ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1305kWORD 201k
19.10.2017
PE 601.257v02-00 A8-0316/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Malin Björk

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0468),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 78 παράγραφος 2, εδάφια (δ) και (ζ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0325/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 8ης Φεβρουαρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0316/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 α)  Η επανεγκατάσταση είναι μια καθιερωμένη πράξη αλληλεγγύης προς τις χώρες φιλοξενίας των προσφύγων, με βάση τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Η επανεγκατάσταση συνίσταται στην επιλογή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας σε ένα κράτος στο οποίο έχουν ζητήσει προστασία και στη μεταφορά τους από το κράτος αυτό και την εισδοχή τους σε άλλο κράτος με σκοπό τη χορήγηση σε αυτούς διεθνούς προστασίας και την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. Η επανεγκατάσταση έχει τρεις αλληλένδετες και συμπληρωματικές λειτουργίες: είναι ένα εργαλείο προστασίας, μια μόνιμη λύση και ένας μηχανισμός κατανομής των ευθυνών.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 β)  Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) έχει εντολή από το καταστατικό της και τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) να αναλάβει την επανεγκατάσταση ως βιώσιμη λύση για άτομα σε παρατεταμένες προσφυγικές καταστάσεις. Η εμπειρία της UNHCR σε αυτόν τον τομέα στηρίζεται σε έργο δεκαετιών και σε εντολή που τυγχάνει παγκόσμιας στήριξης. Η αρμοδιότητα της UNHCR σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να αποτελεί πηγή υποστήριξης για τα προγράμματα επανεγκατάστασης των κρατών μελών, καθώς και για το πλαίσιο επανεγκατάστασης της Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1 γ)  Σύμφωνα με το άρθρο 78 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η πολιτική ασύλου της Ένωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και του Πρωτοκόλλου της 31ης Ιανουαρίου 1967 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων, καθώς και με άλλες συναφείς συμβάσεις. Αυτές οι συνθήκες εδράζονται στο άρθρο 14 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων να ζητούν άσυλο από διώξεις σε άλλες χώρες.

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1δ)  Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (ΚΕΣΑ). Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η ενίσχυση των διαύλων νόμιμης και ασφαλούς εισόδου για τους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Η επανεγκατάσταση είναι μια νόμιμη οδός που θα πρέπει να παρέχει στους πλέον ευάλωτους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες μια βιώσιμη λύση και θα πρέπει να συμπληρώνεται από άλλες νόμιμες οδούς.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1ε)  Η επανεγκατάσταση είναι ένα εργαλείο προστασίας. Η οικογενειακή επανένωση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τους στόχους επανεγκατάστασης και θα πρέπει να διατηρηθεί ως βασικός μηχανισμός για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες της Ένωσης και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια των κρατών μελών απολαμβάνουν το θεμελιώδες δικαίωμά τους για σεβασμό της οικογενειακής ζωής. Η διαδικασία επανεγκατάστασης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για μέλη της οικογένειας που θα μπορούσαν διαφορετικά να επανενωθούν εγκαίρως με την οικογένειά τους σε ένα κράτος μέλος σύμφωνα με άλλες νομικές πράξεις του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου. Σε περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να είναι δυνατή η χρήση των διαδικασιών επανεγκατάστασης για τους σκοπούς της επανένωσης της ευρύτερης οικογένειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν ευέλικτες πολιτικές οικογενειακής επανένωσης και να εξασφαλίσουν ότι τα προγράμματα οικογενειακής επανένωσης αναπτύσσονται εκτός των ποσοστώσεων επανεγκατάστασης.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1στ)  Εάν ένα μέλος της οικογένειας βρίσκεται υπό εξέταση για επανεγκατάσταση (π.χ. για λόγους προστασίας), τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν να εξασφαλίζουν, σύμφωνα με την αρχή της ενότητας της οικογένειας, ότι όλα τα μέλη της οικογένειας του προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας που δεν ανήκουν στον οικογενειακό πυρήνα, επανεγκαθίστανται από κοινού. Στη διαδικασία καθορισμού των παραμέτρων για μια δεδομένη οικογένεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πολιτιστικές της ιδιαιτερότητες και να υιοθετούν μια πραγματιστική προσέγγιση. Η πυρηνική οικογένεια μπορεί να θεωρείται ως η βασική μορφή οικογένειας, αλλά το στοιχείο της φυσικής, οικονομικής, ψυχολογικής και συναισθηματικής εξάρτησης μεταξύ των μελών της οικογενείας θα πρέπει να σταθμίζεται καταλλήλως στη λήψη της τελικής απόφασης. Μια πολιτιστικά ευαίσθητη κατανόηση της οικογένειας είναι σημαντική για όσους αναγκάστηκαν να φύγουν λόγω διώξεων και εμφυλίου πολέμου, καθώς τα μέλη της διευρυμένης οικογένειας μπορεί να αποτελούν την τελευταία γραμμή άμυνας των ατόμων που εξαρτώνται αποκλειστικά από την οικογενειακή μονάδα για την επιβίωση, την ψυχολογική στήριξη και τη συναισθηματική φροντίδα.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1ζ)  Το πλαίσιο επανεγκατάστασης της Ένωσης θα πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των προγραμμάτων μόνιμης επανεγκατάστασης, είτε πρόκειται για παλαιά είτε νέα, και στη σταδιακή αύξηση των συλλογικών τους προσπαθειών στον τομέα της επανεγκατάστασης, και θα πρέπει να στηρίζει και να διευκολύνει την υποδοχή και ένταξη των επανεγκατεστημένων ατόμων.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1η)  Η Διακήρυξη της Νέας Υόρκης για τους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες, η οποία εγκρίθηκε από τη ΓΣΗΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, ζητεί από τα κράτη να αναβαθμίσουν τις προσπάθειες επανεγκατάστασης και προβλέπει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο απόκρισης για τους πρόσφυγες, στο οποίο «τα κράτη επιδιώκουν να παρέχουν θέσεις επανεγκατάστασης και άλλες νομικές οδούς σε μια κλίμακα που θα επιτρέψει την κάλυψη των ετήσιων αναγκών επανεγκατάστασης που προσδιορίζονται από την Υπηρεσία της Ύπατη Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

 

__________________

 

Ψήφισμα Α/RES/71/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 θ)  Η έννοια του «κινδύνου για τη δημόσια υγεία» θα πρέπει να νοηθεί ως ασθένεια δυνάμενη να προσλάβει χαρακτήρα επιδημίας, όπως ορίζεται στον διεθνή υγειονομικό κανονισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στις 15 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή απηύθυνε σύσταση για ένα εθελοντικό ανθρωπιστικό πρόγραμμα εισδοχής από κοινού με την Τουρκία29 προς τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες, συνιστώντας τα συμμετέχοντα κράτη να δέχονται τα πρόσωπα που έχουν εκτοπιστεί λόγω της σύγκρουσης στη Συρία και τα οποία χρήζουν διεθνούς προστασίας. Σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, το εθελοντικό ανθρωπιστικό πρόγραμμα εισδοχής θα ενεργοποιείται όταν τείνουν να σταματήσουν οι παράτυπες διελεύσεις μεταξύ Τουρκίας και ΕΕ ή τουλάχιστον μειωθούν σε σημαντικό βαθμό και με διατηρήσιμο τρόπο. Τα κράτη μέλη θα συνεισφέρουν στο πρόγραμμα αυτό εθελοντικά.

διαγράφεται

__________________

 

29 C(2015) 9490.

 

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Σύμφωνα με τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, από τις 20 Μαρτίου 2016, κάθε νέος παράτυπος μετανάστης που διέρχεται από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά θα επιστρέφεται στην Τουρκία. Για κάθε επιστροφή Σύριου στην Τουρκία από τα ελληνικά νησιά, ένας άλλος Σύριος θα επανεγκαθίσταται από την Τουρκία στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια τρωτότητας των Ηνωμένων Εθνών. Τον Μάιο του 2016, τα κράτη μέλη και τα συνδεδεμένα με το σύστημα του Δουβλίνου κράτη και η Τουρκία κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τις τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες βάσει των οποίων εφαρμόζεται το εν λόγω σύστημα επανεγκατάστασης.

διαγράφεται

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Με βάση τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σταθερό και αξιόπιστο ενωσιακό πλαίσιο επανεγκατάστασης για την επανεγκατάσταση των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, το οποίο θα εφαρμοστεί σύμφωνα με ετήσια σχέδια για την επανεγκατάσταση και στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης, τα οποία να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις των κρατών μελών.

(8)  Με βάση τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες και σύμφωνα με την υφιστάμενη διεθνή αρχιτεκτονική της επανεγκατάστασης, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σταθερό και αξιόπιστο ενωσιακό πλαίσιο επανεγκατάστασης για την επανεγκατάσταση των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, το οποίο θα εφαρμοστεί σύμφωνα με σχέδια για την επανεγκατάσταση και στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης, τα οποία να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις των κρατών μελών. Το πλαίσιο επανεγκατάστασης της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στις ανθρωπιστικές ανάγκες, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνολικών αναγκών επανεγκατάστασης και να ανακουφίζει παρατεταμένες προσφυγικές καταστάσεις. Το πλαίσιο επανεγκατάστασης της Ένωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ήδη υπάρχουσες δομές για την επανεγκατάσταση, ιδίως τις ετήσιες τριμερείς διαβουλεύσεις για την επανεγκατάσταση (ATCR), με στόχο να φθάσει τουλάχιστον το 20% των παγκόσμιων αναγκών επανεγκατάστασης, όπως περιγράφεται στις ετήσιες προβλέψεις της UNHCR. Σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών που προβλέπεται στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να επιδιωχθεί σταδιακά η δίκαιη κατανομή, ανά κράτος μέλος, των ατόμων που επανεγκαθίστανται. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνδυαστούν με τις προσπάθειες για τη θέσπιση διεθνώς δεσμευτικών κανόνων όσον αφορά την κοινή παγκόσμια ευθύνη για την επανεγκατάσταση των ατόμων που χρήζουν επανεγκατάστασης, όπως επισημαίνει η UNHCR.

 

(Στο πλαίσιο του «ετήσιου σχεδίου επανεγκατάστασης της Ένωσης» θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε «σχέδιο επανεγκατάστασης της Ένωσης» χωρίς τη λέξη «ετήσιο». Αυτή η τροπολογία ισχύει για ολόκληρο το κείμενο. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ένα τέτοιο πλαίσιο αποτελεί απαραίτητο μέρος μιας καλά διαχειριζόμενης πολιτικής για τη μετανάστευση, ώστε να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών πρακτικών και διαδικασιών επανεγκατάστασης, να διασφαλιστεί η νόμιμη και ασφαλής άφιξη στο έδαφος των κρατών μελών των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, να υποστηριχθεί η μείωση του κινδύνου μεγάλης κλίμακας παράτυπης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών και, συνεπώς, να μειωθεί η πίεση που ασκούν οι αυθόρμητες αφίξεις στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών, να υπάρξει έκφραση αλληλεγγύης προς τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές προς τις οποίες ή εντός των οποίων έχει εκτοπιστεί μεγάλος αριθμός προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μέσω της παροχής βοήθειας ώστε να μετριαστεί η πίεση που υφίστανται, να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της επιρροής της Ένωσης έναντι των τρίτων χωρών, και να συμβάλει αποτελεσματικά στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης, μέσω της διατύπωσης ενιαίου λόγου στα διεθνή φόρα και έναντι τρίτων χωρών.

(9)  Ένα τέτοιο πλαίσιο, εφόσον εξυπηρετεί στη βελτίωση των νόμιμων οδών για τη μετανάστευση, αποτελεί απαραίτητο μέρος μιας καλά διαχειριζόμενης πολιτικής και συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, το οποίο στοχεύει στη στήριξη και επέκταση των ήδη υπαρχόντων εθνικών προγραμμάτων επανεγκατάστασης, στη στήριξη και υποβοήθηση των νέων προσπαθειών επανεγκατάστασης, στην πρόβλεψη νόμιμης και ασφαλούς άφιξης στο έδαφος των κρατών μελών των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, και στη συμβολή στην παροχή προστασίας και την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για τις ανάγκες τους. Ένα τέτοιο πλαίσιο, συνδυαζόμενο με δράσεις και πολιτικές ανάπτυξης, μπορεί να χρησιμεύσει ως έκφραση της αλληλεγγύης προς τις χώρες και περιοχές προς τις οποίες ή εντός των οποίων έχει εκτοπιστεί μεγάλος αριθμός προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση των εντάσεων βοηθώντας στην ανακούφιση της πίεσης επί των χωρών αυτών, με στόχο ιδίως την ανακούφιση παρατεταμένων προσφυγικών καταστάσεων· Ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε επίσης να συμβάλει αποτελεσματικά στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης, μέσω της διατύπωσης ενιαίου λόγου στα διεθνή φόρα και έναντι τρίτων χωρών.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α)  Οι εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας τους θα πρέπει να γίνονται δεκτοί στο έδαφος της Ένωσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους. Επομένως, είναι σκόπιμο να εξεταστεί η συμπληρωματική φύση των προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους σε σχέση με την επανεγκατάσταση. Τα μέτρα για τα εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, που λαμβάνουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, θα πρέπει επομένως να μπορούν να χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα εθνικά προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους που λαμβάνουν ενωσιακή χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά σε σχέση με τους στόχους επανεγκατάστασης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα δημιουργίας μιας κοινής ενωσιακής διαδικασίας διαφορετικής από την επανεγκατάσταση, για την εισδοχή ατόμων εκτοπισθέντων στο εσωτερικό των χωρών τους. Όταν επιτρέπουν την εισδοχή εκτοπισθέντων στο εσωτερικό της χώρας τους, τα κράτη μέλη θα πρέπει καταρχάς να σέβονται το δικαίωμά τους να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τους επανεγκαθιστούν ως μέσο επίτευξης των ενωσιακών ή εθνικών στόχων εξωτερικής πολιτικής.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Προκειμένου να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου μεγάλης κλίμακας παράτυπης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών, να εκφράσουν αλληλεγγύη προς τις χώρες που βρίσκονται σε περιοχές προς τις οποίες ή εντός των οποίων έχει εκτοπιστεί μεγάλος αριθμός προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, συμβάλλοντας στον μετριασμό της πίεσης που αυτές υφίστανται και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, οι περιοχές ή οι τρίτες χώρες από τις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί επανεγκατάσταση θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας προσαρμοσμένης δέσμευσης συνεργασίας με τρίτες χώρες για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση.

διαγράφεται

__________________

 

32 COM(2016) 377 final.

 

Τροπολογία     16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10 α)  Στο πλαίσιο της στρατηγικής χρήσης της επανεγκατάστασης, η Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να εγκαθιδρύσει εξ αρχής στενό διάλογο με τις τρίτες χώρες από τις οποίες επανεγκαθίστανται τα πρόσωπα, ιδίως όσες αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες κρίσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από την παρουσία στο έδαφός τους των μακροχρόνιων προσφύγων. Ο διάλογος αυτός πρέπει να στοχεύει στη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων των επανεγκαταστάσεων που πραγματοποιούνται από αυτές τις χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση των δυνατοτήτων χορήγησης ασύλου στις χώρες αυτές, την ένταξη των προσφύγων στο έδαφός τους, την προστασία τους από διώξεις και τη μη επαναπροώθηση σε τρίτες χώρες. Η στρατηγική χρήση της επανεγκατάστασης δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως μεταναστευτικός έλεγχος ούτε να χρησιμοποιείται ως μέσο γιο την επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Η έλλειψη στρατηγικής χρήσης της επανεγκατάστασης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως λόγος αποκλεισμού μιας χώρας ή περιοχής από τις γεωγραφικές προτεραιότητες. Η ίδια αρχή θα πρέπει να ισχύει για τη συμπληρωματικότητα με τη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών πρακτικών και των διαδικασιών επανεγκατάστασης, θα πρέπει, όσον αφορά την επιλογή, να θεσπιστούν κοινές τυποποιημένες διαδικασίες και κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας και λόγοι αποκλεισμού, καθώς και κοινό καθεστώς προστασίας το οποίο θα χορηγείται στα επανεγκατεστημένα άτομα.

(11)  Προκειμένου να ενισχυθεί και να στηριχθεί η αυξημένη συμμετοχή των κρατών μελών στο πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, θα πρέπει, όσον αφορά την επιλογή, να θεσπιστούν κοινές τυποποιημένες διαδικασίες και κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας και λόγοι μη επιλεξιμότητας, καθώς και κοινό καθεστώς προστασίας το οποίο θα χορηγείται στα επανεγκατεστημένα άτομα.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι κοινές τυποποιημένες διαδικασίες θα πρέπει να βασίζονται στην υφιστάμενη εμπειρία και τα πρότυπα επανεγκατάστασης των κρατών μελών, ιδίως στις τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες βάσει των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα επανεγκατάστασης με την Τουρκία, το οποίο καθορίστηκε στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016. Το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση δύο τύπων τυποποιημένων διαδικασιών επανεγκατάστασης.

(12)  Οι κοινές τυποποιημένες διαδικασίες θα πρέπει να βασίζονται στην υφιστάμενη εμπειρία και τα πρότυπα επανεγκατάστασης των κρατών μελών και της UNHCR. Το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση δύο τύπων διαδικασιών επανεγκατάστασης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Και οι δύο εν λόγω τύποι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: ταυτοποίηση, καταγραφή, αξιολόγηση και απόφαση.

(13)  Όλοι οι τύποι διαδικασιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: ταυτοποίηση, υποβολή περιπτώσεων, αξιολόγηση, απόφαση και καταγραφή

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

15 α)  Θα πρέπει να δημιουργηθεί διαδικασία έκτακτης ανάγκης με το ίδιο επίπεδο ελέγχων ασφαλείας, όπως κατά τη συνήθη διαδικασία. Ωστόσο, στη διαδικασία έκτακτης ανάγκης, η υποβολή των επειγόντων περιστατικών επανεγκατάστασης από την UNHCR θα πρέπει να υπόκειται σε ταχεία εκτίμηση των απαιτήσεων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας που καθορίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Τα επείγοντα περιστατικά εγκατάστασης δεν θα πρέπει κατ’ ανάγκην να συνδέονται με τις γεωγραφικές προτεραιότητες που ορίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού. Οι θέσεις έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να αντιστοιχούν περίπου στο 10% του αριθμητικού στόχου. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προσφέρουν θέσεις έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η διαδικασία επανεγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποθαρρύνονται τα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας να χρησιμοποιούν παράτυπους τρόπους εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς αναζήτηση προστασίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη έχουν επαρκή χρόνο για την πλήρη και επαρκή εξέταση κάθε υπόθεσης. Οι προθεσμίες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των διαφορετικών τύπων αξιολόγησης που προβλέπονται για τη συνήθη και την ταχεία διαδικασία.

(16)  Η διαδικασία επανεγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό, ώστε να κατοχυρώνεται η προστασία και να διασφαλίζεται η πρόσβαση στην Ένωση για τα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη έχουν επαρκή χρόνο για την πλήρη και επαρκή εξέταση κάθε υπόθεσης. Οι προθεσμίες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των διαφορετικών τύπων αξιολόγησης που προβλέπονται για τη συνήθη και την κατεπείγουσα διαδικασία. Και στις δύο διαδικασίες, θα πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι ασφαλείας.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς της διαδικασίας επανεγκατάστασης θα πρέπει να αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της επανεγκατάστασης. Δεδομένου ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες οι οποίοι έχουν ήδη επανεγκατασταθεί από κράτος μέλος ή έχουν αρνηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών να επανεγκατασταθούν σε κράτος μέλος θα πρέπει να αποκλείονται από την επανεγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να θεωρείται η απαιτούμενη περίοδος αποθήκευσης των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των εικόνων προσώπων.

(17)  Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς της διαδικασίας επανεγκατάστασης θα πρέπει να αποθηκεύονται στο Eurodac για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της επανεγκατάστασης. Αυτή η αποθήκευση θα εξασφαλίσει τι οι ενδιαφερόμενοι θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με εκείνα που ισχύουν για τους αιτούντες άσυλο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους. Επιτρέπει επίσης, σε περίπτωση δευτερογενούς μετακίνησης, τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την επανεγκατάσταση.

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

17 α)  Όταν λαμβάνεται αρνητική απόφαση, δεν πραγματοποιείται επανεγκατάσταση του οικείου προσώπου στο κράτος μέλος που εξέδωσε την απόφαση και τυχόν αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται. Ο λόγος της μη ολοκλήρωσης θα πρέπει να κοινοποιείται στο πλαίσιο αιτιολογημένης γνώμης στην UNHCR, τα άλλα κράτη μέλη, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ή άλλες οργανώσεις που υπέβαλαν την αίτηση για παρακολούθηση ανάλογα με την περίπτωση. Κάθε κράτος μέλος που έχει προβεί σε αρνητική απόφαση μπορεί να ζητήσει από τυχόν δεύτερο κράτος μέλος που εξετάζει τον φάκελο επανεγκατάστασης να ζητήσει τη γνώμη του κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Δεν υφίσταται υποκειμενικό δικαίωμα επανεγκατάστασης.

διαγράφεται

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης των κανόνων που διέπουν τη διαδικασία που θα εφαρμόζεται στα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης, θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προσαρμόζει τη διαδικασία στις συνθήκες που επικρατούν στην τρίτη χώρα από την οποία πραγματοποιείται η επανεγκατάσταση, όπως να προσδιορίζει τον ρόλο της εν λόγω χώρας στη διαδικασία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, της 13ης Απριλίου 201633. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στο προπαρασκευαστικό στάδιο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προπαρασκευή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

διαγράφεται

__________________

 

33 ΕΕ L123, 12.05.2016, σ. 1.

 

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

20 α)  Για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη θέσπιση σχεδίου επανεγκατάστασης της Ένωσης, για τον καθορισμό, ανά διετία του αριθμού-στόχου των προς επανεγκατάσταση ατόμων, τις λεπτομέρειες της συμμετοχής των κρατών μελών στο σχέδιο και τη συμβολή τους στον αριθμό-στόχο των προς επανεγκατάσταση ατόμων, καθώς και τις συνολικές γεωγραφικές προτεραιότητες. Για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή όσον αφορά τη θέσπιση στοχευμένων προγραμμάτων της Ένωσης για επανεγκατάσταση, για τον καθορισμό του ακριβούς αριθμού των προς επανεγκατάσταση ατόμων σε σχέση με τον αριθμό-στόχο και τη συμμετοχή των κρατών μελών, σύμφωνα με το σχέδιο επανεγκατάστασης της Ένωσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας, της 13ης Απριλίου 2016. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στο προπαρασκευαστικό στάδιο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προπαρασκευή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, θα πρέπει να ανατεθούν στο Συμβούλιο εκτελεστικές αρμοδιότητες για την κατάρτιση του ετησίου σχεδίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, που θα καθορίζει τον μέγιστο συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν, τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των κρατών μελών στο σχέδιο και τις συνεισφορές τους στον συνολικό αριθμό προσώπων που θα επανεγκατασταθούν, καθώς και τις συνολικές γεωγραφικές προτεραιότητες.

διαγράφεται

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τον μέγιστο συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκαθίστανται και τις συνολικές γεωγραφικές προτεραιότητες. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει την πρότασή της ταυτόχρονα με την πρότασή της για το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης. Το Συμβούλιο θα πρέπει να επιδιώκει να εγκρίνει την πρόταση εντός δύο μηνών. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση.

διαγράφεται

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης, στα οποία να καθορίζεται ο ακριβής αριθμός, επί του συνολικού αριθμού, των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν, καθώς και η συμμετοχή του κράτους μέλους, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή34. Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης, δεδομένου ότι τα εν λόγω συστήματα έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργία στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης το συντομότερο δυνατόν μετά την έγκριση του ετήσιου σχεδίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτεται από το ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση. Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση.

διαγράφεται

__________________

 

34 ΕΕ L 55, 28.2.2011, σ. 13.

 

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Σε κάθε στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης θα πρέπει να καθορίζεται ποιοι τυποποιημένοι διαδικαστικοί κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για την εφαρμογή του. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπονται τοπικές ρυθμίσεις συνεργασίας, όταν και όπως ενδείκνυται για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του.

(24)  Σε κάθε στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης θα πρέπει να προβλέπονται τοπικές ρυθμίσεις συνεργασίας, όταν και όπως ενδείκνυται για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του, ιδίως με την UNHCR, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και άλλες σχετικές οργανώσεις..

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Στα επανεγκατεστημένα πρόσωπα θα πρέπει να χορηγείται διεθνής προστασία. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις σχετικά με το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας που περιλαμβάνονται στο κεκτημένο για το άσυλο θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν από τη στιγμή της άφιξης των επανεγκατεστημένων προσώπων στο έδαφος των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την αποθάρρυνση της δευτερογενούς μετακίνησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας.

(25)  Στα επανεγκατεστημένα πρόσωπα θα πρέπει να χορηγείται διεθνής προστασία, με σκοπό την εξασφάλιση για αυτούς βιώσιμης λύσης. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις σχετικά με το περιεχόμενο της διεθνούς προστασίας που περιλαμβάνονται στο κεκτημένο για το άσυλο θα πρέπει να αρχίσουν να ισχύουν από τη στιγμή της άφιξης των επανεγκατεστημένων προσώπων στο έδαφος των κρατών μελών.

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

25 α)  Η ένταξη των προσώπων που επανεγκαθίστανται στην κοινωνία υποδοχής τους είναι σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας επανεγκατάστασης και, ως εκ τούτου, για την αποτελεσματικότητα του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση. Τα επανεγκατεστημένα άτομα θα πρέπει να έχουν την ίδια πρόσβαση στα μέτρα ένταξης με αυτά άλλων δικαιούχων διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τον [κανονισμό για τις ελάχιστες απαιτήσεις]. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιστούν τη συμμετοχή σε τέτοιου είδους μέτρα ενσωμάτωσης υποχρεωτική, μόνο εφόσον τα μέτρα ένταξης είναι εύκολα προσβάσιμα, διαθέσιμα και δωρεάν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προσφέρουν στους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες πρόγραμμα προσανατολισμού πριν από την αναχώρηση, στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεται η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, μαθήματα εκμάθησης γλώσσας και πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του κράτους μέλους. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να παρέχονται μετά την είσοδο ή να περιλαμβάνονται σε προγράμματα ένταξης, εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να θεσπίσουν τέτοια προγράμματα, και λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη τρωτότητα του προσώπου που επανεγκαθίσταται. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να αναπτύξουν προγράμματα προσανατολισμού μετά την άφιξη προσαρμοσμένα στα πρόσωπα που επανεγκαθίστανται, προκειμένου να τους παρέχουν καθοδήγηση ιδίως όσον αφορά την εκμάθηση της γλώσσας, την εκπαίδευση, την επαγγελματική επιμόρφωση και την αγορά εργασίας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαίτερες αδυναμίες τους. Όπου είναι δυνατόν, τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι τοπικές αρχές και τα πρόσωπα που έχουν ήδη επανεγκατασταθεί, θα πρέπει να συμμετέχουν στην υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Δεδομένης της εμπειρογνωμοσύνης της UNHCR όσον αφορά τη διευκόλυνση της εφαρμογής των διαφόρων μορφών εισδοχής των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τρίτες χώρες, στις οποίες έχουν εκτοπιστεί, σε κράτη μέλη που είναι πρόθυμα να τα δεχτούν, η UNHCR θα συνεχίσει να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στις προσπάθειες επανεγκατάστασης που καταβάλλονται βάσει του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση. Πέραν της UNHCR, και άλλοι διεθνείς παράγοντες, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), θα πρέπει να κληθούν να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

(27)  Δεδομένης της εμπειρογνωμοσύνης της UNHCR όσον αφορά τη διευκόλυνση της εφαρμογής των διαφόρων μορφών εισδοχής των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τρίτες χώρες, στις οποίες έχουν εκτοπιστεί, σε κράτη μέλη που είναι πρόθυμα να τα δεχτούν, η UNHCR θα πρέπει να είναι ο κύριος υπεύθυνος για την παραπομπή των ατόμων που είναι επιλέξιμα για επανεγκατάσταση που διενεργείται βάσει του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση. Πέραν της UNHCR, και άλλοι διεθνείς παράγοντες, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), θα πρέπει να κληθούν να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  [Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση σύμφωνα με την εντολή του.

(28)  Στα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχεται στήριξη για να εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους και να εξασφαλίζουν έτσι την εύρυθμη λειτουργία του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση. [Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] θα πρέπει να παρέχει την υποστήριξη αυτή στα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματός τους και σύμφωνα με την εντολή του. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει επίσης να συντονίζει τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία     35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

28 α)  Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός επιδιώκει να εισαγάγει κοινές διαδικασίες επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να συνεργάζονται μεταξύ τους και να διεξάγουν από κοινού ορισμένα βήματα της διαδικασίας, εάν το κρίνουν σκόπιμο. Η συνεργασία αυτή μπορεί, για παράδειγμα, να λάβει τη μορφή κοινής χρήσης υποδομών και ανάπτυξης κοινών αποστολών επιλογής. Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη, όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να προβούν σε μια τέτοια συνεργασία.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ευρέων διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

(29)  Θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, ώστε να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ευρέων διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση. Αυτή η επιτροπή θα πρέπει να ευθυγραμμίσει τις εργασίες της με εκείνες των διεθνών δομών επανεγκατάστασης, ιδιαίτερα τις ετήσιες τριμερείς διαβουλεύσεις για την επανεγκατάσταση και τις ετήσιες προβλεπόμενες ανάγκες επανεγκατάστασης της UNHCR. Η Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την επανεγκατάσταση θα πρέπει να διατυπώνει συστάσεις που θα χρησιμεύουν ως κύρια στοιχεία κατά την εκπόνηση του προγράμματος επανεγκατάστασης της Ένωσης και των διαφόρων στοχευμένων συστημάτων της Ένωσης για την επανεγκατάσταση. Η Επιτροπή θα πρέπει να βασίζεται στις συστάσεις της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση κατά την κατάρτιση του σχεδίου επανεγκατάστασης της Ένωσης κάθε δύο χρόνια.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να εφαρμόζουν εθνικά συστήματα επανεγκατάστασης, τα οποία δεν θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της Ένωσης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, για παράδειγμα όταν συνεισφέρουν πρόσθετο αριθμό θέσεων επανεγκατάστασης στα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, υπερβαίνοντας τη συνεισφορά τους στον μέγιστο συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

(31)  Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να εφαρμόζουν εθνικά συστήματα επανεγκατάστασης, για παράδειγμα όταν συνεισφέρουν πρόσθετο αριθμό θέσεων επανεγκατάστασης που υπερβαίνουν τη συνεισφορά τους στον στοχευμένο αριθμό προσώπων προς επανεγκατάσταση στο πλαίσιο του ετήσιου σχεδίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, και δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τον στοχευμένο αριθμό προσώπων. Εάν τα κράτη μέλη προσφέρουν θέσεις επανεγκατάστασης στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων επανεγκατάστασης, θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών με σκοπό τη χορήγηση σε αυτούς διεθνούς προστασίας.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών με σκοπό τη χορήγηση σε αυτούς διεθνούς προστασίας και την εξασφάλιση σε αυτούς, βιώσιμης λύσης.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «επανεγκατάσταση» νοείται η εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τρίτη χώρα, προς την οποία ή εντός της οποίας έχουν εκτοπιστεί, στο έδαφος των κρατών μελών με σκοπό τη χορήγηση σε αυτούς διεθνούς προστασίας.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «επανεγκατάσταση» νοείται η επιλογή, κατόπιν αιτήματος της UNHCR ή κρατών μελών, η εισδοχή, η μεταφορά και η προστασία υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τρίτη χώρα, προς την οποία έχουν εκτοπιστεί, στο έδαφος ενός κράτους μέλους με σκοπό τη χορήγηση σε αυτούς διεθνούς προστασίας και την εξασφάλιση σε αυτούς βιώσιμης λύσης.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προβλέπει τη νόμιμη και ασφαλή άφιξη των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο έδαφος των κρατών μελών·

α)  εγγυάται τη νόμιμη και ασφαλή μεταφορά και άφιξη των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων που είναι μεταξύ των πλέον ευάλωτων προσώπων και οι οποίοι χρήζουν διεθνούς προστασίας στο έδαφος των κρατών μελών με σκοπό την εξασφάλιση σε αυτούς βιώσιμης λύσης·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  συμβάλλει στον μετριασμό του κινδύνου μεγάλης κλίμακας παράτυπης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο έδαφος των κρατών μελών·

β)  ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να αυξήσουν σταδιακά τις προσπάθειές τους στον τομέα της επανεγκατάστασης και τον συνολικό αριθμό των διαθέσιμων θέσεων επανεγκατάστασης, και επίσης στηρίζει και διευκολύνει την υποδοχή και ένταξη των προσώπων που επανεγκαθίστανται, και έτσι συμβάλλει στον μετριασμό της ανάγκης υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας να μεταβαίνουν σε μη τακτά χρονικά διαστήματα στο έδαφος των κρατών μελών·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συμβάλλει στις διεθνείς πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης.

γ)  συμβάλλει στις διεθνείς πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης, μεταξύ άλλων μέσω της στρατηγικής χρήσης της επανεγκατάστασης, ιδίως σε παρατεταμένες προσφυγικές καταστάσεις, βοηθώντας έτσι και τις τρίτες χώρες στις οποίες τα οικεία πρόσωπα αναζητούν για πρώτη φορά προστασία.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τον προσδιορισμό των περιοχών ή των τρίτων χωρών από τις οποίες πραγματοποιείται επανεγκατάσταση βάσει του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

Για τον προσδιορισμό των περιοχών ή των τρίτων χωρών από τις οποίες πραγματοποιείται επανεγκατάσταση βάσει του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, σύμφωνα με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 8, λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο αριθμός των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας τα οποία έχουν εκτοπιστεί προς τρίτη χώρα ή εντός αυτής και κάθε περαιτέρω προώθηση των εν λόγω προσώπων στο έδαφος των κρατών μελών·

α)  ο αριθμός των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας όπως καθορίζονται στην ετήσια έκθεση προβλέψεων της UNHCR για τις συνολικές ανάγκες επανεγκατάστασης·

Τροπολογία     45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  οι τρίτες χώρες και περιοχές που αντιμετωπίζουν παρατεταμένες προσφυγικές καταστάσεις.

Τροπολογία     46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η συμπληρωματικότητα με τη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια που παρέχεται σε τρίτες χώρες προς τις οποίες ή εντός των οποίων έχουν εκτοπιστεί πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

β)  η δυνατότητα στρατηγικής χρήσης της επανεγκατάστασης με στόχο τη συλλογική παροχή λύσεων και τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος σε τρίτες χώρες και με στόχο τη συμπληρωματικότητα με τη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση της ικανότητας υποδοχής και των συνθηκών προστασίας που παρέχονται σε τρίτες χώρες προς τις οποίες έχουν εκτοπιστεί πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την τρίτη χώρα ή χώρες από τις οποίες πραγματοποιείται επανεγκατάσταση, και με τρίτες χώρες γενικά·

διαγράφεται

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η αποτελεσματική συνεργασία τρίτης χώρας με την Ένωση στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, που περιλαμβάνει:

διαγράφεται

(i)  μείωση του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων οι οποίοι διέρχονται παράτυπα από τα σύνορα στο έδαφος των κρατών μελών προερχόμενοι από την εν λόγω τρίτη χώρα·

 

(ii)  δημιουργία των προϋποθέσεων για τη χρήση των εννοιών της πρώτης χώρας ασύλου και της ασφαλούς τρίτης χώρας για την επιστροφή των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι έχουν διέλθει τα σύνορα παράτυπα προς το έδαφος των κρατών μελών και οι οποίοι προέρχονται ή έχουν σχέση με την οικεία τρίτη χώρα·

 

iii)  αύξηση της ικανότητας υποδοχής και προστασίας προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας τα οποία διαμένουν στην εν λόγω χώρα, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικού συστήματος ασύλου· ή

 

(iv)  αύξηση του ποσοστού επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων οι οποίοι διαμένουν παράτυπα στο έδαφος των κρατών μελών, π.χ. μέσω της σύναψης και αποτελεσματικής εφαρμογής συμφωνιών επανεισδοχής·

 

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  το μέγεθος και το περιεχόμενο των δεσμεύσεων για την επανεγκατάσταση που αναλαμβάνονται από τρίτες χώρες.

διαγράφεται

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Επιλέξιμοι για τα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης, που καθιερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8, είναι οι ακόλουθοι υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδων:

Επιλέξιμοι για τα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης, που καθιερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8, είναι μόνο οι ακόλουθοι υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδων:

α)  (i) υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι, λόγω βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών φρονημάτων ή συμμετοχής σε μια ορισμένη κοινωνική ομάδα, βρίσκονται εκτός της χώρας ιθαγένειάς τους ή του τμήματος της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, είναι απρόθυμοι να επωφεληθούν από την προστασία που τους παρέχει η εν λόγω χώρα, ή απάτριδες οι οποίοι, ευρισκόμενοι εκτός της χώρας ή του τμήματος της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, είναι απρόθυμοι να επιστρέψουν ή να διαμείνουν στην εν λόγω χώρα/τμήμα της χώρας, ή, άλλως,

α)  (i) υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι, λόγω βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, αναπηρίας, πολιτικών φρονημάτων ή συμμετοχής σε μια ορισμένη κοινωνική ομάδα, βρίσκονται εκτός της χώρας ιθαγένειάς τους και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, είναι απρόθυμοι να επωφεληθούν από την προστασία που τους παρέχει η εν λόγω χώρα, ή απάτριδες οι οποίοι, ευρισκόμενοι εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, είναι απρόθυμοι να επιστρέψουν στην εν λόγω χώρα/τμήμα της χώρας, ή, άλλως,

(ii) υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς τους ή του τμήματος της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, ή απάτριδες οι οποίοι βρίσκονται εκτός της χώρας/τμήματος της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, οι οποίοι θεωρείται ευλόγως ότι, εάν επέστρεφαν ή διέμεναν στη χώρα καταγωγής τους ή της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, θα αντιμετώπιζαν πραγματικό κίνδυνο να υποστούν σοβαρή βλάβη, και οι οποίοι δεν είναι σε θέση, ή, λόγω του φόβου αυτού, είναι απρόθυμοι να επωφεληθούν από την προστασία που τους παρέχει η εν λόγω χώρα·

υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι βρίσκονται εκτός της χώρας της ιθαγένειάς τους ή απάτριδες οι οποίοι βρίσκονται εκτός της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, οι οποίοι θεωρείται ευλόγως ότι, εάν επέστρεφαν στη χώρα καταγωγής τους ή της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, θα αντιμετώπιζαν κίνδυνο να υποστούν σοβαρή βλάβη, και οι οποίοι δεν είναι σε θέση, ή, λόγω του φόβου αυτού, είναι απρόθυμοι να επωφεληθούν από την προστασία που τους παρέχει η εν λόγω χώρα·

β)  υπήκοοι τρίτων χωρών και απάτριδες οι οποίοι εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες κατηγορίες:

   και οι οποίοι επιπλέον εμπίπτουν σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες κατηγορίες ευάλωτων προσώπων:

(i)  ευάλωτα πρόσωπα,

 

–  γυναίκες και κορίτσια που κινδυνεύουν,

–  γυναίκες και κορίτσια που κινδυνεύουν,

–  παιδιά και έφηβοι που κινδυνεύουν, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών,

–  παιδιά και έφηβοι που κινδυνεύουν, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών,

–  επιζώντες βίας και/ή βασανιστηρίων, μεταξύ άλλων με κριτήριο το φύλο,

–  επιζώντες βίας και/ή βασανιστηρίων, μεταξύ άλλων με κριτήριο το φύλο ή τον γενετήσιο προσανατολισμό,

–  πρόσωπα που έχουν ανάγκη από νομική και/ή σωματική προστασία,

–  πρόσωπα που έχουν ανάγκη από νομική και/ή σωματική προστασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο επαναπροώθησης·

 

  άτομα για τα οποία δεν υπάρχει καμία άλλη βιώσιμη λύση, ιδίως δε αυτά που βρίσκονται σε παρατεταμένες προσφυγικές καταστάσεις·

–  πρόσωπα με ιατρικές ανάγκες ή αναπηρίες, ή

–  πρόσωπα με ιατρικές ανάγκες ή αναπηρίες, ή

 

  ηλικιωμένοι·

  άτομα με κοινωνικοοικονομική τρωτότητα,

 

 

β)  οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια του στοιχείου α) και οι οποίοι περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1Δ παράγραφος 2 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, δικαιούνται να επωφεληθούν από την εν λόγω σύμβαση·

(ii)  μέλη της οικογένειας υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων ή πολιτών της Ένωσης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος:

γ)  τα ακόλουθα μέλη της οικογένειας υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων οι οποίοι πρόκειται να επανεγκατασταθούν με στόχο τη διασφάλιση της οικογενειακής ενότητας:

–  ο/η σύζυγος ή ο εκτός γάμου συμβιών με τον αιτούντα στο πλαίσιο σταθερής σχέσης, υπό την προϋπόθεση ότι η νομοθεσία ή η πρακτική του οικείου κράτους μέλους αντιμετωπίζει τα άγαμα ζεύγη κατά τρόπο συγκρίσιμο προς τα έγγαμα, δυνάμει της περί υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων νομοθεσίας του,

–  ο/η σύζυγος ή ο εκτός γάμου συμβιών με τον αιτούντα στο πλαίσιο σταθερής σχέσης·

–  τα ανήλικα τέκνα των ζευγών της πρώτης περίπτωσης ή των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων οι οποίοι θα επανεγκατασταθούν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ανύπανδρα και οικονομικώς εξαρτημένα, χωρίς να έχει σημασία αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο,

–  τα τέκνα, χωρίς να έχει σημασία αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται ή αναγνωρίζεται από το εθνικό δίκαιο, καθώς και τα τέκνα επί των οποίων ασκούν τη γονική μέριμνα,

–  ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για το ανύπανδρο ανήλικο που θα επανεγκατασταθεί, είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο ενήλικος,

–  ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για το ανήλικο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική,

–  ο αδελφός/ή τα αδέλφια των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων οι οποίοι θα επανεγκατασταθούν,

–  ο αδελφός/ή τα αδέλφια,

–  οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες, οι οποίοι θα επανεγκατασταθούν και οι οποίοι εξαρτώνται από τη βοήθεια του τέκνου ή του γονέα τους λόγω εγκυμοσύνης, πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, σοβαρής αναπηρίας ή μεγάλης ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικογενειακοί δεσμοί υπήρχαν στη χώρα καταγωγής, ότι το τέκνο ή ο γονέας είναι σε θέση να φροντίζει το εξαρτώμενο πρόσωπο και ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα εξέφρασαν την επιθυμία τους γραπτώς·

–  οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες, οι οποίοι θα επανεγκατασταθούν και οι οποίοι εξαρτώνται από τη βοήθεια του τέκνου, του γονέα ή άλλου μέλους της οικογένειάς τους λόγω εγκυμοσύνης, πρόσφατου τοκετού, σοβαρής ασθένειας, σοβαρής αναπηρίας ή μεγάλης ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οικογενειακοί δεσμοί υπήρχαν στη χώρα καταγωγής, ότι το τέκνο ή ο γονέας ή άλλο μέλος της οικογένειας είναι σε θέση να φροντίζει το εξαρτώμενο πρόσωπο και ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα εξέφρασαν την επιθυμία τους γραπτώς·

γ)  οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1Δ της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 σχετικά με την παροχή προστασίας ή συνδρομής από όργανα ή οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, εκτός της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες («UNHCR»)·

 

δ)  υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες τους οποίους οι αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία ευρίσκονται ή στην οποία έχουν μετοικήσει δεν έχουν αναγνωρίσει ως έχοντες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κατοχή της ιθαγένειας της εν λόγω χώρας, ή δικαιώματα και υποχρεώσεις αντίστοιχα προς αυτά.

 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο ii).

 

 

  Με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την οικογενειακή επανένωση, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, ή του εθνικού δικαίου των κρατών μελών όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση, τα μέλη της οικογένειας που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της πρώτης παραγράφου, υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων ή πολιτών της Ένωσης που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος μπορούν να επανεγκατασταθούν από κράτη μέλη εκτός της συμμετοχής τους στο στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης.

 

____________

 

Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12).

(Το τροποποιημένο στοιχείο β) γίνεται εδάφιο 2 του στοιχείου α), το τροποποιημένο στοιχείο γ) γίνεται στοιχείο β), το τροποποιημένο σημείο ii) του στοιχείου β) γίνεται στοιχείο γ)).

Τροπολογία     51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λόγοι αποκλεισμού

Λόγοι μη επιλεξιμότητας

Τροπολογία     52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι ακόλουθοι υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες αποκλείονται από τα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης που καθιερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8:

1.  Οι ακόλουθοι υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες είναι μη επιλέξιμοι για τα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης που καθιερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8:

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι:

α)  τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι:

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii)  έχουν διαπράξει σοβαρό έγκλημα·

(ii)  έχουν διαπράξει σοβαρό μη πολιτικό έγκλημα·

Τροπολογία     55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι συνιστούν κίνδυνο για την κοινότητα, τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις του κράτους μέλους που εξετάζει τον φάκελο επανεγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία δεύτερο κράτος μέλος έχει ζητήσει από το κράτος μέλος που εξετάζει τον φάκελο επανεγκατάστασης να διαβουλευτεί μαζί του κατά την εξέταση του φακέλου, σχετικά με συγκεκριμένους υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες ή συγκεκριμένες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, και έχει αντιρρήσεις για την επανεγκατάστασή τους για τους λόγους αυτούς·

β)  τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι συνιστούν κίνδυνο για τη δημόσια ή εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία του κράτους μέλους που εξετάζει τον φάκελο επανεγκατάστασης·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τα πρόσωπα που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν ή σε εθνική βάση δεδομένων κράτους μέλους με σκοπό την απαγόρευση εισόδου·

διαγράφεται

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα πρόσωπα που έχουν διαμείνει παράτυπα, εισέλθει παράτυπα ή έχουν επιχειρήσει να εισέλθουν παράτυπα στο έδαφος των κρατών μελών, κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την επανεγκατάσταση·

διαγράφεται

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τα πρόσωπα που έχουν ήδη επανεγκατασταθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, των συμπερασμάτων των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου 11097/15, της 20ής Ιουλίου 2015, της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, της 18ης Μαρτίου 2016, της σύστασης της Επιτροπής C(2015) 9490, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, ή εθνικού συστήματος επανεγκατάστασης· και

ε)  τα πρόσωπα που έχουν ήδη επανεγκατασταθεί από κάποιο κράτος μέλος

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  τα πρόσωπα τα οποία, κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την επανεγκατάσταση, έχουν αρνηθεί να επανεγκατασταθούν σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

διαγράφεται

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες μπορούν να αποκλείονται από τα στοχευμένα συστήματα επανεγκατάστασης που καθιερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8, όταν έχει εφαρμογή, εκ πρώτης όψεως, ένας από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 1.

διαγράφεται

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση

Διετές σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο εγκρίνει ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, κατά το έτος που προηγείται εκείνου στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί.

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 14, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, προκειμένου να θεσπίσει σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση λαμβάνει πλήρως υπόψη τις συστάσεις της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση και βασίζεται στην ετήσια έκθεση της UNHCR με τις προβλέψεις για τις παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση περιλαμβάνει:

2.  Το σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση περιλαμβάνει:

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον μέγιστο συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν·

α)  έναν στοχευμένο αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν, ο οποίος να αντιστοιχεί σε ελάχιστο ποσοστό 20% των ετήσιων προβλεπόμενων παγκόσμιων αναγκών επανεγκατάστασης·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των κρατών μελών στο ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και τις συνεισφορές τους στον συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν·

β)  λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των κρατών μελών στο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και τις συνεισφορές τους στον στοχευμένο αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τις συνολικές γεωγραφικές προτεραιότητες.

γ)  τις συνολικές γεωγραφικές προτεραιότητες με βάση την ετήσια έκθεση της UNHCR με τις προβλέψεις για τις παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  μια μη διατεθείσα ποσόστωση έκτακτης ανάγκης, των προσώπων που πρόκειται να επανεγκατασταθούν, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11α, που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 10 % του στοχευμένου αριθμού που αναφέρεται στο στοιχείο α), προκειμένου να ληφθούν υπόψη έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, ανεξαρτήτως των γεωγραφικών προτεραιοτήτων που αναφέρονται στο στοιχείο γ).

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης, που συνάδουν με το ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 14, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, με στόχο τη θέσπιση τη θέσπιση στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης, που συνάδουν με το σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον ακριβή αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν από τον μέγιστο συνολικό αριθμό, όπως ορίζεται στο ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των κρατών μελών στο στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης·

β)  τον ακριβή αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν από τον στοχευμένο αριθμό, όπως ορίζεται στο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των κρατών μελών στο στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον καθορισμό των περιοχών ή των τρίτων χωρών από τις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί επανεγκατάσταση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4·

γ)  τον καθορισμό των περιοχών ή των τρίτων χωρών από τις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί επανεγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, και, κατά περίπτωση, τις προτεραιότητες και τις δράσεις που προγραμματίζει η Ένωση έναντι των εν λόγω περιοχών ή τρίτων χωρών στο πλαίσιο της στρατηγικής χρήσης της επανεγκατάστασης·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  εφόσον είναι απαραίτητο, τις τοπικές ρυθμίσεις συντονισμού και πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που υποστηρίζονται από τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, και με τρίτες χώρες, την UNHCR ή άλλους εταίρους·

δ)   τις τοπικές ρυθμίσεις συντονισμού και πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που υποστηρίζονται από την UNHCR και, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, από τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, και με τρίτες χώρες ή άλλους εταίρους·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  περιγραφή της συγκεκριμένης ομάδας ή των ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων τους οποίους αφορά το στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης·

ε)  περιγραφή της συγκεκριμένης ομάδας ή των ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, με βάση την ετήσια έκθεση της UNHCR για τις προβλεπόμενες παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης και σύμφωνα με τις κατηγορίες υποβολής αίτησης επανεγκατάστασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 στοιχείο α), τους οποίους αφορά το στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  το κατά πόσον εφαρμόζεται η συνήθης διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 ή η ταχεία διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11, προσδιορίζοντας, όπου κρίνεται αναγκαίο, με ποιον τρόπο θα διεξάγεται η ταυτοποίηση και η αξιολόγηση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επανεγκατάσταση·

διαγράφεται

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν η συνδυασμένη εθελοντική συμμετοχή όλων των κρατών μελών δεν ανέρχεται στο 75% του στοχευμένου αριθμού των προσώπων που πρόκειται να επανεγκατασταθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3 στοιχείο α) στο τέλος της διετούς περιόδου του σχεδίου τη Ένωσης για την επανεγκατάσταση, τα στοχευμένα συστήματα της Ένωσης για την επανεγκατάσταση ορίζουν τον ακριβή αριθμό των προσώπων που κάθε κράτος μέλος επανεγκαθιστά με στόχο να επιτευχθεί τουλάχιστον αυτό το ποσοστό από τον στοχευμένο αριθμό. Η κατανομή μεταξύ των κρατών μελών του συνολικού αριθμού των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν βασίζεται στην κλείδα αναφοράς δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου).

 

Κατά τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν ανά κράτος μέλος, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των προσώπων που έχουν ήδη επανεγκατασταθεί στο εν λόγω κράτος μέλος.

 

 

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διαδικασίες επανεγκατάστασης που ορίζονται στα άρθρα 10 και 11 εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες οι οποίοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους να επανεγκατασταθούν και δεν την έχουν αποσύρει εν συνεχεία, ούτε έχουν αρνηθεί να επανεγκατασταθούν σε συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Η επανεγκατάσταση στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες οι οποίοι έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους να επανεγκατασταθούν και δεν την έχουν αποσύρει εν συνεχεία, ούτε έχουν αρνηθεί να επανεγκατασταθούν σε συγκεκριμένο κράτος μέλος. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες ενημερώνονται δεόντως από το κράτος μέλος για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επανεγκατάσταση και τις πιθανές συνέπειες ενδεχόμενης απόσυρσης της συγκατάθεσής της ή άρνησής τους να επανεγκατασταθούν.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά την εφαρμογή στοχευμένου ενωσιακού συστήματος επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη ταυτοποιούν τους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες και αξιολογούν κατά πόσον οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοχευμένου ενωσιακού συστήματος επανεγκατάστασης.

1.  Κατά την εφαρμογή στοχευμένου ενωσιακού συστήματος επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη βασίζονται, για την επιλογή, κυρίως στην ταυτοποίηση και την υποβολή των υποθέσεων από την UNHCR. Άλλοι παράγοντες ταυτοποίησης μπορεί να είναι τα κράτη μέλη ή οι σχετικές οργανώσεις.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη αξιολογούν κατά πόσον οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοχευμένου ενωσιακού συστήματος επανεγκατάστασης.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να προτιμούν, μεταξύ άλλων, υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες:

διαγράφεται

α)   με οικογενειακούς δεσμούς με υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες ή πολίτες της Ένωσης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος·

 

β)   με κοινωνικούς ή πολιτισμικούς δεσμούς, ή άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να διευκολύνουν την ένταξη στο συμμετέχον κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται διακριτική μεταχείριση για οποιονδήποτε λόγο, όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, με την επιφύλαξη της διαφορετικής μεταχείρισης η οποία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο·

 

γ)   με ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας ή τρωτά σημεία.

 

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μετά την ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων, τα κράτη μέλη καταγράφουν τα ακόλουθα στοιχεία για τα πρόσωπα για τα οποία προτίθενται να διενεργήσουν τη διαδικασία επανεγκατάστασης:

διαγράφεται

α)   το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, το φύλο, την ιθαγένεια και άλλα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα·

 

β)   τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των δακτύλων και μια εικόνα προσώπου κάθε υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδος ηλικίας τουλάχιστον έξι ετών·

 

γ)   τον τύπο και τον αριθμό τυχόν ταυτότητας ή ταξιδιωτικού εγγράφου του υπηκόου τρίτης χώρας· και

 

δ)  την ημερομηνία της καταγραφής, τον τόπο πραγματοποίησης της καταγραφής και την αρχή η οποία πραγματοποιεί την καταγραφή.

 

Κατά τον χρόνο της καταγραφής, μπορούν να συλλέγονται και πρόσθετα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4.

 

Τροπολογία     81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Μετά την ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών ή απατρίδων, τα κράτη μέλη πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους ασφαλείας με βάση τις οικείες ενωσιακές και εθνικές βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν:

Τροπολογία     82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αξιολογούν κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 5 και κατά πόσον αποκλείονται ή όχι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τα κράτη μέλη αξιολογούν κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 5 και κατά πόσον αποκλείονται ή όχι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διενεργούν την εν λόγω αξιολόγηση με βάση αποδεικτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών από την UNHCR σχετικά με το κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, ή βάσει προσωπικής συνέντευξης ή συνδυασμού των δύο.

Τα κράτη μέλη διενεργούν την εν λόγω αξιολόγηση ιδίως με βάση αποδεικτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών από την UNHCR σχετικά με το κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες και βάσει προσωπικής συνέντευξης.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3 α.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής της συνήθους διαδικασίας, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την UNHCR ή, κατά περίπτωση, [τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] ή αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, να αξιολογήσουν πλήρως και με διαφάνεια:

 

α)   κατά πόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοχευμένου ενωσιακού συστήματος επανεγκατάστασης· και

 

β)   κατά πόσον εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες υποβολής αίτησης επανεγκατάστασης που ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχείο α) και την αιτιολόγηση της αξιολόγησης.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητούν από την UNHCR να αξιολογεί πλήρως κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε αυτά από την UNHCR, πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν απόφαση σχετικά με την επανεγκατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων με βάση την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός οκτώ μηνών από την καταγραφή τους. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία των οκτώ μηνών κατά τέσσερις μήνες το πολύ, σε περιπτώσεις που ανακύπτουν περίπλοκα πραγματικά ή νομικά ζητήματα.

4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν απόφαση σχετικά με την επανεγκατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων με βάση την αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 3, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός έξι μηνών από την καταγραφή τους. Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία κατά τρεις μήνες πιο πολύ, σε περιπτώσεις που ανακύπτουν περίπλοκα πραγματικά ή νομικά ζητήματα. Εάν, έως τη λήξη των προθεσμιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, το κράτος μέλος δεν έχει ανακοινώσει απόφαση χωρίς να παράσχει αιτιολόγηση, μπορεί να κινηθεί διαδικασία επανεγκατάστασης από άλλο κράτος μέλος έναντι του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας ή απάτριδα.

Τροπολογία     86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Μετά τη λήψη απόφασης, τα κράτη μέλη ενημερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αρνηθούν να επανεγκατασταθούν και τις πιθανές συνέπειες της άρνησης αυτής, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το καθεστώς του πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά τις δευτερογενείς μετακινήσεις και την υποχρέωση καταχώρισης των προσωπικών δεδομένων στο Eurodac.

 

Η ενημέρωση αυτή παρέχεται γραπτώς και, εάν χρειάζεται, προφορικώς, σε γλώσσα που μπορεί να κατανοήσει το συγκεκριμένο πρόσωπο, και προσαρμόζεται στις ανάγκες των ανηλίκων ή των προσώπων με ειδικές ανάγκες.

Τροπολογία     87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη αποθηκεύουν τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4 για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της επανεγκατάστασης.

5.  Κατά την άφιξη στο έδαφός τους, τα κράτη μέλη καταγράφουν, εφόσον υπάρχουν, πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο που επανεγκαθίσταται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός Eurodac). Τα κράτη μέλη αποθηκεύουν τα δεδομένα που αναφέρονται σε [κανονισμός Eurodac] για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της επανεγκατάστασης.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου, τα κράτη μέλη διαγράφουν τα δεδομένα. Τα κράτη μέλη διαγράφουν τα δεδομένα που αφορούν πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους μέλους πριν από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας, μόλις το κράτος μέλος διαπιστώσει ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει αποκτήσει την εν λόγω ιθαγένεια.

Μετά το πέρας της εν λόγω περιόδου, τα κράτη μέλη διαγράφουν τα δεδομένα. Τα κράτη μέλη διαγράφουν τα δεδομένα που αφορούν πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει την ιθαγένεια οιουδήποτε κράτους μέλους πριν από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν λαμβάνεται αρνητική απόφαση, δεν πραγματοποιείται επανεγκατάσταση του οικείου προσώπου.

6.  Όταν λαμβάνεται αρνητική απόφαση, δεν πραγματοποιείται επανεγκατάσταση του οικείου προσώπου στο κράτος μέλος που εξέδωσε την απόφαση. Ο λόγος της μη ολοκλήρωσης κοινοποιείται στο πλαίσιο αιτιολογημένης γνώμης στην UNHCR, τα άλλα κράτη μέλη, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο ή άλλες οργανώσεις που υπέβαλαν την αίτηση για παρακολούθηση ανάλογα με την περίπτωση. Κάθε κράτος μέλος που έχει προβεί σε αρνητική απόφαση μπορεί να ζητήσει από τυχόν δεύτερο κράτος μέλος που εξετάζει τον φάκελο επανεγκατάστασης να ζητήσει τη γνώμη του κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα, όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα, ή επικουρικής προστασίας, όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις είναι επιλέξιμος για επικουρική προστασία. Το κράτος μέλος γνωστοποιεί την εν λόγω απόφαση στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας ή στον απάτριδα. Η απόφαση χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την απόφαση για τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας που αναφέρεται στα άρθρα 13 και 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX [κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις], εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει εισέλθει στο έδαφος κράτους μέλους·

α)  χορηγεί καθεστώς πρόσφυγα, όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα, ή επικουρικής προστασίας, όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις είναι επιλέξιμος για επικουρική προστασία. Το κράτος μέλος γνωστοποιεί την εν λόγω απόφαση στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας ή στον απάτριδα και τον ενημερώνει για τα δικαιώματα που παρέχει μια τέτοια κατάσταση. Η απόφαση χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την απόφαση για τη χορήγηση καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX [κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις], εφόσον το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει εισέλθει στο έδαφος κράτους μέλους· Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν άδειες διαμονής μόνιμης ή απεριόριστης διάρκειας με πιο ευνοϊκούς όρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/109/EΚ1a.

 

__________________

 

Οδηγία του Συμβουλίου 2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες, ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σσ. 44-53.

Τροπολογία     91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προσφέρεται να προβεί στις απαραίτητες για την πραγματοποίηση ταξιδιού ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εξετάσεων ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιού, και παρέχει δωρεάν μεταφορά στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι αναγκαίο, της απλούστευσης των διαδικασιών εξόδου στην τρίτη χώρα από την οποία έχει γίνει δεκτός ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις·

β)  προσφέρεται να προβεί στις απαραίτητες για την πραγματοποίηση ταξιδιού ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών ελέγχων ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιού ή, εφόσον είναι δυνατόν, των ιατρικών εξετάσεων, και παρέχει δωρεάν μεταφορά στο έδαφός του, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι αναγκαίο, της απλούστευσης των διαδικασιών εξόδου στην τρίτη χώρα από την οποία έχει γίνει δεκτός ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ο άπατρις· Κατά την οργάνωση του ταξιδιού, τα κράτη μέλη εξετάζουν τις πιθανές ανάγκες των ενδιαφερομένων λαμβάνοντας υπόψη την τρωτότητά τους·

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προσφέρει στους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες τη δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα προσανατολισμού πριν από την αναχώρηση, στο οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, μαθήματα εκμάθησης γλώσσας και πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του κράτους μέλους.

γ)  προσφέρει στους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες τη δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα προσανατολισμού πριν από την αναχώρηση, στο οποίο περιλαμβάνεται η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, μαθήματα εκμάθησης γλώσσας και πληροφορίες σχετικά με τα κοινωνικά, πολιτισμικά και πολιτικά χαρακτηριστικά του κράτους μέλους. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να υποβληθούν μετά την είσοδο ή μπορούν να περιλαμβάνονται σε προγράμματα ένταξης, εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να θεσπίσουν τέτοια προγράμματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι προσβάσιμα και δωρεάν και θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη τρωτότητα των προσώπων που επανεγκαθίστανται.

Τροπολογία     93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  προβαίνει στη μεταφορά στον συντομότερο δυνατό χρόνο·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Για τους σκοπούς της εφαρμογής της συνήθους διαδικασίας και πριν από την ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων, τα κράτη μέλη δύνανται να ζητούν από την UNHCR, ή, ανάλογα με την περίπτωση, από τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] ή από σχετικούς διεθνείς οργανισμούς να παραπέμπουν σε αυτά τους υπηκόους τρίτων χωρών ή τους απάτριδες σε σχέση με τους οποίους οι εν λόγω οντότητες έχουν αξιολογήσει πλήρως:

διαγράφεται

α)   κατά πόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοχευμένου ενωσιακού συστήματος επανεγκατάστασης· και

 

β)  κατά πόσον εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες τρωτότητας που ορίζονται στο άρθρο 5 στοιχείο β) σημείο i).

 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητούν από την UNHCR να αξιολογεί πλήρως κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε αυτά από την UNHCR, πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητούν, μεταξύ άλλων, να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια που ορίζονται στα στοιχεία α) έως γ) της παραγράφου 1.

 

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 για τη συμπλήρωση των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4, προκειμένου να προσαρμόζει τη διαδικασία επανεγκατάστασης στις συνθήκες που επικρατούν στην τρίτη χώρα από την οποία πραγματοποιείται η επανεγκατάσταση, όταν είναι αναγκαίο.

διαγράφεται

Τροπολογία     96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

διαγράφεται

Ταχεία διαδικασία

 

Σε περίπτωση που η εκτελεστική πράξη της Επιτροπής για την καθιέρωση στοχευμένου ενωσιακού συστήματος επανεγκατάστασης προβλέπει την εφαρμογή ταχείας διαδικασίας, και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10, τα κράτη μέλη:

 

(1)  δεν αξιολογούν κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχείο α) σημείο i)·

 

(2)  δεν ζητούν από την UNHCR να αξιολογήσει κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951·

 

(3)  λαμβάνουν απόφαση σχετικά με την επανεγκατάσταση, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την καταγραφή υπηκόου τρίτης χώρας που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2· τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν την εν λόγω προθεσμία των τεσσάρων μηνών κατά δύο μήνες το πολύ, σε περιπτώσεις που ανακύπτουν περίπλοκα πραγματικά ή νομικά ζητήματα·

 

(4)  χορηγούν στους ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτης χώρας ή τους απάτριδες καθεστώς επικουρικής προστασίας.

 

Το καθεστώς επικουρικής προστασίας που χορηγείται βάσει του σημείου 4 θεωρείται ότι παύει να ισχύει σε περίπτωση οριστικής απόφασης επί αιτήσεως διεθνούς προστασίας που έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο του εν λόγω καθεστώτος.

 

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11 α (νέο)

 

Διαδικασία έκτακτης ανάγκης

 

Σε περίπτωση που η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής για την υιοθέτηση σχεδίου επανεγκατάστασης της Ένωσης προβλέπει διαδικασία έκτακτης ανάγκης, που δεν συνδέεται με συγκεκριμένες περιοχές ή πληθυσμούς, για περιπτώσεις όπου η αμεσότητα των κινδύνων για την ασφάλεια ορισμένων προσώπων ή η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας τους απαιτεί την άμεση απομάκρυνσή τους από τις απειλητικές συνθήκες εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 10, τα κράτη μέλη:

 

(1)   δεσμεύονται να θεσπίζουν ταχεία διαδικασία για επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις, εάν η διαδικασία αυτή δεν υπάρχει ήδη·

 

(2)   καθορίζουν ένα συγκεκριμένο αριθμό θέσεων που δεν συνδέονται κατ’ ανάγκην με συγκεκριμένες περιοχές ή πληθυσμούς που μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη διαδικασία·

 

(3)   λαμβάνουν επείγουσες αιτήσεις ή αιτήσεις για περιπτώσεις επανεγκατάστασης έκτακτης ανάγκης από την UNHCR και για τους οποίους η αμεσότητα των κινδύνων για την ασφάλεια ή η σοβαρότητα της ιατρικής τους κατάστασης απαιτεί την απομάκρυνσή τους από τις απειλητικές συνθήκες εντός πολύ σύντομου χρονικού διαστήματος·

 

(4)   επισπεύδουν την έκδοση δικαστικής απόφασης σχετικά με το κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτης χώρας ή οι απάτριδες πληρούν τις απαιτήσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θεσπίζονται στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5, και·

 

(5)   φιλοδοξούν να λαμβάνουν απόφαση εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή μιας υπόθεσης και να εξασφαλίζουν την άμεση μεταφορά του υπηκόου τρίτης χώρας ή του απάτριδα.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία επαφής και μπορούν να αποφασίζουν να διορίζουν αξιωματικούς συνδέσμους σε τρίτες χώρες.

1.  Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία επαφής και μπορούν να αποφασίζουν να διορίζουν αξιωματικούς συνδέσμους σε τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη μπορούν να επικουρούνται από [τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και, ενδεχομένως, να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες δομές για την επιχειρησιακή συνεργασία στον τομέα της επανεγκατάστασης.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  [Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] μπορεί να στηρίζει τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων συντονίζοντας τη μεταξύ τους τεχνική συνεργασία, επικουρώντας τα στην εφαρμογή των στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης και διευκολύνοντας την κοινή χρήση των υποδομών σύμφωνα με τον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός για τον Οργανισμό της ΕΕ για το Άσυλο)].

διαγράφεται

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για την εφαρμογή των στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης, και ιδίως για την πραγματοποίηση προγραμμάτων προσανατολισμού πριν από την αναχώρηση, ιατρικών εξετάσεων ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιού, ταξιδιωτικών και άλλων πρακτικών ρυθμίσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να επικουρούνται από εταίρους, σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις συντονισμού και πρακτικής συνεργασίας για τα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης που καθιερώνονται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

3.  Για την εφαρμογή των στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης, και ιδίως για την πραγματοποίηση προγραμμάτων προσανατολισμού πριν από την αναχώρηση, ιατρικών εξετάσεων ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιού, ταξιδιωτικών και άλλων πρακτικών ρυθμίσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να επικουρούνται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και άλλους εταίρους, σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις συντονισμού και πρακτικής συνεργασίας για τα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης που καθιερώνονται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

Τροπολογία     101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

 

Ρόλος του οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

 

1.  Ο ρόλος του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο είναι να στηρίζει τα κράτη μέλη στις προσπάθειες και την ικανότητά τους για επανεγκατάσταση. Κατόπιν αιτήσεώς τους, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του πλαισίου της ΕΕ για την επανεγκατάσταση.

 

Η στήριξη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει βοήθεια στα κράτη μέλη μέσω:

 

α)  των αποστολών τους για αξιολόγηση, ώστε να είναι εφικτό για τα κράτη μέλη να τηρούν τις προθεσμίες για τη διενέργεια των μετεγκαταστάσεων,

 

 

 

β)  της κατάρτισης εξειδικευμένου προσωπικού στην επανεγκατάσταση,

 

γ) της ενημέρωσης των υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων και της κατάρτισης πριν την αναχώρηση που τους παρέχεται δυνάμει του άρθρου 10,

 

δ)  της μεταξύ τους συνεργασίας όταν αποφασίζουν να εκτελέσουν από κοινού τα βήματα της διαδικασίας επανεγκατάστασης. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο μπορεί, μεταξύ άλλων, να παρέχει στήριξη στο πλαίσιο της συγκέντρωσης υποδομών και οργάνωσης κοινών αποστολών επιλογής.

 

2.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο συντονίζει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και την ένταξη των προσώπων που επανεγκαθίστανται στην κοινωνία υποδοχής τους.

 

3.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο συλλέγει στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των μετεγκαταστάσεων, την υλοποίηση των δεσμεύσεών τους από τα κράτη μέλη και τους λόγους μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών.

 

 

 

4.  Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο συμμετέχει στις ετήσιες τριμερείς διαβουλεύσεις για την επανεγκατάσταση (CTAR) και συμμετέχει στην υλοποίηση των εργασιών που διεξάγονται με την επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Συστήνεται επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, απαρτιζόμενη από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και των κρατών μελών.Είναι δυνατόν να κληθούν και [ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο,] η UNHCR και ο ΔΟΜ. Οι αντιπρόσωποι της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, εφόσον έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

1.  Συστήνεται επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, απαρτιζόμενη από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και τους ύπατους εκπροσώπους των κρατών μελών, τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο,] την UNHCR και τον ΔΟΜ και άλλες σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Οι αντιπρόσωποι της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, εφόσον έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχεδίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

 

 

Τροπολογία     103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το κύριο καθήκον της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, μετά τις ετήσιες τριμερείς διαβουλεύσεις για την επανεγκατάσταση (ATCR) στις οποίες θα συμμετέχει η επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, και την ετήσια έκθεση προβλέψεων των συνολικών αναγκών επανεγκατάστασης της UNHCR, είναι η περιγραφή των βασικών στοιχείων του σχεδίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και των διαφόρων στοχευμένων συστημάτων της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, ιδίως με τη διατύπωση συστάσεων σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που πρόκειται να επανεγκατασταθούν, τη δίκαιη κατανομή των εν λόγω προσώπων μεταξύ των κρατών μελών, τις τρίτες χώρες από τις οποίες θα πρέπει να γίνουν επανεγκαταστάσεις, και τις δυνατότητες στρατηγικής χρήσης της επανεγκατάστασης. Οι συστάσεις της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία     104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση προεδρεύεται από την Επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή συνέρχεται όποτε κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

2.  Η επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση προεδρεύεται από την Επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή συνέρχεται όποτε κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Τροπολογία     105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή ζητά τη γνώμη της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

3.  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις συστάσεις της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση σχετικά με θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, και ιδιαίτερα κατά την εκπόνηση του σχεδίου της ΕΕ για την επανεγκατάσταση και των στοχευμένων συστημάτων της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 9 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 7 και 8 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα 4 ετών από ... . [την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 4 ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 9 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 7 και 8 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 9 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 7 και 8 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.   Όποτε γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

Τροπολογία     110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014

Αιτιολογική σκέψη 46

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(-1)  η αιτιολογική σκέψη 46 τροποποιείται ως εξής

«Είναι σημαντικό, για λόγους μεγαλύτερης αλληλεγγύης, να χορηγεί το Ταμείο, κατά περίπτωση, σε συντονισμό και συνέργεια με την ανθρωπιστική βοήθεια που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόσθετη στήριξη για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ισχυρής μεταναστευτικής πίεσης στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες, ή σε περίπτωση μαζικής συρροής εκτοπισμένων, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου1, μέσω της χορήγησης επείγουσας βοήθειας. Η επείγουσα βοήθεια θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στήριξη προς ειδικά προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, αποσκοπούντα στην παροχή προσωρινής διαμονής στο έδαφος κράτους μέλους σε περίπτωση επείγουσας ανθρωπιστικής κρίσης σε τρίτες χώρες. Εντούτοις, αυτά τα άλλα προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους δεν θα πρέπει να θίγουν ούτε να υπονομεύουν το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης το οποίο έχει εξαρχής σαφή σκοπό του την παροχή μόνιμης λύσης σε ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας και μεταφέρονται στην Ένωση από τρίτες χώρες.» Προς τούτο, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να δικαιούνται πρόσθετα κατ’ αποκοπήν ποσά για πρόσωπα στα οποία χορηγείται προσωρινή διαμονή στο έδαφος κράτους μέλους στο πλαίσιο αυτών των άλλων προγραμμάτων εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους.»

«Είναι σημαντικό, για λόγους μεγαλύτερης αλληλεγγύης, να χορηγεί το Ταμείο, κατά περίπτωση, σε συντονισμό και συνέργεια με την ανθρωπιστική βοήθεια που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόσθετη στήριξη για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ισχυρής μεταναστευτικής πίεσης στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες, ή σε περίπτωση μαζικής συρροής εκτοπισμένων, κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου1, μέσω της χορήγησης επείγουσας βοήθειας. Η επείγουσα βοήθεια θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει στήριξη προς ειδικά προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, αποσκοπούντα στην παροχή προσωρινής διαμονής στο έδαφος κράτους μέλους σε περίπτωση επείγουσας ανθρωπιστικής κρίσης σε τρίτες χώρες. Εντούτοις, αυτά τα άλλα προγράμματα εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους δεν θα πρέπει να θίγουν ούτε να υπονομεύουν το πρόγραμμα επανεγκατάστασης της Ένωσης το οποίο έχει εξαρχής σαφή σκοπό του την παροχή μόνιμης λύσης σε ανθρώπους που χρήζουν διεθνούς προστασίας και μεταφέρονται στην Ένωση από τρίτες χώρες.»

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014

Άρθρο 2 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «επανεγκατάσταση»: η εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τρίτη χώρα, προς την οποία ή εντός της οποίας έχουν εκτοπιστεί, στο έδαφος ενός εκ των κρατών μελών, με σκοπό τη χορήγηση διεθνούς προστασίας σε αυτούς»·

α)  «επανεγκατάσταση»: η επιλογή, κατόπιν αιτήματος της UNHCR ή κρατών μελών, η εισδοχή, η μεταφορά και η προστασία υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τρίτη χώρα, προς την οποία έχουν εκτοπιστεί, στο έδαφος ενός κράτους μέλους με σκοπό τη χορήγηση διεθνούς προστασίας σε αυτούς και την εξασφάλιση σε αυτούς βιώσιμης λύσης.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014

Άρθρο 2 – στοιχείο α β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α β)  το στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός πλαισίου για την επανεγκατάσταση)]».

α β)  το στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 του [κανονισμού (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός πλαισίου για την επανεγκατάσταση)]».

Τροπολογία     113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/20145

Άρθρο 17 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πόροι για το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση

Πόροι για το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και τα εθνικά προγράμματα επανεγκατάστασης και εισδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πέραν της μετεγκατάστασης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη λαμβάνουν, για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται στο πλαίσιο στοχευμένου ενωσιακού συστήματος επανεγκατάστασης κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 10 000 EUR.

1.  Τα κράτη μέλη, πέραν της χρηματοδότησής τους που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α), εισπράττουν κάθε δύο έτη συμπληρωματικό ποσό σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο β) με βάση κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 6 000 EUR για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται ή που γίνεται δεκτό σε εθνικό ανθρωπιστικό πρόγραμμα εισδοχής. Το κατ’ αποκοπή ποσό αυξάνεται σε 10 000 EUR για κάθε επανεγκατεστημένο άτομο σύμφωνα με [τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός πλαίσιο για την επανεγκατάσταση)].

Τροπολογία     115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατανέμεται στα κράτη μέλη βάσει των επιμέρους αποφάσεων χρηματοδότησης που εγκρίνουν το αναθεωρημένο εθνικό τους πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

2.  Τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται στα κράτη μέλη βάσει των επιμέρους αποφάσεων χρηματοδότησης που εγκρίνουν το αναθεωρημένο εθνικό τους πρόγραμμα, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014.

Τροπολογία     116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη.

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, το αργότερο μετά την παρέλευση τετραετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη.

Τροπολογία     117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης του ενωσιακού προϋπολογισμού για τη στήριξη πρωτοβουλιών ιδιωτικών χορηγιών.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή και [στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση της έκθεσης για τους σκοπούς της παραγράφου 1, πέραν των πληροφοριών που παρέχονται στον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] σχετικά με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων οι οποίοι πράγματι επανεγκαθίστανται σε εβδομαδιαία βάση όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου)].

2.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή και [στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] τις αναγκαίες πληροφορίες για την κατάρτιση της έκθεσης για τους σκοπούς της παραγράφου 1, πέραν των πληροφοριών που παρέχονται στον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] σχετικά με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων οι οποίοι πράγματι επανεγκαθίστανται όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. XXX/XXX (κανονισμός του Δουβλίνου)].

Τροπολογία     119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βάση την πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό έως τις 30 Ιουνίου 2020.

3.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με βάση την πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, επανεξετάζουν τον παρόντα κανονισμό εντός διαστήματος ... [18 μηνών] μετά την παρουσίαση της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(1)

ΕΕ C 125, 21.4.2017, σ. 40.

(2)

ΕΕ C 207, 30.6.2017, σ. 67.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κάθε μέρα 34.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω συγκρούσεων, διώξεων, βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο αριθμός αυτός αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα περισσότερα από 65 εκατομμύρια άνθρωποι να εγκαταλείπουν τις περιοχές τους για να σώσουν τη ζωή τους, και χωρίζονται δύο προς έναν μεταξύ των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων. Υπολογίζεται ότι 12,4 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν μόνο το 2015. Με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό και χωρίς παύση των συγκρούσεων και της βίας, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για πιο αποτελεσματικές, μόνιμες λύσεις σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Σύμβαση της Γενεύης: Ένα όργανο του διεθνούς δικαίου στον απόηχο του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλές χώρες συνειδητοποίησαν ότι υπήρχε βαθιά ανάγκη για την προώθηση και περαιτέρω καθιέρωση μέσων διεθνούς δικαίου. Ένας από τους στόχους ήταν η δημιουργία ενός διεθνούς μέσου που θα εξασφάλιζε ότι τα άτομα που χρήζουν προστασίας θα λαμβάνουν άσυλο. Στη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, η διεθνής κοινότητα θέσπισε δεσμευτικούς κανόνες του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που περιγράφουν ποιοι και υπό ποιες προϋποθέσεις, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πρόσφυγες και πώς να αντιμετωπίζονται. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν υπογράψει τη σύμβαση αυτή. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση, το άρθρο 63 (1) της ΣΕΚ ρητώς προβλέπει ότι η κοινή πολιτική για το άσυλο πρέπει να εγκριθεί με βάση τη Σύμβαση του 1951 και το Πρωτόκολλο του 1967.

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) δημιουργήθηκε το 1950, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους που είχαν εγκαταλείψει ή χάσει τα σπίτια τους. Η Ύπατη Αρμοστεία λειτουργεί ως «θεματοφύλακας» της Σύμβασης του 1951 και του Πρωτοκόλλου του 1967. Η Ύπατη Αρμοστεία είναι ένας κεντρικός φορέας που παρέχει παγκόσμια υποστήριξη προς τις χώρες υποδοχής των προσφύγων και παροχή βοήθειας στην πολιτική των κρατών. Για να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το έργο της για την προστασία των προσφύγων και την επανεγκατάσταση, είναι ζωτικής σημασίας η περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της UNHCR.

Επανεγκατάσταση: Ένας ασφαλής και νόμιμος δρόμος για διεθνή προστασία

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, που επί του παρόντος τελεί υπό αναθεώρηση, ασχολείται με διάφορα στοιχεία, όπως η αυξημένη ευθύνη καταμερισμού για την υποδοχή των προσφύγων, οι συνθήκες υποδοχής, κοινές διαδικασίες και κανόνες προεπιλογής. Ωστόσο, υπάρχει ένα χάσμα όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση της ανάγκης για ασφαλή και νόμιμη άφιξη στην ΕΕ.

Οι αυξημένες και αποτελεσματικότερες ασφαλείς και νόμιμες διαδρομές στην ΕΕ έχουν επισημανθεί σε πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των ετών, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, τον Ύπατη Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και πολλούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Τον Σεπτέμβριο το 2016 συνεκλήθη η Σύνοδος Κορυφής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, καθώς και μια σύνοδος κορυφής για τους πρόσφυγες από τον Πρόεδρο Ομπάμα, που ζήτησε επίσης να υπάρξουν ασφαλείς και νόμιμες οδοί, συμπεριλαμβανομένης της επανεγκατάστασης.

Ενώ η επανεγκατάσταση έχει κάποιες ομοιότητες με τις οδούς μετανάστευσης, είναι μια ξεχωριστή πορεία. Ως εκ τούτου, η επανεγκατάσταση πρέπει να αναγνωριστεί ως συμπληρωματική, και όχι ως υποκατάσταση, άλλων νομικών οδών για διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών θεωρήσεων, της εκτεταμένης οικογενειακής επανένωσης, και των προγραμμάτων ανθρωπιστικής αποδοχής.

Η Ύπατη Αρμοστεία έχει εντολή από το καταστατικό και τα ψηφίσματα της Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την ανάληψη της επανεγκατάστασης ως μια από τις τρεις βιώσιμες λύσεις. Ο επίσημος ορισμός της «επανεγκατάστασης» στο Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρμοστείας έχει ως εξής:

Η επανεγκατάσταση περιλαμβάνει την επιλογή και τη μεταφορά των προσφύγων από το κράτος στο οποίο έχουν αναζητήσει προστασία, σε τρίτο κράτος το οποίο έχει συμφωνήσει να τους υποδεχθεί - ως πρόσφυγες - με καθεστώς μόνιμης διαμονής. Το καθεστώς που προβλέπεται εξασφαλίζει προστασία έναντι της επαναπροώθησης και παρέχει στον επανεγκατεστημένο πρόσφυγα και την οικογένειά του ή τα εξαρτώμενα άτομα, πρόσβαση σε δικαιώματα παρόμοια με εκείνα που απολαμβάνουν οι πολίτες. Η επανεγκατάσταση συνεπάγεται επίσης την ευκαιρία να καταστεί τελικά πολιτογραφημένος πολίτης της χώρας επανεγκατάστασης.

Η επανεγκατάσταση είναι, εκ σχεδιασμού, ένα εργαλείο για να παρέχει προστασία και βιώσιμη λύση για τους πρόσφυγες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η Διεθνής Οργάνωση για τη Μετανάστευση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους, η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης, Caritas, ο Ερυθρός Σταυρός, η Διεθνής Αμνηστία και πολλά άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, θεωρούν ότι η σύνδεση της επανεγκατάστασης με τη συνεργασία τρίτες χώρες σε θέματα μετανάστευσης δεν είναι μια βιώσιμη επιλογή. Απομακρύνεται από την έννοια της επανεγκατάστασης, ως εργαλείου προστασίας για τις πιο ευάλωτους πρόσφυγες. Η επανεγκατάσταση πρέπει να συνεχίσει να βασίζεται στις ανάγκες των πλέον ευάλωτων προσφύγων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη η Ύπατη Αρμοστεία θεωρεί την επανεγκατάσταση ως την τελευταία εναλλακτική λύση, που σημαίνει ότι όταν αξιολογούν μια υπόθεση, οι άλλες βιώσιμες λύσεις έχουν ήδη εξεταστεί. Ο καθορισμός γεωγραφικών προτεραιοτήτων με βάση τη συνεργασία με τρίτες χώρες στον τομέα της μετανάστευσης και τη μόχλευση της επανεγκατάστασης για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής, εκ των πραγμάτων, θα θέσουν σε κίνδυνο την ανθρωπιστική, με βάση τις ανάγκες προσέγγιση και τη διεθνή προστασία. Ομοίως, είναι σημαντικό ότι το πλαίσιο της Ένωσης συντάσσεται με αυτό της Ύπατης Αρμοστεία όταν πρόκειται για τα κριτήρια επιλεξιμότητας που χρησιμοποιούνται σε προγράμματα επανεγκατάστασης.

Πλαίσιο της Ένωσης που συμπληρώνει τις διεθνείς δομές για την επανεγκατάσταση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο της ΕΕ ενισχύει τις παγκόσμιες προσπάθειες επανεγκατάστασης, καθώς υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο, η επανεγκατάσταση θα πρέπει να υποστηρίζεται από την προστασία των εμπλεκομένων προσώπων. Ένα πλαίσιο επανεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στις ανθρωπιστικές ανάγκες, να συμβάλλει στις παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης και στην ανακούφιση παρατεταμένων προσφυγικών καταστάσεων. Για τον λόγο αυτό, το πλαίσιο πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τις ήδη υπάρχουσες διεθνείς δομές επανεγκατάστασης, ώστε να είναι συμπληρωματικό προς τις υπάρχουσες προσπάθειες, για να είναι σε θέση να αυξήσει περαιτέρω τη συμμετοχή των κρατών μελών της ΕΕ στην επανεγκατάσταση, και το σημαντικότερο, να λειτουργήσει στην πραγματικότητα επί τόπου. Αυτό θα επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

o  Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας ως το κύριο όργανο που παραπέμπει υποθέσεις επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη επαναλαμβάνεται (άρθρο 10). Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κράτη μέλη ή άλλες σχετικές οργανώσεις δεν μπορούν να κάνουν παραπομπές· δηλώνει μόνο το πώς λειτουργεί η επανεγκατάσταση επί τόπου. Ωστόσο, θεσπίζει εγγυήσεις και αποφεύγεται η επικάλυψη των διαδικασιών ή δομών.

o  Οι γεωγραφικές προτεραιότητες (άρθρο 4 και 7) θα πρέπει να βασίζονται στις αναμενόμενες παγκόσμιες ανάγκες επανεγκατάστασης που δημοσιεύει η Ύπατη Αρμοστεία κάθε χρόνο. Εκεί μπορούμε να βρούμε την πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του που υπάρχουν επείγουσες ανάγκες για επανεγκατάσταση στον κόσμο, και θα πρέπει να καθοδηγούν σαφώς το πλαίσιο επανεγκατάστασης της Ένωσης.

o  Ο ρόλος της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την επανεγκατάσταση πρέπει να ευθυγραμμιστεί σαφέστερα με τις υπάρχουσες δομές. Μετά τις ετήσιες τριμερείς διαβουλεύσεις για την επανεγκατάσταση (ATRC) η υψηλού επιπέδου επιτροπή για την επανεγκατάσταση συνέρχεται για να περιγράψει τα κύρια στοιχεία του προγράμματος επανεγκατάστασης, καθώς και τα διάφορα προγράμματα επανεγκατάστασης. Η ιδιότητα του μέλους της υψηλού επιπέδου επιτροπής επανεγκατάστασης έχει διευρυνθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια και ποιότητα.

Πλαίσιο της Ένωσης που αυξάνει τους αριθμούς

Η Ευρώπη έχει το 23,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ (στοιχεία ΟΟΣΑ, 2014), αλλά τα κράτη μέλη της ΕΕ υποδέχονται μόνο περίπου το 8% των προσφύγων παγκοσμίως. Αυτό θέτει ένα δυσανάλογο βάρος για τις αναπτυσσόμενες χώρες, που φιλοξενούν τη συντριπτική πλειοψηφία. Σε 22 ευρωπαϊκές χώρες επανεγκαταστάθηκαν 13.040 άτομα το 2015 (9,629 - 17 κράτη μέλη της ΕΕ), με την Ευρώπη να συμβάλει, κατά μέσο όρο, περίπου το 10 % των παγκόσμιων περιπτώσεων επανεγκατάστασης τα τελευταία πέντε χρόνια. Αντίθετα, την ίδια χρονιά, στις ΗΠΑ 69.933 επανεγκαταστάθηκαν πρόσφυγες.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επιδείξει απροθυμία να δημιουργήσουν τους κατάλληλους νόμιμους και ασφαλείς διαύλους εισόδου στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, τα μετακινούμενα άτομα εξακολουθούν να μην έχουν καμία άλλη επιλογή από το να στραφούν σε λαθρέμπορους και σε επικίνδυνα παράτυπα ταξίδια. Αν θέλουμε να μειώσουμε την ανάγκη για επικίνδυνα ταξίδια, να μειώσουμε τις απώλειες ζωών και την εξάρτηση από τα δίκτυα των λαθρεμπόρων, αυτό θα γίνει πραγματικότητα μόνο όταν ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων είναι αξιόπιστος και ουσιαστικός. Το πλαίσιο επανεγκατάστασης της Ένωσης πρέπει να στοχεύει να μετεγκατασταθούν τουλάχιστον το 25% των ετήσιων προβλεπόμενων παγκόσμιων αναγκών επανεγκατάστασης. Το 2017 αυτό θα σήμαινε περίπου 250.000 άτομα.

Ένα προγραμμάτων πλαίσιο της Ένωσης που στηρίζει τα εθνικά προγράμματα

Τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν σε λειτουργία επιτυχή προγράμματα επανεγκατάστασης θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συνεχίσουν και να επεκτείνουν, να μοιραστούν την εμπειρία και να συγκεντρώσουν τους πόρους τους. Θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ που μόλις αρχίζουν τα πρώτα προγράμματα επανεγκατάστασης, να τα υποστηρίξουν όσο μπορούν ώστε η πρώτη τους εμπειρία να είναι ικανοποιητική και θετική. Τα κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία επανεγκατάστασης πρέπει να βρουν μια ισχυρή δομή που μπορεί να τους βοηθήσει να ξεκινήσουν, η οποία θα περιλαμβάνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλα κράτη μέλη, καθώς και επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη ακόμη και από [τον Οργανισμό Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης]. Αν το πλαίσιο επανεγκατάστασης της Ένωσης επιβάλλει κοινές διαδικασίες, κριτήρια επιλεξιμότητας ή λόγους αποκλεισμού και στα εθνικά προγράμματα, διατρέχει τον κίνδυνο να αποθαρρύνει τις εθνικές προσπάθειες στον τομέα της επανεγκατάστασης.

Ταυτόχρονα, είναι σαφές ότι πρέπει να οικοδομήσουμε κίνητρα για τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στο πλαίσιο επανεγκατάστασης της Ένωσης. Ως ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο στόχων, προτείνεται τα κράτη μέλη να διατηρήσουν το ποσό των 6.000 ευρώ ανά επανεγκατεστημένο άτομο που ειπράττουν από την AMIF, και να διατηρήσουν τον αριθμό των 10.000 ευρώ ανά επανεγκατεστημένο άτομο όταν τα κράτη μέλη επιλέγουν να εντάξουν την επανεγκατάσταση στο πλαίσιο της Ένωσης.

Πλαίσιο της Ένωσης που παρέχει βιώσιμη λύση

Η βάση της μετεγκατάστασης ως διαρκούς λύσης είναι ότι τα κράτη αναμένεται να προσφέρουν στα επανεγκατεστημένα άτομα μόνιμη κατοικία. Μια μονοετής ή τριετής διαμονή δεν μπορεί να θεωρηθεί ως βιώσιμη λύση. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη να είναι σε θέση να εκδίδουν άδειες παραμονής πιο ευνοϊκές από εκείνες που προτείνονται στον [Κανονισμός για τις ελάχιστες απαιτήσεις]. Τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν άδειες διαμονής μόνιμης ή απεριόριστης διάρκειας με πιο ευνοϊκούς όρους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 2003/109/EΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2011/51/ΕΕ [οδηγία για τους επί μακρόν διαμένοντες].

Ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου πρέπει να διαθέτει διάφορες ασφαλείς και νόμιμες οδούς

Το κοινό μας σύστημα ασύλου δεν μπορεί να συνεχίσει να εστιάζει αποκλειστικά στο να καθιστά όσο το δυνατόν πιο δύσκολο για τους ανθρώπους που διέφυγαν να φθάσουν στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ασφαλείς και νόμιμες οδοί, σε συνδυασμό με καλές δομές υποδοχής και ένταξης, είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Πρέπει να γίνονται σεβαστά το δικαίωμα στο άσυλο και το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι επιλογή η μη συμμετοχή των κρατών μελών. Ένα άρτιο πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, που εξασφαλίζει προστιθέμενη ποιότητα και ποσότητα στις ήδη υπάρχουσες ευρωπαϊκές προσπάθειες επανεγκατάστασης, αποτελεί θεμελιώδες τμήμα ενός τέτοιου συστήματος — αλλά πρέπει να συνδυάζεται και με άλλες νόμιμες οδούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει τις κοινές μας προσπάθειες και να αποδείξει ότι η ήπειρός μας η Ένωσή μας μπορούν να αναλάβουν ένα δίκαιο μερίδιο της παγκόσμιας ευθύνης.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (1.6.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Laima Liucija Andrikienė

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Οι μετεγκαταστάσεις και οι επανεγκαταστάσεις έχουν αποτελέσει το αντικείμενο περιοδικών εκθέσεων της Επιτροπής, οι οποίες καταδεικνύουν μεγάλη καθυστέρηση στην πρόοδο τόσο όσον αφορά τη μετεγκατάσταση όσο και την επανεγκατάσταση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους περί επανεγκατάστασης.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Με βάση τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σταθερό και αξιόπιστο ενωσιακό πλαίσιο επανεγκατάστασης για την επανεγκατάσταση των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, το οποίο θα εφαρμοστεί σύμφωνα με ετήσια σχέδια για την επανεγκατάσταση και στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης, τα οποία να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις των κρατών μελών.

(8)  Με βάση τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα σταθερό και αξιόπιστο ενωσιακό πλαίσιο επανεγκατάστασης για την επανεγκατάσταση των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, το οποίο θα εφαρμοστεί σύμφωνα με ετήσια σχέδια για την επανεγκατάσταση και στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης, τα οποία να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες δεσμεύσεις των κρατών μελών. Το πλαίσιο επανεγκατάστασης της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στις ανθρωπιστικές ανάγκες, να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των συνολικών αναγκών επανεγκατάστασης και να ανακουφίζει παρατεταμένες προσφυγικές καταστάσεις.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ένα τέτοιο πλαίσιο αποτελεί απαραίτητο μέρος μιας καλά διαχειριζόμενης πολιτικής για τη μετανάστευση, ώστε να μειωθούν οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών πρακτικών και διαδικασιών επανεγκατάστασης, να διασφαλιστεί η νόμιμη και ασφαλής άφιξη στο έδαφος των κρατών μελών των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, να υποστηριχθεί η μείωση του κινδύνου μεγάλης κλίμακας παράτυπης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών και, συνεπώς, να μειωθεί η πίεση που ασκούν οι αυθόρμητες αφίξεις στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών, να υπάρξει έκφραση αλληλεγγύης προς τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές προς τις οποίες ή εντός των οποίων έχει εκτοπιστεί μεγάλος αριθμός προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μέσω της παροχής βοήθειας ώστε να μετριαστεί η πίεση που υφίστανται, να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, μέσω της ενίσχυσης της επιρροής της Ένωσης έναντι των τρίτων χωρών, και να συμβάλει αποτελεσματικά στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης, μέσω της διατύπωσης ενιαίου λόγου στα διεθνή φόρα και έναντι τρίτων χωρών.

(9)  Ένα τέτοιο πλαίσιο αποτελεί απαραίτητο μέρος μιας πολιτικής για τη μετανάστευση η οποία τυγχάνει καλής διαχειρίσεως, ώστε να αυξάνονται και να συμπληρώνονται οι αποκλίσεις μεταξύ των εθνικών πρακτικών και διαδικασιών επανεγκατάστασης, να διασφαλιστεί η νόμιμη και ασφαλής άφιξη στο έδαφος των κρατών μελών των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, να υποστηριχθεί η μείωση του κινδύνου παράτυπης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών με κακή διαχείριση, ιδίως σε πρώτη άφιξη, και, συνεπώς, να μειωθεί η πίεση που ασκούν οι αυθόρμητες αφίξεις στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών, να υπάρξει έκφραση αλληλεγγύης προς τις χώρες οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές προς τις οποίες ή εντός των οποίων έχει εκτοπιστεί μεγάλος αριθμός προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, μέσω της παροχής βοήθειας ώστε να μετριαστεί η πίεση που υφίστανται, να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες και να υπάρξει αποτελεσματική συμβολή στις παγκόσμιες πρωτοβουλίες επανεγκατάστασης, μέσω της διατύπωσης ενιαίου λόγου στα διεθνή φόρα και έναντι τρίτων χωρών. Η επανεγκατάσταση που συνδυάζεται με δράσεις και πολιτικές ανάπτυξης μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη μείωση των εντάσεων και στην άμβλυνση των παρατεταμένων προσφυγικών καταστάσεων σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Προκειμένου να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου μεγάλης κλίμακας παράτυπης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών, να εκφράσουν αλληλεγγύη προς τις χώρες που βρίσκονται σε περιοχές προς τις οποίες ή εντός των οποίων έχει εκτοπιστεί μεγάλος αριθμός προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, συμβάλλοντας στον μετριασμό της πίεσης που αυτές υφίστανται και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, οι περιοχές ή οι τρίτες χώρες από τις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί επανεγκατάσταση θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας προσαρμοσμένης δέσμευσης συνεργασίας με τρίτες χώρες για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση32.

(10)  Προκειμένου να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου παράτυπης εισροής, στη δημιουργία γνήσιων προοπτικών επανεγκατάστασης υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών, να εκφράσουν αλληλεγγύη προς τις χώρες που βρίσκονται σε περιοχές προς τις οποίες ή εντός των οποίων έχει εκτοπιστεί μεγάλος αριθμός προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας, συμβάλλοντας στον μετριασμό της πίεσης που αυτές υφίστανται και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης, οι περιοχές ή οι τρίτες χώρες από τις οποίες πρόκειται να πραγματοποιηθεί επανεγκατάσταση θα πρέπει να αποτελέσουν μέρος μιας προσαρμοσμένης μακρόπνοης δέσμευσης συνεργασίας με τρίτες χώρες για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη θέσπιση νέου πλαισίου εταιρικής σχέσης με τρίτες χώρες βάσει του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση32. Ως εκ τούτου πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις χώρες εταίρους. Η συνολική πολιτική της Ένωσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τις συνολικές ανάγκες για επανεγκατάσταση και τις διαπιστωμένες ανάγκες προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των παρατεταμένων προσφυγικών καταστάσεων.

__________________

__________________

32 COM(2016) 377 final.

32 COM(2016) 377 final.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι κοινές τυποποιημένες διαδικασίες θα πρέπει να βασίζονται στην υφιστάμενη εμπειρία και τα πρότυπα επανεγκατάστασης των κρατών μελών, ιδίως στις τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες βάσει των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα επανεγκατάστασης με την Τουρκία, το οποίο καθορίστηκε στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016. Το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση δύο τύπων τυποποιημένων διαδικασιών επανεγκατάστασης.

(12)  Οι κοινές τυποποιημένες διαδικασίες θα πρέπει να βασίζονται στην υφιστάμενη εμπειρία και τα πρότυπα επανεγκατάστασης των κρατών μελών και του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ιδίως στις ετήσιες τριμερείς διαβουλεύσεις για την επανεγκατάσταση, με στόχο να ενισχυθούν σταδιακά οι συλλογικές προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα της επανεγκατάστασης να καλύψουν τις συνολικές ανάγκες για επανεγκατάσταση, βάσει των ετήσιων προβλέψεων της UNHCR για τις συνολικές ανάγκες επανεγκατάστασης. Το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση δύο τύπων τυποποιημένων διαδικασιών επανεγκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω συμφωνία εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενη, συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί βέλτιστη πρακτική επί της οποίας θα στηριχθεί η πολιτική της ΕΕ για την επανεγκατάσταση.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Η διαδικασία επανεγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποθαρρύνονται τα πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας να χρησιμοποιούν παράτυπους τρόπους εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς αναζήτηση προστασίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη έχουν επαρκή χρόνο για την πλήρη και επαρκή εξέταση κάθε υπόθεσης. Οι προθεσμίες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των διαφορετικών τύπων αξιολόγησης που προβλέπονται για τη συνήθη και την ταχεία διαδικασία.

(16)  Η διαδικασία επανεγκατάστασης θα πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στην Ένωση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη έχουν επαρκή χρόνο για την πλήρη και επαρκή εξέταση κάθε υπόθεσης. Οι προθεσμίες θα πρέπει να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των διαφορετικών τύπων αξιολόγησης που προβλέπονται για τη συνήθη και την ταχεία διαδικασία.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Η εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους θα πρέπει να νοείται ως συμπληρωματικό μέσο στα προγράμματα επανεγκατάστασης της Ένωσης.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, θα πρέπει να ανατεθούν στο Συμβούλιο εκτελεστικές αρμοδιότητες για την κατάρτιση του ετησίου σχεδίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, που θα καθορίζει τον μέγιστο συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν, τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των κρατών μελών στο σχέδιο και τις συνεισφορές τους στον συνολικό αριθμό προσώπων που θα επανεγκατασταθούν, καθώς και τις συνολικές γεωγραφικές προτεραιότητες.

(21)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, θα πρέπει να ανατεθούν στο Συμβούλιο εκτελεστικές αρμοδιότητες για την κατάρτιση του ετησίου σχεδίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, που θα καθορίζει τον αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν, τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των κρατών μελών στο σχέδιο και τις συνεισφορές τους στον συνολικό αριθμό προσώπων που θα επανεγκατασταθούν, βάσει των ετήσιων προβλέψεων της UNHCR για τις συνολικές ανάγκες επανεγκατάστασης.

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τον μέγιστο συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκαθίστανται και τις συνολικές γεωγραφικές προτεραιότητες. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει την πρότασή της ταυτόχρονα με την πρότασή της για το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης. Το Συμβούλιο θα πρέπει να επιδιώκει να εγκρίνει την πρόταση εντός δύο μηνών. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση.

(22)  Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται κατόπιν πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκαθίστανται μέσω του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και τις συνολικές προτεραιότητες για όσους έχουν την πιο επείγουσα ανάγκη προστασίας. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει την πρότασή της ταυτόχρονα με την πρότασή της για το σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης. Το Συμβούλιο θα πρέπει να επιδιώκει να εγκρίνει την πρόταση εντός δύο μηνών. Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση και θα ευθυγραμμίσουν την πρότασή της με τις ετήσιες τριμερείς διαβουλεύσεις για την επανεγκατάσταση, με στόχο να ενισχυθούν σταδιακά οι συλλογικές προσπάθειες των κρατών μελών να καλύψουν τις παγκόσμιες ανάγκες για επανεγκατάσταση, βάσει των ετήσιων προβλέψεων της UNHCR για τις συνολικές ανάγκες επανεγκατάστασης.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Σε κάθε στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης θα πρέπει να καθορίζεται ποιοι τυποποιημένοι διαδικαστικοί κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για την εφαρμογή του. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπονται τοπικές ρυθμίσεις συνεργασίας, όταν και όπως ενδείκνυται για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του.

(24)  Σε κάθε στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης θα πρέπει να καθορίζεται ποιοι τυποποιημένοι διαδικαστικοί κανόνες θα πρέπει να ισχύουν για την εφαρμογή του. Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπονται τοπικές ρυθμίσεις συνεργασίας, όταν και όπως ενδείκνυται, καθώς και ρυθμίσεις συνεργασίας με την UNHCR, με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής του.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Δεδομένης της εμπειρογνωμοσύνης της UNHCR όσον αφορά τη διευκόλυνση της εφαρμογής των διαφόρων μορφών εισδοχής των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τρίτες χώρες, στις οποίες έχουν εκτοπιστεί, σε κράτη μέλη που είναι πρόθυμα να τα δεχτούν, η UNHCR θα συνεχίσει να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στις προσπάθειες επανεγκατάστασης που καταβάλλονται βάσει του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση. Πέραν της UNHCR, και άλλοι διεθνείς παράγοντες, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), θα πρέπει να κληθούν να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

(27)  Δεδομένης της εμπειρογνωμοσύνης της UNHCR όσον αφορά τη διευκόλυνση της εφαρμογής των διαφόρων μορφών εισδοχής των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας από τρίτες χώρες, στις οποίες έχουν εκτοπιστεί, σε κράτη μέλη που είναι πρόθυμα να τα δεχτούν, η UNHCR θα συνεχίσει να συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στις προσπάθειες επανεγκατάστασης που καταβάλλονται βάσει του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση. Πέραν της UNHCR, και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης, θα πρέπει να κληθούν να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  [Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση σύμφωνα με την εντολή του.

(28)  [Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] θα πρέπει να συνδράμει τα κράτη μέλη και να συνεργαστεί με τις σχετιζόμενες τρίτες χώρες στην εφαρμογή του πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση σύμφωνα με την εντολή του, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, πρακτική και τεχνική βοήθεια, καθώς και επιχειρησιακή υποστήριξη.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο συνεπή προς τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα στον σεβασμό της οικογενειακής ζωής και τη γενική αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης.

(33)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο συνεπή προς τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα του παιδιού, το δικαίωμα στον σεβασμό της οικογενειακής ζωής και την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών με σκοπό τη χορήγηση σε αυτούς διεθνούς προστασίας.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, για την επιλογή, την εισδοχή και τη μεταφορά υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών με σκοπό τη χορήγηση σε αυτούς διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  εγκαθιδρύει ένα μόνιμο δεσμευτικό πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  συμβάλλει στον μετριασμό του κινδύνου μεγάλης κλίμακας παράτυπης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο έδαφος των κρατών μελών·

β)  συμβάλλει στον μετριασμό του κινδύνου παράτυπης εισροής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων που χρήζουν διεθνούς προστασίας στο έδαφος των κρατών μελών·

Τροπολογία     17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  δημιουργεί μηχανισμούς αναδιανομής, ώστε να μετριάζεται η πίεση που ασκείται σε τρίτες χώρες οι οποίες φιλοξενούν μεγάλους αριθμούς εκτοπισμένων ατόμων, ως χειρονομία αλληλεγγύης και κατανομής της ευθύνης·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο αριθμός των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας τα οποία έχουν εκτοπιστεί προς τρίτη χώρα ή εντός αυτής και κάθε περαιτέρω προώθηση των εν λόγω προσώπων στο έδαφος των κρατών μελών·

α)  ο αριθμός των προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας τα οποία έχουν εκτοπιστεί προς τρίτη χώρα ή εντός αυτής, ο αντίκτυπός του στην περιφερειακή σταθερότητα της εν λόγω τρίτης χώρας και κάθε περαιτέρω προώθηση των εν λόγω προσώπων στο έδαφος των κρατών μελών·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  η συμπληρωματικότητα με τη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια που παρέχεται σε τρίτες χώρες προς τις οποίες ή εντός των οποίων έχουν εκτοπιστεί πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

β)  η συμπληρωματικότητα με τη χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια, ιδίως με στόχο την αύξηση της ικανότητας υποδοχής και της προστασίας των ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος ασύλου που θα πρέπει να παρέχεται σε τρίτες χώρες προς τις οποίες ή εντός των οποίων έχουν εκτοπιστεί πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας·

Τροπολογία     20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  οι συνολικές σχέσεις της Ένωσης με την τρίτη χώρα ή χώρες από τις οποίες πραγματοποιείται επανεγκατάσταση, και με τρίτες χώρες γενικά·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αντί να αποτελεί χειρονομία αλληλεγγύης, το πλαίσιο ενέχει τον κίνδυνο να μετατρέψει την επανεγκατάσταση σε μέσο για την άσκηση πίεσης στις εν λόγω χώρες εταίρους.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η αποτελεσματική συνεργασία τρίτης χώρας με την Ένωση στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, που περιλαμβάνει:

διαγράφεται

i)  μείωση του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών και των απάτριδων οι οποίοι διέρχονται παράτυπα από τα σύνορα στο έδαφος των κρατών μελών προερχόμενοι από την εν λόγω τρίτη χώρα·

 

ii)  δημιουργία των προϋποθέσεων για τη χρήση των εννοιών της πρώτης χώρας ασύλου και της ασφαλούς τρίτης χώρας για την επιστροφή των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι έχουν διέλθει τα σύνορα παράτυπα προς το έδαφος των κρατών μελών και οι οποίοι προέρχονται ή έχουν σχέση με την οικεία τρίτη χώρα·

 

iii)  αύξηση της ικανότητας υποδοχής και προστασίας προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας τα οποία διαμένουν στην εν λόγω χώρα, μεταξύ άλλων και μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικού συστήματος ασύλου· ή

 

iv)  αύξηση του ποσοστού επανεισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων οι οποίοι διαμένουν παράτυπα στο έδαφος των κρατών μελών, π.χ. μέσω της σύναψης και αποτελεσματικής εφαρμογής συμφωνιών επανεισδοχής·

 

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  το μέγεθος και το περιεχόμενο των δεσμεύσεων για την επανεγκατάσταση που αναλαμβάνονται από τρίτες χώρες.

ε)  το μέγεθος και το περιεχόμενο των δεσμεύσεων για την επανεγκατάσταση που αναλαμβάνονται από άλλες τρίτες χώρες.

Τροπολογία     23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι, λόγω βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικών φρονημάτων ή συμμετοχής σε μια ορισμένη κοινωνική ομάδα, βρίσκονται εκτός της χώρας ιθαγένειάς τους ή του τμήματος της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, είναι απρόθυμοι να επωφεληθούν από την προστασία που τους παρέχει η εν λόγω χώρα, ή απάτριδες οι οποίοι, ευρισκόμενοι εκτός της χώρας ή του τμήματος της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, είναι απρόθυμοι να επιστρέψουν ή να διαμείνουν στην εν λόγω χώρα/τμήμα της χώρας, ή, άλλως,

α)  υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι, λόγω βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, φύλου, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ιθαγένειας, πολιτικών φρονημάτων ή συμμετοχής σε μια ορισμένη κοινωνική ομάδα, βρίσκονται εκτός της χώρας ιθαγένειάς τους ή του τμήματος της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, είναι απρόθυμοι να επωφεληθούν από την προστασία που τους παρέχει η εν λόγω χώρα, ή απάτριδες οι οποίοι, ευρισκόμενοι εκτός της χώρας ή του τμήματος της χώρας της προηγούμενης συνήθους διαμονής τους, για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, δεν είναι σε θέση ή, λόγω του φόβου αυτού, είναι απρόθυμοι να επιστρέψουν ή να διαμείνουν στην εν λόγω χώρα/τμήμα της χώρας, ή, άλλως,

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  ευάλωτα πρόσωπα:

i)  ευάλωτα πρόσωπα, και ειδικότερα:

Τροπολογία     25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  παιδιά και έφηβοι που κινδυνεύουν, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών,

–  παιδιά και έφηβοι που κινδυνεύουν, και ιδίως τα ασυνόδευτα παιδιά,

Τροπολογία     26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i – περίπτωση 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

  άτομα που δεν διαθέτουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  τα ανήλικα τέκνα των ζευγών της πρώτης περίπτωσης ή των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων οι οποίοι θα επανεγκατασταθούν, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ανύπανδρα και οικονομικώς εξαρτημένα, χωρίς να έχει σημασία αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο,

–  τα ανήλικα τέκνα των ζευγών της πρώτης περίπτωσης ή των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων οι οποίοι θα επανεγκατασταθούν, χωρίς να έχει σημασία αν γεννήθηκαν εντός ή εκτός γάμου ή αν είναι υιοθετημένα, όπως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο,

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για το ανύπανδρο ανήλικο που θα επανεγκατασταθεί, είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο ενήλικος,

–  ο πατέρας, η μητέρα ή άλλος ενήλικος υπεύθυνος για το ανήλικο που θα επανεγκατασταθεί, είτε βάσει νόμου είτε βάσει της πρακτικής του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται ο ενήλικος,

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο ii).

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας.

Τροπολογία     30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  έχουν διαπράξει σοβαρό έγκλημα·

ii)  έχουν διαπράξει σοβαρό έγκλημα αντίστοιχο με αξιόποινη πράξη που προβλέπει το ποινικό δίκαιο των κρατών μελών·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα πρόσωπα που έχουν διαμείνει παράτυπα, εισέλθει παράτυπα ή έχουν επιχειρήσει να εισέλθουν παράτυπα στο έδαφος των κρατών μελών, κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την επανεγκατάσταση·

διαγράφεται

Τροπολογία     32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τα πρόσωπα που έχουν ήδη επανεγκατασταθεί από άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, των συμπερασμάτων των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου 11097/15, της 20ής Ιουλίου 2015, της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, της 18ης Μαρτίου 2016, της σύστασης της Επιτροπής C(2015) 9490, της 15ης Δεκεμβρίου 2015, ή εθνικού συστήματος επανεγκατάστασης· και

ε)  τα πρόσωπα που έχουν ήδη επανεγκατασταθεί από άλλο κράτος μέλος κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ή στο πλαίσιο εθνικού συστήματος επανεγκατάστασης· και

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες μπορούν να αποκλείονται από τα στοχευμένα συστήματα επανεγκατάστασης που καθιερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8, όταν έχει εφαρμογή, εκ πρώτης όψεως, ένας από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 1.

διαγράφεται

Τροπολογία     34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο εγκρίνει ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, κατά το έτος που προηγείται εκείνου στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί.

1.  Βάσει προτάσεως της Επιτροπής και βάσει των ετήσιων προβλέψεων της UNHCR για τις συνολικές ανάγκες επανεγκατάστασης, το Συμβούλιο εγκρίνει ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, κατά το έτος που προηγείται εκείνου στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον μέγιστο συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν·

α)  τον συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν, στο πλαίσιο των προβλέψεων της UNHCR για τις συνολικές ανάγκες επανεγκατάστασης·

Τροπολογία     36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τις συνολικές γεωγραφικές προτεραιότητες.

γ)  τις συνολικές ανάγκες προστασίας και τις ειδικές γεωγραφικές προτεραιότητες, στο πλαίσιο των προβλέψεων της UNHCR για τις συνολικές ανάγκες επανεγκατάστασης.

Τροπολογία     37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  κριτήρια αναφοράς για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον ακριβή αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν από τον μέγιστο συνολικό αριθμό, όπως ορίζεται στο ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των κρατών μελών στο στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης·

β)  τον ακριβή αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν από τον αριθμό που ορίζεται στο ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των κρατών μελών στο στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  εφόσον είναι απαραίτητο, τις τοπικές ρυθμίσεις συντονισμού και πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που υποστηρίζονται από τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3, και με τρίτες χώρες, την UNHCR ή άλλους εταίρους·

δ)  εφόσον είναι απαραίτητο, τις τοπικές ρυθμίσεις συντονισμού και πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που υποστηρίζονται από τον [Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο], σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 και τις αντιπροσωπείες της Ένωσης, και με τρίτες χώρες, την UNHCR, τον ΔΟΜ και σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ή άλλους εταίρους·

Τροπολογία     40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  περιγραφή της συγκεκριμένης ομάδας ή των ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων τους οποίους αφορά το στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης·

ε)  περιγραφή της συγκεκριμένης ομάδας ή των ομάδων υπηκόων τρίτων χωρών ή απάτριδων, βάσει των ετήσιων προβλέψεων της UNHCR για τις συνολικές ανάγκες επανεγκατάστασης, τους οποίους αφορά το στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης, σύμφωνα με τα κριτήρια τρωτότητας που θέσπισε η UNHCR·

Τροπολογία     41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  με οικογενειακούς δεσμούς με υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες ή πολίτες της Ένωσης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος·

α)  με οικογενειακούς δεσμούς με υπηκόους τρίτων χωρών ή απάτριδες ή πολίτες της Ένωσης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος, αλλά δεν είναι επιλέξιμοι για οικογενειακή επανένωση βάσει της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου1a·

 

_________________

 

1a Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης (ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12).

Τροπολογία     42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διενεργούν την εν λόγω αξιολόγηση με βάση αποδεικτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών από την UNHCR σχετικά με το κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, ή βάσει προσωπικής συνέντευξης ή συνδυασμού των δύο.

Τα κράτη μέλη διενεργούν την εν λόγω αξιολόγηση με βάση αποδεικτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, πληροφοριών από την UNHCR, τον ΔΟΜ, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με το κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, ή βάσει προσωπικής συνέντευξης ή συνδυασμού των δύο.

Τροπολογία     43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 8 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητούν από την UNHCR να αξιολογεί πλήρως κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε αυτά από την UNHCR, πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.

Τα κράτη μέλη ζητούν επίσης από την UNHCR, τον ΔΟΜ και οικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να αξιολογούν πλήρως κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες, οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε αυτά από την UNHCR, τον ΔΟΜ και οικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951.

Τροπολογία     44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  δεν ζητούν από την UNHCR να αξιολογήσει κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951·

(2)  δεν ζητούν από την UNHCR, τον ΔΟΜ και οικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να αξιολογήσουν κατά πόσον οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης της Γενεύης του 1951·

Τροπολογία     45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία επαφής και μπορούν να αποφασίζουν να διορίζουν αξιωματικούς συνδέσμους σε τρίτες χώρες.

1.  Για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης, τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία επαφής και μπορούν να αποφασίζουν να διορίζουν αξιωματικούς συνδέσμους σε τρίτες χώρες. Τα κράτη μέλη μπορούν να επικουρούνται από [τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο] και, όπου δει, να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες δομές για την επιχειρησιακή συνεργασία στον τομέα της επανεγκατάστασης.

Τροπολογία     46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για την εφαρμογή των στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης, και ιδίως για την πραγματοποίηση προγραμμάτων προσανατολισμού πριν από την αναχώρηση, ιατρικών εξετάσεων ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιού, ταξιδιωτικών και άλλων πρακτικών ρυθμίσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να επικουρούνται από εταίρους, σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις συντονισμού και πρακτικής συνεργασίας για τα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης που καθιερώνονται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

3.  Για την εφαρμογή των στοχευμένων ενωσιακών συστημάτων επανεγκατάστασης, και ιδίως για την πραγματοποίηση προγραμμάτων προσανατολισμού πριν από την αναχώρηση, ιατρικών εξετάσεων ως προς τη δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιού, ταξιδιωτικών και άλλων πρακτικών ρυθμίσεων, τα κράτη μέλη μπορούν να επικουρούνται από εταίρους, και ιδίως από την UNHCR και συναφείς διεθνείς οργανισμούς, σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις συντονισμού και πρακτικής συνεργασίας για τα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης που καθιερώνονται βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο δ).

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Συστήνεται επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, απαρτιζόμενη από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και των κρατών μελών. Είναι δυνατόν να κληθούν και [ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο,] η UNHCR και ο ΔΟΜ. Οι αντιπρόσωποι της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, εφόσον έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

1.  Συστήνεται επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, απαρτιζόμενη από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και των κρατών μελών. Καλούνται [ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο,] η UNHCR και ο ΔΟΜ καθώς και αντιπρόσωποι οικείων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι αντιπρόσωποι της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας καλούνται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της επιτροπής υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση, εφόσον έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στην υλοποίηση του ετήσιου σχεδίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση.

Τροπολογία     48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση προεδρεύεται από την Επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή συνέρχεται όποτε κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

2.  Η επιτροπή υψηλού επιπέδου για την επανεγκατάσταση προεδρεύεται από την Επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή συνέρχεται όποτε κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Η Επιτροπή επαγρυπνεί επίσης για τυχόν ενδείξεις από την UNHCR ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως τους συναφείς διεθνείς οργανισμούς, ότι οι ανάγκες επανεγκατάστασης έχουν αλλάξει.

Τροπολογία     49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη.

1.  Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, και εφεξής ετησίως, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στην UNHCR σχετικά με τη συμβολή της Ένωσης και των κρατών μελών της στην κάλυψη των παγκόσμιων αναγκών επανεγκατάστασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενωσιακό πλαίσιο για τη μετεγκατάσταση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Laima Liucija Andrikienė

4.1.2017

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

7

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Victor Boştinaru, Klaus Buchner, James Carver, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Jozo Radoš, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Elena Valenciano, Νίκος Ανδρουλάκης, Γεώργιος Επιτήδειος, Δημήτρης Παπαδάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Luis de Grandes Pascual, Ana Gomes, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Norica Nicolai, Soraya Post, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Željana Zovko

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Norica Nicolai, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Luis de Grandes Pascual

PPE

Michèle Alliot-Marie, Laima Liucija Andrikienė, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Julia Pitera, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Ana Gomes, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

(Πράσινοι/ALE)

Klaus Buchner, Tamás Meszerics, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

7

-

ECR

Anna Elżbieta Fotyga, Marek Jurek, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock

EFDD

James Carver

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Janusz Korwin-Mikke

5

0

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (25.4.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Gérard Deprez

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής είναι της άποψης ότι η ΕΕ χρειάζεται επειγόντως μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική, που να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ όλων των κρατών μελών. Πιστεύει ότι η δημιουργία νόμιμων τρόπων αναζήτησης καταφυγίου στην Ευρώπη θα μπορούσε να αποτρέψει τους τραγικούς θανάτους στη Μεσόγειο και να οδηγήσει σε κατάρρευση το επιχειρηματικό μοντέλο των διακινητών μεταναστών.

Ο εισηγητής υποστηρίζει την ιδέα να συνδεθεί η προτεινόμενη αναδιατύπωση του «κανονισμού του Δουβλίνου»(1) με την παρούσα πρόταση, ώστε να προστεθεί ο αριθμός των επανεγκατεστημένων προσώπων, στον αριθμό των αιτήσεων για διεθνή προστασία για τον σκοπό του υπολογισμού του διορθωτικού μηχανισμού κατανομής. Ο εισηγητής είναι επίσης υπέρ της σύνδεσης με τον αναδιατυπωμένο κανονισμό Eurodac(2) ώστε τα δεδομένα που αφορούν τα επανεγκατεστημένα άτομα να αποθηκεύονται στο σύστημα Eurodac.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της, παρά την απουσία από την πρόταση μιας σαφώς καθορισμένης ποσόστωσης των ατόμων που πρόκειται να επανεγκατασταθούν, ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι αυτά τα σχέδια για την επανεγκατάσταση θα πρέπει να είναι φιλόδοξα και ότι θα πρέπει να διατεθούν τα μέσα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή τους.

Ο εισηγητής εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση να διατίθεται ποσό 10,000 EUR από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στα κράτη μέλη για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται από το ΤΑΜΕ, με βάση τα σχέδια της ΕΕ για την επανεγκατάσταση που εγκρίνονται σε ετήσια βάση από το Συμβούλιο. Ο εισηγητής κατανοεί την κατάργηση της συγχρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την επανεγκατάσταση στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων επανεγκατάστασης με σκοπό να διασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων επανεγκατάστασης.

Τέλος, ο εισηγητής θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρέπει να έχουν πλήρη στοιχεία σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του επόμενου ετήσιου σχεδίου επανεγκατάστασης τη στιγμή της υποβολής της πρότασης σχετικά με το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης για το επόμενο έτος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία     1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1)  Το ευρωπαϊκό εγχείρημα βασιζόταν πάντοτε στην προαγωγή των αξιών της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Τροπολογία     2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α)  Η διαχείριση της μετανάστευσης είναι κοινή ευθύνη.

Τροπολογία     3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι κοινές τυποποιημένες διαδικασίες θα πρέπει να βασίζονται στην υφιστάμενη εμπειρία και τα πρότυπα επανεγκατάστασης των κρατών μελών, ιδίως στις τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες βάσει των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα επανεγκατάστασης με την Τουρκία, το οποίο καθορίστηκε στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016. Το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση δύο τύπων τυποποιημένων διαδικασιών επανεγκατάστασης.

(12)  Οι κοινές τυποποιημένες διαδικασίες θα πρέπει να βασίζονται στην υφιστάμενη εμπειρία και τα πρότυπα επανεγκατάστασης της UNHCR, των κρατών μελών, και ιδίως στις τυποποιημένες επιχειρησιακές διαδικασίες βάσει των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα επανεγκατάστασης με την Τουρκία, το οποίο καθορίστηκε στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016. Το πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση θα πρέπει να επιτρέπει τη χρήση δύο τύπων τυποποιημένων διαδικασιών επανεγκατάστασης.

Αιτιολόγηση

Οι υπάρχουσες διεθνείς συμφωνίες που βασίζονται στην UNHCR θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Τροπολογία     4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Και οι δύο εν λόγω τύποι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: ταυτοποίηση, καταγραφή, αξιολόγηση και απόφαση.

(13)  Και οι δύο εν λόγω τύποι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια: ταυτοποίηση, καταγραφή, αξιολόγηση και απόφαση, και θα πρέπει να εφαρμόζονται σε στενή συνεργασία με την UNHCR.

Αιτιολόγηση

Η UNHCR έχει μεγάλη πραγματογνωσία και πείρα στον τομέα της επανεγκατάστασης, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τροπολογία     5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς της διαδικασίας επανεγκατάστασης θα πρέπει να αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της επανεγκατάστασης. Δεδομένου ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες οι οποίοι έχουν ήδη επανεγκατασταθεί από κράτος μέλος ή έχουν αρνηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών να επανεγκατασταθούν σε κράτος μέλος θα πρέπει να αποκλείονται από την επανεγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να θεωρείται η απαιτούμενη περίοδος αποθήκευσης των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των εικόνων προσώπων.

(17)  Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για τους σκοπούς της διαδικασίας επανεγκατάστασης θα πρέπει να αποθηκεύονται για μέγιστη περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της επανεγκατάστασης. Δεδομένου ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών ή οι απάτριδες οι οποίοι έχουν ήδη επανεγκατασταθεί από κράτος μέλος ή έχουν αρνηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών να επανεγκατασταθούν σε κράτος μέλος θα πρέπει να μην είναι επιλέξιμοι για επανεγκατάσταση σε άλλο κράτος μέλος, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να θεωρείται η απαιτούμενη περίοδος αποθήκευσης των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων και των εικόνων προσώπων.

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας των προσφύγων αφορά τα άτομα που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Η μη επιλεξιμότητα θα ήταν καλύτερος όρος.

Τροπολογία     6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η επιλογή της διαδικασίας επανεγκατάστασης θα πρέπει να γίνεται για κάθε ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης. Η ταχεία διαδικασία ενδέχεται να απαιτείται για ανθρωπιστικούς λόγους ή σε περίπτωση επειγουσών αναγκών νομικής ή σωματικής προστασίας.

(18)  Η επιλογή της διαδικασίας επανεγκατάστασης θα πρέπει να γίνεται για κάθε ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης σε στενή συνεργασία με την UNHCR. Η ταχεία διαδικασία ενδέχεται να απαιτείται για ανθρωπιστικούς λόγους ή σε περίπτωση επειγουσών αναγκών νομικής ή σωματικής προστασίας.

Αιτιολόγηση

Η UNHCR έχει μεγάλη πραγματογνωσία και πείρα στον τομέα της επανεγκατάστασης, οι οποίες θα πρέπει να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Τροπολογία     7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών με σκοπό τη χορήγηση σε αυτούς διεθνούς προστασίας.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει πλαίσιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών και απάτριδων στο έδαφος των κρατών μελών που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο σύστημα επανεγκατάστασης με σκοπό τη χορήγηση σε αυτούς διεθνούς προστασίας.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή στο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εθελοντική καθώς σκοπός της επανεγκατάστασης είναι να προσφέρει προστασία και μια βιώσιμη λύση. Τα κράτη μέλη γνωρίζουν καλύτερα πόσα άτομα μπορούν πραγματικά να προστατεύσουν και να ενσωματώσουν στις κοινωνίες τους. Το κατ’ αποκοπή ποσό των 10 000 ευρώ από το ΤΑΜΕ καλύπτει μόνο το αρχικό κόστος της επανεγκατάστασης.

Τροπολογία     8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητας μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο ii).

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη διατήρηση της οικογενειακής ενότητα σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

_________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας και για την τροποποίηση της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/109/ΕΚ, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες (ΕΕ...).

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία για την αναγνώριση διευκρινίζει τα δικαιώματα που έχουν τα μέλη της οικογένειας ενός δικαιούχου διεθνούς προστασίας.

Τροπολογία     9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λόγοι αποκλεισμού

Μη επιλεξιμότητα

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας των προσφύγων αφορά τα άτομα που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Η μη επιλεξιμότητα θα ήταν καλύτερος όρος.

Τροπολογία     10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι ακόλουθοι υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες αποκλείονται από τα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης που καθιερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8:

1.  Οι ακόλουθοι υπήκοοι τρίτων χωρών ή απάτριδες είναι μη επιλέξιμοι για τα στοχευμένα ενωσιακά συστήματα επανεγκατάστασης που καθιερώνονται σύμφωνα με το άρθρο 8:

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας των προσφύγων αφορά τα άτομα που δεν δικαιούνται διεθνή προστασία. Η μη επιλεξιμότητα θα ήταν καλύτερος όρος.

Τροπολογία     11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι:

α)  τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι:

Αιτιολόγηση

Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 χρησιμοποιεί την έκφραση «σοβαροί λόγοι να πιστεύεται».

Τροπολογία     12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο εγκρίνει ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, κατά το έτος που προηγείται εκείνου στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί.

1.  Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Συμβούλιο εγκρίνει ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση, κατά το έτος που προηγείται εκείνου στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί, το οποίο εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που επιλέγουν να συμμετάσχουν στην επανεγκατάσταση το επόμενο έτος.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή στο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εθελοντική.

Τροπολογία     13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των κρατών μελών στο ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και τις συνεισφορές τους στον συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν·

β)  λεπτομέρειες σχετικά με τα κράτη μέλη που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και τις εθελοντικές συνεισφορές τους στον συνολικό αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν·

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή στο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εθελοντική. Η αύξηση της επανεγκατάστασης προσφύγων στην Ευρώπη και η ενίσχυση της συνεργασίας σε σχέση με την επανεγκατάσταση είναι σημαντική, όμως τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να επανεγκαταστήσουν ένα ορισμένο μερίδιο των ατόμων που προορίζονται για επανεγκατάσταση στην ΕΕ.

Τροπολογία     14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον ακριβή αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν από τον μέγιστο συνολικό αριθμό, όπως ορίζεται στο ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), και τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή των κρατών μελών στο στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης·

β)  τον ακριβή αριθμό των προσώπων που θα επανεγκατασταθούν από τον μέγιστο συνολικό αριθμό, όπως ορίζεται στο ετήσιο σχέδιο της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο α), και τις λεπτομέρειες σχετικά με τα κράτη μέλη που επιλέγουν να συμμετάσχουν στο στοχευμένο ενωσιακό σύστημα επανεγκατάστασης·

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή στο πλαίσιο θα πρέπει να είναι εθελοντική. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν πόσα άτομα θα επανεγκαταστήσουν, αντί να έχουν την υποχρέωση να επανεγκαταστήσουν ένα ορισμένο μερίδιο των ατόμων που προορίζονται για επανεγκατάσταση στην ΕΕ.

Τροπολογία     15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Πέραν της μετεγκατάστασης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη λαμβάνουν, για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται στο πλαίσιο στοχευμένου ενωσιακού συστήματος επανεγκατάστασης κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 10 000 EUR.

1.  Πέραν της μετεγκατάστασης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα κράτη μέλη λαμβάνουν, για κάθε πρόσωπο που επανεγκαθίσταται στο πλαίσιο στοχευμένου ενωσιακού συστήματος επανεγκατάστασης κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 10 000 EUR. Όλοι οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται, προορίζονται για σκοπούς επανεγκατάστασης και όχι για άλλες δράσεις χρηματοδοτούμενες από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014, όπως η χρηματοδότηση των κέντρων κράτησης μεταναστών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενωσιακό πλαίσιο για τη μετεγκατάσταση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

12.9.2016

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Gérard Deprez

31.8.2016

Ημερομηνία έγκρισης

24.4.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Ivana Maletić, Pier Antonio Panzeri, Nils Torvalds, Marco Valli, Derek Vaughan, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Ramón Luis Valcárcel Siso

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Gérard Deprez, Nils Torvalds

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

EFDD

Marco Valli

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ramón Luis Valcárcel Siso, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Karin Kadenbach, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Derek Vaughan, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Verts/ALE

Monika Vana

1

0

Verts/ALE

Jordi Solé

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

COM(2016)0270 final

(2)

COM(2016)0272 final


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ενωσιακό πλαίσιο για τη μετεγκατάσταση

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0468 – C8-0325/2016 – 2016/0225(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

13.7.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

12.9.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

12.9.2016

DEVE

12.9.2016

BUDG

12.9.2016

EMPL

12.9.2016

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

7.9.2016

EMPL

1.9.2016

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Malin Björk

7.11.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

8.9.2016

12.4.2017

30.5.2017

12.10.2017

Ημερομηνία έγκρισης

12.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

20

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ahmedov Ademov, Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Francesc Gambús, Czesław Hoc, Christelle Lechevalier, Olle Ludvigsson, Maria Noichl, Stanisław Ożóg, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lieve Wierinck

Ημερομηνία κατάθεσης

23.10.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck,

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ahmedov Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Frank Engel, Francesc Gambús, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Maria Noichl, Soraya Post, Birgit Sippel

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

20

-

ECR

Czesław Hoc, Marek Jurek, Monica Macovei, Stanisław Ożóg, , Branislav Škripek, Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Gerard Batten, Raymond Finch, Kristina Winberg

ENF

Lorenzo Fontana, Christelle Lechevalier, Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Rachida Dati, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

2

0

PPE

Barbara Kudrycka, József Nagy

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου