BETÆNKNING     ***I
PDF 1070kWORD 141k
19.10.2017
PE 601.257v02-00 A8-0316/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Malin Björk

ERRATA/ADDENDA
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0468),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 78, stk. 2, litra d) og g), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0325/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. januar 2017(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 8. februar 2017(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Budgetudvalget (A8-0316/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 a)  Genbosætning er et veletableret udtryk for solidaritet med lande, der tager imod flygtninge, som er baseret på humanitære behov. Genbosætning består i udvælgelse af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med behov for international beskyttelse i en stat, hvor de har anmodet om beskyttelse, og overførsel af dem fra denne stat til en anden stat henblik på at tilbyde dem international beskyttelse og en varig løsning. Genbosætning har tre indbyrdes forbundne og komplementære funktioner: det er et redskab til beskyttelse, en varig løsning og en ansvarsfordelingsmekanisme.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 b)  De Forenede Nationers Flygtningehøjkommissariat (UNHR) er i medfør af sine vedtægter og FN's generalforsamlings resolutioner bemyndiget til at foretage genbosætning som en varig løsning for personer i langvarige flygtningesituationer. UNHCR's ekspertise på området er baseret på årtiers arbejde og et mandat, som nyder generel støtte i hele verden. UNHCR's kompetence på dette område bør være en kilde til støtte for medlemsstaternes genbosætningsprogrammer og for EU-genbosætningsrammen.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 c)  I henhold til artikel 78, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmådes skal EU's asylpolitik være i overensstemmelse med Genève-konventionen af 28. juli 1951 og protokollen af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling samt andre relevante traktater. Disse traktater er forankret i artikel 14 i verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948, som anerkender personers ret til at søge asyl fra forfølgelse i andre lande.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1d)  Der skal sikres sammenhæng og effektivitet i det fælles europæiske asylsystem. Dette indebærer navnlig en styrkelse af lovlige og sikre indrejseruter for tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der har behov for international beskyttelse. Genbosætning er en lovlig migrationsvej, der skal være en varig løsning for de mest sårbare tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, navnlig når der ikke er mulighed for andre legale løsninger.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 1 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1e)  Genbosætning er et middel til beskyttelse. Familiesammenføring bør være uafhængig af genbosætningsmål og bør opretholdes som en central mekanisme til sikring af, at EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, som opholder sig lovligt på medlemsstaternes område, nyder deres grundlæggende ret til respekt for familielivet. Genbosætningsproceduren bør ikke anvendes i forbindelse med familiemedlemmer, der på anden vis ville have ret til at slutte sig til deres familie i en medlemsstat inden for en rimelig tid i overensstemmelse med andre EU-retsakter eller nationale retsakter. I de tilfælde, hvor EU-retsakter eller nationale retsakter ikke finder anvendelse, bør det være muligt at anvende genbosættelsesproceduren til sammenføring af den udvidede familie. Medlemsstaterne bør vedtage fleksible familiesammenføringspolitikker og sikre, at der udarbejdes familiesammenføringsprogrammer uden for deres genbosætningskvoter.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 1 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1f)  Hvis et familiemedlem kommer i betragtning for genbosættelse (f.eks. ud fra hensynet til beskyttelse), bør medlemsstaterne i henhold til princippet om familiens enhed bestræbe sig på at sikre, at alle den pågældendes familiemedlemmer, herunder slægtninge uden for kernefamilien, over for hvem der består forsørgerpligt, genbosættes sammen. Medlemsstaterne bør udvise kulturel forståelse kombineret med en pragmatisk tilgang som den bedste holdning i forbindelse med fastlæggelsen af en given families struktur. Kernefamilien kan betragtes som udgangspunktet, men ved den endelige afgørelse bør der også tages behørigt hensyn til omfanget af ikke blot fysisk og økonomisk men også psykologisk og følelsesmæssig afhængighed mellem familiemedlemmer. En forstående accept af familiekulturen er vigtig for mennesker, der er tvunget til at flygte på grund af forfølgelse og borgerkrig, da den udvidede familie muligvis er den sidste forsvarslinie for mennesker, der er fuldstændig afhængige af familiens enhed for deres overlevelse og psykologisk og følelsesmæssig omsorg.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 1 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1g)  EU-genbosætningsrammen bør støtte og fremme medlemsstaternes i gennemførelsen af permanente genbosætningsprogrammer, uanset om der er tale om gamle eller nye, gradvist øge deres kollektive genbosætningsindsats og støtte og lette modtagelsen og integrationen af genbosatte personer.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 1 h (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1h)  I New York-erklæringen om flygtninge og migranter, som vedtoges af FN’s generalforsamling den 19. september 20161a opfordres staterne til at øge deres genbosætningsindsats, og den indeholder en plan for en omfattende ramme for et flygtningeberedskab, inden for hvilken staterne skal tilstræbe at tilvejebringe genbosætning og andre lovlige migrationsveje i et omfang, der gør det muligt at dække det årlige behov for genbosætning, der identificeres af De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge.

 

__________________

 

FN's Generalforsamlings resolution A/RES/71/1.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 1 i (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 i)  Begrebet "trussel mod den offentlige sundhed" skal forstås som en sygdom, der potentielt er epidemisk ifølge Verdenssundhedsorganisationens internationale sundhedsregulativ.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Den 15. december 2015 rettede Kommissionen en henstilling om en frivillig ordning med Tyrkiet29 om indrejse af humanitære årsager til medlemsstaterne og de associerede lande, hvori den henstillede, at de deltagende stater gav indrejsetilladelse til personer, der er fordrevet på grund af konflikten i Syrien, og som har brug for international beskyttelse. Ifølge EU's og Tyrkiets erklæring af 18. marts 2016 vil en frivillig ordning om indrejse af humanitære årsager blive taget i brug, når de irregulære grænsepassager mellem Tyrkiet og EU er ophørt eller i det mindste i væsentlig grad og vedvarende er blevet reduceret. Medlemsstaterne vil bidrage til ordningen på frivillig basis.

udgår

__________________

 

29 C(2015) 9490.

 

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Ifølge EU's og Tyrkiets erklæring af 18. marts 2016 vil alle nye migranter, som passerer grænsen fra Tyrkiet til de græske øer, blive sendt tilbage til Tyrkiet fra den 20. marts 2016. For hver syrer, der sendes tilbage til Tyrkiet fra de græske øer, vil en anden syrer fra Tyrkiet blive genbosat i EU under hensyntagen til FN's sårbarhedskriterier. I maj 2016 nåede medlemsstaterne, de lande, der har tilsluttet sig Dublinsystemet, og Tyrkiet frem til en fælles forståelse om operative standardprocedurer for gennemførelsen af genbosætningsordningen.

udgår

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Med udgangspunkt i de eksisterende initiativer bør der indføres en stabil og pålidelig EU-genbosætningsramme med henblik på genbosætning af personer med behov for beskyttelse, som skal gennemføres i overensstemmelse med årlige EU-genbosætningsplaner og målrettede EU-genbosætningsordninger, og som sikrer, at medlemsstaternes forpligtelser opfyldes effektivt.

(8)  Med udgangspunkt i de eksisterende initiativer og i overensstemmelse med de eksisterende internationale strukturer for genbosættelse bør der indføres en stabil og pålidelig EU-genbosætningsramme med henblik på genbosætning af personer med behov for beskyttelse, som skal gennemføres i overensstemmelse med EU-genbosætningsplaner og målrettede EU-genbosætningsordninger, og som sikrer, at medlemsstaternes forpligtelser opfyldes effektivt. EU-genbosætningsrammen bør baseres på de humanitære behov, bidrage til at opfylde de globale behov for genbosætning og afhjælpe langvarige flygtningesituationer. EU-genbosætningsrammen bør være i overensstemmelse med allerede eksisterende strukturer for genbosætning, navnlig de årlige trepartshøringer om genbosætning, med sigte på at nå op på mindst 20% af de globale behov for genbosætning som beskrevet i UNHCR's forventede årlige globale behov for genbosætning. I overensstemmelse med solidaritetsprincippet og den ligelige ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne i henhold til artikel 80 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde bør der med tiden tilstræbes en ligelig fordeling af genbosatte personer mellem medlemsstaterne. Disse bestræbelser bør kombineres med bestræbelser på at fastlægge internationalt bindende regler for det fælles globale ansvar for at genbosætte personer, der har behov for genbosætning som angivet af UNHCR.

 

(i forbindelse med "den årlige EU-genbosætningsplan, bør det henvises til " EU-genbosætningsplanen” uden ordet "årlige ". Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages i hele teksten).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  En sådan ramme er en nødvendig del af en velforvaltet migrationspolitik, som har til formål at mindske forskellene mellem national praksis og nationale procedurer for genbosætning, at sikre, at tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med behov for international beskyttelse lovligt og sikkert kan indrejse på medlemsstaternes område, at bidrage til at reducere risikoen for en stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til medlemsstaternes område og dermed mindske presset på medlemsstaternes asylsystem fra de personer, der spontant ankommer, at være et udtryk for solidaritet med landene i de regioner, til hvilke eller i hvilke et stort antal personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, ved at bidrage til at lette presset på disse lande og endelig at bidrage til opfyldelsen af Unionens udenrigspolitiske mål ved at øge Unionens indflydelse over for disse lande og effektivt bidrage til globale genbosætningsinitiativer ved at tale med én stemme i internationale fora og med tredjelande.

(9)  Forudsat at en sådan ramme tjener til at fremme former for lovlig migration, er den en nødvendig del af en velforvaltet migrationspolitik og bidrager til et velfungerende fælles europæisk asylsystem, som tilsigter at støtte og udvide de eksisterende nationale genbosætningsprogrammer, at støtte og bidrager til nye genbosætningsbestræbelser, at bidrage til lovlig og sikker indrejse på medlemsstaternes område for tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med behov for international beskyttelse og bidrage til at yde beskyttelse og en varig løsning på deres behov. En sådan ramme, der kombineres med udviklingsaktiviteter og -politikker, kan være udtryk for solidaritet med de lande og regioner, til hvilke et stort antal personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, og kan effektivt bidrage til at mindske spændingerne ved at bidrage til at lette presset på disse lande, navnlig hvis de specifikt sigter mod at afhjælpe langvarige flygtningesituationer. En sådan ramme kan også effektivt bidrage til globale genbosætningsinitiativer ved at tale med én stemme i internationale fora og med tredjelande.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Recital 9 a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Internt fordrevne personer skal gives tilladelse til at rejse ind på Unionens territorium i henhold til programmer for indrejse af humanitære årsager. Der bør derfor tages behørigt hensyn til indrejse af humanitære årsager som et supplement til genbosætningsordningen. Der bør kunne ydes tilskud fra EU-budgettet til medlemsstaternes indsats til fordel for internt fordreven personer i henhold til nationale programmer for indrejse af humanitære årsager. Nationale programmer for indrejse af humanitære årsager, som der ydes EU-tilskud til, bør ikke indregnes i genbosættelsesmålene i henhold til nærværende forordning. Det bør overvejes, om der vil være muligt at indføre en fælles EU-procedure, som er særskilt fra genbosætning, for modtagelse af personer, der er fordrevne inden for deres egne lande. Når medlemsstaterne giver internt fordrevne personer tilladelse til indrejse, skal de først og fremmest respektere disse personers ret til at vende tilbage til deres oprindelsessted og må under ingen omstændigheder genbosætte dem som led i gennemførelsen af Unionens eller nationale udenrigspolitiske mål.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at mindske risikoen for en meget stor irregulær tilstrømning af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til medlemsstaternes område, vise solidaritet med lande i regioner, til hvilke eller i hvilke et stort antal personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, ved at lette presset på disse lande og bidrage til opfyldelsen af Unionens udenrigspolitiske mål bør de regioner eller tredjelande, hvorfra genbosætningen skal ske, indgå i en skræddersyet løsning med tredjelande, således at migrationen bedre kan styres, jf. Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 om oprettelsen af en ny ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration32.

udgår

__________________

 

32 COM(2016) 377 final.

 

Ændringsforslag     16

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10 a)  Inden for rammerne af den strategiske anvendelse af genbosætning bør EU bestræbe sig på helt fra starten at opretholde en løbende dialog med de tredjelande, hvorfra genbosætningerne gennemføres, og navnlig tredjelande, der oplever langvarige kriser, som er kendetegnet af tilstedeværelsen af langtidsflygtninge. En sådan dialog bør have til formål at opnå de bedst mulige fordele ved genbosætninger fra disse lande, idet der bør lægges særlig vægt på at øge disse landes asylkapacitet, at integrere de flygtninge, der befinder sig i landene, at beskytte disse flygtninge mod forfølgende og tilbagesendelse til tredjelande. Den strategiske anvendelse af genbosætning bør ikke opfattes som kontrol af migrationsstrømme eller anvendes som et middel til at nå EU's udenrigspolitiske mål. Den manglende strategisk brug af genbosættelse bør ikke bruges som begrundelse for at udelukke et land eller en region som en geografisk prioritet. Det samme princip bør finde anvendelse i forbindelse med komplementaritet med finansiel og teknisk bistand.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Der bør fastlægges fælles standardprocedurer og fælles kriterier for, hvem der kan komme i betragtning, og hvem der er udelukket, samt en fælles beskyttelsesstatus, som indrømmes genbosatte personer, således at forskelle i national praksis og nationale procedurer for genbosætning mindskes.

(11)  For at styrke og understøtte medlemsstaternes øgede deltagelse i Unionens genbosættelsesramme bør der fastlægges fælles standardprocedurer og fælles kriterier for, hvem der kan komme i betragtning, og hvem der er ikke kan komme i betragtning, samt en fælles beskyttelsesstatus, som indrømmes genbosatte personer.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  De fælles standardprocedurer bør bygge på medlemsstaternes erfaringer med og gældende standarder for genbosætning, navnlig de operative standardprocedurer for gennemførelsen af genbosætningsordningen med Tyrkiet, som fremgår af EU's og Tyrkiets erklæring af 18. marts 2016. EU-genbosætningsrammen bør give mulighed for at anvende to former for standardprocedurer for genbosætning.

(12)  De fælles standardprocedurer bør bygge på medlemsstaternes og UNHCR’s erfaringer med og gældende standarder for genbosætning . EU-genbosætningsrammen bør give mulighed for at anvende to former for standardprocedurer for genbosætning.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Begge procedurer består af følgende faser: identifikation, registrering, vurdering og afgørelse.

(13)  Alle procedurer bør bestå af følgende faser: identifikation,sagsforelæggelse, vurdering, afgørelse og registrering.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15 a)  Der bør også indføres en nødprocedure med samme grad af sikkerhedskontrol som ved den almindelige procedure. Under nødproceduren bør uopsættelige genbosætningssager eller nødgenbosætningssager, som er forelagt af UNHCR, imidlertid gøres til genstand for en fremskyndet vurdering af de krav og godkendelseskriterier, der er fastsat i denne forordning Nødgenbosættelsessager bør ikke nødvendigvis knyttes sammen med de geografiske prioriteter, der er fastsat i denne forordning. Nødgenbosættelsespladser bør udgøre ca. 10 % af måltallet. Alle medlemsstater bør tilskyndes til at tilbyde nødgenbosættelsespladser.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Genbosætningsproceduren bør afsluttes hurtigst muligt, således at personer med behov for international beskyttelse ikke anspores til at benytte irregulære måder at rejse ind i Den Europæiske Union på for at søge om beskyttelse. Samtidig bør den sikre, at medlemsstaterne har tid nok til at behandle hver enkelt sag grundigt og ordentligt. Fristerne bør svare til, hvad der er nødvendigt for at foretage de forskellige typer vurderinger i den almindelige og den fremskyndede procedure.

(16)  Genbosætningsproceduren bør afsluttes hurtigst muligt for at sikre beskyttelse i og adgang til Unionen for personer med behov for international beskyttelse. Samtidig bør den sikre, at medlemsstaterne har tid nok til at behandle hver enkelt sag grundigt og ordentligt. Fristerne bør svare til, hvad der er nødvendigt for at foretage de forskellige typer vurderinger i den almindelige procedure og nødproceduren. Der skal foretages en sikkerhedskontrol under begge procedurer.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Personoplysninger, der indhentes med henblik på genbosætningsproceduren, bør lagres i højst fem år fra datoen for genbosætningen. Da tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som allerede er blevet genbosat i en medlemsstat, eller som inden for de seneste fem år har nægtet at blive genbosat i en given medlemsstat, bør udelukkes fra at blive genbosat i en anden medlemsstat, bør dette være den periode, der anses for nødvendig at lagre personoplysninger i, herunder fingeraftryk og ansigtsbilleder.

(17)  Personoplysninger, der indhentes med henblik på genbosætningsproceduren, bør lagres i Eurodac i højst fem år fra datoen for genbosætningen. Denne lagringsperiode vil sikre, at de pågældende personer nyder godt af de samme rettigheder som ansøgere om og berettigede til asyl og international beskyttelse, for så vidt angår behandlingen af deres oplysninger. I tilfælde af sekundære bevægelser vil dette desuden give mulighed for at fastslå, hvilken medlemsstat der har ansvaret for genbosætningen.

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17 a)  Hvis der træffes en negativ afgørelse, bør den pågældende person ikke genbosættes i den medlemsstat, der har truffet afgørelsen og alle lagrede oplysninger skal slettes. Grunden til afvisningen skal meddeles UNHCR eller andre organisationer, der har indstillet den pågældende, i en begrundet udtalelse, så sagen eventuelt kan følges op. Medlemsstater, der har truffet en negativ afgørelse kan kræve, at en eventuel anden medlemsstat, der behandler sagen om genbosætning, skal høre det som led i behandlingen.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  Der er ingen subjektiv ret til at blive genbosat.

udgår

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at kunne supplere reglerne om, hvilken procedure der skal anvendes i målrettede EU-genbosætningsordninger, bør beføjelsen til at vedtage retsakter i henhold til artikel 290 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde delegeres til Kommissionen, således at proceduren kan tilpasses til omstændighederne i det tredjeland, hvorfra genbosætningen skal ske, såsom fastlæggelsen af det pågældende tredjelands rolle i proceduren. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører de rette høringer, herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201633. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i de af Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

udgår

__________________

 

33EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

 

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

20a.  Med henblik på at supplere denne forordning bør Kommissionen delegeres beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår fastsættelse af EU-genbosætningsplanen hvert andet år med angivelse af måltallet for antallet af personer, der skal genbosættes, de nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i planen og deres bidrag for så vidt angår det antal personer, der skal genbosættes, samt de overordnede geografiske prioriteter. Med henblik på at supplere denne forordning bør Kommissionen delegeres beføjelse til at vedtage retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i TEUF for så vidt angår fastsættelse af målrettede EU-genbosætningsordninger, som fastlægger præcis, hvor mange personer der skal genbosættes i forhold til dette mål, og medlemsstaternes deltagelse i overensstemmelse med EU-genbosætningsplanen. Det er særlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde gennemfører de behørige høringer, herunder eksperthøringer, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter samtidigt med medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med udarbejdelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  For at sikre ensartede vilkår for gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen bør Rådet have gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge den årlige EU-genbosætningsplan, som fastsætter det antal personer, der højst skal genbosættes, de nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i planen og deres bidrag til det samlede antal personer, der skal genbosættes, samt de overordnede geografiske prioriteter.

udgår

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Disse beføjelser bør udøves på grundlag af et forslag fra Kommissionen om det antal personer, der højst skal genbosættes, og de overordnede geografiske prioriteter. Kommissionen bør fremsætte sit forslag samtidig med forslaget til udkast til Unionens årlige budget. Rådet bør sigte mod at vedtage forslaget inden for to måneder. Kommissionen og Rådet bør tage hensyn til drøftelserne i genbosætningsudvalget på højt plan.

udgår

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  For at sikre ensartede vilkår for gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen bør Kommissionen have beføjelse til at fastlægge målrettede EU-genbosætningsordninger, som fastlægger præcis, hvor mange ud af det samlede antal personer der skal genbosættes, samt medlemsstaternes deltagelse i overensstemmelse med den årlige EU-genbosætningsplan. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser34. Undersøgelsesproceduren bør anvendes til at fastlægge målrettede EU-genbosætningsordninger, i betragtning af at disse ordninger har væsentlige konsekvenser. Kommissionen bør sigte mod at indføre målrettede EU-genbosætningsordninger hurtigst muligt efter vedtagelsen af den årlige EU-genbosætningsplan, og når det ellers er nødvendigt i løbet af den periode, der er omfattet af den årlige EU-genbosætningsplan. Kommissionen bør tage hensyn til drøftelserne i genbosætningsudvalget på højt plan.

udgår

__________________

 

34EUT L 55 af 28.2.2011, p. 13.

 

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Det bør i hver målrettet EU-genbosætningsordning fastsættes, hvilke standardprocedureregler der skal gælde for dens gennemførelse. Den bør derudover om nødvendigt fastlægge lokale samarbejdsordninger, som fremmer dens gennemførelse.

(24)  Der bør i hver målrettet EU-genbosætningsordning om nødvendigt fastlægges lokale samarbejdsordninger, som fremmer dens gennemførelse, navnlig med UNHCR, Den Internationale Organisation for Migration (IOM), Den Europæiske Unions Asylagentur] [EU's Asylagentur og andre relevante organisationer.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Genbosatte personer bør indrømmes international beskyttelse. Bestemmelserne om indholdet af international beskyttelse, der er indeholdt i asylreglerne, bør derfor finde anvendelse fra det øjeblik, hvor de genbosatte personer ankommer til medlemsstaternes område, herunder de regler, som skal modvirke, at personer, der nyder international beskyttelse, foretager sekundære bevægelser.

(25)  Genbosatte personer bør indrømmes international beskyttelse med henblik på at sikre dem en varig løsning. Bestemmelserne om indholdet af international beskyttelse, der er indeholdt i asylreglerne, bør derfor finde anvendelse fra det øjeblik, hvor de genbosatte personer ankommer til medlemsstaternes område.

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)  Det er en væsentlig forudsætning for en vellykket genbosætning og dermed for effektiviteten af EU's genbosætningsramme, at genbosatte personer integreres i deres værtsland . Genbosatte personer skal have samme adgang til integrationstiltag som andre personer, der nyder international beskyttelse i overensstemmelse med kapitel VII, afsnit III i [kvalifikationsforordningen]. Medlemsstaterne kan kun gøre deltagelsen i sådanne integrationstiltag obligatorisk, hvis disse tiltag er let tilgængelige, til rådighed og gratis. Medlemsstaterne bør så vidt muligt tilbyde et informationsprogram til tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer forud for afrejsen, som kan omfatte oplysninger om deres rettigheder og pligter, sprogundervisning og oplysninger om medlemsstatens sociale, kulturelle og politiske opbygning. Disse programmer kan tilbydes efter indrejsen eller kan indgå i integrationsprogrammer, hvis medlemsstaterne vælger at gennemføre sådanne, og skal tage hensyn til de genbosatte personer særlige sårbarhed. Medlemsstaterne bør ligeledes gennemføre vejledningsprogrammer efter ankomsten, der er tilpasset de genbosatte personer, for især at vejlede dem om indlæring af værtslandets sprog, almen og faglig uddannelse og arbejdsmarkedsforhold, idet der skal tages hensyn til deres specifikke sårbarhed. Så vidt muligt skal de berørte organer og personer som f.eks. lokale myndigheder og allerede genbosatte personer inddrages i gennemførelsen af sådanne programmer.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  I betragtning af den ekspertise, som FN's Højkommissariat for Flygtninge ("UNHCR") har i at facilitere de forskellige former for indrejsemuligheder for personer med behov for international beskyttelse fra tredjelande, hvortil de er blevet fordrevet, til medlemsstater, som er villige til at tage imod dem, bør UNHCR fortsat spille en vigtig rolle i genbosætningsbestræbelserne under EU-genbosætningsrammen. Ud over UNHCR bør andre internationale aktører, såsom Den Internationale Organisation for Migration ("IOM"), også opfordres til at bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen.

(27)  I betragtning af den ekspertise, som UNHCR har i at facilitere de forskellige former for indrejsemuligheder for personer med behov for international beskyttelse fra tredjelande, hvortil de er blevet fordrevet, til medlemsstater, som er villige til at tage imod dem, bør UNHCR være den hovedansvarlige for at henvise personer, der er berettiget til genbosætning under EU-genbosætningsrammen. Ud over UNHCR bør andre internationale aktører, såsom Den Internationale Organisation for Migration ("IOM"), også opfordres til at bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  [Den Europæiske Unions Asylagentur] bør bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen i overensstemmelse med sit mandat.

(28)  Medlemsstaterne bør have bistand til at hjælpe dem med opfylde af deres forpligtelser og dermed sikre, at EU's genbosætningsramme fungerer korrekt. [Den Europæiske Unions Asylagentur] bør yde denne bistand til medlemsstaterne efter anmodning fra disse og i overensstemmelse med sit mandat. Den Europæiske Unions Asylagentur bør desuden koordinere udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne om gennemførelsen af denne forordning.

Ændringsforslag     35

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Eftersom denne forordning sigter mod at indføre fælles genbosætningsprocedurer, bør medlemsstaterne tilskyndes til at samarbejde indbyrdes og til i fællesskab at gennemføre visse etaper af proceduren, hvis de anser det for hensigtsmæssigt. Dette samarbejde kan f.eks. tage form af en sammenlægning af infrastrukturer og gennemførelse af fælles udvælgelsesrejser. Den Europæiske Unions Asylagentur bør kunne yde støtte til medlemsstaterne, når de planlægger et sådant samarbejde.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Der bør nedsættes et genbosætningsudvalg på højt plan, således at der kan føres brede høringer med alle berørte parter om gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen.

(29)  Der bør nedsættes et Genbosætningsudvalg på Højt Plan, således at der kan føres brede høringer med alle berørte parter om gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen. Udvalget bør samordne sit arbejde med andre internationale genbosætningsstrukturer, navnlig de årlige trepartshøringer om genbosætning og UNHCR's forventede årlige globale behov for genbosætning. Genbosætningsudvalget på Højt Plan bør udarbejde henstillinger, sm skal udføre de vigtigste elementer i EU-genbosætningsplanen og de forskellige målrettede EU-genbosætningsordninger. Kommissionen bør i forbindelse med udarbejdelsen af EU-genbosætningsplanen hvert andet år tage udgangspunkt i henstillingerne fra Genbosætningsudvalget på Højt Plan.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Denne forordning har ingen indflydelse på medlemsstaternes mulighed for at vedtage eller gennemføre nationale genbosætningsordninger, som ikke bringer opfyldelsen af Unionens mål i henhold til denne forordning i fare, f.eks. hvis de bidrager med et ekstra antal genbosætningspladser til de målrettede EU-genbosætningsordninger, der indføres i henhold til denne forordning, og dermed går videre end det bidrag, de skal yde til det maksimale antal personer, der skal genbosættes ifølge den årlige EU-genbosætningsplan.

(31)  Denne forordning har ingen indflydelse på medlemsstaternes mulighed for at vedtage eller gennemføre nationale genbosætningsordninger, f.eks. hvis de bidrager med et ekstra antal genbosætningspladser ud over deres bidrag til måltallet for personer, der skal genbosættes ifølge den årlige EU-genbosætningsplan, og har heller ikke nogen indflydelse på medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til måltallet for personer. Hvis medlemsstaterne tilbyder genbosætningspladser inden for rammerne af de nationale genbosætningsprogrammer, bør de fortsat kunne modtage finansiering fra EU's budget.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes en EU-genbosætningsramme for tredjelandsstatsborgeres og statsløse personers tilladelse til indrejse i medlemsstaternes område med henblik på at tildele dem international beskyttelse.

Ved denne forordning oprettes en EU-genbosætningsramme for tredjelandsstatsborgeres og statsløse personers tilladelse til indrejse i medlemsstaternes område med henblik på at tildele dem international beskyttelse og sikre dem en varig løsning.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved "genbosætning" tilladelse til indrejse for tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der har behov for international beskyttelse, fra et tredjeland, til hvilket eller inden for hvilket de er blevet fordrevet, til medlemsstaternes område med henblik på at tildele dem international beskyttelse.

I denne forordning forstås ved "genbosætning" udvælgelse efter henvisning fra UNHCR eller medlemsstater, tilladelse til indrejse, overførsel og beskyttelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der har behov for international beskyttelse, fra et tredjeland, til hvilket de er blevet fordrevet, til en medlemsstat med henblik på at tildele dem international beskyttelse og sikre dem en varig løsning.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  sikre, at tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med behov for international beskyttelse lovligt og sikkert kan indrejse på medlemsstaternes område

(a)  sikre, at tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, der er blandt de mest udsatte personer, som har behov for international beskyttelse, lovligt og sikkert kan overføres til og indrejse på medlemsstaternes område med henblik på at sikre dem en varig løsning;

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  bidrage til at mindske risikoen for en omfattende irregulær tilstrømning af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med behov for international beskyttelse til medlemsstaternes område

(b)  tilskynde medlemsstaterne til gradvist at forøge deres genbosættelsesindsats og det samlede antal genbosættelsespladser og til at støtte og lette modtagelsen og integreringen af genbosatte personer og dermed bidrage til at mindske behovet for, at tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med behov for international beskyttelse illegalt indrejser på til medlemsstaternes område

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  bidrage til internationale genbosætningsinitiativer.

(c)  bidrage til internationale genbosætningsinitiativer, bl.a. gennem strategisk anvendelse af genbosætning, navnlig i langvarige flygtningesituationer, og dermed hjælpe tredjelande, hvor personer først søger international beskyttelse.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved fastlæggelsen af, fra hvilke regioner eller tredjelande genbosætning kan finde sted inden for EU-genbosætningsrammen i overensstemmelse med de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 7 og 8, skal følgende faktorer tages i betragtning:

Ved fastlæggelsen af, fra hvilke regioner eller tredjelande genbosætning kan finde sted inden for EU-genbosætningsrammen i overensstemmelse med de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 7 og 8, skal følgende faktorer tages i betragtning:

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  antallet af personer med behov for international beskyttelse, som er fordrevet til eller i et tredjeland, og eventuelle videre rejser foretaget af disse personer til medlemsstaternes område

(a)  antallet af sårbare personer med behov international beskyttelse i henhold til UNHCR’s årlige rapport om det forventede globale behov for genbosætning;

Ændringsforslag     45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

a a)  tredjelande og regioner, der er værter for langvarige flygtningesituationer

Ændringsforslag     46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  komplementaritet med finansiel og teknisk bistand, som ydes til tredjelande, til hvilke eller i hvilke personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet

(b)  mulighederne for strategisk anvendelse af genbosætning med henblik på i fællesskab at finde løsninger og forbedre beskyttelsesmiljøet i tredjelande og for gennem dens komplementaritet med den finansielle og tekniske bistand, der ydes til tredjelande, til hvilke personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, for at forbedre deres kapacitet til at modtage og beskytte;

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  Unionens overordnede forbindelser med det tredjeland eller de tredjelande, hvorfra genbosætning skal finde sted, og med tredjelande generelt

udgår

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  et tredjelands reelle samarbejde med Unionen på området migration og asyl, herunder om at:

udgår

i)  reducere antallet af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, som passerer grænsen til medlemsstaternes område, og som kommer fra det pågældende tredjeland

 

ii)  skabe betingelserne for anvendelse af principperne om henholdsvis første asylland og sikkert tredjeland med henblik på tilbagesendelse af asylansøgere, som på irregulær vis har krydset grænsen til medlemsstaternes område, idet de er kommet fra eller har en forbindelse til det pågældende tredjeland

 

iii)  øge kapaciteten til at modtage og beskytte personer med behov for international beskyttelse, som opholder sig i det pågældende land, bl.a. ved etablering af et effektivt asylsystem eller

 

iv)  øge antallet af tilbagetagelser af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med ulovligt ophold på medlemsstaternes område, bl.a. ved indgåelse og effektiv gennemførelse af tilbagetagelsesaftaler

 

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  omfanget og indholdet af de genbosætningsforpligtelser, som tredjelande påtager sig.

udgår

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Kriterier for at komme i betragtning

Kriterier for at komme i betragtning

Følgende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer kan komme i betragtning til målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført i henhold til artikel 8:

Kun følgende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer kan komme i betragtning til målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført i henhold til artikel 8:

a)  i) tredjelandsstatsborgere, som på grund af en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af race, religion, nationalitet, politisk overbevisning eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe befinder sig uden for det land, hvori de er statsborgere, eller den del af det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, og som ikke kan, eller som på grund af frygt ikke er villige til at benytte sig af det pågældende lands beskyttelse, eller statsløse personer, som befinder sig uden for det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, eller den del af det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, og som af de ovenfor anførte grunde ikke kan eller på grund af frygt ikke er villige til at vende tilbage til eller opholde sig i det, eller subsidiært

a)  i) tredjelandsstatsborgere, som på grund af en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af race, religion, nationalitet, køn, seksuel orientering, kønsidentitet, handicap, politisk overbevisning eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe befinder sig uden for det land, hvori de er statsborgere, og som ikke kan, eller som på grund af frygt ikke er villige til at benytte sig af det pågældende lands beskyttelse, eller statsløse personer, som befinder sig uden for det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, og som af de ovenfor anførte grunde ikke kan eller på grund af frygt ikke er villige til at vende tilbage til, eller subsidiært

ii) tredjelandsstatsborgere, som befinder sig uden for det land, hvori de er statsborgere, eller den del af det land, hvori de tidligere sædvanligvis havde bopæl, eller statsløse personer, som befinder sig uden for det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, eller den del af det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, og om hvem der er væsentlige grunde til at formode, at de, hvis de vender tilbage til eller forbliver i deres oprindelsesland eller deres tidligere sædvanlige bopæl, ville stå over for en reel risiko for at lide alvorlig skade, og som på grund af en sådan risiko ikke er villige til at benytte sig af det pågældende lands beskyttelse

ii) tredjelandsstatsborgere, som befinder sig uden for det land, hvori de er statsborgere, eller den del af det land, hvori de tidligere sædvanligvis havde bopæl, eller statsløse personer, og om hvem der er væsentlige grunde til at formode, at de, hvis de vender tilbage til deres oprindelsesland eller deres tidligere sædvanlige bopæl, ville stå over for en risiko for at lide alvorlig skade, og som på grund af en sådan risiko ikke er villige til at benytte sig af det pågældende lands beskyttelse;

b)  tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, som hører under mindst en af følgende kategorier:

   og som endvidere hører under mindst en af følgende kategorier af sårbare personer:

i)  sårbare personer

 

–  udsatte kvinder og piger

–  udsatte kvinder og piger

–  udsatte børn og unge, herunder uledsagede børn

–  udsatte børn og unge, herunder uledsagede børn

–  personer, der har været udsat for vold og/eller tortur, herunder på grund af deres køn

–  personer, der har været udsat for vold og/eller tortur, herunder på grund af deres køn eller seksuelle orientering

–  personer med juridiske og/eller fysiske beskyttelsesbehov

–  personer med juridiske og/eller fysiske beskyttelsesbehov, herunder dem, der risikerer tilbagesendelse

 

  personer, for hvem der ikke findes andre varige løsninger, navnlig personer i langvarige flygtningesituationer;

–  personer med behov medicinsk behandling eller med handicap eller

–  personer med behov medicinsk behandling eller med handicap eller eller

 

  ældre

  personer, som socioøkonomisk set er sårbare

 

 

b)  tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der opfylder kriterierne i litra a), og som endvidere i henhold til artikel 1D, stk. 2, i Genève-konventionen fra 1951 har ret til at være omfattet af denne konvention

ii)  familiemedlemmer til tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer eller unionsborgere med lovligt ophold i en medlemsstat

c)  følgende familiemedlemmer til tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som skal genbosættes for at sikre familiens enhed;

–  ægtefællen eller den ugifte partner i et fast forhold, hvis ugifte par i den pågældende medlemsstats lovgivning eller praksis sidestilles med gifte par i henhold til dens lovgivning vedrørende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer

–  ægtefællen eller den ugifte partner i et fast forhold

–  mindreårige børn af par som omhandlet i første led eller af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som skal genbosættes, såfremt børnene er ugifte, uanset om de efter national ret er født i eller uden for ægteskab eller er adopteret

–  børn uanset om de er født i eller uden for ægteskab eller er adopteret eller anerkendt efter national ret samt børn, for hvem de har forældreansvar;

–  faderen, moderen eller en anden voksen, som ifølge lovgivning eller praksis i den medlemsstat, hvor den voksne befinder sig, er ansvarlig for den ugifte mindreårige, som skal genbosættes

–  faderen, moderen eller en anden voksen, som er ansvarlig for den mindreårige i henhold til national lovgivning eller praksis;

–  søskende til tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som skal genbosættes

–  søskende;

–  tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der skal genbosættes, og som er afhængige af deres barns eller forælders hjælp som følge af graviditet, et nyfødt barn, alvorlig sygdom, alvorligt handicap eller alderdom, forudsat at der allerede var et familiebånd i oprindelseslandet, at barnet eller forælderen er i stand til at tage sig af den afhængige person, og at de pågældende personer har udtrykt deres ønske skriftligt

–  tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, og som er afhængige af deres barns, forælders eller et andet familiemedlems hjælp som følge af graviditet, et nyfødt barn, alvorlig sygdom, alvorligt handicap eller alderdom, forudsat at der allerede var et familiebånd i oprindelseslandet, at barnet, forælderen eller det andet familiemedlem er i stand til at tage sig af den afhængige person, og at de pågældende personer har udtrykt deres ønske skriftligt

c)  tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke er omfattet af artikel 1D i Genèvekonventionen fra 1951 om beskyttelse eller bistand fra andre FN-organer eller FN-agenturer end UNHCR

 

d)  tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som ikke anerkendes af de kompetente myndigheder i det land, hvor de befinder sig eller har taget ophold, som havende de rettigheder og pligter, der knytter sig til besiddelse af statsborgerskab i det pågældende land eller rettigheder og pligter svarende hertil.

 

Medlemsstaterne sikrer, at familiens enhed kan opretholdes mellem de personer, der er omhandlet i litra b), nr. ii).

 

 

  Uden at det berører EU-retten om familiesammenføring, herunder Rådets direktiv 2003/86/EF1a, eller medlemsstaternes nationale lovgivning om familiesammenføringer, kan de i stk. 1, litra c, omhandlede slægtninge til tredjelandsstatsborgere, statsløse personer eller EU-statsborgere, der legalt opholder sig i en medlemsstat, genbosættes af medlemsstaterne uden at det indregnes i deres deltagelse af den målrettede EU-genbosættelsesordning.

 

____________

 

Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring (EUT L 251 af 3.10.2003, s. 12).

(Det ændrede litra b blive andet afsnit i litra a, det ændrede litra c blive litra b og det ændrede underpunkt ii) i litra b bliver litra c)

Ændringsforslag     51

Forslag til forordning

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udelukkelsesgrunde

Grunde til ikke at komme i betragtning

Ændringsforslag     52

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Følgende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer udelukkes fra målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført i henhold til artikel 8:

1.  Følgende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer kommer ikke i betragtning til målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført i henhold til artikel 8:

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  personer, om hvem der er rimelige grunde til at formode, at:

a)  personer, om hvem der er alvorlige grunde til at formode, at:

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  de har begået en alvorlig forbrydelse

ii)  de har begået en alvorlig ikke-politisk forbrydelse

Ændringsforslag     55

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  personer, om hvem der er rimelige grunde til at formode, at de udgør en fare for samfundet, den offentlige orden, sikkerheden, folkesundheden eller de internationale forbindelser for den medlemsstat, der behandler sagen om genbosætning, herunder i tilfælde hvor en anden medlemsstat har anmodet den medlemsstat, der behandler genbosætningssagen, om at konsultere denne anden medlemsstat i løbet af sagsbehandlingen i forbindelse med tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer eller bestemte kategorier af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, og denne anden medlemsstat har gjort indvendinger imod deres genbosætning af de nævnte grunde

b)  personer, om hvem der er alvorlige grunde til at formode, at de udgør en fare for den offentlige eller nationale sikkerhed eller folkesundheden i den medlemsstat, der behandler sagen om genbosætning;

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  personer, der er indberettet i Schengeninformationssystemet eller i en medlemsstats nationale database med henblik på nægtelse af indrejse

udgår

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  personer, som har opholdt sig ulovligt, er indrejst på irregulær vis, eller som har forsøgt at indrejse på irregulær vis på medlemsstaternes område i løbet af de seneste fem år forud for genbosætningen

udgår

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  personer, som allerede er blevet genbosat af en anden medlemsstat som led i denne forordnings implementering, konklusionerne fra stats- og regeringschefernes møde i Rådet 11097/15 af 20. juli 2015, EU's og Tyrkiets erklæring af 18. marts 2016, Kommissionens henstilling C(2015) 9490 af 15. december 2015 eller en national genbosætningsordning

e)  personer, som allerede er blevet genbosat af en medlemsstat

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  personer, som medlemsstaterne i de seneste fem år forud for genbosætningen har nægtet at genbosætte i henhold til dette stykke.

udgår

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer kan udelukkes fra målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført i henhold til artikel 8, hvis en af de udelukkelsesgrunde, der er omhandlet i stk. 1, litra a) eller b), umiddelbart gør sig gældende.

udgår

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Årlig EU-genbosætningsplan

Toårig EU-genbosætningsplan

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  På forslag af Kommissionen vedtager Rådet en årlig EU-genbosætningsplan et år forud for det år, hvor planen skal gennemføres.

1.  Kommissionen tillægges i overensstemmelse med artikel 14 beføjelse til hvert andet år at vedtage delegerede retsakter, som supplerer denne forordning, med henblik på at fastlægge en EU-genbosætningsplan i overensstemmelse med de følgende stykker.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  EU-genbosætningsplanerne tager i fuld udstrækning hensyn til henstillingerne fra Genbosætningsudvalget på Højt Plan og er baseret på UNHCR's forventede årlige globale behov for genbosætning.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den årlige EU-genbosætningsplan skal omfatte:

2.  EU-genbosætningsplanen skal omfatte:

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  angivelse af det samlede antal personer, der højst skal genbosættes

a)  angivelse af et mål for det antal personer, der skal genbosættes, og som svarer til mindst 20% af det forventede årlige globale behov for genbosætning

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i den årlige EU-genbosætningsplan og om deres bidrag til det samlede antal personer, der skal genbosættes

b)  nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i EU-genbosætningsplanen og om deres bidrag til måltallet for antallet af personer, der skal genbosættes

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  de overordnede geografiske prioriteter.

c)  de overordnede geografiske prioriteter på grundlag af UNHCR's rapport om det forventede årlige globale behov for genbosætning.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c a)  en ikke-tildelt nødkvote for personer, der skal genbosættes, i henhold til artikel 11a svarende til ca. 10 % af det i litra a omhandlede måltal for at tage højde for hastesager og nødsituationer uanset de i litra c omhandlede geografiske prioriteter.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger de målrettede EU-genbosætningsordninger i overensstemmelse med den årlige EU-genbosætningsplan, der vedtages i henhold til artikel 7. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 15, stk. 2.

1.  Kommissionen tillægges i overensstemmelse med artikel 14 beføjelse til at vedtage delegerede retsakter, som supplerer denne forordning, med henblik på at fastlægge de målrettede EU-genbosætningsordninger i overensstemmelse med EU-genbosætningsplanen, der vedtages i henhold til artikel 7.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysning om det nøjagtige antal personer, der skal bosættes ud af det maksimale samlede antal som anført i den årlige EU-genbosætningsplan, jf. artikel 7, stk. 2, litra a), og nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i den målrettede EU-genbosætningsordning

b)  oplysning om det nøjagtige antal personer, der skal genbosættes ud af måltallet som anført i EU-genbosætningsplanen, jf. artikel 7, stk. 2, litra a), og nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i den målrettede EU-genbosætningsordning

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en nærmere angivelse af de regioner eller tredjelande, hvorfra genbosætningen skal finde sted, jf. artikel 4

c)  en nærmere angivelse af de regioner eller tredjelande, hvorfra genbosætningen skal finde sted i medfør af artikel 7, stk. 3, litra c, og jf. artikel 4, samt i givet fald EU’s forventede prioriteringer og foranstaltninger over for disse regioner eller tredjelande inden for rammerne af den strategiske anvendelse af genbosætning

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oplysning om eventuelle lokale koordinerings- og samarbejdsordninger blandt medlemsstaterne, som støttes af [Den Europæiske Unions Asylagentur], jf. artikel 12, stk. 3, og med tredjelande, UNHCR eller andre partnere

d)   oplysning om eventuelle lokale koordinerings- og samarbejdsordninger blandt medlemsstaterne, som støttes af UNHCR og efter anmodning af medlemsstaterne, [Den Europæiske Unions Asylagentur], jf. artikel 12, stk. 3, og med tredjelande, UNHCR eller andre partnere

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en beskrivelse af den specifikke gruppe eller de specifikke grupper tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som den målrettede EU-genbosætningsordning skal finde anvendelse på

e)  en beskrivelse af den specifikke gruppe eller de specifikke grupper af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer på grundlag af på UNHCR's rapport om det forventede årlige globale behov og i overensstemmelse med de i artikel 5, litra a, omhandlede genbosættelseskategorierne, som den målrettede EU-genbosætningsordning skal finde anvendelse på;

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  oplysning om, hvorvidt den almindelige procedure i artikel 10 eller den fremskyndede procedure i artikel 11 skal anvendes, idet det om nødvendigt specificeres, hvordan identifikationen og vurderingen af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer skal foretages, og hvilken frist der er for at træffe afgørelser om genbosætning

udgår

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Såfremt samtlige medlemsstaters kombinerede frivillige deltagelse ikke når op på 75 % af målet for det antal personer, der skal genbosættes i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, litra a), ved udløbet af EU-genbosætningsplanens toårsperiode, skal der i de målrettede EU-genbosætningsordninger fastsættes et nøjagtigt antal personer, som hver medlemsstat skal genbosætte, for dermed i det mindste at nå denne procentdel af måltallet. Fordelingen af det samlede antal personer, der skal genbosættes i medlemsstaterne, baseres på referencenøglen ifølge forordning (EU) nr. XXX/XXX [Dublin-forordningen].

 

Ved fastsættelsen af det samlede antal personer, der skal genbosættes i hver enkelt medlemsstat, skal der tages hensyn til det antal personer, som den pågældende medlemsstat allerede har genbosat.

 

 

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genbosætningsprocedurerne i artikel 10 og 11 finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som har givet deres samtykke til at blive genbosat, og som ikke efterfølgende har trukket den tilbage, herunder nægtet at blive genbosat til en bestemt medlemsstat.

Genbosætningsprocedurerne i henhold til denne forordning finder anvendelse på tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som har givet deres samtykke til at blive genbosat, og som ikke efterfølgende har trukket den tilbage, herunder nægtet at blive genbosat til en bestemt medlemsstat. Tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer underrettes behørigt af medlemsstaten om de rettigheder og pligter, der følger af genbosætning, og de mulige konsekvenser af en tilbagekaldelse af samtykke eller afslag på at blive genbosat.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når en målrettet EU-genbosætningsordning skal gennemføres, identificerer medlemsstaterne tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer og vurderer, om de pågældende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer er omfattet af anvendelsesområdet for en målrettet EU-genbosætningsordning.

1.  Når en målrettet EU-genbosætningsordning skal gennemføres, tager medlemsstaterne ved udvælgelsen hovedsageligt hensyn til UNHCR's identificering og fremlæggelse af sager. Medlemsstaterne eller relevante organisationer kan også deltage i identifikation.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Medlemsstaterne skal derefter vurdere, om de pågældende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer er omfattet af anvendelsesområdet for en målrettet EU-genbosætningsordning.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan give fortrinsret til bl.a. tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer med:

udgår

a)   familiemæssig tilknytning til tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer eller unionsborgere med lovligt ophold i en medlemsstat

 

b)   social eller kulturel tilknytning, eller andre karakteristika, som kan fremme integrationen i den deltagende medlemsstat, forudsat at dette sker uden diskrimination på grund af f.eks. køn, race, hudfarve, etnisk eller social oprindelse, genetiske karakteristika, sprog, religion eller tro, politisk eller anden overbevisning, tilhørsforhold til et nationalt mindretal, ejendom, fødsel, handicap, alder eller seksuel orientering, med forbehold af forskelle i behandling, som er nødvendige for den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, første afsnit

 

c)   særlige behov for beskyttelse, eller som er særligt sårbare.

 

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når medlemsstaterne har identificeret tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, registrerer de følgende oplysninger om dem, som de agter at lade være omfattet af genbosætningsproceduren:

udgår

a)   navn, fødselsdato, køn, nationalitet og andre personlige oplysninger

 

b)   fingeraftryk af alle fingre og et ansigtsbillede af alle tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der er mindst seks år gamle

 

c)   type og nummer på tredjelandsstatsborgerens identitetsdokument eller rejsedokument

 

d)  dato og sted for registreringen samt oplysninger om den myndighed, der har foretaget registreringen.

 

Yderligere oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre stk. 3 og 4, kan også indsamles på registreringstidspunktet.

 

Ændringsforslag     81

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  Efter identifikationen af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, foretager medlemsstaterne en grundig sikkerhedskontrol i de relevante europæiske og nationale databaser, herunder Schengeninformationssystemet:

Ændringsforslag     82

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne vurderer, om tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der er omhandlet i stk. 2, opfylder kriterierne i artikel 5, eller om de er udelukket i henhold til artikel 6, stk. 1.

Medlemsstaterne vurderer, om tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer opfylder kriterierne i artikel 5, eller om de er udelukket i henhold til artikel 6, stk. 1.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne foretager vurderingen på grundlag af dokumentation, herunder eventuelt oplysninger fra UNHCR om, hvorvidt tredjelandsstatsborgerne eller de statsløse personer kan anerkendes som flygtninge, eller på grundlag af en personlig samtale eller en kombination heraf.

Medlemsstaterne foretager navnlig vurderingen på grundlag af dokumentation, herunder eventuelt oplysninger fra UNHCR om, hvorvidt tredjelandsstatsborgerne eller de statsløse personer kan anerkendes som flygtninge, og på grundlag af en personlig samtale.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Med henblik på gennemførelsen af den almindelige procedure kan medlemsstaterne anmode om, at UNHCR eller i givet fald, [Den Europæiske Unions Asylagentur] eller relevante internationale organer foretager en grundig vurdering af:

 

a)   hvorvidt de er omfattet af den målrettede EU-genbosætningsordning, og

 

b)   hvorvidt de henhører under en af de i artikel 5, litra b), nr. i) omhandlede genbosætningskategorier samt anmode om begrundelsen for vurderingen.

 

Medlemsstaterne kan også anmode UNHCR om nøje at vurdere, om tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der henvises til dem af UNHCR, kan anerkendes som flygtninge i henhold til artikel 1 i Genève-konventionen fra 1951.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne træffer afgørelse om genbosætning af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer på grundlag af vurderingen i stk. 3, så snart det er muligt og senest otte måneder fra registreringen af dem. Medlemsstaterne kan forlænge fristen på otte måneder med en periode på højst fire måneder, hvis der er tale om komplekse spørgsmål af faktuel eller juridisk karakter.

4.  Medlemsstaterne træffer afgørelse om genbosætning af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer på grundlag af vurderingen i stk. 3, så snart det er muligt og senest seks måneder fra registreringen af dem. Medlemsstaterne kan forlænge fristen med en periode på højst tre måneder, hvis der er tale om komplekse spørgsmål af faktuel eller juridisk karakter. Hvis medlemsstaten ikke og uden begrundelse ved udløbet af de i dette stykke fastsatte frister har meddelt nogen afgørelse, kan en anden medlemsstat indlede en genbosætningsprocedure for den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person.

Ændringsforslag     86

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Efter at have truffet afgørelse informerer medlemsstaterne tredjelandsstatsborgerne eller de statsløse om deres rettigheder og pligter, herunder retten til at nægte genbosætning og de mulige konsekvenser af denne nægtelse, rettigheder og pligter, der følger af flygtningestatus eller subsidiær beskyttelse, navnlig vedrørende sekundære bevægelser, og pligten til registrering af personoplysninger i Eurodac.

 

Disse oplysninger gives skriftligt og om nødvendigt mundtligt på et sprog, vedkommende forstår ,og skal være tilpasset mindreåriges behov eller personer med særlige behov.

Ændringsforslag     87

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne lagrer de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2-4, i fem år regnet fra datoen for genbosætningen.

5.  Ved ankomsten til medlemsstatens territorium registrerer denne om muligt oplysninger om den genbosatte person i overensstemmelse med forordning (EU) nr. XXX/XXX [Eurodac-forordningen]. Medlemsstaterne lagrer de oplysninger, der er omhandlet i [Eurodac-forordningen] i fem år regnet fra datoen for genbosætningen.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved udløbet af denne periode sletter medlemsstaterne oplysningerne. Medlemsstaterne sletter oplysningerne vedrørende en person, som har erhvervet statsborgerskab i en medlemsstat inden udløbet af perioden, så snart medlemsstaten bliver klar over, at den pågældende person har opnået statsborgerskab.

Ved udløbet af denne periode sletter medlemsstaterne oplysningerne. Medlemsstaterne sletter oplysningerne vedrørende en person, som har erhvervet statsborgerskab i en medlemsstat inden udløbet af perioden.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Hvis der træffes en negativ afgørelse, genbosættes personen ikke.

6.  Hvis der træffes en negativ afgørelse, genbosættes personen ikke i den medlemsstat, der har truffet afgørelsen. Grunden til afvisningen skal meddeles i en begrundet udtalelse UNHCR eller andre organisationer, der har indstillet den pågældende, så sagen eventuelt kan følges op. Medlemsstater, der har truffet en negativ afgørelse kan kræve, at en eventuel anden medlemsstat, der behandler sagen om genbosætning, skal høre det som led i behandlingen.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  give tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person flygtningestatus, hvis vedkommende kan anerkendes som flygtning, eller subsidiær beskyttelsesstatus, hvis tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person er berettiget til subsidiær beskyttelse. Medlemsstaten underretter tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person om afgørelsen. Afgørelsen om at tildele flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus skal have samme virkning som en afgørelse om at tildele flygtningestatus eller subsidiær beskyttelse, jf. artikel 13 og 19 i forordning (EU) nr. XXX/XXX [kvalifikationsforordningen], når den pågældende person er indrejst på en medlemsstats område

a)  give tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person flygtningestatus, hvis vedkommende kan anerkendes som flygtning, eller subsidiær beskyttelsesstatus, hvis tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person er berettiget til subsidiær beskyttelse. Medlemsstaten underretter tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person om afgørelsen og oplyser vedkommende om de rettigheder, som denne status giver. Afgørelsen om at tildele flygtningestatus eller subsidiær beskyttelsesstatus skal have samme virkning som en afgørelse om at tildele flygtningestatus eller subsidiær beskyttelse i forordning (EU) nr. XXX/XXX [kvalifikationsforordningen], når den pågældende person er indrejst på en medlemsstats område Medlemsstaterne kan udstede permanente eller tidsubegrænsede opholdstilladelser på gunstigere vilkår end dem, der er omhandlet i artikel 13 direktiv 2003/109/EF1a.

 

__________________

 

Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding, EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44-53.

Ændringsforslag     91

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tilbyde at forestå rejseplanlægningen, herunder at få foretaget en lægeundersøgelse af, om vedkommende er i stand til at rejse, og sørge for gratis overflytning til dens område, og tilbuddet skal om nødvendigt omfatte hjælp til udrejseprocedurerne i det tredjeland, hvorfra tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person tilbydes indrejse

b)  tilbyde at forestå rejseplanlægningen, herunder at få foretaget en lægeundersøgelse af, om vedkommende er i stand til at rejse, eller om muligt en generel lægeundersøgelse og sørge for gratis overflytning til dens område, og tilbuddet skal om nødvendigt omfatte hjælp til udrejseprocedurerne i det tredjeland, hvorfra tredjelandsstatsborgeren eller den statsløse person tilbydes indrejse. Ved tilrettelæggelsen af rejsen tager medlemsstaterne højde for eventuelle behov hos de pågældende, der skyldes deres sårbarhed

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  tilbyde et informationsprogram forud for afrejsen til tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som kan omfatte oplysninger om deres rettigheder og forpligtelser, sprogundervisning og oplysninger om medlemsstatens sociale, kulturelle og politiske opbygning.

c)  tilbyde et informationsprogram forud for afrejsen til tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som omfatter oplysninger om deres rettigheder og forpligtelser, sprogundervisning og oplysninger om medlemsstatens sociale, kulturelle og politiske opbygning. Disse programmer kan tilbydes efter indrejsen eller kan indgå i integrationsprogrammer, hvis medlemsstaterne vælger at gennemføre sådanne, og skal tage hensyn til de genbosatte personer særlige sårbarhed.

Ændringsforslag     93

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 7 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  gennemføre overførslen af hurtigt som muligt;

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Med henblik på gennemførelsen af den almindelige procedure kan medlemsstaterne forud for identifikationen af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer anmode UNHCR eller, hvis det er relevant [Den Europæiske Unions Asylagentur] eller relevante internationale organer, om at henvise tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer til dem, som disse enheder har foretaget en nøje vurdering af for at fastslå:

udgår

a)   om de er omfattet af den målrettede EU-genbosætningsordning, og

 

b)  om de hører under en af de kategorier af sårbare personer, som er beskrevet i artikel 5, litra b), nr. i).

 

Medlemsstaterne kan også anmode UNHCR om nøje at vurdere, om tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der henvises til dem af UNHCR, kan anerkendes som flygtninge i henhold til artikel 1 i Genèvekonventionen fra 1951.

 

Medlemsstaterne kan også anmode om, at bl.a. kriterierne i stk. 1, litra a)-c), tages i betragtning.

 

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Kommissionen skal have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med proceduren i artikel 14 med henblik på at supplere de elementer, der er omhandlet i stk. 1-4, for at tilpasse genbosætningsproceduren til omstændighederne i det tredjeland, hvorfra genbosætningen eventuelt finder sted.

udgår

Ændringsforslag     96

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

udgår

Fremskyndet procedure

 

Hvis Kommissionens gennemførelsesretsakt om vedtagelse af en målrettet EU-genbosætningsordning indeholder bestemmelser om en fremskyndet procedure, og uanset artikel 10, skal medlemsstaterne:

 

1)  ikke vurdere, om tredjelandsstatsborgerne eller de statsløse personer opfylder kravene i artikel 5, litra a), nr. i)

 

2)  ikke anmode UNHCR om at vurdere, om tredjelandsstatsborgerne eller de statsløse personer kan anerkendes som flygtninge i henhold til artikel 1 i Genèvekonventionen fra 1951

 

3)  træffe en afgørelse om genbosætning hurtigst muligt og senest fire måneder fra den i artikel 10, stk. 2, omhandlede registrering af en tredjelandsstatsborger; medlemsstaterne kan forlænge fristen på fire måneder med en periode på højst to måneder, hvis der er tale om komplekse spørgsmål af faktuel eller juridisk karakter

 

4)  tildele de pågældende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer subsidiær beskyttelsesstatus.

 

Den subsidiære beskyttelsesstatus, der tildeles på grundlag af stk. 4, skal betragtes som værende ophørt, hvis der er truffet en endelig afgørelse om en ansøgning om international beskyttelse, der er fremsat af modtageren af denne status.

 

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Nødprocedure

 

Hvis Kommissionens delegerede retsakt om vedtagelse af en EU-genbosætningsordning, som ikke er knyttet til bestemte regioner eller befolkninger, indeholder bestemmelser om en nødprocedure i tilfælde, hvor de umiddelbare sikkerhedsrisici for visse personer eller graden af deres helbredstilstand nødvendiggør, at de straks og inden for en meget kort tid fjernes fra de truende forhold, skal medlemsstaterne som undtagelse fra artikel 10:

 

1)   forpligte sig til at indføre en hurtig procedure for hastesager og nødsituationer, hvis en sådan ikke allerede findes

 

2)   angive et bestemt antal pladser uden tilknytning til bestemte regioner eller befolkningsgrupper, der kan omfattes af denne procedure

 

3)   acceptere anmodninger fra UNHCR vedrørende genbosætningssager, hvor der er tale om en hastesag eller en nødsituation, for så vidt angår personer, for hvem de umiddelbare sikkerhedsrisici eller graden af deres helbredstilstand nødvendiggør, at de straks og inden for en meget kort tid fjernes fra de truende forhold

 

4)   fremskynde afgørelsen om, hvorvidt flygtningene eller de statsløse personer opfylder de i denne forbindelse i artikel 5 fastsatte krav og betingelser for at komme betragtning, og

 

5)   tilstræbe at træffe afgørelse inden for to uger fra forelæggelsen af en sag og sikre en øjeblikkelig overførsel af den pågældende tredjelandsstatsborger eller statsløse person.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at lette gennemførelsen af de målrettede EU-genbosætningsordninger udpeger medlemsstaterne nationale kontaktpunkter, og de kan beslutte at udpege forbindelsesofficerer i tredjelande.

1.  For at lette gennemførelsen af de målrettede EU-genbosætningsordninger udpeger medlemsstaterne nationale kontaktpunkter, og de kan beslutte at udpege forbindelsesofficerer i tredjelande. Medlemsstaterne kan bistås af [Den Europæiske Unions Asylagentur] og, hvis det er relevant, anvende eksisterende strukturer for det operationelle samarbejde om genbosætning.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  [Den Europæiske Unions Asylagentur] kan støtte medlemsstaterne, herunder ved at koordinere det tekniske samarbejde mellem dem, hjælpe dem med gennemførelsen af målrettede EU-genbosætningsordninger og fremme den fælles brug af infrastruktur i overensstemmelse med [forordning (EU) XXX/XXX (forordningen om Den Europæiske Unions Asylagentur)].

udgår

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan i forbindelse med gennemførelsen af målrettede EU-genbosætningsordninger, især gennemførelsen af oplysningsprogrammer forud for afrejsen, lægeundersøgelser af, om en person er i stand til at rejse, rejseplanlægning og andre praktiske opgaver, lade sig bistå af partnere i overensstemmelse med lokale koordinerings- og samarbejdsordninger vedrørende målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført ved artikel 8, stk. 2, litra d).

3.  Medlemsstaterne kan i forbindelse med gennemførelsen af målrettede EU-genbosætningsordninger, især gennemførelsen af oplysningsprogrammer forud for afrejsen, lægeundersøgelser af, om en person er i stand til at rejse, rejseplanlægning og andre praktiske opgaver, lade sig bistå af Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og andre partnere i overensstemmelse med lokale koordinerings- og samarbejdsordninger vedrørende målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført ved artikel 8, stk. 2, litra d).

Ændringsforslag     101

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Article 12a

 

Det Europæiske Unions Asylagenturs rolle

 

1.  Asylagenturet har til opgave at bistå medlemsstaterne med deres genbosættelsesindsats og -kapacitet. Efter anmodning fra medlemsstaterne bistår Asylagenturet dem under gennemførelsen af EU's genbosætningsramme.

 

Bistanden kan bl.a. bestå i støtte til medlemsstaterne i forbindelse med:

 

a)  vurderingsopgaver, navnlig for at sætte medlemsstaterne i stand til at overholde de tidsfrister, der gælder for genbosættelse;

 

 

 

b)  uddannelse af medarbejdere, der er specialiseret i genbosætning

 

c) oplysninger til tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer og undervisning af dem forud for afrejsen i henhold til artikel 10

 

d)  deres indbyrdes samarbejde, når de beslutter at gennemføre etaperne i genbosætningen i fællesskab. Asylagenturet kan bl.a. yde støtte i forbindelse med udnyttelse af fælles infrastrukturer og gennemførelse af fælles udvælgelsesrejser.

 

2.  Agenturet samordner udvekslingen af god praksis mellem medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af denne forordning og integration af genbosatte personer i deres værtssamfund.

 

3.  Asylagenturet indsamler relevante oplysninger om gennemførelsen af denne forordning vedrørende antallet af genbosætninger, medlemsstaterne opfyldelse af deres forpligtelser og grundene til, at procedurerne ikke gennemføres.

 

 

 

4.  Asylagentur deltager i de årlige trepartshøringer om genbosættelse og formidler det arbejde, der gøres i Genbosætningsudvalget på Højt Plan.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Repræsentanter for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz skal inviteres til at deltage i møderne i genbosætningsudvalget på højt plan, hvis de har tilkendegivet, at de har til hensigt at blive associeret med gennemførelsen af den årlige EU-genbosætningsplan.

1.  Der nedsættes et genbosætningsudvalg på højt plan bestående af repræsentanter for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaterne. [Den Europæiske Unions Asylagentur], UNHCR og IOM og repræsentanter fra relevante civilsamfundsorganisationer. Repræsentanter for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz skal inviteres til at deltage i møderne i genbosætningsudvalget på højt plan, hvis de har tilkendegivet, at de har til hensigt at blive associeret med gennemførelsen af den flerårige EU-genbosætningsplan

 

 

Ændringsforslag     103

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Den vigtigste opgave for Genbosætningsudvalget på Højt Plan er efter de årlige trepartshøringer om genbosættelse (ATCR), hvor Genbosætningsudvalget på Højt Plan deltager, og UNHCR’s årlige rapport om det forventede globale behov for genbosætning at gennemgå de vigtigste elementer i EU-genbosætningsplanen og de forskellige målrettede EU-genbosætningsordninger, og navnlig fremsætte henstillinger om det antal personer, der skal genbosættes, om den ligelige fordeling af disse personer mellem medlemsstaterne, om de tredjelande, hvorfra genbosættelserne skal finde sted, samt om mulighederne for strategisk brug af genbosætning. Henstillingerne fra Genbosætningsudvalget på Højt Plan offentliggøres.

Ændringsforslag     104

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen fungerer som formand for genbosætningsudvalget på højt plan. Udvalget træder sammen på invitation fra Kommissionen eller på anmodning af en medlemsstat og mødes mindst en gang om året.

2.  Kommissionen fungerer som formand for genbosætningsudvalget på højt plan. Udvalget træder sammen på invitation fra Kommissionen eller på anmodning af en medlemsstat eller af Europa-Parlamentet og mødes mindst en gang om året.

Ændringsforslag     105

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen hører genbosætningsudvalget på højt plan i spørgsmål vedrørende gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen.

3.  Kommissionen og Rådet tager i fuld udstrækning hensyn til henstillingerne fra Genbosætningsudvalget på Højt Plan i spørgsmål vedrørende gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen og navnlig ved udarbejdelsen af EU-genbosættelsesplanen og EU’S målrettede ordninger.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De beføjelser til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 10, stk. 9, tillægges Kommissionen for en ubestemt periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 7 og 8, tillægges Kommissionen for en fireårig periode fra den ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af fireårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 10, stk. 9, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den påvirker ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 7 og 8 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den påvirker ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En delegeret retsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 10, stk. 9, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7 og 8 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 15

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

Ændringsforslag     110

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. -1 (ny)

Forordning (EU) nr. 516/2014

Betragtning 46

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

(-1)  Betragtning 46 affattes således:

”For at styrke solidariteten er det vigtigt, at fonden ved samordning og i synergi med den humanitære bistand, der forvaltes af Kommissionen, hvis det er relevant, tilvejebringer yderligere støtte til at tackle krisesituationer med et stort migrationspres i medlemsstaterne eller i tredjelande eller i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer i overensstemmelse med Rådets direktiv 2001/55/EF1 via krisebistand. Krisebistand bør også omfatte støtte til humanitære ad hoc-indrejseprogrammer med sigte på at tillade midlertidigt ophold på en medlemsstats område i tilfælde af akutte humanitære kriser i tredjelande. Sådanne andre humanitære indrejseprogrammer foregriber dog ikke og bør heller ikke undergrave Unionens genbosættelsesprogram, der udtrykkeligt tager sigte på fra begyndelsen at finde en holdbar løsning for personer med behov for international beskyttelse, som er overført til Unionen fra tredjelande. Medlemsstaterne bør i den forbindelse ikke have lov til at modtage yderligere faste beløb i forbindelse med personer, der får midlertidigt ophold på en medlemsstats område i forbindelse med sådanne andre humanitære indrejseprogrammer.

For at styrke solidariteten er det vigtigt, at fonden ved samordning og i synergi med den humanitære bistand, der forvaltes af Kommissionen, hvis det er relevant, tilvejebringer yderligere støtte til at tackle krisesituationer med et stort migrationspres i medlemsstaterne eller i tredjelande eller i tilfælde af massetilstrømning af fordrevne personer i overensstemmelse med Rådets direktiv 2001/55/EF [1] via krisebistand. Krisebistand bør også omfatte støtte til humanitære ad hoc-indrejseprogrammer med sigte på at tillade midlertidigt ophold på en medlemsstats område i tilfælde af akutte humanitære kriser i tredjelande. Sådanne andre humanitære indrejseprogrammer foregriber dog ikke og bør heller ikke undergrave Unionens genbosættelsesprogram, der udtrykkeligt tager sigte på fra begyndelsen at finde en holdbar løsning for personer med behov for international beskyttelse, som er overført til Unionen fra tredjelande.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 2 – litra a

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

”a)  genbosættelse": tilladelse til indrejse for tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der har behov for international beskyttelse, fra et tredjeland, til hvilket eller inden for hvilket de er blevet fordrevet, til medlemsstaternes område med henblik på at tildele dem international beskyttelse"

a)  I denne forordning forstås ved "genbosætning" udvælgelse efter henvisning fra UNHCR eller medlemsstater, tilladelse til indrejse, overførsel og beskyttelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der har behov for international beskyttelse, fra et tredjeland, til hvilket de er blevet fordrevet, til en medlemsstat med henblik på at tildele dem international beskyttelse og sikre dem en varig løsning.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 2 – litra b

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 2 – litra a b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

”ab)  målrettet EU-genbosætningsordning": en målrettet EU-genbosætningsordning, der er indført i henhold til artikel 15, stk. 2, i [forordning (EU) XXX/XXX (forordning om genbosætningsrammen)]".

ab)  "målrettet EU-genbosætningsordning": en målrettet EU-genbosætningsordning, der er indført i henhold til artikel 8, i [forordning (EU) XXX/XXX (forordning om genbosætningsrammen)]".

Ændringsforslag     113

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 516/20145

Artikel 17 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Midler til EU-genbosætningsrammen

Midler til EU-genbosætningsrammen og til de nationale programmer for genbosætning og humanitær indrejse

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 17 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne modtager ud over de midler, de tildeles, og som beregnes i henhold til artikel 15, stk. 1, litra a), et fast beløb på 10 000 EUR for hver person, der genbosættes i overensstemmelse med en målrettet EU-genbosætningsordning.

1.  Medlemsstaterne modtager ud over deres tildeling beregnet i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, litra a), hvert andet år et yderligere beløb i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, litra b), som et fast beløb på 6 000 EUR for hver genbosat person eller person, som har fået lov til indrejse i henhold til et nationalt humanitært indrejseprogram.. Det faste beløb forhøjes til 10 000 EUR for hver person, der genbosættes i overensstemmelse med [forordning (EU) nr. XXX/XXX (genbosættelsesrammeforordningen)].

Ændringsforslag     115

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 17 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det beløb, der er anført i stk. 1, tildeles medlemsstaterne ved individuelle finansieringsafgørelser om godkendelse af deres reviderede nationale program efter proceduren i artikel 14 i forordning (EU) nr. 514/2014.

2.  Beløbene, der er anført i stk. 1, tildeles medlemsstaterne ved individuelle finansieringsafgørelser om godkendelse af deres reviderede nationale program efter proceduren i artikel 14 i forordning (EU) nr. 514/2014.

Ændringsforslag     116

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 31. december 2018 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om forordningens anvendelse i medlemsstaterne.

1.  Senest fire år efter denne forordnings ikrafttrædelse forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af forordningens anvendelse i medlemsstaterne.

Ændringsforslag     117

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen undersøger i rapporten muligheden for at anvende EU's budget til at støtte private sponsorinitiativer.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sender Kommissionen og [Den Europæiske Unions Asylkontor] de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde rapporten i stk. 1, samt oplysninger til [Den Europæiske Unions Asylagentur] om antallet af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, der reelt genbosættes hver uge, jf. artikel 22, stk. 3, i [forordning (EU) XXX/XXX (Dublinforordningen)].

2.  Medlemsstaterne sender Kommissionen og [Den Europæiske Unions Asylkontor] de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde rapporten i stk. 1, samt oplysninger til [Den Europæiske Unions Asylagentur] om antallet af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, der reelt genbosættes, jf. artikel 22, stk. 3, i [forordning (EU) XXX/XXX (Dublinforordningen)].

Ændringsforslag     119

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Europa-Parlamentet og Rådet reviderer denne forordning senest den 30. juni 2020 på grundlag af Kommissionens forslag og under hensyntagen til den rapport, der er omhandlet i stk. 1.

3.  Europa-Parlamentet og Rådet reviderer denne forordning senest den .... på grundlag af Kommissionens forslag og under hensyntagen til den rapport, der er omhandlet i stk. 1. [18 måneder] efter fremlæggelsen af Kommissionens rapport om anvendelsen af denne forordning.

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


BEGRUNDELSE

Hver dag tvinges 34 000 mænd, kvinder og børn til at forlade deres hjem på grund af konflikter, forfølgelse, vold og krænkelser af menneskerettighederne. Dette tal er steget støt år for år og har resulteret i, at flere end 65 millioner mennesker er flygtet for deres liv, fordelt på to tredjedele internt fordrevne personer og én tredjedel flygtninge. Det anslås, at 12,4 millioner mennesker blev fordrevet i 2015 alene. Med et stadigt stigende antal og ingen pauser i konflikterne og volden er der et presserende behov for mere effektive, permanente løsninger på globalt plan.

Genèvekonventionen: Et internationalt retligt instrument i kølvandet på 2. verdenskrig

Efter 2. verdenskrig indså mange lande, at der var et stærkt behov for at fremme og indføre flere folkeretlige instrumenter. Ét af målene var at indføre et internationalt instrument, som ville kunne sikre, at personer med behov for beskyttelse ville blive ydet tilflugt. I Genèvekonventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling har det internationale samfund fastsat bindende regler for den humanitære folkeret, som afgrænser, hvem der under hvilke omstændigheder skal behandles som en flygtning, og hvorledes en sådan skal behandles. Alle medlemsstater er parter i konventionen. Selv om Den Europæiske Union ikke som sådan har tiltrådt konventionen, bestemmer artikel 63, nr. 1), EF, udtrykkeligt, at der skal vedtages foranstaltninger vedrørende asyl i overensstemmelse med konventionen af 1951 og protokollen af 1967.

De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) blev oprettet i 1950 i kølvandet på 2. verdenskrig for at hjælpe millioner af mennesker, der var flygtet eller havde mistet deres hjem. UNHCR fungerer som vogter af konventionen fra 1951 og protokollen hertil fra 1967. UNHCR er en central global aktør, der yder støtte til lande, som huser flygtninge, og bistår medlemsstaterne i deres politiske reaktioner. Med henblik på at gøre det muligt for Den Europæiske Union at styrke sit arbejde vedrørende beskyttelse og genbosætning af flygtninge er det af afgørende betydning at bygge videre på UNHCR's arbejde.

Genbosætning en sikker og lovlig vej for international beskyttelse

Det fælles europæiske asylsystem, som i øjeblikket er under revision, indeholder forskellige elementer som øget ansvarsdeling for modtagelse af flygtninge, modtagelsesforhold, fælles procedurer og kvalifikationsregler. Der er imidlertid visse mangler, når det drejer sig om at tackle behovet for sikre og lovlige ankomster til EU.

Europa-Parlamentet har – i lighed med Europa-Kommissionen, Europarådets kommissær for menneskerettigheder, FN's højkommissær for flygtninge, FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder, FN's højkommissær for menneskerettigheder og mange af civilsamfundets aktører – i adskillige beslutninger over de seneste år slået til lyd for et øget antal af og mere sikre og lovlige veje til EU. På et FN-topmøde om flygtninge og migranter og et topmøde om flygtninge, som præsident Obama indkaldte til i september 2016, blev der ligeledes opfordret til at tilvejebringe sikre og lovlige indrejsemuligheder, herunder genbosætning.

Selv om genbosætning har visse lighedspunkter med migrationsveje, er der tale om en særskilt proces. Genbosætning skal derfor anerkendes som et supplement til og ikke en erstatning for andre lovlige veje til international beskyttelse, herunder humanitære visa, forlænget familiesammenføring og humanitære indrejseprogrammer.

UNHCR har i medfør af sin statut og FN's Generalforsamlings resolution mandat til at foretage genbosætning som én af tre varige løsninger. Den officielle betydning af "genbosætning" er defineret i UNHCR's Resettlement Handbook (håndbog i genbosætning).

Genbosætning indebærer udvælgelse og overførsel af flygtninge fra en stat, hvor de har anmodet om beskyttelse, til et tredjeland, der har indvilliget i at modtage dem – som flygtninge – med permanent opholdstilladelse. Den status, der gives, sikrer beskyttelse mod tilbagesendelse og giver en genbosat flygtning og dennes familie eller personer, over for hvem der består forsørgerpligt, adgang til rettigheder, som svarer til dem, der gælder for egne statsborgere. Genbosætning indebærer også mulighed for at blive en

naturaliseret statsborger i genbosætningslandet.

Genbosætning er i kraft af sin udformning et redskab, der skal sikre flygtninge beskyttelse og en varig løsning. Det er på denne baggrund, at FN's Højkommissær for Flygtninge, Den Internationale Organisation for Migration, Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil, Den Internationale Redningskomité, Røde Kors, Caritas, Amnesty International og mange andre aktører mener, at det ikke er en varig løsning at knytte genbosætning sammen med et tredjelandssamarbejde på migrationsområdet. Denne løsning bevæger sig væk fra genbosætning som et beskyttelsesredskab for de mest udsatte flygtninge. Genbosætning skal fortsat være baseret på de mest sårbare flygtninges behov. Det er værd at bemærke, at UNHCR allerede anser genbosætning som sidste alternativ, hvilket betyder, at andre varige løsninger allerede er blevet gennemgået, når de vurderer en sag. Fastlæggelse af geografiske prioriteringer baseret på samarbejde med tredjelande på migrationsområdet og anvendelse af genbosætning med udenrigspolitiske mål for øje ville derfor reelt skade en humanitær tilgang, som er baseret på behov og international beskyttelse. På samme måde er det afgørende, at EU's rammer er i overensstemmelse med UNHCR's rammer, når det drejer sig om de udvælgelseskriterier, der anvendes i genbosætningsprogrammer.

En EU-ramme, som supplerer de internationale strukturer for genbosætning

For at sikre, at EU's ramme styrker den globale genbosætningsindsats og respekterer folkeretten, skal genbosætning understøttes af beskyttelseshensyn til de pågældende personer. En EU-genbosætningsramme bør baseres på de humanitære behov, bidrage til de globale behov for genbosætning og afhjælpe langvarige flygtningesituationer. Af denne grund skal rammen være i overensstemmelse med allerede eksisterende internationale genbosætningsstrukturer for at være et supplement til den eksisterende indsats for at kunne øge EU's medlemsstaters deltagelse i genbosætning og vigtigst af alt for rent faktisk at kunne fungere på stedet. Dette vil blive sikret på følgende måder:

o  UNHCR's rolle som den institution, der er hovedansvarlig for at henvise tilfælde af genbosætningssager til medlemsstaterne understreges (artikel 10). Dette betyder ikke, at medlemsstaterne eller andre relevante organisationer ikke kan foretage henvisninger. Der er blot tale om en angivelse af, hvordan genbosætning allerede fungerer på stedet. Imidlertid indføres der hermed sikkerhedsforanstaltninger og overlapning af procedurer og strukturer undgås.

o  Geografiske prioriteter (artikel 4 og 7) bør baseres på UNHCR's forventede årlige globale behov for genbosætning, UNHCR offentliggøres hvert år. Det er her, vi kan finde den mest grundige vurdering af, hvor behovene for genbosætning er mest presserende i verden, og vurderingen bør være en klar retningslinje for EU-genbosætningsrammen.

o  Genbosætningsudvalget på højt plan bør spille en rolle, som i højere grad er afstemt efter de eksisterende strukturer. Efter de årlige trepartshøringer om genbosættelse (ATRC) skal genbosætningsudvalget på højt plan mødes for at gennemgå de vigtigste elementer i genbosætningsplanen og de forskellige EU-genbosætningsordninger. Medlemsskabet af genbosætningsudvalget på højt plan er blevet udvidet med henblik på at sikre større gennemsigtighed og kvalitet.

En EU-ramme, der øger antallet af genbosætninger

EU's andel af verdens BNP udgør 23,8 % (data fra OECD fra 2014), men alligevel huser EU's medlemsstater kun ca. 8 % af verdens flygtninge. Dette lægger en uforholdsmæssig stor byrde på udviklingslandene, som er vært for langt de fleste. 22 europæiske lande genbosatte 13 040 personer i 2015 (9 629 til 17 medlemsstater) med bidrag fra Europa på i gennemsnit ca. 10 procent til globale genbosætningsmodtagelser over de seneste fem år. Til sammenligning genbosatte USA samme år 69 933 flygtninge.

EU's medlemsstater har vist en manglende vilje til at skabe passende lovlige og sikre migrationsveje ind i regionen. Som et resultat heraf, har folk på farten ikke andre muligheder end at henvende sig til smuglere og begive sig ud på farlige irregulære rejser. Hvis vi ønsker at mindske nødvendigheden af at foretage farlige rejser, reducere tab af menneskeliv og afhængigheden af smuglernetværk, vil dette først blive en realitet, når antallet af tilbudte pladser er troværdigt og relevant. EU-genbosætningsrammen bør tilsigte at genbosætte mindst 25 % af det forventede årlige globale behov for genbosætning. I 2017 ville dette betyde ca. 250 000 personer.

En EU-ramme, der støtter nationale programmer

De EU-medlemsstater, som har indført funktionsdygtige og vellykkede programmer for genbosætning bør tilskyndes til at fortsætte og udvide disse, udveksle erfaringer og samle deres ressourcer. De EU-medlemsstater, der kun lige netop har påbegyndt deres første genbosættelsesprogrammer, bør gives al den nødvendige støtte for at sikre, at deres erfaringer bliver givtige og positive. EU-medlemsstater, der kun har ringe eller ingen erfaring med genbosætning, skal finde en solid struktur, der kan hjælpe dem med at komme i gang, hvilket omfatter en udveksling af bedste praksis med andre medlemsstater samt operationel og teknisk støtte fra [Den Europæiske Unions Asylagentur]. Hvis EU-genbosætningsrammen også håndhæver fælles procedurer, kriterier for støtteberettigelse eller udelukkelsesgrunde på grundlag af nationale programmer, er der en risiko for, at det vil begrænse nationale bestræbelser på genbosætningsområdet.

Det står samtidig klart, at vi er nødt til at skabe incitamenter for medlemsstaterne til at deltage i EU-genbosætningsrammen. Som en balance mellem disse to mål foreslås det, at medlemsstaterne beholder de 6 000 EUR pr. genbosat person, som de modtager fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, og beholder det hævede beløb på 10 000 EUR pr. genbosat person, når medlemsstaterne vælger at genbosætte i henhold til EU's rammebestemmelser.

En EU-ramme, der sikrer en varig løsning

Grundlaget for genbosætning som en varig løsning er, at de modtagende stater forventes at give genbosatte personer fast bopæl. Ingen kan betragte en opholdstilladelse på ét eller tre år som en varig løsning. Det er derfor af afgørende betydning, at medlemsstaterne har mulighed for at udstede opholdstilladelser, der er gunstigere end dem, der foreslås i [kvalifikationsforordningen]. På dette punkt foreslås det, at medlemsstaterne kan udstede permanente eller tidsubegrænsede opholdstilladelser på gunstigere vilkår, som omhandlet i artikel 13 i Rådets direktiv 2003/109/EF, ændret ved direktiv 2011/51/EU [direktivet om fastboende udlændinge].

Et fælles europæisk asylsystem skal have flere sikre og lovlige migrationsveje

Vores fælles asylsystem kan ikke fortsætte med udelukkende at fokusere på at gøre det så svært som muligt for mennesker på flugt at nå frem til Den Europæiske Unions område. Sikre og lovlige adgangsveje sammen med gode modtagelses- og integrationsstrukturer er af afgørende betydning for et velfungerende europæisk asylsystem. Retten til asyl og international ret skal respekteres. Det er ikke noget, som medlemsstaterne kan fravælge. En solid ramme for genbosætning i EU, der sikrer øget kvalitet og kvantitet i forbindelse med allerede eksisterende europæiske genbosætningsbestræbelser er en grundlæggende del af et sådant system, som imidlertid også skal kombineres med andre former for lovlige migrationsveje. Den Europæiske Union bør styrke vores fælles indsats og bevise, at vores kontinent og vores Union kan påtage sig en rimelig del af det globale ansvar.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (1.6.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Ordfører for udtalelse: Laima Liucija Andrikienė

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Omfordeling og genbosætning har været genstand for periodiske rapporter fra Kommissionen, der dokumenterer meget langsomme fremskridt vedrørende både omfordeling og genbosætning. Medlemsstaterne bør fortsat følge op på deres genbosætningsforpligtelser.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Med udgangspunkt i de eksisterende initiativer bør der indføres en stabil og pålidelig EU-genbosætningsramme med henblik på genbosætning af personer med behov for beskyttelse, som skal gennemføres i overensstemmelse med årlige EU-genbosætningsplaner og målrettede EU-genbosætningsordninger, og som sikrer, at medlemsstaternes forpligtelser opfyldes effektivt.

(8)  Med udgangspunkt i de eksisterende initiativer bør der indføres en stabil og pålidelig EU-genbosætningsramme med henblik på genbosætning af personer med behov for beskyttelse, som skal gennemføres i overensstemmelse med årlige EU-genbosætningsplaner og målrettede EU-genbosætningsordninger, og som sikrer, at medlemsstaternes forpligtelser opfyldes effektivt. EU-genbosætningsrammen bør baseres på de humanitære behov, bidrage til at opfylde de globale behov for genbosætning og afhjælpe langvarige flygtningesituationer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  En sådan ramme er en nødvendig del af en velforvaltet migrationspolitik, som har til formål at mindske forskellene mellem national praksis og nationale procedurer for genbosætning, at sikre, at tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med behov for international beskyttelse lovligt og sikkert kan indrejse på medlemsstaternes område, at bidrage til at reducere risikoen for en stor tilstrømning af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til medlemsstaternes område og dermed mindske presset på medlemsstaternes asylsystem fra de personer, der spontant ankommer, at være et udtryk for solidaritet med landene i de regioner, til hvilke eller i hvilke et stort antal personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, ved at bidrage til at lette presset på disse lande og endelig at bidrage til opfyldelsen af Unionens udenrigspolitiske mål ved at øge Unionens indflydelse over for disse lande og effektivt bidrage til globale genbosætningsinitiativer ved at tale med én stemme i internationale fora og med tredjelande.

(9)  En sådan ramme er en nødvendig del af en velforvaltet migrationspolitik, som har til formål at øge og supplere national praksis og nationale procedurer for genbosætning, at sikre, at tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med behov for international beskyttelse lovligt og sikkert kan indrejse på medlemsstaternes område, at bidrage til at reducere risikoen for en dårligt forvaltet irregulær tilstrømning af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til medlemsstaternes område, navnlig til de medlemsstaters område, hvor migranterne først ankommer, og dermed mindske presset på medlemsstaternes asylsystem fra de personer, der spontant ankommer, at være et udtryk for solidaritet med landene i de regioner, til hvilke eller i hvilke et stort antal personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, ved at bidrage til at lette presset på disse lande, øge samarbejdet med tredjelande og effektivt bidrage til globale genbosætningsinitiativer ved at tale med én stemme i internationale fora og med tredjelande. Sammen med udviklingsaktiviteter og -politikker kan genbosætning effektivt bidrage til at mindske spændingerne og afhjælpe langvarige flygtningesituationer i tredjelande.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  For at mindske risikoen for en meget stor irregulær tilstrømning af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til medlemsstaternes område, vise solidaritet med lande i regioner, til hvilke eller i hvilke et stort antal personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, ved at lette presset på disse lande og bidrage til opfyldelsen af Unionens udenrigspolitiske mål bør de regioner eller tredjelande, hvorfra genbosætningen skal ske, indgå i en skræddersyet løsning med tredjelande, således at migrationen bedre kan styres, jf. Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 om oprettelsen af en ny ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration32.

(10)  For at mindske risikoen for en irregulær tilstrømning, skabe reelle muligheder for genbosætning af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til medlemsstaternes område, vise solidaritet med lande i regioner, til hvilke eller i hvilke et stort antal personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet, ved at lette presset på disse lande og bidrage til opfyldelsen af Unionens udenrigspolitiske mål bør de regioner eller tredjelande, hvorfra genbosætningen skal ske, indgå i en skræddersyet varig løsning med tredjelande, således at migrationen bedre kan styres, jf. Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 om oprettelsen af en ny ramme for partnerskaber med tredjelande som led i den europæiske dagsorden for migration32.Partnerlandene bør derfor prioriteres. Den overordnede EU-strategi bør tage hensyn til det globale behov for genbosætning og identificerede beskyttelsesbehov, herunder langvarige flygtningesituationer.

__________________

__________________

32 COM(2016) 377 final.

32 COM(2016) 377 final.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  De fælles standardprocedurer bør bygge på medlemsstaternes erfaringer med og gældende standarder for genbosætning, navnlig de operative standardprocedurer for gennemførelsen af genbosætningsordningen med Tyrkiet, som fremgår af EU's og Tyrkiets erklæring af 18. marts 2016. EU-genbosætningsrammen bør give mulighed for at anvende to former for standardprocedurer for genbosætning.

(12)  De fælles standardprocedurer bør bygge på medlemsstaternes erfaringer med og gældende standarder for genbosætning og De Forenede Nationers højkommissær for flygtninge ("UNHCR"), navnlig de årlige trepartshøringer om genbosætning, med sigte på gradvist at øge medlemsstaternes kollektive genbosætningsbestræbelser på at dække det globale behov for genbosætning som beskrevet i UNHCR's dokument om det forventede årlige globale behov for genbosætning. EU-genbosætningsrammen bør give mulighed for at anvende to former for standardprocedurer for genbosætning.

Begrundelse

Denne aftale stadig er kontroversiel, og den bør ikke betragtes som en bedste praksis, som EU's politik for genbosætning skal bygges på.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Genbosætningsproceduren bør afsluttes hurtigst muligt, således at personer med behov for international beskyttelse ikke anspores til at benytte irregulære måder at rejse ind i Den Europæiske Union på for at søge om beskyttelse. Samtidig bør den sikre, at medlemsstaterne har tid nok til at behandle hver enkelt sag grundigt og ordentligt. Fristerne bør svare til, hvad der er nødvendigt for at foretage de forskellige typer vurderinger i den almindelige og den fremskyndede procedure.

(16)  Genbosætningsproceduren bør afsluttes hurtigst muligt for at sikre hurtig adgang til Unionen for personer med behov for international beskyttelse. Samtidig bør den sikre, at medlemsstaterne har tid nok til at behandle hver enkelt sag grundigt og ordentligt. Fristerne bør svare til, hvad der er nødvendigt for at foretage de forskellige typer vurderinger i den almindelige og den fremskyndede procedure.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)  Indrejse af humanitære årsager bør betragtes som et supplement til EU's genbosætningsprogrammer.

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  For at sikre ensartede vilkår for gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen bør Rådet have gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge den årlige EU-genbosætningsplan, som fastsætter det antal personer, der højst skal genbosættes, de nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i planen og deres bidrag til det samlede antal personer, der skal genbosættes, samt de overordnede geografiske prioriteter.

(21)  For at sikre ensartede vilkår for gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen bør Rådet have gennemførelsesbeføjelser til at fastlægge den årlige EU-genbosætningsplan, som fastsætter det antal personer, der skal genbosættes, de nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i planen og deres bidrag til det samlede antal personer, der skal genbosættes, i overensstemmelse med UNHCR's dokument om det forventede årlige globale behov for genbosætning (Projected Global Resettlement Needs).

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Disse beføjelser bør udøves på grundlag af et forslag fra Kommissionen om det antal personer, der højst skal genbosættes, og de overordnede geografiske prioriteter. Kommissionen bør fremsætte sit forslag samtidig med forslaget til udkast til Unionens årlige budget. Rådet bør sigte mod at vedtage forslaget inden for to måneder. Kommissionen og Rådet bør tage hensyn til drøftelserne i genbosætningsudvalget på højt plan.

(22)  Disse beføjelser bør udøves på grundlag af et forslag fra Kommissionen om det antal personer, der skal genbosættes inden for EU-genbosætningsrammen, og de overordnede prioriteter vedrørende personer med de mest presserende behov for øjeblikkelig beskyttelse. Kommissionen bør fremsætte sit forslag samtidig med forslaget til udkast til Unionens årlige budget. Rådet bør sigte mod at vedtage forslaget inden for to måneder. Kommissionen og Rådet bør tage hensyn til drøftelserne i genbosætningsudvalget på højt plan og tilpasse forslaget de årlige trepartshøringer om genbosættelse, med sigte på gradvist at øge medlemsstaternes kollektive genbosætningsbestræbelser på at dække det globale behov for genbosætning som beskrevet i UNHCR's dokument om det forventede årlige globale behov for genbosætning.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Det bør i hver målrettet EU-genbosætningsordning fastsættes, hvilke standardprocedureregler der skal gælde for dens gennemførelse. Den bør derudover om nødvendigt fastlægge lokale samarbejdsordninger, som fremmer dens gennemførelse.

(24)  Det bør i hver målrettet EU-genbosætningsordning fastsættes, hvilke standardprocedureregler der skal gælde for dens gennemførelse. Den bør derudover om nødvendigt fastlægge lokale samarbejdsordninger og samarbejdsordninger med UNHCR, som fremmer dens gennemførelse.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  I betragtning af den ekspertise, som FN's Højkommissariat for Flygtninge ("UNHCR") har i at facilitere de forskellige former for indrejsemuligheder for personer med behov for international beskyttelse fra tredjelande, hvortil de er blevet fordrevet, til medlemsstater, som er villige til at tage imod dem, bør UNHCR fortsat spille en vigtig rolle i genbosætningsbestræbelserne under EU-genbosætningsrammen. Ud over UNHCR bør andre internationale aktører, såsom Den Internationale Organisation for Migration ("IOM"), også opfordres til at bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen.

(27)  I betragtning af den ekspertise, som FN's Højkommissariat for Flygtninge ("UNHCR") har i at facilitere de forskellige former for indrejsemuligheder for personer med behov for international beskyttelse fra tredjelande, hvortil de er blevet fordrevet, til medlemsstater, som er villige til at tage imod dem, bør UNHCR fortsat spille en vigtig rolle i genbosætningsbestræbelserne under EU-genbosætningsrammen. Ud over UNHCR bør andre internationale organisationer og ikkestatslige organisationer, såsom Den Internationale Organisation for Migration ("IOM"), og EU-delegationerne også opfordres til at bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen.

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  [Den Europæiske Unions Asylagentur] bør bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen i overensstemmelse med sit mandat.

(28)  [Den Europæiske Unions Asylagentur] bør bistå medlemsstaterne og samarbejde med berørte tredjelande i forbindelse med gennemførelsen af EU-genbosætningsrammen i overensstemmelse med sit mandat, herunder ved at yde praktisk og teknisk bistand samt operationel støtte.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og bør derfor anvendes på en måde, der er i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, herunder børns rettigheder, retten til respekt for familielivet og det almindelige princip om ikke-forskelsbehandling.

(33)  Denne forordning respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og bør derfor anvendes på en måde, der er i overensstemmelse med disse rettigheder og principper, herunder børns rettigheder, retten til respekt for familielivet og princippet om ikke-forskelsbehandling.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes en EU-genbosætningsramme for tredjelandsstatsborgeres og statsløse personers tilladelse til indrejse i medlemsstaternes område med henblik på at tildele dem international beskyttelse.

Ved denne forordning oprettes en EU-genbosætningsramme for udvælgelse af, tilladelse til indrejse for og overførsel af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer til medlemsstaternes område med henblik på at tildele dem international beskyttelse.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

–a)  etablere en permanent bindende EU-ramme for genbosætning af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, der har behov for international beskyttelse

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bidrage til at mindske risikoen for en omfattende irregulær tilstrømning af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med behov for international beskyttelse til medlemsstaternes område

b)  bidrage til at mindske risikoen for en irregulær tilstrømning af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med behov for international beskyttelse til medlemsstaternes område

Ændringsforslag     17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  skabe omfordelingsmekanismer med henblik på at lette presset på tredjelande, der huser et stort antal internt fordrevne, som et udtryk for solidaritet og ansvarsdeling

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  antallet af personer med behov for international beskyttelse, som er fordrevet til eller i et tredjeland, og eventuelle videre rejser foretaget af disse personer til medlemsstaternes område

a)  antallet af personer med behov for international beskyttelse, som er fordrevet til eller i et tredjeland, konsekvenserne heraf for det pågældende tredjelands regionale stabilitet og eventuelle videre rejser foretaget af disse personer til medlemsstaternes område

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  komplementaritet med finansiel og teknisk bistand, som ydes til tredjelande, til hvilke eller i hvilke personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet

b)  komplementaritet med finansiel og teknisk bistand, navnlig med sigte på at øge modtagelseskapaciteten og beskyttelsen af personer med behov for international beskyttelse og på at udvikle et effektivt asylsystem, som ydes til tredjelande, til hvilke eller i hvilke personer med behov for international beskyttelse er blevet fordrevet

Ændringsforslag     20

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Unionens overordnede forbindelser med det tredjeland eller de tredjelande, hvorfra genbosætning skal finde sted, og med tredjelande generelt

udgår

Begrundelse

I stedet for at være et udtryk for solidaritet risikerer rammen at blive brugt som redskab til at udøve indflydelse på disse partnerlande.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  et tredjelands reelle samarbejde med Unionen på området migration og asyl, herunder om at:

udgår

i)  reducere antallet af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer, som passerer grænsen til medlemsstaternes område, og som kommer fra det pågældende tredjeland

 

ii)  skabe betingelserne for anvendelse af principperne om henholdsvis første asylland og sikkert tredjeland med henblik på tilbagesendelse af asylansøgere, som på irregulær vis har krydset grænsen til medlemsstaternes område, idet de er kommet fra eller har en forbindelse til det pågældende tredjeland

 

iii)  øge kapaciteten til at modtage og beskytte personer med behov for international beskyttelse, som opholder sig i det pågældende land, bl.a. ved etablering af et effektivt asylsystem eller

 

iv)  øge antallet af tilbagetagelser af tredjelandsstatsborgere og statsløse personer med ulovligt ophold på medlemsstaternes område, bl.a. ved indgåelse og effektiv gennemførelse af tilbagetagelsesaftaler

 

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  omfanget og indholdet af de genbosætningsforpligtelser, som tredjelande påtager sig.

e)  omfanget og indholdet af de genbosætningsforpligtelser, som andre tredjelande påtager sig.

Ændringsforslag     23

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a – indledningen

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  i) tredjelandsstatsborgere, som på grund af en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af race, religion, nationalitet, politisk overbevisning eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe befinder sig uden for det land, hvori de er statsborgere, eller den del af det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, og som ikke kan, eller som på grund af frygt ikke er villige til at benytte sig af det pågældende lands beskyttelse, eller statsløse personer, som befinder sig uden for det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, eller den del af det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, og som af de ovenfor anførte grunde ikke kan eller på grund af frygt ikke er villige til at vende tilbage til eller opholde sig i det, eller subsidiært

a)  i) tredjelandsstatsborgere, som på grund af en velbegrundet frygt for at blive forfulgt på grund af race, religion, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, nationalitet, politisk overbevisning eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe befinder sig uden for det land, hvori de er statsborgere, eller den del af det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, og som ikke kan, eller som på grund af frygt ikke er villige til at benytte sig af det pågældende lands beskyttelse, eller statsløse personer, som befinder sig uden for det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, eller den del af det land, hvor de tidligere sædvanligvis havde bopæl, og som af de ovenfor anførte grunde ikke kan eller på grund af frygt ikke er villige til at vende tilbage til eller opholde sig i det, eller subsidiært

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. i – indledningen

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  sårbare personer

i)  sårbare personer, navnlig

Ændringsforslag     25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. i – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  udsatte børn og unge, herunder uledsagede børn

–  udsatte børn og unge, navnlig uledsagede børn

Ændringsforslag     26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. i – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

  personer, der mangler alternative varige løsninger

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. ii – led 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  mindreårige børn af par som omhandlet i første led eller af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som skal genbosættes, såfremt børnene er ugifte, uanset om de efter national ret er født i eller uden for ægteskab eller er adopteret

–  mindreårige børn af par som omhandlet i første led eller af tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som skal genbosættes, uanset om de efter national ret er født i eller uden for ægteskab eller er adopteret

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b – nr. ii – led 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  faderen, moderen eller en anden voksen, som ifølge lovgivning eller praksis i den medlemsstat, hvor den voksne befinder sig, er ansvarlig for den ugifte mindreårige, som skal genbosættes

–  faderen, moderen eller en anden voksen, som ifølge lovgivning eller praksis i den medlemsstat, hvor den voksne befinder sig, er ansvarlig for den mindreårige, som skal genbosættes

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at familiens enhed kan opretholdes mellem de personer, der er omhandlet i litra b), nr. ii).

Medlemsstaterne sikrer, at familiens enhed kan opretholdes.

Ændringsforslag     30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  de har begået en alvorlig forbrydelse

(ii)  de har begået en alvorlig forbrydelse, der svarer til en strafbar handling i henhold til medlemsstaternes strafferet

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  personer, som har opholdt sig ulovligt, er indrejst på irregulær vis, eller som har forsøgt at indrejse på irregulær vis på medlemsstaternes område i løbet af de seneste fem år forud for genbosætningen

udgår

Ændringsforslag     32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  personer, som allerede er blevet genbosat af en anden medlemsstat som led i denne forordnings implementering, konklusionerne fra stats- og regeringschefernes møde i Rådet 11097/15 af 20. juli 2015, EU's og Tyrkiets erklæring af 18. marts 2016, Kommissionens henstilling C(2015) 9490 af 15. december 2015 eller en national genbosætningsordning

e)  personer, som allerede er blevet genbosat af en anden medlemsstat som led i denne forordnings implementering eller en national genbosætningsordning

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer kan udelukkes fra målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført i henhold til artikel 8, hvis en af de udelukkelsesgrunde, der er omhandlet i stk. 1, litra a) eller b), umiddelbart gør sig gældende.

udgår

Ændringsforslag     34

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  På forslag af Kommissionen vedtager Rådet en årlig EU-genbosætningsplan et år forud for det år, hvor planen skal gennemføres.

1.  På forslag af Kommissionen og i overensstemmelse med UNHCR's dokument om det forventede årlige globale behov for genbosætning vedtager Rådet en årlig EU-genbosætningsplan et år forud for det år, hvor planen skal gennemføres.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  angivelse af det samlede antal personer, der højst skal genbosættes

a)  angivelse af det antal personer, der skal genbosættes, under hensyntagen til UNHCR's dokument om det forventede årlige globale behov for genbosætning

Ændringsforslag     36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  de overordnede geografiske prioriteter.

c)  de overordnede behov for beskyttelse og de specifikke geografiske prioriteter under hensyntagen til UNHCR's dokument om det forventede årlige globale behov for genbosætning.

Ændringsforslag     37

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra ca (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  indikatorer til overvågning og evaluering af den faktiske gennemførelse i medlemsstaterne

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  oplysning om det nøjagtige antal personer, der skal bosættes ud af det maksimale samlede antal som anført i den årlige EU-genbosætningsplan, jf. artikel 7, stk. 2, litra a), og nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i den målrettede EU-genbosætningsordning

b)  oplysning om det nøjagtige antal personer, der skal bosættes ud af det antal, som er anført i den årlige EU-genbosætningsplan, jf. artikel 7, stk. 2, litra a), og nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i den målrettede EU-genbosætningsordning

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  oplysning om eventuelle lokale koordinerings- og samarbejdsordninger blandt medlemsstaterne, som støttes af [Den Europæiske Unions Asylagentur], jf. artikel 12, stk. 3, og med tredjelande, UNHCR eller andre partnere

d)  oplysning om eventuelle lokale koordinerings- og samarbejdsordninger blandt medlemsstaterne, som støttes af [Den Europæiske Unions Asylagentur], jf. artikel 12, stk. 3, og af EU-delegationerne, og med tredjelande, UNHCR, IOM og relevante civilsamfundsorganisationer eller andre partnere

Ændringsforslag     40

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  en beskrivelse af den specifikke gruppe eller de specifikke grupper tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som den målrettede EU-genbosætningsordning skal finde anvendelse på

e)  en beskrivelse af den specifikke gruppe eller de specifikke grupper tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som den målrettede EU-genbosætningsordning skal finde anvendelse på i overensstemmelse med de af UNHCR fastsatte sårbarhedskriterier, på grundlag af UNHCR's dokument om det forventede årlige globale behov for genbosætning

Ændringsforslag     41

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  familiemæssig tilknytning til tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer eller unionsborgere med lovligt ophold i en medlemsstat

a)  familiemæssig tilknytning til tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer eller unionsborgere med lovligt ophold i en medlemsstat, men som ikke er berettigede til familiesammenføring i henhold til Rådets direktiv 2003/86/EF1a

 

_________________

 

1a Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring (EUT L 251 af 3.10.2003, s. 12).

Ændringsforslag     42

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne foretager vurderingen på grundlag af dokumentation, herunder eventuelt oplysninger fra UNHCR om, hvorvidt tredjelandsstatsborgerne eller de statsløse personer kan anerkendes som flygtninge, eller på grundlag af en personlig samtale eller en kombination heraf.

Medlemsstaterne foretager vurderingen på grundlag af dokumentation, herunder eventuelt oplysninger fra UNHCR, IOM, Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og relevante civilsamfundsorganisationer om, hvorvidt tredjelandsstatsborgerne eller de statsløse personer kan anerkendes som flygtninge, eller på grundlag af en personlig samtale eller en kombination heraf.

Ændringsforslag     43

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan også anmode UNHCR om nøje at vurdere, om tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der henvises til dem af UNHCR, kan anerkendes som flygtninge i henhold til artikel 1 i Genèvekonventionen fra 1951.

Medlemsstaterne anmoder også UNHCR, IOM og relevante civilsamfundsorganisationer om nøje at vurdere, om tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, der henvises til dem af UNHCR, IOM og relevante civilsamfundsorganisationer, kan anerkendes som flygtninge i henhold til artikel 1 i Genèvekonventionen fra 1951.

Ændringsforslag     44

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  ikke anmode UNHCR om at vurdere, om tredjelandsstatsborgerne eller de statsløse personer kan anerkendes som flygtninge i henhold til artikel 1 i Genèvekonventionen fra 1951

2)  ikke anmode UNHCR, IOM og relevante civilsamfundsorganisationer om at vurdere, om tredjelandsstatsborgerne eller de statsløse personer kan anerkendes som flygtninge i henhold til artikel 1 i Genèvekonventionen fra 1951

Ændringsforslag     45

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at lette gennemførelsen af de målrettede EU-genbosætningsordninger udpeger medlemsstaterne nationale kontaktpunkter, og de kan beslutte at udpege forbindelsesofficerer i tredjelande.

1.  For at lette gennemførelsen af de målrettede EU-genbosætningsordninger udpeger medlemsstaterne nationale kontaktpunkter, og de kan beslutte at udpege forbindelsesofficerer i tredjelande. Medlemsstaterne kan bistås af [Den Europæiske Unions Asylagentur] og om nødvendigt anvende eksisterende strukturer for det operationelle samarbejde om genbosætning.

Ændringsforslag     46

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan i forbindelse med gennemførelsen af målrettede EU-genbosætningsordninger, især gennemførelsen af oplysningsprogrammer forud for afrejsen, lægeundersøgelser af, om en person er i stand til at rejse, rejseplanlægning og andre praktiske opgaver, lade sig bistå af partnere i overensstemmelse med lokale koordinerings- og samarbejdsordninger vedrørende målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført ved artikel 8, stk. 2, litra d).

3.  Medlemsstaterne kan i forbindelse med gennemførelsen af målrettede EU-genbosætningsordninger, især gennemførelsen af oplysningsprogrammer forud for afrejsen, lægeundersøgelser af, om en person er i stand til at rejse, rejseplanlægning og andre praktiske opgaver, lade sig bistå af partnere, navnlig UNHCR og relevante internationale organisationer, i overensstemmelse med lokale koordinerings- og samarbejdsordninger vedrørende målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført ved artikel 8, stk. 2, litra d).

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der nedsættes et genbosætningsudvalg på højt plan bestående af repræsentanter for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaterne. [Den Europæiske Unions Asylagentur], UNHCR og IOM kan indbydes. Repræsentanter for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz skal inviteres til at deltage i møderne i genbosætningsudvalget på højt plan, hvis de har tilkendegivet, at de har til hensigt at blive associeret med gennemførelsen af den årlige EU-genbosætningsplan.

1.  Der nedsættes et genbosætningsudvalg på højt plan bestående af repræsentanter for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og medlemsstaterne. [Den Europæiske Unions Asylagentur], UNHCR og IOM og repræsentanter fra relevante civilsamfundsorganisationer skal indbydes. Repræsentanter for Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz skal inviteres til at deltage i møderne i genbosætningsudvalget på højt plan, hvis de har tilkendegivet, at de har til hensigt at blive associeret med gennemførelsen af den årlige EU-genbosætningsplan.

Ændringsforslag     48

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen fungerer som formand for genbosætningsudvalget på højt plan. Udvalget træder sammen på invitation fra Kommissionen eller på anmodning af en medlemsstat og mødes mindst en gang om året.

2.  Kommissionen fungerer som formand for genbosætningsudvalget på højt plan. Udvalget træder sammen på invitation fra Kommissionen eller på anmodning af en medlemsstat og mødes mindst en gang om året. Kommissionen holder også øje med eventuelle indikationer fra UNHCR eller civilsamfundsorganisationer – navnlig de relevante internationale organisationer – om, at behovene for genbosætning har ændret sig.

Ændringsforslag     49

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 31. december 2018 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om forordningens anvendelse i medlemsstaterne.

1.  Senest den 31. december 2018 og hvert år derefter forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om forordningens anvendelse i medlemsstaterne. Kommissionen aflægger rapport til UNHCR om det bidrag, som Unionen og dens medlemsstater har ydet for at opfylde det globale behov for genbosætning.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-ramme for genbosætning

Referencer

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

12.9.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Laima Liucija Andrikienė

4.1.2017

Dato for vedtagelse

30.5.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

7

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Elena Valenciano

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Laima Liucija Andrikienė, Luis de Grandes Pascual, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Luis de Grandes Pascual

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

7

-

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Symbolforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetudvalget (25.4.2017)

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en EU-genbosætningsramme og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Ordfører for udtalelse: Gérard Deprez

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren er af den opfattelse, at EU har et presserende behov for en integreret, bæredygtig migrationspolitik, der bygger på solidaritet og en fair byrdefordeling mellem medlemsstaterne. Han mener, at etablering af lovlige veje til at søge tilflugt i Europa kunne forhindre tragiske dødsfald i Middelhavet og nedbryde migrantsmuglernes forretningsmodel.

Ordføreren støtter tilknytningen af den foreslåede omarbejdning af Dublinforordningen(1) til det foreliggende forslag, således at antallet af genbosatte personer tilføjes til antallet af ansøgninger om international beskyttelse i forbindelse med beregningen af den korrigerende fordelingsmekanisme. Ordføreren går også ind for at skabe en tilknytning til den omarbejdede Eurodacforordning(2), således at data om genbosatte personer vil blive lagret i Eurodacsystemet.

Med hensyn til de budgetmæssige konsekvenser mener ordføreren, at selv om der ikke findes en veldefineret kvote af personer, der skal genbosættes i henhold til forslaget, er det ønskeligt, at disse genbosætningsplaner bliver omfangsrige, og at der afsættes de nødvendige midler til deres gennemførelse.

Ordføreren glæder sig over forslaget om at tildele 10 000 EUR fra Unionens budget til medlemsstaterne for hver genbosat person, der skal udbetales fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden på grundlag af de EU-genbosætningsplaner, der vedtages årligt af Rådet. Ordføreren stiller sig forstående over for fjernelsen af kravet om samfinansiering fra EU-budgettet til genbosætning under nationale genbosættelsesprogrammer for således at sikre den nødvendige finansiering af disse europæiske genbosættelsesprogrammer.

Endelig ønsker ordføreren at understrege, at begge budgetmyndighedens parter skal have fyldestgørende oplysninger om de finansielle konsekvenser af den næste årlige genbosætningsplan på tidspunktet for fremlæggelsen af forslaget til udkast til Unionens årlige budget for det efterfølgende år.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag     1

Forslag til forordning

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  Det europæiske projekt har altid haft som mål at fremme demokratiske værdier, retsstatsprincippet og menneskerettighederne.

Ændringsforslag     2

Forslag til forordning

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a)  Migrationsstyring er et fælles ansvar.

Ændringsforslag     3

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  De fælles standardprocedurer bør bygge på medlemsstaternes erfaringer med og gældende standarder for genbosætning, navnlig de operative standardprocedurer for gennemførelsen af genbosætningsordningen med Tyrkiet, som fremgår af EU's og Tyrkiets erklæring af 18. marts 2016. EU-genbosætningsrammen bør give mulighed for at anvende to former for standardprocedurer for genbosætning.

De fælles standardprocedurer bør bygge på UNHCR's og medlemsstaternes erfaringer med og gældende standarder for genbosætning, og navnlig de operative standardprocedurer for gennemførelsen af genbosætningsordningen med Tyrkiet, som fremgår af EU's og Tyrkiets erklæring af 18. marts 2016. EU-genbosætningsrammen bør give mulighed for at anvende to former for standardprocedurer for genbosætning.

Begrundelse

Der bør tages højde for de eksisterende internationale arrangementer, der bygger på UNHCR.

Ændringsforslag     4

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Begge procedurer består af følgende faser: identifikation, registrering, vurdering og afgørelse.

(13)  Begge procedurer består af følgende faser: identifikation, registrering, vurdering og afgørelse, og bør gennemføres i tæt samarbejde med UNHCR.

Begrundelse

UNHCR har stor ekspertise og erfaring inden for genbosætningsområdet, der bør udnyttes så meget som muligt.

Ændringsforslag     5

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Personoplysninger, der indhentes med henblik på genbosætningsproceduren, bør lagres i højst fem år fra datoen for genbosætningen. Da tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som allerede er blevet genbosat i en medlemsstat, eller som inden for de seneste fem år har nægtet at blive genbosat i en given medlemsstat, bør udelukkes fra at blive genbosat i en anden medlemsstat, bør dette være den periode, der anses for nødvendig at lagre personoplysninger i, herunder fingeraftryk og ansigtsbilleder.

(17)  Personoplysninger, der indhentes med henblik på genbosætningsproceduren, bør lagres i højst fem år fra datoen for genbosætningen. Da tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som allerede er blevet genbosat i en medlemsstat, eller som inden for de seneste fem år har nægtet at blive genbosat i en given medlemsstat, bør ikke være berettiget til at blive genbosat i en anden medlemsstat, bør dette være den periode, der anses for nødvendig at lagre personoplysninger i, herunder fingeraftryk og ansigtsbilleder.

Begrundelse

Udelukkelse i forbindelse med international beskyttelse af flygtninge henviser til personer, der ikke fortjener international beskyttelse. "Manglende berettigelse" ville være en bedre formulering.

Ændringsforslag     6

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Der bør foretages et valg af genbosætningsproceduren for hver målrettet EU-genbosætningsordning. En fremskyndet procedure kan være berettiget af humanitære grunde eller i tilfælde af hastende juridiske eller fysiske beskyttelsesbehov.

(18)  Der bør foretages et valg af genbosætningsproceduren for hver målrettet EU-genbosætningsordning i nært samarbejde med UNHCR. En fremskyndet procedure kan være berettiget af humanitære grunde eller i tilfælde af hastende juridiske eller fysiske beskyttelsesbehov.

Begrundelse

UNHCR har stor ekspertise og erfaring inden for genbosætningsområdet, der bør udnyttes så meget som muligt.

Ændringsforslag     7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes en EU-genbosætningsramme for tredjelandsstatsborgeres og statsløse personers tilladelse til indrejse i medlemsstaternes område med henblik på at tildele dem international beskyttelse.

Ved denne forordning oprettes en EU-genbosætningsramme for tredjelandsstatsborgeres og statsløse personers tilladelse til indrejse i de medlemsstater, der vælger at deltage i genbosætningsordningen, med henblik på at tildele dem international beskyttelse.

Begrundelse

Deltagelse i rammen bør være frivillig, da formålet med genbosættelse er at yde beskyttelse og en varig løsning. Medlemsstaterne ved bedst, hvor mange personer de virkelig kan beskytte og integrere i deres samfund. Det faste beløb på 10 000 euro fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden dækker kun de indledende omkostninger ved genbosættelse.

Ændringsforslag     8

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at familiens enhed kan opretholdes mellem de personer, der er omhandlet i litra b), nr. ii).

Medlemsstaterne sikrer, at familiens enhed kan opretholdes i overensstemmelse med artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/...1a .

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/… om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse og om ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om status for tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT ...).

Begrundelse

Det foreslåede kvalifikationsdirektiv præciserer familiemedlemmers rettigheder til at være omfattet af international beskyttelse.

Ændringsforslag     9

Forslag til forordning

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udelukkelsesgrunde

Manglende berettigelse

Begrundelse

Udelukkelse i forbindelse med international beskyttelse af flygtninge henviser til personer, der ikke fortjener international beskyttelse. "Manglende berettigelse" ville være en bedre formulering.

Ændringsforslag     10

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Følgende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer udelukkes fra målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført i henhold til artikel 8:

1.  Følgende tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer er ikke berettiget til målrettede EU-genbosætningsordninger, der er indført i henhold til artikel 8:

Begrundelse

Udelukkelse i forbindelse med international beskyttelse af flygtninge henviser til personer, der ikke fortjener international beskyttelse. "Manglende berettigelse" ville være en bedre formulering.

Ændringsforslag     11

Forslag til forordning

Artikel 6 - stk. 1 - litra a - indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  personer, om hvem der er rimelige grunde til at formode, at:

(a)  personer, om hvem der er alvorlige grunde til at antage, at:

Begrundelse

Genève-konventionen af 1951 anvender udtrykket "alvorlige grunde til at antage".

Ændringsforslag     12

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  På forslag af Kommissionen vedtager Rådet en årlig EU-genbosætningsplan et år forud for det år, hvor planen skal gennemføres.

1.  På forslag af Kommissionen vedtager Rådet en årlig EU-genbosætningsplan et år forud for det år, hvor planen skal gennemføres, der gælder for de medlemsstater, der vælger at deltage i genbosættelsen for det følgende år.

Begrundelse

Deltagelse i rammen bør være frivillig.

Ændringsforslag     13

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i den årlige EU-genbosætningsplan og om deres bidrag til det samlede antal personer, der skal genbosættes

(b)  nærmere oplysninger om de medlemsstater, der vælger at deltage i den årlige EU-genbosætningsplan og om deres frivillige bidrag til det samlede antal personer, der skal genbosættes

Begrundelse

Deltagelse i rammen bør være frivillig. Det er vigtigt at øge genbosættelsen af ​​flygtninge i Europa og styrke samarbejdet om genbosættelse, men medlemsstaterne bør ikke være forpligtet til at genbosætte en vis andel af de personer, der skal genbosættes til EU.

Ændringsforslag     14

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  oplysning om det nøjagtige antal personer, der skal bosættes ud af det maksimale samlede antal som anført i den årlige EU-genbosætningsplan, jf. artikel 7, stk. 2, litra a), og nærmere oplysninger om medlemsstaternes deltagelse i den målrettede EU-genbosætningsordning

(b)  oplysning om det nøjagtige antal personer, der skal genbosættes ud af det maksimale samlede antal som anført i den årlige EU-genbosætningsplan, jf. artikel 7, stk. 2, litra a), og nærmere oplysninger om de medlemsstater, der vælger at deltage i den målrettede EU-genbosætningsordning

Begrundelse

Deltagelse i rammen bør være frivillig. Medlemsstaterne bør kunne beslutte, hvor mange personer de genbosætter, i stedet for en forpligtelse til at genbosætte en vis andel af de personer, der skal genbosættes i EU.

Ændringsforslag     15

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – nr. 3

Forordning (EU) nr. 516/2014

Artikel 17 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne modtager ud over de midler, de tildeles, og som beregnes i henhold til artikel 15, stk. 1, litra a), et fast beløb på 10 000 EUR for hver person, der genbosættes i overensstemmelse med en målrettet EU-genbosætningsordning.

1.  Medlemsstaterne modtager ud over de midler, de tildeles, og som beregnes i henhold til artikel 15, stk. 1, litra a), et fast beløb på 10 000 EUR for hver person, der genbosættes i overensstemmelse med en målrettet EU-genbosætningsordning. Alle tildelte finansielle ressourcer er rettet mod genbosættelsesformål og ikke andre aktioner finansieret ved forordning (EU) nr. 516/2014, såsom finansiering af indvandringscentre.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

EU-genbosætningsramme

Referencer

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.9.2016

Ordfører

       Dato for valg

Gérard Deprez

31.8.2016

Dato for vedtagelse

24.4.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

25

4

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

25

+

ALDE

Gérard Deprez, Nils Torvalds

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S & D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karin Kadenbach, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Verts/ALE

Monika Vana

1

0

Verts/ALE

Jordi Solé

Forklaring til symboler:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

COM(2016) 0270 final.

(2)

COM(2016) 0272 final.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EU-ramme for genbosætning

Referencer

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Dato for høring af EP

13.7.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

12.9.2016

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

DEVE

7.9.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Malin Björk

7.11.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

8.9.2016

12.4.2017

30.5.2017

12.10.2017

Dato for vedtagelse

12.10.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

20

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Beatriz Becerra Basterrechea, Francesc Gambús, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lieve Wierinck

Dato for indgivelse

23.10.2017


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

37

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck,

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Francesc Gambús, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

20

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, , Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

2

0

PPE

Barbara Kudrycka, József Nagy

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik