риск;

–  деца и юноши, изложени на риск, в това число непридружени деца;

–  деца и юноши, изложени на риск, в това число непридружени деца;

–  лица, преживели насилие и/или мъчения, в това число въз основа на пола;

–  лица, преживели насилие и/или мъчения, в това число въз основа на пола или на сексуалната ориентация;

–  лица, които се нуждаят от правна и/или физическа защита;

–  лица, които се нуждаят от правна и/или физическа защита, включително тези, които са изправени пред заплаха от връщане;

 

  лица, за които не могат да се разглеждат други трайни решения, особено при дълго продължаващи бежански ситуации;

–  лица с медицински нужди или увреждания; или

–  лица с медицински нужди или увреждания; или

 

  възрастни хора

  лица със социално-икономическа уязвимост;

 

 

б)  граждани на трети държави или лица без гражданство, които отговарят на критериите от буква а) и които освен това, съгласно член 1D, параграф 2 от Женевската конвенция от 1951 г. имат право на облекчения по тази конвенция;

ii)  членове на семейството на законно пребиваващи в държава членка граждани на трети държави, лица без гражданство или граждани на Съюза:

в)  следните членове на семейството на граждани на трети държави или лица без гражданство, които следва да бъдат презаселени, с цел да се гарантира семейното единство:

–  съпругът или несключилият брак партньор, с когото се намират в трайна връзка, когато правото или практиката на съответната държава членка разглежда несключилите брак двойки по начин, сравним със сключилите брак двойки, съгласно своето право относно гражданите на трети държави или лицата без гражданство;

–  съпругът или несключилият брак партньор;

–  ненавършилите пълнолетие деца на двойките, посочени в първото тире, или на гражданите на трети държави или на лицата без гражданство, които предстои да бъдат презаселени, при условие че тези деца не са сключили брак, независимо дали са родени във или извън брака или са осиновени съгласно националното право;

–  децата на двойките, независимо дали са родени в рамките на или извън брака или са осиновени или припознати съгласно националното право, както и децата, за които те носят родителска отговорност;

–  бащата, майката или друго пълнолетно лице, което съгласно правото или практиката на държавата членка, в която се намира, отговаря за несключилото брак, ненавършило пълнолетие лице, което предстои да бъде презаселено;

–  бащата, майката или друго пълнолетно лице, което отговаря за ненавършилото пълнолетие лице, в съответствие с националното право или практика;

–  братята и сестрите на гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които предстои да бъдат презаселени;

–  братята и сестрите;

–  граждани на трети държави или лица без гражданство, които предстои да бъдат презаселени и които са зависими от помощта на своето дете или родител поради бременност, новородено дете, тежко заболяване, сериозен недъг или старост, при условие че семейните връзки са съществували в страната на произход, детето или родителят е в състояние да се грижи за зависимото лице и съответните лица изразят желанието си за това в писмена форма;

–  граждани на трети държави или лица без гражданство, които са зависими от помощта на своето дете, родител или друг член на семейството поради бременност, новородено дете, тежко заболяване, сериозен недъг или старост, при условие че семейните връзки са съществували в страната на произход, детето или родителят или друг член на семейството е в състояние да се грижи за зависимото лице и съответните лица изразят желанието си за това в писмена форма;

в)  граждани на трети държави или лица без гражданство, които не попадат в приложното поле на член 1Г от Женевската конвенция от 1951 г. относно закрилата или помощта от органи или агенции на Организацията на обединените нации, различни от Върховния комисар за бежанците на ООН (наричан по-нататък „ВКБООН“);

 

г)  граждани на трети държави или лица без гражданство, за които компетентните органи на държавата, в която се намират или са установили своето пребиваване, не считат, че те имат правата и задълженията, произтичащи от гражданството на тази държава, или равностойни права и задължения.

 

Държавите членки гарантират запазването на целостта на семейството между лицата, посочени в буква б), точка ii).

 

 

  Без да се засяга правото на Съюза относно събирането на семейството, включително Директива 2003/86/ЕО1a на Съвета, или националното право на държавите членки в областта на събирането на семейството, членовете на семейството, посочени в буква в) от първия параграф, гражданите на трети държави или лицата без гражданство или гражданите на Съюза, законно пребиваващи в държава членка, могат да бъдат презаселени от страна на държавите членки без тяхното участие в целевите схеми на Съюза за презаселване.

 

____________

 

1a Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 3.10.2003 г., стр. 12).

(Изменената буква б) става алинея втора от буква а), изменената буква в) става буква б), изменената точка ii) от буква б) става буква в))

Изменение     51

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Основания за изключване

Основания за недопустимост

Изменение     52

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Следните граждани на трети държави или лица без гражданство се изключват от установените в съответствие с член 8 целеви схеми на Съюза за презаселване:

1.  Следните граждани на трети държави или лица без гражданство не изпълняват условията за установените в съответствие с член 8 целеви схеми на Съюза за презаселване:

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  лица, за които има сериозни основания да се смята, че:

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  са извършили тежко престъпление;

ii)  са извършили тежко престъпление без политически характер;

Изменение     55

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  лица, за които има сериозни основания да се смята, че представляват заплаха за обществото, обществения ред, сигурността, общественото здраве или международните отношения на държавата членка, която разглежда досиетата по презаселването на такива лица, в това число, когато втора държава членка е изискала от държавата членка, разглеждаща съответното досие, да се консултира с нея по време на разглеждането във връзка с конкретни граждани на трети държави или лица без гражданство или конкретни категории граждани на трети държави или лица без гражданство, тази втора държава членка е изразила възражение срещу тяхното презаселване въз основа на тези основания;

б)  лица, за които има сериозни основания да се смята, че представляват заплаха за обществената или националната сигурност или за общественото здраве на държавата членка, която разглежда досиетата по презаселването;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  лица, за които в Шенгенската информационна система или в национална база от данни на държава членка е регистриран сигнал за отказ за влизане;

заличава се

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  лица, които по незаконен начин са пребивавали, влезли или направили опит да влязат на територията на държавите членки през петте години преди презаселването;

заличава се

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  лица, които вече са презаселени в друга държава членка при изпълнението на настоящия регламент, Заключения 11097/15 от 20 юли 2015 г. на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г., Препоръка на Комисията C(2015) 9490 от 15 декември 2015 г. или национална схема за пренаселване; както и

д)  лица, които вече са презаселени в държава членка

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  лица, на които през последните пет години преди презаселването държави членки са отказали презаселване съгласно настоящия параграф.

заличава се

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Граждани на трети държави или лица без гражданство може да бъдат изключени от установените в съответствие с член 8 целеви схеми на Съюза за презаселване, когато някое от основанията за изключване, посочени в параграф 1, букви a) или б), се прилага prima facie.

заличава се

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Годишен план на Съюза за презаселване

Двугодишен план на Съюза за презаселване

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По предложение на Комисията Съветът приема годишен план на Съюза за презаселване в годината, предшестваща тази, в която планът ще бъде изпълнен.

1.  В съответствие с член 14 Комисията е оправомощена да приема на всеки две години делегирани актове за допълване на настоящия регламент, за да установи план на Съюза за презаселване в съответствие със следващите параграфи.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Планът на Съюза за презаселване взема изцяло предвид препоръките на Комитета на високо равнище по презаселването и се основава на годишните прогнози за глобалните нужди от презаселване на ВКБООН.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В годишния план на Съюза за презаселване се посочват:

2.  В плана на Съюза за презаселване се посочват:

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  максималният общ брой лица, които следва да бъдат презаселени;

а)  целеви брой лица, които следва да бъдат презаселени, който следва да отразява поне 20% от глобалните нужди, посочени в годишните прогнози за глобалните нужди от презаселване на ВКБООН;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подробности относно участието на държавите членки в годишния план на Съюза за презаселване и техния принос към общия брой лица, които следва да бъдат презаселени;

б)  подробности относно участието на държавите членки в плана на Съюза за презаселване и техния принос към целевия брой лица, които следва да бъдат презаселени;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  цялостни географски приоритети.

в)  Цялостни географски приоритети въз основа на доклад за годишните прогнози за глобалните нужди от презаселване на ВКБООН.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  неразпределена извънредна квота на лицата, които следва да бъдат презаселени, както е предвидено в член 11а, която съответства на около 10% от целевия брой, посочен в буква а), с цел да се вземат предвид спешните и извънредните случаи, независимо от географските приоритети, посочени в буква в).

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на целеви схеми на Съюза за презаселване в съответствие с приетия съгласно член 7 годишен план на Съюза за презаселване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 15, параграф 2.

1.  Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 14 за допълване на настоящия регламент, за да установи целеви схеми на Съюза за презаселване в съответствие с приетия съгласно член 7 план на Съюза за презаселване.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  точният брой лица, които следва да бъдат презаселени, от максималния общ брой, предвиден в годишния план на Съюза за презаселване съгласно член 7, параграф 2, буква а), както и подробности относно участието на държавите членки в целевата схема на Съюза за презаселване;

б)  точният брой лица, които следва да бъдат презаселени, от целевия брой, предвиден в плана на Съюза за презаселване съгласно член 7, параграф 2, буква а), както и подробности относно участието на държавите членки в целевата схема на Съюза за презаселване;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 8 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  уточняване на регионите или третите държави, откъдето следва да се извършва презаселването, както е посочено в член 4;

в)  уточняване на регионите или третите държави, откъдето следва да се извършва презаселването в съответствие с член 7, параграф 3, буква в) и както е посочено в член 4, и когато е целесъобразно, приоритетите и подходите, предвидени от Съюза по отношение на тези региони или трети държави в рамките на стратегическото използване на презаселването;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  при необходимост, механизми за местна координация и практическо сътрудничество между държавите членки, подпомагани от [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] в съответствие с член 12, параграф 3, и с трети държави, ВКБООН и други партньори;

г)   механизми за местна координация и практическо сътрудничество между държавите членки, подпомагани от ВКБООН и, по искане на държавите членки, от [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] в съответствие с член 12, параграф 3, и с трети държави, ВКБООН и други партньори;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  описание на конкретната група или групи граждани на трети държави или лица без гражданство, спрямо които се прилага целевата схема на Съюза за презаселване;

д)  описание на конкретната група или групи граждани на трети държави или лица без гражданство, въз основа на доклад относно годишните прогнози за глобалните нужди от презаселване на ВКБООН на прогнозите и като се ръководят от категориите в областта на презаселването, посочени в член 5, буква а), спрямо които се прилага целевата схема на Съюза за презаселване;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  указания дали следва да се прилага обикновената процедура, предвидена в член 10, или бързата процедура, предвидена в член 11, като при необходимост се уточняват начинът на извършване на идентифицирането и оценката на гражданите на трети държави или лицата без гражданство и сроковете за вземане на решения за презаселване;

заличава се

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато комбинираното доброволно участие на всички държави членки не достига 75% от целевия брой на лицата, които следва да бъдат презаселени в съответствие с член 7.3, буква a), в края на двугодишния период от плана на Съюза за презаселване, целевите схеми на Съюза за презаселване определят точния брой на лицата, които всяка държава членка презаселва с цел постигането най-малко на процента от целевия брой. Разпределянето между държавите членки на общия брой лица, които следва да бъдат презаселени, се основава на референтния коефициент съгласно Регламент (ЕС) № XXX/XXX [Регламент „Дъблин“].

 

При установяване на общия брой лица, които следва да бъдат презаселени по държави членки, следва да се взема предвид броят на лицата, които вече са били презаселени във всяка държава членка.

 

 

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процедурите по презаселване, предвидени в членове 10 и 11, се прилагат спрямо гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които са дали съгласието си да бъдат презаселени и впоследствие не са го оттеглили, в това число не са отказали презаселване в конкретна държава членка.

Презаселването в съответствие с настоящия регламент се прилага спрямо гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които са дали съгласието си да бъдат презаселени и впоследствие не са го оттеглили, в това число не са отказали презаселване в конкретна държава членка. Държавата членка надлежно информира гражданите на трети държави или лицата без гражданство за правата и задълженията, които произтичат от презаселването, както и за възможните последици от оттеглянето на съгласието или отказа от презаселване.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При изпълнението на целева схема на Съюза за презаселване държавите членки идентифицират граждани на трети държави или лица без гражданство и преценяват дали те попадат в приложното поле на целева схема на Съюза за презаселване.

1.  При изпълнението на целева схема на Съюза за презаселване за подбора държавите членки се основават приоритетно на идентификацията и представянето на случаите от страна на ВКБООН. Други органи по идентифициране могат да бъдат държавите членки или съответните организации.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки преценяват дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство попадат в приложното поле на целева схема на Съюза за презаселване.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат да дадат предимство, inter alia, на граждани на трети държави или лица без гражданство, които имат:

заличава се

а)   семейни връзки със законно пребиваващи в държава членка граждани на трети държави, лица без гражданство или граждани на Съюза;

 

б)   социални или културни връзки или други характеристики, които могат да улеснят интеграцията в участващата държава членка, при условие че това се прави без дискриминация, основана на признаци, като пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, без това да засяга разликите в третирането, необходими за посочената в първа алинея преценка;

 

в)   специфични нужди от защита или уязвимости.

 

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  След като идентифицират граждани на трети държави или лица без гражданство, държавите членки регистрират следната информация за онези от тях, за които възнамеряват да проведат процедура по презаселване:

заличава се

а)   име, дата на раждане, пол, гражданство и други лични данни;

 

б)   дактилоскопични отпечатъци на всички пръсти и портретна снимка на всеки гражданин на трета държава или лице без гражданство, навършили шест години;

 

в)   вида и номера на всеки документ за самоличност или за пътуване на гражданина на трета държава; както и

 

г)  дата на регистрацията, място на регистрацията и орган, извършил регистрацията.

 

По време на регистрацията може да бъдат събрани и други допълнителни данни, необходими за изпълнението на параграфи 3 и 4.

 

Изменение     81

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  след като идентифицират граждани на трети държави или лица без гражданство, държавите членки извършват подходящи проверки за сигурност в съответните бази данни на Съюза и национални бази данни, включително в Шенгенската информационна система:

Изменение     82

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки преценяват дали посочените в параграф 2 граждани на трети държави или лица без гражданство отговарят на предвидените в член 5 критерии за допустимост и дали не са изключени в съответствие с член 6, параграф 1.

Държавите членки преценяват дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство отговарят на предвидените в член 5 критерии за допустимост и дали не са изключени в съответствие с член 6, параграф 1.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки правят тази преценка въз основа на документални доказателства, в това число, в случай че е приложимо, информация от ВКБООН дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство отговарят на условията за статут на бежанци, или въз основа на индивидуално интервю, или съчетание от двете.

Държавите членки правят тази преценка по-конкретно въз основа на документални доказателства, в това число, в случай че е приложимо, информация от ВКБООН дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство отговарят на условията за статут на бежанци и въз основа на индивидуално интервю.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  За целите на прилагането на обикновената процедура, държавите членки могат да поискат от ВКБООН, или където е приложимо, от [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] или от съответните международни организации да направят цялостна и прозрачна оценка на това:

 

а)   дали попадат в приложното поле на целевата схема на Съюза за презаселване; както и

 

б)   дали попадат в някоя от категориите по отношение на презаселването, посочени в член 5, буква а), точка i) и в обосновката към оценката.

 

Държавите членки могат също така да поискат от ВКБООН да направи пълна оценка дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които е насочил към тях, отговарят на условията за получаване на статут на бежанец по смисъла на член 1 от Женевската конвенция от 1951 г.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки вземат решение за презаселване на граждани на трети държави или лица без гражданство въз основа на посочената в параграф 3 преценка във възможно най-кратък срок, но не по-късно от осем месеца, считано от момента на регистрацията им. Държавите членки могат да удължат този осеммесечен срок с не повече от четири месеца, когато са налице сложни въпроси от фактическо или правно естество.

4.  Държавите членки вземат решение за презаселване на граждани на трети държави или лица без гражданство въз основа на посочената в параграф 3 преценка във възможно най-кратък срок, но не по-късно от осем месеца, считано от момента на регистрацията им. Държавите членки могат да удължат този срок с не повече от три месеца, когато са налице сложни въпроси от фактическо или правно естество. Ако при изтичането на сроковете, посочени в настоящия параграф, държавата членка не е съобщила решението си и също така не е предоставила никакъв мотив, процедура по презаселване по отношение на съответния гражданин на трета държава или лице без гражданство може да бъде започната от друга държава членка.

Изменение     86

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  След като са взели решение държавите членки информират гражданите на трети държави или лицата без гражданство за техните права и задължения, и особено за правото да откажат презаселване и за възможните последици от този отказ, за правата и задълженията, произтичащи от статута на бежанец или статута на субсидиарна закрила, по-специално по отношение на вторичните движения и задължението за регистрация на личните данни в Евродак.

 

Тази информация се предоставя писмено и, при необходимост, устно на език, който лицето разбира и се адаптира към нуждите на ненавършилите пълнолетие или на лицата със специфични нужди.

Изменение     87

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки съхраняват посочените в параграфи 2—4 данни в продължение на пет години, считано от датата на презаселване.

5.  При пристигането на нейна територия всяка държава членка регистрира информацията относно презаселеното лице, когато такава е налична, в съответствие с Регламент (ЕС) № XXX/XXX [Регламент за Евродак]. Държавите членки съхраняват посочените в [Регламента за Евродак] данни в продължение на пет години, считано от датата на презаселване.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След изтичане на този период държавите членки заличават данните. Преди изтичане на този период държавите членки заличават данните за лице, получило гражданство в която и да е държава членка, щом узнаят този факт.

След изтичане на този период държавите членки заличават данните. Преди изтичане на този период държавите членки заличават данните за лице, получило гражданство в която и да е държава членка.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  При отрицателно решение не се осъществява презаселване на съответното лице.

6.  При отрицателно решение не се осъществява презаселване на съответното лице към държавата членка, взела това решение. Мотивът за отхвърлянето се съобщава в мотивирано становище до ВКБООН, други държави членки, Агенцията на ЕС в областта на убежището и други организации, които са внесли кандидатурата, с цел подходящи последващи действия. Всяка държава членка, която е взела отрицателно решение, може да изиска от втора държава членка, която разглежда досието за презаселване, да се консултира с нея по време на разглеждането.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 7 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  предоставя статут на бежанец, ако съответният гражданин на трета държава или лице без гражданство отговаря на условията за статут на бежанец, или субсидиарна закрила, ако съответният гражданин на трета държава или лице без гражданство отговаря на условията за субсидиарна закрила. Държавата членка уведомява съответния гражданин на трета държава или лице без гражданство за това решение. Решението за предоставяне на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила има същите последици като решението за предоставяне на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила по смисъла на членове 13 и 19 от Регламент (ЕС) № XXX/XXX [Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище], щом съответното лице влезе на територията на държава членка;

а)  предоставя статут на бежанец, ако съответният гражданин на трета държава или лице без гражданство отговаря на условията за статут на бежанец, или субсидиарна закрила, ако съответният гражданин на трета държава или лице без гражданство отговаря на условията за субсидиарна закрила. Държавата членка уведомява съответния гражданин на трета държава или лице без гражданство за това решение и го информира за правата, които този статут предоставя. Решението за предоставяне на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила има същите последици като решението за предоставяне на статут на бежанец или статут на субсидиарна закрила по смисъла на Регламент (ЕС) № XXX/XXX [Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище], щом съответното лице влезе на територията на държава членка; държавите членки могат да издават разрешения за постоянно пребиваване или безсрочна валидност при по-благоприятни условия, както е посочено в член 13 от Директива на Съвета 2003/109/EC1a.

 

__________________

 

1а Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ L 16, 23.1.2004 г., стр. 44—53).

Изменение     91

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 7 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предлага да организира пътуването, в това число медицински прегледи за пригодност за пътуване, и осигурява безплатно придвижване до територията си, като в предложението се включва при необходимост съдействие във връзка с процедурите по напускане на третата държава, откъдето тръгва гражданинът на трета държава или лицето без гражданство;

б)  предлага да организира пътуването, в това число медицински прегледи за пригодност за пътуване, или, когато е възможно, медицински прегледи, и осигурява безплатно придвижване до територията си, като в предложението се включва при необходимост съдействие във връзка с процедурите по напускане на третата държава, откъдето тръгва гражданинът на трета държава или лицето без гражданство; при организацията на пътуването държавите членки вземат предвид евентуалните потребности на засегнатите лица от гледна точка на тяхната уязвимост;

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 7 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  предлага на гражданите на трети държави или лицата без гражданство програма за ориентация преди заминаването, в която може да бъде включена информация относно техните права и задължения, езикови курсове и данни за социалното, културното и политическото устройство на държавата членка.

в)  предлага на гражданите на трети държави или лицата без гражданство програма за ориентация преди заминаването, в която може да бъде включена информация относно техните права и задължения, езикови курсове и данни за социалното, културното и политическото устройство на държавата членка. Тези програми могат да бъдат осигурени след влизането на територията или да бъдат включени в програми за интеграция, в случай че държавите членки имат такива, при условие, че те са достъпни и безплатни, и като се отчита особената уязвимост на презаселеното лице.

Изменение     93

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 7 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  извършва прехвърлянето във възможно най-кратки срокове;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  За целите на прилагането на обикновената процедура, преди да пристъпят към идентифициране на граждани на трети държави или лица без гражданство, държавите членки могат да се обърнат с искане към ВКБООН или ако е приложимо, към [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] или относими международни организации да насочат към тях граждани на трети държави или лица без гражданство, за които тези организации са направили пълна оценка:

заличава се

а)   дали попадат в приложното поле на целевата схема на Съюза за презаселване; както и

 

б)  дали попадат в някоя от уязвимите категории, посочени в член 5, буква б), точка i).

 

Държавите членки могат също така да се обърнат с искане към ВКБООН да направи пълна оценка дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които е насочил към тях, отговарят на условията за статут на бежанци по смисъла на член 1 от Женевската конвенция от 1951 г.

 

Държавите членки могат също така да поискат да бъдат взети под внимание, inter alia, критериите, посочени в параграф 1, букви a)—в).

 

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Комисията е упълномощена да приема делегирани актове съгласно предвидената в член 14 процедура с цел да допълва посочените в параграфи 1—4 елементи, за да може при необходимост да приспособява процедурата по презаселване към обстоятелствата в третата държава, откъдето се осъществява презаселването.

заличава се

Изменение     96

Предложение за регламент

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

заличава се

Бърза процедура

 

Ако в акта за изпълнение на Комисията за приемане на целева схема на Съюза за презаселване се предвижда прилагане на бърза процедура и чрез дерогация от член 10, държавите членки:

 

(1)  не правят оценка дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство отговарят на изискванията, посочени в член 5, буква а), точка i);

 

(2)  не изискват от ВКБООН да направи оценка дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство отговарят на условията за статут на бежанци по смисъла на член 1 от Женевската конвенция от 1951 г.;

 

(3)  вземат решение относно презаселването възможно най-бързо, но не по-късно от четири месеца от момента на регистрация на гражданина на трета държава съгласно член 10, параграф 2; държавите членки могат да удължат този четиримесечен срок с не повече от два месеца, когато са налице сложни въпроси от фактическо или правно естество;

 

(4)  предоставят на съответния гражданин на трета държава или лице без гражданство статут на субсидиарна закрила.

 

Предоставеният на основание точка 4 статут на субсидиарна закрила се счита за прекратен, когато бъде взето окончателно решение по молба за международна закрила, отправена от лицето, на което е бил предоставен този статут.

 

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11а

 

Процедура при извънредни ситуации

 

Когато делегиран акт на Комисията, с който се приема план за презаселване, предвижда процедура при извънредни ситуации, която не е свързана с конкретен регион или население, за случаи, при които непосредствена опасност за сигурността на определени лица или сериозността на медицинското им състояние налагат незабавното им отстраняване от условията, представляващи заплаха в рамките на много кратък срок, чрез дерогация от член 10, държавите членки:

 

(1)   се ангажират да установят бърза процедура за спешни и извънредни случаи, ако такава процедура все още не съществува;

 

(2)   уточняват определен брой места, които не са непременно свързани с конкретни региони или групи от населението, за които може да се приложи посочената процедура;

 

(3)   получават информация от ВКБООН за случаи на спешно или извънредно презаселване и за които непосредствена опасност за сигурността или сериозността на медицинското състояние налагат незабавното им отстраняване от условията, представляващи заплаха в рамките на много кратък срок;

 

(4)   вземат решение по бързата процедура, когато гражданите на трети държави или лицата без гражданство отговарят на изискванията и критериите за допустимост, установени в член 5, и съгласно настоящата рамка, и;

 

(5)   се стремят да вземат решение в рамките на две седмици от представянето на случая и да гарантират незабавното придвижване на гражданина на трета държава или на лицето без гражданство.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За да се улесни изпълнението на целевите схеми на Съюза за презаселване, държавите членки назначават национални точки за контакт и могат да решат да назначат служители за връзка в трети държави.

1.  За да се улесни изпълнението на целевите схеми на Съюза за презаселване, държавите членки назначават национални точки за контакт и могат да решат да назначат служители за връзка в трети държави. Държавите членки могат да бъдат подпомагани от [Агенцията на ЕС в областта на убежището], и по целесъобразност, да използват съществуващите структури за оперативно сътрудничество в областта на презаселването.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] може да подпомага държавите членки, в това число като координира техническото сътрудничество между тях, съдейства им при изпълнението на целевите схеми на Съюза за презаселване и улеснява споделянето на инфраструктура, в съответствие с [Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламент относно Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището)].

заличава се

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При изпълнението на целевите схеми на Съюза за презаселване, и по-специално при провеждането на програмите за ориентация преди заминаването, медицинските прегледи за пригодност за пътуване, организацията на самото пътуване и други практически въпроси, държавите членки могат да бъдат подпомагани от партньори в съответствие с установените съгласно член 8, параграф 2, буква г) местни механизми за координация и практическо сътрудничество за целевите схеми на Съюза за презаселване.

3.  При изпълнението на целевите схеми на Съюза за презаселване, и по-специално при провеждането на програмите за ориентация преди заминаването, медицинските прегледи за пригодност за пътуване, организацията на самото пътуване и други практически въпроси, държавите членки могат да бъдат подпомагани от Международната организация по миграцията (МОМ) и други партньори в съответствие с установените съгласно член 8, параграф 2, буква г) местни механизми за координация и практическо сътрудничество за целевите схеми на Съюза за презаселване.

Изменение     101

Предложение за регламент

Член 12 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Роля на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището

 

1.  Ролята на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището е да подкрепя държавите членки в техните усилия за презаселване и за изграждане на капацитет. По искане на държавите членки Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището им предоставя подкрепа в случаите, когато последните прилагат рамката на ЕС за презаселване.

 

Подкрепата може да включва помощ за държавите членки във връзка с:

 

а)  задачите им по оценка, по-специално, за да се позволи на държавите членки да спазят предвидените срокове за презаселване;

 

 

 

б)  обучението на персонал, специализиран в областта на презаселването,

 

в) информацията, която се предоставя на гражданите на трети държави или на лицата без гражданство, и обучението преди заминаването, което им се предлага в съответствие с член 10,

 

г)  сътрудничеството помежду им, когато те решават да изпълняват съвместно стъпките на процедурата по презаселване. Агенцията може, наред с другото, да предоставя подкрепа в рамките на споделянето на инфраструктурата и изпълнението на съвместни мисии за подбор.

 

2.  Агенцията координира обмен на добри практики между държавите членки по отношение на всичко, което засяга прилагането на настоящия регламент и интеграцията на преселените лица в приемащото общество.

 

3.  Агенцията събира данни относно броя на презаселванията, изпълнението на ангажиментите от страна на държавите членки и причините за незавършване на процедурите.

 

 

 

4.  Агенцията участва в годишните тристранни консултации по презаселването и съобщава за извършената дейност на Комитета на високо равнище по презаселването.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се Комитет на високо равнище по презаселването, в чийто състав влизат представители на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и държавите членки. Могат да бъдат поканени [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището,] ВКБООН и МОМ. Представители на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария са поканени да присъстват на заседанията на Комитета на високо равнище по презаселването, ако тези държави са заявили намерението си да бъдат асоциирани към изпълнението на годишния план на Съюза за презаселване.

1.  Създава се Комитет на високо равнище по презаселването, в чийто състав влизат членове на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на държавите членки. Канят се [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището,] ВКБООН и МОМ, и други организации на гражданското общество, развиващи дейност в тази област. Представители на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария са поканени да присъстват на заседанията на Комитета на високо равнище по презаселването, ако тези държави са заявили намерението си да бъдат асоциирани към изпълнението на плана на Съюза за презаселване.

 

 

Изменение     103

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Основната задача на Комитета на високо равнище по презаселването, въз основа на Годишните тристранни консултации по презаселването, в които участва Комитетът на високо равнище по презаселването, както и на годишния доклад на ВКБООН относно прогнозите за глобални нужди от презаселване, е да определи основните елементи от плана на Съюза за презаселване, както и различните целеви схеми на Съюза за презаселване, по-специално като изготви препоръки относно броя на лицата, които следва да бъдат презаселени, справедливото разпределение на тези лица между държавите членки, третите държави, от страна на които следва да се предприеме презаселването, и възможностите за стратегическо използване на презаселването. Препоръките на Комитета на високо равнище по презаселването се публикуват.

Изменение     104

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комитетът на високо равнище по презаселването се председателства от Комисията. Той заседава при необходимост по покана на Комисията или по искане на държава членка, но най-малко веднъж годишно.

2.  Комитетът на високо равнище по презаселването се председателства от Комисията. Той заседава при необходимост по покана на Комисията или по искане на държава членка или на Европейския парламент, но най-малко веднъж годишно.

Изменение     105

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията се консултира с Комитета на високо равнище по презаселването по въпроси, свързани с изпълнението на рамката на Съюза за презаселване.

3.  Комисията и Съветът изцяло вземат предвид препоръките на Комитета на високо равнище по презаселването по въпроси, свързани с изпълнението на рамката на Съюза за презаселване, и по-специално при изготвянето на плана на Съюза за презаселване и на целевите планове на Съюза за презаселване.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10, параграф 9, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 7 и 8, се предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10, параграф 9, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 7 и 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 10, параграф 9, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт до Европейския парламент и до Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно членове 7 и 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15

заличава се

Процедура на комитет

 

1.   Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Изменение     110

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Регламент (ЕС) № 516/2014

Съображение 46

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1)  Съображение 46 се изменя, както следва:

За засилената солидарност е важно фондът да предоставя, по целесъобразност в координация и единодействие с хуманитарната помощ, управлявана от Комисията, допълнително подпомагане за справяне с извънредни ситуации, свързани със силен миграционен натиск в държави членки или в трети държави, или в случай на масово навлизане на разселени лица съгласно Директива 2001/55/ЕО на Съвета1,чрез отпускане на спешно подпомагане. Спешното подпомагане следва да включва и подпомагане за ad hoc хуманитарни програми за приемане, които имат за цел да се предостави право на временно пребиваване на територията на държава членка в случай на извънредна хуманитарна криза в трета държава. Въпреки това тези други хуманитарни програми за приемане не следва да засягат, нито да застрашават програмата на Съюза за презаселване, която изрично има за цел да предоставя от самото начало трайно решение за нуждаещите се от международна закрила лица, прехвърлени в Съюза от трета държава. За тази цел държавите членки не следва да имат право на допълнителни еднократни суми за лица, на които е предоставено право на временно пребиваване на територията на съответната държава членка по силата на тези други хуманитарни програми за приемане.

За засилената солидарност е важно фондът да предоставя, по целесъобразност в координация и единодействие с хуманитарната помощ, управлявана от Комисията, допълнително подпомагане за справяне с извънредни ситуации, свързани със силен миграционен натиск в държави членки или в трети държави, или в случай на масово навлизане на разселени лица съгласно Директива 2001/55/ЕО на Съвета1,чрез отпускане на спешно подпомагане. Спешното подпомагане следва да включва и подпомагане за ad hoc хуманитарни програми за приемане, които имат за цел да се предостави право на временно пребиваване на територията на държава членка в случай на извънредна хуманитарна криза в трета държава. Въпреки това тези други хуманитарни програми за приемане не следва да засягат, нито да застрашават схемата на Съюза за презаселване, която изрично има за цел да предоставя от самото начало трайно решение за нуждаещите се от международна закрила лица, прехвърлени в Съюза от трета държава.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – точка 2 – буква а

Регламент (ЕС) № 516/2014

Член 2 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „презаселване“ означава прием на нуждаещи се от международна зарила граждани на трети държави или лица без гражданство от трета държава, към която или в рамките на която те са били разселени, на територията на държавите членки с оглед да им бъде предоставена международна закрила“;

а)  „презаселване“ означава подбор, след сигнал от ВКБООН или държава членка, прием, придвижване и закрила на нуждаещи се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство от трета държава, към която или в рамките на която те са били разселени, на територията на държава членка с оглед да им бъде предоставена международна закрила и трайно решение.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Регламент (ЕС) № 516/2014

Член 2 – буква аб

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

аб)  „целева схема на Съюза за презаселване“ означава целева схема на Съюза за презаселване, установена в съответствие с член 15, параграф 2 от [Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламент относно рамката за презаселване)]“.

аб)  „целева схема на Съюза за презаселване“ означава целева схема на Съюза за презаселване, установена в съответствие с член 8 от [Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламент относно рамката за презаселване)].

Изменение     113

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 516/20145

Член 17 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Средства за рамката на Съюза за презаселване

Средства за рамката на Съюза за презаселване и за националните планове за презаселване и плановете за хуманитарен прием

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 516/2014

Член 17 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В допълнение към отпусната им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават еднократна сума в размер на 10 000 EUR за всяко презаселено от тях лице в съответствие с целева схема на Съюза за презаселване.

1.  В допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават на всеки две години допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 000 евро за всяко презаселено лице или лице, прието в съответствие с национална програма за хуманитарен прием. Еднократно платимата сума се увеличава на 10 000 EUR за всяко лице, което е презаселено в съответствие с [Регламент (EС) No XXX/XXX (Регламент относно рамката за презаселване)].

Изменение     115

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – точка 3

Регламент (ЕС) № 516/2014

Член 17 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Посочената в параграф 1 сума се отпуска на държавите членки посредством отделни решения за финансиране, с които се одобрява преработената им национална програма в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

2.  Посочените в параграф 1 суми се отпускат на държавите членки посредством отделни решения за финансиране, с които се одобрява преработената им национална програма в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

Изменение     116

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 31 декември 2018 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент в държавите членки.

1.  Най-късно четири години след влизането в сила на настоящия регламент Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент в държавите членки.

Изменение     117

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  В доклада Комисията разглежда възможността за използване на бюджета на Съюза за подкрепа на частни инициативи за финансово подпомагане.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предоставят на Комисията и на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] необходимата информация за изготвяне на доклада по параграф 1 в допълнение към информацията, предоставена на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] относно броя на действително презаселените граждани на трети държави и лица без гражданство на седмична основа, както е предвидено в член 22, параграф 3 от [Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламент „Дъблин“)].

2.  Държавите членки предоставят на Комисията и на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] необходимата информация за изготвяне на доклада по параграф 1 в допълнение към информацията, предоставена на [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] относно броя на действително презаселените граждани на трети държави и лица без гражданство, както е предвидено в член 22, параграф 3 от [Регламент (ЕС) № XXX/XXX (Регламент „Дъблин“)].

Изменение     119

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  По предложение на Комисията и като вземат под внимание посочения в параграф 1 доклад, Европейският парламент и Съветът следва да извършват преглед на настоящия регламент до 30 юни 2020 г.

3.  По предложение на Комисията и като вземат под внимание посочения в параграф 1 доклад, Европейският парламент и Съветът следва да извършват преглед на настоящия регламент до ... [18 месеца] след представянето на доклада на Комисията относно прилагането на настоящия регламент.

(1)

ОВ C 125, 21.4.2017 г., стр. 40.

(2)

ОВ C 207, 30.6.2017 г., стр. 67.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Всеки ден 34 000 мъже, жени и деца са принудени да напуснат домовете си заради конфликти, преследване, насилие и нарушения на правата на човека. Посоченият брой нараства постоянно от година на година, като в резултат над 65 милиона души, които бягат, за да спасят живота си, са разделени наполовина между вътрешно разселени лица и бежанци. Около 12.4 милиона души са били разселени само през 2015 г. В контекста на постоянно нарастващ брой и липса на паузи в конфликтите и насилието, съществува спешна необходимост от по-ефективни, трайни решения в световен мащаб.

Женевската конвенция: инструмент на международното право, приет след Втората световна война

След Втората световна война много държави осъзнаха, че е налице силна необходимост от насърчаване и установяване на допълнителни инструменти на международното право. Една от целите беше да се създаде международен инструмент, който да гарантира, че на лицата, нуждаещи се от закрила, ще бъде предоставено убежище. В Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. относно статута на бежанците, международната общност определи задължителни правила на международното хуманитарно право, които определят лицето и обстоятелствата, при които то следва да бъде третирано като бежанец и какви грижи да се полагат за него. Всички държави членки са страни по тази конвенция. Въпреки че Европейският съюз не е страна по Конвенцията, член 63, параграф 1 от Договора за ЕО изрично предвижда, че общата политика в областта на убежището трябва да бъде приета в съответствие с Конвенцията от 1951 г. и Протокола от 1967 г.

През 1950 г. , след Втората световна война, беше създаден Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) с цел да помага на милиони хора, напуснали или загубили домовете си. ВКБООН изпълнява ролята на “пазител” на Конвенцията от 1951 г. и Протокола от 1967 г. ВКБООН е основен фактор в световен мащаб, който предоставя подкрепа на държавите, приемащи бежанци и съдейства на държавите в политиката им на предоставяне на отговори. За да засили Европейският съюз работата си в областта на закрилата на бежанците и презаселването, е от жизненоважно значение да се основава на работата на ВКБООН.

Презаселване: безопасен и законен начин за достъп до международна закрила

Общата европейска система за убежище, която е в процес на преразглеждане, се отнася до различни елементи, като например повишаване на споделянето на отговорността за приемането на бежанци, условията на приемане, общите процедури и разпоредбите за условията. Въпреки това са налице пропуски по отношение на удовлетворяването на необходимостта от безопасно и законно пристигане в ЕС.

В множество резолюции на Европейския парламент, приети през годините, се призовава за увеличаване на броя и ефективността на безопасните и законните пътища за влизане в ЕС, като този призив е отправен и от Европейската комисия, от комисаря на Съвета на Европа по правата на човека, от върховния комисар на ООН за бежанците, от специалния докладчик на ООН по човешките права на мигрантите, от върховния комисар на ООН за правата на човека, както и от голям брой участници от гражданското общество. На срещата на високо равнище на ООН по въпросите на бежанците и мигрантите, и на срещата на високо равнище за бежанците, организирана от президента Обама през септември 2016 г., също беше отправен призив за безопасни и законни начини за миграция, включително презаселване.

Въпреки че презаселването споделя някои сходства с миграционните пътища, става въпрос за отделен път. Следователно презаселването трябва да бъде признато за допълнение към, а не за заместител на други законни начини за достъп до международна закрила, включително хуманитарни визи, събирането на семейството в широк смисъл и хуманитарни програми за приемане.

Уставът на ВКБООН и резолюциите на Общото събрание на ООН предоставят на ВКБООН правомощия да предприеме презаселване като едно от трите трайни решения. Официалното определение на “презаселване” в Ръководството на ВКБООН е следното:

Презаселването включва подбора и придвижването на бежанци от държава, в която са потърсили закрила към трета държава, която се е съгласила да ги приеме, като бежанци със статут на постоянно пребиваващи. Предоставеният статут гарантира закрила срещу връщане и предоставя на презаселения бежанец и неговото/нейното семейство или лица на издръжка достъп до права, сходни с упражняваните от собствените граждани права. Презаселването се съпътства и от възможността за последващо получаване на статут на натурализиран гражданин на държавата на презаселването.

Презаселването е замислено като инструмент за предоставяне на закрила и трайно решение за бежанците. На този фон върховният комисар на ООН за бежанците, Международната организация по миграция, Европейският съвет за бежанците и изгнаниците, Международният комитет за спасяване, Caritas, Червеният кръст, Амнести Интернешънъл и много други заинтересовани страни, считат, че обвързването на презаселването със сътрудничество с трети държави по въпросите на миграцията, не е устойчив избор. По този начин се отдалечаваме от презаселването като инструмент за защита на най-уязвимите бежанци. Презаселването трябва да продължи да се основава на потребностите на най-уязвимите бежанци. Следва да се отбележи, че ВКБООН вече счита презаселването като последна алтернатива, което означава, че когато той оценява даден случай, вече са били преценени другите трайни решения. Определяне на географските приоритети въз основа на сътрудничеството на трети държави в областта на миграцията и използване на презаселването за постигане на цели на външната политика фактически би застрашило хуманитарен подход, основан на потребностите и на международната закрила. Също така е от съществено значение Съюзът да постигне съответствие с рамката на ВКБООН по отношение на критериите за допустимост, използвани при програмите за презаселване.

Рамка на Съюза, която допълва международните структури за презаселване

С цел да се гарантира, че рамката на ЕС укрепва глобалните усилия за презаселване, както и зачитането на международното право, презаселването трябва да се основава на съображения за закрила на засегнатите лица. Рамката на Европейския съюз за презаселване следва да се основава на хуманитарните нужди, да отговаря на глобалните нужди от презаселване и да облекчава дълго продължаващи бежански ситуации. По тази причина рамката трябва да е съобразена с вече съществуващите международни структури за презаселване с цел да има допълващ към съществуващите усилия характер, да бъде способна допълнително да увеличи участието на държавите членки на ЕС в презаселването и, най-вече, действително да функционира на практика. Това ще бъде осигурено по следните начини:

o  Потвърждава се ролята на ВКБООН като основа институция, която представя случаи на презаселване на държавите членки (член 10). Това не означава, че държавите членки или други съответни организации не могат да осъществяват трансфер на досиета; единствено се посочва начина, по който презаселването вече се осъществява на практика. Въпреки това текстът въвежда гаранции и по този начин се избягва дублирането на процедури или структури.

o  Географските приоритети (членове 4 и 7) следва да се основават на публикацията на прогнозите на глобалните нужди от презаселване, които ВКБООН издава всяка година. Това е публикацията, в която можем да намерим най-задълбочената оценка на местата по света, за които нуждите от презаселване са най-неотложни и той със сигурност трябва да ръководи рамката на Съюза за презаселване.

o  Ролята на Комитета на високо равнище за презаселване следва да бъдат по-добре съобразена със съществуващите структури. Вследствие на годишните тристранни консултации на високо равнище по презаселването, Комитетът на високо равнище по презаселването заседава, за да очертае основните елементи на плана за презаселване, както и различните схеми за презаселване. Съставът на Комитета на високо равнище по презаселването е разширен с цел да се гарантира повече прозрачност и качество.

Рамка на Съюза, която увеличава броя

Европа реализира 23,8 % от световния БВП (по данни на ОИСР, 2014 г.), държавите — членки на ЕС все още приемат едва около 8 % от бежанците по света. Това възлага несъразмерна тежест върху развиващите се страни, които приемат огромното мнозинство от бежанци. 22 европейски държави са презаселили 13 040 души през 2015 г. (9,629 към 17 държави — членки на ЕС), като Европа средно допринася с приблизително 10 процента към приема на презаселени лица в световен мащаб през последните пет години. За разлика от това, през същата година в САЩ са презаселени 69 933 бежанци.

Държавите – членки на ЕС са демонстрирали нежелание да създадат подходящи законни и безопасни начини за влизане в региона. В резултат на това хората в движение, продължават да бъдат оставяне без друг избор, освен да се обръщат към контрабандисти и да предприемат опасно незаконно пътуване. Ако искаме да намалим необходимостта от опасни пътувания, да намалим загубите на човешки живот и прибягването до мрежите за незаконно превеждане през граница, това ще стане реалност само ако броят на предлаганите места е надежден и смислен. Рамката на Съюза за презаселване следва да си поставя за цел да осигури презаселването на поне 25% от годишните прогнозни глобални нужди от презаселване. През 2017 г., това би означавало около 250 000 души.

Рамка на Съюза, която подкрепя националните програми

Държавите – членки на ЕС, които прилагат работещи и успешни програми за презаселване, следва да бъдат насърчавани да продължават и да разширяват дейността си, да споделят своя опит и да обединяват ресурсите си. Държавите – членки на ЕС, които сега започват своята първа програма за презаселване следва да получат цялата необходима подкрепа, така че първият им опит да бъде полезен и положителен. Държавите – членки на ЕС, които разполагат с малък или нямат никакъв опит в областта на презаселването, трябва да намерят стабилна структура, които да може да им помогне да започнат, което включва обмен на най-добри практики с други държави членки, включително оперативна и техническа помощ от [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището]. Ако общата рамка на Съюза за презаселване прилага общи процедури, критерии за допустимост или основания за изключване включително и по отношение на националните програми, това крие риск от обезкуражаване на националните усилия в областта на презаселването.

В същото време е ясно, че трябва да създадем стимул за държавите членки да участват в рамката на Съюза за презаселване. С цел постигане на равновесие между посочените две цели се предлага държавите членки да продължават да получават от ФУМИ по 6 000 EUR за презаселено лице, като тази сума се увеличава на 10 000 EUR за презаселено лице, когато държавите членки решат да извършват презаселване съгласно рамката на Съюза.

Рамка на Съюза, която осигурява трайно решение

Основанието на презаселването като трайно решение е очакването приемащата държава да предостави на презаселените лица право на постоянно пребиваване. Една година или три години право на пребиваване не може да се разглежда като трайно решение. Следователно, от съществено значение е, държавите членки да имат възможност да издават разрешителни за пребиваване, които са по-благоприятни от тези, предложени в [Регламента относно условията, на които трябва да отговарят търсещите убежище]. В това отношение се предлага държавите членки да могат да издават разрешения за постоянно пребиваване или безсрочна валидност при по-благоприятни условия, както е посочено в член 13 от Директива на Съвета 2003/109/EC, изменена с Директива 2011/51/ЕС [Директивата за дългосрочно пребиваване].

Общата европейска система за убежище трябва да разполага с различни безопасни и законни пътища

Общата ни система за предоставяне на убежище не може да продължи да се съсредоточава изключително върху това да затруднява във възможно най-голяма степен достигането на територията на Европейския съюз от хората, които бягат. Безопасни и законни пътища, съчетани със структури за подходящ прием и интеграция, са от жизненоважно значение за функционираща европейска система за убежище. Правото на получаване на убежище и международното право трябва да бъдат спазвани. Това не е избор, в който държавите членки могат да откажат да участват. Стабилна рамка на Съюза за презаселване, която гарантира качество и количество, което допълва вече съществуващите европейски усилия за презаселване, е основна част от такава система, но трябва да бъде съчетана с други законни начини за миграция. Европейският съюз трябва да увеличи общите си усилия и да докаже, че нашият континент и нашият Съюз могат да поемат справедлив дял от отговорността в световен мащаб.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (1.6.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2016)0468 – C8‑0325/2016 – 2016/0225(COD))

Докладчик (по становище): Лайма Люция Андрикене

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Преместването и презаселването са предмет на периодични доклади на Комисията, в които се отчита много бавен напредък както при преместването, така и при презаселването. Държавите членки следва да продължават да изпълняват ангажиментите си в областта на презаселването.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Стъпвайки върху съществуващите инициативи, следва да се създаде стабилна и надеждна рамка на Съюза за презаселване на нуждаещи се от международна закрила лица, която да се изпълнява в съответствие с годишни планове на Съюза за презаселване и целеви схеми на Съюза за презаселване, които да способстват на практика за изпълнението на конкретните ангажименти на държавите членки.

(8)  Стъпвайки върху съществуващите инициативи, следва да се създаде стабилна и надеждна рамка на Съюза за презаселване на нуждаещи се от международна закрила лица, която да се изпълнява в съответствие с годишни планове на Съюза за презаселване и целеви схеми на Съюза за презаселване, които да способстват на практика за изпълнението на конкретните ангажименти на държавите членки. Рамката на Съюза за презаселване следва да се основава на хуманитарните нужди, да отговаря на глобалните нужди от презаселване и да облекчава дълго продължаващи бежански ситуации.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Тази рамка е необходима част от една добре управлявана политика в областта на миграцията, която има за цел да намали различията между националните практики и процедури в областта на презаселването, да осигури условия за законно и безопасно пристигане на територията на държавите членки на нуждаещите се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство, да спомогне за намаляване на риска от мащабен незаконен приток на граждани на трети държави и лица без гражданство към територията на държавите членки, като по този начин да намали натиска върху системите за убежище на държавите членки, породен от спонтанно пристигащите лица, да бъде израз на солидарност с държавите в региони, към които или в рамките на които са разселени голям брой нуждаещи се от международна закрила лица, като спомага за облекчаване на натиска върху тези държави, да подпомогне постигането на целите на външната политика на Съюза, като увеличи средствата му на влияние спрямо трети държави, и да допринесе ефективно за световните инициативи в областта на презаселването, като поддържа единна позиция на международни форуми и в диалога с трети държави.

(9)  Тази рамка е необходима част от една добре управлявана политика в областта на миграцията, която има за цел да укрепи и допълни националните практики и процедури в областта на презаселването, да осигури условия за законно и безопасно пристигане на територията на държавите членки на нуждаещите се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство, да спомогне за намаляване на риска от лошо управление на незаконен приток на граждани на трети държави и лица без гражданство към територията на държавите членки и особено тези на първо пристигане, като по този начин да намали натиска върху системите за убежище на държавите членки, породен от спонтанно пристигащите лица, да бъде израз на солидарност с държавите в региони, към които или в рамките на които са разселени голям брой нуждаещи се от международна закрила лица, като спомага за облекчаване на натиска върху тези държави и за засилване на сътрудничеството с трети държави, и да допринесе ефективно за световните инициативи в областта на презаселването, като поддържа единна позиция на международни форуми и в диалога с трети държави. В комбинация с действия и политики в областта на развитието, презаселването може ефективно да допринесе за намаляване на напрежението и за облекчаване на дълго продължаващи бежански ситуации в трети държави.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  За да се спомогне за намаляване на риска от мащабен незаконен приток на граждани на трети държави и лица без гражданство към територията на държавите членки, да се покаже солидарност с държавите в региони, към които или в рамките на които са разселени голям брой нуждаещи се от международна закрила лица, като се спомогне за облекчаване на натиска върху тези държави, и да се подпомогне постигането на целите на външната политика на Съюза, избраните региони или трети държави, откъдето предстои да се осъществи презаселването, следва да са съобразени с адаптиран ангажимент с трети държави за по-добро управление на миграцията, както е предвидено в съобщението на Комисията от 7 юни 2016 г. относно създаването на нова рамка за партньорство с трети държави в рамките на Европейската програма за миграцията32.

(10)  За да се спомогне за намаляване на риска от незаконен приток и за да се създаде истинска перспектива за презаселване на граждани на трети държави и лица без гражданство към територията на държавите членки, за да се покаже солидарност с държавите в региони, към които или в рамките на които са разселени голям брой нуждаещи се от международна закрила лица, като се спомогне за облекчаване на натиска върху тези държави, и да се подпомогне постигането на целите на външната политика на Съюза, избраните региони или трети държави, откъдето предстои да се осъществи презаселването, следва да са съобразени с адаптиран дълготраен ангажимент с трети държави за по-добро управление на миграцията, както е предвидено в съобщението на Комисията от 7 юни 2016 г. относно създаването на нова рамка за партньорство с трети държави в рамките на Европейската програма за миграцията32. Ето защо следва да се даде приоритет на държавите партньори. Цялостният подход на Съюза следва да взема предвид глобалните нужди от презаселване и установените потребности от закрила, включително дълго продължаващи бежански ситуации.

__________________

__________________

32 COM(2016) 377 final.

32 COM(2016) 377 final.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Общите стандартни процедури следва да стъпват върху съществуващия опит и стандарти на държавите членки в областта на презаселването, и по-специално върху стандартните оперативни процедури, ръководещи изпълнението на схемата за презаселване с Турция, предвидена в изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. Рамката на Съюза за презаселване следва да допуска използването на два вида стандартни процедури по презаселване.

(12)  Общите стандартни процедури следва да стъпват върху съществуващия опит и стандарти на държавите членки и на върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в областта на презаселването, и по-специално върху Годишните тристранни консултации по презаселването (ATCR), с цел постепенно увеличаване на колективните усилия на държавите членки в областта на презаселването за посрещане на глобалните нужди от презаселване, както са очертани в годишните прогнози на ВКБООН за глобалните нужди от презаселване. Рамката на Съюза за презаселване следва да допуска използването на два вида стандартни процедури по презаселване.

Обосновка

Това споразумение все още е спорно и не следва да се разглежда като най-добра практика, върху която да стъпи политиката на ЕС в областта на презаселването.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Процедурата по презаселване следва да приключи възможно най-бързо с цел да не се допусне нуждаещите се от международна закрила лица да прибегнат до незаконни начини за влизане в Европейския съюз, за да потърсят закрила. Същевременно тя трябва да гарантира, че държавите членки разполагат с достатъчно време за пълно и целесъобразно разглеждане на всеки отделен случай. Сроковете трябва да са съобразени с необходимото за извършване на различните видове оценки, предвидени за обикновената и бързата процедура.

(16)  Процедурата по презаселване следва да приключи възможно най-бързо с цел да се осигури ускорен достъп до Съюза на нуждаещи се от международна закрила лица. Същевременно тя трябва да гарантира, че държавите членки разполагат с достатъчно време за пълно и целесъобразно разглеждане на всеки отделен случай. Сроковете трябва да са съобразени с необходимото за извършване на различните видове оценки, предвидени за обикновената и бързата процедура.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)  Хуманитарното приемане следва да се разглежда като допълнение към програмите на Съюза за презаселване.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на рамката на Съюза за презаселване, на Съвета следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за установяване на годишния план на Съюза за презаселване, в който се определят максималният общ брой лица за презаселване, подробностите относно участието на държавите членки в плана и съответният им принос към общия брой лица за презаселване, както и цялостни географски приоритети.

(21)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на рамката на Съюза за презаселване, на Съвета следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за установяване на годишния план на Съюза за презаселване, в който се определят броят на лица за презаселване, подробностите относно участието на държавите членки в плана и съответният им принос към общия брой лица за презаселване, в съответствие с годишните прогнози на ВКБООН за глобалните нужди от презаселване.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Тези правомощия следва да се упражняват въз основа на предложение на Комисията относно максималния общ брой лица за презаселване и цялостни географски приоритети. Комисията следва да внесе това предложение едновременно с предложението си относно проекта за годишен бюджет на Съюза. Съветът следва да се стреми да приеме предложението в срок до два месеца. Комисията и Съветът следва да вземат под внимание обсъжданията в рамките на Комитета на високо равнище по презаселването.

(22)  Тези правомощия следва да се упражняват въз основа на предложение на Комисията относно общия брой лица за презаселване съгласно рамката на Съюза за презаселване и цялостните приоритети по отношение на лицата с най-спешна нужда от закрила. Комисията следва да внесе това предложение едновременно с предложението си относно проекта за годишен бюджет на Съюза. Съветът следва да се стреми да приеме предложението в срок до два месеца. Комисията и Съветът следва да вземат под внимание обсъжданията в рамките на Комитета на високо равнище по презаселването и да съобразят предложението си с Годишните тристранни консултации по презаселването, с цел постепенно увеличаване на колективните усилия на държавите членки в областта на презаселването за посрещане на глобалните нужди от презаселване, както са очертани в годишните прогнози на ВКБООН за глобалните нужди от презаселване.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Във всяка целева схема на Съюза за презаселване следва да бъде определено кои стандартни процедурни правила следва да се прилагат спрямо изпълнението ѝ. В нея следва да бъдат предвидени и механизми за местно сътрудничество, където и когато е целесъобразно, с оглед улесняване на изпълнението ѝ.

(24)  Във всяка целева схема на Съюза за презаселване следва да бъде определено кои стандартни процедурни правила следва да се прилагат спрямо изпълнението ѝ. В нея следва да бъдат предвидени и механизми за местно сътрудничество, където и когато е целесъобразно, както и договорености за сътрудничество с ВКБООН, с оглед на улесняването на изпълнението ѝ.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  ВКБООН следва да продължи да играе ключова роля в усилията за презаселване, включени в рамката на Съюза за презаселване, предвид експертния му опит при улесняване на различните форми на прием на нуждаещи се от международна закрила лица от трети държави, в които са били разселени, към държави членки, които желаят да ги приемат. В допълнение към ВКБООН, и други международни участници, като Международната организация по миграция (МОМ), следва да бъдат призовани да съдействат на държавите членки при изпълнението на рамката на Съюза за презаселване.

(27)  ВКБООН следва да продължи да играе ключова роля в усилията за презаселване, включени в рамката на Съюза за презаселване, предвид експертния му опит при улесняване на различните форми на прием на нуждаещи се от международна закрила лица от трети държави, в които са били разселени, към държави членки, които желаят да ги приемат. В допълнение към ВКБООН, и други международни и неправителствени организации, като Международната организация по миграция (МОМ) и делегациите на Съюза, следва да бъдат призовани да съдействат на държавите членки при изпълнението на рамката на Съюза за презаселване.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] следва да съдейства на държавите членки при изпълнението на рамката на Съюза за презаселване в съответствие с правомощията си.

(28)  [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] следва да съдейства на държавите членки и да си сътрудничи със съответните трети държави при изпълнението на рамката на Съюза за презаселване в съответствие с правомощията си, включително като предоставя практическа и техническа помощ и оперативна подкрепа.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и следователно трябва да се прилага по начин, който съответства на тези права и принципи, в това число по отношение на правата на детето, правото на зачитане на семейния живот и общия принцип на недискриминация.

(33)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално от Хартата на основните права на Европейския съюз, и следователно трябва да се прилага по начин, който съответства на тези права и принципи, в това число по отношение на правата на детето, правото на зачитане на семейния живот и принципа на недискриминация.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава рамка на Съюза за презаселване с цел прием на граждани на трети държави и лица без гражданство на територията на държавите членки с оглед да им бъде предоставена международна закрила.

С настоящия регламент се създава рамка на Съюза за презаселване с цел подбор, прием и прехвърляне на граждани на трети държави и лица без гражданство на територията на държавите членки с оглед да им бъде предоставена международна закрила.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

–a)  установява постоянна обвързваща рамка на Съюза за презаселване на нуждаещи се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  допринася за намаляване на риска от мащабен незаконен приток на нуждаещи се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство към територията на държавите членки;

б)  допринася за намаляване на риска от незаконен приток на нуждаещи се от международна закрила граждани на трети държави и лица без гражданство към територията на държавите членки;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  създава механизми за преразпределение с цел да се облекчи натискът върху трети държави, които приемат голям брой разселени лица, като жест на солидарност и споделяне на отговорността;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  броят на нуждаещите се от международна закрила лица, които са били разселени към или в рамките на трета държава, и евентуалното по-нататъшно движение на тези лица към територията на държавите членки;

а)  броят на нуждаещите се от международна закрила лица, които са били разселени към или в рамките на трета държава, въздействието им върху регионалната стабилност на тази трета държава, и евентуалното по-нататъшно движение на тези лица към територията на държавите членки;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  допълване с финансова и техническа помощ, предоставена на трети държави, към които или в рамките на които са разселени нуждаещи се от международна закрила лица;

б)  допълване с финансова и техническа помощ, специално насочена към повишаване на капацитета за прием и закрилата на нуждаещите се от международна закрила лица и за развиване на ефективна система за предоставяне на убежище, която да бъде предоставена на трети държави, към които или в рамките на които са разселени нуждаещи се от международна закрила лица;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  цялостните отношения на Съюза с третата държава или държави, откъдето се извършва презаселването, и с трети държави по принцип;

заличава се

Обосновка

Вместо да бъде жест на солидарност, рамката рискува да използва презаселването за упражняване на натиск спрямо тези държави партньори.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  ефективно сътрудничество на дадена трета държава със Съюза в областта на миграцията и убежището, в това число:

заличава се

i)  намаляване на броя на идващите от тази трета държава граждани на трети държави и лица без гражданство, които пресичат незаконно границата с територията на държавите членки;

 

ii)  създаване на условия за използване на понятията „първа страна на убежище“ и „сигурна трета страна“ при връщането на идващите от съответната трета държава или свързаните с нея кандидати за убежище, които са пресекли незаконно границата с територията на държавите членки;

 

iii)  увеличаване на капацитета за прием и защита на нуждаещите се от международна закрила лица, които пребивават на територията на тази държава, в това число посредством разработване на ефективна система за убежище; или

 

iv)  увеличаване на дела на обратно приетите граждани на трети държави и лица без гражданство, които пребивават незаконно на територията на държавите членки, например посредством сключване и ефективно изпълнение на споразумения за обратно приемане;

 

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  мащабът и съдържанието на ангажиментите към презаселването, поети от трети държави.

д)  мащабът и съдържанието на ангажиментите към презаселването, поети от други трети държави.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  граждани на трети държави, които поради основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група се намират извън държавата, чиито граждани са, или извън частта от тази държава, в която преди са пребивавали обичайно, и които не могат или поради тези опасения не желаят да се обърнат за закрила към тази държава, или лица без гражданство, които, като се намират по горепосочените причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване или извън частта от тази държава, в която преди са пребивавали обичайно, не могат или поради такива опасения не желаят да се завърнат или да пребивават в нея, или, ако не попадат в тези категории,

а)  i) граждани на трети държави, които поради основателни опасения от преследване, основано на раса, религия, пол, полова идентичност, сексуална ориентация, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група се намират извън държавата, чиито граждани са, или извън частта от тази държава, в която преди са пребивавали обичайно, и които не могат или поради тези опасения не желаят да се обърнат за закрила към тази държава, или лица без гражданство, които, като се намират по горепосочените причини извън държавата на предишното си обичайно пребиваване или извън частта от тази държава, в която преди са пребивавали обичайно, не могат или поради такива опасения не желаят да се завърнат или да пребивават в нея, или ако не попадат в тези категории,

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б – подточка i – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

i)  уязвими лица:

i)  уязвими лица, и по-специално:

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б – подточка i – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  деца и юноши, изложени на риск, в това число непридружени деца;

–  деца и юноши, изложени на риск, и по-специално непридружени деца;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б – подточка i – тире 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

  лица, лишени от алтернативни трайни решения;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б – подточка ii – тире 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  ненавършилите пълнолетие деца на двойките, посочени в първото тире, или на гражданите на трети държави или на лицата без гражданство, които предстои да бъдат презаселени, при условие че тези деца не са сключили брак, независимо дали са родени във или извън брака или са осиновени съгласно националното право;

–  ненавършилите пълнолетие деца на двойките, посочени в първото тире, или на гражданите на трети държави или на лицата без гражданство, които предстои да бъдат презаселени, независимо дали са родени във или извън брака или са осиновени съгласно националното право;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б – подточка ii – тире 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  бащата, майката или друго пълнолетно лице, което съгласно правото или практиката на държавата членка, в която се намира, отговаря за несключилото брак, ненавършило пълнолетие лице, което предстои да бъде презаселено;

–  бащата, майката или друго пълнолетно лице, което съгласно правото или практиката на държавата членка, в която се намира, отговаря за ненавършило пълнолетие лице, което предстои да бъде презаселено;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират запазването на целостта на семейството между лицата, посочени в буква б), точка ii).

Държавите членки гарантират запазването на целостта на семейството.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка ii

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  са извършили тежко престъпление;

ii)  са извършили тежко престъпление, равносилно на престъпление, което е наказуемо съгласно наказателното право на държавите членки;

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  лица, които по незаконен начин са пребивавали, влезли или направили опит да влязат на територията на държавите членки през петте години преди презаселването;

заличава се

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  лица, които вече са презаселени в друга държава членка при изпълнението на настоящия регламент, Заключения 11097/15 от 20 юли 2015 г. на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г., Препоръка на Комисията C(2015) 9490 от 15 декември 2015 г. или национална схема за пренаселване; и

д)  лица, които вече са презаселени в друга държава членка при изпълнението на настоящия регламент или като част от национална схема за пренаселване; и

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Граждани на трети държави или лица без гражданство може да бъдат изключени от установените в съответствие с член 8 целеви схеми на Съюза за презаселване, когато някое от основанията за изключване, посочени в параграф 1, букви a) или б), се прилага prima facie.

заличава се

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По предложение на Комисията Съветът приема годишен план на Съюза за презаселване в годината, предшестваща тази, в която планът ще бъде изпълнен.

1.  По предложение на Комисията и в съответствие с прогнозите на ВКБООН за глобалните нужди от презаселване Съветът приема годишен план на Съюза за презаселване в годината, предшестваща тази, в която планът ще бъде изпълнен.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  максималният общ брой лица, които следва да бъдат презаселени;

а)  броят на лицата, които следва да бъдат презаселени въз основа на прогнозите на ВКБООН за глобалните нужди от презаселване;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  цялостни географски приоритети.

в)  общо потребностите от закрила и специфичните географски приоритети въз основа на прогнозите на ВКБООН за глобалните нужди от презаселване.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  критерии за наблюдение и оценка на ефективното изпълнение от страна на държавите членки.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  точният брой лица, които следва да бъдат презаселени, от максималния общ брой, предвиден в годишния план на Съюза за презаселване съгласно член 7, параграф 2, буква а), както и подробности относно участието на държавите членки в целевата схема на Съюза за презаселване;

б)  точният брой лица, които следва да бъдат презаселени, от определения брой в годишния план на Съюза за презаселване, предвиден в член 7, параграф 2, буква а), както и подробности относно участието на държавите членки в целевата схема на Съюза за презаселване;

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  при необходимост, механизми за местна координация и практическо сътрудничество между държавите членки, подпомагани от [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] в съответствие с член 12, параграф 3, и с трети държави, ВКБООН и други партньори;

г)  при необходимост, механизми за местна координация и практическо сътрудничество между държавите членки, подпомагани от [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището] в съответствие с член 12, параграф 3, и от делегациите на Съюза, и с трети държави, ВКБООН, МОМ, относими организации на гражданското общество или други партньори;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  описание на конкретната група или групи граждани на трети държави или лица без гражданство, спрямо които се прилага целевата схема на Съюза за презаселване;

д)  описание на конкретната група или групи граждани на трети държави или лица без гражданство въз основа на прогнозите на ВКБООН за глобалните нужди от презаселване, спрямо които се прилага целевата схема на Съюза за презаселване съгласно установените от ВКБООН критерии за уязвимост;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  семейни връзки със законно пребиваващи в държава членка граждани на трети държави, лица без гражданство или граждани на Съюза;

а)  семейни връзки със законно пребиваващи в държава членка граждани на трети държави, лица без гражданство или граждани на Съюза, които обаче не изпълняват условията за събиране на семейството съгласно Директива 2003/86/ЕО на Съвета1a;

 

_________________

 

Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 3.10.2003 г., стр. 12).

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки правят тази преценка въз основа на документални доказателства, в това число, в случай че е приложимо, информация от ВКБООН дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство отговарят на условията за статут на бежанци, или въз основа на индивидуално интервю, или съчетание от двете.

Държавите членки правят тази преценка въз основа на документални доказателства, в това число, в случай че е приложимо, информация от ВКБООН, МОМ, Агенцията на Европейския съюз за основните права и относимите организации на гражданското общество дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство отговарят на условията за статут на бежанци, или въз основа на индивидуално интервю, или съчетание от двете.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки могат също така да се обърнат с искане към ВКБООН да направи пълна оценка дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които е насочил към тях, отговарят на условията за статут на бежанци по смисъла на член 1 от Женевската конвенция от 1951 г.

Държавите членки трябва също така да се обърнат с искане към ВКБООН, МОМ и относимите организации на гражданското общество да направят пълна оценка дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които ВКБООН, МОМ и относимите организации на гражданското общество са насочили към тях, отговарят на условията за статут на бежанци по смисъла на член 1 от Женевската конвенция от 1951 г.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  не изискват от ВКБООН да направи оценка дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство отговарят на условията за статут на бежанци по смисъла на член 1 от Женевската конвенция от 1951 г.;

(2)  не изискват от ВКБООН, МОМ или относими организации на гражданското общество да направят оценка дали гражданите на трети държави или лицата без гражданство отговарят на условията за статут на бежанци по смисъла на член 1 от Женевската конвенция от 1951 г.;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  За да се улесни изпълнението на целевите схеми на Съюза за презаселване, държавите членки назначават национални точки за контакт и могат да решат да назначат служители за връзка в трети държави.

1.  За да се улесни изпълнението на целевите схеми на Съюза за презаселване, държавите членки назначават национални точки за контакт и могат да решат да назначат служители за връзка в трети държави. Държавите членки могат да бъдат подпомагани от [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището], и при необходимост да използват съществуващите структури за оперативно сътрудничество в областта на презаселването.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При изпълнението на целевите схеми на Съюза за презаселване, и по-специално при провеждането на програмите за ориентация преди заминаването, медицинските прегледи за пригодност за пътуване, организацията на самото пътуване и други практически въпроси, държавите членки могат да бъдат подпомагани от партньори в съответствие с установените съгласно член 8, параграф 2, буква г) местни механизми за координация и практическо сътрудничество за целевите схеми на Съюза за презаселване.

3.  При изпълнението на целевите схеми на Съюза за презаселване, и по-специално при провеждането на програмите за ориентация преди заминаването, медицинските прегледи за пригодност за пътуване, организацията на самото пътуване и други практически въпроси, държавите членки могат да бъдат подпомагани от партньори, и по-специално от ВКБООН и относимите международни организации, в съответствие с установените съгласно член 8, параграф 2, буква г) местни механизми за координация и практическо сътрудничество за целевите схеми на Съюза за презаселване.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Създава се Комитет на високо равнище по презаселването, в чийто състав влизат представители на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и държавите членки. Могат да бъдат поканени [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището,] ВКБООН и МОМ. Представители на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария са поканени да присъстват на заседанията на Комитета на високо равнище по презаселването, ако тези държави са заявили намерението си да бъдат асоциирани към изпълнението на годишния план на Съюза за презаселване.

1.  Създава се Комитет на високо равнище по презаселването, в чийто състав влизат представители на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на държавите членки. Канят се [Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището,] ВКБООН и МОМ, както и представители на съответните организации на гражданското общество. Представители на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария са поканени да присъстват на заседанията на Комитета на високо равнище по презаселването, ако тези държави са заявили намерението си да бъдат асоциирани към изпълнението на годишния план на Съюза за презаселване.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комитетът на високо равнище по презаселването се председателства от Комисията. Той заседава при необходимост по покана на Комисията или по искане на държава членка, но най-малко веднъж годишно.

2.  Комитетът на високо равнище по презаселването се председателства от Комисията. Той заседава при необходимост по покана на Комисията или по искане на държава членка, но най-малко веднъж годишно. Комисията също така трябва внимателно да следи за евентуални сигнали от страна на ВКБООН или организациите на гражданското общество, и по-специално на съответните международни организации, за настъпили промени в нуждите от презаселване.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До 31 декември 2018 г. Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент в държавите членки.

1.  До 31 декември 2018 г. и всяка година след това Комисията докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент в държавите членки. Комисията докладва на ВКБООН относно приноса на Съюза и неговите държави членки за посрещането на глобалните нужди от презаселване.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Рамка на Съюза за презаселване

Позовавания

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

AFET

12.9.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Laima Liucija Andrikienė

4.1.2017

Дата на приемане

30.5.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

7

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Elena Valenciano

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Luis de Grandes Pascual, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Luis de Grandes Pascual

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

7

-

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (25.4.2017)

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка на Съюза за презаселване и за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Докладчик по становище: Жерар Дьопре

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът е на мнение, че ЕС спешно се нуждае от интегрирана, устойчива политика в областта на миграцията, основана на солидарност и справедливо споделяне на тежестта между всички държави членки. Той счита, че създаването на законни пътища за търсене на убежище в Европа може да предотврати трагични инциденти в Средиземно море и да разбие каналите на трафикантите на мигранти.

Докладчикът подкрепя свързването на предложения преработен текст на регламента „Дъблин“(1) с настоящото предложение, така че броят на презаселените лица да се добавя към броя на молбите за международна закрила за целите на изчисляването на коригиращия механизъм за разпределение. Докладчикът също така подкрепя установяването на връзка с преработения текст на регламента за Евродак(2) , така че данните за презаселените лица да се съхраняват в системата „Евродак“.

Що се отнася до отражението на предложението върху бюджета, въпреки липсата на добре определена квота лица, които трябва да бъдат презаселени, докладчикът би желал плановете за презаселване да бъдат амбициозни и средствата, необходими за тяхното изпълнение, да бъдат осигурени.

Докладчикът приветства предложението да се отпускат 10 000 EUR от бюджета на Съюза за всяко презаселено лице, които да се изплащат от ФУМИ, на базата на приеманите на годишна основа от Съвета планове на Съюза за презаселване. Докладчикът разбира премахването на съфинансирането от бюджета на ЕС за презаселване в рамките на националните програми за презаселване, с оглед осигуряване на средствата, необходими за европейските програми за презаселване.

Накрая докладчикът би желал да подчертае, че и двете направления на бюджетния орган трябва да разполагат с пълната информация относно финансовото отражение на следващия годишен план за презаселване към момента на представяне на предложението относно проекта за годишен бюджет на Съюза за следващата година.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение     1

Предложение за регламент

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1)  Европейският проект винаги се е основавал на насърчаването на ценностите на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека.

Изменение     2

Предложение за регламент

Съображение -1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1a)  Управлението на миграцията е споделена отговорност.

Изменение     3

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Общите стандартни процедури следва да стъпват върху съществуващия опит и стандарти на държавите членки в областта на презаселването, и по-специално върху стандартните оперативни процедури, ръководещи изпълнението на схемата за презаселване с Турция, предвидена в изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. Рамката на Съюза за презаселване следва да допуска използването на два вида стандартни процедури по презаселване.

(12)  Общите стандартни процедури следва да стъпват върху съществуващия опит и стандарти на ВКБООН и държавите членки в областта на презаселването, и по-специално върху стандартните оперативни процедури, ръководещи изпълнението на схемата за презаселване с Турция, предвидена в изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. Рамката на Съюза за презаселване следва да допуска използването на два вида стандартни процедури по презаселване.

Обосновка

Следва да се вземат предвид съществуващите международни споразумения, които разчитат на ВКБООН.

Изменение     4

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  И двата вида процедури се състоят от следните етапи – идентифициране, регистрация, оценка и решение.

(13)  И двата вида процедури се състоят от следните етапи – идентифициране, регистрация, оценка и решение, и следва да се прилагат в тясно сътрудничество с ВКБООН.

Обосновка

ВКБООН има богати експертни знания и опит в областта на презаселването, които следва да се използват във възможно най-пълна степен.

Изменение     5

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Всички лични данни, събрани за целите на процедурата по презаселване, следва да се съхраняват за срок най-много пет години, считано от датата на презаселване. Предвид факта, че гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които вече са били презаселени в държава членка или през последните пет години са отказали да се презаселят в държава членка, следва да бъдат изключени от презаселване в друга държава членка, този срок следва да се счита за наложителен във връзка със съхранението на лични данни, в това число дактилоскопични отпечатъци и портретни снимки.

(17)  Всички лични данни, събрани за целите на процедурата по презаселване, следва да се съхраняват за срок най-много пет години, считано от датата на презаселване. Предвид факта, че гражданите на трети държави или лицата без гражданство, които вече са били презаселени в държава членка или през последните пет години са отказали да се презаселят в държава членка, следва да не отговарят на условията за презаселване в друга държава членка, този срок следва да се счита за наложителен във връзка със съхранението на лични данни, в това число дактилоскопични отпечатъци и портретни снимки.

Обосновка

Изключването в контекста на международната закрила на бежанците се отнася за лицата, които не заслужават международна закрила. Не отговарят на условията би било по-добро определение.

Изменение     6

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За всяка целева схема на Съюза за презаселване следва да се посочи коя процедура по презаселване ще се използва. Използването на бързата процедура може да се налага поради хуманитарни причини или неотложна необходимост от правна или физическа защита.

(18)  За всяка целева схема на Съюза за презаселване следва да се посочи, в тясно сътрудничество с ВКБООН, коя процедура по презаселване ще се използва. Използването на бързата процедура може да се налага поради хуманитарни причини или неотложна необходимост от правна или физическа защита.

Обосновка

ВКБООН има богати експертни знания и опит в областта на презаселването, които следва да се използват във възможно най-пълна степен.

Изменение     7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава рамка на Съюза за презаселване с цел прием на граждани на трети държави и лица без гражданство на територията на държавите членки с оглед да им бъде предоставена международна закрила.

С настоящия регламент се създава рамка на Съюза за презаселване с цел прием на граждани на трети държави и лица без гражданство на територията на държавите членки, които изберат да участват в схемата за презаселване, с оглед да им бъде предоставена международна закрила.

Обосновка

Участието в рамката следва да бъде доброволно, тъй като целта на презаселването е предоставянето на закрила и намирането на трайно решение. Държавите членки знаят най-добре на колко лица са в състояние да осигурят истинска закрила и колко могат да интегрират в своите общества. Еднократната сума от 10 000 EUR от ФУМИ покрива само първоначалните разходи за презаселване.

Изменение     8

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират запазването на целостта на семейството между лицата, посочени в буква б), точка ii).

Държавите членки гарантират възможността за запазване на целостта на семейството в съответствие с член 25 от Регламент (EС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета1a .

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно стандартите за условията, на които трябва да отговарят гражданите на трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни (ОВ ...).

Обосновка

Предложената директива относно признаването изяснява правата на членовете на семейството на бенефициент на международна закрила.

Изменение     9

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Основания за изключване

Неизпълнение на условията

Обосновка

Изключването в контекста на международната закрила на бежанците се отнася за лицата, които не заслужават международна закрила. Не отговарят на условията би било по-добро определение.

Изменение     10

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Следните граждани на трети държави или лица без гражданство се изключват от установените в съответствие с член 8 целеви схеми на Съюза за презаселване:

1.  Следните граждани на трети държави или лица без гражданство не отговарят на условията за установените в съответствие с член 8 целеви схеми на Съюза за презаселване:

Обосновка

Изключването в контекста на международната закрила на бежанците се отнася за лицата, които не заслужават международна закрила. Не отговарят на условията би било по-добро определение.

Изменение     11

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  лица, за които има сериозни основания да се предполага, че:

(Не се отнася до българския текст.)  

Обосновка

Привеждане в съответствие с Женевската конвенция от 1951 г., в която се използва изразът „сериозни основания да се предполага, че:“.

Изменение     12

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  По предложение на Комисията Съветът приема годишен план на Съюза за презаселване в годината, предшестваща тази, в която планът ще бъде изпълнен.

1.  По предложение на Комисията Съветът приема годишен план на Съюза за презаселване в годината, предшестваща тази, в която планът ще бъде изпълнен, който се отнася за онези държави членки, които са избрали да участват в презаселването през следващата година.

Обосновка

Участието в рамката следва да е доброволно.

Изменение     13

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подробности относно участието на държавите членки в годишния план на Съюза за презаселване и техния принос към общия брой лица, които следва да бъдат презаселени;

б)  подробности относно държавите членки, които са избрали да участват в годишния план на Съюза за презаселване и техния доброволен принос към общия брой лица, които следва да бъдат презаселени;

Обосновка

Участието в рамката следва да е доброволно. Увеличаването на презаселването на бежанци в Европа и засилването на сътрудничеството по отношение на презаселването са важни, но държавите членки не следва да бъдат задължавани да презаселват определена част от лицата, които трябва да бъдат презаселени в ЕС.

Изменение     14

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  точният брой лица, които следва да бъдат презаселени, от максималния общ брой, предвиден в годишния план на Съюза за презаселване съгласно член 7, параграф 2, буква а), както и подробности относно участието на държавите членки в целевата схема на Съюза за презаселване;

б)  точният брой лица, които следва да бъдат презаселени от максималния общ брой, предвиден в годишния план на Съюза за презаселване съгласно член 7, параграф 2, буква а), както и подробности относно държавите членки, които са избрали да участват в целевата схема на Съюза за презаселване;

Обосновка

Участието в рамката следва да е доброволно. Държавите членки трябва да могат да решават колко лица могат за презаселят, вместо да бъдат задължавани да презаселят определена част от лицата, които трябва да бъдат презаселени в ЕС.

Изменение     15

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – точка 3

Регламент (EС) № 516/2014

Член 17 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В допълнение към отпусната им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават еднократна сума в размер на 10 000 EUR за всяко презаселено от тях лице в съответствие с целева схема на Съюза за презаселване.

1.  В допълнение към отпусната им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават еднократна сума в размер на 10 000 EUR за всяко презаселено от тях лице в съответствие с целева схема на Съюза за презаселване. Всички отпуснати финансови средства се използват за целите на презаселването, а не за други действия, финансирани по линия на Регламент (ЕС) №516/2014, като финансиране на центрове за задържане на имигранти.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Рамка на Съюза за презаселване

Позовавания

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

12.9.2016

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Gérard Deprez

31.8.2016

Дата на приемане

24.4.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

25

4

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

25

+

ALDE

Gérard Deprez, Nils Torvalds

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karin Kadenbach, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Verts/ALE

Monika Vana

1

0

Verts/ALE

Jordi Solé

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

COM(2016)0270 final

(2)

COM(2016)0272 final


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Рамка на Съюза за презаселване

Позовавания

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Дата на представяне на ЕП

13.7.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

12.9.2016

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

Неизказано становище

       Дата на решението

DEVE

7.9.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Malin Björk

7.11.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

8.9.2016

12.4.2017

30.5.2017

12.10.2017

Дата на приемане

12.10.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

20

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Francesc Gambús, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lieve Wierinck

Дата на внасяне

23.10.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

37

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck,

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Francesc Gambús, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

20

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, , Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

2

0

PPE

Barbara Kudrycka, József Nagy

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност